O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3360, Ν. 125(Ι)/99 O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μέρος ΙΙ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 3. Ιδρυση Αρχής και Εμβλημα αυτής 4. Γενικός σκοπός της Αρχής 5. Εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρχής 6. Υποχρέωση υποβολής σχεδίων προς τον Υπουργό 7. Εξουσίες Υπουργού 8. Εξουσίες για λήψη πληροφοριών 9. Εξουσία για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας Μέρος ΙΙΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10. Διοικητικό Συμβούλιο 11. Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου 12. Συμβουλευτικές Επιτροπές Μέρος IV - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 13. Γενικός Διευθυντής 14. Διάρθρωση υπηρεσιών και ορισμός θέσεων της Αρχής, υπάλληλοι, Κανονισμοί για τους όρους υπηρεσίας αυτών κλπ 15. Επιθεωρητές 16. Εξουσίες Επιθεωρητή 17. Εφαρμογή Ποινικού Κώδικα Μέρος V - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 18. Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 19. Χρησιμοποίηση του Ταμείου 20. Υποχρέωση εργοδοτών για καταβολή τέλους 21. Καταβολή χορηγήματος σε εργοδότες σε ορισμένες περιπτώσεις 22. Δάνεια και επενδύσεις 23. Προϋπολογισμός

2 24. Λογαριασμοί 25. Απολογισμός και Ισολογισμός 26. Ελεγχος λογαριασμών 27. Απαλλαγή της Αρχής από Φορολογία και τέλη χαρτοσήμων Μέρος VI - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 28. Παροχή δικαιοδοσίας στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 29. Είσπραξη ποσών που επιδικάζονται από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 30. Αδικήματα 31. Δικαιώματα για αποζημιώσεις και κυρώσεις 32. Χρηματικές ποινές που εισπράττονται καταβάλλονται στο Ταμείο 33. Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και περιουσιακών στοιχείων στην Αρχή 34. Μεταβατικές εξουσίες 35. Υπάλληλοι της Αρχής κατά προτίμηση πρώην δημόσιοι υπάλληλοι 36. Μεταφορά δημοσίων υπαλλήλων στην Αρχή 37. Κανονισμοί 38. Καταργήσεις και επιφυλάξεις 39. Κατάργηση του περί Μαθητευομένων Νόμου 40. Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ΠΙΝΑΚΑΣ - 2 -

3 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Π ρ ο ο ί μ ι ο ΕΠΕΙΔΗ η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου και η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για βελτίωση της αποδοτικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων και για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά και ΕΠΕΙΔΗ για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται, πέρα από τη συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, και η επιδίωξη πιο εξειδικευμένων στόχων όπως είναι η αναβάθμιση του προσωπικού που βρίσκεται στην αγορά εργασίας, η πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού που επιστρέφει στην Κύπρο μετά τη συμπλήρωση των σπουδών, η υποβοήθηση των ατόμων που πρόκειται να κάνουν την επιλογή τους αναφορικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η εισαγωγή προτύπων επαγγελματικών προσόντων, η ανάπτυξη συνεργασίας με ιδρύματα και αρχές άλλων χωρών ή με διεθνείς οργανώσεις και σώματα με σκοπό τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και η σφαιρική επέκταση των δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας και μελέτης και ΕΠΕΙΔΗ η ισχύουσα νομοθεσία περί βιομηχανικής κατάρτισης (Οι περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμοι του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980) δεν παρέχει στην Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως τις αναγκαίες αρμοδιότητες και εξουσίες για άσκηση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για ικανοποίηση όλων των πιο πάνω προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου και ΕΠΕΙΔΗ είναι επιβεβλημένη η θέσπιση νόμου που να καθορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Αρχής καθώς και άλλες συναφείς πρόνοιες. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: - 3 -

4 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική έννοια - "Αρχή" σημαίνει την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, που αναφέρεται στο άρθρο 3 "Γενικός Διευθυντής" σημαίνει το Γενικό Διευθυντή της Αρχής που διορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 13 8 του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του "Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών" σημαίνει το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών που καθιδρύθηκε δυνάμει του Αρθρου 12 των περί Ετησίων Αδειών με Απολαβές Νόμων του 1967 έως 1999 και περιλαμβάνει και κάθε Τμήμα του "Διοικητικό Συμβούλιο" σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο που συνιστάται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 10 "επιθεωρητής" σημαίνει πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε να ενεργεί ως επιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 15 "εργατική διαφορά" σημαίνει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων ή μεταξύ εργοδοτουμένων και εργοδοτουμένων, σχετικά με την απασχόληση ή μη απασχόληση ή με τις συνθήκες και τους όρους απασχόλησης οποιωνδήποτε προσώπων είτε εργοδοτουμένων από τον εργοδότη με τον οποίο εγείρεται η διαφορά είτε όχι "εργοδοτούμενος" σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται για άλλο πρόσωπο είτε με σύμβαση εργασίας ή μαθητείας είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη εργοδοτουμένου, ο δε όρος "εργοδότης" θα ερμηνεύεται ανάλογα αλλά δεν θα περιλαμβάνει την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας: - 4 -

5 Νοείται ότι ο όρος "εργοδοτούμενος" περιλαμβάνει και πρόσωπα μη εργαζόμενα τα οποία θεωρούνται ως να ήσαν εργαζόμενα, προς το σκοπό της παροχής σ' αυτά κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας και απασχόλησης μετά το πέρας της κατάρτισής τους: Νοείται περαιτέρω ότι ο ίδιος πιο πάνω όρος περιλαμβάνει και οποιαδήποτε πρόσωπα απασχολούμενα, μόνιμα ή προσωρινά, σε οργανική ή άλλη θέση από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον: Κεφ του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο όρος "εργοδοτούμενος" περιλαμβάνει και κάθε πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος σε ιδιωτική εταιρεία, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο, και εργάζεται στην εταιρεία αυτή, όχι όμως με σύμβαση εργασίας ή κάτω από περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου "καθορίζεται" μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές του όρου και συγγενείς εκφράσεις, σημαίνει καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού "καταβλητέες απολαβές" περιλαμβάνει κάθε χρηματική αντιμισθία από απασχόληση του εργοδοτουμένου ή κάθε κέρδος από την απασχόληση αυτή δεκτικό χρηματικής αποτίμησης καθώς και την εισφορά που καταβάλλεται στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών που ιδρύθηκε με τους περί Ετησίων Αδειών με Απολαβές Νόμους του 1967 έως 1999, εξαιρούνται όμως έκτακτες προμήθειες και κατά χάρη (ex-gratia) πληρωμές "κατάρτιση" σημαίνει την προγραμματισμένη και συστηματική διαδικασία εξ υπαρχής μάθησης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης ατόμων, που οδηγεί στην αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας μέσα από την απόκτηση, ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων ή τη διαφοροποίηση του τρόπου σκέψης και αντίληψης και στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της οικονομίας. Τα άτομα δυνατόν να απασχολούνται ή να προτίθενται να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε επάγγελμα και οποιαδήποτε βαθμίδα του προς ικανοποίηση αναγκών της οικονομίας σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο όρος "πρόγραμμα κατάρτισης" θα ερμηνεύεται ανάλογα: - 5 -

6 Νοείται ότι ο όρος "κατάρτιση" δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε σχολική εκπαίδευση "κατηγορία εργοδοτουμένων" σημαίνει όλους τους εργοδοτούμενους που απασχολούνται στο ίδιο επάγγελμα, έχοντας αυτό ως κύριο επάγγελμα "οικονομικό έτος" σημαίνει χρονική περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους "Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που αναφέρεται στο άρθρο 18 "τέλος" σημαίνει τέλος που καταβάλλεται από τους εργοδότες στο Ταμείο "υπάλληλος της Αρχής" σημαίνει οποιοδήποτε υπάλληλο της Αρχής που κατέχει θέση σ' αυτή είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε αναπληρωτικά, περιλαμβάνει δε και το Γενικό Διευθυντή της Αρχής "υποστατικό" σημαίνει οποιοδήποτε τόπο ή οίκημα όπου απασχολούνται εργοδοτούμενοι, καθώς και οποιοδήποτε άλλο τόπο όπου στεγάζονται Ιδρύματα ή Κέντρα ή Οργανισμοί Κατάρτισης ή όπου αλλού εφαρμόζονται προγράμματα κατάρτισης που έχουν τύχει της έγκρισης της Αρχής ή διεξάγονται άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής "Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ιδρυση Αρχής κι Εμβλημα αυτής. 21 του του του του Πίνακας. Γενικός σκοπός της Αρχής. 3.-(1) Η Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου που ιδρύθηκε δυνάμει των προνοιών των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980 και η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο και έχει όλες τις εξουσίες και ιδιότητες νομικού προσώπου, θα συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί με την επωνυμία "Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου" δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου. (2) Το έμβλημα της Αρχής είναι αυτό που παρουσιάζεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, σε οποιοδήποτε χρώμα. 4. Σκοπός της Αρχής είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και τομείς απασχόλησης μέσα στα πλαίσια και προτεραιότητες της εκάστοτε οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας

7 Εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρχής. 5. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του προηγούμενου άρθρου, προς επίτευξη του σκοπού της η Αρχή, ειδικότερα, έχει αρμοδιότητα και εξουσία να- (β) (γ) (δ) συντονίζει και μεριμνά για την προσφορά κατάρτισης σε παγκύπρια κλίμακα ιδρύει, αναλαμβάνει, λειτουργεί ή εποπτεύει ιδρύματα ή κέντρα κατάρτισης ετοιμάζει και εγκρίνει προγράμματα κατάρτισης και παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για εφαρμογή τους, μεριμνά για τη διεξαγωγή εξετάσεων και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ορίζει πρότυπα επαγγελματικών προσόντων για οποιαδήποτε κατηγορία ή κατηγορίες εργοδοτουμένων, μεριμνά για τη διεξαγωγή εξετάσεων και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων (ε) παρέχει τεχνική ή οικονομική βοήθεια σε ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις ή άλλα πρόσωπα ή αρχές (στ) παρέχει ή εξασφαλίζει επιδόματα και υποτροφίες ή άλλες διευκολύνσεις σε καταρτιζομένους (ζ) (η) (θ) (ι) παρέχει ή εξασφαλίζει χορηγήματα σε εργοδότες σε σχέση με δαπάνες κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί θεμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και γενικότερα πληρέστερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού παρέχει ή βοηθεί στην παροχή υπηρεσιών μέσω των οποίων άτομα που προσφέρουν και άτομα που αναζητούν απασχόληση να έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους παρέχει ή βοηθεί στην παροχή υπηρεσιών για καθοδήγηση και πληροφόρηση σε σχέση με επιλογή επαγγέλματος και απασχόλησης (ια) λειτουργεί σχέδια ή φροντίζει για τη λειτουργία σχεδίων απόκτησης εργασιακής πείρας (ιβ) φροντίζει για την παροχή κατάρτισης σε άτομα τα οποία συμπληρώνουν ή διακόπτουν την εκπαίδευσή τους σε σχολές μέσης, ανώτερης ή και ανώτατης παιδείας, προς το σκοπό ομαλής ένταξής τους στην αγορά εργασίας - 7 -

8 (ιγ) συγκεντρώνει, αναλύει και διανέμει πληροφορίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων, προβλέψεων, δεικτών, συμπερασμάτων μελετών (ιδ) διεξάγει έρευνες και μελέτες για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες της και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους (ιε) παρέχει υπηρεσίες, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, αναφορικά με σχέδια ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ξένων χωρών με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού. Προς το σκοπό αυτό δύναται να είναι μέλος ή να συνάπτει ειδικές συμφωνίες με ιδρύματα ή αρχές άλλων χωρών ή διεθνείς οργανώσεις και σώματα που ασχολούνται με αρμοδιότητες παρόμοιες με αυτές της Αρχής (ιστ) εξασφαλίζει τις υπηρεσίες ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο, όργανο ή αρχή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (ιζ) αποκτά, μισθώνει ή κατέχει οποιασδήποτε φύσης κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία (ιη) συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις για την κτήση ή μίσθωση οποιασδήποτε περιουσίας ή υπηρεσίας, περιλαμβανομένων συμβάσεων ή διευθετήσεων για την από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, όργανο ή αρχή λειτουργία προγραμμάτων κατάρτισης ή παροχή διευκολύνσεων αναγκαίων για την εφαρμογή και λειτουργία, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε προγράμματος κατάρτισης (ιθ) αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, οργανισμό, όργανο ή δημόσια ή άλλη αρχή την άσκηση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της που αναφέρονται στο παρόν άρθρο (κ) πράττει ο,τιδήποτε ήθελε κριθεί συναφές, βοηθητικό ή αναγκαίο προς την προώθηση και επίτευξη των σκοπών ή οποιασδήποτε αρμοδιότητας ή επί μέρους σκοπού της Αρχής. Υποχρέωση υποβολής σχεδίων προς τον Υπουργό. 6. Η Αρχή μεριμνά ώστε από καιρό σε καιρό να υποβάλλει στον Υπουργό λεπτομέρειες των σχεδίων και προγραμμάτων που προτίθεται να εφαρμόσει μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της - 8 -

9 (β) οι δραστηριότητες και τα προγράμματά της να συνάδουν προς οποιεσδήποτε οδηγίες δίδονται σ' αυτή από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Εξουσίες Υπουργού. 7.-(1) Ο Υπουργός δύναται από καιρό σε καιρό, να εκδίδει προς την Αρχή οδηγίες γενικής φύσης σε σχέση προς την ακολουθούμενη από την Αρχή πολιτική και γενικά τις δραστηριότητες και τα προγράμματά της. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται αναφορικά προς οποιαδήποτε σχέδια ή προγράμματα που υποβάλλονται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, να τα εγκρίνει με ή χωρίς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, η δε Αρχή οφείλει να εφαρμόζει οποιοδήποτε σχέδιο ή πρόγραμμά της όπως αυτό δυνατόν να εγκριθεί ή τροποποιηθεί από τον Υπουργό. Εξουσίες για λήψη πληροφοριών. 8. Η Αρχή δύναται, όποτε θεωρηθεί αναγκαίο για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να ζητήσει με έγγραφη ειδοποίηση - (β) από οποιοδήποτε εργοδότη όπως, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο που θα ορίζεται στην ειδοποίηση, δίνει πληροφορίες αναφορικά προς οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν, από οποιοδήποτε Κέντρο, Ιδρυμα ή Οργανισμό κατάρτισης, επιχείρηση ή καταρτισθέντες ή καταρτιζόμενους οι οποίοι συμμετέχουν ή συμμετέσχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης όπως, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο που θα ορίζεται στην ειδοποίηση, δίνουν πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε προγράμματα κατάρτισης που έχουν ή είχαν τύχει της έγκρισης της Αρχής, και κάθε πρόσωπο νομικό ή φυσικό προς το οποίο δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είναι υπόχρεο να συμμορφώνεται με αυτή. Εξουσία για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας. 9.-(1) Η Αρχή έχει εξουσία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της να προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα προς τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης

10 15 του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (2) Η Αρχή δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία της με δωρεά, πώληση, ανταλλαγή ή άλλο τρόπο. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο. 10.-(1) Η Αρχή διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκατρία μέλη που διορίζονται, με πρόταση του Υπουργού, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τα μέλη, τα πέντε εκπροσωπούν την Κυβέρνηση και τα άλλα 8 εξίσου τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο αυτού και ένα ως Αντιπρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος θα έχει όλες τις εξουσίες και θα εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου ή τυχόν προσώπου που διορίζεται προσωρινά ως Πρόεδρος δυνάμει του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου: Νοείται ότι το υφιστάμενο αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου Διοικητικό Συμβούλιο που συστάθηκε δυνάμει των προνοιών των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980, θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα θεωρείται ως Διοικητικό Συμβούλιο συσταθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου μέχρι της λήξεως της θητείας των μελών του σύμφωνα με τους όρους διορισμού τους: Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θα ορίσει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Αντιπρόεδρο αυτού. (2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία έτη: Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να τερματίσει το διορισμό του: Νοείται περαιτέρω ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα μέλη που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του να υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του στον Υπουργό:

11 Νοείται έτι περαιτέρω ότι και ο Πρόεδρος δικαιούται να υποβάλει εγγράφως προς τον Υπουργό παραίτηση έστω και αν προέρχεται από τα μέλη που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση. (3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από τη χηρεία οποιασδήποτε θέσης του. (4) Κατά τη διάρκεια προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υπουργός δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο να εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, ή άλλου μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια της απουσίας αυτής ή του κωλύματος και κάθε πρόσωπο που διορίζεται με αυτό τον τρόπο έχει όλες τις εξουσίες του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους, του οποίου εκτελεί τα καθήκοντα. (5) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παίρνουν αποζημίωση, όπως ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. (6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε κενή θέση μέλους του Συμβουλίου με διορισμό νέου μέλους για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. (7) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση επιτροπών από μέλη του, στις οποίες δύναται να συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής και άλλοι υπάλληλοι της Αρχής και να μεταβιβάζει σ' αυτές οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του. Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. 11.-(1) Οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ο οποίος και προεδρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας σε οποιαδήποτε συνεδρία του Προέδρου ή τυχόν προσώπου που διορίζεται προσωρινά ως Πρόεδρος δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 10 και του Αντιπροέδρου, τα μέλη που είναι παρόντα εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύει της συνεδρίας αυτής. (2) Απαρτία αποτελούν ο Προεδρεύων της συνεδρίας και έξι παρόντα μέλη. (3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή τη νικώσα ψήφο. (4) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρίσταται σε όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, να λαμβάνει μέρος στις διεξαγόμενες συζητήσεις και να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου

12 (5) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να ρυθμίζει θέματα που αφορούν τα των εργασιών του ως και οιωνδήποτε επιτροπών που συστήνονται δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 10 και ιδιαίτερα τη σύγκληση των συνεδριών, την ειδοποίηση που πρέπει να δίδεται για τη σύγκληση συνεδριών, τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις και την τήρηση των πρακτικών. (6) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, από τους υπαλλήλους της Αρχής, το Γραμματέα του, και τον αντικαταστάτη του Γραμματέα, ο οποίος παρίσταται στις συνεδρίες και έχει τη φροντίδα για τη σύνταξη και ετοιμασία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των επιτροπών αυτού. Με την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γραμματέας ή ο αντικαταστάτης του δύνανται να χρησιμοποιήσουν και βοηθό από τους υπαλλήλους της Αρχής για την τήρηση των πρακτικών, ο οποίος θα παρίσταται στις συνεδρίες για το σκοπό αυτό. (7) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του που συστάθηκε δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 10, δύνανται να παρίστανται και υπάλληλοι του οργανισμού, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών, συμβουλών, απόψεων και για υποβολή εκθέσεων σε σχέση με θέματα που εξετάζει το Συμβούλιο. Στη συνέχεια τα πιο πάνω πρόσωπα αποχωρούν από τη συνεδρία και δεν μετέχουν στη συζήτηση θεμάτων ή στη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συμβουλευτικές Επιτροπές. 12.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση τριμερών ή υπηρεσιακών ή άλλων συμβουλευτικών επιτροπών και υπεπιτροπών αυτών, αποτελούμενων μερικώς ή ολικώς από μέλη του, υπαλλήλους της Αρχής ή άλλα πρόσωπα για να το συμβουλεύουν επί θεμάτων της αρμοδιότητας της Αρχής: Νοείται ότι τα μέλη των τριμερών επιτροπών και υπεπιτροπών θα εκπροσωπούν την Κυβέρνηση και τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. (2) Η θητεία των μελών, οι όροι εντολής και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών των συμβουλευτικών επιτροπών και υπεπιτροπών αυτών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο: Νοείται ότι κάθε μέλος δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφη παραίτηση που θα δίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

13 ΜΕΡΟΣ IV - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Γενικός Διευθυντής. 13.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και με τους όρους που αυτό θα εγκρίνει, το Γενικό Διευθυντή της Αρχής ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αρχής και κατευθύνει την εργασία τους: Νοείται ότι ο υπηρετών αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, Γενικός Διευθυντής της Αρχής, ο οποίος διορίστηκε δυνάμει των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980, θα συνεχίσει να υπηρετεί και να θεωρείται ως Γενικός Διευθυντής, διορισθείς δυνάμει του παρόντος άρθρου. (2) Ο Γενικός Διευθυντής εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων που εκάστοτε τίθενται από αυτό και υπόκειται στον έλεγχό του. (3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του: Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή να μεταβιβάζει, χωρίς την άδειά του, σε άλλους υπαλλήλους της Αρχής τέτοιες από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική διεξαγωγή των τρεχουσών εργασιών της Αρχής. Οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται από το Γενικό Διευθυντή σε άλλους υπαλλήλους με την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου. (4) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται, προς το σκοπό της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των εργασιών της Αρχής, να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει ο ίδιος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, σε άλλους υπαλλήλους της Αρχής. Διάρθρωση υπηρεσιών και ορισμός θέσεων της Αρχής, υπάλληλοι, Κανονισμοί για τους όρους υπηρεσίας αυτών κλπ. 14.-(1) Η Αρχή ορίζει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τη διάρθρωση των υπηρεσιών και τις θέσεις της διάρθρωσης, καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας των θέσεων αυτών και αποφασίζει το μισθό και τη μισθοδοτική κλίμακα κάθε θέσης. (2) Η Αρχή προσλαμβάνει τους αναγκαίους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της υπαλλήλους

14 (3) Η Αρχή εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς που διέπουν - (β) τα σχετικά με τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της, κυρίως τα σχετικά με διορισμό, προαγωγή, άδεια, απόλυση, ιατρική πρόνοια, σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο ή σχέδιο το οποίο η Αρχή θα έκρινε αναγκαίο για τους σκοπούς της υπηρεσίας των υπαλλήλων, και τα σχετικά χορηγήματα ή άλλα ωφελήματα αφυπηρέτησης λόγω ορίου ηλικίας ή με άλλο τρόπο τα σχετικά με την πειθαρχία των υπαλλήλων της, και την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον τους και τα σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση καταδίκης τους σε πειθαρχική ποινή (γ) οποιοδήποτε θέμα παρεμπίπτον, συμπληρωματικό και παρεμφερές προς αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό. Επιθεωρητές. 15.-(1) Η Αρχή δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερους υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα ως επιθεωρητή ή επιθεωρητές για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. (2) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως επιθεωρητής πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό διορισμού του, το οποίο και επιδεικνύει αν του ζητηθεί, όταν ζητά να επισκεφθεί οποιοδήποτε υποστατικό. Εξουσίες Επιθεωρητή. 16.-(1) Κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία, για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως - (β) (γ) σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό, εξαιρουμένης κατοικίας, όπου δικαιολογημένα πιστεύει ότι απασχολούνται εργοδοτούμενοι προβαίνει στην αναγκαία εξέταση και έρευνα για να εξακριβώσει αν σε οποιοδήποτε υποστατικό τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού αναφορικά με οποιαδήποτε θέματα που αφορούν στο Νόμο αυτό, ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του, για τα οποία εύλογα μπορεί ή είναι αναγκαίο να ζητήσει πληροφορίες, να εξετάσει με ερωτήσεις είτε μόνος του είτε, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, στην

15 παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, κάθε πρόσωπο που θα βρεθεί σε οποιοδήποτε υποστατικό ή το οποίο δικαιολογημένα πιστεύει ότι είναι ή υπήρξε εργοδοτούμενος και απαιτήσει από αυτό να υποβληθεί σε αυτή την αναγκαία εξέταση (δ) προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την εφαρμογή του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του. (2) Ο κάτοχος κάθε υποστατικού και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο απασχολεί ή απασχολούσε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο, οι αντιπρόσωποι αυτών, καθώς και κάθε εργοδοτούμενος οφείλουν να παρέχουν σε οποιοδήποτε επιθεωρητή κάθε πληροφορία και να προσκομίζουν σ' αυτόν για εξέταση κάθε έγγραφο που αυτός εύλογα θα απαιτήσει. Εφαρμογή Ποινικού Κώδικα. Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Οι υπάλληλοι της Αρχής καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον ή να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού θεωρούνται για τους σκοπούς του Ποινικού Κώδικα ως εάν υπηρετούσαν στη Δημόσια Υπηρεσία

16 ΜΕΡΟΣ V - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 18.-(1) Το Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμους του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980 και το οποίο αποτελεί περιουσία της Αρχής, θα συνεχίσει τη λειτουργία του με την επωνυμία "Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού" σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. (2) Στο Ταμείο κατατίθενται - (β) (γ) (δ) (ε) όλα τα τέλη που καταβάλλονται από τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού οποιαδήποτε δικαιώματα εισπράττονται από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν το προϊόν οποιουδήποτε δανείου εισπράττεται από την Αρχή όλες οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν οποιαδήποτε έσοδα της Αρχής προέρχονται από πώληση ή μίσθωση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας, ή από υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή ή από οποιαδήποτε σύμβαση που έγινε από την Αρχή (στ) οποιεσδήποτε Κυβερνητικές ή άλλες χορηγίες ή δωρεές που γίνονται προς την Αρχή. Χρησιμοποίηση του Ταμείου. 19. Κάθε ποσό που κατατίθεται στο Ταμείο και η περιουσία της Αρχής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού και άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρχής. Υποχρέωση εργοδοτών για καταβολή τέλους. 20.-(1) Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο τέλος που δεν θα υπερβαίνει το ένα τοις εκατόν των καταβλητέων απολαβών σε κάθε ένα από τους εργοδοτούμενούς του, όπως εκάστοτε θα καθορίζεται. (2) Η Αρχή με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζει με Κανονισμούς τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του τέλους που θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού

17 Καταβολή χορηγήματος σε εργοδότες σε ορισμένες περιπτώσεις. 21.-(1) Η Αρχή έχει εξουσία όπως, τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, καταβάλλει από το Ταμείο χορήγημα σε εργοδότες, αναφορικά με ποσά τα οποία αυτοί δαπάνησαν ή οφείλουν προς το σκοπό παροχής κατάρτισης σε εργοδοτούμενα από αυτούς άτομα, σύμφωνα με διαδικασία και κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται. (2) Τίποτε στο εδάφιο (1) δεν παρέχει το δικαίωμα στην Αρχή να καταβάλλει οποιοδήποτε χορήγημα σε εργοδότη - (β) αναφορικά με κατάρτιση που παρασχέθηκε χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής αναφορικά με κατάρτιση που παρασχέθηκε χωρίς να ικανοποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από την Αρχή. (3) Κανονισμοί που θα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δύνανται να προβλέπουν, μεταξύ άλλων - (β) για τον τύπο της αίτησης για καταβολή χορηγήματος και για τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχονται σ' αυτή για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής της αίτησης και εξέτασης αυτής. Δάνεια και επενδύσεις. 22.-(1) Η Αρχή έχει εξουσία με σκοπό την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, να συνάπτει δάνεια με τους όρους που θα εγκρίνει το Υπουργείο Οικονομικών. (2) Η Αρχή δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να επιβαρύνει ολόκληρη ή μέρος της περιουσίας της για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, το οποίο αυτή συνάπτει. (3) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εγγυάται, με τον τρόπο και με τους όρους που κρίνει αναγκαίους, την αποπληρωμή οποιουδήποτε δανείου που συνάπτει η Αρχή. (4) Ολα τα χρήματα τα οποία δεν απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, επενδύονται από αυτή σε επενδύσεις που θα εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών

18 Προϋπολογισμός. 23.-(1) Η Αρχή υποβάλλει μέσω του Υπουργού, το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αυτός αφορά, τον ετήσιο Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό μορφή νομοσχεδίου, κατόπιν επεξεργασίας του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ουδεμία υπέρβαση του Προϋπολογισμού επιτρέπεται εκτός αν ληφθεί προηγουμένως η έγκριση του Υπουργού. (2) Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση λεπτομέρειες που ο Υπουργός δυνατόν να ορίσει. Λογαριασμοί. 24. Η Αρχή τηρεί ακριβείς λογαριασμούς - (β) των ποσών που εισπράχθηκαν ή που δαπανήθηκαν από αυτή, και των αντικειμένων για τα οποία έγινε αυτή η είσπραξη ή δαπάνη και για το ενεργητικό και παθητικό της Αρχής τα οποία προετοιμάζονται για να δείχνουν ξεχωριστά το πάγιο ή κεφαλαιουχικό ενεργητικό της Αρχής και τα δανεισθέντα ποσά ή τα οφειλόμενα για δάνεια ή προκαταβολές. Απολογισμός και Ισολογισμός. 25.-(1) Η Αρχή μετά το τέλος του οικονομικού έτους συντάσσει απολογισμό εσόδων και εξόδων της χρήσης του οικονομικού έτους που έληξε καθώς και ισολογισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου και τους υποβάλλει για έλεγχο όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου. (2) Η Αρχή υποβάλλει, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον Απολογισμό και Ισολογισμό του οικονομικού έτους, δεόντως ελεγμένους, καθώς και έκθεση των πεπραγμένων της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αυτού. (3) Οι ελεγχθέντες με αυτό τον τρόπο λογαριασμοί, μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (4) Μετά την υποβολή του Απολογισμού και Ισολογισμού καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντίγραφο όλων αυτών κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωσή της. Ελεγχος Λογαριασμών. 26.-(1) Οι οικονομικές δοσοληψίες της Αρχής, οι λογαριασμοί και η εν γένει οικονομική διαχείρισή της ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

19 (2) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται, κατά τον έλεγχο των λογαριασμών της Αρχής, να καλέσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Αρχής να του δώσει πληροφορίες ή επεξηγήσεις ή να του προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, λογαριασμό, τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο αναγκαίο για τον ασκούμενο έλεγχο. (3) Τα ελεγκτικά έξοδα καταβάλλονται από την Αρχή. Απαλλαγή από φορολογία και τέλη χαρτοσήμων. 27. Η Αρχή απαλλάσσεται - από την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών ή δασμών που καταβάλλονται δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων συσκευών, οχημάτων, οργάνων, εργαλείων και εφοδίων, τα οποία εισάγονται για αποκλειστική χρήση της Αρχής και δεν προορίζονται για πώληση προς το κοινό (β) από οποιαδήποτε τέλη χαρτοσήμων που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί τελών χαρτοσήμων που ισχύει κάθε φορά. ΜΕΡΟΣ VI - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Παροχή δικαιοδοσίας στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. 28. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες ή περί του αντιθέτου διατάξεις στο άρθρο 12 του περί Ετησίων Αδειών με Απολαβές Νόμων του 1967 έως 1997 και οποιαδήποτε άλλη διάταξη οποιουδήποτε άλλου Νόμου, το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για οποιαδήποτε εργατική διαφορά, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε θέματος παρεμπίπτοντος ή συμπληρωματικού προς αυτή, η οποία εγείρεται από την εφαρμογή του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών οι οποίοι εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή και των δύο. Είσπραξη ποσών που επιδικάζονται από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. 29.-(1) Απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του δυνάμει του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου, που επιδικάζει οποιοδήποτε ποσό, εκτελείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και απόφαση πολιτικού Δικαστηρίου. (2) Ποσό που επιδικάζεται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών περιλαμβάνεται μεταξύ των χρεών τα οποία

20 Κεφ του του (β) δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πτωχεύσεως Νόμου, κατά τη διανομή της ιδιοκτησίας ή των στοιχείων του ενεργητικού πτωχεύσαντος και δυνάμει του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου, κατά τη διάλυση εταιρείας πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των υπόλοιπων χρεών, όταν υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο, στη μεν περίπτωση πριν από την ημερομηνία του Διατάγματος Παραλαβής, στη δε περίπτωση (β) πριν από την ημερομηνία έναρξης της διάλυσης της εταιρείας. (3) Οταν κατά το χρόνο της επιδίκασης από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει αρχίσει διαδικασία αναφορικά προς εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πτωχεύσεως Νόμου ή του Μέρους V του περί Εταιρειών Νόμου, ο εργοδοτούμενος προς τον οποίο έγινε η επιδίκαση εισπράττει από το Ταμείο ολόκληρο το ποσό που επιδικάστηκε. Τα δικαιώματα του εργοδοτούμενου, αναφορικά προς κάθε πληρωμή που επιδικάστηκε, τα οποία είναι καταβλητέα απευθείας από τον εργοδότη μεταβιβάζονται στο Ταμείο. Αδικήματα. 30.-(1) Οποιοσδήποτε ο οποίος - με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει επιθεωρητή από την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται σ' αυτόν από τις διατάξεις του άρθρου 16 (β) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ειδοποίηση δόθηκε από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 8, ή παρόλο που συμμορφώνεται με αυτή προβαίνει σε δήλωση που εν γνώσει του είναι ψευδής ως προς κάποιο ουσιώδες στοιχείο της είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. (2) Οποιοσδήποτε ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόμου αυτού είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές

21 Δικαιώματα για αποζημιώσεις και κυρώσεις. 31.-(1) Οι πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 30 δεν επηρεάζουν ή περιορίζουν με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα της Αρχής να εγείρει αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για επανάκτηση ωφελημάτων που καταβλήθηκαν, με τη μορφή χορηγημάτων και επιδομάτων ή με άλλο τρόπο, ως συνέπεια των παραβάσεων ή παραλείψεων ή ψευδών δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 ή για αποζημιώσεις ή για οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. (2) Η Αρχή θα δικαιούται να διακόψει την παροχή ωφελημάτων προς ή τη συνεργασία της με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή να του επιβάλει οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές κυρώσεις κρίνει κατάλληλες. Χρηματικές ποινές που εισπράττονται καταβάλλονται στο Ταμείο. 32. Ολες οι χρηματικές ποινές, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, καταβάλλονται στο Ταμείο, εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά. Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και περιουσιακών στοιχείων στην Αρχή. 33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Αρχή, με τους όρους που αυτό κρίνει αναγκαίους, τη διαχείριση ή κυριότητα της περιουσίας οποιωνδήποτε υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία έναρξης του Νόμου αυτού, δημόσιων Ιδρυμάτων, Κέντρων ή Οργανισμών κατάρτισης και τις αρμοδιότητες, ευθύνες, υποχρεώσεις ή δικαιώματα σε σχέση με αυτά (β) να ορίζει όπως, από ημερομηνία που θα καθορίζεται στην απόφασή του, αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιουδήποτε δημόσιου Ιδρύματος, Κέντρου ή Υπηρεσίας που υπάγεται σ' αυτό ή άλλου, τις οποίες η Αρχή εξουσιοδοτείται με το Νόμο αυτό να ασκεί, περιέλθουν στην Αρχή με τέτοιους όρους και περιορισμούς που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. (2) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δύναται να προνοεί, εκτός των άλλων, για την υποχρέωση της Αρχής να συνεχίσει οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης που εφαρμόζεται από το Ιδρυμα, Κέντρο ή Υπηρεσία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, για τους όρους της συνέχισης αυτής, και για οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα για την απρόσκοπτη και ομαλή διαδοχή της λειτουργίας, οποιουδήποτε από αυτά τα Ιδρύματα, Κέντρα ή Υπηρεσίες

22 Μεταβατικές εξουσίες. 34. Πρόσθετα προς τις διατάξεις του άρθρου 5, η Αρχή έχει εξουσία όπως αναφορικά προς οποιεσδήποτε αρμοδιότητες ή Ιδρύματα, Κέντρα ή Υπηρεσίες που μεταβιβάζονται ή περιέχονται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 - συνεχίσει οποιοδήποτε πρόγραμμα αναφέρεται σε απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 33 (β) αναγνωρίζει για τους σκοπούς του Νόμου αυτού οποιαδήποτε κατάρτιση παρασχέθηκε με τους όρους που θα κρίνει σκόπιμο: Νοείται ότι τίποτε στο άρθρο αυτό δεν εμποδίζει την Αρχή από του να τροποποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα που αναλαμβάνει με αυτό τον τρόπο ή να ορίσει ότι αυτό θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων και τα επίπεδα ποιότητας που ορίζονται από την Αρχή. Υπάλληλοι της Αρχής κατά προτίμηση πρώην δημόσιοι υπάλληλοι. 35.-(1) Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι απασχολούνται με αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην Αρχή δυνάμει του άρθρου 33 και οι υπηρεσίες των οποίων δεν είναι πλέον αναγκαίες στην Κυβέρνηση εξαιτίας της μεταβίβασης, θα προσληφθούν από την Αρχή, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους εργοδότησης. (2) Κάθε δημόσιος υπάλληλος που θα προσληφθεί από την Αρχή όπως προβλέπει το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού για περίοδο δύο ετών από την πρόσληψή του δεν μπορεί να απολυθεί παρά μόνο με όποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να απολυθεί από τη δημόσια υπηρεσία κατά το χρόνο της τελευταίας εργοδότησής του σ' αυτή, διατηρεί δε προς το σκοπό αυτό τα δικαιώματα τα οποία απολάμβανε κατά το χρόνο εκείνο. Μεταφορά δημοσίων υπαλλήλων στην Αρχή. 36.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 13 και 35, κάθε δημόσιος υπάλληλος ο οποίος αμέσως πριν από τη μεταβίβαση υπηρετεί σε αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην Αρχή, δύναται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να μεταφερθεί από την ημερομηνία της μεταβίβασης στην υπηρεσία της Αρχής και τοποθετείται από αυτή, εφόσον αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, σε θέση οι λειτουργίες της οποίας είναι ανάλογες προς τις λειτουργίες της θέσης που κατέχεται από αυτόν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας

23 (2) Κάθε δημόσιος υπάλληλος δύναται είτε μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αυτής της μεταφοράς, ή μετά από αυτή τη μεταφορά, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σ' αυτόν των όρων υπηρεσίας της θέσης του και της διάρθρωσης των υπηρεσιών της Αρχής, να δηλώσει με έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή ότι δεν επιθυμεί αυτή την υπηρεσία στην Αρχή, οπότε παύει να είναι στην υπηρεσία της Αρχής μετά πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησής του για την επιθυμία του αυτή και σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται στα ίδια ωφελήματα που θα δικαιούτο αν αποχωρούσε από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος τότε περί Συντάξεων Νόμου που είχαν εφαρμογή στη δική του περίπτωση. (3) Η υπηρεσία του δημόσιου αυτού υπαλλήλου στην Αρχή θα θεωρείται χωρίς διακοπή συνέχιση της υπηρεσίας του στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και η αντιμισθία και οι υπόλοιποι όροι υπηρεσίας του στην Αρχή δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς γι' αυτόν κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας του στην Αρχή. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού "όροι υπηρεσίας" περιλαμβάνουν ό,τι αφορά στην άδεια, παύση ή αποχώρηση, σύνταξη, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα: Νοείται ότι για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήματα αποχώρησης μέχρι την ημέρα μεταφοράς του δημόσιου υπαλλήλου στην υπηρεσία της Αρχής παραμένει υπεύθυνη η Δημοκρατία και μετά την ημέρα αυτή μέχρι την ημέρα αποχώρησής του από την Αρχή είναι υπεύθυνη η Αρχή. 1 του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (4) Κάθε δημόσιος υπάλληλος που μεταφέρεται στην υπηρεσία της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Αρχή, τηρουμένων οποιωνδήποτε εσωτερικών κανονισμών ή οδηγιών της Αρχής, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν. (5) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται ως προς άλλον υπάλληλο της Αρχής, παρά μόνο ως προς αυτούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1)

24 Κανονισμοί. 37.-(1) Η Αρχή εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις ή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού, ή προνοείται από το Νόμο αυτό ότι δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που παρέχονται με το εδάφιο (1), οι Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν ή καθορίζουν όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: (β) (γ) (δ) (ε) τη διοργάνωση, εφαρμογή ή λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος κατάρτισης, τη μορφή κατάρτισης ή τον καθορισμό και τη ρύθμιση προτύπων επαγγελματικών προσόντων τη διεξαγωγή εξετάσεων και έκδοση πιστοποιητικών και τον καθορισμό των τελών που θα καταβάλλονται σε σχέση με αυτά τον καθορισμό, επιβολή και είσπραξη τελών τον καθορισμό, επιβολή και είσπραξη δικαιωμάτων για οποιεσδήποτε παρεχόμενες υπηρεσίες ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα τη διοίκηση και ρύθμιση του Ταμείου, περιλαμβανομένου του καθορισμού του χρόνου και τρόπου καταβολής οποιωνδήποτε τελών και δικαιωμάτων (στ) την καταβολή χορηγημάτων σε εργοδότες ή εργοδοτούμενους. (3) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν ότι η παράβασή τους συνιστά αδίκημα το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και με τις δύο ποινές. Επίσης αυτοί δύνανται να προνοούν για επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεώς τους. (4) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταθέτονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε αυτοί, αμέσως μετά από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αρχίζει η ισχύς τους από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησής τους από τη Βουλή των

25 Αντιπροσώπων, στην ολότητά τους ή μερικώς, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αρχίζει η ισχύς τους από τη δημοσίευση αυτή. (5) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ. Καταργήσεις και επιφυλάξεις. 38.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου 2 του παρόντος άρθρου οι περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμοι του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980 καταργούνται. (2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του (β) (γ) (δ) (ε) οι πράξεις, αποφάσεις και ενέργειες της Αρχής και των υπηρεσιών της που λήφθηκαν ή έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980 και των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτούς δεν επηρεάζονται όλες οι διεξαχθείσες εργασίες από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Διευθυντή της Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου και όλες οι ληφθείσες από αυτούς αποφάσεις μέχρι την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται έγκυρες και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου προγράμματα κατάρτισης, σχέδια κατάρτισης, χορηγήματα, επιδόματα, υποτροφίες ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση και άρχισαν ή αποφασίστηκαν ή παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980 δεν επηρεάζονται και μπορούν να συνεχίζουν και να ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου περιουσία και έσοδα της Αρχής που αποκτήθηκαν ή υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980 συνεχίζουν να αποτελούν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τα έσοδα που θα βρίσκονται στο Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε με βάση τους περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμους του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται, ως εάν αποτελούσαν έσοδα του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

26 (στ) οι υπάλληλοι που αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ήσαν υπάλληλοι της Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980, συνεχίζουν να είναι υπάλληλοι της Αρχής με την ονομασία Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και η υπηρεσία τους θεωρείται ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή με τα ίδια ωφελήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου (ζ) Κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων του 1974 έως (Αρ. 2) του 1980 και που βρίσκονται σε ισχύ αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται από εκείνη την ημερομηνία ότι είναι Κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται με οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις, και θα ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν από Κανονισμούς που ήθελαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου. Κατάργηση του περί Μαθητευομένων Νόμου. 13 του Ο περί Μαθητευομένων Νόμος του 1966 καταργείται, χωρίς επηρεασμό όλων όσων έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου. Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 40.-(1) Ο Νόμος αυτός, εκτός από το άρθρο 39 αυτού, θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Το άρθρο 39 του παρόντος Νόμου θα τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

27 ΠΙΝΑΚΑΣ [ Αρθρο 3(2)]

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 392 Ν. 125(Ι)/99 Αρ. 3360,1.11.99 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Π ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2877, 28.4.94 662 Ν. 33(Ι)/94 - Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 117(1) του 2009

Αριθμός 117(1) του 2009 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4218,6.11.2009 823 Ν. 117(Ι)/2009 Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ακολούθως: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 54 του 1969 50 του 1977 48 του 1978 62 του 1979 66 του 1980 63 του 1981 16 του 1985 34(Ι) του 1995 3(Ι) του 1997 19(Ι) του 1999 35(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1980 -------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3621, 12/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3621, 12/7/2002 Ο περί Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα