Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 2/ /0004 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Ε -Οργάνωσης και Ποιότητας Σαχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 : Σ.Κ ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σηλέφωνο : ,-318 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Σμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Τπουργείου Οικονομικών» Α Π Ο Υ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α 101), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2026/1992 (Α 43). γ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Τπουργείου Οικονομικών» (Α 178), όπως ισχύει. 1

2 δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών» (Α 116) 2. Σην υπ αριθμ /2042/0006/ κοινή απόφαση των Τπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Τπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν.1892/1990» (Β 756). 3. Σην αριθ. Τ29/ απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Τπουργό Οικονομικών Γεώργιο Φουλιαράκη» (Β 2168). 4. Σο γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, Α Π Ο Υ Α Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Τπουργείου Οικονομικών Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Τπουργείου Οικονομικών την αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών, που μας έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του υντάγματος, επί θεμάτων όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορήγησης υντάξεων Δημοσίου Σομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πλην των αρμοδιοτήτων για τις οποίες η εξουσία υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» μεταβιβάζεται με την παρούσα σε υφιστάμενα όργανα. Επίσης, μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα έγκρισης πρακτικών του Ν..Κ. επί θεμάτων που μας έχουν ανατεθεί με την υπό στοιχείο 3 του προοιμίου απόφαση. 2

3 Ά ρ θ ρ ο 2 Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως: α) Έγκριση χορήγησης συναλλάγματος από μέχρι δολάρια Η.Π.Α., πλην των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού. β) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή υποχρεώσεων από καταπτώσεις εγγυήσεων από το ποσό των ,01 ευρώ και άνω. γ) Ερωτήματα προς το Νομικό υμβούλιο του Κράτους. δ) Αποφάσεις καθορισμού αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων του Τπουργείου Οικονομικών. ε) Θέματα για τα οποία υπάρχει συναρμοδιότητα Τπηρεσιών που υπάγονται σε διαφορετική Γενική Διεύθυνση. στ) Έγγραφα για επίλυση διαφωνιών μεταξύ Διατακτών εν γένει και Τ.Δ.Ε. ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών. ζ) Αποφάσεις ρύθμισης χρεαπαιτήσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου από του ποσού των και μέχρι του ποσού των ευρώ. η) Έγγραφα προς πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ευρώ έως ευρώ. θ) Προκαταβολές και εγκρίσεις δαπανών για την κοπή κερμάτων του ελληνικού δημοσίου, για πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον υπό εκτέλεση Προϋπολογισμό για ποσά από ευρώ έως και ευρώ. ι) Αποφάσεις σύστασης και εντολές κίνησης σχετικών με τη μεταβίβαση μελλοντικών απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου λογαριασμών, σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ια) Έγκριση της συμμετοχής Τπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής σε προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας σε φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες ξένων χωρών, για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. ιβ) Παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.2741/1999 και ειδικότερα της 3

4 ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, της ικανοποίησης υποχρεώσεων, καθώς και των εκκρεμών δικών που έχουν ανακύψει. ιγ) Αποφάσεις σύστασης ή κατάργησης ή τροποποίησης ως προς τον τίτλο και το περιεχόμενο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών της διπλογραφικής λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης, καθώς και παραλείψεων γνωστοποιήσεων από το προσάρτημα. ιδ) Εντολές κίνησης των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα από του ποσού των ,1 ευρώ μέχρι του ποσού των ,0 ευρώ Ά ρ θ ρ ο 3 Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως: Α. Γενικά α) Αποφάσεις, εγκυκλίους και έγγραφα αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. β) Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών για πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιακών οργάνων. γ) Απαντήσεις σε αιτήματα υνδέσμων Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων. δ) Απαντήσεις προς το Αυτοτελές Σμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ε) Αλληλογραφία με άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Τπουργείου Οικονομικών ή άλλων Τπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. 4

5 Β. Ειδικά: Ι. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού α) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων ή αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών άνω του ποσού των ευρώ κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. β) Έγγραφα προς τον αρμόδιο Αναπληρωτή Τπουργό για θέματα κατάρτισης και τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. γ) Μεταφορά πιστώσεων άνω του ποσού των ευρώ από το αποθεματικό, για την πληρωμή δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. δ) Έγγραφα ορισμού εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση και υπογραφή υλλογικών υμβάσεων Εργασίας, καθώς και εκπροσώπων στις συζητήσεις για επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.). ΙΙ. τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού α) Αποφάσεις σύστασης και κίνησης τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου εντός και εκτός προϋπολογισμού στις τράπεζες και στα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πραγματοποιούνται πληρωμές ή υπάγονται στην αρμοδιότητα περισσοτέρων Διευθύνσεων. β) Εντολές κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου από το ποσό των ,01 ευρώ, μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ γ) Εντολές στην Σράπεζα Ελλάδος για χορήγηση προκαταβολών, εντός των ορίων προϋπολογισμού, από ,00 ευρώ και άνω δ) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή υποχρεώσεων από καταπτώσεις εγγυήσεων από έως ευρώ. ε) Εντολές πληρωμής της μηνιαίας αντισταθμιστικής καταβολής στον Ο.Α..Θ. από το λογαριασμό 200 «Ε.Δ.- υγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», κατ εφαρμογή της κοινής απόφασης των Τπουργών Οικονομικών και Μεταφορών, Τποδομών & Δικτύων. 5

6 στ) Έγγραφα που αναφέρονται στην παροχή διευκρινίσεων πάνω σε θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των αποφάσεων εγγυήσεων για τα οποία έχει αποφανθεί ο Τπουργός Οικονομικών. ζ) Απαντήσεις σε Επιμελητήρια, Ενώσεις, υνδέσμους κλπ. σχετικά με θέματα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. η) Προκαταβολές και εγκρίσεις δαπανών για την κοπή κερμάτων του ελληνικού δημοσίου, για πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον υπό εκτέλεση Προϋπολογισμό, για ποσά από ευρώ έως και ευρώ. θ) Έγγραφα προς πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από έως ευρώ. ι) Έγκριση χορήγησης συναλλάγματος από έως δολάρια Η.Π.Α., πλην των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού. ια) Καθορισμό ορίου εγγυητικών επιστολών που παρέχεται σε ελληνικές και ξένες τράπεζες. ιβ) Αποφάσεις ρύθμισης χρεαπαιτήσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου από του ποσού των ,00 μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ. ιγ) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε λογαριασμούς από του ποσού των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ. ιδ) Αποφάσεις παράτασης προθεσμίας απόδοσης Φ.Ε.Π. (άρθρο 1 παρ. 2 του πδ. 97/2011, Α 232). ιε) Αποφάσεις επιστροφής ποσών που έχουν εισπραχθεί αναρμοδίως και εμφανίζονται στις εγγραφές του Τπολόγου υμψηφισμών. ιστ) Αποφάσεις συγκρότησης ομάδων επιθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 εδάφιο ζ της υπ αριθμ. 2/86009/0041/ κοινής απόφασης των Τπουργών Εσωτερικών και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Τφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων Σαμείων που συστάθηκαν, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών της Ε.Ε» (Β 2509), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ιζ) Εντολές πληρωμής εξόδων θεματοφυλακής ομολόγων που περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου λόγω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων ιδιωτών κατόχων (P.S.I.). 6

7 ΙΙΙ. τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων α) Έγκριση των πράξεων της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Σαμείων του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» περιόδου , της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης ελεγκτικών ομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 της υπ αριθμ. 2/86009/0041/ κοινής απόφασης των Τπουργών Εσωτερικών και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Τφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων Σαμείων που συστάθηκαν, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών της Ε.Ε» (Β 2509), όπως ισχύει. γ) Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης ελεγκτικών ομάδων για τη διενέργεια ελέγχων του Γ ΚΠ και του ΕΠΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων με την Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Φ.. δ) Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης ελεγκτικών ομάδων για τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται στα άρθρα 45 έως 47 του πδ 111/2014. ΙV.τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Φορήγησης υντάξεων Δημοσίου Σομέα α) Άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων Κλιμακίου του Ελεγκτικού υνεδρίου και αναίρεσης κατά αποφάσεων Σμήματος αυτού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Οργανισμού του και άσκηση έφεσης κατά συνταξιοδοτικών πράξεων των Διευθύνσεων Κανονισμού β) Επανεξέταση συνταξιοδοτικών υποθέσεων σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί παράνομα σύνταξη (άρθρο 9 ν.362/1943). γ) Εντολές πληρωμής συντάξεων, βεβαιώσεις αποδοχών και μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα για ληφθείσες συντάξεις από τους συνταξιούχους του δημοσίου που εκδίδονται μηχανογραφικά. δ) Διοικητικές πράξεις-έγγραφα που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Πολιτικών και τρατιωτικών υντάξεων.(πδ 169/2007, Α 210). ε) Καταλογιστικές αποφάσεις για συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα κάθε μορφής, που ελήφθησαν αχρεωστήτως, αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο ποινές για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση μεταβολών που επήλθαν στη συνταξιοδοτική κατάσταση, καθώς και αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών που προέρχονται από τις ίδιες αιτίες, για ποσά άνω των ευρώ. 7

8 στ) Άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 99 του υντάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 88 2 του υντάγματος. ζ) Έγκριση καταβολής αναδρομικών για οποιαδήποτε αιτία σε συνταξιούχους του Δημοσίου για ποσά άνω των ευρώ. η) Έκδοση απόφασης σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη διενέργεια μεταβολών της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων. θ) Έγκριση εγχειριδίου διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων. ι) Έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού Ελέγχου από το Σμήμα Δ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων. Ά ρ θ ρ ο 4 Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως: Α. Γενικά τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Τπηρεσίας α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών. β) Απαντήσεις σε αιτήματα υνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών. γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται ή παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. δ) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Τπουργείου ή άλλων Τπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα ε) Φορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Σμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. ζ) Διατύπωση απόψεων επί νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής τους. η) Έκθεση απόψεων της Διεύθυνσης στο.τ.ε., στο Ν..Κ. ή άλλο αρμόδιο δικαστήριο ή Τπηρεσία ή φορέα και παροχή σχετικών στοιχείων. 8

9 Β. Ειδικά Ι. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης α) Αποφάσεις ισόποσης αυξομείωσης πιστώσεων και μεταφοράς αυτών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ενός φορέα σε άλλο ή στον Σακτικό Προϋπολογισμό άνω του ποσού των ευρώ και καθορισμού του ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων αυτών. β) Εντολές προς τις Δ.Ο.Τ. για την εισαγωγή στον Προϋπολογισμό εσόδων αδιαθέτων υπολοίπων από εντάλματα προπληρωμής δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων σε ευρώ και ξένο συνάλλαγμα, άνω του ποσού των ευρώ. γ) Αποφάσεις επιστροφής εσόδων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως από Δημόσιες Επενδύσεις. δ) Αποφάσεις τροποποίησης του Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. ε) Εντολές κίνησης των λογαριασμών εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων που τηρούνται στην Σράπεζα της Ελλάδος, καθώς και εντολές προς την αυτή Σράπεζα χρηματοδότησης των κατά Τπουργείο συλλογικών αποφάσεων. στ) Απόφαση προσδιορισμού του μηνιαίου ορίου πληρωμών του κρατικού προϋπολογισμού ζ) Απόφαση κατανομής του μηνιαίου ορίου πληρωμών η) πράξεις μεταβολής του ήδη προσδιορισθέντος μηνιαίου ορίου πληρωμών άνω του ποσού των ευρώ θ) Εντολή στην Σράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά ποσού, ανεξαρτήτως ύψους, για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Φρέους, από το λογαριασμό Νο. 200 «Ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» στο διακριτό λογαριασμό Νο ι) Εντολή στην Σράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά ποσού, ανεξαρτήτως ύψους, από το λογαριασμό Νο. 200 «Ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» στο λογαριασμό Νο «Ελληνικό Δημόσιο καταθέσεις ποσών από πρόγραμμα οικονομικής στήριξης Ελλάδος» και αντίστροφα. ΙΙ. τον Προϊστάμενο της Τποδιεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης α) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων ή αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών από του ποσού των ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ 9

10 κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. β) Μεταφορά πιστώσεων από του ποσού των ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ από το αποθεματικό, για την πληρωμή δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. γ) Αποφάσεις χαρακτηρισμού πιστώσεων του προϋπολογισμού ως δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και μεταβίβασής τους με επιτροπικά εντάλματα. δ) Πράξεις αυξομείωσης των αριθμητικών προβλέψεων προσωπικού μέσα στο συνολικό αριθμό αυτών που περιλαμβάνονται στις αναλύσεις του προϋπολογισμού. ε) Πράξεις εγγραφής προβλέψεων θέσεων προσωπικού πέραν του συνολικού αριθμού αυτών που περιλαμβάνονται στις αναλύσεις του προϋπολογισμού και καλύπτονται από το υπό κατανομή κονδύλιο για νέους διορισμούς. στ) Αποφάσεις μεταφοράς πίστωσης στους προϋπολογισμούς των Τπουργείων, ανεξαρτήτως ποσού, από την υπό κατανομή πίστωση για πληρωμή υποχρεώσεων του ενιαίου προγράμματος προμηθειών παρελθόντων οικονομικών ετών. Επίσης, αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς των επιμέρους φορέων στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μεταβολών πιστώσεων των ειδικών φορέων αυτής που αφορούν στην εκτέλεση του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. ζ) Αποφάσεις χορήγησης ή ανάκλησης πιστώσεων σε βάρος ή σε ωφέλεια του αποθεματικού επί των προϋπολογισμών των Τπουργείων και των Περιφερειακών Διοικήσεων για την τελική διαμόρφωση των πιστώσεων λόγω λήξης του οικονομικού έτους. η) Αποφάσεις εγγραφής σε ύψος στους προϋπολογισμούς των εξόδων των Τπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πιστώσεων ισόποσων με τα πραγματοποιούμενα έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί και προκύπτουν από i) είσπραξη ποσών από τη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν δικό τους προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ii) είσπραξή ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως iii) είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης, iv) είσπραξη ποσών από συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων. θ) Αλληλογραφία με άλλες Διευθύνσεις και Τπηρεσίες του Τπουργείου Οικονομικών ή άλλων Τπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα σχετικά με τις ΔΕΚΟ και τους φορείς του Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005 (Α 314). 10

11 ΙΙΙ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής α) Έγγραφα με τα οποία δίνονται απαντήσεις ή παρέχονται οδηγίες και πληροφορίες επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας ή των λύσεων που έχουν δοθεί από την πολιτική ηγεσία του Τπουργείου. β) Έγγραφα προς άλλες Αρχές, με τα οποία ζητούνται ή δίδονται πληροφορίες επί ασκούμενων ενστάσεων. γ) Έγγραφα προς άλλες Αρχές ή ιδιώτες, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σε αιτήματα μισθολογικού ή συνταξιοδοτικού περιεχομένου νομοθετικής μέριμνας, δ) υμμετοχή σε διμερείς ασφαλιστικές συνομιλίες και υπογραφή των σχετικών πρακτικών. ε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του, δύναται να προτείνει για τη διενέργεια των πράξεων αυτών υπάλληλο της Διεύθυνσης. ΙV. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων α) Έγγραφα προς τα επισπεύδοντα Τπουργεία με τα οποία ενημερώνονται για τις θέσεις των Τπηρεσιών του Τπουργείου Οικονομικών επί των προτεινομένων ρυθμίσεων. β) Διαβιβαστικά με τα οποία αποστέλλονται στη Βουλή οι Εκθέσεις του Γ.Λ. Κράτους επί προτάσεων Νόμων. γ) Έγγραφα με τα οποία επιστρέφονται στις αρμόδιες Τπηρεσίες Τπουργείων σχέδια, υπογεγραμμένων ή ανυπόγραφων από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Τπουργό Οικονομικών, κανονιστικών διοικητικών πράξεων. V. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου α) Διαδικασία βεβαίωσης των δι αποφάσεων του Ελεγκτικού υνεδρίου ή Διοικητικών Αρχών καταλογιζομένων σε βάρος δημοσίου υπολόγου ποσών από χορήγηση προκαταβολών ή προσωρινής ενίσχυσης παγίων προκαταβολών και η εκτέλεση των αναθεωρητικών ή πιστωτικών αποφάσεων του Ελεγκτικού υνεδρίου. Απόδοση των αχρεωστήτως λόγω καταλογισμού εισπραχθέντων, βάσει των ανωτέρω αναθεωρητικών αποφάσεων. β) Έγκριση έκδοσης αντιγράφων απολεσθέντων χρηματικών ενταλμάτων, που εκδίδονται από την Τπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο νομό ή στη νομαρχία (άρθρο 97, παρ. 1, ν. 4270/2014). γ) Αποφάσεις σύστασης ή τροποποίησης λογαριασμών των Δ.Ο.Τ. και των Δημόσιων Σαμείων και καθορισμός της κίνησης αυτών. 11

12 δ) Αποφάσεις σύστασης και καθορισμού κίνησης τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Σράπεζα της Ελλάδος, στις εμπορικές τράπεζες και στα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα εντός και εκτός προϋπολογισμού εκτός από τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα περισσοτέρων Διευθύνσεων. ε) Εντολές κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ στ) Αποφάσεις ανάθεσης της διαχείρισης Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. στην Σράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το π.δ. της 20ης Ιανουαρίου 1932, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το β. διάταγμα της 7ης Οκτωβρίου ζ) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού επί προσωρινών ενισχύσεων παγίων προκαταβολών. η) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο χρησιμοποίησης των ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από χρηματικά εντάλματα τα οποία εκδίδονται στο όνομά της επί του Τπολόγου υμψηφισμών. θ) Φρηματικά εντάλματα που εκδίδονται σύμφωνα με κοινές υπουργικές αποφάσεις από τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό «Πάγιες Προκαταβολές» κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4270/2014. ι) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος που αφορούν α) αντιλογισμούς ποσών από διαφόρους λογαριασμούς, β) επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε λογαριασμούς μέχρι ποσού ευρώ. ια) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος που αφορούν την πληρωμή καθαρών πληρωτέων ποσών αποδοχών και πάσης φύσεως απολαβών προσωπικού Τπουργείων καθώς και τις αποδόσεις κρατήσεων αυτών, την πληρωμή των συνταξιούχων, της προκαταβολής σύνταξης και τις αποδόσεις κρατήσεων αυτών. ιβ) Οπισθογράφηση επιταγών υπέρ δημοσίου για αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και λοιπές περιπτώσεις. ιγ) Αποφάσεις για την εκκαθάριση και την απόδοση εσόδων που εισπράττονται, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού σε τρίτους. ιδ) Αποφάσεις ρύθμισης χρεαπαιτήσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ. ιε) Εντολές στην Σράπεζα Ελλάδος περί χορηγήσεως προκαταβολών εντός των ορίων του προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των ευρώ. ιστ) Μέριμνα για την εμφάνιση εισπραττόμενων εσόδων-ποσών στη δημόσια ληψοδοσία. ιζ) Μέριμνα για την τακτοποίηση των προκαταβολών με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. 12

13 ιη) Αποφάσεις σύστασης ή κατάργησης ή τροποποίησης, ως προς τον τίτλο και το περιεχόμενο, τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων λογαριασμών της διπλογραφικής λογιστικής τροποποιημένης βάσης. ιθ) Ενέργειες που αναφέρονται στην υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας και Άνευ Φαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά των Ε.Κ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια στο πλαίσιο των χρηματικών δοσοληψιών Ελλάδος Ευρωπαϊκής Ένωσης. κ) Ενέργειες για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την εκτίμηση των χρηματικών δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. κα) Ενέργειες για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και έλεγχο απόδοσης των οδοιπορικών εξόδων δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινοτικών Οργάνων. κβ) Έγκριση των πράξεων της Αρχής Πιστοποίησης των τεσσάρων (4) Σαμείων που συστάθηκαν, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 2/86009/0041/ (ΥΕΚ 2509/Β /2008,) κοινή υπουργική απόφαση των Τπουργών Εσωτερικών και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Τφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. κγ) Μεταφορά του προϊόντος του λογαριασμού Νο /7 «Έσοδα Δημοσίου εξ εισπράξεων μερισματαποδείξεων του Δημοσίου» που τηρείται στην Σράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό Νο 200 «Ε.Δ. υγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών». VI. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων α) Εντολές στην Σράπεζα της Ελλάδας για τον τρόπο της χρησιμοποίησης των ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από τα χρηματικά εντάλματα, τα οποία εκδίδονται στο όνομα της επί του Σαμείου Τπολόγου υμψηφισμών, ανεξαρτήτως ποσού, για τα χρηματικά εντάλματα των Γενικών Επιτελείων τρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και για τα λοιπά άνω του ποσού των ευρώ. β) Εντολές για τη συμψηφιστική εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων προς τακτοποίηση προκαταβολών που χορηγούνται δια μέσου διευθύνσεως. γ) Εντολές εγκρίσεων για τη χορήγηση συναλλάγματος γενικά ποσού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) και μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α. 13

14 δ) Έγγραφα κάθε φύσης προς τους διαχειριστές μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιών αυτών. ε) Έγγραφα κάθε φύσης με τις δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιώτες, για θέματα μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών. στ) Έγγραφα προς τα υποθηκοφυλακεία του Κράτους για τη μεταβολή υπέρ του Δημοσίου της κυριότητας των περιουσιών που έχουν περιέλθει σε αυτό κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1530/1950. ζ) Έγγραφα που αφορούν την κίνηση του τηρούμενου στην Σράπεζα της Ελλάδας λογαριασμού Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών Νο /4. η) Έγγραφα για τη βεβαίωση στις Δ.Ο.Τ. ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων προς το δημόσιο, από χρηματοδοτήσεις με κεφάλαια ή με την εγγύηση του δημοσίου, καθώς και από καταπτώσεις ποινικών ρητρών. θ) Έγγραφα για την επιστροφή ή διαγραφή εσόδων του δημοσίου από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και για την παροχή σχετικών οδηγιών. ι) Έγγραφα προς την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων, προς τακτοποίηση λογαριασμών του Δημοσίου και προκαταβολών. ια) Έγγραφα προς την αρμόδια Τπηρεσία για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων, προς τακτοποίηση προκαταβολών από καταπτώσεις εγγυήσεών του. ιβ) Έγγραφα για την παροχή οδηγιών στην Σράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων εκδιδομένων στο όνομά της και επί του υπολόγου συμψηφισμών, για την πληρωμή διαφόρων υποχρεώσεων του δημοσίου. ιγ) Έγγραφα απελευθέρωσης ενεχύρου ή εξάλειψης υποθήκης σε περιπτώσεις εξόφλησης ενυπόθηκων ή με ενέχυρο δανείων του δημοσίου ή δανείων τρίτων, που έχει εγγυηθεί το δημόσιο. ιδ) Εντολές κίνησης των χρεωγράφων που έχουν κατατεθεί στην Σράπεζα της Ελλάδας για φύλαξη, τα οποία περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου, εκτός της περίπτωσης εκποίησης αυτών. ιε) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή υποχρεώσεων από καταπτώσεις εγγυήσεων από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ. ιστ) Εισαγωγή εσόδου στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου. ιζ) Εισαγωγή ημεδαπών ή αλλοδαπών χρεωγράφων (ομολογίες-μετοχές) από το Εξωτερικό. 14

15 ιη) Έγκριση χορήγησης συναλλάγματος στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων για την πληρωμή αποδοχών του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στην αλλοδαπή. ιθ) Προκαταβολές και εγκρίσεις δαπανών για την κοπή κερμάτων του ελληνικού δημοσίου, για πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον υπό εκτέλεση Προϋπολογισμό, μέχρι του ποσού των ευρώ. κ) Αποφάσεις για εξαίρεση και απόδοση μεσεγγυημένων εσόδων. κα) Αποφάσεις για μίσθωση αναπροσαρμογή μισθωμάτων μεσεγγυημένων εχθρικών περιουσιών. κβ) Αποφάσεις για εξαίρεση εχθρών από τις διατάξεις του Α.Ν. 2636/1940 (Αποφάσεις για υπαγωγή στην αριθμ /3574/ διμερή απόφαση των ελληνικής καταγωγής Αλβανών υπηκόων (Β 93). κγ) Εντολές για χορήγηση προκαταβολών μέχρι του ποσού των ευρώ, για όσες από αυτές έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Προϋπολογισμό. κδ) Αποφάσεις για έγκριση γενικών εξόδων μεσεγγυημένων εχθρικών περιουσιών. κε) Τπογραφή των συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων από την τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και την EFG Consolidated Holdings S.A. (πρώην υπό την επωνυμία Consolidated Eurofinance Holdings S.A.) στο ελληνικό δημόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από την σύμβαση αγοράς μετοχών της «Παλαιάς Σράπεζας Κρήτης» από την Consolidated Eurofinance Holdings S.A. κστ) Εντολές για εξόφληση τελωνειακών παρακαταθηκών και γραμματίων παρακαταθήκης από την εκποίηση αντικειμένων των κολάσιμων πράξεων που δημεύονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. κζ) Παροχή νόμιμης ειδικής εξουσιοδότησης σε πιστωτικά ιδρύματα για υπογραφή συμβάσεων σύστασης ενεχύρου κατ εντολή και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για την παρακολούθηση αυτού, στις περιπτώσεις όπου η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έχει παρασχεθεί με τον όρο σύστασης ενεχύρου υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. κη) Παροχή εντολής σε Τποθηκοφυλακεία για την εγγραφή υποθήκης υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, στις περιπτώσεις που η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έχει παρασχεθεί με τον όρο εγγραφής υποθήκης υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. κθ) Αποφάσεις σύστασης λογαριασμών, υπαγόμενων στο λογαριασμό Ν 200 «Ε.Δ./ υγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», των οποίων η σύσταση κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης, και αφορά αποκλειστικά τις αρμοδιότητές της. 15

16 λ) Έγγραφα για βεβαίωση στη ΔΟY απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σε βάρος οφειλετών της παλαιάς Σράπεζας Κρήτης, ύστερα από την εκχώρησή τους από την Σράπεζα E.F.G. Eurobank. λα) Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό παρακρατούμενων φόρων που εμφανίζονται στο λογαριασμό Νο /0 «Ελληνικό Δημόσιο-Λογαριασμός Εσόδων από αποκρατικοποιήσεις». λβ) Έγγραφα προς πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέχρι του ποσού των ευρώ. λγ) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε λογαριασμούς μέχρι του ποσού των ευρώ. λδ) Έγγραφα προς την αρμόδια Τπηρεσία για την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων προς εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεών του. λε) Απαντήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την ελευθέρωση του Ελληνικού Δημοσίου από την εγγυητική του ευθύνη με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει. VII. τον Προϊστάμενο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής α) υγκεντρωτικές καταστάσεις καθαρών πληρωτέων ποσών κατά τράπεζα για την πίστωση λογαριασμών των υπαλλήλων και κρατήσεων (άρθρο 10, παρ. 2, περ. γ της ΚΤΑ 2/37345/0004/ , Β 784). β) Ενημέρωση φορέων για την ένταξή τους στο σύστημα πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. γ) Παροχή στοιχείων για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής και των ελέγχων μισθοδοσίας. δ) Παροχή στοιχείων σε φορείς. ε) Απαντήσεις σε φορείς ή ιδιώτες σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. στ) Βεβαιώσεις σε φορείς για απόδοση ποσών σε κωδικούς κρατήσεων. ζ) Βεβαιώσεις για πληρωμή αρχείων μισθοδοσίας και ενταλμάτων. η) Εγκρίσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης. θ) Έγγραφα επικοινωνίας με άλλες Διευθύνσεις ή φορείς για επίλυση θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της ΕΑΠ. ι) Ενημερωτικά έγγραφα προς άλλες Διευθύνσεις για λογιστική τακτοποίηση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου. 16

17 ια) ιβ) ιγ) Ενημερωτικά έγγραφα για απορρίψεις πιστώσεων δικαιούχων κράτησης. Ενημερωτικά έγγραφα για αριθμό συναλλαγών της ΔΙΑ. Ενημερωτικά έγγραφα για δημιουργία κωδικών κρατήσεων. VIIΙ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης υντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων α) Αποφάσεις έγκρισης πληρωμής δαπανών σε περιπτώσεις απώλειας δικαιολογητικών (άρθρο 97, παράγραφος 3 ν.4270/2014). β) Διαδικαστικές ενέργειες για τον καθορισμό του τρόπου απόδοσης των δαπανών που γίνονται από το δημόσιο για το προσωπικό και τη λειτουργία των Τ.Δ.Ε. στα Ν.Π.Δ.Δ. ΙΦ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης χεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων α) Έγκριση των πράξεων της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Σαμείων του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 28, παρ.10, στ, ν.3613/2007), κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 44, παρ.3(β)&(γ), του πδ 111/2014 (Α 178). β) Ενέργειες για την παροχή πληροφοριών και διατύπωση απόψεων επί τεχνικών θεμάτων σχετικά με τον απολογισμό της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και οι απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 53β παρ.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού Ε.Κ. ετήσια σύνοψη. γ) Ενέργειες για την παροχή πληροφοριών και διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Φ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Έγκριση των πράξεων της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Σαμείων του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 46, παρ.3(ε)&(ζ), του πδ 111/2014 (Α 178). 17

18 ΦΙ. α) τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής υντάξεων αα) Εντολές επανεξέτασης υποθέσεων από τις ανώτατες στρατιωτικές Επιτροπές. ββ) Αποδοχή των πράξεων και των αποφάσεων των οργάνων που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα κανονισμού συντάξεων και έκδοση εγγράφων για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, για εγγραφή των συνταξιούχων για αύξηση ή μείωση των συντάξεων, πλην των αυξομειώσεων χορηγιών τέως Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων. γγ) Εντολή για την εγγραφή νέων συνταξιούχων. δδ) Καταλογιστικές αποφάσεις για συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα, που ελήφθησαν αχρεωστήτως, και είτε κανονίζονται με τη σύνταξη είτε για την καταβολή τους απαιτείται η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης καθώς και αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών που προέρχονται από τις ίδιες αιτίες, για ποσά άνω των και μέχρι ευρώ. εε) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών ασφαλισμένων για κύρια ύνταξη αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. στστ) Αποφάσεις παρακράτησης που εκδίδονται κατά την εκτέλεση συνταξιοδοτικών πράξεων (κανονιστικών, τροποποιητικών ή αναγνωριστικών), απορρέουν από αυτές και τις συνοδεύουν. ζζ) Έγγραφα βεβαίωσης/αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προκαταβολής σύνταξης καθώς και υπομνηστικά έγγραφα που σχετίζονται με το θέμα αυτό. ηη) Καταλογιστικές αποφάσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προκαταβολής σύνταξης. β) Ειδικά στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών υντάξεων και υντάξεων υπαλλήλων Ο.Σ.Α., Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών αα) Έκδοση βεβαιώσεων ύψους καταβολής της προκαταβολής σύνταξης και τυχόν κρατήσεων που διενεργήθηκαν επί αυτής. ββ) Έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση. γγ) Έγγραφα για να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταβολές στο ηλεκτρονικό αρχείο της προκαταβολής σύνταξης που αφορούν στοιχεία του δικαιούχου της προκαταβολής. 18

19 δδ) Έγγραφα για τη διαβίβαση στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού υνεδρίου ενστάσεων κατά πράξεων καταλογισμού στις περιπτώσεις αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προκαταβολής. ΦΙΙ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων. α) Καταλογιστικές πράξεις για συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα κάθε μορφής που ελήφθησαν αχρεωστήτως, αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο ποινές για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση για μεταβολές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική κατάσταση, καθώς και τις αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών που προέρχονται από τις ίδιες αιτίες για ποσά από έως ευρώ. β) Καταβολή αναδρομικών για οποιαδήποτε αιτία σε συνταξιούχους του Δημοσίου για ποσά από έως ευρώ. γ) Τπογραφή των πορισμάτων ελέγχου και των συνταξιοδοτικών φακέλων στις περιπτώσεις που υπάρχουν ευρήματα και συστάσεις. δ) Έγγραφα εκκαθάρισης των αλληλόχρεων λογαριασμών. ε) Εντολή για την πληρωμή συνταξιούχων για τους οποίους είχε εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη με μελλοντική ημερομηνία πληρωμής. Ά ρ θ ρ ο 5 Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Τπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Τπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως: α) Έγγραφα για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. β) Απαντήσεις σε έγγραφα υπηρεσιών του Τπουργείου Οικονομικών ή άλλων Τπουργείων και φορέων, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. γ) Απαντήσεις σε αιτήματα υνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών. δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. ε) Απαντήσεις σε αιτήματα, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών. 19

20 στ) Φορήγηση βεβαιώσεων: α) Κράτησης για υγειονομική περίθαλψη και β) ΕΚΑ. ζ) Φορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης για κάθε νόμιμη χρήση. η) Τπογραφή και αποστολή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών μηνιαίων καταστάσεων οικονομικών μεταβολών των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους για την υλοποίηση των διατάξεων μισθολογικού περιεχομένου. Ά ρ θ ρ ο 6 Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» στους Προϊσταμένους Σμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Σμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως: Α. Γενικά α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν. β) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους. γ) Διαβιβαστικά έγγραφα, απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων. δ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. ε) Απλά υπομνηστικά έγγραφα. στ) Απαντήσεις σε αναφορές πολιτών και έγγραφα υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων σε θέματα για τα οποία έχει λάβει θέση η Τπηρεσία, πλην αναφορών παραπόνων. ζ) Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο, καθώς και εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών πράξεων. η) Αποστολή αιτημάτων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 20

21 Β. Ειδικά Ι. τους Προϊστάμενους των Τπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου της Κεντρικής Τπηρεσίας οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Σμήματος, εκτός των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, και για τα παρακάτω θέματα: α) Αλληλογραφία με άλλες Τπηρεσίες του Τπουργείου ή άλλων Τπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα β) Φορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων ΙΙ. τους Προϊσταμένους των Σμημάτων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Πράξεις μεταβολής του ήδη προσδιορισθέντος μηνιαίου ορίου πληρωμών μέχρι του ποσού των ευρώ, β) Αποφάσεις ισόποσης αυξομείωσης πιστώσεων και μεταφορά αυτών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ενός φορέα σε άλλο ή στον Σακτικό Προϋπολογισμό, μέχρι του ποσού των ευρώ, κατά ΚΑΕ. γ) Εντολές προς τις Δ.Ο.Τ. για την εισαγωγή στον προϋπολογισμό εσόδων αδιάθετων υπολοίπων από εντάλματα προπληρωμής δαπανών δημόσιων επενδύσεων σε ευρώ και ξένο συνάλλαγμα, μέχρι του ποσού των ευρώ. δ) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων ή αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών μέχρι του ποσού των ευρώ. ε) Μεταφορά πιστώσεων μέχρι του ποσού των ευρώ από το αποθεματικό, για την πληρωμή δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. στ) Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης για εγκρίσεις μετατάξεων προσλήψεων προσωπικού φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων του Κεφ. Α του ν.3429/2005. ζ) Επικύρωση βεβαιώσεων οικονομικών στοιχείων που εκδίδει η Διεύθυνση. 21

22 ΙΙΙ. τους Προϊσταμένους των Σμημάτων της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων α) Έγγραφα προς άλλες Τπηρεσίες του Τπουργείου Οικονομικών, λοιπά Τπουργεία και Αρχές με τα οποία ζητούνται πληροφορίες, διευκρινίσεις και οικονομικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την επεξεργασία των νομοσχεδίων και τροπολογιών, για την εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία και για την κατάρτιση της Έκθεσης του Γ.Λ. Κράτους. β) Έγγραφα προς τις Τπηρεσίες του επισπεύδοντος Τπουργείου ή και άλλους Υορείς με τα οποία ζητούνται : i) τοιχεία που αναγκαιούν για τον προσδιορισμό των τυχόν προκαλούμενων οικονομικών αποτελεσμάτων και το ύψος αυτών (ήτοι δαπάνη, απώλεια ή αύξηση δημοσίων εσόδων κ.λ.π.) από τις διατάξεις των προς έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων. τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και η εισήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014, ii) Βεβαιώσεις περί δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης για την κάλυψη της προκαλούμενης από τις διατάξεις της κανονιστικής διοικητικής πράξης δαπάνης ή εφόσον αφορά δαπάνη που βαρύνει το ΠΔΕ την προβλεπόμενη υλλογική Απόφαση Έργου (ΑΕ) με τον κωδικό αριθμό του έργου/μελέτης, iii) βεβαιώσεις ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι εντός των στόχων που έχουν τεθεί από το εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής τρατηγικής (ΜΠΔ), iv) έγγραφα που είτε μνημονεύονται στο προοίμιο της κανονιστικής διοικητικής πράξης είτε συνιστούν προϋπόθεση για την έκδοσή της κατά την κείμενη νομοθεσία, v) έγγραφα από τα οποία προκύπτει κάθε πληροφορία και διευκρίνιση που είναι αναγκαία για την επεξεργασία των κανονιστικών διοικητικών πράξεων. ΙV. τους Προϊσταμένους των Σμημάτων της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής Α. Γενικά Έγγραφα επί θεμάτων για τα οποία έχει ήδη λάβει θέση επανειλημμένως η Διεύθυνση, πλην εκείνων για τα οποία ζητείται η επανεξέταση ή προσκομίζονται νέα στοιχεία. Β. Ειδικά τον Προϊστάμενο του Β Σμήματος α) Έγγραφα προς άλλες Αρχές (Ελληνικές, κοινοτικές ή διεθνείς) ή προς ιδιώτες σχετικά με τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το ελληνικό 22

23 συνταξιοδοτικό σύστημα προς το συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών ή τρίτων Φωρών, καθώς και έγγραφα που αφορούν την αντίστροφη από την προαναφερόμενη μεταφορά. β) Τπογραφή των εγγράφων και των εντύπων που αφορούν ασφαλιστικάσυνταξιοδοτικά δικαιώματα εργασιακά μετακινουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Έγγραφα και έντυπα εκτέλεσης διμερών ασφαλιστικών συμφωνιών. V. τους Προϊσταμένους των Σμημάτων της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου α) Ενέργειες για τη βεβαίωση ως δημοσίου εσόδου των προξενικών εισπράξεων. β) Ενέργειες για την αποστολή παραστατικών στοιχείων του υπολόγου συμψηφισμών στο Ελεγκτικό υνέδριο. γ) Αποφάσεις ρύθμισης χρεαπαιτήσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου μέχρι του ποσού των ευρώ. VI. τους Προϊσταμένους των Σμημάτων της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων. α) Εντολές που απευθύνονται στην Σράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή αποζημίωσης Ελλήνων υπηκόων που έχουν υποστεί ζημιές από μέτρα εθνικοποίησης, πολέμου κ.λπ. από άλλες χώρες (Γερμανία, Ρουμανία κ.λ.π.) και αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι με αποφάσεις οικείων εκδικαστικών Επιτροπών. β) Εντολές στην Σράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο χρησιμοποίησης των ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από τα χρηματικά εντάλματα, τα οποία εκδίδονται στο όνομά της επί του Σαμείου Τπολόγου υμψηφισμών για ποσά έως ευρώ κατ εντολή. γ) Εντολές εγκρίσεων για τη χορήγηση συναλλάγματος γενικά ποσού μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δολαρίων Η.Π.Α. δ) Λογιστικές εγγραφές που έχουν σχέση με την εμφάνιση στη δημόσια ληψοδοσία των χρεωπιστώσεων του τηρουμένου στην Σράπεζα της Ελλάδος λογαριασμού του Δημοσίου Νο. 200 «Ελληνικό Δημόσιο υγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών». ε) Εντολές προς την Σράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή υποχρεώσεων από καταπτώσεις εγγυήσεων μέχρι του ποσού των ευρώ. 23

24 στ) Έγγραφα κοινοποίησης προς επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα των αποφάσεων αναφορικά με την παροχή ή μη της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την τροποποίηση των όρων αυτής. ζ) Αιτήματα παροχής αντιγράφων του τηρούμενου από άλλη Τπηρεσία ή πιστωτικά ιδρύματα φακέλου, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων του Σμήματος, σχετικά με δάνεια χορηγηθέντα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. VII. τους Προϊσταμένους των Σμημάτων των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής υντάξεων α) Πράξεις για αποδοχή αποφάσεων και πράξεων των οργάνων που έχουν δικαιοδοσία σε θέματα συντάξεων και έγγραφα που εκδίδονται για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον εφόσον αφορούν την αύξηση ή μείωση των χορηγιών τέως Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων. β) Έγγραφα προς τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους με τα οποία αποστέλλονται για κοινοποίηση με αποδεικτικό, αντίγραφα πράξεων ή αποφάσεων οργάνων που έχουν δικαιοδοσία για συντάξεις. γ) Έγγραφα για επανεγγραφή διαγραφέντος συνταξιούχου ή βοηθηματούχου. δ) Εκκαθάριση καθυστερούμενων συντάξεων, βοηθημάτων και επιδομάτων κάθε μορφής. ε) Καταλογιστικές αποφάσεις για συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα που ελήφθησαν αχρεωστήτως και είτε κανονίζονται με τη σύνταξη είτε για την καταβολή τους απαιτείται η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης, καθώς και αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών που προέρχονται από τις ίδιες αιτίες για ποσά μέχρι ευρώ. στ) Εγκρίσεις τοποθέτησης στο αρχείο ή τους συνταξιοδοτικούς φακέλους αιτήσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άλλη ενέργεια. VIIΙ. τους Προϊσταμένους Σμημάτων της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων Α. Γενικά α) Έγγραφα για μείωση, αύξηση ή διακοπή της σύνταξης σε περίπτωση μεταβολής, που επέρχεται μετά την αναγνώριση του δικαιώματος σύνταξης. 24

25 β) Εντολή για μεταβολή στο ποσό της σύνταξης ή των επιδομάτων κάθε μορφής ή καταβολής αναδρομικά ποσών, καθώς και όλα τα σχετικά με τις μεταβολές αυτές έγγραφα. γ) Εγκρίσεις τοποθέτησης στο αρχείο ή τους συνταξιοδοτικούς φακέλους αιτήσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άλλη ενέργεια. Β. Ειδικά Ι. τους Προϊσταμένους των Α, Β και Γ Σμημάτων της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων α) Έγγραφα προς τις αρμόδιες Αρχές και τους ενδιαφερόμενους με τα οποία αποστέλλονται για κοινοποίηση με αποδεικτικό, αντίγραφα πράξεων ή αποφάσεων οργάνων που έχουν δικαιοδοσία για συντάξεις. β) Έγγραφα για επανεγγραφή διαγραφέντος συνταξιούχου ή βοηθηματούχου. γ) Έγγραφα για μείωση, αύξηση ή διακοπή της σύνταξης σε περίπτωση μεταβολής, που επέρχεται μετά την αναγνώριση του δικαιώματος σύνταξης. δ) Εκκαθάριση καθυστερούμενων συντάξεων, βοηθημάτων και επιδομάτων κάθε μορφής. ε) Καταλογιστικές αποφάσεις για συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα κάθε μορφής, που ελήφθησαν αχρεωστήτως, αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο ποινές για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση για μεταβολές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική κατάσταση, καθώς και αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών που προέρχονται από τις ίδιες αιτίες μέχρι του ποσού των ευρώ (Σμήματα Α, Β, Γ). στ) Εντολή για μεταβολή στο ποσό της σύνταξης ή των επιδομάτων κάθε μορφής ή καταβολής αναδρομικών ποσών, μέχρι του ποσού των ευρώ, καθώς και όλα τα σχετικά με τις μεταβολές αυτές έγγραφα. ΙΙ. τον Προϊστάμενο του Β Σμήματος της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων Πράξεις για αποδοχή αποφάσεων και πράξεων των οργάνων που έχουν δικαιοδοσία σε θέματα συντάξεων και έγγραφα που εκδίδονται για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνο εφόσον αφορούν την αύξηση ή μείωση των χορηγιών τέως Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων. 25

26 ΙΙΙ. τον Προϊστάμενο του Δ Σμήματος της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων Έγγραφα σε Τπηρεσίες και συνταξιούχους για συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης ελέγχου. ΙΦ. τους Τπευθύνους των μη αυτοτελών Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων: α) Διενέργεια αλληλογραφίας με άλλες Διευθύνσεις και Τπηρεσίες του Τπουργείου Οικονομικών ή άλλων Τπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα ή για αναζήτηση πληροφοριών. β) Έκδοση αντιγράφων γενικά, με εξαίρεση τη χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων καθώς και αντιγράφων καταγγελιών ή εισαγγελικών παραγγελιών για υποθέσεις που έχουν εισαχθεί στο Περιφερειακό Γραφείο ή βρίσκονται στο στάδιο της διενέργειας του ελέγχου, για θέματα που είναι δυνατόν να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στο Περιφερειακό Γραφείο. γ) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων καθώς και απλά υπομνηστικά έγγραφα. Άρθρο 7 1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» ασκείται παράλληλα και από τον Αναπληρωτή Τπουργό. 2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Σμημάτων και Γραφείων ισχύει, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. 3. Όσα από τα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού» σύμφωνα με το προηγούμενα άρθρα και αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα, θα κοινοποιούνται σε αντίγραφο στο Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού. 26

27 Άρθρο 8 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΟΤΛΙΑΡΑΚΗ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου 27