Πρόληψη καρκίνου του μαστού και θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόληψη καρκίνου του μαστού και θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς"

Transcript

1 Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 3, ISSN Πρόληψη καρκίνου του μαστού και θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς Τσούνης Α. 1,Σαράφης Π. 2 1 Ψυχολόγος MSc, Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Θες/νίκης-ΟΚΑΝΑ. 2 Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,MSc, MHA, MPH,PhD. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή:Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια απ τις συχνότερες μορφές νεοπλασιών στο γυναικείο πληθυσμό. Η κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση συμπεριφορών πρόληψης στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σκοπόςτης παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την πραγματοποίηση μαστογραφίας, βάσει της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την αναζήτηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline/PubMed, μέσω των μηχανών αναζήτησης GoogleScholarκαι Scopus, καθώς και δευτερογενή αναζήτηση από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που επιλέχθηκαναρχικά. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά «Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς», «καρκίνος του μαστού», «πρόληψη», «πρόθεση»και «μαστογραφία», ενώ δεν υπήρξε χρονικός περιορισμός στην αναζήτηση των δημοσιεύσεων. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης δείχνουν πως η πρόθεσηαποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγονταγια την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς, σύμφωνα και με τις βασικές παραδοχές της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Τα κυριότερα στοιχεία του προσδιορισμού της πρόθεσης φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με τις στάσεις και την υποκειμενική αίσθηση ελέγχου πάνω στη συμπεριφορά και λιγότερο με τον παράγοντα της κοινωνικής επιρροής. Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και η ύπαρξη εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, όπως η κακή οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, η έλλειψη ασφαλιστικού φορέα υγείας και η προηγούμενη αρνητική εμπειρία κατά τη διενέργεια μαστογραφίας. Συμπεράσματα:Η αξιοποίηση των δεδομένων της έρευνας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά των προληπτικών παρεμβάσεων, καθώς η καλή γνώση των παραγόντων και των χαρακτηριστικών που επιδρούν στην υιοθέτηση της συμπεριφοράς της συστηματικής πραγματοποίησης μαστογραφίας, είναι σε θέση να επιφέρει επιτυχημένες προσαρμογές στο σχεδιασμό τους. Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σ αυτή την κατεύθυνση. Λέξεις Κλειδιά : Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, Καρκίνος του Μαστού, Πρόληψη, Πρόθεση, Μαστογραφία. Υπέυθ. Αλ/φίας : Τσούνης Ανδρέας, Κριεζώτου 7 3, ΤΚ 54645, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ , 108

2 Interscientific Health Care (2014) Vol 6, Issue 3, ISSN Breast cancer prevention and theory of planned behavior Tsounis A. 1, Sarafis P. 2 1 Psychologist MSc, Centers for the Prevention of Addictions and Promoting Psychosocial Health Municipality of Thessaloniki -OKANA. 2 Assistant Professor, Faculty of Nursing, TEI of Central Greece, MHA, MSc, MPH,PhD. ABSTRACT Introduction:Breast cancer is considered to be one of the highest of all forms of cancer among women.understanding the factors that influence the adoption of preventive behaviors in this particular area is very important. Aim:the aim of the present study is to identify the factors associated with mammography screening, according to the theory of the Planned Behavior framework. Method: the methodology which was used included a literature review of Greek and international bibliographyon the electronic databases Medline/PubMed, through Google Scholar and Scopus search engines and secondary searching on the references found on the articles that primary were chosen. The review was made with the help of the keywords " Theory of Planned Behavior", "breast cancer", "prevention", "intention" and "mammography", while searching occurred irrespective of the publication time. Results:Literature reviewidentifies intention as the most proximal determinant of behavior according to the basic configurations of the Theory of the Planned BehaviorThe main determinants of intention seem to correlate more with perceived behavioral control andattitudes and less with social pressure. The existence of interior or exterior barriers, like financial problems, bad family relationships, lack of social security and negative past experience in conducting mammography screening test, is also one of the most crucial parameters for having mammography. Conclusions:The utilization of research data can significantly improve the effectiveness of preventive interventions, as well as the good knowledge of the factors and the characteristics affecting the adoption of the behavior of systematic mammography screening,is able to help making successful adjustments to their design. The Theory of Planed Behavior can be proved a useful tool in this direction Keywords: Theory of Planned Behavior, breast cancer, prevention, intention, mammography. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια από τις συχνότερες μορφές νεοπλασιών στο γυναικείο πληθυσμό. Αποτελεί τη δεύτερηαιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στις Η.Π.Α., ενώ υπολογίζεται ότι είναι υπεύθυνος για το 17,5% των αντίστοιχων θανάτων στην Ευρώπη (Griva et al., 2009). Στη χώρα μας η συχνότητά του αυξάνεται κατά 4% το χρόνο, ενώέρχεται πρώτος σε συχνότητα επικράτησηςστο γυναικείο πληθυσμό, κατέχοντας το 25% όλων των καρκίνων (Ζαΐρη, 2008). Βέβαια η συστηματική συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες, καθώς το Ελληνικό Αρχείο Νεοπλασιών, που αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), βρίσκεται στη φάση αναδιοργάνωσής του, που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο του διαστήματος και η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο αν και η πλήρης αποτύπωση του επιπολασμού και της επίπτωσης του φαινομένου δεν είναι εφικτή, υπολογίζεται πως κάθε χρόνο στη χώρα μας διαγιγνώσκονται περίπου 4500 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού (ΥΥΚΑ, 2011). Cor. Author : Tsounis Andreas,Kriezotou7 3, 54645, Thessaloniki Tel , 109

3 Η εφαρμογή προγραμμάτωνπροληπτικού ελέγχου μπορεί να συνδράμει στην μείωση εξάπλωσης της νόσου. Αφενός συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού εντοπισμού σε πρώιμο στάδιο και αφετέρου στην ελάττωση του αριθμού των συμπληρωματικών θεραπειών, όπως η ραδιοθεραπεία και η χημειοθεραπεία (Rodriguez et al., 2003). Χρήσιμη μέθοδο πρόληψης αποτελεί η μαστογραφία. Ως εξέταση είναι σε θέση να εντοπίσει το 85-90% των περιπτώσεων, ενώ για στις ηλικίες ετών μπορεί να ελαττώσει τη θνησιμότητα κατά 30%. Για το λόγο αυτό προτείνεται η πραγματοποίησή της από τα 20 έτη και μετά κάθε 3 χρόνια και μετά το πέρας των 40 ετών κάθε 1 ή 2 χρόνια (Ursin et al., 1994). Ωστόσο η αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται μια δράση και η ενίσχυση των παραγόντων που μπορούν να συντελέσουν στην αλλαγή στάσεων και την προώθηση συμπεριφορών υγείας, αποτελούν στοιχεία πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία της (DiMatteo&Martin, 2011). Χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια κατανόησης των παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση συμπεριφορών προστασίας της υγείας και στην προσαρμογή του σχεδιασμού των Προληπτικών δράσεων στα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού αποτελεί η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (ΘΠΣ). Η παρούσα ανασκοπική μελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη συστηματική εφαρμογή μαστογραφίας, βάσει της συγκεκριμένης θεωρίας. Αρχικά θα περιγραφούν τα κύρια χαρακτηριστικά του θεωρητικού μοντέλου. Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης των σημαντικότερων ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με την πραγματοποίηση μαστογραφίας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία. Τέλος βάσει των συγκεκριμένων ευρημάτων θα συζητηθούν τρόποι βελτίωσης του περιεχομένου και της μεθόδου εκφοράς των μηνυμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση των προληπτικών συμπεριφορών στο συγκεκριμένο πεδίο. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Μια από τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσπάθεια εξήγησης και ερμηνείας των λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι εμπλέκονται ή όχι σε μια συμπεριφορά, αποτελεί η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Αποτελώντας ένα μοντέλο συνειδητών διεργασιών, ανήκει στις κοινωνικό-γνωστικές θεωρίες, που εστιάζουν στη μελέτη των γνωστικών μηχανισμών, σε μια προσπάθεια εντοπισμού μιας αξιόπιστης ενδιάμεσης μεταβλητής ανάμεσα στις στάσεις των ατόμων και στην τελική τους συμπεριφορά (Κουλιεράκης και συν., 2000). Ως μοντέλο βασίζεται στην αρχή της συμβατότητας, βάσει της οποίας η στάση και η συμπεριφορά εμπεριέχουν τέσσερα στοιχεία : τη δράση, το στόχο, το πλαίσιο και το χρόνο. Κάθε συμπεριφορά συνιστά μια δράση που εκτελείται έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο, σε ένα δεδομένο πλαίσιο μια ορισμένη χρονική στιγμή. Έτσι μια γυναίκα κάνει (δράση) μαστογραφία (στόχος), στο Κέντρο Υγείας (πλαίσιο), κάθε δυο χρόνια (χρόνος). Η συσχέτιση ανάμεσα στα δυο (στάση και συμπεριφορά) είναι μεγαλύτερη όταν μετριέται στο ίδιο επίπεδο γενικότητας σε σχέση με το καθένα από παραπάνω τέσσερα στοιχεία (Κουλιεράκης και συν., 2000). Αποτελεί προέκταση της θεωρίας της Έλλογης Δράσης(DiMatteo&Martin, 2011).Σύμφωνα με αυτή, η συμπεριφορά αποτελεί άμεση συνάρτηση της πρόθεσης κάποιου να την υιοθετήσει, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη στάση απέναντι στη συμπεριφορά και τους υποκειμενικούς κανόνες που σχετίζονται με αυτή. Η στάση καθορίζεται με τη σειρά της από δυο παράγοντες, τις πεποιθήσεις σχετικά με το αναμενόμενο αποτέλεσμα της συμπεριφοράς και την αξιολόγηση των θετικών ή αρνητικών συνεπειών της, ενώ οι υποκειμενικοί κανόνες εξαρτώνται αφενός από τη γνώμη των «σημαντικών άλλων» και αφετέρου από τα κίνητρα και τις επιθυμίες κάποιου να συμμορφωθεί μ αυτή (Παπαδάτου& Αναγνωστόπουλος, 1999). Το κυριότερο πρόβλημα στη θεωρία της Έλλογης δράσης ήταν ότι δεν μπορούσε να προβλέψει συμπεριφορές που σχετίζονται με την αντίληψη κάποιου για το κατά πόσο η υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς αποτελεί κάτι εύκολο ή δύσκολό για τον ίδιο. Αυτό οδηγούσε στον περιορισμό εφαρμογής της στη διερεύνηση συμπεριφορών που δεν απαιτούν περαιτέρω δεξιότητες ή πόρους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν (Armitage&Conner, 2001). Το πρόβλημα αυτό ήρθε να επιλύσει η εισαγωγή του παράγοντα της υποκειμενικής αντίληψης για την άσκηση ελέγχου. Ο τρίτος αυτός παράγοντας σχετίζεται με την αίσθηση της αυτόαποτελεσματικότητας, έννοια που αναπτύχθηκε απ τον AlbertBandura (1977) και που αφορά στην πεποίθηση κάποιου γύρω από την ικανότητα του να υιοθετήσει μια συμπεριφορά (Armitage&Conner, 2001). Σύμφωνα λοιπόν με την Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς στην τελική της εκδοχή, η συμπεριφορά αποτελεί άμεση γραμμική συνάρτηση της πρόθεσης και της υποκειμενικής αντίληψης για την άσκηση ελέγχου. Η πρόθεση προσδιορίζεται από την προσωπική στάσητου ατόμου απέναντι στη συμπεριφορά και τους υποκειμενικούς κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από την κοινωνική πίεση. Η υποκειμενική αντίληψη για την άσκηση ελέγχου αναφέρεται στην ευκολία ή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος για την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς, ανακαλώντας παλαιότερες εμπειρίες και αναμενόμενα εμπόδια (Ajzen, 1991). Μεταβάλλοντας τους τρεις αυτούς προγνωστικούς παράγοντες ενισχύεται η πιθανότητα του ατόμου να πραγματοποιήσει μια συμπεριφορά. Έτσι όσο πιο θετική είναι η στάση απέναντι στη συμπεριφορά, όσο εντονότερη είναι η κοινή συγκατάθεση και αποδοχή και όσο πιο ισχυρός είναι ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος πάνω σε αυτή, τόσο ισχυρότερη γίνεται η πρόθεση πραγματοποίησής της, αυξάνοντας την πιθανότητα μετουσίωσής της σε πράξη (Ajzen, 1991). Υπέυθ. Αλ/φίας : Τσούνης Ανδρέας, Κριεζώτου 7 3, ΤΚ 54645, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ , 110

4 Ανάμεσα στην πρόθεση και την τελική εκροή διαμεσολαβούν και ορισμένες εξωτερικές μεταβλητές. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας συντελούν στον προσδιορισμό των παραπάνω παραγόντων, έστω και αν από μόνα τους δεν αποτελούν ισχυρά στοιχεία πρόβλεψης (Κουλιεράκης και συν., 2000). Ως θεωρία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πρόγνωσης της συμπεριφοράς, ερμηνεύοντας ένα σημαντικό ποσοστό διακύμανσης της πρόθεσης. Γι αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο διεξαγωγής πλήθους ερευνητικών εργασιών για ζητήματα που αφορούν στην πρόβλεψη συμπεριφορών όπως η κατανάλωση οινοπνευματωδών, η σεξουαλική συμπεριφορά, η σωματική άσκηση, η συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες, αλλά και η εξέταση του μαστού. Το γεγονός ότι συνοδεύεται από μια αρκετά σαφή μεθοδολογία μετρήσεων και ανάλυσης, αλλά και οι διευρυμένες δυνατότητες αξιοποίησης της θεωρίας για το σχεδιασμό προληπτικών παρεμβάσεων ενισχύει την δημοτικότητά της (Albarracin et al., 2001, McEachan et al., 2011). Cor. Author : Tsounis Andreas,Kriezotou7 3, 54645, Thessaloniki Tel , 111

5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου, προϋποθέτει την επισήμανση και κατανόηση των μεταβλητών που οδηγούν τα άτομα στην ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (Drossaert et al., 2003).Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν στην πραγματοποίηση εξέτασης μαστογραφίας. Σε ανασκόπηση των Griva et al (2009),όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 10 διαφορετικών ερευνών φάνηκε ότι η πρόθεση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα πρόβλεψης μιας συμπεριφοράς. Στην πλειοψηφία των ερευνών η πραγματοποίηση της μαστογραφίας επηρεάστηκε περισσότερο από τις στάσεις και λιγότερο από τον υποκειμενικό κανόνα. Σε ότι αφορά στην υποκειμενική αντίληψη για την άσκηση ελέγχου, όπως φάνηκε στις περισσότερες μελέτες, επιδρά σημαντικά ως μεταβλητή, κυρίως όταν υπάρχει προηγούμενη εξοικείωση με τη συγκεκριμένη εξέταση. Σε ότι αφορά στην ηλικία και τον τόπο διαμονής, οι στάσεις και η υποκειμενική αίσθηση ελέγχου φαίνεται να λειτουργούν ως οι ισχυρότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες, σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί, τόσο σε πληθυσμούς μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας, όσο και αγροτικών ή αστικών περιοχών. Έτσι οι συγκεκριμένοι παράγοντες αναδείχθηκαν ως οι σημαντικότεροι σε έρευνα των Steele&Porche (2005) σε 302 γυναίκες ηλικίας ετών, σε αγροτικές περιοχές της νοτιοανατολικής Λουιζιάνα των Η.Π.Α., αλλά και σε έρευνα των Browne&Chan (2012) σε 116 νεότερες γυναίκες,18-39 ετών, σε πόλη της Αυστραλίας. Η ύπαρξη ή μη τόσο εσωτερικών, όσο και εξωτερικών εμποδίων σε προηγούμενη πραγματοποίηση μαστογραφίας λειτουργεί ως μια από τις σημαντικότερες προσδιοριστικές παραμέτρους. Σε έρευνα των O Neill et al. (2008) στη Ν. Καρολίνα των Η.Π.Α. στην οποία πήραν μέρος 2062 άτομα, η ισχυρή αίσθηση υποκειμενικού ελέγχου και η ανυπαρξία εμποδίων στην όλη διαδικασία στο παρελθόν, φάνηκε να λειτουργούν ως οι ισχυρότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της πρόθεσης. Η υψηλή συσχέτιση της προηγούμενης εμπειρίας φαίνεται να συνδέεται με το ότι μια γυναίκα που έχει πραγματοποιήσει μαστογραφία στο παρελθόν δεν έχει να διαπραγματευτεί ξανά ζητήματα που αφορούν στους λόγους και στους στόχους της (O Neill et al., 2008). Επιπλέον, όσο θετικότερα έχει βιωθεί η όλη διαδικασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποκειμενική αίσθηση ελέγχου (Griva et al 2009; Tolma et al. 2006). Η αύξηση της αίσθησης για την υποκειμενική αντίληψη ελέγχου πάνω στη συμπεριφορά καθορίζεται και από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτοί αφορούν κυρίως στην εύκολη πρόσβαση, στη γεωγραφική εγγύτητα των υπηρεσιών, το κόστος και την απλοποίηση των διαδικασιών (Montano et al., 1997). Επιπλέον η γενικότερη στάση του ατόμου απέναντι σε συμπεριφορές πρόληψης όπως η συστηματική αυτοεξέταση φαίνεται να ενισχύει σημαντικά τον παράγοντα της πρόθεσης (Blackman et al., 1999). Η επίδραση της πρόθεσης ως ισχυρού προγνωστικού παράγοντα πραγματοποίησης μαστογραφίας, καθώς και η χαμηλή επίδραση του υποκειμενικού κανόνα, διαπιστώθηκε επίσης σε ανασκόπηση των Cooke&French (2008),που περιλαμβάνει την παρουσίαση 33 εργασιών διαφόρων ερευνητών, με θέμα τη δυνατότητα της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράςνα λειτουργήσει ως εργαλείο πρόβλεψης των παραγόντων καθορισμού τηςσυμμετοχής σε εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου πάνω σε σειρά θεμάτων υγείας. Στην περίπτωση της μαστογραφίας η πρόθεση φάνηκε να λειτουργεί ως λιγότερο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας σε σύγκριση με τις απεικονιστικές εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου και περισσότερο σε σύγκριση με αυτές της διάγνωσης καρκίνου της μήτρας. Επίσης η επίδραση της κοινωνικής επιρροής στην περίπτωση της μαστογραφίας αποτελούσε χαμηλότερο προσδιοριστικό παράγοντα της πρόθεσης σε σύγκριση με όλες τις άλλες διαγνωστικές εξετάσεις. Βέβαια το γεγονός ότι οι στάσεις και η υποκειμενική αντίληψη για την άσκηση ελέγχου αποτελούν σημαντικότερους παράγοντες πρόβλεψης της συμπεριφοράς δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση της μαστογραφίας. Σε μετά-ανάλυση 185 ερευνών η κοινωνική επιρροή φάνηκε να αποτελεί τον πιο αδύναμο παράγοντα πρόβλεψης σε πλήθος συμπεριφορών υγείας (Armitage&Conner,2001). Στην περίπτωση βέβαια της μαστογραφίας, η μειωμένη βαρύτητα του παράγοντα της κοινωνικής επιρροής πιθανόν να οφείλεται και στο γεγονός ότι η θετική και ενισχυτική τάση από την πλευρά του κοινωνικού περίγυρου θεωρείται δεδομένη, στοιχείο που περιορίζει τη δυναμική του συγκεκριμένου προσδιοριστικού παράγοντα (Cooke&French, 2008). Καθοριστικά επιδρούν και ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η μεγαλύτερη ηλικία, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, η καλή οικογενειακή και οικονομική κατάσταση φαίνεται να επιδρούν θετικά (Griva et al., 2009, Drossaert et al., 2003). Το ίδιο ισχύει και για την ύπαρξη βεβαρυμμένου ιατρικού ιστορικού, που μπορεί να αφορά σε προηγούμενη διάγνωση ή ενδείξεις για ύπαρξη καλοήθους βλάβης (Griva et al., 2013; Michels et al., 1995). Στον αντίποδα, η κακή οικονομική κατάσταση και η έλλειψη ασφαλιστικού φορέα υγείας μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες υποβολής σε μαστογραφία, ενώ ευάλωτοι κοινωνικά πληθυσμοί, όπως μετανάστριες και μέλη εθνικών μειονοτήτων, φαίνεται να μην υιοθετούν συμπεριφορές πρόληψης, όπως η διενέργεια μαστογραφίας (Swan e tal., 2003). Στην προσπάθεια να εξεταστούν ορισμένες ενδιάμεσες μεταβλητές ανάμεσα στις στάσεις, την υποκειμενική αίσθηση ελέγχου και την τελική πρόθεση οι Browne&Chan (2012) διερεύνησαν την επίδραση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας και συγκεκριμένα της σχέσης μητέρας και κόρης. Οι Υπέυθ. Αλ/φίας : Τσούνης Ανδρέας, Κριεζώτου 7 3, ΤΚ 54645, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ , 112

6 ερευνητές ζήτησαν από 116 γυναίκες ηλικίας ετών να συστηματοποιήσουν την επικοινωνία με τις μητέρες τους, καθορίζοντας συγκεκριμένα πότε, πού και πώς θα υλοποιούσαν τη μαστογραφία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο καθορισμός των λεπτομερειών της συμπεριφοράς στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης αύξησε την πιθανότητα εφαρμογής της σε όσες γυναίκες είχαν ήδη ισχυρή πρόθεση και αυξημένη υποκειμενική αίσθηση ελέγχου. Αν και το μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς είναι αρκετά αποτελεσματικό στη βασική του εκδοχή, η προσθήκη επιμέρους μεταβλητών ενισχύει τις δυνατότητές του. Σε έρευνα των Tolma et al. (2006) σε 239 γυναίκες ηλικίας 40 έως 65 ετών, χωρίς ιστορικό καρκίνου, σε γενικό νοσοκομείο της Κύπρου, φάνηκε ότι η προσθήκη της αυτό-αποτελεσματικότητας ως ξεχωριστής μεταβλητής, μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά προβλεψιμότητας, ενώ φάνηκε επίσης ότι η υψηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας, επιδρά σημαντικά στην πρόθεση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεγάλο εύρος ερευνών στο συγκεκριμένο πεδίο. Ωστόσο σε έρευνα των Grivaκαι συν (2013) σε 194 γυναίκες στα εξωτερικά ιατρεία γενικού νοσοκομείου της Αθήνας, προέκυψαν ορισμένα βασικά ευρήματα που συμφωνούν έως ένα βαθμό με αντίστοιχα ευρήματα του εξωτερικού. Συγκεκριμένα φάνηκε ότι η πρόθεση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα πρόβλεψης. Επίσης ο υποκειμενικός κανόνας αποτυπώθηκε ως ο πιο αδύναμος προσδιοριστικός παράγοντας(griva et al., 2013). ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η εφαρμογή των κοινωνικό-γνωστικών θεωριών στην έρευνα μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στη διερεύνηση και κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την υιοθέτηση ή μη μιας συμπεριφοράς υγείας, στοιχείο απαραίτητο για το σχεδιασμό αντίστοιχων προληπτικών προγραμμάτων (Κουλιεράκης και συν., 2000). Η οριοθέτηση των στοιχείων στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση κατά την οργάνωση μιας προληπτικής εκστρατείας ή ενός μηνύματος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του (Norman&Conner, 1996). Την ίδια στιγμή τα ερευνητικά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση της προσέγγισης του πληθυσμού από τους επαγγελματίες υγείας, καθιστώντας την αλληλεπίδραση των δυο μερών πιο αποτελεσματική. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να οργανώσει καλύτερα την επικοινωνία του με τους ωφελούμενους από τις υγειονομικές υπηρεσίες, στο βαθμό που καλείται να εστιάσει σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ατόμων, στα πλαίσια της κινητοποίησης και ενδυνάμωσής τους για την υιοθέτηση συμπεριφορών υγείας (DiMatteo&Martin, 2011). Σε ότι αφορά στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, η ενίσχυση της πρόθεσης για την πραγματοποίηση της εξέτασης αποτελεί σημείο κλειδί για την επίτευξη του τελικού στόχου(griva et al 2009). Ωστόσο οι παράγοντες που καθορίζουν την πρόθεση δεν περιορίζονται απλά στην αύξηση της γνώσης γύρω από τον καρκίνο του μαστού και τη χρησιμότητα της μαστογραφίας για την αποτροπή μελλοντικού κινδύνου(steadman&rutter, 2004). Οι πληροφορίες προς τον πληθυσμό πρέπει να είναι κατανοητές, ώστε να μπορούν να ανακληθούν και να χρησιμοποιηθούν σχετικά εύκολα και να έχουν συγκεκριμένους στόχους. Η «στεγνή» ιατρική ενημέρωση δεν είναι σε θέση να επιφέρει άμεσο και ορατό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε σχετικά σταθερά σύνολα αρχών, όπως οι στάσεις και οι πεποιθήσεις (Bebis, 2012). Η έρευνα δείχνει πως ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο είναι η ενίσχυση της υποκειμενικής αίσθησης ελέγχου και της αίσθησης της αυτό-αποτελεσματικότητας (Montano et al., 1997;Tolma et al., 2006).Η ενίσχυση των δυο αυτών παραγόντων εξαρτάται κατά πολύ από την οργάνωση ενός μηνύματος, το οποίο θα πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα βήματα μέχρι το τελικό ραντεβού για την πραγματοποίηση της μαστογραφίας, τους τρόπους μείωσης του άγχους και της ανησυχίας που πιθανά προηγείται της εξέτασης και τους τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες υγείας (Montano e tal., 1997). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει επιπλέον πως κρίσιμος παράγοντας για την πραγματοποίηση εξέτασης μαστογραφίας είναι και η ύπαρξη ή μη εμποδίων(o Neill et al., 2008; Rutter et al., 2006;Mayne&Earp, 2003). Τα εμπόδια ως ένα βαθμό είναι αντικειμενικά και συνδέονται με την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις αφορούν στον τρόπο οργάνωσης της εμπειρίας του ατόμου στη βάση φόβων και στερεοτύπων γύρω από την ταλαιπωρία που συνοδεύει την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων. Σε ότι αφορά στο δεύτερο αυτό σκέλος, η σωστή οργάνωση της επικοινωνίας κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της αλληλεπίδρασης πομπού-δέκτη μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην αύξηση της πειστικότητας ενός μεταφερόμενου μηνύματος ή μιας πληροφορίας(montano et al., 1997). Οι παράμετροι που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της πειθούς αφορούν τόσο στο περιεχόμενο του μηνύματος, όσο και στα χαρακτηριστικά του ατόμου που καλείται να πείσει και να πειστεί(dimatteo&martin, 2011; Weiss, 2007). Ένα μήνυμα πρέπει να ελκύει την προσοχή, να είναι κατανοητό και άξιο αποδοχής και επεξεργασίας από τον αποδέκτη, να μπορεί να αποθηκευθεί και να ανακληθεί εύκολα και γρήγορα και να παρουσιάζει με ακρίβεια τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να πετύχει ένα στόχο. Ένα άτομο για να πειστεί πρέπει να μπορεί εύκολα να ενσωματώσει το μήνυμα στο σύνολο των υπόλοιπων πεποιθήσεών του και να μπορεί να αναθεωρήσει τους λόγους υποστήριξης μιας προηγούμενης θέσης. Ο πομπός του μηνύματος τέλος πρέπει να θεωρείται αξιόπιστος, να πιστεύει στη σημαντικότητα όσων υποστηρίζει και να θεωρείται ότι λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του αποδέκτη (DiMatteo&Martin, 2011). Η τήρηση των παραπάνω σε συνδυασμό με την έμφαση στο σκέλος των πεποιθήσεων και των αναπαραστάσεων, που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην Cor. Author : Tsounis Andreas,Kriezotou7 3, 54645, Thessaloniki Tel , 113

7 ενίσχυση της τελικής πρόθεσης, είναι σε θέση να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες για την πραγματοποίησης μαστογραφίας(o Neill et al., 2008; DiMatteo&Martin, 2011). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί χρόνια πάθηση που αγγίζει μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού. Η τροποποίηση των πεποιθήσεων απέναντι στη νόσο και η προώθηση προστατευτικών συμπεριφορών, ανάμεσα στις οποίες και ο έγκαιρος προσυμπτωματικός έλεγχος, αποτελεί ζωτική ανάγκη της υγειονομικής πολιτικής και παρέμβασης(griva et al 2009). Τα κοινωνικό-γνωστικά μοντέλα κατανόησης της συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διερεύνηση των στάσεων και στο σχεδιασμό αποτελεσματικότερων προληπτικών παρεμβάσεων. To γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι εστιάζουν στους γνωστικούς παράγοντες, οι οποίοι, όπως έχει φανεί, αφενός αποτελούν τις πιο ουσιαστικές αίτιες για την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς και αφετέρου είναι περισσότερο ανοικτοί σε αλλαγή από άλλους παράγοντες, όπως τα δημογραφικά στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Συνεπώς μπορούν να βοηθήσουν στην ουσιαστική κατανόηση των εσωτερικών διεργασιών του ατόμου, στον αποτελεσματικότερο χειρισμό των πιο κρίσιμων μεταβλητών για την υιοθέτηση μιας πεποίθησης και άρα στην καλύτερη επικέντρωση μιας προληπτικής παρέμβασης (Κουλιεράκης και συν., 2000). Τα αποτελέσματα πολλών μελετών συνηγορούν υπέρ της δυνατότητας της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς να προβλέπει μεγάλο εύρος συμπεριφορών (Ajzen, 2011; Armitage&Conner,2001;Albarracin et al., 2001; Cooke&French, 2008). Η αξιοποίηση των δεδομένων της έρευνας γύρω από την επίδραση των παραγόντων που καθορίζουν την υιοθέτηση συμπεριφορών πρόληψης στο πεδίο της προστασίας απέναντι στον καρκίνο του μαστού, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια βελτίωσης του σχεδιασμού των αντίστοιχων παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American Speech-Language-Hearing Association (2007α), Ajzen I (2011). "The theory of planned behavior: Reactions and reflections", Psychology & Health, 26:9 : Ajzen I (1991)."The theory of planned behavior", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Albarracin, D., Johnson, B.T., Fishbein, M., Muellerleile, P.A (2001). "Theories of reasoned action and planned behaviour as models of condom use: A meta-analysis". Psychological Bulletin, 127: Armitage, C.J., Conner, M (2001). "Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review", British Journal of Social Psychology, 40 : Bandura A (1977). "Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change". Psychological Review, 84: Bebis, H (2012). "Effect of health education about cervical cancer and papanicolaou testing on the behavior, knowledge, and beliefs of Turkish women", Int J Gynecol Cancer.22(8): Blackman, D. K., Bennet, E. M., & Miller, D. S (1999). Trends in self-reported use of mammograms ( ) and Papanicolaou tests ( ) Behavioral Risk Factor Surveillance System. Morbidity and Mortality Weekly Report, 48, Browne, J.L., & Chan, A.Y.C (2012). Using the Theory of Planned Behavior and implementation intentions to predict and facilitate upward family communication about mammography, Psychology & Health, 27 (6): Cooke R., French D (2008). "How well do the theory of reasoned action andtheory of planned behavior predict intentions and attendance at screening programmes? A meta-analysis" Psychology and Health 23(7): DiMatteoΜ. R., MartinL. R (2011).ΕισαγωγήστηνΨυχολογίατηςΥγείας,Πεδίο, Αθήνα. Drossaert, C.H.C., Boer, H., &Seydel, E.R (2003). Prospective study on the determinants of repeat attendance and attendance patterns in breast cancer screening using the Theory of Planned Behavior. PsychologyandHealth, 18 (5), Ζαΐρη, Ε (2008). «Καρκίνος του μαστού: Επιδημιολογική μελέτη και πρόληψη», Διπλωματική Εργασία, Ε.Α.Π., Πάτρα. GrivaF., AnagnostopoulosF., GourountiK., KolokotroniP., KoutrouliN (2013)."MammographyScreeningwithintheContextofthe Theory of Planned Behavior: The Role of Personality Traits and Personal Factors" International Journal of Psychological Studies5(3) Q Griva F., Anagnostopoulos F., Madoglou S. (2009) "Mammography Screening and the Theory of Planned Behavior: Suggestions Toward an Extended Model of Prediction", Women & Health, 49 (8) : ΚουλιεράκηςΓ., ΜεταλληνούΟ., ΠάντζουΠ (2000).ΣυμπεριφορέςΥγείας. ΠρότυπακαιΜεταβολές, ΤόμοςΒ, ΕΑΠ, Πάτρα. Mayne L., Earp J (2003). Initial and repeat mammography screening: Different behaviors/different predictors. J Rural Health 19(1): Mc Eachan R.R.C., Conner M., Natalie Jayne Taylor N.J., Lawton R.J (2011). "Prospective prediction of health-related behaviors with the Theory of Planned Behaviour: a metaanalysis" Health Psychology Review, 5: (2): Michels, T.C., Taplin, S. M., Carter,W. B.,&Kugler, J (1995). Barriers to screening: The Theory of Reasoned Action applied to mammography use in a military beneficiary population. MilitaryMedicine, 160, Montano D.E., Thompson B., Taylor, V.M.,Mahloch, J (1997). Understanding mammography intention and utilization among women in an inner city public hospital clinic. PreventiveMedicine, 26, Norman, P., Conner, M (1996). The role of social cognition models in predicting health behaviors: future directions. In M.Conner & P. Norman (Eds.).Predicting health behavior: research and practice with social cognitive models. Philadelphia: Open University Press. O Neill S.C.,J. Bowling J.M., Brewer N.T., Lipkus I.M., Skinner C.S., Strigo T.S.,Rimer B.K (2008).Intentions to Maintain Adherence to Mammography Journal of Women s Health17(7) : ΠαπαδάτουΔ., ΑναγνωστόπουλοςΦ (1999).ΗΨυχολογίαστοΧώροτηςΥγείας. ΓΈκδοση, Εκδ. ΕλληνικάΓράμματα, Αθήνα. Rodrigues N.A., Dillon D., Carter D, Parisot N., Haffty B.G (2003). Differences in the Pathologic and Molecular Features of Intraductal Breast Carcinoma between Younger and Older Women, Cancer, 97: Rutter DR, Steadman L, Quine L (2006).An implementation intentions intervention to increase uptake of mammography. Ann Behav Med 32(2): Steadman, L., and D. R. Rutter. (2004) Belief importance and the theory of planned behavior: Comparing modal and Υπέυθ. Αλ/φίας : Τσούνης Ανδρέας, Κριεζώτου 7 3, ΤΚ 54645, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ , 114

8 ranked modal beliefs in predicting breast screening. Brit J Health Psychol9: Steele S.K., Porche D.J. (2005) Testing the Theory of Planned Behavior to Predict Mammography Intention Nursing Research, 54(5): Swan, J., Breen, N., Coates, R.J., Rimer, B.K., & Lee, N.C. (2003). Progress in cancer screening practices in the United States: Results from the 2000 National Health Interview study. Cancer97, Tolma E.L., Reininger B.M., Evans A., Ureda J. (2006) "Examining the Theory of Planned Behavior and the Construct of Self-Efficacy to Predict Mammography Intention" Health EducBehav33(2) : Ursin G, Bernstein L, Pike M.C. (1994) Breast cancer. In: Doll R, Fraumeni J, Muir CS, eds. Cancer surveys: trends in cancer incidence and mortality, vol 19/20. Plainview NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press. Weiss B.D.(2007) Health literacy and patient safety: Help patients understand. Manual for clinicians.2nd ed. American MedicalAssociation,Chicago. ΥΥΚΑ (ΥπουργείοΥγείαςκαιΚοινωνικήςΑλληλεγγύης) (2011) ΕθνικόΣχέδιοΔράσηςγιατονΚαρκίνο Διαθέσιμοσε : Εύρεση24/8/2014]. Cor. Author : Tsounis Andreas,Kriezotou7 3, 54645, Thessaloniki Tel , 115

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 4, 148-154 O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Σαράφης Π. 1, Μαλλιαρού Μ. 2, Σωτηριάδου Κ. 3 1 Υποπλοίαρχος (ΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη τεχνικών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο Διεργασιοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ*, ΑΡΓΑΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**, ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ**, ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αποδοχή του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV σε γυναίκες της ελληνικής επαρχίας

Η αποδοχή του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV σε γυναίκες της ελληνικής επαρχίας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(3):522-528 Η αποδοχή του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV σε γυναίκες της ελληνικής επαρχίας ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της αποδοχής του εμβολιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα Κελέση Σταυροπούλου Ν. Μάρθα 1, Σταυροπούλου Κ. Ματίνα 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Β, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα