Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : ΦΑΪΔΑΡΙ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: Ρ. ΣΤΛΟΓΛΟΤ Σηλ.: Fax : ΠΡΟ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση χετ. : 1. Το υπ αριθμ. 17/ Απόσπασμα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής 2. Την υπ αριθμ. 6/ /Θ. 11 ο Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας (ΑΔΑ : 7Γ274690ΩΔ-ΛΩΩ) ε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δημοσιεύουμε τις Σεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (Παράρτημα Β ), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Σρίτη 31/03/2015 και ολοκληρωθεί την Σρίτη 7/4/2015 στις 15.00μ.μ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τεκμηριωμένα σχόλια παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον πίνακα του Παραστήματος Α. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερομένων. Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΤ υνημμένα : 1. Παράστημα Α - Πίνακας Παρατηρήσεων επί των Σεχνικών Προδιαγραφών 2. Παράστημα Β - Σεχνικές Προδιαγραφές

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΟ ΠΠΤΤ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,00 ) Επωνυμία Επιχείρησης/ Υυσικό Πρόσωπο Σαχυδρομική Διεύθυνση Τπεύθυνος σύνταξης Τπεύθυνος επικοινωνίας Σηλέφωνο Υαξ Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης από Σρίτη 31/03/2015 έως και την Σρίτη 07/04/2015 στις 15.00μμ

3 1. Γενικές Προτάσεις Παρατηρήσεις - χόλια.. 2. χόλια Παρατηρήσεις - Προτάσεις Άρθρο αναφοράς χετική παράγραφος ελίδα/ες αναφοράς χόλια Παρατηρήσεις - Προτάσεις

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΤΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ (Κ.Τ.Π.)

5 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ειίδα Α.... ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 2 Β.... ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 14 Γ.... ΣΔΥΝΗΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 31 Γ.... ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 53

6 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ειίδα Α.1. ΓΔΝΗΚΑ 2 Α.2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 2 Α.3. ΣΗΜΖΜΑ 3 Α.4. ΟΡΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ 3 Α.5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 4 Α.6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 5 Α.7. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 5 Α.8. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 5 Α.9. ΑΝΑΛΧΗΜΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 6 Α.10. ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΡΗΣΧΝ 7 Α.11. ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ 7 Α.12 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 7 Α.13 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 8 Α.14 ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ ΔΡΓΟΤ 8 Α.15 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ 8 Α.16 ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 8 Α.17. ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΑΤΣΧΝ 9 Α.18 ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ 9 Α.19 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 9 Α.20 ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 9 Α.21. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 10 Α.22 ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 10 Α.23 ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ 10 Α.24 ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 10 Α.25 ΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 11 Α.26 ΛΖΞΖ ΤΜΒΑΖ 11 Α.27. ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΔΡΗΚΟΠΔ - ΚΡΑΣΖΔΗ 11 Α.28 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΧΝ ΤΜΒΑΖ 12 Α.29 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ 12

7 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε ν- πνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Ο φξνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθά / θνο ζην εμήο ζα αλαγξάθεηαη γηα ζπληνκία Ζ/Μ. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Α.1 ΓΔΝΗΚΑ Α.1.1.θνπφο ηεο παξνχζαο είλαη λα θαζνξηζηνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλεηαη ε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ - εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «ΑΣΣΗΚΟΝ» θαη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Πεξηζηεξίνπ (Υξήζηνπ Λαδά 32. Πεξηζηέξη) ΑΡΘΡΟ Α.2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Α.2.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε, κε ζθνπφ ηελ αδηάιεηπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ - εμνπιηζκνχ ησλ θηηξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ ινηπψλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφ, επί 24σξνπ βάζεσο θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο (θαζεκεξηλέο, αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο) θαη κέρξη ην ηέινο ηπρψλ παξαηάζεσλ. Α.2.2. ηελ έλλνηα ηεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη φιν ην θάζκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. ηελ έλλνηα ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνληαη νη επηζεσξήζεηο, έιεγρνη, ζέζε ζε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, επηζθεπέο θαη θάιπςε κέξνπο ησλ αληαιιαθηηθψλ. Όια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνπο ΓΔΝΗΚΟΤ θαη ΔΗΓΗΚΟΤ φξνπο ησλ παξνπζψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ φπσο θαη ζηα ηερληθά παξαξηήκαηα απηψλ. Α.2.3. Δπηπιένλ ε ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεη θαη λέα Ζ/Μ κεραλήκαηα / εγθαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχο ηεο ζχκβαζεο ή πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πξνθήξπμεο θαη ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη θαη ηπρφλ κεραλήκαηα ή εγθαηαζηάζεηο πνπ εθ παξαδξνκήο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Α.2.4. Σα παξαπάλσ ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (γεληθνί - εηδηθνί φξνη, παξαξηήκαηα) απνηεινχλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο. Α.2.5. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ ην θξίλεη απαξαίηεην θαη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο, λα αθαηξέζεη απφ ηελ ζχκβαζε ηερληθφ παξάξηεκα κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο φπσο έρεη πξνβιεθζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνζθνξψλ. Σέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθχςεη π.ρ. αλ ην Ννζνθνκείν απνθηήζεη κφληκν πξνζσπηθφ πνπ κπνξεί λα θαιχςεη απφ κφλν ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ. ΑΡΘΡΟ Α.3 ελ.2 από 66

8 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗΜΖΜΑ Α.3.1. Ζ ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. Α.3.2. Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Α.3.3. Ζ ηηκή αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε ζην ζεκεξηλφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ πηζαλή κειινληηθή πξνζζήθε κεξηθψλ κεραλεκάησλ πνπ δελ ζα αιιάδνπλ φκσο ηελ ζπλνιηθή ζεψξεζε. Α3.4. Σν ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα δχν επηκέξνπο ηηκψλ πνπ αθνξνχλ: Σν ΠΓΝ «Αηηηθφλ» θαη ην Κέληξν Τγείαο Πεξηζηεξίνπ. Α.3.5. Ζ ηηκή ζα κπνξεί λα επαλεμεηαζζεί είηε: i. Με ηελ πξνζζήθε λέσλ κεγάισλ ηκεκάησλ εγθαηάζηαζεο ή κεγάισλ κεραλεκάησλ (π.ρ. ζπκπαξαγσγήο) ηα νπνία αιιάδνπλ ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηεο ζπληήξεζεο. ii. Με ηελ απνδέζκεπζε ηνπ Κέληξνπ Τγείαο απφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αθαηξεζεί αληίζηνηρα θαη ην αλάινγν ζπκβαηηθφ ηίκεκα. ΑΡΘΡΟ Α.4 ΟΡΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ Α.4.1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο απαξαίηεηεο δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, επηζθεπήο βιαβψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ νξζή ζπληήξεζε ησλ Μεραλεκάησλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαηξέρεη ζηα εγρεηξίδηα - ζρέδηα ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Α.4.2. Καηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη: Α Σελ αδηάιεηπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, επί 24σξνπ βάζεσο γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξγηψλ, ππφ ηελ επηηφπνπ επίβιεςε αξκφδηνπ ΠΔ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θαη αλάινγνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεηεο νξίδνληαη ζην άξζξν Β.5 ησλ εηδηθψλ φξσλ. Α Σελ έγθαηξε θαη γξήγνξε απνθαηάζηαζε βιαβώλ κηθξήο έθηαζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ επί ηφπνπ, κε ηα εηδηθά εξγαιεία θαη πιηθά πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα έ- ρεη ν Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ απηέο: Ζ εξγαζία γηα ηελ Αληηθαηάζηαζε αληιηψλ (ιχζηκν /δέζηκν αληιίαο, ζχλδεζε, ξνπιεκάλ θιπ) Ζ εξγαζία γηα ηελ Αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, (ιχζηκν-δέζηκν) θαη αθξηβή επζπγξάκκηζε σο πξνο ην κεραληθφ θνξηίν ηνπο (εθηφο ςπθηψλ) Αληηθαηάζηαζε ζεξκνκέηξσλ Ζ ζπκπιήξσζε ςπθηηθψλ ξεπζηψλ απφ δηαξξνέο. Ζ εξγαζία αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ζε κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, πνπ πθίζηαληαη θζνξά απφ ηελ ρξήζε ή είλαη πέξαλ επηηφπηαο ε- πηζθεπήο (δηαθφπηεο, αλεκηζηήξεο θαη ρεηξηζηήξηα, ζεξκνζηάηεο, θινηεξνδηαθφπηεο, καλφκεηξα, ζεξκφκεηξα, θίιηξα, βάλεο, αλεπίζηξνθα, ειεθηξνβάλεο, θαδαλάθηα Dall, θιπ). Ζ εξγαζία αληηθαηάζηαζεο απιψλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη απνρέηεπζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο (δηαθφπηεο, θαδαλάθηα, θινηέξ, θξνπλνί, ζηθψληα ληπηήξσλ, θιεμίµπι θιπ). Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε Fan coil θιηκαηηζκνχ. Γεληθή επηζθεπή κεραλεκάησλ ή βιαβψλ πνπ απαηηνχλ πνιχ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ή είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθνξά ηνπο εθηφο Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηζθεπή ηνπο απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ή κεραλήκαηα δελ ζεσξνχληαη κηθξήο έθηαζεο φπσο επηζθεπή ζεξπαληίλσλ, πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πεξηειίμεηο θηλεηήξσλ θιπ. Ζ απνθαηάζηαζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. ελ.3 από 66

9 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.4.3 Σελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Α.4.4.Σηο θαηάιιειεο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ κεραλεκάησλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηή απφδνζε θαη νηθνλνκία. Α.4.5. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ζηελ απνζήθε ηνπ (εληφο Ννζνθνκείνπ) απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε επηζθεπέο άκεζα, εληφο 24σξνπ. Παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ ρξφλσλ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή κφλν κεηά απφ επαξθή αηηηνιφγεζε θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. λα εκπνδίδεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ, εκέξα εθεκεξίαο θιπ). Α.4.6. Σν πξφγξακκα πληήξεζεο ζα εγθξηζεί απφ ην Ννζνθνκείν θαη ζα ηεξείηαη απαξέγθιηηα. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ην παξαπάλσ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.4.7. Γεληθά, ζε φηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή λεξνχ ρξήζεσο, δεζηνχ-θξχνπ ή απνζθιεξπκέλνπ, ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο απνρέηεπζεοβφζξνη, λεξνχ ζέξκαλζεο, αηκνχ (πξνο φιεο ηηο εγθαη/ζεηο φπσο πρ θιίβαλνη, πιπληήξηα, boiler, Μνλάδα Μεηακνζρεχζεσλ, Αηκαη/θα Δξγαζηήξηα), θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, ηαηξηθψλ αεξίσλ θιπ. Α.4.8. Πέξαλ ηνπ παξαπάλσ γεληθνχ νξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηζρχνπλ εηδηθφηεξα φινη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην αληηθείκελν θαη πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ζηνπο ΔΗΓΗΚΟΤ ΟΡΟΤ θαη φια ηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ. Α.4.9. ηνλ φξν πληήξεζε είλαη επίζεο θαη φινη νη ρεκηθνί θαζαξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ ή απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ φπσο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ, αηκνγελλήηξηεο, ελαιιάθηεο αηκνχ, ςχθηεο θιηκαηηζκνχ πχξγνη ςχμεο θιπ. Ο Αλάδνρνο ζα πηζηνπνηεί εηήζηνο ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ κε βεβαίσζε απφ Υεκηθφ Μεραληθφ. Οη εξγαζίεο γηα ησλ ρεκηθφ θαζαξηζκφ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ηα πιηθά (ρεκηθά) ζα βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. ΑΡΘΡΟ Α.5 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α.5.1. Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Α.5.2. Ο Αλάδνρνο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζα ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη Πξόγξακκα (Υξνλνδηάγξακκα) πληήξεζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. (ζην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ. Δπηπιένλ ζε 10 εκέξεο πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη ιίζηα κε α- ληαιιαθηηθά πνπ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ώζηε απηά λα εμαηξεζνύλ από ηα αληαιιαθηηθά πνπ βαξύλνπλ ησλ ίδην. (αληαιιαθηηθά από κεραλήκαηα / εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ ή ππνιεηηνπξγνύλ). Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε αμίσζε γηα παιαηέο βιάβεο εάλ δελ ην έρεη πεξηγξάςεη αλαιπηηθά θαη δελ ην έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ ιίζηα πνπ ζα ππνβάιεη. Δπηπιένλ πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ζύκθσλε γλώκε - έ- γθξηζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ. Α.5.3. Γηα θάζε έλα απφ ηα παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα ηεξεζεί ρξνλνπξφγξακκα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή φπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Θα ππνγξάθεηαη κεληαίν θχιιν έιεγρνπ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Με ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ απνηειεί ιφγν εηζήγεζεο γηα επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηελ εθάζηνηε επηηξνπή. Α.5.4. Ζ ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ησλ Τπεχζπλσλ πληήξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Οη ηερληθνί ηνπ Αλαδφρνπ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά πνκπνδέθηεο θαη αλάινγε ζηνιή κε ην ζήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.5.5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ θάζε πξνγξακκαηηζκέλε ή έθηαθηε εξγαζία λα εηδνπνηεί ηελ αληίζηνηρε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ε νπνία θαη ζα ππνγξάθεη ζην βηβιίν ζπληήξεζεο. ελ.4 από 66

10 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.5.6. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζα ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ζρέδηα θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία. Όκνηα νπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ. Α.5.7. Αλάδνρνο έρεη ηελ απφιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη γηα ηε θχιαμή ηνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ. Α.5.8. Σν πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε θάζε κήλα (γηα ηνλ επφκελν), γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. Α.5.9. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηα επηκέξνπο παξαξηήκαηα. ΑΡΘΡΟ Α.6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Α.6.1. Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο πξνο ρξήζε γξαθείσλ θαη απνδπηεξίσλ. Δπίζεο ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ Αλάδνρνπ ηνπαιέηεο θαη ρψξνη γηα πιχζηκν ησλ εξγαδνκέλσλ. Α.6.2. Θα δνζνχλ ζηε δηάζεζή ηνπ Αλάδνρνπ ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο νδεγίεο, δηαδηθαζίεο,θιπ, ηα νπνία ζα παξαιάβεη ζηελ αξρή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδψζεη ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο κε πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε ειιείςεσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε νδεγίεο ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ ζπκπιήξσζε ηνπο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή αληηπξνζψπνπο απηψλ. ΑΡΘΡΟ Α.7 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Α.7.1. Σν (ππαιιειηθφ) Σερληθφ πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο (κεραλνηερλίηεο, πδξαπιηθνί θιπ) ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εληνιψλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη κφλν φηαλ θξίλεηαη απηφ απαξαίηεην. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Σ.Τ. λα παξαθνινπζεί απφ θνληά ηηο φπνηεο εξγαζίεο θαη λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε απηέο, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.7.2. Σν Σερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο φπσο αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θιηκαηηζκνχ, ζπληήξεζε ΚΚΜ θαη γεληθά ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη πνιιά άηνκα. ΑΡΘΡΟ Α.8 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α.8.1. Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε δχλακε αηφκσλ (αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ζα ηα απαζρνιεί ππνρξεσηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία, ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ζην ζχλνιν φισλ ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.8.2. Σν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, αληαιιαθηηθά θιπ. ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη. Α.8.3. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλάδνρνπ ζα θαιχπηεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, εξγάζηκεο θαη κε γηα φιν ην έηνο. Σν πξφγξακκα θάζε βάξδηαο ζα εθδίδεηαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ.Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.8.4. Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλάδνρνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.8.5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή ζπκπεξηθέξεηαη απξεπψο θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. ελ.5 από 66

11 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.8.6. Γηα θάζε αιιαγή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν θαη ζα δίλνληαη ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (αζθαιηζηηθά, βηνγξαθηθφ, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θιπ) καδί κε ηα ππφινηπα κεληαία έληππα (πξφγξακκα βαξδηψλ, ζπληήξεζεο, βιαβψλ θιπ) γηα ηελ πιεξσκή. Α.8.7. Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη ζα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.8.8. Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηα αληίζηνηρα θαζεθνληνιφγηα θαη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ επηθέξνπλ ζηε κε ηήξεζε απηψλ. Α.8.9. ηειέρσζε πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηεο: Σα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ ζα απνδεηρζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Τπεξεζία, επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηπρίσλ, αδεηψλ θ.ι.π. θαζψο θαη βεβαηψζεσλ Γεκνζίσλ. Τπεξεζηψλ. Ζ ζηειέρσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη δηάξζξσζε ηέηνηα, έηζη ψζηε ν Αλάδνρνο λα δηαζέηεη αλαπιεξσηή/ηέο ζηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο (ΠΔ Μεραλνιφγνπο ή Ζ- ιεθηξνιφγνπο Μεραληθνχο, Σερλνιφγνπο Μεραληθνχο, ςπθηηθνχο, πδξαπιηθνχο, κεραλνηερλίηεο, ζεξκαζηέο, θιπ) θαη όπνηεο άιιεο εηδηθόηεηεο θξίλεηαη ζθόπηκν λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξνχζα ζπληήξεζε, ψζηε λα θαιχπηεη επί 24ψξνπ βάζεσο ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α Πξνζόληα πξνζσπηθνύ Όιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο πξνζφληα: α) Να έρνπλ ιεπθφ Πνηληθφ Μεηξψν β) Να θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο εξγαζίαο. γ) Να είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα ηνπο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ νη άδεηεο θαη εκπεηξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ή ηα επηκέξνπο παξαξηήκαηα. ΑΡΘΡΟ Α.9 ΑΝΑΛΧΗΜΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ Α.9.1. Σα αλαιώζηκα πιηθά ζπληήξεζεο φισλ ησλ ΖΜ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα ηα παξέρεη ν αλάδνρνο φπσο πρ: (ιάδηα, θίιηξα, ηκάληεο, θξένλ, ιαζηηράθηα, ηζηκνχρεο θιπ. Δμαηξνχληαη ηα θίιηξα ΚΚΜ θαη ηα απφιπηα θίιηξα ηα νπνία πξέπεη λα ηα παξέρνληαη απφ ην Ννζνθνκείν. Α.9.2. Σα αλαιώζηκα πιηθά ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ΖΜ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραλεκάησλ ζα παξέρνληαη απφ ην Ννζνθνκείν, φπσο πρ: θαχζηκα, ρεκηθά, αιάηη απνζθιήξπλζεο, κπαηαξίεο θιπ. Α.9.3. Σα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Δμαηξνχληαη φια ηα αληαιιαθηηθά κεγάισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο (Γ.11 & Γ,12) Α.9.4. Δπηπιένλ εμαηξνύληαη απφ ηηο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ φια ηα πιηθά ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο, βειηηψζεηο, κεηαηξνπέο ή αλαθαηαζθεπέο. Α.9.5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο παξαδψζεη, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζηνλ Δξγνδφηε πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ (ή ζπλήζσλ) αλαιψζηκσλ πιηθψλ ιεηηνπξγίαο κε ηηο ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α.9.7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηάεη έγθαηξα κε γξαπηφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν φια ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ππνινγίδνληαο θαη ην ρξφλν παξάδνζεο (δηαδηθαζία πξνκήζεηαο). Δηδηθά γηα πιηθά κεγάιεο αμίαο πνπ απαηηνχλ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν ε δήηεζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη 3 κήλεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ρξήζεο ηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπκθσλεκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Α.9.8. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά θαη πιηθά ζπληήξεζεο εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο έξγνπ πνπ δηαπηζηψλεη αδηθαηνιφγεηεο θα- ελ.6 από 66

12 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ζπζηεξήζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ζην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα επηβνιή πξνζηίκνπ ζηνλ Αλάδνρν. Α.9.9. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαη λα εθνδηάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε φια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία, ηελ δηάγλσζε βιαβψλ θαζψο θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο. ΑΡΘΡΟ Α.10 ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΡΗΣΧΝ Α Τπεξεζίεο πνπ αλαηίζεληαη από ην Ννζνθνκείν. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκά λα αλαζέηεη ζε ζπλεξγεία εθηφο ηνπ Αλαδφρνπ, εμσζπκβαηηθέο εξγαζίεο επηζθεπψλ, βειηηψζεσλ θιπ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηνλ ππεξγνιάβν πξνζθέξνληαο, πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο, φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ επηρεηξείηαη ε ιχζε ηνπ θαη ίζσο θάπνηα εξγαιεία αλ είλαη αλαγθαίν. Α Τπεξεζίεο πνπ αλαηίζεληαη από ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, ηερληθνχο ή άιινπο λα ζπλάπηεη ππεξγνιαβίεο. Απηέο αλαθέξνληαη ζε ηνκείο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε άιια εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία (π.ρ. Καηαζθεπαζηηθφο νίθνο κεραλήκαηνο, ρεκηθνχο θαζαξηζκνχο θιπ). Οη ζπκβάζεηο γίλνληαη χζηεξα απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, δελ επηβαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν θαη δελ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ζπκβάζεηο απηέο είλαη ππφ ηελ ζθέπε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο γεληθφηεξεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαηξνχλ θακία ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ Α.11 ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ Α Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο : Α Να παξαδψζεη ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα αληίζηνηρα θαζήθνληά ηνπο, (νλφκαηα θηλεηά ηειέθσλα θαζήθνληα πηπρία άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θιπ). Α Να απνδείμεη φηη πιεξψλεη ηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ γηα λα κπνξέζεη λα πιεξσζεί. Α Να ζπληάζζεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο (βάξδηεο) ηνπ επφκελνπ κήλα θαη λα ην παξαδίδεη ηνπιάρηζηνλ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο κήλα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. Α Να δηεπζεηήζεη ηηο άδεηεο, ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ κε αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο θαηά ηελ πεξίνδν αδεηψλ. Α Να ζπδεηήζεη ελεκεξψζεη ηελ Σ.Τ. γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Α Να θηηάμεη θαη λα κνηξάζεη θαζεθνληνιφγηα, ππεπζπλφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Α Να δψζεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, ηξφπν θαη ρξφλν απφθξηζεο (π.ρ. δηαδηθαζία βιαβνιεςίαο, δηαδηθαζία θσηηάο), ηξφπν επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηθνξάο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηξίηνπο. Α Να ηεξεί νπνηνπζδήπνηε εηδηθφηεξνπο φξνπο ζηα παξαξηήκαηα θαη ην θεθάιαην εηδηθνί φξνη. ΑΡΘΡΟ Α.12 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Α Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο γηα ηελ εξγαζία (εξγαηηθή Ννκνζεζία), ηηο ακνηβέο, σξάξηα εξγαζίαο, θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, πγεία αζθάιεηα εξγαηψλ θ.ι.π. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Α Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: ελ.7 από 66

13 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία (Β.Γ. 24 Ννεκ./17 Γεθ.1953, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο) Α Σνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΣΔΔ, ΓΔΖ, ΟΣΔ, θιπ. Α Σνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο, θιπ), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. Α Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. Α Σνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Α Σν θαζεθνληνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. ΑΡΘΡΟ Α.13 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ Α Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη Ννζνθνκείνπ, είηε αθνξνχλ ηελ αλαθνξά βιαβψλ, ηελ παξνρή νδεγηψλ είηε αίηεζε πξνκήζεηαο πιηθψλ αιιά θαη θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη νπσζδήπφηε εγγξάθσο. Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ επί αηηεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ Α.14 ΔΛΔΓΥΟΗ - ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ ΔΡΓΟΤ Α Οξίδεηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ε νπνία ζα ειέγρεη ζπλερψο ηελ ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ν Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ. ή / θαη ν θαζ' χιε αξκφδηνο κεραληθφο δίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο, νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ χκβαζε. Ζ επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ζην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή πνηλψλ ζηνλ Αλάδνρν εθφζνλ θξίλεη φηη δελ ηεξνχληαη θάπνηνη απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Α Έιεγρνη κπνξεί λα γίλνπλ θαη απφ ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά φξγαλα (Γηνηθεηή Αλ. Γηνηθεηή) ηνπ Ννζνθνκείνπ ή θαη εληνιή ησλ πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη θαη δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. ΑΡΘΡΟ Α.15 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ Α Καζ' φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλψο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, θαηαρσξνχληαη φ- ιεο νη παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζηελ ζχκβαζε απαηηνχληαη. Σν παξαπάλσ εκεξνιφγην ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ζεσξείηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζχκβαζεο απφ πιεπξάο Ννζνθνκείνπ. Α Σν εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ θαη αληίγξαθν παξαδίδεηαη κεληαία ζηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν βηβιίν ζεσξείηαη ζην ηέινο θάζε κήλα απφ ηνλ Πξντζηάκελν Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ ή απφ ηνλ Γ/ληε ηεο Σ.Τ. Α Ζ παξάδνζε ηνπ αξρείνπ βιαβνιεςίαο γίλεηαη θάζε κήλα ή θαη θαζεκεξηλά εάλ δεηεζεί απφ ηελ Σ.Τ.. ΑΡΘΡΟ Α.16 ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Α Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελσλ κε βάζε ηνπο Ν. 3850/10, Π.Γ. 294/88, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 159/99, Ν. 2874/00 φπσο κπνξεί λα κεηαβιήζεθαλ κεηαγελέζηεξα αιιά θαη γεληθφηεξα φιεο ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο ε- ζληθέο ή θνηλνηηθέο. Α Οη εξγαδφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο, εληφο ησλ κεραλνινγηθψλ ρψξσλ, πξέπεη λα θνξνχλ θξάλε, κπφηεο, γπαιηά, σηαζπίδεο, γάληηα θιπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εκθαλίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πηλαθίδεο. ελ.8 από 66

14 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη κεραληθφ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ κόλν γηα ην ζχλνιν ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ φπσο κεραλνζηάζηα, ιεβεηνζηάζηα, δεμακελέο εμνπδεηέξσζεο πγξψλ απνβιήησλ, ππφγεηα δηειεχζεσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (επίπεδν -2) θιπ, θαη λα θαηαζέζεη Τ- πεχζπλε Γήισζε απνδνρήο ηνπ ηδίνπ ηνπ κεραληθνχ θαη ηελ απνζηνιή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο θαηαζέηνληαο πξσηνθνιιεκέλν αληίγξαθν, καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο νξηζκέλνο ηερληθφο αζθαιείαο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΑΡΘΡΟ Α.17 ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΑΤΣΧΝ Α Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ κε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεξεί πιήξσο ηα κέηξα πξφιεςεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ (ιεπηνκέξεηεο άξζξν Γ.13 ) Α Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δνπιεχεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Σ.Τ. θαη ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο λνζεκάησλ κέζσ ηεο ζθφλεο. ΑΡΘΡΟ Α.18 ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ Α Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ απφ εηαηξεία. Α Απνδεηθηηθφ ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαίηεηα ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη γηα ην πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε, ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσπηθνχ, αζζελψλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α Ζ αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν. ΑΡΘΡΟ Α.19 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Α Ο Αλάδνρνο ζα έρεη πιήξσο ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε Μεραληθνχο, Δξγνδεγνχο, Τδξαπιηθνχο, Σερλίηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί. Α Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ην Ννζνθνκείν απφ θάζε πιεξσκή γη' απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο. Α Ο Αλάδνρνο ζα έρεη πιήξσο ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ πιήξε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλνπ α- ηπρήκαηνο ηερληθψλ, πξνζσπηθνχ ή επηζθεπηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα αηπρήκαηα εμαηηίαο βιαβεξψλ νζκψλ πνπ νθείινληαη είηε ζε εζθαικέλε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ είηε ζε βιαβεξέο νζκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απνρέηεπζε ή ηηο δεμακελέο εμνπδεηέξσζεο πγξψλ απνβιήησλ θιπ. ΑΡΘΡΟ Α.20 ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν. Γηα ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Α ε πεξίπησζε πνπ γίλνληαη αιιαγέο πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζηελ Σ.Τ. ηα απαξαίηεηα έγγξαθα αζθάιηζεο θιπ θαη λα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν καδί κε ηα ππφινηπα παξαδνηέα θάζε κήλα. Α Ο Αλάδνρνο ζα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο (πρ ΣΜΔΓΔ) θαη πξνο θάζε ηξίην. Σν Ννζνθνκείν δηα ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ελ.9 από 66

15 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα εξγαζζεί, εάλ ν αλάδνρνο δελ απνδείμεη φηη ν εξγαδφκελνο είλαη αζθαιηζκέλνο. ΑΡΘΡΟ Α.21 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Α Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπληζηνχλ πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη πνιεκηθή ζχξξαμε. Α Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 5 (πέληε) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην άιιν κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Α Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα ιάβεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. ΑΡΘΡΟ Α.22 ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ Α ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Α Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ «έθηαθηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παξαηείλεη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ βαξδηψλ φπσο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αλαπιεξσκαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ νθείιεη λα έρεη ζε εηνηκφηεηα, ρσξίο θακία επηπιένλ ρξέσζε. Α ε πεξίπησζε πνπ ηεζεί ζε εθαξκνγή ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο (ΧΣΡΑΣΟ ΠΔΡΔΑ) φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο. Α ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πρ. Ππξθαγηά, ζεηζκφο θ.α., ε εθάζηνηε βάξδηα είλαη απηνκάησο θαη πξνζσπηθφ αζθαιείαο. ΑΡΘΡΟ Α.23 ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ Α Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θξηζεί αλαγθαία: ε ζχληαμε κειεηψλ, ή εθηέιεζε εξγαζηψλ (ηξνπνπνηήζεσλ, επεθηάζεσλ, αλαβαζκίζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ) πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί, αιιά θξίλνληαη απνιχησο απαξαίηεηεο, ή πξνθχπηεη επείγνπζα αλάγθε ή ππάξρνπλ απξφβιεπηα γεγνλφηα ή ζνβαξέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή αλσηέξα βία ή ε αλάζεζε ζε ηξίην ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο, ή δελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ ή άιισλ ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηνλ Δξγνδφηε, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηίκεκα πνπ ακνηβαία ζα ζπκθσλεζεί χζηεξα απφ πξφηαζε θαη εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (ζε θακηά πεξίπησζε νη ηηκέο ησλ πιηθψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηεο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ). ΑΡΘΡΟ Α.24 ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Α Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ζπλαηλεηηθή θαη θαιφπηζηε επίιπζε θάζε δηαθνξάο, ακθηζβεηήζεσο ή απαίηεζεο πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλάδνρνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη δηαθνξέο δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαηά ηα παξαπάλσ αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ. ελ.10 από 66

16 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Α.25 ΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Α Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (3) εκεξψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: Α Να εθηειέζεη παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ην λέν Αλάδνρν φιεο ηηο δνθηκέο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο θαη ε παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Α Να ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ιεπηνκεξή έθζεζε επί ηεο θαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ. Α Να παξαδψζεη ελεκεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα φια ηα ζρεηηθά βηβιία, κεηξψα θαη ινηπά παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ ηεξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα ηερληθά εγρεηξίδηα, ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ηα ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πιήξσο ηαθηνπνηεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα εληφο θαθέισλ. Α Ζ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηελ εθθαζάξηζε, ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε θαη ηειηθή πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ηνπ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή ακέιεηαο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ. Α Δάλ απφ ηνπο ελ ιφγσ ειέγρνπο δηαπηζησζνχλ βιάβεο, θζνξέο ή δεκηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έπξεπε λα είραλ επηζθεπαζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ή παξαιείςεηο ζηε ζπληήξεζή ησλ, ηφηε ε ππεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία αλάινγε πξνο ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ. Α Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη αθνινπζεί ε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πιήξνπο θαη νινζρεξνχο εμφθιεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είηε απφ νθεηιέο είηε απφ δεκηνγφλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ελέξγεηεο ησλ πξνζηεζέλησλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ Α.26 ΛΖΞΖ ΤΜΒΑΖ Α.26.1.Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζην Ννζνθνκείν, θαη επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Μ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα prospectus κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε απφ ην Ννζνθνκείν ή ζπκπιήξσζε ν ίδηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα παξαδψζεη ην (θαζεκεξηλφ) Ζκεξνιφγην πληήξεζεο, ηηο θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα Πξνγξάκκαηα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ην έξγν. Α Με ηελ εγθαηάζηαζε λένπ Αλαδφρνπ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ Δξγνδφηε (φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ), ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίλεη θάζε πιεξνθνξία θαη λα παξάζρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ (ππεχζπλν Δξγνηαμίνπ, ή άιιν πξνζσπηθφ) γηα ε- λεκέξσζε θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΑΡΘΡΟ Α.27 ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΔΡΗΚΟΠΔ ΚΡΑΣΖΔΗ Α Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηηκνινγνχληαη κεληαία. Σα ηηκνιφγηα εγθξίλνληαη απφ ην Ννζνθνκείν. Ζ πηζηνπνίεζε εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ πνπ νξίδεη ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Α Πξνυπφζεζε γηα ηελ κεληαία πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ είλαη ε παξαιαβή ησλ παξαθάησ παξαδνηέσλ: Α Καηαγξαθή βιαβψλ (.xls) γηα ηνλ αληίζηνηρν κήλα πνπ πξνέθπςαλ ζηα κεραλνζηάζηα. (πφηε ζπλέβεζαλ θαη γηαηί, ηη ελέξγεηεο έγηλαλ, εάλ απνθαηαζηάζεθαλ) Α Πξφγξακκα βαξδηψλ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξά ηνλ κήλα πιεξσκήο. Α Γειηία παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Α Καηαγξαθή εξγαζηψλ. ελ.11 από 66

17 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Α Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε πεξηθνπήο επί ηνπ εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ κέρξη 10% ζην βαζκφ φπνπ δηαπηζηψλεη πιεκκειή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο ε Σερληθή Τπεξεζία κέζσ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο δχλαηαη λα πεξηθφςεη κέρξη θαη 25% απφ ην κεληαίν ηίκεκα. Σέινο ην Ννζνθνκείν, δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξηθνπήο κέρξη θαη ην 50% ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ζνβαξή θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζχκβαζεο. ην ηέινο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ επηζηξέθεηαη φιν ή κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ παξαθξαηήζεθε εθφζνλ εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαθξάηεζε. Οη ινηπέο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε δελ επηζηξέθνληαη. Α Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπληεξνπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθφςεη ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα πξνβεί πέξαλ θαη επηπιένλ ησλ πξνεγνχκελσλ θπξψζεσλ θαζψο θαη ησλ πνηλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ζε: Α Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, Α θήξπμε ηνπ Αλάδνρνπ σο έθπησηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, λα αλαζέζεη ζε άιινλ πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ δηαγσληζκφ, ή άλεπ δηαγσληζκνχ ζε άιινλ Αλάδνρν ηεο θξίζεο ηνπ, ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο. Α Κάζε δαπάλε πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ιφγσ αληηζπκβαηηθήο ή αληίζεηεο πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζπκπεξηθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο απηνχ θαη ζα θαηαπίπηεη αλάινγα απφ ηελ κεληαία ακνηβή ηνπ, θαη φηαλ απηή δελ επαξθεί ή ζε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ, ην πνζφ ζα εηζπξαρζεί κε ηηο πεξί εηζπξάμεσλ ησλ Γεκνζίσλ εζφδσλ Γηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ Α.28 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΧΝ ΤΜΒΑΖ Α Οπνηαδήπνηε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο, φπσο ε παξάηαζε ηεο, ζα απνδεηθλχνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία, απνθιεηφκελνπ ν- πνηνπδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, αθφκε θαη απηνχ ηνπ φξθνπ. Ζ ηπρφλ δε κε έγθαηξε ε- λάζθεζε απφ ηνλ Δξγνδφηε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ηνπ, εθάπαμ ή θαη επαλάιεςε, δελ ζα ζεκαίλεη παξαίηεζε απφ απηφ. Α Κάζε φξνο ηεο ζχκβαζεο είλαη απηνηειήο θαη ηζρχεη αθφκε θαη αλ νη άιινη θξηζνχλ λνκηθά άθπξνη. ΑΡΘΡΟ Α.29 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Α ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα ή δελ ηεξήζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη είηε λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη γη απηφ ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηνο ηνπ. Α Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν ηεξνχκελεο εηδνπνίεζεο 3 κελψλ πξνο ηνλ Δξγνδφηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ππνρξενχκελνο ζε δηφξζσζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ εξγνδφηε, πξνεξρφκελεο απφ ηελ κε ηήξεζε ηνπ σο άλσ ηχπνπ. Α ε θάζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο απφ ηνλ Δξγνδφηε θαηά ηα αλσηέξσ, ιφγσ αζέηεζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζπκβάζεσο απηήο θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ε- θηειέζεη ην έξγν πνπ αλέιαβε κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε παξνχζα ζχκβαζε ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο φινπ ή κέξνπο ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην επηηξνπή ή ππαιιήινπο, ν Δξγνδφηεο κπνξεί: Α Με απφθαζε ηνπ Γ ή ηεο Γηνίθεζεο λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε άιιν Α- λάδνρν, εθ φζνλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ην επηβάιινπλ, θαηαινγίδνληαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ Αλαδφρνπ, ηελ αμία ηνπ θφζηνπο ηεο αλάζεζεο κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ ηηκήκαηνο ελ.12 από 66

18 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ηεο ζχκβαζεο επαπμεκέλνπ κε ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ηελ ζηηγκή ηεο π- πνγξαθήο ηεο παξνχζαο κέρξη ηελ εκεξνκελία αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Α Να εθαξκφζεη ηα ηπρφλ δηαιακβαλφκελα ζηε λνκνζεζία πεξί πνηληθψλ ξεηξψλ ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Α Δπίζεο, κε ηελ θήξπμε ηεο έθπησζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε απιή δήισζε ηνπ Δξγνδφηε πξνο ηνλ Αλάδνρν, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη, κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ ηαρζεί εγγξάθσο απφ ηνλ Δξγνδφηε, λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην φια ηα πιηθά θαη εξγαιεία ηνπ, ζε πεξίπησζε δε κε εθπιήξσζεο απηήο ηνπ ηεο ππνρξέσζεο, ρνξεγεί απφ θεη θαη πέξα ζηνλ Δξγνδφηε ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα ηα απνκαθξχλεη εθείλνο κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, κε επζπλφκελνο γηα ηελ παξαπέξα θχιαμή ηνπο. Μεηά απ' απηφ, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ζην εξγνηάμην ζηνλ Αλάδνρν θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ έ- ρεη ζρέζε κε ηελ απ' απηφλ αλαιεθζείζα ππεξγνιαβία. Α Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ηεο πξνέξρεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ή ηελ αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ, λα εθηειεζζεί πιήξσο ε ζχκβαζε. ελ.13 από 66

19 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ειίδα Β.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 15 Β.2. ΟΡΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ 15 Β.3. ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 16 Β.4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 16 Β.5. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 19 Β.6. ΔΤΘΤΝΔ - -ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 20 Β.7. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 21 Β.8. ΑΝΑΛΧΗΜΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 22 Β.9. ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ 23 Β.10. ΠΟΗΝΟΛΟΓΗΟ 24 Β.11. ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 24 Β.12 ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 25 Β.13 ΣΔΥΝΗΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 26 Β.14 ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 28

20 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΓΝ ΑΣΣΗΚΟΝ & ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ε πεξίπησζε πνπ γεληθνί θαη εηδηθνί όξνη δηαθέξνπλ ή δεκηνπξγνύλ αζάθεηα, ηόηε ηζρύνπλ νη εηδηθνί όξνη. Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά κέζα ζηελ ζύκβαζε θαη ηα αλαπόζπαζηα κέξε ηεο, ηζρύεη ε ηξέρνπζα λνκνζεζία (αθόκα θαη αλ απηή κεηαβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο). Δπεηδή ε ζύκβαζε πεξηιακβάλεη έλαλ πνιύ κεγάιν όγθν εξγαζηώλ θαη είλαη αδύλαην λα πεξηγξαθνύλ όιεο κε ηελ δένπζα ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα, ε Σ.Τ. (Δπηηξνπή ζύληαμεο πξνδηαγξαθώλ) σο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ έρεη ηνλ πξώην ιόγν σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ πλεύκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. ΑΡΘΡΟ Β.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Β.1.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή φισλ ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε φια ηα επηκέξνπο ηερληθά Παξαξηήκαηα (ηα νπνία θαη είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά. Ζ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχεη γηα φιν ην 24σξν, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα (αξγίεο θαη κε) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Β.1.2. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη εθηφο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ΠΓΝ ΑΣΣΗΚΟΝ θαη ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Πεξηζηεξίνπ (Υξήζηνπ Λαδά 32, Πεξηζηέξη).ηελ ζπληήξεζε ηνπ Κ.Τ.Π πεξηιακβάλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ζέξκαλζε, θαπζηήξεο, θιηκαηηζκφο, θπζηθφ αέξην). ΑΡΘΡΟ Β.2 ΟΡΗΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Β.2.1. Οη βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο Ζ/Μ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά, απηά ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (εμαηξνύληαη ηα α- ληαιιαθηηθά ησλ κεγάισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα / θαηάζηαζε ησλ εμαηξνπκέλσλ από αληαιιαθηηθά Μεραλεκάησλ), επίζεο εμαηξνχληαη φιεο ηεο εγθαηαζηάζεηο, Μεραλήκαηα ηνπ Κ.Τ.Π. Β.2.2. Δξγαζίεο ζπληεξήζεηο, επηζθεπήο, θφζηνο αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ ζπληήξεζεο ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ (πεξηειίμεηο, αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ, ζαιακάζηξεο θιπ.) θαη ησλ κεραληθψλ θνξηίσλ ηνπο (αληιίεο, πηεζηηθά, αλεκηζηήξεο θιπ.) εληφο ηνπ θεληξηθνχ ιεβεηνζηαζίνπ, ζε φια ηα κεραλνζηάζηα, ζε Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο, βαξχλνπλ απνθιείζηεθα ηνλ Αλάδνρν (εμαηξνύληαη ηα αληαιιαθηηθά ησλ κεγάισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Άξζξνπ Γ.11 θαη εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Άξζξνπ Γ.12 ) Β.2.3. ε επηζθεπέο ζπληεξήζεηο πνπ ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη νη εμήο: Β Δξγαζίεο: αληηθαηάζηαζεο νπνηνδήπνηε αληαιιαθηηθψλ θαη θίιηξσλ θιηκαηηζκνχ, ρεκηθψλ θαζαξηζκψλ θνιιήζεσλ ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ. Δμαηξείηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ απόιπησλ θίιηξσλ θιηκαηηζκνύ HEPA πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θξίζηκνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο εμαηξείηαη θαη ε πξνκήζεηα όισλ ησλ θίιηξσλ ησλ Κ.Κ.Μ. (πξόθηιηξα, ζαθόθηιηξα, δηγθ δαγθ) ην θόζηνο ησλ νπνίσλ ζα επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ην Ννζνθνκείν) Β Ζ ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε νπνηνλδήπνηε ιηπαληηθψλ κέζσλ ή ςπθηηθψλ κέζσλ (θξένλ) απφ δηαξξνέο, θαθή ζπληήξεζε, απφ ηελ ρξήζε ή θαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. Β Ζ εξγαζία αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ζε κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαληαη θζνξά απφ ηελ ρξήζε θαη είλαη επηηφπηαο επηζθεπήο π.ρ. ελ.15 από 66

21 ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ, θάζε είδνπο ζπγθνιιήζεηο, δηάθνξεο ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ε απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ. Β Οη απαηηνχκελνη ρεκηθνί θαζαξηζκνί κία θνξά αλά έηνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ην απαηηεί (θεληξηθνί ςχθηεο, ιέβεηεο, πχξγνη ςχμεο, αηκνγελλήηξηεο, ελαιιάθηεο αηκνχ θιπ.) Β.2.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, σο βιάβεο εμνπιηζκνχ ή εγθαηαζηάζεσλ νξίδνληαη νη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζε θάζε πεξίπησζε νη εξγαζίεο α- πνθαηάζηαζεο θαη ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ηα αληαιιαθηηθά επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επίζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. (εμαηξνύληαη ηα αληαιιαθηηθά ησλ κεγάισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Άξζξνπ Γ.11 θαη εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Άξζξνπ Γ.12) ΑΡΘΡΟ Β.3 ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ Β Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη Σερληθφ Αζθαιείαο (κε Τπεχζπλε δήισζε απνδνρή ηνπ ηδίνπ κεραληθνχ αζθαιείαο), ν νπνίνο ζα δηαπηζηψλεη κεληαία αλ νη εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα θαη αλ φρη ζα αλαθέξεη γξαπηψο ζηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηηο πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηνπο λφκνπο Ν.3850/10, ΠΓ.17/96, ΠΓ 159/99, Ν.2874/00 θαη ηελ κεηαγελέζηεξε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Β Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη άκεζα πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο (Σ.Α.) ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πινπνηεί άκεζα εξγαζίεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ α- ζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Β Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηειέθσλν αλάγθεο (θηλεηφ) θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ θαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ (365). Β ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηα θηλεηά ησλ αληίζηνηρσλ ππεπζχλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ζα παξακέλνπλ αλνηθηά ζε φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. ΑΡΘΡΟ Β.4 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Β.4.1. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη πιήξσο ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε ηεο αζθαινύο θαη αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ηεζνύλ ζε θίλδπλν δσέο αζζελώλ, πξνζσπηθνύ ή επηζθεπηώλ. Γηα ην ιόγν απηό ζα έρεη ζε ηζρύ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην κε α- ζθαιηζηηθή Δηαηξεία απνδεθηή από ην Διιεληθό Κξάηνο αμίαο κεγαιύηεξεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γηαγσληζκνύ. Β Ο Αλάδνρνο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζα ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη Πξόγξακκα (Υξνλνδηάγξακκα) πληήξεζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. (ζην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ). Δπηπιένλ ζε 10 εκέξεο πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη ιίζηα κε α- ληαιιαθηηθά πνπ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ώζηε απηά λα εμαηξεζνύλ από ηα αληαιιαθηηθά πνπ βαξύλνπλ ησλ ίδην. (αληαιιαθηηθά από κεραλήκαηα / εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ ή ππνιεηηνπξγνύλ). Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε αμίσζε γηα παιαηέο βιάβεο εάλ δελ ην έρεη πεξηγξάςεη αλαιπηηθά θαη δελ ην έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ ιίζηα πνπ ζα ππνβάιεη. Δπηπιένλ πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ζύκθσλε γλώκε - έ- γθξηζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ. Β.4.2. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο απαξαίηεηεο δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο, ξπζκίζεσλ, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο (εκεξεζίσο, εβδνκαδηαίσο, 15κεξν, κήλαο, ηξίκελν). Σα παξαπάλσ ζα πινπνηνχληαη αθνινπζψληαο πηζηά ηα εγρεηξίδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Β.4.3. Καηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη: ελ.16 από 66