ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 Περιεχόμενα Α. ηλώσεις Μελών του.σ....5 B. Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου...5 Μέτοχοι Ποσοστό Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Κατάσταση Ταµειακών Ροών Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ε. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Σύσταση και δραστηριότητα της Εταιρείας Νοµικό Πλαίσιο Σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης της χερσαίας λιµενικής ζώνης του λιµένα Θεσσαλονίκης Πλαίσιο κατάρτισης και βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων Πλαίσιο Κατάρτισης Βάση παρουσίασης Πρότυπα-Τροποποιήσεις και ιερµηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από Αλλαγή λογιστικής πολιτικής Σηµαντικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών Συναλλαγµατικές µετατροπές Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη) Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόµενες υποχρεώσεις: Κρατικές επιχορηγήσεις Μερίσµατα... 62

3 5.15 Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Αναγνώριση Εσόδων Κέρδη ανά Μετοχή Παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία Μισθώσεις Συµψηφισµός απαιτήσεων - υποχρεώσεων Έξοδα ιαχείριση Κινδύνων Κίνδυνος Αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Εύλογη αξία Πληροφόρηση κατά τοµέα Οικονοµικά Στοιχεία ανά Τοµέα Υπολογισµός αποτελεσµάτων προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) Ανάλυση κονδυλίων & λοιπές γνωστοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Άυλα Περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Μη κυκλοφορούντα Κυκλοφορούντα Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ίδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Προβλέψεις για υποχρεώσεις στους εργαζόµενους Λοιπές προβλέψεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι... 85

4 8.16 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Λοιπά έσοδα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης Αριθµός προσωπικού και κόστος µισθοδοσίας Λοιπά Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Μερίσµατα Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη εσµεύσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις Επίδικες υποθέσεις Απαιτήσεις Εγγυήσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες Κέρδη ανά µετοχή Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ΣΤ. Στοιχεία και πληροφορίες της κοινής υπουργικής απόφασης Κ / Ζ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/

5 Α. ηλώσεις Μελών του.σ. (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2γ του Ν 3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. α.ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη εντός Λιµένος: 1. Στυλιανός Αγγελούδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος. 2. Κων/νος Παπαϊωάννου του Ζήση, Αντιπρόεδρος 3. Γεώργιος ηµαρέλος, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ειδικώς προς τούτο ορισθείς µε την αριθ.5789/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: A. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας. B. Η ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Θεσσαλονίκη, 27/03/2014 Ο Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος Το Ορισθέν από το.σ. Μέλος Στ. Αγγελούδης Κ. Παπαϊωάννου Γ. ηµαρέλος Α..Τ.ΑΒ701240/06 Α..Τ.ΑΑ727946/04 Α..Τ.Π420359/92 B. Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου 5

6 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Ο.Λ.Θ. α.ε. για τη διαχειριστική χρήση Η χρήση που έληξε είναι η 14 η της Ο.Λ.Θ. α.ε. ως Ανώνυµης Εταιρείας και είναι και αυτή κερδοφόρα όπως όλες οι προηγούµενες. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Π.Χ.Α., η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία για τις χρήσεις που λήγουν µετά την , επειδή είναι εισηγµένη στο Χ.Α. H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 43 α παράγραφος 3 και άρθρο 136 παράγραφος 2), του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α / , άρθρο 4) και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την απόφαση µε αριθµό 7/448/ (άρθρο 1 και 2) του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν.3873/2010 για την εταιρική διακυβέρνηση. Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µία ουσιαστική ενηµέρωση για τη δραστηριότητα στην κλειόµενη χρήση της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η Εταιρία στο µέλλον και παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µερών. Επιπλέον παρατίθεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν. 3873/ Φύση των δραστηριοτήτων: Η Ο.Λ.Θ. α.ε. είναι ανώνυµη Εταιρεία κοινής ωφέλειας µε σκοπό την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας. Έχει συσταθεί το 1999 µε την µετατροπή του Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε Ανώνυµη Εταιρεία Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και εκµετάλλευση του λιµένα Θεσσαλονίκης ή και άλλων λιµένων και συγκεκριµένα: h Η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς το Λιµένα. h h Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκµετάλλευση κάθε είδους λιµενικής υποδοµής. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση µε το λιµενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εµπορικής, βιοµηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 6

7 h συµπεριλαµβανοµένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασµού και οργάνωσης λιµενικών εξυπηρετήσεων. Κάθε άλλη αρµοδιότητα που είχε ανατεθεί νοµίµως στον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης, ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι: Η παροχή υπηρεσιών, ελλιµενισµού των πλοίων, φορτοεκφόρτωσης, χειρισµού και αποθήκευσης των φορτίων, η παροχή λοιπών λιµενικών υπηρεσιών (νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικών συνδέσεων, αποκοµιδής απορριµµάτων κ.τ.λ.), η εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων) και η εκµετάλλευση χώρων για πολιτιστικές και άλλες χρήσεις. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των βοηθητικών και συναφών προς τις µεταφορές δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ 08, κωδικός 52). Η φύση της δραστηριότητάς της είναι τέτοια που επιτρέπει τη δραστηριοποίησή της µόνο στον Ελλαδικό χώρο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στο πελατολόγιο της βρίσκονται και διεθνείς εταιρείες, ενώ επιπρόσθετα η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλες εµπορικές ή βιοµηχανικές δραστηριότητες πέραν της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στην περιοχή του λιµένα Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρηµατικές της δραστηριότητες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών: h σε µοναδοποιηµένα φορτία (εµπορευµατοκιβώτια), h σε συµβατικά φορτία (χύδην, γενικό, RO-RO), h σε επιβάτες ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων h σε πλοία (ελλιµενισµός, προσόρµιση, παραβολή και λοιπές υπηρεσίες), h σε υπηρεσίες χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων Το ανταγωνιστικό περιβάλλον του Λιµένα προσδιορίζεται από την γεωγραφική θέση του, το είδος, την προέλευση/προορισµό των διακινούµενων φορτίων, την ποιότητα και το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών και περιλαµβάνει λιµάνια διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών. Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετείται σήµερα από το λιµένα της Θεσσαλονίκης είναι: h Η Μακεδονία, η Θράκη και µέρος της Θεσσαλίας. h Η ΠΓ Μ, η Ν Βουλγαρία και η Ν. Σερβία. h Οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Η πιθανότητα προσέλκυσης των φορτίων που σήµερα εξυπηρετούνται από τους λιµένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Σταυρού, Ν. Μουδανιών και Βόλου είναι περιορισµένη, όσον αφορά δε τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων ο ανταγωνισµός είναι περιορισµένος, αφού κανένα άλλο λιµάνι της Β. Ελλάδος δεν διαθέτει τα µέσα που απαιτούνται για να διακινήσει εµπορευµατοκιβώτια. Προβλέπεται, οι λιµένες της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας να διεκδικήσουν µικρό µερίδιο αγοράς µε την ολοκλήρωση ή πραγµατοποίηση των σχεδίων τους. Η ένταξη στη ζώνη επιρροής του λιµένα Θεσσαλονίκης, περιοχών της Β. Βουλγαρίας, της Κεντρικής Σερβίας, της Ρουµανίας και της Αλβανίας θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, τουλάχιστον µε την παρούσα µορφή λειτουργίας της ΟΛΘ αε (κανονιστικό πλαίσιο που είναι κατ ουσία συγγενές µε 7

8 αυτό του δηµόσιου τοµέα), εξ αιτίας και της περαιτέρω ραγδαίας ανάπτυξης τοπικών λιµένων στις περιοχές αυτές µε τη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων. Πρόθεση της Ο.Λ.Θ. α.ε. είναι η προσέλκυση νέων µεγάλων πελατών από τη ΠΓ Μ, Ν Βουλγαρία και Ν. Σερβία µε την αναβάθµιση των έργων υποδοµής και την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού, παράλληλα και µε την βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας των υπηρεσιών marketing και πωλήσεων Οι βασικοί πελάτες της Εταιρείας είναι βιοµηχανίες, ναυτικοί πράκτορες, εταιρείες µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (containers) και διαµεταφορείς (εταιρείες που αναλαµβάνουν την µεταφορά εµπορευµάτων), ενώ οι πωλήσεις της προωθούνται: - Μέσω ενός συστήµατος συνεργαζόµενων ναυτιλιακών πρακτόρων που εκπροσωπούν τρίτους (εταιρείες διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων, εµπορίας δηµητριακών, εµπορίας ορυκτών µεταλλευµάτων, χαλυβουργίες κλπ) - Με απευθείας επαφή και διαπραγµάτευση των υπευθύνων των πελατών µε την Ο.Λ.Θ. α.ε. 2 Βασικοί πόροι Η Εταιρεία, έχει το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό ηµόσιο. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωµα παρεχωρήθη στην ΟΛΘ α.ε. για 40 έτη, µε το από 27 Ιουνίου 2001 συµβόλαιο παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου (εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας) και της ΟΛΘ α.ε. και λήγει το έτος 2041, έναντι ανταλλάγµατος, σε ποσοστό 1% επί των πωλήσεων για τα πρώτα 3 χρόνια της σύµβασης και 2% για τα υπόλοιπα. Το παραπάνω συµβόλαιο κυρώθηκε µε το ν. 3654/2008 στις µε το οποίο η αρχική διάρκεια της σύµβασης παρατάθηκε από 40 σε 50 έτη, µε αποτέλεσµα να λήγει το 2051 ενώ το αποκλειστικό δικαίωµα της Ο.Λ.Θ. α.ε. για χρήση και εκµετάλλευση γηπέδων-κτιρίων και εγκαταστάσεων δύναται η Ο.Λ.Θ. α.ε. να το παραχωρεί σε τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται µε την παροχή λιµενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν της παράτασης της σύµβασης Η χερσαία λιµενική ζώνη της ΟΛΘ α.ε. καλύπτει έκταση περίπου µ², και εκτείνεται σε µήκος περίπου µέτρων. ιαθέτει µέτρα κρηπιδωµάτων µε ωφέλιµο βάθος έως 12 µέτρα, 6 προβλήτες, κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες, υπόστεγα, ειδικό εξοπλισµό και λοιπές εγκαταστάσεις Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων αποτελεί το πιο νέο σε ηλικία συγκρότηµα της ΟΛΘ α.ε. Σχεδιάσθηκε και λειτουργεί µε βάση τα δεδοµένα των σύγχρονων τεχνολογιών και τον αντίστοιχο εξοπλισµό χειρισµού εµπορευµατοκιβωτίων (containers). Βρίσκεται στην 6η προβλήτα, στο κρηπίδωµα 26, σε µήκος 600 µέτρων και µε δυνατότητα υποδοχής πλοίων µε βύθισµα έως 12 µέτρα. Ο λειτουργικός εσωτερικός χώρος του εκτείνεται σε µ², διαµορφωµένος έτσι ώστε να διαχειρίζεται την παραλαβή - παράδοση εµπορευµατοκιβωτίων. 8

9 Το, εκτός Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων, τµήµα του Λιµένα αποτελεί το συµβατικό µέρος του, που εξυπηρετείται από τα κρηπιδώµατα Νο 1-24 και καλύπτει µία έκταση µ² περίπου και 5 συνολικά προβλήτες. Το συµβατικό λιµάνι διαχωρίζεται στην Ελευθέρα Ζώνη (κρηπιδώµατα Νο 15 έως 24) µέσω της οποίας διακινούνται φορτία τρίτων χωρών και το υπόλοιπο τµήµα (κρηπιδώµατα Νο 1 έως 14) για τα φορτία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα και εντός των ορίων του συµβατικού λιµένα και εκτός των ορίων της Ελευθέρας Ζώνης πλευρίζουν τα επιβατηγά πλοία, τα υδροπτέρυγα και τα κρουαζιερόπλοια, που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση µέσω του λιµένος της Θεσσαλονίκης Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνουν: Τέσσερις οικοπεδικές εκτάσεις προς εκµετάλλευση, που βρίσκονται εκτός της παραχωρηθείσας έκτασης, συνολικής εύλογης αξίας χιλ. και είναι: - Οικοπεδική Έκταση Κουντουριώτου & Σαλαµίνος (Θεσ/νίκη) που εκµισθώνεται στο "Σύλλογο Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης", συνολικής επιφάνειας 1.233,49 τ.µ. - Οικοπεδική Έκταση Κουντουριώτου & Φωκαίας (Θεσ/νίκη), που εκµισθώνεται στο "Σύλλογο Ναυτικών Πρακτόρων", συνολικής επιφάνειας 285,50 τ.µ.. - Έκταση Παλαιού Λατοµείου Νάρες, που περιλαµβάνει δύο λατοµεία εξόρυξης γρανίτη, τα εγκαταλελειµµένα κτίρια της εταιρείας που είχε αναλάβει την εκµετάλλευση αυτών και τις εγκαταστάσεις µεταφοράς των προϊόντων των λατοµείων. Τα λατοµεία βρίσκονταν σε λειτουργία µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '50, ενώ τώρα παραµένουν ανεκµετάλλευτα. Η µορφολογία του εδάφους και του υπεδάφους ωστόσο καθιστούν απαγορευτική οποιαδήποτε οικιστική εκµετάλλευση και ανάπτυξη, συνολικής επιφάνειας ,00 τ.µ - Οικοπεδική έκταση στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, συνολικής επιφάνειας 152,98 τ.µ Κτιριακό, µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό-εγκαταστάσεις, συνολικής αξίας (ιστορικό κόστος) χιλ. Με εξαίρεση τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία που συµµετέχουν πέραν του 10% στην παροχή των υπηρεσιών συνοπτικά είναι τα παρακάτω: - 4 Η/Γερανογέφυρες, 18 ΟΣΜΕ, 3 Front Lifts, 1 Transtainer - 32 Η/Γ, 73 περονοφόρα, 4 Αυτοκινούµενοι Γερανοί τον., 37 φορτωτές και διάφορα λοιπά εργαλεία φορτ/σης Επίσης η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα ψηφιακής επικοινωνίας, τοποθετώντας οπτικές ίνες για την δηµιουργία ικτύου Υποδοµής (Backbone) µε το συνολικό µήκος ινών να υπερβαίνει τα 75 χιλιόµετρα. Οι εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού που χρησιµοποιούνται, συνολικής αξίας χιλ. (ιστορικό κόστος) καλύπτουν ήδη ένα µεγάλο µέρος των εργασιών του λιµένα, κυρίως των Οικονοµικών Υπηρεσιών, της επεξεργασίας Στατιστικών εδοµένων, της ιαχείρισης του Ανθρώπινου υναµικού, της Συντήρησης, της Οργάνωσης και ιαχείρισης Εγγράφων και της ιαχείρισης του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων. 9

10 2.3. Κινητήριος µοχλός της Εταιρείας είναι το προσωπικό της, το οποίο διακρίνεται σε υπαλληλικό ( ιοικητικό, Τεχνικό, Βοηθητικό) και λιµενεργατικό. Το 2013 απασχόλησε 431 άτοµα, έναντι των 484 του Οι εργασιακές τους σχέσεις ρυθµίζονται µε το Γ.Κ.Π., την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή τις Κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές Συµβάσεις και οι αποδοχές τους µε την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση του τακτικού και του λιµενεργατικού προσωπικού. Για το έτος 2010 από τους ν. 3833/2010 (Προστασία της εθνικής οικονοµίας-επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης) & Ν.3845/2010 (Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) και από 1/11/2012 από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4024/2012. Η εταιρεία επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού της µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων σε γενικά θέµατα, όπως η επικοινωνία, διοίκηση, οικονοµικά, υγιεινή και ασφάλεια. 3. Επιδιώξεις και στρατηγικές 3.1. Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο διαµετακοµιστικό λιµάνι της Ελλάδας σε συµβατικά φορτία. Είναι το πλησιέστερο λιµάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες των Βαλκανίων και τις Παρευξείνιας Ζώνης, παρέχει ασφάλεια στα διακινούµενα φορτία και διαθέτει φυσική θαλάσσια είσοδο που µπορεί να εξυπηρετήσει πλοία µεγάλου βάθους. Πλεονέκτηµα της είναι ο Σταθµός Ε/Κ, που λειτουργεί 24 ώρες µε ενιαίες τιµές, η λειτουργία του συµβατικού Λιµένα σε δύο βάρδιες µε υψηλού επιπέδου εξοπλισµό και η «Ελεύθερη Ζώνη» που είναι µια από τις 27 που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η λειτουργία της αποσκοπεί στην διευκόλυνση και ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών κατά κύριο λόγο Η στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στην αύξηση της περιουσίας των µετόχων της σε συνδυασµό µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας: - µε την διατήρηση της σηµαντικής (δεσπόζουσας) θέσης που κατέχει το λιµάνι στην περιοχή του και την ανάδειξή του ως πρώτου λιµένα των Βαλκανίων, - µε τη ενίσχυση του ρόλου του στην Ανατολική Μεσόγειο ως κέντρου συνδυασµένων µεταφορών, και - την µετεξέλιξή του σε διαµετακοµιστικό κόµβο και σε σηµαντικό Περιφερειακό Λιµένα-Πύλη για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στον οποίο σηµαντικό µερίδιο θα κατέχει η διακίνηση Ε/Κ διαµετακόµισης (in transit) Προς τούτο επιδιώκει: - την ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης µε βελτίωση της αποδοτικότητας και υιοθέτηση ελκυστικής τιµολογιακής πολιτικής, - την αύξηση της κερδοφορίας µε βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου, µε την προσέλκυση φορτίων, την µείωση του κόστους και την παροχή νέων ολοκληρωµένων λιµενικών υπηρεσιών logistics µε προσανατολισµό στις υπηρεσίες Third Party logistics (3PL), - την βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω του επενδυτικού του προγράµµατος, εκσυγχρονισµού και επέκτασης της λιµενικής υποδοµής και ανωδοµής, της εκπαίδευσης του προσωπικού και της αναβάθµισης και επέκτασης των τεχνολογικών 10

11 υποδοµών µε την χρήση εξελιγµένων πακέτων λογισµικού και ανάπτυξης εξειδικευµένων µηχανογραφικών εφαρµογών, - την περαιτέρω ανάπτυξη του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων Κύριος άξονας της τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρείας είναι η διατήρηση των τιµολογίων των υπηρεσιών της σε ανταγωνιστικά, σε σχέση µε τα υπόλοιπα λιµάνια της περιοχής, επίπεδα, µε στόχο την προσέλκυση πελατών. Για το λόγο αυτό και λαµβανοµένης υπόψη της υφιστάµενης από το 2008 παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης οι τιµές των υπηρεσιών φορτ/σης φορτίων υποκειµένων και transit παρέµειναν στα ίδια επίπεδα από το Επίσης στα ίδια επίπεδα παρέµειναν και για το 2012 και οι τιµές των συµβατικών φορτίων, τα οποία διακινούνται και τιµολογούνται µε βάση τις ειδικές συµφωνίες (συµβάσεις) που υπογράφει η Ο.Λ.Θ. α.ε. µε τους πελάτες της µετά την αύξηση κατά 7% που είχε δοθεί το Περαιτέρω από το 2010 χορηγήθηκαν και επί πλέον µειώσεις στα φορτία transit. Το 2013 ακολουθήθηκε η ίδια τιµολογιακή πολιτική όπως του 2012 και του 2010 µε τη διατήρηση των τιµών του τιµολογίου στα ίδια επίπεδα, χωρίς περαιτέρω αύξηση, µε διαφοροποιήσεις µικρής κλίµακας, όπως έκπτωση 50% στο τιµολόγιο ρευµατοδότησης Ε/Κ προς εξαγωγή, µείωση στο τιµολόγιο Ε/Κ transshipment /τεµάχιο καθώς και παροχή έκπτωσης 15%, ως κίνητρο για κάθε Ε/Κ που θα διακινηθεί το 2014, πέραν του αριθµού των Ε/Κ, εκτός των transshipment E/K Βασική επιδίωξη είναι και η προσέλκυση νέων φορτίων και η παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας σε συνδυασµό µε την ασφάλεια και την ταχύτητα στη διακίνησή τους. Γι αυτό και βρίσκεται σε µια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισµού και ανανέωσης του σχετικά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού όπως και περαιτέρω ανάπτυξης των υποδοµών που διαθέτει, χρηµατοδοτώντας αυτά από τα χρηµατικά διαθέσιµά της. Έτσι προγραµµατίζει: - τον σταδιακό εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων του συµβατικού φορτίου (υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού) µε σκοπό την δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων τόνων φορτίου. - Κατασκευή χώρου εναπόθεσης Ε/Κ στο µέτωπο του 6 ου προβλήτα. - Πλήρη ανακατασκευή και αποκατάσταση επιστρώσεων υπαίθριων χώρων εναπόθεσης containers στο ΣΕΜΠΟ (περιοχή κενών, parking κλπ). - Κατασκευή νέας επίστρωσης όπισθεν του κρηπιδώµατος 24 του 6 ου προβλήτα. - ιαµόρφωση τµήµατος αποθήκης 27 για τη µεταφορά των συνεργείων. - Προµήθεια καµερών και έλεγχο πρόσβασης ISPS. - Κατασκευή ανοικτού αγωγού και διαµόρφωση χώρου για την απορροή οµβρίων στη βάση του 6 ου προβλήτα. - Επέκταση σιδηροδροµικού δικτύου. - Ανάπλαση υπαίθριων χώρων - Επισκευή και συντήρηση όψεων του Παραδοσιακού κτιρίου του Επιβατικού Σταθµού. - Επιστρώσεις car terminal. - Προµήθεια Η/Γ 11

12 - Προµήθεια ελκυστήρων και - Προµήθεια διαφόρων οχηµάτων όπως, υδροφόρας, σαρώθρου, καλαθοφόρου βυτιοφόρου, απορριµµατοφόρου, λεωφορείων & αυτοκινήτων. - Νοµιµοποίηση κτιριακών κατασκευών (µελέτες και αλλαγές χρήσης). - Master Plan. 4. Χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις της χρήσης Αναλύοντας τα αποτελέσµατα του 2013 είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι κατά την κλειόµενη χρήση, µέσω του λιµένα Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκαν συνολικά τόνοι (-11,14%) εκ των οποίων µέσω των εγκαταστάσεων της Εταιρείας εξυπηρετήθηκαν τόνοι (+0,22%) τόνοι, εµπορευµατοκιβώτια (Teu s), πλοία και επιβάτες. Ακόµη κατά την χρήση αυτή ολοκληρώθηκε: - Η ανάπλαση της περιοχής της Α Προβλήτας - Το δίκτυο φυσικού αερίου στην Β Αποθήκη - Η αδειοδότηση των αποθηκών 1 και για εκµίσθωση ως κινηµατογράφοι - Η ανακατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών στα κρηπιδώµατα 17,18, 21 & 22 - Ανακατασκευή οδοποιίας, περιφράξεων & πυλών για την εφαρµογή του κώδικα ISPS - Προµήθεια (2) Straddle Carriers - Προµήθεια αυτοκινήτων και απορριµµατοφόρου 4.1. Με τα δεδοµένα αυτά, µείωση σε σχέση µε το 2012 εµφάνισε η διακίνηση χύδην φορτίων (κυρίως µεταλλεύµατα και scrap & άλλα ξηρά εµπορεύµατα χύµα) κατά 1,80 %, το γενικό φορτίο µείωση κατά 9,30 %, η κίνηση των πλοίων αύξηση κατά 2,71 %, η κίνηση φορτίων RO-RO µείωση κατά 25,14 %, τα µοναδοποιηµένα φορτία (Ε/Κ) παρουσίασαν αύξηση κατά 1,43% σε Teu s ενώ η επιβατική κίνηση παρουσίασε µείωση κατά 5,54% Με βάση τα παραπάνω ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση του 2013 ανήλθε σε ,52 έναντι ,80 της αντίστοιχης χρήσης του 2012 παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του -2,47 %, που οφείλεται στην µείωση των πωλήσεων του συµβατικού λιµένα κατά 9,58, ενώ αντίστοιχα αύξηση παρουσιάστηκε στις πωλήσεις τους ΣΕΜΠΟ κατά 2,44%, του επιβατικού κατά 18,91% και τις εκµετάλλευσης χώρων κατά 12,49% Σε ότι αφορά τα έξοδα σηµειώνεται ότι οι αµοιβές & έξοδα του προσωπικού µειώθηκαν κατά 7,77 % λόγω συνεχιζόµενης εφαρµογής του Νόµου 4024/2012 και αποχώρησης προσωπικού. Οι αµοιβές & έξοδα τρίτων µειώθηκαν κατά 1,35%, οι παροχές τρίτων µειώθηκαν κατά 3,85%, οι φόροι τέλη αυξήθηκαν κατά 8,50%, τα διάφορα έξοδα αυξήθηκαν κατά 65,35%, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα µειώθηκαν κατά 14,15% οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 7,57%, οι προβλέψεις µειώθηκαν κατά 44,99% και οι αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών παγίων µειώθηκαν κατά 25,23%. Ο φόρος εισοδήµατος επιβαρύνθηκε λόγω των υψηλότερων κερδών της χρήσης 2013 καθώς και της λογιστικοποίησης του φόρου που αναλογεί στα αφορολόγητα αποθεµατικά. 12

13 4.1.3 Ως αποτέλεσµα της µείωσης των πωλήσεων και της µείωσης των εξόδων, το µικτό κέρδος διαµορφώθηκε στο ποσό των ,13 (έναντι ,25 το 2012) παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,54%. Tα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν στο ποσό των ,31(έναντι ,05 το 2012) παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,72% ενώ µετά από φόρους στο ποσό των ,75 ( ,24 το 2012) παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 1,39%. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας/Λειτουργικό τοµέα όπως αυτοί προσδιορίσθηκαν µε την υπ αριθ. 4060/ απόφαση του.σ., εµφανίζουν κέρδη στους τοµείς του Σ.ΕΜΠΟ, του Συµβατικού Λιµένα και της Εκµετάλλευσης Χώρων και ζηµία µόνο στον τοµέα της Επιβατικής Κίνησης Επίσης κατά την κατάρτιση των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από την Ευρωπαϊκή Ενωση ΛΠ- ΠΧΑ ακολουθήθηκαν οι λογιστικές αρχές και οι συντελεστές απόσβεσης, όπως προσδιορίσθηκαν µε την υπ αριθ. 2623/ απόφαση του.σ./ο.λ.θ. α.ε. και συγκεκριµένα: - Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων έγινε µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας για τις οικοπεδικές εκτάσεις (επενδυτικά ακίνητα), όπως αυτή προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητο εκτιµητή στις Από την αποτίµηση αυτή επιβαρύνθηκε το αποτέλεσµα της χρήσης κατά ,65 µε τη µέθοδο του ιστορικού κόστους για τα άϋλα και ενσώµατα πάγια στοιχεία. µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας για τις υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, βάσει των στοιχείων της αναλογιστικής µελέτης της µε τις αξίες της εµπορικής τους συναλλαγής για τα λοιπά περιουσιακά µε στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού οι οποίες λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους. µε την εύλογη αξία µέσω των Ιδίων Κεφαλαίων των ταξινοµηµένων ως «επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση» δηλ. του ενός χρηµατοοικονοµικού προϊόντος που κατέχει η Ο.Λ.Θ. α.ε. Η αποτίµηση του στις 31/12/2013 είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά ,00. µε την εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων των ταξινοµηµένων ως «χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µέσω αποτελεσµάτων» δηλ. του οµολόγου της ALPHA BANK που κατείχε έως η Ο.Λ.Θ α.ε. Η πώλησή του κατά την παραπάνω ηµεροµηνία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσης κατά Ακολουθήθηκε για την απόσβεση των παγίων στοιχείων η σταθερή µέθοδος χωρίς τον υπολογισµό υπολειµµατικών αξιών. 13

14 4.3. Από την σύγκριση των µεγεθών της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης προκύπτει ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηµατοοικονοµική ισχύς της Εταιρείας παραµένει ισχυρή Η κατανοµή των κεφαλαίων της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και σε κυκλοφορούντα, εκτιµάται ικανοποιητική, δεδοµένου ότι τα πάγια (ενσώµατα και άυλα συµπεριλαµβανοµένου και των επενδύσεων σε ακίνητα) καλύπτουν το 34,30% του συνολικού ενεργητικού της Εταιρείας, το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει το 64,11% του συνολικού ενεργητικού, ενώ το 1,59 % του ενεργητικού καταλαµβάνουν τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Ο.Λ.Θ. α.ε. και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Σε ότι αφορά το ύψος των δεσµευµένων κεφαλαίων σε πάγιο εξοπλισµό σηµειώνεται ότι η Ο.Λ.Θ. ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωµένη να επενδύει σε µηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας και σε έργα υποδοµής προκειµένου να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών της και να ανταποκρίνεται στους κοινωφελείς σκοπούς της και ως εκ τούτου να δεσµεύει σηµαντικά κεφάλαια προς τον σκοπό αυτό Λόγω των υψηλών διαθεσίµων της, τα οποία ανέρχονται σε 65,01% των ιδίων κεφαλαίων, διατηρεί την χρηµατοοικονοµική της ανεξαρτησία και έχει την δυνατότητα να χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της χωρίς να προσφεύγει σε δανεισµό. Τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν το 90,27 % του ενεργητικού της, οι υποχρεώσεις της (µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες) καταλαµβάνουν µόνο το 9,73 % του παθητικού. Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, λόγω των υψηλών χρηµατικών διαθεσίµων της διαµορφώνεται στο ύψος των χιλ. Η Εταιρεία διατηρεί χαµηλά αποθέµατα (υλικά και ανταλλακτικά παγίων) ύψους 1.987χιλ. εκ των οποίων 3,64 % αφορά αποθέµατα καυσίµων-ελαιολιπαντικών, 83,21% αναλώσιµα υλικά και 13,75 % ανταλλακτικά παγίων. Τέλος η ταχύτητα περιστροφής του κυκλοφορούντος ενεργητικού (ηµέρες είσπραξης απαιτήσεων 35 ηµέρες και αν ληφθούν υπόψη οι παρακαταθήκες 17 ηµέρες) και του παθητικού (ηµέρες πληρωµής προµηθευτών 42 ηµέρες) την καθιστούν ικανή να πληρώνει τις υποχρεώσεις της σε τακτές ηµεροµηνίες και να διατηρεί την αυτάρκεια της και την φερεγγυότητά της. Η Εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσµο δανεισµό εισπρακτέες επιταγές στο χαρτοφυλάκιο. Από τους πελάτες της προεισπράττει προκαταβολές πριν την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες για το 2013 ανέρχονταν σε χιλ. και κατά συνέπεια οι πραγµατικές απαιτήσεις της Εταιρείας, ανέρχονται σε 2.238χιλ. ( χιλ.) κατά την Ο δείκτης άµεσης (ταµειακής ) ρευστότητας διαµορφώνεται στο 8,46% ενώ της γενικής ρευστότητας στο 9,24%. 14

15 Οι σχέσεις των κερδών προς τα ίδια κεφάλαια (RΟΕ) εκτιµώνται ικανοποιητικές, δεδοµένου ότι απέδωσαν h h 16,40 % µε βάση τα κέρδη προ φόρων 12,25 % µε βάση τα κέρδη µετά από φόρους ποσοστά µεγαλύτερα των επιτοκίων των προθεσµιακών καταθέσεων των Τραπεζών του 2013, ενώ σε σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία (συνολικό ενεργητικό) (RΟΑ) απέδωσαν ποσοστό: h h 14,80 % µε βάση τα κέρδη προ φόρων, 11,06 % µε βάση τα κέρδη µετά από φόρους Η µετοχή της Ο.Λ.Θ. α.ε. εντάσσεται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και στο κλάδο Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - Υπηρεσίες Μεταφορών (Transportation services). Η µετοχή της Εταιρίας συµµετέχει στους δείκτες FTSE/X.A. Mid Cap και FTSE/X.A. International. Η πορεία της µετοχής της από παρουσίασε µείωση κατά 2,6%. Στο ίδιο διάστηµα η τιµή του Γενικού είκτη αυξήθηκε κατά 23,5%, η τιµή της Ο.Λ.Π. α.ε. αυξήθηκε κατά 2,12%. Η τιµή της µετοχής στις ήταν 22,4. Η λογιστική αξία της µετοχής (BV) διαµορφώθηκε στα 14,73 έναντι των 14,45 της αντίστοιχης χρήσεως 2012 ενώ η τιµή της µετοχής προς τη λογιστική αξία (PBV) διαµορφώνεται σε 1,52. Η σχέση της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής προς τα κέρδη/µετοχή στις (Ρ/Ε) διαµορφώνεται στα 12, Μερισµατική Πολιτική Η µερισµατική πολιτική της Εταιρείας στοχεύει στην ικανοποίηση των µετόχων παράλληλα µε την δηµιουργία αποθεµατικών για χρηµατοδότηση των επενδύσεών της. Από τα καθαρά κέρδη της χρήσης του 2013 προτείνεται η διανοµή ποσού δηλ. 0,60 /µετοχή, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 6. Κίνδυνοι και διάφορες σχέσεις Η κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρίας, δεν έχει επιβαρυνθεί µε περιοριστικά εµπράγµατα δικαιώµατα υπέρ πιστωτών της. Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης η Ο.Λ.Θ. α.ε. δεν είχε παράσχει την εγγύησή της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 15

16 6.2. Επίσης η Εταιρεία έχει ένα σηµαντικό αριθµό πελατών και προµηθευτών. H παροχή των υπηρεσιών και η τιµολόγηση αυτών είναι ενιαία και ανεξάρτητη από την ύπαρξη συµβάσεων. Η υπογραφή συµβάσεων εντάσσεται στα πλαίσια της επιχειρηµατικής πολιτικής της Ο.Λ.Θ. α.ε. για προσέλκυση πελατών και αύξηση των διακινουµένων φορτίων µέσω του Λιµένος Θεσσαλονίκης. Οι συναφθείσες συµβάσεις παρέχουν διευκολύνσεις στους πελάτες στο πλαίσιο του χαρακτήρα «Μνηµονίου Συνεργασίας» (Memorandum of Understanding), χωρίς δικαιώµατα αποκλειστικότητας εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών πέραν των βραχυπρόθεσµων συµβάσεων που υπογράφει για παραχωρήσεις χώρων Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα Ακόµη προκειµένου να διασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία αλλά και την ευθύνη έναντι τρίτων και του προσωπικού για ζηµίες, ασφαλίζει τον πάγιο εξοπλισµό της (µηχανήµαταεργαλεία-αυτ/τα-πλωτά µέσα-κτίρια που της έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό ηµόσιο κατά παντός κινδύνου και έναντι αστικής ευθύνης και εργοδοτικής αστικής ευθύνης, όπως και τα φορτία πελατών της έναντι αστικής ευθύνης κ.λ.π.) ετήσιου κόστους 500 χιλ. περίπου Ως διαχειριστής των εγκαταστάσεων του Λιµένα αλλά και µε ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος έχει πιστοποιηθεί κατά «P.E.R.S.», από ESPO & ECOPORTS Foundation, έχει καταρτίσει σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων όπως και αντιµετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και δαπανά ετησίως προς το σκοπό αυτό σηµαντικά ποσά. Στοχεύει δε στην ανάπτυξη ενός πλήρους συστήµατος περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ISO 14000:1). Έχει εγκριθεί περιβαλλοντική µελέτη λειτουργιών του λιµένος, η οποία υλοποιείται. Περαιτέρω έχει ενταχθεί στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, λιπαντικών ελαίων, µεταχειρισµένων ελαστικών, συσσωρευτών και επενδύει στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων βελτιώνοντας συνεχώς τις συνθήκες εργασίας Ακόµη από το 2007 η Ο.Λ.Θ. α.ε. εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιµενικής εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. α.ε. που καταρτίσθηκε κατά τον Κώδικα I.S.P.S. ( ιεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των Λιµενικών εγκαταστάσεων), προκειµένου να διασφαλίσει τα πλοία που προσεγγίζουν την Λιµενική εγκατάσταση, τα φορτία που διακινούνται από αυτήν, το προσωπικό, τους επιβάτες κ.λ.π. από κάθε κακόβουλη ενέργεια Πέραν των υποχρεώσεων και ενδεχοµένων υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις και οι οποίες εκτιµάται ότι δεν θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην λειτουργία της Εταιρείας και την οικονοµική της κατάσταση, η Εταιρεία δεν έχει δεσµεύσεις από γεγονότα του παρελθόντος που θα προκαλούσαν εκροή πόρων ούτε δεσµεύσεις εξαιτίας επαχθών συµβάσεων ή προγραµµάτων αναδιοργάνωσης που θα δηµιουργούσαν κινδύνους στη συνέχιση της λειτουργίας της. 16

17 7. ιαχείριση κινδύνων 7.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου: Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρίας αποτελούνται από καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως, προθεσµιακές), εµπορικούς και λοιπούς χρεώστες και πιστωτές καθώς και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Κίνδυνος Αγοράς. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η εταιρία συναλλάσσεται µε εγχώριους και ξένους πελάτες και το νόµισµα συναλλαγής είναι το Ευρώ. Συνεπώς δεν προκύπτει συναλλαγµατικός κίνδυνος. Κίνδυνος τιµών: Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών, διότι είναι Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές τιµών πρώτων υλών. Οι υπηρεσίες που παρέχει τιµολογούνται βάσει του δηµοσιευµένου τιµολογίου της, οι τιµές του οποίου αυξάνονται ή µειώνονται όταν κριθεί αναγκαίο από την Εταιρεία. Όσον αφορά το κόστος παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς αποτελείται κυρίως από το κόστος µισθοδοσίας, επηρεάζεται λόγω των αυξήσεων ή µειώσεων αυτών. Επίσης η Εταιρεία επηρεάζεται από την µεταβολή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια µεταβολή στις τιµές των ακινήτων κατά + 5 % θα επιφέρει αντίστοιχη µεταβολή ποσού 194 χιλ. στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τέλος µία µεταβολή της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση + 5% θα επηρεάσει τα Ίδια Κεφάλαια κατά ± 15 χιλ.. Κίνδυνος επιτοκίων: Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. Τέλος η Εταιρεία κατέχει προθεσµιακές και λοιπές καταθέσεις βραχυπρόθεσµης διάρκειας, οι οποίες είναι υψηλής ρευστοποίησης. Μία αύξηση (µείωση) του επιτοκίου της τάξεως του + 1% ή -1% θα επέφερε αύξηση (µείωση) στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά περίπου 965 χιλ Πιστωτικός κίνδυνος. Η έκθεση της εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά της στοιχεία. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρία έναντι των πελατών της αφ ενός, λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου της, αφετέρου δε επειδή κατά πάγια 17

18 τακτική λαµβάνει προκαταβολές πριν την έναρξη των εργασιών ή εγγυητικές επιστολές είναι περιορισµένος. Επίσης όσον αφορά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού καθώς και τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα η διοίκηση της εταιρίας εφαρµόζει πολιτική διασποράς του αριθµού των τραπεζών που συναλλάσσεται καθώς και πολιτική αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών Κίνδυνος ρευστότητας. Για την εταιρία δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς οι λειτουργικές της δαπάνες καλύπτονται από τα ταµειακά ισοδύναµα που καταλαµβάνουν το 91,54% του κυκλοφορούντος ενεργητικού ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου: Η εταιρία δεν χρησιµοποιεί δανειακά κεφάλαια και εποµένως ο συντελεστής µόχλευσης είναι µηδενικός Εύλογη αξία: Τα ποσά µε τα οποία εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης τα διαθέσιµα, οι απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. 8. Σηµαντικά γεγονότα της χρήσης Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/06/2013 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6 και 7 του Καταστατικού της ΟΛΘ αε σύµφωνα µε τα οποία οι µετοχές της εταιρίας µπορεί να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση, πέραν του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισµένο Χρηµατιστήριο Αξιών, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µπορεί να αυξάνεται µε τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης. Σύµφωνα µε το Ν.4152/2013 καταργείται η παρ.2 του έβδοµου άρθρου του Ν.2688/1999 σύµφωνα µε το οποίο η ΟΛΘ αε υπόκειται µόνο σε φόρο Εισοδήµατος. Με τον ίδιο νόµο υποπαράγραφος 2 εδάφιο 1δ, προκύπτει θέµα φορολόγησης αφορολόγητων αποθεµατικών που έχουν σχηµατισθεί από αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων. Με βάση το Ν.4172/2013 παράγραφος 12 του άρθρου 72 προκύπτει θέµα φορολόγησης λοιπών αφορολόγητων αποθεµατικών. 9. Εξέλιξη-Προοπτικές. Από τα υπάρχοντα έως σήµερα στοιχεία, διαφαίνεται τάση βελτίωσης της διακίνησης του Σ.ΕΜΠΟ και ελεγχόµενη µείωση στο Συµβατικό Λιµάνι. 18

19 10. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο ΛΠ 24 Αµοιβές µελών ιοίκησης. Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2013 κατεβλήθησαν αµοιβές και έξοδα παραστάσεως στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ύψους ,64. Στα ιευθυντικά στελέχη, στα στελέχη του Λογιστηρίου, τον Προϊστάµενο του Γρ. Νοµικών Υποθέσεων, στους εσωτερικούς ελεγκτές και λοιπά στελέχη της Εταιρείας καταβλήθηκαν για το ίδιο διάστηµα αµοιβές συνολικού ύψους ,72. Πέραν των αµοιβών που προαναφέρθηκαν ουδεµία άλλη επιχειρηµατική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε από έως καθώς και καµία άλλη παροχή κατά την τρέχουσα χρήση µεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που µετέχουν τα Όργανα ιοίκησης αυτής. Στον Πρόεδρο, τον /ντα Σύµβουλο, τα µέλη του.σ. όπως και στα ιευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, στο προσωπικό του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου δεν έχει χορηγηθεί καµιάς µορφής δάνειο από την Εταιρεία. Επίσης, στις , η Εταιρεία όφειλε αµοιβές µελών.σ./ο.λ.θ. ύψους 2.654,08 που αφορούσαν στο µήνα εκέµβριο και καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο του Οι αµοιβές των ιευθυντικών και λοιπών Στελεχών ρυθµίζονται µε την Ε.Σ.Σ.Ε. του προσωπικού της Εταιρείας, των Γεν. /ντών και του Νοµικού Συµβούλου µε αποφάσεις του.σ. της Εταιρείας, ενώ του Προέδρου, του Αντιπροέδρου.Σ./ΟΛ.Θ. αε, του /ντος Συµβούλου και οι αποζηµιώσεις των µελών.σ. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ο.Λ.Θ. α.ε. 11. Γεγονότα µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων εν υπήρξαν µεταγενέστερα γεγονότα των οικονοµικών καταστάσεων της που να αφορούν την Εταιρία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 12. ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ του Ν. 3873/ Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόζει η Εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο στο κοινό το σχετικό κείµενο. Η Εταιρία µε την από 4683/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στην διεύθυνση στη διαδροµή «ενηµέρωση επενδυτών/κ.ε.». Κατά την κατάρτιση του λήφθηκε υπόψη ο Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης για τις εισηγµένες εταιρείες που κυκλοφόρησε ο ΣΕΒ τον Ιανουάριο του 2011 καθώς και οι αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. 19

20 Οι γενικές αρχές του κώδικα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες: Ρόλος και αρµοδιότητες του.σ. Μέγεθος και σύνθεση του.σ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του.σ. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του.σ. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου ιευθύνων Σύµβουλος Συµβούλιο ιεύθυνσης Αξιολόγηση του ιοικητικού Συµβουλίου Ρόλος Εσωτερικού Ελέγχου Όργανα Εσωτερικού Ελέγχου Αµοιβές Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών Επικοινωνία µε τους µετόχους Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρία πλέον των προβλέψεων του Νόµου και παραποµπή στον τόπο όπου τις έχει δηµοσιοποιήσει Οι πρακτικές που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει η Εταιρία είναι σύµφωνες µε το καταστατικό της και τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας της και περιγράφονται αναλυτικά στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που εφαρµόζει και ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στην διεύθυνση στη διαδροµή «ενηµέρωση επενδυτών/κ.ε.» Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία και αναφέρεται απ` ευθείας στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής η οποία συγκροτείται από µέλη του.σ και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της εταιρείας και παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις. Το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά τη ιοίκηση της Εταιρίας στην αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων της µε το να παρέχει αναλύσεις, εκτιµήσεις, προτάσεις, συµβουλές και πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας που ελέγχει. Ο Εσωτερικός έλεγχος: 20

21 1.- Λειτουργεί ως σύµβουλος της ιοίκησης, σύµφωνα µε τις ελεγκτικές αρχές και διεθνή πρότυπα. 2.- Λειτουργεί αντικειµενικά και ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που ελέγχει. 3.- Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Εταιρίας, µέσω αναλύσεων, αξιολογήσεων και σχετικών εισηγήσεων. 4.- Λειτουργεί ως υπηρεσία παροχής βοήθειας σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής και λειτουργικής διάρθρωσης της Εταιρείας και στο ανθρώπινο δυναµικό που τα στελεχώνει. 5.- Έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, πόρους και εν γένει στοιχεία της εταιρίας, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνονται, εκτός αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3016/2002, και: - Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος όλων των λειτουργιών και συναλλαγών της εταιρίας για να εξασφαλισθεί: - Η συµφωνία µε την εταιρική στρατηγική και τακτική, καθώς και τα επί µέρους προγράµµατα της εταιρίας, τις διαδικασίες λειτουργίας, τους νόµους και κανονισµούς, καθώς και τους προληπτικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς που έχουν θεσπισθεί για κάθε λειτουργία και συναλλαγή. - Η αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονοµικών και λειτουργικών πληροφοριών. - Η σωστή και αποτελεσµατική χρήση των πόρων. - Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για λειτουργίες και προγράµµατα. - Η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων από ποικίλα είδη απωλειών. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιεί περιοδικά αξιολόγηση όλων των λειτουργικών µονάδων της εταιρίας, ώστε να αναγνωριστούν περιοχές πιθανών κινδύνων. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση ο Εσωτερικός Έλεγχος προτείνει ένα ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου, το οποίο µετά την έγκριση του από το.σ. καταρτίζει αναλυτικό πρόγραµµα δράσης (τακτικός έλεγχος). Επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις, είτε µε εντολή της Ελεγκτικής Επιτροπής, είτε µε εντολή της ιοίκησης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι. Στο τέλος κάθε τριµήνου, εξαµήνου και στο τέλος κάθε έτους, υποβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο απολογισµός του έργου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί: -τη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, - την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, -την ορθή λειτουργία της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόµενης οντότητας, -την πορεία της επισκόπησης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές, - την επισκόπηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 21

22 Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/6/2013 όρισε ως µέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΘ α.ε. τους : α) Γεώργιο ηµαρέλο, µέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό β) Χαράλαµπο Τοπαλίδη, µέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό γ) Βασίλειο Αντωνόπουλο, µέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Λοιπές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων (δικλείδες ασφαλείας) Η εταιρία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων των δραστηριοτήτων της υποστηρίζοντας και διαφυλάσσοντας το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. Οι πολιτικές αφορούν µεταξύ άλλων : Την εκχώρηση αρµοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη διοίκησης της εταιρίας όσο και στα µεσαία & κατώτερα στελέχη της που διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µε παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούµενου διαχωρισµού αρµοδιοτήτων. Κατάλληλη στελέχωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών µε άτοµα που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική γνώση και εµπειρία για τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται. ιαδικασίες κλεισίµατος οι οποίες περιλαµβάνουν προθεσµίες υποβολής, αρµοδιότητες και ταξινόµηση λογαριασµών. Η ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, τα χρηµατικά διαθέσιµα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια Ταµείου ή Αποθηκών και η Απογραφή και σύγκριση των καταµετρηµένων ποσοτήτων µε αυτές των λογιστικών βιβλίων. Θέσπιση και λειτουργία κανονισµού λειτουργίας δικτύου δεδοµένων και υπολογιστικών συστηµάτων της ΟΛΘ α.ε. για την καταγραφή & κωδικοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας, των υποχρεώσεων & δικαιωµάτων χρηστών αλλά και των υπηρεσιών που φροντίζουν για την εύρυθµη λειτουργία τους, στο πλαίσιο του σεβασµού των προσωπικών δεδοµένων Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία (γ), (δ), (στ ), (η) και (θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21 ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εµπεριέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 στην Επεξηγηµατική Έκθεση, η οποία παρατίθεται κατωτέρω στην Ενότητα 13 της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησης τους 22

23 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο ή στο παρόν καταστατικό. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται, στην έδρα της Εταιρίας, τακτικώς µια φορά το χρόνο και µέσα σε έξι (6) µήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του κεφαλαίου ή οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόµενες από το νόµο ή το καταστατικό περιπτώσεις. Όταν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του κεφαλαίου ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν µε θέµα ηµερήσιας διάταξης το θέµα που περιέχεται στην αίτηση. Το.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνει την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, και ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας, των αλλοδαπών µετόχων και όσων διαµένουν σε αποµονωµένες περιοχές προκειµένου να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους µε την εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά µε την συµµετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτό, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεµάτων: α) Τροποποίηση του καταστατικού, συµπεριλαµβανοµένων και των αυξήσεων ή µειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. β) ιάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας. γ) Εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 9, και των Ελεγκτών και έγκριση αµοιβών αυτών. δ) Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 23

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις Μελών του Δ.Σ... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιεχόμενα Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του.σ....5 Β. Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών...6 Γ. Έκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου...8.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.00 συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα