Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο Μάξηηνο 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012"

Transcript

1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο Έθζεζε 5/03/0 Πεξίιεςε Από ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 0 θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπξώηα Λαθσλίαο, όπνπ πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθέο επηζθέςεηο ζηηο νηθίεο/θαηαιύκαηα θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, κε ζθνπό ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε πεξηζηαηηθώλ εινλνζίαο θαη ηε ρνξήγεζε άκεζα επνπηεπόκελεο ζεξαπείαο ζε δηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά. Έσο ηηο 5/03/0, ην θιηκάθην έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε 3566 θαηνηθίεο/θαηαιύκαηα θαη έρεη εμεηάζεη ζπλνιηθά 39 άηνκα (ηα πεξηζζόηεξα εμ απηώλ ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο), από ηα νπνία ηα 454 είλαη Έιιελεο, ηα 055 κεηαλάζηεο από ην Παθηζηάλ θαη ηα αλήθνπλ ζε άιιεο εζληθόηεηεο. πλνιηθά ειήθζεζαλ 34 δείγκαηα αίκαηνο από αζζελείο κε ππξεηό ή αλαθεξόκελν εκπύξεην θαη από επαθέο δηαγλσζκέλσλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο. Από ηα 34 δείγκαηα, ηα δέθα (,%) βξέζεθαλ ζεηηθά γηα εινλνζία. Από ηνπο αζζελείο κε ζεηηθά δείγκαηα, νη πέληε είραλ ππξεηό ή άιια ζπκπηώκαηα, δύν αλέθεξαλ ππξεηό πξν δηεκέξνπ θαη νη ππόινηπνη ηξεηο ήηαλ αζπκπησκαηηθνί (επαθέο θξνύζκαηνο). Σν θιηκάθην έρεη ρνξεγήζεη ζπλνιηθά άκεζα επνπηεπόκελε ζεξαπεία, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζε αζζελείο κε εινλνζία. Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη νινθιεξσκέλε ζεξαπεία όισλ ησλ αζζελώλ κε εινλνζία απνηειεί έλα από ηα πξσηαξρηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ.. Εηζαγσγή Σν θαινθαίξη ηνπ 0 εκθαλίζηεθε επηδεκία εινλνζίαο κε ελδείμεηο «εγρώξηαο κεηάδνζεο» ζην Γήκν Δπξώηα Λαθσλίαο. πλνιηθά, ην 0 δηαγλώζζεθαλ θαη δειώζεθαλ ζην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 5 πεξηζηαηηθά εινλνζίαο κε

2 ηόπν θαηνηθίαο ην Γήκν Δπξώηα. Από ηα 5 ζπλνιηθά θξνύζκαηα, ηα ήηαλ ζε άηνκα ειιεληθήο ππεθνόηεηαο πνπ δελ αλέθεξαλ ηζηνξηθό κεηαθίλεζεο ζε ρώξεο ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία, ηα ήηαλ ζε άηνκα από κε ελδεκηθέο ρώξεο θαη ηα 3 αθνξνύζαλ ζε άηνκα από ελδεκηθέο ρώξεο (θπξίσο από ην Παθηζηάλ). Δληόο ηνπ έηνπο 0 θαη κέρξη ηηο 5/03/ δελ έρνπλ δηαγλσζζεί άιια πεξηζηαηηθά εινλνζίαο από ην Γήκν Δπξώηα. Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία όισλ ησλ αζζελώλ κε εινλνζία είλαη από ηα πξσηαξρηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. Όινη νη δεισζέληεο -κέρξη ζηηγκήοαζζελείο έρνπλ ιάβεη πιήξε ζεξαπεία. Ωζηόζν, ζε κεξηθά πεξηζηαηηθά ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε. πγθεθξηκέλα, ν δηάκεζνο ρξόλνο από ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ κέρξη ηε δηάγλσζε ήηαλ (-) εκέξεο γηα ηα άηνκα ειιεληθήο ππεθνόηεηαο θαη 5 (-) εκέξεο γηα ηνπο αιινδαπνύο. Σν δηάζηεκα απηό είλαη αξθεηό γηα ηελ επηκόιπλζε ησλ θνπλνππηώλ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο αιπζίδαο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη αιινδαπνί αζζελείο είραλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε ηνπηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο. Οη αλσηέξσ ζπλζήθεο ππέδεημαλ ηελ αλάγθε εληζρπκέλεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη εηδηθήο παξέκβαζεο ζηελ πεξηνρή, γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε πεξηζηαηηθώλ εινλνζίαο θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπο, κε απνζηνιή θιηκαθίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ επηθνξηίζηεθε κε πεξηνδηθέο επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα/θαηαιύκαηα θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.. Σθνπόο θαη ζηόρνη θνπόο ηεο ελεξγεηηθήο αλαδήηεζεο πεξηζηαηηθώλ εινλνζίαο ζην Γήκν Δπξώηα Λαθσλίαο είλαη ε δηαθνπή ηεο αιπζίδαο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο θαη ε απνθπγή ηεο επαλεγθαηάζηαζήο ηεο ζηελ πεξηνρή. Κύξηνη ζηόρνη ηεο παξέκβαζεο είλαη: - ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη δηάγλσζε όισλ ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο, κε ηνλ εληνπηζκό θαη έιεγρν όισλ ησλ «ύπνπησλ γηα εινλνζία» πεξηζηαηηθώλ θαη - ε έγθαηξε ζεξαπεία ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ 3. Δηαδηθαζίεο Σν θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή από ηηο 30 επηεκβξίνπ 0. Οη δξάζεηο ηνπ θιηκαθίνπ αλαιπηηθά είλαη νη εμήο:. Έιεγρνο ησλ «ύπνπησλ γηα εινλνζία» πεξηζηαηηθώλ, δειαδή αηόκσλ πνπ έρνπλ εκπύξεην ή πνπ αλαθέξνπλ ηζηνξηθό εκππξέηνπ (πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε άιιε πξνθαλή αηηία) ή άιιε ζπκπησκαηνινγία ζπκβαηή κε εινλνζία, θαηά ην ηειεπηαίν δεθαπελζήκεξν. πιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο από ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά.

3 . ε πεξίπησζε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ γηα εινλνζία ζηα άηνκα ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θξνύζκαηνο (ζπγθαηνίθνπο) θαη ζηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε θνληηλή απόζηαζε από απηό (δει. ζε αθηίλα 50 έσο 00 κέηξα από ηελ νηθία ηνπ), θαζώο επίζεο θαη έγθαηξε ρνξήγεζε ζεξαπείαο, άκεζα επνπηεπόκελεο (directly observed therapy), θπξίσο ζε αιινδαπνύο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκκόξθσζεο ζηε ζεξαπεία. 3. Δλεκέξσζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ ειιεληθήο ή άιιεο ππεθνόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία θαη ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα πξνθύιαμεο. Η ελεκέξσζε θαη εμέηαζε ησλ αιινδαπώλ γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία εζεινληώλ κεηαθξαζηώλ από ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, ελώ θαηά ηηο επηζθέςεηο δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηελ εινλνζία θαη ηελ πξνζηαζία από ηα θνπλνύπηα κεηαθξαζκέλα ζε Οπξληνύ θαη ζε Ρνπκαληθά. Παξόκνηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα δηαλέκνληαη θαη ζηα ζπίηηα ησλ Διιήλσλ, αθόκε θαη αλ απηνί απνπζηάδνπλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςεο. 4. Δλεκέξσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε επηζθέςεηο (από ηηο Γεθεκβξίνπ 0) ζηα Κέληξα Τγείαο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία θαη ζηα ηαηξεία ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαθσλίαο, κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εινλνζία. Γηα ηηο επηζθέςεηο ζηα θαηαιύκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ράξηεο ηεο πεξηνρήο (αεξνθσηνγξαθίεο), όπνπ απνηππώλνληαη θαη απαξηζκνύληαη όιεο νη νηθίεο (Δηθόλα ). Η επίζθεςε ζε θάζε νηθία/θαηάιπκα επαλαιακβάλεηαη αλά 5ήκεξν. Εηθόλα. Παξάδεηγκα ραξηνγξάθεζεο νηθηώλ/ θαηαιπκάησλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ, Δήκνο Επξώηα, 0-0 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππάξρεη ζπλερήο ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Δπξώηα, ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ηηο ηνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο θαη Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηνλ Ιαηξηθό ύιινγν Λαθσλίαο. ηηο νκάδεο ζπκκεηέρνπλ, επίζεο, εζεινληέο από ην Γεληθό Ννζνθνκείν 3

4 πάξηεο, ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο θαη Δπόπηεο Γεκόζηαο Τγείαο από ηελ Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαθσλίαο. 4. Απνηειέζκαηα 4. Ελεκέξσζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ θαη ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο Από ηηο /0/0 έσο ηηο 5/03/0 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο ζε 3566 νηθίεο/θαηαιύκαηα θαη έρνπλ εμεηαζζεί ζπλνιηθά 39 άηνκα (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δύν θνξέο), από ηα νπνία ηα 454 είλαη ειιεληθήο ππεθνόηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αζίγγαλσλ), ηα 055 κεηαλάζηεο από ην Παθηζηάλ θαη ηα αλήθνπλ ζε ινηπέο εζληθόηεηεο (Πίλαθαο & ). πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Δπξώηα όπνπ είραλ εκθαληζηεί πεξηζηαηηθά εινλνζίαο (Άγηνο Γεώξγηνο, Έινο, Λεήκνλαο, Άγηνη Σαμηάξρεο, θάια) ηόζν ζε νηθίεο αηόκσλ ειιεληθήο ππεθνόηεηαο (κία επίζθεςε ζηε θάια, δύν επηζθέςεηο ζηνπο ινηπνύο νηθηζκνύο), όζν θαη ζε όιεο ηηο νηθίεο/θαηαιύκαηα αιινδαπώλ (ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο θνξέο). Δπηπξόζζεηα, ζηηο 0/0/0 πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζε θαηαπιηζκό αζίγγαλσλ ζηε θάια, όπνπ ειήθζεζαλ δείγκαηα γηα εινλνζία (λ=95 άηνκα). Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε όιεο ηηο νηθίεο αηόκσλ ειιεληθήο ή άιιεο ππεθνόηεηαο πνπ δηακέλνπλ α) ζηνλ νηθηζκό Λεπθόρσκα ηνπ Γήκνπ πάξηεο, όπνπ είρε εκθαληζηεί έλα πεξηζηαηηθό εινλνζίαο ζε αιινδαπό, ρσξίο ηζηνξηθό κεηαθίλεζεο, β) ζην ρσξηό Γιπθόβξπζε όπνπ είρε εκθαληζηεί έλα θξνύζκα εινλνζίαο κε πηζαλό όκσο ηόπν έθζεζεο ην Έινο, γ) ζηνλ νηθηζκό Αζηέξη, πνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηε θάια θαη δ) ζηελ θσκόπνιε Βιαρηώηε (Πίλαθαο & ). Όζνλ αθνξά ζηνπο αιινδαπνύο, ην θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ αθνύ νινθιήξσζε ηελ εμέηαζε κεηαλαζηώλ ζηνπο νηθηζκνύο όπνπ είραλ εκθαληζηεί πεξηζηαηηθά εινλνζίαο, εμέηαζε κεηαλάζηεο από ην Παθηζηάλ θαη ζε άιινπο γεηηνληθνύο νηθηζκνύο ζην Γήκν Δπξώηα (ηεθαληά, Γιπθόβξπζε, Άγην Γεώξγην, Πεξηζηέξη, Αζηέξη, Γεξάθη, Κξνθεέο θαη Μπξηηά). Σν θιηκάθην εμέηαζε επίζεο αιινδαπνύο πνπ εξγάδνληαη ζε εξγνζηάζην ζηε πάξηε, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο. Δθεί εμεηάζζεθαλ ζπλνιηθά 6 εξγαδόκελνη, κε θαηαγσγή από ην Παθηζηάλ, ην Μπαγθιαληέο θαη ην Αθγαληζηάλ. Ο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ από ην Παθηζηάλ δελ αλαθέξεηαη ζε κόληκν πιεζπζκό, αθνύ αξθεηνί από όζνπο έρνπλ εμεηαζηεί, πιένλ έρνπλ κεηαθηλεζεί από ην Γήκν Δπξώηα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Λαθσλίαο ή ηεο Διιάδαο ή έρνπλ επηζηξέςεη ζην Παθηζηάλ. 4

5 Δπηπιένλ, ην θιηκάθην ιακβάλεη αξθεηέο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη δέρεηαη επηζθέςεηο ζηελ θηλεηή κνλάδα εκεξεζίσο από πνιίηεο, πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ ή έρνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία. 4. Σπιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο γηα εμέηαζε εινλνζίαο Από ηηο Οθησβξίνπ 0 έσο ηηο 5 Μαξηίνπ 0 έρνπλ ιεθζεί ζπλνιηθά 34 δείγκαηα αίκαηνο γηα εινλνζία: ηα 4 από αζζελείο κε εκπύξεην, ηα 0 από άηνκα κε αλαθεξόκελν ηζηνξηθό εκππξέηνπ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο, ηα 0 από άηνκα πνπ αλέθεξαλ άιια ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε εινλνζία, ηα 99 από ζπγθαηνίθνπο επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο εινλνζίαο θαη ηα 3 από άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε θνληηλή απόζηαζε από επηβεβαησκέλν θξνύζκα εινλνζίαο (Γξάθεκα ). Δέθα δείγκαηα (,%) βξέζεθαλ ζεηηθά γηα εινλνζία (από έμη άηνκα Παθηζηαληθήο ππεθνόηεηαο, δύν άηνκα Ρνπκαληθήο ππεθνόηεηαο, έλα άηνκν Πνισληθήο ππεθνόηεηαο θαη έλα άηνκν Διιεληθήο ππεθνόηεηαο). Από ηα δέθα απηά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, ηέζζεξα είραλ εκπύξεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο, δύν αλέθεξαλ ηζηνξηθό εκππξέηνπ πξν δηεκέξνπ, έλα αλέθεξε άιια ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε εινλνζία (ξίγνο, έκεην), δύν ήηαλ ζπγθάηνηθνη επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο εινλνζίαο θαη έλα θξνύζκα δηέκελε ζε θνληηλή απόζηαζε από επηβεβαησκέλν θξνύζκα (Γξάθεκα ). Γξάθεκα. Αξηζκόο δεηγκάησλ αίκαηνο πνπ ειήθζεζαλ αλά αηηία δεηγκαηνιεςίαο, Δήκνο Επξώηα, 0/0/0-5/03/0 5

6 Αριθμός κρουσμάτων Γξάθεκα. Αξηζκόο ζεηηθώλ δεηγκάησλ γηα εινλνζία, Δήκνο Επξώηα, 0/0/0-5/03/ Εμπφρετο Αναφερόμενο εμπφρετο Επαφή με κροφςμα Απόςταςη από κροφςμα Λοιπά ςυμπτώματα 4.3. Χνξήγεζε άκεζα επνπηεπόκελεο ζεξαπείαο (directly observed therapy) ζε επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα εινλνζίαο Σν θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΝΠΟ έρεη ρνξεγήζεη άκεζα επνπηεπόκελε ζεξαπεία ζε αζζελείο κε εινλνζία (ζε 0 αζζελείο ρνξεγήζεθε πξηκαθίλε γηα λα ζπκπιεξσζνύλ νη 4 εκέξεο ζεξαπείαο γηα ηνπο ππλνδσίηεο κεηά ηελ έμνδό ηνπο από ην λνζνθνκείν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ζρήκαηνο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε εθεί, θαη ζε αζζελείο ρνξεγήζεθε όιν ην ζρήκα ρισξνθίλεο θαη πξηκαθίλεο) Επαηζζεηνπνίεζε/εγξήγνξζε ησλ ηαηξώλ ηνπ λνκνύ Λαθσλίαο γηα έγθαηξε δηάγλσζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο Από ηηο //0 έσο ηηο 5/03/0 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε ηδηώηεο ηαηξνύο (παζνιόγνπο, γεληθνύο ηαηξνύο, παηδίαηξνπο, κηθξνβηνιόγνπο, πλεπκνλνιόγνπο), θαζώο θαη ζε αγξνηηθνύο ηαηξνύο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Λαθσλίαο, κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λόζνπ. πγθεθξηκέλα, έσο ηηο 5/03/0, ελεκεξώζεθαλ ζπλνιηθά 50 ηαηξνί, εθ ησλ νπνίσλ 6 παζνιόγνη, 3 αγξνηηθνί ηαηξνί, 0 παηδίαηξνη, 3 γεληθνί ηαηξνί, πλεπκνλνιόγoη θαη 6 κηθξνβηνιόγνη, πνπ εξγάδνληαη ζηηο πεξηνρέο θάια, Βιαρηώηε, Γεξάθη, Γύζεην, Μνιάνη, Μνλεκβαζηά, πάξηε, πθηά θαη Νεάπνιε. Δπηπξόζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ Τγείαο Γπζείνπ, Αξεόπνιεο, Βιαρηώηε, Καζηνξίνπ, Νεαπόιεσο θαη Μνιάσλ. 6

7 Οη ηαηξνί ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ην λόζεκα θαη ηελ αλάγθε άκεζεο δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη δήισζεο ησλ θξνπζκάησλ. Ηκεξίδα γηα ηελ εινλνζία έιαβε ρώξα ζηε πάξηε ζηηο 9 Οθησβξίνπ 0. Πίλαθαο. Αξηζκόο αηόκσλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαηά ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο αλά νηθηζκό θαη ππεθνόηεηα, Δήκνο Επξώηα, Λαθσλία, 0/0/0 5/03/0 Πεξηνρέο / Οηθηζκνί Σύλνιν αηόκσλ Έιιελεο Παθηζηαλνί Ρνπκάλνη Αθγαλνί Μαξνθηλνί Λνηπνί*. Άγηνο Γεώξγηνο Έινο Λέεκνλαο Άγ. Σαμηάξρεο θάια Νόηηα θάιαο Βιαρηώηε ηεθαληά Βξνληακάο Γιπθόβξπζε Άγ. Ισάλλεο Πεξηζηέξη Γεξάθη Λεπθόρσκα Κξνθεέο Μπξηηά Αζηέξη πάξηε Σύλνιν Ο πιεζπζκόο ησλ κεηαλαζηώλ κεηαβάιιεηαη ζπλερώο κε λενεηζεξρόκελνπο θαη απνρσξήζαληεο από ηελ πεξηνρή θαη έηζη νη αξηζκνί απηνί δελ απεηθνλίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθό πιεζπζκό κόληκσλ κεηαλαζηώλ ζηελ πεξηνρή *Πεξηιακβάλεη αιινδαπνύο από: Αιβαλία, Βνπιγαξία, Γεσξγία, Μνιδαβία, Μπαγθιαληέο, Οπθξαλία, Πνισλία, Ρσζία, εξβία, Σζερία

8 Πίλαθαο. Αξηζκόο θαηνηθηώλ/θαηαιπκάησλ ζηηο νπνίεο έγηλε επίζθεςε γηα ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο αλά νηθηζκό, Δήκνο Επξώηα Λαθσλίαο, 0/0/0 5/03/0 Οηθηζκνί/ Δεκνηηθά Δηακεξίζκαηα Άγηνο Γεώξγηνο Έινο Λεήκνλαο Αγ. Σαμηάξρεο θάια Νόηηα θάιαο Βιαρηώηε ηεθαληά Βξνληακάο Γιπθόβξπζε Άγηνο Ισάλλεο Πεξηζηέξη Γεξάθη Λεπθόρσκα Κξνθεέο Μπξηηά Αζηέξη πάξηε Αξηζκόο επηζθεθζέλησλ νηθηώλ/ θαηαιπκάησλ ΣΥΝΟΛΟ 3566 Αξηζκόο επηζθέςεσλ αλά νηθία Ειιήλσλ Αξηζκόο επηζθέςεσλ αλά νηθία/θαηάιπκα αιινδαπώλ 0 6 9

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα