HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο

2 HPV ινίκσμε θαη θαξθίλνο Καξθηλώκαηα ηεο πξσθηνγελλεηηθήο νδνύ, απνηεινύλ ην 2 ν πην ζπρλό ηύπν λενπιάζκαηνο παγθνζκίσο Ο ηόο ησλ ζεισκάησλ απνηειεί κέγηζην παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Έρεη αληρλεπηεί ζε >99% ηξαρειηθώλ θαξθηλσκάησλ θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό ζε αδελνθαξθηλώκαηα Όκσο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη ινηκώμεηο κε HPV ππνζηξέθνπλ ή εμειίζζνληαη κεηά από καθξά πεξίνδν ιαλζάλνπζαο κόιπλζεο

3 ΓΟΜΖ ΣΩΝ ΗΩΝ ΣΩΝ ΘΖΛΩΜΑΣΩΝ papilloma viruses Μικποί DNA ιοί, συπίρ πεπίβλημα Διάμεηπορ ιοζυμαηίος ~55nm Ττηλόρ ηποπιζμόρ για πλακώδη επιθήλια κύηηαπα Αδςναμία μεηάδοζηρ μεηαξύ διαθοπεηικών ειδών

4 ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΟΝΗΓΗΩΜΑΣΟ ΣΟΤ HPV Δίθισλν θπθιηθό DNA κεγέζνπο Μέγεζνο ~8kb 3 θύξηεο πεξηνρέο ζην γνληδίσκα: Πξώηκε (early, E) Όςηκε (late, L) Ρπζκηζηηθή (LCR) LCR: Ρπζκηζηηθόο ξόινο Αληηγξαθή ηηθνύ γνληδηώκαηνο Μεηαγξαθή πξώηκσλ θαη όςηκσλ γνληδίσλ

5 ΚΤΚΛΟ ΕΩΖ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΩΝ ΘΖΛΩΜΑΣΩΝ Πξνϋπνζέζεηο παξαγσγηθήο ινίκσμεο Κνκβηθό ζεκείν: Έθθξαζε ησλ γνληδίσλ E6 / E7 θαη κεηαλάζηεπζε ζηηο αλώηεξεο ζηνηβάδεο

6 Λνίκσμε HPV αλά ειηθία ζε θπηηαξνινγηθά θπζηνινγηθέο γπλαίθεο ζε παγθόζκηα θιίκαθα Bosch et al., 2008

7 Πνζνζηά ινηκώμεσλ HPV αλά ηύπν ζε παγθόζκηα θιίκαθα Tota et al., 2011

8 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV ζηελ Διιάδα Δπηθξάηεζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ ηύπσλ αλά ειηθία Agorastos et al., 2009

9 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV ζηελ Διιάδα αλά ειηθία Agorastos et al., 2009

10 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV θαη θαξθίλνπ Γεδνκέλα ζε παγθόζκηα θιίκαθα Λνίκσμε HPV απαξαίηεηε αιιά όρη απόιπηα επαξθήο αηηία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ. 530,000 πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο εηεζίσο 270,000 ζάλαηνη 86% πεξηπηώζεηο θαη 88% ζαλάησλ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 90% θαξθίλσλ πξσθηνύ θαη < 50% άιισλ θαξθίλσλ (ζηνκαηνθαξπγγηθώλ, πξσθηνγελλεηηθώλ ) αηηηνινγηθόο παξάγνληαο ν ηόο HPV Οη ηύπνη 16 θαη 18 ππεύζπλνη γηα ην 70% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ παγθνζκίσο. Tota et al., 2011

11 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV θαη θαξθίλνπ Γεδνκέλα ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαξθίλνο καζηνύ Πξόζθαηεο κειέηεο απνδίδνπλ ηελ αηηηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ θαη ζε ηηθέο ινηκώμεηο Epstein-Barr (Joshi et al., 2009) HPV (Altundag et al., 2006) Di et al., 1992 αλίρλεπζαλ ηνλ ηό HPV ζε 29.4% από βηνςίεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ Επίζεο 17,1% κεηαζηάζεσλ ζε ιεκθαδέλεο από θαξθίλν καζηνύ ~29% θαξθίλσλ καζηνύ είλαη ζεηηθνί γηα HPV ηύπσλ πςεινύ θηλδύλνπ (Wang et al., 2012) Κπξίσο γηα ηνπο ηύπνπο 16, 18 θαη 33 Σηελ Επξώπε παξνπζία ηνπ ηνύ ζε θαξθίλνπο ηνπ καζηνύ ππνινγίζηεθε 13.4% (Simoes et al., 2012)

12 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV θαη θαξθίλνπ Γεδνκέλα ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαξθίλνο καζηνύ Πξόζθαηεο δεκνζηεύζεηο ζρεηηθέο κε HPV θαξθίλν καζηνύ Wang et al., 2012

13 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV θαη θαξθίλνπ Γεδνκέλα ζε παγθόζκηα θιίκαθα HNSCCs & OPSCCs 97,215 πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ εθηόο από ηξάρειν κήηξαο παγθνζκίσο 26,755 OPSCCs ζε άληξεο 6,048 OPSCCs ζε γπλαίθεο HPV- ζεηηθά HNSCCs 54% θαιύηεξε ζπλνιηθή επηβίσζε από ηα HPV-αξλεηηθά (O Rorke et al., 2012) 1/3 αζζελώλ κε θαξθίλν ζηόκαηνο θαη θάξπγγα βξέζεθαλ ζεηηθνί γηα HPV (Labropoulos et al., αδεκνζίεπηα απνηειέζκαηα) ε όινπο ηνπο αζζελείο HPV (+) κε θαξθίλν ηνπ ζηόκαηνο αληρλεύζεθε κεηάιιαμε ζην νγθνθαηαζηαιηηθό γνλίδην p53

14 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV θαη θαξθίλνπ ζηνπο άληξεο 72,694 λέα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ζε άληξεο αλά έηνο ζηελ Επξώπε, αλαηνκηθά ζπζρεηηδόκελα κε HPV 17,403 απνδόζεθαλ ζε ινίκσμε HPV Σε 15,497 πεξηζηαηηθά αηηηνινγηθνί παξάγνληεο νη ηύπνη 16 / 18 Μεηαμύ 286,682 θαη 325,722 κε θαθνήζε πεξηζηαηηθά ιόγσ ινηκώμεσλ κε ηύπνπο 6 / 11 εηεζίσο ζε άληξεο Σπκπεξαζκαηηθά: πςειόο θόξηνο ινηκώμεσλ θαη θαξθίλσλ ιόγσ HPV ζηνπο άληξεο εηεζίσο ζηελ Επξώπε ~ 30% θαξθίλσλ κε αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο ηνπο ηύπνπο 16 / 18 παξνπζηάδνληαη ζε άληξεο

15 Δπηδεκηνινγία ινηκώμεσλ HPV θαη θαξθίλνπ Γεδνκέλα ζε παγθόζκηα θιίκαθα Πνζνζηά θαξθίλσλ πνπ απνδόζεθαλ ζε ινίκσμε HPV παγθνζκίσο: 3,7% όισλ ησλ θαξθίλσλ απνδίδνληαη ζηνλ HPV. Parkin & Bray, 2006

16 Αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο HPV θαη θαξθίλνπ 99% ησλ θαξθίλσλ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απνδίδνληαη ζε ινίκσμε HPV HPV 16 / 18 έρνπλ θαηνρπξσζεί σο θαξθηλνγόλνη ηνί (1995) Πξόζθαηα ζπλνιηθά 13 ηύπνη θαηνρπξώζεθαλ σο θαξθηλνγόλνη ή πηζαλά θαξθηλνγόλνη 25-35% ζηνκαηνθαξπγγηθώλ θαξθίλσλ απνδίδνληαη ζηνλ HPV (Kreimer et al., 2005) Αληηθξνπόκελεο απόςεηο γηα ην ξόιν ηνπ ηνύ ζε θαξθίλνπο εθηόο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Κπξίσο ζηνπο θαξθίλνπο καζηνύ θαη πλεύκνλα

17 Αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο HPV θαη θαξθίλνπ Πηζαλή εμήγεζε ησλ αληηθξνπόκελσλ απνηειεζκάησλ Δείγκαηα παξαθίλεο κεηνλεθηήκαηα έλαληη θξέζθνπ ηζηνύ Αιινίσζε ηνύ θαηά ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη επεμεξγαζία δείγκαηνο Επαηζζεζία θαη αθξίβεηα ηερληθώλ αλίρλεπζεο Απώιεηα ηεο L1 πεξηνρήο θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηηθνύ DNA Επίπεδα έθθξαζεο ηνπ ηηθνύ mrna / αξηζκόο αληηγξάθσλ αλά θύηηαξν Όξην αλίρλεπζεο: αληίγξαθα αλά θύηηαξν Κπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε αλαζηνιή πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ηνύ ελζσκάησζε ηηθνύ DNA ε ζηνκαηνθαξπγγηθό θαξθίλν, έλα αληίγξαθν ηνπ ηνύ αλά θύηηαξα

18 Αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο HPV θαη θαξθίλνπ DNA vs mrna Η αλίρλεπζε ηνπ DNA ηνπ ηνύ απνηειεί επηβεβαίσζε ινίκσμεο, όρη όκσο θαη ηνπ ζηαδίνπ ηνπ θύθινπ ηνπ ηνύ Μόλν 1% αιινηώζεσλ ρακεινύ βαζκνύ θαη 12% πςεινύ βαζκνύ εμειίζζνληαη ζε θαξθίλν ππό παξαθνινύζεζε Έθθξαζε ησλ E6 / E7 mrna θξίζηκν ζηάδην γηα πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ θαη κεηαζρεκαηηζκό θπηηάξσλ Πνιύηηκνο βηνινγηθόο δείθηεο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηνύ ζε ινηκώμεηο Γπλαηόηεηα αθξηβέζηεξεο εθηίκεζεο θηλδύλνπ θαξθηλνγέλεζεο Η έθθξαζε ηνπ mrna δελ απνηειεί απαξαίηεηα θαη δείθηε δεκηνπξγίαο θαξθίλνπ Πηζαλό λα ηεξκαηηζηεί νινθιεξώλνληαο κέξνο ηνπ θύθινπ ηνπ ηνύ ρσξίο θαξθηλνγέλεζε Σεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο HPV-θαξθίλνπ εθηόο ηξαρήινπ ηεο κήηξαο

19 Αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο HPV θαη θαξθίλνπ Δ6 / Δ7 mrna θαη εθδήισζε θαξθίλνπ Απνηειεί θαηάιιειν βηνινγηθό δείθηε αλαγλώξηζεο αζζελώλ κε πςειόηεξν θίλδπλν δεκηνπξγίαο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Frega et al., 2011) Παξά ηελ αμία ηνπο σο βηνινγηθνί δείθηεο θηλδύλνπ γηα θαξθίλν, δελ επαξθνύλ νη κειέηεο ζπζρεηηζκνύ ηνπο κε ηελ εθδήισζε θαξθίλνπ Απνηπρία αλίρλεπζεο έθθξαζεο Ε6 / Ε7 mrna ζε HPV- ζεηηθνύο ηζηνύο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ

20 πκπεξάζκαηα Απμεκέλν πνζνζηό αληρλεύζηκσλ ινηκώμεσλ HPV παγθνζκίσο θαη ζηελ Ειιάδα Θεκειίσζε ηνπ ζπζρεηηζκνύ HPV θαη θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Επέθηαζε ησλ εξεπλεηηθώλ πεδίσλ ζε άιινπο ηύπνπο θαξθίλνπ θαη αύμεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ HPV παγθνζκίσο Τπεξδηπιαζηαζκόο ζρεηηθώλ δεκνζηεύζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία Ακθηζβήηεζε ζπζρεηηζκνύ HPV κε ηύπνπο θαξθίλνπ εθηόο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Γηαθνξεηηθόο ηξνπηζκόο ηνπ ηνύ γηα δηάθνξνπο ηζηνύο έιιεηςε ζηηβάδσλ ζε κε δεξκαηηθνύο ηζηνύο. Έιιεηςε έθθξαζεο E6 / E7 mrna ζε άιινπο θαξθίλνπο: ζπζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε απηνύο ηνπο ηύπνπο θαξθίλνπ;

21 Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο Δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο HPV θαη θαξθίλσλ καζηνύ, πλεύκνλα, θεθαιήο-ηξαρήινπ, ζηόκαηνο Μειέηε ηεο έθθξαζεο mrna Μειέηε αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ ηνύ κε νγθνθαηαζηαιηηθνύο παξάγνληεο Μειέηε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ηνύ λα κεηαζρεκαηίδεη θύηηαξα αληίζηνηρσλ ηζηώλ in vitro ηαηηζηηθή κειέηε παξνπζίαο ηνπ ηνύ θαη εηδηθώλ αληη-ηηθώλ αληηζσκάησλ ζε αζζελείο κε θαξθίλν πξηλ θαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ Μειέηε ηεο ηθαλόηεηαο νγθνγέλεζεο ηνπ ηνύ ζε πεηξακαηόδσα Δηεξεύλεζε ηεο έθθξαζεο ηηθώλ γνληδίσλ πξσηίζησο E6 / E7 ζε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Πξνιεπηηθόο ζπλδπαζκόο HPV DNA test θαη E6 / E7 mrna test ζε αζζελείο κε ινίκσμε HPV

22 Δξσηήκαηα πξνο απάληεζε Οη κεραληζκνί κόιπλζεο δηαθέξνπλ από ηζηό ζε ηζηό; Πώο ν ηξάρεινο δηαθνξνπνηείηαη από άιινπο επηζειηαθνύο ηζηνύο θαη «δηεπθνιύλεη» ηελ θαξθηληθή εμαιιαγή ηνπ; Πώο πξνθαιείηαη ε ελζσκάησζε θαη είλαη απηή ε αηηία ή ην επαθόινπζν ηεο θαθνήζνπο εμαιιαγήο; Ζ έθβαζε ηεο ινίκσμεο εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ ζηόρνπ «ΣΑ ή Βιαζηηθνύ»; Γηαηί θάπνηνη ηύπνη ηώλ αλεπξίζθνληαη πην ζπρλά ελζσκαησκέλνη από άιινπο;

23 Απνηειεί ε ινίκσμε HPV πιένλ επηδεκία; Απμεηηθή ηάζε ησλ ινηκώμεσλ HPV Αλακνλή λεώηεξσλ επηδεκηνινγηθώλ απνηειεζκάησλ Πνζνηηθή αιιά θαη πνηνηηθή βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ Δπηδεκηνινγηθά Μνξηαθά, ζην πεδίν ηεο ηηθήο θαξθηλνγέλεζεο Αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζηε ζρέζε ηνπ ηνύ κε ηνλ θαξθίλν ζθηώδεο πεδίν ε επηθηλδπλόηεηα ηνπ ηνύ θαηά ηελ πνξεία ηεο ινίκσμεο

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΟΡΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα