τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά"

Transcript

1 Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ

2 Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο ιχοσ μζςω τθσ κροφςθσ του οργάνου είτε με τα χζρια είτε με δυο πλικτρα που ονομάηονται μπακζτεσ. Ωςτόςο, θ οικογζνεια των κρουςτϊν περιλαμβάνει και όργανα που παράγουν ιχο με διαφορετικό τρόπο, όπωσ αυτά που κροφονται μεταξφ τουσ (π.χ. τα πιάτα και οι καςτανιζτεσ), όργανα που ξφνονται (π.χ. θ ροκάνα και θ ξφςτρα) και όργανα που ανακινοφνται (π.χ. οι μαράκεσ). 2. Τι είναι οι μπακζτεσ; Οι μπακζτεσ είναι δυο όμοια πλικτρα που κρατά ο εκτελεςτισ ςτα χζρια του, με τα οποία χτυπά το όργανο, ϊςτε να μπορζςει να ακουςτεί ο ιχοσ του. Οι μπακζτεσ αποτελοφνται από το ςτζλεχοσ, που είναι θ πλευρά που τισ κρατά ο εκτελεςτισ, και το κεφάλι, που είναι θ πλευρά που χτυπά το όργανο. Τα κεφάλια καταςκευάηονται από διάφορα υλικά (κλωςτι, βαμβάκι, ξφλο, κόκαλο, μζταλλο, πλαςτικό), γεγονόσ που επθρεάηει τον ιχο που παράγει το όργανο. Πςο πιο μαλακό το υλικό τόςο πιο μαλακόσ και ο ιχοσ του. Το Μζγαρο των παιδιών Κυριακι πρωί ςτο Μζγαρο Καλλιτεχνικι περίοδοσ Ζκδοςθ ΟΜΜΑ Κείμενο εντφπου: Μπάμπθσ Ταλιαδοφροσ Επιμζλεια - ςχεδιαςμόσ εντφπου: Σοφία Τοποφηθ Διορκώςεισ: Δζςποινα Παπαγιαννοποφλου Πρωτότυπθ ηωγραφικι: Πάνοσ Καςιάρθσ μπακζτεσ κρουςτών

3 3. Σε ποιεσ κατθγορίεσ χωρίηονται τα κρουςτά; Τα κρουςτά όργανα χωρίηονται ςε δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 1. τα μεμβρανόφωνα και 2. τα ιδιόφωνα H κάκε κατθγορία χωρίηεται και αυτι ςε δυο επιμζρουσ κατθγορίεσ: α) τα όργανα με κακοριςμζνο τονικό φψοσ, αυτά δθλαδι που μποροφν να παίξουν μελωδίεσ και β) τα όργανα που δεν ζχουν κακοριςμζνο τονικό φψοσ, παράγουν δθλαδι ζναν αςαφι ιχο. Τα ιδιόφωνα ιδιαίτερα, που είναι και θ πολυπλθκζςτερθ ομάδα οργάνων, διακρίνονται και από το υλικό καταςκευισ τουσ (ξφλο, μζταλλο, γυαλί). γκραν κάςα ςφγχρονθ γκραν κάςα Τα μεμβρανόφωνα είναι εκείνα τα όργανα που παράγουν τον ιχο μζςω τθσ κροφςθσ μιασ τεντωμζνθσ μεμβράνθσ από δζρμα ηϊου ι πλαςτικό. Τα βαςικά μζρθ των οργάνων αυτϊν είναι: ζνα ξφλινο ι μεταλλικό κυλινδρικό κοφφιο ςϊμα που ζχει είτε μία τεντωμζνθ μεμβράνθ ςτο πάνω άκρο του είτε δυο μεμβράνεσ ςτο πάνω και ςτο κάτω άκρο του. Η μεμβράνθ ςτα παλιά τζτοια όργανα ιταν δεμζνθ με ςχοινιά επάνω ςτο ςϊμα, αλλά πλζον χρθςιμοποιείται ζνα ςφςτθμα με βίδεσ, που μπορεί να τεντϊςει ι να χαλαρϊςει το δζρμα. Το βαςικότερο όργανο τθσ κατθγορίασ, που ζχει και κακοριςμζνο τονικό φψοσ, είναι τα ςυμφωνικά τφμπανα, ενϊ ςε αυτά που δεν ζχουν κακοριςμζνο τονικό φψοσ ανικουν το ταμποφρο, θ γκραν κάςα, το ντζφι, τα τομσ, οι τιμπάλεσ, τα μπόνγκοσ, τα κόνγκασ και άλλα πολλά. ντζφι Τα ιδιόφωνα όργανα ονομάηονται ζτςι γιατί το ίδιο το ςϊμα του οργάνου κροφεται και παράγει τον ιχο. Στα ιδιόφωνα όργανα με κακοριςμζνο τονικό φψοσ ανικουν το ξυλόφωνο, θ μαρίμπα, το βιμπράφωνο, το μεταλλόφωνο κ.ά. Πλα τα παραπάνω όργανα αποτελοφνται από πλάκεσ που ζχουν κοπεί ςε τζτοιο μζγεκοσ, ϊςτε θ κάκε μία να παράγει διαφορετικι νότα. Οι πλάκεσ τοποκετοφνται ςε ςειρά όπωσ τα πλικτρα του πιάνου και κροφονται με δυο ι τζςςερισ μπακζτεσ. Για να ακοφγονται πιο δυνατά, κάτω από κάκε πλάκα υπάρχει ζνα θχείο, που ςτα πρωτόγονα όργανα ιταν κολοκφκεσ, αλλά τϊρα πια είναι μεταλλικοί ςωλινεσ. ςτρατιωτικό ταμποφρο ςφγχρονο ταμποφρο πρωτόγονο ξυλόφωνο με κολοκφκεσ

4 ςφγχρονο ξυλόφωνο μαρίμπα γκονγκ κουδοφνεσ βιμπράφωνο Τα ιδιόφωνα μθ κακοριςμζνου τονικοφσ φψουσ είναι κυριολεκτικά αναρίκμθτα και ενδεικτικά κα αναφζρουμε τα πιάτα, το τρίγωνο, τα γκονγκ, τισ καςτανιζτεσ, τισ κουδοφνεσ, τισ μαράκεσ, τα ξυλάκια, τθ ροκάνα, τθν ξφςτρα. 4. Πόςο παλιά είναι τα κρουςτά όργανα; Κρουςτά όργανα ςυναντάμε ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ από το ζνα άκρο τθσ γθσ ωσ το άλλο. Είναι τα πρϊτα όργανα που χρθςιμοποίθςε ο άνκρωποσ. Δεν ιταν και πολφ δφςκολο για εκείνον να πάρει δυο πζτρεσ ι δυο κομμάτια ξφλου και να τα χτυπιςει μεταξφ τουσ ρυκμικά, αναπαράγοντασ ρυκμικοφσ ιχουσ που άκουγε ςτθ φφςθ, όπωσ για παράδειγμα το ρυκμικό τραγοφδι των τηιτηικιϊν που ακοφγεται το καλοκαίρι. Ζτςι λοιπόν τα ιδιόφωνα όργανα, όπωσ ξυλάκια ι κολοκφκεσ κοφφιεσ γεμιςμζνεσ με καρποφσ ςαν κουδουνίςτρεσ, ζχουν τθ μεγαλφτερθ θλικία από όλα τα μουςικά όργανα, φτιάχτθκαν δθλαδι πολλζσ πολλζσ χιλιάδεσ χρόνια πριν! τρίγωνο ςυμφωνικά πιάτα παραδοςιακι μαράκα ξυλάκια

5 5. Πώσ εξελίχκθκαν τα μεμβρανόφωνα όργανα; Η επεξεργαςία του δζρματοσ για τθν παραγωγι μεμβράνθσ για μουςικό όργανο απαιτοφςε πολιτιςμό πιο εξελιγμζνθσ μορφισ, ζτςι οι πρϊτεσ απεικονίςεισ μεμβρανόφωνων οργάνων μάσ ζρχονται από τθ Μεςοποταμία (ςθμερινό Ιράκ) του 3000 π.χ., αλλά και τθν Ινδία, τθν Αίγυπτο και τθν Ρερςία. Στθν Αφρικι τα τφμπανα είχαν πολφ ςπουδαίο ρόλο ςτισ τελετουργίεσ, αλλά και ςτθν επικοινωνία μεταξφ των φυλϊν. Η βαςικότερθ όμωσ λειτουργία των τυμπάνων ιταν ςτον πόλεμο. Οι Ινδοί τα χτυποφςαν πάνω ςε ελζφαντεσ και με το κόρυβο τρόμαηαν τον εχκρό πριν ακόμα ξεκινιςει θ μάχθ. Οι Άραβεσ ιταν οι πρϊτοι που χρθςιμοποίθςαν ηεφγοσ τυμπάνων με διαφορετικό μζγεκοσ επάνω ςε άλογα. Οι ςταυροφόροι είδαν αυτι τθν πρακτικι και τθ μετζφεραν μαηί με τα υπόλοιπα λάφυρα ςτθν Ευρϊπθ. Εκεί χρθςιμοποιικθκαν για τθν επικοινωνία των ςτρατιωτϊν ςτα τεράςτια πεδία των μαχϊν ςτο ιππικό τα τφμπανα πάνω ςε άλογα ςε ςυνδυαςμό με τρομπζτεσ, ενϊ ςτο πεηικό το ταμποφρο μαηί με πολφ μικρά φλάουτα που λζγονται fifes. Η ςθμαςία τουσ ιταν τόςο μεγάλθ που οι Τυμπανιςτζσ ιταν αξιωματικοί με πολλά προνόμια, ενϊ απαγορευόταν να παίξουν με άλλουσ μουςικοφσ ζξω από το ςτρατόπεδο. Αν ζχαναν, δε, ςτθ μάχθ τα τφμπανά τουσ, δεν μποροφςαν να ξαναπαίξουν, παρά μόνο αν ζκλεβαν τα τφμπανα του εχκροφ! Στισ Αυλζσ τθσ Γερμανίασ ζςτελναν τουσ τυμπανιςτζσ τουσ για εκπαίδευςθ όλοι οι βαςιλιάδεσ τθσ Ευρϊπθσ. Πςο εξελιςςόταν θ τεχνολογία, θ καταςκευι των οργάνων γινόταν καλφτερθ, με μθχανιςμοφσ από βίδεσ για πιο καλό κοφρδιςμα. Ειδικά για τα ςυμφωνικά τφμπανα, που από τα άλογα κατζβθκαν ςτο ζδαφοσ πάνω ςε βάςεισ, καταςκευάςτθκε ζνασ μθχανιςμόσ με πεντάλ, που μπορεί να κουρδίηει τζλεια τθ μεμβράνθ με μια απλι κίνθςθ. αφρικάνικα μεμβρανόφωνα αραβικά μεμβρανόφωνα ζφιπποσ τυμπανιςτισ ςυμφωνικά τφμπανα ςε βάςθ ςφγχρονα ςυμφωνικά τφμπανα με πεντάλ 6. Πώσ εξελίχκθκαν τα ιδιόφωνα όργανα; Ρολφ παλιά, από τθν Αφρικι μζχρι τθν Αςία, οι άνκρωποι αντιλιφκθκαν ότι ξφλα διαφορετικοφ μικουσ παράγουν διαφορετικό ιχο. Τοποκετϊντασ τα ξφλα αυτά ςε μια ςειρά από το μεγαλφτερο ςτο μικρότερο, καταςκεφαςαν το πρϊτο ξυλόφωνο. Πταν ςκλάβοι οδθγικθκαν από τθν Αφρικι ςτθ Λατινικι Αμερικι, μετζφεραν μαηί τουσ τα πρωτόγονα ξυλόφωνα, τα οποία ζγιναν πολφ αγαπθτά από τουσ ντόπιουσ. Τα πολφ εφθχα ξφλα από τα δζντρα του Αμαηονίου βοικθςαν ςτθν εξζλιξθ του οργάνου και τθ δθμιουργία τθσ μαρίμπασ, που είναι και το μεγαλφτερο ξυλόφωνο. Ξφλινα και αργότερα μεταλλικά θχεία αντικατζςτθςαν τισ κολοκφκεσ, και δθμιουργικθκαν ολόκλθρεσ ορχιςτρεσ από μαρίμπεσ. Από τθ Λατινικι Αμερικι θ μαρίμπα μεταφζρκθκε πιο βόρεια, ςτισ ΗΡΑ, όπου το 1920 μια εταιρεία που ζφτιαχνε μουςικά όργανα ςκζφτθκε να καταςκευάςει μια μεταλλικι μαρίμπα, που ονομάςτθκε βιμπράφωνο και χρθςιμοποιικθκε πολφ ςτισ ορχιςτρεσ χοροφ και τθν τηαη μουςικι. Τθ μακροβιότερθ παράδοςθ πολλϊν χιλιάδων ετϊν ςε μεταλλικά κουρδιςμζνα όργανα ςυναντοφμε ςτθν Αςία και κυρίωσ τθν Ινδονθςία και τθν Ιάβα, όπου υπιρχαν ολόκλθρεσ ορχιςτρεσ που ονομάηονταν gamelan (γκαμελάν).

6 κρουςτά όργανα τθσ ορχιςτρασ gamelan από τθν Ινδονθςία 7. Πώσ εντάχκθκαν τα κρουςτά ςτθν ορχιςτρα; Ππωσ είδαμε πιο πάνω, το κρουςτά χρθςιμοποιικθκαν από τον ςτρατό. Πταν οι ςυνκζτεσ κζλθςαν να αναπαραγάγουν ςτρατιωτικι μουςικι ι ςκθνζσ από μάχεσ, ενζταξαν τα τφμπανα και τισ τρομπζτεσ ςτθν ορχιςτρα για να δϊςουν αυτό το ςτρατιωτικό χρϊμα. Από το 1600 τα ςυμφωνικά τφμπανα ζγιναν τα πρϊτα μόνιμα κρουςτά όργανα τθσ ορχιςτρασ. Λίγο αργότερα τθ βαςικι ομάδα κρουςτϊν οργάνων ςτθν ορχιςτρα αποτελοφςαν θ γκραν κάςα, τα πιάτα και το τρίγωνο. Αυτά τα όργανα χρθςιμοποιοφςε ο ςτρατόσ των Τοφρκων γενίτςαρων ςτθ ςτρατιωτικι μουςικι του, τθν οποία προςπάκθςαν να μιμθκοφν οι ςυνκζτεσ τθσ Ευρϊπθσ ςε ζργα με ανατολίτικο κζμα. Με τον ίδιο τρόπο και προςπακϊντασ οι ςυνκζτεσ να δϊςουν χαρακτιρα ςτα ζργα τουσ, αλλά και να βρουν νζα θχοχρϊματα, χρθςιμοποίθςαν παραδοςιακά κρουςτά όργανα άλλων πολιτιςμϊν, κακιερϊνοντάσ τα ςτθν ορχιςτρα. Τα κρουςτά, ωσ το νεότερο μζλοσ τθσ ορχιςτρασ (και το πιο φαςαριόηικο), τοποκετικθκε πιο πίςω από όλα τα υπόλοιπα όργανα. ςτρατιωτικι μπάντα γενίτςαρων με τφμπανα, νταοφλια και πιάτα θ κζςθ των κρουςτών ςτθν ορχιςτρα

7 Επόμενη ομάδα ηα έγτορδα ζηις 30/3/2014

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου Ο κλασικισμός Ο όροσ «κλαςικι μουςικι» χρθςιμοποιείται ςυχνά για να εκφράςει το ςφνολο των ζργων «ςοβαρισ μουςικισ» ςε αντίκεςθ με τθν «μουςικι για διαςκζδαςθ», ζνασ διαχωριςμόσ που ζγινε ζντονοσ τον 20ό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΣΤΑΧΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ Υπεφθυνοι: Γιάννησ Ζιώγασ, Ζωγράφοσ, Επίκουροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο.

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο. Ο εικοςτόσ αιώνασ Σθμαντικά ιςτορικά γεγονότα ςθμαδεφουν τον εικοςτό αιϊνα και επθρεάηουν όλθ τθν πνευματικι δθμιουργία και φυςικά τθ μουςικι: 1 οσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ (1914-18), οικονομικό κράχ (1926),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΥΔΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ» ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Το Μουςείο Καπνοφ Καβάλασ είναι το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ. Ο καπνόσ αποτελεί τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα για τθν περιοχι μασ. Το λιμάνι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα