Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΗΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟ ΔΤΑΗΘΖΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝ. ΥΡΤΑΝΘΖ ΑΘΖΝΑ

2 Σηνλ Αληώλε πνπ κνπ ελέπλεπζε ηελ η δέα ηεο εη ζαγσγήο κνπ ζηε Σρνιή Γη α ηελ έκςπρε θαη πξαθηη θή βνήζεη α πνπ κνπ πξνζέθεξε ηη ο ζθνηεη λέο ώξεο ηεο ακθη βνιί αο Γη α ηε ζεξκή ζπκπόξεπζε αγάπεο ηε κεγάιε ζηη γκή ηεο επη ηπρί αο Γη α ην κήλπκα δσήο όηη πξέπεη αγαπώληαο ηνλ εαπηό καο, λα ζέηνπκε ζηόρνπο θαη λα ηνπο θπλεγάκε κέρξη ην ηέινο Σηνρνζεζί α = Πξνγξακκαηη ζκόο = Οξγάλσζε κέζσλ θαη δπλάκεσλ = Αμη νιόγεζε = Επαλέιεγρνο = Επι τυχί α 2

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ε αλαδπφκελε λέα νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ, δεκηνπξγνχλ λέεο απεηιέο, ππνλνκεχνπλ ηα απηνλφεηα ηνπ ρζεο θαη απμάλνπλ ηε ξεπζηφηεηα ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. Νένη δπτζκνί αλαδχνληαη θαη θηλδπλεχνπλ λα απνθξπζηαιισζνχλ, αλάκεζα ζε επάισηεο θαη πξνλνκηνχρεο θνηλσληθέο νκάδεο ( εξγαδφκελνη «πξψηεο» θαη «δεχηεξεο» ηαρχηεηαο ). Δθηφο, φκσο, απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο, νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα πεξηνξίδνπλ επίζεο ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο νξηζκέλσλ νκάδσλ θαη ηφηε νη ζπλέπεηεο είλαη αξλεηηθέο, φρη κφλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, αιιά θαη γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. ε κηα ηέηνηα δηεζλή ζπγθπξία γηα ην ζχγρξνλν Δπξσπαίν εξγαδφκελν, ε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, πνπ είλαη πιήξσο θαηνρπξσκέλε λνκνζεηηθά ( ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν ), απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δίλαη γλσζηφ άιισζηε, φηη θαλέλα λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ άξζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο δελ αξθεί, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ. Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, νη ζηφρνη φισλ ησλ Πνιηηηθψλ, Γξάζεσλ θαη Πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνπλ (απφ θνηλνχ ή αλεμάξηεηα), ε Δπξσπατθή Έλσζε, ηα θξάηε-κέιε θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εζηηάδνληαη ζηα εμήο απνηειέζκαηα: α). ζηελ αμηνπνίεζε φινπ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, β) ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο, εμέιημεο θαη πξνφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ θνηλσληθψλ εθείλσλ νκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, γ) ζηελ παξνρή πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη δ) ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ φισλ ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ ηεο Δπξψπεο, δεδνκέλνπ φηη ηα θξάηε δεζκεχηεθαλ, ζχκθσλα κε ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, λα εληζρχζνπλ ηελ Απαζρφιεζε, ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή. 3

4 Λέμεηο θιεηδηά Ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε, εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο, θνηλσληθή ζπλνρή, θνηλσληθφο θαηαθεξκαηηζκφο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, άκεζεο, έκκεζεο θαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο, έιιεηκκα ηζφηεηαο, εζλνηηθή ή θπιεηηθή θαηαγσγή, γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο, εηεξφηεηα, εηεξνζεμηζκφο, πξνζηαζία γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ΑκεΑ, ειηθηαθέο δηαθξίζεηο, ηζφηεηα ησλ θχισλ, επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο, ηζφηεηα πξφζβαζεο, ηζφηεηα επθαηξηψλ, ρέδηα ηζφηεηαο, πνιηηηθέο ηζφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ελζσκάησζε, εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 4

5 ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ ΑκεΑ Α.Π.Θ Α. Γ.Γ.Η Γ.Δ.Κ Δ.Δ Δ..Α Δ..Π.Α Η.Δ.Κ Κ.Δ.Θ.Η Κ.Δ.Π.Δ.Α/Γ..Δ.Δ Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο Γηθαζηήξην Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρόιεζε Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο Κέληξν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο Δξγαδνκέλσλ Αλέξγσλ/ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο Κ.Π ΚΠ Λ.Ο.Α.Σ Μ.Κ.Ο Μ.Μ.Δ Ο.Α.Δ.Γ Ο.Ζ.Δ ηπ.η Σ.Α Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο Λεζβηαθά, Οκνθπινθηιηθά, Ακθηζεμνπαιηθά θαη Σξαλζεμνπαιηθά Άηνκα Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Οξγαληζκόο Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ Οξγαληζκόο Ζλσκέλσλ Δζλώλ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ρέδηα Ηζόηεηαο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 8 1. Ζ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 10 κεηαρείξηζεο ζην επαίζζεην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο 1.1 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε Ζ Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κηα λέα ηάζε Σα είδε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο ( κέηξα επαλφξζσζεο θαη 14 θπξψζεηο ) 3. Ζ γλψκε ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ γηα ηηο δηαθξίζεηο Δηδηθφ Δπξσβαξφκεηξν Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ Οη πξνζπάζεηεο ηεο Έλσζεο, ησλ εζληθψλ θξαηψλ, αιιά θαη ηνπ Σξίηνπ 23 Σνκέα γηα ηελ άξζε φισλ ησλ κνξθψλ δηάθξηζεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ Βέιηηζηεο πξαθηηθέο αλά θαηεγνξία δηάθξηζεο 4.1. Γηαθξίζεηο ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ 23 ή άιισλ πεπνηζήζεσλ Γεληθά α. Όξνη θαη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε γεγελψλ εξγαδνκέλσλ ην ρξνληθφ 24 ελφο πξναλαγγειζέληνο απνθιεηζκνχ 4.1.β. πλζήθεο εξγαζίαο αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ γ. Κηλεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ 27 ηζφηηκε εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηψλ 4.1.δ. Γίθηπν δνκψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 28 αγνξά εξγαζίαο 4.2. Γηαθξίζεηο ιφγσ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ Γηαθξίζεηο ιφγσ αλαπεξίαο Γηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο Γηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ α. ρέδηα Ηζφηεηαο β. Ννκνζεζία Ηδησηηθνχ Σνκέα γ. Ννκνζεζία Γεκνζίνπ Σνκέα δ. Μνληέια παξέκβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ε. Οη λέεο - ζπληνληζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο - πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο 53 γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ απαζρφιεζε 6

7 ΔΠΗΛΟΓΟ - Κξηηηθέο Παξαηεξήζεηο πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 55 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 64 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΠΖΓΔ 65 7

8 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ απαζρφιεζε, σο έθθαλζε ηεο επξχηεξεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, επηρεηξεί λα ζέζεη φξηα ζην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πθίζηαληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο ( πξφζιεςε, απαζρφιεζε, απφιπζε ). Δίλαη γεγνλφο φηη, παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα βήκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, κε απνηέιεζκα, ρηιηάδεο πνιίηεο λα εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ ζήκεξα, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ηελ πίεζε ηεο δηάθξηζεο ( άκεζεο, έκκεζεο θαη πνιιαπιήο ) θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. χκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Δηδηθνχ Δπξσβαξφκεηξνπ 296, νη πην ζπρλνί απνδέθηεο δηαθξηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηφζν σο πξνο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε, φζν θαη σο πξνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, είλαη νη εμήο: νη κεηαλάζηεο, ηα άηνκα κε νκφθπιν γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ειηθησκέλνη, νη λένη θαη νη γπλαίθεο. Οη ξηδσκέλεο πξνθαηαιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο αλσηέξσ θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, νδεγνχλ ζπρλά ζε κεξνιεπηηθέο θξίζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ θαη ζε κε απφιαπζε ηνπ ζεκειηψδνπο, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ, δηθαηψκαηνο γηα εξγαζία, γηα ηα άηνκα πνπ εκπίπηνπλ ζε απηέο. Ο κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επξσπατθέο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηηο θνηλσληθέο παγίδεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, είλαη λα κεηαηξαπνχλ ζε θνηλσλίεο ζπλερνχο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. ην ζεκείν απηφ, εληνπίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ-κειψλ, αιιά θαη ε Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Ζ επηηπρία φκσο δελ νξηνζεηείηαη απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ζπληαγή, νχηε εμαληιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξσηαγσληζηέο/δηαρεηξηζηέο απηήο ηεο ζπληαγήο: Απηφ ζηελ νπζία ζεκαίλεη φηη, φιεο νη θαηεγνξίεο δξάζεσλ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ( δηαρείξηζε πνιπκνξθίαο, αλάπηπμε ζεηηθψλ δξάζεσλ, παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ) θαη φηη φινη 8

9 αλεμαηξέησο νη δξψληεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο ζθελήο ( δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ), έρνπλ κεξίδην επζχλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ νη εμήο δηαθαηλφκελεο ηάζεηο: Οη Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο, ππφ ηελ πίεζε ησλ αιιαγψλ φζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ( γήξαλζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κεηαλάζηεπζε θιπ ), ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αιιά θαη ηεο αιιαγήο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηε δξάζε ηνπο, πηνζεηνχλ πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ψζηε, πξάηηνληαο ην «θνηλσληθά ζσζηφ» λα κπνξέζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη λα επεθηαζνχλ ζε λέεο αγνξέο. Δπίζεο, νη Κπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, ππφ ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληζρχνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ ηζφηεηα, ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη καζαίλνπλ ζηαδηαθά λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αμηνινγνχλ κε δείθηεο ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο. Σέινο, νη Μ.Κ.Ο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο, είηε ζε εζληθφ, είηε ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, πξσηνπνξνχλ θαη πξσηνζηαηνχλ κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ : ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο, πξνβνιή ηαηληψλ ππαίζξηεο ζπγθεληξψζεηο, ζπιινγή ππνγξαθψλ, θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο, θιπ. 9

10 1. Ζ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηα επαίζζεην πεδίν ηεο απαζρόιεζεο Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε Ζ απαζρφιεζε απνηειεί βάζηκα ην κνλαδηθφ θαη ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο, ελεξγνχο θαη ίζεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία. Ζ εξγαζία απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη βνεζά ζηελ άλνδν ηνπ θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Όηαλ νη δηαθξίζεηο, ε πξνθαηάιεςε θαη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο νξηζκέλσλ νκάδσλ, ν αληίθηππνο είλαη νιέζξηνο. Οη νκάδεο πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο δελ απνηεινχλ ηα κφλα ζχκαηα, αιιά θαη νη ίδηνη νη εξγνδφηεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, εάλ δελ επηιέμνπλ ηνλ θαιχηεξν ππνςήθην γηα ηε ζέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ην θνηλφ ή νη θαηαλαισηέο πνπ εμππεξεηνχλ. Ζ δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, φρη κφλν ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θαη επθαηξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζε φζνπο ήδε εξγάδνληαη. Αδηακθηζβήηεηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη, φζνη θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο επζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο, ε δηαηήξεζε θαη ε αλαλέσζε ησλ κνξθψλ δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ηεο θηψρεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Σν θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο παξάγεη θαη παξάγεηαη απφ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη επαγγέικαηα, ηφζν θνηλσληθά, φζν θαη γεσγξαθηθά θαη ηαπηνρξφλσο νη νκάδεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία, γίλνληαη επθνιφηεξα αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη άζθεζεο άληζσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην εξγαζηαθφ, πγεηνλνκηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο φιεο νη κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηελ φμπλζε θαη ηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη φηη: α) νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο, παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο γηα έλα κέξνο ηνπ 10

11 πιεζπζκνχ θαη β) φηη απηέο νη λέεο κνξθέο αληζφηεηαο ( εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, νκάδεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ ), νδεγνχλ θάπνηα άηνκα ή νκάδεο πνπ έρνπλ θξηζεί σο «ιηγφηεξν ηθαλά» ή «ιηγφηεξν άμηα», λα ράζνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλαγλψξηζε. 1 Ζ θνηλσληθή δηάθξηζε εκθαλίδεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζε ηξία (3) επίπεδα : αξλεηηθέο αληηιήςεηο (εηηθέηεο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο), αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (ιεθηηθή θαηάρξεζε, ππνηίκεζε, πεξηθξνλεηηθή ζπκπεξηθνξά, δηψμεηο θιπ). 2 Χο ζηεξεφηππν, έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Stallybrass, «κηα ππεξαπινπζηεπκέλε λνεξή - ζπλήζσο- εηθφλα θάπνηαο θαηεγνξίαο πξνζψπσλ, ζεζκψλ ή γεγνλφησλ, ε νπνία είλαη θνηλή, σο πξνο ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζε πνιινχο αλζξψπνπο». χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ ην απνηέιεζκα κηαο αλζξψπηλεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο θ α η ε γ ν ξ η ν π ν ί ε ζ ε ο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο σο δέθηεο ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα ηαμηλνκήζεη θαη λα νξγαλψζεη ηελ πνηθηιία ηνπ θφζκνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Οη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ηελ αλζξψπηλε ιεηηνπξγία είλαη ηα ζηεξεφηππα θαη αθνξνχλ ζε ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο, πνπ φκσο εμππεξεηνχλ ην άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξγαλψζεη ηελ πνιππινθφηεηα γχξσ ηνπ. 3 Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ινηπφλ, φηη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζπλζήθεο-αίηηα ζρεκαηηζκνχ ησλ ζηεξενηχπσλ, απνηειεί ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, δειαδή φηη νη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζηε δηακφξθσζε πξνθαηαιήςεσλ, ιφγσ αηειεηψλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα αλαδήηεζε-εχξεζε πιεξνθνξηψλ, εχθνια θαηαλννχκε, γηαηί ε 1 ΗΝΔ ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ Μειέηεο αξ.17, Καηάξηηζε θαη Απαζρφιεζε ( Δπηκέιεηα Ε. Παιεφο ), Αζήλα 2002, ζει Μάξδαο Γεκ. Γεψξγηνο, Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή Γηα βίνπ Παηδεία θαη Κνηλσλία, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2001, ζει Παπαζηάκνο ηάκνο, «χγρξνλεο Έξεπλεο ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία», εθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 1996, ζει

12 ζπλέληεπμε επηινγήο πξνζσπηθνχ, απνηειεί κηα επλντθή ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ ν ζπλεληεπμηαζηήο ζέηεη ζηνπο ππνςεθίνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, πνπ αθνξνχλ ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο ε πγεία, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ζπζηήλεηαη ε απνθπγή ηνπο, θαζψο αληηζηνηρνχλ ζε παγησκέλα ζηεξεφηππα ζην ρψξν ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα: Χο πξνο ηελ ειηθία: «Πφζν ρξνλψλ είζαη;» Χο πξνο ην θύιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: «Πνηά είλαη ε νηθνγελεηαθή ζνπ θαηάζηαζε;» θαη «ρεδηάδεηο λα θάλεηο νηθνγέλεηα;» Χο πξνο ηελ θαηαγσγή/εζληθόηεηα: «Δίζαη Έιιελαο πνιίηεο;» θαη «Πνηά είλαη ε κεηξηθή ζνπ γιψζζα;» Χο πξνο ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εμσεπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ππνθξχπηνπλ ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ): «Αλήθεηο ζε θάπνην ζχιινγν ή άιιε θνηλσληθή / ζξεζθεπηηθή / πνιηηηθή νξγάλσζε;» Χο πξνο ηελ θαηάζηαζε πγείαο: «Έρεηο θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο; Παξαθαιψ ζπκπιήξσζε ην παξαθάησ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ» θαη «Πνηά είλαη ε εκεξνκελία ησλ πην πξφζθαησλ ηαηξηθψλ ζνπ εμεηάζεσλ»; Χο πξνο ην ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό: «Σν δηθφ ζαο είδνο αλζξψπσλ είλαη ηφζν δεκηνπξγηθφ πνπ ηαηξηάδεηε ηέιεηα ζε απηή ηε ζέζε εξγαζίαο». χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή εξγαδνκέλσλ είλαη ίζσο πην ζνιά απφ πνηέ. Με ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθά, πνπ ζπλαγσλίδνληαη γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, ην θέληξν βάξνπο ησλ εξγνδνηψλ έρεη κεηαηνπηζηεί πηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο θαη ιηγφηεξα ζηα αληηθεηκεληθά ηνπο πξνζφληα Ζ Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κηα λέα ηάζε Τπφ ην πξίζκα ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ ( αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γήξαλζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θ.α ), ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ηεο αγνξάο ( παγθνζκηνπνίεζε, αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, αλάγθε 4 Γηάλλαξνπ Λίλα, Άξζξν κε Θέκα: «Πηπρία έρεηε, γιψζζεο κηιάηε, απφ πξνζσπηθφηεηα πψο πάηε;». Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 10 Μαξηίνπ

13 επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο ), αιιά θαη ηεο αιιαγήο πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο γηα ην ξφιν θαη ηηο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ ( εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ), νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πέξαλ φκσο ησλ αλσηέξσ βαζηθψλ αιιαγψλ θαη πξνθιήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο ( 3 ) βαζηθέο θαηεγνξίεο: Ζζηθνί : ε παξνρή επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο, απνηειεί γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο κηα εζηθή πξαθηηθή πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα επξχηεξσλ θνηλσληθψλ αμηψλ γηα ην «ζσζηφ θαη θνηλσληθά απνδεθηφ», Καλνληζηηθνί : αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο, σο δείγκα ζπκκφξθσζεο κε ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πεξί θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, Οηθνλνκηθνί: κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ επελδχνπλ ζε πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γηαηί έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ζα απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο εθαξκνγήο ( κηα εηαηξεία πνπ απαζρνιεί εξγαδφκελνπο κε «δηαθνξεηηθά» ραξαθηεξηζηηθά θαη επηζπκεί λα επεθηαζεί, είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ). Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, νη επηρεηξήζεηο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα κνληέια εηαηξηθήο επηηπρίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, αιιά θαη ζε κηα γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ ηζφηηκε θαη ηζνκεξή απφιαπζε ησλ αγαζψλ ηεο. Όια ηα άηνκα αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, ηελ ειηθία, ηηο ζξεζθεία, ηηο ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο ή ηηο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηε κέξηκλα πνπ ηνπο αλαινγεί. Ζ Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (diversity management), είλαη κηα λέα αληίιεςε θαη ζεκαίλεη αλάπηπμε νξγαλσζηαθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ αμηνπνηνχλ επνηθνδνκεηηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία θαη δεκηνπξγνχλ έλα δίθαην θαη αμηνθξαηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο εξγαδφκελνπο. Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο, φηη ε Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο δελ αθνξά κφλν ζηελ απιή ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη δελ εθαξκφδεηαη γηα ηελ απνθπγή δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ. Δληείλεηαη πέξα απφ απηά, δεδνκέλνπ φηη 13

14 αληηκεησπίδεηαη ζηξαηεγηθά θαη επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ηα ππφινηπα ζηξαηεγηθά πιάλα ηεο επηρείξεζεο. Ζ έξεπλα ηεο Δ.Β.Σ.Ρ ( European Business Test Panel ), έδεημε φηη νη επηρεηξήζεηο ζηε Βφξεηα θαη Γπηηθή Δπξψπε, είλαη πηζαλφηεξν λα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο φηη ηα λέα θξάηε-κέιε ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά ππάξρνπλ εμαηξέζεηο. Δπίζεο, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη θαιά ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, είλαη πςειφηεξν ζηε Γεξκαλία, ζηηο Κάησ Υψξεο, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηε Ννξβεγία θαη ρακειφηεξν ζηα λέα θξάηε-κέιε, φπσο ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Σζερία 5. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε ζηελ Δπξψπε, άξα θαη ζηελ Διιάδα, αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθή πνιηηηθή ζηάζε. Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, είλαη ε ελίζρπζε ηεο πνιπκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ζχλζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο λα ελζσκαηψζνπλ επθνιφηεξα θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα «δηαθνξεηηθνχο» εξγαδφκελνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηέηνηεο πξαθηηθέο, παξέρνληαο πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη θαζηεξψλνληαο Πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, κέζσ ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (COM (2002) 347, Βξπμέιιεο, ). 2. Σα είδε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο ( κέηξα επαλόξζσζεο θπξώζεηο ) Οη δηαθξίζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη, είηε άκεζεο, είηε έκκεζεο. Άκεζε δηάθξηζε ππάξρεη, φηαλ έλα πξφζσπν πθίζηαηαη ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε απφ άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε, ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο, θχινπ ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα κηα γπλαίθα 40 εηψλ θαηαζέηεη αίηεζε γηα ζέζε πσιήηξηαο ζε 5 Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Γηαρείξηζε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν», Οδεγφο ( guidelines), γηα ηελ έληαμε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο ζην Management ησλ επηρεηξήζεσλ (Diversity Management), γηα Δξγνδφηεο θαη Γηεπζπληέο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, Αζήλα, Ηνχληνο 2008, ζει.13 επ. 14

15 θαηάζηεκα εηδψλ ξνπρηζκνχ, αιιά ζηελ ζπλέληεπμε ηεο αλαθνηλψλνπλ φηη ε εηαηξεία πξνζιακβάλεη άηνκα ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ. Οη έκκεζεο δηαθξίζεηο, σζηφζν, ζπλήζσο είλαη πην αλεπαίζζεηεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ θαιχπηνληαη. Απηέο ιακβάλνπλ ρψξα, φηαλ κηα θαηλνκεληθά νπδέηεξε δηάηαμε ή πξαθηηθή, εθαξκφδεηαη κελ ζε φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, αιιά επηδξά δπζαλάινγα ζηα κέιε κηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εξγνδφηεο, απνθαζίδεη, απφ ηνπο ππνςήθηνπο πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα εξγαζία, λα εμαηξέζεη φζνπο θαηνηθνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο πφιεο. Όκσο έλα κεγάιν πνζνζηψλ αζίγγαλσλ θαηνηθεί ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη σο εθ ηνχηνπ, νη ππνςήθηνη αζίγγαλνη βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ, έρνληαο ππνζηεί έκκεζε δηάθξηζε. Έλα άιιν θιαζζηθφ παξάδεηγκα έκκεζεο δηάθξηζεο, απνηειεί ε παξεκπφδηζε ελφο αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ έλα ρψξν εξγαζίαο, φηαλ δελ ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο ή ε απαξαίηεηε εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε, πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ αηφκνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ε δηάζηαζε ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ. Αθξηβψο επεηδή νη άλζξσπνη έρνπλ πνιιαπιέο ηαπηόηεηεο, ε δηάθξηζε κπνξεί λα αθνξά πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα γπλαίθα πξνεξρφκελε απφ κηα εζληθή κεηνλφηεηα, κπνξεί λα ππνζηεί δηάθξηζε ιφγσ ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ δχν ηδηνηήησλ ηεο. Έλαο κεηαλάζηεο κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο, κπνξεί επίζεο λα βηψζεη ηελ πξνθαηάιεςε γηα πνιινχο ιφγνπο. Έλα πξφζσπν κπνξεί λα βηψζεη ηελ πνιιαπιή δηάθξηζε κε ηξεηο ηξφπνπο: α) λα ππνζηεί δηάθξηζε γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζην πξφζσπφ ηνπ, αιιά ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, β) λα ππνζηεί ζσξεπηηθή δηάθξηζε (additive discrimination), δειαδή λα πέζεη ζχκα δηάθξηζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γηα πεξηζζφηεξνπο φκσο απφ έλαλ ιφγνπο, κε ζπλέπεηα ε δηαθξηηηθή ζε βάξνο ηνπ κεηαρείξηζε λα θαζίζηαηαη αθφκε πην επαρζήο γηα απηφλ γ) «δηαζηαπξνύκελε» δηάθξηζε (intersectional discrimination), πνπ είλαη παξφκνηα κε ηελ ζσξεπηηθή, κε κφλε δηαθνξά φηη, ν ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ππέζηε δηάθξηζε είλαη αλεπαίζζεηνη θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαγλσζηνχλ. 6 6 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Δπξσβαξφκεηξνπ 296, ην 3% ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ππέζηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007), ζηε βάζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ιφγσλ δηάθξηζεο (Special Eurobarometer

16 Καζεκεξηλά, εξγαδφκελνη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, θαηαγγέιινληαο πεξηζηαηηθά δηαθξηηηθήο ζε βάξνο ηνπο κεηαρείξηζεο. Οη θαηαγγειίεο αθνξνχλ ζε ηξεηο (3) βαζηθέο πηπρέο ηεο απαζρφιεζεο (κε ηελ επξεία έλλνηα): α) ζην ζηάδην πνπ ν/ε άλεξγνο/ε αλαδεηά εξγαζία, β) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο (δει. ζην ζηάδην ηεο απαζρφιεζεο) θαη γ) ζην ζηάδην ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο (απφιπζε). Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ θαηαγγειηψλ είλαη φηη, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ/ηεο εξγαδφκελνπ/εο (ή ηνπ αλέξγνπ) θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ/ηεο. Ζ Οδεγία γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα ( 2000/43 ΔΚ ) θαη ε Οδεγία γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ απαζρφιεζε ( 2000/78 ΔΚ ), εγθξίζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νξηζκέλα ειάρηζηα θνηλά πξόηππα ζηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σα θξάηε-κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρνπλ πςειφηεξν, απφ ην νξηδφκελν ζηηο αλσηέξσ δχν Οδεγίεο, επίπεδν πξνζηαζίαο απφ ηηο δηαθξίζεηο. Πξνζθεχγνληαο ζηε δηθαηνζχλε ή ζε άιιν αξκφδην φξγαλν, ηα ζχκαηα έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ ζηήξημε απφ νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, φπσο, παξαδείγκαηνο ράξε, νη ελψζεηο εξγαδνκέλσλ ή νη Μ.Κ.Ο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαθξίζεηο. πλήζσο ηα ζχκαηα πξέπεη λα δψζνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο, γηα λα ηνπο δνζεί ε ζηήξημε απηή. Δπεηδή νη πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο δχζθνιν λα απνδεηρηνχλ, νη Οδεγίεο πξνβιέπνπλ φηη, ζηηο ππνζέζεηο δηαθξίζεσλ, ην επίπεδν ηεο απνδείμεσο πνπ απαηηείηαη απφ ην θεξφκελν ζχκα, είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ θαλνληθά ζα απαηηείην. Άπαμ ν ελάγσλ πξνζθνκίζεη ζηνηρεία, βάζεη ησλ νπνίσλ πηζαλνινγείηαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, ην «βάξνο ηεο απνδείμεσο» αληηζηξέθεηαη ζηνλ ελαγφκελν, ν νπνίνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη δελ ππήξμε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη ζηα αζηηθά θαη δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη (European Commission), Discrimination in the European Union : «Perceptions, Experiences and Attitudes», Summary, Publication July 2008, ). 16

17 δηαδηθαζίεο, φρη φκσο ζηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο, φπνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην παξαδνζηαθά πςειφηεξν επίπεδν απνδείμεσο, νχηε ζηηο δηαδηθαζίεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ θνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηα εζληθά δηθαζηήξηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη, νη θπξψζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηηκσξνχληαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Οη θπξψζεηο θαηά φζσλ δηαπξάηηνπλ δηαθξίζεηο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ( δειαδή λα επηηπγράλνπλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ), αλάινγεο κε ηελ παξάβαζε ( δειαδή λα αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηε βαξχηεηα θαη ηε θχζε ηεο δεκίαο ή/θαη ηεο βιάβεο πνπ έρεη πξνθιεζεί ) θαη απνηξεπηηθέο ( δειαδή λα απνηξέπνπλ κειινληηθέο δηαθξηηηθέο ελέξγεηεο ). Οξηζκέλα θξάηε κέιε, θαηά παξάδνζε επέβαιαλ πνηληθέο θπξψζεηο γηα νξηζκέλεο κνξθέο δηαθξίζεσλ, θπξίσο πξφζηηκα θαη θπιάθηζε. Δπεηδή φκσο νη θνηλνηηθέο Οδεγίεο, γεληθά εθαξκφδνληαη κέζσ ηνπ αζηηθνχ, εξγαηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο, είρε σο ζπλέπεηα λα επηβάιινληαη ζπρλφηεξα θπξψζεηο, φπσο ε απνδεκίσζε. Ζ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απνδεκίσζε γηα δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζην παξειζφλ ή ζα πξνθιεζεί ζην κέιινλ θαη ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, απνδεκίσζε γηα πξνζσπηθή βιάβε, φπσο ςπρηθή νδχλε, ή «παξαδεηγκαηηθή» απνδεκίσζε, πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνθιεζείζα βιάβε, κε ζηφρν ηελ ηηκσξία ηνπ δηαπξάμαληνο ηε δηάθξηζε. Σν ζχκα απνδεκηψλεηαη έηζη άκεζα, ζε αληίζεζε κε ηα επηβαιιφκελα δπλάκεη ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ πξφζηηκα, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζην θξάηνο. Άιια κέηξα επαλφξζσζεο είλαη, ε «κεηαβαηηθή ηθαλνπνίεζε» γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηάθξηζεο θαη ε επηβνιή ζηνλ δηαπξάμαληα δηάθξηζε ηεο ππνρξέσζεο λα ιάβεη δξάζε γηα ηελ πξφιεςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηάθξηζεο ζην ζχκα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε, ε εληνιή απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηγέληνο ζηε ζέζε εξγαζίαο ή ε πηνζέηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θώδηθα πξαθηηθήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνβιέπνληαη εηδηθέο θπξψζεηο γηα ηηο εηαηξείεο ή ηνπο νξγαληζκνχο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηα θπζηθά πξφζσπα. Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ θξίλνληαη έλνρεο γηα δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή ηζαγέλεηαο, κπνξεί λα επηβιεζεί απόζπξζε ή αθύξσζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο ππνβάιεη, ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηνπο έρνπλ θαηαθπξσζεί ή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ ιακβάλνπλ απφ δεκφζηνπο θνξείο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη εηαηξείεο 17

18 απνθιείνληαη απφ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα δεκφζηα έξγα ή ηε ιήςε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα δηάζηεκα έσο θαη δχν εηψλ Ζ γλώκε ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηώλ γηα ηηο δηαθξίζεηο 3.1.Δηδηθό Δπξσβαξόκεηξν 296 Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κε εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδεη ην Δηδηθό Δπξσβαξόκεηξν 296, δειαδή ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Εεηεκάησλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπηθνηλσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 κε ηνλ ηίηιν : Γηαθξίζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε : Αληηιήςεηο, Δκπεηξίεο θαη πκπεξηθνξέο. Ζ έξεπλα απηή, κεηαμχ άιισλ, θαηέγξαςε ηα επίζεκα πνζνζηά ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, πνπ ζεσξνχλ ζπρλέο ή ζπάληεο αληίζηνηρα, ηηο έμη (6) βαζηθέο θαηεγνξίεο δηαθξίζεσλ. Δζηηάδνληαο ζηα πνζνζηά πνπ ζεσξνχλ δηαδεδνκέλεο ηηο έμη επηκέξνπο θαηεγνξίεο δηαθξίζεσλ, ηα λνχκεξα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά θαη αιιάδνπλ ειαθξψο ηηο κέρξη ηψξα αληηιήςεηο πεξί δηαθξίζεσλ ζε επίπεδν Δ.Δ. Δηδηθφηεξα: ην 62% πηζηεχεη φηη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο νη δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, ην 51% απηέο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, ην 45% ηελ αλαπεξία, ην 42% ηελ ειηθία, ην 42% ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο θαη ην 36% ην θχιν. Γεδνκέλνπ φηη νη δηαθξίζεηο ιφγσ εζλνηηθήο θαηαγσγήο είλαη πιένλ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα θάζε θξάηνο-κέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα δειψζνπλ, εάλ είλαη ζχκθσλνη ή αληίζεηνη ζηα αθφινπζα κέηξα : α) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 7 ε πνιιέο ρψξεο πξνβιέπνληαη θπξψζεηο πνπ απνζθνπνχλ εηδηθά ζηελ επαλφξζσζε ηεο δηάθξηζεο, αληί ή επηπιένλ ησλ πην γεληθψλ αζηηθψλ, πνηληθψλ ή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζην Βέιγην επηβάιινληαη θπξψζεηο φπσο πξφζηηκα πνηληθνχ δηθαίνπ, θπιάθηζε θαη απνδεκίσζε γηα βιάβε, αζηηθή απνδεκίσζε, αθχξσζε ξεηξψλ ζπκβάζεσλ, δηαηαγή γηα ηελ παχζε δηαθξηηηθήο πξαθηηθήο θαη δεκνζίεπζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαδόκελνη απνιύζεθαλ επεηδή θαηήγγεηιαλ δηάθξηζε (αληίπνηλα), κπνξνύλ λα επαλαπξνζιεθζνύλ θαη λα εηζπξάμνπλ ηνπο κηζζνύο πνπ έρνπλ απνιέζεη, ή ελαιιαθηηθώο λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε ίζε κε ηνπο κηζζνύο έμη κελώλ. ηελ Ηηαιία, ζχκθσλα κε ηα δηαηάγκαηα κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζην εζληθφ δίθαην νη νδεγίεο, έλαο δηθαζηήο κπνξεί λα δηαηάμεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ άξζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ θαηάζηαζε σο είρε πξν ηεο ηειέζεσο ηεο δηάθξηζεο. Σα κέηξα απηά βαζίδνληαη ζηελ ηδέα φηη θάζε δηαθξηηηθή πξάμε είλαη παξάλνκε θαη ζπλεπψο άθπξε. Οη απνιύζεηο ιόγσ δηαθξίζεσλ ζεσξνύληαη πάληα άθπξεο θαη νη εξγαδφκελνη πνπ απνιχνληαη άδηθα κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Οη δηθαζηέο κπνξνχλ επίζεο λα δηαηάμνπλ ηε δεκνζίεπζε κηαο απφθαζεο ζε εζληθή εθεκεξίδα. Σα ζχκαηα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε γηα νηθνλνκηθέο δεκίεο θαη άιιεο βιάβεο. 18

19 ζύλζεζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηφ, ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, β) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, ζα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο λα επηιεγνχλ ζε κηα ζπλέληεπμε ή λα πξνζιεθζνχλ, αληαγσληδφκελνη ππνςεθίνπο κε ίδηα πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο. ε γεληθέο γξακκέο, νη Δπξσπαίνη πνιίηεο είλαη ζχκθσλνη κε ηα αλσηέξσ δχν εηδηθά κέηξα, αλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηάρζεθε ππέξ ηεο θαζηέξσζεο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ( 71% ), ελψ γηα ην πξψην κέηξν, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 57%. Σν κεγάιν απηφ πνζνζηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο δπλακηθψλ κέηξσλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπλζεθψλ πξφζιεςεο, θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ππφςε δεηήκαηα. 8 8 Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο αλσηέξσ έξεπλαο, ηα άηνκα ξσηήζεθαλ επίζεο γηα ην εάλ ππέζηεζαλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. Σν 15% απάληεζε φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσδεθάκελεο απηήο έξεπλαο, έπεζε ζχκα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ιφγνπο δηάθξηζεο πνχ ειήθζεζαλ ππφςε : αλαπεξία, εζλνηηθή θαηαγσγή, ειηθία, γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο. Σν 85% ησλ Δπξσπαίσλ απάληεζε φηη δελ βίσζε θαλελφο είδνπο δηάθξηζε θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έξεπλαο έηνο. Πάλησο, ν ζπλεζέζηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα άηνκα δήισζαλ φηη ππέζηεζαλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, είλαη ε ειηθία ( 6%). ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη, ζθνπίκσο ην εξσηεκαηνιφγην δελ πξνζδηφξηδε εάλ ε δηάθξηζε έγηλε ιφγσ κεγάιεο ή λεαξήο ειηθίαο, ψζηε λα επηηξαπεί ζηνπο εξσηεζέληεο λα εξκελεχζνπλ ειεχζεξα ηελ θαηεγνξία «δηάθξηζε ιφγσ θχινπ». Έλα αθφκε ζεκαληηθφ δεηνχκελν ηεο ππφςε έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί, κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ απιψλ πνιηηψλ, εάλ ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπλ νη ρψξεο ηεο Δ.Δ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο, είλαη πςειφ ή φρη. πγθξίλνληαο θαλείο ηα θεηηλά ζηνηρεία, κε απηά ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνθχπηεη κηα πνιχ κηθξή αχμεζε ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ : έηζη ην 47% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη νη πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, έλαληη ηνπ 45% πνπ απάληεζε ζεηηθά ην 2006, ελψ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο κεηψζεθαλ ζην 48%, απφ ην 51% πνπ ήηαλ ην Σα πςειφηεξα πνζνζηά ζεηηθήο απάληεζεο ζην αλσηέξσ εξψηεκα, ζεκεηψζεθαλ ζηε Φηλιαλδία θαη ζηελ Κχπξν (κε πνζνζηφ 66% θαη ζηηο δχν ρψξεο), θαη αθνινπζεί ε Οιιαλδία κε πνζνζηφ 64%. ( Special Eurobarometer 296 (European Commission), Discrimination in the European Union : «Perceptions, Experiences and Attitudes», Summary, Publication July 2008, ). 19

20 3.2. Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη κηα ηξηπιήο θαηεχζπλζεο πξνζέγγηζε γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηηο δηαθξίζεηο ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο: α) ηελ αχμεζε ηεο πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο θαη επθαηξίεο, β) ηελ ελίζρπζε ηεο λνκνζεζίαο θαη γ) ηελ αλάπηπμε (φπνπ ρξεηάδεηαη), ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ, γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί μερσξηζηά ζηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο ησλ απεηινχκελσλ κε δηάθξηζε θνηλσληθψλ νκάδσλ. Οη Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ εθαξκφδεηαη ζσζηά, ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ PROGRΔSS, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηεο Δ.Δ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ : α). Πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, β). ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ, εξεπλεηηθέο κειέηεο θαη γ). ππνζηήξημε ζε επξσπατθά δίθηπα κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. Με πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 743,25 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ γηα δηάζηεκα επηά εηψλ, ην PROGRESS είλαη αλνηθηφ ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ, ηηο ρψξεο πνπ είλαη ππνςήθηεο γηα έληαμε ζηελ Δ.Δ θαη ηηο ρψξεο ηεο ΔΕΔ/ηνπ ΔΟΥ. 9 ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη, πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε, είλαη ε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία ΔQUAL, πνπ 9 Σν PROGRESS ρξεκαηνδνηεί ηέζζεξα δίθηπα-νκπξέιεο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ: Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν ελάληηα ζην Ραηζηζκφ (ENAR), ην Δπξσπατθφ Φφξνπκ Αλαπεξίαο (EDF), ηε Γηεζλή Έλσζε Οκνθπινθίισλ (ILGA-Europe) θαη ηελ Δπξσπατθή Πιαηθφξκα Ζιηθησκέλσλ (AGE). Πξσηνζηαηεί ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο, φρη κφλν ζηελ απαζρφιεζε. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη ην Δπξσπατθφ Λφκππ Γπλαηθψλ, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη έλα κεγάιν αξηζκφ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ρξεκαηνδνηεί ηελ θακπάληα ελεκέξσζεο «Γηα ηε Πνηθηινκνξθία - Δλάληηα ζηηο δηαθξίζεηο», πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε γηα κηα κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαθξίζεηο θαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (http://www.ec.europa.eu/social/european Commission >Employment, Social Affairs and Equal Opportunities >tackling discrimination. Bι. επίζεο europa.eu/employment_ social/progress_en/htm 20

21 ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ζηνρεχεη ζηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη δηάδνζε λέσλ ηξφπσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο αληζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Ζ Κ.Π ΔQUAL νινθιεξψλεη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνεγνχκελσλ Πξσηνβνπιηψλ EMPLOYMENT & ADAPT θαη ζπκπιεξψλεη ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο Σν Πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζηεξίμεη κηα νξηδφληηα πξνζέγγηζε ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο νπνίεο ζα έρνπλ πξφζβαζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο απνθιεηζκέλσλ ή απεηινχκελσλ απφ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο νκάδσλ θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ. Βαζηθέο αξρέο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ: α) oη Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο, σο ηζρπξέο θαη δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο θνξέσλ, β) ε δηαθξαηηθόηεηα κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ δξάζεσλ ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηεο EQUAL, γ) ε θαηλνηνκία, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο, ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελεξγεηψλ, δ) ε ελδπλάκσζε, σο ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ζηελ επηινγή θαη πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ, ε) ε νξηδόληηα πξνζέγγηζε ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζη) ε ελζσκάησζε ( mainstreaming ), ησλ θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε. 10 Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ απαζρφιεζε, θαηέζηε αθφκε πην εκθαλήο, φηαλ ην 2007 αλαθεξχρζεθε Δπξσπατθή Υξνληά Ίζσλ Δπθαηξηώλ γηα Όινπο. ηφρνη απηήο ηεο ρξνληάο ήηαλ α) λα δηεμαρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εμάιεηθαλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ηε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δέρνληαη θάπνηα άηνκα ιφγσ θχινπ, εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ειηθίαο, β) λα εληζρπζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ θνξείο, πνπ κπνξνχλ λα επηκνξθψζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ 10 Σν ειιεληθφ Πξφγξακκα ηεο Κ.Π EQUAL έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν κε (πνζνζηφ 75%). Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Διιάδα είλαη Δπξψ ( πνζνζηφ 25%), 11 European Commission >2007 European Year of Equal Opportunities for all.. 21

22 δεμηφηεηεο ζε άηνκα, πνπ γηα θάπνην ιφγν είραλ απνθιεηζηεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 11 Σέινο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ην Δπξσπατθό Παξαηεξεηήξην ησλ Φαηλνκέλσλ Ραηζηζκνύ θαη Ξελνθνβίαο (EUMC), πνπ ηδξχζεθε ην Απνζηνιή ηνπ ήηαλ λα παξέρεη ζηελ Κνηλφηεηα θαη ζηα θξάηεκέιε ηεο αληηθεηκεληθά, αμηφπηζηα θαη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα θαηλφκελα ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ αληηζεκηηηζκνχ ζε επξσπατθφ επίπεδν, πνπ κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ, φηαλ πξφβαηλαλ ζε ελέξγεηεο ή θαζφξηδαλ ελέξγεηεο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σν 2007 ην Παξαηεξεηήξην αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκό Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ν Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ, κειεηά ην εχξνο θαη ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, αλαιχεη ηα αίηηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη εμεηάδεη ηα παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο. Πξνο ηνχην, ζπιιέγεη, θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά θέληξα ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ή Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Αλάκεζα ζηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξεηαη λα ζπιιέμεη ζηνηρεία ν ελ ιφγσ Οξγαληζκφο, είλαη θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαζρφιεζεο. Γηα ηελ απνθπγή άζθνπεο επαλάιεςεο πξνζπαζεηψλ, ιακβάλεη ππφςε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί απφ ηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα θαη άιινπο αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηδίσο απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Σέινο, είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην ζπληνληζκφ ελφο «επξσπατθνχ δηθηχνπ πιεξνθφξεζεο γηα ην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία» (RAXEN) Βι. ec.europa.eu/scadplus/leg/el/c10411htm 22

23 4. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Έλσζεο, ησλ εζληθώλ θξαηώλ, αιιά θαη ηνπ Σξίηνπ Σνκέα γηα ηελ άξζε όισλ ησλ κνξθώλ δηάθξηζεο - Βέιηηζηεο πξαθηηθέο αλά θαηεγνξία δηάθξηζεο 4.1. Γηαθξίζεηο ιόγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ιόγσ ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ Γεληθά Ζ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ ίδηα ρψξα θνβίδεη πνιινχο Δπξσπαίνπο. Απφ ηελ Πνξηνγαιία, κέρξη ηε Ννξβεγία θαη ηε Γαλία, απφ ην Βέιγην θαη ηε Γαιιία σο ηελ Απζηξία, βιέπνπκε λα απμάλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ηα θφκκαηα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζαλ θχξην ιάβαξφ ηνπο ηηο πνιηηηθέο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ Αληηπξφεδξνο ηεο νξγάλσζεο Δπξσπατθφ Γίθηπν θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ, θ. Παζθάι αξφλ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηζεκαίλεη φηη ζηελ Δπξψπε ηεο νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ, ν «μέλνο» είλαη ν πην εχθνινο ζηφρνο, αθφκε θαη ζήκεξα πνπ ε πνιπκνξθία αλαγλσξίδεηαη ζαλ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξψπεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ έρεη δηπιαζηαζηεί θαη θζάλεη ζήκεξα ηα 175 εθαηνκκχξηα. Έλαο ζηνπο 35 αλζξψπνπο ζηε γε ζήκεξα είλαη κεηαλάζηεο. H ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη αδηακθηζβήηεηε : ην ζχλνιν ησλ εκβαζκάησλ πνπ ζηέιλνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο αλέξρεηαη ζε 100 δηζ. δνιάξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, «αλεβάδνπλ» ην βηνηηθφ επίπεδν ζηηο παηξίδεο ηνπο, ελψ θαιχπηνπλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, θαζψο πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ δήηεζε. 13 Σα θαηλφκελα θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα έληνλα. Παξά ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη απαγνξεχζεηο, νη κεηαλάζηεο ζε φια ζρεδφλ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη άκεζεο δηαθξίζεηο, 13 «Μεηά ηηο επηζέζεηο ηεο Αι Κάτληα απνθηήζακε έλα λέν ερζξφ, ηνπο αθξαίνπο ηζιακηζηέο, γηα λα γεληθεπηεί έηζη ε θαρππνςία καο γηα έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ αλζξψπσλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη Δπξσπαίνη πνιίηεο, αιιά ζην ζξήζθεπκα κνπζνπικάλνη. Ζ 11ε επηεκβξίνπ αλακθίβνια άιιαμε ην θιίκα θαη εληζρχζεθε ε ηδέα φηη ην θάζε «μέλν ζηνηρείν», κπνξεί λα είλαη εμνξηζκνχ απεηιή». Βι. ηβξνπνχινπ Γφμα, «Σν θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ», δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα, 2.shtml/-17-k. 23

24 ηφζν σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, ηηο ακνηβέο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αιιά θαη σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο, θαζψο κεγάιν πνζνζηφ εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο θαη ρσξίο λα ηνπ θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 4.1.α. Όξνη θαη δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο κε γεγελώλ εξγαδνκέλσλ ην ρξνληθό ελόο πξναλαγγειζέληνο απνθιεηζκνύ Γπζηπρψο, είλαη πνιχ ζπρλφ ην θαηλφκελν, νη αγγειίεο πξφζιεςεο ππαιιήισλζπλεξγαηψλ ζηνλ Σχπν λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζπλεπάγνληαη άκεζεο δηαθξίζεηο γηα ηνπο ππνςήθηνπο, φπσο ε ραξαθηεξηζηηθή εθείλε κλεία, φηη πξνζιακβάλνληαη «κόλν γεγελείο» ή «κφλν γλήζηνη γεγελείο», κε ζπλέπεηα λα απνθιείνληαη φζνη απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα κηαο ρψξαο κέζσ πνιηηνγξάθεζεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ αγγειίεο πνπ εκπεξηέρνπλ έκκεζεο δηαθξίζεηο, φηαλ ζηα ηηζέκελα θξηηήξηα πξφζιεςεο αλαθέξεηαη παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ή νη επαξθείο γισζζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ρσξίο ηα αλσηέξσ «πξνζφληα» λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθφκελε ζέζε εξγαζίαο. Μηα πξψελ ππάιιεινο κεγάιεο εηαηξείαο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζην Βέιγην, θαηήγγεηιε ζην Κέληξν Ίζσλ Δπθαηξηψλ ελάληηα ζην Ραηζηζκφ, ηελ χπαξμε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ πξνσζνχζαλ κηα ιίζηα απφ πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο κε ην ζήκα Β.Β.Β ( Βlanc, Bleu, Belge ) ή ην ζήκα «κε βειγηθή θαηαγσγή» («d origine belge» ). Καηαγγειίεο γηα παξφκνηεο πξαθηηθέο ζηε Γαιιία, έδεημαλ φηη πνιιέο εηαηξείεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα απηή, ζεκαηνδνηνχζαλ πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, κε ηελ έλδεημε B.B.R ( Bleu, Blanc, Rouge ). Πξφθεηηαη γηα έλαλ θψδηθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ρξψκαηα ηεο γαιιηθήο ζεκαίαο, απνθιείνληαο έηζη απφ ζέζεηο εξγαζίαο κε-γάιινπο πνιίηεο. ηε νπεδία, κηα γπλαίθα απφ ηε Βνζλία, πνπ δελ είρε φκσο θάπνηα ηδηαίηεξε πξνθνξά ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηεο, δελ πξνζιήθζεθε ζαλ ηειεθσλήηξηα, θαζψο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θηήζε ηεο ππφςε ζέζεο, ήηαλ ε ηέιεηα γλψζε ηεο ζνπεδηθήο γιψζζαο. Κξίζεθε φηη ν εξγνδφηεο έζεζε θξηηήξηα πξφζιεςεο πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηελ πξνο θαηάιεςε ζέζε. ε κία παξφκνηα ππφζεζε, Δπηηξνπή πξφζιεςεο ζην Γνπβιίλν, έζεζε εξσηήζεηο ζε ππνςήθην ππάιιειν κε θαηαγσγή απφ ην νπδάλ, πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζξεζθεία θαη ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ, παξφιν πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο δελ είραλ ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ δηεθδηθνχζε. 24

25 Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία, νη ξηδσκέλεο πξνθαηαιήςεηο γηα ηα νλφκαηα πνπ ππνλννχλ μέλε θαηαγσγή θαη θαηά ζπλέπεηα αλεπηζχκεηα ραξαθηεξηζηηθά, απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο απφξξηςεο ησλ ππνςεθίσλ απφ κηα ζέζε εξγαζίαο. Οη γπλαίθεο - κέιε ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπρλά δέρνληαη επηζέζεηο θαη απφ ηνπο πειάηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, φπνπ εξγάδνληαη. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ επεηζνδίσλ, πνιινί εξγνδφηεο ζηε Γαιιία, ππνρξεψλνπλ ηηο λέεο ππαιιήινπο λα αιιάμνπλ ην φλνκά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ «θνβίζνπλ ηνπο πειάηεο». 14 Ζ Βξεηαλία απφ ηελ άιιε, ππήξμε κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ απέθηεζαλ Δπηηξνπή γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα θαη λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο. Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη ζην ζέκα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, ε Βξεηαλία είλαη πην πξνσζεκέλε, αθφκε θαη ζε ζχγθξηζε κε ηε νπεδία, γηαηί έρεη πην καθξφρξνλε εκπεηξία, γηαηί έρεη θαιχηεξε λνκνζεζία θαη γηαηί έρεη αξρίζεη λα ζπδεηάεη ηα πξνβιήκαηα πνιχ πην πξηλ. Σαπηφρξνλα φκσο νη δηαθξίζεηο ππάξρνπλ, αιιά επεηδή ν λφκνο είλαη απζηεξφο, δελ είλαη πξνθαλείο, αλ θαη κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη απφ ηηο θαηάθσξεο δηαθξίζεηο. Σν ελδηαθέξνλ θαηλφκελν πνπ βιέπνπκε ζηε Βξεηαλία, είλαη φηη ν ξαηζηζκφο θαη ηα ζηεξεφηππα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ Μ.Μ.Δ δελ είλαη αθξαία, αιιά παξνπζηάδνληαη κε θάπνηεο ιαλζάλνπζεο κνξθέο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη απηή ηε ζηηγκή είλαη έλαο ιαλζάλσλ ξαηζηζκφο, πνπ λαη κελ δελ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παιηψλ κεηνλνηήησλ ( καχξνη ), επηζηξέθεη φκσο πιένλ ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ. 4.1.β. πλζήθεο εξγαζίαο αιινδαπώλ εξγαδνκέλσλ Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, νη αιινδαπνί εξγαδφκελνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαινχληαη λα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, αλάγλσζε ηεο νπνίαο ειάρηζηα γλσξίδνπλ, κε απνηέιεζκα λα ζπλνκνινγνχλ ελ αγλνία ηνπο ζε δπζκελείο φξνπο εξγαζίαο, ρσξίο λα ην αληηιακβάλνληαη. Αιιά θαη ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα κηζζνδνζίαο ηνπο, δε ζπληάζζνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο 14 Βι. European Network Against Racism ( ENAR ) «Combating Religious and Ethnic Discrimination in Employment», From the EU and International Perspective, Authors: Barbara Liegl, Bernhard Perching & Birgit Weyss, ζει

26 γιψζζα, κε φηη θηλδχλνπο απηφ ελέρεη γηα ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. Δμάιινπ θαη ζηα εξγνηάμηα, νη πηλαθίδεο αζθάιεηαο δελ είλαη γξακκέλεο θαη ζε γιψζζα θαηαλνεηή γηα απηνχο, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηά ηνπο. 15 Σν «Bullying» είλαη κηα λέα κνξθή δηάθξηζεο, γηα ηελ νπνία νη θαηαγγειίεο πιεζαίλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή, δειαδή ε επίκνλε, πξνζβιεηηθή, θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε θαηάρξεζε εμνπζίαο ή ε επηβνιή άδηθσλ πνηληθψλ θπξψζεσλ - κε ζπλέπεηα ην ζχκα λα αηζζάλεηαη αλαζηάησζε, απεηιή, ζηξεο θαη κεησκέλε απηνπεπνίζεζε - παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Οη επάισηεο νκάδεο πνιχ ζπρλά πθίζηαληαη πξνζβνιή ή επαγγεικαηηθή ηαπείλσζε ιφγσ ηεο πξνθνξάο ηνπο ή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ δέξκαηφο ηνπο. 16 Παξνκνίσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη έλα - αληίζηνηρν κε ην «Bullying» - θαηλφκελν, ην νπνίν, αλ θαη ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ δελ είλαη αθφκα γλσζηή, απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ. Σν θαηλφκελν απηφ, γλσζηφ σο ζύλδξνκν Mobbing, νξίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή νξνινγία, σο «ε άζθεζε, ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ ή κεηαμχ 15 Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Η.ΓΔ.Κ.Δ, κε ηίηιν: «Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο δεύηεξεο ζε εξγαδόκελνπο Μεηαλάζηεο», εθπαηδεχεη ελήιηθεο εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηνπο εηζάγεη ζηνλ ειιεληθφ Πνιηηηζκφ δηδάζθνληάο ηνπο ζηνηρεία απηνχ θαη ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, ν Γήκνο Αζελαίσλ δηνξγαλψλεη ζε ηαθηηθή βάζε πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ελήιηθεο κεηαλάζηεο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθή αλάγθε. βι. Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Σ.Δ.Η Πεηξαηά, ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ, Σεχρνο 5, ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα: Δπίζεο, ζην «ηέθη Μεηαλαζηώλ» ζηελ Αζήλα παξαδίδνληαη καζήκαηα ειιεληθψλ γηα αιινδαπνχο. Σα καζήκαηα, πνπ δηνξγαλψλεη ην Γίθηπν Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ, είλαη δσξεάλ, νη θαζεγεηέο εζεινληέο θαη νη καζεηέο απφ θάζε γσληά ηεο γεο. ηε Θεζζαινλίθε, ην Μαθεδνληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο παξαρσξεί αίζνπζεο γηα ηα καζήκαηα ειιεληθψλ ζε κεηαλάζηεο πνπ νξγαλψλεη ε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Οδπζζέαο», βι. ηβξνπνχινπ Γφμα, «Διιάδα: Πξσηνβνπιίεο ηήξημεο Μεηαλαζηψλ», Άξζξν δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα, 2.shtml/-17-k. 16 Σν θαηλφκελν Bullying μεθίλεζε ζαλ ζρνιηθόο εθθνβηζκόο, Τπήξρε απφ ηελ αξρή ηεο καδηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά πήξε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε πνιππνιηηηζκηθά ( Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Α.Π.Θ, Μειέηε κε Θέκα: «Σν θαηλφκελν Bullying θαη πψο λα ην αληηκεησπίζεηε», Βαζηιηθή Γθνπληηζίδνπ, Θεζζαινλίθε 2007). pdf. 26

27 αλσηέξνπ θαη θαησηέξνπ ζηελ ηεξαξρία, κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη δηαξθνύο επίζεζεο ζε βάξνο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ζχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα σζεζεί ζην λα εγθαηαιείςεη ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ». Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ην ζχλδξνκν Mobbing ν Βέιγνο Τπνπξγφο Δξγαζίαο, ζε νκηιία ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζρεδηαδφκελε λνκνζεζία θαηά ηεο εζηθήο παξελφριεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο : «θαη επαλάιεςε πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ εθδειψλεηαη εηδηθφηεξα κε ελέξγεηεο, ιφγηα, εθθνβηζκνχο, πξάμεηο, ρεηξνλνκίεο, ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη κνλνκεξή γξαπηά θείκελα, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα ή ζθνπφ λα πξνζβάιινπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ αμηνπξέπεηα ή ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή αθεξαηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζέζε απαζρφιεζήο ηνπ ή λα δεκηνπξγήζνπλ ερζξηθφ, εθθνβηζηηθφ, ππνηηκεηηθφ, ηαπεηλσηηθφ ή πξνζβιεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ». Σν Mobbing απνηειεί ινηπφλ, κηα απνηειεζκαηηθή ηαθηηθή «ςπρνινγηθήο ηξνκνθξαηίαο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο νξγαληζκνχο, γηα λα απαιιαγνχλ απφ ην ελνριεηηθφ ή θαη ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ γ. Κηλεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ γηα ηελ ηζόηηκε εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αληηκεηώπηζε ησλ κεηαλαζηώλ Μεηά ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, φηαλ δειαδή ηα θαηλφκελα γθεηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ νμχλζεθαλ ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε, νη θνηλσληθνί εηαίξνη (ζε ππεξεζληθφ επίπεδν), αληειήθζεζαλ φηη, ε απαζρφιεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηζφηηκε 17 Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δε θαίλεηαη λα ππάξρεη έλαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο επηζηεκνληθφο νξηζκφο γηα ην mobbing, δειαδή ηεο εζθεκκέλεο εζηθήο παξελόριεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ απνπνκπή ηνπ αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ απφ ην εξγαζηαθφ γίγλεζζαη. Ο φξνο mobbing πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε mob πνπ ζεκαίλεη επηηίζεκαη, πεξηθπθιψλσ, ελνριψ θαη εθθξάδεη ζήκεξα ηε ζπζηεκαηηθή ςπρνινγηθή επίζεζε θαη ζηξαηεγηθή πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ δέρνληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, απφ ηνπο ηεξαξρηθά αλσηέξνπο ή θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο νη αλεπηζχκεηνη, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, εξγαδφκελνη. Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1800 απφ ηνπο βξεηαλνχο βηνιφγνπο, ζηε πεξηγξαθή ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ πηήζε, νξηζκέλσλ εηδψλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ. Σν 1900, ν εζνιφγνο Konrad Lorenz ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη ηελ ερζξηθή ζπκπεξηθνξά ηεο πιεηνςεθίαο ηεο αγέιεο, έλαληη ησλ αδχλαησλ δψσλ ηεο ίδηαο ξάηζαο. Ο γεξκαλφο ςπρνιφγνο Heinz Leyman, έλαο ίζσο απφ ηνπο εγθπξφηεξνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, είλαη ν πξψηνο, πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 80, απνδίδεη ηνλ φξν ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, πεξηγξάθνληαο ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ πγεία, απφ ηελ εζηθή παξελφριεζε ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, σο «ζχλδξνκν mobbing». βι. Γξίβα πχξν, Μειέηε κε Θέκα: «Σν χλδξνκν Mobbing ζηελ Δξγαζία» (δεκνζηεπκέλν ζηελ ηζηνζειίδα: 27

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ... 1 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.....9 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.... 13 1.3 Αηηίεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα