Για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση"

Transcript

1 Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση Χριστίνα Βάσιλα, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Εργατικής Νοµοθεσίας (ΟΕΒ)

2 1. Οι Λόγοι που Επιβάλλουν τον Κώδικα Νοµικοί Ποινικοποιείται όχι µόνο η παρενόχληση αλλά και η µη λήψηµέτρων εναντίον της Οικονοµικοί Έρευνα ΚΕΘΙ (2004) Τα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης Παραιτούνται Απουσιάζουν συχνά Είναι λιγότερο παραγωγικά Κοινωνικοί Τέτοιες συµπεριφορές πρέπει να είναι απαράδεκτες στην σύγχρονη επιχεiρηµατική δραστηριότητα Το πρόβληµα είναι ευρύτερο(βλέπε άρθρο «Καθηµερινής») 35% γυναικών στην Ευρώπη, 80% στις µεσογειακές χώρες

3 2. Το Νοµικό Πλαίσιο Νόµος Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Αρ. 205(Ι)/2002, 191(Ι)/2004, 40(Ι)/2006. Εφαρµογή επί όλων των εργαζοµένων, µε πλήρηήµερική απασχόληση, για ορισµένο ή αόριστο, συνεχή ή µη χρόνο, περιλαµβανοµένων και των κατ οίκων εργαζοµένων αλλά όχι των αυτοεργοδοτουµένων. (α) Ο ορισµός της Σεξουαλικής Παρενόχλησης: «σεξουαλική παρενόχληση» σηµαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, και

4 «παρενόχληση» σηµαίνει ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σχετιζόµενη µε τοφύλοενόςπροσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίωςότανδηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον». οορισµός της νοµοθεσίας είναι τόσο ευρύς που συµπεριλαµβάνει ακόµα και την φραστική παρενόχληση (βλέπε case study e-lawyer) Η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά διάκριση λόγω φύλου επειδή το φύλο του αποδέκτη της, είναι καθοριστικός παράγοντας στοποιόςπαρενοχλείται. (β) Η απαγόρευση: (ι) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη (ή παράλειψη), µεµονωµένη ή επαναλαµβανόµενη, η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση. (ιι) Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη (ή παράλειψη), µεµονωµένη ή επαναλαµβανόµενη, η οποία λόγω της απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης, αποτελεί άµεσηήέµµεση δυσµενή µεταχείριση σε σχέση µε ταεξήςθέµατα:

5 (αα) Σε σχέση µε την πρόσβαση σε όλες τις µορφές και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή µαθητείας, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης, εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλµατος ή εργασίας καθώς επίσης και σε σχέση µε τουςόρους, τις συνθήκες παροχής και το περιεχόµενο όλων αυτών των υπηρεσιών. (ββ) Σε σχέση µε την πρόσβαση σε απασχόληση ή θέση εργασίας, µόνιµη, προσωρινή, έκτακτη, ορισµένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους ή µερικής, συνεχούς ή µη και σε όλες τις βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας καθώς επίσης και σε σχέση µε τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, τοποθέτησης, µονιµοποίησης, ένταξης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης ή προαγωγής. (γγ) Σε σχέση µε τους όρους και προϋποθέσεις απόλυσης από οποιεσδήποτε θέσεις εργασίας.

6 (δδ) Σε σχέση µε την πρόσβαση σε ελεύθερο επάγγελµα, σε σχέση µε τους όρους και τις συνθήκες άσκησης και τερµατισµού της άσκησης του και σε σχέση µε την πρόσβαση σε εκπαίδευση περιλαµβανοµένης της πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται για άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος. (iii) Χωρίς βλάβη στα ανωτέρω αναφερόµενα, ειδικότερα είναι παράνοµο και όταν: (αα) Ένα πρόσωπο υποψήφιο για απασχόληση, επαγγελµατικό προσανατολισµό ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση το οποίο απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, δεν προσλαµβάνεται για απασχόληση ή δεν γίνεται δεκτό για επαγγελµατικό προσανατολισµό, εκπαίδευση ή κατάρτιση. (ββ) Ένα πρόσωπο εκπαιδευόµενο ή καταρτιζόµενο, το οποίο απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση υφίσταται δυσµενή µεταχείριση σε σχέση µε ταθέµατα του (ιι) (αα) ανωτέρω,

7 εκτός αν αποδεικτεί ότι η δυσµενής µεταχείριση οφείλεται σε λόγο άσχετο προς την καταγγελία ή την απόκρουση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα ανωτέρω ισχύουν οπουδήποτε και αν έγινε η καταγγελία: Σε δικαστήριο ή όργανο διαιτησίας, στο επίπεδο της επιχείρησης ή του οργανισµού, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, αρχή ή οργάνωση, επαγγελµατική ή µη, εθνική ή διεθνή. Οι πρόνοιες της νοµοθεσίας όπως περιγράφονται στο σηµείο (ιιι) ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και υπέρ κάθε προσώπου που συνέδραµε εργαζόµενο ή άλλο πρόσωπο στην άσκηση ή υποστήριξη της καταγγελίας µε οποιοδήποτε τρόπο, περιλαµβανοµένης και της δικαστικής ή εξώδικης µαρτυρίας. (γ) Η επιβολή λήψης ενεργητικών µέτρων: Πέρα από την απαγόρευση διάπραξης σεξουαλικής παρενόχλησης ή υποβολής προσώπου σε δυσµενή µεταχείριση επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, επιβάλλεται και η λήψη ενεργητικών µέτρων για ενεργητική προστασία, ως εξής:

8 (ι) Γενική υποχρέωση: Επιβάλλεται η προστασία των εργαζοµένων, των εκπαιδευοµένων ή καταρτιζοµένων, των υποψηφίων για απασχόληση, επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση από κάθε πράξη ή παράλειψη που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή που αποτελεί άµεση ή έµµεση συνέπεια της απόκρουσης ή καταγγελίας παρενόχλησης και η οποία προέρχεται από: προϊστάµενό του οποιονδήποτε άλλο εργαζόµενο οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευόµενο ή καταρτιζόµενο πρόσωπο αρµόδιο ή υπεύθυνο για θέµατα: επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή µαθητείας, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλµατος ή εργασίας πρόσβασης σε απασχόληση ή θέση εργασίας απόλυσης, και πρόσβασης σε ελεύθερο επάγγελµα

9 (ιι) Υποχρέωση έναντι παθόντος: Υπάρχει υποχρέωση έναντι του προσώπου που υπέστη σεξουαλική παρενόχληση ή άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση λόγω της απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης, αµέσως µόλις τούτο περιέλθει σε γνώση των προσώπων που αναφέρονται στο (δ) κατωτέρω, να ληφθεί κάθε πρόσφορο µέτρο για την παύση και µη επανάληψή της καθώς και για την άρση των συνεπειών της. Αντίθετα, είναι συνυπεύθυνοι µε τοάτοµο πουδιαπράσσειτις απαγορευµένες πράξεις. (ιιι) Υποχρεώσεις αποτροπής: Οσοι περιγράφονται στο (δ) πιο κάτω, οφείλουν να λαµβάνουν κάθε πρόσφορο και έγκαιρο µέτρο για αποτροπή των απαγορευµένων συµπεριφορών. Θεωρείται δε ότι το κάνουν αυτό όταν εισάγουν κώδικα συµπεριφοράς και λαµβάνουν επαρκή πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή του. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι µε τον αυτουργό της σεξουαλικής παρενόχλησης.

10 (δ) Σε ποιούς επιβάλλονται οι απαγορεύσεις και η λήψη ενεργητικών µέτρων: Η απαγόρευση που περιγράφεται στο (β) πιο πάνω και η λήψη ενεργητικών µέτρων όπως αναφέρεται στο (γ) ανωτέρω, απευθύνονται προς όλους τους εργοδότες. Απευθύνονται επίσης προς τους εκπροσώπους νοµικών προσώπων ή οργανισµών που: (αα) ιοργανώνουν ή παρέχουν ή χρηµατοδοτούν ή µετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση, παροχή ή χρηµατοδότηση υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή µαθητείας, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης και εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλµατος ή εργασίας καθώς και που δηµοσιεύουν ή δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο προκηρύξεις ή αγγελίες προερχόµενες από τα ίδια ή από τρίτο και που είναι σχετικές µε ταθέµατα αυτά. Σ αυτούς περιλαµβάνονται οι σχολές και άλλα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας ως επίσης και οι δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας.

11 (ββ) Έχουν αρµοδιότητα για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε ελεύθερο επάγγελµα, για τους όρους και τις συνθήκες άσκησης και τερµατισµού άσκησής του και την πρόσβαση σε εκπαίδευση, περιλαµβανοµένης και της πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται για την άσκησή του. (ε) Εξώδικη Προστασία: Κάθε πρόσωπο που θεωρεί είτε είναι θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης είτε ότι υπέστη δυσµενή µεταχείριση λόγω της απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης, µπορεί να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο ιοικήσεως ή καταγγελία στους επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο επιθεωρητής οφείλει να παρέµβει εάν ο καταγγέλλων επικαλείται πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται ότι αυτά που καταγγέλλει έχουν συµβεί.

12 Ο επιθεωρητής µπορεί να δέχεται καταγγελίες για λογαριασµό παραπονούµενου από οργανώσεις εργαζοµένων και από µη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν σκοπό την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών ή την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μόλις ληφθεί η καταγγελία, ο επιθεωρητής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόµος, ερευνά τα καταγγελόµενα και ειδικά καλεί τον καθ ού η καταγγελία και κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, να παράσχει πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ που εξυπηρετούν ή διευκολύνουν την έρευνα. Ο επιθεωρητής προσπαθεί να διευθετήσει τη διαφορά και αν το επιτύχει συντάσσει πρακτικό συµβιβασµού που υπογράφεται και από τα δύο µέρη. Αν αποτύχει, συντάσσει πρακτικό όπου αναγράφει όλα όσα έπραξε και διαπίστωσε και το πρακτικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ο επιθεωρητής ενεργεί νοουµένου ότι η υπόθεση δεν εισάχθηκε σε δικαστήριο.

13 (στ) ικαστική Προστασία: Εφόσον µια καταγγελία έχει προσαχθεί ενώπιον ικαστηρίου, ο επιθεωρητής δεν ενεργεί ή αν ξεκίνησε έρευνα τη διακόπτει. (ι) Ανώτατο ικαστήριο: Αρµόδιο ικαστήριο για σχέσεις εργασίας δηµοσίου δικαίου είναι το Ανώτατο ικαστήριο βάσει του άρθρου 146 του Συντάγµατος και σε περίπτωση αγωγής ενώπιον Επαρχιακού ικαστηρίου δυνάµει του άρθρου 146(6) του Συντάγµατος, το ικαστήριο επιδικάζει στο δικαιούχο το µεγαλύτερο από τα δύο πιο κάτω ποσά: την επιδικαστέα βάσει του άρθρου 146(6) δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση, ή ολόκληρη τη θετική ζηµιά περιλαµβανοµένων των αποδοχών υπερηµερίας, χρηµατική ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωµατική βλάβη από την πράξη ή παράλειψη που κηρύχτηκε άκυρη και νόµιµο τόκοαπό την ηµεροµηνία της ζηµιάς ως την πλήρη καταβολή της αποζηµίωσης.

14 (ιι) ικαστήριο Εργατικών ιαφορών: Αρµόδιο ικαστήριο για σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι το ικαστήριο Εργατικών ιαφορών το οποίο επιδικάζει δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση η οποία καλύπτει τουλάχιστονολόκληρητηθετικήζηµιά περιλαµβανοµένων των αποδοχών υπερηµερίας, χρηµατική ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωµατική βλάβη και νόµιµο τόκοαπότηνηµεροµηνία της παράβασης ως την πλήρη καταβολή της αποζηµίωσης. (ιιι) Απαραίτητες διευκρινίσεις: (αα) Αποδοχές υπερηµερίας: «Αποδοχές υπερηµερίας» οι οποίες πάντοτε επιδικάζονται σε αιτητή που επιτυγχάνει δικαστική απόφαση υπέρ του, σηµαίνει το µισθό και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα, σε χρήµα ή σε είδος από τον εργοδότη στον εργαζόµενο λόγω της σχέσης εργασίας και τα οποία στερήθηκε ο εργαζόµενος λόγω παράβασης του Νόµου αυτού.

15 Έτσι, για παράδειγµα, εργαζόµενος που δεν προήχθη επειδή απέκρουσε σεξουαλική παρενόχληση ή επειδή την κατάγγειλε, εάν πετύχει δικαστική απόφαση υπέρ του, εκτός των άλλων θα έχει να λαµβάνει τον µισθό και τα ωφελήµατα της ανώτερης θέσης, µέχρι να προαχθεί ή αφυπηρετήσει ή τερµατιστεί η απασχόληση του για κάποιον άλλο νόµιµο λόγο. Ακόµα, τον µισθό και τα ωφελήµατα της θέσης που κατείχε θα απολαµβάνει και εργαζόµενος που πετυχαίνει δικαστική απόφαση υπέρ του επειδή απολύθηκε λόγω απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα τα απολαµβάνει δε µέχρι να συµπληρώσει την ηλικία αφυπηρέτησης ή ενδεχοµένως µέχρι να βρει άλλη απασχόληση (το τελευταίο δεν είναι σαφές εάν ισχύει). Ένα ακόµα παράδειγµα για να γίνει σαφής η έννοια των «αποδοχών υπερηµερίας»: Τον µισθό και τα ωφελήµατα της θέσης που θα κατείχε δικαιούται και υποψήφιος για απασχόληση ο οποίος δεν προσελήφθη επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση.

16 (ββ) Βάρος της απόδειξης: Επειδή κάποιος θα σκεφτεί ότι είναι αδύνατο να αποδείξει ο παραπονούµενος ότι η µη προαγωγή του, η µη πρόσληψή του, η απόλυση του κλπ, οφείλεται στην απόκρουση ή καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης, ονόµος µεταθέτει το βάρος της απόδειξης στονεργοδότηυπότιςεξήςπροϋποθέσεις: Αν παραπονούµενος επικαλείται και αποδεικνύει πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται η παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόµου, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καµία παράβαση ή ότι η παράβαση δεν είχε καµία δυσµενή συνέπεια σε βάρος του παραπονούµενου. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δηλαδή, δεν είναι απόλυτη αφού ο παραπονούµενος δεν αρκεί να επικαλείται αλλά οφείλει και να αποδεικνύει γεγονότα από τα οποία, ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να προκύπτει, αρκεί και να τεκµαίρεται ότι υπήρξε παράβαση.

17 (γγ) Η υπαιτιότητα: Η ευθύνη του εργοδότη και των υπολοίπων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) ανωτέρω, όπως περιγράφεται στις παραγράφους (β) και (γ) είναι αντικειµενική, δηλαδή δεν απαιτείται η ύπαρξη υπαιτιότητας εκ µέρους τους. Με άλλα λόγια, ο εργοδότης θα υποστεί τις αστικές συνέπειες περί αποζηµιώσεων είτε γνωρίζει είτε όχι τη διάπραξη των ενεργειών, είτε τις ενέκρινε είτε όχι, είτε τις ενεθάρυνε είτε όχι, είτε πραγµατοποιήθηκαν από τον ίδιο είτε από κάποιον εργαζόµενό του, διευθυντικό του στέλεχος, εκπαιδευόµενο του κλπ. (δδ) Η περίπτωση της απόλυσης και της βλαπτικής µεταβολής των συνθηκών απασχόλησης: Σε περίπτωση απόλυσης κάποιου επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, το ικαστήριο Εργατικών ιαφορών µπορεί εάν ο απολυθής το ζητήσει, να διατάξει επαναπρόσληψη ασχέτως της καλής ή κακής πίστης του εργοδότη και ασχέτως του αριθµού του προσωπικού που απασχολεί.

18 Από την άλλη, είναι απολύτως άκυρη απόλυση καθώς και οποιαδήποτε βλαπτική µεταβολή των συνθηκών απασχόλησης εργαζοµένου που απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, ή πουσυνέδραµε εργαζόµενο ή άλλο πρόσωπο στην άσκηση ή υποστήριξη της καταγγελίας, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η απόλυση ή η βλαπτική µεταβολή οφείλεται σε λόγο άσχετο µε την καταγγελία ή την απόκρουση της σεξουαλικής παρενόχλησης. (εε) Οι αποζηµιώσεις: Μοναδική προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζηµίωσης είναι η διαπίστωση παράβασης του Νόµου. εν απαιτείται ούτε υπηρεσία 6 µηνών, ούτε η λήξη οποιασδήποτε δοκιµαστικής περιόδου, ούτε απασχόληση για 18 ή περισσότερες ώρες την εβδοµάδα. Τα ποσά δε των αποζηµιώσεων δεν περιορίζονται σε δύο ετήσιους µισθούς ή σε οποιοδήποτε άλλο ύψος ενώ καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη χωρίς να επιβαρύνεται καθ οιονδήποτε τρόπο το Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ή οποιονδήποτε άλλο Ταµείο.

19 (στστ) Οι ποινές: Πέρα από τις αστικές αποζηµιώσεις που επιδικάζονται υπέρ του αιτητή που επιτυγχάνει δικαστική υπέρ του απόφαση, ο Νόµος προβλέπει για τους παραβάτες των σχετικών προνοιών και σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριµένα: Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει τις διατάξεις σε σχέση µε τη σεξουαλική παρενόχληση υπόκειται σε πρόστιµο µέχρι ΛΚ 4000 ή σε φυλάκιση µέχρι 6 µήνες ή και στις δύο ποινές. Αν το αδίκηµα διαπραχθεί από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι είναι ο διευθύνων σύµβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος παρόµοιος αξιωµατούχος εφόσον το αδίκηµα διαπράχθηκε µε τη συγκατάθεσή του, σύµπραξη ή ανοχή του και τιµωρείται µε τις ίδιες πιο πάνω ποινές ενώ το νοµικό πρόσωπο µε πρόστιµο µέχρι ΛΚ Αν το αδίκηµα έγινε από βαριά αµέλεια επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι ΛΚ 2000 και αν διαπράχθηκε από νοµικό πρόσωπο, οι µεν αξιωµατούχοι του εφόσον σύµπραξαν κλπ µε την ίδια ποινή ενώ το νοµικό πρόσωπο µε πρόστιµο µέχρι ΛΚ 4000.

20 3. Ο Κώδικας Πρακτικής για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης Σκοπός του Κώδικα είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα παρουσιαστούν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και ότι αν παρουσιαστούν, θα υπάρχουν διαδικασίες και µηχανισµοί για αντιµετώπιση του προβλήµατος και για να διασφαλιστεί η µη επανάληψή τους. (α) ήλωση Πολιτικής: Ηεταιρείαµας είναι απολύτως δεσµευµένη στη διατήρηση εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα προστατεύεται πλήρως και από όλους η αξιοπρέπεια του ατόµου και θα διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας του καθενός: εργαζοµένου, εκπαιδευοµένου, καταρτιζοµένου, υποψηφίου για εργασία, υποψηφίου για εκπαίδευση και υποψηφίου για κατάρτιση. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής θεωρείται ως απόλυτα απαράδεκτη οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οιουδήποτε, η οποία συνιστά µε οποιονδήποτε τρόπο σεξουαλική παρενόχληση.

21 Συµπεριφορά τέτοιας φύσης αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα και δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή καθώς αντιβαίνει σε ρητές πρόνοιες της Νοµοθεσίας αλλά και στις αρχές και αξίες της εταιρείας µας. Η εταιρεία είναι δεσµευµένη έναντι του προσωπικού της και καθενός που αποτείνεται για εργασία σ αυτή, έναντι των ατόµων που καταρτίζονται ή εκπαιδεύονται σ αυτήν ή που αποτείνονται για εκπαίδευση ή κατάρτιση σ αυτήν ως ακολούθως: Αµέσως µόλις περιέλθει εις γνώσιν της περιστατικό που ανάγεται σε σεξουαλική παρενόχληση, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα, θα λάβει όλατααπαραίτηταµέτρα για άρση και µη επανάληψη της καθώς και για τιµωρία του δράστη, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός. Όλες οι ενέργειες από τηνεταιρείαθαγίνουνµε σοβαρότητα, ταχύτητα και εµπιστευτικότητα και µε σεβασµό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η τιµωρία θα είναι ανάλογη της σοβαρότητας της κάθε περίπτωσης, µη αποκλειοµένης και της απόλυσης. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτραπεί ή να γίνει ανεκτή η θυµατοποίηση, η άµεση ή έµµεση δυσµενής µεταχείριση ή βλαπτική µεταβολή των συνθηκών οποιουδήποτε, επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης ή έδωσε µαρτυρία ή µε άλλο τρόπο συνέβαλε στη διερεύνηση καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης.

22 (β) Η Σεξουαλική Παρενόχληση: (ι) Οορισµός: «σεξουαλική παρενόχληση» σηµαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, και «παρενόχληση» σηµαίνει ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σχετιζόµενη µε τοφύλοενόςπροσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλε-σµα τηνπροσβολήτηςαξιοπρέπειαςενόςπροσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον». Το πιο πάνω κείµενο είναι ο ορισµός της παρενόχλησης όπως περιγράφεται στο Νόµο.

23 (ιι) Χρήσιµες ιευκρινίσεις: Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας του θέµατος, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των µελών του προσωπικού και η συστράτευση τους στην κοινή προσπάθεια για ένα χώρο εργασίας χωρίς περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι π.χ. ενώ σχόλια ή αστεία σεξουαλικού περιεχοµένου ή προσωπικές προτάσεις γίνονται χωρίς κακή πρόθεση, µπορεί να είναι ανεπιθύµητα και να εκλαµβάνονται από τον αποδέκτη τους ως παρενόχληση. Επίσης «ροµαντική διάθεση» που µπορεί να προκύψει από πρόσωπο προς άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο εργασίας, µπορεί να εξελιχθεί σε σεξουαλική παρενόχληση εάν ο αποδέκτης απορρίπτει ως ανεπιθύµητες τιςεκδηλώσειςτης«ροµαντικής» αυτής διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο για να αποφασιστεί κατά πόσο συµπεριφορά σεξουαλικής φύσης ανάγεται σε σεξουαλική παρενόχληση, είναι κατά πόσο τέτοια συµπεριφορά είναι ευπρόσδεκτη, επιθυµητή ή και αµοιβαία (οπότε δεν συνιστά σεξουαλική παρενόχληση) ή είναι µη ευπρόσδεκτη, ανεπιθύµητη και µονοµερής οπότε εάν ταυτόχρονα θίγει την αξιοπρέπεια ενός προσώπου, συνιστά σεξουαλική παρενόχληση.

24 Εκείνο που διακρίνει τη σεξουαλική παρενόχληση από τη φιλική συµπεριφορά η οποία είναι και ευπρόσδεκτη ή και αµοιβαία είναι το ότι η συµπεριφορά είναι ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της. Η διάκριση ωστόσο ανάµεσα σε συµπεριφορά που είναι ευπρόσδεκτη και µη ευπρόσδεκτη, επιθυµητή και ανεπιθύµητη κλπ, δεν είναι πάντα εύκολη. Σε µερικές περιπτώσεις, λόγω παθητικής συµπεριφοράς ή φόβου ενός προσώπου, το άλλο πρόσωπο µπορεί να εκλάβει λανθασµένα ως ευπρόσδεκτη και επιθυµητή την προσέγγιση, ενώ στην πραγµατικότητα να ισχύει το αντίθετο. Ως εκ τούτου απαιτείται και επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία από όλους ιδιαίτερα έναντι ατόµων που ανήκουν σε µία ή περισσότερες από τις ευάλωτες οµάδες προσώπων (βλέπε πιο κάτω). Ιδιαίτερα αυξηµένη οφείλει να είναι η προσοχή και ευαισθησία στην προσέγγιση και συµπεριφορά προϊσταµένου προς υφιστάµενο. Το σεξουαλικό ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για κάποιο πρόσωπο, µεταβάλλεται σε σεξουαλική παρενόχληση εάν εξακολουθεί να εκδηλώνεται αφότου έχει γίνει σαφές από τον αποδέκτη της ότι θεωρείται ανεπιθύµητο ή και προσβλητικό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένα και µόνο περιστατικό παρενόχλησης δεν µπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική παρενόχληση αν είναι αρκούντως σοβαρό.

25 (ιιι) Οµάδες ιδιαίτερα ευάλωτες: Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισµένες οµάδες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε σεξουαλική παρενόχληση, ότι δηλαδή γίνονται συχνότερα στόχος παρενόχλησης. Τέτοιες οµάδες είναι γυναίκες διαζευγµένες ή σε διάσταση, νέες γυναίκες στα αρχικά στάδια της ένταξης τους στην αγορά εργασίας, γυναίκες σε µη παραδοσιακά επαγγέλµατα, γυναίκες µε αναπηρία, γυναίκες µέλη εθνικών µειονοτήτων και οµοφυλόφιλοι άντρες και γυναίκες. (iv) Ενδεικτική απαρίθµηση µερικών παραδειγµάτων: Η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να εκφράζεται µε έργα(πράξεις ή παραλείψεις) ή µε λόγια. Τα πιο κάτω είναι µόνο µερικές από τις µορφές που µπορεί να λάβει η σεξουαλική παρενόχληση. Προσβλητικά ή αχρείαστα αγγίγµατα και θωπείες σε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος. Χειρονοµίες µε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος ή νοήµατα µε τα µάτια, το στόµα κλπ Ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις

26 Σχόλια για το σώµα, το πρόσωπο, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τις σεξουαλικές επιδόσεις ή σεξουαλικά ελαττώµατα κάποιου Υπονοούµενα που προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια Γραπτές ή προφορικές ύβρεις σεξουαλικού περιεχοµένου Γραπτά ή προφορικά ερωτόλογα Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, µηνυµάτων κ.λπ. σεξουαλικού περιεχοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, ηλεκτρονικό (π.χ. , SMS κλπ) ή µη. Παράκληση ή απαίτηση για σεξουαλικές χάρες,ιδιαίτερα µε την υπόσχεση πρόσληψης, προαγωγής, µη απόλυσηςκ.λπ. Παρατηρήσεις µε σεξουαλικά υπονοούµενα Μειωτικές παρατηρήσεις για το φύλο ή την εµφάνιση Ερωτήσεις αναφορικά µε τη σεξουαλική συµπεριφορά Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή εκτός εργασίας, όπως π.χ. παρενοχλητικά τηλεφωνήµατα Σωµατική επίθεση σεξουαλικού περιεχοµένου

27 Ωστόσο, τίποτε από τα πιο πάνω δεν συνιστά σεξουαλική παρενόχληση εάν δεν είναι ανεπιθύµητο από τον αποδέκτη του ή αν δεν είναι τέτοιας µορφής και φύσης που να θίγει την αξιοπρέπεια ενός προσώπου. ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ (ΚΑΛΗ Ή ΚΑΚΗ, ΑΘΩΑ Ή ΕΝΟΧΗ, ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΗ Ή ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΗ) ΤΟΥ ΡΑΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Α ΙΑΦΟΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ. (v) Οι συνέπειες της παρενόχλησης επί του θύµατος: Το πρόσωπο που υπόκειται ή υπέστη σεξουαλική παρενόχληση αντιµετωπίζει σειρά σοβαρότατων ψυχοσωµατικών και συµπεριφορικών προβληµάτων ένεκα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα συνηθέστερα, αλλά όχι τα µόνα, είναι τα εξής: (αα) Σωµατικά συµπτώµατα: Πονοκέφαλοι, ναυτία, στοµαχικές διαταραχές, ψηλή αρτηριακή πίεση, απώλεια όρεξης, αίσθηση κόπωσης, τρέµουλο, εφύδρωση, αϋπνία. (ββ) Ψυχολογικά συµπτώµατα: Κατάθλιψη, εναλλαγές διάθεσης, έντονη νευρικότητα, επιθέσεις πανικού, απώλεια αυτοεκτίµησης, απώλεια ενδιαφέροντος.

28 (γγ) Συµπεριφορικά συµπτώµατα: Τάση για αδεξιότητα, απώλεια µνήµης, εκνευρισµός, εξάρτηση από το αλκοόλ και τον καπνό. Είναι φανερό ότι ανάλογα µε τη σοβαρότητα κάθε περίπτωσης, η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην καταστροφή ενός ανθρώπου ή και της οικογένειάς του. Ο χώρος εργασίας της εταιρείας µας είναι χώρος χαράς και δηµιουργίας και καµία συµπεριφορά εκτός των αποδεκτών πλαισίων της κοσµιότητας και της ευπρέπειας δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ανεκτή. (γ) Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων: Κατ αρχήν θα πρέπει να είναι σαφές σε κάθε εργαζόµενο, εκπαιδευόµενο, καταρτιζόµενο ή υποψήφιο για απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση στην εταιρεία µας, ότι δεν έχει υποχρέωση να ανεκτεί συµπεριφορά που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται.

29 Η διαδικασία επίλυσης κάθε τέτοιου προβλήµατος µπορεί να πάρει είτε ανεπίσηµη είτεεπίσηµη µορφή. (ι) Η ανεπίσηµη διαδικασία: Κατ αρχήν συστήνεται όπως ο επηρεαζόµενος απευθυνθεί προφορικά είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος εκ µέρους του, απευθείας στο πρόσωπο που ενεργεί παρενοχλητικά και να του εξηγήσει ευγενικά ότι αυτό το οποίο κάνει του είναι ανεπιθύµητο, δυσάρεστο και προσβλητικό. Καθώς το 80% των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης επισυµβαίνει χωρίς πρόθεση παρενόχλησης, το ζήτηµα πιθανότατα θα λήξει στο σηµείο αυτό. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο επηρεαζόµενος νιώθει άβολα µε την απευθείας προσωπική ή µέσω τρίτου αντιµετώπιση του προσώπου που τον παρενοχλεί (συνήθως επειδή το πρόσωπο αυτό είναι ο άµεσα προϊστάµενος του κλπ), τότε µπορεί να απευθυνθεί στον διευθυντή προσωπικού ή σε οποιοδήποτε µέλος της διεύθυνσης. *

30 Το πρόσωπο που έλαβε την καταγγελία θα πρέπει να ενεργήσει µε πλήρη εχεµύθεια και να προσπαθήσει µιλώντας και µε τις δύο πλευρές να επιλύσει το πρόβληµα κατά ανεπίσηµο τρόπο. Παρόλαυτα προσπάθεια µεσολάβησης θα πρέπει να γίνεται µόνο στην αρχή της διαδικασίας, αν η παρενόχληση δεν επισυµβαίνει για µεγάλο διάστηµα, αν ο καθού η καταγγελία φαίνεται ανοικτός για συζήτηση και µόνο αν ο παραπονούµενος επιθυµεί να γίνει µεσολάβηση. Αν τούτο δεν είναι εφικτό ή αν η ανεπίσηµη διαδικασίααποδεικτεί ατελέσφορη, τότε θα τεθεί σε εφαρµογή η επίσηµη διαδικασία.

31 (ιι) Ηεπίσηµη διαδικασία: Έτσι, αν η ανεπίσηµη διαδικασία δεν είναι δυνατή ή ενδεικνυόµενη, ο παραπονούµενος πρέπει να έρθει σε επαφή µε. (διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, κατά κανόνα ο διευθυντής προσωπικού αν υπάρχει ή άλλο στέλεχος του ίδιου φύλου κατά προτίµηση µε τον παραπονούµενο) ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται «ερευνών λειτουργός», περιγράφοντας του τη φύση του παραπόνου. Σε περίπτωση που ο καθού το παράπονο είναι ο ερευνών λειτουργός, το παράπονο µπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε διευθυντή της εταιρείας. Ηεπαφήµπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, τηλεφωνικά κλπ. Με τη λήψη του παραπόνου ο ερευνών λειτουργός θα διερευνήσει αµέσως τα περιστατικά µε αντικειµενικότητα αλλά και µε ευαισθησία για τα δικαιώµατα τόσο του παραπονούµενου όσο και του καθού το παράπονο, µε σοβαρότητα, ταχύτητα και εχεµύθεια.

32 (αα) Κατάθεση από παραπονούµενο: Εν πρώτοις ο ερευνών λειτουργός θα πάρει κατάθεση από τον παραπονούµενο µε σκοπό να εντοπίσει και να καταγράψει µε τηµεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια: Ποιός έχει ανάµειξη Πότε συνέβη το περιστατικό ή τα περιστατικά Πόσο συχνά συνέβαιναν ή συµβαίνουν Που συνέβη ή συνέβησαν \ Κατά πόσο υπάρχουν µάρτυρες Τι ακριβώς συνέβη, συγκεκριµένη περιγραφή των γεγονότων Πως αντέδρασε ο παραπονούµενος Κατά πόσο µίλησε µε τον καθού το παράπονο και πως αυτός αντέδρασε Κατά πόσο ανέφερε το πρόβληµα σε συναδέλφους ή άλλους κατά το χρόνο που συνέβη Πιθανές λύσεις στο πρόβληµα Η πιο πάνω συνέντευξη πρέπει να καταγραφεί γραπτώς.

33 (ββ) Κατάθεση από τον καθ ού το παράπονο: Μετά την λήψη της κατάθεσης από τον παραπονούµενο, γραπτή κατάθεση πρέπει να ληφθεί και από τον καθού το παράπονο στον οποίο πρέπει να: οθούν οι ισχυρισµοί που διατυπώθηκαν εναντίον του και, εν τη απουσία ισχυρού λόγου για το αντίθετο, να του δοθεί αντίγραφο της κατάθεσης του παραπονούµενου. οθεί χρόνος, αν το ζητήσει, για λήψη συµβουλής πριν απαντήσει στο παράπονο. Επιτραπεί να εκπροσωπηθεί από όποιον θέλει αν το ζητήσει. οθεί η ευκαιρία να ακουστεί απαντώντας σε όλους τους ισχυρισµούς και προβάλλοντας τις εξηγήσεις κλπ που θεωρεί αναγκαίες. οθεί το δικαίωµα της ακρόασης χωρίς προκατάληψη. Γίνει πλήρης ενηµέρωση αναφορικά µε την απόφαση που λήφθηκε ως αποτέλεσµα της έρευνας. οθούν διαβεβαιώσεις εχεµύθειας. Γίνουν αυστηρές υποδείξεις πως, ασχέτως του αποτελέσµατος της έρευνας, δεν θα γίνει δεκτή ή ανεκτή οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης εναντίον του παραπονούµενου.

34 Σηµείωση: Τόσο ο παραπονούµενος όσο και ο καθού το παράπονο, έχουν δικαίωµα καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας να ζητήσουν και να έχουν µαζί τους οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυµούν. (γγ) Κατάθεση από τρίτα πρόσωπα: Ανάλογα µετοπεριεχόµενο των εκατέρωθεν ισχυρισµών του παραπονούµενου και του καθ ού το παράπονο, ο ερευνών λειτουργός µπορεί να λάβει γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που δυνατό να διαφωτίσει πτυχές της υπόθεσης. (δδ) ιαθεσιµότητα καθ ού το παράπονο ή και παραπονούµενου: Σε περιπτώσεις σοβαρών παραπόνων µπορεί να είναι αναγκαίο να τεθεί σε διαθεσιµότητα µε απολαβές ο καθού το παράπονο προκειµένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση. Το ίδιο µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επιβάλλεται να γίνει και για τον παραπονούµενο.

35 (εε) Συγκρουόµενες µαρτυρίες: Όταν οι καταθέσεις του παραπονούµενου και του καθού συµπληρωθούν, είναι πιθανό να είναι απολύτως συγκρουόµενες µεταξύ τους. Εάν δεν υπάρχουν µάρτυρες για να επιβεβαιώσουν την µια ή την άλλη ιστορία, θα πρέπει να αναζητηθούν τυχόν στοιχεία που ενισχύουν την µια ή την άλλη εκδοχή, ότι δηλαδή έλαβε ή δεν έλαβε χώρα η ισχυριζόµενη σεξουαλική παρενόχληση. Εάν ούτε τέτοια στοιχεία µπορέσει να εντοπίσει ο ερευνών λειτουργός τότε θα πρέπει να αποφασίσει µε βάσητοισοζύγιο των πιθανοτήτων. Θα πρέπει δηλαδή να εντοπίσει ποιός από τους δύο είναι πιθανότερο να λέει την αλήθεια. Για να φθάσει δε στο συµπέρασµα αυτό θα στηριχτεί στην αξιοπιστία που µπορεί να αποδώσει στο κάθε µέρος. Είναι πολύ σηµαντικό ο ερευνών λειτουργός να δώσει προσοχή τόσο στις λεπτοµέρειες της µαρτυρίας αλλά και στη συνέπεια και σταθερότητα µε την οποία η κάθε πλευρά παρουσιάζει την ιστορία της. Εάν π.χ. η µαρτυρία του παραπονούµενου είναι σταθερή, συνεπής και λεπτοµερής ενώ από την άλλη του καθού το παράπονο είναι ασαφής και αόριστη για θέµατα για τα οποία θα αναµένετο λογικά να θυµάται, τότε το συµπέρασµα είναι υπέρ του παραπονούµενου.

36 (στστ) Χρονικές προθεσµίες υποβολής και εξέτασης παραπόνου: Η εταιρεία ενθαρύνει όλους τους επηρεαζόµενους από σεξουαλική παρενόχληση να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία, ανεπίσηµη ήεπίσηµη, για διερεύνηση του παραπόνου το συντοµότερο δυνατό. Αυτό είναι προς το συµφέρον όλων των επηρεαζοµένων αφού η διερεύνηση ενός περιστατικού είναι ευκολότερη και ακριβέστερη όσο πλησιέστερα στο χρόνο πραγµατοποίησης του γίνεται. Ωστόσο λόγω της ευαισθησίας του θέµατος και αναγνωρίζοντας τους δισταγµούς για υποβολή παραπόνου, δεν τίθενται αποσβεστικές ή άλλες προθεσµίες προκειµένου να γίνει δεκτή η υποβολή παραπόνου και να αρχίσει η διερεύνησή του. Κανενός παραπόνου η εξέταση δεν µπορεί να διαρκέσει πέραν των πέντε εργασίµων ηµερών. (ζζ) Επιβολή πειθαρχικής ποινής Παρακολούθηση της κατάστασης Μετάθεση: Αν ο ερευνών λειτουργός επιβεβαιωθεί ή εύλογα πιστεύει ότι έχει υπάρξει σεξουαλική παρενόχληση, τότε θα πρέπει ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης και το ιστορικό του ενόχου, να ληφθούν και τα ανάλογα πειθαρχικά µέτρα τα οποία µπορεί να ποικίλουν από προφορική επίπληξη µέχρι και απόλυση.

37 Η απόλυση είναι δεδοµένη σε περίπτωση που η σεξουαλική παρενόχληση περιλάµβανε και άσκηση φυσικής/σωµατικής βίας. Σε κάθε περίπτωση, αρµοδιότητα για λήψη της απόφασης αναφορικά µε το είδος και την έκταση της ποινής, έχουν τα προς τούτο εξουσιοδοτηµένα όργανα της εταιρείας.** Άλλη επιλογή (ως µέρος της πειθαρχικής ποινής ή και όχι) είναι η µετάθεση του καθού το παράπονο η οποία µπορεί να γίνει και µε δυσµενέστερους όρους αν έχει διακριβωθεί η ενοχή του και αν η επιβολή της προβλέπεται από τον πειθαρχικό κώδικα. Σε κάθε περίπτωση εκτός από την πειθαρχική ποινή, ο εργοδότης θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων µέχρι να βεβαιωθεί πλήρως ότι η σεξουαλική παρενόχληση έχει παύσει να συµβαίνει. Η µετάθεση του παραπονούµενου ενδείκνυται µόνο αν το ζητήσει ο ίδιος και ποτέ δεν µπορείνααφεθείηυπόνοιαέστω, ότι αποτελεί ποινή για τον παραπονούµενο του οποίου το παράπονο επιβεβαιώθηκε από τη έρευνα.

38 (ηη) Αβάσιµες καταγγελίες/παρεξηγηµένη συµπεριφορά/κακόπιστες καταγγελίες: Σε περίπτωση που η συµπεριφορά του καθού το παράπονο είχε παρεξηγηθεί και ο ίδιος τελούσε πραγµατικά και ειλικρινά σε άγνοια των συνεπειών των πράξεων του επί του παραπονούµενου, ενδεχοµένως να µην ενδείκνυται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου αφού η διαδικασία διερεύνησης έχει πια υποδείξει το πρόβληµα στον καθού. Σε τέτοια περίπτωση, για κάποιους µήνες θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται η σχέση ανάµεσα στους δύο. Εάν µετάτηδιερεύνησηέχειδιαφανείείτεότιησυµπεριφορά του καθού το παράπονο δεν αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση είτε ότι η κατ ισχυρισµό συµπεριφορά δεν επισυνέβη ή ότι γενικά επρόκειτο περί υπερβολικού παραπόνου, τότε η υπόθεση κλείνει χωρίς άλλη ενέργεια. Θα εξεταστεί ωστόσο η σκοπιµότητα µετάθεσης του ενός από τους δύο. Εάν όµως διακριβωθεί ότι το παράπονο ήταν εκ προθέσεως κακόπιστο, θα ληφθούν πειθαρχικά µέτρα εναντίον του ούτως ενεργήσαντος, µη αποκλειοµένης και της απόλυσης.

39 (θθ) Ενηµέρωση των δύο πλευρών: Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, την εξαγωγή των συµπερασµάτων και τη λήψη της απόφασης περί του τι δέον γενέσθαι, ενηµερώνονται και οι δύο πλευρές σε χωριστές συναντήσεις. (ιι) Ηεµπιστευτικότητα ως στοιχείο της διαδικασίας: Οερευνών λειτουργός ζητά από κάθε πρόσωπο το οποίο συµµετέχει στη διαδικασία, να υπογράψει την εξής δήλωση: Αντιλαµβάνοµαι και αναγνωρίζω ότι η διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου του εναντίον του αναφορικά µε ισχυριζόµενη διάπραξη σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι απολύτως εµπιστευτική. Αναλαµβάνω δε την υποχρέωση να µην αναφέρω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, εντός ή εκτός εργασίας, είτε στοιχείο του παραπόνου είτε την ύπαρξη αυτού τούτου του παραπόνου ή οποιασδήποτε πτυχής της υπό εξέλιξη διαδικασίας, είτε τώρα είτε οποτεδήποτε στο µέλλον. Αναλαµβάνω επίσης την υποχρέωση όσο µπορώ να εµποδίσω τη διαρροή οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά µε τα πιο πάνω και αν έχω τη δυνατότητα να αποτρέψω τη λήψη γνώσης από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τιµήσω τη δέσµευσή µου αυτή θα υπόκειµαι σε πειθαρχική δίωξη µη αποκλειοµένης και της απόλυσης. Ηµεροµηνία:..Υπογραφή»

40 (κκ) Πράξεις αντεκδίκησης: Πράξεις εκδικητικές εναντίον οποιουδήποτε υπέβαλε παράπονο σε σχέση µε σεξουαλική παρενόχληση ή που συνήργησε στη διερεύνηση παραπόνου σεξουαλικής παρενόχλησης είναι απολύτως απαγορευµένες και θα τυγχάνουν χειρισµού οι ίδιες ως σεξουαλική παρενόχληση. (λλ) Σύνταξη σηµειώσεων από τον παραπονούµενο: Άτοµο που πιστεύει ότι υποβάλλεται σε σεξουαλική παρενόχληση, είναι ενδεδειγµένο να κρατά σηµειώσεις και στοιχεία αναφορικά µε τα διάφορα περιστατικά, τον χρόνο και χώρο που επισυνέβησαν, τα ονόµατα τυχόν παρισταµένων, τις λεπτοµέρειες γενικά των ενεργειών του παρενοχλούντος ώστε να είναι ευκολότερη η διερεύνηση τους τόσο κατά την ανεπίσηµη όσο και κατά την επίσηµη διαδικασία.

41 (µµ) Τα καθήκοντα των εργαζοµένων: Οι εργαζόµενοι έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν συµβάλλοντας στη δηµιουργία περιβάλλοντος εργασίας όπου η σεξουαλική παρενόχληση θα θεωρείται απαράδεκτη. Μπορούν να συµβάλουν στην πρόληψη σεξουαλικής παρενόχλησης µέσω ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και διασφαλίζοντας ότι η συνήθης συµπεριφοράτωνιδίωνκαιτωνσυναδέλφωντουςδενπροσβάλλει. Μπορούν ακόµα να βοηθήσουν στην αποθάρρυνση κάθε είδους σεξουαλικής παρενόχλησης καθιστώντας σαφές ότι θεωρούν µια τέτοια συµπεριφορά απαράδεκτη και στηρίζοντας συναδέλφους που υφίστανται τέτοια συµπεριφορά και σκέφτονται να υποβάλουν καταγγελία.

42 4. Κατάρτιση Εκπαίδευση Το σηµαντικότερο αποτρεπτικό µέτρο εναντίον της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η εκπαίδευση ολόκληρου του προσωπικού, σε όλα τα τµήµατα και σε όλα τα επίπεδα για το τί αποτελεί απαράδεκτη συµπεριφορά. Συστήνεται η εκπαίδευση να γίνεται από κοινού για άντρες και γυναίκες. ιευθυντικό προσωπικό το οποίο θα κληθεί να χειριστεί παράπονα θα πρέπει να λάβει πρόσθετη ειδική-εξειδικευµένη κατάρτιση. Είναι σηµαντικό να καταρτιστούν πρώτα αυτοί που θα επιφορτιστούν µε το καθήκον λήψης και εξέτασης παραπόνων και µετά το υπόλοιπο προσωπικό καθώς η εµπειρία έχει δείξει ότι µετά την κατάρτιση παρατηρείται υποβολή σηµαντικού αριθµού παραπόνων τα οποία η ιεύθυνση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.

43 * (Σηµείωση: Σε εταιρείες που είναι πρακτικώς εφικτό, καλό είναι να ορίζονται δύο πρόσωπα από το προσωπικό (ένα από κάθε φύλο) ως ombudspersons/σύµβουλοι, τα οποία θα λάβουν και ειδική εκπαίδευση για αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών και στα οποία θα µπορούν αν το επιθυµούν να απευθύνονται οι παραπονούµενοι στο στάδιο της ανεπίσηµης διαδικασίας.) ** (Σηµείωση: Τα θέµατα διαθεσιµότητας, λήψης πειθαρχικών µέτρων, δυσµενούς µετάθεσης κλπ θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε πειθαρχικό κώδικα ο οποίος να είναι σε ισχύ στην εταιρεία προκειµένου να είναι δυνατή η λήψη ή η επιβολή τους.

44 Αντιδράσεις στη Ελλάδα «ποινικοποιείται το φλερτ`στους χώρους της δουλειάς» «ως σεξουαλική παρενόχληση έχει αδίκως δυσφηµιστεί το καλοδεχούµενο εκείνο ερωτικό παιχνίδι που ερχόταν να ποικίλει την πληκτική εργασιακή καθηµερινότητά µας» «Θα δηµιουργηθεί βιοµηχανία άδικων αγωγών» Κύπρος Εκκρεµούν δύο υποθέσεις στην Επίτροπο ιοικήσεως που αφορούν στον ΚΟΤ και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας Σας ευχαριστώ!!

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ------------------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3658, 6/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3658, 6/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3658 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0207 EL 05.10.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 177(Ι) του 2002

Αριθµός 177(Ι) του 2002 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ao. 3638, 27.9.2002 N. 177(Ι)/2002 Ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Ν 3488/2006 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόµος του 2002.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόµος του 2002. E.E. Παρ. Ι(Ι) Αρ.3638,27.9.2002 O περί Ίσης Aµοιβής µεταξύ Aνδρών και Γυναικών για την Ίδια Eργασία ή για Eργασία Ίσης Aξίας Nόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της Kυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 686 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαβίβαση της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την καταγγελία της κ. Σ. Ι. για διάκριση σε βάρος της λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Κλητήρα στη Συνεργατική Πιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91 E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571,18.1.91 5 Ν. 3/91 Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 Α. Εισαγωγικές Διατάξεις 1 Το παρόν κείμενο είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που υιοθέτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για παρενόχληση στην εργασία

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για παρενόχληση στην εργασία γραφείο επιτρόπου διοικήσεως the office of the commissioner for administration (ombudsman) ΔΟΟ Αρχή Ισότητας Equality Authority Ap. Φακ.: A.K.I. 45/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ) ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς: (α) Εναρμόνισης με το Άρθρο 13 της «Οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29 ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Kurzhinweise in griechischer Sprache GR Σύντομες υποδείξεις Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών Αθήνα, 26.06.2006 Α.Π. : 17610/04.11.2005, 18273/15.11.2005, 19294/02.12.2005 Ειδικός Επιστήμονας: Λ.Μπιγιλάκη Βοηθός Επιστήμονας: Ε.Μπενέκου Προς Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο Υφυπουργού,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα