Για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση"

Transcript

1 Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση Χριστίνα Βάσιλα, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Εργατικής Νοµοθεσίας (ΟΕΒ)

2 1. Οι Λόγοι που Επιβάλλουν τον Κώδικα Νοµικοί Ποινικοποιείται όχι µόνο η παρενόχληση αλλά και η µη λήψηµέτρων εναντίον της Οικονοµικοί Έρευνα ΚΕΘΙ (2004) Τα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης Παραιτούνται Απουσιάζουν συχνά Είναι λιγότερο παραγωγικά Κοινωνικοί Τέτοιες συµπεριφορές πρέπει να είναι απαράδεκτες στην σύγχρονη επιχεiρηµατική δραστηριότητα Το πρόβληµα είναι ευρύτερο(βλέπε άρθρο «Καθηµερινής») 35% γυναικών στην Ευρώπη, 80% στις µεσογειακές χώρες

3 2. Το Νοµικό Πλαίσιο Νόµος Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Αρ. 205(Ι)/2002, 191(Ι)/2004, 40(Ι)/2006. Εφαρµογή επί όλων των εργαζοµένων, µε πλήρηήµερική απασχόληση, για ορισµένο ή αόριστο, συνεχή ή µη χρόνο, περιλαµβανοµένων και των κατ οίκων εργαζοµένων αλλά όχι των αυτοεργοδοτουµένων. (α) Ο ορισµός της Σεξουαλικής Παρενόχλησης: «σεξουαλική παρενόχληση» σηµαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, και

4 «παρενόχληση» σηµαίνει ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σχετιζόµενη µε τοφύλοενόςπροσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίωςότανδηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον». οορισµός της νοµοθεσίας είναι τόσο ευρύς που συµπεριλαµβάνει ακόµα και την φραστική παρενόχληση (βλέπε case study e-lawyer) Η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά διάκριση λόγω φύλου επειδή το φύλο του αποδέκτη της, είναι καθοριστικός παράγοντας στοποιόςπαρενοχλείται. (β) Η απαγόρευση: (ι) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη (ή παράλειψη), µεµονωµένη ή επαναλαµβανόµενη, η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση. (ιι) Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη (ή παράλειψη), µεµονωµένη ή επαναλαµβανόµενη, η οποία λόγω της απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης, αποτελεί άµεσηήέµµεση δυσµενή µεταχείριση σε σχέση µε ταεξήςθέµατα:

5 (αα) Σε σχέση µε την πρόσβαση σε όλες τις µορφές και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή µαθητείας, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης, εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλµατος ή εργασίας καθώς επίσης και σε σχέση µε τουςόρους, τις συνθήκες παροχής και το περιεχόµενο όλων αυτών των υπηρεσιών. (ββ) Σε σχέση µε την πρόσβαση σε απασχόληση ή θέση εργασίας, µόνιµη, προσωρινή, έκτακτη, ορισµένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους ή µερικής, συνεχούς ή µη και σε όλες τις βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας καθώς επίσης και σε σχέση µε τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, τοποθέτησης, µονιµοποίησης, ένταξης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης ή προαγωγής. (γγ) Σε σχέση µε τους όρους και προϋποθέσεις απόλυσης από οποιεσδήποτε θέσεις εργασίας.

6 (δδ) Σε σχέση µε την πρόσβαση σε ελεύθερο επάγγελµα, σε σχέση µε τους όρους και τις συνθήκες άσκησης και τερµατισµού της άσκησης του και σε σχέση µε την πρόσβαση σε εκπαίδευση περιλαµβανοµένης της πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται για άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος. (iii) Χωρίς βλάβη στα ανωτέρω αναφερόµενα, ειδικότερα είναι παράνοµο και όταν: (αα) Ένα πρόσωπο υποψήφιο για απασχόληση, επαγγελµατικό προσανατολισµό ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση το οποίο απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, δεν προσλαµβάνεται για απασχόληση ή δεν γίνεται δεκτό για επαγγελµατικό προσανατολισµό, εκπαίδευση ή κατάρτιση. (ββ) Ένα πρόσωπο εκπαιδευόµενο ή καταρτιζόµενο, το οποίο απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση υφίσταται δυσµενή µεταχείριση σε σχέση µε ταθέµατα του (ιι) (αα) ανωτέρω,

7 εκτός αν αποδεικτεί ότι η δυσµενής µεταχείριση οφείλεται σε λόγο άσχετο προς την καταγγελία ή την απόκρουση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα ανωτέρω ισχύουν οπουδήποτε και αν έγινε η καταγγελία: Σε δικαστήριο ή όργανο διαιτησίας, στο επίπεδο της επιχείρησης ή του οργανισµού, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, αρχή ή οργάνωση, επαγγελµατική ή µη, εθνική ή διεθνή. Οι πρόνοιες της νοµοθεσίας όπως περιγράφονται στο σηµείο (ιιι) ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και υπέρ κάθε προσώπου που συνέδραµε εργαζόµενο ή άλλο πρόσωπο στην άσκηση ή υποστήριξη της καταγγελίας µε οποιοδήποτε τρόπο, περιλαµβανοµένης και της δικαστικής ή εξώδικης µαρτυρίας. (γ) Η επιβολή λήψης ενεργητικών µέτρων: Πέρα από την απαγόρευση διάπραξης σεξουαλικής παρενόχλησης ή υποβολής προσώπου σε δυσµενή µεταχείριση επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, επιβάλλεται και η λήψη ενεργητικών µέτρων για ενεργητική προστασία, ως εξής:

8 (ι) Γενική υποχρέωση: Επιβάλλεται η προστασία των εργαζοµένων, των εκπαιδευοµένων ή καταρτιζοµένων, των υποψηφίων για απασχόληση, επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση από κάθε πράξη ή παράλειψη που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή που αποτελεί άµεση ή έµµεση συνέπεια της απόκρουσης ή καταγγελίας παρενόχλησης και η οποία προέρχεται από: προϊστάµενό του οποιονδήποτε άλλο εργαζόµενο οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευόµενο ή καταρτιζόµενο πρόσωπο αρµόδιο ή υπεύθυνο για θέµατα: επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή µαθητείας, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλµατος ή εργασίας πρόσβασης σε απασχόληση ή θέση εργασίας απόλυσης, και πρόσβασης σε ελεύθερο επάγγελµα

9 (ιι) Υποχρέωση έναντι παθόντος: Υπάρχει υποχρέωση έναντι του προσώπου που υπέστη σεξουαλική παρενόχληση ή άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση λόγω της απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης, αµέσως µόλις τούτο περιέλθει σε γνώση των προσώπων που αναφέρονται στο (δ) κατωτέρω, να ληφθεί κάθε πρόσφορο µέτρο για την παύση και µη επανάληψή της καθώς και για την άρση των συνεπειών της. Αντίθετα, είναι συνυπεύθυνοι µε τοάτοµο πουδιαπράσσειτις απαγορευµένες πράξεις. (ιιι) Υποχρεώσεις αποτροπής: Οσοι περιγράφονται στο (δ) πιο κάτω, οφείλουν να λαµβάνουν κάθε πρόσφορο και έγκαιρο µέτρο για αποτροπή των απαγορευµένων συµπεριφορών. Θεωρείται δε ότι το κάνουν αυτό όταν εισάγουν κώδικα συµπεριφοράς και λαµβάνουν επαρκή πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή του. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι µε τον αυτουργό της σεξουαλικής παρενόχλησης.

10 (δ) Σε ποιούς επιβάλλονται οι απαγορεύσεις και η λήψη ενεργητικών µέτρων: Η απαγόρευση που περιγράφεται στο (β) πιο πάνω και η λήψη ενεργητικών µέτρων όπως αναφέρεται στο (γ) ανωτέρω, απευθύνονται προς όλους τους εργοδότες. Απευθύνονται επίσης προς τους εκπροσώπους νοµικών προσώπων ή οργανισµών που: (αα) ιοργανώνουν ή παρέχουν ή χρηµατοδοτούν ή µετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση, παροχή ή χρηµατοδότηση υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή µαθητείας, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης και εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλµατος ή εργασίας καθώς και που δηµοσιεύουν ή δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο προκηρύξεις ή αγγελίες προερχόµενες από τα ίδια ή από τρίτο και που είναι σχετικές µε ταθέµατα αυτά. Σ αυτούς περιλαµβάνονται οι σχολές και άλλα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας ως επίσης και οι δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας.

11 (ββ) Έχουν αρµοδιότητα για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε ελεύθερο επάγγελµα, για τους όρους και τις συνθήκες άσκησης και τερµατισµού άσκησής του και την πρόσβαση σε εκπαίδευση, περιλαµβανοµένης και της πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται για την άσκησή του. (ε) Εξώδικη Προστασία: Κάθε πρόσωπο που θεωρεί είτε είναι θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης είτε ότι υπέστη δυσµενή µεταχείριση λόγω της απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης, µπορεί να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο ιοικήσεως ή καταγγελία στους επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο επιθεωρητής οφείλει να παρέµβει εάν ο καταγγέλλων επικαλείται πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται ότι αυτά που καταγγέλλει έχουν συµβεί.

12 Ο επιθεωρητής µπορεί να δέχεται καταγγελίες για λογαριασµό παραπονούµενου από οργανώσεις εργαζοµένων και από µη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν σκοπό την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών ή την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μόλις ληφθεί η καταγγελία, ο επιθεωρητής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόµος, ερευνά τα καταγγελόµενα και ειδικά καλεί τον καθ ού η καταγγελία και κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, να παράσχει πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ που εξυπηρετούν ή διευκολύνουν την έρευνα. Ο επιθεωρητής προσπαθεί να διευθετήσει τη διαφορά και αν το επιτύχει συντάσσει πρακτικό συµβιβασµού που υπογράφεται και από τα δύο µέρη. Αν αποτύχει, συντάσσει πρακτικό όπου αναγράφει όλα όσα έπραξε και διαπίστωσε και το πρακτικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ο επιθεωρητής ενεργεί νοουµένου ότι η υπόθεση δεν εισάχθηκε σε δικαστήριο.

13 (στ) ικαστική Προστασία: Εφόσον µια καταγγελία έχει προσαχθεί ενώπιον ικαστηρίου, ο επιθεωρητής δεν ενεργεί ή αν ξεκίνησε έρευνα τη διακόπτει. (ι) Ανώτατο ικαστήριο: Αρµόδιο ικαστήριο για σχέσεις εργασίας δηµοσίου δικαίου είναι το Ανώτατο ικαστήριο βάσει του άρθρου 146 του Συντάγµατος και σε περίπτωση αγωγής ενώπιον Επαρχιακού ικαστηρίου δυνάµει του άρθρου 146(6) του Συντάγµατος, το ικαστήριο επιδικάζει στο δικαιούχο το µεγαλύτερο από τα δύο πιο κάτω ποσά: την επιδικαστέα βάσει του άρθρου 146(6) δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση, ή ολόκληρη τη θετική ζηµιά περιλαµβανοµένων των αποδοχών υπερηµερίας, χρηµατική ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωµατική βλάβη από την πράξη ή παράλειψη που κηρύχτηκε άκυρη και νόµιµο τόκοαπό την ηµεροµηνία της ζηµιάς ως την πλήρη καταβολή της αποζηµίωσης.

14 (ιι) ικαστήριο Εργατικών ιαφορών: Αρµόδιο ικαστήριο για σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι το ικαστήριο Εργατικών ιαφορών το οποίο επιδικάζει δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση η οποία καλύπτει τουλάχιστονολόκληρητηθετικήζηµιά περιλαµβανοµένων των αποδοχών υπερηµερίας, χρηµατική ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωµατική βλάβη και νόµιµο τόκοαπότηνηµεροµηνία της παράβασης ως την πλήρη καταβολή της αποζηµίωσης. (ιιι) Απαραίτητες διευκρινίσεις: (αα) Αποδοχές υπερηµερίας: «Αποδοχές υπερηµερίας» οι οποίες πάντοτε επιδικάζονται σε αιτητή που επιτυγχάνει δικαστική απόφαση υπέρ του, σηµαίνει το µισθό και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα, σε χρήµα ή σε είδος από τον εργοδότη στον εργαζόµενο λόγω της σχέσης εργασίας και τα οποία στερήθηκε ο εργαζόµενος λόγω παράβασης του Νόµου αυτού.

15 Έτσι, για παράδειγµα, εργαζόµενος που δεν προήχθη επειδή απέκρουσε σεξουαλική παρενόχληση ή επειδή την κατάγγειλε, εάν πετύχει δικαστική απόφαση υπέρ του, εκτός των άλλων θα έχει να λαµβάνει τον µισθό και τα ωφελήµατα της ανώτερης θέσης, µέχρι να προαχθεί ή αφυπηρετήσει ή τερµατιστεί η απασχόληση του για κάποιον άλλο νόµιµο λόγο. Ακόµα, τον µισθό και τα ωφελήµατα της θέσης που κατείχε θα απολαµβάνει και εργαζόµενος που πετυχαίνει δικαστική απόφαση υπέρ του επειδή απολύθηκε λόγω απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα τα απολαµβάνει δε µέχρι να συµπληρώσει την ηλικία αφυπηρέτησης ή ενδεχοµένως µέχρι να βρει άλλη απασχόληση (το τελευταίο δεν είναι σαφές εάν ισχύει). Ένα ακόµα παράδειγµα για να γίνει σαφής η έννοια των «αποδοχών υπερηµερίας»: Τον µισθό και τα ωφελήµατα της θέσης που θα κατείχε δικαιούται και υποψήφιος για απασχόληση ο οποίος δεν προσελήφθη επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση.

16 (ββ) Βάρος της απόδειξης: Επειδή κάποιος θα σκεφτεί ότι είναι αδύνατο να αποδείξει ο παραπονούµενος ότι η µη προαγωγή του, η µη πρόσληψή του, η απόλυση του κλπ, οφείλεται στην απόκρουση ή καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης, ονόµος µεταθέτει το βάρος της απόδειξης στονεργοδότηυπότιςεξήςπροϋποθέσεις: Αν παραπονούµενος επικαλείται και αποδεικνύει πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται η παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόµου, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καµία παράβαση ή ότι η παράβαση δεν είχε καµία δυσµενή συνέπεια σε βάρος του παραπονούµενου. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δηλαδή, δεν είναι απόλυτη αφού ο παραπονούµενος δεν αρκεί να επικαλείται αλλά οφείλει και να αποδεικνύει γεγονότα από τα οποία, ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να προκύπτει, αρκεί και να τεκµαίρεται ότι υπήρξε παράβαση.

17 (γγ) Η υπαιτιότητα: Η ευθύνη του εργοδότη και των υπολοίπων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) ανωτέρω, όπως περιγράφεται στις παραγράφους (β) και (γ) είναι αντικειµενική, δηλαδή δεν απαιτείται η ύπαρξη υπαιτιότητας εκ µέρους τους. Με άλλα λόγια, ο εργοδότης θα υποστεί τις αστικές συνέπειες περί αποζηµιώσεων είτε γνωρίζει είτε όχι τη διάπραξη των ενεργειών, είτε τις ενέκρινε είτε όχι, είτε τις ενεθάρυνε είτε όχι, είτε πραγµατοποιήθηκαν από τον ίδιο είτε από κάποιον εργαζόµενό του, διευθυντικό του στέλεχος, εκπαιδευόµενο του κλπ. (δδ) Η περίπτωση της απόλυσης και της βλαπτικής µεταβολής των συνθηκών απασχόλησης: Σε περίπτωση απόλυσης κάποιου επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, το ικαστήριο Εργατικών ιαφορών µπορεί εάν ο απολυθής το ζητήσει, να διατάξει επαναπρόσληψη ασχέτως της καλής ή κακής πίστης του εργοδότη και ασχέτως του αριθµού του προσωπικού που απασχολεί.

18 Από την άλλη, είναι απολύτως άκυρη απόλυση καθώς και οποιαδήποτε βλαπτική µεταβολή των συνθηκών απασχόλησης εργαζοµένου που απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, ή πουσυνέδραµε εργαζόµενο ή άλλο πρόσωπο στην άσκηση ή υποστήριξη της καταγγελίας, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η απόλυση ή η βλαπτική µεταβολή οφείλεται σε λόγο άσχετο µε την καταγγελία ή την απόκρουση της σεξουαλικής παρενόχλησης. (εε) Οι αποζηµιώσεις: Μοναδική προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζηµίωσης είναι η διαπίστωση παράβασης του Νόµου. εν απαιτείται ούτε υπηρεσία 6 µηνών, ούτε η λήξη οποιασδήποτε δοκιµαστικής περιόδου, ούτε απασχόληση για 18 ή περισσότερες ώρες την εβδοµάδα. Τα ποσά δε των αποζηµιώσεων δεν περιορίζονται σε δύο ετήσιους µισθούς ή σε οποιοδήποτε άλλο ύψος ενώ καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη χωρίς να επιβαρύνεται καθ οιονδήποτε τρόπο το Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ή οποιονδήποτε άλλο Ταµείο.

19 (στστ) Οι ποινές: Πέρα από τις αστικές αποζηµιώσεις που επιδικάζονται υπέρ του αιτητή που επιτυγχάνει δικαστική υπέρ του απόφαση, ο Νόµος προβλέπει για τους παραβάτες των σχετικών προνοιών και σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριµένα: Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει τις διατάξεις σε σχέση µε τη σεξουαλική παρενόχληση υπόκειται σε πρόστιµο µέχρι ΛΚ 4000 ή σε φυλάκιση µέχρι 6 µήνες ή και στις δύο ποινές. Αν το αδίκηµα διαπραχθεί από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι είναι ο διευθύνων σύµβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος παρόµοιος αξιωµατούχος εφόσον το αδίκηµα διαπράχθηκε µε τη συγκατάθεσή του, σύµπραξη ή ανοχή του και τιµωρείται µε τις ίδιες πιο πάνω ποινές ενώ το νοµικό πρόσωπο µε πρόστιµο µέχρι ΛΚ Αν το αδίκηµα έγινε από βαριά αµέλεια επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι ΛΚ 2000 και αν διαπράχθηκε από νοµικό πρόσωπο, οι µεν αξιωµατούχοι του εφόσον σύµπραξαν κλπ µε την ίδια ποινή ενώ το νοµικό πρόσωπο µε πρόστιµο µέχρι ΛΚ 4000.

20 3. Ο Κώδικας Πρακτικής για την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης Σκοπός του Κώδικα είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα παρουσιαστούν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και ότι αν παρουσιαστούν, θα υπάρχουν διαδικασίες και µηχανισµοί για αντιµετώπιση του προβλήµατος και για να διασφαλιστεί η µη επανάληψή τους. (α) ήλωση Πολιτικής: Ηεταιρείαµας είναι απολύτως δεσµευµένη στη διατήρηση εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα προστατεύεται πλήρως και από όλους η αξιοπρέπεια του ατόµου και θα διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας του καθενός: εργαζοµένου, εκπαιδευοµένου, καταρτιζοµένου, υποψηφίου για εργασία, υποψηφίου για εκπαίδευση και υποψηφίου για κατάρτιση. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής θεωρείται ως απόλυτα απαράδεκτη οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οιουδήποτε, η οποία συνιστά µε οποιονδήποτε τρόπο σεξουαλική παρενόχληση.

21 Συµπεριφορά τέτοιας φύσης αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα και δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή καθώς αντιβαίνει σε ρητές πρόνοιες της Νοµοθεσίας αλλά και στις αρχές και αξίες της εταιρείας µας. Η εταιρεία είναι δεσµευµένη έναντι του προσωπικού της και καθενός που αποτείνεται για εργασία σ αυτή, έναντι των ατόµων που καταρτίζονται ή εκπαιδεύονται σ αυτήν ή που αποτείνονται για εκπαίδευση ή κατάρτιση σ αυτήν ως ακολούθως: Αµέσως µόλις περιέλθει εις γνώσιν της περιστατικό που ανάγεται σε σεξουαλική παρενόχληση, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα, θα λάβει όλατααπαραίτηταµέτρα για άρση και µη επανάληψη της καθώς και για τιµωρία του δράστη, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός. Όλες οι ενέργειες από τηνεταιρείαθαγίνουνµε σοβαρότητα, ταχύτητα και εµπιστευτικότητα και µε σεβασµό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η τιµωρία θα είναι ανάλογη της σοβαρότητας της κάθε περίπτωσης, µη αποκλειοµένης και της απόλυσης. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτραπεί ή να γίνει ανεκτή η θυµατοποίηση, η άµεση ή έµµεση δυσµενής µεταχείριση ή βλαπτική µεταβολή των συνθηκών οποιουδήποτε, επειδή απέκρουσε ή κατάγγειλε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης ή έδωσε µαρτυρία ή µε άλλο τρόπο συνέβαλε στη διερεύνηση καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης.

22 (β) Η Σεξουαλική Παρενόχληση: (ι) Οορισµός: «σεξουαλική παρενόχληση» σηµαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, και «παρενόχληση» σηµαίνει ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά σχετιζόµενη µε τοφύλοενόςπροσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλε-σµα τηνπροσβολήτηςαξιοπρέπειαςενόςπροσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον». Το πιο πάνω κείµενο είναι ο ορισµός της παρενόχλησης όπως περιγράφεται στο Νόµο.

23 (ιι) Χρήσιµες ιευκρινίσεις: Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας του θέµατος, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των µελών του προσωπικού και η συστράτευση τους στην κοινή προσπάθεια για ένα χώρο εργασίας χωρίς περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι π.χ. ενώ σχόλια ή αστεία σεξουαλικού περιεχοµένου ή προσωπικές προτάσεις γίνονται χωρίς κακή πρόθεση, µπορεί να είναι ανεπιθύµητα και να εκλαµβάνονται από τον αποδέκτη τους ως παρενόχληση. Επίσης «ροµαντική διάθεση» που µπορεί να προκύψει από πρόσωπο προς άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο εργασίας, µπορεί να εξελιχθεί σε σεξουαλική παρενόχληση εάν ο αποδέκτης απορρίπτει ως ανεπιθύµητες τιςεκδηλώσειςτης«ροµαντικής» αυτής διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο για να αποφασιστεί κατά πόσο συµπεριφορά σεξουαλικής φύσης ανάγεται σε σεξουαλική παρενόχληση, είναι κατά πόσο τέτοια συµπεριφορά είναι ευπρόσδεκτη, επιθυµητή ή και αµοιβαία (οπότε δεν συνιστά σεξουαλική παρενόχληση) ή είναι µη ευπρόσδεκτη, ανεπιθύµητη και µονοµερής οπότε εάν ταυτόχρονα θίγει την αξιοπρέπεια ενός προσώπου, συνιστά σεξουαλική παρενόχληση.

24 Εκείνο που διακρίνει τη σεξουαλική παρενόχληση από τη φιλική συµπεριφορά η οποία είναι και ευπρόσδεκτη ή και αµοιβαία είναι το ότι η συµπεριφορά είναι ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της. Η διάκριση ωστόσο ανάµεσα σε συµπεριφορά που είναι ευπρόσδεκτη και µη ευπρόσδεκτη, επιθυµητή και ανεπιθύµητη κλπ, δεν είναι πάντα εύκολη. Σε µερικές περιπτώσεις, λόγω παθητικής συµπεριφοράς ή φόβου ενός προσώπου, το άλλο πρόσωπο µπορεί να εκλάβει λανθασµένα ως ευπρόσδεκτη και επιθυµητή την προσέγγιση, ενώ στην πραγµατικότητα να ισχύει το αντίθετο. Ως εκ τούτου απαιτείται και επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία από όλους ιδιαίτερα έναντι ατόµων που ανήκουν σε µία ή περισσότερες από τις ευάλωτες οµάδες προσώπων (βλέπε πιο κάτω). Ιδιαίτερα αυξηµένη οφείλει να είναι η προσοχή και ευαισθησία στην προσέγγιση και συµπεριφορά προϊσταµένου προς υφιστάµενο. Το σεξουαλικό ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για κάποιο πρόσωπο, µεταβάλλεται σε σεξουαλική παρενόχληση εάν εξακολουθεί να εκδηλώνεται αφότου έχει γίνει σαφές από τον αποδέκτη της ότι θεωρείται ανεπιθύµητο ή και προσβλητικό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένα και µόνο περιστατικό παρενόχλησης δεν µπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική παρενόχληση αν είναι αρκούντως σοβαρό.

25 (ιιι) Οµάδες ιδιαίτερα ευάλωτες: Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισµένες οµάδες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε σεξουαλική παρενόχληση, ότι δηλαδή γίνονται συχνότερα στόχος παρενόχλησης. Τέτοιες οµάδες είναι γυναίκες διαζευγµένες ή σε διάσταση, νέες γυναίκες στα αρχικά στάδια της ένταξης τους στην αγορά εργασίας, γυναίκες σε µη παραδοσιακά επαγγέλµατα, γυναίκες µε αναπηρία, γυναίκες µέλη εθνικών µειονοτήτων και οµοφυλόφιλοι άντρες και γυναίκες. (iv) Ενδεικτική απαρίθµηση µερικών παραδειγµάτων: Η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να εκφράζεται µε έργα(πράξεις ή παραλείψεις) ή µε λόγια. Τα πιο κάτω είναι µόνο µερικές από τις µορφές που µπορεί να λάβει η σεξουαλική παρενόχληση. Προσβλητικά ή αχρείαστα αγγίγµατα και θωπείες σε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος. Χειρονοµίες µε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος ή νοήµατα µε τα µάτια, το στόµα κλπ Ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις

26 Σχόλια για το σώµα, το πρόσωπο, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τις σεξουαλικές επιδόσεις ή σεξουαλικά ελαττώµατα κάποιου Υπονοούµενα που προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια Γραπτές ή προφορικές ύβρεις σεξουαλικού περιεχοµένου Γραπτά ή προφορικά ερωτόλογα Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, µηνυµάτων κ.λπ. σεξουαλικού περιεχοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, ηλεκτρονικό (π.χ. , SMS κλπ) ή µη. Παράκληση ή απαίτηση για σεξουαλικές χάρες,ιδιαίτερα µε την υπόσχεση πρόσληψης, προαγωγής, µη απόλυσηςκ.λπ. Παρατηρήσεις µε σεξουαλικά υπονοούµενα Μειωτικές παρατηρήσεις για το φύλο ή την εµφάνιση Ερωτήσεις αναφορικά µε τη σεξουαλική συµπεριφορά Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή εκτός εργασίας, όπως π.χ. παρενοχλητικά τηλεφωνήµατα Σωµατική επίθεση σεξουαλικού περιεχοµένου

27 Ωστόσο, τίποτε από τα πιο πάνω δεν συνιστά σεξουαλική παρενόχληση εάν δεν είναι ανεπιθύµητο από τον αποδέκτη του ή αν δεν είναι τέτοιας µορφής και φύσης που να θίγει την αξιοπρέπεια ενός προσώπου. ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ (ΚΑΛΗ Ή ΚΑΚΗ, ΑΘΩΑ Ή ΕΝΟΧΗ, ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΗ Ή ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΗ) ΤΟΥ ΡΑΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Α ΙΑΦΟΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ. (v) Οι συνέπειες της παρενόχλησης επί του θύµατος: Το πρόσωπο που υπόκειται ή υπέστη σεξουαλική παρενόχληση αντιµετωπίζει σειρά σοβαρότατων ψυχοσωµατικών και συµπεριφορικών προβληµάτων ένεκα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα συνηθέστερα, αλλά όχι τα µόνα, είναι τα εξής: (αα) Σωµατικά συµπτώµατα: Πονοκέφαλοι, ναυτία, στοµαχικές διαταραχές, ψηλή αρτηριακή πίεση, απώλεια όρεξης, αίσθηση κόπωσης, τρέµουλο, εφύδρωση, αϋπνία. (ββ) Ψυχολογικά συµπτώµατα: Κατάθλιψη, εναλλαγές διάθεσης, έντονη νευρικότητα, επιθέσεις πανικού, απώλεια αυτοεκτίµησης, απώλεια ενδιαφέροντος.

28 (γγ) Συµπεριφορικά συµπτώµατα: Τάση για αδεξιότητα, απώλεια µνήµης, εκνευρισµός, εξάρτηση από το αλκοόλ και τον καπνό. Είναι φανερό ότι ανάλογα µε τη σοβαρότητα κάθε περίπτωσης, η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην καταστροφή ενός ανθρώπου ή και της οικογένειάς του. Ο χώρος εργασίας της εταιρείας µας είναι χώρος χαράς και δηµιουργίας και καµία συµπεριφορά εκτός των αποδεκτών πλαισίων της κοσµιότητας και της ευπρέπειας δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ανεκτή. (γ) Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων: Κατ αρχήν θα πρέπει να είναι σαφές σε κάθε εργαζόµενο, εκπαιδευόµενο, καταρτιζόµενο ή υποψήφιο για απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση στην εταιρεία µας, ότι δεν έχει υποχρέωση να ανεκτεί συµπεριφορά που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται.

29 Η διαδικασία επίλυσης κάθε τέτοιου προβλήµατος µπορεί να πάρει είτε ανεπίσηµη είτεεπίσηµη µορφή. (ι) Η ανεπίσηµη διαδικασία: Κατ αρχήν συστήνεται όπως ο επηρεαζόµενος απευθυνθεί προφορικά είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος εκ µέρους του, απευθείας στο πρόσωπο που ενεργεί παρενοχλητικά και να του εξηγήσει ευγενικά ότι αυτό το οποίο κάνει του είναι ανεπιθύµητο, δυσάρεστο και προσβλητικό. Καθώς το 80% των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης επισυµβαίνει χωρίς πρόθεση παρενόχλησης, το ζήτηµα πιθανότατα θα λήξει στο σηµείο αυτό. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο επηρεαζόµενος νιώθει άβολα µε την απευθείας προσωπική ή µέσω τρίτου αντιµετώπιση του προσώπου που τον παρενοχλεί (συνήθως επειδή το πρόσωπο αυτό είναι ο άµεσα προϊστάµενος του κλπ), τότε µπορεί να απευθυνθεί στον διευθυντή προσωπικού ή σε οποιοδήποτε µέλος της διεύθυνσης. *

30 Το πρόσωπο που έλαβε την καταγγελία θα πρέπει να ενεργήσει µε πλήρη εχεµύθεια και να προσπαθήσει µιλώντας και µε τις δύο πλευρές να επιλύσει το πρόβληµα κατά ανεπίσηµο τρόπο. Παρόλαυτα προσπάθεια µεσολάβησης θα πρέπει να γίνεται µόνο στην αρχή της διαδικασίας, αν η παρενόχληση δεν επισυµβαίνει για µεγάλο διάστηµα, αν ο καθού η καταγγελία φαίνεται ανοικτός για συζήτηση και µόνο αν ο παραπονούµενος επιθυµεί να γίνει µεσολάβηση. Αν τούτο δεν είναι εφικτό ή αν η ανεπίσηµη διαδικασίααποδεικτεί ατελέσφορη, τότε θα τεθεί σε εφαρµογή η επίσηµη διαδικασία.

31 (ιι) Ηεπίσηµη διαδικασία: Έτσι, αν η ανεπίσηµη διαδικασία δεν είναι δυνατή ή ενδεικνυόµενη, ο παραπονούµενος πρέπει να έρθει σε επαφή µε. (διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, κατά κανόνα ο διευθυντής προσωπικού αν υπάρχει ή άλλο στέλεχος του ίδιου φύλου κατά προτίµηση µε τον παραπονούµενο) ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται «ερευνών λειτουργός», περιγράφοντας του τη φύση του παραπόνου. Σε περίπτωση που ο καθού το παράπονο είναι ο ερευνών λειτουργός, το παράπονο µπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε διευθυντή της εταιρείας. Ηεπαφήµπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, τηλεφωνικά κλπ. Με τη λήψη του παραπόνου ο ερευνών λειτουργός θα διερευνήσει αµέσως τα περιστατικά µε αντικειµενικότητα αλλά και µε ευαισθησία για τα δικαιώµατα τόσο του παραπονούµενου όσο και του καθού το παράπονο, µε σοβαρότητα, ταχύτητα και εχεµύθεια.

32 (αα) Κατάθεση από παραπονούµενο: Εν πρώτοις ο ερευνών λειτουργός θα πάρει κατάθεση από τον παραπονούµενο µε σκοπό να εντοπίσει και να καταγράψει µε τηµεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια: Ποιός έχει ανάµειξη Πότε συνέβη το περιστατικό ή τα περιστατικά Πόσο συχνά συνέβαιναν ή συµβαίνουν Που συνέβη ή συνέβησαν \ Κατά πόσο υπάρχουν µάρτυρες Τι ακριβώς συνέβη, συγκεκριµένη περιγραφή των γεγονότων Πως αντέδρασε ο παραπονούµενος Κατά πόσο µίλησε µε τον καθού το παράπονο και πως αυτός αντέδρασε Κατά πόσο ανέφερε το πρόβληµα σε συναδέλφους ή άλλους κατά το χρόνο που συνέβη Πιθανές λύσεις στο πρόβληµα Η πιο πάνω συνέντευξη πρέπει να καταγραφεί γραπτώς.

33 (ββ) Κατάθεση από τον καθ ού το παράπονο: Μετά την λήψη της κατάθεσης από τον παραπονούµενο, γραπτή κατάθεση πρέπει να ληφθεί και από τον καθού το παράπονο στον οποίο πρέπει να: οθούν οι ισχυρισµοί που διατυπώθηκαν εναντίον του και, εν τη απουσία ισχυρού λόγου για το αντίθετο, να του δοθεί αντίγραφο της κατάθεσης του παραπονούµενου. οθεί χρόνος, αν το ζητήσει, για λήψη συµβουλής πριν απαντήσει στο παράπονο. Επιτραπεί να εκπροσωπηθεί από όποιον θέλει αν το ζητήσει. οθεί η ευκαιρία να ακουστεί απαντώντας σε όλους τους ισχυρισµούς και προβάλλοντας τις εξηγήσεις κλπ που θεωρεί αναγκαίες. οθεί το δικαίωµα της ακρόασης χωρίς προκατάληψη. Γίνει πλήρης ενηµέρωση αναφορικά µε την απόφαση που λήφθηκε ως αποτέλεσµα της έρευνας. οθούν διαβεβαιώσεις εχεµύθειας. Γίνουν αυστηρές υποδείξεις πως, ασχέτως του αποτελέσµατος της έρευνας, δεν θα γίνει δεκτή ή ανεκτή οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης εναντίον του παραπονούµενου.

34 Σηµείωση: Τόσο ο παραπονούµενος όσο και ο καθού το παράπονο, έχουν δικαίωµα καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας να ζητήσουν και να έχουν µαζί τους οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυµούν. (γγ) Κατάθεση από τρίτα πρόσωπα: Ανάλογα µετοπεριεχόµενο των εκατέρωθεν ισχυρισµών του παραπονούµενου και του καθ ού το παράπονο, ο ερευνών λειτουργός µπορεί να λάβει γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που δυνατό να διαφωτίσει πτυχές της υπόθεσης. (δδ) ιαθεσιµότητα καθ ού το παράπονο ή και παραπονούµενου: Σε περιπτώσεις σοβαρών παραπόνων µπορεί να είναι αναγκαίο να τεθεί σε διαθεσιµότητα µε απολαβές ο καθού το παράπονο προκειµένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση. Το ίδιο µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επιβάλλεται να γίνει και για τον παραπονούµενο.

35 (εε) Συγκρουόµενες µαρτυρίες: Όταν οι καταθέσεις του παραπονούµενου και του καθού συµπληρωθούν, είναι πιθανό να είναι απολύτως συγκρουόµενες µεταξύ τους. Εάν δεν υπάρχουν µάρτυρες για να επιβεβαιώσουν την µια ή την άλλη ιστορία, θα πρέπει να αναζητηθούν τυχόν στοιχεία που ενισχύουν την µια ή την άλλη εκδοχή, ότι δηλαδή έλαβε ή δεν έλαβε χώρα η ισχυριζόµενη σεξουαλική παρενόχληση. Εάν ούτε τέτοια στοιχεία µπορέσει να εντοπίσει ο ερευνών λειτουργός τότε θα πρέπει να αποφασίσει µε βάσητοισοζύγιο των πιθανοτήτων. Θα πρέπει δηλαδή να εντοπίσει ποιός από τους δύο είναι πιθανότερο να λέει την αλήθεια. Για να φθάσει δε στο συµπέρασµα αυτό θα στηριχτεί στην αξιοπιστία που µπορεί να αποδώσει στο κάθε µέρος. Είναι πολύ σηµαντικό ο ερευνών λειτουργός να δώσει προσοχή τόσο στις λεπτοµέρειες της µαρτυρίας αλλά και στη συνέπεια και σταθερότητα µε την οποία η κάθε πλευρά παρουσιάζει την ιστορία της. Εάν π.χ. η µαρτυρία του παραπονούµενου είναι σταθερή, συνεπής και λεπτοµερής ενώ από την άλλη του καθού το παράπονο είναι ασαφής και αόριστη για θέµατα για τα οποία θα αναµένετο λογικά να θυµάται, τότε το συµπέρασµα είναι υπέρ του παραπονούµενου.

36 (στστ) Χρονικές προθεσµίες υποβολής και εξέτασης παραπόνου: Η εταιρεία ενθαρύνει όλους τους επηρεαζόµενους από σεξουαλική παρενόχληση να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία, ανεπίσηµη ήεπίσηµη, για διερεύνηση του παραπόνου το συντοµότερο δυνατό. Αυτό είναι προς το συµφέρον όλων των επηρεαζοµένων αφού η διερεύνηση ενός περιστατικού είναι ευκολότερη και ακριβέστερη όσο πλησιέστερα στο χρόνο πραγµατοποίησης του γίνεται. Ωστόσο λόγω της ευαισθησίας του θέµατος και αναγνωρίζοντας τους δισταγµούς για υποβολή παραπόνου, δεν τίθενται αποσβεστικές ή άλλες προθεσµίες προκειµένου να γίνει δεκτή η υποβολή παραπόνου και να αρχίσει η διερεύνησή του. Κανενός παραπόνου η εξέταση δεν µπορεί να διαρκέσει πέραν των πέντε εργασίµων ηµερών. (ζζ) Επιβολή πειθαρχικής ποινής Παρακολούθηση της κατάστασης Μετάθεση: Αν ο ερευνών λειτουργός επιβεβαιωθεί ή εύλογα πιστεύει ότι έχει υπάρξει σεξουαλική παρενόχληση, τότε θα πρέπει ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης και το ιστορικό του ενόχου, να ληφθούν και τα ανάλογα πειθαρχικά µέτρα τα οποία µπορεί να ποικίλουν από προφορική επίπληξη µέχρι και απόλυση.

37 Η απόλυση είναι δεδοµένη σε περίπτωση που η σεξουαλική παρενόχληση περιλάµβανε και άσκηση φυσικής/σωµατικής βίας. Σε κάθε περίπτωση, αρµοδιότητα για λήψη της απόφασης αναφορικά µε το είδος και την έκταση της ποινής, έχουν τα προς τούτο εξουσιοδοτηµένα όργανα της εταιρείας.** Άλλη επιλογή (ως µέρος της πειθαρχικής ποινής ή και όχι) είναι η µετάθεση του καθού το παράπονο η οποία µπορεί να γίνει και µε δυσµενέστερους όρους αν έχει διακριβωθεί η ενοχή του και αν η επιβολή της προβλέπεται από τον πειθαρχικό κώδικα. Σε κάθε περίπτωση εκτός από την πειθαρχική ποινή, ο εργοδότης θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων µέχρι να βεβαιωθεί πλήρως ότι η σεξουαλική παρενόχληση έχει παύσει να συµβαίνει. Η µετάθεση του παραπονούµενου ενδείκνυται µόνο αν το ζητήσει ο ίδιος και ποτέ δεν µπορείνααφεθείηυπόνοιαέστω, ότι αποτελεί ποινή για τον παραπονούµενο του οποίου το παράπονο επιβεβαιώθηκε από τη έρευνα.

38 (ηη) Αβάσιµες καταγγελίες/παρεξηγηµένη συµπεριφορά/κακόπιστες καταγγελίες: Σε περίπτωση που η συµπεριφορά του καθού το παράπονο είχε παρεξηγηθεί και ο ίδιος τελούσε πραγµατικά και ειλικρινά σε άγνοια των συνεπειών των πράξεων του επί του παραπονούµενου, ενδεχοµένως να µην ενδείκνυται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου αφού η διαδικασία διερεύνησης έχει πια υποδείξει το πρόβληµα στον καθού. Σε τέτοια περίπτωση, για κάποιους µήνες θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται η σχέση ανάµεσα στους δύο. Εάν µετάτηδιερεύνησηέχειδιαφανείείτεότιησυµπεριφορά του καθού το παράπονο δεν αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση είτε ότι η κατ ισχυρισµό συµπεριφορά δεν επισυνέβη ή ότι γενικά επρόκειτο περί υπερβολικού παραπόνου, τότε η υπόθεση κλείνει χωρίς άλλη ενέργεια. Θα εξεταστεί ωστόσο η σκοπιµότητα µετάθεσης του ενός από τους δύο. Εάν όµως διακριβωθεί ότι το παράπονο ήταν εκ προθέσεως κακόπιστο, θα ληφθούν πειθαρχικά µέτρα εναντίον του ούτως ενεργήσαντος, µη αποκλειοµένης και της απόλυσης.

39 (θθ) Ενηµέρωση των δύο πλευρών: Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, την εξαγωγή των συµπερασµάτων και τη λήψη της απόφασης περί του τι δέον γενέσθαι, ενηµερώνονται και οι δύο πλευρές σε χωριστές συναντήσεις. (ιι) Ηεµπιστευτικότητα ως στοιχείο της διαδικασίας: Οερευνών λειτουργός ζητά από κάθε πρόσωπο το οποίο συµµετέχει στη διαδικασία, να υπογράψει την εξής δήλωση: Αντιλαµβάνοµαι και αναγνωρίζω ότι η διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου του εναντίον του αναφορικά µε ισχυριζόµενη διάπραξη σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι απολύτως εµπιστευτική. Αναλαµβάνω δε την υποχρέωση να µην αναφέρω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, εντός ή εκτός εργασίας, είτε στοιχείο του παραπόνου είτε την ύπαρξη αυτού τούτου του παραπόνου ή οποιασδήποτε πτυχής της υπό εξέλιξη διαδικασίας, είτε τώρα είτε οποτεδήποτε στο µέλλον. Αναλαµβάνω επίσης την υποχρέωση όσο µπορώ να εµποδίσω τη διαρροή οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά µε τα πιο πάνω και αν έχω τη δυνατότητα να αποτρέψω τη λήψη γνώσης από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τιµήσω τη δέσµευσή µου αυτή θα υπόκειµαι σε πειθαρχική δίωξη µη αποκλειοµένης και της απόλυσης. Ηµεροµηνία:..Υπογραφή»

40 (κκ) Πράξεις αντεκδίκησης: Πράξεις εκδικητικές εναντίον οποιουδήποτε υπέβαλε παράπονο σε σχέση µε σεξουαλική παρενόχληση ή που συνήργησε στη διερεύνηση παραπόνου σεξουαλικής παρενόχλησης είναι απολύτως απαγορευµένες και θα τυγχάνουν χειρισµού οι ίδιες ως σεξουαλική παρενόχληση. (λλ) Σύνταξη σηµειώσεων από τον παραπονούµενο: Άτοµο που πιστεύει ότι υποβάλλεται σε σεξουαλική παρενόχληση, είναι ενδεδειγµένο να κρατά σηµειώσεις και στοιχεία αναφορικά µε τα διάφορα περιστατικά, τον χρόνο και χώρο που επισυνέβησαν, τα ονόµατα τυχόν παρισταµένων, τις λεπτοµέρειες γενικά των ενεργειών του παρενοχλούντος ώστε να είναι ευκολότερη η διερεύνηση τους τόσο κατά την ανεπίσηµη όσο και κατά την επίσηµη διαδικασία.

41 (µµ) Τα καθήκοντα των εργαζοµένων: Οι εργαζόµενοι έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν συµβάλλοντας στη δηµιουργία περιβάλλοντος εργασίας όπου η σεξουαλική παρενόχληση θα θεωρείται απαράδεκτη. Μπορούν να συµβάλουν στην πρόληψη σεξουαλικής παρενόχλησης µέσω ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και διασφαλίζοντας ότι η συνήθης συµπεριφοράτωνιδίωνκαιτωνσυναδέλφωντουςδενπροσβάλλει. Μπορούν ακόµα να βοηθήσουν στην αποθάρρυνση κάθε είδους σεξουαλικής παρενόχλησης καθιστώντας σαφές ότι θεωρούν µια τέτοια συµπεριφορά απαράδεκτη και στηρίζοντας συναδέλφους που υφίστανται τέτοια συµπεριφορά και σκέφτονται να υποβάλουν καταγγελία.

42 4. Κατάρτιση Εκπαίδευση Το σηµαντικότερο αποτρεπτικό µέτρο εναντίον της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η εκπαίδευση ολόκληρου του προσωπικού, σε όλα τα τµήµατα και σε όλα τα επίπεδα για το τί αποτελεί απαράδεκτη συµπεριφορά. Συστήνεται η εκπαίδευση να γίνεται από κοινού για άντρες και γυναίκες. ιευθυντικό προσωπικό το οποίο θα κληθεί να χειριστεί παράπονα θα πρέπει να λάβει πρόσθετη ειδική-εξειδικευµένη κατάρτιση. Είναι σηµαντικό να καταρτιστούν πρώτα αυτοί που θα επιφορτιστούν µε το καθήκον λήψης και εξέτασης παραπόνων και µετά το υπόλοιπο προσωπικό καθώς η εµπειρία έχει δείξει ότι µετά την κατάρτιση παρατηρείται υποβολή σηµαντικού αριθµού παραπόνων τα οποία η ιεύθυνση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.

43 * (Σηµείωση: Σε εταιρείες που είναι πρακτικώς εφικτό, καλό είναι να ορίζονται δύο πρόσωπα από το προσωπικό (ένα από κάθε φύλο) ως ombudspersons/σύµβουλοι, τα οποία θα λάβουν και ειδική εκπαίδευση για αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών και στα οποία θα µπορούν αν το επιθυµούν να απευθύνονται οι παραπονούµενοι στο στάδιο της ανεπίσηµης διαδικασίας.) ** (Σηµείωση: Τα θέµατα διαθεσιµότητας, λήψης πειθαρχικών µέτρων, δυσµενούς µετάθεσης κλπ θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε πειθαρχικό κώδικα ο οποίος να είναι σε ισχύ στην εταιρεία προκειµένου να είναι δυνατή η λήψη ή η επιβολή τους.

44 Αντιδράσεις στη Ελλάδα «ποινικοποιείται το φλερτ`στους χώρους της δουλειάς» «ως σεξουαλική παρενόχληση έχει αδίκως δυσφηµιστεί το καλοδεχούµενο εκείνο ερωτικό παιχνίδι που ερχόταν να ποικίλει την πληκτική εργασιακή καθηµερινότητά µας» «Θα δηµιουργηθεί βιοµηχανία άδικων αγωγών» Κύπρος Εκκρεµούν δύο υποθέσεις στην Επίτροπο ιοικήσεως που αφορούν στον ΚΟΤ και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας Σας ευχαριστώ!!

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3658, 6/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3658, 6/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3658 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Ν 3488/2006 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την καταγγελία της κ. Σ. Ι. για διάκριση σε βάρος της λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Κλητήρα στη Συνεργατική Πιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Αυτό το παράρτηµα είναι µόνο συµβουλευτικό. Σε µερικές περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να αλλάζουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 42(Ι) του 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ) ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 42(Ι) του 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ) ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3822, 19.3.2004 Ν. 42(Ι)/2004 Ο περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ιακρίσεων (Επίτροπος) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 79/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της 1. Η κ. Τ. Τ. Γ. με επιστολή της ημερομηνίας 27

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 2724, 10.7.92 Ν. 57(Ι)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο πρόγραμμα Ίρις καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο Όλοι έχουν δικαιώματα Είμαστε όλοι μοναδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα