«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET»."

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΕ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET». Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση και καταγραφή της έννοιας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των τομέων στους οποίους αυτή βρίσκει εφαρμογή. Αρχικά, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση όλων των παραπάνω, μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων (επιστημονικά βιβλία, άρθρα κλπ). Στη συνέχεια η εργασία περνάει σε ένα πιο εξειδικευμένο κεφάλαιο, στο οποίο εξετάζεται η ιστοσελίδα του TaxisNet (www.gsis.gr), με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τη κλίμακα Likert και που συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνον από άτομα που χρησιμοποιούν το TaxisNet σε καθημερινή βάση (πχ λογιστές, βοηθοί λογιστών, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί κλπ). Κατόπιν αυτών, γίνεται επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια με τη βοήθεια στατιστικού ηλεκτρονικού προγράμματος, προκειμένου να παραχθούν ασφαλή αποτελέσματα. Τέλος, δίδονται συμπεράσματα βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου να καταδειχθεί, αφενός κατά πόσο το TaxisNet αποτελεί τμήμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφετέρου κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό έχει βελτιώσει την ποιότητα εργασίας τόσο του επαγγελματία χρήστη της εφαρμογής, όσο και του Έλληνα φορολογούμενου. Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, TaxisNet, Δημόσια Διοίκηση, λογιστές, βοηθοί λογιστών, ερωτηματολόγιο, Πληροφοριακά Συστήματα. 1

2 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «Συγκριτική ανάλυση δεδομένων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών». Εργασίας Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) από τις επιχειρήσεις, είναι αρκετά δύσκολο να διαμορφωθεί. Μια προσέγγιση της έννοιας που θεωρείται αποδεκτή, την ορίζει ως την ενσωμάτωση από τις εταιρίες σε εθελοντική βάση των ανησυχιών τους σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις συναλλαγές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να παρουσιάσει την ιστορική εξέλιξη και την διαδρομή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Να παρουσιαστούν νόμοι και κανόνες, αλλά επίσης και οργανισμοί και πρωτοβουλίες για τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τη προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά για την πορεία της ΕΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πλαίσια λειτουργίας μέσα στα οποία μπορούμε να οριοθετήσουμε τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Ακολουθεί η πορεία και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας από το 2000 περίπου και μετά, όπου ουσιαστικά απασχολεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σημαντική συνεισφορά για τη χώρα μας έχει το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ επίσης μεγάλης σημασίας είναι και η δημιουργία της Χάρτας του ΣΕΒ. Στη συνέχεια, παρατίθεται μελέτη της ICAP για την ΕΚΕ, όπου και παρουσιάζονται σημαντικά ευρήματα παγκοσμίως, αλλά και σε εγχώριο επίπεδο.η έρευνα γίνεται στις εισηγμένες επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με αφορμή την Οδηγία της Ε.Ε. τον 2014 για την υποχρέωση δημοσίευσης στο εξής, εκτός από οικονομικά στοιχεία και ισολογισμούς και στοιχείων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από μεγάλες εταιρίες και επιχειρηματικούς ομίλους. Η μελέτη αφορά σημαντικό αριθμό εταιριών του Χ.Α.Α. στις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά για τις δράσεις τους τα τελευταία χρόνια. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες δεν αναφέρουν στοιχεία κοινωνικής ευθύνης στις οικονομικές τους εκθέσεις. Στην ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία και δράσεις για δεκαοκτώ μεγάλες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες, οι οποίες 2

3 είχαν αναφερθεί στις οικονομικές τους εκθέσεις για την ΕΚΕ με οποιοδήποτε τρόπο. Στα συμπεράσματα γίνεται παράθεση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας για τις εταιρίες και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 3. ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η περίπτωση των Μεταλλείων Χαλκιδικής». Με τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε τη προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τους προβληματισμούς στις δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Το να είναι μια εταιρία κοινωνικά υπεύθυνη δε σημαίνει μόνο ότι πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που της επιβάλλουν οι νόμοι του κράτους, αλλά και να λειτουργεί με ηθικές αρχές δίνοντας βαρύτητα στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε εννοιολογικό και σε ιστορικό πλαίσιο καθώς και να γίνει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση του αναλυτικού πλαισίου του όρου. Επίσης μέσω της πρωτογενούς έρευνας επιχειρείται να καταγραφούν οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την εταιρία εκμετάλλευσης των μεταλλείων Χαλκιδικής (Hellas-Gold) και κατά πόσο αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις επίσημες θέσεις της εταιρίας. Τέλος γίνεται μια συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορά το πρακτικό μέρος της. 3

4 4. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον κλάδο των Supermarkets Οι περιπτώσεις των «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε» (Ελλάδα) και «J. SAINSBURY S PLC» (Ηνωμένο Βασίλειο)». Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα πραγματευτούμε την ανάλυση του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία, ακούγεται πιο έντονα από ποτέ στο σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αρχικά, θα παραθέσουμε τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αναφέροντας και έρευνες από άλλους επιστήμονες που μελέτησαν το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εν συνεχεία, θα πραγματευτούμε και θα αναλύσουμε το εννοιολογικό και το θεσμικό πλαίσιο που συνάδει με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, παραθέτοντας και σχετικούς νόμους που υφίστανται. Επίσης θα προχωρήσουμε σε μια ιστορική αναδρομή, παραθέτοντας ημερομηνίες σταθμούς στην εξέλιξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ακόμα θα παραθέσουμε απόψεις και κριτικές σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πραγματευτούμε και θα αναλύσουμε την αναγκαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις, αναλύοντας νευραλγικούς τομείς εφαρμογής της όπως τον ανθρώπινο παράγοντα, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την οικονομία, τη σύνδεση με τους τομείς του marketing και του management παίρνοντας δεδομένα από την σχετιζόμενη βιβλιογραφία καθώς και από τα δελτία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών που θα αναλύσουμε παρακάτω, καθώς και την και την ανάδειξη των μέσων αυτών, διαμέσου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και πως μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόσφατη οικονομική κρίση. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παραθέσουμε έλεγχους μέτρησης και επίδοσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τα συναφή πρότυπα, δείκτες και δράσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εξής εταιρειών supermarkets: Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. (Ελλάδα) και Sainsbury s Plc. (Hνωμένο Βασίλειο). και στη συνεχεία θα πραγματευτούμε τη σύγκριση των παραπάνω εταιρειών με τη χρήση συγκριτικών πινάκων και διαγραμμάτων. Τα δεδομένα θα προέρχονται από τους απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των παραπάνω εταιρειών από το 2004 ως το

5 Στο τέλος, θα παραθέσουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν την έρευνα για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, αλλά και μεταξύ τους. 5

6 5. ΝΤΙΤΖΗ ΖΩΗ «Η επίδραση των ΔΠΧΠ στη χρηματοοικονομική επίδοση των Ελληνικών Εταιρειών. Η Περίπτωση των Ξενοδοχειακών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων». Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) - Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, στις οικονομικές καταστάσεις των Ξενοδοχειακών και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Συγκεκριμένα, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 4 Ξενοδοχειακές και 4 Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Για την πραγματοποίηση μιας αξιόπιστης έρευνας, εφαρμόστηκε μια καινοτόμος μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει δυο μέρη. Αρχικά, μελετήσαμε μεμονωμένα την κάθε επιχείρηση, και βασιζόμενοι στα αποτελέσματα 12 σημαντικών αριθμοδεικτών, συγκρίναμε την περίοδο πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ ( ) με τη περίοδο μετά την εφαρμογή τους ( ), ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές. Στη συνέχεια, η έρευνα γενικεύτηκε στο σύνολο κάθε κλάδου, εξετάζοντας τα σημαντικότερα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και τους αριθμοδείκτες του 2004, έτος στο οποίο οι οικονομικές καταστάσεις ήταν δημοσιευμένες και με τα δυο είδη λογιστικών προτύπων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δείχνουν αρχικά ότι σε κλαδικό επίπεδο δεν υπάρχουν διαφορές στα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων. Αντίθετα, η μελέτη των επιχειρήσεων που αποτελούν τον εν λόγω κλάδο έδειξε ότι κάποιοι από τους αριθμοδείκτες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Αναφορικά με τον κλάδο της Ναυτιλίας, τα ευρήματα που προέκυψαν δείχνουν ότι τα νέα λογιστικά δεδομένα δεν επηρέασαν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τη χρηματοοικονομική επίδοση των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. 6

7 6. ΠΡΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Δομές & Χρηματοδοτικά μέσα της Αυτοδιοικητικής Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα (Περιπτωσιολογική μελέτη για τους Δήμους του Νομού Θεσ/νίκης)». Το υπολειμματικού τύπου καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας, αντιμετωπίζει τα τελευταία έξι χρόνια την έντονη πίεση που προκαλεί η οικονομική κρίση και η εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικών κινδύνων. Οι περιοριστικές πολιτικές και η διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης που επιλέχθηκαν για να αναδιαρθρώσουν την οικονομία, υποτίμησαν τις κοινωνικές επιπτώσεις. Το κράτος, επιλέγοντας ένα διαφορετικό προνοιακό μοντέλο με έμφαση στην εμπορευματοποίηση και την παροχή επιλεκτικών υπηρεσιών, σταδιακά αποσύρεται από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, επιδιώκοντας, με άξονα τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, να μεταφέρει αρμοδιότητες, χωρίς όμως την αντίστοιχη χρηματοδότηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τη ρητορική της και τις αρχικά φιλόδοξες προσπάθειες κυρίως με τη συνθήκη της Λισαβόνας, παρουσιάζει αδυναμία δημιουργίας ενός κεκτημένου, που θα συνέβαλε αποφασιστικά στον εξευρωπαϊσμό των χωρών του νότου. Προσανατολισμένη σε ήπιες μορφές διακυβέρνησης και στηριζόμενη πάντα στην αρχή της επικουρικότητας, ουσιαστικά εξαντλείται στην εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης και επιδιώκει πρώτιστα την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων της νομισματικής ένωσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η μελέτη βασικών οικονομικών μεγεθών και κοινωνικών δεικτών της ΕΕ-28 για το διάστημα , επιβεβαιώνει την αποφασιστική σημασία που έχει η διαφοροποίηση του προνοιακού μοντέλου στην άμβλυνση της εισοδηματικής ανισότητας και τον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας, ενισχύοντας την αμφισβήτηση στις θεωρητικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την επάρκεια των πολιτικών που συνδέονται με την οικονομική μεγέθυνση. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, δεδομένων των προαναφερόμενων συνθηκών, σε επίπεδο δομών και χρηματοδοτικών μέσων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στους δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, με 7

8 τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κλειστού τύπου, που απευθύνθηκε, με βάση τη μέθοδο του βασικού πληροφοριοδότη, αποκλειστικά στα στελέχη των υπηρεσιών. Από τα ερευνητικά ευρήματα, παρά το ότι αναδεικνύονται οι προσπάθειες υποκατάστασης του ρόλου της κεντρικής κυβέρνησης σ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, προκύπτουν σημαντικά προβλήματα αποτελεσματικότητας των δήμων. Η κοινωνική πολιτική ασκείται αποσπασματικά από διαφορετικούς φορείς χωρίς ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, οι νέες δομές που δημιουργήθηκαν με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, όπως και η χρηματοδότηση, που περιορίζεται στην προσπάθεια αντικατάστασης των μειωμένων ίδιων πόρων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χωρίς μακροχρόνιο προγραμματισμό και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών. Οι έντονες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οργάνωση, επίσης συμβάλλουν στη χαμηλή αξιολόγηση της αυτοδιοικητικής κοινωνικής πολιτικής. Τα ευρήματα ενισχύουν τον προβληματισμό που υπάρχει για την βιωσιμότητα των δομών και τη δυνατότητα συνολικής υποστήριξης των δήμων, ταυτόχρονα όμως εντοπίζονται και τα σημεία των αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να υλοποιηθεί μια αποδοτική αποκεντρωμένη πολιτική, που θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και θα αποτρέψει την κλιμάκωση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 7. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ «Η Πορεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών Πριν και Κατά τη Διάρκεια της Οικονομικής Ύφεσης στην Ελλάδα» Στην παρούσα μελέτη, αναλύεται η πορεία οκτώ εν ενεργεία Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας πριν την εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης (έτη ) και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (έτη ), μέσα από τη χρήση βασικών αριθμοδεικτών αποδοτικότητας και κερδοφορίας. Η ανάλυση του τραπεζικού τομέα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Στην παρούσα εργασία θα αξιολογηθεί η κερδοφορία και η αποδοτικότητα της κερδοφορίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών για τη χρονική περίοδο Για 8

9 να επιτευχθούν τα παραπάνω, αναλύεται η διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, καθώς και των βασικών αριθμοδεικτών οκτώ Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας. Επιπλέον, γίνεται συγκριτική ανάλυση της πορείας των οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών των Συνεταιριστικών Τραπεζών μεταξύ τους, αλλά και με τις τιμές του κλάδου στο σύνολό του. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, γίνεται μια γενική εισαγωγή για τη Συνεταιριστική Πίστη και στη συνέχεια, παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας και η επισκόπηση της βιβλιογραφίας ερευνητών, που έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να μελετήσουν την πορεία Εμπορικών και Συνεταιριστικών Τραπεζών, τόσο ελληνικών όσο και του εξωτερικού, μέσα από τη χρήση αριθμοδεικτών και άλλων ποσοτικών μετρήσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, περιλαμβάνεται το θεωρητικό κομμάτι. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα δεδομένα των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο και, στο κατά πόσο οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορούν να ευδοκιμήσουν σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Έπειτα, αναλύεται η Συνεταιριστική Πίστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναπτύσσονται τα επίπεδα λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα. Τέλος, γίνεται αναφορά στη Συνεταιριστική Πίστη στην Ελλάδα και στα τραπεζικά ιδρύματα, που αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης. Στο τρίτο μέρος της εργασίας, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των Συνεταιριστικών Τραπεζών οι αριθμοδείκτες: Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA), Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (NPM) και δύο Δείκτες Κερδοφορίας (Χορηγήσεις/Καταθέσεις και Κέρδη μετά από φόρους & διακιώματα μειοψηφίας). Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω αριθμοδεικτών συγκρίνεται η διαμόρφωση των αντίστοιχων μεγεθών, τόσο μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, όσο και του αντίστοιχου κλάδου. Επίσης, μέσω της παραπάνω ανάλυσης επισημαίνονται οι αιτίες των μεταβολών διαχρονικά. Από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα των Συνεταιριστικών Τραπεζών διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα για την περίοδο πριν από την οικονομική ύφεση ( ) και σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της κρίσης ( ). Στο τέταρτο μέρος της μελέτης, διατυπώνονται τα συμπεράσματα και αναλύονται οι τάσεις, οι προοπτικές και η συμβολή του θεσμού της Συνεταιριστικής Πίστης κάτω από την «ομπρέλα» του εληνικού τραπεζικού συστήματος, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στα πλαίσια του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος και της γενικότερης ύφεσης της οικονομίας. 9

10 Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Λέξεις-Κλειδιά:τράπεζες, οικονομική κρίση, τραπεζικός τομέας, συνεταιριστικές τράπεζες, αποδοτικότητα, ρευστότητα. 8. ΤΑΟΥΚΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα-Η περίπτωση της ATEbank- Πειραιώς». Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών. Κύριος σκοπός αποτελεί η πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος των Εξαγορών και των Συγχωνεύσεων για τις επιχειρήσεις γενικότερα και για τον τραπεζικό κλάδο ειδικότερα. Επίσης, εξετάζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει δεχθεί μια σειρά αλλαγών και αναδιαρθρώσεων τα τελευταία χρόνια. Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων, γεγονός που συνέβαλε στη διεθνή εξάπλωση των δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται μια πολύ πρόσφατη συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων στον ελλαδικό χώρο, αυτήν της τράπεζας Πειραιώς και της ATEbank, με σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου που πραγματοποιήθηκε, αλλά και του αποτελέσματός της. 9. ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ «Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 στις επιχειρήσεις προϊόντος γάλακτος στο νομό Σερρών». Η εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί ως ενέργεια μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις, που μπορεί να αλλάξει τόσο την εικόνα, όσο και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Βασικός στόχος αυτής της Διπλωματικής εργασίας, είναι να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005, ως προς την βελτίωση της ποιότητας, την 10

11 επίδραση στο προφίλ των εταιρειών και την εξασφάλιση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων γάλακτος στην πόλη των Σερρών. Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στους στόχους της αλλά και στα πλεονεκτήματά της. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία τεκμηριώνει το ρόλο της πιστοποίησης της ποιότητας τροφίμων στη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Στο δεύτερο, ο συγγραφέας προσπαθεί να εισάγει τον αναγνώστη στις έννοιες της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων και της πιστοποίησης με μια ιστορική αναδρομή των συστημάτων ποιότητας. Κλείνοντας, το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την έρευνα της εργασίας, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς τα συμπεράσματα που διεξάγουμε από αυτήν. Θα αναλυθούν οι λόγοι, που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή του προτύπου, καθώς και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις, που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή του. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν και αξιολογούν τους προμηθευτές τους, τα προϊόντα που προμηθεύονται από αυτούς αλλά και το προσωπικό τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις προϊόντος γάλακτος στο νομό Σερρών έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό της αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και ότι η εφαρμογή του ISO 22000:2005 τους οδήγησε στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν, να επιβιώσουν στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Λέξεις κλειδιά : Ποιότητα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Πιστοποίηση, ISO 22000:2005, Ανταγωνιστικότητα, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Επιχειρήσεις Προϊόντος Γάλακτος. 11

12 10. ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «Η Ανάλυση του Νεκρού σημείου και η πρακτική εφαρμογή του». Κάθε επιχείρηση ενδιαφέρεται να γνωρίζει ποιος είναι ο ελάχιστος βαθμός παραγωγικής απασχόλησης και τι πωλήσεις πρέπει να επιτύχει προκειμένου τα έσοδα να καλύπτουν τα έξοδα της και στην συνέχεια να σημειώνει κέρδος. Το κέρδος αυτό σχεδιάζεται και προγραμματίζεται από την επιχείρηση. Το βασικό οικονομικό εργαλείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις σε αυτόν τον σχεδιασμό ονομάζεται Νεκρό Σημείο και είναι το σημείο στο οποίο μία επιχείρηση δεν παρουσιάζει κέρδη αλλά ούτε ζημίες. Η ανάλυση του και η διαγραμματική του απεικόνιση μπορεί να φανερώσει μελλοντικά κέρδη ή ζημίες και μεταβολές στα κόστη παρέχοντας σοβαρές πληροφορίες για μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις της επιχείρησης. Κάθε νέος επιχειρηματίας ή η διοίκηση μιας επιχείρησης η πρώτη κίνηση που θα εκτελέσουν θα είναι να ενδιαφερθούν να μάθουν ποια θα είναι τα κόστη και γενικά τι κόστος θα έχει η κάθε επιχειρηματική τους ενέργεια ώστε να γνωρίζουν αν αξίζει ή όχι να γίνει πράξη κάποια επιχειρηματική ιδέα που έχουνε. Ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθάει τον επιχειρηματία στην αναγνώριση και ανάλυση του κόστους είναι το Νεκρό σημείο και η διαγραμματική του αναπαράσταση. Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσουμε τα θεωρητικά πλαίσια που χαρακτηρίζουν το Νεκρό σημείο, πως ορίζεται, ποιοι περιορισμοί πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να διευκολυνθεί το έργο των επιχειρήσεων για να εφαρμόσουν το Νεκρό σημείο, τι είναι το περιθώριο συνεισφοράς και πως υπολογίζεται, ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισμού του Νεκρού σημείου, και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μία επιχείρηση να εφαρμόζει και το διάγραμμα του νεκρού σημείου. Επίσης θα δούμε ποιες οι μεταβολές στις βασικές μεταβλητές του Νεκρού σημείου και του κέρδους, δηλαδή τι θα συμβεί στο Νεκρό σημείο αν υπάρξει κάποια μεταβολή στα στοιχεία κόστους της επιχείρησης. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τι συμβαίνει στην περίπτωση το που το Νεκρό σημείο δεν είναι γραμμικό και οι προϋποθέσεις του δεν είναι εφικτές. Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε και εφαρμόσαμε την θεωρία της ανάλυσης του Νεκρού σημείου σε μία πραγματική επιχείρηση. Δηλαδή υπολογίσαμε το Νεκρό σημείο ενός λογιστικού γραφείου και το απεικονίσαμε διαγραμματικά. Ύστερα παρακολουθήσαμε την πορεία της επιχείρησης στα χρόνια λειτουργίας της και την συμπεριφορά που είχαν τα κόστη της όταν υπήρχαν μεταβολές στον αριθμό 12

13 των εσόδων και των πελατών της και προσπαθήσαμε να βρούμε εφικτούς τόπους μείωσης των κοστών χωρίς να υπάρξουν σοβαρές μεταβολές στα κέρδη. 13

14 11. ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Εφαρμογή της χρονικά καθοδηγούμενης κοστολόγησης Βάση δραστηριοτήτων (TIME DRIVEN ABC) σε υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ.». Η Διοικητική Λογιστική αποτελεί έναν μεγάλο κλάδο της λογιστικής επιστήμης. Όπως η χρηματοοικονομική λογιστική, έτσι και η Διοικητική λογιστική παρέχει πληροφορίες στον χρήστη της, ήτοι τις επιχειρήσεις, πληροφορίες διαφορετικού βεληνεκούς από αυτές της χρηματοοικονομικής λογιστικής και φυσικά με διαφορετική επίδραση στις αποφάσεις των στελεχών των επιχειρήσεων. Η Κοστολόγηση είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κόστους. Το κόστος με τη σειρά του αποτελεί τον μόνιμο «πονοκέφαλο» των επιχειρηματιών και στελεχών γενικότερα, και η ελαχιστοποίηση του αποτελεί τον απώτερο στόχο. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μία τεράστια ανάπτυξη στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Τα μεγέθη των εταιριών γιγαντώθηκαν και πλέον οι επιχειρήσεις είναι σε θέσεις να εκτελούν πολλαπλές δραστηριότητες και να επεκτείνουν τις παραγωγές τους σε πολλαπλά προϊόντα. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να δημιούργησαν ένα εύφορο έδαφος στις επιχειρήσεις όσον αφορά το κέρδος και την επέκταση τους γενικότερα, αλλά οδήγησαν και σε μεγάλη αύξηση του κόστους. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να αναπτυχθούν μέθοδοι που θα βοηθήσουν στον έλεγχο και περιορισμό του κόστους. Τα συστήματα κοστολόγησης δραστηριοτήτων (ABC), είναι μια μέθοδος που επιβαρύνει το κόστος στα προϊόντα ή σε άλλα αντικείμενα κόστους ανάλογα πως αυτά καταναλώνουν τις διαθέσιμες πηγές της παραγωγής μέσω των δραστηριοτήτων της διαδικασίας παραγωγής. Για να παραχθεί κάτι απαιτείται να εκτελεστεί μία δραστηριότητα, οπότε όσο αυξάνονται οι δραστηριότητες αυξάνεται και το κόστος. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή η μέθοδος, έχει δηλαδή σαν υπόθεση ότι οι δραστηριότητες αποτελούν την καρδιά του κόστους. Η ABC απαιτεί μια πολύπλοκη διαδικασία για να ενσωματωθεί σε μια επιχείρηση και να εφαρμοστεί. Παρόλο που παρέχει πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τις πληροφορίες που πηγάζουν από την εφαρμογή της, αυτή η πολυπλοκότητα που έχει την καθιστούν δύσκολή επιλογή σαν μέθοδο από τις επιχειρήσεις. Με την παρουσίαση της Χρονικά Καθοδηγούμενης Κοστολόγησης Βάσει Δραστηριοτήτων (Time Driven ABC) απλοποιήθηκε η διαδικασία κάνοντας πιο ελκυστική την συγκεκριμένη μέθοδο. Εδώ παρουσιάζεται μια εναλλακτική διαδικασία για τον 14

15 εντοπισμό του κόστους. Ο χρόνος αποτελεί το βασικό στοιχείο. Οι δραστηριότητες εντοπίζονται και χρονομετρούνται και το κόστος εξαρτάται από τον χρόνο που καταναλώνουν οι δραστηριότητες. Στην συγκεκριμένη εργασία θα δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο της Time Driven ABC βασισμένη στην μεθοδολογία που αναπτύσσεται στην βιβλιογραφία. Θα εξετάσουμε κατά πόσο επιβεβαιώνεται η απλότητα εφαρμογής της, πόσο εύκολα ή δύσκολα εντοπίστηκαν οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τις πηγές της επιχείρησης (εργατικό προσωπικό) και το κόστος που δημιουργείται. Επίσης θα πάρουμε και πληροφορίες για την πρακτική δυνατότητα (practical capacity) των πηγών της επιχείρησης, ένα δεδομένο που η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σαν δυνατό και σημαντικό στοιχείο στις πληροφορίες που παρέχει. 12. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ «Έλεγχος Βιωσιμότητας Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών σε Επιλεγμένους Κλάδους.». Η πτώχευση αποτελεί ένα άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιχείρηση και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, φαινόμενο. Για το λόγο αυτό, έχουν διαμορφωθεί πληθώρα μοντέλων εκτίμησης του κινδύνου και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα αποτελεί κυρίαρχο στόχο όλων των επιχειρήσεων και όλοι οι κατώτεροι στόχοι τίθενται, προκειμένου να συντελέσουν στη διατήρηση της. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες, αντιμετωπίζονται θετικά από τους πιστωτές, προμηθευτές και δανειστές, αλλά και από τους πελάτες. Οι συμπεριφορές αυτές ευνοούν την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται τόσο από την ίδια την επιχείρηση, όσο και από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Ωστόσο, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον υπάρχουν εμπόδια όπως η οικονομική κρίση, η έλλειψη ρευστότητας, ο έντονος ανταγωνισμός, αλλά και η απάτη και η διαφθορά. Υπό το πρίσμα αυτό, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η θεωρητική διερεύνηση αναφορικά με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όσο και η εμπειρική έρευνα στις εισηγμένες επιχειρήσεις των κλάδων του εμπορίου, των κατασκευών, των προσωπικών και οικιακών αγαθών, των πρώτων υλών, της τεχνολογίας και των τροφίμων και ποτών. 15

16 Η μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας στηρίζεται στη σύγκριση χρηματοοικονομικών δεικτών ανά εταιρεία αλλά και ανά κλάδο δραστηριότητας. Η συγκέντρωση και ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων προέρχονται από τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των Εταιρειών για τα έτη 2008 έως Γίνεται η χρήση των αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας και χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης, καθώς και του αριθμοδείκτη Altman Z- score. Στη συνέχεια ο υπολογισμός του δείκτη Altman Z-score γίνεται με την εφαρμογή της γραμμικής ανάλυσης στην οποία αθροίζονται μια σειρά δεικτών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα του αθροίσματος αυτού, να μας βοηθήσει να ταξινομήσουμε την εταιρεία στην λίστα των αποτυχημένων ή στην λίστα των επιτυχημένων. Τέλος το προβλεπτικό μοντέλο πτώχευσης Altman Z-score, εισάγεται σε ένα μοντέλο απλής παλινδρόμησης προκειμένου να απεικονίσει τη συσχέτιση του κινδύνου με την πραγματική απόδοση της κάθε μετοχής του δείγματος.τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη είναι ότι τόσο οι εξεταζόμενοι κλάδοι όσο και οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ως προς τη βιωσιμότητα τους. Από τους εξεταζόμενους κλάδους, μόνο ένας κλάδος, αυτός των τροφίμων και ποτών, παρουσιάζεται να είναι σίγουρος, ως προς την βιωσιμότητα του. Ο κλάδος του εμπορίου παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικές τιμές και εφόσον ακολουθήσει ορθές στρατηγικές και επιλογές, θα μπορέσει να επιβιώσει. Οι υπόλοιποι τέσσερις κλάδοι εμφανίζονται ιδιαίτερα αποθαρρυντικοί. Εν κατακλείδι, η ενδεδειγμένη λύση στα ανωτέρω προβλήματα είναι η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης μέσω νέων τρόπων και με χρήση νέων μεθόδων και τεχνικών, αναφερόμενοι βέβαια στους αριθμοδείκτες οι οποίοι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο όπου με την σωστή παρακολούθηση και χρησιμοποίηση τους μπορούν να δώσουν αποτελεσματική και χρήσιμη πληροφόρηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους. 16

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ JIT. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ JIT. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ JIT. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί μία ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα:

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. Διπλωματική εργασία με θέμα: Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εισηγήτρια: Ευαγγέλια Σωτηρίου Α.Μ.77 Επιβλέπων: Εμμανουήλ Καράμπελας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΛΑΛΑΣ - ΠΙΛΑΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα