«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET»."

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΕ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET». Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση και καταγραφή της έννοιας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των τομέων στους οποίους αυτή βρίσκει εφαρμογή. Αρχικά, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση όλων των παραπάνω, μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων (επιστημονικά βιβλία, άρθρα κλπ). Στη συνέχεια η εργασία περνάει σε ένα πιο εξειδικευμένο κεφάλαιο, στο οποίο εξετάζεται η ιστοσελίδα του TaxisNet (www.gsis.gr), με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τη κλίμακα Likert και που συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνον από άτομα που χρησιμοποιούν το TaxisNet σε καθημερινή βάση (πχ λογιστές, βοηθοί λογιστών, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί κλπ). Κατόπιν αυτών, γίνεται επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια με τη βοήθεια στατιστικού ηλεκτρονικού προγράμματος, προκειμένου να παραχθούν ασφαλή αποτελέσματα. Τέλος, δίδονται συμπεράσματα βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου να καταδειχθεί, αφενός κατά πόσο το TaxisNet αποτελεί τμήμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφετέρου κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό έχει βελτιώσει την ποιότητα εργασίας τόσο του επαγγελματία χρήστη της εφαρμογής, όσο και του Έλληνα φορολογούμενου. Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, TaxisNet, Δημόσια Διοίκηση, λογιστές, βοηθοί λογιστών, ερωτηματολόγιο, Πληροφοριακά Συστήματα. 1

2 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «Συγκριτική ανάλυση δεδομένων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών». Εργασίας Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) από τις επιχειρήσεις, είναι αρκετά δύσκολο να διαμορφωθεί. Μια προσέγγιση της έννοιας που θεωρείται αποδεκτή, την ορίζει ως την ενσωμάτωση από τις εταιρίες σε εθελοντική βάση των ανησυχιών τους σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις συναλλαγές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να παρουσιάσει την ιστορική εξέλιξη και την διαδρομή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Να παρουσιαστούν νόμοι και κανόνες, αλλά επίσης και οργανισμοί και πρωτοβουλίες για τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τη προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά για την πορεία της ΕΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πλαίσια λειτουργίας μέσα στα οποία μπορούμε να οριοθετήσουμε τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Ακολουθεί η πορεία και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας από το 2000 περίπου και μετά, όπου ουσιαστικά απασχολεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σημαντική συνεισφορά για τη χώρα μας έχει το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ επίσης μεγάλης σημασίας είναι και η δημιουργία της Χάρτας του ΣΕΒ. Στη συνέχεια, παρατίθεται μελέτη της ICAP για την ΕΚΕ, όπου και παρουσιάζονται σημαντικά ευρήματα παγκοσμίως, αλλά και σε εγχώριο επίπεδο.η έρευνα γίνεται στις εισηγμένες επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με αφορμή την Οδηγία της Ε.Ε. τον 2014 για την υποχρέωση δημοσίευσης στο εξής, εκτός από οικονομικά στοιχεία και ισολογισμούς και στοιχείων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από μεγάλες εταιρίες και επιχειρηματικούς ομίλους. Η μελέτη αφορά σημαντικό αριθμό εταιριών του Χ.Α.Α. στις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά για τις δράσεις τους τα τελευταία χρόνια. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες δεν αναφέρουν στοιχεία κοινωνικής ευθύνης στις οικονομικές τους εκθέσεις. Στην ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία και δράσεις για δεκαοκτώ μεγάλες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες, οι οποίες 2

3 είχαν αναφερθεί στις οικονομικές τους εκθέσεις για την ΕΚΕ με οποιοδήποτε τρόπο. Στα συμπεράσματα γίνεται παράθεση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας για τις εταιρίες και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 3. ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η περίπτωση των Μεταλλείων Χαλκιδικής». Με τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε τη προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τους προβληματισμούς στις δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Το να είναι μια εταιρία κοινωνικά υπεύθυνη δε σημαίνει μόνο ότι πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που της επιβάλλουν οι νόμοι του κράτους, αλλά και να λειτουργεί με ηθικές αρχές δίνοντας βαρύτητα στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε εννοιολογικό και σε ιστορικό πλαίσιο καθώς και να γίνει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση του αναλυτικού πλαισίου του όρου. Επίσης μέσω της πρωτογενούς έρευνας επιχειρείται να καταγραφούν οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την εταιρία εκμετάλλευσης των μεταλλείων Χαλκιδικής (Hellas-Gold) και κατά πόσο αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις επίσημες θέσεις της εταιρίας. Τέλος γίνεται μια συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορά το πρακτικό μέρος της. 3

4 4. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον κλάδο των Supermarkets Οι περιπτώσεις των «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε» (Ελλάδα) και «J. SAINSBURY S PLC» (Ηνωμένο Βασίλειο)». Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα πραγματευτούμε την ανάλυση του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία, ακούγεται πιο έντονα από ποτέ στο σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αρχικά, θα παραθέσουμε τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αναφέροντας και έρευνες από άλλους επιστήμονες που μελέτησαν το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εν συνεχεία, θα πραγματευτούμε και θα αναλύσουμε το εννοιολογικό και το θεσμικό πλαίσιο που συνάδει με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, παραθέτοντας και σχετικούς νόμους που υφίστανται. Επίσης θα προχωρήσουμε σε μια ιστορική αναδρομή, παραθέτοντας ημερομηνίες σταθμούς στην εξέλιξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ακόμα θα παραθέσουμε απόψεις και κριτικές σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πραγματευτούμε και θα αναλύσουμε την αναγκαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις, αναλύοντας νευραλγικούς τομείς εφαρμογής της όπως τον ανθρώπινο παράγοντα, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την οικονομία, τη σύνδεση με τους τομείς του marketing και του management παίρνοντας δεδομένα από την σχετιζόμενη βιβλιογραφία καθώς και από τα δελτία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών που θα αναλύσουμε παρακάτω, καθώς και την και την ανάδειξη των μέσων αυτών, διαμέσου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και πως μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόσφατη οικονομική κρίση. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παραθέσουμε έλεγχους μέτρησης και επίδοσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τα συναφή πρότυπα, δείκτες και δράσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εξής εταιρειών supermarkets: Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. (Ελλάδα) και Sainsbury s Plc. (Hνωμένο Βασίλειο). και στη συνεχεία θα πραγματευτούμε τη σύγκριση των παραπάνω εταιρειών με τη χρήση συγκριτικών πινάκων και διαγραμμάτων. Τα δεδομένα θα προέρχονται από τους απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των παραπάνω εταιρειών από το 2004 ως το

5 Στο τέλος, θα παραθέσουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν την έρευνα για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, αλλά και μεταξύ τους. 5

6 5. ΝΤΙΤΖΗ ΖΩΗ «Η επίδραση των ΔΠΧΠ στη χρηματοοικονομική επίδοση των Ελληνικών Εταιρειών. Η Περίπτωση των Ξενοδοχειακών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων». Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) - Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, στις οικονομικές καταστάσεις των Ξενοδοχειακών και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Συγκεκριμένα, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 4 Ξενοδοχειακές και 4 Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Για την πραγματοποίηση μιας αξιόπιστης έρευνας, εφαρμόστηκε μια καινοτόμος μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει δυο μέρη. Αρχικά, μελετήσαμε μεμονωμένα την κάθε επιχείρηση, και βασιζόμενοι στα αποτελέσματα 12 σημαντικών αριθμοδεικτών, συγκρίναμε την περίοδο πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ ( ) με τη περίοδο μετά την εφαρμογή τους ( ), ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές. Στη συνέχεια, η έρευνα γενικεύτηκε στο σύνολο κάθε κλάδου, εξετάζοντας τα σημαντικότερα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και τους αριθμοδείκτες του 2004, έτος στο οποίο οι οικονομικές καταστάσεις ήταν δημοσιευμένες και με τα δυο είδη λογιστικών προτύπων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δείχνουν αρχικά ότι σε κλαδικό επίπεδο δεν υπάρχουν διαφορές στα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων. Αντίθετα, η μελέτη των επιχειρήσεων που αποτελούν τον εν λόγω κλάδο έδειξε ότι κάποιοι από τους αριθμοδείκτες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Αναφορικά με τον κλάδο της Ναυτιλίας, τα ευρήματα που προέκυψαν δείχνουν ότι τα νέα λογιστικά δεδομένα δεν επηρέασαν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τη χρηματοοικονομική επίδοση των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. 6

7 6. ΠΡΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Δομές & Χρηματοδοτικά μέσα της Αυτοδιοικητικής Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα (Περιπτωσιολογική μελέτη για τους Δήμους του Νομού Θεσ/νίκης)». Το υπολειμματικού τύπου καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας, αντιμετωπίζει τα τελευταία έξι χρόνια την έντονη πίεση που προκαλεί η οικονομική κρίση και η εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικών κινδύνων. Οι περιοριστικές πολιτικές και η διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης που επιλέχθηκαν για να αναδιαρθρώσουν την οικονομία, υποτίμησαν τις κοινωνικές επιπτώσεις. Το κράτος, επιλέγοντας ένα διαφορετικό προνοιακό μοντέλο με έμφαση στην εμπορευματοποίηση και την παροχή επιλεκτικών υπηρεσιών, σταδιακά αποσύρεται από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, επιδιώκοντας, με άξονα τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, να μεταφέρει αρμοδιότητες, χωρίς όμως την αντίστοιχη χρηματοδότηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τη ρητορική της και τις αρχικά φιλόδοξες προσπάθειες κυρίως με τη συνθήκη της Λισαβόνας, παρουσιάζει αδυναμία δημιουργίας ενός κεκτημένου, που θα συνέβαλε αποφασιστικά στον εξευρωπαϊσμό των χωρών του νότου. Προσανατολισμένη σε ήπιες μορφές διακυβέρνησης και στηριζόμενη πάντα στην αρχή της επικουρικότητας, ουσιαστικά εξαντλείται στην εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης και επιδιώκει πρώτιστα την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων της νομισματικής ένωσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η μελέτη βασικών οικονομικών μεγεθών και κοινωνικών δεικτών της ΕΕ-28 για το διάστημα , επιβεβαιώνει την αποφασιστική σημασία που έχει η διαφοροποίηση του προνοιακού μοντέλου στην άμβλυνση της εισοδηματικής ανισότητας και τον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας, ενισχύοντας την αμφισβήτηση στις θεωρητικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την επάρκεια των πολιτικών που συνδέονται με την οικονομική μεγέθυνση. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, δεδομένων των προαναφερόμενων συνθηκών, σε επίπεδο δομών και χρηματοδοτικών μέσων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στους δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, με 7

8 τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κλειστού τύπου, που απευθύνθηκε, με βάση τη μέθοδο του βασικού πληροφοριοδότη, αποκλειστικά στα στελέχη των υπηρεσιών. Από τα ερευνητικά ευρήματα, παρά το ότι αναδεικνύονται οι προσπάθειες υποκατάστασης του ρόλου της κεντρικής κυβέρνησης σ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, προκύπτουν σημαντικά προβλήματα αποτελεσματικότητας των δήμων. Η κοινωνική πολιτική ασκείται αποσπασματικά από διαφορετικούς φορείς χωρίς ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, οι νέες δομές που δημιουργήθηκαν με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, όπως και η χρηματοδότηση, που περιορίζεται στην προσπάθεια αντικατάστασης των μειωμένων ίδιων πόρων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χωρίς μακροχρόνιο προγραμματισμό και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών. Οι έντονες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οργάνωση, επίσης συμβάλλουν στη χαμηλή αξιολόγηση της αυτοδιοικητικής κοινωνικής πολιτικής. Τα ευρήματα ενισχύουν τον προβληματισμό που υπάρχει για την βιωσιμότητα των δομών και τη δυνατότητα συνολικής υποστήριξης των δήμων, ταυτόχρονα όμως εντοπίζονται και τα σημεία των αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να υλοποιηθεί μια αποδοτική αποκεντρωμένη πολιτική, που θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και θα αποτρέψει την κλιμάκωση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 7. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ «Η Πορεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών Πριν και Κατά τη Διάρκεια της Οικονομικής Ύφεσης στην Ελλάδα» Στην παρούσα μελέτη, αναλύεται η πορεία οκτώ εν ενεργεία Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας πριν την εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης (έτη ) και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (έτη ), μέσα από τη χρήση βασικών αριθμοδεικτών αποδοτικότητας και κερδοφορίας. Η ανάλυση του τραπεζικού τομέα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Στην παρούσα εργασία θα αξιολογηθεί η κερδοφορία και η αποδοτικότητα της κερδοφορίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών για τη χρονική περίοδο Για 8

9 να επιτευχθούν τα παραπάνω, αναλύεται η διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, καθώς και των βασικών αριθμοδεικτών οκτώ Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας. Επιπλέον, γίνεται συγκριτική ανάλυση της πορείας των οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών των Συνεταιριστικών Τραπεζών μεταξύ τους, αλλά και με τις τιμές του κλάδου στο σύνολό του. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, γίνεται μια γενική εισαγωγή για τη Συνεταιριστική Πίστη και στη συνέχεια, παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας και η επισκόπηση της βιβλιογραφίας ερευνητών, που έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να μελετήσουν την πορεία Εμπορικών και Συνεταιριστικών Τραπεζών, τόσο ελληνικών όσο και του εξωτερικού, μέσα από τη χρήση αριθμοδεικτών και άλλων ποσοτικών μετρήσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, περιλαμβάνεται το θεωρητικό κομμάτι. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα δεδομένα των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο και, στο κατά πόσο οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορούν να ευδοκιμήσουν σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Έπειτα, αναλύεται η Συνεταιριστική Πίστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναπτύσσονται τα επίπεδα λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα. Τέλος, γίνεται αναφορά στη Συνεταιριστική Πίστη στην Ελλάδα και στα τραπεζικά ιδρύματα, που αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης. Στο τρίτο μέρος της εργασίας, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των Συνεταιριστικών Τραπεζών οι αριθμοδείκτες: Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA), Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (NPM) και δύο Δείκτες Κερδοφορίας (Χορηγήσεις/Καταθέσεις και Κέρδη μετά από φόρους & διακιώματα μειοψηφίας). Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω αριθμοδεικτών συγκρίνεται η διαμόρφωση των αντίστοιχων μεγεθών, τόσο μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, όσο και του αντίστοιχου κλάδου. Επίσης, μέσω της παραπάνω ανάλυσης επισημαίνονται οι αιτίες των μεταβολών διαχρονικά. Από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα των Συνεταιριστικών Τραπεζών διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα για την περίοδο πριν από την οικονομική ύφεση ( ) και σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της κρίσης ( ). Στο τέταρτο μέρος της μελέτης, διατυπώνονται τα συμπεράσματα και αναλύονται οι τάσεις, οι προοπτικές και η συμβολή του θεσμού της Συνεταιριστικής Πίστης κάτω από την «ομπρέλα» του εληνικού τραπεζικού συστήματος, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στα πλαίσια του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος και της γενικότερης ύφεσης της οικονομίας. 9

10 Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Λέξεις-Κλειδιά:τράπεζες, οικονομική κρίση, τραπεζικός τομέας, συνεταιριστικές τράπεζες, αποδοτικότητα, ρευστότητα. 8. ΤΑΟΥΚΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα-Η περίπτωση της ATEbank- Πειραιώς». Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών. Κύριος σκοπός αποτελεί η πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος των Εξαγορών και των Συγχωνεύσεων για τις επιχειρήσεις γενικότερα και για τον τραπεζικό κλάδο ειδικότερα. Επίσης, εξετάζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει δεχθεί μια σειρά αλλαγών και αναδιαρθρώσεων τα τελευταία χρόνια. Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων, γεγονός που συνέβαλε στη διεθνή εξάπλωση των δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται μια πολύ πρόσφατη συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων στον ελλαδικό χώρο, αυτήν της τράπεζας Πειραιώς και της ATEbank, με σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου που πραγματοποιήθηκε, αλλά και του αποτελέσματός της. 9. ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ «Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 στις επιχειρήσεις προϊόντος γάλακτος στο νομό Σερρών». Η εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί ως ενέργεια μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις, που μπορεί να αλλάξει τόσο την εικόνα, όσο και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Βασικός στόχος αυτής της Διπλωματικής εργασίας, είναι να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005, ως προς την βελτίωση της ποιότητας, την 10

11 επίδραση στο προφίλ των εταιρειών και την εξασφάλιση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων γάλακτος στην πόλη των Σερρών. Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στους στόχους της αλλά και στα πλεονεκτήματά της. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία τεκμηριώνει το ρόλο της πιστοποίησης της ποιότητας τροφίμων στη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Στο δεύτερο, ο συγγραφέας προσπαθεί να εισάγει τον αναγνώστη στις έννοιες της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων και της πιστοποίησης με μια ιστορική αναδρομή των συστημάτων ποιότητας. Κλείνοντας, το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την έρευνα της εργασίας, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς τα συμπεράσματα που διεξάγουμε από αυτήν. Θα αναλυθούν οι λόγοι, που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή του προτύπου, καθώς και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις, που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή του. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν και αξιολογούν τους προμηθευτές τους, τα προϊόντα που προμηθεύονται από αυτούς αλλά και το προσωπικό τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις προϊόντος γάλακτος στο νομό Σερρών έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό της αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και ότι η εφαρμογή του ISO 22000:2005 τους οδήγησε στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν, να επιβιώσουν στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Λέξεις κλειδιά : Ποιότητα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Πιστοποίηση, ISO 22000:2005, Ανταγωνιστικότητα, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Επιχειρήσεις Προϊόντος Γάλακτος. 11

12 10. ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «Η Ανάλυση του Νεκρού σημείου και η πρακτική εφαρμογή του». Κάθε επιχείρηση ενδιαφέρεται να γνωρίζει ποιος είναι ο ελάχιστος βαθμός παραγωγικής απασχόλησης και τι πωλήσεις πρέπει να επιτύχει προκειμένου τα έσοδα να καλύπτουν τα έξοδα της και στην συνέχεια να σημειώνει κέρδος. Το κέρδος αυτό σχεδιάζεται και προγραμματίζεται από την επιχείρηση. Το βασικό οικονομικό εργαλείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις σε αυτόν τον σχεδιασμό ονομάζεται Νεκρό Σημείο και είναι το σημείο στο οποίο μία επιχείρηση δεν παρουσιάζει κέρδη αλλά ούτε ζημίες. Η ανάλυση του και η διαγραμματική του απεικόνιση μπορεί να φανερώσει μελλοντικά κέρδη ή ζημίες και μεταβολές στα κόστη παρέχοντας σοβαρές πληροφορίες για μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις της επιχείρησης. Κάθε νέος επιχειρηματίας ή η διοίκηση μιας επιχείρησης η πρώτη κίνηση που θα εκτελέσουν θα είναι να ενδιαφερθούν να μάθουν ποια θα είναι τα κόστη και γενικά τι κόστος θα έχει η κάθε επιχειρηματική τους ενέργεια ώστε να γνωρίζουν αν αξίζει ή όχι να γίνει πράξη κάποια επιχειρηματική ιδέα που έχουνε. Ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθάει τον επιχειρηματία στην αναγνώριση και ανάλυση του κόστους είναι το Νεκρό σημείο και η διαγραμματική του αναπαράσταση. Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσουμε τα θεωρητικά πλαίσια που χαρακτηρίζουν το Νεκρό σημείο, πως ορίζεται, ποιοι περιορισμοί πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να διευκολυνθεί το έργο των επιχειρήσεων για να εφαρμόσουν το Νεκρό σημείο, τι είναι το περιθώριο συνεισφοράς και πως υπολογίζεται, ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισμού του Νεκρού σημείου, και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μία επιχείρηση να εφαρμόζει και το διάγραμμα του νεκρού σημείου. Επίσης θα δούμε ποιες οι μεταβολές στις βασικές μεταβλητές του Νεκρού σημείου και του κέρδους, δηλαδή τι θα συμβεί στο Νεκρό σημείο αν υπάρξει κάποια μεταβολή στα στοιχεία κόστους της επιχείρησης. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τι συμβαίνει στην περίπτωση το που το Νεκρό σημείο δεν είναι γραμμικό και οι προϋποθέσεις του δεν είναι εφικτές. Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε και εφαρμόσαμε την θεωρία της ανάλυσης του Νεκρού σημείου σε μία πραγματική επιχείρηση. Δηλαδή υπολογίσαμε το Νεκρό σημείο ενός λογιστικού γραφείου και το απεικονίσαμε διαγραμματικά. Ύστερα παρακολουθήσαμε την πορεία της επιχείρησης στα χρόνια λειτουργίας της και την συμπεριφορά που είχαν τα κόστη της όταν υπήρχαν μεταβολές στον αριθμό 12

13 των εσόδων και των πελατών της και προσπαθήσαμε να βρούμε εφικτούς τόπους μείωσης των κοστών χωρίς να υπάρξουν σοβαρές μεταβολές στα κέρδη. 13

14 11. ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Εφαρμογή της χρονικά καθοδηγούμενης κοστολόγησης Βάση δραστηριοτήτων (TIME DRIVEN ABC) σε υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ.». Η Διοικητική Λογιστική αποτελεί έναν μεγάλο κλάδο της λογιστικής επιστήμης. Όπως η χρηματοοικονομική λογιστική, έτσι και η Διοικητική λογιστική παρέχει πληροφορίες στον χρήστη της, ήτοι τις επιχειρήσεις, πληροφορίες διαφορετικού βεληνεκούς από αυτές της χρηματοοικονομικής λογιστικής και φυσικά με διαφορετική επίδραση στις αποφάσεις των στελεχών των επιχειρήσεων. Η Κοστολόγηση είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κόστους. Το κόστος με τη σειρά του αποτελεί τον μόνιμο «πονοκέφαλο» των επιχειρηματιών και στελεχών γενικότερα, και η ελαχιστοποίηση του αποτελεί τον απώτερο στόχο. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μία τεράστια ανάπτυξη στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Τα μεγέθη των εταιριών γιγαντώθηκαν και πλέον οι επιχειρήσεις είναι σε θέσεις να εκτελούν πολλαπλές δραστηριότητες και να επεκτείνουν τις παραγωγές τους σε πολλαπλά προϊόντα. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να δημιούργησαν ένα εύφορο έδαφος στις επιχειρήσεις όσον αφορά το κέρδος και την επέκταση τους γενικότερα, αλλά οδήγησαν και σε μεγάλη αύξηση του κόστους. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να αναπτυχθούν μέθοδοι που θα βοηθήσουν στον έλεγχο και περιορισμό του κόστους. Τα συστήματα κοστολόγησης δραστηριοτήτων (ABC), είναι μια μέθοδος που επιβαρύνει το κόστος στα προϊόντα ή σε άλλα αντικείμενα κόστους ανάλογα πως αυτά καταναλώνουν τις διαθέσιμες πηγές της παραγωγής μέσω των δραστηριοτήτων της διαδικασίας παραγωγής. Για να παραχθεί κάτι απαιτείται να εκτελεστεί μία δραστηριότητα, οπότε όσο αυξάνονται οι δραστηριότητες αυξάνεται και το κόστος. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή η μέθοδος, έχει δηλαδή σαν υπόθεση ότι οι δραστηριότητες αποτελούν την καρδιά του κόστους. Η ABC απαιτεί μια πολύπλοκη διαδικασία για να ενσωματωθεί σε μια επιχείρηση και να εφαρμοστεί. Παρόλο που παρέχει πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τις πληροφορίες που πηγάζουν από την εφαρμογή της, αυτή η πολυπλοκότητα που έχει την καθιστούν δύσκολή επιλογή σαν μέθοδο από τις επιχειρήσεις. Με την παρουσίαση της Χρονικά Καθοδηγούμενης Κοστολόγησης Βάσει Δραστηριοτήτων (Time Driven ABC) απλοποιήθηκε η διαδικασία κάνοντας πιο ελκυστική την συγκεκριμένη μέθοδο. Εδώ παρουσιάζεται μια εναλλακτική διαδικασία για τον 14

15 εντοπισμό του κόστους. Ο χρόνος αποτελεί το βασικό στοιχείο. Οι δραστηριότητες εντοπίζονται και χρονομετρούνται και το κόστος εξαρτάται από τον χρόνο που καταναλώνουν οι δραστηριότητες. Στην συγκεκριμένη εργασία θα δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο της Time Driven ABC βασισμένη στην μεθοδολογία που αναπτύσσεται στην βιβλιογραφία. Θα εξετάσουμε κατά πόσο επιβεβαιώνεται η απλότητα εφαρμογής της, πόσο εύκολα ή δύσκολα εντοπίστηκαν οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τις πηγές της επιχείρησης (εργατικό προσωπικό) και το κόστος που δημιουργείται. Επίσης θα πάρουμε και πληροφορίες για την πρακτική δυνατότητα (practical capacity) των πηγών της επιχείρησης, ένα δεδομένο που η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σαν δυνατό και σημαντικό στοιχείο στις πληροφορίες που παρέχει. 12. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ «Έλεγχος Βιωσιμότητας Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών σε Επιλεγμένους Κλάδους.». Η πτώχευση αποτελεί ένα άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιχείρηση και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, φαινόμενο. Για το λόγο αυτό, έχουν διαμορφωθεί πληθώρα μοντέλων εκτίμησης του κινδύνου και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα αποτελεί κυρίαρχο στόχο όλων των επιχειρήσεων και όλοι οι κατώτεροι στόχοι τίθενται, προκειμένου να συντελέσουν στη διατήρηση της. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες, αντιμετωπίζονται θετικά από τους πιστωτές, προμηθευτές και δανειστές, αλλά και από τους πελάτες. Οι συμπεριφορές αυτές ευνοούν την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται τόσο από την ίδια την επιχείρηση, όσο και από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Ωστόσο, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον υπάρχουν εμπόδια όπως η οικονομική κρίση, η έλλειψη ρευστότητας, ο έντονος ανταγωνισμός, αλλά και η απάτη και η διαφθορά. Υπό το πρίσμα αυτό, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η θεωρητική διερεύνηση αναφορικά με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όσο και η εμπειρική έρευνα στις εισηγμένες επιχειρήσεις των κλάδων του εμπορίου, των κατασκευών, των προσωπικών και οικιακών αγαθών, των πρώτων υλών, της τεχνολογίας και των τροφίμων και ποτών. 15

16 Η μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας στηρίζεται στη σύγκριση χρηματοοικονομικών δεικτών ανά εταιρεία αλλά και ανά κλάδο δραστηριότητας. Η συγκέντρωση και ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων προέρχονται από τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των Εταιρειών για τα έτη 2008 έως Γίνεται η χρήση των αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας και χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης, καθώς και του αριθμοδείκτη Altman Z- score. Στη συνέχεια ο υπολογισμός του δείκτη Altman Z-score γίνεται με την εφαρμογή της γραμμικής ανάλυσης στην οποία αθροίζονται μια σειρά δεικτών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα του αθροίσματος αυτού, να μας βοηθήσει να ταξινομήσουμε την εταιρεία στην λίστα των αποτυχημένων ή στην λίστα των επιτυχημένων. Τέλος το προβλεπτικό μοντέλο πτώχευσης Altman Z-score, εισάγεται σε ένα μοντέλο απλής παλινδρόμησης προκειμένου να απεικονίσει τη συσχέτιση του κινδύνου με την πραγματική απόδοση της κάθε μετοχής του δείγματος.τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη είναι ότι τόσο οι εξεταζόμενοι κλάδοι όσο και οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ως προς τη βιωσιμότητα τους. Από τους εξεταζόμενους κλάδους, μόνο ένας κλάδος, αυτός των τροφίμων και ποτών, παρουσιάζεται να είναι σίγουρος, ως προς την βιωσιμότητα του. Ο κλάδος του εμπορίου παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικές τιμές και εφόσον ακολουθήσει ορθές στρατηγικές και επιλογές, θα μπορέσει να επιβιώσει. Οι υπόλοιποι τέσσερις κλάδοι εμφανίζονται ιδιαίτερα αποθαρρυντικοί. Εν κατακλείδι, η ενδεδειγμένη λύση στα ανωτέρω προβλήματα είναι η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης μέσω νέων τρόπων και με χρήση νέων μεθόδων και τεχνικών, αναφερόμενοι βέβαια στους αριθμοδείκτες οι οποίοι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο όπου με την σωστή παρακολούθηση και χρησιμοποίηση τους μπορούν να δώσουν αποτελεσματική και χρήσιμη πληροφόρηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους. 16

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ JIT. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ JIT. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ JIT. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί μία ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012. Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012. Διαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών: 1. Πριν αναλάβετε κάποια πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως γνωστός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι κερδοφόρες,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα