Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 AVPA Κανονισµός του διαγωνισµού ελαιολάδων στις 30 Ιουνίου 2014 Άρθρο 1 : Συµµετέχοντες o Η συµµετοχή περιορίζεται στους παραγωγούς και στους οµίλους παραγωγών ελαιολάδου. Παραγωγός ονοµάζεται το πρόσωπο, φυσικό.ή νοµικό, που παίρνει την ευθύνη του προϊόντος, βάζοντας το όνοµά του πάνω στην ετικέτα η οποία διαθέτει τα µέσα µιας πραγµατικής ανιχνευσιµότητας. Άρθρο 2 : Συγκρότηση της Επιτροπής o Η ΑVPA συγκροτεί µία επιτροπή από έξι ως δώδεκα µέλη. o Τα µέλη της επιτροπής είναι γαλλόφωνα, επαγγελµατίες του είδους (παραγωγοί, ελαιοτρίφτες, έµποροι, διανοµείς),σεφ γαστρονόµοι ή υποψιασµένοι καταναλωτές.τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της επιτροπής είναι : -Η πολιτισµική και γλωσσική οµοιογένειά της, -Η πολυφωνία της διότι συγκεντρώνει : - Επαγγελµατίες του λαδιού, - Επαγγελµατίες γευσιγνώστες, - Φωτισµένους ερασιτέχνες. o ίνει κατ αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή µία γνώµη επικεντρωµένη σε µια γαστρονοµική κουλτούρα και σε µια καλή< γαλλική> γεύση που εγγίζει τα όρια της καθολικότητας µε τις υψηλές δεξιότητες και τη γαστρονοµική κουλτούρα των µελών της που µπορούν έτσι να προωθήσουν εκλεκτές παραγωγές. o Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από τη γραµµατεία της AVPA. Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του όσον αφορά την τελική σύνθεση της Επιτροπής. Άρθρο 3 : Όροι της οργάνωσης του διαγωνισµού 3-1 Μέγεθος των δειγµάτων Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποστείλει στην AVPA τέσσερις(4) φιάλες των 500 ml τουλάχιστον για τη διαδικασία δοκιµής. 3-2 Θερµοκρασία κατά τη δοκιµή Τα δείγµατα του λαδιού προς δοκιµή φυλάσσονται σε θερµοκρασία 28 C(+/- 2 C). 3-3 Τόπος δοκιµών Οι δοκιµές πραγµατοποιούνται σ έναν χώρο ήρεµο, φωτεινό, και µε καλό αερισµό. 3-4 Προετοιµασία του διαγωνισµού o κωδικοποίηση : απόδοση κρυφών κωδικών σε κάθε λάδι που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό γιατί τα λάδια, εκτός της Γραµµατείας που γνωρίζει την προέλευσή τους, είναι άγνωστα στην επιτροπή o η προετοιµασία των δειγµάτων γίνεται µε απόλυτη µυστικότητα o η παρουσίαση των δειγµάτων στους δοκιµαστές γίνεται σύµφωνα µε τα τηρούµενα πρωτόκολλα δοκιµής

2 Άρθρο 4 : ιαγωνισµός 4.1 Επιλογή και οργανοληπτική κατηγοριοποίηση των λαδιών Συγκροτείται µία επιτροπή τεχνικής επιλογής (αποτελούµενη από τρία άτοµα τουλάχιστον) µε την συνεργασία του CTO, Τεχνικό Κέντρο Ελαίας, στην Αιξ Αν Προβάνς, που συνεδριάζει λίγες µέρες πριν από την τελική γευσιγνωσία για να προβεί σε επιλογή των λαδιών σύµφωνα µε το περιγραφέν πρωτόκολλο στο άρθρο 3 και σεβόµενη την ονοµατολογία όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 για να : -προσδιορίσει κατά πόσο αντιστοιχούν στην κατηγορία που όρισε ο παραγωγός ή αν πρέπει να κατηγοριοποιηθούν διαφορετικά, -αποκλείσει τα λάδια µε τα πλέον σηµαντικά ελαττώµατα σε σχέση µε την κατηγορία τους, -εγκρίνει τα λάδια< γκουρµέ >, δηλαδή µε αρκετά φίνα γεύση ώστε να µπορούν να υποβληθούν σε διαδικασία γευσιγνωσίας κατά την τελική φάση του διαγωνισµού 4.2. Αξιολόγηση και κατάταξη των λαδιών Η τελική γευσιγνωσία των λαδιών γκουρµέ λαµβάνει χώρα µε την επιτροπή σε απαρτία όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Η επιτροπή προβαίνει στη βαθµολόγηση και στην χορήγηση µεταλλίων. Κάθε µέλος της επιτροπής είναι αυτόνοµο και ανεξάρτητο. Βάζει ένα γενικό βαθµό για κάθε διαγωνιζόµενο λάδι ανάλογα µε τις οπτικές, οσφρητικές, γευστικές και απτικές προσλήψεις του. Για να ενισχύσει την σκέψη του µπορεί να βοηθηθεί µε ένα φύλλο χαρτί που του δίνει ο Πρόεδρος. Στο τέλος της γευσιγνωσίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναγράφει σε πίνακα τις βαθµολογίες του κάθε µέλους και προβαίνει στον υπολογισµό του αριθµητικού µέσου όρου Τα αποτελέσµατα Η επιτροπή συσκέπτεται πάνω σε αυτά τα αποτελέσµατα για να απονείµει τα µετάλλια. Ένας γενικός κατάλογος µε τις καλύτερες υποψηφιότητες κάθε κατηγορίας συντάσσεται. Η αξιολόγηση της επιτροπής γευσιγνωσίας είναι οριστική και αµετάκλητη 4.4.Τα βραβεία Στα λάδια που διακρίθηκαν θα απονεµηθούν δηµόσια τα βραβεία τους σ έναν τόπο που θα ορίσει η Γραµµατεία της AVPA σε εύθετο χρόνο Τα µετάλλια o Για κάθε µία από τις κατηγορίες, των οποίων ο αριθµός των διαγωνιζόµενων λαδιών είναι επαρκής, γίνεται απονοµή βραβείων : Γκουρµέ Χρυσό Γκουρµέ Αργυρό ή Γκουρµέ Χάλκινο. Η επιτροπή έχει κυρίαρχο ρόλο για τον καθορισµό του αριθµού των µεταλλίων και του χαρακτηρισµού τους. o Για τις κατηγορίες µε ανεπαρκή αριθµό διαγωνιζόµενων λαδιών η επιτροπή δύναται, εφόσον η ποιότητα το επιτρέπει, να απονείµει ένα ή περισσότερα βραβεία που αναφέρονται παρακάτω Η αναγνώριση προϊόν γκουρµέ Τα λάδια που αναγνωρίστηκαν ως ποιοτικά επαρκή για να παρουσιαστούν στη τελική φάση αξιολόγησης, ενώπιον της ολοµέλειας της επιτροπής, λαµβάνουν ένα δίπλωµα <προϊόν γκουρµέ AVPA> και τα καλύτερα από αυτά λαµβάνουν ένα από τα παρακάτω µετάλλια.

3 Άρθρο 5 : Ονοµατολογία των ελαιολάδων Η επιτροπή είναι αρµόδια να ορίσει την ονοµασία των λαδιών ανάλογα µε τα λάδια που έλαβε για το διαγωνισµό. Αναλαµβάνει να οργανώσει µια συνεκτική κατηγοριοποίηση των προϊόντων που διαγωνίζονται. Ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων και το µέγεθος της παραγωγής απ όπου πάρθηκαν τα δείγµατα, η AVPA µπορεί να δηµιουργήσει υποκατηγορίες σχετικές µε το µέγεθος της παραγωγής. Παροµοίως αν διαφανεί η ανάγκη για δηµιουργία υπό-κατηγοριών όπως για < προϊόντα προερχόµενα από βιολογικές καλλιέργειες> ή <προϊόντα που επικαλούνται µια Γεωγραφική Ένδειξη > ή< προϊόντα που ορίζονται από την ποικιλία της ελιάς >η επιτροπή µπορεί να τις δηµιουργήσει. 5.1.Γενικές παρατηρήσεις πάνω στα ελαιόλαδα Η ποικιλότητα των ελαιολάδων αποτελεί µέρος των ιδιαιτεροτήτων τους, έτσι είναι αναγκαίο όχι µόνον να τη λάβουµε υπόψη αλλά επίσης να την αξιοποιήσουµε σ ένα διαγωνισµό στοχεύοντας να επιλέξουµε τα <καλύτερα > ελαιόλαδα. <Καλύτερα> ονοµάζονται τα προϊόντα τα οποία εκφράζουν βέλτιστα τα χαρακτηριστικά που ανήκουν στην παρατηρούµενη κατηγορία. Εξυπακούεται ότι το καλύτερο είναι επίσης ένα ισορροπηµένο προϊόν (µε την έννοια της κατηγορίας του) και πολύπλοκο (κινητοποιώντας τη µνήµη των προηγούµενων γεύσεων µας) * Για να αξιοποιήσουµε αυτή την ποικιλότητα, πρέπει να οριστούν κατηγορίες προκειµένου να κατανεµηθούν σε αυτές τα ελαιόλαδα και να δοθούν τιµές σε καθεµιά τους. *Η AVPA δεν έχει αξιωµατικές θεωρήσεις πάνω στην αντίστοιχη αξία καθεµιάς από αυτές τις κατηγορίες. *Τα χαρακτηριστικά που, όταν είναι έντονα, γίνονται συχνότερα αντιληπτά στο στόµα από τους καταναλωτές είναι η πικράδα και η αψάδα. *Η ένταση του φρουτώδους είναι πρωταρχική στην αξιολόγηση της αξίας ενός ελαιολάδου *Ωστόσο αν οµάδες ελαιολάδων είχαν οριστεί µε βάση µόνον την ένταση του φρουτώδους, αυτό θα κινδύνευε να επιφέρει µια λανθασµένη αξιολόγηση για ορισµένα λάδια, αφού το κριτήριο που χρησιµεύει για την κατηγοριοποίηση, χρησιµεύει και για να αξιολογήσει την αξία. *Εάν η γνώµη των επαγγελµατιών είναι σπουδαιότατη στην εκτίµηση των ελαιολάδων, η αξιολόγηση των ελαττωµάτων και η αξιοποίηση των επεξεργασµένων ελαιολάδων σύµφωνα µε τις αναγνωρισµένες αρχές του επαγγέλµατος και τη γνώµη των χρηστών είναι επίσης απαραίτητη. *Η µέθοδος οργανοληπτικής αξιολόγησης του παρθένου ελαιολάδου του ιεθνούς Ελαιοκοµικού Συµβουλίου λαµβάνεται ως σηµείο αναφοράς, ιδιαίτερα για την αναζήτηση των ελαττωµάτων και κάθε χαρακτηριστικό που ονοµάζεται ελάττωµα, χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια, σε κάθε έντυπο που προέρχεται από αυτό το διαγωνισµό είναι ένα ελάττωµα µε την έννοια αυτής της µεθόδου οργανοληπτικής ανάλυσης και µόνον µε αυτή την έννοια. *Έτσι οι υποψήφιοι µπορούν να διεκδικήσουν ανοικτά την παρουσία ελαττωµάτων στο λάδι τους µια και αυτά προέρχονται από πρακτικές εκούσιες και συνδεδεµένες, για παράδειγµα, µε παραδοσιακές µεθόδους σύνθλιψης.στην περίπτωση αυτή αυτά τα ελαιόλαδα µπορούν να κριθούν ξεχωριστά, σε µια κατάλληλη κατηγορία (βλ.το σηµείο 5.3 ειδικές κατηγορίες).

4 5.2 Βασικές.Κατηγορίες ελαιολάδων του διαγωνισµού AVPA Πρόκειται λοιπόν να δηµιουργήσουµε µια οργανοληπτική κατηγοριοποίηση, που θα επιτρέψει τη επιλογή και την κατάταξη των ελαιολάδων σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που ακολουθεί : 1 - Τα λάδια δοκιµάζονται από µειωµένη σύνθεση της επιτροπής, που αξιολογεί την ένταση της πικράδας τους, την ένταση της αψάδας τους, ορίζει τον τύπο της φρουτώδους γεύσεως (ώριµο, πράσινο) και αναζητά πιθανά ελαττώµατα. 2 - Τα ελαιόλαδα που οµόφωνα αναγνωρίζονται ως ελαττωµατικά σε σχέση µε την κατηγορία τους αποκλείονται. 3 - Αρχίζοντας από τις αξιολογήσεις κάθε γευσιγνώστη για την ένταση της πικράδας,ένας βαθµός πικράδας δίνεται σε κάθε λάδι. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για το βαθµό της αψάδας κάθε ελαιολάδου. 4 - Ένας βαθµός δοµής δίνεται σε κάθε ελαιόλαδο, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο που λαµβάνει υπόψη τις δύο αξίες της πικράδας και της αψάδας σταθµίζοντάς τες ανάλογα µε την διάρκειά τους στο χρόνο, και που προσδίδει µια µεγάλη σπουδαιότητα στο πιο έντονο χαρακτηριστικό.βαθµός οµής = ((0,62 xβαθµός πικράδας) ) + (0,38 xβαθµός αψάδας)+ Μέγιστος Βαθµός (δηλαδή Βαθµός πικράδας δηλαδή Βαθµός αψάδας) / Αρχίζοντας από αυτούς τους βαθµούς δοµής και τον τύπο φρουτώδους γεύσεως, η AVPA όρισε έξι 6 βασικές κατηγορίες : Φρουτώδες ώριµο : - φρουτώδες ώριµο ελαφρύ, για τους βαθµούς δοµής από 0 ως 1,5, - φρουτώδες ώριµο µέτριο, για τους βαθµούς δοµής από 1,5 ως 2,5, - φρουτώδες ώριµο έντονο για τους βαθµούς δοµής µεγαλύτερους του 2,5. Φρουτώδες πράσινο : - φρουτώδες πράσινο ελαφρύ, για τους βαθµούς δοµής από ο ως 3, - φρουτώδες πράσινο µέτριο, για τους βαθµούς δοµής από 3 ως 4, - φρουτώδες πράσινο έντονο, για τους βαθµούς δοµής µεγαλύτερους του Η περιορισµένη οµάδα των γευσιγνωστών δοκιµάζει εκ νέου τα ελαιόλαδα κατηγορία προς κατηγορία και βάζει ένα βαθµό (στο 20) λαµβάνοντας υπόψη την αρµονία και την ένταση του φρουτώδους καθώς και την ισορροπία του µε την αψάδα και την πικράδα. 7 - Γίνεται µία κατάταξη σε κάθε οµάδα αρχίζοντας από αυτούς τους βαθµούς και καταλήγοντας σ έναν αποκλεισµό της τάξης των (25-30%) των ελαιολάδων. 8 - Τα ελαιόλαδα που αποµένουν συγκροτούν την τελική επιλογή που θα λάβει το ίπλωµα <Προϊόν γκουρµέ AVPA> και παρουσιάζονται ανά κατηγορίες στην ολοµέλεια της επιτροπής που προβαίνει, όπως περιγράφεται στο σηµείο 4.2 Αξιολόγηση και κατάταξη των λαδιών.

5 5.3. Ειδικές Κατηγορίες των ελαιολάδων του διαγωνισµού AVPA. Η AVPA µπορεί να οδηγηθεί στη δηµιουργία ειδικών κατηγοριών. Σε περίπτωση νέας κατηγορίας, θα αναζητηθούν κατάλληλοι κανόνες που θα αντιστοιχούν στην τυπολογία της κατηγορίας. Προς το παρόν λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες κατηγορίες : Ελαιόλαδα Φρουτώδη, µαύρα Ο διαγωνισµός AVPA κάνει χρήση αυτής της κατηγορίας που αναγνωρίζεται στη Γαλλία από την ΑFIDOL και από τρεις Ονοµασίες Γαλλικής Προέλευσης (Vallée des Baux de Provence, Aix en Provence, Provence). Πρόκειται για ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί παρεµβάλλοντας ένα στάδιο ελεγχόµενης αναερόβιας ζύµωσης ανάµεσα στην συγκοµιδή και τη σύνθλιψη. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας ταιριάζει µε την αναπαραγωγή παλαιών λειτουργικών τρόπων και στοχεύει στη διατήρηση των προϊόντων που περιέχουν ένα παραδοσιακό, πολιτισµικό και τυπολογικό φορτίο. Οι κανόνες επιλογής του σηµείου (βασικές κατηγορίες) δεν µπορούν να εφαρµοστούν σε αυτά τα ελαιόλαδα για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα ελαιόλαδα δεν περιέχουν ούτε πικράδα ούτε αψάδα. Ειδικοί κανόνες για το φρουτώδες µαύρο : 1 Τα ελαιόλαδα δοκιµάζονται από µία οµάδα δοκιµαστών, η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη έρθει αντιµέτωπη µε αυτή την κατηγορία. Αξιολογεί την έντασή τους και αναζητά τα ελαττώµατα. Τα ελαττώµατα του µαύρου φρουτώδους είναι όλα τα ελαττώµατα που έχουν καταγραφεί από το COI, εκτός του αχυρένιου που κατά κάποιο τρόπο γίνεται αποδεκτό ενώ η πικράδα και η αψάδα καταγράφονται ως ελαττώµατα σε αυτήν την κατηγορία. 2 - Τα ελαιόλαδα που µε κοινή συµφωνία αναγνωρίζονται ως ελαττωµατικά για την κατηγορία τους αποκλείονται, 3 Βασιζόµενοι σε βαθµούς µέσου όρου για την ένταση του φρουτώδους, τα ελαιόλαδα οµαδοποιούνται σε τρεις (3) κατηγορίες : Φρουτώδες µαύρο ελαφρύ Φρουτώδες µαύρο µέτριο Φρουτώδες µαύρο έντονο 4- Η περιορισµένη οµάδα των δοκιµαστών δοκιµάζει εκ νέου τα ελαιόλαδα ανά κατηγορία και βάζει ένα βαθµό (στο 20) λαµβάνοντας υπόψη την αρµονία, την ένταση του φρουτώδους και την ισορροπηµένη γεύση του. 4 - Με βάση τους βαθµούς γίνεται µια κατάταξη σε κάθε οµάδα, που φυσιολογικά οδηγεί σ έναν αποκλεισµό της τάξης του 25-30% των ελαιολάδων. 5 - Τα ελαιόλαδα που αποµένουν συγκροτούν την τελική επιλογή που θα λάβει το ίπλωµα <Προϊόν γκουρµέ AVPA> και παρουσιάζονται ανά κατηγορίες στην ολοµέλεια της επιτροπής που προβαίνει, όπως περιγράφεται στο σηµείο 4.2, Τελική Οργανοληπτική Αξιολόγηση και κατάταξη των λαδιών, Παραδοσιακά Ελαιόλαδα.

6 Παραδοσιακά Ελαιόλαδα 1 - Η AVPA επεξεργάζεται αυτή τη στιγµή µια πολύ ειδική κατηγορία που ταιριάζει µε τις παραδοσιακές γεύσεις και ανταποκρίνεται στα διατροφικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να υποβληθούν σε δοκιµή τα ελαιόλαδα θα πρέπει να συνοδεύονται από αποτελέσµατα φυσικοχηµικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν σε εργαστήριο αποδεκτό από την AVPA. Η περιορισµένη επιτροπή θα αποτελείται από γευσιγνώστες των οποίων η πλειοψηφία έχει ήδη έρθει αντιµέτωπη µε αυτήν την κατηγορία. Η επιτροπή αξιολογεί την έντασή της, τη <δύναµη> και αναζητά τα ελαττώµατα. Τα ελαττώµατα είναι όλα τα ελαττώµατα που έχουν καταγραφεί από το COI, εκτός του αχυρένιου που γίνεται µια ποιότητα. Η πικράδα και η αψάδα καταγράφονται ως ελαττώµατα. 2 - Τα ελαιόλαδα που µε κοινή συµφωνία αναγνωρίζονται ως ελαττωµατικά για την κατηγορία τους αποκλείονται, 3 - Βασιζόµενοι σε βαθµούς γευσιγνωσίας, τα ελαιόλαδα οµαδοποιούνται σε οµογενείς κατηγορίες. 4 - Η περιορισµένη οµάδα των δοκιµαστών δοκιµάζει εκ νέου τα ελαιόλαδα ανά κατηγορία και βάζει ένα βαθµό (στο 20) λαµβάνοντας υπόψη την αρµονία, την ένταση του φρουτώδους και την ισορροπηµένη γεύση του 5 - Με βάση αυτούς τους βαθµούς γίνεται µια κατάταξη σε κάθε οµάδα, που φυσιολογικά οδηγεί σ έναν αποκλεισµό της τάξης του 25-30% των ελαιολάδων 6 - Τα ελαιόλαδα που αποµένουν συγκροτούν την τελική επιλογή που θα λάβει το ίπλωµα <Προϊόν γκουρµέ AVPA> και παρουσιάζονται ανά κατηγορίες στην ολοµέλεια της επιτροπής που προβαίνει, όπως περιγράφεται στο σηµείο 4.2 Αξιολόγηση και κατάταξη των λαδιών Ειδικά Ελαιόλαδα Η AVPA µελετά και συλλέγει επίσης ελαιόλαδα που συλλέγονται µε πρωτότυπες µεθόδους µερικών παραδοσιακών περιοχών, όπως το λάδι που βγαίνει από βρασµένες ελιές. Άρθρο 6 : Υποχρεώσεις των συµµετεχόντων Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται εκ µέρους των υποψηφίων την αποδοχή του παρόντος κανονισµού όπως και των αποφάσεων της Επιτροπής. Το ελαιόλαδο δεν πρέπει να περιέχει βελτιωτικά πρόσθετα και οφείλει να σέβεται τις καλές πρακτικές του επαγγέλµατος. Ο παραγωγός δεσµεύεται να στείλει δείγµατα της χρονιάς µε όλα τα χαρακτηριστικά του παραχθέντος ελαιολάδου, όπως απαιτείται στο δελτίο εγγραφής. Ιδιαίτερα,ο παραγωγός οφείλει να διευκρινίσει το µέγεθος της παραγωγής ελαιολάδου που προέρχεται από το ίδιο απόθεµα τη στιγµή της εγγραφής. Ο παραγωγός κατά τα άλλα δεσµεύεται να σεβαστεί τους οικονοµικούς όρους που αναφέρονται στο δελτίο εγγραφής.ο παραγωγός αποδέχεται εκ των προτέρων ότι το όνοµά του θα αναφέρεται από την AVPA µε την ευκαιρία της διάδοσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Ο παραγωγός δεσµεύεται να εκθέτει το δίπλωµά του <προϊόν γκουρµέ> ή το µετάλλιό του AVPA στους εµπορικούς χώρους, µόνιµους ή προσωρινούς (περίπτερα εκθέσεων π.χ.) όπου θα συµµετάσχει κατά τη διάρκεια των δύο επόµενων χρόνων από τη λήψη της διάκρισης. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός µπορεί να εκδώσει όσα αντίγραφα του είναι απαραίτητα. Με το πέρας του διαγωνισµού οι βραβευθέντες δεσµεύονται να αποστείλουν στην AVPA τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ( 24)φιάλες για την προώθηση του έργου της εταιρείας.ο παραγωγός που έλαβε ένα µετάλλιο θα µπορεί να το απεικονίσει στην εµπορική συσκευασία του σεβόµενος τους όρους του συµβολαίου της άδειας που εκδίδεται κάθε χρόνο από την AVPA και υπογράφεται από τον παραγωγό.

7 Άρθρο 1 : Συµµετέχοντες AVPA Κανονισµός του διαγωνισµού των φυτικών ελαίων της 30ής Ιουνίου 2014 o Ο διαγωνισµός απευθύνεται στους παραγωγούς και στους οµίλους παραγωγών ελαιολάδου. Παραγωγός ονοµάζεται το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που έχει την ευθύνη του προϊόντος, βάζοντας το όνοµά του πάνω στην ετικέτα που διαθέτει τα µέσα µιας πραγµατικής ανιχνευσιµότητας. o Κάθε ελαιόλαδο µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό οποιαδήποτε και αν είναι η φυτική του προέλευση. Θεωρείται τροφικό σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν εµπορευµατοποιηθεί σε αυτό το µέρος του κόσµου, πρέπει να θεωρηθεί τροφικό, εθιµικά τουλάχιστον, στη χώρα προέλευσής του. Άρθρο 2 : Σύνθεση της Επιτροπής Η AVPA συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από έξι ως δώδεκα µέλη. o Τα µέλη της επιτροπής είναι γαλλόφωνα, επαγγελµατίες του είδους (παραγωγοί, ελαιοτρίφτες, έµποροι, διανοµείς), µάγειρες, γαστρονόµοι ή υποψιασµένοι καταναλωτές.τα χαρακτηριστικά της Επιτροπής είναι : o Η πολιτισµική και γλωσσική οµοιογένειά της, o Η πολυφωνία της διότι συγκεντρώνει : o o o Επαγγελµατίες του λαδιού, Επαγγελµατίες γευσιγνώστες, Φωτισµένοι ερασιτέχνες. o ίνει κατ αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή µία γνώµη επικεντρωµένη σε µια γαστρονοµική κουλτούρα και σε µια καλή< γαλλική> γεύση που εγγίζει τα όρια µιας καθολικότητας µε τις υψηλές δεξιότητες και τη γαστρονοµική κουλτούρα των µελών της που µπορούν έτσι να προωθήσουν εκλεκτές παραγωγές. o Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από τη γραµµατεία της AVPA. Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του όσον αφορά την τελική σύνθεση της Επιτροπής. Άρθρο 3 : Όροι της οργάνωσης του διαγωνισµού 3-1 Μέγεθος των δειγµάτων Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποστείλει στην AVPA τέσσερις (4) φιάλες των 250 ml τουλάχιστον για τη διαδικασία δοκιµής. 3-2 i Θερµοκρασία κατά τη δοκιµή Τα δείγµατα του λαδιού προς δοκιµή φυλάσσονται σε θερµοκρασία 28 C (+/- 2 C). 3-3 Τόπος δοκιµών Η προετοιµασία των δειγµάτων γίνεται σ έναν παράπλευρο χώρο.

8 3-4 Προετοιµασία του διαγωνισµού o κωδικοποίηση : απόδοση κρυφών κωδικών σε κάθε λάδι που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό γιατί τα λάδια, εκτός της Γραµµατείας που γνωρίζει την προέλευσή τους, είναι άγνωστα στην επιτροπή o προετοιµασία των δειγµάτων γίνεται µε απόλυτη µυστικότητα; o η παρουσίαση των δειγµάτων στους δοκιµαστές γίνεται σύµφωνα µε τα τηρούµενα πρωτόκολλα δοκιµής. Άρθρο 4 : O ιαγωνισµός 4.1 Επιλογή και οργανοληπτική κατηγοριοποίηση των λαδιών Συγκροτείται µία επιτροπή τεχνικής επιλογής (αποτελούµενη από τρία άτοµα τουλάχιστον) µε την συνεργασία του CTO, Τεχνικό Κέντρο Ελαίας, στην Αιξ Αν Προβάνς, που συνεδριάζει λίγες µέρες πριν από την τελική γευσιγνωσία για να προβεί σε επιλογή των λαδιών σύµφωνα µε το περιγραφέν πρωτόκολλο στο άρθρο 3 και σεβόµενητην ονοµατολογία όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 για να : - προσδιορίσει κατά πόσο αντιστοιχούν στην κατηγορία που όρισε ο παραγωγός ή αν πρέπει να κατηγοριοποιηθούν διαφορετικά, - αποκλείσει τα λάδια µε τα πλέον σηµαντικά ελαττώµατα σε σχέση µε την κατηγορία τους, - εγκρίνει τα λάδια< γκουρµέ >, δηλαδή µε αρκετά φίνα γεύση ώστε να µπορούν να υποβληθούν σε διαδικασία γευσιγνωσίας κατά την τελική φάση του διαγωνισµού 4.2. Αξιολόγηση και κατάταξη των λαδιών Η τελική γευσιγνωσία των λαδιών γκουρµέ λαµβάνει χώρα µε την επιτροπή σε απαρτία όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Η επιτροπή προβαίνει στη βαθµολόγηση και στην χορήγηση µεταλλίων. Κάθε µέλος της επιτροπής είναι αυτόνοµο και ανεξάρτητο. Βάζει ένα γενικό βαθµό για κάθε διαγωνιζόµενο λάδι ανάλογα µε τις οπτικές, οσφρητικές, γευστικές και απτικές προσλήψεις του. Για να καταγράψει την σκέψη του µπορεί να βοηθηθεί µε ένα φύλλο χαρτί που του δίνει ο Πρόεδρος. Στο τέλος της γευσιγνωσίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναγράφει σε πίνακα τις βαθµολογίες του κάθε µέλους και προβαίνει στον υπολογισµό του αριθµητικού µέσου όρου Τα αποτελέσµατα Η επιτροπή συσκέπτεται πάνω σε αυτά τα αποτελέσµατα για να απονείµει τα µετάλλια. Ένας γενικός κατάλογος µε τις καλύτερες υποψηφιότητες κάθε κατηγορίας συντάσσεται. Η αξιολόγηση της επιτροπής γευσιγνωσίας είναι οριστική και αµετάκλητη. 4.4.Τα βραβεία Στα λάδια που διακρίθηκαν θα απονεµηθούν δηµόσια τα βραβεία τους σ έναν τόπο που θα ορίσει η Γραµµατεία της AVPA σε εύθετο χρόνο Τα µετάλλια Για κάθε µία από τις κατηγορίες, των οποίων ο αριθµός των διαγωνιζόµενων λαδιών είναι επαρκής, γίνεται απονοµή βραβείων : Γκουρµέ Χρυσό Γκουρµέ Αργυρό ή Γκουρµέ Χάλκινο

9 Η επιτροπή έχει κυρίαρχο ρόλο για τον καθορισµό του αριθµού των µεταλλίων και του χαρακτηρισµού τους. Για τις κατηγορίες µε ανεπαρκή αριθµό διαγωνιζόµενων λαδιών η επιτροπή δύναται, εφόσον η ποιότητα το επιτρέπει, να απονείµει ένα ή περισσότερα βραβεία που αναφέρονται παρακάτω Η αναγνώριση προϊόν γκουρµέ Τα λάδια που αναγνωρίστηκαν ως ποιοτικά επαρκή για να παρουσιαστούν στη τελική φάση αξιολόγησης, ενώπιον της ολοµέλειας της επιτροπής, λαµβάνουν ένα δίπλωµα <προϊόν γκουρµέ AVPA> και τα καλύτερα από αυτά λαµβάνουν ένα από τα παρακάτω µετάλλια. Άρθρο 5 : Ονοµατολογία αποδεκτών φυτικών ελαίων (εκτός ελαιολάδου) : Η επιτροπή είναι αρµόδια να ορίσει την ονοµασία των λαδιών ανάλογα µε τα λάδια που έλαβε για το διαγωνισµό. Αναλαµβάνει να οργανώσει µια συνεκτική κατηγοριοποίηση των προϊόντων που διαγωνίζονται. Ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων και το µέγεθος της παραγωγής απ όπου πάρθηκαν τα δείγµατα, η AVPA µπορεί να δηµιουργήσει υποκατηγορίες σχετικές µε το µέγεθος της παραγωγής. Έγιναν αποδεκτές µεγάλες οικογένειες λαδιών : - Kαρυδέλαια, πυρηνέλαια και αµυγδαλέλαια, (Αµύγδαλα, αργκάν, ινδοκάρυδο, µακαντάµια, φουντούκια, καρύδια κτλ.) - Σπορέλαια (φυστίκι, µπαοµπάµπ, καµέλια, καννάβι, βαµβάκι κολόκυθα, κόλτσα, σταφύλι, σουσάµι. σόγια, ηλιοτρόπιο κ.ά.) - Φρουτέλαια (αβοκάντο, φοινκιά κτλ.) Άρθρο 6 : Υποχρεώσεις των συµµετεχόντων Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται εκ µέρους των υποψηφίων την αποδοχή του παρόντος κανονισµού όπως και των αποφάσεων της Επιτροπής. Το ελαιόλαδο δεν πρέπει να περιέχει βελτιωτικά πρόσθετα και οφείλει να σέβεται τις καλές πρακτικές του επαγγέλµατος. Ο παραγωγός δεσµεύεται να στείλει δείγµατα της χρονιάς µε όλα τα χαρακτηριστικά του παραχθέντος ελαιολάδου, όπως απαιτείται στο δελτίο εγγραφής. Ιδιαίτερα, ο παραγωγός οφείλει να διευκρινίσει το µέγεθος της παραγωγής ελαιολάδου που προέρχεται από το ίδιο απόθεµα τη στιγµή της εγγραφής. Ο παραγωγός κατά τα άλλα δεσµεύεται να σεβαστεί τους οικονοµικούς όρους που αναφέρονται στο δελτίο εγγραφής. Ο παραγωγός αποδέχεται εκ των προτέρων ότι το όνοµά του θα αναφέρεται από την AVPA µε την ευκαιρία της διάδοσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Ο παραγωγός δεσµεύεται να εκθέτει το δίπλωµά του <προϊόν γκουρµέ> ή το µετάλλιό του AVPA στους εµπορικούς χώρους, µόνιµους ή προσωρινούς (περίπτερα εκθέσεων π.χ.) όπου θα συµµετάσχει κατά τη διάρκεια των δύο επόµενων χρόνων από τη λήψη της διάκρισης. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός µπορεί να εκδώσει όσα αντίγραφα του είναι απαραίτητα. Με το πέρας του διαγωνισµού οι βραβευθέντες δεσµεύονται να αποστείλουν στην AVPA τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) φιάλες για την προώθηση του έργου της εταιρείας. Ο παραγωγός που έλαβε ένα µετάλλιο θα µπορεί να το απεικονίσει στην εµπορική συσκευασία του σεβόµενος τους όρους του συµβολαίου της άδειας που εκδίδεται κάθε χρόνο από την AVPA και υπογράφεται από τον παραγωγό.

1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 24-26 Φεβρουαρίου 2015

1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 24-26 Φεβρουαρίου 2015 15ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΟΙΝΟΥ 1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24-26 Φεβρουαρίου 2015 H ΣYMMETOXH ΣAΣ ΣΤΟΝ 15ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα.

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς Το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο ανακήρυξης του 2006 ως «Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς», σχεδίασε και υλοποιεί ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ ΚΙΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΙΝΗ-ΗΡΩ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ::ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ 2014 Π Α Ν Ε Π ΙΙ Σ Τ Η Μ ΙΙ Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µελετη αγορας στον ελαιοκοµικο κλαδο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ: Σηφάκης Ιωάννης ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Mανασσάκη

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 06

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ40Ι-ΦΞΟ ΑΔΑΜ: 13PROC001541412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 3963 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: 2003-01-28 ν ια Σελίδα 1 από 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ]

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] 1 PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] [WP 3.2, Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ (35 000,00 Eυρώ), πλέον ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ (35 000,00 Eυρώ), πλέον ΦΠΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 06/07/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη συνολική γραφιστική επιμέλεια του Pocketbook on energy, transport and

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Π ρ ο ς ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. - ΥΠ.ΕΘ.Ο. Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το Π.. 346/30-9-98

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....3 Η Βιοµηχανική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ WEB SITE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αύγουστος 2011 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα