ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007"

Transcript

1 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εριόδου 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 18842/06/Β/89/6 16o χλµ. Λ. Αθηνών Λαυρίου Παιανία Τηλ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2011 ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...28 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...31 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...32 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ...33 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ...34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...35 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...36 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...37 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γενικές Πληροφορίες για την εταιρία Βάση αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ήλωση συµµόρφωσης Βάση ε ιµέτρησης Λειτουργικό νόµισµα Χρήση εκτιµήσεων και αραδοχών Σηµαντικές λογιστικές αρχές Ενο οίηση Α οτίµηση Θυγατρικών και Συγγενών Ξένο συνάλλαγµα Ιδιοχρησιµο οιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Ε ενδυτικά Ακίνητα Άυλα Περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδιες Μετοχές Παροχές στο Προσω ικό Μερίσµατα Έσοδα Έξοδα Φορολογία Τµηµατική Ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου Ε ίδραση Νεοεκδοθέντων ΠΧΑ και ιερµηνειών Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις Ε οχικότητα & κίνδυνος καιρικών συνθηκών Φόρος εισοδήµατος Α οµείωση α αιτήσεων Ωφέλιµη ζωή των αγίων Εύλογη αξία Υ οχρεώσεις για αροχές στο ροσω ικό λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία ιαχείριση κινδύνων Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς ιαχείριση κεφαλαίου Εταιρείες ου εριλαµβάνονται στην ενο οίηση των οικονοµικών καταστάσεων Μέθοδος ολικής ενο οίησης Μέθοδος Καθαρής Θέσης Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες ιακο είσες ραστηριότητες Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του οµίλου Ιδιοχρησιµο οιούµενα ενσώµατα άγια στοιχεία Ε ενδύσεις σε ακίνητα Άυλα εριουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Λοι ές Βραχυ ρόθεσµες Α αιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο

3 19. Λοι ά Α οθεµατικά Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις Προµηθευτές και Λοι ές Υ οχρεώσεις Οφειλές α ό φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς Βραχυ ρόθεσµες ανειακές Υ οχρεώσεις Άλλες τρέχουσες υ οχρεώσεις Ανάλυση Εσόδων Κόστος Πωλήσεων Άλλα έσοδα Άλλα έξοδα Ανάλυση δα ανών Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα Φόρος Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος Κέρδη ανά µετοχή Συναλλαγές και Α αιτήσεις α ό Υ οχρεώσεις ρος Συνδεδεµένα Πρόσω α Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Ενδεχόµενες υ οχρεώσεις δεσµεύσεις Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Εµ ράγµατα Βάρη Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ...91 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...93 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΟΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ.(δ) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/448/2007 Της ΕΚ

4 Α. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4

5 ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύµφωνα µε το άρθρο 4 αρ.2 του Ν.3556/2007) Τα κατωτέρω µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ: 1. Γκρίσιν Αλιόσσα, Αντι ρόεδρος Α του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Παρθένης ηµήτριος, ιευθύνων Σύµβουλος και 3. Κα ενεκάκης Μάριος, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, ορισθείς ρος τούτο α ό το ιοικητικό Συµβούλιο υ ό την ανωτέρω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την αρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουµε: α. οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E» για την ερίοδο α ό , οι ο οίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, α εικονίζουν κατά τρό ο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του αθητικού, την καθαρή θέση και τα α οτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των ε ιχειρήσεων ου εριλαµβάνονται στην ενο οίηση εκλαµβανόµενων ως σύνολο, β. η συνηµµένη ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου α εικονίζει κατά τρό ο αληθή την εξέλιξη, τις ε ιδόσεις και την θέση της Εταιρείας καθώς και των ε ιχειρήσεων ου εριλαµβάνονται στην ενο οίηση εκλαµβανόµενων ως σύνολο, συµ εριλαµβανοµένης της εριγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων ου αντιµετω ίζουν. Παιανία, 28 Μαρτίου 2012 Οι δηλούντες - βεβαιούντες Γκρίσιν Αλιόσσα Παρθένης ηµήτριος Κα ενεκάκης Μάριος Αντι ρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ιευθύνων Σύµβουλος του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου & Γενικός ιευθυντής 5

6 Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ε ί των Ενο οιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της εριόδου α ό 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2011 Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Στο λαίσιο των διατάξεων του νόµου 3556/2007, των σχετικών εκτελεστικών α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υ οβάλλουµε την αρούσα Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για την χρονική ερίοδο της χρήσης 2011, ήτοι α ό 01/01/2011 έως 31/12/2011. Η αρούσα έκθεση έχει καταρτισθεί µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και εριλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1. Εξέλιξη, ε ιδόσεις και θέση της Εταιρείας 2. Σηµαντικά γεγονότα χρήσης Σηµαντικές συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα ρόσω α 4. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 5. Προο τικές και εκτιµήσεις χρήσης ρώσα Οικονοµική Μονάδα 7. Ε εξηγηµατική Έκθεση Πληροφορίες του άρθρου 4 αρ. 7 & 8 του Ν.3556/ ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης του άρθρου 2 αρ.2 του Ν.3873/ Εξέλιξη, ε ιδόσεις και θέση του Οµίλου Το 2011 υ ήρξε για την Ελληνική οικονοµία και το εγχώριο ε ιχειρηµατικό εριβάλλον η δυσκολότερη ίσως χρονιά στη µετα ολεµική ιστορία της χώρας. Ήταν ο δεύτερος χρόνος εφαρµογής του µνηµονίου ου η Ελλάδα υ έγραψε µε την Ευρω αϊκή Ένωση, την Ευρω αϊκή Κεντρική Τρά εζα και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ετέθη σε εφαρµογή ένα ευρύτατο ρόγραµµα δηµοσιονοµικής ροσαρµογής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχους τη δηµοσιονοµική σταθερο οίηση και την ε αναφορά της οικονοµίας α ό τις συνθήκες ύφεσης σε τροχιά ανάκαµψης. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσµενές λαίσιο δηµοσιονοµικής κρίσης και βαθιάς ύφεσης, το ο οίο ανα όφευκτα έχει ε ηρεάσει σε α ρόβλε τα έντονο βαθµό το οικονοµικό, ε ιχειρηµατικό και κοινωνικό εριβάλλον, ο Όµιλος ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ε έδειξε σταθερότητα και ευελιξία, ετυχαίνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών, θετικό λειτουργικό α οτέλεσµα και µείωση των ζηµιών στα µετά α ό φόρους α οτελέσµατα. Η εταιρία ολοκλήρωσε χωρίς καθυστέρηση εντός του Οκτωβρίου, την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, η ο οία είχε α οφασιστεί α ό την Γενική Συνέλευση της 18 ης Ιουλίου 2011 (σηµ.18) και η ο οία καλύφθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος της α ό την οικογένεια του βασικού µετόχου. Η κρίση, όµως, στο τρα εζικό σύστηµα οδήγησε σε σηµαντική αύξηση του κόστους δανεισµού γεγονός ου ανέτρεψε τις ωφέλειες α ό σηµαντικά ρογράµµατα µείωσης λειτουργικού κόστους. Τοµέας Συστηµάτων υ οστήριξης κρίσιµων εφαρµογών. Ο κύκλος εργασιών του τοµέα συστηµάτων υ οστήριξης είναι αυξηµένος κατά 11%, ανήλθε σε 14,3 εκ ευρώ έναντι 12,8 εκ. ευρώ την χρήση Οι ωλήσεις των συστηµάτων υ οστήριξης στην εγχώρια αγορά αρουσίασαν αύξηση 6,4%, και ανήλθαν σε 10,9 εκ. ευρώ έναντι 10,2 εκ. ευρώ το χρήση Παράλληλα η διείσδυση του Οµίλου στην αγορά της Ουκρανίας συνεισέφερε την αρούσα χρήση 1,4 εκ ευρώ. Υστέρηση αρουσίασαν τα έσοδα της Βουλγάρικης θυγατρικής «ALPHA GRISSIN INFOTECH BG ΟΟD» κατά 19% και ανήλθαν σε 2,0 εκ. ευρώ έναντι 2,5 εκ. ευρώ την χρήση

8 Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών του τοµέα ανά χώρα: 31- εκ εκ-10 % Ελλάδα (ALPHA GRISSIN A.E) , ,61 6,4% Βουλγαρία (ALPHA GRISSIN INFOTECH BG OOD) , ,58-19,03% Ουκρανία (ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE LTD) , ,82 N/A Σύνολο τοµέα για την χρήση , ,01 10,67% Εξαιρετικά σηµαντική θεωρείται η αύξηση του κύκλου εργασιών εντός Ελλάδος εν µέσω της άσχηµης οικονοµικής κατάστασης ου ε ικρατεί στην αγορά. Η διοίκηση του Οµίλου µέσω στοχευµένων ενεργειών έχει εντείνει την ροσ άθεια και έχει καταφέρει να διατηρήσει τα µερίδια αγοράς της ροβάλλοντας την οιότητα, την αξιο ιστία και την άµεση εξυ ηρέτηση για τα ροϊόντα και τις υ ηρεσίες της. Ελ ιδοφόρα και τα µυνήµατα ου έρχονται α ό την θυγατρική «ALPHA GRISSIN UKRAINE LTD» µε µόλις ενάµισι έτους αρουσία στην Ουκρανία. Η εταιρεία κατάφερε να α οκτήσει την διανοµή (sole distributor) των συστηµάτων της Emerson σε µια αγορά µε εξαιρετικές ροο τικές ανά τυξης. Τοµέας Συµβατικού Κλιµατισµού Ο κύκλος εργασιών του τοµέα κλιµατισµού είναι µειωµένος κατά 13%, ανήλθε σε 4,8 εκ ευρώ έναντι ωλήσεων 5,6 εκ ευρώ την χρήση Η σηµαντική αυτή κάµψη ωλήσεων ου σαφώς αντικατο τρίζει τις συνεχείς δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και τη συνε ακόλουθη µείωση της καταναλωτικής δα άνης, οφείλεται και σε αλλαγή της στρατηγικής της εταιρείας στον συγκεκριµένο τοµέα. Η διοίκηση του Οµίλου ροκειµένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη και α ρόσκο τη είσ ραξη των α αιτήσεων της ροχώρησε σε ε ιλογή συγκεκριµένου δικτύου διανοµής των ροϊόντων του τοµέα. Σε ε ί εδο τεµαχίων ώλησης ο τοµέας αρουσιάζει 30% αύξηση, ενώ η διοίκηση στοχεύει σε εραιτέρω ενίσχυση των µεριδίων αγοράς και εξυγίανση του ελατολογίου της. Όµιλος Ο Όµιλος εµφάνισε κέρδη ρο φόρων, τόκων, ε ενδυτικών α οτελεσµάτων και α οσβέσεων (EBITDA) ύψους 147 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 1,00 εκ. ευρώ την χρήση Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου εµφάνισε αύξηση κατά 3,5% αφού κατάφερε εν µέσω της δυσχερούς συγκυρίας να αναλάβει νέα έργα. Σηµαντική ήταν ε ίσης και η µείωση των δα ανών η ο οία έφτασε το 26% ως α οτέλεσµα του συνεχιζόµενου εξορθολογισµού των δα ανών σε όλα τα ε ί εδα. Αρνητικά ε ηρέασε την κερδοφορία του οµίλου το χαµηλό µικτό κέρδος ου για την χρήση 2011 ήταν 23% έναντι 27% την χρήση 2010, αλλά και τα αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Τα χρηµατοοικονοµικά α οτελέσµατα εµφανίζονται κατά 39% αυξηµένα, εξ αιτίας, κυρίως, της αύξησης των εριθωρίων δανεισµού σε συνδυασµό µε την µετάθεση δόσεων τακτής λήξεως οµολογιακών δανείων. Ο µακρο ρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου αφορά, κυρίως, την µητρική εταιρεία (σηµ. 20 & 23). Οι ζηµιές ρο φόρων ανήλθαν σε 2,3 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 2,7. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης Ο Όµιλος αρουσιάζει ζηµιές µετά α ό φόρους ου ανέρχονται σε 2,3 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 2,6 εκ. ευρώ την χρήση

9 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΟΜΙΛΟΣ Α οδοτικότητας (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους 23,21% 26,99% Περιθώριο Κερδών ρο φόρων, τόκων και α οσβέσεων (EBITDA) 0,00% -5,75% Περιθώριο Κερδών µετά α ό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας -11,95% -13,97% Α όδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROI) -68,52% -60,43% Α οδοτικότητα Συνολικών Α ασχολούµενων Κεφαλαίων (ROCE) -0,52% -3,03% Εξέλιξης (%) Κύκλος Εργασιών 3,36% -21,54% Κέρδη ρο φόρων, τόκων και α οσβέσεων (EBITDA) -99,99% N/A Κέρδη µετά α ό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας -11,59% N/A Ρευστότητας (:1) Γενική Ρευστότητα 0,73 0,96 Άµεση Ρευστότητα 0,11 0,25 ανειακής Ε ιβάρυνσης (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 10,26 8,49 Τρα εζικές Υ οχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 9,60 7,46 Χρηµατοοικονοµικής Ε ιβάρυνσης (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη ρο φόρων και τόκων N/A N/A Σύνοψη Βασικών Οικονοµικών Μεγεθών Εταιρείας Οι ωλήσεις της µητρικής ανήλθαν σε 15,8 εκ ευρώ ακριβώς στα ίδια ε ί εδα µε το Σηµαντική µείωση, για τρίτο συνεχιζόµενο έτος, εµφανίζουν οι λειτουργικές δα άνες της εταιρείας. Συγκεκριµένα, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας το 2011 διαµορφώθηκαν στα 3,2 εκ. ευρώ, έναντι 4,8 εκ. ευρώ το 2010 αρουσιάζοντας µείωση κατά 33% ή 1,6 εκ. ευρώ. Στην συνολική µείωση των λειτουργικών εξόδων συνεισφέρουν ουσιαστικά οι αµοιβές και τα έξοδα του ροσω ικού, οι ο οίες α οτελούν το 65% των συνολικών εξόδων της εταιρείας και αρουσιάζουν µείωση κατά 808 χιλ. ευρώ ή 20% σε σχέση µε το Η µείωση του λογαριασµού αµοιβών και εξόδων ροσω ικού το 2011, οφείλεται κυρίως στον εριορισµό των α οδοχών του ροσω ικού. Σχεδόν όλες οι ε ιµέρους κατηγορίες δα ανών αρουσιάζουν µείωση. Παρά ταύτα, η συνεχιζόµενη, για ακόµα ένα έτος, µείωση του µικτού κέρδους αντιστάθµισε τα οφέλη α ό τις ρωτοβουλίες µείωσης των λειτουργικών δα ανών. Η ιοίκηση της εταιρείας ακολουθεί ε ιθετική τιµολογιακή ολιτική και αυτό είχε ως α οτέλεσµα το µικτό εριθώριο κέρδους να µειωθεί κατά 4,5 µονάδες (22,4% το 2011, 26,9% το 2010). Α οτέλεσµα αυτών, είναι τα κέρδη ρο φόρων τόκων και α οσβέσεων να ανέλθουν σε 531 χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας 591 χιλ. ευρώ. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 38% έναντι του 2010, φτάνοντας τα 2 εκ. ευρώ. Η αρα άνω αύξηση οφείλεται, κυρίως, στην άνοδο των ε ιτοκίων και στο κόστος ου σχετίζεται µε την µετάθεση δόσεων, ου έληγαν µέσα στο 2011, σε ε όµενες χρήσεις. Συνέ εια των χρηµατοοικονοµικών α οτελεσµάτων η εταιρεία εµφανίζει ζηµιές µετά α ό φόρους 1,7 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 2,5. ευρώ το Η εταιρεία εστίασε στην αυστηρή ιεράρχηση και την συγκράτηση των ε ενδύσεων. Ε ίσης σηµαντική ροσ άθεια έχει γίνει και στο κοµµάτι της είσ ραξης των α αιτήσεων. Ε ετεύχθει µείωση της µέσης ίστωσης ρος τους ελάτες, το 2011 ανήλθε στις 146 ηµέρες έναντι 162 9

10 ηµερών το Οι ζηµίες όµως και η µεγάλη εκροή για εξόφληση τόκων οδήγησε το 2011 σε αρνητικές ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες. Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α οδοτικότητας (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους 22,47% 26,92% Περιθώριο Κερδών ρο φόρων, τόκων και α οσβέσεων (EBITDA) 2,64% -5,87% Περιθώριο Κερδών µετά α ό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας -10,96% -15,69% Α όδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROI) -36,32% -49,79% Α οδοτικότητα Συνολικών Α ασχολούµενων Κεφαλαίων (ROCE) 0,83% -2,96% Εξέλιξης (%) Κύκλος Εργασιών -0,42% -22,91% Κέρδη ρο φόρων, τόκων και α οσβέσεων (EBITDA) N/A N/A Κέρδη µετά α ό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας -30,46% N/A Ρευστότητας (:1) Γενική Ρευστότητα 0,52 0,75 Άµεση Ρευστότητα 0,09 0,24 ανειακής Ε ιβάρυνσης (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 6,70 6,92 Τρα εζικές Υ οχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 6,09 6,31 Χρηµατοοικονοµικής Ε ιβάρυνσης (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη ρο φόρων και τόκων N/A N/A 2. Σηµαντικά γεγονότα χρήσης 2011 Τα σηµαντικά γεγονότα τα ο οία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2011 ( ) καθώς και η ε ίδραση τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικών: 1α. Στις 20 Ιανουαρίου 2011 η θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED» µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου α οφάσισε την συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Βουλγάρικης συγγενούς της εταιρείας «KARNOBAT AEOLIA AD» κατά ,01. 1β. Στις 07 Ιουλίου 2011 η θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED» µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου α οφάσισε την συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Βουλγάρικης συγγενούς της εταιρείας «KARNOBAT AEOLIA AD» κατά ,70. Η συνολική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της χρήσης 2011 ανέρχεται σε οσό ,71 2. Στις 8 Φεβρουαρίου 2011, στα λαίσια του φορολογικού εξορθολογισµού του οµίλου, η Κυ ριακή θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL REAL ESTATES LIMITED» εισέφερε το 37% της συµµετοχής της στην Πολωνική εταιρεία «ALPHA DEVELOPMENT Spzoo SKA», στο Πολωνικό Closed-End Investment Fund FORUM XXXIII» µε έδρα το Κρακοβία και έλαβε µερίδια. Ε οµένως η ε ένδυση σε συγγενή εταιρεία α εικονίζεται λέον στις «ε ενδύσεις διαθέσιµες ρος ώληση» 3α. Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» εγκρίθηκε η συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 99% Κυ ριακής θυγατρικής «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED» κατά β. Στις 17 Ιουνίου 2011 µε α όφαση του ιοικητικού 10

11 Συµβουλίου της µητρικής «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» εξαγόρασε το υ όλοι ο 1% της Κυ ριακής θυγατρικής εταιρείας «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED» και λέον κατέχει το 100% της θυγατρικής. 3γ. Στις 19 Σε τεµβρίου 2011 µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» εγκρίθηκε η συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% Κυ ριακής θυγατρικής «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED» κατά Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της θυγατρικής «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED» εγκρίθηκε η συµµετοχή στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της κατά 100% Ρουµάνικης θυγατρικής «ALPHA TUNARI DEVELOPMENT SRL» κατά ,64. 5α. Στις 10 Μαρτίου 2011, η µητρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN Α.Ε» α οφάσισε την συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Κυ ριακής θυγατρικής «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL REAL ESTATES LIMITED» κατά ,00. Η αύξηση καλύφθηκε εν µέρη σε είδος µε εισφορά εταιρικών µεριδίων της Πολωνικής εταιρείας «ALPHA MOGILANY DEVELOPMNENT» στην ο οία η µητρική συµµετείχε µε 25% και εν µέρη σε µετρητά. 5β. Στις 21 Σε τεµβρίου 2011 µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» εγκρίθηκε η συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% Κυ ριακής θυγατρικής «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL REAL ESTATES LIMITED» κατά , Στις 20 Σε τεµβρίου 2011 µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» εγκρίθηκε η συµµετοχή στης αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% Κυ ριακής θυγατρικής «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED» κατά ,00. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: Την 18 η Ιουλίου 2011 ραγµατο οιήθηκε η 21 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε συνο τικά τις εξής α οφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Α ήλλαξε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τους ελεγκτές α ό κάθε ευθύνη για α οζηµίωση για τις Οικονοµικές Καταστάσεις και την εν γένη διαχείριση της εταιρείας κατά την χρήση του Εξέλεξε ένα τακτικό και ένα ανα ληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης Εκλέχθηκε οµόφωνα για τον έλεγχο της εταιρείας της χρήσης 2011 η ελεγκτική εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (νέα ε ωνυµία: «ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ») και συγκεκριµένα ως τακτικός Ελεγκτής η Ορκωτός Λογιστής κα Κλεονίκη Λικαρδο ούλου (ΑΜΣΟΕ 16281) και ως ανα ληρωµατικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Λογιστής κος Κωνσταντίνος Μαλισόβας (ΑΜΣΟΕ 11281). 4. Εξέλεξε νέο 9 µελές ιοικητικό Συµβούλιο και ως µέλη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου εκλέχθηκαν οι κκ. Νικόλαος Χ. Κακούσιος, Αλιόσσα Β. Γκρίσιν, Todor K. Todorov, ηµήτριος Γ. Παρθένης, Μάριος Μ. Κα ενεκάκης, Ευαγγελία Ε. Ρούσσου, ηµήτριος Χ. Κλώνης, ηµήτριος Ο. Πα ακωνσταντίνου, Σταύρος Α. Τσουκαντάς. Οι εξ αυτών ηµήτριος Ο. Πα ακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς ορίσθηκαν µη εκτελεστικά ανεξάρτητα µέλη, δεδοµένου ότι στο ρόσω ο τους ουδέν ασυµβίβαστο ρος την ιδιότητα του ανεξάρτητου µέλους συντρέχει. 5. Εξέλεξε την ε ιτρο ή ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.3693/ Ενέκρινε τις αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20. Εγκρίθηκε οµόφωνα η συνολική αµοιβή ρος µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη χρήση 2010 και ροεγκρίθηκε η αµοιβή τους για την χρήση Ενέκρινε την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ Α οφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για κάλυψη ζηµιών κατά οσό ,00 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών α ό 0,60 σε 0,40. Ακολούθως α οφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ύψους ,00 µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,40 η κάθε µία, η ο οία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο α οκο ής του δικαιώµατος ροτίµησης µε σκο ό την άντληση κεφαλαίων και µε δικαίωµα ροτίµησης υ έρ των αλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,40 για κάθε 2 αλαιές κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη. Ε ίσης η Γενική Συνέλευση α οφάσισε τα κεφάλαια ου θα αντληθούν να διατεθούν στο σύνολό τους (αφαιρούµενων των εξόδων έκδοσης) για την ενίσχυση του 11

12 κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. 9. Α οφάσισε την τρο ο οίηση του Καταστατικού της εταιρείας. Συγκρότηση.Σ σε σώµα: Την 18η Ιουλίου 2011 το ιοικητικό Συµβούλιο το ο οίο εκλέχθηκε α ό την Γενική Συνέλευση της 18 ης Ιουλίου 2011, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: 1- Νικόλαος Χ. Κακούσιος, Πρόεδρος, εκτελεστικό µέλος, 2- Αλιόσσα Β. Γκρίσιν, Αντι ρόεδρος Α, εκτελεστικό µέλος, 3- Todor K. Todorov, Αντι ρόεδρος Β, µη εκτελεστικό µέλος, 4- ηµήτριος Γ. Παρθένης, ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος, 5- Μάριος Μ. Κα ενεκάκης, εκτελεστικό µέλος, 6- Ευαγγελία Ε. Ρούσσου, εκτελεστικό µέλος, 7- ηµήτριος Χ. Κλώνης, µη εκτελεστικό µέλος, 8- ηµήτριος Ο. Πα ακωνσταντίνου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, 9- Σταύρος Α. Τσουκαντάς, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. Η θητεία των µελών του νέου.σ θα είναι ενταετής, ήτοι µέχρι 18/07/2016. Αλλαγή έδρας: Την 01/08/2011 εγκρίθηκε α ό το Υ ουργείο Ανά τυξης η αλλαγή του άρθρου 2 του Καταστατικού ερί αλλαγής της έδρας. Πλέον η έδρα της εταιρείας είναι το 16 ο χλµ. Λ. Λαυρίου, στην Παιανία ό ου έχουν µεταφερθεί όλα τα διοικητικά και υ οστηρικτικά τµήµατα της εταιρείας. Μείωση - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Σε συνέχεια της α όφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ρος κάλυψη ζηµιών µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών. Την εγκρίθηκε α ό το Υ ουργείο Ανά τυξης (K ) η αλλαγή του άρθρου 5 του Καταστατικού ερί µείωσης µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας α ό 0,60 σε 0,40. Στις έληξε η ερίοδος της άσκησης των δικαιωµάτων ροτίµησης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οσό µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων, κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,40 και τιµή διάθεσης 0,40 η κάθε µία, µε δικαίωµα ροτίµησης υ έρ των αλαιών µετόχων, δυνάµει των α οφάσεων της α ό 18 Ιουλίου 2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και του α ό ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε εν µέρει, µε την καταβολή συνολικού οσού ,00. Πιο συγκεκριµένα: Ποσοστό 5,5% της συνολικής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε α ό την άσκηση των δικαιωµάτων ροτίµησης α ό τους αλαιούς µετόχους και τους ασκήσαντες δικαιώµατα ροτίµησης κατά την ερίοδο δια ραγµάτευσης τους ήτοι, ασκήθηκαν δικαιώµατα ροτίµησης ου αντιστοιχούν σε νέες, κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές και καταβλήθηκε το οσό των ,40 ενώ µετοχές έµειναν αδιάθετες. Εκ των ανωτέρω αδιάθετων µετοχών διατέθηκαν στους ακήσαντες το δικαίωµα ροεγγραφής, σύµφωνα µε την α ό α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας και καταβλήθηκε το οσό των ,60. Με βάση τα ανωτέρω, ο συνολικός αριθµός των µετοχών ου ζητήθηκε τόσο α ό τους ασκήσαντες τα δικαιώµατα ροτίµησης όσο και α ό τους ασκήσαντες δικαίωµα ροεγγραφής ανήλθε σε , το αντίστοιχο δε οσό σε ,00. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την έκδοση των νέων µετοχών ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη. Συγχώνευση Θυγατρικών Εταιρειών. Την 1 η Αυγούστου 2011 τα ιοικητικά Συµβούλια των κυ ριακών εταιρειών «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL REAL ESTATES LIMITED» και «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED» α οφάσισαν την α ορρόφηση τους α ό την Κυ ριακή θυγατρική «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED». Η συγχώνευση των εταιρειών θα ραγµατο οιηθεί µε την µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και αθητικού των µεταβιβαζουσών εταιρειών στην α ορροφούσα εταιρεία. 3. Σηµαντικές συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα ρόσω α Οι εµ ορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή ρόσω α στη διάρκεια της χρήσης 2011, έχουν ραγµατο οιηθεί υ ό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν διαφορο οιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές ου ραγµατο οιήθηκαν στη διάρκεια της ροηγούµενης χρήσης Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη διατηρούνται 12

13 σε ιδιαίτερα χαµηλά ε ί εδα και συνε ώς δεν ε ηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις ε ιδόσεις της µητρικής εταιρείας κατά το τρέχον έτος. Στους κατωτέρω ίνακες αρουσιάζονται οι διεταιρικές ωλήσεις και οι λοι ές διεταιρικές συναλλαγές, µεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υ όλοι α α αιτήσεων και υ οχρεώσεων της εταιρίας και των θυγατρικών της κατά την Αναλυτικότερα και µε σκο ό ειδικότερου ροσδιορισµού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα κάτωθι: Η µητρική εταιρεία ούλησε στην θυγατρική της «ALPHA GRISSIN INFOTECH BG OOD» εµ ορεύµατα αξίας ,01 και άγια αξίας ,00 και η α αίτηση ου έχει α ό εµ ορικές συναλλαγές ανέρχεται σε ,06. Η θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN INFOTECH BG OOD» ούλησε στην µητρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN Α.Ε» εµ ορεύµατα αξίας ευρώ ,80. Η θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN INFOTECH BG OOD» έχει χορηγήσει δάνειο οσού ευρώ ,89 στην συγγενή της «ALPHA GRISSIN REAL ESTATES A.D», οι τόκοι της εριόδου ανέρχονται σε οσό ευρώ ,09 ενώ το συνολικό οφειλόµενο οσό ανέρχεται σε ,05. 13

14 Οι συναλλαγές µε µέλη.σ και διευθυντικά στελέχη α ό την έναρξη της διαχειριστικής εριόδου είχαν ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Αµοιβές Μελών Σ , , , ,00 Αµοιβές και έξοδα διευθυντικών στελεχών , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,47 4. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Ο Όµιλος δραστηριο οιείται σε έντονα ανταγωνιστικό αγκοσµιο οιηµένο εριβάλλον. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους ο οίους εκτίθεται ο Όµιλος, είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Ε ιτοκίου. Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους µιας ενδεχόµενης µεταβολής των ε ιτοκίων η ο οία µ ορεί να διαφορο οιήσει θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εισροές ή και εκροές του. Η αύξηση των ε ιτοκίων α ό την ΕΚΤ, τον Α ρίλιο και Ιούλιο του 2011, αλλά και η αύξηση των εριθωρίων δανεισµού, ε ηρέασε σηµαντικά τις χρηµατοοικονοµικές δα άνες του Οµίλου. Ο µακρο ρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου ανέρχεται την σε ,46, ( ,00 µακρο ρόθεσµο τµήµα και ,46 βραχυ ρόθεσµο τµήµα) εκ των ο οίων τα ,00 αφορούν σε κοινό οµολογιακό δάνειο µε Οµολογιούχο ανειστή την Εθνική Τρά εζα µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο, τα ,08 αφορούν σε κοινό οµολογιακό δάνεια µε Οµολογιούχο ανειστή την «Anaptyxi SME I PLC» και διαχειριστή την τρά εζα Eurobank µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο, τα ,09 αφορούν σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο µε την Εµ ορική Τρά εζα µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο, τα ,00 αφορούν σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο µε την Τρά εζα Αττικής, ενώ τα ,29 αφορούν σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο µε την Τρά εζα Πειραιώς µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο. Παράλληλα, ο βραχυ ρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου, ύψους ,41 την 31/12/2011 ( ,99 την 31/12/2010), έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο (σηµ. 20 & 23). Η ευαισθησία του α οτελέσµατος της εριόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του ε ιτοκίου της τάξης του ± 1% είναι η εξής: τα α οτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου, σε µια τέτοια ερί τωση, θα ε ηρεάζονταν κατά ± ,50 την 31/12/2011 και ± ,64 την 31/12/2010 ενώ τα α οτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, σε µια τέτοια ερί τωση, θα ε ηρεάζονταν κατά ± ,21 την 31/12/2011 και ± ,99 την 31/12/2010. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος. Ο Όµιλος εκτίθεται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους ροερχόµενους α ό συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα (RON, PLN, UAH). Ο Όµιλος έχει ε ενδύσεις σε οικονοµικές µονάδες του εξωτερικού, τα καθαρά εριουσιακά στοιχεία των ο οίων εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Παράλληλα ροµηθευτές τιµολογούν τον Όµιλο σε νοµίσµατα διαφορετικά του το ικού νοµίσµατος. Ο Όµιλος ροκειµένου να ελαχιστο οιήσει τους συναλλαγµατικούς κινδύνους µε τις εκάστοτε ανάγκες, σε ορισµένες ερι τώσεις διενεργεί ροαγορά συναλλάγµατος. Πιστωτικός Κίνδυνος. Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση ιστωτικού κινδύνου σε κά οια α ό τα συµβαλλόµενα µε αυτόν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασ οράς του ελατολογίου του. Η ελατειακή βάση των εταιρειών του Οµίλου αφορά ένα µεγάλο εύρος ε ιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, ό ως Τεχνικές Κατασκευαστικές, Εµ ορικές, Βιοµηχανικές, Τρα εζικές, ηµόσιες Ε ιχειρήσεις κ.λ. Οι εταιρείες του Οµίλου στοχεύουν στην ικανο οίηση µεγαλύτερου λήθους ε ιχειρήσεων µέσα α ό την συνεχώς εµ λουτιζόµενη οικιλία των ροϊόντων ου διαθέτουν ε ιδιώκοντας ταυτόχρονα στην άµεση ικανο οίηση των αναγκών τους και στην αύξηση της εµ ιστοσύνης τους, µέσα α ό διάφορες διαδικασίες και αροχές. Στενή αρακολούθηση διενεργείται στον τοµέα κλιµατισµού στον ο οίο εστιάζεται σηµαντική συγκέντρωση ιστωτικού κινδύνου. Το 72% του τζίρου του εν λόγω τοµέα, ραγµατο οιείται α ό 10 µεγάλους ελάτες οι ο οίοι διαθέτουν αλυσίδες καταστηµάτων ή είναι µεγάλοι αντι ρόσω οι κλιµατιστικών. Το 40% του τζίρου του εν λόγω τοµέα, ραγµατο οιείται α ό 1 µεγάλο ελάτη ο ο οίος αρείχε 14

15 µεγαλύτερη διασφάλιση στην είσ ραξη των α αιτήσεων εξ αιτίας της φερεγγυότητας του, του µεγάλου δικτύου διανοµής ου διαθέτει και της καλής µακροχρόνιας συνεργασίας. Η ιοίκηση της εταιρείας έχει εισάγει εσωτερικές διαδικασίες αρακολούθησης και έγκαιρης γνωστο οίησης των ροβληµάτων ου ροκύ τουν α ό ε ισφαλείς ελάτες. Ο Όµιλος και η εταιρεία εφαρµόζουν συγκεκριµένη ιστωτική ολιτική ου έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο ιστολη τικής ικανότητας των ελατών και αφετέρου την ροσ άθεια α οτελεσµατικής διαχείρισης των α αιτήσεων ριν αυτές καταστούν ληξι ρόθεσµες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκ ρόθεσµες ή ε ισφαλείς. Για την διαχείριση του ιστωτικού κινδύνου, οι ελάτες οµαδο οιούνται ανάλογα µε την κατηγορία ου ανήκουν, τα ιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των α αιτήσεων τους και τα τυχόν ροηγούµενα ροβλήµατα εισ ραξιµότητας ου έχουν ε ιδείξει. Οι α αιτήσεις ου θεωρούνται ε ισφαλείς, ε ανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και για την ζηµιά ου εκτιµάται ότι θα ροκύψει α ό αυτές, σχηµατίζεται σχετική ρόβλεψη α οµείωσης. Ειδικότερα ήδη α ό έρσι εν µέσω συνθηκών χαµηλής ορατότητας για το µέλλον ου δραστηριο οιούνται οι ε ιχειρήσεις και λαµβάνοντας υ όψη την στενότητα ρευστότητας της αγοράς, ο Όµιλος έχει αναµορφώσει την ιστωτική ολιτική του διαµορφώνοντας σε νέα βάση τους όρους συνεργασίας µε γνώµονα άντα τη διασφάλιση των εισ ράξεων και την α οδοτικότητα των ωλήσεων. Κίνδυνος Ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µην µ ορέσει να εκ ληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του υ οχρεώσεις εµ ρόθεσµα. Η ροσέγγιση του Οµίλου σχετικά µε τη διαχείριση ρευστότητας είναι, να διασφαλίζει, όσο γίνεται ερισσότερο, ότι άντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκ ληρώνει τις υ οχρεώσεις του εµ ρόθεσµα, τόσο κάτω α ό κανονικές συνθήκες αλλά και κάτω α ό αντίξοες συνθήκες, χωρίς να ραγµατο οιούνται ζηµίες ή να διακινδυνεύει η φήµη του Οµίλου. Οι κινήσεις ου έγιναν έγκαιρα για την εξασφάλιση κεφαλαίων ό ως η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ου ραγµατο οιήθηκε εντός του 2011 ενίσχυσε την ρευστότητα της εταιρείας. Οι αλλαγές των βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων σε µακρο ρόθεσµες και η µετατό ιση δόσεων µακρο ρόθεσµων δανείων σε µεταγενέστερο χρόνο καθώς και η εκχώρηση α αιτήσεων σε ιστωτικά ιδρύµατα µειώνουν τον κίνδυνο ρευστότητας της εταιρείας εκτός εάν υ άρξει δραµατική ε ιδείνωση των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών, γεγονός το ο οίο θα συµ ιέσει ανα όφευκτα την ρευστότητα ου διαθέτει ο Όµιλος. Η ληξι ρόθεσµη οφειλή οσού ,45 ρος της Εµ ορική Τρά εζα η ο οία αφορά δόση µακρο ρόθεσµου δανείου ου έληγε στις , α οτελεί αντικείµενο των εν εξελίξει δια ραγµατεύσεων στις ο οίες έχει εισέλθει η ιοίκηση της Εταιρίας µε την Εµ ορική για µετάθεση των δόσεων σε µεταγενέστερο χρόνο. Κίνδυνος Α οθεµάτων-προµηθευτών. Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα α αραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστο οιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω α ώλειας α οθεµάτων α ό φυσικές καταστροφές, κλο ές κλ. Οι εµ ορικές συµφωνίες των εταιρειών του Οµίλου µε σηµαντικούς οίκους του εξωτερικού (Emerson, Panasonic) για την ροώθηση, και σε ορισµένες ερι τώσεις, την α οκλειστική διανοµή των ροϊόντων τους στην εγχώρια αγορά µε σκο ό την υψηλή ανταγωνιστικότητα των ειδών ου εµ ορεύονται και την άµεση ικανο οίηση των ελατών τους καθώς και την αντιµετώ ιση του µεγάλου και διαρκώς εντεινόµενου ανταγωνισµού, τις υ οχρεώνει στην διατήρηση υψηλών α οθεµάτων. Ο Όµιλος έχει χρόνιες α οκλειστικές συνεργασίες µε µεγάλους οίκους. Η ιοίκηση βασιζόµενη στην εµ ειρία της έχει την ε οίθηση ότι ροϋ όθεση διατήρησης της συνεργασίας είναι η ροο τική διατήρησης σηµαντικής αµοιβαίας ωφέλειας ου διατηρεί κάθε Εταιρεία ως καλύτερη εναλλακτική λύση για τον αντι ροσω ευόµενο καθώς και η ε ιτυχηµένη ορεία της στην αγορά και όχι οι όροι των συµβάσεων ου έχει συνάψει. Ε οχικότητα Πωλήσεων. Οι ωλήσεις του τοµέα κλιµατισµού αρουσιάζουν έντονη ε οχικότητα. Υ άρχει αυξηµένη ζήτηση κατά την ερίοδο των θερινών µηνών και ιδιαίτερα όταν αρουσιάζεται έξαρση των καιρικών φαινοµένων. Αυτό έχει ως α οτέλεσµα κινδύνους για ιθανές ε ισφάλειες λόγω του µεγάλου ιστωτικού ανοίγµατος σε µικρό χρονικό διάστηµα. Οικονοµική συγκυρία. Η συνεχιζόµενη δυσµενής οικονοµική συγκυρία οι ολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ελλάδα ενδέχεται να διαταράξουν εραιτέρω την ζήτηση και αυτό θα µ ορούσε ενδεχοµένως να έχει ουσιώδες αρνητική ε ίδραση στην 15

16 ε ιχείρηση. Η εφαρµογή του σχεδίου της Ελλάδας για τον εριορισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, µε τις ερικο ές ου αυτό εριλαµβάνει σε µισθούς των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και τις αλλαγές στην φορολογία, αναµένεται να ε ηρεάσουν αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα και τις ε ενδυτικές δα άνες των ελατών µας το ο οίο µ ορεί να οδηγήσει σε µείωση της ζήτησης των ροϊόντων. Προσω ικό. Η διοίκηση των εταιρειών του Οµίλου στηρίζεται σε οµάδα έµ ειρων και ικανών στελεχών, τα ο οία έχουν λήρη γνώση του αντικειµένου των εταιρειών και των συνθηκών της αγοράς συµβάλλοντας στην εύρυθµη λειτουργία και την εραιτέρω ανά τυξη των εταιρειών. Με τις αρούσες συνθήκες τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε συνεργασία τόσο µεταξύ τους όσο και µε την γενική διεύθυνση της εταιρείας. Ενδεχόµενη διατάραξη της σχέσης των στελεχών µε την διοίκηση, µε α οτέλεσµα της α ώλειά τους, ιθανόν να διαταράξει ρόσκαιρα την εύρυθµη λειτουργία της. Η υ οδοµή της εταιρείας ε ιτρέ ει την άµεση ανα λήρωση στελέχους χωρίς σηµαντικές ε ι τώσεις στην ορεία των εργασιών της. 5. Προο τικές και εκτιµήσεις για το έτος 2012 Για την Ελλάδα, οι ροο τικές το 2012 αραµένουν δυσµενείς. Η ανάσχεση της τωτικής τάσης της οικονοµικής δραστηριότητας και η ε ανεκκίνηση των ε ενδύσεων δεν είναι ορατές ρος το αρόν. Στον οικονοµικό τοµέα ό ως δείχνουν τα µακροοικονοµικά µεγέθη, µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, η κατάσταση της οικονοµίας στην Χώρα, συνε ώς και η κατάσταση στην αγορά, ε ιδεινώνονται µε βασικότερο το οξύ λέον ρόβληµα ρευστότητας. Ο σηµαντικότερος άξονας της ολιτικής του Οµίλου είναι η ταµειακή ε άρκεια και η οµαλή ρευστότητα του. Προς την κατεύθυνση αυτή η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεννόηση µε τις συνεργάτριες τρά εζες για εξεύρεση λύσεων οι ο οίες θα της ε ιτρέψει να διανύσει την αρούσα κρίση. Στο λαίσιο αυτό, η ιοίκηση του Οµίλου, εκτός α ό τα µέτρα ου ήδη έχει αναλάβει, θα συνεχίσει να ροσαρµόζει ροσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαµορφούµενο υ ό τις συνθήκες εριβάλλον, ροκειµένου να διατηρήσει κερδοφόρο το λειτουργικό α οτέλεσµα. Τα α οτελέσµατα του Οµίλου στην συνέχεια του τρέχοντος έτους θα είναι ε ηρεασµένα α ό την συνεχιζόµενη ε ιβράδυνση των εργασιών αλλά και α ό την εραιτέρω αύξηση του κόστους χρηµατοδότησης. Στον τοµέα του Business Critical Continuity αναµένουµε βελτιωµένα µεγέθη, δεδοµένης και της ε έκτασης στην αγορά της Ουκρανίας µέσω της κατά 50% θυγατρικής της, αλλά και της εντατικής ροσ άθειας σε ε ί εδο µητρικής. Σταθερο οίηση στον κύκλο εργασιών στα ε ί εδα του 2011, αναµένουµε στον τοµέα συµβατικού κλιµατισµού εξ αιτίας της ιο στοχευµένης ολιτικής ωλήσεων σε ελάτες µε µικρό ενδεχόµενο ε ισφαλειών. Στον τοµέα της ανά τυξης ακινήτων, οι ε ενδύσεις, της εταιρείας αφορούν την ιδιοκτησία και ανά τυξη διαφόρων οικο έδων, στην Βουλγαρία, Ρουµανία και Πολωνία, τα ο οία βρίσκονται στη φάση ένταξης σε ολεοδοµικό σχέδιο ή λήψης άδειας κατασκευής. Η διεθνής κρίση ε ηρεάζει αρνητικά και τις τιµές των ακινήτων. Υ ό τις αρούσες συνθήκες η διαχείριση ακίνητης εριουσίας α αιτεί σύνεση και υ οµονή. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιµετω ίζουν ρόβληµα οι συγκεκριµένες ε ενδύσεις, α όφαση του οµίλου είναι να αναστείλει, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2012, ο οιαδή οτε νέα ε ενδυτική δραστηριότητα σε ακίνητα, ό ως αγορά νέων οικο έδων ή έναρξη κατασκευής σε οικό εδα ου έχει ληφθεί άδεια ( χ Studenski Grad Σόφια). Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει θετικά σοβαρές ροτάσεις για ώληση κά οιων ακινήτων η ο οία θα ροσέφερε σηµαντική ρευστότητα στον Όµιλο. Το Σε τέµβριο του 2010 ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής του οικιστικού συγκροτήµατος «GARDEN RESIDENCE» στην Κρακοβία της Πολωνίας. Το κτίριο των τ.µ. (εκ των ο οίων 16

17 τ.µ. ανωδοµές) α οτελείται α ό 452 διαµερίσµατα µε 534 θέσεις στάθµευσης, τ.µ. χώρων άθλησης και τ.µ. λοι ούς εµ ορικούς χώρους. Μέχρι 31/12/2011 είχε ωληθεί το 40% των διαµερισµάτων ενώ είχε ενοικιαστεί το 65% των εµ ορικών χώρων. Στρατηγική α όφαση του οµίλου είναι η συνέχιση των ε ενδύσεων σε έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών χαρακτηριστικών τους, ό ως η κρατική χρηµατοδότηση, οι εξασφαλισµένες για µεγάλο χρονικό διάστηµα χρηµατορροές και η, σε Ευρω αϊκό ε ί εδο, στοχοθέτηση για υλο οίηση αυξηµένου αριθµού ε ενδύσεων εντός της ε όµενης 10ετίας. Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει υ οβάλει, µέσω του κοινού σχήµατος µε την DEUTSCHE BANK AG, 6 αιτήσεις για Αιολικά άρκα συνολικής ισχύος 150 MW, για τα ο οία αναµένονται άδειες αραγωγής. Παράλληλα µέσω της «KARNOBAT AEOLIA AD», µε έδρα την Σόφια στην Βουλγαρία (40% συµµετοχή της θυγατρικής «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED») υ ογράφηκε σύµβαση αραχώρησης συνολικής έκτασης στρεµµάτων γης, για ερίοδο 30 ετών, στην εριοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, εριοχή µε υψηλό αιολικό δυναµικό, µε στόχο την ανά τυξη και λειτουργία αιολικού άρκου συνολικής ισχύος 90 MW εντός του Ήδη η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την έγκριση της µελέτης εριβαλλοντικών ε ι τώσεων και ένα αρκετά µεγάλο αριθµό αδειών και αναµένεται να λάβει την τελική άδεια αραγωγής και εγκατάστασης στο τέλος του Τέλος ο Όµιλος αναζητά διαρκώς νέες ε ενδυτικές ευκαιρίες στον τοµέα των ΑΠΕ, στις χώρες ου δραστηριο οιείται. 6. ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going Concern) Το ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Μητρική Εταιρία και ο Όµιλος ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ διαθέτουν ε άρκεια όρων, οι ο οίοι εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως «δρώσα οικονοµική µονάδα (Going Concern)» για το ροβλε τό µέλλον. 7. Ε εξηγηµατική Έκθεση - Πληροφορίες του άρθρου 4 αρ.7 και 8. του Ν.3556/2007 Η αρούσα ε εξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ρος την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας εριέχει αναλυτικές ληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της αραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007. Η αρίθµηση στην αρούσα ε εξηγηµατική έκθεση, η ο οία συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 αρ. 8 του Ν.3556/2007 ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθµηση των ληροφοριών του άρθρου 4 αρ. 7 του Ν.3556/2007. α) ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε µία. Όλες οι αρα άνω µετοχές είναι εισηγµένες ρος δια ραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και αντι ροσω εύουν οσοστό 100% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 αρ.1 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας οι µετοχές της είναι ονοµαστικές και αδιαίρετες. Περισσότεροι α ό ένας κύριοι µιας µετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την ε ικαρ ία µιας µετοχής εκ ροσω ούνται υ οχρεωτικά µε έναν κοινό αντι ρόσω ό τους στις σχέσεις τους µε την Εταιρεία. Ο κύριος µιας µετοχής έχει δικαίωµα µίας ψήφου σε κάθε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ο δε αριθµός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (µία ψήφος ανά µετοχή). Οι µετοχές της Εταιρείας ου ανήκουν στην ίδια ( Ίδιες Μετοχές) δεν µ ορούν να αντι ροσω ευτούν στην Γενική Συνέλευση. Κανένας µέτοχος δεν δικαιούται να λάβει µέρος στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και να ψηφίσει σ αυτήν εάν δεν έχει ροσκοµίσει ή καταθέσει σχετική βεβαίωση α ό τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Συµµετοχών ΑΕ ( ρώην Κεντρικό Α οθετήριο Αξιών), όσον αφορά την ιδιότητα του µετόχου ή για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την αρ.1 του 17

18 άρθρου 51 του Ν.2396/1966. Οι µέτοχοι µ ορούν να αντι ροσω εύονται µε ληρεξούσιους ου ορίζονται µε ε ιστολή. Οι βεβαιώσεις των άυλων τίτλων των µετοχών ου δεσµεύθηκαν και τα ληρεξούσια, ρέ ει να κατατίθενται στην Εταιρεία έντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την ορισθείσα ηµεροµηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα αρα άνω δίνεται α όδειξη η ο οία θα χρησιµο οιηθεί σαν εισιτήριο για την Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι ου δεν συµµορφώθηκαν µε τα αρα άνω µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο ύστερα α ό σχετική άδεια αυτής. Η κατοχή του τίτλου κάθε µιας µετοχής συνε άγεται την α οδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον αυτές λαµβάνονται µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόµου. Κάθε µέτοχος ο ουδή οτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει µε την ιδιότητά του αυτή, νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υ όκειται στους Ελληνικούς Νόµους. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή ιστωτές αυτών, σε καµία ερί τωση δεν δικαιούνται να ροκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας, καθώς και ο οιασδή οτε άλλης εριουσίας της ή να ε ιδιώξουν τη διανοµή ή την εκκαθάρισή της. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας, µόνο µέσω της Γενικής Συνέλευσης. β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας. Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται ό ως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται α ό το Καταστατικό της εριορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι ρόκειται στο σύνολό τους για άυλες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του ν.3556/2007, την 31/12/2011 είχαν ως ακολούθως: Την 31/12/2011 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν άµεσα οσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας: Ονοµατε ώνυµο Μετόχου Κατεχόµενες Μετοχές Ποσοστό % ε ί του Μετοχικού Κεφαλαίου ΓΚΡΙΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,676% ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,663% ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΛΙΟΣΣΑ ,836% ΓΚΡΙΣΙΝ ΜΑΡΙΝΑ ,776% INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ,247% ΜΙΧΑΓΕΛΙ ΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ,240% δ) Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών ου αρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και εριγραφή των σχετικών δικαιωµάτων. εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας οι ο οίες αρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους κατόχους τους. ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. εν υ άρχουν εριορισµοί σε κατόχους ορισµένου οσοστού του µετοχικού κεφαλαίου ή ορισµένου αριθµού δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου α ό αυτούς, εκτός της ερί τωσης των µετοχών της Εταιρείας ου ανήκουν στην ίδια (Ίδιες Μετοχές) οι ο οίες δεν µ ορούν να αντι ροσω ευτούν στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της. στ) Συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι ο οίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και συνε άγονται εριορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή εριορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. εν υ άρχουν συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας, οι ο οίες είναι γνωστές σε αυτήν, ου να αφορούν εριορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου α ό αυτούς. 18

19 ζ) Κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και για την τρο ο οίηση του καταστατικού, εφόσον διαφορο οιούνται α ό τα ροβλε όµενα στον Κ.Ν 2190/1920. Οι κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για την τρο ο οίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, δεν διαφορο οιούνται α ό τα ροβλε όµενα στον Κ.Ν 2190/1920. η) Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε α όφασή του συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων καθορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης για τα ο οία ρέ ει να ληφθεί α όφαση, µεταξύ των ο οίων η έκδοση νέων µετοχών και η αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 αρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920. Στα λαίσια των ανωτέρω διατάξεων, η α ό 18 Ιουλίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την αγορά α ό την εταιρεία, ιδίων µετοχών της µέχρι του 10% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, εντός χρονικού διαστήµατος 1 έτους και συγκεκριµένα έως τις 18 Ιουλίου 2012, µε ανώτατη τιµή αγοράς 1,50 ευρώ ανά µετοχή και κατώτατη τιµή αγοράς 0,30 ευρώ ανά µετοχή. Έως τις 31/12/2011, η α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν έχει υλο οιηθεί. Πέραν των ανωτέρω, οι αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου εριορίζονται στην υλο οίηση των εκάστοτε α οφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ε ί των αρα άνω θεµάτων. θ) Κάθε σηµαντική συµφωνία ου έχει συνάψει η Εταιρεία και η ο οία τίθεται σε ισχύ, τρο ο οιείται ή λήγει σε ερί τωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατό ιν δηµόσιας ρότασης και τα α οτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεως της, η δηµοσιο οίηση της συµφωνίας δεν ισχύει όταν η υ οχρέωση δηµοσιο οίησης ροκύ τει α ό άλλες διατάξεις. Η «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E» δεν έχει συνάψει συµφωνία ου να αφορά την αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρείας κατό ιν δηµόσιας ρότασης. ι) Κάθε συµφωνία ου η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το ροσω ικό της, η ο οία ροβλέ ει α οζηµίωση σε ερί τωση αραίτησης ή α όλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της α ασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας ρότασης. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το ροσω ικό της, οι ο οίες να ροβλέ ουν την καταβολή α οζηµίωσης ειδικά σε ερί τωση αραίτησης ή α όλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας του µέλους του.σ ή της α ασχόλησης του ροσω ικού της εξαιτίας δηµόσιας ρότασης. 8. ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης του άρθρου 2 αρ.2 του Ν.3873/2010 Α. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης i. Γνωστο οίηση Οικειοθελούς Συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία συµµορφώνεται λήρως µε τις διατάξεις των νοµοθετικών κειµένων Κ.Ν. 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008, και 3884/2010, οι ο οίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες α αιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει της ενσωµάτωσης της υ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρω αϊκής Ένωσης στην ελληνική νοµοθεσία µέσω του νόµου 3873/2010, η Εταιρία µας δηλώνει ως εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (καλούµενος εφεξής «Κώδικας») ου συντάχθηκε µε ρωτοβουλία του Σύνδεσµου Ε ιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), και ο ο οίος είναι αναρτηµένος στον ιστότο ο του ΣΕΒ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 19

20 Η Εταιρία δύναται να ροβαίνει σε τρο ο οιήσεις του Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης, ου εφαρµόζει, για τις ο οίες θα ενηµερώνει το ε ενδυτικό κοινό µέσω ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων στο διαδικτυακό τό ο της ii. Πρακτικές Εταιρικής ιακυβέρνησης ου εφαρµόζει η Εταιρία λέον των ροβλέψεων του νόµου. Ο διαχωρισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου α ό εκείνες του ιευθύνοντος Συµβούλου θεσ ίζονται ρητά α ό το.σ. Το.Σ. µεριµνά για το ίσο δικαίωµα συνεχούς και ε οικοδοµητικού διαλόγου µε όλους τους µετόχους. Ο Πρόεδρος του.σ. είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της εταιρίας και διασφαλίζει ότι οι α όψεις των µετόχων γνωστο οιούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο. iii. Α οκλίσεις α ό τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και Αιτιολογήσεις αυτών. Η Εταιρία εφαρµόζει τις ελάχιστες α αιτήσεις, ό ως αυτές ενσωµατώνονται α ό την ελληνική νοµοθεσία στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Σ.Ε.Β. Ε ι ρόσθετα, ο εν λόγω Κώδικας εριέχει µια σειρά α ό ε ι λέον ειδικές ρακτικές και αρχές ου υφίστανται κατά την αρούσα χρονική στιγµή ορισµένες α οκλίσεις, για τις ο οίες α οκλίσεις ακολουθεί ανάλυση και ε εξήγηση αυτών. Μέρος Α Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του I. Ρόλοι και Αρµοδιότητες του.σ. Το.Σ. δεν έχει ροβεί σε σύσταση ξεχωριστής ε ιτρο ής ου να ροΐστανται στην διαδικασία υ οβολής υ οψηφιοτήτων για την εκλογή στο Σ και ροετοιµάζει ροτάσεις ρος το.σ. όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η ολιτική της εταιρίας µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη. II. Μέγεθος και Σύσταση του.σ. Το.Σ. δεν α οτελείται α ό τουλάχιστον ένα τρίτο ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, αλλά α ό έντε (5) εκτελεστικά και τέσσερα (4) µη εκτελεστικά µέλη, εκ των ο οίων τα δύο είναι ανεξάρτητα και ληρούν το λαίσιο καθορισµού ανεξαρτησίας, ό ως αυτό ορίζεται στον Κώδικα. Η συγκεκριµένη σύνθεση διασφαλίζει την α οτελεσµατική και αραγωγική λειτουργία του.σ., τηρούµενη της ε ιταγής του ν.3016/2002. III. Ρόλος και α αιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του.σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Πρόεδρο, ροερχόµενο α ό τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό, καθώς αξιολογείται ως ροέχουσας σηµασίας η ουσιαστική καθηµερινή συνδροµή του και συνε ικουρία εκ µέρους του στην άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων του. IV. Καθήκοντα και Συµ εριφορά µελών του.σ. Το.Σ. δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της εταιρίας, ολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην εταιρία, καθώς οι εν λόγο ολιτικές δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί. Σε κάθε ερί τωση όµως ροβλέ ει την έγκυρη γνωστο οίηση του Σ α ό τα µέλη του, για τυχόν συµφέροντα τους σε εταιρικές συναλλαγές ή άλλη ενδεχόµενη σύγκρουση συµφερόντων µε την εταιρία ή τις θυγατρικές της. Προς το αρόν δεν υ άρχει υ οχρέωση αναλυτικής γνωστο οίησης ε αγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του.σ. (συµ εριλαµβανοµένων σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρίες και µη κερδοσκο ικά ιδρύµατα) ριν τον διορισµό τους στο Σ. Εντούτοις, όλα τα µέλη διασφαλίζουν ε αρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ρος το.σ. 20

21 V. Ανάδειξη Υ οψηφίων Μελών του.σ. Η θητεία του.σ. είναι ενταετής, χρονικό διάστηµα ου η εταιρία θεωρεί ως διασφαλίζει την α οτελεσµατική και αραγωγική λειτουργία του.σ., τηρούµενη της ε ιταγής του ν.3016/2002. εν υφίσταται ε ιτρο ή ανάδειξης υ οψηφιοτήτων για το.σ., καθώς η Εταιρία δεν το κρίνει α αραίτητο, βάση της τωρινής δοµής και λειτουργίας της. VI. Λειτουργία του.σ. εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του.σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας αξιολογούνται ως ε αρκής για την οργάνωση και την λειτουργία του.σ. εν υφίσταται εταιρικός Γραµµατέας για την υ οστήριξη του.σ., αλλά υφίσταται ιστή καταγραφή και α οτύ ωση των συζητήσεων και α οφάσεων του.σ. εν υφίστανται υ οχρέωση συναντήσεων µεταξύ του Προέδρου και των υ ολοί ων µη εκτελεστικών µελών χωρίς την αρουσία των εκτελεστικών µελών, ροκειµένου να συζητηθούν οι ε ιδόσεις και αµοιβές των τελευταίων. Εντούτοις, τα µη εκτελεστικά µέλη µ ορούν κατά βούληση να συναντηθούν ροσω ικά µε τον Πρόεδρο, και τα σχετικά θέµατα συζητούνται αρουσία όλου του.σ. χωρίς ροκατάληψη. Οι όροι ου αρέχονται στις ε ιτρο ές του.σ. για την εκ λήρωση των καθηκόντων τους εγκρίνονται ανά ερί τωση α ό την ιοίκηση της Εταιρίας, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας. VII. Αξιολόγηση του.σ. Προς το αρόν δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκο ό την αξιολόγηση της α οτελεσµατικότητας του.σ. και των ε ιτρο ών του, αλλά ούτε αξιολόγηση του Προέδρου α ό άλλα µη εκτελεστικά µέλη, καθόσον η εύρυθµη µέχρι στιγµής λειτουργία της εταιρίας και οι σαφείς δράσεις των µελών του.σ. δεν συνηγορούν υ έρ µιας τέτοια διαδικασίας Η εταιρία ροτίθεται να διαµορφώσει διαδικασία αξιολόγηση όταν αραστεί ανάγκη. Μέρος Β Εσωτερικός Έλεγχος Ε ιτρο ή Ελέγχου I. Εσωτερικός Έλεγχος Ε ιτρο ή Ελέγχου Η ε ιτρο ή ελέγχου δεν υ οχρεούται στην διενέργεια άνω των τεσσάρων (4) συνεδριάσεων ετησίως. Η εταιρία ροτίθεται να ακολουθήσει την ρόταση του κώδικα του ΣΕΒ και να συµ εριλάβει στο γρα τό Κανονισµό Λειτουργίας αυτής την υ οχρέωση να συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Μέρος Γ Αµοιβές Ι. Ε ί εδο και διάρθρωση των αµοιβών εν υφίσταται ε ιτρο ή αµοιβών, και κατά συνέ εια ρυθµίσεις ου αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω ε ιτρο ής δεν κρίνεται αναγκαία ε ί του αρόντος, καθώς οι αµοιβές των µελών του.σ. και τα συνδεόµενα ζητήµατα συζητούνται ανοιχτά στην συνεδριάσεις του.σ. εν ροβλέ εται στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του.σ. ότι το.σ. µ ορεί να α αιτήσει την ε ιστροφή όλου ή µέρους του bonus ου έχει α ονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων ροηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάση εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, ου χρησιµο οιήθηκαν για τον υ ολογισµό του bonus αυτού, καθώς τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν µόνο µετά α ό οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 21

22 Β. ιοικητικό Συµβούλιο i. Σύνθεση και τρό ος Λειτουργίας του.σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανεξάρτητα µέλη του έχουν εκλεγεί α ό την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ου συνήλθε την 18 Ιουλίου Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού αυτής, είναι ενταετής (λήγει την 18/07/2016) και αρατείνεται µέχρι την ρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας, η ο οία δεν δύναται να υ ερβεί εν σύνολο εξαετία. Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Αντι ρόεδρος Α, Εκτελεστικό Μέλος Αντι ρόεδρος Β, Μη Εκτελεστικό µέλος ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κακούσιος Νικόλαος του Χαριλάου Γκρίσιν Αλιόσσα του Βασιλείου Todorov Todor Παρθένης ηµήτριος του Γεωργίου Κα ενεκάκης Μάριος του Μιχαήλ Ρούσσου Ευαγγελία του Εµµανουήλ Κλώνης ηµήτριος του Χρήστου Τσουκαντάς Σταύρος του Αριστοµένη Πα ακωσταντίνου ηµήτριος του Όµηρου Σύντοµα βιογραφικά των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου αρουσιάζονται στον ιστότο ο της εταιρίας Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη διορίζονται α ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, και είναι α αλλαγµένα α ό συγκρούσεις συµφερόντων µε την εταιρεία, και α ό στενούς δεσµούς µε τη ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την εταιρεία. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να α οφασίζει κάθε ράξη ου αφορά τη ιοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εριουσίας της και γενικά την ε ιδίωξη του σκο ού της, χωρίς κανέναν εριορισµό (µε εξαίρεση τα θέµατα ου υ άγονται στην α οκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκ ροσω εί την εταιρεία ε ί δικαστηρίου και εξωδίκως. Ενδεικτικά οι αρµοδιότητες του. Σ. εριλαµβάνουν: Την έγκριση της µακρο ρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας, Την έγκριση του ετήσιου ροϋ ολογισµού και του ε ιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη α οφάσεων για τις µείζονες κεφαλαιουχικές δα άνες, εξαγορές και εκ οιήσεις, Την ε ιλογή και ό οτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας, ό ως και την ε ο τεία του σχεδιασµού της διαδοχής, Τον έλεγχο α όδοσης της ανώτατης ιοίκησης και την εναρµόνιση των αµοιβών των ανώτατων στελεχών µε τα µακρο ρόθεσµα συµφέροντα της εταιρείας και των µετόχων της, Τη διασφάλιση της αξιο ιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής ληροφόρησης και των στοιχείων και ληροφοριών ου λαµβάνουν δηµοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της α οτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, Τη διασφάλιση ύ αρξης α οτελεσµατικής διαδικασίας συµµόρφωσης της εταιρείας µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς, Την ευθύνη λήψης σχετικών α οφάσεων και την αρακολούθηση της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος ιοίκησης της εταιρείας, συµ εριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης α οφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και τη διατύ ωση, διάδοση και εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας ου διέ ουν τις σχέσεις της µε όλα τα µέρη, των ο οίων τα συµφέροντα συνδέονται µε αυτά της εταιρείας. 22

23 Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µε την α αραίτητη συχνότητα, µε κατά αριθµό ενήντα (50) συνεδριάσεις µέσα στο έτος 2011, ώστε να εκτελεί α οτελεσµατικά τα καθήκοντα του. Έκαστο µέλος συµµετείχε τουλάχιστον σε σαράντα (40) συνεδριάσεις. Οι αµοιβές των µελών του.σ. εγκρίνονται α ό την Τακτική Γενική Συνέλευση και εριλαµβάνονται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι αρµοδιότητες και η λειτουργία του.σ. ροσδιορίζονται µε σαφήνεια στο τέταρτο κεφάλαιο του καταστατικού της Εταιρίας, το ο οίο εριλαµβάνει τις εξής ενότητες: Σύνθεση και θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου Ανα λήρωση µέλους ιοικητικού Συµβουλίου Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου. Σύγκληση του ιοικητικού Συµβουλίου. Α αρτία - Αντι ροσώ ευση µελών - Πλειοψηφία. Εξουσία - Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Πρακτικά ιοικητικού Συµβουλίου. Α οζηµίωση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Ευθύνη Μελών ιοικητικού Συµβουλίου Α αγόρευση Ανταγωνισµού ii. Σύνθεση και Λειτουργία Ε ιτρο ής Ελέγχου Η Εταιρία συµµορφούµενη µε τις ροβλέψεις και τις ε ιταγές του αρ.37 ν.3693/2008 εξέλεξε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ου έλαβε χώρα την 18 η Ιουλίου 2011, Ε ιτρο ή Ελέγχου α ό τα ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας: - Κλώνης ηµήτριος του Χρήστου, µη εκτελεστικό µέλος - Τσουκαντάς Σταύρος του Αριστοµένη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος (α όφοιτος της ΑΣΟΕΕ και έχει υ ηρετήσει ε ί 29 έτη σε όλες σχεδόν τις διευθυντικές θέσεις του Υ ουργείο Εµ ορίου). - Πα ακωνσταντίνου ηµήτριος του Όµηρου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ενδεικτικά οι αρµοδιότητες της Ε ιτρο ής Ελέγχου εριλαµβάνουν: Παρακολουθεί και αξιολογεί την ε άρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, καθώς και την αρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής ληροφόρησης. Παρακολουθεί την διαδικασία του υ οχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας οι ο οίες καταρτίζονται βάση των ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών Ελεγκτικών Προτύ ων (IFRS) και εισηγείται την έγκριση ή µη αυτών στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. ιασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα του Ελεγκτή, ιδίως µέσω εξέτασης της συµµόρφωσης του αντίστοιχου γραφείου ως ρος την εναλλαγή των ελεγκτών, του ύψους της αµοιβής ου καταβάλλεται α ό την εταιρεία και την αροχή άλλων υ ηρεσιών (.χ. συµβουλευτικών) α ό το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. ιασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της Υ ηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και την ανεµ όδιστη ρόσβαση του εσωτερικού ελεγκτή σε ο οιαδή οτε ληροφορία και στο ανθρώ ινο δυναµικό της εταιρείας. Η λειτουργία της Ε ιτρο ής Ελέγχου εριγράφεται αναλυτικά στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ου εφαρµόζει η Εταιρία. 23

24 Γ. Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας ραγµατο οιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν.2190/1920 ό ως ισχύει. Σχετικά µε τον τρό ο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας ακολουθεί τις αρακάτω ρακτικές: Έγκαιρη και εµ ρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρίας, µε τις ροβλε όµενες α ό τον Νόµο δηµοσιεύσεις στον τύ ο σχετικά µε την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ανάρτηση στον ιστότο ο της Εταιρίας της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του τρό ου αντι ροσώ ευσης των µετόχων, των ροθεσµιών και του τρό ου άσκησης των δικαιωµάτων των µετόχων, καθώς και των α οτελεσµάτων των ψηφοφοριών για κάθε θέµα. Έγκαιρη ανάρτηση στον ιστότο ο της Εταιρίας ενηµερωτικού σηµειώµατος ου αφορά τα θέµατα, τις σχετικές ροτάσεις του.σ., την α αιτούµενη α αρτία και το α αιτούµενο οσοστό για την έγκριση των ροτάσεων. Το εν λόγω σηµείωµα είναι διαθέσιµο σε έγχαρτη µορφή στην έδρα της εταιρίας και διανέµεται στους µετόχους κατά την ροσέλευση στην Γ.Σ. ιασφάλιση της δυνατότητας όλων των µετόχων να λάβουν µέρος στην διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων είτε µε την διατύ ωση των α όψεων τους είτε µε την υ οβολή ερωτήσεων. Οι αρµοδιότητες και η λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης ροσδιορίζονται µε σαφήνεια στο έµ το κεφάλαιο του καταστατικού της Εταιρίας, το ο οίο εριλαµβάνει τις εξής ενότητες: Γενική Συνέλευση Συµµετοχή στη Συνέλευση Αντι ροσώ ευση Α αρτία και λειοψηφία Γενικής Συνέλευσης Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης Α όφαση α αλλαγής µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιαχείριση Κινδύνων Ο Εσωτερικός Έλεγχος στης Εταιρίας διενεργείται α ό την Υ ηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και ραγµατο οιείται σύµφωνα µε το ρόγραµµα ελέγχου ου εριέχεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας. Αναφέρει στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ερι τώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του.σ. ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της Εταιρίας, τις ο οίες διατυ ώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως µια φορά το τρίµηνο το.σ. για το διενεργούµενο α ό αυτόν έλεγχο και να αρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. Γενικά ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι υ εύθυνος να συµβάλλει ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες για την ε ίτευξη των στόχων της ε ιχείρησης, αλλά και να εξαλείφονται οι κίνδυνοι και οι ενδεχόµενες αρνητικές ε ι τώσεις α ό την άσκηση της ε ιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ενδεικτική Εφαρµογή Εσωτερικού Έλεγχου στις Οικονοµικές ραστηριότητες της Εταιρίας: ραστηριότητες ου εµ ί τουν στους οικονοµικούς ελέγχους, αγορές, ενοικιάσεις µεταφορές, αραλαβές, εκ οιήσεις, ροµήθειες, συµβάσεις. Οικονοµικός σχεδιασµός Παροχή Υ ηρεσιών Ανασκό ηση οικονοµικών καταστάσεων (ταµείο, εισ ρακτέοι λογαριασµοί, ρο ληρωθέντα και άλλα ετεροχρονισµένα έξοδα, κατάσταση εσόδων). 24

25 ιαφύλαξη των εριουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Έγκριση και σωστή καταχώρηση των ράξεων κλ. Οι γενικοί κανόνες λειτουργίας της Εταιρίας συνθέτουν τις γενικές δικλείδες ελέγχου ασφαλείας οι ο οίες α οτελούν µέρος του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Οι δικλείδες ασφαλείας σχετίζονται µε: Τη γενική οργανωτική δοµή της Εταιρίας, η ο οία καλύ τει θέµατα διαµόρφωσης και καθιέρωσης ολιτικής και διαδικασιών ου εξασφαλίζουν ότι οι α οφάσεις λαµβάνονται στο ενδεδειγµένο ε ί εδο ευθύνης και εφαρµόζονται και ακολουθούνται µε συνέ εια α ό ολόκληρη την Εταιρία. Ε ίσης καλύ τει θέµατα στελέχωσης της Εταιρίας και τρό ους διαχωρισµού ευθυνών. Συγκεκριµένα: - Η οργανωτική διάρθρωση είναι η ρέ ουσα, και λαµβάνει υ όψη το µέγεθος και η φύση των ε ί µέρους εργασιών. - Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υ όλογοι για τις ράξεις τους. - Οι ευθύνες, υ οχρεώσεις και τα δικαιώµατα κάθε στελέχους είναι καθορισµένα µε σαφήνεια - Τα καθήκοντα ε ιµερίζονται κατά τέτοιο τρό ο ου να µην ε ιτρέ εται σε ένα ρόσω ο τον α οκλειστικό χειρισµό ενός θέµατος ή µιας συναλλαγής. - Η ε ικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων είναι ε αρκής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ευκρινής µετάδοση των οδηγιών της ιοίκησης και των ληροφοριών ου αράγονται. - Οι εργαζόµενοι έχουν ε αρκή ροσόντα και γνώσεις για τις θέσεις ου κατέχουν και να εκ αιδεύονται ε αρκώς ριν την ανάθεση νέων καθηκόντων. - Η κατανοµή των καθηκόντων γίνεται µε τέτοιο τρό ο έτσι ώστε να α οκλείεται η συγκέντρωση των τριών βασικών λειτουργιών (εξουσιοδότηση, λογιστική α εικόνιση, διαφύλαξη) στο ίδιο ρόσω ο. Την οργανωτική δοµή των υ ηρεσιών ου αράγουν και διεκ εραιώνουν υ ηρεσίες οικονοµικής φύσης. Συγκεκριµένα: - Συντάσσονται αναλύσεις σε ροϋ ολογιστική και α ολογιστική βάση µε διερεύνηση των τυχόν α οκλίσεων. - Συντάσσονται εριοδικές οικονοµικές εκθέσεις κατά τοµέα ευθύνης στις ο οίες εντο ίζονται τα ανακύ τοντα ροβλήµατα. - Στελεχώνονται οι οικονοµικές υ ηρεσίες µε κατάλληλα καταρτισµένα και αξιό ιστα ρόσω α. Την ροστασία και διασφάλιση των εριουσιακών στοιχείων της εταιρίας, των ελατών της ή λοι ών τρίτων Συγκεκριµένα: - Υ άρχει εριορισµός ρόσβασης στους τό ους φύλαξης των εριουσιακών στοιχείων. - Η ρόσβαση στα αρχεία φύλαξης και διακίνησης ε ιτρέ εται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα ρόσω α. ιαχείριση Κινδύνων Η Εταιρία έχει δηµιουργήσει τις κατάλληλες δοµές και διαδικασίες ροκειµένου να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους σχετικά µε την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Συναντήσεις των ανώτατων στελεχών της Εταιρίας ραγµατο οιούνται σε εβδοµαδιαία βάση ροκειµένου να εξετάσουν τα τρέχοντα θέµατα τις Εταιρίας, συµ εριλαµβανοµένου θεµάτων σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις και θεµάτων α άτης. 25

26 Ε. Αναφορά σε ληροφοριακά στοιχεία γ), δ), στ), η) & θ) της αρ.1 του αρ.10 της Ευρω αϊκής Οδηγίας 2004/25/ΕΚ Σχετικά µε τις α αιτούµενες ληροφορίες του στοιχείου (γ) της αρ.1 του αρ.10 της Ευρω αϊκής Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, εµ εριέχονται ήδη σε άλλο τµήµα της Έκθεσης ιαχείρισης ου αναφέρεται στις ρόσθετες ληροφορίες του άρθρου 4 αρ.7 του ν.3556/2007. Σχετικά µε τις α αιτούµενες ληροφορίες του στοιχείου (δ) της αρ.1 του αρ.10 της Ευρω αϊκής Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, δεν υφίσταται κανένα είδους τίτλοι της Εταιρίας οι ο οίοι αρέχουν ειδικά δικαιώµατα έλεγχου στου κατόχους. Σχετικά µε τις α αιτούµενες ληροφορίες του στοιχείου (στ) της αρ.1 του αρ.10 της Ευρω αϊκής Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, δεν υφίσταται κανενός είδους εριορισµός στα δικαιώµατα ψήφου. Σχετικά µε τις α αιτούµενες ληροφορίες του στοιχείου (η) της αρ.1 του αρ.10 της Ευρω αϊκής Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, η τρο ο οίηση καταστατικού της Εταιρίας ροϋ οθέτει την αροχή έγκρισης α ό την Γ.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κ.ν. 2190/1920. Ο διορισµός των µελών του.σ. γίνεται α ό την Γ.Σ. κατό ιν σχετικής ρότασης του.σ. Σε ερί τωση αντικατάστασης µέλους του.σ. η α όφαση λαµβάνεται α ό το.σ., µε δικαίωµα ένστασης και αλλαγής στην ε όµενη Γενική Συνέλευση. Σχετικά µε τις α αιτούµενες ληροφορίες του στοιχείου (θ) της αρ.1 του αρ.10 της Ευρω αϊκής Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, εµ εριέχονται ήδη σε άλλο τµήµα της Έκθεσης ιαχείρισης ου αναφέρεται στις ρόσθετες ληροφορίες του άρθρου 4 αρ.7 του ν.3556/2007. Η αρούσα δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης α οτελεί ανα όσ αστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Παιανία, 28 Μαρτίου 2012 Το ιοικητικό Συµβούλιο 26

27 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 27

28 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση ε ί των Εταιρικών και Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και των θυγατρικών της, ου α οτελούνται α ό την εταιρική και ενο οιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενο οιηµένες καταστάσεις α οτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και ερίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοι ές ε εξηγηµατικές ληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση είναι υ εύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση, ό ως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, ου η διοίκηση καθορίζει ως α αραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε ί αυτών των εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Ελέγχου. Τα ρότυ α αυτά α αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο ό την α όκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την α όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις γνωστο οιήσεις στις εταιρικές και τις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ε ιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή εριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες ου σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις εριστάσεις αλλά όχι µε σκο ό την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ολιτικών ου χρησιµο οιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα, α ό κάθε ουσιώδη ά οψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η εκεµβρίου 2011 και την χρηµατοοικονοµική τους ε ίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. 28

29 Θέµα Έµφασης Χωρίς να διατυ ώνουµε ε ιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την ροσοχή σας στο εξής: Η Εταιρεία και ο Όµιλος εµφανίζουν συνεχιζόµενες ζηµίες µεγάλου ύψους καθώς και αρνητικές ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτές οι συνθήκες υ οδηλώνουν την ύ αρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ου µ ορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν α ό τη ιοίκηση, τα α αραίτητα µέτρα για τη βελτίωση των α οτελεσµάτων και της ρευστότητας, ου αναφέρονται στην σηµείωση 2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Αναφορά ε ί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων α) Στην Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου εριλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η ο οία αρέχει τα ληροφοριακά στοιχεία ου ορίζονται στην αράγραφο 3δ του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920. β)ε αληθεύσαµε την συµφωνία και την αντιστοίχηση του εριεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα λαίσια των οριζόµενων α ό τα άρθρα 43 α, 108 και 37 του Κ.Ν 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, 10434, Αθήνα, ΑΜ ΣΟΕΛ: 111 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κλεονίκη Π. Λικαρδο ούλου Α.Μ. ΣΟΕΛ

30 . ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις ου αρατίθενται συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ), εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» την 28 η Μαρτίου 2012, υ ογράφονται α ό τους υ εύθυνους για την κατάρτιση και έχουν δηµοσιο οιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Κακούσιος Νικόλαος Παρθένης ηµήτριος Ρούσσου Ευαγγελία Πρόεδρος.Σ. ιευθύνων Σύµβουλος Προϊσταµένη Λογιστηρίου ΑΙ ΑΒ Χ ΑΜΑ: Α τάξεως 30

31 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της χρήσης ου έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ. 01/01-31/12/11 01/01-31/12/10 01/01-31/12/10 01/01-31/12/10 Συνεχιζόµενες ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ραστηριότητες ιακο είσες ραστηριότητες Σύνολο ραστηριοτήτων Κύκλος εργασιών , , , ,61 Μείον: Κόστος ωλήσεων , ,11 0, ,11 Μικτό κέρδος , , , ,50 Άλλα έσοδα , , , ,31 Άλλα έξοδα , ,89 0, ,89 Αναλογία Κερδών/Ζηµιών α ό συγγενείς , ,32 0, ,32 Εξοδα διαθέσεως , ,97 0, ,97 Έξοδα διοικήσεως , , , ,30 Α οτελέσµατα εκµεταλλεύσεως , , , ,03 Χρηµατο ιστωτικά α οτελέσµατα , ,53-488, ,20 Κέρδη/Ζηµιές ρο φόρων , , , ,23 Μείον: Φόροι (εισοδήµατος κλ ) , ,19 31, ,40 Κέρδη/Ζηµιές µετά α ό φόρους (Α) , , , ,83 Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής , , , ,90 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,93 0, ,93 Κέρδη µετά α ό φόρους ανά µετοχήβασικά (σε ) 32-0,1962-0,2264-0,0043-0,2307 Κέρδη/(Ζηµιές) ρο φόρων χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών α οτελεσµάτων και α οσβέσεων , , , ,35 Κέρδη/(Ζηµιές) ρο φόρων χρηµατοδοτικών, και ε ενδυτικών α οτελεσµάτων , , , ,49

32 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της χρήσης ου έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµ. 01/01-31/12/11 01/01-31/12/10 Συνεχιζόµενες ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ραστηριότητες Κύκλος εργασιών , ,53 Μείον: Κόστος ωλήσεων , ,06 Μικτό κέρδος , ,47 Άλλα έσοδα , ,66 Άλλα έξοδα , ,18 Αναλογία Κερδών/Ζηµιών α ό συγγενείς 7 Εξοδα διαθέσεως , ,31 Έξοδα διοικήσεως , ,72 Α οτελέσµατα εκµεταλλεύσεως , ,08 Χρηµατο ιστωτικά α οτελέσµατα , ,28 Κέρδη/Ζηµιές ρο φόρων , ,36 Μείον: Φόροι (εισοδήµατος κλ ) , ,77 Κέρδη/Ζηµιές µετά α ό φόρους (Α) , ,59 Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής , ,59 ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη µετά α ό φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ) 32-0,1488-0,2227 Κέρδη/(Ζηµιές) ρο φόρων χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών α οτελεσµάτων και α οσβέσεων , ,04 Κέρδη/(Ζηµιές) ρο φόρων χρηµατοδοτικών, και ε ενδυτικών α οτελεσµάτων , ,12 32

33 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ της χρήσης ου έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2010 Συνεχιζόµενες ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ραστηριότητες ιακο είσες ραστηριότητες Σύνολο ραστηριοτήτων Κέρδη µετά α ό φόρους , , , ,83 Λοι ά Συνολικά Έσοδα ιαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού , ,19 0, ,19 ιαφορές ανα ροσαρµογής αξίας ε ενδυτικών ακινήτων 0, ,14 0, ,14 ιαγραφή ζηµιάς χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων ρος ώληση ,87 0,00 0,00 0,00 Συναλλαγµατική ιαφορά Ενο οιούµενων Εταιρειών , ,78 0, ,78 Λοι ά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) εριόδου µετά α ό φόρους , ,73 0, ,73 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εριόδου µετά α ό φόρους , , , ,10 Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής , , , ,87 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,23 0, ,23

34 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ της χρήσης ου έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/12/ /01-31/12/10 Συνεχιζόµενες ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ραστηριότητες Κέρδη µετά α ό φόρους , ,59 Λοι ά Συνολικά Έσοδα ιαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού , ,18 ιαφορές ανα ροσαρµογής αξίας ε ενδυτικών ακινήτων 0, ,14 ιαγραφή ζηµιάς χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων ρος ώληση ,87 0,00 Συναλλαγµατική ιαφορά Ενο οιούµενων Εταιρειών 0,00 0,00 Λοι ά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) εριόδου µετά α ό φόρους , ,04 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εριόδου µετά α ό φόρους , ,63 Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής , ,63 ικαιώµατα µειοψηφίας 34

35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµ. 31- εκ εκ εκ εκ-10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιµο οιούµενα ενσώµατα άγια στοιχεία , , , ,18 Ε ενδύσεις σε ακίνητα , , , ,00 Άϋλα εριουσιακά στοιχεία , , , ,36 Υ εραξία 3.520, ,14 0,00 Ε ενδύσεις σε θυγατρικές ε ιχειρήσεις 7 0,00 0, , ,65 Ε ενδύσεις σε συγγενείς ε ιχειρήσεις , , , ,97 ιαθέσιµα για ώληση χρηµ/κά στοιχεία , , , ,35 Αναβαλλόµενες Φορολογικές α αιτήσεις , , , ,98 Λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις , , , ,54 Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,03 Α οθέµατα , , , ,43 Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις , , , ,56 Μείον: Προβλέψεις Ε ισφαλών Α αιτήσεων , , , ,26 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες α αιτήσεις , , , ,80 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,35 Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,91 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ( µετοχές των 0,61 ) , , , ,00 Α οθεµατικά , , , ,41 ιαφορές Ανα ρ. Χαρτ. ΠΠ , , , ,30 Κέρδη / Ζηµιές εις νέο , , , ,11 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής , , , ,00 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,07 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,00 Μακρο ρόθεσµες δανειακές υ οχρεώσεις , , , ,55 Αναβαλλόµενες Φορολογικές υ οχρεώσεις , ,87 0,00 0,00 Υ οχρεώσεις συνταξιοδοτικών αροχών , , , ,56 Προβλέψεις , , , ,55 Σύνολο Μακρο ρόθεσµων Υ οχρεώσεων , , , ,66 Προµηθευτές & Λοι ές Υ οχρεώσεις , , , ,50 Οφειλές α ό φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , ,55 Βραχυ ρόθεσµες δανειακές υ οχρεώσεις , , , ,16 Άλλες τρέχουσες υ οχρεώσεις , , , ,04 Σύνολο Βραχυ ρόθεσµων Υ οχρεώσεων , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,91 35

36 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της χρήσης ου έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Α οθεµατικά & ιαφορές Ανα ροσαρµογής Ίδιες Μετοχές Συναλλαγµατικές διαφορές µετατρο ής Α οτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υ όλοι α κατά την 1η Ιανουαρίου 2010, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , ,16 0, , , , , ,54 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την ερίοδο 01/10-31/12/2010 ιαφορές Ανα ροσαρµογής τίτλων διαθεσίµων ρος ώληση , , ,19 ιαφορές Ανα ροσαρµογής αξίας ε ενδυτικών ακινήτων , , ,14 Συναλλαγµατική διαφορά ενο οιούµενων εταιριών , , , ,78 Συµµετοχή σε νέα θυγατρική 0, , ,60 - Καθαρά Α οτελέσµατα Περιόδου 01/10-31/12/ , , , ,83 Υ όλοι ο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , ,11 0, , , , , ,04 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την ερίοδο 01/01-31/12/2011 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 0,00 0,00 Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,00 Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,94 ιάθεση κερδών α όφαση - Κράτηση για α οθεµατικά 7.000, ,00 0,00 0,00 ιαφορές Ανα ροσαρµογής τίτλων διαθεσίµων ρος ώληση , , ,49 ιαγραφή Μετοχών ιαθέσιµων ρος ώληση , , ,87 Συναλλαγµατική διαφορά ενο οιούµενων εταιριών , ,91-251, ,63 Μεταβολή δικαιωµάτων µειοψηφίας λόγω αλλαγής οσοστού , , , ,00 - Καθαρά Α οτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/ , , , ,47 Υ όλοι ο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , ,49 0, , , , , ,38

37 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της χρήσης ου έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Α οθεµατικά Ίδιες Μετοχές Α οτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υ όλοι α κατά την 1η Ιανουαρίου 2010, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , ,16 0, , ,64 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την ερίοδο 01/01-30/09/2010 ιαφορές Ανα ροσαρµογής τίτλων διαθεσίµων ρος ώληση , ,19 ιαφορές Ανα ροσαρµογής αξίας ε ενδυτικών ακινήτων , ,14 Καθαρά Α οτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/ , ,59 Υ όλοι ο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , ,11 0, , ,00 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την ερίοδο 01/01-31/12/2011 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 0,00 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου , ,94 ιαφορές Ανα ροσαρµογής τίτλων διαθεσίµων ρος ώληση , ,49 ιαγραφή Μετοχών ιαθέσιµων ρος ώληση , ,87 ιάθεση κερδών α όφαση - Κράτηση για α οθεµατικά 7.000, ,00 0,00 Καθαρά Α οτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/ , ,30 Υ όλοι ο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , ,49 0, , ,14

38 Λειτουργικές δραστηριοτήτες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της χρήσης ου έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ( οσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Κέρδη/(ζηµιές) ρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) , , , ,36 Κέρδη/(ζηµιές) ρό φόρων (διακο είσες δραστηριότητες) 0, ,53 Πλέον/µείον ροσαρµογές για: Α οσβέσεις , , , ,08 Προβλέψεις , , , ,12 Αναλογία κερδών/ζηµιών συγγενών ε ιχειρήσεων , ,32 0,00 Α οτίµηση στην εύλογη αξία ε ενδυτικών ακινήτων , ,58 Συναλλαγµατικές ιαφορές 7.727,62-68, ,18-186,07 Α οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε ενδυτικής δραστηριότητας , , , ,93 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,00 Πλέον/µείον ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(Αύξηση) α οθεµάτων , , , ,68 Μείωση/(Αύξηση) α αιτήσεων , , , ,77 (Μείωση)/Αύξηση υ οχρεώσεων ( λην δανειακών) , , , ,59 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα , , , ,77 Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος , ,83 0, ,26 Λειτουργικές ροές α ό διακο είσες δραστηριότητες 0, ,98 Σύνολο εισροών/ (εκροών) α ό λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,53 Ε ενδυτικές δραστηριότητες Α όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινο ραξιών και λοι ών ε ενδύσεων , , , ,27 Αγορά ενσώµατων και άυλων αγίων εριουσιακών στοιχείων , , , ,08 Εισ ράξεις α ό ωλήσεις ενσώµατων και άυλων αγίων , ,48 487, ,48 Πωλήσεις χρηµ/των στοιχείων ενεργητικού διαθέσιµων ρος ώληση 3.960, , , ,00 Μερίσµατα Εισ ραχθέντα 0,00 5,37 5,37 Τόκοι Εισ ραχθέντες , , , ,66 Ε ενδυτικές ροές α ό διακο είσες δραστηριότητες 0, ,51 Σύνολο εισροών/ (εκροών) α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,84 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισ ράξεις α ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , , ,06 Εισ ράξεις α ό εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια , , , ,69 Εξοφλήσεις δανείων , , , ,68 Εξοφλήσεις υ οχρεώσεων α ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) , , , ,44 Μερίσµατα Πληρωθέντα 0, ,00 0, ,00 Χρηµατοδοτικές ροές α ό διακο είσες δραστηριότητες 0, ,59 0,00 Σύνολο εισροών/ (εκροών) α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,57 Καθαρή αύξηση/µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα εριόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,26 Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης εριόδου , , , ,67 Ε ίδραση α ό συναλλαγµατικές διαφορές α οτίµησης 6.170,52 903, ,26 528,42 Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης εριόδου , , , ,35 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των ενδιάµεσων συνο τικών οικονοµικών καταστάσεων. 38

39 1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2011 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ είναι ένας ελληνικός όµιλος ε ιχειρήσεων ο ο οίος δραστηριο οιείται α ευθείας διά της ελληνικής ανώνυµης εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ή µέσω των θυγατρικών της στην εµ ορία µηχανηµάτων ισχύοντος και ελέγχου εριβάλλοντος, στην ανά τυξη ανανεώσιµων ηγών ενέργειας καθώς και στην α όκτηση άσης φύσεως ακινήτων και η καθ οιονδή οτε τρό ο αξιο οίηση και εκµετάλλευση αυτών Οι δραστηριότητες των ροϊόντων ισχύος και ελέγχου εριβάλλοντος αφορούν την εµ ορία µηχανηµάτων υ οστήριξης Η/Υ, τη µελέτη εγκατάστασης των ιο άνω µηχανηµάτων καθώς και την τεχνική υ οστήριξη και συντήρηση. Ε ίσης, αφορούν, την εµ ορία κλιµατιστικών µηχανηµάτων οικιακής χρήσης. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 µε διάρκεια 111 έτη και µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E». Έδρα της είναι η Παιανία, 16 ο χλµ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου. Α ό το 2004 οι µετοχές της δια ραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΑΓΚΡΙ). Οι ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύ τουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (ο «Όµιλος»). Θυγατρικές εταιρίες είναι όλες οι εταιρίες ου διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, α ό την «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E», µε την κατοχή της λειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην ο οία έγινε η ε ένδυση. Τα διεταιρικά υ όλοι α και οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, ου έχουν ροκύψει α ό διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν ραγµατο οιηθεί ακόµη (σε ε ί εδο Οµίλου), α αλείφονται κατά τη σύνταξη των ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Στο τέλος της χρήσης 2011, η εταιρία α ασχολούσε 65 άτοµα και ο Όµιλος 96 έναντι 66 και 93 αντίστοιχα την χρήση Βάση αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 2.1. ήλωση συµµόρφωσης Οι αρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (εφεξής «οικονοµικές καταστάσεις») ου καλύ τουν την χρήση α ό 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και τις ιερµηνείες της Ε ιτρο ής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύ ων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και τα ΠΧΑ ου έχουν εκδοθεί α ό το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων (Σ ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Μαρτίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Βάση ε ιµέτρησης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, ό ως αυτή τρο ο οιείται µε την ανα ροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και αθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Οι Λογιστικές αρχές, η αρουσίαση και η µέθοδος υ ολογισµού ου ακολουθήθηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε αυτές ου εφαρµόστηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για την χρήση ου έληξε στις

40 Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία και ο Όµιλος εµφανίζουν ζηµίες µεγάλου ύψους α ό το 2010 καθώς και αρνητικές ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες ου οφείλονται κυρίως στην µεγάλη εκροή για εξόφληση τόκων, στη µείωση του µικτού εριθωρίου κέρδους, αλλά, και στη µείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των α αιτήσεων. Κατά την λήξη της κλειόµενης χρήσης ο Όµιλος δεν ληρούσε τους χρηµατοοικονοµικούς όρους ου ροβλέ ονται α ό µια σύµβαση οµολογιακού δανείου. Κατά συνέ εια, εφαρµόζοντας το ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων», ο Όµιλος και η Εταιρεία ροχώρησαν στην ανακατάταξη του οµολογιακού δανείου οσού ,00 α ό την γραµµή της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης «Μακρο ρόθεσµες ανειακές Υ οχρεώσεις» στην γραµµή «Βραχυ ρόθεσµες ανειακές Υ οχρεώσεις» (σηµ.23) δεδοµένου ότι κατά την δεν ληρούνταν το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) ου ρυθµίζουν τις σχετικές υ οχρεώσεις ρος τους οµολογιούχους δανειστές. Σύµφωνα µε τη σύµβαση του οµολογιακού δανείου οι µετρήσεις των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, γίνονται σε ετήσια βάση, βάσει των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. Η Τρά εζα ως εκ ρόσω ος των οµολογιούχων µε ε ιστολή της έχει συναινέσει στη µη καταγγελία της σύµβασης οµολογιακού δανείου λόγω µη τήρησης των συµβατικά ροβλε όµενων χρηµατοοικονοµικών δεικτών εντός καθορισµένων ορίων, έως και τις Ε ι λέον το σύνολο των βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων υ ερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων εριουσιακών στοιχείων κατά το οσό των ,84 και ,95 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα ριν την ανακατάταξη των ανωτέρω µακρο ρόθεσµων δανειακών υ οχρεώσεων στις βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις. Η ιοίκηση του Οµίλου για την αντιµετώ ιση των ανωτέρω θεµάτων, θα συνεχίσει να ροσαρµόζει ροσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαµορφούµενο υ ό τις συνθήκες εριβάλλον. Έχει ήδη ροβεί στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το οσό των ,00 η καταβολή του ο οίου ολοκληρώθηκε την Α ό λειτουργικής ά οψης η έγκαιρη ροσαρµογή στα νέα δεδοµένα, µέσω µείωσης ροσω ικού, εριορισµού α οδοχών και εριορισµό του λειτουργικού κόστους, εξασφαλίζει θετικό EBITDA κατά την λήξη της κλειόµενης χρήσης. Ε ίσης η ιοίκηση του Οµίλου αξιολογεί σοβαρές ροτάσεις για να δροµολογήσει την ώληση κά οιων εκ των ιδιόκτητων ακινήτων του, η ο οία θα εξασφάλιζε σηµαντική ρευστότητα στον Όµιλο. Παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την ε αναδια ραγµάτευση των όρων σηµαντικού τµήµατος των υφιστάµενων δανειακών υ οχρεώσεων µε σκο ό την µέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης Λειτουργικό νόµισµα Το λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου είναι το Ευρώ. Οι οικονοµικές καταστάσεις αρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις ε ιµέρους σηµειώσεις Χρήση εκτιµήσεων και αραδοχών Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) α αιτεί την διενέργεια εκτιµήσεων και υιοθέτηση αραδοχών α ό τη ιοίκηση, οι ο οίες ενδέχεται να ε ηρεάσουν τα λογιστικά υ όλοι α των εριουσιακών στοιχείων και υ οχρεώσεων και τις α αιτούµενες γνωστο οιήσεις για ενδεχόµενες α αιτήσεις και υ οχρεώσεις, ό ως ε ίσης, και το ύψος των εσόδων και των εξόδων ου αναγνωρίστηκαν. Η χρήση ε αρκούς ληροφόρησης και η εφαρµογή υ οκειµενικής κρίσης α οτελούν ανα όσ αστα στοιχεία για την διενέργεια εκτιµήσεων σε α οτιµήσεις εριουσιακών στοιχείων, υ οχρεώσεις α ό αροχές στο ροσω ικό, α οµείωση αξίας α αιτήσεων, ανοικτές φορολογικές υ οχρεώσεις και εκκρεµείς δικαστικές υ οθέσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται 40

41 σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα ραγµατικά µελλοντικά α οτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν α ό τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις και αραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εµ ειρία της ιοίκησης και ε αναξιολογούνται ώστε να ε ικαιρο οιούνται στις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. Εκτιµήσεις ου γίνονται α ό την ιοίκηση κατά την εφαρµογή των ΠΧΑ ου έχουν σηµαντική ε ιρροή στις οικονοµικές καταστάσεις και εκτιµήσεις ου αρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για ουσιώδεις ροσαρµογές στην ε όµενη χρήση αναφέρονται στην σηµείωση Σηµαντικές λογιστικές αρχές Ενο οίηση Α οτίµηση Θυγατρικών και Συγγενών Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρίες α οτιµώνται α ό την Εταιρεία στο κόστος κτήσεως. Μερίσµατα ου εισ ράττονται α ό τις εταιρίες αυτές αναγνωρίζονται στα έσοδα µε εξαίρεση την ερί τωση ου τα µερίσµατα ροέρχονται α ό ρό της α όκτησης κέρδη τα ο οία καταχωρούνται σε µείωση των αξιών κτήσεως. Έλεγχος α οµείωσης ε ενδύσεων σε θυγατρικές: η µητρική εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζει την ύ αρξη ή µη ενδείξεων α οµείωσης των ε ενδύσεων σε θυγατρικές. Ο ροσδιορισµός ύ αρξης ενδείξεων α οµείωσης α αιτεί α ό την ιοίκηση να ροβεί σε κρίσεις αναφορικά µε εξωτερικούς και εσωτερικούς αράγοντες καθώς και τον βαθµό στον ο οίο ε ηρεάζουν την ανακτησιµότητα των εν λόγω εριουσιακών στοιχείων. Εφόσον αξιολογηθεί ότι υ άρχουν ενδείξεις α οµείωσης η Εταιρεία ροβαίνει σε υ ολογισµού του ανακτήσιµου οσού. Ο ροσδιορισµός του ανακτήσιµου οσού α αιτεί την διενέργεια εκτιµήσεων αναφορικά µε τις µελλοντικές ταµειακές ροές ου σχετίζονται µε την ε ένδυση, τα ε ιχειρηµατικά σχέδια των εν λόγω ε ιχειρήσεων και τον ροσδιορισµό του ροεξοφλητικού ε ιτοκίου και των ρυθµών ανά τυξης. (α) Θυγατρικές Είναι όλες οι εταιρίες στις ο οίες η µητρική ασκεί έλεγχο άµεσα ή έµµεσα µέσω άλλων θυγατρικών εταιριών. Οι θυγατρικές ενο οιούνται λήρως (ολική ενο οίηση) α ό την ηµεροµηνία ου α οκτάται ο έλεγχος ε αυτών και αύουν να ενο οιούνται α ό την ηµεροµηνία ου τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η χρησιµο οιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενο οίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος α όκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των εριουσιακών στοιχείων ου δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων ου εκδόθηκαν και των υ οχρεώσεων ου αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, λέον τυχόν κόστους άµεσα ε ιρρι τέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα εριουσιακά στοιχεία, υ οχρεώσεις και ενδεχόµενες υ οχρεώσεις ου συνιστούν µια ε ιχειρηµατική ενο οίηση α οτιµώνται κατά την α όκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του οσοστού συµµετοχής. Το έραν της εύλογης αξίας των ε ί µέρους στοιχείων ου α οκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υ εραξία. Αν το συνολικό κόστος της α όκτησης είναι µικρότερο α ό την εύλογη αξία των ε ί µέρους στοιχείων ου α οκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα α οτελέσµατα. ιεταιρικές συναλλαγές, υ όλοι α και µη ραγµατο οιηµένα κέρδη α ό συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου α αλείφονται. Οι µη ραγµατο οιηµένες ζηµιές, ε ίσης α αλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή αρέχει ενδείξεις α οµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου ακολουθούν τις λογιστικές αρχές ου έχουν υιοθετηθεί α ό τον Όµιλο. Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών συµ ί τει µε αυτή της µητρικής Εταιρείας. 41

42 Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντι ροσω εύουν το οσοστό των κερδών ή ζηµιών και των ιδίων κεφαλαίων ου δεν αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αρουσιάζονται διακριτά στην ενο οιηµένη κατάσταση λογαριασµού α οτελεσµάτων καθώς και σε διακριτή γραµµή στα ίδια κεφάλαια της ενο οιηµένης κατάστασης ισολογισµού. Σε ερί τωση εξαγοράς δικαιωµάτων µειοψηφίας α ό την Εταιρεία, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ου εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως υ εραξία. Στον ισολογισµό της Εταιρείας οι συµµετοχές σε θυγατρικές εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις ροβλέψεις για α αξίωση, εφόσον υ άρχουν. (β) Συγγενείς Είναι οι ε ιχειρήσεις αυτές άνω στις ο οίες ο Όµιλος και η Εταιρεία µ ορεί να ασκήσει σηµαντική ε ιρροή αλλά δεν ασκεί έλεγχο. Οι αραδοχές ου χρησιµο οιήθηκαν α ό τον Όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο οσοστό µεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρείας υ οδηλώνει σηµαντική ε ιρροή άνω στην εταιρεία αυτή. Ε ενδύσεις της Εταιρείας σε Συγγενείς Ε ιχειρήσεις: Ε ενδύσεις σε συγγενείς ε ιχειρήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεώς τους. Ε ενδύσεις του Οµίλου σε Συγγενείς Ε ιχειρήσεις: Ε ενδύσεις σε συγγενείς ε ιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατό ιν α οτιµώνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται/µειώνεται µε την αναλογία του Οµίλου στις µεταβολές της καθαρής θέσης της ε ενδυόµενης ε ιχείρησης και µειώνεται µε τα λαµβανόµενα α ό τη συγγενή µερίσµατα. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µια συγγενή ε ιχείρηση ισούται ή υ ερβαίνει το κόστος της συµµετοχής της στην ε ιχείρηση, συµ εριλαµβανοµένων ο οιονδή οτε άλλων ε ισφαλών α αιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει εραιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υ οχρεώσεις ή έχει ενεργήσει ληρωµές εκ µέρους της συγγενούς ε ιχείρησης και εν γένει εκείνων ου ροκύ τουν α ό τη µετοχική ιδιότητα. Μη ραγµατο οιηµένα κέρδη α ό συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων ε ιχειρήσεων α αλείφονται κατά το οσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις. Μη ραγµατο οιηµένες ζηµιές α αλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή αρέχει ενδείξεις α οµείωσης του µεταβιβασθέντος εριουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων ε ιχειρήσεων έχουν τρο ο οιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές ου έχουν υιοθετηθεί α ό τον Όµιλο. Οι συναλλαγµατικές διαφορές ου ροκύ τουν, στην διαδικασία ενο οίησης της καθαρής θέσης των θυγατρικών εταιριών εξωτερικού, οι ο οίες χρησιµο οιούν διαφορετικό νόµισµα α ό το νόµισµα αναφοράς του Οµίλου, µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια. Στην ερί τωση ου κά οια α ό τις αρα άνω θυγατρικές ουληθεί, τότε οι ιο άνω αναφερόµενες συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα α οτελέσµατα χρήσεως ως κέρδη ή ζηµίες α ό την ώληση συµµετοχών Ξένο συνάλλαγµα (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αρουσίασης. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου α εικονίζονται στο το ικό νόµισµα ου ισχύει στη χώρα ό ου δραστηριο οιούνται, το ο οίο α οτελεί και το λειτουργικό τους νόµισµα. Οι ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις α εικονίζονται σε ευρώ ( ), το ο οίο α οτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και το νόµισµα αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. (β) Συναλλαγές και υ όλοι α λογαριασµών. Οι συναλλαγές ου ραγµατο οιούνται σε ξένο νόµιµα µετατρέ ονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρησιµο οίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τρέχουσες ισοτιµίες) ου ε ικρατούν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη ή ζηµιές) ου ροκύ τουν α ό τον διακανονισµό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και α ό τη µετατρο ή στο 42

43 τέλος της χρήσης των χρηµατικών στοιχείων (monetary items) α ό το ξένο νόµισµα στο λειτουργικό νόµισµα, καταχωρούνται στην κατάσταση α οτελεσµάτων, εκτός εάν χαρακτηρίζονται ως αντιστάθµιση της καθαρής ε ένδυσης εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, ο ότε καταχωρούνται α ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Οι συναλλαγµατικές διαφορές ου ροκύ τουν α ό τη µετατρο ή των µη χρηµατικών στοιχείων σε εύλογη αξία καταχωρούνται στα α οτελέσµατα χρήσεως, ενώ των διαθεσίµων ρος ώληση στα ίδια κεφάλαια. (γ) Εταιρείες του Οµίλου. Τα λειτουργικά α οτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιρειών του Οµίλου, των ο οίων το λειτουργικό νόµισµα είναι διαφορετικό α ό το νόµισµα αρουσίασης του Οµίλου, µετατρέ ονται στο νόµισµα αρουσίασης του Οµίλου ως ακολούθως: - Τα στοιχεία ενεργητικού και αθητικού για κάθε ισολογισµό αρουσιάζονται και µετατρέ ονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. - Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης α οτελεσµάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας µετατρέ ονται σύµφωνα µε τη µέση ισοτιµία ου διαµορφώνεται α ό την έναρξη της χρήσεως έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. - Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές ου ροκύ τουν α ό τα αρα άνω καταχωρούνται στο λογαριασµό «συναλλαγµατικές διαφορές ενο οιούµενων εταιρειών» των ιδίων κεφαλαίων. - Κατά την ώληση θυγατρικών εταιρειών ου δραστηριο οιούνται στο εξωτερικό, οι συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές ου υ άρχουν στο λογαριασµό «συναλλαγµατικές διαφορές ενο οιούµενων εταιρειών» των ιδίων κεφαλαίων, καταχωρούνται στα α οτελέσµατα χρήσεως ως κέρδη ή ζηµιές α ό την ώληση συµµετοχών. Η υ εραξία και οι ανα ροσαρµογές σε εύλογη αξία ου ροκύ τουν κατά την εξαγορά θυγατρικών ου δραστηριο οιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού/ αθητικού της θυγατρικής εξωτερικού και µετατρέ ονται σύµφωνα µε την τιµή κλεισίµατος ου ισχύει κάθε φορά. Συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγµα καταχωρούνται µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ου ισχύουν την ηµεροµηνία συναλλαγής. Ποσά εισ ρακτέα και υ οχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγµα µετατρέ ονται σε ευρώ µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ου ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Κέρδη ή ζηµιές α ό την µετατρο ή µεταφέρονται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων του έτους Ιδιοχρησιµο οιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Οι ενσώµατες Ακινητο οιήσεις α εικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην τιµή κτήσης τους ή ε ανεκτίµησής τους ( ριν την 1 Ιανουαρίου 2005 ηµεροµηνία µετάβασης στα ΛΠ). Οι αξίες αυτές α εικονίζονται µειωµένες µε τις συσσωρευµένες α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο α όσβεσης καθ όλη την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των αγίων εριουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν α οσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία αγίων, έχει ως εξής: Κτίρια και Εγκαταστάσεις Κτιρίων Εργαλεία Μεταφορικά Μέσα Έ ι λα & Λοι ός Εξο λισµός έτη 3 έτη 10 έτη 5-6 έτη Σηµειώνουµε ότι δεν λογίζονται α οσβέσεις στην αξία των έργων υ ό εκτέλεση. 43

44 3.1.4 Ε ενδυτικά Ακίνητα Τα ε ενδυτικά ακίνητα ροορίζονται για τη δηµιουργία εσόδων α ό ενοίκια ή κέρδους α ό την µετα ώλησή τους. Τα ακίνητα ου αξιο οιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου, δεν θεωρούνται ε ενδυτικά αλλά λειτουργικά. Αυτό α οτελεί και το κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των ε ενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων. Τα ε ενδυτικά ακίνητα ως µακρο ρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εµφανίζονται στην εύλογη αξία η ο οία ροσδιορίζεται µε βάση µελέτες ου γίνονται α ό ανεξάρτητους εκτιµητές ανά δύο ή τρία έτη. Οι τυχόν µεταβολές της εύλογης αξίας, ου αντι ροσω εύει την τιµή ελεύθερης αγοράς, καταχωρούνται στα λοι ά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης α οτελεσµάτων Άυλα Περιουσιακά στοιχεία Η εταιρεία εφάρµοσε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυ ο 38 (Άυλο Ενεργητικό). Τα άυλα εριουσιακά στοιχεία ου α οκτήθηκαν α ό τον Όµιλο εµφανίζονται στην τιµή κτήσεως τους, µειωµένα µε τις συσσωρευµένες α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο α όσβεσης. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία αγίων, έχει ως εξής: Λογισµικό 5 έτη Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία (α) Αρχική αναγνώριση. Ο Όµιλος ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία του στις εξής κατηγορίες: 1- χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω α οτελεσµάτων 2- διαθέσιµα ρος ώληση εριουσιακά στοιχεία 3- χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρηµατικών διαθεσίµων 4- α αιτήσεις α ό ελάτες και ροκαταβολές 5- δάνεια και λοι ές υ οχρεώσεις. Οι α αιτήσεις α ό ελάτες και οι λοι ές α αιτήσεις είναι χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή ροκαθορισµένες ληρωµές. Περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός και αν η ηµεροµηνία είσ ραξης αυτών υ ερβαίνει τους 12 µήνες α ό την ηµεροµηνία Ισολογισµού και εριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων εριλαµβάνουν τα µετρητά στην τρά εζα και στο ταµείο καθώς ε ίσης και τις βραχυ ρόθεσµες ε ενδύσεις υψηλής ρευστότητας ό ως τα ροϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τρα εζικές καταθέσεις. Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος ου είναι η ραγµατική αξία του ληφθέντος δανείου µείον τα τυχόν άµεσα έξοδα για την ραγµατο οίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα α οτιµώνται στο ανα όσβεστο κόστος χρησιµο οιώντας τη µέθοδο του ραγµατικού ε ιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του ληφθέντος δανείου (καθαρό α ό σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα α οτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του ραγµατικού ε ιτοκίου. Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υ οχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες α ό την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε αυτή την ερί τωση ταξινοµούνται ως µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις. Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των α οτελεσµάτων: Η κατηγορία εριλαµβάνει δύο υ οκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία εµ ορικού χαρτοφυλακίου και λοι ά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία α οτιµώµενα σε εύλογη αξία. Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας αφορούν κυρίως σε εριουσιακά στοιχεία ου έχουν α οκτηθεί 44

45 µε σκο ό την εκ οίησή τους σε βραχυ ρόθεσµο ορίζοντα και αυτά ου ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία αυτή α ό την ιοίκηση κατά την α όκτησή τους. Ε ενδύσεις διαθέσιµες ρος ώληση: Αφορούν σε ε ενδύσεις ου έχουν ροκαθορισµένο χρονικό ορίζοντα διακράτησης και µ ορούν να ρευστο οιηθούν ανά άσα στιγµή ανάλογα µε τις ανάγκες ρευστότητας του Οµίλου, τις µεταβολές των ε ιτοκίων, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή των τιµών των µετοχών. Οι αγορές και ωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών εριουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω των α οτελεσµάτων και διαθέσιµων ρος ώληση αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία συναλλαγής (trade date), η ο οία αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία κατά την ο οία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να ουλήσει το εριουσιακό στοιχειό. (β) Παύση αναγνώρισης. Τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία αύουν να α εικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις α ό τη στιγµή ου λήγει το δικαίωµα του Οµίλου να λαµβάνει εισροές α ό αυτά ή α ό τη στιγµή ου ο Όµιλος έχει µεταφέρει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ου έχει α ό την κατοχή τους. (γ) Α οτίµηση. Τα διαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω α οτελεσµάτων α οτιµώνται στην εύλογη αξία. Η διαφορά της α οτίµησης για µεν τα διαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία καταχωρείται στην καθαρή θέση και κρίνεται µεταγενέστερα για την ύ αρξη α οµείωσης, ενώ των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω των α οτελεσµάτων καταχωρείται στα α οτελέσµατα χρήσεως. (δ) Α οµείωση. Ο Όµιλος αξιολογεί για κάθε ερίοδο ό ου δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις εάν υ άρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι υφίσταται α οµείωση σε ένα χρηµατοοικονοµικό εριουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών εριουσιακών στοιχείων. Α αιτήσεις α ό ελάτες και λοι ές α αιτήσεις Οι α αιτήσεις α ό ελάτες και οι λοι ές α αιτήσεις ε ισκο ούνται σε κάθε ερίοδο σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων ροκειµένου να δια ιστωθεί αν υ άρχουν ενδείξεις για α οµείωση. Αν υ άρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε ροσδιορίζεται το ανακτήσιµο οσό της α αίτησης και η διαφορά α ό την αρχική α αίτηση καταχωρείται ως α οµείωση στα α οτελέσµατα χρήσεως. Α οµείωση της αξίας των α αιτήσεων ραγµατο οιείται όταν η λογιστική αξία αυτών υ ερβαίνει το οσό της ανακτήσιµης αξίας τους. ιαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Στην ερί τωση των µετοχικών ε ενδύσεων ου ταξινοµούνται στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο ρος ώληση, ως ένδειξη α οµείωσης νοείται µια σηµαντική ή αρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας του χρεογράφου σε σχέση µε το αρχικό κόστος κτήσης. Εφόσον, υ άρχει τέτοια ένδειξη για χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση, η συσσωρευµένη ζηµιά ου υ ολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµίες α οµείωσης ου είχαν αναγνωρισθεί κατά ροηγούµενες εριόδους µεταφέρεται στα α οτελέσµατα, α ό τα ίδια κεφάλαια. Αν σε µεταγενέστερη ερίοδο, η εύλογη αξία ενός οµολόγου ταξινοµηµένου ως διαθέσιµο ρος ώληση αυξηθεί και η αύξηση µ ορεί αντικειµενικά να α οδοθεί σε γεγονός ου συνέβη µετά την αναγνώριση στα α οτελέσµατα της α οµείωσης, η α οµείωση αντιλογίζεται µέσω των α οτελεσµάτων. Όσον αφορά τις µετοχές η µεταγενέστερη αύξηση της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται α ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 45

46 (ε) Συµψηφισµός Τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία και οι υ οχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό οσό α εικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µόνο όταν υ άρχει νοµικό δικαίωµα για συµψηφισµό των καταχωρηµένων οσών και ταυτόχρονα υ άρχει η ρόθεση για το συµψηφισµό αυτό Α οθέµατα Τα α οθέµατα α οτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της καθαρής ρευστο οιήσιµης αξίας τους. Η τιµή κτήσης των α οθεµάτων ροσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού. Κατάλληλες ροβλέψεις σχηµατίζονται για α αξιωµένα, άχρηστα, και α οθέµατα µε ολύ χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι µειώσεις της αξίας των α οθεµάτων στην καθαρή ρευστο οιήσιµη αξία και οι λοι ές ζηµιές α ό α οθέµατα καταχωρούνται στη κατάσταση α οτελεσµάτων κατά την ερίοδο ου εµφανίζονται Μετοχικό Κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αφαιρούµενου του σχετικού φορολογικού οφέλους συµψηφίζονται µε το Α οθεµατικό Υ έρ το Άρτιο. Άµεσα κόστη ου σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την α όκτηση ε ιχειρήσεων, εριλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της ε ιχειρήσεως ου α οκτάται Ίδιες Μετοχές Κατά την α όκτηση ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το ΛΠ.32, το καταβληθέν τίµηµα, συµ εριλαµβανοµένων και των σχετικών δα ανών, α εικονίζεται σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων έως ότου ακυρωθούν, ε ανεκδοθούν ή ωληθούν. Ο αριθµός των ιδίων µετοχών ου κατέχονται α ό την µητρική εταιρεία δεν µειώνει τον αριθµό των µετοχών ου βρίσκονται σε κυκλοφορία, ωστόσο ε ηρεάζει τον αριθµό των µετοχών ου εριλαµβάνονται στον υ ολογισµό των κερδών ανά µετοχή. Οι ίδιες µετοχές ου κατέχονται α ό την µητρική δεν ενσωµατώνουν δικαίωµα είσ ραξης µερίσµατος. Η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης και του οριστικού τιµήµατος α ό την ε ανα ώληση, ε ανέκδοση ή ακύρωση των ιδίων µετοχών, καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια και δεν εριλαµβάνεται στον ροσδιορισµό του καθαρού α οτελέσµατος της χρήσης. Τα σχετικά κονδύλια και τα α οτελέσµατα της εκάστοτε ράξης / εκκαθάρισης αναγνωρίζονται α ευθείας στην καθαρή θέση Παροχές στο Προσω ικό Βραχυ ρόθεσµες αροχές: Οι βραχυ ρόθεσµες αροχές ρος τους εργαζόµενους (εκτός α ό αροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο οσό καταχωρείται ως υ οχρέωση ενώ σε ερί τωση ου το οσό ου ήδη καταβλήθηκε υ ερβαίνει το οσό των αροχών, η ε ιχείρηση αναγνωρίζει το υ ερβάλλον οσό ως στοιχείο του ενεργητικού της ( ρο ληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση ου η ρο ληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών ληρωµών ή σε ε ιστροφή. Καθορισµένες εισφορές: Οι καθορισµένες εισφορές αφορούν την υ οχρέωση της ε ιχείρησης να καταβάλει το οσό των εισφορών σε ασφαλιστικούς φορείς (.χ. ΙΚΑ), ου διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις αροχές. εν ανακύ τει νοµική υ οχρέωση της εταιρείας σε ερί τωση ου το ασφαλιστικό ταµείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόµενο και η υ οχρέωση του εργοδότη εριορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία. 46

47 Η ληρωτέα εισφορά α ό την ε ιχείρηση αναγνωρίζεται είτε ως µία υ οχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς ου καταβλήθηκε ενώ οι δεδουλευµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα α οτελέσµατα της εριόδου. Α οζηµίωση ροσω ικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20 ο Όµιλος καταβάλει α οζηµιώσεις στους α οχωρούντες ή α ολυόµενους υ αλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών α οζηµιώσεων εξαρτάται α ό τα έτη ροϋ ηρεσίας, το ύψος των α οδοχών και τον τρό ο εξόδου α ό την υ ηρεσία (α όλυση ή συνταξιοδότηση). Στην ερί τωση α οχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της α οζηµίωσης ου θα ρέ ει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού οσού ου θα καταβάλλονταν σε ερί τωση α όλυσης. Η υ οχρέωση ου ροκύ τει για τον Όµιλο σε σχέση µε τις ανωτέρω αροχές α οζηµίωσης είναι η αρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων αροχών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αυξηµένη ή µειωµένη κατά το ύψος των µη αναγνωρισµένων αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών. Ετησίως, οι δεσµεύσεις καθορισµένων αροχών υ ολογίζονται α ό ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών βάσει της µεθόδου της ροβεβληµένης ιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Η αρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων αροχών ροσδιορίζεται α ό τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές, ροεξοφληµένες µε την χρησιµο οίηση ε ιτοκίων κρατικών ή εταιρικών οµολόγων υψηλής αξιο ιστίας Μερίσµατα Τα ληρωτέα µερίσµατα α εικονίζονται ως υ οχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους α ό τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έσοδα Τα έσοδα εριλαµβάνουν την εύλογη αξία των ωλήσεων αγαθών και υ ηρεσιών, χωρίς τους εισ ραττόµενους, για λογαριασµό του ηµοσίου, φόρους (ΦΠΑ) και µειωµένα µε τις εκ τώσεις και ε ιστροφές. Οι διεταιρικές συναλλαγές, οι α αιτήσεις και υ οχρεώσεις σε ε ί εδο οµίλου, α αλείφονται λήρως ροκειµένου να συνταχθούν οι ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: Πωλήσεις αγαθών : Οι ωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος αραδίδει τα αγαθά στους ελάτες, τα αγαθά γίνονται α οδεκτά α ό αυτούς και η είσ ραξη της α αίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Παροχή Υ ηρεσιών: Τα έσοδα α ό αροχή υ ηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υ ηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. Έσοδα α ό τόκους: Τόκοι εισ ρακτέοι εριλαµβάνονται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων µε βάση το οσό των τόκων ου αντιστοιχεί στην υ ό εξέταση χρήση ή ερίοδο και µε το ισχύον ραγµατικό ε ιτόκιο. Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα α αίτησης και είσ ραξής τους Έξοδα Λειτουργικές µισθώσεις: Οι ληρωµές ου γίνονται για τις λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στον λογαριασµό α οτελεσµάτων ως έξοδα, εφόσον αντιστοιχούν στο χρόνο χρήσεως του µίσθιου. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετω ίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέ εια να α εικονίζονται τα µισθωµένα εριουσιακά στοιχεία ως εριουσιακά στοιχεία του Οµίλου και να α οσβένονται, µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υ οχρέωσης ρος τον εκµισθωτή ή τους εκµισθωτές. Το κόστος της χρηµατοδότησης µεταφέρεται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων ως έξοδο µόνο 47

48 όταν αντιστοιχεί στη χρονική ερίοδο ου αφορούν οι οικονοµικές καταστάσεις (δουλεµένο). Κόστος χρηµατοδότησης: Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος των χορηγούµενων α ό ιστωτικά ιδρύµατα χρηµατοδοτήσεων, α οτελείται α ό τους δουλεµένους τόκους της εριόδου ου αφορούν οι οικονοµικές καταστάσεις Φορολογία Η φορολογία του έτους υ ολογίζεται άνω στα φορολογητέα κέρδη του έτους, µε βάσει τους ισχύοντες κάθε φορά συντελεστές φόρου εισοδήµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Γίνεται ε ίσης ρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε τα οσοστά ου αναµένεται ότι θα είναι ληρωτέα ως φόροι και αναλογούν στις ροσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και αθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Τυχόν χρεωστικά υ όλοι α α ό αφαιρετέες ροσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό ου αναµένεται να ραγµατο οιηθούν στο µέλλον ως φορολογητέα κέρδη. Η ιοίκηση σχηµατίζει ρόβλεψη ρόσθετων φόρων ου ιθανόν να ροκύψουν α ό µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Στην ερί τωση ου οι τελικοί φόροι ου ροκύ τουν µετά α ό τους ελέγχους είναι διαφορετικοί α ό τα οσά ου αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα ε ηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις ροβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους κατά τη χρήση ου ο ροσδιορισµός των φορολογικών διαφορών ραγµατο οιηθεί Τµηµατική Ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου Οι λειτουργικοί τοµείς αναγνωρίζονται και αρουσιάζονται µε βάση την εσωτερική κατηγοριο οίηση η ο οία αρουσιάζεται στο ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας. Τα α οτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων της εταιρείας εξετάζονται τακτικά α ό τους ε ικεφαλής λήψης ε ιχειρηµατικών α οφάσεων της οντότητας ου είναι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και λαµβάνονται α οφάσεις σχετικά µε την κατανοµή όρων στον τοµέα και την εκτίµηση της α όδοσης του. Ο Όµιλος «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ» έχει τέσσερις τοµείς ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συγκεκριµένα: Τοµέας κρίσιµων εφαρµογών Τοµέας εµ ορίας και διακίνησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων Τοµέας αξιο οίηση ακινήτων Τοµέας ανανεώσιµων ηγών ενέργειας 4. Ε ίδραση Νεοεκδοθέντων ΠΧΑ και ιερµηνειών Συγκεκριµένα νέα ρότυ α, τρο ο οιήσεις ροτύ ων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα ο οία είναι υ οχρεωτικά για λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν κατά τη διάρκεια της αρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την ε ίδραση α ό την εφαρµογή αυτών των νέων ροτύ ων, τρο ο οιήσεων και διερµηνειών αρατίθεται αρακάτω. Πρότυ α και ιερµηνείες υ οχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική ερίοδο / χρήση Πρότυ α ΛΠ 32 (Τρο ο οίηση) «Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων». Η αρούσα τρο ο οίηση αρέχει ε εξηγήσεις σχετικά µε τον τρό ο µε τον ο οίο ορισµένα δικαιώµατα ρέ ει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα ροαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την α όκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο οσό ο οιουδή οτε νοµίσµατος α οτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα ροσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα ροαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη αραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τρο ο οίηση δεν έχει ε ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 48

49 ΛΠ 24 (Τρο ο οίηση) «Γνωστο οιήσεις συνδεδεµένων µελών». Η αρούσα τρο ο οίηση ε ιχειρεί να µειώσει τις γνωστο οιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government related entities) και να α οσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υ οχρέωση συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστο οιούν τις λε τοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, α οσαφηνίζει και α λο οιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και ε ιβάλλει τη γνωστο οίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υ ολοί ων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τρο ο οίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Ε ΠΧΑ 19 «ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υ οχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους». Η ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό α ό την οικονοµική οντότητα ου εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν ιστωτή, ροκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υ οχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Ε ΠΧΑ 14 (Τρο ο οίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Α αιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλε ίδραση τους». Οι τρο ο οιήσεις εφαρµόζονται σε εριορισµένες ερι τώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υ όκειται σε ελάχιστο α αιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και ροβαίνει σε ρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των α αιτήσεων. Οι τρο ο οιήσεις αυτές ε ιτρέ ουν σε µια τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετω ίσει το όφελος α ό µια τέτοια ρόωρη ληρωµή ως εριουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Τρο ο οιήσεις σε ρότυ α ου α οτελούν ένα τµήµα του ρογράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων). Οι αρακάτω τρο ο οιήσεις εριγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές ου υ εισέρχονται στα ΠΧΑ ως ε ακόλουθο των α οτελεσµάτων του ετήσιου ρογράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ ου δηµοσιεύθηκε τον Μάιο Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τρο ο οιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική ε ί τωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Ε ιχειρήσεων». Οι τρο ο οιήσεις αρέχουν ε ι ρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος ου ροκύ τουν α ό συνενώσεις ε ιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες α όκτησης ου ροηγούνται της εφαρµογής του ΠΧΑ 3 (2008), (β) την ε ιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώ ιση των συναλλαγών ληρωµής ου βασίζονται σε αξίες µετοχών και ου α οτελούν µέρος µιας ε ιχειρηµατικής συνένωσης, συµ εριλαµβανοµένων των ε ιβραβεύσεων ου βασίζονται σε αξίες µετοχών και ου δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστο οιήσεις». Οι τρο ο οιήσεις εριλαµβάνουν ολλα λές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστο οιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων. ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τρο ο οίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µ ορούν να αρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοι ών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις. ΛΠ 27 «Ενο οιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις». Η τρο ο οίηση διευκρινίζει ότι οι τρο ο οιήσεις των ΛΠ 21, ΛΠ 28 και ΛΠ 31 ου α ορρέουν α ό την αναθεώρηση του ΛΠ 27 (2008) ρέ ει να εφαρµόζονται µελλοντικά. 49

50 ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Η τρο ο οίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστο οίησης ου ρέ ει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµ εριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε ε ιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη ε ικαιρο οίησης των σχετικών ληροφοριών α ό την ιο ρόσφατη ετήσια έκθεση. Ε ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών». Η τρο ο οίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο λαίσιο της ε ιµέτρησης της ε ιβράβευσης των ρογραµµάτων ιστότητας ελατών. Πρότυ α και ιερµηνείες υ οχρεωτικές α ό εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά α ό την 1 η Ιανουαρίου ΠΧΑ 7 (Τρο ο οίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Γνωστο οιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών εριουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2011). Η αρούσα τρο ο οίηση αρέχει τις γνωστο οιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία ου δεν έχουν α οαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία ου έχουν α οαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου αλλά για τα ο οία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει ε ίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των α αιτούµενων γνωστο οιήσεων. Η τρο ο οίηση αυτή δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. ΛΠ 12 (Τρο ο οίηση) «Φόροι Εισοδήµατος»(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2012). Η τρο ο οίηση του ΛΠ 12 αρέχει µια ρακτική µέθοδο για την ε ιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υ οχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών εριουσιακών στοιχείων όταν ε ενδυτικά ακίνητα ε ιµετρώνται µε την µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ΛΠ 40 «Ε ενδύσεις σε ακίνητα». Η τρο ο οίηση αυτή δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Θα εξεταστεί εάν η εφαρµογή της τρο ο οίησης θα έχει ε ι τώσεις στην οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ΛΠ 1 (Τρο ο οίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2012). Αυτή η τρο ο οίηση α αιτεί α ό τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία ου αρουσιάζονται στα λοι ά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι ιθανό να µεταφερθούν στα α οτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τρο ο οίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. ΛΠ 19 (Τρο ο οίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η τρο ο οίηση ε ιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και ε ιµέτρηση του κόστους των ρογραµµάτων καθορισµένων αροχών εξόδου α ό την υ ηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του εριθωρίου), καθώς και στις γνωστο οιήσεις όλων των αροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους ροϋ ηρεσίας / ερικο ών, στην ε ιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις α αιτούµενες γνωστο οιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων ου σχετίζονται µε τα ρογράµµατα καθορισµένων αροχών, καθώς και στην διάκριση µεταξύ βραχυ ρόθεσµων και µακρο ρόθεσµων αροχών. Η τρο ο οίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013). Το ΠΧΑ 9 α οτελεί την ρώτη φάση στο έργο του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων) για την αντικατάσταση του ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και ε ιµέτρηση 50

51 των χρηµατοοικονοµικών εριουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υ οχρεώσεων. Το Σ ΛΠ στις ε όµενες φάσεις του έργου θα ε εκτείνει το ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να ροστεθούν νέες α αιτήσεις για την α οµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της ε ίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µ ορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα α ό τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα α οφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΠΧΑ 9 νωρίτερα α ό την 1 η Ιανουαρίου ΠΧΑ 13 «Ε ιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013). Το ΠΧΑ 13 αρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την ε ιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις α αραίτητες γνωστο οιήσεις. Οι α αιτήσεις του ροτύ ου διευθύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά αρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε ερί τωση ου η χρήση τους ε ιβάλλεται υ οχρεωτικά α ό άλλα ρότυ α. Το ΠΧΑ 13 αρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας και τις α αραίτητες γνωστο οιήσεις, ανεξάρτητα α ό το ρότυ ο µε βάση το ο οίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Ε ι λέον, οι α αραίτητες γνωστο οιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύ τουν όλα τα εριουσιακά στοιχεία και τις υ οχρεώσεις ου ε ιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το ρότυ ο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Οµάδα ροτύ ων σχετικά µε ενο οίηση και α ό κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013). Το Σ ΛΠ δηµοσίευσε έντε νέα ρότυ α σχετικά µε ενο οίηση και τις α ό κοινού συµφωνίες: ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11, ΠΧΑ 12, ΛΠ 27 (Τρο ο οίηση), ΛΠ 28 (Τρο ο οίηση). Αυτά τα ρότυ α εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου Ε ιτρέ εται η ρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα έντε αυτά ρότυ α. Τα ρότυ α δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της ε ίδρασης των νέων ροτύ ων στις ενο οιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των ροτύ ων είναι οι εξής: ΠΧΑ 10 «Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενο οίηση, ου αρέχονται στο ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο ρότυ ο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού αράγοντα ροκειµένου να α οφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα ρέ ει να ενο οιείται. Το ρότυ ο αρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις ου υ αγορεύουν τους διαφορετικούς τρό ους κατά τους ο οίους µία οικονοµική οντότητα (ε ενδυτής) µ ορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (ε ένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υ άρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες ου ε ηρεάζουν σηµαντικά τις α οδόσεις) και οι µεταβλητές α οδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) ροκειµένου να υ άρχει έλεγχος. Το νέο ρότυ ο αρέχει ε ίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς ε ίσης και αναφορικά µε σχέσεις ρακτόρευσης / ρακτορευόµενου. ΠΧΑ 11 «Α ό κοινού Συµφωνίες» Το ΠΧΑ 11 αρέχει µια ιο ρεαλιστική αντιµετώ ιση των α ό κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις, αρά στην νοµική τους µορφή. Οι τύ οι των συµφωνιών εριορίζονται σε δύο: α ό κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινο ραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενο οίησης δεν είναι λέον ε ιτρε τή. Οι συµµετέχοντες σε κοινο ραξίες εφαρµόζουν υ οχρεωτικά την ενο οίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες ου συµµετέχουν σε α ό κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν αρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν ου εφαρµόζουν ε ί του αρόντος οι συµµετέχοντες σε α ό κοινού ελεγχόµενα εριουσιακά στοιχεία ή σε α ό κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το ρότυ ο αρέχει ε ίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε α ό κοινού συµφωνίες, χωρίς να υ άρχει α ό κοινού έλεγχος. 51

52 ΠΧΑ 12 «Γνωστο οίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» Το ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις α αιτούµενες γνωστο οιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµ εριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υ οθέσεων, οι ο οίες ε ιτρέ ουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές ε ι τώσεις ου σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, α ό κοινού συµφωνίες και µη ενο οιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μια οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να ροβεί σε κά οιες ή όλες α ό τις αρα άνω γνωστο οιήσεις χωρίς να είναι υ οχρεωµένη να εφαρµόσει το ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τρο ο οιηµένα ΛΠ 27 ή 28. ΛΠ 27 (Τρο ο οίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» Το Πρότυ ο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο ρότυ α αντικαθιστούν το ΛΠ 27 «Ενο οιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τρο ο οιηµένο ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις α αραίτητες γνωστο οιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινο ραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ΛΠ 27 όρους του ΛΠ 28 «Ε ενδύσεις σε Συγγενείς ε ιχειρήσεις» και του ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινο ραξίες» ου αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. ΛΠ 28 (Τρο ο οίηση) «Ε ενδύσεις σε Συγγενείς ε ιχειρήσεις και Κοινο ραξίες» Το ΛΠ 28 «Ε ενδύσεις σε Συγγενείς ε ιχειρήσεις και Κοινο ραξίες» αντικαθιστά το ΛΠ 28 «Ε ενδύσεις σε Συγγενείς ε ιχειρήσεις». Ο σκο ός αυτού του Προτύ ου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις ε ενδύσεις σε συγγενείς ε ιχειρήσεις και να αραθέσει τις α αιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των ε ενδύσεων σε συγγενείς και κοινο ραξίες, ό ως ροκύ τει α ό τη δηµοσίευση του ΠΧΑ Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις Ο Όµιλος κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων ροβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις και αραδοχές για τη µελλοντική κατάσταση ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υ οχρεώσεων ου ε ηρεάζουν την α εικόνιση των στοιχείων αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εκτιµήσεις αυτές και οι αραδοχές εξετάζονται σε κάθε ερίοδο µε βάση ιστορικά στοιχεία και άλλους αράγοντες εριλαµβανοµένων των ροσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα ο οία εκτιµώνται λογικά υ ό κανονικές συνθήκες Ε οχικότητα & κίνδυνος καιρικών συνθηκών Τα έσοδα του τοµέα εµ ορίας και διακίνησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων υ όκεινται σε ε οχικές διακυµάνσεις και ε ηρεάζονται έντονα α ό την µεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών. Η ιότερες καιρικές συνθήκες στην ερίοδο του καλοκαιριού ε ιφέρουν χαµηλότερη ζήτηση στον κλιµατισµό και άρα µείωση των ωλούµενων οσοτήτων ου οδηγούν σε εριορισµό της κερδοφορίας. Αντίθετα σε εριόδους έντονων και αρατεταµένων θερµών συνθηκών αυξάνεται η ζήτηση του κλιµατισµού και οι ωλούµενες οσότητές του µε α οτέλεσµα την αύξηση της κερδοφορίας Φόρος εισοδήµατος Ο Όµιλος υ όκειται στην καταβολή φόρου εισοδήµατος σε διαφορετικές ε ικράτειες. Υ άρχουν ολλές φορολογικές συναλλαγές και υ ολογισµοί για τους ο οίους η τελική έκβαση είναι αβέβαιη κατά την κανονική λειτουργία της ε ιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υ οχρεώσεις και αναµενόµενα θέµατα φορολογικών ελέγχων, χρησιµο οιώντας εκτιµήσεις για το κατά όσο θα ε ιβληθούν ρόσθετοι φόροι. Ό ου η τελική έκβαση των θεµάτων αυτών διαφέρει α ό τα αρχικά οσά ου κατ εκτίµηση είχαν αναγνωρισθεί, οι διαφορές θα ε ηρεάσουν την ρόβλεψη φόρου εισοδήµατος της εριόδου οριστικο οίησης των φορολογικών θεµάτων. 52

53 5.3. Α οµείωση α αιτήσεων Ο Όµιλος σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων εξετάζει αν υ άρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι µια α αίτηση ή οµάδα α αιτήσεων έχει υ οστεί α οµείωση της αξίας της. Εάν υ άρχουν τέτοιες ενδείξεις, υ ολογίζεται το ανακτήσιµο οσό της α αίτησης ή της οµάδας α αιτήσεων και σχηµατίζεται ρόβλεψη για α οµείωση της αξίας των α αιτήσεων. Το οσό της ρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση α οτελεσµάτων. Οι εκτιµήσεις, οι αραδοχές και η µεθοδολογία ου χρησιµο οιείται εξετάζονται τακτικά ροκειµένου οι α οκλίσεις α ό τις εκτιµώµενες α οµειώσεις και τις ραγµατικές ζηµιές α ό την αδυναµία είσ ραξης των χορηγήσεων να µην είναι σηµαντικές Ωφέλιµη ζωή των αγίων Ο Όµιλος κατά την ρώτη εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων ε ανεξέτασε την ωφέλιµη ζωή των αγίων εριουσιακών στοιχείων και ανα ροσάρµοσε ό ου αυτό κρίθηκε α αραίτητο την ωφέλιµη ζωή αυτών. Ο Όµιλος σε κάθε ερίοδο συντάξεως ισολογισµού ε ανεξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αγίων εριουσιακών στοιχείων και ροβαίνει σε αλλαγές αυτών όταν αυτό κριθεί α αραίτητο Εύλογη αξία Μία ακόµα σηµαντική εκτίµηση είναι η εκτίµηση της εύλογης αξίας των ε ενδυτικών ακινήτων. Ο Όµιλος καθορίζει εάν τα ακίνητα θα χρησιµο οιηθούν ως ε ενδυτικά ακίνητα ή ρέ ει να αναγνωρισθούν ως ιδιοχρησιµο οιούµενα ενσώµατα άγια ή ως α οθέµατα. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των ε ενδυτικών ακινήτων γίνεται για κάθε ακίνητο ξεχωριστά και βασίζεται σε εκτιµήσεις ανεξάρτητων εκτιµητών Υ οχρεώσεις για αροχές στο ροσω ικό λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία Άλλες ηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές µε τις αραδοχές της ιοίκησης σχετικά µε τις υ οχρεώσεις για αροχές στο ροσω ικό λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία ό ως αυξήσεις α οδοχών, υ ολει όµενα έτη αφυ ηρέτησης, ληθωρισµός κλ. 6. ιαχείριση κινδύνων Γενικά Ο Όµιλος εκτίθεται στους αρακάτω κινδύνους α ό τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών του µέσων: Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Ρευστότητας Κίνδυνος της αγοράς Σε αυτή την αράγραφο αρουσιάζονται ληροφορίες για την έκθεση του Οµίλου σε κάθε ένα α ό τους ανωτέρω κινδύνους, τους στόχους του Οµίλου, τις ολιτικές και τις διαδικασίες ου εφαρµόζει για την ε ιµέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου του Οµίλου. Περισσότερο οσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστο οιήσεις εριλαµβάνονται σε όλο το εύρος των ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δηµιουργία και την ε ο τεία του λαισίου διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου. 53

54 Οι ολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εφαρµόζονται ροκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι ου αντιµετω ίζει ο Όµιλος, να τίθενται σηµεία ελέγχου και όρια ανάληψης κινδύνων. Οι ολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήµατα εξετάζονται εριοδικά ώστε να εµφανίζονται οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του Οµίλου Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς για τον Όµιλο σε ερί τωση ου ένας ελάτης ή ένας τρίτος αντισυµβαλλόµενος σε χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν εκ ληρώσει τις συµβατικές του υ οχρεώσεις ου ροέρχονται κυρίως α ό α αιτήσεις ελατών και ε ενδύσεις σε χρεόγραφα. Εµ ορικές και λοι ές α αιτήσεις Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση ιστωτικού κινδύνου σε κά οια α ό τα συµβαλλόµενα µε αυτόν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασ οράς του ελατολογίου του. Η ελατειακή βάση των εταιρειών του Οµίλου αφορά ένα µεγάλο εύρος ε ιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, ό ως Τεχνικές Κατασκευαστικές, Εµ ορικές, Βιοµηχανικές, Τρα εζικές, ηµόσιες Ε ιχειρήσεις κ.λ. Οι εταιρείες του Οµίλου στοχεύουν στην ικανο οίηση µεγαλύτερου λήθους ε ιχειρήσεων µέσα α ό την συνεχώς εµ λουτιζόµενη οικιλία των ροϊόντων ου διαθέτουν ε ιδιώκοντας ταυτόχρονα στην άµεση ικανο οίηση των αναγκών τους και στην αύξηση της εµ ιστοσύνης τους, µέσα α ό διάφορες διαδικασίες και αροχές. Στενή αρακολούθηση διενεργείται στον τοµέα κλιµατισµού στον ο οίο εστιάζεται σηµαντική συγκέντρωση ιστωτικού κινδύνου. Το 72% του τζίρου του εν λόγω τοµέα, ραγµατο οιείται α ό 10 µεγάλους ελάτες οι ο οίοι διαθέτουν αλυσίδες καταστηµάτων ή είναι µεγάλοι αντι ρόσω οι κλιµατιστικών. Το 40% του τζίρου του εν λόγω τοµέα, ραγµατο οιείται α ό 1 µεγάλο ελάτη ο ο οίος αρείχε µεγαλύτερη διασφάλιση στην είσ ραξη των α αιτήσεων εξ αιτίας της φερεγγυότητας του, του µεγάλου δικτύου διανοµής ου διαθέτει και της καλής µακροχρόνιας συνεργασίας. Η ιοίκηση της εταιρείας έχει εισάγει εσωτερικές διαδικασίες αρακολούθησης και έγκαιρης γνωστο οίησης των ροβληµάτων ου ροκύ τουν α ό ε ισφαλείς ελάτες. Ειδικότερα ήδη α ό έρσι εν µέσω συνθηκών χαµηλής ορατότητας για το µέλλον ου δραστηριο οιούνται οι ε ιχειρήσεις και λαµβάνοντας υ όψη την στενότητα ρευστότητας της αγοράς, ο Όµιλος έχει αναµορφώσει την ιστωτική ολιτική του διαµορφώνοντας σε νέα βάση τους όρους συνεργασίας µε γνώµονα άντα τη διασφάλιση των εισ ράξεων και την α οδοτικότητα των ωλήσεων. Ε ενδύσεις Οι ε ενδύσεις ταξινοµούνται α ό τον Όµιλο µε βάση τον σκο ό για τον ο οίο α οκτήθηκαν. Η ιοίκηση α οφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της ε ένδυσης κατά το χρόνο α όκτησης της και ε ανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία αρουσίασης. Η ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα υ άρξει φαινόµενο αθέτησης ληρωµών για τις ε ενδύσεις αυτές. Εγγυήσεις Πολιτική του Οµίλου είναι η αροχή χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων µόνο σε θυγατρικές ου κατέχεται ο έλεγχος αυτών Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µην µ ορέσει να εκ ληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του υ οχρεώσεις εµ ρόθεσµα. Η ροσέγγιση του Οµίλου σχετικά µε τη διαχείριση ρευστότητας είναι, να διασφαλίζει, όσο γίνεται ερισσότερο, ότι άντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκ ληρώνει τις υ οχρεώσεις του εµ ρόθεσµα, τόσο κάτω α ό κανονικές συνθήκες αλλά και κάτω α ό αντίξοες συνθήκες, χωρίς να ραγµατο οιούνται ζηµίες ή να διακινδυνεύει η φήµη του Οµίλου. Οι κινήσεις ου έγιναν έγκαιρα για την εξασφάλιση κεφαλαίων ό ως η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ου ραγµατο οιήθηκε εντός του 2011 ενίσχυσε την ρευστότητα της εταιρείας. Οι αλλαγές των βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων σε µακρο ρόθεσµες και η µετατό ιση δόσεων µακρο ρόθεσµων δανείων σε µεταγενέστερο χρόνο 54

55 καθώς και η εκχώρηση α αιτήσεων σε ιστωτικά ιδρύµατα µειώνουν τον κίνδυνο ρευστότητας της εταιρείας εκτός εάν υ άρξει δραµατική ε ιδείνωση των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών, γεγονός το ο οίο θα συµ ιέσει ανα όφευκτα την ρευστότητα ου διαθέτει ο Όµιλος. Η ληξι ρόθεσµη οφειλή οσού ,45 ρος της Εµ ορική Τρά εζα η ο οία αφορά δόση µακρο ρόθεσµου δανείου ου έληγε στις , α οτελεί αντικείµενο των εν εξελίξει δια ραγµατεύσεων στις ο οίες έχει εισέλθει η ιοίκηση της Εταιρίας µε την Εµ ορική για µετάθεση των δόσεων σε µεταγενέστερο χρόνο. Οι αρακάτω ίνακες εριλαµβάνουν την ενηλικίωση των α αιτήσεων και υ οχρεώσεων της Εταιρίας και του Οµίλου: ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Πάνω α ό 5 έτη Σύνολο Κατά την 31 εκεµβρίου 2011 Ρευστότητα στοιχείων Ενεργητικού Ενσώµατα άγια , ,56 Ε ενδυτικά Ακίνητα , ,21 Άυλα άγια , ,51 Ε ενδύσεις σε συγγενείς , , ,00 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση , ,24 Λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις , ,55 Α οθέµατα , , ,53 Πελάτες , , , ,64 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες α αιτήσεις , ,63 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , ,18 Σύνολο Ενεργητικού , , , , , ,05 Ρευστότητα στοιχείων Παθητικού Οµολογιακά δάνεια , , , ,49 άνεια τρα εζών , ,41 Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , ,27 Προµηθευτές , ,25 Λοι ές Υ οχρεώσεις , , ,33 Σύνολο Παθητικού 0, , , , , ,75 Συνολικό Άνοιγµα Ρευστότητας , , , , , ,30 Κατά την 31 εκεµβρίου 2010 Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Πάνω α ό 5 έτη Σύνολο Σύνολο Ενεργητικού ,29 0, , , , ,43 Σύνολο Παθητικού 0, , , , , ,39 Συνολικό Άνοιγµα Ρευστότητας , , , , , ,04 55

56 ΕΤΑΙΡΙΑ Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Πάνω α ό 5 έτη Σύνολο Κατά την 31 εκεµβρίου 2011 Ρευστότητα στοιχείων Ενεργητικού Ενσώµατα άγια , ,68 Ε ενδυτικά Ακίνητα , ,00 Άυλα άγια , ,20 Ε ενδύσεις σε θυγατρικές , ,65 Ε ενδύσεις σε συγγενείς , ,00 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση , ,86 Λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις , ,22 Α οθέµατα , ,07 Πελάτες , , , ,23 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες α αιτήσεις , ,65 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , ,13 Σύνολο Ενεργητικού , , , , , ,69 Ρευστότητα στοιχείων Παθητικού Οµολογιακά δάνεια & Leasing , , , ,89 άνεια τρα εζών , ,41 Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , ,94 Προµηθευτές , ,22 Λοι ές Υ οχρεώσεις , , ,09 Σύνολο Παθητικού 0, , , , , ,55 Συνολικό Άνοιγµα Ρευστότητας , , , , , ,14 Κατά την 31 εκεµβρίου 2010 Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Πάνω α ό 5 έτη Σύνολο Σύνολο Ενεργητικού ,35 0, , , , ,91 Σύνολο Παθητικού 0, , , , , ,91 Συνολικό Άνοιγµα Ρευστότητας , , , , , , Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στις τιµές της αγοράς, ό ως οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ε ιτόκια και τιµές µετοχών, θα ε ηρεάσουν τα α οτελέσµατα του Οµίλου ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων ου κατέχει. Ο σκο ός της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι ο έλεγχος της έκθεσης του Οµίλου στον κίνδυνο αυτό, στο λαίσιο α οδεκτών αραµέτρων, µε αράλληλη βελτιστο οίηση της α όδοσης διαχείρισης του κινδύνου. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε συναλλαγµατικούς κινδύνους ροερχόµενους α ό συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα (RON, PLN, UAH). Ο Όµιλος έχει ε ενδύσεις σε οικονοµικές µονάδες του εξωτερικού, τα καθαρά εριουσιακά στοιχεία των ο οίων εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Παράλληλα ροµηθευτές τιµολογούν τον Όµιλο σε νοµίσµατα διαφορετικά του το ικού 56

57 νοµίσµατος. Ο Όµιλος ροκειµένου να ελαχιστο οιήσει τους συναλλαγµατικούς κινδύνους µε τις εκάστοτε ανάγκες, σε ορισµένες ερι τώσεις διενεργεί ροαγορά συναλλάγµατος. Ο κατωτέρω ίνακας αρουσιάζει τον βαθµό έκθεσης του Οµίλου και της εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Αύξηση / Μείωση Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας Ε ίδραση στα Α οτελέσµατα ρο Φόρων Ε ίδραση στα ίδια κεφάλαια USD GBP PLN RON LEVA UAH 5% , ,03-5% -554,01-554,01 5% -633,87-633,87-5% 700,65 700,65 5% 5.019, ,47-5% , ,80 5% 656, ,17-5% -722, ,89 5% , ,89-5% , ,98 5% 1.180, ,96-5% , ,26 ΣΥΝΟΛΟ 5% , ,33-5% , ,57 Σηµείωση: Ο υ ολογισµός της «ε ίδρασης στα κέρδη ρο φόρων» βασίζεται στις µεταβολές του µέσου όρου των ισοτιµιών συναλλάγµατος της χρονιάς, ενώ ο υ ολογισµός της «καθαρής θέσης» βασίζεται στις µεταβολές των ισοτιµιών συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Κίνδυνος ε ιτοκίων Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις ε ενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω τρα εζικού δανεισµού, µε α οτέλεσµα να ε ιβαρύνει τα α οτελέσµατα µε χρεωστικούς τόκους. Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους µιας ενδεχόµενης µεταβολής των ε ιτοκίων η ο οία µ ορεί να διαφορο οιήσει θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εισροές ή και εκροές του. Η αύξηση των ε ιτοκίων α ό την ΕΚΤ, τον Α ρίλιο και Ιούλιο του 2011 αλλά και η αύξηση των εριθωρίων δανεισµού, ε ηρέασε σηµαντικά τις χρηµατοοικονοµικές δα άνες του Οµίλου. Ο µακρο ρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου ανέρχεται την σε ,46, ( ,00 µακρο ρόθεσµο τµήµα και ,46 βραχυ ρόθεσµο τµήµα) εκ των ο οίων τα ,00 αφορούν σε κοινό οµολογιακό δάνειο µε Οµολογιούχο ανειστή την Εθνική Τρά εζα µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο, τα ,08 αφορούν σε κοινό οµολογιακό δάνεια µε Οµολογιούχο ανειστή την «Anaptyxi SME I PLC» και διαχειριστή την τρά εζα Eurobank µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο, τα ,09 αφορούν σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο µε την Εµ ορική Τρά εζα µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο, τα ,00 αφορούν σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο µε την Τρά εζα Αττικής, ενώ τα ,29 αφορούν σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο µε την Τρά εζα Πειραιώς µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο. Παράλληλα, ο βραχυ ρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου, ύψους ,41 την 31/12/2011 ( ,99 την 31/12/2010), έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο ε ιτόκιο (σηµ. 20 & 23). Η ευαισθησία του α οτελέσµατος της εριόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του ε ιτοκίου της τάξης του ± 1% είναι η εξής: τα α οτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου, σε µια τέτοια ερί τωση, θα ε ηρεάζονταν κατά 57

58 ± ,50 την 31/12/2011 και ± ,64 την 31/12/2010 ενώ τα α οτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, σε µια τέτοια ερί τωση, θα ε ηρεάζονταν κατά ± την 31/12/2011 και ± ,99 την 31/12/2010. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά, ότι ο βραχυ ρόθεσµος δανεισµός δεν θα µεταβληθεί σηµαντικά το ιαχείριση κεφαλαίου Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Ο Όµιλος έχει θέσει ως στόχους του, όσον αφορά την διαχείριση κεφαλαίου την διασφάλιση της δυνατότητας και ικανότητας της α ρόσκο της λειτουργίας του στον αρόν και στο µέλλον ώστε να δηµιουργούνται και να α οδίδονται ικανο οιητικές α οδόσεις στους µετόχους και στους stakeholders καθώς και την διατήρηση της βέλτιστης κατανοµής κεφαλαίου σε κάθε χρονική στιγµή. Ο Όµιλος στην κατεύθυνση της διατήρησης ή της ροσαρµογής της κεφαλαιακής διάρθρωσης δύναται να µεταβάλει το οσό των διανεµηθέντων µερισµάτων ρος τους µετόχους, να ε ιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να ροβεί σε έκδοση νέων µετοχών ή να εκ οιήσει εριουσιακά στοιχεία ρος µείωση του δανεισµού. Ο Όµιλος αρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του δείκτη συντελεστής µόχλευσης. Υ ολογίζεται ως αριθµητικό κλάσµα µε αριθµητή τον καθαρό δανεισµό και αρονοµαστή τα συνολικά α ασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός ροκύ τει εάν α ό τον συνολικό δανεισµό (µακρο ρόθεσµο και βραχυ ρόθεσµο) αφαιρεθεί το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων. Τα συνολικά α ασχολούµενα κεφάλαια α οτελούνται α ό το άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων και τον καθαρό δανεισµό. Ο συντελεστής µόχλευσης για το 2011 και το 2010 εµφανίζεται ως εξής: Εταιρεία 2011 Εταιρεία 2010 Σύνολο ανείων , ,71 Μείον: Ταµειακά ιαθέσιµα & Ισοδύναµα , ,35 Καθαρός ανεισµός , ,36 Ίδια Κεφάλαια , ,00 Συνολικά Α ασχολούµενα Κεφάλαια , ,36 Συντελεστής Μόχλευσης 84,99% 84,19% Όµιλος 2011 Όµιλος 2010 Σύνολο ανείων , ,12 Μείον: Ταµειακά ιαθέσιµα & Ισοδύναµα , ,29 Καθαρός ανεισµός , ,83 Ίδια Κεφάλαια , ,04 Συνολικά Α ασχολούµενα Κεφάλαια , ,87 Συντελεστής Μόχλευσης 88,93% 86,11% Ο υψηλός συντελεστής µόχλευσης οφείλεται κατά κύριο λόγω στην άντληση κεφαλαίων µέσω δανεισµού µε σκο ό την χρηµατοδότηση της ε έκτασης στο εξωτερικό και την ανά τυξη του Οµίλου σε καινούριες δραστηριότητες. εν υ ήρξαν αλλαγές σχετικά µε την ροσέγγιση του Οµίλου σχετικά µε τη διαχείριση του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ούτε η εταιρεία ούτε καµία α ό τις θυγατρικές της εταιρείες υ όκεινται σε εξωτερικά ε ιβεβληµένες κεφαλαιουχικές υ οχρεώσεις. 58

59 7. Εταιρείες ου εριλαµβάνονται στην ενο οίηση των οικονοµικών καταστάσεων Ο όµιλος «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ» α αρτίζεται α ό τις εξής εταιρίες:

60 7.1. Μέθοδος ολικής ενο οίησης Οι θυγατρικές εταιρείες της «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» τις ο οίες ελέγχει και εριλαµβάνονται στην ενο οίηση είναι οι εξής: Εταιρεία Έδρα % συµµετοχής Έτος ίδρυσης/ κτήσης Μέθοδος Ολικής Ενο οίησης Άµεσα Έµµεσα Σύνολο ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E Παιανία, Αθήνα Μητρική 1989 ALPHA GRISSIN INTERN. HOLDINGS LIMITED Λευκωσία, Κύ ρος 100,000% 100,000% 2008 ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED Λευκωσία, Κύ ρος 100,000% 100,000% 2009 ALPHA GRISSIN INFOTECH LIMITED Λευκωσία, Κύ ρος 100,000% 100,000% 2009 ALPHA GRISSIN INTERN.REAL ESTATES LTD Λευκωσία, Κύ ρος 100,00% 100,00% 2010 ALPHA GRISSIN INFOTECH BG OOD ** Σόφια, Βουλγαρία 99,990% 99,990% 2004 ALPHA GRISSIN REAL ESTATES AD* Σόφια, Βουλγαρία 99,990% 99,990% 2004 ALPHA TUNARI DEVELOPMENT SRL* Βουκουρέστι, Ρουµανία 100,000% 100,000% 2008 ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE LIMITED** Κίεβο, Ουκρανία 50,000% 50,000% 2010 * θυγατρικές της «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED», έµµεση συµµετοχή. ** θυγατρική της «ALPHA GRISSIN INFOTECH LIMITED», έµµεση συµµετοχή. 31- εκ-11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ-10 ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED , ,00 ALPHA GRISSIN INFOTECH LIMITED , ,00 ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED , ,00 ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL R.E LIMITED , ,34 Προβλέψεις για α οµείωση συµµετοχής , ,69 Σύνολο , ,65 1- Η εταιρεία «ALPHA GRISSIN INFOTECH LIMITED» µε έδρα την Λευκωσία στην Κύ ρο, ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2009 και ανα τύσσει δραστηριότητα στον τοµέα συστηµάτων ισχύος και ελέγχου εριβάλλοντος είτε άµεσα είτε µέσω ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών ή εξαγοράς εταιρειών µε το ίδιο αντικείµενο στην Κύ ρο και στο εξωτερικό. Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία συµµετέχει άµεσα: 1.1- στην εταιρεία «ALPHA GRISSIN INFOTECH BG OOD» µε έδρα την Σόφια στην Βουλγαρία, η ο οία ιδρύθηκε στις 3 Αυγούστου 2004, και δραστηριο οιείται στους εξής τοµείς: Πωλήσεις µηχανηµάτων υ οστήριξης ηλεκτρονικών υ ολογιστών και τηλε ικοινωνιακών κέντρων. Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων σχεδίασης, εγκατάστασης και λειτουργίας συστηµάτων υ οστήριξης χώρων ηλεκτρονικών υ ολογιστών, τηλε ικοινωνιακών κέντρων, δορυφορικών σταθµών και κάθε ευαίσθητης συσκευής ηλεκτρονικής λειτουργίας στην εταιρεία «ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE LIMITED» µε έδρα το Κίεβο στην Ουκρανία, η ο οία είναι νεοσύστατη εταιρεία, ιδρύθηκε την 1 η Φεβρουαρίου 2010, και δραστηριο οιείται στον τοµέα συστηµάτων ισχύος και ελέγχου εριβάλλοντος. 2- Η εταιρεία «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED» µε έδρα την Λευκωσία στην Κύ ρο, εξαγοράστηκε στις 18 Σε τεµβρίου 2008, είναι εταιρεία συµµετοχών η ο οία δραστηριο οιείται στην συµµετοχή εταιρειών ου ασχολούνται µε την διαχείριση και ανά τυξη ακινήτων. Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία συµµετέχει άµεσα: 2.1- στην «ALPHA GRISSIN REAL ESTATES A.D», µε έδρα την Σόφια στη Βουλγαρία, µε 99,99% η ο οία δραστηριο οιείται στη διαχείριση και ανά τυξη ακινήτων στη Βουλγαρία. Η εταιρεία διαθέτει 7 ακίνητα (οικό εδα) σε ρονοµιακές εριοχές (σηµ.11 & 14).

61 2.2- στην «ALPHA TUNARI DEVELOPMENT SRL» µε έδρα το Βουκουρέστι στη Ρουµανία µε 100% η ο οία δραστηριο οιείται στην αγορά και ώληση ακίνητης εριουσίας στην Ρουµανία. Στην κατοχή της εταιρείας υ άρχει οικό εδο τ.µ στην εριοχή Τουνάρι του Βουκουρεστίου, η ο οία θεωρείται µια α ό τις ταχύτερα ανα τυσσόµενες στην Ρουµανική ρωτεύουσα. 3- Η εταιρεία «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED» µε έδρα την Λευκωσία στην Κύ ρο, ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2009, είναι εταιρεία η ο οία δραστηριο οιείται στην συµµετοχή εταιρειών ου ασχολούνται µε την ανά τυξη ανανεώσιµων ηγών ενέργειας. Η εταιρεία συµµετέχει άµεσα: 3.1- στην «KARNOBAT AEOLIA AD», µε έδρα την Σόφια στην Βουλγαρία, µε 40%. Η εταιρεία συστάθηκε στα λαίσια της α ό 26 ης Σε τεµβρίου 2009 υ ογραφής σύµβασης αραχώρησης συνολικής έκτασης στρεµµάτων γης, για ερίοδο 30 ετών, στην εριοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, εριοχή µε υψηλό αιολικό δυναµικό, µε στόχο την ανά τυξη και λειτουργία αιολικού άρκου συνολικής ισχύος 111 MW. 4- Η εταιρεία «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL REAL ESTATES LIMITED» µε έδρα την Λευκωσία στην Κύ ρο, ιδρύθηκε την 1 η Σε τεµβρίου 2010, είναι εταιρεία η ο οία δραστηριο οιείται στην συµµετοχή εταιρειών ου ασχολούνται µε την ανά τυξη και αξιο οίηση ακινήτων. Η εταιρεία συµµετέχει άµεσα: 4.1- στην εταιρεία «ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SPZOO» µε έδρα την Κρακοβία στην Πολωνία, µε 25%. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 29 Ιουλίου Το αντικείµενο των εργασιών της εταιρείας εριλαµβάνει την ανά τυξη και εκµετάλλευση ακινήτων. Η εταιρεία έχει στην κατοχή της οικό εδο τ.µ στην εριοχή Mogilany νότια της Κρακοβίας Μέθοδος Καθαρής Θέσης Οι εταιρείες ου ενο οιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι εξής: Εταιρεία Έδρα % συµµετοχής Έτος ίδρυσης/ κτήσης Μέθοδος Καθαρής Θέσης Άµεσα Έµµεσα Σύνολο DEUTSCHE AEOLIA AE Παιανία, Αθήνα 20,000% 20,000% 2007 ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SPZOO* Κρακοβία, Πολωνία 25,000% 25,000% 2008 KARNOBAT AEOLIA OOD** Σόφια, Βουλγαρία 40,000% 40,000% 2009 * συγγενής της «ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL REAL ESTATES LIMITED», έµµεση συµµετοχή. ** συγγενής της «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED», έµµεση συµµετοχή. 1- Η εταιρεία «DEUTSCHE AEOLIA AE» µε έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε τον εκεµβρίου του Η «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε» συµµετέχει µε οσοστό 20%. Το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας εριλαµβάνει την ανά τυξη και εκµετάλλευση µονάδων αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της χρήσης ανανεώσιµων ηγών ενέργειας. Η εταιρεία έχει υ οβάλλει 6 αιτήσεις για Αιολικά Πάρκα στην Πελο όννησο, συνολικής ισχύος 150 MW, για τα ο οία αναµένονται άδειες αραγωγής. Η κίνηση του λογαριασµού των συγγενών ε ιχειρήσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της µητρικής εταιρείας έχει ως εξής: 61

62 31- εκ εκ-10 Αξία Κτήσης Υ όλοι ο Έναρξης Περιόδου , ,67 Προσθήκες Εξαγορά Συµµετοχής Αύξηση οσοστού σε υφιστάµενες ε ενδύσεις ,98 Πωλήσεις / ιαγραφές , ,68 Πώληση Μετοχών , ,97 Η κίνηση του λογαριασµού των συγγενών ε ιχειρήσεων στην ενο οιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης έχει ως εξής: 31- εκ εκ-10 Αξία Κτήσης Υ όλοι ο Έναρξης Περιόδου , ,59 Προσθήκες 0,00 0,00 Εξαγορά Συµµετοχής 241, ,34 Αύξηση οσοστού σε υφιστάµενες ε ενδύσεις , ,33 Μεταφορά σε άλλη κατηγορία ,38 0,00 Πώληση Μετοχών 0,00 0,00 Πωλήσεις 0, ,98 Μερίδιο Οµίλου κέρδους/ζηµιάς µετά α ό φόρους , ,32 Συναλλαγµατικές ιαφορές , , , ,59 Συνο τικές χρηµατοοικονοµικές ληροφορίες για τις συγγενείς ε ιχειρήσεις έχουν ως εξής: DEUTSCHE AEOLIA ΑΕ ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SPZOO KARNOBAT AEOLIA AD Σύνολο 2011 Χώρα Εγκατάστασης Ελλάδα Πολωνία Βουλγαρία Ποσοστό Συµµετοχής 20% 25% 40% Ενεργητικό , , , ,56 Υ οχρεώσεις και ικαιώµατα Μειοψηφίας 2.932, , , ,58 Καθαρή Θέση , , , ,98 Κύκλος Εργασιών 0,00 0, , ,00 Κέρδη ου αναλογούν στους µετόχους , , , ,42 Αναλογία συµµετοχής 6.504, , , ,08 Αναλογία στα α οτελέσµατα -583, , , ,70 62

63 ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT SPZOO DEUTSCHE AEOLIA ΑΕ ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SPZOO KARNOBAT AEOLIA AD Σύνολο 2010 Χώρα Εγκατάστασης Πολωνία Ελλάδα Πολωνία Βουλγαρία Ποσοστό Συµµετοχής 37% 20% 25% 40% Ενεργητικό , , , , ,25 Υ οχρεώσεις και ικαιώµατα Μειοψηφίας , , , , ,30 Καθαρή Θέση , , , , ,94 Κύκλος Εργασιών ,94 0,00 0,00 0, ,94 Κέρδη ου αναλογούν στους µετόχους , , , , ,34 Αναλογία συµµετοχής , , , , ,58 Αναλογία στα α οτελέσµατα ,77-498, , , , Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ου χρησιµο οιήθηκαν για την µετατρο ή των οικονοµικών καταστάσεων σε ξένο νόµισµα θυγατρικών εταιρειών είναι οι εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31- εκ εκ-10 % 1 = BGN 1, , % 1 = PLN 4,4580 3, % 1 = RON 4,3233 4,2620 1% 1 = UAH 10, ,5731-3% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 31- εκ εκ-10 % 1 = BGN 1, , % 1 = PLN 4,1378 3,9947 4% 1 = RON 4,2391 4,2122 1% 1 = UAH 11, ,4947 8% 8. ιακο είσες ραστηριότητες Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας «ALPHA GRISSIN CONSULT OOD», στις 3 Φεβρουαρίου 2011 α οφάσισε την εκκαθάριση της εταιρείας. Η µητρική εταιρεία ροέβη σε α οµείωση της συµµετοχής της στην θυγατρική «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED» η ο οία συµµετέχει στην εν λόγω υ οθυγατρική. Ο Όµιλος ενο οίησε κατά την 31/12/2010 τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της εν λόγω υ οθυγατρικής και συµ εριέλαβε στην Κατάσταση Α οτελεσµάτων τα α οτελέσµατα της έως και τις 31/12/2010. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της ροηγούµενης αντίστοιχης εριόδου αναταξινοµήθηκαν αντίστοιχα ροκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας εριόδου. Η κατάσταση α οτελεσµάτων της διακο είσας δραστηριότητας αρουσιάζεται ως ακολούθως: 63

64 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01/01-31/12/11 01/01-31/12/10 ιακο είσες ραστηριότητες ιακο είσες ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 0, ,00 Μείον: Κόστος ωλήσεων 0,00 0,00 Μικτό κέρδος 0, ,00 Άλλα έσοδα 0, ,16 Έξοδα διοικήσεως 0, ,02 Α οτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 0, ,86 Χρηµατο ιστωτικά α οτελέσµατα 0,00-488,67 Κέρδη/Ζηµιές ρο φόρων 0, ,53 Μείον: Φόροι (εισοδήµατος κλ ) 0,00 31,21 Κέρδη/Ζηµιές µετά α ό φόρους (Α) 0, ,32 Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής 0, ,32 ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 Κέρδη µετά α ό φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ) 0,0000-0,0043 Κέρδη/(Ζηµιές) ρο φόρων χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών α οτελεσµάτων και α οσβέσεων 0, ,52 Κέρδη/(Ζηµιές) ρο φόρων χρηµατοδοτικών, και ε ενδυτικών α οτελεσµάτων 0, ,02 Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι καθαρές ταµειακές ροές α ό λειτουργικές, ε ενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ου αφορούν στις διακο είσες δραστηριότητες: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01/01-31/12/11 01/01-31/12/10 ιακο είσες ραστηριότητες ιακο είσες ραστηριότητες Λειτουργικές ροές α ό διακο είσες δραστηριότητες 0, ,55 Ε ενδυτικές ροές α ό διακο είσες δραστηριότητες 0, ,51 Χρηµατοδοτικές ροές α ό διακο είσες δραστηριότητες 0, ,59 Καθαρή αύξηση/µείωση διαθεσίµων και ταµειακών ισοδύναµων 0,00-849,45 9. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του οµίλου O Όµιλος «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ», εφαρµόζει το ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» το ο οίο αντικαθιστά το ΛΠ 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα ραστηριότητας». Σύµφωνα µε τις διατάξεις 64

65 του ΠΧΑ 8, ο καθορισµός των λειτουργικών τοµέων βασίζεται στην «διοικητική ροσέγγιση». Η ροσέγγιση αυτή ε ιβάλλει η ληροφόρηση ου θα γνωστο οιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τοµείς να είναι αυτή ου βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δοµές του Οµίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονοµικών αναφορών ου δίνονται στους ε ικεφαλής λήψης ε ιχειρηµατικών α οφάσεων ( ιοικητικό Συµβούλιο), οι ο οίοι είναι υ εύθυνοι για την ε ιµέτρηση της ε ιχειρηµατικής α όδοσης των λειτουργικών τοµέων. Για διοικητικούς σκο ούς ο Όµιλος «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ» έχει τέσσερις ε ιχειρηµατικούς τοµείς και συγκεκριµένα εκείνον της υ οστήριξης συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών (τοµέας κρίσιµων εφαρµογών) εκείνον της εµ ορίας και διακίνησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων, εκείνον των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και εκείνον της Ανά τυξης Ακινήτων. Η ιοίκηση αρακολουθεί τα λειτουργικά α οτελέσµατα των ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ξεχωριστά µε σκο ό τη λήψη α οφάσεων σχετικά µε τη διάθεση όρων και την αξιολόγηση της α όδοσης. Η αξιολόγηση της α όδοσης του τοµέα βασίζεται στις ωλήσεις και στα λειτουργικά α οτελέσµατα. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την ε ιµέτρηση των λειτουργικών α οτελεσµάτων των τοµέων µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων. Τα έσοδα του τοµέα εµ ορίας και διακίνησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων υ όκεινται σε ε οχικές διακυµάνσεις. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος ορίζει ότι οι λειτουργικοί τοµείς είναι ίδιοι µε τους τοµείς ου αναλύονταν σύµφωνα µε το ΛΠ 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα». Οι αρακάτω ίνακες αρουσιάζουν τις ωλήσεις και τα α οτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για την χρήση ου έληξε την 31 η εκεµβρίου 2011 και 31 η εκεµβρίου 2010 αντίστοιχα: 65

66 Ο αρακάτω ίνακας αρουσιάζει τα εριουσιακά στοιχεία των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου κατά την 31η εκεµβρίου 2011 και 31η εκεµβρίου Ενεργητικό Μηχανήµατα Υ οστήριξης Η/Υ Κλιµατισµός Α.Π.Ε Αξιο οίηση Ακινήτων ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΣ 31 εκεµβρίου , , , , ,13 31 εκεµβρίου , , , , ,43 Υ οχρεώσεις 31 εκεµβρίου , , , , ,75 31 εκεµβρίου , , , , ,39 Τα έσοδα ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: Ελλάδα Υ όλοι ες Χώρες της Ευρώ ης Σύνολο Οµίλου Κύκλος Εργασιών ανά Γεωγραφικό Τοµέα 31/12/ , , ,25 Κύκλος Εργασιών ανά Γεωγραφικό Τοµέα 31/12/ , , ,61 66

67 10. Ιδιοχρησιµο οιούµενα ενσώµατα άγια στοιχεία. Τα ιδιοχρησιµο οιούµενα ενσώµατα άγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 67

68 Ο Όµιλος έχει στην κατοχή του τα κάτωθι ιδιοχρησιµο οιούµενα ακίνητα Έχει εγγραφεί ροσηµείωση υ οθήκης οσού ε ί των ακινήτων της Εταιρίας: α) Οικό εδο εµβαδού 1.009,79τµ στη θέση Μιχούλη Παιανίας (σηµ.11 «ε ενδύσεις σε ακίνητα») και β) Οικό εδο εµβαδού 820,27 τµ. Στη Μιχούλη Παιανίας 16 ο χλµ. Λ. Αθηνών Λαυρίου. 11. Ε ενδύσεις σε ακίνητα Τα ε ενδυτικά ακίνητα ου κατέχει ο Όµιλος είναι τα κάτωθι: 31- εκ εκ-10 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ , ,00 ALPHA TUNARI DEVELOPMENT SRL , ,75 ALPHA GRISSIN REAL ESTATE AD , , , ,73 ύο α ό τα ακίνητα (γραφειακοί χώροι AL1 AR1) έχουν ήδη µισθωθεί σε τρίτους. Οι αξίες στην κατάσταση οικονοµικής θέσης έχουν διαµορφωθεί ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Υ όλοι ο , , , ,00 Συναλλαγµατική ιαφορά ενο οιούµενες θυγατρικής , ,04 Α οτίµηση Ε ενδυτικών Ακινήτων σε εύλογη αξία , ,57 Μεταφορά σε ε ενδυτικά ακίνητα , ,00 Υ όλοι ο , , , ,00 68

69 Η µεταβολή της εύλογης αξίας ανέρχεται σε ζηµιά οσό ευρώ ,97 και αφορά στο ε ενδυτικό ακίνητο ου κατέχει η Βουλγάρικη θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN REAL ESTATES AD». 12. Άυλα εριουσιακά στοιχεία Τα άυλα εριουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας, αφορούν λογισµικά ρογράµµατα και αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ Ασώµατα Πάγια Λογισµικό Αξία κτησεως Αρχικό υ όλοι ο ,09 Προσθήκες έως ,25 Πωλήσεις - Μειώσεις έως , ,34 Α οσβέσεις Αρχικό υ όλοι ο ,58 Ε ιβάρυνση χρήσεως έως ,56 Συναλλαγµατικές ιαφορές , ,98 Ανα όσβεστη αξία 31/12/ ,37 Ανα όσβεστη αξία 31/12/ ,51 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ασώµατα Πάγια Λογισµικό Αξία κτησεως Αρχικό υ όλοι ο ,05 Προσθήκες έως ,00 Πωλήσεις - Μειώσεις έως ,05 Α οσβέσεις Αρχικό υ όλοι ο ,69 Ε ιβάρυνση χρήσεως έως ,16 ιαγραφή λόγω ωλήσεων έως ,85 Ανα όσβεστη αξία 31/12/ ,20 Ανα όσβεστη αξία 31/12/ ,36 69

70 13. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση αφορούν µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια στα ο οία έχει ε ενδύσει ο Όµιλος. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Μετοχές Εισηγµένες 1.571, , , ,73 Μετοχές µη Εισηγµένες , , , ,32 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων , , , ,30 Σύνολο Χαρτοφυλακίου ε ενδύσεων διαθέσιµων ρος ώληση , , , ,35 Η α οτίµηση των ε ενδύσεων για την χρήση 2011 ήταν ζηµία ,49 η ο οία αναγνωρίστηκε α ευθείας στην καθαρή θέση, στο α οθεµατικό «ιαφορές ανα ροσαρµογής τίτλων διαθέσιµων ρος ώληση» (σηµ.19). ΟΜΙΛΟΣ 31- εκ εκ-10 Αξία Κτήσης Υ όλοι ο Έναρξης Περιόδου , ,28 Προσθήκες / Μειώσεις , ,00 Ανακατάταξη α ό ε ενδυτικό χαρτοφυλάκιο Πωλήσεις / Μειώσεις , ,28 Προσαρµογή στην Εύλογη Αξία Υ όλοι ο Έναρξης Περιόδου , ,36 Πωλήσεις / Μειώσεις ,87 Α οµείωση ε ενδύσεων διαθέσιµων ρος ώληση 0, ,38 Α οτίµηση στην εύλογη αξία , , , ,92 Εύλογη Αξία Περιόδου , ,35 Εύλογη Αξία Προϋγούµενης Χρήσης , ,92 70

71 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ-10 Αξία Κτήσης Υ όλοι ο Έναρξης Περιόδου , ,28 Προσθήκες / Μειώσεις , ,00 Ανακατάταξη α ό ε ενδυτικό χαρτοφυλάκιο Πωλήσεις / Μειώσεις , ,28 Προσαρµογή στην Εύλογη Αξία Υ όλοι ο Έναρξης Περιόδου , ,36 Πωλήσεις / Μειώσεις ,87 Α οµείωση ε ενδύσεων διαθέσιµων ρος ώληση 0, ,38 Α οτίµηση στην εύλογη αξία , , , ,92 Εύλογη Αξία Περιόδου , ,35 Εύλογη Αξία Προϋγούµενης Χρήσης , , Α οθέµατα Τα α οθέµατα της εταιρείας α οτελούνται α ό εµ ορεύµατα, ενώ του Οµίλου α ό εµ ορεύµατα και α ό οικό εδα τα ο οία σύµφωνα µε το ΛΠ 2 έχουν χαρακτηριστεί ως α οθέµατα. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Εµ ορεύµατα , , , ,43 Οικό εδα ρος ώληση , ,06 0,00 0,00 Ακίνητα υ ό κατασκευή ρος ώληση , ,82 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,43 Τα οικό εδα ου αναφέρονται στα α οθέµατα ανήκουν στην εταιρεία «ALPHA GRISSIN REAL ESTATES AD», µε έδρα την Σόφια και αναλυτικά είναι: ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΑ ΟΝ ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Village of Eleshnitsa, Muncipality of Elin Pelin Οικό εδο , ,15 Manastriski Livadi - iztok, City of Sofia Οικό εδο 1.440, ,80 Studenski Grad area, City of Sofia Οικό εδο 3.332, ,89 Simeonovo - Dragalevzi II part distict, City of Sofia Οικό εδο 3.811, ,58 Vitosha, Simeonovo area, City of Sofia Οικό εδο 3.455, ,87 Bulvard Bulgaria, Manastriki Livadi, iztok, City of Sofia * Οικό εδο 3.473, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,41 * Έχει εγγραφεί ροσηµείωση υ οθήκης ,00 για εξασφάλιση τρα εζικής χορήγησης α ό την Τρά εζα Πειραιώς. 71

72 Τα α οθέµατα κατά λειτουργικό τοµέα δραστηριότητας αναλύονται ως εξής: 31- εκ εκ-10 Μηχανήµατα Υ οστήριξης Η/Υ , ,88 Τοµέας Κλιµατισµού , ,55 Τοµέας Ακινήτων , ,88 Τοµέας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 0,00 0, , ,28 Το κόστος ωληθέντων στις 31 εκεµβρίου 2011 ήταν για την εταιρεία ,31 (2010: ,06) και για τον Όµιλο ,59 (2010: ,11). 15. Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Το ανεξόφλητο υ όλοι ό τους στις 31 εκεµβρίου 2011 αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Πελάτες , , , ,17 Ε ιταγές Εισ ρακτέες Βραχυ ρόθεσµης λήξης , , , ,26 Ε ιταγές Εισ ρακτέες σε καθυστέρηση , , , ,13 Μείον: Πρόβλεψη για ε ισφαλείς α αιτήσεις , , , ,26 Σύνολο , , , ,30 Η κίνηση της ρόβλεψης των ε ισφαλών α αιτήσεων στην χρήση αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Αρχικό Υ όλοι ο , , , ,35 ιαγραφή , , , ,00 Προβλέψεις , , , ,91 Τελικό Υ όλοι ο , , , ,26 Κατά την χρήση 2011 αρατηρήθηκε, για ακόµα µια χρονιά, έντονη καθυστέρηση των συµφωνηµένων χρόνων ληρωµής των ελατών. Η εταιρεία µέσω του τµήµατος ιστωτικού ελέγχου αρακολουθεί στενά τα υ όλοι α και κάνει αρεµβάσεις ό ου υ άρχει ανάγκη. Οι α αιτήσεις α ό ελάτες αναλύονται ανάλογα µε τις κατηγορίες ηµερών κατά τις ο οίες θα καταστούν α αιτητές. 72

73 Όµιλος Α αιτήσεις α ό Πελάτες 31/12/2011 εν είναι σε καθυστέρηση ,84 66,06% Είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι α οµειωµένες 3-6 µήνες ,48 19,14% 6 µήνες - 1 έτος ,16 4,90% Πάνω α ό ένα έτος ,55 6,37% Α οµειωµένες α αιτήσεις ,41 3,52% ,44 Μείον: Προβλέψεις α οµείωσης ανοιχτών υ ολοί ων ,41 Καθαρές Α αιτήσεις Πελατών ,03 Εταιρεία Α αιτήσεις α ό Πελάτες 31/12/2011 εν είναι σε καθυστέρηση ,68 64,94% Είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι α οµειωµένες 3-6 µήνες ,98 21,04% 6 µήνες - 1 έτος ,11 5,35% Πάνω α ό ένα έτος ,16 4,85% Α οµειωµένες α αιτήσεις ,72 3,82% ,65 Μείον: Προβλέψεις α οµείωσης ανοιχτών υ ολοί ων ,72 Καθαρές Α αιτήσεις Πελατών ,93 Η ρόσθετη ρόβλεψη α οµείωσης οσού ,56 αφορά ε ιταγές ελατών οι ο οίες έχουν σφραγιστεί. 73

74 16. Λοι ές Βραχυ ρόθεσµες Α αιτήσεις Οι λοι ές α αιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Προκαταβολές και άνεια Προσω ικού , , ,00 Προκαταβεβληµένοι & Παρακρατηµένοι Φόροι , , , ,03 Λογαριασµοί Προκαταβολών & Πιστώσεων 2.597, , , ,30 Προκαταβεβληµένα Έξοδα , , , ,27 Βραχυ ρόθεσµες Α αιτήσεις ρος Συνδ.Ε ιχ 0, ,49 0, ,49 Προκαταβολές σε Προµηθευτές , , , ,40 εσµευµένες Καταθέσεις , , , ,23 Λοι ές Α αιτήσεις , , ,08 Σύνολο , , ,80 Το κονδύλι ροκαταβολές σε ροµηθευτές στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αφορά κατά οσό ,77 (31/12/2010: ,61) εµ ορεύµατα (κλιµατιστικά) τα ο οία αραµένουν στο τελωνείο ρος εκτελωνισµό για να καλύψουν την ζήτηση των καλοκαιρινών µηνών. Όλες οι αρα άνω α αιτήσεις είναι βραχυ ρόθεσµες και δεν α αιτείται ροεξόφλησή τους κατά τις 31 εκεµβρίου Οι α αιτήσεις α ό το ηµόσιο αφορούν αρακρατούµενους φόρους, ενώ οι λοι ές α αιτήσεις ροέρχονται α ό λογαριασµούς διαχείρισης ροκαταβολών, χρηµατικές διευκολύνσεις ροσω ικού και ροκαταβεβληµένα έξοδα. 17. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Τα διαθέσιµα αντι ροσω εύουν µετρητά στο ταµείο του Οµίλου και της Εταιρείας και τρα εζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε ρώτη ζήτηση. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 ιαθέσιµα στο ταµείο , , ,65 Βραχυ ρ. Τρα εζικές καταθέσεις όψεως σε ευρώ , , , ,59 Βραχυ ρ.τρα εζικές καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα , , , ,11 Καταθέσεις ροθεσµίας βραχυ ρόθεσµης λήξης , , , ,00 Σύνολο , , , ,35 Οι καταθέσεις ροθεσµίας αφορούν τα υ όλοι ο ρος διάθεση οσό ύψους ,00 το ο οίο έχει ροκύψει α ό την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 (σηµ.18 & ίνακας αντληθέντων κεφαλαίων σελ.95). 18. Μετοχικό Κεφάλαιο. Πριν τις το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε έξι εκατοµµύρια ε τακόσιες τρεις χιλιάδες εντακόσια ευρώ ( ,00) διαιρούµενο σε έντεκα εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα δύο χιλιάδες εντακόσιες ( ,00) µετοχές αξίας εξήντα λε τών του ευρώ ( 0,60) και ήταν λήρως καταβεβληµένο. 74

75 Η τακτική Γ.Σ της α οφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά για κάλυψη συσσωρευµένων ζηµιών µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής α ό 0,60 σε 0,40 και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Την , το υ ουργείο ανά τυξης µε α όφαση του (Κ2-6809) ενέκρινε τις α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθώς και την τρο ο οίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις ενηµερώθηκε για την µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας και έτσι οι µετοχές της εταιρείας ήδη α ό δια ραγµατεύονται µε νέα ονοµαστική αξία 0,40 ανά µετοχή. Στην συνέχεια στις η αύξηση ολοκληρώθηκε µε την καταβολή συνολικού οσού και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την έκδοση των νέων µετοχών ανέρχεται λέον σε ,00 διαιρούµενο σε κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις ενέκρινε την εισαγωγή ρος δια ραγµάτευση των ως άνω νέων µετοχών της Εταιρίας. Αριθµός Κοινών Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υ όλοι ο την 1 η Ιανουαρίου , ,00 Υ όλοι ο στις 31 η εκεµβρίου , ,00 Υ όλοι ο την 1 η Ιανουαρίου , ,00 Μείωση ΜΚ (ΓΣ ) µε µείωση ονοµαστικής αξίας ,00 Αύξηση ΜΚ (ΓΣ ) µε καταβολή µετρητών , ,00 Υ όλοι ο στις 31 η εκεµβρίου , ,00 Η χρηµατιστηριακή µέση τιµή των µετοχών της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. ήταν για τη χρήση του ,42 ( : 0,82) και η χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος την ήταν 0,37 ( : 0,50). 19. Λοι ά Α οθεµατικά Ορισµένες α ό τις εταιρείες του Οµίλου υ οχρεούνται, σύµφωνα µε την εµ ορική νοµοθεσία ου ισχύει στην χώρα ου εδρεύουν, να σχηµατίσουν οσοστό ε ί των ετήσιων καθαρών τους κερδών, ό ως αυτά α εικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό α οθεµατικό. Το ανωτέρω α οθεµατικό δεν δύναται να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. ιαφορά α ό έκδοση µετοχών υ έρ το άρτιο Τακτικό Α οθεµατικό Έκτακτα Α οθεµατικά ιαφορές Ανα ροσαρµογής Ακινήτων Α οθεµατικό Εύλογης Αξίας Χρηµ/κών Μέσων 75 Σύνολο Υ όλοι ο την 1 η Ιανουαρίου , , ,27 0, , ,16 Α οθεµατικό ανα ροσαρµογής αξίας ε ενδυτικών ακινήτων , ,14 ιαφορά Προσαρµογής Τίτλων διαθέσιµων ρος ώληση 0, , ,19 Υ όλοι ο στις 31 εκεµβρίου , , , , , ,11 Κράτηση για α οθεµατικά 7.000, ,00 ιαγραφή µετοχών διαθέσιµων ρος ώληση , ,87 ιαφορά Προσαρµογής Τίτλων διαθέσιµων ρος ώληση , ,49 Υ όλοι ο στις 31 εκεµβρίου , , , , , ,49

76 20. Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις Οι µακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις κατά την 31 η εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Οµολογιακά & Μακρο ρόθεσµα άνεια , , , ,61 Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις , , , ,94 Προβλέψεις α οζηµίωσης ρος. λόγω εξόδου α.υ ηρ , , , ,56 Προβλέψεις για ρόσθετους φόρους , , , ,55 Αναβαλόµενες Φορολογικές Υ οχρεώσεις , ,87 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,66 Λήξη µακρο ρόθεσµου δανεισµού: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Έως 1 έτος , , , ,32 Α ό 1 έτος έως 5 έτη , , , ,61 Περισσότερο α ό 5 έτη Σύνολο , , , ,93 Ανάλυση µακρο ρόθεσµου δανεισµού: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανειστής 31- εκ εκ εκ εκ-10 Εθνική Τρά εζα , , , ,31 Anaptyxi SME I PLC ( ιαχειριστής Eurobank) 0, ,32 0, ,32 Anaptyxi SME I PLC ( ιαχειριστής Eurobank) , , , ,30 Εµ ορική Τρά εζα (µακρο ρόθεσµο δάνειο) , , , ,00 Τρά εζα Αττικής (µακρο ρόθεσµο δάνειο) ,00 0, ,00 0,00 Τρά εζα Πειραιώς (µακρο ρόθεσµο δάνειο) , ,96 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,93 Συµβάσεις Μακρο ρόθεσµων ανείων. 1- Σύµφωνα µε την α ό 13/11/2007 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, εξεδόθη κοινό οµολογιακό δάνειο οσού ,00. Τον ρόλο του ληρεξούσιου των καταβολών και του εκ ροσώ ου των οµολογιούχων ανέλαβε η τρά εζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ» κατά 90% και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ» κατά 10%. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, οι όροι του ανείου καθορίστηκαν α ό την ανωτέρω α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ( εραιτέρω οι «Όροι του ανείου»). Οι Όροι αυτοί έχουν ως εξής: Είδος Οµολογιών: Ονοµαστικές µη µετατρέψιµες σε µετοχές του εκδότη. Ονοµαστική Αξία Οµολογίας: ,00 και τιµή έκδοσης στο άρτιο. Αύξοντες Αριθµοί Οµολογιών: Α ό 1 έως 800 και εκδίδονται σε δύο (2) σειρές και σε ολλα λούς τίτλους. Α ο ληρωµή Λήξη Οµολογιών: Το κεφάλαιο του ανείου θα εξοφληθεί σε δέκα (10) ισό οσες εξαµηνιαίες δόσεις, η ρώτη α ό τις ο οίες θα καταβληθεί την 28/05/2009, µε την εξόφληση 50 οµολογιών κάθε εξάµηνο. Τόκος: Κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) συν εριθώριο (spread) 1,50%. 76

77 ιάρκεια: Έως τις 28/11/2013. Μετά α ό συµφωνία µεταξύ των µερών στις 14 Α ριλίου 2010 & 07 Ιουλίου 2011 α οφασίστηκε η ε ιµήκυνση της διάρκειας του οµολογιακού δανείου µε ανάλογη µετάθεση των δόσεων ου έληγαν εντός του 2010 συνολικού οσού ,00 και εντός του 2011 οσού ,00 µέχρι την 28/11/2015. Οι συµφωνίες ροβλέ ουν και αλλαγή του εριθωρίου και λέον ο τόκος διαµορφώνεται ως: ένα κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) συν εριθώριο (spread) 5,00%. Η υ οχρέωση α ό την συγκεκριµένη σύµβαση αναταξινοµήθηκε ως βραχυ ρόθεσµη (σηµ.19) 2- Σύµφωνα µε την α ό 10/03/2008 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της α ορροφώµενης εταιρείας «ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ», σε συνδυασµό µε την α ό 19/03/2008 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, εξεδόθη κοινό οµολογιακό δάνειο οσού ,00. Τον ρόλο του ληρεξούσιου των καταβολών και του εκ ροσώ ου των οµολογιούχων ανέλαβε η τρά εζα «EFG EUROBANK ERGASIAS AE». Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, οι όροι του ανείου καθορίστηκαν α ό την ανωτέρω α όφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σε συνδυασµό µε την α ό 19/03/2008 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ( εραιτέρω οι «Όροι του ανείου»). Οι Όροι αυτοί έχουν ως εξής: Είδος Οµολογιών: Ονοµαστικές µη µετατρέψιµες σε µετοχές του εκδότη. Ονοµαστική Αξία Οµολογίας: 1,00 και τιµή έκδοσης στο άρτιο. Αύξοντες Αριθµοί Οµολογιών: Α ό 1 έως και εκδίδονται σε α λούς ή ολλα λούς τίτλους. Α ο ληρωµή Λήξη Οµολογιών: Το κεφάλαιο του ανείου θα εξοφληθεί εξ ολοκλήρου στην λήξη του στις 08/04/2013. Τόκος: Κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) συν εριθώριο (spread) 2,50% συν ένα κυµαινόµενο τίµηµα το ο οίο αντιστοιχεί σε οσοστό 35% της τιµής του είκτη itraxx Senior Financials. ιάρκεια: Έως τις 08/04/ Μετά α ό συµφωνία µε την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» οσό ,00 βραχυ ρόθεσµου δανεισµού µετατρά ηκε σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο διάρκειας 4 ετών. Α ο ληρωµή: Το κεφάλαιο του ανείου θα εξοφληθεί σε δέκα έξι (16) ισό οσες τριµηνιαίες δόσεις, η ρώτη α ό τις ο οίες θα καταβληθεί την 31/03/2010. Τόκος: Κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) συν εριθώριο (spread) 3,40%. ιάρκεια: Έως τις 31/12/2013. Σε ε όµενη συµφωνία µεταξύ των µερών την 1 η Α ριλίου 2011 α οφασίστηκε κά οιες δόσεις του 2011 να µεταφερθούν και να ενο οιηθούν µε τις υ όλοι ες τριµηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης α ό την ρώτη καταβλητέα 30/06/2011 έως και την λήξη του δανείου στις 31/12/2013. Η συµφωνία ροβλέ ει και αλλαγή του εριθωρίου και λέον ο τόκος διαµορφώνεται ως: ένα κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) συν εριθώριο (spread) 5,25%. 4- Μετά α ό συµφωνία µε την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» οσό ,00 βραχυ ρόθεσµου δανεισµού µετατρά ηκε σε µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο διάρκειας 20 µηνών. Α ο ληρωµή: Το κεφάλαιο του ανείου θα εξοφληθεί σε είκοσι (20) ισό οσες µηνιαίες δόσεις, η ρώτη α ό τις ο οίες θα καταβληθεί την 13/05/2011. Τόκος: Ελάχιστο ε ιτόκιο δανείων (ΕΕ ) συν εριθώριο (spread) 2,50%. ιάρκεια: Έως τις 13/12/ Η θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN REAL ESTATES SA» στις 17 Φεβρουαρίου 2011, σύναψε µε την «PIRAEUS BANK BULGARIA PLC» µεσοµακρο ρόθεσµο δάνειο οσού ,00 διάρκειας 4 ετών. Α ο ληρωµή: Το κεφάλαιο του ανείου θα εξοφληθεί σε ενήντα τέσσερις (54) ισό οσες µηνιαίες δόσεις, η ρώτη α ό τις ο οίες θα καταβληθεί την 30/07/2012. Τόκος: Κυµαινόµενο τµήµα (euribor) συν εριθώριο (spread) 3,00%. ιάρκεια: Έως τις 31/12/

78 Υ οχρεώσεις α ό Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις για Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις , , , ,35 Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις για Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις , , , ,94 Σύνολο , , , ,29 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Έως 1 έτος , , , ,48 Α ό 1 έτος έως 5 έτη , , , ,62 Περισσότερο α ό 5 έτη , , , ,56 Σύνολο , , , ,66 Μείον: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα µελλοντικών εριόδων , , , ,87 Σύνολο , , , ,79 Συµβάσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων. 1- Η εταιρία στις 28 Φεβρουαρίου 2008 σύναψε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την «EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING». To µίσθιο είναι ακίνητο (οικό εδο και κτίσµα) στον ήµο Παιανίας στην θέση Μιχούλι στο 16 ο χλµ. Αθηνών Λαυρίου εκτάσεως 8.651,19. Εντός του οικο έδου έχει ανεγερθεί βιοµηχανικό κτίριο συνολικών τετραγωνικών µέτρων 6.685,13. Το συνολικό κόστος α όκτησης ανέρχεται σε 7,4 εκ ευρώ ενώ η συνολική αξία των µισθωµάτων ανέρχεται σε 12 εκ ευρώ. Η διάρκεια της µίσθωσης έχει ορισθεί για 20 έτη έως τις 28/01/2028. Το τίµηµα εξαγοράς ανέρχεται σε 885 χιλ. ευρώ. Το ε ιτόκιο α οτελείται α ό ένα κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) συν εριθώριο (spread) 2,50% συν ένα κυµαινόµενο τίµηµα το ο οίο αντιστοιχεί σε οσοστό 35% της τιµής του είκτη itraxx Senior Financials. 2- Η εταιρία στις 11 εκεµβρίου 2002 σύναψε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την «ALPHA LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ». Το µίσθιο είναι ακίνητο (γραφείο AL-5) στον ήµο Νέας Σµύρνης ε ί της οδού Λ.Συγγρού 137 συνολικών τ.µ 143,54. Το συνολικό κόστος α όκτησης ανέρχεται σε ,00 ενώ η αξία των µισθωµάτων σε ,59. Η διάρκεια της µίσθωσης έχει ορισθεί για 10 έτη έως τις 10/12/2012. Το ε ιτόκιο α οτελείται α ό ένα κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) - το ο οίο ανα ροσαρµόζεται κάθε τρίτο διαδοχικό µίσθωµα - συν εριθώριο (spread) 1,5. 3- Η εταιρία στις 1 εκεµβρίου 2002 σύναψε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την «ALPHA LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ». Το µίσθιο είναι ακίνητο (γραφείο AL6 - AL7) στον ήµο Νέας Σµύρνης ε ί της οδού Λ.Συγγρού 137 συνολικών τ.µ 203,04. Το συνολικό κόστος α όκτησης ανέρχεται σε ,34 ενώ η αξία των µισθωµάτων σε ,96. Η διάρκεια της µίσθωσης έχει ορισθεί για 10 έτη έως τις 31/10/2012. Το ε ιτόκιο α οτελείται α ό ένα κυµαινόµενο τίµηµα (euribor) - το ο οίο ανα ροσαρµόζεται κάθε τρίτο διαδοχικό µίσθωµα - συν εριθώριο (spread) 1,5. 78

79 Παροχές εφά αξ κατά την συνταξιοδότηση Η εταιρεία για την χρήση 2011 ροέβη σε σχηµατισµό ρόβλεψης α οζηµίωσης ροσω ικού µε βάση αναλογιστική µελέτη ου διενεργήθηκε α ό την εταιρεία «PRUDENTIAL ΕΠΕ» το Τα οσά ου έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα αρακάτω: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Παρούσα Αξία υ οχρεώσεων 01/01/ , , , ,96 Πλεον: Πρόβλεψη Α οζηµίωσης , , , ,05 Μείον: Καταβληθείσες Α οζηµιώσεις , , , ,45 Υ όλοι ο στον Ισολογισµό , , , ,56 Τα οσά ου έχουν καταχωρηθεί στα α οτελέσµατα είναι τα αρακάτω: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Κόστος Τρέχουσας Α ασχόλησης , ,69 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 7.998, , , ,78 Σύνολο , , , ,78 Οι κύριες αναλογιστικές αραδοχές ου χρησιµο οιήθηκαν για λογιστικούς σκο ούς είναι οι εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Προεξοφλητικό Ε ιτόκο 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Η εταιρία έχει σχηµατίσει ρόβλεψη 162 χιλιάδες ευρώ µε σκο ό να καλυφθεί το ενδεχόµενο ε ιβολής ρόσθετων φόρων σε ερί τωση ελέγχου α ό τις φορολογικές αρχές. Για τις υ όλοι ες εταιρίες του Οµίλου δεν έχει σχηµατισθεί ρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις καθώς εκτιµάται ότι η ε ιβάρυνση α ό την ε ιβολή ρόσθετων φόρων δεν θα είναι ουσιώδης. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών ου συνθέτουν τον Όµιλο αρουσιάζονται στην σηµείωση Προµηθευτές και Λοι ές Υ οχρεώσεις Οι οφειλές σε ροµηθευτές αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Προµηθευτές , , , ,99 Υ οσχετικές ληρωτέες 0, ,51 0, ,51 Σύνολο , , , ,50 79

80 22. Οφειλές α ό φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς Οι οφειλές σε φόρους και λοι ές εισφορές αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος ,83 840,62 0,00 0,00 Φόροι Τέλη Προηγούµενων Χρήσεων , ,40 0,00 0,00 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί , , , ,62 Λοι οί Φόροι Τέλη , , , ,93 Σύνολο , , , ,55 Όλες οι αρα άνω οφειλές είναι βραχυ ρόθεσµες και δεν α αιτείται ροεξόφληση τους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 23. Βραχυ ρόθεσµες ανειακές Υ οχρεώσεις Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί α ό Ελληνικές και Ξένες τρά εζες και είναι εκ εφρασµένα σε ευρώ. Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως εξής: Τρά εζα/πιστωτής ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 ALPHA BANK , , , ,00 EFG EUROBANK , , , ,00 ΑΤΤΙΚΗΣ , , , ,00 ΕΘΝΙΚΗ , , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ , , , ,99 PROTON BANK , , , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , ,00 FACTORING ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,38 POST BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,99 Η τρέχουσα αξία του δανεισµού ροσεγγίζει αυτή ου εµφανίζεται στα βιβλία. Η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο ε ιτοκίων λόγω του δανεισµού της. Στις βραχυ ρόθεσµες δανειακές υ οχρεώσεις εντάσσεται και το µέρος των Μακρο ρόθεσµων δανειακών υ οχρεώσεων οι ο οίες είναι ληρωτέες µέσα στην ε όµενη χρήση. Παράλληλα στις βραχυ ρόθεσµες δανειακές υ οχρεώσεις έχει µεταφερθεί σύµφωνα µε την αράγραφο 74 του ΛΠ 1, το υ όλοι ο του Οµολογιακού ανείου ου έχει συνάψει η Εταιρία µε την Εθνική Τρά εζα και στις ανερχόταν σε ,00. Η συγκεκριµένη σύµβαση ροβλέ ει την τήρηση συγκεκριµένων όρων και η Εταιρεία στις δεν τηρούσε τους οικονοµικούς δείκτες της σύµβασης. Οι µετρήσεις των αριθµοδεικτών µε βάση την σύµβαση οµολογιακού γίνονται σε ετήσια βάση. Η Εθνική Τρά εζα µε ε ιστολή της έχει συναινέσει στη µη καταγγελία της σύµβασης οµολογιακού δανείου λόγω µη τήρησης των συµβατικά ροβλε όµενων χρηµατοοικονοµικών δεικτών έως και τις

81 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Οµολογιακά άνεια ληρωτέα στην ε όµενη χρήση , , , ,32 Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις ληρωτέες την ε όµενη χρήση , , , ,85 Σύνολο , , , , Άλλες τρέχουσες υ οχρεώσεις Οι λοι ές τρέχουσες υ οχρεώσεις κατά την αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Μερίσµατα Πληρωτέα 1.739, , , ,75 Α οδοχές Προσω ικού Πληρωτέες ,62 0, ,88 0,00 Προκαταβολές Πελατών , , , ,24 Λοι ές Υ οχρεώσεις , , , ,39 Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις σε συνδεδεµένες 0,00 0, ,00 0,00 Έξοδα Χρήσεως ουλεµένα , , , ,04 Πιστωτές ιάφοροι , ,13 0,00 350,62 Σύνολο , , , ,04 Στο κονδύλι «Προκαταβολές Πελατών» των ενο οιηµένων στοιχείων, οσό 785 χιλ. ευρώ αφορά ροκαταβολές ελατών της Ουκρανικής θυγατρικής οι ο οίες έχουν ληφθεί έναντι υ ογεγραµµένων συµβάσεων νέων έργων. 25. Ανάλυση Εσόδων Τα έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2011 και την αντίστοιχη χρήση του 2010 αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Πωλήσεις Εµ ορευµάτων , , , ,22 Παροχή Υ ηρεσιών , , , ,31 Σύνολο , , , , Κόστος Πωλήσεων Το κόστος ωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2011 και την αντίστοιχη χρήση 2010 αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Κόστος Α οθεµάτων , , , ,46 α άνες ου ε ιβαρύνουν το ΚΠ , , , ,60 Σύνολο , , , ,06 81

82 27. Άλλα έσοδα Τα άλλα έσοδα του Οµίλου και της εταιρείας για την χρήση 2011 και την αντίστοιχη χρήση 2010 αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Έσοδα Παρε όµενων Ασχολιών , , , ,36 Έσοδα α ό αχρης. ροβλέψεις ,61 Κέρδη α ό εκ οίηση αγίων , ,89 812, ,73 Έσοδα α ό α οζηµιώσεις , , , ,04 Α οτίµηση στην εύλογη αξία 0, ,57 0,00 0,00 Λοι ά Έσοδα , ,72 102, ,53 Σύνολο , , , , Άλλα έξοδα Τα άλλα έξοδα του Οµίλου και της εταιρείας για την χρήση 2011 και το αντίστοιχο 2010 αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Λοι ά ιάφορα Έξοδα , , , ,58 Ζηµιές χρηµ/ων µέσω δ. ρος ώληση ,02 0, ,02 0,00 Ζηµιές α ό α οτίµηση ε ενδ.ακινήτων ,97 0,00 0,00 0,00 Ζηµιά α ό α οµείωση θυγατρικής & λοι ών ε ενδύσεων 0, ,38 0, ,07 Ζηµιές α ό εκ οίηση αγίων 4.399,27 145, ,27 145,62 Προβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις , , , ,91 Σύνολο , , , , Ανάλυση δα ανών Οι βασικότερες κατηγορίες δα ανών αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Αµοιβές και Έξοδα Προσω ικού , , , ,80 Αµοιβές.Σ , , , ,00 Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων , , , ,60 Παροχές Τρίτων , , , ,59 Φόροι και Τέλη , , , ,20 ιάφορα Έξοδα , , , ,36 Α οσβέσεις , , , ,08 Σύνολο , , , ,63 82

83 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης , , , ,31 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας , , , ,72 Κόστος Πωλήσεων , , , ,60 Σύνολο , , , ,63 Τα έξοδα ροσω ικού αναλύονται ως κάτωθι: 31- εκ εκ εκ εκ-10 Μισθοί , , , ,48 Εργοδοτικές Εισφορές , , , ,62 Προβλέψεις για α οζηµιώσεις λόγω συν/ης , , , ,91 Λοι ά Έξοδα Προσω ικού 4.739, , , ,79 Σύνολο , , , ,80 Οι υ οχρεώσεις α ό Λειτουργικές Μισθώσεις ως κάτωθι: 31- εκ εκ εκ εκ-10 Έως 1 έτος , , , ,59 Α ό 1 έτος έως 5 έτη , , , ,58 Περισσότερο α ό 5 έτη 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,17 Οι α οσβέσεις της χρήσης ανά λειτουργία ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης , , , ,19 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας , , , ,03 Κόστος Πωλήσεων , , , ,86 Σύνολο , , , ,08 83

84 30. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα. Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα της χρήσης 2011 του Οµίλου και της Εταιρείας συµ εριλαµβάνονται: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Τόκοι Οµολογιακών ανείων , , , ,71 Τόκοι Μακρο ρόθεσµου ανεισµού , , , ,72 Τόκοι Βραχυ ρόθεσµου ανεισµού , , , ,14 Τόκοι Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης , , , ,22 Κόστος τόκων αροχών ροσω ικού 7.998, , , ,14 Συναλλαγµατικές ιαφορές , , , ,33 Προµήθειες & Λοι ά Έξοδα Τρα εζών , , , ,07 Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα , , , ,33 Κέρδη α ό αράγωγα Flexible Forward 6.243, , , ,32 Συναλλαγµατικές ιαφορές , , , ,07 Πιστωτικοί Τόκοι , , , ,66 Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα , , , ,05 Χρηµατο ιστωτικά Α οτελέσµατα , , , ,28 Μέσο Ε ιτόκιο Οµολογιακού & Μακρο ρόθεσµου ανεισµού 6,38% 4,49% 6,28% 4,38% Μέσο Ε ιτόκιο Βραχυ ρόθεσµου Τρα εζικού ανεισµού 8,90% 5,84% 8,79% 5,72% Μέσο Ε ιτόκιο Υ οχρεώσεων Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 4,75% 3,21% 4,74% 3,21% 31. Φόρος Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος Η ρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος στην κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσεως, αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως , ,42 Πρόβλεψη για λοι ούς φόρους , , , ,00 Σύνολο Τρέχοντος Φόρου , , , ,00 Αναβολλόµενος Φόρος ( ίστωση)/χρέωση , , , ,77 Σύνολο , , , ,77 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Φορολογικός Συντελεστής Εισοδήµατος 20% 24% Καθαρά Κέρδη χρήσεως ρό φόρων ( ρο διεταιρικών) , , , ,36 Μέσος Φορολογικός Συντελεστής Συµφωνία Φόρου Εισοδήµατος Κέρδη / (Ζηµιές) ρο φόρων , , , ,36 84

85 Εφαρµοστέος Φορολογικός Συντελεστής 20% 24% Φόρος Εισοδήµατος βάσει Εφαρµοστέου Φορολογικού συντλεστή , ,42 Φόροι ροηγούµενω χρήσεων Πρόσθετοι Φόροι και Προσαυξήσεις , , , ,00 Φόρος ου αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήµατα και τα έξοδα ου δεν αναγνωρίζονται για φορολογική έκ τωση , , , ,77 Συµ ληρωµατικός φόρος Μείον: Λοι ά Μείωση Φόρου α ό συµψηφισµό ζηµιών ροηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 Φορολογική ε ίδραση αναβαλλόµενου φόρου α ό µεταβολή φορολογικού συντελεστή Έξοδο Φόρου σε Κατάσταση Α οτελεσµάτων , , , ,77 Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υ οβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες ου δηλώνονται αραµένουν ροσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Ο φόρος εισοδήµατος ροκύ τει µετά την αφαίρεση α ό το λογιστικό α οτέλεσµα των µη εκ ι τώµενων δα ανών, οι ο οίες εριλαµβάνουν κυρίως ροβλέψεις και δα άνες µη αναγνωριζόµενες α ό τη φορολογική νοµοθεσία. Οι αρα άνω δα άνες αναµορφώνονται κατά τον υ ολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Εντός της χρήσης 2011 τρο ο οιήθηκε το καθεστώς φορολογίας των εταιρειών, µε το Ν.3943/2011, βάσει του ο οίου ο φορολογικός συντελεστής µειώθηκε στο 20% για τις φορολογικές χρήσεις ου ξεκινούν α ό την 1 η Ιανουαρίου του 2011 και µετά. Ε ι λέον αναγνωρίστηκε α αλλαγή α ό το φόρο εισοδήµατος νοµικών ροσώ ων των µερισµάτων α ό θυγατρικές εταιρείες µε έδρα άλλο κράτος µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης, µε την ροϋ όθεση ότι τέτοια µερίσµατα καταχωρούνται σε λογαριασµό αφορολογήτου α οθεµατικού. Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υ αχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ου ροβλέ εται α ό τις διατάξεις του άρθρου 82 αραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό ιστο οιητικό ροβλέ εται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου ροκύψουν ρόσθετες φορολογικές υ οχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη ε ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υ ολογίζονται ε ί όλων των ροσωρινών φορολογικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην ο οία θα υ άρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµο οίηση της ροσωρινής διαφοράς ου δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική α αίτηση. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υ ολογίζονται για τις εταιρείες ου εριλαµβάνονται στην ενο οίηση χρησιµο οιώντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ήτοι 10% για τις εταιρείες ου εδρεύουν στην Βουλγαρία και την Κύ ρο, 16% για την εταιρεία ου εδρεύει στην Ρουµανία και 25% για την εταιρεία ου εδρεύει στην Ουκρανία. Για την µητρική Ελληνική εταιρεία η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υ ολογισθεί µε συντελεστή 20%. Οι αναβαλλόµενοι φόροι α αίτηση και υ οχρέωση του 2011 αναλύονται ως εξής: 85

86 Όµιλος 1η Ιανουαρίου 2011 Χρέωση / ( ίστωση) στο καθαρό κέρδος Χρέωση / ( ίστωση) στην καθαρή θέση 31η εκεµβρίου 2011 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υ οχρεώσεις Ενσώµατα Πάγια , ,26 0, ,84 Ε ενδύσεις σε ακίνητα , , , ,33 Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Οµολογιακά άνεια 1.214,09-459,09 0,00 755,00 Λοι ές Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις ,21 0,00 0, ,21 Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0, , ,23 Άλλες τρέχουσες α αιτήσεις -130, ,05 0, ,03 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Α αιτήσεις , , , ,76 Ενσώµατα Πάγια , ,58 0, ,17 Άϋλα Πάγια , ,61 0,00 908,54 Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 0, ,23 0, ,23 Άλλες τρέχουσες α αιτήσεις 2.160, , , ,32 Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Πρόβλεψη α οζηµίωσης ροσω ικού , ,96 0, ,15 Προβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις ,54 0,00 0, ,54 Λοι ές Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις ,50-793,21 0, ,71 - Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις , ,46 0, ,33 Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις , ,56 0, ,61 Λοι ές Βραχυ ρόθεσµες Α αιτήσεις 0,00 0,00 0,00-0, , , , ,44 Αναβαλλόµενη Φορολογική Υ οχρέωση / (Α αίτηση) , , , ,32 Εταιρεία Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υ οχρεώσεις 1η Ιανουαρίου 2011 Χρέωση / ( ίστωση) στο καθαρό κέρδος Χρέωση / ( ίστωση) στην καθαρή θέση 31η εκεµβρίου 2011 Ενσώµατα Πάγια , ,86 0, ,87 Ε ενδύσεις σε ακίνητα ,00 0, ,00 Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Οµολογιακά άνεια 1.214,09-459,09 0,00 755,00 Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 0, , ,23 Άλλες τρέχουσες α αιτήσεις 547, , ,55 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Α αιτήσεις , , , ,19 Άϋλα Πάγια , ,61 0,00 908,54 Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου , ,23 Άλλες τρέχουσες α αιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Πρόβλεψη α οζηµίωσης ροσω ικού , ,96 0, ,15 Προβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις ,54 0,00 0, ,54 - Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις , ,46 0, ,33 Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις , ,56 0, ,61 Λοι ές Βραχυ ρόθεσµες Α αιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0, ,87 Αναβαλλόµενη Φορολογική Υ οχρέωση / (Α αίτηση) , , , ,68 86

87 32. Κέρδη ανά µετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους του Οµίλου και της Εταιρείας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της εριόδου, χωρίς να λαµβάνονται υ όψη οι µετοχές ου τυχόν αγοράσθηκαν α ό την Εταιρεία και οι ο οίες εµφανίζονται ως ίδιες µετοχές. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31- εκ εκ εκ εκ-10 Καθαρό Κέρδος / Ζηµιά χρήσης ου αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Α.Ε ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ , , , ,59 Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών , , , ,00 Βασικά κέρδη / ζηµιές ανά µετοχή (σε ) -0,1962-0,2307-0,1488-0, Συναλλαγές και Α αιτήσεις α ό Υ οχρεώσεις ρος Συνδεδεµένα Πρόσω α Οι συναλλαγές του Οµίλου, κατά την χρήση 2011, και οι α αιτήσεις α ό και οι υ οχρεώσεις ρος συνδεδεµένα µε τον Όµιλο ρόσω α, κατά τις 31 εκεµβρίου 2011, αρατίθενται κατωτέρω: Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών ου ανήκουν στον Όµιλο (ενδοοµιλικές) α αλείφονται κατά την ενο οίηση των οικονοµικών καταστάσεων τους. 87

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την ε ωνυµία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 ( )

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 ( ) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 (01.07.2015 30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα