Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη"

Transcript

1 Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη ηης Ιθιγένειας Καμηζίδου επίκ. Καθηγήηπιαρ ζηο Τμήμα Νομικήρ Α.Π.Θ. «ηελ δεκόζηα ζθαίξα ππάξρεη ησ όληη αλέθαζελ ε ζησπή ησλ γπλαηθώλ. Η εθθσθαληηθή ζησπή ηνπο. Ο ιόγνο ηνπο δελ αθνύγεηαη, πνιιώ δε κάιινλ δελ εηζαθνύγεηαη ην ζέκα όκσο δελ είλαη απιώο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηηο ηζρύνπζεο δνκέο εμνπζίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Δίλαη ε αλαδηάηαμε ησλ ζηόρσλ ηεο θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ δνκώλ ηεο κέζα από ηελ ελζσκάησζε ησλ απνζησπεκέλσλ από ηελ πνιηηηθή ζθέςε αμηώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο Σν δήηεκα αθνξά, επνκέλσο, δσηηθά ηελ ίδηα ηελ δεκνθξαηία: πσο ζα δηαπιαηπλζεί δερόκελε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ γπλαηθώλ θαη εγθνιπνύκελε ηηο ιεγόκελεο γπλαηθείεο αμίεο θαη πσο ζα ηηο πεξηιάβεη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο. Έηζη ώζηε λα απνβάιιεη ην ζεμηζηηθό ηεο ραξαθηήξα νξηδόκελε θαηά θύιν αιιά ππεξθεξάδνληαο, ηαπηόρξνλα ηελ αξρατθή δνκή ζθέςεο ησλ ηεξαξρεκέλσλ δπτζκώλ: άλδξαο- γπλαίθα, κπαιό- ζώκα, δεκόζην ηδησηηθό θαη νύησ θαζεμήο» Γ. Κξαβαξίηνπ, Φύιν θαη Γίθαην, Αζήλα, Παπαδήζεο, 1996, ζ. 109, Η Γηώηα Κξαβαξίηνπ, αληρλεύνληαο ηνπο πεξίπινθνπο όξνπο γηα ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ, ζηήξηδε ηελ ζθέςε ηεο ζηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο από ηελ δεκόζηα ζθαίξα θαη βέβαηα από ην θνηλσληθό ζπκβόιαην. Σνύην εμεγεί ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ Μαληώ Μαπξνγέλε 1, πνπ ελώ ππήξμε κηα από ηηο ιίγεο αλαγλσξίζηκεο πξσηαγσλίζηξηεο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, απνθιείζηεθε από ηελ δεκόζηα δσή ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο, δησθόκελε, ζύκθσλα κε κηα γεληθόηεξα θξαηνύζα αληίιεςε, από δηάθνξεο νκάδεο, νη νπνίεο κέζα από ηελ επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία δηεθδηθνύζαλ ηελ θαηάιεςε θαη ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 2. Η 1 Σα βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαζώο θαη ηα πεξηζζόηεξα έγγξαθα ηεο Μ. Μαπξνγέλε αληιήζεθαλ από ηελ βηνγξαθία ηνπ Μ. Σαζνύια, Μανηώ Μαςπογένη, Ιζηνξηθό Αξρείν, εθδ. Γήκνπ Μπθνλίσλ, 1997, ν νπνίνο επηζεκαίλεη όηη ε Μαληώ είλαη γλσζηή ζηελ ηζηνξηνγξαθία σο Μαπξνγέλνπο, επεηδή νη ιόγηνη ηεο επνρήο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ ηύπν ηεο θαζαξεύνπζαο γηα ην επίζεηό ηεο, όκσο ε ίδηα ππέγξαθε πάληνηε σο Μαπξνγέλε. Δπραξηζηίεο νθείισ ζηνλ ινραγό ε.α Βαζίιε Βνπηέξν πνπ κε βνήζεζε λα απνθηήζσ πξόζβαζε ζε αδηαβάζκεηα έγγξαθα, πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηνπ ΓΔ. 2 Όπσο είλαη γλσζηό, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθξόηεζαλ ην επαλαζηαηηθό θίλεκα ηνπ 1821 ήηαλ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή, γξήγνξα δε εμειίρζεθε ζε έληνλε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, έηζη ώζηε ν Ν. βνξώλνο, Επιζκόπηζη ηηρ Νεοελληνικήρ Ιζηοπίαρ, Θεκέιην, Αζήλα, 1976, ζ. 58 επ. λα δηαθξίλεη ηελ εγεζία ηνπο ζε ζπληεξεηηθή θαη πξννδεπηηθή, ελώ ν Ν. Γηακαληνύξνο, 1

2 πεξίπησζε ηεο Μαπξνγέλε κνηάδεη ππνδεηγκαηηθή γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θαλόλα πνπ επέβαιε -θαη ελ πνιινίο επηβάιιεη- ηελ έμσζε ησλ γπλαηθώλ από ηνλ δεκόζην ρώξν, δεδνκέλνπ όηη ν ηειεπηαίνο απνηειεί ην πεδίν αλάπηπμεο ησλ αλδξηθώλ δεμηνηήησλ, αμηώλ θαη ζηνρεύζεσλ. Δπηπιένλ, ε εξσίδα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, κε ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηεο, θαίλεηαη λα ακθηζβήηεζε έκπξαθηα ηελ ζηεξενηππηθή εηθόλα ηεο γπλαίθαο πνπ δηακνξθσλόηαλ θαηά ηελ ηδξπηηθή πεξίνδν ηνπ ειιεληθνύ πνιηηεηαθνύ ζρεκαηηζκνύ 3 : όρη κόλνλ πξνζπάζεζε λα αλαπηύμεη ε ίδηα επαλαζηαηηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά όληαο εξσηηθή ζύληξνθνο ηνπ Γεκήηξηνπ Τςειάληε, δηεθδίθεζε ε παξνπζία ηεο δίπια ηνπ λα έρεη πνιηηηθό λόεκα θαη δελ αξθέζηεθε λα ζπκπνξεπηεί κε ηνλ εγέηε σο ηξπθεξή ζπκπαξαζηάηεο, σο «ηξνθ[όο] ηεο εζληθήο γαινπρίαο θαη ηεο παηξησηηθήο κεηξόηεηαο» 4. Πξαγκαηηθά, από ηηο αξρέο ηεο Δπαλάζηαζεο, ζηα ηέιε ηεο άλνημεο ηνπ 1821, ε Μαπξνγέλε είρε δεκηνπξγήζεη ζην λεζί ηεο ηελ Μύθνλν έλα ζώκα 150 ζηξαηησηώλ, πνπ εμνπιίζηεθαλ θαη κηζζνδνηνύληαλ από απηήλ, κε πξννπηηθή λα πεξάζνπλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη λα ελσζνύλ κε ηα εθεί επαλαζηαηεκέλα ζηξαηεύκαηα. Μάιηζηα, ε Μαληώ είρε ήδε λαπιώζεη γηα ηνλ ζθνπό απηό ην «βξηγάλδηνλ» ηνπ θαπεηάλ Μάξθνπ Νηόξδνπ, σζηόζν ν θαηάπινπο ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ ζηελ άκν 5, δεκηνύξγεζε κεγάιε αλαηαξαρή θαη θόβν, καηαηώλνληαο ην ζρέδην ηεο. Σκήκα ηνπ ζώκαηνο πνπ ε Μαληώ ζπληεξνύζε, δειαδή 50 ζηξαηηώηεο ππό ηνλ Αληώλε Ράθα, ελώζεθαλ κε ηηο δπλάκεηο πνπ νη πξνύρνληεο ηεο Μπθόλνπ έζηεηιαλ ζηελ άκν γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ απόθξνπζε ηεο επηδξνκήο. Η ίδηα ε Μαληώ απαληώληαο ζηελ κεηέξα ηεο πνπ ηελ θαινύζε λα πεξάζεη ζηελ Σήλν γηα λα δεηήζνπλ από εθεί θαηαθύγην ζηελ Δπξώπε, δήισζε όηη ζα είλαη ε «πζηεξηλή ηεο παηξίδνο κνπ ήηηο αλ ην θαιέζεη ε ρξεία λα κηζεύζσ, ζέισ ππάγεη κεηά ησλ ζηξαηησηώλ κνπ εηο Πεινπόλλεζνλ» 6. Οι απαπσέρ ηηρ ζςγκπόηηζηρ ηος νεοελληνικού κπάηοςρ , Αζήλα ΜΙΔΣ, 2002, ζ. 108 επ., επηιέγεη ηελ πην νπδέηεξε θαηάηαμή ηνπο ζε απηόρζνλεο θαη εθζπγρξνληζηέο, αλαδεηθλύνληαο, πάλησο, ηελ κεγάιε απόζηαζε πνπ ρώξηδε ηα ζεζκηθνπνιηηηθά ζρέδηα ηνπο. Αθόκε, ν Π. Πηδάληαο, «Από ξαγηάο Έιιελαο πνιίηεο. Γηαθσηηζκόο θαη Δπαλάζηαζε » ζε ηνπ ίδηνπ (επηκ.) Η Ελληνική Επανάζηαζη ηος Ένα εςπωπαϊκό γεγονόρ, Αζήλα, Κέδξνο, 2009, ζ. 13 επ. (50 επ.) κηιά γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θόζκνπο, πνπ ζπγθξόηεζαλ ηελ επαλαζηαηηθή εγεζία: απηόλ πνπ είρε δηακνξθσζεί κέζα από ην νζσκαληθό ζύζηεκα εμνπζίαο (θνηδακπάζεδεο, αξκαηνινί θαη έλνπιεο ηνπηθέο αξηζηνθξαηίεο), απηόλ ησλ εκπόξσλ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ. Η αληηκεηώπηζε ηεο Μαπξνγέλε, ινηπόλ, από όζνπο αζθνύζαλ εμνπζία ή δηαηεξνύζαλ κηα εγεηηθή ζέζε, πξέπεη πξώηα από όια λα εηδσζεί κέζα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθνθνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ, πνπ νδήγεζαλ ζε έλαλ εκθύιην πόιεκν θαη δηακόξθσζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. 3 Σελ δηαδηθαζία δηακόξθσζεο απηήο ηεο εηθόλαο, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζή ηεο δείρλεη κέζα από ηα ινγνηερληθά θείκελα κε ηδηαίηεξε δηεηζδπηηθόηεηα ε Μ.Μηθέ, Έπωρ (ανη)εθνικόρ. Επωηική επιθςμία και Εθνική ηαςηόηηηα ηον 19 ο αιώνα, Αζήλα Πόιηο, Ό.π., ζ Ινπιίνπ Βι. Μ. Σαζνύια, ό.π., ζ

3 Έηζη θάπσο ζπκόκαζηε ηελ Μαληώ Μαπξνγέλε ε ηζηνξηνγξαθία, ε ινγνηερλία θαη νη ηέρλεο γεληθόηεξα (δσγξαθηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο θαη ηειεόξαζε 7 ) ηελ παξνπζηάδνπλ σο θινγεξή εξσίδα, αθνζησκέλε κε όιε ηελ ςπρή ηεο ζηνλ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο, ηνπ νπνίνπ ππήξμε αθνύξαζηνο ρνξεγόο θαη ζεξκόο θήξπθαο ζε όιε ηελ Δπξώπε 8. Η εηθόλα απηή ηεο αληδηνηεινύο παηξηώηηζζαο πνπ ζπζίαζε ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηεο γηα ηελ παηξίδα, ππνγξακκίδεηαη από ηηο θαθνπρίεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, αιιά θαη ηελ άξλεζε ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο λα αλαγλσξίζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο, δεδνκέλνπ όηη νπδέπνηε ε δηνίθεζε απάληεζε ζηελ αίηεζε ηεο γηα ηελ ρνξήγεζε Αξηζηείνπ, ε δε ζύληαμε πνπ ηεο απνλεκήζεθε δελ ήηαλ πξνζσπηθή, αιιά ρεξείαο. Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ε εγγνλή ηνπ βνεβόδα ηεο Μπθόλνπ Γεκήηξε Μαπξνγέλε, θόξε ηνπ ζπαζάξε ηνπ εγεκόλα ηεο Μνιδνβιαρίαο θαη κεηέπεηηα αθκαίνπ εκπόξνπ ηεο Σεξγέζηεο Νηθόιανπ Μαπξνγέλε, ζπκκεηείρε ελεξγά ζην εγρείξεκα δεκηνπξγίαο κηαο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο ειεπζεξίαο θαη ηζόηεηαο, θαηαβάιινληαο βαξύ ην ηίκεκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θνηλσληθήο ηεο ηάμεο θαη ηνπ παξαδνζηαθνύ ηεο ξόινπ σο γπλαίθαο. Οη λεσηεξηθέο πνιηηεηαθέο δνκέο δελ θαηόξζσζαλ λα ηελ ππνδερζνύλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα ηεο εμαζθαιίζνπλ ηελ ζέζε πνπ αληηζηνηρνύζε ζηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη επηβίσζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο. Η «σξαία θαη γελλαία Μπθνληάηηζζα» πέζαλε ιεζκνλεκέλε από ηελ παηξίδα ηεο θαη, θαηά ηνλ κύζν, θησρή. Η ηζηνξία ηεο Μαληώο, σζηόζν, δελ είλαη απηή ελόο πξνδνκέλνπ νξάκαηνο, αιιά κηαο ήηηαο, ζίγνπξα βαξηάο θαη κε έκθπια ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο όκσο κηαο ήηηαο πνιηηηθήο. ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε πνπ πξνηείλεηαη ζην ζύληνκν απηό ζρεδίαζκα, ε Μαληώ πξσηνζηάηεζε ζηελ εμέγεξζε θαηά ηεο Τςειήο Πύιεο σο ππνθείκελν 7 Νέα, όκνξθε θαη πξνεξρόκελε από νηθνγέλεηα ηεο αλώηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, ε Μαληώ Μαπξνγέλε πξνμέλεζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ζαπκαζκό θηιειιήλσλ θαιιηηερλώλ ήδε ζηελ δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο, όπσο καξηπξνύλ ε ξνκαληηθή λνπβέια ηνπ T.Ginouvier, Mavrogéni ou l héroine de la Grèce, nouvelle historique et cotemporaine suivie d une lettre de l'heroine aux dames parisiennes, Παξίζη, Delaforest, 1825 θαη νη ιηζνγξαθίεο ηνπ Adam Friedel. ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα ν Blancard, Les Mavrogeni: essai d étude additionnelle à l histoire de la Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, Παξίζη, Flammarion ρρ μεθηλά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο Μαπξνγέλε πνπ ηελ νινθιεξώλεη ην 1919 κε ην Quelques détails additionnels à la monographie des Mavrogeni ouvrage très documenté sur l histoire de la Grèce. Publié à Paris en 1919, Μαζζαιία, Imprimerie Marseillaise, ηελ Διιάδα, ζθίηζα ηεο έθαλαλ νη Φ.Κνληνγινπ, π. Βαζηιείνπ θ.ά., πξνηνκέο ηεο βξίζθνληαη ζηελ Μύθνλν, ηελ Πάξν θαη ην πεδίν ηνπ Άξεσο ζηελ Αζήλα, ε Αζ. Σαξζνύιε αζρνιείηαη κε ηελ βηνγξαθία ηεο, ελώ ηα ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα ησλ Γ. Ρνύζζνπ θαη Υξ. Υαηξόπνπινπ δεκνζηεύηεθαλ ζε ζπλέρεηεο ζηνλ Σύπν θαη θαηόπηλ δξακαηνπνηήζεθαλ. Γελ ζα ήηαλ, ινηπόλ, ππεξβνιή λα ππνζηεξίμεη θαλείο, όηη κέρξη ζήκεξα ε Μ.Μαπξνγέλε είλαη κηα ιατθή εξστδα, κηα γπλαίθα πνπ ζπγθηλεί θαζώο θαηά ηνλ αξρηθό ηίηιν ηνπ αθεγήκαηνο ηνπ Γ. Ρνύζζνπ ππήξμε «Γειαζκέλε αλάκεζα ζηε δόμα θαη ηνλ έξσηα». 8 Σα δπν γξάκκαηα ηεο Μαληώο ζηηο γπλαίθεο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, κε ηα νπνία πξνζπαζνύζε λα ζπλεγείξεη ηνπο επξσπαίνπο ππέξ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Ginouvier, ν νπνίνο πξνθαλώο επεμεξγάζηεθε ηηο ηδέεο θαη ην ύθνο ηεο εξσίδαο ηνπ. 3

4 κηαο παξαδνζηαθήο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο 9, ή ηνπιάρηζηνλ σο θνξέαο κηαο παξαδνζηαθήο ηδενινγίαο θαη παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία θαη ηελ άζθεζε ηεο. Όπσο πξνθύπηεη από ην πιήζνο ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηππώλνπλ ηελ δξάζε ηεο θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηελ ππό ζπγθξόηεζε πνιηηεία, ε Μαπξνγέλνπο μεθηλά ηνλ αγώλα ηεο ηαπηόρξνλα σο εθθξαζηήο κηαο ηδέαο γηα ηελ ειεπζεξία θαη σο θπζηθή ζπλδηαρεηξίζηξηα ηεο λέαο πνιηηηθήο ηάμεο, όπνπ ε αληηθαηάζηαζε ησλ άδηθσλ θαη δηεθζαξκέλσλ αξρόλησλ από θσηηζκέλνπο, νκνγελείο εγέηεο (αθέληεο;) ζα απνθαηαζηήζεη ηελ δηθαηνζύλε θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη επηαμία. Γηα ηελ λέα απηή εμνπζία κάρεηαη ε Μαπξνγέλε θαη κε απηήλ δηαιέγεηαη, κε έλα απνιύησο θαζηεξσκέλν ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία ηξόπν: πξνζθέξεη ζε απηήλ ζεκαληηθό κέξνο από ηελ πξνίθα ηεο 10, ππνλνκεύνληαο ηελ θνηλσληθή ηεο ππόζηαζε, ζηηά όμωρ άμεζα και επιηακηικά ηο οθειλόμενο ανηάλλαγμα. Σν αληάιιαγκα απηό πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ίδηα θαη αθνξά όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο: έηζη ε Μαπξνγέλε νξίδεη ηελ νθεηιόκελε ζε απηήλ αληακνηβή ζε ρξήκα, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ρνξεγόο έλνπινπ ζώκαηνο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε πιηθή ππνζηήξημε γηα παξάδεηγκα επηκέλεη δηαρξνληθά ζην λα ηεο παξαρσξείηαη νηθία ζην Ναύπιην -βαζηθή έδξα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ζέαηξν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εμειίμεσλ. Δπίζεο δηεθδηθεί δηνηθεηηθή αξσγή, αθόκε θαη γηα ππνζέζεηο πνπ δελ αλάγνληαλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ λνκνζεηηθνύ ή ηνπ εθηειεζηηθνύ, όπσο γηα δηαθνξέο πνπ αθνξνύζαλ θάπνηεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπ παηέξα ηεο, πνπ είρε πεζάλεη αξθεηά ρξόληα πξηλ από ηελ θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο 11. Η Μαληώ καδί κε ηνλ δήιν ηεο γηα ηελ απνηίλαμε ηεο νζσκαληθήο ηπξαλλίαο, εηζθέξεη, όπσο θαη πνιινί άιινη πξσηαγσληζηέο ηεο επνρήο, απηό πνπ ζα απνηειέζεη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο: ηην ζςνδιαλλαγή ωρ μέζο παπαγωγήρ και νομιμοποίηζηρ ηηρ πολιηικήρ εξοςζίαρ. Γηα ηελ Μαληώ, παξ όηη ε δξάζε ηεο έρεη σο ζηόρν ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επεκεξία ηνπ έζλνπο, ε ζρέζε κε ηελ εμνπζία είλαη πξνζσπηθή θαη απνθέξεη πξνλόκηα, όρη ηόζν ιόγσ ηεο 9 Γηα ηελ παξαδνζηαθή επαλάζηαζε σο κεραληζκό δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηελ νζσκαληθή εμνπζία θαη ηνπο θαηαθηεκέλνπο ξαγηάδεο βι. Ν. Κνηαξίδε, Παπαδοζιακή Επανάζηαζη και Εικοζιένα, Αζήλα, Πιέζξνλ, 1993, όπνπ δείρλεηαη, όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, νη εμεγέξζεηο ζπλήζσο δελ είραλ σο αληηθείκελν ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο δνκήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά ηελ δηεθδίθεζε πξνλνκίσλ ή βειηίσζεο ηεο ζέζεο ησλ εμεγεξκέλσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 10 Μέξνο ηεο νπνίαο, πάλησο θιάπεθε, όηαλ ε νκάδα ηνπ Σνκπνύδε κπήθε ζην ζπίηη ηεο ζην Ναύπιην κε αθνξκή ηελ πεξίεξγε ππξθαγηά πνπ μέζπαζε ηνλ Μάην ηνπ 1823, βι. Μ.Σαζνύια, ό.π., ζ. 79 επ. 11 Βι. γηα παξάδεηγκα ην έγγξαθν ηνπ Βνπιεπηηθνύ ηεο 10/6/1823 γηα ηηο 3 ρξεσζηηθέο νκνινγίεο ηνπ παηέξα ηεο. 4

5 θαηαγσγήο ηεο, αιιά ιόγσ ησλ εθδνπιεύζεσλ πνπ πξνζέθεξε ζηελ παηξίδα. Αο επηζεκαλζνύλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Σν γεγνλόο όηη ε πξώηε νκάδα πνπ εμόπιηζε θαη ρξεκαηνδνηνύζε ε Μαπξνγέλε ζηελ Μύθνλν ην 1821 δηαιύζεθε (ζύκθσλα κε ηελ δηθηά ηεο καξηπξία επεηδή αξθεηνί αξξώζηεζαλ, ελώ άιινη αξθέζηεθαλ ζην λα θαηαρξαζηνύλ ηνπο κηζζνύο ηνπο), δελ ηελ απνζάξξπλε. Πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ζηελ άκπλα ηεο Υίνπ θαη, κπζηηθά γηα «λα γιπηώζεη από ηαο ζπγρύζεηο ηεο θακειίαο» ηεο, ζπγθέληξσζε θαη πάιη ζηξαηηώηεο νξίδνληαο επίηξνπν ηνπο ηνλ μάδειθν ηεο, όκσο «ηα έμνδα κνπ επήγαλ εηο κάηελ δηόηη είρνλ πξνζθελύζεη νη Μαζηηρνρσξνύζνη (Βξνληαξνύζηδεο)» 12. Φαίλεηαη πσο θάπνηνη από απηνύο ηνπο ζηξαηηώηεο (50) ζηάιζεθαλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη ν Τςειάληεο ηνπο ελζσκάησζε ζην ζώκα ηνπ Νηθήηα ηακαηειόπνπινπ θαη πήξαλ κέξνο ζηελ κάρε ησλ Γεξβελαθίσλ. Σελ κεγαιύηεξε ζηξαηησηηθή νκάδα, πάλησο, ηελ νξγάλσζε όηαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1822 ν ερζξηθόο ζηόινο απεηινύζε ηα λεζηά θαη ηδίσο ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο. Σόηε, βάδνληαο ελέρπξν θάπνηα θνζκήκαηα ηεο, δαλείζηεθε από ηνλ ζείν ηεο 800 γξόζηα, κε ηόθν 18% θαη ζπγθξόηεζε ζώκα 200 Σήλησλ κηζζνθόξσλ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Μπθόλνπ. Η ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ηνπ ζώκαηνο απηνύ γηα ηελ άκπλα ηνπ λεζηνύ παξακέλεη ακθηζβεηνύκελε 13, ζα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε Μαπξνγέλε ακέζσο κόιηο πέξαζε ν θίλδπλνο εκθαλίζηεθε ελώπηνλ ηεο Γεκνγεξνληίαο ηεο Μπθόλνπ θαη δήηεζε λα ηεο θαηαβιεζνύλ ηα 800 γξ. θαη νη ηόθνη από ην ηακείν ηνπ λεζηνύ. Σν αίηεκα απηό επαλέξρεηαη ζηαζεξά, ζε πνιιέο αλαθνξέο πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 14, κε απνηέιεζκα ν ζεκεξηλόο αλαγλώζηεο ηνπο λα έρεη ηελ εληύπσζε όηη ην θξάηνο παξακειεί ηηο ππνζέζεηο ηεο εξσίδαο ηνπ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε πξώηε ζρεηηθή αλαθνξά πξνο ην Βνπιεπηηθό γηα ην δήηεκα απηό έρεη εκεξνκελία 2/5/1823, δειαδή κόιηο 7 κήλεο αθόηνπ ε Μαληώ ππνβιήζεθε ζηελ δαπάλε θαη ζε κηα πεξίνδν πνπ αθελόο νη εληάζεηο κεηαμύ ησλ πξναλαθεξόκελσλ νκάδσλ θνξπθώλνληαη 15, αθεηέξνπ ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο είλαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ε αλάγθε δαλεηζκνύ ηεο ρώξαο είλαη πξόδειε, είλαη ε πεξίνδνο πνπ νδήγεζε ζηελ ζύλαςε ηνπ πεξίθεκνπ βξεηαληθνύ δαλείνπ. ηελ ίδηα αλαθνξά, ε Μαληώ δελ δηεθδηθεί κόλν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ όξσλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα παξακείλεη ελεξγόο παξάγνληαο ησλ πνιηηηθώλ δξώκελσλ (όπσο ε ίδηα δειώλεη «ηα ρξήκαηα 12 ΓΑΚ ππ. Δζσηεξηθώλ θ /7/ Η ίδηα ζηηο πνιπάξηζκεο αλαθνξέο ηεο ππνζηεξίδεη όηη ε παηξίδα ηεο ρξσζηά ζε απηήλ ηελ ύπαξμε ηεο, όκσο ε Καληδειαξία ηεο Μπθόλνπ άιινηε αξλείηαη ηελ ζθνπηκόηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθζηξαηείαο ηεο Μαληώο, ελώ νη καξηπξίεο ησλ μέλσλ κπζηζηνξηνγξάθσλ αθνξνύλ θπξίσο ηελ ξνκαληηθή εηθόλα κηαο λέαο θαη όκνξθεο γπλαίθαο πνπ δηαηξέρεη ην λεζί θαη εκςπρώλεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. 14 Βι. Μ. Σαζνύια, ό.π., ζ. 87 επ. 15 Δθείλεο ηηο εκέξεο, ζ ηηο 18/5, νη Κνινθνηξώλεο θαη Τςειάληεο κε άιινπο αξρεγνύο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ θίλεκα θαηά ηεο Κπβέξλεζεο κε έδξα ηελ ειίκλα. 5

6 ζα ηα δηαζέζσ γηα ηηο παξνύζεο αλάγθεο ηνπ γέλνπο»), αιιά θαη κεξίδην ζηελ δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο «Πξνο ηνύηνηο παξαθαιώ ζεξκώο ηελ ππεξηάηελ Γηνίθεζηλ δηα λα ήζειε λεύζεη εηο ην λα δηνξίζε ηνπο παηξηώηεο κνπ, όζνπο ήζειε πξνζηάμεη, εηο ηνλ ειιεληθόλ ζηόινλ, δηα λα κε απνζάλνπλ ηεο πείλαο νίηηλεο δηα δώζεο θσλήο κε επαξαθάιεζαλ ελ θαηξώ αλαρσξήζεσο κνπ από παηξίδαλ κνπ θαη ππεζρέζελ απηνίο δηα ηνλ παηξησηηζκόλ ηνπο» 16. Ωζηόζν, όηαλ νη ζπκπαηξηώηεο ηεο από ηελ Πάξν ακθηζβεηνύλ ηα πξνλόκηα ηεο νηθνγέλεηα Μαπξνγέλε θαη ηεο απνζηεξνύλ εηζνδήκαηα, ε Μαληώ δελ δηζηάδεη λα αληηδηθήζεη ζθνδξά καδί ηνπο. Πξόθεηηαη γηα ηελ ππόζεζε ηνπ Μνλαζηεξηνύ ηνπ Αγ. Αλησλίνπ ζηελ Πάξν, κηα πινύζηα Μνλή πνπ θιεξνλνκηθά αλήθε ζηελ ζεία ηεο Γόκλα θαη ηελ νπνία κεηά ηελ Δπαλάζηαζε νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαηέιαβαλ, αλαιακβάλνληαο ηελ δηαρείξηζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηεο. Με ζεηξά αλαθνξώλ πξνο ηελ Γηνίθεζε, ε Μαπξνγέλε δηεθδηθεί ηελ επηζηξνθή ηεο Μνλήο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη όηαλ ε θεληξηθή εμνπζία (Τπ. Θξεζθείαο) απνθαζίδεη λα αλαιάβεη απηή ηελ επηηξνπεία ηνπ Μνλαζηεξηνύ, ώζηε ηα έζνδα ηεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη «πξνο όθεινο ηεο λενιαίαο» ηνπ λεζηνύ «δηα λα απνιαύζσζηλ απηώζη ηελ παηδείαλ, όηαλ ζπζηεζώζη ζρνιεία» 17, ε εξσίδα αληηδξά νξγηζκέλα. Σηο ελέξγεηεο απηέο ηεο πνιηηείαο θαη ηελ άξλεζε ηνπ Δθηειεζηηθνύ λα δηνξίζεη ηνλ αδειθό ηεο ηέθαλν σο επίηξνπν ηνπ Μνλαζηεξηνύ, ε Μαληώ ηηο εθιακβάλεη σο «αηηκία» εηο βάξνο ησλ Μαπξνγέλε, πνπ «θαη εμνρήλ ζέιεη πέζεη απάλσ κνπ όιε, δηόηη εδαπάλεζα ην παηξηθόλ κνπ πξνο ππεξάζπηζηλ ηεο Παηξίδνο θαη ηελ ζήκεξνλ λα αμηώλσκαη παξά ηεο εβαζηήο Γηνηθήζεσο ηνηαύηελ αηηκίαλ» 18. Αληθαλνπνίεηε γεληθόηεξα παξακέλεη ε Μαπξνγέλε από ηελ αληαπόδνζε ηεο πνιηηείαο ζηηο ζπζίεο ζηηο νπνίεο είρε ππνβιεζεί. Όηαλ δέρζεθε λα απνδεκησζεί γηα ηηο δαπάλεο πνπ έθαλε ζηνλ αγώλα κε εζληθέο νκνινγίεο ύςνπο γξ. «κε ην λα επξίζθεηαη εηο αλέρεηαλ κεγίζηελ ην ηακείνλ», έιαβε θαη ηελ ππόζρεζε όηη θάζε κήλα ζα ιακβάλεη 300 γξόζηα «ηεο αληακνηβήο ηνπ έζλνπο» θαη θάζε εμάκελν ηνπο ηόθνπο ησλ ρξεκάησλ ηεο. Ωζηόζν, ε ειιεληθή πνιηηεία δελ θάλεθε ζπλεπήο ζηελ δέζκεπζε ηεο, κε απνηέιεζκα ε Μαπξνγέλε λα παξαπνλείηαη δηαξθώο όηη αλαγθάδεηαη, γηα ηνλ βηνπνξηζκό ηεο, λα εμαξγπξώλεη ηηο νκνινγίεο ηεο ζε εμεπηειηζηηθή ηηκή 19. Αθόκε θαη ην 16 Η από 2/5/1823 αλαθνξά ηεο Μαπξνγέλε πξνο ηελ Γηνίθεζε, Αξρ. Παιηγγελεζίαο ηεο Βνπιήο αξ. εγγξάθνπ ΓΑΚ Τπ. ζξ. Φ.10 α , ΓΑΚ πιι. Βιαρνγηάλλε, θ. 15 εγγξ Παξαπνλνύκελε πξνο ηελ Γηνίθεζε, αλαθέξεη όηη δέρεηαη λα ηηο πσιήζεη κόιηο έλαληη ηνπ 18% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπο. 6

7 ζηηεξέζην ησλ ηεζζάξσλ πξνζώπσλ 20 πνπ ηεο είρε ρνξεγεζεί θαζπζηεξεί ή καηαηώλεηαη θαη ε Μαπξνγέλε αλαγθάδεηαη ζπλερώο λα πξνζθεύγεη ζηελ πνιηηηθή εμνπζία γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ν εκθύιηνο πόιεκνο καίλεηαη, ν Ικπξαήκ παζάο αλαθαηαιακβάλεη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελώ ν Θ. Κνινθνηξώλεο βξέζεθε θπιαθηζκέλνο ζην Μπνύξηδη Σα παξαπάλσ θαίλεηαη λα δηθαηνινγνύλ ηελ ηδηαίηεξε αθνζίσζε πνπ επέδεημε ε Μαπξνγέλε ζηνλ Καπνδίζηξηα, πνπ ηνλ ππνδέρζεθε κε ελζνπζηαζκό, ραξίδνληαο ηνπ κάιηζηα ην κπζηθό ζπαζί ηνπ παηέξα ηεο 21. Ο «εθζπγρξνληζηήο» θπβεξλήηεο βιέπεη κε ζπκπάζεηα ηελ Μ. Μαπξνγέλε θαη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα ηεο, θξαηώληαο κάιηζηα πξνζσπηθά ζεκεηώζεηο γηα απηά. Ήδε, ηνλ Γελάξε ηνπ 1828 ε Μαληώ είρε εηζπξάμεη 750 γξόζηα σο απνδεκίσζε γηα ηελ βιάβε πνπ ππέζηε θαηά ηνλ δεύηεξν εκθύιην, ελώ από ηηο δηθέο ηεο αλαθνξέο πξνθύπηεη, όηη ν Καπνδίζηξηαο ηεο εμαζθάιηδε θάπνηεο κηθξέο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο (5 ηάιεξα, 2 ηάιεξα θιπ). Η ρώξα ηεινύζε ππό πηώρεπζε, ην ίδην θαη ε Μαληώ πνπ δεη από ηελ «ειεεκνζύλε» ηεο θπβέξλεζεο : «κεηά ηελ απάληεζηλ ηεο επη ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο πιεξνθνξείηαη ην Δηξελνδηθείνλ ηνύην όηη ε θ. Μαληώ Μαπξνγέλνπο δελ ιακβάλεη κηζζόλ, αιιά όηη ε Κπβέξλεζηο ειεεί απηήλ» 22. Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Όζσλα (Απξίιην ηνπ 1833), δηαηάζζεηαη ην Γεληθό Σακείν λα ηεο θαηαβάιιεη 38 δξρ. εκεξεζίσο, ελώ ηνλ Γελάξε ηνπ 1834 ε Βαζηιηθή Γξακκαηεία ησλ ηξαηησηηθώλ έδσζε εληνιή ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ναππιίνπ λα ιάβεη ππόςε ηελ αλαθνξά ηεο Μαπξνγέλε θαη λα πξνζδηνξίζεη εύινγε αληακνηβή γηα ηηο ζπζίεο ηεο. Η Δπηηξνπή πξόηεηλε λα δνζνύλ ζηελ Μαληώ ρξήκαηα ή γε ή θάπνην βξαβείν. Η πξόηαζε απηή δελ πινπνηήζεθε πνηέ. Αληίζεηα, όηαλ κε ην ΒΓ ηεο 20 Μαίνπ 1834 «Πξνο αλαγλώξηζηλ ησλ εθδνπιεύζεσλ πξνο ηελ Παηξίδα όισλ ησλ αμησκαηηθώλ, ππαμησκαηηθώλ θαη ζηξαηησηώλ ησλ θαηά μεξά θαη ζάιαζζα Διιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ» απνλεκήζεθε ζηνλ θαζέλα από απηνύο «αξηζηείνλ» (κεηάιιην), ε Μαληώ δελ έιαβε θακηά απάληεζε ζηελ ζρεηηθή αίηεζε ηεο. πλέρηδε λα δεη κε ηελ κηθξή ζύληαμε ρήξαο ή απνκάρνπ θαη ηηο πξνζόδνπο από θάπνηα παηξνγνληθά θηήκαηα ηεο ζηελ Άλδξν θαη ηελ Πάξν, κέρξη ηνλ ζάλαην ηεο ην 1840, όπσο ζπλήζσο αλαθέξεηαη «ιεζκνλεκέλε από ηελ παηξίδα». Η ίδηα ε Μαληώ, γξάθνληαο ζηνλ Καπνδίζηξηα, είρε απνδώζεη ηελ αραξηζηία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζην θύιν ηεο: «Δμνρώηαηε! Η 20 Έρεη καδί ηεο πάληνηε 1-2 ππεξέηξηεο γεγνλόο πνπ δηαςεύδεη ηελ εηθόλα ηεο απόιπηεο έλδεηαο ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη κπζηζηνξεκαηηθά. 21 Μ.Σαζνύιαο,.ο.π., ζ ΓΑΚ επ. Οηθνλνκίαο θ. 245 Καπνδηζηξηαθό αξρείν. 7

8 Γπλαηθεία θύζηο κε ηελ νπνίαλ κε επξνζδηώξηζελ ν ζεόο κε θάκλεη αδύλαηνλ εηο ην λα εθηειώ όζα ε αλδξηθή θύζηο ελεξγεί εηο ηα πξνο ην δελ αλαγθαία. Δγώ δηα ηελ παηξίδαλ ην παλ απώιεζα θαηέβαιινλ θαη απηό ην ηειεπηαίνλ δελάξηνλ ηεο ρήξαο Δμνρώηαηε αλ δελ κ εκπόδηδελ ε αζζελήο θύζηο ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ, αλαληηξξήησο έπξεπε λα ζαο δεηήζσ ππνύξγεκά ηη πξνο αληηκηζζίαλ ησλ ζπζηώλ κνπ λα δήζσ, αιιά εκπνδηδνκέλε από απηήλ ηελ ηδίαλ θύζηλ, παξαθαιώ κε ηνύην λα παξεγνξήζεηε ηελ δπζηπρίαλ κνπ δην θαη πξνζδνθνύζα ηελ δηθαίαλ επίηεπμηλ ηεο αηηήζεσο κνπ θεξύηηνκαη δηα βίνπ ηεο απηνύ εμνρόηεηνο αο έλζεξκνο Λάηξεο θαη πξόζπκνο Γνύιε» 23. Δίλαη δύζθνιν λα ακθηζβεηήζεη θαλείο ηηο παξαπάλσ αηηηάζεηο ηεο Μαπξνγέλε. Οη πεξηζζόηεξνη άλδξεο-εθπξόζσπνη ησλ εγεηηθώλ νκάδσλ ηεο Δπαλάζηαζεο εγθαηέζηεζαλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ εμνπζία ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο είηε σο εθθξαζηέο ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο είηε σο ζηειέρε ηεο «εθζπγρξνληζηηθήο» γξαθεηνθξαηίαο ηνπ 24. Έηζη, παξ όηη ην πνιηηηθό ππνθείκελν πνπ είρε δηακνξθσζεί ελόςεη θαη κέζα από ηελ δηαδηθαζία ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Δηθνζηέλα 25, ζηόρεπε ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο δεκνθξαηηθήο παηξίδαο, ηεο πνιηηηθήο εζηίαο ησλ απαληαρνύ εξαζηώλ ηεο ειεπζεξίαο 26, ε λέα εμνπζία εγθισβηζκέλε ζε πξαθηηθέο πξνζσπηθήο δηαρείξηζεο ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο δελ απνκαθξύλζεθε νπζηαζηηθά από ηελ ινγηθή ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ησλ πξνλνκίσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 27. Η Μαληώ Μαπξνγέλε, έρνληαο ράζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα δηαπξαγκαηεπζεί ζε απηό ην παηγλίδη, ππέζηε κηα ζνβαξή ήηηα. νβαξόηεξε, όκσο είλαη ε ζύζηνηρε ήηηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο: Σν ηέινο ηεο εκηθενπδαξρηθήο επνρήο πνπ 23 ΓΑΚ Γελ. γξακκ θ Βι εληειώο ελδεηθηηθά Ν. Γηακαληνύξνπ, ό.π., ζ. 189 επ. 25 Δίλαη αδύλαηνλ ζηελ ζύληνκε απηή κειέηε απηή λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο σο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο. Η ζύγρξνλε ηζηνξηνγξαθία έρεη αλαδείμεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληηθάζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ην ακηγώο πνιηηηθό πεξηερόκελν πνπ απέθηεζε ε εζληθή νληόηεηα πνπ πξνέθπςε κέζα από απηέο, βι. ελδεηθηηθά Ν. Ρνηδώθνπ «Σν Έζλνο σο πνιηηηθό ππνθείκελν. ρόιην γηα εζληθό πνιηηηθό θίλεκα», κε πινύζηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζην Π. Πηδάληα (επηκ.), ό.π., ζ. 223 επ., Π. Λέθα, «Nationalism qua Modernization: The Greek War of Independance», ζην ίδην, ζ. 267 επ. 26 Βι. Ν. Αιηβηδάηνπ, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή πληαγκαηηθή ηζηνξία, Αζήλα- Κνκνηελή, Α. άθθνπια, 1981, ζ. 21 επ. ηδίσο 43 επ., Α. Μάλεζε, Η Φηιειεύζεξε θαη Γεκνθξαηηθή ηδενινγία ηεο Δζληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αλάηππν από ηνλ 27 ν Σόκν «Δπίζεκνη Λόγνη» ηνπ ΔΚΠΑ, Αζήλα, 1987, Γ. Αλαζηαζηάδε, Ο Γεκνθξαηηθόο θαη θηιειεύζεξνο πνιηηηζκόο ηεο Δζλεγεξζίαο ηνπ 1821, Αλάηππν, Παλεγπξηθόο ιόγνο πνπ εθθσλήζεθε ζηηο ζην ΑΠΘ. 27 Με ηα παξαπάλσ δελ ακθηζβεηείηαη ε ηνκή πνπ επέθεξε ε Δπαλάζηαζε ηόζν ζηα ζρήκαηα νξγάλσζεο θαη άζθεζεο ηεο εμνπζίαο, όζν θαη ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ πξνέξρνληαλ από παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα (βι.. Αλαγλσζηνπνύινπ, «Η δηπιή αλάγλσζε ηεο Δπαλάζηαζεο ζην πιαίζην ηεο απηνθξαηνξηθήο ινγηθήο πεξί εμνπζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο», Ν. Θενηνθά-Ν. Κνηαξίδε, «Οη ζεζκνί ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε», Π. Πηδάληα (επηκ.), ό.π., ζ. 289 επ θαη 334 επ. αληίζηνηρα). Δπηζεκαίλεηαη απιώο θαη εθ ησλ ελόλησλ όηη νη πξαθηηθέο πξόζβαζεο ζηελ εμνπζία θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο ηειεπηαίαο δηαηεξνύλ, εκθαλώο αλαλνεκαηνδνηεκέλα ζην λεσηεξηθό πιαίζην ηνπ εζληθνύ θξάηνπο, θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο ζέζκηζεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 8

9 ζεκαηνδόηεζε ε ίδξπζή ηεο δελ νδήγεζε ζηελ ιεηηνπξγία ελόο δεκνθξαηηθνύ θξάηνπο δηθαίνπ, κε απνηέιεζκα ην ειιεληθό θξάηνο λα κελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ νύηε θαλ ζε θάπνηνπο από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ζεκειίσζήο ηνπ ηελ ίζε θνηλσληθή αμηνπξέπεηα πνπ απηνί δηεθδίθεζαλ. 9

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα