Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη"

Transcript

1 Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη ηης Ιθιγένειας Καμηζίδου επίκ. Καθηγήηπιαρ ζηο Τμήμα Νομικήρ Α.Π.Θ. «ηελ δεκόζηα ζθαίξα ππάξρεη ησ όληη αλέθαζελ ε ζησπή ησλ γπλαηθώλ. Η εθθσθαληηθή ζησπή ηνπο. Ο ιόγνο ηνπο δελ αθνύγεηαη, πνιιώ δε κάιινλ δελ εηζαθνύγεηαη ην ζέκα όκσο δελ είλαη απιώο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηηο ηζρύνπζεο δνκέο εμνπζίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Δίλαη ε αλαδηάηαμε ησλ ζηόρσλ ηεο θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ δνκώλ ηεο κέζα από ηελ ελζσκάησζε ησλ απνζησπεκέλσλ από ηελ πνιηηηθή ζθέςε αμηώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο Σν δήηεκα αθνξά, επνκέλσο, δσηηθά ηελ ίδηα ηελ δεκνθξαηία: πσο ζα δηαπιαηπλζεί δερόκελε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ γπλαηθώλ θαη εγθνιπνύκελε ηηο ιεγόκελεο γπλαηθείεο αμίεο θαη πσο ζα ηηο πεξηιάβεη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο. Έηζη ώζηε λα απνβάιιεη ην ζεμηζηηθό ηεο ραξαθηήξα νξηδόκελε θαηά θύιν αιιά ππεξθεξάδνληαο, ηαπηόρξνλα ηελ αξρατθή δνκή ζθέςεο ησλ ηεξαξρεκέλσλ δπτζκώλ: άλδξαο- γπλαίθα, κπαιό- ζώκα, δεκόζην ηδησηηθό θαη νύησ θαζεμήο» Γ. Κξαβαξίηνπ, Φύιν θαη Γίθαην, Αζήλα, Παπαδήζεο, 1996, ζ. 109, Η Γηώηα Κξαβαξίηνπ, αληρλεύνληαο ηνπο πεξίπινθνπο όξνπο γηα ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ, ζηήξηδε ηελ ζθέςε ηεο ζηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο από ηελ δεκόζηα ζθαίξα θαη βέβαηα από ην θνηλσληθό ζπκβόιαην. Σνύην εμεγεί ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ Μαληώ Μαπξνγέλε 1, πνπ ελώ ππήξμε κηα από ηηο ιίγεο αλαγλσξίζηκεο πξσηαγσλίζηξηεο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, απνθιείζηεθε από ηελ δεκόζηα δσή ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο, δησθόκελε, ζύκθσλα κε κηα γεληθόηεξα θξαηνύζα αληίιεςε, από δηάθνξεο νκάδεο, νη νπνίεο κέζα από ηελ επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία δηεθδηθνύζαλ ηελ θαηάιεςε θαη ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 2. Η 1 Σα βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαζώο θαη ηα πεξηζζόηεξα έγγξαθα ηεο Μ. Μαπξνγέλε αληιήζεθαλ από ηελ βηνγξαθία ηνπ Μ. Σαζνύια, Μανηώ Μαςπογένη, Ιζηνξηθό Αξρείν, εθδ. Γήκνπ Μπθνλίσλ, 1997, ν νπνίνο επηζεκαίλεη όηη ε Μαληώ είλαη γλσζηή ζηελ ηζηνξηνγξαθία σο Μαπξνγέλνπο, επεηδή νη ιόγηνη ηεο επνρήο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ ηύπν ηεο θαζαξεύνπζαο γηα ην επίζεηό ηεο, όκσο ε ίδηα ππέγξαθε πάληνηε σο Μαπξνγέλε. Δπραξηζηίεο νθείισ ζηνλ ινραγό ε.α Βαζίιε Βνπηέξν πνπ κε βνήζεζε λα απνθηήζσ πξόζβαζε ζε αδηαβάζκεηα έγγξαθα, πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηνπ ΓΔ. 2 Όπσο είλαη γλσζηό, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθξόηεζαλ ην επαλαζηαηηθό θίλεκα ηνπ 1821 ήηαλ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή, γξήγνξα δε εμειίρζεθε ζε έληνλε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, έηζη ώζηε ν Ν. βνξώλνο, Επιζκόπηζη ηηρ Νεοελληνικήρ Ιζηοπίαρ, Θεκέιην, Αζήλα, 1976, ζ. 58 επ. λα δηαθξίλεη ηελ εγεζία ηνπο ζε ζπληεξεηηθή θαη πξννδεπηηθή, ελώ ν Ν. Γηακαληνύξνο, 1

2 πεξίπησζε ηεο Μαπξνγέλε κνηάδεη ππνδεηγκαηηθή γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θαλόλα πνπ επέβαιε -θαη ελ πνιινίο επηβάιιεη- ηελ έμσζε ησλ γπλαηθώλ από ηνλ δεκόζην ρώξν, δεδνκέλνπ όηη ν ηειεπηαίνο απνηειεί ην πεδίν αλάπηπμεο ησλ αλδξηθώλ δεμηνηήησλ, αμηώλ θαη ζηνρεύζεσλ. Δπηπιένλ, ε εξσίδα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, κε ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηεο, θαίλεηαη λα ακθηζβήηεζε έκπξαθηα ηελ ζηεξενηππηθή εηθόλα ηεο γπλαίθαο πνπ δηακνξθσλόηαλ θαηά ηελ ηδξπηηθή πεξίνδν ηνπ ειιεληθνύ πνιηηεηαθνύ ζρεκαηηζκνύ 3 : όρη κόλνλ πξνζπάζεζε λα αλαπηύμεη ε ίδηα επαλαζηαηηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά όληαο εξσηηθή ζύληξνθνο ηνπ Γεκήηξηνπ Τςειάληε, δηεθδίθεζε ε παξνπζία ηεο δίπια ηνπ λα έρεη πνιηηηθό λόεκα θαη δελ αξθέζηεθε λα ζπκπνξεπηεί κε ηνλ εγέηε σο ηξπθεξή ζπκπαξαζηάηεο, σο «ηξνθ[όο] ηεο εζληθήο γαινπρίαο θαη ηεο παηξησηηθήο κεηξόηεηαο» 4. Πξαγκαηηθά, από ηηο αξρέο ηεο Δπαλάζηαζεο, ζηα ηέιε ηεο άλνημεο ηνπ 1821, ε Μαπξνγέλε είρε δεκηνπξγήζεη ζην λεζί ηεο ηελ Μύθνλν έλα ζώκα 150 ζηξαηησηώλ, πνπ εμνπιίζηεθαλ θαη κηζζνδνηνύληαλ από απηήλ, κε πξννπηηθή λα πεξάζνπλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη λα ελσζνύλ κε ηα εθεί επαλαζηαηεκέλα ζηξαηεύκαηα. Μάιηζηα, ε Μαληώ είρε ήδε λαπιώζεη γηα ηνλ ζθνπό απηό ην «βξηγάλδηνλ» ηνπ θαπεηάλ Μάξθνπ Νηόξδνπ, σζηόζν ν θαηάπινπο ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ ζηελ άκν 5, δεκηνύξγεζε κεγάιε αλαηαξαρή θαη θόβν, καηαηώλνληαο ην ζρέδην ηεο. Σκήκα ηνπ ζώκαηνο πνπ ε Μαληώ ζπληεξνύζε, δειαδή 50 ζηξαηηώηεο ππό ηνλ Αληώλε Ράθα, ελώζεθαλ κε ηηο δπλάκεηο πνπ νη πξνύρνληεο ηεο Μπθόλνπ έζηεηιαλ ζηελ άκν γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ απόθξνπζε ηεο επηδξνκήο. Η ίδηα ε Μαληώ απαληώληαο ζηελ κεηέξα ηεο πνπ ηελ θαινύζε λα πεξάζεη ζηελ Σήλν γηα λα δεηήζνπλ από εθεί θαηαθύγην ζηελ Δπξώπε, δήισζε όηη ζα είλαη ε «πζηεξηλή ηεο παηξίδνο κνπ ήηηο αλ ην θαιέζεη ε ρξεία λα κηζεύζσ, ζέισ ππάγεη κεηά ησλ ζηξαηησηώλ κνπ εηο Πεινπόλλεζνλ» 6. Οι απαπσέρ ηηρ ζςγκπόηηζηρ ηος νεοελληνικού κπάηοςρ , Αζήλα ΜΙΔΣ, 2002, ζ. 108 επ., επηιέγεη ηελ πην νπδέηεξε θαηάηαμή ηνπο ζε απηόρζνλεο θαη εθζπγρξνληζηέο, αλαδεηθλύνληαο, πάλησο, ηελ κεγάιε απόζηαζε πνπ ρώξηδε ηα ζεζκηθνπνιηηηθά ζρέδηα ηνπο. Αθόκε, ν Π. Πηδάληαο, «Από ξαγηάο Έιιελαο πνιίηεο. Γηαθσηηζκόο θαη Δπαλάζηαζε » ζε ηνπ ίδηνπ (επηκ.) Η Ελληνική Επανάζηαζη ηος Ένα εςπωπαϊκό γεγονόρ, Αζήλα, Κέδξνο, 2009, ζ. 13 επ. (50 επ.) κηιά γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θόζκνπο, πνπ ζπγθξόηεζαλ ηελ επαλαζηαηηθή εγεζία: απηόλ πνπ είρε δηακνξθσζεί κέζα από ην νζσκαληθό ζύζηεκα εμνπζίαο (θνηδακπάζεδεο, αξκαηνινί θαη έλνπιεο ηνπηθέο αξηζηνθξαηίεο), απηόλ ησλ εκπόξσλ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ. Η αληηκεηώπηζε ηεο Μαπξνγέλε, ινηπόλ, από όζνπο αζθνύζαλ εμνπζία ή δηαηεξνύζαλ κηα εγεηηθή ζέζε, πξέπεη πξώηα από όια λα εηδσζεί κέζα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθνθνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ, πνπ νδήγεζαλ ζε έλαλ εκθύιην πόιεκν θαη δηακόξθσζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. 3 Σελ δηαδηθαζία δηακόξθσζεο απηήο ηεο εηθόλαο, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζή ηεο δείρλεη κέζα από ηα ινγνηερληθά θείκελα κε ηδηαίηεξε δηεηζδπηηθόηεηα ε Μ.Μηθέ, Έπωρ (ανη)εθνικόρ. Επωηική επιθςμία και Εθνική ηαςηόηηηα ηον 19 ο αιώνα, Αζήλα Πόιηο, Ό.π., ζ Ινπιίνπ Βι. Μ. Σαζνύια, ό.π., ζ

3 Έηζη θάπσο ζπκόκαζηε ηελ Μαληώ Μαπξνγέλε ε ηζηνξηνγξαθία, ε ινγνηερλία θαη νη ηέρλεο γεληθόηεξα (δσγξαθηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο θαη ηειεόξαζε 7 ) ηελ παξνπζηάδνπλ σο θινγεξή εξσίδα, αθνζησκέλε κε όιε ηελ ςπρή ηεο ζηνλ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο, ηνπ νπνίνπ ππήξμε αθνύξαζηνο ρνξεγόο θαη ζεξκόο θήξπθαο ζε όιε ηελ Δπξώπε 8. Η εηθόλα απηή ηεο αληδηνηεινύο παηξηώηηζζαο πνπ ζπζίαζε ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηεο γηα ηελ παηξίδα, ππνγξακκίδεηαη από ηηο θαθνπρίεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, αιιά θαη ηελ άξλεζε ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο λα αλαγλσξίζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο, δεδνκέλνπ όηη νπδέπνηε ε δηνίθεζε απάληεζε ζηελ αίηεζε ηεο γηα ηελ ρνξήγεζε Αξηζηείνπ, ε δε ζύληαμε πνπ ηεο απνλεκήζεθε δελ ήηαλ πξνζσπηθή, αιιά ρεξείαο. Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ε εγγνλή ηνπ βνεβόδα ηεο Μπθόλνπ Γεκήηξε Μαπξνγέλε, θόξε ηνπ ζπαζάξε ηνπ εγεκόλα ηεο Μνιδνβιαρίαο θαη κεηέπεηηα αθκαίνπ εκπόξνπ ηεο Σεξγέζηεο Νηθόιανπ Μαπξνγέλε, ζπκκεηείρε ελεξγά ζην εγρείξεκα δεκηνπξγίαο κηαο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο ειεπζεξίαο θαη ηζόηεηαο, θαηαβάιινληαο βαξύ ην ηίκεκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θνηλσληθήο ηεο ηάμεο θαη ηνπ παξαδνζηαθνύ ηεο ξόινπ σο γπλαίθαο. Οη λεσηεξηθέο πνιηηεηαθέο δνκέο δελ θαηόξζσζαλ λα ηελ ππνδερζνύλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα ηεο εμαζθαιίζνπλ ηελ ζέζε πνπ αληηζηνηρνύζε ζηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη επηβίσζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο. Η «σξαία θαη γελλαία Μπθνληάηηζζα» πέζαλε ιεζκνλεκέλε από ηελ παηξίδα ηεο θαη, θαηά ηνλ κύζν, θησρή. Η ηζηνξία ηεο Μαληώο, σζηόζν, δελ είλαη απηή ελόο πξνδνκέλνπ νξάκαηνο, αιιά κηαο ήηηαο, ζίγνπξα βαξηάο θαη κε έκθπια ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο όκσο κηαο ήηηαο πνιηηηθήο. ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε πνπ πξνηείλεηαη ζην ζύληνκν απηό ζρεδίαζκα, ε Μαληώ πξσηνζηάηεζε ζηελ εμέγεξζε θαηά ηεο Τςειήο Πύιεο σο ππνθείκελν 7 Νέα, όκνξθε θαη πξνεξρόκελε από νηθνγέλεηα ηεο αλώηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, ε Μαληώ Μαπξνγέλε πξνμέλεζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ζαπκαζκό θηιειιήλσλ θαιιηηερλώλ ήδε ζηελ δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο, όπσο καξηπξνύλ ε ξνκαληηθή λνπβέια ηνπ T.Ginouvier, Mavrogéni ou l héroine de la Grèce, nouvelle historique et cotemporaine suivie d une lettre de l'heroine aux dames parisiennes, Παξίζη, Delaforest, 1825 θαη νη ιηζνγξαθίεο ηνπ Adam Friedel. ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα ν Blancard, Les Mavrogeni: essai d étude additionnelle à l histoire de la Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, Παξίζη, Flammarion ρρ μεθηλά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο Μαπξνγέλε πνπ ηελ νινθιεξώλεη ην 1919 κε ην Quelques détails additionnels à la monographie des Mavrogeni ouvrage très documenté sur l histoire de la Grèce. Publié à Paris en 1919, Μαζζαιία, Imprimerie Marseillaise, ηελ Διιάδα, ζθίηζα ηεο έθαλαλ νη Φ.Κνληνγινπ, π. Βαζηιείνπ θ.ά., πξνηνκέο ηεο βξίζθνληαη ζηελ Μύθνλν, ηελ Πάξν θαη ην πεδίν ηνπ Άξεσο ζηελ Αζήλα, ε Αζ. Σαξζνύιε αζρνιείηαη κε ηελ βηνγξαθία ηεο, ελώ ηα ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα ησλ Γ. Ρνύζζνπ θαη Υξ. Υαηξόπνπινπ δεκνζηεύηεθαλ ζε ζπλέρεηεο ζηνλ Σύπν θαη θαηόπηλ δξακαηνπνηήζεθαλ. Γελ ζα ήηαλ, ινηπόλ, ππεξβνιή λα ππνζηεξίμεη θαλείο, όηη κέρξη ζήκεξα ε Μ.Μαπξνγέλε είλαη κηα ιατθή εξστδα, κηα γπλαίθα πνπ ζπγθηλεί θαζώο θαηά ηνλ αξρηθό ηίηιν ηνπ αθεγήκαηνο ηνπ Γ. Ρνύζζνπ ππήξμε «Γειαζκέλε αλάκεζα ζηε δόμα θαη ηνλ έξσηα». 8 Σα δπν γξάκκαηα ηεο Μαληώο ζηηο γπλαίθεο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, κε ηα νπνία πξνζπαζνύζε λα ζπλεγείξεη ηνπο επξσπαίνπο ππέξ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Ginouvier, ν νπνίνο πξνθαλώο επεμεξγάζηεθε ηηο ηδέεο θαη ην ύθνο ηεο εξσίδαο ηνπ. 3

4 κηαο παξαδνζηαθήο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο 9, ή ηνπιάρηζηνλ σο θνξέαο κηαο παξαδνζηαθήο ηδενινγίαο θαη παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία θαη ηελ άζθεζε ηεο. Όπσο πξνθύπηεη από ην πιήζνο ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηππώλνπλ ηελ δξάζε ηεο θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηελ ππό ζπγθξόηεζε πνιηηεία, ε Μαπξνγέλνπο μεθηλά ηνλ αγώλα ηεο ηαπηόρξνλα σο εθθξαζηήο κηαο ηδέαο γηα ηελ ειεπζεξία θαη σο θπζηθή ζπλδηαρεηξίζηξηα ηεο λέαο πνιηηηθήο ηάμεο, όπνπ ε αληηθαηάζηαζε ησλ άδηθσλ θαη δηεθζαξκέλσλ αξρόλησλ από θσηηζκέλνπο, νκνγελείο εγέηεο (αθέληεο;) ζα απνθαηαζηήζεη ηελ δηθαηνζύλε θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη επηαμία. Γηα ηελ λέα απηή εμνπζία κάρεηαη ε Μαπξνγέλε θαη κε απηήλ δηαιέγεηαη, κε έλα απνιύησο θαζηεξσκέλν ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία ηξόπν: πξνζθέξεη ζε απηήλ ζεκαληηθό κέξνο από ηελ πξνίθα ηεο 10, ππνλνκεύνληαο ηελ θνηλσληθή ηεο ππόζηαζε, ζηηά όμωρ άμεζα και επιηακηικά ηο οθειλόμενο ανηάλλαγμα. Σν αληάιιαγκα απηό πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ίδηα θαη αθνξά όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο: έηζη ε Μαπξνγέλε νξίδεη ηελ νθεηιόκελε ζε απηήλ αληακνηβή ζε ρξήκα, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ρνξεγόο έλνπινπ ζώκαηνο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε πιηθή ππνζηήξημε γηα παξάδεηγκα επηκέλεη δηαρξνληθά ζην λα ηεο παξαρσξείηαη νηθία ζην Ναύπιην -βαζηθή έδξα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ζέαηξν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εμειίμεσλ. Δπίζεο δηεθδηθεί δηνηθεηηθή αξσγή, αθόκε θαη γηα ππνζέζεηο πνπ δελ αλάγνληαλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ λνκνζεηηθνύ ή ηνπ εθηειεζηηθνύ, όπσο γηα δηαθνξέο πνπ αθνξνύζαλ θάπνηεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπ παηέξα ηεο, πνπ είρε πεζάλεη αξθεηά ρξόληα πξηλ από ηελ θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο 11. Η Μαληώ καδί κε ηνλ δήιν ηεο γηα ηελ απνηίλαμε ηεο νζσκαληθήο ηπξαλλίαο, εηζθέξεη, όπσο θαη πνιινί άιινη πξσηαγσληζηέο ηεο επνρήο, απηό πνπ ζα απνηειέζεη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο: ηην ζςνδιαλλαγή ωρ μέζο παπαγωγήρ και νομιμοποίηζηρ ηηρ πολιηικήρ εξοςζίαρ. Γηα ηελ Μαληώ, παξ όηη ε δξάζε ηεο έρεη σο ζηόρν ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επεκεξία ηνπ έζλνπο, ε ζρέζε κε ηελ εμνπζία είλαη πξνζσπηθή θαη απνθέξεη πξνλόκηα, όρη ηόζν ιόγσ ηεο 9 Γηα ηελ παξαδνζηαθή επαλάζηαζε σο κεραληζκό δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηελ νζσκαληθή εμνπζία θαη ηνπο θαηαθηεκέλνπο ξαγηάδεο βι. Ν. Κνηαξίδε, Παπαδοζιακή Επανάζηαζη και Εικοζιένα, Αζήλα, Πιέζξνλ, 1993, όπνπ δείρλεηαη, όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, νη εμεγέξζεηο ζπλήζσο δελ είραλ σο αληηθείκελν ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο δνκήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά ηελ δηεθδίθεζε πξνλνκίσλ ή βειηίσζεο ηεο ζέζεο ησλ εμεγεξκέλσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 10 Μέξνο ηεο νπνίαο, πάλησο θιάπεθε, όηαλ ε νκάδα ηνπ Σνκπνύδε κπήθε ζην ζπίηη ηεο ζην Ναύπιην κε αθνξκή ηελ πεξίεξγε ππξθαγηά πνπ μέζπαζε ηνλ Μάην ηνπ 1823, βι. Μ.Σαζνύια, ό.π., ζ. 79 επ. 11 Βι. γηα παξάδεηγκα ην έγγξαθν ηνπ Βνπιεπηηθνύ ηεο 10/6/1823 γηα ηηο 3 ρξεσζηηθέο νκνινγίεο ηνπ παηέξα ηεο. 4

5 θαηαγσγήο ηεο, αιιά ιόγσ ησλ εθδνπιεύζεσλ πνπ πξνζέθεξε ζηελ παηξίδα. Αο επηζεκαλζνύλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Σν γεγνλόο όηη ε πξώηε νκάδα πνπ εμόπιηζε θαη ρξεκαηνδνηνύζε ε Μαπξνγέλε ζηελ Μύθνλν ην 1821 δηαιύζεθε (ζύκθσλα κε ηελ δηθηά ηεο καξηπξία επεηδή αξθεηνί αξξώζηεζαλ, ελώ άιινη αξθέζηεθαλ ζην λα θαηαρξαζηνύλ ηνπο κηζζνύο ηνπο), δελ ηελ απνζάξξπλε. Πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ζηελ άκπλα ηεο Υίνπ θαη, κπζηηθά γηα «λα γιπηώζεη από ηαο ζπγρύζεηο ηεο θακειίαο» ηεο, ζπγθέληξσζε θαη πάιη ζηξαηηώηεο νξίδνληαο επίηξνπν ηνπο ηνλ μάδειθν ηεο, όκσο «ηα έμνδα κνπ επήγαλ εηο κάηελ δηόηη είρνλ πξνζθελύζεη νη Μαζηηρνρσξνύζνη (Βξνληαξνύζηδεο)» 12. Φαίλεηαη πσο θάπνηνη από απηνύο ηνπο ζηξαηηώηεο (50) ζηάιζεθαλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη ν Τςειάληεο ηνπο ελζσκάησζε ζην ζώκα ηνπ Νηθήηα ηακαηειόπνπινπ θαη πήξαλ κέξνο ζηελ κάρε ησλ Γεξβελαθίσλ. Σελ κεγαιύηεξε ζηξαηησηηθή νκάδα, πάλησο, ηελ νξγάλσζε όηαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1822 ν ερζξηθόο ζηόινο απεηινύζε ηα λεζηά θαη ηδίσο ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο. Σόηε, βάδνληαο ελέρπξν θάπνηα θνζκήκαηα ηεο, δαλείζηεθε από ηνλ ζείν ηεο 800 γξόζηα, κε ηόθν 18% θαη ζπγθξόηεζε ζώκα 200 Σήλησλ κηζζνθόξσλ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Μπθόλνπ. Η ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ηνπ ζώκαηνο απηνύ γηα ηελ άκπλα ηνπ λεζηνύ παξακέλεη ακθηζβεηνύκελε 13, ζα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε Μαπξνγέλε ακέζσο κόιηο πέξαζε ν θίλδπλνο εκθαλίζηεθε ελώπηνλ ηεο Γεκνγεξνληίαο ηεο Μπθόλνπ θαη δήηεζε λα ηεο θαηαβιεζνύλ ηα 800 γξ. θαη νη ηόθνη από ην ηακείν ηνπ λεζηνύ. Σν αίηεκα απηό επαλέξρεηαη ζηαζεξά, ζε πνιιέο αλαθνξέο πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 14, κε απνηέιεζκα ν ζεκεξηλόο αλαγλώζηεο ηνπο λα έρεη ηελ εληύπσζε όηη ην θξάηνο παξακειεί ηηο ππνζέζεηο ηεο εξσίδαο ηνπ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε πξώηε ζρεηηθή αλαθνξά πξνο ην Βνπιεπηηθό γηα ην δήηεκα απηό έρεη εκεξνκελία 2/5/1823, δειαδή κόιηο 7 κήλεο αθόηνπ ε Μαληώ ππνβιήζεθε ζηελ δαπάλε θαη ζε κηα πεξίνδν πνπ αθελόο νη εληάζεηο κεηαμύ ησλ πξναλαθεξόκελσλ νκάδσλ θνξπθώλνληαη 15, αθεηέξνπ ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο είλαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ε αλάγθε δαλεηζκνύ ηεο ρώξαο είλαη πξόδειε, είλαη ε πεξίνδνο πνπ νδήγεζε ζηελ ζύλαςε ηνπ πεξίθεκνπ βξεηαληθνύ δαλείνπ. ηελ ίδηα αλαθνξά, ε Μαληώ δελ δηεθδηθεί κόλν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ όξσλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα παξακείλεη ελεξγόο παξάγνληαο ησλ πνιηηηθώλ δξώκελσλ (όπσο ε ίδηα δειώλεη «ηα ρξήκαηα 12 ΓΑΚ ππ. Δζσηεξηθώλ θ /7/ Η ίδηα ζηηο πνιπάξηζκεο αλαθνξέο ηεο ππνζηεξίδεη όηη ε παηξίδα ηεο ρξσζηά ζε απηήλ ηελ ύπαξμε ηεο, όκσο ε Καληδειαξία ηεο Μπθόλνπ άιινηε αξλείηαη ηελ ζθνπηκόηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθζηξαηείαο ηεο Μαληώο, ελώ νη καξηπξίεο ησλ μέλσλ κπζηζηνξηνγξάθσλ αθνξνύλ θπξίσο ηελ ξνκαληηθή εηθόλα κηαο λέαο θαη όκνξθεο γπλαίθαο πνπ δηαηξέρεη ην λεζί θαη εκςπρώλεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. 14 Βι. Μ. Σαζνύια, ό.π., ζ. 87 επ. 15 Δθείλεο ηηο εκέξεο, ζ ηηο 18/5, νη Κνινθνηξώλεο θαη Τςειάληεο κε άιινπο αξρεγνύο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ θίλεκα θαηά ηεο Κπβέξλεζεο κε έδξα ηελ ειίκλα. 5

6 ζα ηα δηαζέζσ γηα ηηο παξνύζεο αλάγθεο ηνπ γέλνπο»), αιιά θαη κεξίδην ζηελ δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο «Πξνο ηνύηνηο παξαθαιώ ζεξκώο ηελ ππεξηάηελ Γηνίθεζηλ δηα λα ήζειε λεύζεη εηο ην λα δηνξίζε ηνπο παηξηώηεο κνπ, όζνπο ήζειε πξνζηάμεη, εηο ηνλ ειιεληθόλ ζηόινλ, δηα λα κε απνζάλνπλ ηεο πείλαο νίηηλεο δηα δώζεο θσλήο κε επαξαθάιεζαλ ελ θαηξώ αλαρσξήζεσο κνπ από παηξίδαλ κνπ θαη ππεζρέζελ απηνίο δηα ηνλ παηξησηηζκόλ ηνπο» 16. Ωζηόζν, όηαλ νη ζπκπαηξηώηεο ηεο από ηελ Πάξν ακθηζβεηνύλ ηα πξνλόκηα ηεο νηθνγέλεηα Μαπξνγέλε θαη ηεο απνζηεξνύλ εηζνδήκαηα, ε Μαληώ δελ δηζηάδεη λα αληηδηθήζεη ζθνδξά καδί ηνπο. Πξόθεηηαη γηα ηελ ππόζεζε ηνπ Μνλαζηεξηνύ ηνπ Αγ. Αλησλίνπ ζηελ Πάξν, κηα πινύζηα Μνλή πνπ θιεξνλνκηθά αλήθε ζηελ ζεία ηεο Γόκλα θαη ηελ νπνία κεηά ηελ Δπαλάζηαζε νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαηέιαβαλ, αλαιακβάλνληαο ηελ δηαρείξηζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηεο. Με ζεηξά αλαθνξώλ πξνο ηελ Γηνίθεζε, ε Μαπξνγέλε δηεθδηθεί ηελ επηζηξνθή ηεο Μνλήο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη όηαλ ε θεληξηθή εμνπζία (Τπ. Θξεζθείαο) απνθαζίδεη λα αλαιάβεη απηή ηελ επηηξνπεία ηνπ Μνλαζηεξηνύ, ώζηε ηα έζνδα ηεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη «πξνο όθεινο ηεο λενιαίαο» ηνπ λεζηνύ «δηα λα απνιαύζσζηλ απηώζη ηελ παηδείαλ, όηαλ ζπζηεζώζη ζρνιεία» 17, ε εξσίδα αληηδξά νξγηζκέλα. Σηο ελέξγεηεο απηέο ηεο πνιηηείαο θαη ηελ άξλεζε ηνπ Δθηειεζηηθνύ λα δηνξίζεη ηνλ αδειθό ηεο ηέθαλν σο επίηξνπν ηνπ Μνλαζηεξηνύ, ε Μαληώ ηηο εθιακβάλεη σο «αηηκία» εηο βάξνο ησλ Μαπξνγέλε, πνπ «θαη εμνρήλ ζέιεη πέζεη απάλσ κνπ όιε, δηόηη εδαπάλεζα ην παηξηθόλ κνπ πξνο ππεξάζπηζηλ ηεο Παηξίδνο θαη ηελ ζήκεξνλ λα αμηώλσκαη παξά ηεο εβαζηήο Γηνηθήζεσο ηνηαύηελ αηηκίαλ» 18. Αληθαλνπνίεηε γεληθόηεξα παξακέλεη ε Μαπξνγέλε από ηελ αληαπόδνζε ηεο πνιηηείαο ζηηο ζπζίεο ζηηο νπνίεο είρε ππνβιεζεί. Όηαλ δέρζεθε λα απνδεκησζεί γηα ηηο δαπάλεο πνπ έθαλε ζηνλ αγώλα κε εζληθέο νκνινγίεο ύςνπο γξ. «κε ην λα επξίζθεηαη εηο αλέρεηαλ κεγίζηελ ην ηακείνλ», έιαβε θαη ηελ ππόζρεζε όηη θάζε κήλα ζα ιακβάλεη 300 γξόζηα «ηεο αληακνηβήο ηνπ έζλνπο» θαη θάζε εμάκελν ηνπο ηόθνπο ησλ ρξεκάησλ ηεο. Ωζηόζν, ε ειιεληθή πνιηηεία δελ θάλεθε ζπλεπήο ζηελ δέζκεπζε ηεο, κε απνηέιεζκα ε Μαπξνγέλε λα παξαπνλείηαη δηαξθώο όηη αλαγθάδεηαη, γηα ηνλ βηνπνξηζκό ηεο, λα εμαξγπξώλεη ηηο νκνινγίεο ηεο ζε εμεπηειηζηηθή ηηκή 19. Αθόκε θαη ην 16 Η από 2/5/1823 αλαθνξά ηεο Μαπξνγέλε πξνο ηελ Γηνίθεζε, Αξρ. Παιηγγελεζίαο ηεο Βνπιήο αξ. εγγξάθνπ ΓΑΚ Τπ. ζξ. Φ.10 α , ΓΑΚ πιι. Βιαρνγηάλλε, θ. 15 εγγξ Παξαπνλνύκελε πξνο ηελ Γηνίθεζε, αλαθέξεη όηη δέρεηαη λα ηηο πσιήζεη κόιηο έλαληη ηνπ 18% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπο. 6

7 ζηηεξέζην ησλ ηεζζάξσλ πξνζώπσλ 20 πνπ ηεο είρε ρνξεγεζεί θαζπζηεξεί ή καηαηώλεηαη θαη ε Μαπξνγέλε αλαγθάδεηαη ζπλερώο λα πξνζθεύγεη ζηελ πνιηηηθή εμνπζία γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ν εκθύιηνο πόιεκνο καίλεηαη, ν Ικπξαήκ παζάο αλαθαηαιακβάλεη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελώ ν Θ. Κνινθνηξώλεο βξέζεθε θπιαθηζκέλνο ζην Μπνύξηδη Σα παξαπάλσ θαίλεηαη λα δηθαηνινγνύλ ηελ ηδηαίηεξε αθνζίσζε πνπ επέδεημε ε Μαπξνγέλε ζηνλ Καπνδίζηξηα, πνπ ηνλ ππνδέρζεθε κε ελζνπζηαζκό, ραξίδνληαο ηνπ κάιηζηα ην κπζηθό ζπαζί ηνπ παηέξα ηεο 21. Ο «εθζπγρξνληζηήο» θπβεξλήηεο βιέπεη κε ζπκπάζεηα ηελ Μ. Μαπξνγέλε θαη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα ηεο, θξαηώληαο κάιηζηα πξνζσπηθά ζεκεηώζεηο γηα απηά. Ήδε, ηνλ Γελάξε ηνπ 1828 ε Μαληώ είρε εηζπξάμεη 750 γξόζηα σο απνδεκίσζε γηα ηελ βιάβε πνπ ππέζηε θαηά ηνλ δεύηεξν εκθύιην, ελώ από ηηο δηθέο ηεο αλαθνξέο πξνθύπηεη, όηη ν Καπνδίζηξηαο ηεο εμαζθάιηδε θάπνηεο κηθξέο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο (5 ηάιεξα, 2 ηάιεξα θιπ). Η ρώξα ηεινύζε ππό πηώρεπζε, ην ίδην θαη ε Μαληώ πνπ δεη από ηελ «ειεεκνζύλε» ηεο θπβέξλεζεο : «κεηά ηελ απάληεζηλ ηεο επη ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο πιεξνθνξείηαη ην Δηξελνδηθείνλ ηνύην όηη ε θ. Μαληώ Μαπξνγέλνπο δελ ιακβάλεη κηζζόλ, αιιά όηη ε Κπβέξλεζηο ειεεί απηήλ» 22. Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Όζσλα (Απξίιην ηνπ 1833), δηαηάζζεηαη ην Γεληθό Σακείν λα ηεο θαηαβάιιεη 38 δξρ. εκεξεζίσο, ελώ ηνλ Γελάξε ηνπ 1834 ε Βαζηιηθή Γξακκαηεία ησλ ηξαηησηηθώλ έδσζε εληνιή ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ναππιίνπ λα ιάβεη ππόςε ηελ αλαθνξά ηεο Μαπξνγέλε θαη λα πξνζδηνξίζεη εύινγε αληακνηβή γηα ηηο ζπζίεο ηεο. Η Δπηηξνπή πξόηεηλε λα δνζνύλ ζηελ Μαληώ ρξήκαηα ή γε ή θάπνην βξαβείν. Η πξόηαζε απηή δελ πινπνηήζεθε πνηέ. Αληίζεηα, όηαλ κε ην ΒΓ ηεο 20 Μαίνπ 1834 «Πξνο αλαγλώξηζηλ ησλ εθδνπιεύζεσλ πξνο ηελ Παηξίδα όισλ ησλ αμησκαηηθώλ, ππαμησκαηηθώλ θαη ζηξαηησηώλ ησλ θαηά μεξά θαη ζάιαζζα Διιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ» απνλεκήζεθε ζηνλ θαζέλα από απηνύο «αξηζηείνλ» (κεηάιιην), ε Μαληώ δελ έιαβε θακηά απάληεζε ζηελ ζρεηηθή αίηεζε ηεο. πλέρηδε λα δεη κε ηελ κηθξή ζύληαμε ρήξαο ή απνκάρνπ θαη ηηο πξνζόδνπο από θάπνηα παηξνγνληθά θηήκαηα ηεο ζηελ Άλδξν θαη ηελ Πάξν, κέρξη ηνλ ζάλαην ηεο ην 1840, όπσο ζπλήζσο αλαθέξεηαη «ιεζκνλεκέλε από ηελ παηξίδα». Η ίδηα ε Μαληώ, γξάθνληαο ζηνλ Καπνδίζηξηα, είρε απνδώζεη ηελ αραξηζηία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζην θύιν ηεο: «Δμνρώηαηε! Η 20 Έρεη καδί ηεο πάληνηε 1-2 ππεξέηξηεο γεγνλόο πνπ δηαςεύδεη ηελ εηθόλα ηεο απόιπηεο έλδεηαο ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη κπζηζηνξεκαηηθά. 21 Μ.Σαζνύιαο,.ο.π., ζ ΓΑΚ επ. Οηθνλνκίαο θ. 245 Καπνδηζηξηαθό αξρείν. 7

8 Γπλαηθεία θύζηο κε ηελ νπνίαλ κε επξνζδηώξηζελ ν ζεόο κε θάκλεη αδύλαηνλ εηο ην λα εθηειώ όζα ε αλδξηθή θύζηο ελεξγεί εηο ηα πξνο ην δελ αλαγθαία. Δγώ δηα ηελ παηξίδαλ ην παλ απώιεζα θαηέβαιινλ θαη απηό ην ηειεπηαίνλ δελάξηνλ ηεο ρήξαο Δμνρώηαηε αλ δελ κ εκπόδηδελ ε αζζελήο θύζηο ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ, αλαληηξξήησο έπξεπε λα ζαο δεηήζσ ππνύξγεκά ηη πξνο αληηκηζζίαλ ησλ ζπζηώλ κνπ λα δήζσ, αιιά εκπνδηδνκέλε από απηήλ ηελ ηδίαλ θύζηλ, παξαθαιώ κε ηνύην λα παξεγνξήζεηε ηελ δπζηπρίαλ κνπ δην θαη πξνζδνθνύζα ηελ δηθαίαλ επίηεπμηλ ηεο αηηήζεσο κνπ θεξύηηνκαη δηα βίνπ ηεο απηνύ εμνρόηεηνο αο έλζεξκνο Λάηξεο θαη πξόζπκνο Γνύιε» 23. Δίλαη δύζθνιν λα ακθηζβεηήζεη θαλείο ηηο παξαπάλσ αηηηάζεηο ηεο Μαπξνγέλε. Οη πεξηζζόηεξνη άλδξεο-εθπξόζσπνη ησλ εγεηηθώλ νκάδσλ ηεο Δπαλάζηαζεο εγθαηέζηεζαλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ εμνπζία ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο είηε σο εθθξαζηέο ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο είηε σο ζηειέρε ηεο «εθζπγρξνληζηηθήο» γξαθεηνθξαηίαο ηνπ 24. Έηζη, παξ όηη ην πνιηηηθό ππνθείκελν πνπ είρε δηακνξθσζεί ελόςεη θαη κέζα από ηελ δηαδηθαζία ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Δηθνζηέλα 25, ζηόρεπε ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο δεκνθξαηηθήο παηξίδαο, ηεο πνιηηηθήο εζηίαο ησλ απαληαρνύ εξαζηώλ ηεο ειεπζεξίαο 26, ε λέα εμνπζία εγθισβηζκέλε ζε πξαθηηθέο πξνζσπηθήο δηαρείξηζεο ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο δελ απνκαθξύλζεθε νπζηαζηηθά από ηελ ινγηθή ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ησλ πξνλνκίσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 27. Η Μαληώ Μαπξνγέλε, έρνληαο ράζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα δηαπξαγκαηεπζεί ζε απηό ην παηγλίδη, ππέζηε κηα ζνβαξή ήηηα. νβαξόηεξε, όκσο είλαη ε ζύζηνηρε ήηηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο: Σν ηέινο ηεο εκηθενπδαξρηθήο επνρήο πνπ 23 ΓΑΚ Γελ. γξακκ θ Βι εληειώο ελδεηθηηθά Ν. Γηακαληνύξνπ, ό.π., ζ. 189 επ. 25 Δίλαη αδύλαηνλ ζηελ ζύληνκε απηή κειέηε απηή λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο σο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο. Η ζύγρξνλε ηζηνξηνγξαθία έρεη αλαδείμεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληηθάζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ην ακηγώο πνιηηηθό πεξηερόκελν πνπ απέθηεζε ε εζληθή νληόηεηα πνπ πξνέθπςε κέζα από απηέο, βι. ελδεηθηηθά Ν. Ρνηδώθνπ «Σν Έζλνο σο πνιηηηθό ππνθείκελν. ρόιην γηα εζληθό πνιηηηθό θίλεκα», κε πινύζηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζην Π. Πηδάληα (επηκ.), ό.π., ζ. 223 επ., Π. Λέθα, «Nationalism qua Modernization: The Greek War of Independance», ζην ίδην, ζ. 267 επ. 26 Βι. Ν. Αιηβηδάηνπ, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή πληαγκαηηθή ηζηνξία, Αζήλα- Κνκνηελή, Α. άθθνπια, 1981, ζ. 21 επ. ηδίσο 43 επ., Α. Μάλεζε, Η Φηιειεύζεξε θαη Γεκνθξαηηθή ηδενινγία ηεο Δζληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αλάηππν από ηνλ 27 ν Σόκν «Δπίζεκνη Λόγνη» ηνπ ΔΚΠΑ, Αζήλα, 1987, Γ. Αλαζηαζηάδε, Ο Γεκνθξαηηθόο θαη θηιειεύζεξνο πνιηηηζκόο ηεο Δζλεγεξζίαο ηνπ 1821, Αλάηππν, Παλεγπξηθόο ιόγνο πνπ εθθσλήζεθε ζηηο ζην ΑΠΘ. 27 Με ηα παξαπάλσ δελ ακθηζβεηείηαη ε ηνκή πνπ επέθεξε ε Δπαλάζηαζε ηόζν ζηα ζρήκαηα νξγάλσζεο θαη άζθεζεο ηεο εμνπζίαο, όζν θαη ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ πξνέξρνληαλ από παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα (βι.. Αλαγλσζηνπνύινπ, «Η δηπιή αλάγλσζε ηεο Δπαλάζηαζεο ζην πιαίζην ηεο απηνθξαηνξηθήο ινγηθήο πεξί εμνπζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο», Ν. Θενηνθά-Ν. Κνηαξίδε, «Οη ζεζκνί ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε», Π. Πηδάληα (επηκ.), ό.π., ζ. 289 επ θαη 334 επ. αληίζηνηρα). Δπηζεκαίλεηαη απιώο θαη εθ ησλ ελόλησλ όηη νη πξαθηηθέο πξόζβαζεο ζηελ εμνπζία θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο ηειεπηαίαο δηαηεξνύλ, εκθαλώο αλαλνεκαηνδνηεκέλα ζην λεσηεξηθό πιαίζην ηνπ εζληθνύ θξάηνπο, θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο ζέζκηζεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 8

9 ζεκαηνδόηεζε ε ίδξπζή ηεο δελ νδήγεζε ζηελ ιεηηνπξγία ελόο δεκνθξαηηθνύ θξάηνπο δηθαίνπ, κε απνηέιεζκα ην ειιεληθό θξάηνο λα κελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ νύηε θαλ ζε θάπνηνπο από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ζεκειίσζήο ηνπ ηελ ίζε θνηλσληθή αμηνπξέπεηα πνπ απηνί δηεθδίθεζαλ. 9

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Έθε Ακηιήηνπ Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέηη ηης Βσζανηινής Ιζηορίας ζηην Ελλάδα καηά ηο πρώηο ήμιζσ ηοσ 20ού αιώνα

Η μελέηη ηης Βσζανηινής Ιζηορίας ζηην Ελλάδα καηά ηο πρώηο ήμιζσ ηοσ 20ού αιώνα Σόληα Κηνπζνπνύινπ Καζεγήηξηα / Παλεπηζηήκην Κξήηεο Η μελέηη ηης Βσζανηινής Ιζηορίας ζηην Ελλάδα καηά ηο πρώηο ήμιζσ ηοσ 20ού αιώνα To 1909 ε Πελειόπε Γέιηα εμέδσζε ην κπζηζηόξεκα Για ηην παηρίδα, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλιες ζηραηηγικές, πνεσμαηικά δίκησα, κοινωνικές ηασηόηηηες και πολιηική ζηην Κρήηη καηά ηη βενεηική περίοδο (14ος-17ος αι.

Γαμήλιες ζηραηηγικές, πνεσμαηικά δίκησα, κοινωνικές ηασηόηηηες και πολιηική ζηην Κρήηη καηά ηη βενεηική περίοδο (14ος-17ος αι. Γαμήλιες ζηραηηγικές, πνεσμαηικά δίκησα, κοινωνικές ηασηόηηηες και πολιηική ζηην Κρήηη καηά ηη βενεηική περίοδο (14ος-17ος αι.) Διέλε Σζνπξαπά Η παξνύζα κειέηε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936»

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936» «Θαιήο Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» Γ θνηλό ζεκηλάξην εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ

Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ Γηνλύζεο Μνπξειάηνο Γξ Αξραηνινγίαο / Δ.Κ.Π.Α., Δ.Α.Π. Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ Ο Γεώξγηνο Λακπάθεο απνηειεί θεληξηθή κνξθή ζην δήηεκα ηεο πξόζιεςεο ηνπ Βπδαληίνπ

Διαβάστε περισσότερα