Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη"

Transcript

1 Μανηώ Μασρογένη: η παηριώηιζζα, εσπειθής πολίηης και ηαπεινή δούλη ηης Ιθιγένειας Καμηζίδου επίκ. Καθηγήηπιαρ ζηο Τμήμα Νομικήρ Α.Π.Θ. «ηελ δεκόζηα ζθαίξα ππάξρεη ησ όληη αλέθαζελ ε ζησπή ησλ γπλαηθώλ. Η εθθσθαληηθή ζησπή ηνπο. Ο ιόγνο ηνπο δελ αθνύγεηαη, πνιιώ δε κάιινλ δελ εηζαθνύγεηαη ην ζέκα όκσο δελ είλαη απιώο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηηο ηζρύνπζεο δνκέο εμνπζίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Δίλαη ε αλαδηάηαμε ησλ ζηόρσλ ηεο θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ δνκώλ ηεο κέζα από ηελ ελζσκάησζε ησλ απνζησπεκέλσλ από ηελ πνιηηηθή ζθέςε αμηώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο Σν δήηεκα αθνξά, επνκέλσο, δσηηθά ηελ ίδηα ηελ δεκνθξαηία: πσο ζα δηαπιαηπλζεί δερόκελε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ γπλαηθώλ θαη εγθνιπνύκελε ηηο ιεγόκελεο γπλαηθείεο αμίεο θαη πσο ζα ηηο πεξηιάβεη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο. Έηζη ώζηε λα απνβάιιεη ην ζεμηζηηθό ηεο ραξαθηήξα νξηδόκελε θαηά θύιν αιιά ππεξθεξάδνληαο, ηαπηόρξνλα ηελ αξρατθή δνκή ζθέςεο ησλ ηεξαξρεκέλσλ δπτζκώλ: άλδξαο- γπλαίθα, κπαιό- ζώκα, δεκόζην ηδησηηθό θαη νύησ θαζεμήο» Γ. Κξαβαξίηνπ, Φύιν θαη Γίθαην, Αζήλα, Παπαδήζεο, 1996, ζ. 109, Η Γηώηα Κξαβαξίηνπ, αληρλεύνληαο ηνπο πεξίπινθνπο όξνπο γηα ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ, ζηήξηδε ηελ ζθέςε ηεο ζηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο από ηελ δεκόζηα ζθαίξα θαη βέβαηα από ην θνηλσληθό ζπκβόιαην. Σνύην εμεγεί ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ Μαληώ Μαπξνγέλε 1, πνπ ελώ ππήξμε κηα από ηηο ιίγεο αλαγλσξίζηκεο πξσηαγσλίζηξηεο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, απνθιείζηεθε από ηελ δεκόζηα δσή ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο, δησθόκελε, ζύκθσλα κε κηα γεληθόηεξα θξαηνύζα αληίιεςε, από δηάθνξεο νκάδεο, νη νπνίεο κέζα από ηελ επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία δηεθδηθνύζαλ ηελ θαηάιεςε θαη ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 2. Η 1 Σα βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαζώο θαη ηα πεξηζζόηεξα έγγξαθα ηεο Μ. Μαπξνγέλε αληιήζεθαλ από ηελ βηνγξαθία ηνπ Μ. Σαζνύια, Μανηώ Μαςπογένη, Ιζηνξηθό Αξρείν, εθδ. Γήκνπ Μπθνλίσλ, 1997, ν νπνίνο επηζεκαίλεη όηη ε Μαληώ είλαη γλσζηή ζηελ ηζηνξηνγξαθία σο Μαπξνγέλνπο, επεηδή νη ιόγηνη ηεο επνρήο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ ηύπν ηεο θαζαξεύνπζαο γηα ην επίζεηό ηεο, όκσο ε ίδηα ππέγξαθε πάληνηε σο Μαπξνγέλε. Δπραξηζηίεο νθείισ ζηνλ ινραγό ε.α Βαζίιε Βνπηέξν πνπ κε βνήζεζε λα απνθηήζσ πξόζβαζε ζε αδηαβάζκεηα έγγξαθα, πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηνπ ΓΔ. 2 Όπσο είλαη γλσζηό, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθξόηεζαλ ην επαλαζηαηηθό θίλεκα ηνπ 1821 ήηαλ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή, γξήγνξα δε εμειίρζεθε ζε έληνλε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, έηζη ώζηε ν Ν. βνξώλνο, Επιζκόπηζη ηηρ Νεοελληνικήρ Ιζηοπίαρ, Θεκέιην, Αζήλα, 1976, ζ. 58 επ. λα δηαθξίλεη ηελ εγεζία ηνπο ζε ζπληεξεηηθή θαη πξννδεπηηθή, ελώ ν Ν. Γηακαληνύξνο, 1

2 πεξίπησζε ηεο Μαπξνγέλε κνηάδεη ππνδεηγκαηηθή γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θαλόλα πνπ επέβαιε -θαη ελ πνιινίο επηβάιιεη- ηελ έμσζε ησλ γπλαηθώλ από ηνλ δεκόζην ρώξν, δεδνκέλνπ όηη ν ηειεπηαίνο απνηειεί ην πεδίν αλάπηπμεο ησλ αλδξηθώλ δεμηνηήησλ, αμηώλ θαη ζηνρεύζεσλ. Δπηπιένλ, ε εξσίδα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, κε ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηεο, θαίλεηαη λα ακθηζβήηεζε έκπξαθηα ηελ ζηεξενηππηθή εηθόλα ηεο γπλαίθαο πνπ δηακνξθσλόηαλ θαηά ηελ ηδξπηηθή πεξίνδν ηνπ ειιεληθνύ πνιηηεηαθνύ ζρεκαηηζκνύ 3 : όρη κόλνλ πξνζπάζεζε λα αλαπηύμεη ε ίδηα επαλαζηαηηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά όληαο εξσηηθή ζύληξνθνο ηνπ Γεκήηξηνπ Τςειάληε, δηεθδίθεζε ε παξνπζία ηεο δίπια ηνπ λα έρεη πνιηηηθό λόεκα θαη δελ αξθέζηεθε λα ζπκπνξεπηεί κε ηνλ εγέηε σο ηξπθεξή ζπκπαξαζηάηεο, σο «ηξνθ[όο] ηεο εζληθήο γαινπρίαο θαη ηεο παηξησηηθήο κεηξόηεηαο» 4. Πξαγκαηηθά, από ηηο αξρέο ηεο Δπαλάζηαζεο, ζηα ηέιε ηεο άλνημεο ηνπ 1821, ε Μαπξνγέλε είρε δεκηνπξγήζεη ζην λεζί ηεο ηελ Μύθνλν έλα ζώκα 150 ζηξαηησηώλ, πνπ εμνπιίζηεθαλ θαη κηζζνδνηνύληαλ από απηήλ, κε πξννπηηθή λα πεξάζνπλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη λα ελσζνύλ κε ηα εθεί επαλαζηαηεκέλα ζηξαηεύκαηα. Μάιηζηα, ε Μαληώ είρε ήδε λαπιώζεη γηα ηνλ ζθνπό απηό ην «βξηγάλδηνλ» ηνπ θαπεηάλ Μάξθνπ Νηόξδνπ, σζηόζν ν θαηάπινπο ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ ζηελ άκν 5, δεκηνύξγεζε κεγάιε αλαηαξαρή θαη θόβν, καηαηώλνληαο ην ζρέδην ηεο. Σκήκα ηνπ ζώκαηνο πνπ ε Μαληώ ζπληεξνύζε, δειαδή 50 ζηξαηηώηεο ππό ηνλ Αληώλε Ράθα, ελώζεθαλ κε ηηο δπλάκεηο πνπ νη πξνύρνληεο ηεο Μπθόλνπ έζηεηιαλ ζηελ άκν γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ απόθξνπζε ηεο επηδξνκήο. Η ίδηα ε Μαληώ απαληώληαο ζηελ κεηέξα ηεο πνπ ηελ θαινύζε λα πεξάζεη ζηελ Σήλν γηα λα δεηήζνπλ από εθεί θαηαθύγην ζηελ Δπξώπε, δήισζε όηη ζα είλαη ε «πζηεξηλή ηεο παηξίδνο κνπ ήηηο αλ ην θαιέζεη ε ρξεία λα κηζεύζσ, ζέισ ππάγεη κεηά ησλ ζηξαηησηώλ κνπ εηο Πεινπόλλεζνλ» 6. Οι απαπσέρ ηηρ ζςγκπόηηζηρ ηος νεοελληνικού κπάηοςρ , Αζήλα ΜΙΔΣ, 2002, ζ. 108 επ., επηιέγεη ηελ πην νπδέηεξε θαηάηαμή ηνπο ζε απηόρζνλεο θαη εθζπγρξνληζηέο, αλαδεηθλύνληαο, πάλησο, ηελ κεγάιε απόζηαζε πνπ ρώξηδε ηα ζεζκηθνπνιηηηθά ζρέδηα ηνπο. Αθόκε, ν Π. Πηδάληαο, «Από ξαγηάο Έιιελαο πνιίηεο. Γηαθσηηζκόο θαη Δπαλάζηαζε » ζε ηνπ ίδηνπ (επηκ.) Η Ελληνική Επανάζηαζη ηος Ένα εςπωπαϊκό γεγονόρ, Αζήλα, Κέδξνο, 2009, ζ. 13 επ. (50 επ.) κηιά γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θόζκνπο, πνπ ζπγθξόηεζαλ ηελ επαλαζηαηηθή εγεζία: απηόλ πνπ είρε δηακνξθσζεί κέζα από ην νζσκαληθό ζύζηεκα εμνπζίαο (θνηδακπάζεδεο, αξκαηνινί θαη έλνπιεο ηνπηθέο αξηζηνθξαηίεο), απηόλ ησλ εκπόξσλ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ. Η αληηκεηώπηζε ηεο Μαπξνγέλε, ινηπόλ, από όζνπο αζθνύζαλ εμνπζία ή δηαηεξνύζαλ κηα εγεηηθή ζέζε, πξέπεη πξώηα από όια λα εηδσζεί κέζα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθνθνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ, πνπ νδήγεζαλ ζε έλαλ εκθύιην πόιεκν θαη δηακόξθσζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. 3 Σελ δηαδηθαζία δηακόξθσζεο απηήο ηεο εηθόλαο, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζή ηεο δείρλεη κέζα από ηα ινγνηερληθά θείκελα κε ηδηαίηεξε δηεηζδπηηθόηεηα ε Μ.Μηθέ, Έπωρ (ανη)εθνικόρ. Επωηική επιθςμία και Εθνική ηαςηόηηηα ηον 19 ο αιώνα, Αζήλα Πόιηο, Ό.π., ζ Ινπιίνπ Βι. Μ. Σαζνύια, ό.π., ζ

3 Έηζη θάπσο ζπκόκαζηε ηελ Μαληώ Μαπξνγέλε ε ηζηνξηνγξαθία, ε ινγνηερλία θαη νη ηέρλεο γεληθόηεξα (δσγξαθηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο θαη ηειεόξαζε 7 ) ηελ παξνπζηάδνπλ σο θινγεξή εξσίδα, αθνζησκέλε κε όιε ηελ ςπρή ηεο ζηνλ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο, ηνπ νπνίνπ ππήξμε αθνύξαζηνο ρνξεγόο θαη ζεξκόο θήξπθαο ζε όιε ηελ Δπξώπε 8. Η εηθόλα απηή ηεο αληδηνηεινύο παηξηώηηζζαο πνπ ζπζίαζε ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηεο γηα ηελ παηξίδα, ππνγξακκίδεηαη από ηηο θαθνπρίεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, αιιά θαη ηελ άξλεζε ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο λα αλαγλσξίζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο, δεδνκέλνπ όηη νπδέπνηε ε δηνίθεζε απάληεζε ζηελ αίηεζε ηεο γηα ηελ ρνξήγεζε Αξηζηείνπ, ε δε ζύληαμε πνπ ηεο απνλεκήζεθε δελ ήηαλ πξνζσπηθή, αιιά ρεξείαο. Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ε εγγνλή ηνπ βνεβόδα ηεο Μπθόλνπ Γεκήηξε Μαπξνγέλε, θόξε ηνπ ζπαζάξε ηνπ εγεκόλα ηεο Μνιδνβιαρίαο θαη κεηέπεηηα αθκαίνπ εκπόξνπ ηεο Σεξγέζηεο Νηθόιανπ Μαπξνγέλε, ζπκκεηείρε ελεξγά ζην εγρείξεκα δεκηνπξγίαο κηαο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο ειεπζεξίαο θαη ηζόηεηαο, θαηαβάιινληαο βαξύ ην ηίκεκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θνηλσληθήο ηεο ηάμεο θαη ηνπ παξαδνζηαθνύ ηεο ξόινπ σο γπλαίθαο. Οη λεσηεξηθέο πνιηηεηαθέο δνκέο δελ θαηόξζσζαλ λα ηελ ππνδερζνύλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα ηεο εμαζθαιίζνπλ ηελ ζέζε πνπ αληηζηνηρνύζε ζηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη επηβίσζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο. Η «σξαία θαη γελλαία Μπθνληάηηζζα» πέζαλε ιεζκνλεκέλε από ηελ παηξίδα ηεο θαη, θαηά ηνλ κύζν, θησρή. Η ηζηνξία ηεο Μαληώο, σζηόζν, δελ είλαη απηή ελόο πξνδνκέλνπ νξάκαηνο, αιιά κηαο ήηηαο, ζίγνπξα βαξηάο θαη κε έκθπια ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο όκσο κηαο ήηηαο πνιηηηθήο. ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε πνπ πξνηείλεηαη ζην ζύληνκν απηό ζρεδίαζκα, ε Μαληώ πξσηνζηάηεζε ζηελ εμέγεξζε θαηά ηεο Τςειήο Πύιεο σο ππνθείκελν 7 Νέα, όκνξθε θαη πξνεξρόκελε από νηθνγέλεηα ηεο αλώηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, ε Μαληώ Μαπξνγέλε πξνμέλεζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ζαπκαζκό θηιειιήλσλ θαιιηηερλώλ ήδε ζηελ δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο, όπσο καξηπξνύλ ε ξνκαληηθή λνπβέια ηνπ T.Ginouvier, Mavrogéni ou l héroine de la Grèce, nouvelle historique et cotemporaine suivie d une lettre de l'heroine aux dames parisiennes, Παξίζη, Delaforest, 1825 θαη νη ιηζνγξαθίεο ηνπ Adam Friedel. ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα ν Blancard, Les Mavrogeni: essai d étude additionnelle à l histoire de la Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, Παξίζη, Flammarion ρρ μεθηλά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο Μαπξνγέλε πνπ ηελ νινθιεξώλεη ην 1919 κε ην Quelques détails additionnels à la monographie des Mavrogeni ouvrage très documenté sur l histoire de la Grèce. Publié à Paris en 1919, Μαζζαιία, Imprimerie Marseillaise, ηελ Διιάδα, ζθίηζα ηεο έθαλαλ νη Φ.Κνληνγινπ, π. Βαζηιείνπ θ.ά., πξνηνκέο ηεο βξίζθνληαη ζηελ Μύθνλν, ηελ Πάξν θαη ην πεδίν ηνπ Άξεσο ζηελ Αζήλα, ε Αζ. Σαξζνύιε αζρνιείηαη κε ηελ βηνγξαθία ηεο, ελώ ηα ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα ησλ Γ. Ρνύζζνπ θαη Υξ. Υαηξόπνπινπ δεκνζηεύηεθαλ ζε ζπλέρεηεο ζηνλ Σύπν θαη θαηόπηλ δξακαηνπνηήζεθαλ. Γελ ζα ήηαλ, ινηπόλ, ππεξβνιή λα ππνζηεξίμεη θαλείο, όηη κέρξη ζήκεξα ε Μ.Μαπξνγέλε είλαη κηα ιατθή εξστδα, κηα γπλαίθα πνπ ζπγθηλεί θαζώο θαηά ηνλ αξρηθό ηίηιν ηνπ αθεγήκαηνο ηνπ Γ. Ρνύζζνπ ππήξμε «Γειαζκέλε αλάκεζα ζηε δόμα θαη ηνλ έξσηα». 8 Σα δπν γξάκκαηα ηεο Μαληώο ζηηο γπλαίθεο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, κε ηα νπνία πξνζπαζνύζε λα ζπλεγείξεη ηνπο επξσπαίνπο ππέξ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Ginouvier, ν νπνίνο πξνθαλώο επεμεξγάζηεθε ηηο ηδέεο θαη ην ύθνο ηεο εξσίδαο ηνπ. 3

4 κηαο παξαδνζηαθήο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο 9, ή ηνπιάρηζηνλ σο θνξέαο κηαο παξαδνζηαθήο ηδενινγίαο θαη παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία θαη ηελ άζθεζε ηεο. Όπσο πξνθύπηεη από ην πιήζνο ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηππώλνπλ ηελ δξάζε ηεο θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηελ ππό ζπγθξόηεζε πνιηηεία, ε Μαπξνγέλνπο μεθηλά ηνλ αγώλα ηεο ηαπηόρξνλα σο εθθξαζηήο κηαο ηδέαο γηα ηελ ειεπζεξία θαη σο θπζηθή ζπλδηαρεηξίζηξηα ηεο λέαο πνιηηηθήο ηάμεο, όπνπ ε αληηθαηάζηαζε ησλ άδηθσλ θαη δηεθζαξκέλσλ αξρόλησλ από θσηηζκέλνπο, νκνγελείο εγέηεο (αθέληεο;) ζα απνθαηαζηήζεη ηελ δηθαηνζύλε θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη επηαμία. Γηα ηελ λέα απηή εμνπζία κάρεηαη ε Μαπξνγέλε θαη κε απηήλ δηαιέγεηαη, κε έλα απνιύησο θαζηεξσκέλν ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία ηξόπν: πξνζθέξεη ζε απηήλ ζεκαληηθό κέξνο από ηελ πξνίθα ηεο 10, ππνλνκεύνληαο ηελ θνηλσληθή ηεο ππόζηαζε, ζηηά όμωρ άμεζα και επιηακηικά ηο οθειλόμενο ανηάλλαγμα. Σν αληάιιαγκα απηό πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ίδηα θαη αθνξά όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο: έηζη ε Μαπξνγέλε νξίδεη ηελ νθεηιόκελε ζε απηήλ αληακνηβή ζε ρξήκα, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ρνξεγόο έλνπινπ ζώκαηνο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε πιηθή ππνζηήξημε γηα παξάδεηγκα επηκέλεη δηαρξνληθά ζην λα ηεο παξαρσξείηαη νηθία ζην Ναύπιην -βαζηθή έδξα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ζέαηξν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εμειίμεσλ. Δπίζεο δηεθδηθεί δηνηθεηηθή αξσγή, αθόκε θαη γηα ππνζέζεηο πνπ δελ αλάγνληαλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ λνκνζεηηθνύ ή ηνπ εθηειεζηηθνύ, όπσο γηα δηαθνξέο πνπ αθνξνύζαλ θάπνηεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπ παηέξα ηεο, πνπ είρε πεζάλεη αξθεηά ρξόληα πξηλ από ηελ θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο 11. Η Μαληώ καδί κε ηνλ δήιν ηεο γηα ηελ απνηίλαμε ηεο νζσκαληθήο ηπξαλλίαο, εηζθέξεη, όπσο θαη πνιινί άιινη πξσηαγσληζηέο ηεο επνρήο, απηό πνπ ζα απνηειέζεη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο: ηην ζςνδιαλλαγή ωρ μέζο παπαγωγήρ και νομιμοποίηζηρ ηηρ πολιηικήρ εξοςζίαρ. Γηα ηελ Μαληώ, παξ όηη ε δξάζε ηεο έρεη σο ζηόρν ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επεκεξία ηνπ έζλνπο, ε ζρέζε κε ηελ εμνπζία είλαη πξνζσπηθή θαη απνθέξεη πξνλόκηα, όρη ηόζν ιόγσ ηεο 9 Γηα ηελ παξαδνζηαθή επαλάζηαζε σο κεραληζκό δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηελ νζσκαληθή εμνπζία θαη ηνπο θαηαθηεκέλνπο ξαγηάδεο βι. Ν. Κνηαξίδε, Παπαδοζιακή Επανάζηαζη και Εικοζιένα, Αζήλα, Πιέζξνλ, 1993, όπνπ δείρλεηαη, όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, νη εμεγέξζεηο ζπλήζσο δελ είραλ σο αληηθείκελν ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο δνκήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά ηελ δηεθδίθεζε πξνλνκίσλ ή βειηίσζεο ηεο ζέζεο ησλ εμεγεξκέλσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 10 Μέξνο ηεο νπνίαο, πάλησο θιάπεθε, όηαλ ε νκάδα ηνπ Σνκπνύδε κπήθε ζην ζπίηη ηεο ζην Ναύπιην κε αθνξκή ηελ πεξίεξγε ππξθαγηά πνπ μέζπαζε ηνλ Μάην ηνπ 1823, βι. Μ.Σαζνύια, ό.π., ζ. 79 επ. 11 Βι. γηα παξάδεηγκα ην έγγξαθν ηνπ Βνπιεπηηθνύ ηεο 10/6/1823 γηα ηηο 3 ρξεσζηηθέο νκνινγίεο ηνπ παηέξα ηεο. 4

5 θαηαγσγήο ηεο, αιιά ιόγσ ησλ εθδνπιεύζεσλ πνπ πξνζέθεξε ζηελ παηξίδα. Αο επηζεκαλζνύλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Σν γεγνλόο όηη ε πξώηε νκάδα πνπ εμόπιηζε θαη ρξεκαηνδνηνύζε ε Μαπξνγέλε ζηελ Μύθνλν ην 1821 δηαιύζεθε (ζύκθσλα κε ηελ δηθηά ηεο καξηπξία επεηδή αξθεηνί αξξώζηεζαλ, ελώ άιινη αξθέζηεθαλ ζην λα θαηαρξαζηνύλ ηνπο κηζζνύο ηνπο), δελ ηελ απνζάξξπλε. Πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ζηελ άκπλα ηεο Υίνπ θαη, κπζηηθά γηα «λα γιπηώζεη από ηαο ζπγρύζεηο ηεο θακειίαο» ηεο, ζπγθέληξσζε θαη πάιη ζηξαηηώηεο νξίδνληαο επίηξνπν ηνπο ηνλ μάδειθν ηεο, όκσο «ηα έμνδα κνπ επήγαλ εηο κάηελ δηόηη είρνλ πξνζθελύζεη νη Μαζηηρνρσξνύζνη (Βξνληαξνύζηδεο)» 12. Φαίλεηαη πσο θάπνηνη από απηνύο ηνπο ζηξαηηώηεο (50) ζηάιζεθαλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη ν Τςειάληεο ηνπο ελζσκάησζε ζην ζώκα ηνπ Νηθήηα ηακαηειόπνπινπ θαη πήξαλ κέξνο ζηελ κάρε ησλ Γεξβελαθίσλ. Σελ κεγαιύηεξε ζηξαηησηηθή νκάδα, πάλησο, ηελ νξγάλσζε όηαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1822 ν ερζξηθόο ζηόινο απεηινύζε ηα λεζηά θαη ηδίσο ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο. Σόηε, βάδνληαο ελέρπξν θάπνηα θνζκήκαηα ηεο, δαλείζηεθε από ηνλ ζείν ηεο 800 γξόζηα, κε ηόθν 18% θαη ζπγθξόηεζε ζώκα 200 Σήλησλ κηζζνθόξσλ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Μπθόλνπ. Η ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ηνπ ζώκαηνο απηνύ γηα ηελ άκπλα ηνπ λεζηνύ παξακέλεη ακθηζβεηνύκελε 13, ζα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε Μαπξνγέλε ακέζσο κόιηο πέξαζε ν θίλδπλνο εκθαλίζηεθε ελώπηνλ ηεο Γεκνγεξνληίαο ηεο Μπθόλνπ θαη δήηεζε λα ηεο θαηαβιεζνύλ ηα 800 γξ. θαη νη ηόθνη από ην ηακείν ηνπ λεζηνύ. Σν αίηεκα απηό επαλέξρεηαη ζηαζεξά, ζε πνιιέο αλαθνξέο πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 14, κε απνηέιεζκα ν ζεκεξηλόο αλαγλώζηεο ηνπο λα έρεη ηελ εληύπσζε όηη ην θξάηνο παξακειεί ηηο ππνζέζεηο ηεο εξσίδαο ηνπ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε πξώηε ζρεηηθή αλαθνξά πξνο ην Βνπιεπηηθό γηα ην δήηεκα απηό έρεη εκεξνκελία 2/5/1823, δειαδή κόιηο 7 κήλεο αθόηνπ ε Μαληώ ππνβιήζεθε ζηελ δαπάλε θαη ζε κηα πεξίνδν πνπ αθελόο νη εληάζεηο κεηαμύ ησλ πξναλαθεξόκελσλ νκάδσλ θνξπθώλνληαη 15, αθεηέξνπ ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο είλαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ε αλάγθε δαλεηζκνύ ηεο ρώξαο είλαη πξόδειε, είλαη ε πεξίνδνο πνπ νδήγεζε ζηελ ζύλαςε ηνπ πεξίθεκνπ βξεηαληθνύ δαλείνπ. ηελ ίδηα αλαθνξά, ε Μαληώ δελ δηεθδηθεί κόλν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ όξσλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα παξακείλεη ελεξγόο παξάγνληαο ησλ πνιηηηθώλ δξώκελσλ (όπσο ε ίδηα δειώλεη «ηα ρξήκαηα 12 ΓΑΚ ππ. Δζσηεξηθώλ θ /7/ Η ίδηα ζηηο πνιπάξηζκεο αλαθνξέο ηεο ππνζηεξίδεη όηη ε παηξίδα ηεο ρξσζηά ζε απηήλ ηελ ύπαξμε ηεο, όκσο ε Καληδειαξία ηεο Μπθόλνπ άιινηε αξλείηαη ηελ ζθνπηκόηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθζηξαηείαο ηεο Μαληώο, ελώ νη καξηπξίεο ησλ μέλσλ κπζηζηνξηνγξάθσλ αθνξνύλ θπξίσο ηελ ξνκαληηθή εηθόλα κηαο λέαο θαη όκνξθεο γπλαίθαο πνπ δηαηξέρεη ην λεζί θαη εκςπρώλεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. 14 Βι. Μ. Σαζνύια, ό.π., ζ. 87 επ. 15 Δθείλεο ηηο εκέξεο, ζ ηηο 18/5, νη Κνινθνηξώλεο θαη Τςειάληεο κε άιινπο αξρεγνύο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ θίλεκα θαηά ηεο Κπβέξλεζεο κε έδξα ηελ ειίκλα. 5

6 ζα ηα δηαζέζσ γηα ηηο παξνύζεο αλάγθεο ηνπ γέλνπο»), αιιά θαη κεξίδην ζηελ δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο «Πξνο ηνύηνηο παξαθαιώ ζεξκώο ηελ ππεξηάηελ Γηνίθεζηλ δηα λα ήζειε λεύζεη εηο ην λα δηνξίζε ηνπο παηξηώηεο κνπ, όζνπο ήζειε πξνζηάμεη, εηο ηνλ ειιεληθόλ ζηόινλ, δηα λα κε απνζάλνπλ ηεο πείλαο νίηηλεο δηα δώζεο θσλήο κε επαξαθάιεζαλ ελ θαηξώ αλαρσξήζεσο κνπ από παηξίδαλ κνπ θαη ππεζρέζελ απηνίο δηα ηνλ παηξησηηζκόλ ηνπο» 16. Ωζηόζν, όηαλ νη ζπκπαηξηώηεο ηεο από ηελ Πάξν ακθηζβεηνύλ ηα πξνλόκηα ηεο νηθνγέλεηα Μαπξνγέλε θαη ηεο απνζηεξνύλ εηζνδήκαηα, ε Μαληώ δελ δηζηάδεη λα αληηδηθήζεη ζθνδξά καδί ηνπο. Πξόθεηηαη γηα ηελ ππόζεζε ηνπ Μνλαζηεξηνύ ηνπ Αγ. Αλησλίνπ ζηελ Πάξν, κηα πινύζηα Μνλή πνπ θιεξνλνκηθά αλήθε ζηελ ζεία ηεο Γόκλα θαη ηελ νπνία κεηά ηελ Δπαλάζηαζε νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαηέιαβαλ, αλαιακβάλνληαο ηελ δηαρείξηζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηεο. Με ζεηξά αλαθνξώλ πξνο ηελ Γηνίθεζε, ε Μαπξνγέλε δηεθδηθεί ηελ επηζηξνθή ηεο Μνλήο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη όηαλ ε θεληξηθή εμνπζία (Τπ. Θξεζθείαο) απνθαζίδεη λα αλαιάβεη απηή ηελ επηηξνπεία ηνπ Μνλαζηεξηνύ, ώζηε ηα έζνδα ηεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη «πξνο όθεινο ηεο λενιαίαο» ηνπ λεζηνύ «δηα λα απνιαύζσζηλ απηώζη ηελ παηδείαλ, όηαλ ζπζηεζώζη ζρνιεία» 17, ε εξσίδα αληηδξά νξγηζκέλα. Σηο ελέξγεηεο απηέο ηεο πνιηηείαο θαη ηελ άξλεζε ηνπ Δθηειεζηηθνύ λα δηνξίζεη ηνλ αδειθό ηεο ηέθαλν σο επίηξνπν ηνπ Μνλαζηεξηνύ, ε Μαληώ ηηο εθιακβάλεη σο «αηηκία» εηο βάξνο ησλ Μαπξνγέλε, πνπ «θαη εμνρήλ ζέιεη πέζεη απάλσ κνπ όιε, δηόηη εδαπάλεζα ην παηξηθόλ κνπ πξνο ππεξάζπηζηλ ηεο Παηξίδνο θαη ηελ ζήκεξνλ λα αμηώλσκαη παξά ηεο εβαζηήο Γηνηθήζεσο ηνηαύηελ αηηκίαλ» 18. Αληθαλνπνίεηε γεληθόηεξα παξακέλεη ε Μαπξνγέλε από ηελ αληαπόδνζε ηεο πνιηηείαο ζηηο ζπζίεο ζηηο νπνίεο είρε ππνβιεζεί. Όηαλ δέρζεθε λα απνδεκησζεί γηα ηηο δαπάλεο πνπ έθαλε ζηνλ αγώλα κε εζληθέο νκνινγίεο ύςνπο γξ. «κε ην λα επξίζθεηαη εηο αλέρεηαλ κεγίζηελ ην ηακείνλ», έιαβε θαη ηελ ππόζρεζε όηη θάζε κήλα ζα ιακβάλεη 300 γξόζηα «ηεο αληακνηβήο ηνπ έζλνπο» θαη θάζε εμάκελν ηνπο ηόθνπο ησλ ρξεκάησλ ηεο. Ωζηόζν, ε ειιεληθή πνιηηεία δελ θάλεθε ζπλεπήο ζηελ δέζκεπζε ηεο, κε απνηέιεζκα ε Μαπξνγέλε λα παξαπνλείηαη δηαξθώο όηη αλαγθάδεηαη, γηα ηνλ βηνπνξηζκό ηεο, λα εμαξγπξώλεη ηηο νκνινγίεο ηεο ζε εμεπηειηζηηθή ηηκή 19. Αθόκε θαη ην 16 Η από 2/5/1823 αλαθνξά ηεο Μαπξνγέλε πξνο ηελ Γηνίθεζε, Αξρ. Παιηγγελεζίαο ηεο Βνπιήο αξ. εγγξάθνπ ΓΑΚ Τπ. ζξ. Φ.10 α , ΓΑΚ πιι. Βιαρνγηάλλε, θ. 15 εγγξ Παξαπνλνύκελε πξνο ηελ Γηνίθεζε, αλαθέξεη όηη δέρεηαη λα ηηο πσιήζεη κόιηο έλαληη ηνπ 18% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπο. 6

7 ζηηεξέζην ησλ ηεζζάξσλ πξνζώπσλ 20 πνπ ηεο είρε ρνξεγεζεί θαζπζηεξεί ή καηαηώλεηαη θαη ε Μαπξνγέλε αλαγθάδεηαη ζπλερώο λα πξνζθεύγεη ζηελ πνιηηηθή εμνπζία γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ν εκθύιηνο πόιεκνο καίλεηαη, ν Ικπξαήκ παζάο αλαθαηαιακβάλεη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελώ ν Θ. Κνινθνηξώλεο βξέζεθε θπιαθηζκέλνο ζην Μπνύξηδη Σα παξαπάλσ θαίλεηαη λα δηθαηνινγνύλ ηελ ηδηαίηεξε αθνζίσζε πνπ επέδεημε ε Μαπξνγέλε ζηνλ Καπνδίζηξηα, πνπ ηνλ ππνδέρζεθε κε ελζνπζηαζκό, ραξίδνληαο ηνπ κάιηζηα ην κπζηθό ζπαζί ηνπ παηέξα ηεο 21. Ο «εθζπγρξνληζηήο» θπβεξλήηεο βιέπεη κε ζπκπάζεηα ηελ Μ. Μαπξνγέλε θαη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα ηεο, θξαηώληαο κάιηζηα πξνζσπηθά ζεκεηώζεηο γηα απηά. Ήδε, ηνλ Γελάξε ηνπ 1828 ε Μαληώ είρε εηζπξάμεη 750 γξόζηα σο απνδεκίσζε γηα ηελ βιάβε πνπ ππέζηε θαηά ηνλ δεύηεξν εκθύιην, ελώ από ηηο δηθέο ηεο αλαθνξέο πξνθύπηεη, όηη ν Καπνδίζηξηαο ηεο εμαζθάιηδε θάπνηεο κηθξέο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο (5 ηάιεξα, 2 ηάιεξα θιπ). Η ρώξα ηεινύζε ππό πηώρεπζε, ην ίδην θαη ε Μαληώ πνπ δεη από ηελ «ειεεκνζύλε» ηεο θπβέξλεζεο : «κεηά ηελ απάληεζηλ ηεο επη ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο πιεξνθνξείηαη ην Δηξελνδηθείνλ ηνύην όηη ε θ. Μαληώ Μαπξνγέλνπο δελ ιακβάλεη κηζζόλ, αιιά όηη ε Κπβέξλεζηο ειεεί απηήλ» 22. Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Όζσλα (Απξίιην ηνπ 1833), δηαηάζζεηαη ην Γεληθό Σακείν λα ηεο θαηαβάιιεη 38 δξρ. εκεξεζίσο, ελώ ηνλ Γελάξε ηνπ 1834 ε Βαζηιηθή Γξακκαηεία ησλ ηξαηησηηθώλ έδσζε εληνιή ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ναππιίνπ λα ιάβεη ππόςε ηελ αλαθνξά ηεο Μαπξνγέλε θαη λα πξνζδηνξίζεη εύινγε αληακνηβή γηα ηηο ζπζίεο ηεο. Η Δπηηξνπή πξόηεηλε λα δνζνύλ ζηελ Μαληώ ρξήκαηα ή γε ή θάπνην βξαβείν. Η πξόηαζε απηή δελ πινπνηήζεθε πνηέ. Αληίζεηα, όηαλ κε ην ΒΓ ηεο 20 Μαίνπ 1834 «Πξνο αλαγλώξηζηλ ησλ εθδνπιεύζεσλ πξνο ηελ Παηξίδα όισλ ησλ αμησκαηηθώλ, ππαμησκαηηθώλ θαη ζηξαηησηώλ ησλ θαηά μεξά θαη ζάιαζζα Διιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ» απνλεκήζεθε ζηνλ θαζέλα από απηνύο «αξηζηείνλ» (κεηάιιην), ε Μαληώ δελ έιαβε θακηά απάληεζε ζηελ ζρεηηθή αίηεζε ηεο. πλέρηδε λα δεη κε ηελ κηθξή ζύληαμε ρήξαο ή απνκάρνπ θαη ηηο πξνζόδνπο από θάπνηα παηξνγνληθά θηήκαηα ηεο ζηελ Άλδξν θαη ηελ Πάξν, κέρξη ηνλ ζάλαην ηεο ην 1840, όπσο ζπλήζσο αλαθέξεηαη «ιεζκνλεκέλε από ηελ παηξίδα». Η ίδηα ε Μαληώ, γξάθνληαο ζηνλ Καπνδίζηξηα, είρε απνδώζεη ηελ αραξηζηία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζην θύιν ηεο: «Δμνρώηαηε! Η 20 Έρεη καδί ηεο πάληνηε 1-2 ππεξέηξηεο γεγνλόο πνπ δηαςεύδεη ηελ εηθόλα ηεο απόιπηεο έλδεηαο ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη κπζηζηνξεκαηηθά. 21 Μ.Σαζνύιαο,.ο.π., ζ ΓΑΚ επ. Οηθνλνκίαο θ. 245 Καπνδηζηξηαθό αξρείν. 7

8 Γπλαηθεία θύζηο κε ηελ νπνίαλ κε επξνζδηώξηζελ ν ζεόο κε θάκλεη αδύλαηνλ εηο ην λα εθηειώ όζα ε αλδξηθή θύζηο ελεξγεί εηο ηα πξνο ην δελ αλαγθαία. Δγώ δηα ηελ παηξίδαλ ην παλ απώιεζα θαηέβαιινλ θαη απηό ην ηειεπηαίνλ δελάξηνλ ηεο ρήξαο Δμνρώηαηε αλ δελ κ εκπόδηδελ ε αζζελήο θύζηο ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ, αλαληηξξήησο έπξεπε λα ζαο δεηήζσ ππνύξγεκά ηη πξνο αληηκηζζίαλ ησλ ζπζηώλ κνπ λα δήζσ, αιιά εκπνδηδνκέλε από απηήλ ηελ ηδίαλ θύζηλ, παξαθαιώ κε ηνύην λα παξεγνξήζεηε ηελ δπζηπρίαλ κνπ δην θαη πξνζδνθνύζα ηελ δηθαίαλ επίηεπμηλ ηεο αηηήζεσο κνπ θεξύηηνκαη δηα βίνπ ηεο απηνύ εμνρόηεηνο αο έλζεξκνο Λάηξεο θαη πξόζπκνο Γνύιε» 23. Δίλαη δύζθνιν λα ακθηζβεηήζεη θαλείο ηηο παξαπάλσ αηηηάζεηο ηεο Μαπξνγέλε. Οη πεξηζζόηεξνη άλδξεο-εθπξόζσπνη ησλ εγεηηθώλ νκάδσλ ηεο Δπαλάζηαζεο εγθαηέζηεζαλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ εμνπζία ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο είηε σο εθθξαζηέο ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο είηε σο ζηειέρε ηεο «εθζπγρξνληζηηθήο» γξαθεηνθξαηίαο ηνπ 24. Έηζη, παξ όηη ην πνιηηηθό ππνθείκελν πνπ είρε δηακνξθσζεί ελόςεη θαη κέζα από ηελ δηαδηθαζία ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Δηθνζηέλα 25, ζηόρεπε ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο δεκνθξαηηθήο παηξίδαο, ηεο πνιηηηθήο εζηίαο ησλ απαληαρνύ εξαζηώλ ηεο ειεπζεξίαο 26, ε λέα εμνπζία εγθισβηζκέλε ζε πξαθηηθέο πξνζσπηθήο δηαρείξηζεο ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο δελ απνκαθξύλζεθε νπζηαζηηθά από ηελ ινγηθή ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ησλ πξνλνκίσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 27. Η Μαληώ Μαπξνγέλε, έρνληαο ράζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα δηαπξαγκαηεπζεί ζε απηό ην παηγλίδη, ππέζηε κηα ζνβαξή ήηηα. νβαξόηεξε, όκσο είλαη ε ζύζηνηρε ήηηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο: Σν ηέινο ηεο εκηθενπδαξρηθήο επνρήο πνπ 23 ΓΑΚ Γελ. γξακκ θ Βι εληειώο ελδεηθηηθά Ν. Γηακαληνύξνπ, ό.π., ζ. 189 επ. 25 Δίλαη αδύλαηνλ ζηελ ζύληνκε απηή κειέηε απηή λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο σο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο. Η ζύγρξνλε ηζηνξηνγξαθία έρεη αλαδείμεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληηθάζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ην ακηγώο πνιηηηθό πεξηερόκελν πνπ απέθηεζε ε εζληθή νληόηεηα πνπ πξνέθπςε κέζα από απηέο, βι. ελδεηθηηθά Ν. Ρνηδώθνπ «Σν Έζλνο σο πνιηηηθό ππνθείκελν. ρόιην γηα εζληθό πνιηηηθό θίλεκα», κε πινύζηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζην Π. Πηδάληα (επηκ.), ό.π., ζ. 223 επ., Π. Λέθα, «Nationalism qua Modernization: The Greek War of Independance», ζην ίδην, ζ. 267 επ. 26 Βι. Ν. Αιηβηδάηνπ, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή πληαγκαηηθή ηζηνξία, Αζήλα- Κνκνηελή, Α. άθθνπια, 1981, ζ. 21 επ. ηδίσο 43 επ., Α. Μάλεζε, Η Φηιειεύζεξε θαη Γεκνθξαηηθή ηδενινγία ηεο Δζληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αλάηππν από ηνλ 27 ν Σόκν «Δπίζεκνη Λόγνη» ηνπ ΔΚΠΑ, Αζήλα, 1987, Γ. Αλαζηαζηάδε, Ο Γεκνθξαηηθόο θαη θηιειεύζεξνο πνιηηηζκόο ηεο Δζλεγεξζίαο ηνπ 1821, Αλάηππν, Παλεγπξηθόο ιόγνο πνπ εθθσλήζεθε ζηηο ζην ΑΠΘ. 27 Με ηα παξαπάλσ δελ ακθηζβεηείηαη ε ηνκή πνπ επέθεξε ε Δπαλάζηαζε ηόζν ζηα ζρήκαηα νξγάλσζεο θαη άζθεζεο ηεο εμνπζίαο, όζν θαη ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ πξνέξρνληαλ από παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα (βι.. Αλαγλσζηνπνύινπ, «Η δηπιή αλάγλσζε ηεο Δπαλάζηαζεο ζην πιαίζην ηεο απηνθξαηνξηθήο ινγηθήο πεξί εμνπζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο», Ν. Θενηνθά-Ν. Κνηαξίδε, «Οη ζεζκνί ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε», Π. Πηδάληα (επηκ.), ό.π., ζ. 289 επ θαη 334 επ. αληίζηνηρα). Δπηζεκαίλεηαη απιώο θαη εθ ησλ ελόλησλ όηη νη πξαθηηθέο πξόζβαζεο ζηελ εμνπζία θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο ηειεπηαίαο δηαηεξνύλ, εκθαλώο αλαλνεκαηνδνηεκέλα ζην λεσηεξηθό πιαίζην ηνπ εζληθνύ θξάηνπο, θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο ζέζκηζεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 8

9 ζεκαηνδόηεζε ε ίδξπζή ηεο δελ νδήγεζε ζηελ ιεηηνπξγία ελόο δεκνθξαηηθνύ θξάηνπο δηθαίνπ, κε απνηέιεζκα ην ειιεληθό θξάηνο λα κελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ νύηε θαλ ζε θάπνηνπο από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ζεκειίσζήο ηνπ ηελ ίζε θνηλσληθή αμηνπξέπεηα πνπ απηνί δηεθδίθεζαλ. 9

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα