(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο)"

Transcript

1 ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ VISA MASTERCARD Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ θάξηα πνπ επηζπκείηε ΚΩΓ.ΑΗΣΖΖ (Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΩΓ.ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΩΓ.ΠΔΛΑΣΖ ΟΝΟΜΑ....ΔΠΩΝΤΜΟ πκπιεξώζηε ην επώλπκν θαη ην όλνκα ζαο κε Λαηηληθά ηνηρεία, όπσο εκθαλίδεηαη ζην δηαβαηήξην ζαο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ...ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΕΤΓΟΤ (ΠΑΣΡΗΚΟ) ΖΜΔΡ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ.../.../...ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΑΦΜ ΓΟΤ... ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ..... ΖΜ/ΝΗΑ ΔΚΓΟΖ... ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΖ.....ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ.ΚΑΣΑΣΑΖ: ΔΓΓΑΜΟ ΑΓΑΜΟ ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/ΥΖΡΟ ΑΡ.ΠΑΗΓΗΩΝ.... ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ :ΟΓΟ ΑΡΗΘΜΟ......Σ.Κ ΠΟΛΖ.... ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΟΗΚΗΑ ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ... ΗΓΗΟΚΑΣΟΗΚΖΖ ΔΝΟΗΚΗΟ ΜΔ ΓΟΝΔΗ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ Γ/Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ... ΟΝΟΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ... ΥΡΟΝΗΑ... ΘΔΖ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ... ΟΓΟ.....ΑΡΗΘΜΟ... ΠΟΛΖ.... Σ.Κ.... ΣΖΛΔΦΩΝΟ......FAX..... Δ-MΑΗL ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟΤ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΡΗΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΣΟΜΗΚΟ... ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ... ΔΥΔΣΔ ΑΛΛΔ ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΚΑΡΣΔ: ΝΑΗ ΟΥΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΑΝΑΦΔΡΔΣΔ ΣΗ ΔΚΓΟΣΡΗΔ ΣΡΑΠΔΕΔ... ΑΠΟΣΟΛΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ: ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΔΡΓΑΗΑ... ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΔΠΗΘΤΜΩ ΣΖΝ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΛΖΡΩΜΖ ΣΖ ΠΗΣΩΣΗΚΖ ΜΟΤ ΚΑΡΣΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΜΔ ΥΡΔΩΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΤΡΗΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΡΣΑ: ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΥΗΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΠΡΟΘΔΣΖ ΚΑΡΣΑ ΟΝΟΜΑ...ΔΠΩΝΤΜΟ..... VISA MASTERCARD πκπιεξώζηε ην επώλπκν θαη ην όλνκα ζαο κε Λαηηληθά ηνηρεία, όπσο εκθαλίδεηαη ζην δηαβαηήξην ζαο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ...ΑΡΗΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ... ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ../.../...Γ/Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ...ΑΡΗΘΜΟ...Σ.Κ....ΠΟΛΖ... ΣΖΛ.ΚΑΣΟΗΚΗΑ...ΚΗΝΖΣΟ...ΣΖΛ.ΔΡΓΑΗΑ... FAX ΔΡΓΑΗΑ...ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΣΟΥΟ ΚΑΡΣΑ... Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΠΟΤΗΑ ΜΟΤ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΣΔ ΜΔ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ...ΣΖΛΔΦΩΝΟ... ΓΗΔΤΘΤΝΖ...ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΚΑΡΣΑ... ΔΓΓΤΖΣΖ ΟΝΟΜΑ...ΔΠΩΝΤΜΟ...ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ... ΟΓΟ...ΠΟΛΖ...Σ.Κ...ΣΖΛ.ΟΗΚ...ΚΗΝΖΣΟ... ΑΓΣ...ΖΜ.ΔΚΓΟΖ...ΔΚΓ.ΑΡΥΖ...ΑΦΜ... ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΠΡΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔΣΔ Παρακαλώ/ούμε να μου/μας χορηγήσετε την κατά τα παραπάνω κύρια/ πρόσθετη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΣΑ VISA ή MASTERCARD στο όνομα μου/μας, η κατοχή και χρήση της οποίας διέπεται από τους όρους της σύμβασης που είναι εκτυπωμένοι στην οπίσθια όψη της παρούσας, τους οποίους διαβάσαμε και κατανοήσαμε πλήρως και αποδεχόμεθα ανεπιφύλακτα. Αντίγραφο της σύμβασης θα μου σταλεί με την κάρτα. Δηλώνω/ούμε, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για την περίπτωση της ψευδούς δήλωσης, ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω είναι πλήρη και απόλυτα ακριβή και η Σράπεζα μπορεί να εξακριβώσει τόσο αυτό, όσο και τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική μου/μας ικανότητα αντλώντας πληροφόρηση από τα αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς και συγκέντρωσης κινδύνων της ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. και από οποιαδήποτε άλλα νόμιμα λειτουργούντα αρχεία. Αναγνωρίζω/ούμε ότι η αίτηση αυτή δεν δεσμεύει την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ, η οποία δικαιούται να την απορρίψει χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφαση της αυτή. Εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού, ΤΝΑΙΝΩ ανεπιφύλακτα στη διαβίβαση προς επεξεργασία, κατά την έννοια του Ν.2472/97, των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων, όπως και αυτών που θα προκύψουν από την κίνηση του λογαριασμού της κάρτας μου ή έχουν προκύψει από προηγούμενες από το τραπεζικό σύστημα, στο διατραπεζικό αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που έχει σκοπό την προστασία της πίστης και των συναλλαγών, της ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε (υπεύθυνος επεξεργασίας), οδός Αλαμάνας 2, 15125, Αθήνα. το αρχείο αυτό θα τηρηθούν μέχρι την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την εξόφληση του δανείου /πίστωσης στο οποίο αφορούν. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών θα είναι μόνο πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Η ως άνω συγκατάθεση ΑΝΑΚΑΛΕΙΣΑΙ οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε ή την Σράπεζα, που την διαβιβάζει στην ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε., όπου καταχωρείται σε διακριτό αρχείο, στο οποίο τηρείται για δώδεκα μήνες. ΔΕΝ ΤΝΑΙΝΩ Εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού, ΤΝΑΙΝΩ στην άντληση από την ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. τυχόν δεδομένων που με αφορούν από το προαναφερόμενο αρχείο ανακλήσεων. ΔΕΝ ΤΝΑΙΝΩ ΔΓΚΡΗΘΔΝ ΟΡΗΟ ΣΟΠΟ...ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ... ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΤΡΗΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ...ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΜΔΛΟΤ...ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΔΓΓΤΖΣΖ... ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: Α ΤΠΟΓΡΑΦΖ... Β ΤΠΟΓΡΑΦΖ...

2 Όξνη Υνξήγεζεο θαη Υξήζεο Πηζησηηθήο Κάξηαο Με ηε ζύκβαζε απηή ε ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. (ζην εμήο Σξάπεδα) εθδίδεη θαη ρνξεγεί, κεηά από εηζήγεζε ηεο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιόκελεο ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ... (ζην εμήο πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα), ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν (ζην εμήο Κάηνρν), ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε αίηεζε (ζην εμήο Αίηεζε), ηελ θάξηα πνπ νξίδεηαη επίζεο ζηελ Αίηεζε (ζην εμήο Κάξηα) ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη δηαηάμεηο. 1. Ζ Κάξηα 1.1. Ζ Κάξηα, ζηελ νπνία είλαη απνηππσκέλν ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ Καηόρνπ, αλήθεη ζηελ θπξηόηεηα ηεο Σξάπεδαο, ώζηε ν Κάηνρνο απνθηά κόλν ην δηθαίσκα θαηνρήο θαη ρξήζεο ηεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, απαγνξεπνκέλεο απνιύησο ηεο ρξήζεο από ηξίην πξόζσπν ή ηεο παξάδνζήο ηεο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζε ηξίην Ο Κάηνρνο κόιηο παξαιάβεη ηελ Κάξηα ππνρξενύηαη λα ηελ ππνγξάςεη ζηνλ εηδηθό γηα ηνλ ζθνπό απηό ρώξν, όπσο αθξηβώο έρεη ππνγξάςεη θαη ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζή ηεο, είλαη δε ππεύζπλνο γηα ηε γλεζηόηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ Ζ Κάξηα είλαη κέζν πιεξσκώλ θαη ζπλεπώο ηζνδπλακεί κε ρξήκα, ώζηε ν Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα ηε θπιάζζεη ζε αζθαιέο κέξνο θαη λα ηε δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 2. Πξνζσπηθόο Αξηζκόο Αλαγλώξηζεο (P.I.N.) 2.1. Μεηά ηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ηεο Κάξηαο, ε Σξάπεδα ρνξεγεί ζηνλ Κάηνρν Πξνζσπηθό Αξηζκό Αλαγλώξηζεο (ΡΗΝ Personal Identification Number),ν νπνίνο ηζνδπλακεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηόρνπ. Ο PIN είλαη απζηεξά πξνζσπηθόο, παξάγεηαη ειεθηξνληθά ζε ζπλζήθεο απόιπηεο αζθάιεηαο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ Κάηνρν κε εηδηθό έληππν κέζσ απινύ ηαρπδξνκείνπ. Ο Κάηνρνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη νπνηεδήπνηε ηνλ PIN κε άιιν ηεο επηινγήο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε απηόκαηε ηακεηαθή κεραλή (ATM) ηεο Σξάπεδαο θαη ζε ΑΣΜs ησλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ, πνπ θέξνπλ ην ζήκα είηε ηεο Σξάπεδαο, όπσο απνηππώλεηαη ζηελ εκπξόζζηα όςε ηεο Κάξηαο, είηε ην ζήκα ηνπ Οκίινπ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ, αθνινπζώληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ν Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα απνκλεκνλεύζεη ηνλ PIN ηνπ, λα θαηαζηξέςεη ην έληππν κε ην νπνίν ηνπ γλσζηνπνηείηαη θαη λα κελ ηνλ ζεκεηώζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, νύηε ζπγθαιπκκέλα, ζηελ Κάξηα ηνπ ή νπνπδήπνηε αιινύ. Ζ αλαγξαθή ηνπ PIN ζε νπνηνδήπνηε κέζν κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπληζηά βαξεία ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ Καηόρνπ Ο Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Σξάπεδα ή ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα κε έγγξαθν, εάλ δελ παξαιάβεη ην έληππν κε ην PIN ηνπ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ πξώηε έθδνζε ηεο Κάξηαο Σν ΡΗΝ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Κάξηα, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε από ηνλ Κάηνρν πξόζζεησλ ζπλαιιαγώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 4,5, 6 θαη 7 πην θάησ. 3. Πηζησηηθό Όξην 3.1. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ κε Κάξηα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ Καηόρνπ πάληνηε κέζα ζην πηζησηηθό όξην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ηελ Σξάπεδα θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δπλαηόηεηαο. Σν πηζησηηθό όξην γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Κάηνρν θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο Κάξηαο κε ζρεηηθό έγγξαθν, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. Ζ Σξάπεδα κπνξεί επίζεο λα θαζνξίδεη νξηζκέλν αλώηαην πνζό, σο όξην εκεξεζίσλ ζπλαιιαγώλ, ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Κάηνρν θαηά ηα παξαπάλσ Ζ Σξάπεδα, κεηά από εηζήγεζε ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο, κεηαβάιιεη νπνηεδήπνηε ην πηζησηηθό όξην (ή θαη ην όξην ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγώλ), ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αλαιακβαλόκελν θίλδπλν, ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Καηόρνπ, ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλόηεηα θαη ηε ζπλέπεηά ηνπ ζηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο. Σν εθάζηνηε λέν όξην (ή όξηα) ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Κάηνρν κε ηνπο κεληαίνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ άξζξνπ 12 πην θάησ ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο πηζησηηθνύ νξίνπ, ν Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη νιόθιεξν ην πνζό ηεο ππέξβαζεο καδί κε ην πνζό ηεο ηξέρνπζαο δόζεο ηνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία εμόθιεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ άξζξνπ 12 πην θάησ, όπσο θαη ην εθάπαμ επί πιένλ πνζό πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε, ιόγσ απζαίξεηεο αύμεζεο ηνπ αλαιακβαλνκέλνπ από ηελ Σξάπεδα πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, δηαθνξεηηθά νθείιεη γηα ηα πνζά απηά ηόθν ππεξεκεξίαο, εθαξκνδνκέλεο αλαιόγσο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ ηεο παξνύζαο. 4. Υξήζε ηεο Κάξηαο ζηηο Δπηρεηξήζεηο 4.1. Ο Κάηνρνο δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Κάξηα ηνπ σο κέζν πιεξσκήο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ έρνπλ αλαξηεκέλα ζηηο πξνζήθεο ηνπο ηα ζήκαηα ηεο Κάξηαο, ππνρξενύκελνο λα απνδείμεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε λόκηκν ηξόπν, εάλ απηό ηνπ δεηεζεί. 2

3 4.2. Κάζε ζπλαιιαγή, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δύν παξαθάησ παξαγξάθσλ (4.3. θαη 4.4.), νινθιεξώλεηαη είηε κε ηελ ππνγξαθή από ηνλ Κάηνρν ησλ ρξεσζηηθώλ δειηίσλ ή ησλ απνδείμεσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο EFT/POS, είηε κε ηελ πιεθηξνιόγεζε, επίζεο από ηνλ Κάηνρν, ηνπ ΡΗΝ ζηηο σο άλσ ζπζθεπέο. Με ηελ πιεθηξνιόγεζε ή ηελ ππνγξαθή, θαηά πεξίπησζε, ν Κάηνρνο εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεώζεη ην ινγαξηαζκό ηεο Κάξηαο ηνπ κε ην πνζό ηεο ζπλαιιαγήο θαη λα πηζηώζεη αληίζηνηρα ην ινγαξηαζκό ηεο επηρείξεζεο. Ζ παξαπάλσ εμνπζηνδόηεζε είλαη αλέθθιεηε γηαηί αθνξά ζην ζπκθέξνλ Καηόρνπ, Σξάπεδαο θαη Δπηρείξεζεο. Ο Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα θπιάζζεη ηα αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ παξαζηαηηθώλ ησλ ζπλαιιαγώλ, πνπ ππνγξάθεη, γηα αληηπαξαβνιή κε ηηο αληίζηνηρεο ρξεώζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ άξζξνπ 12 πην θάησ Ο Κάηνρνο δηθαηνύηαη λα παξέρεη πάγηεο εληνιέο γηα εμόθιεζε πεξηνδηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Κάξηαο ηνπ, όπσο θαη λα παξέρεη εμνπζηνδνηήζεηο γηα ρξέσζε ηεο Κάξηαο ηνπ ρσξίο ηελ ππνγξαθή ρξεσζηηθνύ δειηίνπ, αλαιακβάλνληαο θάζε ζρεηηθή επζύλε Αλ ν Κάηνρνο επηιέμεη λα ζπλαιιαγεί από απόζηαζε, πξνβαίλνληαο ζε ηειεθσληθή, ηαρπδξνκηθή ή ειεθηξνληθή παξαγγειία, ζην εζσηεξηθό ή ην εμσηεξηθό ή κέζσ δηαδηθηύνπ, αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή ζρεηηθή επζύλε θαη θίλδπλν, ππνρξενύκελνο, εάλ απαηηεζεί, λα απνδείμεη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία ζπλαιιάρζεθε Ζ Σξάπεδα δελ ζπλδέεηαη κε ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαηά απνθιεηζηηθόηεηα θαη δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξνο ηνλ Κάηνρν γηα ηπρόλ αζέηεζε εθπιήξσζεο ή κε αθξηβή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νύηε θαη γηα νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ή εμσζπκβαηηθή δεκία ηνπ, ώζηε ν Κάηνρνο δελ δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη έλαληη ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έλζηαζε ή απαίηεζε, εθηόο εάλ ν λόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Δάλ ε επηρείξεζε εθδώζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ππέξ ηνπ Καηόρνπ πηζησηηθό ζεκείσκα, ε Σξάπεδα ζα πηζηώζεη κε ην ηζόπνζν ην ινγαξηαζκό ηνπ Καηόρνπ, κόλν όηαλ ην παξαπάλσ ζεκείσκα πξνζθνκηζζεί ζηελ Σξάπεδα. 5. Υξήζε ηεο Κάξηαο ζηα ΑΣΜs 5.1. Ζ Κάξηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ΡΗΝ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηα ΑΣΜs ηεο Σξάπεδαο, ησλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ ηνπ Οκίινπ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ, όπσο θαη άιισλ Σξαπεδώλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 6 θαη 7 πην θάησ θαη κε ηηο επηινγέο θαη ηηο νδεγίεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νζόλεο ησλ ΑΣΜs απηώλ Σα ζηνηρεία θάζε ζπλαιιαγήο κε Κάξηα ζηα ΑΣΜs θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνύληαη ζηε κλήκε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη από ηα ΑΣΜs, απνηεινύλ δε πιήξε απόδεημε γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, επηηξεπόκελεο αληαπόδεημεο. Μεηά ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο ν Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα θπιάζζεη ηελ απόδεημε αλάιεςεο, πνπ εθδίδεηαη από ην ΑΣΜ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ Γηα θάζε ζπλαιιαγή ζε ATM εθδίδεηαη, θαη επηινγή ηνπ Καηόρνπ, από ην ATM ηελ ίδηα ζηηγκή γξαπηή απόδεημε, ζηελ νπνία ζα έρνπλ εθηππσζεί ηα ζηνηρεία ησλ εληνιώλ θαη θαη επέθηαζε ησλ ζπλαιιαγώλ. ε πεξίπησζε κε έθδνζεο ηέηνηαο απόδεημεο ιόγσ βιάβεο, ν Κάηνρνο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη είηε κε ηελ Σξάπεδα είηε κε ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Ζ Σξάπεδα κπνξεί νπνηεδήπνηε, θαη ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε ηνπ Καηόρνπ, λα αλαζηέιιεη ή δηαθόπηεη ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγώλ ζηα ATMs ή θαη λα δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ATMs είηε γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ Καηόρνπ, είηε γηαηί απηόο παξέβε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, είηε ιόγσ βιάβεο ή δπζιεηηνπξγηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε Σξάπεδα νπδεκία επζύλε θέξεη έλαληη ηνπ Καηόρνπ γηα νπνηαδήπνηε εθ ησλ ιόγσλ απηώλ ηπρόλ δεκία ε απώιεηα ππνζηεί ν Κάηνρνο Ο Κάηνρνο γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγώλ παξέρεη ηελ ζπλαίλεζή ηνπ γηα βηληενζθόπεζε ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ κε ηελ θάξηα ζηα θαηά ηελ παξ. 5.1 πην πάλσ ΑΣΜs. 6. Υξήζε ηεο Κάξηαο γηα Αλάιεςε Μεηξεηώλ από ην Πηζησηηθό Όξην 6.1. Ο Κάηνρνο δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Κάξηα ηνπ γηα αλαιήςεηο κεηξεηώλ, σο δάλεην, κέζα ζην εθάζηνηε θαζνξηδόκελν πηζησηηθό όξην (αξ. 3 πην πάλσ), ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό, είηε από ηα Σξαπεδηθά Καηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ αλαξηεκέλα ηα ζήκαηα ηεο Κάξηαο ή ην ζήκα ηνπ Οκίινπ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ, είηε ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ΡΗΝ από ηα ΑΣΜs, πνπ θέξνπλ ηα ζήκαηα ηεο Κάξηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ 5 θαη ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νζόλεο ηνπο ε πεξίπησζε αλάιεςεο κεηξεηώλ θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξ. 6.1, ν Κάηνρνο επηβαξύλεηαη κε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε, πνπ απνηειεί νπζηώδεο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο, γηα ηε κεξηθή θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο Σξάπεδαο ή ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο αληίζηνηρα, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑΣΜs αθνξνύλ ηελ ηξνθνδνζία ηνπο, ηε ζπληήξεζή ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ. ε πεξίπησζε αλάιεςεο κεηξεηώλ από ΑΣΜ άιιεο Σξάπεδαο, ν Κάηνρνο επηβαξύλεηαη θαη κε ην θόζηνο ηεο δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε Αλαιήςεηο κεηξεηώλ κε ηελ Κάξηα από ΑΣΜ κπνξνύλ λα γίλνπλ κόλν γηα αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ ΔΤΡΩ θαη γηα ηα πνζά πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ν Κάηνρνο, από ηηο επηινγέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ νζόλε. 3

4 7. Υξήζε ηεο Κάξηαο γηα ζπλαιιαγέο ζε θαηαζεηηθνύο ινγαξηαζκνύο 7.1. Δθόζνλ ν Κάηνρνο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Κάξηα θαη γηα ζπλαιιαγέο ζε θαηαζεηηθνύο ινγαξηαζκνύο πνπ ηεξεί ζηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, πξέπεη λα δειώλεη ελππόγξαθα ηνπο αξηζκνύο ηνπο ζηελ Αίηεζε ή θαη κεηαγελέζηεξα κε ζρεηηθή αίηεζε, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη νπνηεδήπνηε. ε νπνηαδήπνηε ηέηνηα πεξίπησζε ε Σξάπεδα ζπλδέεη ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ δειώζεθαλ (εθεμήο «Λνγαξηαζκνί») κε ηελ Κάξηα Ζ Κάξηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαιήςεηο κόλν εθόζνλ ζην Λνγαξηαζκό ( ή Λνγαξηαζκνύο ) ππάξρεη επαξθέο δηαζέζηκν ππόινηπν γηα ηελ θάιπςε ηνπ πνζνύ ηεο ζπλαιιαγήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα όξηα εκεξεζίσλ ζπλαιιαγώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε ηεο παξνύζαο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ απηώλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ ζην Λνγαξηαζκό, ν Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη άκεζα ζηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα ην πνζό ηνπ ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ πιένλ ηόθσλ επ απηνύ πνπ ππνινγίδεηαη κε ην εηήζην επηηόθην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε, από ηελ εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κέρξη ηελ εμόθιεζε Σα όξηα εκεξεζίσλ ζπλαιιαγώλ ηίζεληαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Καηόρνπ θαη ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ε Σξάπεδα δηθαηνύηαη λα ηα κεηαβάιεη ή θαη λα ηα κεδελίζεη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ή / θαη ιόγσ αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Καηόρνπ θαη λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηελ απόθαζή ηεο απηή κε επηζηνιή ηελ πεξίπησζε ησλ θαηά ηα παξαπάλσ αλαιήςεσλ εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ άξζξσλ 5 θαη Καηαζέζεηο ζε Λνγαξηαζκνύο ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ Κάξηα κπνξνύλ λα γίλνπλ ζηα ΑΣΜs ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ, πνπ θέξνπλ ην ζήκα ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ αληίζηνηρα, κόλν ζε ραξηνλνκίζκαηα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε. Σα ρξήκαηα, πνπ θαηά ηα παξαπάλσ θαηαηίζεληαη, θαηακεηξώληαη ηελ ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα από εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο, ζηελ νπνία έγηλε ε θαηάζεζε. Δάλ ην πνζό πνπ πιεθηξνιόγεζε ζην ΑΣΜ ν Κάηνρνο είλαη ίδην κε ην θαηακεηξεκέλν, ν Λνγαξηαζκόο ζα πηζηώλεηαη κε ην πνζό απηό. Αλ ππάξρεη δηαθνξά, ην πνζό πνπ ζα πηζησζεί ζην Λνγαξηαζκό ζα είλαη εθείλν πνπ θαηακεηξήζεθε θαη ν Κάηνρνο ζα εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ακέζσο κε επηζηνιή Καηαζέζεηο κεηξεηώλ πνπ έγηλαλ ζηα ATMs θαηά ηα παξαπάλσ ζα θέξνπλ ηόθν θαη ζα είλαη δηαζέζηκεο δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ εκέξα ηεο θαηάζεζεο Ζ Κάξηα κπνξεί ζην κέιινλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ΡΗΝ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη άιισλ ζπλαιιαγώλ ζηα ΑΣΜs ηεο παξ. 5.1 πην πάλσ, ζύκθσλα κε ηηο επηινγέο θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηηο νζόλεο ησλ ΑΣΜs. 8. πλαιιαγέο ζε πλάιιαγκα ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ζε ζπλάιιαγκα, ε αμία ηεο κεηαηξέπεηαη ζε Δπξώ θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε. Σν αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγώλ απηώλ ζε επξώ θαη ζην λόκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ άξζξνπ 12 πην θάησ γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ Καηόρνπ. 9. Δπηηόθην 9.1. α) Ο Κάηνρνο ν νπνίνο εμνθιεί εκπξόζεζκα νιόθιεξν ην νθεηιόκελν πνζό πνπ εθάζηνηε πξνθύπηεη από ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο ηνπ, όπσο απηό αλαγξάθεηαη ζηνλ κεληαίν ινγαξηαζκό ηνπ (παξ.12.1 πην θάησ), δελ ρξεώλεηαη (κε ηελ επηθύιαμε ηνπ εδαθίνπ γ πην θάησ) κε ηόθν. β) Ο Κάηνρνο ν νπνίνο εμνθιεί ηελ ειάρηζηε κεληαία δόζε ή νπνηνδήπνηε πέξαλ απηήο κέξνο ηνπ εθάζηνηε νθεηιόκελνπ πνζνύ, ρξεώλεηαη κε ζπκβαηηθό ηόθν επί ηνπ εθάζηνηε νθεηιόκελνπ πνζνύ από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηεο ζπλαιιαγήο ζηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο κέρξη ηελ εκεξνκελία εμόθιεζήο ηνπ. γ) Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη από αλαιήςεηο κεηξεηώλ θαηά ην άξζξν 6 πην πάλσ εθηνθίδνληαη κε ην ζπκβαηηθό επηηόθην από ηελ εκεξνκελία ηεο αλάιεςεο. δ) Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη από εμόθιεζε (κεηαθνξά) ππνινίπνπ ζε άιιε ηξάπεδα, εθηνθίδνληαη κε ην ζπκβαηηθό επηηόθην από ηελ εκεξνκελία εθηακίεπζεο ηνπ νθεηιόκελνπ ππνινίπνπ από ηελ Σξάπεδα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο εθηνθηζκνύ, ην εηήζην νλνκαζηηθό επηηόθην, πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο απηήο αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε, ν δε εθηνθηζκόο γίλεηαη κε βάζε έηνο 365 εκεξώλ Σν θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξ ζπκβαηηθό επηηόθην ζπκθσλείηαη θπκαηλόκελν, ώζηε ε Σξάπεδα δηθαηνύηαη λα ην κεηαβάιεη νπνηεδήπνηε κεηαβάιιεηαη ην Βαζηθό Παξεκβαηηθό Δπηηόθην γηα Πξάμεηο Κύξηαο Αλαρξεκαηνδόηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζε πνζνζηό κέρξη ηνπ 200% ηνπ πνζνύ ηεο εθάζηνηε δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ πξνεγνύκελνπ θαη ηνπ λένπ σο άλσ επηηνθίνπ. Ζ Σξάπεδα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ, αιιά θαη ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη δηθαηνύηαη είηε λα κελ εμαληιήζεη ην παξαπάλσ αλώηαην όξην ηεο κεηαβνιήο, είηε θαη λα δηαηεξήζεη ην ζπκβαηηθό επηηόθην ακεηάβιεην. Ζ απόθαζε απηή ηεο Σξάπεδαο νπδέπνηε ηε δεζκεύεη ή ηελ πεξηνξίδεη θαηά ηε ιήςε ηεο επόκελεο απόθαζήο ηεο πεξί κεηαβνιήο ηνπ ζπκβαηηθνύ επηηνθίνπ Ζ θαηά ηα παξαπάλσ κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ δελ ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο. Κάζε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Κάηνρν κέζσ ησλ κεληαίσλ ινγαξηαζκώλ ηνπ άξζξνπ 12 πην θάησ θαη ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίν 4

5 αλαθέξεηαη, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο. Ο Κάηνρνο δηθαηνύηαη λα κελ απνδερζεί ην λέν επηηόθην ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 20, πνπ εθαξκόδεηαη αλάινγα. Σν εθάζηνηε ζε ηζρύ επηηόθην αλαθέξεηαη ζε θάζε κεληαίν ινγαξηαζκό. 10. Δηήζηα πλδξνκή Ο Κάηνρνο αλαιακβάλεη κε ηελ παξνύζα ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα εηήζηα ζπλδξνκή πνπ νθείιεηαη από ηελ έθδνζε ηεο Κάξηαο θαη ησλ ζε αλαλέσζε απηήο κεηαγελέζηεξσλ, αλεμάξηεηα από ηε ρξήζε ή κε ησλ θαξηώλ από ηνλ Κάηνρν, ην ζεκεξηλό ύςνο ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν πην θάησ. 11. Δπηβαξύλζεηο Ο Κάηνρνο επηβαξύλεηαη κε ηα έμνδα θαη ηηο ινηπέο επηβαξύλζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη ε πλνιηθή Δηήζηα Πξαγκαηηθή Πνζνζηηαία Δπηβάξπλζε (.Δ.Π.Π.Δ.), ε νπνία κεηαβάιιεηαη θάζε θνξά πνπ κεηαβάιινληαη νη επηβαξύλζεηο θαη ην επηηόθην Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ επηβαξύλζεσλ γηα ζπνπδαίν ιόγν, όπσο ε θαηά 100% κεηαβνιή ηνπ πιεζσξηζκνύ ή/θαη ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο, ν αλαιακβαλόκελνο εηδηθόο θαη γεληθόο θίλδπλνο, ε αλαπξνζαξκνγή ησλ επηβαξύλζεσλ ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ, πνπ ζπλεθηηκώληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Οη εθάζηνηε λέεο επηβαξύλζεηο γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ Κάηνρν κε ηνπο κεληαίνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ άξζξνπ 12 πην θάησ θαη ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ κεληαίνπ ινγαξηαζκνύ, εθηόο αλ αλαγξάθεηαη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία ηζρύνο. Ο Κάηνρνο δηθαηνύηαη λα κελ απνδερζεί ηηο λέεο κεηαβνιέο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 20 πνπ εθαξκόδεηαη αλάινγα. 12. Μεληαίνη Λνγαξηαζκνί Ζ Σξάπεδα κία θνξά ην κήλα θάλεη εθθαζάξηζε ησλ δνζνιεςηώλ ηνπ Καηόρνπ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηελ θίλεζε ηεο Κάξηαο ζην εζσηεξηθό ή θαη ζην εμσηεξηθό, ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηβαξύλζεηο θαη ηα ηπρόλ πηζησηηθά ππέξ ηνπ Καηόρνπ ζεκεηώκαηα (παξ. 4.5.) θαη απνζηέιιεη ζε απηόλ, κε απιό ηαρπδξνκείν, κεραλνγξαθηθό εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα (ινγαξηαζκόο). ηνλ κεληαίν ινγαξηαζκό αλαθέξνληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ εμνθιεζεί από ηελ Σξάπεδα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απηόο θαιύπηεη, νη θαηαβνιέο ηνπ Καηόρνπ έλαληη ηεο νθεηιήο ηνπ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, ηπρόλ πθηζηάκελα ππέξ ηνπ Καηόρνπ πηζησηηθά ππόινηπα, νη ηόθνη θαη νη επηβαξύλζεηο, ην λέν ππόινηπν ηεο νθεηιήο ηνπ, ην ειάρηζην πνζό πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη, θαζώο θαη ε εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαβνιή (δήιε εκέξα) θαη ην ζε ηζρύ επηηόθην Οη σο άλσ ινγαξηαζκνί εμάγνληαη από ηα εκπνξηθά βηβιία ηεο Σξάπεδαο, πνπ ηεξνύληαη κε κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα, ώζηε ν Κάηνρνο, ν ηπρόλ ζπλνθεηιέηεο θαη ν εγγπεηήο αλαγλσξίδνπλ όηη απνηεινύλ πιήξε απόδεημε ησλ ρξεώζεσλ από ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο, επηηξεπόκελεο αληαπόδεημεο. Αδηάθνπε θαη πιήξεο ζεηξά ινγαξηαζκώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ απνηειεί αθξηβέο απόζπαζκα από ηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο, πνπ απεηθνλίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Κάξηαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαιύπηνπλ. Αίηεκα ηνπ Καηόρνπ γηα επαλέθδνζε ή επαλαπνζηνιή ησλ ινγαξηαζκώλ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε Ο Κάηνρνο, γλσξίδνληαο όηη ε εθάζηνηε νθεηιή ηνπ από ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο εμνθιείηαη ζε κεληαίεο δόζεηο, ππνρξενύηαη, εάλ κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο είηε από ηελ πξώηε ρξήζε ηεο Κάξηαο κεηά από ηελ παξαιαβή ηεο ή από ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ινγαξηαζκνύ, είηε από ηελ παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε πξνεγνύκελνπ ινγαξηαζκνύ, δελ παξαιάβεη ινγαξηαζκό, λα γλσζηνπνηήζεη ηνύην ζηελ Σξάπεδα ή ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηεθκαίξεηαη όηη ν ινγαξηαζκόο παξαιήθζεθε, επηηξεπόκελεο αληαπόδεημεο Δάλ ν Κάηνρνο ακθηζβεηεί ην πεξηερόκελν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη κε έγγξαθν ζηελ Σξάπεδα ή ζηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ ινγαξηαζκνύ. ην σο άλσ έγγξαθν πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκεξώο νη ιόγνη ακθηζβήηεζεο θαζώο θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνδεηθλύνπλ ην ιάζνο Ζ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ ή ε αλεπηθύιαθηε κεξηθή ή νιηθή εμόθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, απνηεινύλ απνδνρή θαη αλαγλώξηζε εθ κέξνπο ηνπ Καηόρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ηνπ πνζνύ ηεο νθεηιήο, ώζηε ν ινγαξηαζκόο απηόο απνηειεί πιήξε απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Καηόρνπ. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ αλάινγα θαη γηα ηνλ ηπρόλ ζπλνθεηιέηε, ζπλππόρξεν πξνο πιεξσκή ή εγγπεηή θαη είλαη αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε ή κε εληνιήο γηα απηόκαηε εμόθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Καηόρνπ κε ρξέσζε θαηαζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ. 13. Δμόθιεζε Λνγαξηαζκώλ Ο Κάηνρνο δηθαηνύηαη λα επηιέμεη είηε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο νθεηιήο ηνπ, όπσο απηό εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο, είηε ηνπ πνζνύ ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο δόζεο, πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκό θάησ από ηελ έλδεημε «ειάρηζηε θαηαβνιή», όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε, πιένλ ησλ ινηπώλ πξνβιεπόκελσλ επηβαξύλζεσλ. Σπρόλ πηζησηηθά ππόινηπα ππέξ ηνπ Καηόρνπ είηε πηζηώλνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ επόκελνπ κήλα, είηε παξακέλνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ αηόθσο. 5

6 13.2. Ο Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα εμνθιεί ηελ νθεηιή ηνπ κέρξη ηελ πξνο ηνύην δήιε εκέξα (παξ ) κε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο θαη επηινγήλ ηξόπνπο: α) ε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηνπ δηθηύνπ ηεο Σξάπεδαο ή ησλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ, πνπ θέξνπλ ην ζήκα είηε ηεο Σξάπεδαο, όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηελ Κάξηα, είηε ηνπ Οκίινπ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ, αληίζηνηρα β) Με ρξέσζε ηνπ θαηαζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ πνπ ηεξεί ζηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, ηνλ νπνίν, εθόζνλ ππνδεηθλύεη ζηελ Αίηεζε, εμνπζηνδνηεί ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα λα ρξεώλεη ηελ θαηά ηα παξαπάλσ δήιε εκέξα πιεξσκήο, ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζή ηνπ, κε ην εθάζηνηε πνζό είηε ηνπ ζπλόινπ ηεο νθεηιήο, είηε ηεο ειάρηζηεο θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ζεκεηώζεη ζηελ Αίηεζε θαη λα ην θέξεη ζε πίζησζε απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Κάηνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ ύπαξμε επαξθνύο ππνινίπνπ ζηνλ θαηαζεηηθό ινγαξηαζκό ηνπ κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα πξηλ ηε δήιε εκέξα εμόθιεζεο, δηαθνξεηηθά εμνπζηνδνηεί ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα λα ρξεώλεη ην ινγαξηαζκό κέρξη ηνπ ππάξρνληνο ππνινίπνπ ή θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ππεξαλάιεςεο, πνπ ηπρόλ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί, γηα ηελ εμόθιεζε όζν δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηεο νθεηιήο. Σπρόλ αλάθιεζε ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεσλ από ηνλ Κάηνρν πινπνηείηαη από ηελ Σξάπεδα εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ θαη παξέρεη ζε απηήλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα θαη λα θιείζεη ην ινγαξηαζκό κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξ πην θάησ. γ) ηα ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ ησλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ κε ρξήζε ηεο θάξηαο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ησλ κεραλεκάησλ απηώλ. δ) Με ηαρππιεξσκή ζην ηαρπδξνκείν ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπ ε Σξάπεδα Δάλ ε εκεξνκελία πιεξσκήο παξέιζεη άπξαθηε, ν Κάηνρνο θαζίζηαηαη απηνδίθαηα ππεξήκεξνο, ρσξίο θακία άιιε ελέξγεηα ή όριεζε από ηελ Σξάπεδα, κε κόλε ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο πιεξσκήο θαηά ηελ νπνία ήηαλ πιεξσηέν ην ζρεηηθό πνζό θαη ε εθάζηνηε ιεμηπξόζεζκε νθεηιή ηνπ θαηά θεθάιαην, ηόθνπο θάζε κνξθήο θαη έμνδα επηβαξύλεηαη κε ην αλώηαην εθάζηνηε ζε ηζρύ επηηόθην ππεξεκεξίαο, όπσο απηό αλαγξάθεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε, πιένλ ησλ εθάζηνηε εηζθνξώλ θαη ησλ ηπρόλ έκκεζσλ θόξσλ, από ηελ επόκελε ηεο σο άλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. ηελ έλλνηα ηεο θαζπζηέξεζεο εληάζζεηαη θαη ε αδπλακία ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ, θαζώο θαη ε αλππαξμία επαξθνύο ππνινίπνπ ηελ εκέξα εμόθιεζεο. Οη ζε θαζπζηέξεζε νθεηιόκελνη ηόθνη εθηνθίδνληαη από ηελ πξώηε εκέξα θαζπζηέξεζεο κε ην σο άλσ επηηόθην ππεξεκεξίαο θαη νη ηόθνη πνπ πξνθύπηνπλ, εθόζνλ δελ εμνθινύληαη, αλαηνθίδνληαη αλά εμάκελν. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο δόζεο, ε Σξάπεδα ή θαη ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα αθελόο εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ Κάηνρν (θαη ηνλ εγγπεηή), ν νπνίνο επηβαξύλεηαη κε ην θόζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζζεηε Πξάμε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηεο εηδνπνίεζεο θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη αθεηέξνπ δηθαηνύηαη λα πεξηνξίζεη ην πηζησηηθό όξην ή θαη λα αλαζηείιεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο Κάξηαο κέρξη ηελ εμόθιεζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηινκέλσλ, γηα λα πεξηνξίζεη ηνλ εληεύζελ θίλδπλν. 14. Καηαγγειία από ηελ Σξάπεδα Ζ Σξάπεδα δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνύζα ζύκβαζε, εάλ ζπληξέρεη έζησ θαη έλα από ηα αθόινπζα γεγνλόηα: (α) Ζ θαζπζηέξεζε εμόθιεζεο από ηνλ Κάηνρν ηνπ πνζνύ ηξηώλ (3) ζπλερόκελσλ ειάρηζησλ κεληαίσλ θαηαβνιώλ ή νπνηνπδήπνηε ιεμηπξόζεζκνπ θαη απαηηεηνύ πνζνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ελελήληα (90) εκεξώλ. (β) Ζ παξάβαζε εθ κέξνπο ηνπ Καηόρνπ νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο, πνπ όινη ζπκθσλνύληαη νπζηώδεηο. (γ) Ζ αλαθξίβεηα νπνηαζδήπνηε δήισζεο ή πιεξνθνξίαο πνπ έδσζε ν Κάηνρνο ζηελ Σξάπεδα ή/θαη ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα καδί κε ηελ Αίηεζε γηα ηελ αμηνιόγεζή ηεο, όπσο θαη ε απόθξπςε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπ δεηήζεθαλ από ηελ Σξάπεδα ή/θαη ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα. δ) Ο ζάλαηνο ή ε θήξπμε ηνπ Καηόρνπ ζε πηώρεπζε ή ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. ε) ε πεξίπησζε ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ή θαη ηεο θεξεγγπόηεηαο ή ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Καηόρνπ, όπσο ζε πεξίπησζε θπιάθηζήο ηνπ. ζη) ε πεξίπησζε πνπ ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα δεηήζεη ηελ θαηαγγειία ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο Μεηά ηελ λόκηκε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο, ην ζύλνιν ηεο νθεηιήο θαηά ην αλεμόθιεην θεθάιαην, ηόθνπο (ζπκβαηηθνύο, ππεξεκεξίαο θαη εμ αλαηνθηζκνύ), έμνδα, θόξνπο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο ζα θαζίζηαηαη ακέζσο ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό θαη, εθόζνλ δελ εμνθιεζεί, ζα θέξεη ηόθν κε ην επηηόθην ππεξεκεξίαο θαη εμακεληαίν αλαηνθηζκό ησλ αλεμόθιεησλ ηόθσλ (παξ πην πάλσ), κέρξη ηελ εκέξα ηεο νινζρεξνύο εμόθιεζήο ηνπ. Ζ Σξάπεδα εθρσξεί ηελ σο άλσ απαίηεζε κε όια ηα παξεπόκελα απηήο δηθαηώκαηα ζηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα θαη αλαθνηλώλεη ηελ θαηαγγειία ζην αξρείν δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ. Καηόπηλ απηώλ ε παξνύζα απνηειεί αλαγγειία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λόκνπ θαη ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα δύλαηαη λα αλαζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ ζε ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, γλσζηνπνηώληαο ζε απηά ηα ζρεηηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα Καηόρνπ θαη ηπρόλ εγγπεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν Κάηνρνο επηβαξύλεηαη κε ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ εμόδσλ θαη ακνηβώλ δηθεγόξσλ, Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ, αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θ.ι.π., όπσο απηά νξίδνληαη από ην λόκν, απνθάζεηο Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ θ.ι.π. Ο Κάηνρνο θαη ν ηπρόλ Δγγπεηήο ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ κόλν ζηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, άιισο δελ ειεπζεξώλνληαη από ηελ θαηά ηα παξαπάλσ νθεηιή. 6

7 14.3. ε θάζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο, απηή ζα απνζηέιιεη επηζηνιή πξνο ηνλ Κάηνρν κε ην ζπλνιηθό νθεηιόκελν ππόινηπν, θαηά αλεμόθιεην θεθάιαην, δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο (ζπκβαηηθνύο θαη ππεξεκεξίαο), έμνδα, θόξνπο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο θαη ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνύ. 15. Καηαγγειία από ηνλ Κάηνρν Ο Κάηνρνο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε νπνηεδήπνηε κε έγγξαθν πξνο ηελ Σξάπεδα ή ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη άκεζα ηελ Σξάπεδα, θαη ηελ ηαπηόρξνλε παξάδνζε ηεο Κάξηαο ηνπ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Κάηνρνο πνπ δηαηεξεί πιήξε επζύλε γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ Κάξηα ηνπ κέρξη ηελ θαηά ηα παξαπάλσ θαηαγγειία, ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη άκεζα ην ζύλνιν ηνπ αλεμόθιεηνπ ππνινίπνπ, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο κέρξη ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο. 16. Πξόζζεηεο Κάξηεο Δάλ ε Σξάπεδα ρνξεγήζεη, έπεηηα από αίηεζε ηνπ Καηόρνπ, ζε ηξίην πξόζσπν πξόζζεηε θάξηα, επίζεο απζηεξά πξνζσπηθή, απηή ζα δηέπεηαη από ηνπο παξόληεο όξνπο θαη ηόζν ν Κάηνρνο ηεο θύξηαο Κάξηαο, όζν θαη ν θάηνρνο ηεο πξόζζεηεο, ζα επζύλνληαη από θνηλνύ, αδηαίξεηα θαη ζε νιόθιεξν γηα όια ηα πνζά ησλ νθεηιώλ πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηελ θαηνρή θαη ρξήζε θαη ησλ δύν (θύξηαο θαη πξόζζεηεο) Καξηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα εθδίδνληαη εληαίνη κεληαίνη ινγαξηαζκνί, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθνληαη νη ρξεώζεηο από ηελ θαηνρή θαη ρξήζε όισλ ησλ θαξηώλ, ρσξίο δηάθξηζε, νη νπνίνη ζα απνζηέιινληαη κόλν ζηνλ Κάηνρν ηεο θύξηαο Κάξηαο. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο πεξηζζόηεξσλ πξόζζεησλ θαξηώλ. 17. Ηζρύο Αλαλέσζε Αθύξσζε Κάξηαο Κάζε Κάξηα έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρύ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ είλαη απνηππσκέλνο ζηελ Κάξηα. Δθόζνλ ν Κάηνρνο ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ε Σξάπεδα αλαλεώλεη ηελ Κάξηα πεξηνδηθά. Ζ λέα Κάξηα είηε παξαιακβάλεηαη πξνζσπηθά από ηνλ Κάηνρν από ην θαηάζηεκα ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη, είηε απνζηέιιεηαη ζε απηόλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Ο Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ Σξάπεδα ή ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη άκεζα ηελ Σξάπεδα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεη ηελ λέα Κάξηα ηνπ κέρξη ηελ ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο παιαηάο. Δάλ ν Κάηνρνο δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο Κάξηαο ηνπ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα ή ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ πιήξε κήλα πξηλ από ηε ιήμε ηεο Ζ Σξάπεδα ζε πεξίπησζε παξάβαζεο από ηνλ Κάηνρν νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, πνπ όινη είλαη εμ ίζνπ νπζηώδεηο, δηθαηνύηαη είηε κε δηθή ηεο απόθαζε, είηε κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο, λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη λα αθπξώζεη ηελ Κάξηα, εηδνπνηώληαο κε έγγξαθν ηνλ Κάηνρν Ζ ρξήζε ηεο Κάξηαο κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο ή κεηά ηελ αθύξσζή ηεο απαγνξεύεηαη θαη ηηκσξείηαη πνηληθά. Ο Κάηνρνο ππνρξενύηαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα θαηαζηξέςεη άκεζα ηελ Κάξηα ή λα ηελ παξαδώζεη ζηελ Σξάπεδα ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηεο ή ζηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη ζπλαιιαγέο πνπ ηπρόλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επηρεηξήζεηο κεηά ηε ιήμε ηζρύνο ηεο Κάξηαο, γηα ηηο νπνίεο απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο είλαη ν Κάηνρνο. 18. Απώιεηα Κάξηαο Γηαξξνή ΡΗΝ 18.1.Ο Κάηνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θύιαμε ηεο Κάξηαο θαη ηνπ ΡΗΝ ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 πην πάλσ. ε πεξίπησζε απώιεηαο ή θινπήο ηεο Κάξηαο ή δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ ν Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά κόλν ηελ Σξάπεδα κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν θαη κε έγγξαθν. ε πεξίπησζε ηειεθσληθήο γλσζηνπνίεζεο απηή θαηαγξάθεηαη ζε καγλεηηθό κέζν. Ο Κάηνρνο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο Κάξηαο ή θαη ηνπ ΡΗΝ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε. Ζ παξάιεηςε άκεζεο εηδνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο ζεσξείηαη βαξεία ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ Καηόρνπ, εθηόο εάλ ε κε εηδνπνίεζε νθείιεηαη ζε γεγνλόο αλώηεξεο βίαο θαη γηα όζν απηό δηαξθεί. Δθόζνλ ε παξάιεηςε ηεο εηδνπνίεζεο νθείιεηαη ζε βαξηά ακέιεηα ή δόιν ηνπ Καηόρνπ, όπσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ ζε ηξίην (πνπ ζπληζηά θαηά ην άξζξν 2 ζε θάζε πεξίπησζε βαξεία ακέιεηα), ν Κάηνρνο έρεη πιήξε επζύλε γηα ηελ ηπρόλ δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ από ηξίην πξόζσπν θαη ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηελ Κάξηα, όπσο θαη όια ηα πνζά πνπ πξνέθπςαλ από ρξήζε ηνπ δηαξεύζαληνο ΡΗΝ ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό. Ο Κάηνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη ζηελ Σξάπεδα θάζε δπλαηή ζπλδξνκή γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ από ηελ θαηά ηα παξαπάλσ θινπή ή απώιεηα ε θάζε πεξίπησζε γλσζηνπνίεζεο από ηνλ Κάηνρν απώιεηαο Κάξηαο ή θαη δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ, ε Σξάπεδα, κε ηελ επηθύιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο από ηνλ Κάηνρν, εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζ απηόλ γηα ηελ δηεπθόιπλζή ηνπ λέα Κάξηα, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο απσιεζζείζαο, ή θαη λέν ΡΗΝ, εθηόο εάλ ν Κάηνρνο εγγξάθσο δεηήζεη ηε κε έθδνζε. ηελ Πξόζζεηε Πξάμε αλαθέξεηαη ην πνζό ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Καηόρνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο λέαο θαηά ηα παξαπάλσ Κάξηαο θαη ηνπ ΡΗΝ. 7

8 19. πκςεθηζκόο Ο Κάηνρνο εμνπζηνδνηεί κε ηελ παξνύζα αλέθθιεηα ηελ Σξάπεδα θαη ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα λα ρξεώλεη κε θάζε ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή νθεηιή ηεο από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, νπνηνλδήπνηε άιιν ινγαξηαζκό ηνπ, αλεμάξηεηα από ην λόκηζκα ζην νπνίν ηεξείηαη θαη ην θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ή ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο όπνπ έρεη αλνηρηεί. Δπίζεο ηόζν ε Σξάπεδα, όζν θαη ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα έρεη γηα θάζε ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή νθεηιή από ηελ παξνύζα ζύκβαζε δηθαίσκα ζπκςεθηζκνύ πξνο νπνηαδήπνηε άιιε αληαπαίηεζε ηνπ Καηόρνπ, έζησ θαη αλ πξνέξρεηαη από εκβάζκαηα ή θαηαζέζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθό λόκηζκα. 20. Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο Ζ Σξάπεδα, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αόξηζηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο απηήο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ όξσλ ηεο γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ζ ηξνπνπνίεζε ζπληειείηαη κεηά από πξνεγνύκελε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηνλ Κάηνρν κε απιή επηζηνιή, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ηξνπνπνίεζεο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 15 πην πάλσ. Ζ παξάιεηςε από ηνλ Κάηνρν λα αλαθνηλώζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα ή ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θαηά ηα αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ή ε ρξήζε ηεο Κάξηαο κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ζπληζηά αλεπηθύιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Καηόρνπ ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. 21. Δγγύεζε Ο Δγγπεηήο δειώλεη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα : (α) όηη εγγπάηαη πξνο ηελ Σξάπεδα ηελ εκπξόζεζκε θαη νινθιεξσηηθή εμόθιεζε ηεο ζπλνιηθήο από ηελ παξνύζα ζύκβαζε νθεηιήο, θαηά θεθάιαην, πιένλ ησλ θάζε κνξθήο ηόθσλ (ζπκβαηηθώλ, ππεξεκεξίαο θαη εμ αλαηνθηζκνύ), ηεο εθάζηνηε εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75, ησλ εμόδσλ θαη γεληθά ηελ εθπιήξσζε από ηνλ Κάηνρν όισλ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ από ηελ παξνύζα, γηα ηηο νπνίεο ελέρεηαη αδηαίξεηα, αιιειέγγπα θαη ζε νιόθιεξν κε απηόλ σο απηνθεηιέηεο, β) όηη παξαηηείηαη από ην δηθαίσκά ηνπ λα αξλεζεί θαηαβνιή κέρξη λα επηρεηξεζεί άθαξπε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ Καηόρνπ (έλζηαζε δίδεζεο θαη άξζξ.855 Α.Κ), γ) όηη δελ κπνξεί λα πξνηείλεη θαηά ηεο Σξάπεδαο ηηο κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ Καηόρνπ, εάλ απηόο παξαηηήζεθε νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν από απηέο, εθηόο εάλ ε παξαίηεζε νθείιεηαη ζε δόιν ή βαξηά ακέιεηα δ) όηη δεζκεύεηαη από θάζε αλαγλώξηζε ή/θαη παξάηαζε εμόθιεζεο (νηαζδήπνηε κνξθήο, είηε εμσδίθνπ, είηε δηθαζηηθήο) ηνπ ρξένπο από ηνλ Κάηνρν πξνο ηελ Σξάπεδα, θαζώο επίζεο θαη από ην δεδηθαζκέλν ππέξ ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Καηόρνπ, ε) όηη έιαβε πιήξε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ηνπο νπνίνπο θαηαλόεζε πιήξσο ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηνπ Δγγπεηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο από ηελ παξνύζα εγγύεζε ππνρξεώζεηο ηνπ κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Σξάπεδαο, απηή εθρσξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη όια ηα παξεπόκελα δηθαηώκαηά ηεο ζηελ πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, ε νπνία δύλαηαη λα αλαζέζεη ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ γηα ηα νπνία εγγπήζεθε ζε ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη λα ηνλ επηβαξύλεη κε ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ θαη ακνηβώλ δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θ.ι.π., όπσο θαη ειάρηζην νξίδνληαη ζην λόκν, απνθάζεηο Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ θ.ι.π. γηα ηελ εμώδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ νθεηινκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμόδσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο Σα πξναλαθεξζέληα ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ εγγπεηώλ θαζ έλαο από ηνπο νπνίνπο επζύλεηαη ζε νιόθιεξν Ζ δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο παξέρεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν ζα θαιύπηεη όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζή ηεο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, εθόζνλ εληόο δέθα νθηώ (18) κελώλ από ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο αξρίζνπλ νη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπλερηζηνύλ ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. 22. Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Ο Κάηνρνο αθνύ ελεκεξώζεθε θαηά Νόκν, παξέρεη ζηελ Σξάπεδα θαη ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα ηε ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε ζπγθαηάζεζή ηνπ λα ηεξεί ζε ειεθηξνληθό ή κε αξρείν θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ηα νπνία δειώζεθαλ κε ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο θαη απηά πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε ηεο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά, κε λέεο ππεξεζίεο θαη πξντόληα πνπ απηέο δηαζέηνπλ, όπσο θαη λα ηα γλσζηνπνηεί ζηηο ζπκβεβιεκέλεο γηα ηελ απνδνρή ηεο Κάξηαο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πξνγξάκκαηα ρξήζεο ηεο Κάξηαο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Καηόρνπ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ρξήζεο ηεο Κάξηαο πνπ παξέρνληαη, εθηόο εάλ ν Κάηνρνο δειώζεη εγγξάθσο όηη δελ επηζπκεί ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ γηα ην ζθνπό απηό. 23. Δπηθνηλσλία Ο Κάηνρνο πξέπεη λα εηδνπνηεί κε έγγξαθν ηελ Σξάπεδα ή ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ. Νόκηκε θαηνηθία ηνπ Καηόρνπ ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη δεισζεί ηειεπηαία, ζηελ νπνία θαη απνζηέιιεηαη ή θνηλνπνηείηαη θάζε έγγξαθν θαη ν Κάηνρνο δελ κπνξεί λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έλζηαζε. 24. Γσζηδηθία Δθαξκνζηέν Γίθαην Καηά ηόπν αξκόδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πεγάδεη άκεζα ή έκκεζα από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ηνπ ηόπνπ θαηάξηηζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθό. 8

9 25. Μεξηθή Αθπξόηεηα Γηθαηώκαηα Ζ ηπρόλ αθπξόηεηα ή αθπξσζία ελόο ή πεξηζζνηέξσλ όξσλ ηεο παξνύζαο, δελ ζίγεη ην θύξνο ησλ ππνινίπσλ. Σπρόλ θαζπζηέξεζε ηεο Σξάπεδαο λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηά ηεο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί ή λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηεο από απηά. Πόιε Ζκεξνκελία. Γηα ηελ Σξάπεδα Γηα ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Ο Κάηνρνο Ο Δγγπεηήο 9

10 ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΑΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ Δπηβαξύλζεηο Καηόρσλ 1. Δπηηόθην: 15,50 % + 0,6 %. Δηζθ.Ν128/75 (παρ.9.2) = 16,10 % ζήκεξα Δπηηόθην αλαιήςεσο κεηξεηώλ: 15,50 % + 0,6 %. Δηζθ.Ν128/75 (παρ.9.2) = 16,10 % ζήκεξα Δπηηόθην Τπεξεκεξίαο (15,50 % + 2,5 + 0,6 % Δηζθ.Ν128/75) (παρ.13.3): 18,60 % ζήκεξα Ζ αλάιεςε κεηξεηώλ επηβαξύλεηαη κε ηόθν από ηελ εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο (παρ.9.1. β). 2. Δηήζηα ζπλδξνκή (άρθρο 10): Κύξηνπ Μέινπο : 22 Πξόζζεηνπ Μέινπο: Έμνδα αλάιεςεο κεηξεηώλ: α) Από ηα ΑΣΜ ηεο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ, ηα Καηαζηήκαηα ηεο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ, ηα ΑΣΜ θαη ηα Καηαζηήκαηα άιισλ Σξαπεδώλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό: Πνζό Αλάιεςεο: Πξνκήζεηα: 2 Πνζό Αλάιεςεο: Πξνκήζεηα: 5 Πνζό Αλάιεςεο: Πξνκήζεηα: 12 Πνζό Αλάιεςεο: 601 θαη άλσ Πξνκήζεηα: 20 β) Από αλαιήςεηο κε ρξέσζε ινγαξηαζκνύ θαηαζέζεσλ (ρξήζε θάξηαο σο cash card): - Από ηα ΑΣΜ ηεο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ θαη ησλ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ: ρσξίο ρξέσζε Μέγηζην εκεξήζην όξην αλάιεςεο: Από ηα ΑΣΜ άιισλ Σξαπεδώλ ζηελ Διιάδα κέζσ δηθηύνπ ΓΗΑ: Αλάιεςε 0-50 : 0,91 Αλάιεςε : 1,03 Αλάιεςε : 1,13 Αλάιεςε : 1,18 Μέγηζην εκεξήζην όξην αλάιεςεο: 600 Από ηα ΑΣΜ ηνπ δηθηύνπ ηεο ALPHA BANK: Αλάιεςε 0-50 : 1,01 Αλάιεςε : 1,15 Αλάιεςε : 1,27 Αλάιεςε : 1,33 Μέγηζην εκεξήζην όξην αλάιεςεο 1500 Έμνδα εξώηεζεο ππνινίπνπ α) Από ηα ΑΣΜ ηεο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ θαη ησλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ: ρσξίο ρξέσζε β) Από ηα ΑΣΜ άιισλ Σξαπεδώλ ζηελ Διιάδα κέζσ δηθηύνπ ΓΗΑ: 0,15 γ) Από ηα ΑΣΜ ηνπ δηθηύνπ ηεο ALPHA BANK: 0,18 4. Έμνδα αληηθαηάζηαζεο Κάξηαο ζην εμσηεξηθό: Mastercard: Δπξώπε: 10 Λνηπέο Υώξεο: 15 Visa : Δπξώπε: 10 Λνηπέο Υώξεο: 15 Έμνδα αληηθαηάζηαζεο PIN : 3 5. Δθάπαμ ρξέσζε γηα ππέξβαζε πηζησηηθνύ νξίνπ (παρ.3.3): 5% επί ηνπ πνζνύ ππέξβαζεο Έμνδα επαλέθδνζεο/ επαλαπνζηνιήο ινγαξηαζκώλ (παρ.12.2): 3 Κόζηνο εηδνπνίεζεο θαηόρνπ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο (παρ.13.3 εδ.δ ): 3 αλά εηδνπνίεζε 10

11 Τπνρξεώζεηο Καηόρσλ (παρ.13.1) 1. Διάρηζηε κεληαία δόζε: 2% ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζην ελήκεξν θεθάιαην 2. Διάρηζην πνζό κεληαίαο θαηαβνιήο : 15 Γηα ηελ Σξάπεδα Γηα ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Ο Κάηνρνο Ο Δγγπεηήο Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ ΔΠΠΔ (παρ.11.1) Ζ ζπλνιηθή εηήζηα πξαγκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ θαηόρνπ από ηελ ρξήζε ηεο Κάξηαο δηαηππώλεηαη σο πνζνζηό θαη ζπληζηά ην Δηήζην Πξαγκαηηθό Δπηηόθην ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Φ1-983/7.21/3/91 (ΦΔΚ Β172/91) πνπ απνηειείηαη θαηά ην ρξόλν ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Κάηνρν, από ηηο αθόινπζεο επηβαξύλζεηο εηδηθόηεξα κε εηήζην ζπκβαηηθό επηηόθην 17,80% (Απξίιηνο 2008) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εηζθνξάο Ν128/1975 πνπ ζήκεξα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 0,6% γηα αγνξά ύςνπο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο Παλειιήληα Κάξηα Visa/ MasterCard πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 15/1/2008 θαη απνπιεξώλεηαη ζε 12 δόζεηο: 1 ε δόζε 15/2/08 316,4, 2 ε δόζε 15/3/08 290,7, 3 ε δόζε 15/4/08 287, 4 ε δόζε 15/5/08 283,3, 5 ε δόζε 15/6/08 279,6, 6 ε δόζε 15/7/08 276, 7 ε δόζε 15/8/08 272,2, 8 ε δόζε 15/9/08 268,5, 9 ε δόζε 15/10/08 264,8, 10 ε δόζε 15/11/08 261,1, 11 ε δόζε 15/12/08 257,4, 12 ε δόζε 15/1/09 253,7. ύλνιν θαηαβνιώλ: ,7..Δ.Π.Π.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζπλδξνκήο (Ηνύληνο ) 22,33%. Δηδηθόηεξα γηα ηε κεηαηξνπή ζε επξώ ζπλαιιαγώλ εμσηεξηθνύ (άρθρο 8) MasterCard/ VISA : Γηα ζπλαιιαγέο ζηηο επξσπατθέο ρώξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δώλε ηνπ Δπξώ («ΝΟΣ ΗΝ» ΚΡΑΣΖ) θαζώο θαη ζηηο ινηπέο ρώξεο, ε κεηαηξνπή ζε Δπξώ γίλεηαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ νξγαληζκνύ MASTERCARD INTERNATIONAL θαη VISA θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη ελ ζπλερεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεραλνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ θαηόρνπ γίλεηαη ε εγξαθή κε βάζε ην δειηίν ηηκώλ ζπλαιιάγκαηνο ηεο Σξάπεδαο, κέζε ηηκή, θαη κε πξνζαύμεζε 1,25 %, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο ζπλαιιαγήο. ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε εκθαλίδεηαη ην πνζό ζην λόκηζκα πνπ έγηλε ε ζπλαιιαγή (ζηελ πεξηγξαθή ) θαη ε ρξέσζε ηνπ ηειηθνύ πνζνύ ζε Δπξώ. Ο Κάηνρνο Ο Δγγπεηήο (ππνγξαθή) (ππνγξαθή) (νλνκαηεπώλπκν) (νλνκαηεπώλπκν) 11

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ... κεηαμύ: (1) ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Λ. Σξπζνρνΐδεο Σξεκαηηζηεξηαθή Αλώλπκνο Δηαηξία Ξαξνρήο Δπελδπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα