ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Ασφαλείας και Ελέγχου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα λονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Α ) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί κης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Γ ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 29044/2582/09 (1) Έγκριση του Κανονισμού Ασφαλείας και Ελέγχου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Α ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως αυτή έχει στο άρθρο 8 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71Α). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Γ. 8299/343/73 (ΦΕΚ 395 Β ) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ. 4/23/ απόφαση της συνεδρί ασης της 29 ης Ιουλίου 2009 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ασφαλείας και Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Α ). 6. Το υπ αριθμ. 7229/ έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ. με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση o Κανονισμός Ασφα λείας και Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Θ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού του Ο.Α.Σ.Θ. και του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Ασφαλείας και Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Θ.), ο οποίος έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α ). Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο κα θορισμός κανόνων ασφαλείας, για την συντήρηση και εκμετάλλευση των λεωφορείων, του Οργανισμού Αστι κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που συστάθηκε με το ν. δ/μα 3721/57 όπως ισχύει, καθώς και για θέματα του εξυπηρετούμενου επιβατικού κοινού. Άρθρο 2 Τύποι λεωφορείων Άνεση και ασφάλεια 1. Οι τύποι των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. πληρούν τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, διατάξεις. 2. Όλα τα λεωφορεία παρέχουν την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άνεση και ασφάλεια μετακίνησης των επιβατών. Άρθρο 3 Συντήρηση οχημάτων 1. Τα οχήματα του Ο.Α.Σ.Θ. πρέπει να διατηρούνται αδιαλείπτως σε καλή κατάσταση, ώστε να πληρούν τους προβλεπόμενους όρους ασφάλειας, άνεσης και υγιεινής. 2. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται να ακινητοποιεί στο Αμαξο στάσιο, για την προγραμματισμένη προληπτική συντή ρηση και ΚΤΕΟ, μέχρι ποσοστού δέκα τρία τοις εκατό (13%) της συνολικής δύναμης των λεωφορείων. Στο ανωτέρω ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεωφορεία που αποσύρονται της κυκλοφορίας λόγω βλάβης κατά την εκτέλεση δρομολογίων και τα οποία αποσύρονται στο Αμαξοστάσιο ή οδηγούνται στους τόπους εργασίας των κινητών συνεργείων, προς απο κατάσταση της βλάβης. Άρθρο 4 Σταθμοί αυτοκινήτων Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται, όπως στεγάζει, συντηρεί, επισκευάζει και εφοδιάζει με καύσιμα, τα λεωφορεία και λοιπά οχήματα εντός ιδιόκτητων ή εκμισθούμενων αμαξοστασίων, τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα συνεργεία συντήρησης και επισκευής και επιπλέον είναι εφοδιασμένα με εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λίπανσης και εφοδιασμού με καύσιμα, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2 23976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Επιθεώρηση Συντήρηση 1. Κάθε λεωφορείο του Ο.Α.Σ.Θ. πρέπει να υποβάλλεται κατά μήνα ή και σε μεγαλύτερο διάστημα μη υπερβαίνον το τρίμηνο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον κατα σκευαστή του λεωφορείου, σε λεπτομερέστατη επιθε ώρηση όλων των εξαρτημάτων του και σε προληπτική συντήρηση αυτού. 2. Τα αποτελέσματα των ως άνω επιθεωρήσεων κα θώς και οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης και επισκευής, καταγράφονται στα ειδικά μητρώα των λεω φορείων και υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης Συντήρησης, τα οποία πιστοποιούν ότι τα επιθεωρηθέντα λεωφορεία πληρούν όλους τους απαι τούμενους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας τους. Άρθρο 6 Μητρώα αυτοκινήτων Ο Ο.Α.Σ.Θ. τηρεί μητρώο οχημάτων, στο οποίο ανα γράφεται: 1. Το εργοστάσιο κατασκευής. 2. Το έτος κατασκευής. 3. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του τύπου του λε ωφορείου. 4. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κινητήρα.. 5. Η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας. 6. Ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός μητρώου του Ο.Α.Σ.Θ. (αριθμός παρμπρίζ). 7. Οι επιθεωρήσεις και προληπτικές συντηρήσεις με τα απαιτούμενα στοιχεία. 8. Οι επισκευές χρονολογικώς (ημερομηνία εισόδου και εξόδου) και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αντικα ταστάσεις επισκευές εξαρτημάτων, κ.λπ.). 9. Τα διανυόμενα χιλιόμετρα. 10. Στοιχεία καταναλώσεως καυσίμων, ελαστικών, λι παντικών κ.λπ. Άρθρο 7 Εκμετάλλευση λεωφορείων εγκαταστάσεων 1. Τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. κυκλοφορούν εντός της αστικής περιοχής ευθύνης του και στις λεωφορειακές γραμμές. 2. Το δικαίωμα, ως προς την εκμετάλλευση, κατά τις κείμενες διατάξεις, των διαφημίσεων επί των λεωφο ρείων, των στύλων στάσεων και των στεγάστρων που εγκαθίστανται από τον Ο.Α.Σ.Θ. (σταθμοί μετεπιβίβασης, αφετηρίες, κ.λπ.), καθώς και επί κάθε άλλου ιδιόκτητου ή εκμισθούμενου κινητού ή μη, ανήκει αποκλειστικά στον Ο.Α.Σ.Θ. 3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. μεριμνά ώστε να μη παρεμποδίζεται η ασφαλής οδήγηση του οχήματος και η ασφαλής εξυ πηρέτηση των επιβατών από τις διαφημίσεις επί των οχημάτων και εγκαταστάσεων. Άρθρο 8 Στάσεις 1. Με εξαίρεση, λόγους ανωτέρας βίας, τα λεωφορεία οιασδήποτε γραμμής δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν παρά μόνο στις προκαθορισθείσες, προς τούτο, στά σεις. 2. Οι στάσεις των λεωφορείων, σημαίνονται με μέρι μνα του Ο.Α.Σ.Θ. επί στύλων, οι οποίοι εγκαθίστανται επί των κρασπέδων των πεζοδρομίων και φέρουν απα ραιτήτως πινακίδες με ενδείξεις γραμμών και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία για την ενημέρωση των επιβα τών. Οι στάσεις των λεωφορείων δύνανται να είναι και ηλεκτρονικές (Τηλεματικές Έξυπνες Στάσεις) δια των οποίων παρέχονται πληροφορίες ως προς τον χρόνο διέλευσης των λεωφορείων κ.λπ. Άρθρο 9 Στέγαστρα 1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να εγκαθιστά στέγαστρα αναμονής επιβατών στις αφετηρίες των γραμμών. 2. Τα στέγαστρα των στάσεων είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίνει το Σ.Α.Σ.Θ., πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Άρθρο 10 Όρθιοι επιβάτες Εκκίνηση Στάθμευση 1. Η επιβίβαση υπεράριθμων επιβατών, πέραν του ανα γραφομένου στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου συνολικού αριθμού καθημένων και ορθίων, απαγορεύ εται. 2. Τα λεωφορεία σταθμεύουν πλησίον των πεζοδρομί ων για την ασφαλή επιβίβαση αποβίβαση των επιβατών και κατά τον απαραίτητο χρόνο. 3. Οι επιβιβάσεις και αποβιβάσεις των επιβατών πραγ ματοποιούνται από όλες τις θύρες των λεωφορείων. Άρθρο 11 Έλεγχος κίνησης λεωφορείων 1. Σε κάθε αμαξοστάσιο του Ο.Α.Σ.Θ. τηρείται, από τους Σταθμάρχες, ο ημερήσιος πίνακας δρομολόγησης στον οποίο καταχωρούνται όλα τα λεωφορεία που ανή κουν σ αυτό με τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις που απαιτούνται (γραμμή στην οποία δρομολογήθηκε κάθε λεωφορείο, βλάβες, προληπτική συντήρηση, εφε δρικά κ.λπ.). 2. Διατηρείται, από τους Σταθμάρχες των Αμαξοστα σίων, το ημερήσιο δελτίο κινήσεως λεωφορείων στο οποίο καταχωρούνται η ώρα, η αιτία και ό,τιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για τα λεωφορεία που εισέρχονται και εξέρχονται του Αμαξοστασίου. 3. Οι οδηγοί των λεωφορείων υποχρεούνται να κα ταγράφουν στο βιβλίο βλαβών κάθε βλάβη, φθορά ή έλλειψη που διαπιστώνουν και να το παραδίδουν στον Σταθμάρχη του Αμαξοστασίου κατά την παράδοση του λεωφορείου. Άρθρο 12 Ανεύρεση αντικειμένων και χρημάτων Το προσωπικό του Οργανισμού υποχρεούται όπως, εντός 24 ωρών, παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Σ.Θ. τα ανευρεθέντα, κατά την διάρκεια της υπηρε σίας του, αντικείμενα ή χρηματικά ποσά. Άρθρο 13 Γνωστοποίηση ατυχημάτων Το προσωπικό του Οργανισμού υποχρεούται όπως, σε περιπτώσεις ατυχημάτων, πέραν των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις γενικές διατάξεις, να αναφέρει αμέσως στα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Σ.Θ. κάθε ατύχημα που θα προκληθεί κατά την οδήγηση, είτε στο λεωφο ρείο, είτε σε τρίτους, καθώς και την τυχόν εμπλοκή του λεωφορείου σε τροχαίο ατύχημα. Άρθρο 14 Διατάξεις που αφορούν το επιβατικό κοινό. 1. Κάθε επιβάτης οφείλει όπως καταβάλλει το ισχύον

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κάθε φορά κόμιστρο της διαδρομής, την οποία επιθυμεί να διανύσει και υποχρεούται να τηρεί, μέχρι και της εξόδου του από το λεωφορείο, το σχετικό αποδεικτι κό στοιχείο καταβολής του κομίστρου, υποχρεούμενος όπως επιδεικνύει αυτό σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όρ γανο του Ο.Α.Σ.Θ. 2. Επί των λεωφορείων απαγορεύεται να επιβιβάζο νται άτομα: α. Ευρισκόμενα σε κατάσταση μέθης. β. Φέροντα όπλα, εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες και γενικώς αντικείμενα επικίνδυνα για την σωματική ακε ραιότητα των μεταφερομένων επιβατών. γ. Φέροντα αποσκευές ή αντικείμενα τα οποία λόγω του όγκου, της φύσης ή της οσμής των, δύνανται να προκαλέσουν ενόχληση των επιβατών ή φθορά του οχήματος. 3. Ομοίως απαγορεύεται: α. Η μεταφορά, ζώων με το λεωφορείο. Κατ εξαίρε ση επιτρέπεται η μεταφορά μικρών σκύλων με συνοδό, εφόσον φέρουν φίμωτρο και καρτέλα που να αναγρά φει τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς, καθώς και η είσοδος σκύλων συνοδών τυφλών επιβατών. β. Η παρεμπόδιση της ανόδου ή καθόδου άλλων επι βατών. γ. Να καπνίζουν, να θορυβούν, να ομιλούν σε κινητό τηλέφωνο, να χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρό ασης ή άλλες συσκευές, να ασχημονούν και να ενοχλούν, καθ οιονδήποτε τρόπο, τους λοιπούς επιβάτες. δ. Να ρυπαίνουν τα οχήματα. ε. Να ρίπτουν εντός ή εκτός του οχήματος αντικεί μενα. στ. Να ομιλούν στον οδηγό και να παρενοχλούν αυτόν καθ οιονδήποτε τρόπο. 4. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμπεριφέρονται προς όλους τους εργαζόμενους στα λεωφορεία με την δέου σα ευγένεια, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. και γενικώς να διευκολύνουν την κανονική εκτέλεση της υπηρεσίας. 5. Απαγορεύεται η φθορά, καθ οιονδήποτε τρόπο, μέρους ή εξαρτήματος του λεωφορείου, οιασδήποτε εγκαταστάσεως, τεχνικού έργου, μηχανήματος ή ερ γαλείου ή αντικειμένου ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ.Θ. ή εκ μισθούμενου από τον Ο.Α.Σ.Θ. 6. Κάθε ατύχημα, το οποίο μπορεί να συμβεί λόγω παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού, εξ αμελείας προς τις υποδείξεις και τις συστάσεις των εντεταλμένων οργάνων του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ., βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον παραβάτη και τους εκ της παραβάσεως αυτής παθόντες, ο δε Ο.Α.Σ.Θ. και το προσωπικό αυτού ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική. Άρθρο 15 Εφαρμογή Κανονισμού 1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην εφαρμογή του παρό ντος Κανονισμού και στην λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέ τρου και ενέργειας, προς ενημέρωση, συμμόρφωση και εφαρμογή του από το επιβατικό κοινό, προς εξασφάλιση της ασφαλούς και βέλτιστης εξυπηρέτησής του. 2. Από της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταρ γείται ο Κανονισμός που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Γ. 8299/343/73 ΦΕΚ 395 Β υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Άρθρο 16 Ισχύς Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει την 1 η του επόμενου μήνα, από της δημοσιεύσεώς του στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ F Αριθμ. Α 44038/4189/09 (2) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ορ γανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Γ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως αυτή έχει στο άρθρο 8 του ν.2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Α Οικ /3828/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 1125/ ). 5. Την υπ αριθμ. 4/23/ απόφαση της συνεδρί ασης της 29 ης Ιουλίου 2009 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ ). 6. Το υπ αριθμ. 7229/ έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ. με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση o Γενικός Κανονισμός Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπο λογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. και του Κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ ), οποίος έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Γ ) Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις, τους όρους απασχόλησης την υπηρεσιακή κατάσταση, την πειθαρ χική δικαιοδοσία, και κάθε σχετικό θέμα, που αφορά το απασχολούμενο προσωπικό στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.). Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής 1. Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγεται το τακτικό ως και το υπό δοκιμαστική θητεία (δόκιμο) προσωπικό που συνδέεται με τον Οργανισμό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

4 23978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρ μόζονται στον Γενικό Διευθυντή, στους Ειδικούς Συμ βούλους, στους Δικηγόρους Νομικούς Συμβούλους που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγό ρων και οι ειδικοί νόμοι όπως ισχύουν κάθε φορά και στους Γιατρούς Εργασίας για τους οποίους ισχύουν οι ειδικές γι αυτούς διατάξεις του νόμου. Άρθρο 3 Διάκριση Προσωπικού 1. Το Προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό και δόκιμο. 2. Τακτικό είναι το προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον Γενικό Οργανισμό του Ο.Α.Σ.Θ. και συνδέεται με σύμβαση εργασίας αο ρίστου χρόνου. 3. Δόκιμο θεωρείται το προσωπικό που προσλαμβά νεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για να καλύψει κενές οργανικές θέσεις, μετά από επιτυχή δοκιμαστική υπηρεσία, ως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Κα νονισμού. Άρθρο 4 Κατηγορίες Προσωπικού 1. Το Προσωπικό κατατάσσεται στις παρακάτω κα τηγορίες: α. Διοικητικό Προσωπικό. β. Προσωπικό Κίνησης. γ. Τεχνικό και Εργατικό Προσωπικό. δ. Βοηθητικό Προσωπικό. 2. Η διάρθρωση, η οργανωτική δομή των Υπηρεσιών, οι οργανικές θέσεις και οι ειδικότητες καθορίζονται στον Γενικό Οργανισμό (Κανονισμός Β ) του Ο.Α.Σ.Θ. Άρθρο 5 Προσλήψεις 1. Οι προσλήψεις του προσωπικού διενεργούνται σύμ φωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 40 του παρόντος Κανονισμού, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Κατ εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. και για εξειδικευμένες κενές θέσεις επιστημονικού προσωπικού ή και για περιο ρισμένο αριθμό άλλων κενών θέσεων που δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα για την αυτή ειδικότητα ανά διετία, δύνανται να διενεργούνται προσλήψεις προς κάλυψη των αναγκών αυτών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., χωρίς να τηρούνται οι διαδικα σίες του άρθρου 40 του παρόντος Κανονισμού. 2. Κάθε πρόσληψη γίνεται πάντοτε υπό δοκιμαστική θητεία. 3. Οι προσλαμβανόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ. συνάπτουν με αυτόν έγγραφη σύμβαση εργασίας. 4. Δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ., για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Άρθρο 6 Προϋποθέσεις Πρόσληψης Πιστοποιητικά Μητρώα Προσωπικού 1. Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης πρόσληψης, που κάθε υποψήφιος, για κάθε κατηγορία προσωπικού και θέση εργασίας, πρέπει να πληροί, είναι οι εξής: α. Να έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα που περιγράφονται στον Γενικό Οργανισμό του Ο.Α.Σ.Θ. και εξειδικεύονται κάθε φορά στην προκήρυξη προσλήψεων. β. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρε ώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί απ αυτές. γ. Να καλύπτει τα όρια ηλικίας που, κάθε φορά καθορί ζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού πρόσληψης του προσωπικού. δ. Να μην διώκεται για κακούργημα και να μην έχει καταδικασθεί, σε οποιαδήποτε ποινή, για αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί ας, παραχάραξης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας και παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπεί ας, λαθρεμπορίας, ως και να μην έχει καταδικαστεί, για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, με ποινή φυλάκισης πλέον των έξι (6) μηνών. Επίσης να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. ε. Να έχει υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετά σεις, προκειμένου να κριθεί, από τον γιατρό εργασίας του Ο.Α.Σ.Θ., ικανός για την εργασία που πρόκειται να προσληφθεί. 2. Εκτός από τα ειδικά πιστοποιητικά ή άλλα έγγρα φα που πρέπει να προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την πρόσληψή τους στην αρμόδια, για θέματα προσωπικού, υπηρεσία, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την προσδιορισμένη κάθε φορά ημε ρομηνία, τα παρακάτω πιστοποιητικά σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο: α. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα τηρίου β. Πιστοποιητικό Γέννησης. γ. Πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογε νειακή κατάσταση. δ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης. ε. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α. στ. Τίτλους Σπουδών. ζ. Επαγγελματική άδεια για όσες ειδικότητες απαι τείται. η. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, απ τα οποία να προ κύπτει η διάρκεια, η ειδικότητα και η σχέση εργασίας, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του ασφαλι στικού βιβλιαρίου για την απόδειξη της προϋπηρεσίας αυτής. θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1985, η οποία να πε ριέχει τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό φορολο γικού μητρώου, την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου και να βεβαιώνεται η ακρίβεια των όσων δηλώθηκαν. 3. Ψευδείς δηλώσεις ή απόκρυψη στοιχείων, κατά την πρόσληψη, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα για τα οποία δικαιολογείται η καταγγελία της σύμβασης εργα σίας, οποτεδήποτε κι αν διαπιστωθούν, χωρίς καταβολή αποζημίωσης. 4. Όλες οι συμβάσεις εργασίας κάθε κατηγορίας προ σωπικού καταρτίζονται πάντοτε εγγράφως. 5. Ο Οργανισμός υποχρεούται να τηρεί: α. Γενικό μητρώο προσωπικού στο οποίο αναγράφο νται, κατά κατηγορία, όλοι όσοι προσλαμβάνονται. β. Ατομικό φάκελο κάθε εργαζόμενου στο οποίο κατα χωρούνται στοιχεία που αφορούν κάθε μεταβολή, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου στον Οργανισμό, όπως και κάθε στοιχείο που αφορά την υπηρεσιακή του κατά σταση. 6. Το προσωπικό οφείλει να δηλώνει κάθε μεταβολή της προσωπικής ή οικογενειακής του κατάστασης (γά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μος, διάζευξη, γέννηση τέκνων, γάμος τέκνων, σπουδές τέκνων μετά την ενηλικίωση, απόκτηση πτυχίου, ενη λικίωση προστατευόμενου μέλους, κ.λπ.) προσκομίζο ντας και τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα απ τα οποία πιστοποιείται η μεταβολή. 7. Οποιαδήποτε μισθολογική αξίωση του μισθωτού που στηρίζεται στην μεταβολή των ανωτέρω στοιχεί ων, γεννάται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας Ε.Σ.Σ.Ε.. Σε περίπτωση κατά την οποία εργαζόμενος δεν γνωστοποιήσει στον Οργανισμό, γεγονότα που συνεπάγονται την λήξη μισθολογικού δικαιώματος ή επιδόματος πάσης φύσεως και είδους, εκ των ως άνω αναφερομένων, ο Ο.Α.Σ.Θ. περικόπτει και παρακρατεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από την 1 η ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα κατά τον οποίο αυτά έληξαν, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα Ε.Σ.Σ.Ε.. 8. Το προσωπικό πρέπει να γνωστοποιεί αμέσως, στην αρμόδια για το προσωπικό Υπηρεσία, κάθε αλλαγή δι εύθυνσης της κατοικίας του και τον αριθμό τηλεφώνου του, καθώς και κάθε μεταβολή της επαγγελματικής του άδειας ή των λοιπών στοιχείων επί των οποίων υπο χρεούται να τηρεί ενήμερη την Υπηρεσία (ταυτότητα, κ.λπ.). Άρθρο 7 Πράξη Πρόσληψης 1. Η πρόσληψη ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας για θέματα προσωπι κού Υπηρεσίας, με το οποίο καθορίζεται η ημερομηνία ανάληψης εργασίας. Εάν ο προσλαμβανόμενος δεν ανα λάβει υπηρεσία μέσα σ ένα (1) μήνα από την οριζόμενη, στο ως άνω έγγραφο, ημερομηνία ανάληψης εργασίας, η πρόσληψη ματαιούται. Κατά την απόλυτο κρίση του το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται, για σοβαρούς λόγους, να παρατείνει την ως άνω προθεσμία έως και δύο (2) μήνες επιπλέον. 2. Κάθε προσλαμβανόμενος απασχολείται υποχρεω τικά, κατ ελάχιστον, επί έξι (6) έτη, στην θέση για την οποία προσελήφθη, απαγορευμένης της μετακινήσεώς του σε άλλη θέση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, εξαι ρουμένων μόνο των λόγων υγείας. Άρθρο 8 Δοκιμαστική Θητεία 1. Οι προσλαμβανόμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας για τις οποίες έγινε η πρόσληψη και διανύουν δοκιμαστική περίοδο εργασίας, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους. 2. Το δόκιμο προσωπικό παρακολουθεί ειδικό πρό γραμμα ενημέρωσής του σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και του Γενικού Οργανισμού, καθώς και για τις ειδικότερες δικαιοδοσίες και ευθύνες της θέσης εργασίας του, προ της ενάρξεως προσφοράς των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού. 3. Το χρονικό διάστημα από την πρόσληψη μέχρι την ένταξη του νεοπροσληφθέντος στο τακτικό προσωπικό, αποτελεί χρόνο δοκιμαστικής θητείας που δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα πέντε (15) μήνες. 4. Μετά την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη και εντός ενός (1) μηνός από την συμπλή ρωση αυτών, συντάσσεται έκθεση από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας στην οποία εργάζεται, με την οποία θα αιτιολογείται η απόδοσή του και γενικά η καταλληλό τητά του. 5. Εντός τριών (3) μηνών, από την υποβολή της έκθε σης αξιολόγησης, το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφασίζει για την ένταξη ή μη του δόκιμου στο τακτικό προσω πικό. 6. Σε περίπτωση που ο, υπό δοκιμασία, μισθωτός κρι θεί ακατάλληλος, η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν ανανεώνεται και η συμβατική σχέση παύει να υφίσταται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημέ νη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύμβαση ορισμένου χρόνου του δόκιμου προσωπικού δύναται να διακοπεί και προ της συμπλήρωσης της 12μηνης δοκιμαστικής θητείας. 7. Ο χρόνος της δοκιμαστικής θητείας, μετά την έντα ξη του μισθωτού στο τακτικό προσωπικό, αποτελεί χρό νο πραγματικής υπηρεσίας. 8. Προϋπόθεση καταλληλότητας και ένταξης του δο κίμου προσωπικού στο τακτικό είναι να έχει υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και να έχει κριθεί, από τον Γιατρό Εργασίας, ικανός για την εργασία που πρόκειται να αναλάβει. Άρθρο 9 Τόπος Εργασίας 1. Τόπος εργασίας για το προσωπικό θεωρείται κάθε χώρος δραστηριότητας του Οργανισμού. 2. Το προσωπικό προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε χώρο δραστηριότητας του Ο.Α.Σ.Θ. το ποθετηθεί. Άρθρο 10 Τοποθέτηση Προσωπικού 1. Η τοποθέτηση του προσλαμβανόμενου προσωπικού και η αλλαγή θέσης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, σε οργανικές θέσεις οποιασδήποτε Υπη ρεσίας του Οργανισμού, γίνονται με πράξεις του Γενικού Διευθυντή. 2. Η τοποθέτηση εργαζόμενου σε ορισμένη θέση εργα σίας συνεπάγεται αυτόματα την ανάληψη, από μέρους του, των δικαιοδοσιών και αντίστοιχων ευθυνών, που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της θέσης αυτής, όπως καθορίζονται στον Γενικό Ορ γανισμό. Άρθρο 11 Αλλαγή Θέσης Εργασίας 1. Με πράξη του Γενικού Διευθυντή, η οποία λαμβάνε ται μετά από απόφαση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού, τοποθετείται το προσωπικό σε άλλη θέση εργασίας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα, για τη νέα θέση εργασίας, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 2. Αλλαγή θέσης εργασίας διενεργείται με: 2.1. Μετάθεση Απόσπαση Μετάταξη. 3. Επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού σε συναφή θέση εργασίας από αυτήν της ειδικότητάς του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού το επιβάλλουν. 4. Επιτρέπεται απόσπαση ή μετάταξη του προσωπικού και σε κατώτερου επιπέδου θέση εργασίας, με ή χωρίς

6 23980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίτηση, χωρίς αυτό να συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, οπότε λαμβάνει τις αποδοχές της νέας θέσης εργασίας, στις περιπτώσεις: 4.1. Καταδίκης οδηγού λόγω: Πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος, με αποκλει στική υπαιτιότητα του οδηγού, από το οποίο επήλθε θάνατος ή Πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος, με συνυ παιτιότητα, από το οποίο επήλθε θάνατος, ιδίως σε περίπτωση υποτροπής (δεύτερη φορά) και ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσης των δυστυχημάτων και 4.2. Προσωρινής ή οριστικής αλλαγής θέσης εργασίας, για λόγους υγείας, μετά από γνωμάτευση του Γιατρού Εργασίας, υπό την επιφύλαξη των συναφών ρυθμίσεων της Ε.Σ.Σ.Ε. ως, κάθε φορά, ισχύει. Άρθρο 12 Μεταθέσεις 1. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του προσωπικού σε θέσεις εργασίας άλλης υπηρεσίας, της αυτής κατηγορί ας και συναφών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. 2. Εάν η μετάθεση του εργαζόμενου συνεπάγεται μετακίνηση σε άλλο χώρο εργασίας, δεν μπορεί να επακολουθήσει νέα μετάθεση, που συνεπάγεται και δεύτερη μετακίνηση σ άλλο χώρο εργασίας, πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους, εκτός αν συντρέχουν, στο πρόσωπο του μετακινούμενου, ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την ανάκληση της μετάθεσης ή του ανα τεθούν καθήκοντα ανώτερου βαθμού. 3. Επιτρέπεται μετάθεση και τοποθέτηση εργαζομένου και σε θέση εργασίας κατωτέρου διοικητικού επιπέδου, αν το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος με σχετική αίτη σή του, οπότε λαμβάνει τις αποδοχές της νέας θέσης εργασίας. Άρθρο 13 Αποσπάσεις 1. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση του προ σωπικού από μία Υπηρεσία σε άλλη, για κάλυψη υφι στάμενων υπηρεσιακών αναγκών. 2. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, χωρίς την έγγραφη συ ναίνεση (αίτηση) του Προσωπικού. Εάν η απόφαση από σπασης ορίζει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα, στον εργαζόμενο καταβάλλονται (από την ημερομηνία της απόσπασης) οι αποδοχές που απορρέουν από την θέση στην οποία αποσπάται, χωρίς αυτό να συνιστά βλαπτική μεταβολή, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο εδαφ. 4.2 της παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 14 Μετατάξεις 1. Μετάταξη είναι η τοποθέτηση του προσωπικού σε θέση εργασίας διαφορετικής κατηγορίας ή ειδικότη τας. 2. Οι μετατάξεις διενεργούνται: α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, κατά προτε ραιότητα μετά από αίτηση του εργαζόμενου. β. Λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων. γ. Για λόγους υγείας, μετά από γνωμάτευση του Γι ατρού Εργασίας, που γνωμοδοτεί για οριστική αλλαγή θέσης εργασίας. δ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που αυτός επιβάλλε ται κατά τη κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. 3. Ο μετατασσόμενος λαμβάνει τις αποδοχές, που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας που μετατάσσεται και απασχολείται, σύμφωνα με το ωράριο και τους λοιπούς όρους της εργασίας αυτής, χωρίς αυτό να συνιστά βλα πτική μεταβολή των όρων εργασίας του. Άρθρο 15 Ανάθεση Καθηκόντων Προϊσταμένου 1. Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου είναι η τοπο θέτηση του προσωπικού σε θέση εργασίας υψηλότερου διοικητικού επιπέδου, η οποία εμπεριέχει υψηλότερο βαθμό δικαιοδοσίας και ευθύνης. Η ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου, γίνεται για διάρκεια τριών (3) ετών. 2. Αρμόδιο για τις αναθέσεις καθηκόντων Προϊστα μένου σε όλα τα επίπεδα, εκτός του ανωτάτου κάθε αυτόνομης Υπηρεσίας, είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συναφή άρθρα αυτού του Κανονισμού και του Γενικού Οργανισμού. 3. Οι αναθέσεις καθηκόντων Προϊσταμένου στις ανώ τατες θέσεις κάθε αυτόνομης Υπηρεσίας (Διεύθυνσης ή Τμήματος, που υπάγονται απ ευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή) διενεργούνται με από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. 4. Απόντος ή κωλυομένου Διευθυντή ή Προϊσταμένου αυτόνομης υπηρεσίας αναπληρώνεται από Προϊστάμενο του αυτού ή ανώτερου επιπέδου άλλης Υπηρεσίας ή από Προϊστάμενο του αμέσως κατωτέρου επιπέδου της ίδιας Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται κατά περίπτωση, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 5. Όταν υπάρχει κενή θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου ανώτατης θέσης αυτόνομης υπηρεσίας, τα καθήκοντα αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., δύνανται να ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλον Προϊ στάμενο αυτόνομης υπηρεσίας του αυτού ή ανώτερου επιπέδου ευθύνης. Άρθρο 16 Προϊστάμενοι Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών θέσεων ευθύνης 1. Ως Προϊστάμενοι των Τμημάτων, Γραφείων και λοι πών θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιών, επιλέγονται υπάλ ληλοι σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που περιγράφονται στον Γενικό Οργανισμό. 2. Τα Τμήματα και οι λοιπές θέσεις ευθύνης είναι τα επίπεδα διοίκησης όπως αυτά προβλέπονται στον Γε νικό Οργανισμό. 3. Οι Προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι που αναλαμ βάνουν ειδικά καθήκοντα (θέσεις ευθύνης) επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τοποθετούνται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή για τρία (3) έτη. Οι τοποθετούμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτη ση νέου και μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. 4. Η επιλογή γίνεται, με βάση τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού και του Γενικού Οργανισμού, ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας κάθε ενδιαφερό μενου υπαλλήλου του Οργανισμού, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημε ρολογιακών ημερών, που τάσσεται από τον Γενικό Δι ευθυντή. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από την θέση εργασίας στην οποία είναι τοποθετημένος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιλέξει προϊστάμενο εξ εκείνων που υπέβα λαν αίτηση, δύναται να επιλέξει οιονδήποτε υπάλληλο του Οργανισμού ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσια στικά προσόντα της θέσης αυτής. Σ αυτή τη περίπτωση η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 5. Έγγραφη δήλωση υπαλλήλου, ότι δεν επιθυμεί να κριθεί κατά την επιλογή, εκτιμάται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος δεν επα νεπιλέγεται ως Προϊστάμενος αντίστοιχου επιπέδου μ αυτή που κατείχε κατά την κρίση, τοποθετείται σε θέση του αμέσως κατώτερου διοικητικού επιπέδου, εκτός εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει διαφορετικά, με αιτιολογημένη απόφασή του. 7. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου, που τον επέλεξε, ο Προϊστάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και πριν από την λήξη της τριετίας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για μη αποδεκτή συνεργασία με τους Προ ϊσταμένους και υφισταμένους, αδικαιολόγητη καθυστέ ρηση στην διεκπεραίωση των εργασιών και έργων που εκ της θέσης ευθύνης του θα έπρεπε να προωθεί, για μειωμένη ποσοτική ή ποιοτική απόδοση, καθώς και για άλλους σοβαρούς λόγους πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του. Ο Προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του, ύστε ρα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ο Προϊστάμενος που παραιτείται με αίτησή του, ανεξάρτητα από τους λόγους της παραίτησης, στερείται του δικαιώματος επι λογής του ως Προϊσταμένου κατά την επόμενη τακτική κρίση επιλογής. Τέλος ο Προϊστάμενος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, πριν την λήξη της τριετίας, εάν, από τον κάθε φορά ισχύοντα Γενικό Οργανισμό, καταρ γηθεί η οργανική θέση που κατείχε και δεν υφίσταται άλλη κενή οργανική θέση Προϊσταμένου συναφούς με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και τη θέση ευθύ νης που κατείχε και ληφθεί σχετική απόφαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 8. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου πριν από τη λήξη της θητείας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο Προϊστάμενο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η επιλογή Προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες, εκτός αν, με αιτιολογημένη απόφασή του, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να καλυφθεί η κενή θέση ευθύνης. 9. Οι αποδοχές ως και τα επιδόματα θέσης ευθύνης των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των λοιπών θέ σεων ευθύνης, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, προβλέπονται στις ισχύουσες Συλλογικές Συμ βάσεις Εργασίας. Η απώλεια της θέσης ευθύνης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή. Το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται και στην περί πτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του (μη οφειλόμενη σε ανυπαίτιο κώλυμα κανονική άδεια, άδεια ασθένειας, κ.λπ.), αλλά όχι πέραν του ενός μηνός. Άρθρο 17 Αξιολόγηση Προσωπικού 1. Η αξιολόγηση του Προσωπικού γίνεται από το Υπη ρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τα στοιχεία του υπηρε σιακού φακέλου κάθε εργαζόμενου και την εν γένει εργασία και απόδοση αυτού, από τα οποία εκτιμώνται, ενδεικτικά αναφερόμενα, τα εξής: α. Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστη μονικές γνώσεις. β. Η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ευθυνών, ως και η ουσι αστική και αποτελεσματική συνεργασία με Προϊσταμέ νους και υφισταμένους. γ. Η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού. δ. Η επιτυχής άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, οποιουδήποτε επιπέδου, η συμβολή στην βελτίωση της αποδοτικότητας και η ικανότητα παρακίνησης των υφι σταμένων για αυξημένη απόδοση στην υπηρεσία. ε. Πιστοποιητικά παρακολούθησης εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων. στ. Εργασίες ή μελέτες ή εισηγήσεις ή προτάσεις κα τατεθειμένες στην Υπηρεσία, οι οποίες αφορούν βελτιώ σεις ή καινοτομίες για την αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την εξυπηρέτηση των πολιτών, κ.λπ. και οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί. ζ. Η κατοχή περισσοτέρων τίτλων σπουδών από εκ παιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 2. Αρνητικά στοιχεία κρίσης αποτελούν τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, όπως και αυτά που μαρτυ ρούν απροθυμία ή αδιαφορία στην εκτέλεση των καθη κόντων και ιδιαίτερα οι αδικαιολόγητες απουσίες. Άρθρο 18 Υπηρεσιακά Συμβούλια 1. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκρο τείται από: α. Τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., ως Προέ δρου, αναπληρούμενου σε περίπτωση κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του. β. Ένα (1) μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με τον αναπλη ρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού. γ. Ένα (1) εκ των Διευθυντών του Ο.Α.Σ.Θ., οριζόμενο με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Ο ως άνω Δι ευθυντής δύναται να είναι διαφορετικός αναλόγως των υπό κρίση Προϊσταμένων (π.χ. διαφορετικός αν αφορά Προσωπικό Κίνησης ή Τεχνικό Προσωπικό ή Διοικητικό Προσωπικό). δ. Τον Εκπρόσωπο των Εργαζομένων στο Δ.Σ. του Οργανισμού, αναπληρωμένου σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του. ε. Ένα εκπρόσωπο οριζόμενο, με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του αντιπροσωπευτικότερου πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των Εργαζομένων. Ο ως άνω εκπρόσωπος δύναται να είναι διαφορετικός αναλόγως των υπό κρίση προϊσταμένων (π.χ. διαφορετικός αν αφο ρά το Προσωπικό Κίνησης ή το Τεχνικό Προσωπικό ή το Διοικητικό Προσωπικό). 2. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών (3) τουλάχιστον από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (τρεις ψήφοι υπέρ). 3. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει τους Προϊσταμένους μη αυτόνομων Τμημάτων, Γρα φείων και τους αναλαμβάνοντες θέσεις ευθύνης στις Υπηρεσίες Κίνησης και Συντήρησης.

8 23982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εξετάζονται από το Δευτεροβάθ μιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από: α. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., ως Προέδρου. β. Δύο (2) μέλη του Δ.Σ., οριζόμενα με τους Αναπληρω τές τους, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού. Τα ως άνω μέλη δεν πρέπει να συμμετείχαν κατά την λήψη της προσβαλλό μενης απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. γ. Από τους Εκπροσώπους των εργαζομένων των πε ριπτώσεων δ και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών τουλάχιστον από τα μέλη του, εκδικάζει μόνο ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (τρεις ψήφοι υπέρ). Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υποβάλλονται, από τον Γενικό Διευθυντή ή τους Εργαζόμενους, εντός δέκα (10) εργασίμων ημε ρών από την κοινοποίηση των αποφάσεων, οι οποίες διαβιβάζονται με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των ενστάσεων. 5. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκτε λούνται με πράξεις του Γενικού Διευθυντή. 6. Στην σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν συμμετέχουν οι κρινόμενοι υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συγ γενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθ μού των κρινόμενων. 7. Τις εισηγήσεις ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβου λίων υποβάλλει ο Γενικός Διευθυντής ή ο νόμιμος ανα πληρωτής του 8. Χρέη Γραμματέως ασκεί ένας από τους υπαλλή λους της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Υπηρεσίας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Θ. Άρθρο 19 Αποδοχές 1. Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με την Επι χειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που ισχύει κάθε φορά. 2. Υπερωριακή αποζημίωση δεν δικαιούνται οι Διευ θυντές των Υπηρεσιών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στους περιορισμούς περί ωρών εργασίας. 3. Μισθοί, γενικά και ειδικά επιδόματα, δώρα Χριστου γέννων και Πάσχα, επιδόματα αδείας και αποζημιώσεις κάθε φύσης, καταβαλλόμενα τυχόν εκ παραδρομής, θε ωρούνται ως προκαταβολή και κρατούνται σε δόσεις ατόκως από τις αποδοχές επομένων μηνών εντός ευ λόγου χρόνου. Η κάθε δόση δεν υπερβαίνει το 1/10 των μηνιαίων αποδοχών του μισθωτού. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας κρατείται ολόκληρο το ποσό από τη σχετική αποζημίωση. Άρθρο 20 Άδειες Προσωπικού 1. Γενικές Ρυθμίσεις α. Οι κανονικές και οι ειδικές άδειες χορηγούνται στο προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού. β. Το προσωπικό δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του πριν του κοινοποιηθεί η, περί χορήγησης αδεί ας, απόφαση. γ. Εφόσον πρόκειται για θέση για την οποία είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντικαταστάτη, θα πρέπει ο ανα χωρών σε άδεια να παραδώσει στον αντικαταστάτη πριν την αναχώρησή του από την Υπηρεσία. δ. Ανάκληση άδειας είναι δυνατή μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον εκτιμηθεί η σοβαρότητα των λόγων που ο εργαζόμενος επικαλείται και δεν δημιουρ γούνται προβλήματα στην Υπηρεσία. ε. Η υπέρβαση του χρόνου άδειας, συνιστά αυθαί ρετη απουσία του εργαζόμενου, με όλες τις σχετικές συνέπειες. στ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτός, με υπαιτιότητά του, δεν κάνει χρήση της χορηγηθείσας σ αυτόν κανονικής αδείας, δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει τη χορήγηση αυτής κατά το επόμενο έτος, εκτός της περιπτώσεως ασθενείας. 2. Άδεια χωρίς αποδοχές. α. Το προσωπικό μπορεί να ζητήσει άδεια χωρίς απο δοχές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση εξάντλησης της κανονικής άδειας ή οποι ασδήποτε άλλης άδειας που ο εργαζόμενος θα μπορού σε να ζητήσει για το λόγο τον οποίο επικαλείται. β. Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χωρίς αποδοχές, ο εργαζόμενος οφείλει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση για την χορήγηση αυτής, στην οποία πρέπει να εκθέτει τους λόγους οι οποίοι κατά τη γνώμη του επιβάλλουν τη χορήγηση της άδειας, καθώς και την αιτούμενη διάρκεια και χρονική περίοδο χορήγησής της. γ. Για κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τους προβαλ λόμενους λόγους, η έγκριση ή η απόρριψη της αιτου μένης άδειας χωρίς αποδοχές υπόκειται στην αποκλει στική εκτίμηση του Γενικού Διευθυντού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του Ο.Α.Σ.Θ. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί, κατ εκτίμησή του και με βάση τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ., να εγκρίνει άδεια άνευ αποδοχών έως δύο (2) μήνες στο αυτό έτος. Σε περίπτωση που ζητείται άδεια άνευ αποδοχών πέραν των δύο μηνών επί της αίτησης αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Άρθρο 21 Εκπαίδευση Επιμόρφωση Κατάρτιση Προσωπικού 1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να οργανώνει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαί δευσης, τα οποία στοχεύουν στο να βελτιώσουν την παι δεία, γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού και στο να καταστήσουν το προσωπικό ικανό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μεγαλύτερο δυνατό φάσμα των λει τουργιών και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 2. Οι προγραμματιζόμενες εκπαιδεύσεις είναι υπο χρεωτικές για το προσωπικό. Η παρακολούθηση και η επίδοση του προσωπικού στις εκπαιδεύσεις λαμβάνεται υπόψη στην εξέλιξή του. 3. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που κάθε φορά ισχύουν, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του Ο.Α.Ε.Δ. Άρθρο 22 Πρόσθετη Αμοιβή και Αμοιβή για εξαιρετικές πράξεις 1. Ο Γενικός Διευθυντής, μετά από εισήγηση της οι κείας Υπηρεσίας όπου απασχολείται ο Εργαζόμενος, δύναται να απονέμει την ηθική αμοιβή του επαίνου.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση του Γε νικού Διευθυντή, μπορεί να εγκρίνει την απονομή ηθικών και υλικών αμοιβών, οι οποίες είναι: α. Έπαινος και χρηματική αμοιβή, έως το ½ των τακτι κών μηνιαίων αποδοχών και β. Έπαινος και τιμητική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 2. Οι ηθικές και υλικές αμοιβές χορηγούνται στις πε ριπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος διακρίθηκε λόγω της διαγωγής του κατά την εκτέλεση της εργα σίας του ή των εξαίρετων πράξεών του, εντός ή και εκτός Υπηρεσίας. 3. Εξαιρετικές πράξεις, ενδεικτικά αναφερόμενες εί ναι: α. Πράξη ή διαγωγή που μπορεί να θεωρηθεί αξιο μίμητη και η οποία προξένησε ευμενή σχόλια για τον Ο.Α.Σ.Θ. και το προσωπικό του γενικότερα. β. Η πέρα από τα όρια των συμβατικών υποχρεώσε ων επαγγελματική απόδοση, η οποία αποδεικνύεται με εκθέσεις των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών. 4. Η απονομή ηθικών και χρηματικών αμοιβών συνε κτιμάται, κατά την κρίση, για την εξέλιξη του προσω πικού. 5. Οι πράξεις για τις ηθικές και υλικές αμοιβές γνω στοποιούνται στο Προσωπικό δια της ανακοινώσεως αυτών και τηρούνται στον υπηρεσιακό φάκελο του Ερ γαζόμενου. Άρθρο 23 Ασθένειες 1. Εάν ο εργαζόμενος δεν μπορεί, λόγω ασθένειας, να προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να ενεργήσει ως εξής: α. Ειδοποιεί πριν την έναρξη της εργασίας του, σχετι κά με την αδυναμία του αυτή, τον άμεσο Προϊστάμενό του ή σε περίπτωση απουσίας αυτού τον αντικαταστά τη του ή σε περίπτωση μη εύρεσης αυτών, το Τμήμα Προσωπικού. Ειδικά το προσωπικό Κινήσεως (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές, Οδηγοί) ειδοποιεί τα, κάθε φορά, καθοριζόμενα πρόσωπα από την Υπηρεσία Κίνησης. β. Κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, ο εργαζόμε νος οφείλει να μην απουσιάζει από την κατοικία του, παρά μόνο εξαιτίας εντελώς απόλυτης ανάγκης και υποχρεούται να ενημερώνει στην περίπτωση αυτή την υπηρεσία του, καθώς επίσης να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για την εξέλιξη της υγείας του και τα πλήρη στοιχεία της διαμονής του για παροχή πληροφοριών υπηρεσιακής φύσης. γ. Την ημέρα επανάληψης της εργασίας του, αποδει κνύει την ασθένειά του με την προσκόμιση, στο αρμό διο Τμήμα Προσωπικού, βεβαίωσης γιατρού του κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα, όπου θα αναγράφονται και οι ημέρες της, ιατρικώς, επιβεβλημένης αποχής αυτού από την εργασία. 2. Τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις έχει και ο εργα ζόμενος που αδυνατεί να εργασθεί λόγω εργατικού ατυχήματος. 3. Εφόσον ο εργαζόμενος δεν προσκομίσει τα απαι τούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θεωρείται ότι απουσίασε αυθαίρετα και αδικαιολόγητα με τις συ νέπειες που αυτό συνεπάγεται. Η προσκόμιση βεβαίω σης, περί ασθενείας, ιδιώτη γιατρού δεν καθιστά δικαι ολογημένη την απουσία του μισθωτού, ενώ αντίθετα προσκόμιση βεβαίωσης Κέντρου Υγείας ή Νοσοκομείου καθιστά δικαιολογημένη την απουσία του ως προς τον Πειθαρχικό έλεγχο. 4. Το προσωπικό, το οποίο λόγω ασθένειας απέχει από την εργασία του, δικαιούται, κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, αποδοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. 5. Ο υπάλληλος για τον οποίο προκύπτει ολική ή με ρική σωματική ή πνευματική αναπηρία παραπέμπεται υποχρεωτικά στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ανι κανότητας του Ι.Κ.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ικανός ή ανίκανος για εργασία. Προκειμένου περί οδηγών λεωφορείων, αυτοί παραπέμπονται επί πλέον στην αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προς επανεξέταση της ικανότητας οδήγησης. Άρθρο 24 Γενικές Υποχρεώσεις Προσωπικού 1. Το προσωπικό οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί αυτόν τον Κανονισμό και τις εκάστοτε αποφάσεις, εγκυκλίους, ανακοινώσεις και οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ.. 2. Το προσωπικό έχει υποχρέωση να επιδεικνύει τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και να αφιερώνει ανεπι φύλακτα τις γνώσεις και την εμπειρία του, όπως και τη δραστηριότητα και ενεργητικότητά του, στην εκτέλεση της εργασίας του. 3. Έχει την υποχρέωση να εξυπηρετεί, ευσυνείδητα και μέσα στα όρια των κειμένων νόμων και κανονισμών, τα συμφέροντα του Ο.Α.Σ.Θ., συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις του στην αρτιότερη λειτουργία του. 4. Έχει υποχρέωση να προσέρχεται ανελλιπώς και να εργάζεται κανονικά καθ όλο το καθοριζόμενο, κάθε φορά, ωράριο και να ασχολείται αποκλειστικά με την εκτέλεση των καθηκόντων, τα οποία συνεπάγεται η θέση που κατέχει. 5. Το προσωπικό αδυνατώντας λόγω ασθενείας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος να προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να το γνωστοποιεί αμέσως (κατά την εκδήλωση της ασθένειας ή την εμφάνιση του κω λύματος) και δια παντός πρόσφορου μέσου. 6. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να εκτελεί τις προφορικές και γραπτές εντολές των Προϊσταμένων του. Σε περίπτωση που οι οδηγίες που του δίνονται είναι, κατά την άποψή του, αντίθετες με άλλες, έχει δικαίωμα να επιστήσει την προσοχή του Προϊσταμένου, αλλά όταν αυτός επιμένει, είναι υποχρεωμένο να τις εκτελέσει και στη συνέχεια δύναται να αναφερθεί εγ γράφως στον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο (Διευθυντή της Υπηρεσίας του ή Γενικό Διευθυντή). 7. Το προσωπικό, που ορίζει ο Ο.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να φέρει, κατά τις ώρες εργασίας του, τις χορηγούμενες υπηρεσιακές στολές, είδη ιματισμού και οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση που στοχεύει στην ευπρεπή εμφάνιση ή στην ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 8. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστη ρά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και ασφάλειας. 9. Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται προς τους ανωτέρους του, προς τους συναδέλφους και τους υφισταμένους του με λεπτότητα και ευγένεια, καθώς και με πνεύμα συναδελφικής συνεργασίας, για την εξυπη

10 23984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρέτηση και ανάπτυξη των συμφερόντων του Ο.Α.Σ.Θ., τα οποία πρέπει να αποτελούν τον γνώμονα κάθε προσπά θειας και ενέργειάς του. Την ίδια συμπεριφορά επίσης οφείλει να έχει προς το επιβατικό κοινό και σε κάθε τρί το που, για λόγους υπηρεσιακούς, έρχεται σε επαφή. 10. Το προσωπικό οφείλει να αναφέρει αμέσως και εγγράφως, στην αρμόδια για θέματα προσωπικού υπη ρεσία, κάθε μεταβολή των τηρουμένων από την υπη ρεσία στοιχείων. 11. Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι κάθε βαθμού οφεί λουν να κατατοπίζουν και να καθοδηγούν τους υφιστα μένους τους στο αντικείμενο της εργασίας τους και σε κάθε γενικό θέμα που έχει σχέση με την εργασία. Οφείλουν επίσης να μεριμνούν ώστε οι υφιστάμενοί τους να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων, ανακοινώ σεων και εγκυκλίων. 12. Κάθε Προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την τήρη ση της πειθαρχίας από τους υφισταμένους του, καθώς και για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 13. Το προσωπικό οφείλει, όταν αρμοδίως κληθεί για παροχή διευκρινίσεων ή κατάθεση ή μαρτυρία εξώδικη ή δικαστική, να καταθέτει με βάση εκείνα τα οποία, λόγω της θέσης εργασίας του, γνωρίζει. 14. Απαγορεύεται στο προσωπικό: α. Η απασχόληση, κατά τις ώρες εργασίας, σε προ σωπικές ή ξένες, προς το έργο του, ασχολίες. β. Κάθε απασχόληση εκτός ωρών εργασίας, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Ο.Α.Σ.Θ., εκτός και αν, προς τούτο, έχει ζητηθεί και χορηγηθεί έγγραφη άδεια από την Διοίκηση. γ. Η απασχόληση υφισταμένου, από ιεραρχικά ανώ τερο, σε εργασίες ξένες προς την υπηρεσία κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή και μετά από τη λήξη αυτού. Η σχετική παράβαση αποτελεί πειθαρχικό πα ράπτωμα. δ. Να δέχεται δώρα ή να εξασφαλίζει άμεσα ή έμμεσα υπέρ αυτού ή των οικείων του, ωφελήματα κάθε φύσης, από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Η σχετική παράβαση, εκτός των άλλων ποινικών ή αστικών συνεπειών, απο τελεί πειθαρχικό παράπτωμα. ε. Να μεταδίδει ή να συμμετέχει στην μετάδοση ανα κριβών ή ψευδών ειδήσεων για τον Ο.Α.Σ.Θ. στ. Να εξάγει παράνομα, από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, υλικά ή οποιοδήποτε αντικείμενο που ανή κει στην ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή του Ο.Α.Σ.Θ. ζ. Να παραμένει ή να περιφέρεται άσκοπα στους χώ ρους εργασίας. η. Η συμμετοχή του, είτε ατομικά είτε συλλογικά, στο να επιλαμβάνεται θέματος για το οποίο έχει συμφέρον το ίδιο ή συγγενής του εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τρίτου βαθμού. Άρθρο 25 Ειδικά Καθήκοντα Οδηγών Λεωφορείων Στα καθήκοντα των Οδηγών Λεωφορείων περιλαμβά νονται και οι εξής υποχρεώσεις: 1. Να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς και με ευγένεια προς το επιβατικό κοινό και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία σχετική με τη συγκοινωνία. 2. Να προσέρχονται έγκαιρα στο χρόνο και τον τόπο, που είναι προγραμματισμένοι για την έναρξη της ερ γασίας των. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, για οποιοδή ποτε λόγο, οφείλουν να ειδοποιούν έγκαιρα την υπη ρεσία και τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη της βάρδιας. 3. Πριν από την παραλαβή του οχήματος, οφείλουν να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχό του. 4. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας των υποχρεούνται να φέρουν καθαρή και περιποιημένη την υπηρεσιακή στολή που τους χορηγείται και να επιμελούνται της αξιοπρεπούς γενικά εμφάνισής των. 5. Να σταθμεύουν το λεωφορείο στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί οι ενδεικτικές πινακίδες των στάσεων. 6. Να τηρούν τις σχετικές, με τα καθήκοντά τους, διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 7. Να λειτουργούν τον κινητήρα και τα λοιπά συστήμα τα του λεωφορείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Θ. και να φροντίζουν για την ασφαλή στάθμευση του λε ωφορείου στις αφετηρίες και τα τέρματα. 8. Να μεριμνούν για την ασφαλή επιβίβαση και απο βίβαση του επιβατικού κοινού. 9. Να μεριμνούν, κατά την έναρξη κάθε δρομολογίου, για την σωστή αναγραφή στην ενδεικτική πινακίδα του αριθμού και του προορισμού του λεωφορείου (τόσο στη μετωπική πινακίδα όσο και στην πλαϊνή και την οπίσθια). 10. Να αποφεύγουν τις συζητήσεις και να μην διαπλη κτίζονται με το επιβατικό κοινό. 11. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Προϊστα μένων για την δρομολόγηση του λεωφορείου σε άλλες γραμμές, εντός του ωραρίου εργασίας. 12. Να φροντίζουν για την συνετή και ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου. 13. Να καταθέσουν, εντός 48ώρου δήλωση, στο Τμήμα Ασφαλιστικού Κεφαλαίου, για κάθε βλάβη που προκλή θηκε από το λεωφορείο, ανεξάρτητα από την υπαιτι ότητά τους. 14. Να φροντίζουν, σε τροχαίο ατύχημα που εμπλέκο νται, για την άμεση μεταφορά των τυχόν τραυματιών στο σταθμό Α βοηθειών ή στα πλησιέστερα νοσοκομεία (ενημέρωση ΚΕ.Ρ.ΚΥ., κλήση 166, κ.λπ.). 15. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, το λεωφορείο πάθει κάποια βλάβη, να γνωστο ποιούν αμέσως τη βλάβη στην Υπηρεσία Συντηρήσεως και στον Σταθμάρχη, ενώ ολοκληρώνουν το δρομολόγιο αν αυτή είναι επουσιώδης και δεν δημιουργεί προβλή ματα στην ασφαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού, σύμφωνα και με τις οδηγίες των υπευθύνων οργάνων της υπηρεσίας Συντηρήσεως. 16. Κατά την παράδοση του οχήματος στον επόμενο οδηγό, είτε αυτή προέρχεται από διάλειμμα, είτε από αλλαγή βάρδιας, ο οδηγός υποχρεούται να ενημερώνει για την κατάσταση του οχήματος και να συντάσσει σχετικό δελτίο βλαβών (αν υπάρχουν βλάβες). 17. Να ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία τους σε πε ρίπτωση ανώτερης βίας, η οποία τους αναγκάζει να βρίσκονται εκτός υπηρεσίας. 18. Να μην συμπεριφέρονται ανάρμοστα σε συνάδελφο ή προϊστάμενό του. 19. Να εκτελούν κάθε δρομολόγιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό πρόγραμμα του λεωφορεί ου ή σύμφωνα με την εντολή που δίδει ο υπεύθυνος σταθμάρχης. 20. Να παραδίδουν στην Υπηρεσία, όπως ο Οργανι σμός κάθε φορά ορίζει, κάθε αντικείμενο, που τυχόν

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βρέθηκε στο λεωφορείο ή στο αμαξοστάσιο και είναι στην κατοχή τους. 21. Να μην κάνουν χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ψυχοτρόπων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή να βρίσκονται υπό την επήρεια αυτών. 22. Να μην παραποιούν ή αλλοιώνουν ιατρικές βε βαιώσεις ή χορηγηθείσες άδειες και κάθε υπηρεσιακό έγγραφο. 23. Απαγορεύεται αλλαγή βάρδιας μεταξύ των οδηγών, εκτός εάν υπάρχει έγκριση της υπηρεσίας, η οποία χο ρηγείται μετά από σχετική αίτηση του ή των οδηγών. 24. Να εκτελούν την τελευταία νυκτερινή διαδρομή (δρομολόγιο) υποχρεωτικά. Σε περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου εργασίας χορηγείται υπερωρία. Άρθρο 26 Πειθαρχικά Παραπτώματα 1. Κάθε παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, με πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να καταλογισθεί, απο τελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 2. Με την έννοια υπηρεσιακό καθήκον νοείται κάθε υποχρέωση που απορρέει από: 2.1. Τις σχετικές διατάξεις των ισχυόντων Κανονι σμών Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ατομική σύμβαση εργασίας, τις αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες και εντολές, γραπτές ή προφορικές, που κάθε φορά ισχύουν, από τη φύση της εργασίας, καθώς και από τη συμπεριφορά και γενικά την διαγωγή του εργαζόμενου, κατά την εκτέλεση της εργασίας εντός του χώρου και του χρόνου εκτέλεσης αυτής Την κείμενη νομοθεσία. 3. Η κίνηση της διαδικασίας παραπομπής του προ σωπικού για πειθαρχικό παράπτωμα, γίνεται μόνο μετά από έγγραφη αναφορά ή καταγγελία και αποτελεί υπο χρέωση των Προϊσταμένων και γίνεται μέσα από την ιεραρχία κάθε Υπηρεσίας. Άρθρο 27 Πειθαρχικές ποινές 1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται για κάθε παράπτωμα, ανάλογα με την βαρύτητά του, είναι οι εξής: α. Γραπτή επίπληξη. β. Πρόστιμο Ό του ημερομισθίου για κάθε ημέρα και μέχρι τρεις (3) ημέρες. γ. Αργία 1 έως 2 ημερών ή πρόστιμο 1 έως 2 ημερο μισθίων. δ. Αργία 3 έως 10 ημερών ή πρόστιμο 3 έως 4 ημε ρομισθίων. ε. Αργία 11 έως 30 ημερών. στ. Προσωρινή παύση πάνω από 31 ημέρες μέχρι 4 μήνες. ζ. Απόλυση. 2. Το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνόλου των, κατά τον χρόνο της εκδόσεως της πειθαρχικής από φασης, τακτικών αποδοχών. 3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται αποδίδονται στον Ειδικό Μερισματικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης και Συ νταξιοδότησης Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. 4. Ο τιμωρηθείς με ποινή αργίας ή προσωρινής παύσης στερείται τις αντίστοιχες αποδοχές. 5. Ο χρόνος της ποινής αργίας ή προσωρινής παύσης και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή δεν θεωρείται χρό νος πραγματικής υπηρεσίας, εκτός εάν αθωωθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ή από τελεσίδικη Δικαστική απόφαση. 6. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανάλογα με την βαρύτητα του διαπραχθέντος παραπτώματος, την ιε ραρχική θέση, τη θέση ευθύνης και την προσωπικότητα του κρινόμενου, τις συνέπειες που προκλήθηκαν, ως και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε. Η υποτροπή για το ίδιο ή διαφορετικό παράπτωμα απο τελεί επιβαρυντική περίπτωση. 7. Για την αυτή πράξη επιβάλλεται μία ποινή, ανε ξάρτητα εάν περιέχει τα στοιχεία περισσοτέρων πει θαρχικών παραπτωμάτων. Για περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα που συνεκδικάζονται επιβάλλεται μία, κατά συγχώνευση, ποινή. 8. Το ύψος της ζημίας όλων των περιπτώσεων αυ τού του Κανονισμού αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο σε ποσοστό ίσο με τον Μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Μ.Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους, στρογγυλοποιούμε νο προς τα πάνω στα εκατό (100) Ευρώ. Άρθρο 28 Πειθαρχικά Παραπτώματα και Ποινές Η καταγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι ενδεικτική: Α. Η ποινή της γραπτής επίπληξης επιβάλλεται: 1. Για απλής μορφής παραβάσεις, οι οποίες δεν προ καλούν κίνδυνο ή ζημία. 2. Για αδικαιολόγητη αναβολή στην εκτέλεση των εντολών ή οδηγιών, που δίνουν οι αρμόδιοι Προϊστά μενοι. 3. Για ανάρμοστη συμπεριφορά σε συνάδελφο. 4. Για πρόκληση ατυχήματος από υπαιτιότητα, από το οποίο προκλήθηκε ζημία έως 1.000,00 Ευρώ. Β. Η ποινή του προστίμου Ό του ημερομισθίου για κάθε ημέρα και μέχρι τρεις (3) ημέρες επιβάλλεται: 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα, για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή της προηγούμενης περίπτωσης και δεν έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την επιβολή της ποινής. 2. Για εσκεμμένη εκτέλεση υπηρεσίας (δρομολόγιο) σε χρόνο μεγαλύτερο ή μικρότερο από το προγραμ ματισμένο ωράριο. 3. Για αδικαιολόγητη απουσία 1 εργάσιμης ημέρας. 4. Για υπαίτια άρνηση εκτέλεσης των εντολών ή οδη γιών, που δίνουν οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι. 5. Για πρόκληση ατυχήματος από υπαιτιότητα για το οποίο προκλήθηκε ζημία πάνω από 1.000,00 Ευρώ και έως 2.000,00 Ευρώ. 6. Για μη έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας σε περί πτωση κωλύματος για εργασία. 7. Για βραδεία προσέλευση ή πρόωρη αδικαιολόγητη αποχώρηση. Γ. Η ποινή της αργίας 1 έως 2 ημερών ή του προστίμου 1 έως 2 ημερομισθίων επιβάλλεται: 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα, για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή της περίπτωσης Β και δεν έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την επιβολή της ποινής. 2. Για αδικαιολόγητη απουσία 2 συνεχόμενων εργα σίμων ημερών. 3. Για αποσιώπηση και μη εξέταση από μέρους των Προϊσταμένων των υποβαλλομένων σ αυτούς παρα πόνων.

12 23986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Για αποσιώπηση από μέρους των Προϊσταμένων πειθαρχικού παραπτώματος των υφισταμένων. 5. Για ανάληψη εργασίας σε άλλο λεωφορείο χωρίς έγκριση. 6. Για αλλαγή βάρδιας χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας. 7. Για υπαίτια μη χορήγηση διαλείμματος σε οδηγό. 8. Για έξοδο από την Υπηρεσία χωρίς άδεια. 9. Για διαπληκτισμό μεταξύ συναδέλφων. 10. Για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων. 11. Για αδικαιολόγητη παράβαση των εγκυκλίων ή εντολών των αρμοδίων Προϊσταμένων ή οργάνων. 12. Για μη χορήγηση πράξης παράβασης ή επιβολής προστίμου σε επιβάτη χωρίς εισιτήριο 13. Για υβριστική συμπεριφορά σε Προϊστάμενο ή επι βάτη. 14. Για πρόκληση ατυχήματος από υπαιτιότητα από το οποίο προκλήθηκε ζημιά πάνω από 2.000,00 Ευρώ και έως 5.000,00 Ευρώ. Δ. Η ποινή της αργίας των 3 έως 10 ημερών ή προστί μου από 3 έως 4 ημερομισθίων επιβάλλεται: 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα της περίπτωσης Γ εφόσον δεν πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την επιβολή της ποινής. 2. Για αδικαιολόγητη απουσία 3 συνεχόμενων εργα σίμων ημερών. 3. Για οροσήμανση της κάρτας παρουσίας στην ερ γασία από άλλον εργαζόμενο. 4. Για σοβαρή αμέλεια στην εκτέλεση της υπηρεσίας από την οποία προκλήθηκε διατάραξη στο δίκτυο κίνη σης ή κίνδυνος στην ασφάλεια των μεταφορών. 5. Για κατάχρηση εξουσίας από τους Προϊσταμένους προς τους υφισταμένους. 6. Για υπαίτια καθυστέρηση κατάθεσης εισπράξεων στο ταμείο. 7. Για υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης στον φορέα αντικειμένων που βρέθηκαν στους χώρους εργασίας και περιήλθαν στην κατοχή του εργαζόμενου. 8. Για πρόκληση ατυχήματος από υπαιτιότητα, από το οποίο προκλήθηκε σωματική βλάβη απλή ή ζημία πάνω από 5.000,00 Ευρώ και έως ,00 Ευρώ. Ε. Η ποινή της αργίας των 11 έως 30 ημερών επιβάλ λεται: 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο έχει επιβληθεί η ποινή της περίπτωσης Δ, εφόσον δεν πέ ρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την επιβολή της ποινής και ανεξάρτητα από την έκτιση αυτής. 2. Για αδικαιολόγητη απουσία 4 συνεχόμενων εργα σίμων ημερών. 3. Για σοβαρή παράλειψη καθήκοντος χάριν προσωπι κού συμφέροντος ή χάριν συμφέροντος τρίτου. 4. Για μη εμπρόθεσμη ή ψευδή αναγγελία τροχαί ου ατυχήματος ή για παράλειψη υποβολής δήλωσης ατυχήματος εντός 48 ωρών από την τέλεση του ατυ χήματος. 5. Για αδικαιολόγητη άρνηση ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση εργασίας που μετατέθηκε ο μισθωτός, την οποία παρατείνει περισσότερο των 5 εργασίμων ημερών και εφόσον η μετάθεση είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κα νονισμού. 6. Για μέθη κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας. 7. Για πρόκληση ατυχήματος από υπαιτιότητα, από το οποίο προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη ή ζημία πάνω από ,00 Ευρώ και έως ,00 Ευρώ. ΣΤ. Η ποινή της προσωρινής παύσης πάνω από 31 ημέρες μέχρι 4 μήνες επιβάλλεται: 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο έχει επι βληθεί η ποινή της περίπτωσης Ε, εφόσον δεν πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την επιβολή της ποινής, ανεξάρ τητα από την έκτιση αυτής. 2. Για αδικαιολόγητη απουσία 5 συνεχόμενων εργα σίμων ημερών. 3. Για άμεση ή έμμεση, με τρίτο πρόσωπο, συμμετοχή σε δημοπρασία ή προμήθεια του Ο.Α.Σ.Θ. 4. Για αποδεδειγμένα δόλια εγκατάλειψη οχήματος ή θέσης εργασίας από την οποία επήλθε ζημία στο Φορέα ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της συ γκοινωνίας. 5. Για δόλια παραποίηση ή αλλοίωση ιατρικών βε βαιώσεων. 6. Για πρόκληση ατυχήματος από υπαιτιότητα από το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή υλικές ζημίες πάνω από ,00 Ευρώ ή για πρόκληση ατυχήματος από συνυπαιτιότητα, από το οποίο επήλθε θάνατος. Ζ. Η ποινή της οριστικής απόλυσης επιβάλλεται: 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο έχει επι βληθεί ποινή της περίπτωσης ΣΤ, εφόσον δεν πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την επιβολή της ποινής ανεξάρτητα από την έκτισή της. 2. Για αδικαιολόγητη απουσία πέραν των δέκα (10) συνεχών εργασίμων ημερών ή των είκοσι (20) μη επαλ λήλων εντός του αυτού έτους. 3. Για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μετά από τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. 4. Για υπεξαίρεση εισπράξεων, αποσκευών, αντικειμέ νων που ανήκουν σε τρίτους ή στην εταιρεία, καυσίμων, ανταλλακτικών, εργαλείων κ.λπ., εφόσον εκδοθεί τελε σίδικη καταδικαστική απόφαση φυλάκισης. 5. Για αποδεδειγμένη είσπραξη του προβλεπόμενου προστίμου από παραβάτη επιβάτη, χωρίς την έκδοση της προβλεπόμενης βεβαίωσης, με συνέπεια την οικει οποίηση του εισπραττόμενου προστίμου. 6. Για αυθαίρετη αφαίρεση λεωφορείου ή άλλου οχή ματος του Ο.Α.Σ.Θ. και οδήγηση εκτός του χώρου στάθ μευσης ή χρησιμοποίηση αυτού για σκοπό ξένο προς τον προορισμό του. 7. Μετά από τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή, για κακούργημα. Για τις απολύσεις που γίνονται, κατ εφαρμογή του παρόντος κεφ. Ζ, δεν καταβάλλεται αποζημίωση, λόγω της σχέσεως εργασίας. Άρθρο 29 Πειθαρχική Δικαιοδοσία 1. Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν: α. Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ., ως πειθαρχικό όργανο, επιβάλλει τις ποινές των περιπτώσεων Α, Β, Γ τελεσίδικα και σε πρώτο βαθμό των περιπτώσεων Δ, Ε και ΣΤ. β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει τελεσίδικα τις ποινές των περιπτώσεων Δ, Ε, ΣΤ και Ζ. 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. είναι πεντα μελές, αποτελούμενο από: α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Προέδρου.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Τον Διευθυντή της Επιθεωρήσεως Εργασίας Ανατο λικού Τομέα Θεσσαλονίκης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. γ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Κινήσεως Θεσσαλονίκης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. δ. Τον Εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ή τον αναπληρωτή του. ε. Έναν (1) εκ των Διευθυντών του Ο.Α.Σ.Θ., εξαιρου μένου του Διευθυντή της Υπηρεσίας που απασχολείται ο εργαζόμενος, που ορίζονται με απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ. μετέχει ως ειση γητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τελεσίδικα, μετά από έφεση των Εργαζόμενων, τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή των περι πτώσεων Δ, Ε και ΣΤ. Επίσης το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τελεσίδικα όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν ποινές των περιπτώσεων Ζ του άρθρου 28 του παρόντος Κανονισμού. Κατά την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων, το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει όλες τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές του άρθρου 28, με ανάλογη μετατροπή του κατηγορητη ρίου, όταν απαιτείται από την εξέταση των πραγματικών περιστατικών. 4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται απ τον Πρό εδρο αυτού και λειτουργεί με ευθύνη της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Υπηρεσίας, η οποία εξασφαλίζει και την γραμματειακή του υποστήριξη. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα του λάχιστον τρία (3) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Π.Σ. ή ο νόμιμος ανα πληρωτής του και ένας εκ των Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπό στοιχεία β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 5. Η αρμοδιότητα εκείνων που ασκούν πειθαρχική δι καιοδοσία, κατά τα παραπάνω, είναι αμεταβίβαστη. 6. Ο Γενικός Διευθυντής έχει δικαίωμα με αιτιολογη μένη απόφασή του, να απομακρύνει από τη θέση του, βάζοντας σε διαθεσιμότητα κάθε μισθωτό, που έγινε αντικείμενο πειθαρχικής δίωξης, εφόσον η παραμονή του κρίνεται είτε ασύμφορη για την υπηρεσία εξαιτίας του είδους του παραπτώματος, είτε αποτελεί εμπόδιο στη διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης. Η θέση σε διαθεσιμότητα δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, μετά την πάροδο του οποίου, αν η πειθαρχική διαδικασία δεν έχει περατωθεί, ο μισθωτός επιστρέφει αυτοδίκαια στον Οργανισμό, στην ίδια ή ανάλογη των προσόντων του θέση. Άρθρο 30 Παραγραφή 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται: α. Εάν πέρασε ένα έτος από την ημέρα που διαπρά χθηκαν ή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που έγιναν γνωστά στον Ο.Α.Σ.Θ. και δεν κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία. Ειδικά στις περιπτώσεις των πειθαρχικών παραβάσεων των κατηγοριών ΣΤ και Ζ του άρθρου 28 του παρόντος Κανονισμού, τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών απ την ημερομηνία που έγιναν γνωστά στον Ο.Α.Σ.Θ. και δεν κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία. β. Εάν πέρασαν έξι (6) μήνες από την κλήση σε απο λογία του υπαίτιου και δεν εκδόθηκε σχετική απόφαση των πειθαρχικών οργάνων. Οι ως άνω προθεσμίες παραγραφής δεν ισχύουν στην περίπτωση, που η πειθαρχική δίωξη διακόπτεται λόγω παρεμβολής ποινικής ή αστικής δίκης. Ο υπολογιζόμενος για την παραγραφή χρόνος διακόπτεται, όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της πειθαρχικής δίωξης. γ. Εάν, μετά την άσκηση του ένδικου μέσου της έφε σης, δεν εκδόθηκε απόφαση εντός έξι (6) μηνών από την άσκησή του. δ. Εάν πέρασαν έξι (6) μήνες από την επιβολή της ποινής και αυτή δεν εκτελέστηκε, εκτός εάν η μη εκτέ λεση της ποινής οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας, που συντρέχει στο πρόσωπο του μισθωτού. 2. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό, δεν παραγράφεται πριν από παρέλευση του χρόνου που ορίζεται για την παραγραφή του τε λευταίου. Στην περίπτωση αυτή, οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας αποτελούν λόγο διακοπής της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος. 3. Η παραγραφή διακόπτεται εάν στο πρόσωπο του μισθωτού συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, που εμπο δίζουν την παρουσία του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 4. Πειθαρχικό παράπτωμα που οφείλεται σε ατύχημα δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση έξι (6) μη νών από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του αρμο δίου δικαστηρίου ή την απόδοση και την γνωστοποίηση της ζημίας από το Τμήμα Ασφαλιστικού Κεφαλαίου. Άρθρο 31 Πειθαρχική Διαδικασία 1. Προκαταρκτική Εξέταση: α. Η προκαταρκτική εξέταση συνιστάται στην άτυπη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για το θεωρούμενο πειθαρχικό παράπτωμα. β. Προκαταρκτική εξέταση οφείλει να ενεργήσει κάθε ιεραρχικά Προϊστάμενος για το προσωπικό της δικαιο δοσίας του για πιθανή πειθαρχική παράβαση. γ. Εάν από τα στοιχεία, που θα συγκεντρωθούν, κρίνει, εκείνος που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση, ότι υπάρχει λόγος πειθαρχικής δίωξης, υποβάλλει αιτιολο γημένη έκθεση μαζί με όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Εάν ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κρίνει ότι υπάρχει λόγος πειθαρχικής δίωξης, παραπέμπει την υπόθεση στον Γενικό Διευθυ ντή. Εάν ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, τερματίζει την προκαταρκτική εξέταση και τα στοιχεία, που έχει συλλέξει, τα αποστέλλει με εισήγηση στον Γενικό Διευ θυντή, ο οποίος εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση και διατάσσει την συνέχιση ή όχι της πειθαρχικής διαδικα σίας. Επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων που παραπέ μπονται στον Γενικό Διευθυντή, εκδικάζονται απ αυτόν όσες εμπίπτουν στις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ, ενώ παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπτώματα που κρίνει ότι εμπίπτουν στην κατηγορία Ζ. 2. Διοικητική Εξέταση: α. Στην περίπτωση σοβαρής πειθαρχικής παράβασης, είναι δυνατή η διενέργεια και διοικητικής εξέτασης. Διοι κητική εξέταση ενεργείται με μέριμνα της αρμόδιας για θέματα προσωπικού, υπηρεσίας ή από ειδική προς τούτο Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού

14 23988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διευθυντή ή από υπηρεσιακό παράγοντα του Ο.Α.Σ.Θ. που επίσης ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή. β. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι εκείνος, που ανα λαμβάνει την ανάκριση, να είναι ιεραρχικά ανώτερος ή τουλάχιστον του αυτού ιεραρχικού επιπέδου, με εκείνον που διώκεται. γ. Η διοικητική εξέταση είναι μυστική, μπορεί δε να επεκταθεί και επί άλλων παραπτωμάτων του αυτού εργαζομένου, εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία κατά την πορεία της. δ. Εκείνος που διεξάγει την διοικητική εξέταση μπορεί να ενεργήσει τις εξής πράξεις: - Αυτοψία. - Εξέταση μαρτύρων. - Πραγματογνωμοσύνη. - Εξέταση του εγκαλούμενου και - Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Για όλες τις παραπάνω πράξεις συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από τον ενεργούντα την διοικητική εξέταση. ε. Μετά τον τερματισμό της διοικητικής εξέτασης, το πόρισμα διαβιβάζεται από την αρμόδια, για θέματα προσωπικού, υπηρεσία στον Γενικό Διευθυντή. 3. Απολογία. α. Πριν την επιβολή πειθαρχικής ποινής, ο εγκαλού μενος καλείται σε απολογία ενώπιον του αρμοδίου Πειθαρχικού Οργάνου, ενώ δίδεται προθεσμία για την απολογία 5 εργασίμων ημερών τουλάχιστον. β. Η κλήση για απολογία επιδίδεται με απόδειξη στον τόπο εργασίας ή στην κατοικία του εργαζόμενου με δικαστικό επιμελητή (επίδοση ή θυροκόλληση). γ. Η προθεσμία για απολογία μπορεί να παραταθεί μέ χρι τριπλάσιου χρόνου εκείνου που αρχικά καθορίστηκε, ύστερα από αίτηση του εγκαλούμενου, που υποβάλλεται εγγράφως και είναι σαφώς αιτιολογημένη. δ. Ο εγκαλούμενος σε απολογία έχει δικαίωμα να ζητήσει, στην απολογία του, εύλογη προθεσμία για την υποβολή εγγράφων στοιχείων. Η παροχή της προθε σμίας αυτής υπόκειται στην κρίση του αρμόδιου πει θαρχικού οργάνου. ε. Η απολογία πρέπει να γίνεται εγγράφως. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της απολογίας, της οποίας η κλήση επιδόθηκε αποδεδειγμένα, δεν εμποδίζει την εκδίκαση της υποθέσεως και την έκδοση απόφασης. στ. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέ λευση της προθεσμίας υποβολής, η πειθαρχική δίωξη τελειώνει με την σχετική απόφαση. ζ. Ο εγκαλούμενος δικαιούται να λαμβάνει γνώση του φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας. η. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο εγκαλούμε νος δικαιούται να παρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο του. Άρθρο 32 Απόφαση 1. Η πειθαρχική δίωξη τελειώνει με την έκδοση από φασης στην οποία αναφέρεται η απαλλαγή ή η επιβολή πειθαρχικής ποινής. 2. Οι πειθαρχικές αποφάσεις εκδίδονται εγγράφως και αναγράφονται σε αυτές: α. Ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης. β. Το Πειθαρχικό Όργανο, που εκδίκασε την υπόθεση. γ. Το αποδιδόμενο πειθαρχικό αδίκημα, ο χρόνος και ο τόπος της διάπραξής του. δ. Η ύπαρξη ή όχι απολογίας και προφορικής υπο στήριξης. ε. Η αθώωση του εργαζόμενου ή η επιβαλλόμενη ποι νή. 3. Η απόφαση, όταν επιβάλλεται ποινή, πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 4. Η εκτέλεση της ποινής δεν μπορεί να αρχίζει πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την άσκηση έφεσης. 5. Η κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Υπη ρεσίας και αποστέλλεται εντός φακέλου. 6. Η πειθαρχική απόφαση, εφόσον είναι εφέσιμη, επι δίδεται στον εργαζόμενο με απόδειξη. Άρθρο 33 Έφεση 1. Κατά των αποφάσεων του Γενικού Διευθυντή, δια των οποίων επιβλήθηκε ποινή αργίας των περιπτώσεων Δ, Ε και ΣΤ, είναι επιτρεπτή η άσκηση έφεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 2. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ερ γασίμων ημερών, από την ημερομηνία (μη συμπεριλαμ βανομένη) επίδοσης της απόφασης προς τον τιμωρηθέ ντα, με έγγραφο που κατατίθεται με απόδειξη (αριθμός πρωτοκόλλου, εξώδικο, κ.λπ.) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας ή στο γε νικό πρωτόκολλο του Οργανισμού. 3. Η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ως προς την εκτέλεση της ποινής. 4. Η έφεση εκδικάζεται εντός έξι (6) μηνών και η από φαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τελεσίδικη. Άρθρο 34 Λύση της Εργασιακής Σχέσης Η εργασιακή σχέση του Προσωπικού με τον Ο.Α.Σ.Θ. λύεται στις εξής περιπτώσεις: α. Με την οικειοθελή παραίτηση β. Με την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τον οικείο ασφαλιστικό Φορέα. γ. Με την λήξη σύμβασης δόκιμου Προσωπικού δ. Λόγω συμπληρώσεως δεκαπενταετούς υπηρεσίας. Άρθρο 35 Λήξη σύμβασης εργασίας λόγω οικειοθελούς παραίτησης 1. Το προσωπικό μπορεί να καταγγείλει τη σχέση εργα σίας με δήλωση οικειοθελούς παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται εγγράφως ένα μήνα τουλάχιστον πριν την οριζόμενη, στην παραίτηση, ημερομηνία αποχώρησης. Η προθεσμία αυτή δεν τηρείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται εξαιρετικός λόγος. 2. Όταν από την αποχώρηση του οικειοθελώς παραι τούμενου Προσωπικού κινδυνεύει η κανονική διεξαγωγή της λειτουργίας της Υπηρεσίας, στην οποία εργάζεται ο παραιτούμενος, το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., μετά από εισή γηση του Γενικού Διευθυντού, δικαιούται να καθορίσει τον χρόνο αποχώρησης, κατά τρόπο ώστε να μη δια ταραχθεί η κανονική λειτουργία του Ο.Α.Σ.Θ. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να παρατείνει τον χρόνο αποχώρησης του παραιτούμενου περισσότερο από ένα μήνα μετά την οριζόμενη, στην παραίτηση, ημερομηνία αποχώρησης. 3. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμφωνήσει με την τυχόν παράταση του χρόνου αποχώρησης μέχρι του

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προηγούμενου ορίου. Η απόφαση του Δ.Σ. και το έγγρα φο του Γενικού Διευθυντού με το οποίο αποφασίζεται και γνωστοποιείται η αναβολή της αποχώρησης του εργαζομένου μέχρι χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα, πρέπει να κοινοποιηθεί στον παραιτούμενο εργαζόμενο τουλάχιστον προ πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης που δηλώνεται δια της αίτη σης παραίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση υποτίθεται ότι ο Ο.Α.Σ.Θ. αποδέχθηκε τον χρόνο αποχώρησης που αναγράφεται στη δήλωση παραίτησης. Στις περιπτώ σεις παραίτησης δεν οφείλεται αποζημίωση. 4. Προσωπικό που δεν θα συμμορφωθεί με τις προ ηγούμενες διατάξεις, ευθύνεται για κάθε ζημία του Ο.Α.Σ.Θ., που οφείλεται στην πρόωρη ή αντικανονική, από αυτόν, εγκατάλειψη της θέσης εργασίας του. 5. Ως παραίτηση (σιωπηρά καταγγελία σύμβασης) του Προσωπικού θεωρείται και κάθε αδικαιολόγητη αποχή, από την εργασία του, πέραν των δέκα (10) συνεχών προγραμματισμένων εργασίμων ημερών (δεν λαμβάνο νται υπόψη οι προγραμματισμένες ημέρες ανάπαυσης) ή πέραν των είκοσι (20) μη επαλλήλων εργασίμων ημερών εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, ως στην παρά γραφο 2 του κεφαλαίου Ζ του άρθρου 28 του παρόντος Κανονισμού ορίζεται. Η διαπίστωση της, για τον λόγο αυτό, παραιτήσεως δύναται να γίνεται και με απόφα ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, χωρίς την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταγγελία της σύμβασης γίνεται χωρίς την καταβολή αποζημιώσεως, λόγω αποκλειστικής υπαιτι ότητας του Εργαζόμενου. Άρθρο 36 Λήξη σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης 1. Οι συμβάσεις εργασίας του τακτικού προσωπικού, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονι σμού, λήγουν αυτοδίκαια όταν συμπληρώσουν τις προ ϋποθέσεις λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης από τον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή για λόγους μόνιμης ολικής ή μερικής αναπηρίας. 2. Σε περιπτώσεις αποχώρησης προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. λόγω ορίου ηλικίας με λήψη σύνταξης γήρατος, η αποχώρηση επέρχεται αυτοδίκαια κατά τη συμπλήρω ση του ορίου, τηρουμένων στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 3. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης δεν καταβάλ λεται, εν όλω ή εν μέρει, προ της αποχώρησης του εργαζόμενου. Άρθρο 37 Λήξη σύμβασης εργασίας δόκιμου Προσωπικού Οι συμβάσεις εργασίας του δόκιμου προσωπικού, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού, λήγουν αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις: α. Λόγω λήξης της σύμβασης εργασίας δόκιμου προ σωπικού και μη ένταξης αυτού στο τακτικό, ως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. β. Προ της λήξης της σύμβασης εργασίας δόκιμου Προσωπικού λόγω ακαταλληλότητας, για τα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκε, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. γ. Λόγω ακαταλληλότητας, για λόγους υγείας, ένταξης του δόκιμου στο τακτικό Προσωπικό, που διαπιστώνε ται με γνωμάτευση του Γιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 8 του παρόντος Κανονισμού. δ. Λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, κατά την δι άρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, που, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, συνεπάγεται την ποινή της απόλυσης. Άρθρο 38 Λήξη σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης δεκαπενταετούς υπηρεσίας 1. Το Τακτικό Προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται, μετά την συμπλήρωση δεκαπενταετούς τουλάχιστον συνε χούς πραγματικής υπηρεσίας, να δηλώσει ότι αποχωρεί της εργασίας του. Στον αποχωρούντα για τον ως άνω λόγο, καταβάλλεται το ήμισυ της υπό του ν. 2112/1920, ως εκάστοτε ισχύει, οριζομένης αποζημίωσης, για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμ βάσεως εργασίας, υπολογιζομένης της αποζημίωσης με βάση τα έτη συνεχούς πραγματικής υπηρεσίας. 2. Ως πραγματική υπηρεσία νοείται: α. Ο χρόνος της παρασχεθείσας εργασίας στον Ο.Α.Σ.Θ., στην τέως Υπηρεσία Τροχιοδρόμων Θεσσα λονίκης, το Νομικό Πρόσωπο του τέως Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Αστικών Λεωφορείων Θεσσαλονίκης, τα Αστικά Λεωφορεία Θεσσαλονίκης, ως και το ΚΤΕΛ Νο μού Θεσσαλονίκης, για τους μεταφερθέντες κατά το ν. 866/1979 και το ν. 2898/2001 και την σε εκτέλεση του άρθρου 5 αυτού υπ αριθμ. Α 68587/5029/ κοινή υπουργική απόφαση. β. Ο χρόνος κανονικών ετήσιων αδειών αναπαύσεως. γ. Ο χρόνος των κατά νόμο βραχείας διαρκείας ασθε νειών. δ. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ως εφέδρου. 3. Αντίθετα δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπη ρεσίας: α. Ο χρόνος αδειών άνευ αποδοχών. β. Ο χρόνος πέραν των ορίων της ασθένειας βραχείας διάρκειας. γ. Ο χρόνος πειθαρχικών ποινών αργίας ή προσωρινής παύσεως και δ. Ο χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας. Άρθρο 39 Γενικές διατάξεις περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 1. Ο εργαζόμενος ακολουθεί, ως προς το ωράριο ερ γασίας και τις αναπαύσεις του, τις διατάξεις που εφαρ μόζονται στο προσωπικό της Υπηρεσίας στην οποία απασχολείται. 2. Η προσέλευση κατά την έναρξη και η αποχώρηση κατά την λήξη της υπηρεσίας των εργαζομένων πρέπει να πιστοποιούνται. 3. Κατά τον χρόνο παραμονής του εργαζόμενου σε προκαθορισμένη θέση, εντός ή εκτός υπηρεσιακού χώ ρου, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία (εφεδρεία), αυ τός μπορεί να παρέχει προσωρινά και άλλες υπηρεσίες, σχετικές με την ειδικότητά του. 4. Για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων ως χρόνος ημερήσιας εργασίας θεωρείται: α. Ο χρόνος εργασίας για την εκτέλεση της οποίας υπάρχει εντολή του εργοδότη. β. Ο χρόνος παράστασης (ημέρα) του Εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ

16 23990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. ή στις συνεδριάσεις του Συμβουλί ου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.). γ. Ο χρόνος παράστασης του μισθωτού σε ποινικά δικαστήρια, ως κατηγορουμένου ή μάρτυρα, εφόσον η δίκη αφορά τον Ο.Α.Σ.Θ. και δεν πρόκειται για εκδίκαση μήνυσης του Ο.Α.Σ.Θ. κατά του ιδίου. δ. Ο χρόνος εφεδρείας, εφόσον κατά τη διάρκεια αυ τής ο εργαζόμενος βρίσκεται, κατ εντολή του εργοδότη, σε υπηρεσιακό χώρο. ε. Ο χρόνος της εκπαίδευσης, εφόσον πραγματοποιεί ται μετά την πρόσληψη και δεν προβλέπεται η καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης από οποιαδήποτε πηγή. Άρθρο 40 Κανονισμός Προσλήψεων Προσωπικού 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., η οποία λαμ βάνεται, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντού, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό στον ισχύοντα Γενικό Οργανισμό. 2. Η όλη διαδικασία διενέργειας των προσλήψεων ανα τίθεται σε πενταμελή Επιτροπή Προσλήψεων, η οποία συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. και απο τελείται από: α. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. β. Ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ γανισμού, το οποίο με τον νόμιμο αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση του Δ.Σ., μετά από πρόταση του Προέδρου. γ. Ένα (1) Διευθυντή, οριζόμενο με τον νόμιμο αναπλη ρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. δ. Τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., αναπληρούμενος απ τον νόμιμο αναπληρωτή του. ε. Τον Πρόεδρο της αντιπροσωπευτικότερης πρωτο βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αναπληρούμενος απ τον νόμιμο αναπληρωτή του. 3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας αυτής και ο αναγκαίος αριθμός υπαλλή λων του Οργανισμού για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής. 4. Η Επιτροπή Προσλήψεων δύναται, κατά τη κρίση της, να υποβοηθείται στο έργο της, από τον Γενικό Διευ θυντή και εξειδικευμένα ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη, κυρίως στα θέματα του γνωστικού αντικειμένου. 5. Η Επιτροπή Προσλήψεων, έχοντας υπόψη την από φαση του Δ.Σ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του Γενικού Οργανισμού, εγκρίνει και εκδίδει την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, στην οποία ορίζονται: α. Ο αριθμός των προς κάλυψη κενών θέσεων κατά κλάδο, κατηγορία, ειδικότητα, κ.λπ.. Ειδικά, προκειμένου περί οδηγών ή τεχνικού προσωπικού, η προκήρυξη γί νεται ανά διετία και ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων θα συνδυάζεται με τις, έως της ημερομηνίας αναρτήσεως του πίνακα, υφιστάμενες κενές θέσεις, ως και τις κενές θέσεις που θα δημιουργούνται στα επόμενα δύο (2) έτη από της αναρτήσεως του πίνακα, ούτως ώστε να καλύπτονται με τη σειρά κατάταξης απ τον πίνακα επιτυχόντων που θα ισχύει για δύο (2) έτη, κενές θέσεις οδηγών ή τεχνικού προσωπικού, που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο από τον Οργανισμό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οδηγών ή τεχνιτών, οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης δύνανται να παρατεί νονται έως και ένα (1) έτος από της ημερομηνίας λήξης της διετούς ισχύος των. β. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. γ. Τα όρια ηλικίας. δ. Το έντυπο αίτησης κατά κατηγορία. ε. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. στ. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής. ζ. Κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. 6. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα και στο χώρο των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού. Η προκήρυξη περιλαμβάνει την ανακοίνωση του προς πρόσληψη προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ει δικότητα, την διεύθυνση, τις ημέρες και ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 7. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται μετά την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας ημέρας δη μοσίευσης της προκήρυξης στις εφημερίδες. 8. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλει στική, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη υποβολής αυτών, δυναμένης της Επιτροπής Προσλήψεων του Ο.Α.Σ.Θ., σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν η προκήρυξη δεν αφορά οδηγούς ή τεχνικό προσωπικό, να περιορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες το μέγιστο. 9. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται σε ειδικό πρωτό κολλο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο Γραμματέας «κλείνει» το πρωτόκολλο για κάθε κατηγορία προσωπικού και υποβάλλει την επόμενη εργάσιμη ημέρα τα πρωτόκολλα μαζί με τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προσλήψεων. 10. Η υποβαλλόμενη αίτηση των υποψηφίων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α). 11. Αντικατάσταση αίτησης ή διόρθωση αυτής ή υπο βολή ελλειπόντων δικαιολογητικών ή η αντικατάσταση ελλιπών, επιτρέπεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και γίνεται με την υποβολή νέας συμπληρωματικής αίτησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής. 12. Υποψήφιοι, που μέχρι την τελευταία ημέρα υποβο λής των αιτήσεων, δεν υποβάλουν πλήρη τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλείονται από υποψήφιοι και απορ ρίπτονται οι αιτήσεις τους χωρίς να αξιολογηθούν. 13. Υποψήφιοι που, για την ίδια προκήρυξη, αιτούνται την πρόσληψη σε περισσότερες, της μιας, κατηγορίες προσωπικού, ως στη προκήρυξη αναφέρονται, η αίτηση θεωρείται άκυρη και οι υποψήφιοι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία για οποιαδήποτε κατηγορία (ειδικότητα) προσωπικού. 14. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στον Ο.Α.Σ.Θ. και αποστέλλονται με συστημένη επιστολή και δεν παρα ληφθούν από τον Ο.Α.Σ.Θ. έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θεωρούνται ως εκπρόθεσμες και άκυρες. 15. Η Επιτροπή Προσλήψεων υποχρεούται εντός εύλο γου χρονικού διαστήματος, από την τελευταία ημέρα * *

17 ΦΕΚ 1930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποβολής των αιτήσεων, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να καταρτίσει τους πίνα κες κατάταξης των υποψηφίων κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα, εφαρμόζοντας αποκλειστικά και μόνο τα κριτήρια που, για κάθε θέση, έχουν συμπεριληφθεί στη προκήρυξη. 16. Οι πίνακες κατάταξης αναρτώνται στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. με μέριμνα του Γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος συντάσσει και τηρεί πρακτικό ανάρτησης. Την ίδια ημερομηνία οι πίνακες κατάταξης υποβάλλονται και στον Γενικό Διευθυντή του Οργανι σμού. 17. Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης (ως παρ. 16), γίνονται οι προσλήψεις για κάθε κατηγορία και ειδι κότητα, υποχρεωτικά με την σειρά προτεραιότητας του πίνακα. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ., μετά την παραλαβή των πινάκων κατάταξης, καλεί, κατά σειρά επιτυχίας, τους προσλαμβανόμενους, να υποβάλ λουν τα απαιτούμενα για την πρόσληψη, δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των δικαιολογητικών εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πρόσκληση, σημαίνει ότι ο υπό πρόσληψη ενδιαφερόμενος παραιτείται της πρόσληψης και καλείται ο επόμενος κατά σειρά επιτυ χίας από τον πίνακα κατάταξης, εφαρμοζομένων και πάλι των ιδίων διαδικασιών. Δεν επιτρέπεται να γίνει πράξη πρόσληψης και ανάλη ψης εργασίας, χωρίς την κατάθεση όλων των δικαιολο γητικών που πρέπει να υποβληθούν και την διαπίστωση της καταλληλότητας από τον Γιατρό Εργασίας, για την θέση εργασίας κάθε προσλαμβανόμενου. 18. Προσλαμβανόμενοι και διοριζόμενοι σε θέσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και βαθμίδας (ΔΕ, Οδηγοί, Τεχνίτες, κ.λπ.) που κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας (π.χ. τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) δεν μετα τάσσονται στην ανώτερη κατηγορία πριν την παρέλευ ση έξι (6) ετών από τον διορισμό τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που αποκτήσουν τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας της κατηγορίας πρόσληψης και μετά τη πρόσληψή τους. 19. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι δικαιούνται και λαμ βάνουν, αποκλειστικά και μόνο, τις αμοιβές της θέσης για την οποία προσελήφθησαν, σύμφωνα με την ισχύ ουσα Ε.Σ.Σ.Ε. 20. Η κατάταξη των υποψηφίων για κάθε κατηγορία και ειδικότητα, γίνεται με το κάτωθι αντικειμενικό σύ στημα αξιολόγησης και μοριοδότησης: ΟΔΗΓΟΙ: α. Οδήγηση λεωφορείου: Εξετάζεται στην Πρακτική της οδήγησης λεωφορείου και αξιολογείται η ικανότητά του ως προς την ασφαλή, ομαλή και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και τους κανόνες συνετούς οδήγησης απόδο σή του, σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας (στην αστική περιοχή). Μέγιστη βαθμολογία 50 μόρια. Αναλόγως της ικανότητας οδήγησης λαμβάνει κατά την κρίση της Επιτροπής Προσλήψεων: αα. 50 έως 45 Μόρια εάν κριθεί ΑΡΙΣΤΟΣ ββ. 45» 41»»» ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ γγ. 40» 36»»» ΚΑΛΟΣ δδ. 35» 26»»» ΜΕΤΡΙΟΣ εε. Εάν κριθεί ΚΑΚΟΣ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ β. Προσωπικότητα Συμπεριφορά Οδηγού: Εξετάζεται η όλη παρουσία, εμφάνιση, συμπεριφορά, ευγένεια, συ νεργασία, κ.λπ., στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της άμεσης επαφής με τους επιβάτες και της εκ των ως άνω στοιχείων, ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. Αναλόγως της ποιότητας των ως άνω στοιχείων λαμ βάνει, κατά την κρίση της Επιτροπής Προσλήψεων: αα. 10 Μόρια εάν κριθεί ΑΡΙΣΤΟΣ ββ. 8»»» ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ γγ. 6»»» ΚΑΛΟΣ δδ. 4»»» ΜΕΤΡΙΟΣ εε. Εάν κριθεί ΚΑΚΟΣ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ γ. Προϋπηρεσία: Λαμβάνει μόρια αν έχει απασχοληθεί (προϋπηρεσία) αποδεικνυόμενη με ένσημα και σχετική βεβαίωση ως οδηγός λεωφορείου, ή φορτηγού άνω των τεσσάρων (4) τόνων. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. δ. Οικογενειακή κατάσταση: Κάθε υποψήφιος λαμ βάνει αριθμό μορίων αναλόγως της οικογενειακής του κατάστασης. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. αα. Άγαμος ή έγγαμος χωρίς παιδιά 7 μόρια ββ. Έγγαμος με 1 παιδί 8» γγ. Έγγαμος με 2 παιδιά 9» δδ. Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω 10» ε. Μόρφωση: Κάθε υποψήφιος λαμβάνει αριθμό μορίων αναλόγως της μόρφωσης που διαθέτει, δεδομένης της σημασίας που έχει η παιδεία και η εξ αυτού του λόγου θετική συμπεριφορά και σχέση με το επιβατικό κοινό. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. αα. Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 0 μόρια ββ. Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) 5» γγ. Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕ) 7» δδ. Απόφοιτος Δ.Ε. + Ξένη γλώσσα 8» εε. Πτυχιούχος Τ.Ε. + Ξένη γλώσσα 10» Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποι ητικό επιπέδου LOWER ή με σπουδές (απόφοιτοι Δ.Ε. ή Τ.Ε.) στην αλλοδαπή. στ. Εντοπιότητα: Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμέ νοι στα μητρώα Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Θεσ σαλονίκης ή έχουν αποκτήσει οικογενειακή μερίδα προ της προκήρυξης στους ως άνω Δήμους ή Κοινότητες λαμβάνουν, 10 μόρια ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: α. Πρακτική εξέταση: Εξετάζεται στην Πρακτική της συντήρησης και επισκευής λεωφορείου και αξιολογεί ται η ικανότητά του ως προς την, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων και μηχανισμών του λεωφορείου της ειδικότητάς του. Μέγιστη βαθμολογία 50 μόρια. Αναλόγως της ικανότητάς του, λαμβάνει κατά την κρίση της Επιτροπής Προσλήψεων: αα. 50 έως 46 Μόρια εάν κριθεί ΑΡΙΣΤΟΣ ββ. 45» 41»»» ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ γγ. 40» 36»»» ΚΑΛΟΣ δδ. 35» 26»»» ΜΕΤΡΙΟΣ εε. Εάν κριθεί ΚΑΚΟΣ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

18 23992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Προσωπικότητα Συμπεριφορά: Εξετάζεται η όλη παρουσία, συμπεριφορά, ευγένεια, συνεργασία, κ.λπ., στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της άμεσης και συ νεχούς συνεργασίας με συναδέλφους τεχνικούς και της εκ των ως άνω στοιχείων, ποιότητας των προσφερό μενων υπηρεσιών. Μέγιστη βαθμολογία 5 μόρια. Αναλόγως της ποιότητας των ως άνω στοιχείων λαμ βάνει, κατά την κρίση της Επιτροπής Προσλήψεων: αα. 5 Μόρια εάν κριθεί ΑΡΙΣΤΟΣ ββ. 4»»» ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ γγ. 3»»» ΚΑΛΟΣ δδ. 2»»» ΜΕΤΡΙΟΣ εε. Εάν κριθεί ΚΑΚΟΣ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ γ. Προϋπηρεσία: Λαμβάνει μόρια αν έχει απασχοληθεί (προϋπηρεσία) αποδεικνυόμενη με ένσημα και σχετική βεβαίωση σε συνεργείο επισκευής οχημάτων της ειδι κότητάς του. Μέγιστη βαθμολογία 15 μόρια. δ. Οικογενειακή κατάσταση: Κάθε υποψήφιος λαμ βάνει αριθμό μορίων αναλόγως της οικογενειακής του κατάστασης. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. αα. Άγαμος ή έγγαμος χωρίς παιδιά 7 μόρια ββ. Έγγαμος με 1 παιδί 8» γγ. Έγγαμος με 2 παιδιά 9» δδ. Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω 10» ε. Μόρφωση: Κάθε υποψήφιος λαμβάνει αριθμό μορίων αναλόγως της μόρφωσης που διαθέτει, δεδομένης της σημασίας που έχει η παιδεία και η εξ αυτού του λόγου θετική συμπεριφορά και σχέση με τη συνεργασία σε ομάδες επισκευής ως και για την έρευνα και βελτίωση της απόδοσής του. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. αα. Απόφοιτος κατώτερης τεχνικής σχολής 2 μόρια ββ. Απόφοιτος Μέσης Τεχνικής Σχολής (ΔΕ) 6 >> γγ. Πτυχιούχος ΑΕΙ ΤΕΙ (ΤΕ) 10 >> στ. Εντοπιότητα: Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμέ νοι στα μητρώα Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Θεσ σαλονίκης ή έχουν αποκτήσει οικογενειακή μερίδα προ της προκήρυξης στους ως άνω Δήμους ή Κοινότητες λαμβάνουν, 10 μόρια ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: α. Γνώση του Αντικειμένου: Αξιολογούνται οι γνώσεις που διαθέτει, η δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης και προσφοράς στο έργο του Ο.Α.Σ.Θ. και κυρίως για τη θέση που υπέβαλε αίτηση πρόσληψης. Μέγιστη βαθμολογία 50 μόρια. Αναλόγως της ικανότητας λαμβάνει κατά την κρίση της Επιτροπής Προσλήψεων: αα. 50 έως 46 Μόρια εάν κριθεί ΑΡΙΣΤΟΣ ββ. 45 >> 41»»» ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ γγ. 40 >> 36»»» ΚΑΛΟΣ δδ. 35 >> 26»»» ΜΕΤΡΙΟΣ εε. Εάν κριθεί ΚΑΚΟΣ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ β. Προσωπικότητα Συμπεριφορά: Εξετάζεται η όλη παρουσία, εμφάνιση, συμπεριφορά, ευγένεια, συνεργα σία, κ.λπ., στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για την βέλτιστη συνεργασία, απόδοση και αποτελεσματικότητα. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. Αναλόγως της ποιότητας των ως άνω στοιχείων λαμ βάνει, κατά την κρίση της Επιτροπής Προσλήψεων: αα. 10 Μόρια εάν κριθεί ΑΡΙΣΤΟΣ ββ. 8»»» ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ γγ. 6»»» ΚΑΛΟΣ δδ. 4»»» ΜΕΤΡΙΟΣ εε. Εάν κριθεί ΚΑΚΟΣ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ γ. Προϋπηρεσία: Λαμβάνει μόρια αν έχει απασχοληθεί (προϋπηρεσία) αποδεικνυόμενη με ένσημα και σχετική βεβαίωση σε αντικείμενο της ειδικότητάς του. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. δ. Οικογενειακή κατάσταση: Κάθε υποψήφιος λαμ βάνει αριθμό μορίων αναλόγως της οικογενειακής του κατάστασης. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. αα. Άγαμος ή έγγαμος χωρίς παιδιά 7 μόρια ββ. Έγγαμος με 1 παιδί 8» γγ. Έγγαμος με 2 παιδιά 9» δδ. Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω 10» ε. Κατάρτιση: Κάθε υποψήφιος λαμβάνει αριθμό μορί ων αναλόγως της παιδείας και γνώσεων που διαθέτει, δεδομένης της σημασίας που έχουν για την βέλτιστη ποιοτική και ποσοτική προσφορά των υπηρεσιών. Μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια. στ. Εντοπιότητα: Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμέ νοι στα μητρώα Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Θεσ σαλονίκης ή έχουν αποκτήσει οικογενειακή μερίδα προ της προκήρυξης στους ως άνω Δήμους ή Κοινότητες λαμβάνουν, 10 μόρια. Άρθρο 41 Προαγωγές Ανάθεση Καθηκόντων θέσης ευθύνης 1. Αρμόδια όργανα για την επιλογή και ανάθεση κα θηκόντων θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 αυτού. 2. Οι τακτικές κρίσεις για τις προαγωγές και την επι λογή και ανάθεση καθηκόντων θέσεων ευθύνης οποι ουδήποτε επιπέδου, γίνεται ανά τριετία και σε εύλογο χρόνο προ της λήξης της τριετούς θητείας των επιλε γέντων κατά την προηγούμενη κρίση. 3. Οι προαγωγές σε όλες τις θέσεις ευθύνης γίνονται κατ επιλογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και το παρόν άρθρο. Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις ευθύνης: α. Των Ελεγκτών και Σταθμαρχών της Διεύθυνσης Κίνησης. β. Των Αρχιτεχνιτών της Διεύθυνσης Συντήρησης. Οι προαγωγές για την ανάθεση καθηκόντων στις θέ σεις αυτές γίνονται κατά 50% κατ εκλογή και κατά 50% κατ αρχαιότητα, προηγουμένων των κατ εκλογή. Με την απόφαση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για την κατ εκλογή προαγωγή του ως άνω Προσωπικού της Διεύθυνσης Κίνησης και της Διεύθυνσης Συντήρησης, κρίνονται οι υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα τυ πικά και ουσιαστικά προσόντα και δια της αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας αυτών, που είναι σύμφωνη της αρχαι ότητας ως προς το χρόνο απασχόλησης.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι αποφάσεις προαγωγών και αναθέσεων καθη κόντων ευθύνης, αναρτώνται με σχετικό πίνακα στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού. 5. Ειδικά για τις θέσεις Ελεγκτών και Σταθμαρχών της Υπηρεσίας Κίνησης και Αρχιτεχνιτών της Υπηρεσίας Συντήρησης, οι πίνακες προακτέων περιλαμβάνουν, με σειρά κατάταξης, έναν εύλογο αριθμό επί πλέον θέσεων για κάλυψη των αναγκών της τριετίας, λόγω των συνε χών αποχωρήσεων του προσωπικού αυτού για λόγους συνταξιοδότησης. 6. Κατά του πίνακα των προαγωγών του προσωπικού της παρ. 3 επιτρέπεται η προσφυγή (ένσταση) κάθε ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλει στικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των σχετικών πινάκων. 7. Η προσφυγή εκδικάζεται από το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Οργανισμού, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη. Άρθρο 42 Εξέλιξη Προσωπικού Υπηρεσίας Κίνησης Το Προσωπικό της Υπηρεσίας Κίνησης (Οδηγοί πε ριλαμβανομένων των Ελιγμοδηγών) εξελίσσονται βαθ μολογικά σε θέσεις Ελεγκτή, Σταθμάρχη και Επόπτη, εφόσον πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που, για κάθε θέση, καθορίζονται από τον Γενικό Ορ γανισμό και τον παρόντα Κανονισμό. 1. Στη θέση του Ελεγκτή προάγονται οι Οδηγοί. Για την προαγωγή Οδηγού σε θέση Ελεγκτή απαιτούνται: α. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης β. Δεκαπενταετή υπηρεσία στον Ο.Α.Σ.Θ. ως Οδηγός 2. Στη θέση του Σταθμάρχη προάγονται οι Οδηγοί. Για την προαγωγή Οδηγού σε θέση Σταθμάρχη απαι τούνται: αα. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ββ. Δεκαπενταετή υπηρεσία στον Ο.Α.Σ.Θ. ως Οδηγός. 3. Στην θέση του Σταθμάρχη προάγονται και οι Ελε γκτές, σε αριθμό που κάθε φορά καθορίζεται με απόφα ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναλόγως του συνο λικού αριθμού των προς πλήρωση θέσεων Σταθμαρχών από Οδηγούς και Ελεγκτές. Για την προαγωγή Ελεγκτή σε θέση Σταθμάρχη απαιτούνται: α. Απολυτήριο υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και β. Πενταετή υπηρεσία στον Ο.Α.Σ.Θ. ως Ελεγκτής 4. Στη θέση του Επόπτη προάγονται οι Σταθμάρχες. Για την προαγωγή Σταθμάρχη σε θέση Επόπτη απαι τούνται: α. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β. Πενταετή υπηρεσία στον Ο.Α.Σ.Θ. ως Σταθμάρχης. 5. Στους Οδηγούς που προάγονται σε θέση Σταθμάρ χη, παρέχεται η δυνατότητα, εντός τριμήνου από την προαγωγή τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, να επανέλθουν στα καθήκοντα του Οδηγού. Από την ημερομηνία διακοπής της προαγωγής λαμ βάνουν τις αποδοχές που δικαιούνται απ τη θέση του Οδηγού, χωρίς αυτό να θεωρείται βλαπτική μεταβολή. 6. Από την περίοδο που ο Οργανισμός, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχωρήσει στην οργά νωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για το προσωπικό κίνησης, προκειμένου αυτό να προαχθεί, η παρακο λούθηση των σεμιναρίων αυτών αποτελεί προϋπόθεση προαγωγής, ενώ κατά την, κατ εκλογή, προαγωγή του προσωπικού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη και η επίδοση του προσωπικού στα σεμινάρια αυτά. 7. Τίτλοι σπουδών οιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμί δας, ως και πιστοποιητικά επιμόρφωσης εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποτελούν πρόσθετα στοιχεία αξιο λόγησης επιλογής για τις θέσεις των Σταθμαρχών και των Εποπτών. Άρθρο 43 Εξέλιξη Προσωπικού Υπηρεσίας Συντήρησης 1. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης (Τεχνικό Προσωπικό) κατατάσσεται και εξελίσσεται βαθμολογικά στις θέσεις Βοηθού Τεχνίτη Τεχνίτη Αρχιτεχνίτη Συντονιστή Αρχιτεχνιτών, εφόσον πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που για κάθε θέση καθορίζονται από τον Γενικό Οργανισμό. Οι Εργάτες, Πλύντες, Καθαριστές/στριες και λοιπό εργατικό προσωπικό της Διεύθυνσης Συντήρησης δεν έχουν βαθμολογική εξέλιξη. 2. Για την προαγωγή Βοηθού Τεχνίτη σε θέση Τεχνίτη, απαιτείται πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση του βοηθού Τεχνίτη και Πτυχίο αναγνωρισμένης Τε χνικής Σχολής της ειδικότητάς τους ή άδεια άσκησης επαγγέλματος του ν. 3100/1954 όπως ισχύει ή δεκαε τή πραγματική υπηρεσία, ως βοηθός Τεχνίτης, στον Ο.Α.Σ.Θ. 3. Για την προαγωγή Τεχνίτη σε θέση Αρχιτεχνίτη απαιτούνται: α. Συμπλήρωση δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρε σίας σε θέση Τεχνίτη και β. Πτυχίο αναγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής της ειδι κότητάς του ή άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδι κότητάς του του ν. 3100/1954, όπως ισχύει. 4. Για την προαγωγή Αρχιτεχνίτη σε θέση Συντονιστή Αρχιτεχνιτών απαιτούνται: α. Συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στον βαθμό του Αρχιτεχνίτη και β. Πτυχίο αναγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής της ει δικότητάς τους ή άδεια άσκησης επαγγέλματος του ν. 3100/1954, όπως ισχύει. 5. Στους Τεχνίτες που προάγονται σε θέση Αρχιτεχνί τη, παρέχεται η δυνατότητα, εντός τριμήνου από την προαγωγή τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, να επανέλθουν στα καθήκοντα του Τεχνίτη. Από την ημερομηνία διακοπής της προαγωγής λαμ βάνουν τις αποδοχές που δικαιούνται απ τη θέση του Τεχνίτη, χωρίς αυτό να θεωρείται βλαπτική μεταβολή. 6. Από την περίοδο που ο Οργανισμός, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχωρήσει στην οργά νωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για το Προσωπικό Συντήρησης, προκειμένου αυτό να προαχθεί, η παρακο λούθηση των σεμιναρίων αυτών αποτελεί προϋπόθεση προαγωγής, ενώ κατά την, κατ εκλογή, προαγωγή του προσωπικού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη και η επίδοση του προσωπικού στα σεμινάρια αυτά. 7. Τίτλοι σπουδών τεχνικής εκπαίδευσης οιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, άδειες άσκησης επαγγέλμα τος περισσοτέρων ειδικοτήτων Τεχνίτη Οχημάτων, ως και πιστοποιητικά επιμόρφωσης εκπαίδευσης και κα τάρτισης, αποτελούν πρόσθετα στοιχεία αξιολόγησης και επιλογής για τις θέσεις Αρχιτεχνίτη και Υπευθύνου Συντονιστή Αρχιτεχνιτών. Άρθρο 44 Αρχαιότητα Προσωπικού Μεταξύ του Τακτικού Προσωπικού της αυτής κατηγο ρίας και ειδικότητας που υπηρετούν στην ίδια Υπηρεσία,

20 23994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οι αρχαιότητες καθορίζονται με βάση τα χρόνια της πραγματικής υπηρεσίας στον Οργανισμό. Άρθρο 45 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων και Χώρων Εργασίας 1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. θέτει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με ειδικούς κανονισμούς, με εγκυκλίους, με ανακοινώσεις και οδηγίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Οι κανόνες αυτοί γνωστοποιούνται στο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, σε καμία δε περίπτωση δεν δικαιολογείται άγνοια αυ τών και η μη τήρησή τους αποτελεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, βαρύ ή ιδιαίτερα βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα. 3. Το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., ως προς τις γενικές οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας, υποχρεούται: α. Να συμμορφώνεται προς κάθε γραπτή ή προφορική οδηγία κάθε Προϊσταμένου, σχετικά με τον τρόπο ερ γασίας και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. β. Να φροντίζει για την καθαριότητα των γραφείων και γενικά των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Θ. και ειδικότερα των κοινόχρηστων χώρων (ιματιοφυλακίων, αποχωρη τηρίων, νιπτήρων, ντους, κ.λπ.). γ. Να ρίχνει τα άχρηστα αντικείμενα μέσα στα ειδικά κιβώτια απορριμμάτων. δ. Να μην καπνίζει παρά μόνο στους χώρους και κατά το χρόνο που επιτρέπεται το κάπνισμα, όπως ορίζεται με νόμους, κανονισμούς, οδηγίες και εντολές. ε. Να φροντίζει την ατομική του καθαριότητα, χρη σιμοποιώντας τις ειδικές εγκαταστάσεις που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Θ. στ. Να χρησιμοποιεί τους χώρους των αποδυτηρίων του Ο.Α.Σ.Θ. για την αλλαγή των ρούχων του με την προβλεπόμενη στολή ή φόρμα εργασίας και αντιστρό φως. ζ. Να διατηρεί καθαρή και σε καλή κατάσταση την στολή εργασίας, καθώς επίσης και την οποιαδήποτε εξάρτηση και εξοπλισμό φέρει ή χρησιμοποιεί με εντολή του Ο.Α.Σ.Θ. η. Να εκτελεί πάντοτε την εργασία του με γνώμονα την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας όλα τα προβλεπόμε να και αναγκαία ατομικά μέσα προστασίας, χωρίς να εξοικειώνεται με τον επαγγελματικό κίνδυνο, αλλά τη ρώντας στο ακέραιο τους κανόνες ασφαλείας. θ. Να αναφέρει αμέσως στον άμεσο Προϊστάμενό του, κάθε ανωμαλία ή βλάβη που παρουσιάζεται στις εγκα ταστάσεις ή τον εξοπλισμό του Ο.Α.Σ.Θ. ι. Να μην προβαίνει σε ριψοκίνδυνες ενέργειες προς συναδέλφους του, ιδίως χρησιμοποιώντας εργαλεία ή άλλα αντικείμενα. ια. Να παρακολουθεί όλα τα σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας που κρίνει σκόπιμα ο Ο.Α.Σ.Θ. και να συνεργάζεται, όποτε απαιτείται, με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας. 4. Οι υπεύθυνοι των Αμαξοστασίων, οι Προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης, οι Συντο νιστές Αρχιτεχνίτες και οι Αρχιτεχνίτες, οφείλουν να επιθεωρούν, πριν και μετά τη λήξη της εργασίας, την καταλληλότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού και γενικά των χώρων εργασίας, αναφέροντας ιεραρχικά οποιαδήποτε ανωμαλία. 5. Οι ανωτέρω οφείλουν να αναθέτουν, στο προσωπι κό που έχουν στη δικαιοδοσία τους, εργασία ανάλογη προς τη σωματική και πνευματική του ικανότητα, την πείρα και την ειδικότητά του, ως και να επιβλέπουν την αυστηρή τήρηση των κανονισμών, διαδικασιών, οδηγιών και εντολών Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους ερ γασίας, αναφέροντας ιεραρχικά κάθε απειθαρχούντα. Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις Εκδίκασης Πειθαρχικών Παραπτωμάτων Πειθαρχικά παραπτώματα που τελέσθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, κρίνονται, εντός έξι (6) μηνών, με βάση τις προϊσχύουσες, του παρόντος Κανονισμού, διατάξεις. Άρθρο 47 Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ο παρόν Γενικός Κανονισμός Προσωπικού τροποποιεί ται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., γνώμη των εργαζομένων και έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, κα ταργείται ο ισχύον Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, που κυρώθηκε με την υπ αριθμ. Α Οικ /3828/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 1125/ ). Άρθρο 49 Ισχύς Κανονισμού Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την 1 η του επόμενου μήνα από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αργυρούπολη, 14/4/2014 Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68 Αργυρούπολη ΤΚ 16452 Αρ.Πρωτ.: 12820 Τηλ. Κέντρο 213.20.18.700

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιχειρηματική αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 04/12 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:65

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 04/12 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:65 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 04/12 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Μ07/55 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:65 Ταχ.Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Θεσσαλονίκη 23-5-2012 Αριθμ.πρωτ.429 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1123

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 97 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα