ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Ασφαλείας και Ελέγχου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα λονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Α ) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί κης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Γ ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 29044/2582/09 (1) Έγκριση του Κανονισμού Ασφαλείας και Ελέγχου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Α ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως αυτή έχει στο άρθρο 8 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71Α). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Γ. 8299/343/73 (ΦΕΚ 395 Β ) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ. 4/23/ απόφαση της συνεδρί ασης της 29 ης Ιουλίου 2009 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ασφαλείας και Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Α ). 6. Το υπ αριθμ. 7229/ έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ. με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση o Κανονισμός Ασφα λείας και Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Θ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού του Ο.Α.Σ.Θ. και του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Ασφαλείας και Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Θ.), ο οποίος έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α ). Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο κα θορισμός κανόνων ασφαλείας, για την συντήρηση και εκμετάλλευση των λεωφορείων, του Οργανισμού Αστι κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που συστάθηκε με το ν. δ/μα 3721/57 όπως ισχύει, καθώς και για θέματα του εξυπηρετούμενου επιβατικού κοινού. Άρθρο 2 Τύποι λεωφορείων Άνεση και ασφάλεια 1. Οι τύποι των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. πληρούν τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, διατάξεις. 2. Όλα τα λεωφορεία παρέχουν την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άνεση και ασφάλεια μετακίνησης των επιβατών. Άρθρο 3 Συντήρηση οχημάτων 1. Τα οχήματα του Ο.Α.Σ.Θ. πρέπει να διατηρούνται αδιαλείπτως σε καλή κατάσταση, ώστε να πληρούν τους προβλεπόμενους όρους ασφάλειας, άνεσης και υγιεινής. 2. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται να ακινητοποιεί στο Αμαξο στάσιο, για την προγραμματισμένη προληπτική συντή ρηση και ΚΤΕΟ, μέχρι ποσοστού δέκα τρία τοις εκατό (13%) της συνολικής δύναμης των λεωφορείων. Στο ανωτέρω ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεωφορεία που αποσύρονται της κυκλοφορίας λόγω βλάβης κατά την εκτέλεση δρομολογίων και τα οποία αποσύρονται στο Αμαξοστάσιο ή οδηγούνται στους τόπους εργασίας των κινητών συνεργείων, προς απο κατάσταση της βλάβης. Άρθρο 4 Σταθμοί αυτοκινήτων Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται, όπως στεγάζει, συντηρεί, επισκευάζει και εφοδιάζει με καύσιμα, τα λεωφορεία και λοιπά οχήματα εντός ιδιόκτητων ή εκμισθούμενων αμαξοστασίων, τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα συνεργεία συντήρησης και επισκευής και επιπλέον είναι εφοδιασμένα με εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λίπανσης και εφοδιασμού με καύσιμα, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2 23976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Επιθεώρηση Συντήρηση 1. Κάθε λεωφορείο του Ο.Α.Σ.Θ. πρέπει να υποβάλλεται κατά μήνα ή και σε μεγαλύτερο διάστημα μη υπερβαίνον το τρίμηνο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον κατα σκευαστή του λεωφορείου, σε λεπτομερέστατη επιθε ώρηση όλων των εξαρτημάτων του και σε προληπτική συντήρηση αυτού. 2. Τα αποτελέσματα των ως άνω επιθεωρήσεων κα θώς και οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης και επισκευής, καταγράφονται στα ειδικά μητρώα των λεω φορείων και υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης Συντήρησης, τα οποία πιστοποιούν ότι τα επιθεωρηθέντα λεωφορεία πληρούν όλους τους απαι τούμενους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας τους. Άρθρο 6 Μητρώα αυτοκινήτων Ο Ο.Α.Σ.Θ. τηρεί μητρώο οχημάτων, στο οποίο ανα γράφεται: 1. Το εργοστάσιο κατασκευής. 2. Το έτος κατασκευής. 3. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του τύπου του λε ωφορείου. 4. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κινητήρα.. 5. Η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας. 6. Ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός μητρώου του Ο.Α.Σ.Θ. (αριθμός παρμπρίζ). 7. Οι επιθεωρήσεις και προληπτικές συντηρήσεις με τα απαιτούμενα στοιχεία. 8. Οι επισκευές χρονολογικώς (ημερομηνία εισόδου και εξόδου) και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αντικα ταστάσεις επισκευές εξαρτημάτων, κ.λπ.). 9. Τα διανυόμενα χιλιόμετρα. 10. Στοιχεία καταναλώσεως καυσίμων, ελαστικών, λι παντικών κ.λπ. Άρθρο 7 Εκμετάλλευση λεωφορείων εγκαταστάσεων 1. Τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. κυκλοφορούν εντός της αστικής περιοχής ευθύνης του και στις λεωφορειακές γραμμές. 2. Το δικαίωμα, ως προς την εκμετάλλευση, κατά τις κείμενες διατάξεις, των διαφημίσεων επί των λεωφο ρείων, των στύλων στάσεων και των στεγάστρων που εγκαθίστανται από τον Ο.Α.Σ.Θ. (σταθμοί μετεπιβίβασης, αφετηρίες, κ.λπ.), καθώς και επί κάθε άλλου ιδιόκτητου ή εκμισθούμενου κινητού ή μη, ανήκει αποκλειστικά στον Ο.Α.Σ.Θ. 3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. μεριμνά ώστε να μη παρεμποδίζεται η ασφαλής οδήγηση του οχήματος και η ασφαλής εξυ πηρέτηση των επιβατών από τις διαφημίσεις επί των οχημάτων και εγκαταστάσεων. Άρθρο 8 Στάσεις 1. Με εξαίρεση, λόγους ανωτέρας βίας, τα λεωφορεία οιασδήποτε γραμμής δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν παρά μόνο στις προκαθορισθείσες, προς τούτο, στά σεις. 2. Οι στάσεις των λεωφορείων, σημαίνονται με μέρι μνα του Ο.Α.Σ.Θ. επί στύλων, οι οποίοι εγκαθίστανται επί των κρασπέδων των πεζοδρομίων και φέρουν απα ραιτήτως πινακίδες με ενδείξεις γραμμών και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία για την ενημέρωση των επιβα τών. Οι στάσεις των λεωφορείων δύνανται να είναι και ηλεκτρονικές (Τηλεματικές Έξυπνες Στάσεις) δια των οποίων παρέχονται πληροφορίες ως προς τον χρόνο διέλευσης των λεωφορείων κ.λπ. Άρθρο 9 Στέγαστρα 1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να εγκαθιστά στέγαστρα αναμονής επιβατών στις αφετηρίες των γραμμών. 2. Τα στέγαστρα των στάσεων είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίνει το Σ.Α.Σ.Θ., πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Άρθρο 10 Όρθιοι επιβάτες Εκκίνηση Στάθμευση 1. Η επιβίβαση υπεράριθμων επιβατών, πέραν του ανα γραφομένου στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου συνολικού αριθμού καθημένων και ορθίων, απαγορεύ εται. 2. Τα λεωφορεία σταθμεύουν πλησίον των πεζοδρομί ων για την ασφαλή επιβίβαση αποβίβαση των επιβατών και κατά τον απαραίτητο χρόνο. 3. Οι επιβιβάσεις και αποβιβάσεις των επιβατών πραγ ματοποιούνται από όλες τις θύρες των λεωφορείων. Άρθρο 11 Έλεγχος κίνησης λεωφορείων 1. Σε κάθε αμαξοστάσιο του Ο.Α.Σ.Θ. τηρείται, από τους Σταθμάρχες, ο ημερήσιος πίνακας δρομολόγησης στον οποίο καταχωρούνται όλα τα λεωφορεία που ανή κουν σ αυτό με τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις που απαιτούνται (γραμμή στην οποία δρομολογήθηκε κάθε λεωφορείο, βλάβες, προληπτική συντήρηση, εφε δρικά κ.λπ.). 2. Διατηρείται, από τους Σταθμάρχες των Αμαξοστα σίων, το ημερήσιο δελτίο κινήσεως λεωφορείων στο οποίο καταχωρούνται η ώρα, η αιτία και ό,τιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για τα λεωφορεία που εισέρχονται και εξέρχονται του Αμαξοστασίου. 3. Οι οδηγοί των λεωφορείων υποχρεούνται να κα ταγράφουν στο βιβλίο βλαβών κάθε βλάβη, φθορά ή έλλειψη που διαπιστώνουν και να το παραδίδουν στον Σταθμάρχη του Αμαξοστασίου κατά την παράδοση του λεωφορείου. Άρθρο 12 Ανεύρεση αντικειμένων και χρημάτων Το προσωπικό του Οργανισμού υποχρεούται όπως, εντός 24 ωρών, παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Σ.Θ. τα ανευρεθέντα, κατά την διάρκεια της υπηρε σίας του, αντικείμενα ή χρηματικά ποσά. Άρθρο 13 Γνωστοποίηση ατυχημάτων Το προσωπικό του Οργανισμού υποχρεούται όπως, σε περιπτώσεις ατυχημάτων, πέραν των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις γενικές διατάξεις, να αναφέρει αμέσως στα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Σ.Θ. κάθε ατύχημα που θα προκληθεί κατά την οδήγηση, είτε στο λεωφο ρείο, είτε σε τρίτους, καθώς και την τυχόν εμπλοκή του λεωφορείου σε τροχαίο ατύχημα. Άρθρο 14 Διατάξεις που αφορούν το επιβατικό κοινό. 1. Κάθε επιβάτης οφείλει όπως καταβάλλει το ισχύον

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κάθε φορά κόμιστρο της διαδρομής, την οποία επιθυμεί να διανύσει και υποχρεούται να τηρεί, μέχρι και της εξόδου του από το λεωφορείο, το σχετικό αποδεικτι κό στοιχείο καταβολής του κομίστρου, υποχρεούμενος όπως επιδεικνύει αυτό σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όρ γανο του Ο.Α.Σ.Θ. 2. Επί των λεωφορείων απαγορεύεται να επιβιβάζο νται άτομα: α. Ευρισκόμενα σε κατάσταση μέθης. β. Φέροντα όπλα, εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες και γενικώς αντικείμενα επικίνδυνα για την σωματική ακε ραιότητα των μεταφερομένων επιβατών. γ. Φέροντα αποσκευές ή αντικείμενα τα οποία λόγω του όγκου, της φύσης ή της οσμής των, δύνανται να προκαλέσουν ενόχληση των επιβατών ή φθορά του οχήματος. 3. Ομοίως απαγορεύεται: α. Η μεταφορά, ζώων με το λεωφορείο. Κατ εξαίρε ση επιτρέπεται η μεταφορά μικρών σκύλων με συνοδό, εφόσον φέρουν φίμωτρο και καρτέλα που να αναγρά φει τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς, καθώς και η είσοδος σκύλων συνοδών τυφλών επιβατών. β. Η παρεμπόδιση της ανόδου ή καθόδου άλλων επι βατών. γ. Να καπνίζουν, να θορυβούν, να ομιλούν σε κινητό τηλέφωνο, να χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρό ασης ή άλλες συσκευές, να ασχημονούν και να ενοχλούν, καθ οιονδήποτε τρόπο, τους λοιπούς επιβάτες. δ. Να ρυπαίνουν τα οχήματα. ε. Να ρίπτουν εντός ή εκτός του οχήματος αντικεί μενα. στ. Να ομιλούν στον οδηγό και να παρενοχλούν αυτόν καθ οιονδήποτε τρόπο. 4. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμπεριφέρονται προς όλους τους εργαζόμενους στα λεωφορεία με την δέου σα ευγένεια, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. και γενικώς να διευκολύνουν την κανονική εκτέλεση της υπηρεσίας. 5. Απαγορεύεται η φθορά, καθ οιονδήποτε τρόπο, μέρους ή εξαρτήματος του λεωφορείου, οιασδήποτε εγκαταστάσεως, τεχνικού έργου, μηχανήματος ή ερ γαλείου ή αντικειμένου ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ.Θ. ή εκ μισθούμενου από τον Ο.Α.Σ.Θ. 6. Κάθε ατύχημα, το οποίο μπορεί να συμβεί λόγω παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού, εξ αμελείας προς τις υποδείξεις και τις συστάσεις των εντεταλμένων οργάνων του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ., βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον παραβάτη και τους εκ της παραβάσεως αυτής παθόντες, ο δε Ο.Α.Σ.Θ. και το προσωπικό αυτού ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική. Άρθρο 15 Εφαρμογή Κανονισμού 1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην εφαρμογή του παρό ντος Κανονισμού και στην λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέ τρου και ενέργειας, προς ενημέρωση, συμμόρφωση και εφαρμογή του από το επιβατικό κοινό, προς εξασφάλιση της ασφαλούς και βέλτιστης εξυπηρέτησής του. 2. Από της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταρ γείται ο Κανονισμός που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Γ. 8299/343/73 ΦΕΚ 395 Β υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Άρθρο 16 Ισχύς Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει την 1 η του επόμενου μήνα, από της δημοσιεύσεώς του στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ F Αριθμ. Α 44038/4189/09 (2) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ορ γανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Γ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως αυτή έχει στο άρθρο 8 του ν.2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Α Οικ /3828/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 1125/ ). 5. Την υπ αριθμ. 4/23/ απόφαση της συνεδρί ασης της 29 ης Ιουλίου 2009 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ ). 6. Το υπ αριθμ. 7229/ έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ. με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση o Γενικός Κανονισμός Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπο λογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. και του Κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ ), οποίος έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Γ ) Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις, τους όρους απασχόλησης την υπηρεσιακή κατάσταση, την πειθαρ χική δικαιοδοσία, και κάθε σχετικό θέμα, που αφορά το απασχολούμενο προσωπικό στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.). Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής 1. Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγεται το τακτικό ως και το υπό δοκιμαστική θητεία (δόκιμο) προσωπικό που συνδέεται με τον Οργανισμό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

4 23978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρ μόζονται στον Γενικό Διευθυντή, στους Ειδικούς Συμ βούλους, στους Δικηγόρους Νομικούς Συμβούλους που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγό ρων και οι ειδικοί νόμοι όπως ισχύουν κάθε φορά και στους Γιατρούς Εργασίας για τους οποίους ισχύουν οι ειδικές γι αυτούς διατάξεις του νόμου. Άρθρο 3 Διάκριση Προσωπικού 1. Το Προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό και δόκιμο. 2. Τακτικό είναι το προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον Γενικό Οργανισμό του Ο.Α.Σ.Θ. και συνδέεται με σύμβαση εργασίας αο ρίστου χρόνου. 3. Δόκιμο θεωρείται το προσωπικό που προσλαμβά νεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για να καλύψει κενές οργανικές θέσεις, μετά από επιτυχή δοκιμαστική υπηρεσία, ως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Κα νονισμού. Άρθρο 4 Κατηγορίες Προσωπικού 1. Το Προσωπικό κατατάσσεται στις παρακάτω κα τηγορίες: α. Διοικητικό Προσωπικό. β. Προσωπικό Κίνησης. γ. Τεχνικό και Εργατικό Προσωπικό. δ. Βοηθητικό Προσωπικό. 2. Η διάρθρωση, η οργανωτική δομή των Υπηρεσιών, οι οργανικές θέσεις και οι ειδικότητες καθορίζονται στον Γενικό Οργανισμό (Κανονισμός Β ) του Ο.Α.Σ.Θ. Άρθρο 5 Προσλήψεις 1. Οι προσλήψεις του προσωπικού διενεργούνται σύμ φωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 40 του παρόντος Κανονισμού, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Κατ εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. και για εξειδικευμένες κενές θέσεις επιστημονικού προσωπικού ή και για περιο ρισμένο αριθμό άλλων κενών θέσεων που δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα για την αυτή ειδικότητα ανά διετία, δύνανται να διενεργούνται προσλήψεις προς κάλυψη των αναγκών αυτών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., χωρίς να τηρούνται οι διαδικα σίες του άρθρου 40 του παρόντος Κανονισμού. 2. Κάθε πρόσληψη γίνεται πάντοτε υπό δοκιμαστική θητεία. 3. Οι προσλαμβανόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ. συνάπτουν με αυτόν έγγραφη σύμβαση εργασίας. 4. Δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ., για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Άρθρο 6 Προϋποθέσεις Πρόσληψης Πιστοποιητικά Μητρώα Προσωπικού 1. Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης πρόσληψης, που κάθε υποψήφιος, για κάθε κατηγορία προσωπικού και θέση εργασίας, πρέπει να πληροί, είναι οι εξής: α. Να έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα που περιγράφονται στον Γενικό Οργανισμό του Ο.Α.Σ.Θ. και εξειδικεύονται κάθε φορά στην προκήρυξη προσλήψεων. β. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρε ώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί απ αυτές. γ. Να καλύπτει τα όρια ηλικίας που, κάθε φορά καθορί ζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού πρόσληψης του προσωπικού. δ. Να μην διώκεται για κακούργημα και να μην έχει καταδικασθεί, σε οποιαδήποτε ποινή, για αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί ας, παραχάραξης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας και παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπεί ας, λαθρεμπορίας, ως και να μην έχει καταδικαστεί, για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, με ποινή φυλάκισης πλέον των έξι (6) μηνών. Επίσης να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. ε. Να έχει υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετά σεις, προκειμένου να κριθεί, από τον γιατρό εργασίας του Ο.Α.Σ.Θ., ικανός για την εργασία που πρόκειται να προσληφθεί. 2. Εκτός από τα ειδικά πιστοποιητικά ή άλλα έγγρα φα που πρέπει να προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την πρόσληψή τους στην αρμόδια, για θέματα προσωπικού, υπηρεσία, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την προσδιορισμένη κάθε φορά ημε ρομηνία, τα παρακάτω πιστοποιητικά σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο: α. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα τηρίου β. Πιστοποιητικό Γέννησης. γ. Πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογε νειακή κατάσταση. δ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης. ε. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α. στ. Τίτλους Σπουδών. ζ. Επαγγελματική άδεια για όσες ειδικότητες απαι τείται. η. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, απ τα οποία να προ κύπτει η διάρκεια, η ειδικότητα και η σχέση εργασίας, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του ασφαλι στικού βιβλιαρίου για την απόδειξη της προϋπηρεσίας αυτής. θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1985, η οποία να πε ριέχει τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό φορολο γικού μητρώου, την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου και να βεβαιώνεται η ακρίβεια των όσων δηλώθηκαν. 3. Ψευδείς δηλώσεις ή απόκρυψη στοιχείων, κατά την πρόσληψη, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα για τα οποία δικαιολογείται η καταγγελία της σύμβασης εργα σίας, οποτεδήποτε κι αν διαπιστωθούν, χωρίς καταβολή αποζημίωσης. 4. Όλες οι συμβάσεις εργασίας κάθε κατηγορίας προ σωπικού καταρτίζονται πάντοτε εγγράφως. 5. Ο Οργανισμός υποχρεούται να τηρεί: α. Γενικό μητρώο προσωπικού στο οποίο αναγράφο νται, κατά κατηγορία, όλοι όσοι προσλαμβάνονται. β. Ατομικό φάκελο κάθε εργαζόμενου στο οποίο κατα χωρούνται στοιχεία που αφορούν κάθε μεταβολή, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου στον Οργανισμό, όπως και κάθε στοιχείο που αφορά την υπηρεσιακή του κατά σταση. 6. Το προσωπικό οφείλει να δηλώνει κάθε μεταβολή της προσωπικής ή οικογενειακής του κατάστασης (γά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μος, διάζευξη, γέννηση τέκνων, γάμος τέκνων, σπουδές τέκνων μετά την ενηλικίωση, απόκτηση πτυχίου, ενη λικίωση προστατευόμενου μέλους, κ.λπ.) προσκομίζο ντας και τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα απ τα οποία πιστοποιείται η μεταβολή. 7. Οποιαδήποτε μισθολογική αξίωση του μισθωτού που στηρίζεται στην μεταβολή των ανωτέρω στοιχεί ων, γεννάται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας Ε.Σ.Σ.Ε.. Σε περίπτωση κατά την οποία εργαζόμενος δεν γνωστοποιήσει στον Οργανισμό, γεγονότα που συνεπάγονται την λήξη μισθολογικού δικαιώματος ή επιδόματος πάσης φύσεως και είδους, εκ των ως άνω αναφερομένων, ο Ο.Α.Σ.Θ. περικόπτει και παρακρατεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από την 1 η ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα κατά τον οποίο αυτά έληξαν, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα Ε.Σ.Σ.Ε.. 8. Το προσωπικό πρέπει να γνωστοποιεί αμέσως, στην αρμόδια για το προσωπικό Υπηρεσία, κάθε αλλαγή δι εύθυνσης της κατοικίας του και τον αριθμό τηλεφώνου του, καθώς και κάθε μεταβολή της επαγγελματικής του άδειας ή των λοιπών στοιχείων επί των οποίων υπο χρεούται να τηρεί ενήμερη την Υπηρεσία (ταυτότητα, κ.λπ.). Άρθρο 7 Πράξη Πρόσληψης 1. Η πρόσληψη ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας για θέματα προσωπι κού Υπηρεσίας, με το οποίο καθορίζεται η ημερομηνία ανάληψης εργασίας. Εάν ο προσλαμβανόμενος δεν ανα λάβει υπηρεσία μέσα σ ένα (1) μήνα από την οριζόμενη, στο ως άνω έγγραφο, ημερομηνία ανάληψης εργασίας, η πρόσληψη ματαιούται. Κατά την απόλυτο κρίση του το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται, για σοβαρούς λόγους, να παρατείνει την ως άνω προθεσμία έως και δύο (2) μήνες επιπλέον. 2. Κάθε προσλαμβανόμενος απασχολείται υποχρεω τικά, κατ ελάχιστον, επί έξι (6) έτη, στην θέση για την οποία προσελήφθη, απαγορευμένης της μετακινήσεώς του σε άλλη θέση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, εξαι ρουμένων μόνο των λόγων υγείας. Άρθρο 8 Δοκιμαστική Θητεία 1. Οι προσλαμβανόμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας για τις οποίες έγινε η πρόσληψη και διανύουν δοκιμαστική περίοδο εργασίας, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους. 2. Το δόκιμο προσωπικό παρακολουθεί ειδικό πρό γραμμα ενημέρωσής του σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και του Γενικού Οργανισμού, καθώς και για τις ειδικότερες δικαιοδοσίες και ευθύνες της θέσης εργασίας του, προ της ενάρξεως προσφοράς των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού. 3. Το χρονικό διάστημα από την πρόσληψη μέχρι την ένταξη του νεοπροσληφθέντος στο τακτικό προσωπικό, αποτελεί χρόνο δοκιμαστικής θητείας που δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα πέντε (15) μήνες. 4. Μετά την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη και εντός ενός (1) μηνός από την συμπλή ρωση αυτών, συντάσσεται έκθεση από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας στην οποία εργάζεται, με την οποία θα αιτιολογείται η απόδοσή του και γενικά η καταλληλό τητά του. 5. Εντός τριών (3) μηνών, από την υποβολή της έκθε σης αξιολόγησης, το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφασίζει για την ένταξη ή μη του δόκιμου στο τακτικό προσω πικό. 6. Σε περίπτωση που ο, υπό δοκιμασία, μισθωτός κρι θεί ακατάλληλος, η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν ανανεώνεται και η συμβατική σχέση παύει να υφίσταται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημέ νη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύμβαση ορισμένου χρόνου του δόκιμου προσωπικού δύναται να διακοπεί και προ της συμπλήρωσης της 12μηνης δοκιμαστικής θητείας. 7. Ο χρόνος της δοκιμαστικής θητείας, μετά την έντα ξη του μισθωτού στο τακτικό προσωπικό, αποτελεί χρό νο πραγματικής υπηρεσίας. 8. Προϋπόθεση καταλληλότητας και ένταξης του δο κίμου προσωπικού στο τακτικό είναι να έχει υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και να έχει κριθεί, από τον Γιατρό Εργασίας, ικανός για την εργασία που πρόκειται να αναλάβει. Άρθρο 9 Τόπος Εργασίας 1. Τόπος εργασίας για το προσωπικό θεωρείται κάθε χώρος δραστηριότητας του Οργανισμού. 2. Το προσωπικό προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε χώρο δραστηριότητας του Ο.Α.Σ.Θ. το ποθετηθεί. Άρθρο 10 Τοποθέτηση Προσωπικού 1. Η τοποθέτηση του προσλαμβανόμενου προσωπικού και η αλλαγή θέσης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, σε οργανικές θέσεις οποιασδήποτε Υπη ρεσίας του Οργανισμού, γίνονται με πράξεις του Γενικού Διευθυντή. 2. Η τοποθέτηση εργαζόμενου σε ορισμένη θέση εργα σίας συνεπάγεται αυτόματα την ανάληψη, από μέρους του, των δικαιοδοσιών και αντίστοιχων ευθυνών, που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της θέσης αυτής, όπως καθορίζονται στον Γενικό Ορ γανισμό. Άρθρο 11 Αλλαγή Θέσης Εργασίας 1. Με πράξη του Γενικού Διευθυντή, η οποία λαμβάνε ται μετά από απόφαση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού, τοποθετείται το προσωπικό σε άλλη θέση εργασίας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα, για τη νέα θέση εργασίας, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 2. Αλλαγή θέσης εργασίας διενεργείται με: 2.1. Μετάθεση Απόσπαση Μετάταξη. 3. Επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού σε συναφή θέση εργασίας από αυτήν της ειδικότητάς του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού το επιβάλλουν. 4. Επιτρέπεται απόσπαση ή μετάταξη του προσωπικού και σε κατώτερου επιπέδου θέση εργασίας, με ή χωρίς

6 23980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίτηση, χωρίς αυτό να συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, οπότε λαμβάνει τις αποδοχές της νέας θέσης εργασίας, στις περιπτώσεις: 4.1. Καταδίκης οδηγού λόγω: Πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος, με αποκλει στική υπαιτιότητα του οδηγού, από το οποίο επήλθε θάνατος ή Πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος, με συνυ παιτιότητα, από το οποίο επήλθε θάνατος, ιδίως σε περίπτωση υποτροπής (δεύτερη φορά) και ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσης των δυστυχημάτων και 4.2. Προσωρινής ή οριστικής αλλαγής θέσης εργασίας, για λόγους υγείας, μετά από γνωμάτευση του Γιατρού Εργασίας, υπό την επιφύλαξη των συναφών ρυθμίσεων της Ε.Σ.Σ.Ε. ως, κάθε φορά, ισχύει. Άρθρο 12 Μεταθέσεις 1. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του προσωπικού σε θέσεις εργασίας άλλης υπηρεσίας, της αυτής κατηγορί ας και συναφών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. 2. Εάν η μετάθεση του εργαζόμενου συνεπάγεται μετακίνηση σε άλλο χώρο εργασίας, δεν μπορεί να επακολουθήσει νέα μετάθεση, που συνεπάγεται και δεύτερη μετακίνηση σ άλλο χώρο εργασίας, πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους, εκτός αν συντρέχουν, στο πρόσωπο του μετακινούμενου, ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την ανάκληση της μετάθεσης ή του ανα τεθούν καθήκοντα ανώτερου βαθμού. 3. Επιτρέπεται μετάθεση και τοποθέτηση εργαζομένου και σε θέση εργασίας κατωτέρου διοικητικού επιπέδου, αν το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος με σχετική αίτη σή του, οπότε λαμβάνει τις αποδοχές της νέας θέσης εργασίας. Άρθρο 13 Αποσπάσεις 1. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση του προ σωπικού από μία Υπηρεσία σε άλλη, για κάλυψη υφι στάμενων υπηρεσιακών αναγκών. 2. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, χωρίς την έγγραφη συ ναίνεση (αίτηση) του Προσωπικού. Εάν η απόφαση από σπασης ορίζει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα, στον εργαζόμενο καταβάλλονται (από την ημερομηνία της απόσπασης) οι αποδοχές που απορρέουν από την θέση στην οποία αποσπάται, χωρίς αυτό να συνιστά βλαπτική μεταβολή, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο εδαφ. 4.2 της παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 14 Μετατάξεις 1. Μετάταξη είναι η τοποθέτηση του προσωπικού σε θέση εργασίας διαφορετικής κατηγορίας ή ειδικότη τας. 2. Οι μετατάξεις διενεργούνται: α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, κατά προτε ραιότητα μετά από αίτηση του εργαζόμενου. β. Λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων. γ. Για λόγους υγείας, μετά από γνωμάτευση του Γι ατρού Εργασίας, που γνωμοδοτεί για οριστική αλλαγή θέσης εργασίας. δ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που αυτός επιβάλλε ται κατά τη κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. 3. Ο μετατασσόμενος λαμβάνει τις αποδοχές, που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας που μετατάσσεται και απασχολείται, σύμφωνα με το ωράριο και τους λοιπούς όρους της εργασίας αυτής, χωρίς αυτό να συνιστά βλα πτική μεταβολή των όρων εργασίας του. Άρθρο 15 Ανάθεση Καθηκόντων Προϊσταμένου 1. Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου είναι η τοπο θέτηση του προσωπικού σε θέση εργασίας υψηλότερου διοικητικού επιπέδου, η οποία εμπεριέχει υψηλότερο βαθμό δικαιοδοσίας και ευθύνης. Η ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου, γίνεται για διάρκεια τριών (3) ετών. 2. Αρμόδιο για τις αναθέσεις καθηκόντων Προϊστα μένου σε όλα τα επίπεδα, εκτός του ανωτάτου κάθε αυτόνομης Υπηρεσίας, είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συναφή άρθρα αυτού του Κανονισμού και του Γενικού Οργανισμού. 3. Οι αναθέσεις καθηκόντων Προϊσταμένου στις ανώ τατες θέσεις κάθε αυτόνομης Υπηρεσίας (Διεύθυνσης ή Τμήματος, που υπάγονται απ ευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή) διενεργούνται με από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. 4. Απόντος ή κωλυομένου Διευθυντή ή Προϊσταμένου αυτόνομης υπηρεσίας αναπληρώνεται από Προϊστάμενο του αυτού ή ανώτερου επιπέδου άλλης Υπηρεσίας ή από Προϊστάμενο του αμέσως κατωτέρου επιπέδου της ίδιας Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται κατά περίπτωση, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 5. Όταν υπάρχει κενή θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου ανώτατης θέσης αυτόνομης υπηρεσίας, τα καθήκοντα αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., δύνανται να ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλον Προϊ στάμενο αυτόνομης υπηρεσίας του αυτού ή ανώτερου επιπέδου ευθύνης. Άρθρο 16 Προϊστάμενοι Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών θέσεων ευθύνης 1. Ως Προϊστάμενοι των Τμημάτων, Γραφείων και λοι πών θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιών, επιλέγονται υπάλ ληλοι σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που περιγράφονται στον Γενικό Οργανισμό. 2. Τα Τμήματα και οι λοιπές θέσεις ευθύνης είναι τα επίπεδα διοίκησης όπως αυτά προβλέπονται στον Γε νικό Οργανισμό. 3. Οι Προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι που αναλαμ βάνουν ειδικά καθήκοντα (θέσεις ευθύνης) επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τοποθετούνται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή για τρία (3) έτη. Οι τοποθετούμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτη ση νέου και μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. 4. Η επιλογή γίνεται, με βάση τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού και του Γενικού Οργανισμού, ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας κάθε ενδιαφερό μενου υπαλλήλου του Οργανισμού, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημε ρολογιακών ημερών, που τάσσεται από τον Γενικό Δι ευθυντή. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από την θέση εργασίας στην οποία είναι τοποθετημένος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιλέξει προϊστάμενο εξ εκείνων που υπέβα λαν αίτηση, δύναται να επιλέξει οιονδήποτε υπάλληλο του Οργανισμού ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσια στικά προσόντα της θέσης αυτής. Σ αυτή τη περίπτωση η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 5. Έγγραφη δήλωση υπαλλήλου, ότι δεν επιθυμεί να κριθεί κατά την επιλογή, εκτιμάται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος δεν επα νεπιλέγεται ως Προϊστάμενος αντίστοιχου επιπέδου μ αυτή που κατείχε κατά την κρίση, τοποθετείται σε θέση του αμέσως κατώτερου διοικητικού επιπέδου, εκτός εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει διαφορετικά, με αιτιολογημένη απόφασή του. 7. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου, που τον επέλεξε, ο Προϊστάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και πριν από την λήξη της τριετίας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για μη αποδεκτή συνεργασία με τους Προ ϊσταμένους και υφισταμένους, αδικαιολόγητη καθυστέ ρηση στην διεκπεραίωση των εργασιών και έργων που εκ της θέσης ευθύνης του θα έπρεπε να προωθεί, για μειωμένη ποσοτική ή ποιοτική απόδοση, καθώς και για άλλους σοβαρούς λόγους πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του. Ο Προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του, ύστε ρα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ο Προϊστάμενος που παραιτείται με αίτησή του, ανεξάρτητα από τους λόγους της παραίτησης, στερείται του δικαιώματος επι λογής του ως Προϊσταμένου κατά την επόμενη τακτική κρίση επιλογής. Τέλος ο Προϊστάμενος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, πριν την λήξη της τριετίας, εάν, από τον κάθε φορά ισχύοντα Γενικό Οργανισμό, καταρ γηθεί η οργανική θέση που κατείχε και δεν υφίσταται άλλη κενή οργανική θέση Προϊσταμένου συναφούς με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και τη θέση ευθύ νης που κατείχε και ληφθεί σχετική απόφαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 8. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου πριν από τη λήξη της θητείας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο Προϊστάμενο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η επιλογή Προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες, εκτός αν, με αιτιολογημένη απόφασή του, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να καλυφθεί η κενή θέση ευθύνης. 9. Οι αποδοχές ως και τα επιδόματα θέσης ευθύνης των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των λοιπών θέ σεων ευθύνης, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, προβλέπονται στις ισχύουσες Συλλογικές Συμ βάσεις Εργασίας. Η απώλεια της θέσης ευθύνης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή. Το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται και στην περί πτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του (μη οφειλόμενη σε ανυπαίτιο κώλυμα κανονική άδεια, άδεια ασθένειας, κ.λπ.), αλλά όχι πέραν του ενός μηνός. Άρθρο 17 Αξιολόγηση Προσωπικού 1. Η αξιολόγηση του Προσωπικού γίνεται από το Υπη ρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τα στοιχεία του υπηρε σιακού φακέλου κάθε εργαζόμενου και την εν γένει εργασία και απόδοση αυτού, από τα οποία εκτιμώνται, ενδεικτικά αναφερόμενα, τα εξής: α. Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστη μονικές γνώσεις. β. Η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ευθυνών, ως και η ουσι αστική και αποτελεσματική συνεργασία με Προϊσταμέ νους και υφισταμένους. γ. Η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού. δ. Η επιτυχής άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, οποιουδήποτε επιπέδου, η συμβολή στην βελτίωση της αποδοτικότητας και η ικανότητα παρακίνησης των υφι σταμένων για αυξημένη απόδοση στην υπηρεσία. ε. Πιστοποιητικά παρακολούθησης εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων. στ. Εργασίες ή μελέτες ή εισηγήσεις ή προτάσεις κα τατεθειμένες στην Υπηρεσία, οι οποίες αφορούν βελτιώ σεις ή καινοτομίες για την αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την εξυπηρέτηση των πολιτών, κ.λπ. και οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί. ζ. Η κατοχή περισσοτέρων τίτλων σπουδών από εκ παιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 2. Αρνητικά στοιχεία κρίσης αποτελούν τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, όπως και αυτά που μαρτυ ρούν απροθυμία ή αδιαφορία στην εκτέλεση των καθη κόντων και ιδιαίτερα οι αδικαιολόγητες απουσίες. Άρθρο 18 Υπηρεσιακά Συμβούλια 1. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκρο τείται από: α. Τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., ως Προέ δρου, αναπληρούμενου σε περίπτωση κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του. β. Ένα (1) μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με τον αναπλη ρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού. γ. Ένα (1) εκ των Διευθυντών του Ο.Α.Σ.Θ., οριζόμενο με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Ο ως άνω Δι ευθυντής δύναται να είναι διαφορετικός αναλόγως των υπό κρίση Προϊσταμένων (π.χ. διαφορετικός αν αφορά Προσωπικό Κίνησης ή Τεχνικό Προσωπικό ή Διοικητικό Προσωπικό). δ. Τον Εκπρόσωπο των Εργαζομένων στο Δ.Σ. του Οργανισμού, αναπληρωμένου σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του. ε. Ένα εκπρόσωπο οριζόμενο, με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του αντιπροσωπευτικότερου πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των Εργαζομένων. Ο ως άνω εκπρόσωπος δύναται να είναι διαφορετικός αναλόγως των υπό κρίση προϊσταμένων (π.χ. διαφορετικός αν αφο ρά το Προσωπικό Κίνησης ή το Τεχνικό Προσωπικό ή το Διοικητικό Προσωπικό). 2. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών (3) τουλάχιστον από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (τρεις ψήφοι υπέρ). 3. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει τους Προϊσταμένους μη αυτόνομων Τμημάτων, Γρα φείων και τους αναλαμβάνοντες θέσεις ευθύνης στις Υπηρεσίες Κίνησης και Συντήρησης.

8 23982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εξετάζονται από το Δευτεροβάθ μιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από: α. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., ως Προέδρου. β. Δύο (2) μέλη του Δ.Σ., οριζόμενα με τους Αναπληρω τές τους, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού. Τα ως άνω μέλη δεν πρέπει να συμμετείχαν κατά την λήψη της προσβαλλό μενης απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. γ. Από τους Εκπροσώπους των εργαζομένων των πε ριπτώσεων δ και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών τουλάχιστον από τα μέλη του, εκδικάζει μόνο ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (τρεις ψήφοι υπέρ). Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υποβάλλονται, από τον Γενικό Διευθυντή ή τους Εργαζόμενους, εντός δέκα (10) εργασίμων ημε ρών από την κοινοποίηση των αποφάσεων, οι οποίες διαβιβάζονται με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των ενστάσεων. 5. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκτε λούνται με πράξεις του Γενικού Διευθυντή. 6. Στην σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν συμμετέχουν οι κρινόμενοι υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συγ γενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθ μού των κρινόμενων. 7. Τις εισηγήσεις ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβου λίων υποβάλλει ο Γενικός Διευθυντής ή ο νόμιμος ανα πληρωτής του 8. Χρέη Γραμματέως ασκεί ένας από τους υπαλλή λους της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Υπηρεσίας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Θ. Άρθρο 19 Αποδοχές 1. Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με την Επι χειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που ισχύει κάθε φορά. 2. Υπερωριακή αποζημίωση δεν δικαιούνται οι Διευ θυντές των Υπηρεσιών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στους περιορισμούς περί ωρών εργασίας. 3. Μισθοί, γενικά και ειδικά επιδόματα, δώρα Χριστου γέννων και Πάσχα, επιδόματα αδείας και αποζημιώσεις κάθε φύσης, καταβαλλόμενα τυχόν εκ παραδρομής, θε ωρούνται ως προκαταβολή και κρατούνται σε δόσεις ατόκως από τις αποδοχές επομένων μηνών εντός ευ λόγου χρόνου. Η κάθε δόση δεν υπερβαίνει το 1/10 των μηνιαίων αποδοχών του μισθωτού. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας κρατείται ολόκληρο το ποσό από τη σχετική αποζημίωση. Άρθρο 20 Άδειες Προσωπικού 1. Γενικές Ρυθμίσεις α. Οι κανονικές και οι ειδικές άδειες χορηγούνται στο προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού. β. Το προσωπικό δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του πριν του κοινοποιηθεί η, περί χορήγησης αδεί ας, απόφαση. γ. Εφόσον πρόκειται για θέση για την οποία είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντικαταστάτη, θα πρέπει ο ανα χωρών σε άδεια να παραδώσει στον αντικαταστάτη πριν την αναχώρησή του από την Υπηρεσία. δ. Ανάκληση άδειας είναι δυνατή μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον εκτιμηθεί η σοβαρότητα των λόγων που ο εργαζόμενος επικαλείται και δεν δημιουρ γούνται προβλήματα στην Υπηρεσία. ε. Η υπέρβαση του χρόνου άδειας, συνιστά αυθαί ρετη απουσία του εργαζόμενου, με όλες τις σχετικές συνέπειες. στ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτός, με υπαιτιότητά του, δεν κάνει χρήση της χορηγηθείσας σ αυτόν κανονικής αδείας, δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει τη χορήγηση αυτής κατά το επόμενο έτος, εκτός της περιπτώσεως ασθενείας. 2. Άδεια χωρίς αποδοχές. α. Το προσωπικό μπορεί να ζητήσει άδεια χωρίς απο δοχές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση εξάντλησης της κανονικής άδειας ή οποι ασδήποτε άλλης άδειας που ο εργαζόμενος θα μπορού σε να ζητήσει για το λόγο τον οποίο επικαλείται. β. Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χωρίς αποδοχές, ο εργαζόμενος οφείλει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση για την χορήγηση αυτής, στην οποία πρέπει να εκθέτει τους λόγους οι οποίοι κατά τη γνώμη του επιβάλλουν τη χορήγηση της άδειας, καθώς και την αιτούμενη διάρκεια και χρονική περίοδο χορήγησής της. γ. Για κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τους προβαλ λόμενους λόγους, η έγκριση ή η απόρριψη της αιτου μένης άδειας χωρίς αποδοχές υπόκειται στην αποκλει στική εκτίμηση του Γενικού Διευθυντού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του Ο.Α.Σ.Θ. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί, κατ εκτίμησή του και με βάση τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ., να εγκρίνει άδεια άνευ αποδοχών έως δύο (2) μήνες στο αυτό έτος. Σε περίπτωση που ζητείται άδεια άνευ αποδοχών πέραν των δύο μηνών επί της αίτησης αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Άρθρο 21 Εκπαίδευση Επιμόρφωση Κατάρτιση Προσωπικού 1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να οργανώνει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαί δευσης, τα οποία στοχεύουν στο να βελτιώσουν την παι δεία, γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού και στο να καταστήσουν το προσωπικό ικανό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μεγαλύτερο δυνατό φάσμα των λει τουργιών και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 2. Οι προγραμματιζόμενες εκπαιδεύσεις είναι υπο χρεωτικές για το προσωπικό. Η παρακολούθηση και η επίδοση του προσωπικού στις εκπαιδεύσεις λαμβάνεται υπόψη στην εξέλιξή του. 3. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που κάθε φορά ισχύουν, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του Ο.Α.Ε.Δ. Άρθρο 22 Πρόσθετη Αμοιβή και Αμοιβή για εξαιρετικές πράξεις 1. Ο Γενικός Διευθυντής, μετά από εισήγηση της οι κείας Υπηρεσίας όπου απασχολείται ο Εργαζόμενος, δύναται να απονέμει την ηθική αμοιβή του επαίνου.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση του Γε νικού Διευθυντή, μπορεί να εγκρίνει την απονομή ηθικών και υλικών αμοιβών, οι οποίες είναι: α. Έπαινος και χρηματική αμοιβή, έως το ½ των τακτι κών μηνιαίων αποδοχών και β. Έπαινος και τιμητική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 2. Οι ηθικές και υλικές αμοιβές χορηγούνται στις πε ριπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος διακρίθηκε λόγω της διαγωγής του κατά την εκτέλεση της εργα σίας του ή των εξαίρετων πράξεών του, εντός ή και εκτός Υπηρεσίας. 3. Εξαιρετικές πράξεις, ενδεικτικά αναφερόμενες εί ναι: α. Πράξη ή διαγωγή που μπορεί να θεωρηθεί αξιο μίμητη και η οποία προξένησε ευμενή σχόλια για τον Ο.Α.Σ.Θ. και το προσωπικό του γενικότερα. β. Η πέρα από τα όρια των συμβατικών υποχρεώσε ων επαγγελματική απόδοση, η οποία αποδεικνύεται με εκθέσεις των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών. 4. Η απονομή ηθικών και χρηματικών αμοιβών συνε κτιμάται, κατά την κρίση, για την εξέλιξη του προσω πικού. 5. Οι πράξεις για τις ηθικές και υλικές αμοιβές γνω στοποιούνται στο Προσωπικό δια της ανακοινώσεως αυτών και τηρούνται στον υπηρεσιακό φάκελο του Ερ γαζόμενου. Άρθρο 23 Ασθένειες 1. Εάν ο εργαζόμενος δεν μπορεί, λόγω ασθένειας, να προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να ενεργήσει ως εξής: α. Ειδοποιεί πριν την έναρξη της εργασίας του, σχετι κά με την αδυναμία του αυτή, τον άμεσο Προϊστάμενό του ή σε περίπτωση απουσίας αυτού τον αντικαταστά τη του ή σε περίπτωση μη εύρεσης αυτών, το Τμήμα Προσωπικού. Ειδικά το προσωπικό Κινήσεως (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές, Οδηγοί) ειδοποιεί τα, κάθε φορά, καθοριζόμενα πρόσωπα από την Υπηρεσία Κίνησης. β. Κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, ο εργαζόμε νος οφείλει να μην απουσιάζει από την κατοικία του, παρά μόνο εξαιτίας εντελώς απόλυτης ανάγκης και υποχρεούται να ενημερώνει στην περίπτωση αυτή την υπηρεσία του, καθώς επίσης να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για την εξέλιξη της υγείας του και τα πλήρη στοιχεία της διαμονής του για παροχή πληροφοριών υπηρεσιακής φύσης. γ. Την ημέρα επανάληψης της εργασίας του, αποδει κνύει την ασθένειά του με την προσκόμιση, στο αρμό διο Τμήμα Προσωπικού, βεβαίωσης γιατρού του κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα, όπου θα αναγράφονται και οι ημέρες της, ιατρικώς, επιβεβλημένης αποχής αυτού από την εργασία. 2. Τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις έχει και ο εργα ζόμενος που αδυνατεί να εργασθεί λόγω εργατικού ατυχήματος. 3. Εφόσον ο εργαζόμενος δεν προσκομίσει τα απαι τούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θεωρείται ότι απουσίασε αυθαίρετα και αδικαιολόγητα με τις συ νέπειες που αυτό συνεπάγεται. Η προσκόμιση βεβαίω σης, περί ασθενείας, ιδιώτη γιατρού δεν καθιστά δικαι ολογημένη την απουσία του μισθωτού, ενώ αντίθετα προσκόμιση βεβαίωσης Κέντρου Υγείας ή Νοσοκομείου καθιστά δικαιολογημένη την απουσία του ως προς τον Πειθαρχικό έλεγχο. 4. Το προσωπικό, το οποίο λόγω ασθένειας απέχει από την εργασία του, δικαιούται, κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, αποδοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. 5. Ο υπάλληλος για τον οποίο προκύπτει ολική ή με ρική σωματική ή πνευματική αναπηρία παραπέμπεται υποχρεωτικά στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ανι κανότητας του Ι.Κ.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ικανός ή ανίκανος για εργασία. Προκειμένου περί οδηγών λεωφορείων, αυτοί παραπέμπονται επί πλέον στην αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προς επανεξέταση της ικανότητας οδήγησης. Άρθρο 24 Γενικές Υποχρεώσεις Προσωπικού 1. Το προσωπικό οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί αυτόν τον Κανονισμό και τις εκάστοτε αποφάσεις, εγκυκλίους, ανακοινώσεις και οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ.. 2. Το προσωπικό έχει υποχρέωση να επιδεικνύει τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και να αφιερώνει ανεπι φύλακτα τις γνώσεις και την εμπειρία του, όπως και τη δραστηριότητα και ενεργητικότητά του, στην εκτέλεση της εργασίας του. 3. Έχει την υποχρέωση να εξυπηρετεί, ευσυνείδητα και μέσα στα όρια των κειμένων νόμων και κανονισμών, τα συμφέροντα του Ο.Α.Σ.Θ., συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις του στην αρτιότερη λειτουργία του. 4. Έχει υποχρέωση να προσέρχεται ανελλιπώς και να εργάζεται κανονικά καθ όλο το καθοριζόμενο, κάθε φορά, ωράριο και να ασχολείται αποκλειστικά με την εκτέλεση των καθηκόντων, τα οποία συνεπάγεται η θέση που κατέχει. 5. Το προσωπικό αδυνατώντας λόγω ασθενείας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος να προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να το γνωστοποιεί αμέσως (κατά την εκδήλωση της ασθένειας ή την εμφάνιση του κω λύματος) και δια παντός πρόσφορου μέσου. 6. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να εκτελεί τις προφορικές και γραπτές εντολές των Προϊσταμένων του. Σε περίπτωση που οι οδηγίες που του δίνονται είναι, κατά την άποψή του, αντίθετες με άλλες, έχει δικαίωμα να επιστήσει την προσοχή του Προϊσταμένου, αλλά όταν αυτός επιμένει, είναι υποχρεωμένο να τις εκτελέσει και στη συνέχεια δύναται να αναφερθεί εγ γράφως στον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο (Διευθυντή της Υπηρεσίας του ή Γενικό Διευθυντή). 7. Το προσωπικό, που ορίζει ο Ο.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να φέρει, κατά τις ώρες εργασίας του, τις χορηγούμενες υπηρεσιακές στολές, είδη ιματισμού και οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση που στοχεύει στην ευπρεπή εμφάνιση ή στην ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 8. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστη ρά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και ασφάλειας. 9. Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται προς τους ανωτέρους του, προς τους συναδέλφους και τους υφισταμένους του με λεπτότητα και ευγένεια, καθώς και με πνεύμα συναδελφικής συνεργασίας, για την εξυπη

10 23984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρέτηση και ανάπτυξη των συμφερόντων του Ο.Α.Σ.Θ., τα οποία πρέπει να αποτελούν τον γνώμονα κάθε προσπά θειας και ενέργειάς του. Την ίδια συμπεριφορά επίσης οφείλει να έχει προς το επιβατικό κοινό και σε κάθε τρί το που, για λόγους υπηρεσιακούς, έρχεται σε επαφή. 10. Το προσωπικό οφείλει να αναφέρει αμέσως και εγγράφως, στην αρμόδια για θέματα προσωπικού υπη ρεσία, κάθε μεταβολή των τηρουμένων από την υπη ρεσία στοιχείων. 11. Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι κάθε βαθμού οφεί λουν να κατατοπίζουν και να καθοδηγούν τους υφιστα μένους τους στο αντικείμενο της εργασίας τους και σε κάθε γενικό θέμα που έχει σχέση με την εργασία. Οφείλουν επίσης να μεριμνούν ώστε οι υφιστάμενοί τους να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων, ανακοινώ σεων και εγκυκλίων. 12. Κάθε Προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την τήρη ση της πειθαρχίας από τους υφισταμένους του, καθώς και για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 13. Το προσωπικό οφείλει, όταν αρμοδίως κληθεί για παροχή διευκρινίσεων ή κατάθεση ή μαρτυρία εξώδικη ή δικαστική, να καταθέτει με βάση εκείνα τα οποία, λόγω της θέσης εργασίας του, γνωρίζει. 14. Απαγορεύεται στο προσωπικό: α. Η απασχόληση, κατά τις ώρες εργασίας, σε προ σωπικές ή ξένες, προς το έργο του, ασχολίες. β. Κάθε απασχόληση εκτός ωρών εργασίας, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Ο.Α.Σ.Θ., εκτός και αν, προς τούτο, έχει ζητηθεί και χορηγηθεί έγγραφη άδεια από την Διοίκηση. γ. Η απασχόληση υφισταμένου, από ιεραρχικά ανώ τερο, σε εργασίες ξένες προς την υπηρεσία κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή και μετά από τη λήξη αυτού. Η σχετική παράβαση αποτελεί πειθαρχικό πα ράπτωμα. δ. Να δέχεται δώρα ή να εξασφαλίζει άμεσα ή έμμεσα υπέρ αυτού ή των οικείων του, ωφελήματα κάθε φύσης, από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Η σχετική παράβαση, εκτός των άλλων ποινικών ή αστικών συνεπειών, απο τελεί πειθαρχικό παράπτωμα. ε. Να μεταδίδει ή να συμμετέχει στην μετάδοση ανα κριβών ή ψευδών ειδήσεων για τον Ο.Α.Σ.Θ. στ. Να εξάγει παράνομα, από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, υλικά ή οποιοδήποτε αντικείμενο που ανή κει στην ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή του Ο.Α.Σ.Θ. ζ. Να παραμένει ή να περιφέρεται άσκοπα στους χώ ρους εργασίας. η. Η συμμετοχή του, είτε ατομικά είτε συλλογικά, στο να επιλαμβάνεται θέματος για το οποίο έχει συμφέρον το ίδιο ή συγγενής του εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τρίτου βαθμού. Άρθρο 25 Ειδικά Καθήκοντα Οδηγών Λεωφορείων Στα καθήκοντα των Οδηγών Λεωφορείων περιλαμβά νονται και οι εξής υποχρεώσεις: 1. Να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς και με ευγένεια προς το επιβατικό κοινό και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία σχετική με τη συγκοινωνία. 2. Να προσέρχονται έγκαιρα στο χρόνο και τον τόπο, που είναι προγραμματισμένοι για την έναρξη της ερ γασίας των. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, για οποιοδή ποτε λόγο, οφείλουν να ειδοποιούν έγκαιρα την υπη ρεσία και τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη της βάρδιας. 3. Πριν από την παραλαβή του οχήματος, οφείλουν να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχό του. 4. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας των υποχρεούνται να φέρουν καθαρή και περιποιημένη την υπηρεσιακή στολή που τους χορηγείται και να επιμελούνται της αξιοπρεπούς γενικά εμφάνισής των. 5. Να σταθμεύουν το λεωφορείο στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί οι ενδεικτικές πινακίδες των στάσεων. 6. Να τηρούν τις σχετικές, με τα καθήκοντά τους, διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 7. Να λειτουργούν τον κινητήρα και τα λοιπά συστήμα τα του λεωφορείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Θ. και να φροντίζουν για την ασφαλή στάθμευση του λε ωφορείου στις αφετηρίες και τα τέρματα. 8. Να μεριμνούν για την ασφαλή επιβίβαση και απο βίβαση του επιβατικού κοινού. 9. Να μεριμνούν, κατά την έναρξη κάθε δρομολογίου, για την σωστή αναγραφή στην ενδεικτική πινακίδα του αριθμού και του προορισμού του λεωφορείου (τόσο στη μετωπική πινακίδα όσο και στην πλαϊνή και την οπίσθια). 10. Να αποφεύγουν τις συζητήσεις και να μην διαπλη κτίζονται με το επιβατικό κοινό. 11. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Προϊστα μένων για την δρομολόγηση του λεωφορείου σε άλλες γραμμές, εντός του ωραρίου εργασίας. 12. Να φροντίζουν για την συνετή και ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου. 13. Να καταθέσουν, εντός 48ώρου δήλωση, στο Τμήμα Ασφαλιστικού Κεφαλαίου, για κάθε βλάβη που προκλή θηκε από το λεωφορείο, ανεξάρτητα από την υπαιτι ότητά τους. 14. Να φροντίζουν, σε τροχαίο ατύχημα που εμπλέκο νται, για την άμεση μεταφορά των τυχόν τραυματιών στο σταθμό Α βοηθειών ή στα πλησιέστερα νοσοκομεία (ενημέρωση ΚΕ.Ρ.ΚΥ., κλήση 166, κ.λπ.). 15. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, το λεωφορείο πάθει κάποια βλάβη, να γνωστο ποιούν αμέσως τη βλάβη στην Υπηρεσία Συντηρήσεως και στον Σταθμάρχη, ενώ ολοκληρώνουν το δρομολόγιο αν αυτή είναι επουσιώδης και δεν δημιουργεί προβλή ματα στην ασφαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού, σύμφωνα και με τις οδηγίες των υπευθύνων οργάνων της υπηρεσίας Συντηρήσεως. 16. Κατά την παράδοση του οχήματος στον επόμενο οδηγό, είτε αυτή προέρχεται από διάλειμμα, είτε από αλλαγή βάρδιας, ο οδηγός υποχρεούται να ενημερώνει για την κατάσταση του οχήματος και να συντάσσει σχετικό δελτίο βλαβών (αν υπάρχουν βλάβες). 17. Να ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία τους σε πε ρίπτωση ανώτερης βίας, η οποία τους αναγκάζει να βρίσκονται εκτός υπηρεσίας. 18. Να μην συμπεριφέρονται ανάρμοστα σε συνάδελφο ή προϊστάμενό του. 19. Να εκτελούν κάθε δρομολόγιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό πρόγραμμα του λεωφορεί ου ή σύμφωνα με την εντολή που δίδει ο υπεύθυνος σταθμάρχης. 20. Να παραδίδουν στην Υπηρεσία, όπως ο Οργανι σμός κάθε φορά ορίζει, κάθε αντικείμενο, που τυχόν

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2006 (Α 261) Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσω πικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώ σεων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.... 1 Απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 20 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός κατάστασης προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας («Α.Ε.Μ.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 263 23 Δεκεμβρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3731 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθ μίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26 9 Φεβρουαρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3528 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26 9 Φεβρουαρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3528 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια Όρων ''Προσωπικό ή Υπάλληλος '',' ιοίκηση'', '' ηµόσιος ιαγωνισµός'' Προσλήψεις Προσωπικού Κλάδοι και ιαβάθµιση Προσωπικού

Έννοια Όρων ''Προσωπικό ή Υπάλληλος '',' ιοίκηση'', '' ηµόσιος ιαγωνισµός'' Προσλήψεις Προσωπικού Κλάδοι και ιαβάθµιση Προσωπικού ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ νόμος 2683/1999 ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1181 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α27733/2213 Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτα κτων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.51020/5358/123 Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικου ρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Αυγούστου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3784 Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3731/2008. Proslipsis.gr Η µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Εκπαίδευση

Νόµος 3731/2008. Proslipsis.gr Η µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Εκπαίδευση Νόµος 3731/2008 Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών ( ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α αρ. 263/23 εκεµβρίου 2008) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3731/2008 Αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ) περιλαμβάνει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.51020/ 5352/121 Έγκριση καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλι σης Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 104 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Είδος: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 26 20070209 Τέθηκε σε ισχύ: 09.02.2007 Ημ.Υπογραφής: 09.02.2007 Τίτλος ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 207 8 Δεκεμβρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3896 Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα