Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37, 219-269."

Transcript

1 Μακεδονικά Τομ. 37, 2008 Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά Βαλσαμίδης Πασχάλης /makedonika.53 Copyright 2008 Πασχάλης Βαλσαμίδης To cite this article: Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37, e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

2 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Α Γ Λ Α Ι Α Σ ΣΧΙΝΑ Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών Ερευνών και προέρχονται κυρίως από δωρεές ή από μέλη και φίλους της. Έ ν α από τα σημαντικότερα αρχεία που αφορά την εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης είναι το αρχείο των Εκπαιδευτη ρίων της Αγλαΐας Σχινά, το οποίο περιήλθε στην Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών μετά τον θάνατο της Αγλαΐας Σχινά (1974). Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, εσόδων και εξόδων, διδαχθείσης ύλης, διδά κτρων των μαθητριών, πιστοποιητικών σπουδών, μισθολόγια, καθώς και φακέλους εγγράφων που περιέχουν την αλληλογραφία του σχολείου, την προσωπική αλληλογραφία της Αγλαΐας Σχινά, φωτογραφίες, ευχετήριες κάρτες, καρτ-ποστάλ κ.λπ. Για τα Εκπαιδευτήρια Σχινά υπάρχει επίσης αρ χειακό υλικό στα αρχεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Θεσσαλονίκης 1. Τα εκπαιδευτήρια ιδρύθηκαν από τον Στέφανο Νούκα 2 το 1905 με την ε πωνυμία Στεφάνου Νούκα Πρακτικόν ταβάλλεται πολύ σύντομα ως Πρότνπον Παρθεναγωγείον. Ο τίτλος αυτός με Παρθεναγωγείον3\ ενώ το επόμενο 1. Βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά (Ιδρυτής Στέφανος Νούκας) , Θεσσαλονίκη 1997, σ Ο Στέφανος Νούκας γεννήθηκε στη Δράμιτσα της επαρχίας Βοΐου. Διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στη σχολή Τζιβαλίου της Κωνσταντινούπολης. Συνέχισε τις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη συνέχεια σπούδασε Θεολογία. Μετά τις θεο λογικές σπουδές του αναχώρησε για την Αίγυπτο, όπου δίδαξε πέντε χρόνια στην Αμπέτειο Σχολή Καΐρου. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας. Το 1871 ίδρυσε τα Εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανέπτυξε σημαντικό εκπαιδευτικό, φιλαν θρωπικό και κοινωνικό έργο. Απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου Περισσότερα βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ * Κ. Σκόκος, «Φυσιογνωμίαι εκ του έξω Ελληνισμού», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1910, εν Αθήναις 1910, σσ * Παναγιώτης Παπανικολάου, Ο κοσμοκαλόγερος Στέφανος Νούκας, Θεσσαλονίκη 1954* Αγγελική Μεταλλινού (Π. Τσιώμου), Τύποι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1945, σ. 20* Πέτρος Φωτεινός, «Στέφανος Νούκας», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 8 (1932) Δημήτριος Χατζόπουλος, «Στέφανος Νούκας. Ο Λόγιος Ιεροδιάκονος», Μακεδονι κόν Ημερολόγιον 23 (1953) 65-70* Ν. Δελιαλής - 1. Χασιώτης, «Ο Στέφανος Νούκας ( ). Η "Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης" και η ίδρυση της Σχολής του Τσο τυλίου (1871)», Μακεδόνικη Ζωή, τχ. 37 (1969) Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Το εν Θεσσαλονίκη "Πρότυπον Παρθεναγωγείον"», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1909, εν Αθήναις 1909, σσ e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

3 220 Πασχάλης Βαλσαμίδης σχολικό έτος διαμορφώνεται σε Πρότνπον Ελληνογαλλικόν Παρθεναγωγείον Στεφάνου Νονκα4. Στη συνέχεια (κατά τα σχολικά έτη έως ) επικρατεί η επωνυμία Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στε φάνου Νονκα. Το σχολικό έτος η επωνυμία της σχολής διαμορφώ νεται σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα (Αγλαΐας Σχινά) και μετά το 1916 σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα - Αγλαΐας Ν. Σχινά, ενώ από το σχολικό έτος ονομάζεται Εκπαώεντήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχι νά - Ιδρντής Στ. Νούκας έως το 19745, οπότε σταμάτησε η λειτουργία της. Το αρχείο της Αγλαΐας Σχινά ταξινομήθηκε σε οκτώ μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει 49 κώδικες. Η αρίθμηση 1-49 δόθηκε κατά χρονολογι κή σειρά. Κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί σελιδαρίθμηση όπου δεν υπήρχε και η οποία έγινε με το μολύβι από τον γράφοντα. Από τους 49 κώδικες οι 3 είναι αχρονολόγητοι. Ο παλαιότερος κώδικας χρονολογείται το 1907 και ο τελευ ταίος το Οι πρώτοι 11 συντάχθηκαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή έως την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το Εγγραφές στους κώδικες που έχουμε στο αρχείο μας υπάρχουν έως το Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα έγγραφα, τα οποία ταξινομήθηκαν κατά θέμα και κατά χρονολογική σειρά, όπως π.χ. λόγοι/εκδηλώσεις, εγκύ κλιοι, διορισμοί καθηγητών, αλληλογραφία κ.λπ. Το αρχαιότερο χρονολο γείται το 1914, ενώ το τελευταίο φέρει χρονολογία το Αποτελείται από 7 φακέλους. Το τρίτο μέρος περιέχει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο εκδρομής στην Πε λοπόννησο που πραγματοποιήθηκε από Αυγούστου (αγνώστου έ τους) και δύο βιβλία σχεδίων κοπτικής. Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει φωτογραφίες των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Διαιρείται σε εννέα φακέλους και συμπεριλαμβάνει ένα άλ μπουμ φωτογραφιών από την εκδρομή που πραγματοποίησε η σχολή στην Κωνσταντινούπολη από 5-15 Απριλίου Το πέμπτο μέρος περιέχει ευχετήριες κάρτες προς την Αγλαΐα Σχινά που στάλθηκαν από φίλους και μαθήτριες της και καρτ-ποστάλ διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Το έκτο μέρος παρουσιάζει τις κορνίζες-φωτογραφίες, όπως π.χ. της Αγλαΐας Σχινά, του μουσικοσυνθέτη Αιμίλιου Ριάδη κ.ά. Το έβδομο μέρος περιλαμβάνει μετάλλια/πλακέτες που απονεμήθηκαν στην Αγλαΐα Σχινά, στη σχολή και στις μαθήτριες. 4. Κανονισμός και πρόγραμμα αναλυτικόν του εν Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1895 ιδρνθέντος Ελληνογαλλικόν Εμπορικού και Πρακτικού Λυκείου Στεφάνου Νούκα 1901, Εν Θεσσαλονίκη [1901]. 5. Περισσότερα βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ Πα την εκδρομή βλ. ό.π., ο e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

4 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 221 Το όγδοο μέρος παρουσιάζει τις σφραγίδες που διασώθηκαν και χρησι μοποιούσαν τα εκπαιδευτήρια. Στο τέλος γίνεται λόγος για την ιστορική ση μαία του σχολείου. Όλο αυτό το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην Εταιρεία Μακεδό νικων Σπουδών και θεωρείται σπουδαίο για την εκπαίδευση της Θεσσαλο νίκης, αλλά και εν γένει της Μακεδονίας, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εργασίας μας. Πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο για τους μελετητές της εκπαίδευσης και θα φέρει νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για τη Μακεδονία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά των Εκπαιδευτηρίων Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά υπήρξε πολύ μεγάλη στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Μακεδονία. Από τα σχολεία αποφοίτησαν μαθήτριες που αναδείχθηκαν στην κοινωνία, άνθρωποι των γραμμάτων και κατέλαβαν θέσεις τις οποίες υπηρέτησαν και υπηρετούν έως σήμερα. Η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων σταμάτησε με τον θάνατο της Αγλαΐας Σχινά. Α' ΚΩΔΙΚΕΣ 1. 27x19 εκ., Βιβλίο διδάκτρων, μισθοδοσίας καθηγητών, προσωπικού, εσόδων και εξόδων του έτους σσ. 100 (διπλές) γραμμένες: 1-33, 51, 53,55-65,70 λευκές: 34-50,52,54,66-69, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-33: Δίδακτρα. σ. 51: Τράπεζα Μυτιλήνης. σσ. 53,55-64: Μισθοί καθηγητών και προσωπικού. σ. 65: Ενοίκιο σχολής. σ. 70: Διάφορα έξοδα x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών , σσ. 100 (διπλές) γραμμένες: Ια-ΙΟα, 11β-39β, 40β-70β λευκές: 11α, 40α, 71α-100β Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση σσ. Ια-ΙΟα: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους σσ. 11β-39β, 40α: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους σσ. 40β-70β: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

5 222 Πασχάλης Βαλσαμίδης 3. 29x21 εκ., Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 145 γραμμένες: 1-28, λευκές: 29-30, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση σσ. 1-20: Πρακτικά από 28 Ιουλίου 1907 έως 9 Μάιου σσ : Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Πρακτικό των γονέων και κηδεμόνων, 17 Ιουνίου σσ : Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους λυτά έγγραφα x18 εκ., Βιβλίο συνεδριάσεων (προσκλήσεων) των μελών της Εφο ρείας του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 3-13 λευκές: 1-2,14-96 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατά σταση. Στο πάνω μέρος στην αριστερή μεριά έχει αφαιρεθεί μικρό κομμάτι σσ. 3-13: Συνεδριάσεις-προσκλήσεις των μελών της Εφορείας του Προτύπου Παρθεναγωγείου από 30 Αυγούστου έως 26 Ιουνίου ,5x20,5 εκ., Πρακτικά συνεδριάσεων του Προτύπου Παρθεναγω γείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 79 (διπλές) γραμμένες: 1β, 2β-8β, 9β, 10β-13β, 14β, 15β-19α, 20β-, 21β-24α, 25β, 26β28β, 29β, 30β, 31β, 32β-33β, 34β, 35β, 36β-38β, 39β, 40β-42β, 43β, 44β, 45β, 46β47α, 48β, 49β, 51α, 52β, 53β-55β, 56β-57β, 58β, 59β-61β, 62β-66β, 67β-78β λευκές: Ια, 2α, 9α, 10α, 14α, 15α, 19β-20α, 21α, 24β-25α, 26α, 29α, 30α, 31α, 32α, 34α, 35α, 36α, 39α, 40α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47β-48α, 49α, 50α-50β, 51β-52α, 53α, 56α, 58α, 59α, 62α, 67α, 79α-79β 7. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

6 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 223 Κώδικας πανόδετος. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Πρακτικά / του / Προτύ που / Παρθεναγωγείου /Στεφ. Νούκα / ». Διατηρείται σε καλή κα τάσταση σσ. 2β-8β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 25 Οκτωβρίου 1907 έως 9 Ιουνίου σσ. 9β, 10β-13β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 1 Σεπτεμβρίου 1908 έως 10 Ιουνίου σσ. 14β, 15β-19α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 17 Σεπτεμβρίου 1909 έως 14 Ιουνίου σσ. 20β, 21β-24α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 6 Σεπτεμβρίου 1910 έως 30 Απριλίου σσ. 25β, 26β-28β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 3 Οκτωβρίου 1911 έως 3 Μαΐου σσ. 29β, 30β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 5 Μαΐου σσ. 31β, 32β-33β, 34β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριά σεων από τις αρχές του σχολικού έτους έως 2 Μαΐου σσ. 35β, 36β-38β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 10 Σεπτεμβρίου 1914 έως 16 Ιουνίου σσ. 39β, 40β-42β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 29 Οκτωβρίου 1915 έως 18 Ιουνίου σσ. 43β, 44β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 21 Ιουνίου σσ. 45β, 46β-47α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 27 Οκτωβρίου 1917 έως 13 Ιουνίου σσ. 48β, 51β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 5 Οκτωβρίου 1918 έως 27 Ιουνίου σσ. 52β, 53β-55α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 17 Σεπτεμβρίου 1919 έως 17 Ιουνίου σσ. 55β, 56β-57β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1920 έως 9 Ιουνίου σσ. 58β, 59β-61α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 13 Ιουνίου σσ. 61β, 62β-66β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1922 έως 26 Ιουνίου σσ. 67β, 70β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1924 έως 22 Ιουνίου σσ. 71α-73α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 22 Δεκεμβρίου 1924 έως 30 Ιουνίου e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

7 224 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ. 73β-76α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 28 Σεπτεμβρίου 1926 έως 30 Ιουνίου σσ. 76β-78β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 29 Σεπτεμβρίου 1927 έως 30 Ιουνίου x14 εκ., Βιβλίο εγγραφών μαθητριών, μισθοδοσία προσωπικού και διαφόρων εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ε τών σσ. 100 γραμμένες: 2-5,24-57, 60-65, 69-73, λευκές: 1,6-23,58-59,66-68,74-83, Κώδικας πανόδετος. Φέρει στο κέντρο ετικέτα ημικατεστραμμένη με τον τίτλο «JOURNAL» και στη ράχη μικρότερη με τον ίδιο τίτλο σσ. 2-5: Εγγραφές μαθητριών σχολικού έτους σσ : Γενικό μισθολόγιο προσωπικού σσ : Γενικά έξοδα σ. 69: Προϋπολογισμός εξόδων του σχολικού έτους σσ : Μισθοδοσία προσωπικού του σχολικού έτους σσ : Λογαριασμός λαχείου σσ : Έξοδα για τους εργολάβους Στέφανο Καραγιαννίδη και Ιωάννη (Παριάκη;), ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών , σσ γραμμένες: 2-37, ,76-88, , λευκές: 1, 38-59,74-75, 89, ,116 Κώδικας χαρτόδετος. Στις γωνίες υπάρχουν σιδεράκια. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-37: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ.76-88: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου). 8.32x21 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολείου των ετών σσ. 77 (διπλές) Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 9. Ο κώδικας από τη σ. 60 προς τη σ. 115 είναι γραμμένος ανάστροφα. 10. Ο κώδικας φέρει έντυπη διπλή αρίθμηση σύμφωνα με την Οθωμανική αρίθμηση, e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

8 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 225 γραμμένες: 2-28,29-36, 38-58, 60-67,70,72-99, λευκές: 1,29,37,39,59,68-69,71, ,103 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-14: Ύλη διδαχθείσα κατά το πρώτο εξάμηνο της Αστικής Σχο λής του σχολικού έτους σσ : Ύλη διδαχθείσα κατά το δεύτερο εξάμηνο της Αστικής Σχολής του σχολικού έτους σσ. 28, 30-36: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο λικό έτος σσ. 38, 40-57: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος σσ. 58, 66-67: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο λικό έτος σσ. 70, 72-90: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολικό έτος σσ. 102, : Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχο λικό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολι κό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος ,5x17,5 εκ., Γενικό μισθολόγιο των καθηγητών και του προσωπικού του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των σχολικών ετών και σσ. 76 (διπλές) γραμμένες: 1,2α, 3α-40β λευκές: 2β, 41α-76β Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση ,5x17,5 εκ., Ταμείο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 76 (διπλές) γραμμένες: 1-48 λευκές: δηλ. αρχίζει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα για πρακτικούς λόγους. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

9 226 Πασχάλης Βαλσαμίδης Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ γραμμένες: 4-23,25-105, , λευκές: 1-3, 24,106, ,126 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση σσ. 4-23: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ , , : Κατάλογος διδάκτρων μαθητριών που διδάσκονται πιάνο, βιολί και ζωγραφική x20,5 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασιακού Τμήματος των ετών σσ γραμμένες: 3, 5-21, 23-48, 51, 53-66, 69, 71-78, 81, 83, 85-90, 93-94, 97-98, , , 109, , 119, , , , , ,147, , , , , λευκές: 1-2, 4, 22, 49-50, 52, 67-68, 70, 79-80, 82, 84, 91-92, 95-96, , , , 110, , , , , , 136, , , , , ,168, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 3 φέρει τον τίτλο «'Ύλη διδαχθεΐσα / εν τω Γυμνασιακω Τμήματι / κατά τό σχολικόν έτος / ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 5-21: Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και F τάξεων του Γυμνασίου σσ : Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους σσ. 51, 53-66: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα σίου κατά την πρώτη και δεύτερη τριμηνία του σχολικού έτους σσ. 69,71-78: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα σίου κατά το σχολικό έτος σσ. 81, 83-90, 93-94, 97-98, , ,109, ,119,123124, , , 135, , 147, , , , , : Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 12. Ο κώδικας από τις σσ προς τις σσ είναι γραμμένος ανάστροφα. 13. Τις σελίδες του κώδικα αρίθμησε ο γράφων. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

10 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγω γείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 77 (διπλές) γραμμένες: 1-77 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στη στάχωση υ πάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέ τα με τον ίδιο τίτλο στη ράχη του σσ. 1α-16β: Του έτους σσ. 17α-40β: Του έτους σσ. 41α-41β: Γενική κατάσταση του Προτύπου Παρθεναγωγείου του σχολικού έτους σσ. 42α-77: Ταμείο, σχολικού έτους x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί ου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 77 (διπλές) γραμμένες: 2α-27β, 30α-32β λευκές: Ια, 28α-29β, 33α-77β Κώδικας πανόδετος σε άριστη κατάσταση. Στη στάχωση υπάρχει ετικέ τα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέτα με τον ίδιο τίτλο στη ράχη του σσ. 2α-24β: Μισθοδοσία διδασκάλων και προσωπικού σ. 25: Ενοίκια σχολής σ. 26: Γενικά έξοδα της σχολής σ. 27: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της σχολής του σχολι κού έτους σσ. 30α-32β: Μισθοδοσία προσωπικού ,5x20 εκ., Ύλη διδαχθείσα στο Δημοτικό Τμήμα του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 3,5-31,41,43-75,77, , , , ,147149, , , , , , , , , , , , , , , , , 268, , , , , , 317, , λευκές: 1-2, 4, 40, 42, 76, 78, , , , , , , , , , , , , , 208, 14. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 15. Μεταξύ των σσ έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. 16. Μεταξύ των σσ έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

11 228 Πασχάλης Βαλσαμίδης 212, , , 242, 246, , , , , 280, , , 316, 318, , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη σχεδόν κατεστραμμένη. Δεν είναι σε καλή κατάσταση σσ. 3, 5-39: Σχολικό έτος («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ. 41,43-75: Σχολικό έτος («Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ. 77,79-114: Σχολικό έτος («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 317, , : Ύλη διδαχθεΐσα κατά το σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ γραμμένες: 4-33, 35-59, 61-67, λευκές: 1-3,34, 60, , Κώδικας πανόδετος με πάνινη ράχη. Οι γωνίες του είναι καλυμμένες με πανί. Δεν σώζεται σε καλή κατάσταση σσ. 4-33: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο πιστοποιητικών Γυμνασιακού και Αστικού Τμή ματος του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά των ετών σσ γραμμένες: 3-21,23,25-31, 33-35, 37-41,43-47, 51-57,59, 61, 63 λευκές: 2,22,24,32,36,42,48-50,58,60,62, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Βιβλίον Πιστοποιητικών / Γυμνασιακοί) Τμήματος / και / Αστικοί) / ». Σώ ζεται σε καλή κατάσταση. 17. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 18. Ο κώδικας από τη σ. 112 προς τη σ. 129 είναι γραμμένος ανάστροφα. 19. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

12 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 3-21: Σχολικό έτος Αντίγραφα πιστοποιητικών από 21 Σεπτεμβρίου 1915 έως 23 Μαΐου σσ. 23,25-31: Σχολικό έτος Αντίγραφα απολυτηρίων, απο δεικτικών και ενδεικτικών από 19 Σεπτεμβρίου έως 19 Ιουλίου σσ : Σχολικό έτος Αντίγραφα αποδεικτικών του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στ. Νούκα και Αγλαΐας Σχινά από 8 Δεκεμβρί ου 1917 έως 8 Ιουλίου σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ. 59, 61, 63: Εκδοθέντα πιστοποιητικά των σχολικών ετών , , και x17,5 εκ., Βιβλίο πληρωμής καθηγητών των ετών σσ γραμμένες: 3,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,43,45,47, 49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89-93,95, 97, 99, ,106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128, , 134,136,139,140,143,144,146,148,150,152,154 λευκές: 1-2,4-8,10-12,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32-34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88, 94,96,98,100,107,109,111,113,115,117,118,121,123,125,127,129,133,135, 137,138,141,142,145,147,149,151,153, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Δεν διατηρείται σε καλή κατά σταση σσ. 3, 9,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ. 41, 43,45, 47,49, 51, 53, 55, 57, 59 22, 61: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ. 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89-92: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ. 93, 95, 97, 99, : Σχολικό έτος (Δημοτικού). 20. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 21. Ο κώδικας από τη σ. 106 προς τη σ. 154 είναι γραμμένος ανάστροφα. 22. Σημειώνονται στις σσ. 59, 61 οι μισθοί του δασκάλου Ν. Κεσανλή του σχολικού έτους e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

13 230 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ ,134,136,139,140,143,144,146,148,150,152,154: (Γυ μνασίου) σσ. 106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128: (Δημοτικού) x25 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 120 γραμμένες: 2-15,17-23 λευκές: 1,16, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-15: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x16 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί ου των ετών σσ. 200 γραμμένες: 2-3, 5-59, 61-99, , λευκές: 1,4, 60,100,142 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση σσ. σσ. σσ. σσ. σσ. 2-3: Ταμείο Απριλίου-Μαΐου : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο μαθητριών του Γυμνασίου των ετών σσ γραμμένες: 3-15 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-7: Σχολικό έτος σσ. 8-15: Σχολικό έτος ,5x19,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 200 γραμμένες: 1-10,12-51, , ,168, , , λευκές: 11,52,114,168,170,179,191 Κώδικας πανόδετος. 23. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

14 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1-10,12-51: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ ,169: Σχολικό έτος σσ , , : Σχολικό έτος Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί) ,5x19,5 εκ., Βιβλίο δαμαλισμού (εμβολιασμού κατά της ευλογιάς) του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 2-27 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΥ / Σχολ. έτος ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση x17 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του σχολικού έτους σσ. 99 (διπλές) γραμμένες: 1-29α, 30α λευκές: 29β, 30β-99 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Εκπαιδευτήρια» x20,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων και οικότροφων των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-7, 9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,39,41,43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,111,113,115,117,121,119,121,123,125, 127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155,173,175,177179, , , , , , λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92, 94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128,130, 132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154, ,174,176,178, 180, , ,219, ,230, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπήρχε ετικέτα που έφερε τίτλο. Δυ στυχώς έχει καταστραφεί. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, 47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93, 24. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

15 232 Πασχάλης Βαλσαμίδης 95, 97, 99,101,103,105,107, 111, 113,115,117,119,121,123,125,127,129,131, 133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155: Διάφορα έσοδα και έξοδα σσ. 173, , : Αγορά τροφίμων, ενοίκιο και μισθοδοσία προσωπικού σσ , , , , : Οικότροφοι x17 εκ., Βιβλίο εξόδων του οικοτροφείου του σχολικού έτους σσ. 97 (διπλές) +1 γραμμένες: Ια, 2α-21β, 22β, 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63(3,64β, 65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β λευκές: 1β, 22α, 23α-34α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 71α, 74α, 75α, 76α-97β Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Οίκοτροφεΐον». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. Ια, 2α-21β, 22β: Έξοδα σχολικού έτους σσ. 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β: Καθολικό Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί) x16,5 εκ., Βιβλίο παρουσίας διδασκόντων των ετών σσ γραμμένες: 2-68 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει έντυπα τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ». Διατηρείται σχε δόν σε καλή κατάσταση σσ. 2-65: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος (ακατάγραφο) λυτά έγγραφα και ένας φάκελος των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά x17 εκ., Τετράδιο ελέγχου του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ε τών σσ Δική μας αρίθμηση. 26. Σελιδαριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

16 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 233 γραμμένες: 1-11 λευκές: Το τετράδιο φέρει τον τίτλο «Ειδικός "Ελεγχος / του / Προτύπου Παρ θεναγωγείου». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-7: Τάξεις Α' και Β' του σχολικού έτους σσ. 8-11: Τάξη Β' του σχολικού έτους x20,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-145, λευκές: 146, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα ημικατεστραμμένη με τίτλο «Έκπαιδευτή[ρια]>>. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-73: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους σσ. 119 (διπλές) γραμμένες: 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 110β, l l l ß, 112β, 113β, 114β, 115β-116β, 117β, 118β, 119β λευκές: 3α, 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α-110α, 111α, 112α, 113α, 114α, 115α, 116α, 117α, 118α, 119α Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β: Διάφορα έξοδα από 1 Σεπτεμβρίου 1931 έως 30 Σεπτεμβρίου σσ. 110β, l l l ß, 112β, 113β, 114β, 115β: Μισθοδοσία προσωπικού σσ. 116α-β: Ενοίκια σ. 117β: Αγορά ψωμιών σ. 118β: Αγορά κρεάτων σ. 119β: Αγορά γάλακτος.

17 234 Πασχάλης Βαλσαμίδης ,5x19,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 125 (διπλές) 126 γραμμένες: 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β, 83β, 84β, 85β, 86β, 87β, 116β, 117β, 118β, 119β,120β,121β,122β,123β,124β,125β λευκές: 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α-61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 71α, 72α, 73α, 74α, 75α, 76α, 77α, 78α, 79α, 80α, 81α, 82α, 83α, 84α, 85α, 86α, 87α, 88α-116α, 117α, 118α, 119α, 120α, 121α, 122α, 123α, 124α, 125α, 126 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β: Διάφορα έξοδα από 3 Σεπτεμβρίου 1932 έως 30 Σεπτεμβρίου σσ. 116β, 117β, 118β, 119β, 120β, 121β: Μισθοί προσωπικού σ. 122β: Ενοίκιο σ. 123β: Αγορά ψωμιών σ. 124β: Αγορά κρεάτων σ. 125β: Αγορά γάλακτος x20,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 99 (διπλές) γραμμένες: 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β, 96β,97β,98β, 99β λευκές: 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α-90α, 91α, 92α, 93α, 94α, 95α, 96α, 97α, 98α, 99α Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση.

18 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β: Διάφορα έξοδα από 20 Σεπτεμ βρίου 1933 έως 18 Σεπτεμβρίου σσ. 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β: Μισθοί προσωπικού σ. 96β: Ενοίκιο σ. 97β: Αγορά ψωμιών σ. 98β: Αγορά γάλακτος σ. 99β: Αγορά κρεάτων ,5x15,5 εκ., Βιβλίο προσωπικού σσ γραμμένες: 2-51, 53-99,101 λευκές: 1,52,100, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση η ετικέτα φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / Προσωπικού / Εκπαιδευτηρίων». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-51: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ. 101: Σχολικό έτος (απλή αναφορά) ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 1-27, 30-31, 34-35, 38-43, 48-58, 60-61, 64-65, 68-73, 76-95, 9799, ,107 λευκές: 28-29,32-33,36-37,44-47,59,62-63,66-67,74-75,96,100,106, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση x21,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 200 γραμμένες: 1-9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, , 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 127,129,131,133,135,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199 λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, , 92, 94,96, 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126, 128,130,132,134, ,182,184,186,188,190,192,194,196,198, Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 28. Τις σελίδες του κώδικα ο γράφων.

19 236 Πασχάλης Βαλσαμίδης Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-9,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 127,129,131,133,135: Διάφορα έξοδα από 15 Σεπτεμβρίου 1934 έως 30 Σε πτεμβρίου σσ. 181,183,185,187,189, σ. 193: Ενοίκιο σ. 195: Αγορά ψωμιών σ. 197: Αγορά γάλακτος σ. 199: Αγορά κρεάτων ,5x20,5 εκ., Πρακτικά Συλλόγου Αποφοίτων Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά σσ γραμμένες: 3-5,7-13,18,23-24,26-27,32-36,52-54 λευκές: 1-2, 6,14-17,19,22,25,28-31, 37-51, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 3-5: Πρακτικά από 4 Δεκεμβρίου 1935 έως 10 Απριλίου σσ. 7-13: Πρακτικά του σχολικού έτους (από 25 Σεπτεμ βρίου 1935 έως 20 Ιουνίου 1936) σ. 18: Γενική Συνέλευση, 21 Οκτωβρίου σσ : Γενική Συνέλευση, 22 Δεκεμβρίου σ. 26: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 18 Ιανουαρίου σ. 27: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 23 Ιανουαρίου σσ : Πρακτικά από 22 Μαρτίου έως 27 Νοεμβρίου σσ : Πρόχειρες σημειώσεις περί ψηφοφορίας x22 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 204 γραμμένες: 1-7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65-77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 101, , , ,187,189,191, , ,201,203 λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,78-102, , ,186,188,190,192, 196,198,200, 202,204 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα. Διατηρείται σε κα λή κατάσταση. 29. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα.

20 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1-7,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65-77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 101, : Σχολικό έτος σσ , : Σχολικό έτος σσ. 185,187,189,191, : Μισθοί προσωπικού των σχολικών ετών και σ. 197: Ενοίκιο των ετών σ. 199: Αγορά ψωμιών κατά τα σχολικά έτη και σ. 201: Αγορά γάλακτος κατά τα σχολικά έτη και σ Αγορά κρεάτων κατά τα σχολικά έτη και λυτά έγγραφα x17 εκ., Βιβλίο μαθητριών του οικοτροφείου των ετών σσ γραμμένες: 2-8, 16-18, 20-22, 24-29, 36-46, 54-57, 60-71, 76-81, 88-96, 98103, , , , , λευκές: 1, 9-15,19, 23, 30-35, 47-53, 58-59, 72-75, 82-87, 97, ,117, ,141,153,156 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Μαθήτριαι / Οικοτροφείου / ». Το κάτω μέρος της στάχωσης έχει κατα στραφεί ,5x20 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Δημοτικού του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 3-4,7,9,11,13,15,17-21,23,25,27,29,33-35,39-43,45-46,51,53, 57,59-60,63,73,77-95, , , , ,123,125,127,129,133, 145,147,157,159,161,163,165,167,169,171,173,177,179,181,187,189,191,195196, , ,213,215, , , , , λευκές: 1,5-6,8,10,12,14,16,22,24,26,28,30-32,36-38,44,47-50,52,58, 61-62,64-68,70-72,74-76,96-100,106, , ,122,124,126,128,130132, ,146, ,158,160,162,164,166,170,172, ,178,180, 182,188, 190, , , , , 214, , , , , , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Βιβλίον ύλης / Δημοτικοί) / Τμήματος / ». 30. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 31. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 32. Στο επάνω μέρος των σο έχει αφαιρεθεί μικρό τμήμα.

21 238 Πασχάλης Βαλσαμίδης x25 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 120 (διπλές) + 1 γραμμένες: Ι α - İ l a, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α, 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α, 101α, 102α, 103α, 104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121 λευκές: 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 65β, 67β, 95(3, 96β, 97β, 98β, 99β, ΙΟΟβ, 101β, 102β, 103β, 104β, 105β, 106β Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. Ι α - İ l a, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α: Διάφορα έξοδα από 20 Ιανουαρίου έ ως 17 Δεκεμβρίου σσ. 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α: Διά φορα έξοδα από 7 Ιανουαρίου έως 25 Σεπτεμβρίου σσ. 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α: Διάφορα έξοδα σχολικού έτους σσ. 101α, 102α, 103α, 104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121: Διάφορα έ ξοδα σχολικού έτους λυτά έγγραφα x26 εκ., Βιβλίο εξόδων του Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολεί ου των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-2, 4-24, 26, 28-38, , , 148, , 162, 164, 166,168 λευκές: 3,25,27,39-118,140,147,149,158,161,163,165,167, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-2,4-20: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος σσ ,26,28-38: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος σσ : Δημοτικό. Σχολικό έτος σσ ,148, ,162,164,166,168: Δημοτικό. Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 149 (διπλές)

22 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 239 γραμμένες: 1α-80α, 81β-113α, 134β-148β λευκές: 81α, 133β, 134α, 149α-β Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «1946 /1951 / αγλαϊα Νικολ. Σχοινα». Διατηρείται σχε δόν σε καλή κατάσταση σσ. 1α-41β: Σχολικό έτος σσ. 42α-80β: Σχολικό έτος σσ. 81β-122β: Σχολικό έτος σσ. 123α-133α, 134β-147β: Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του Γυμνασίου των ετών σσ γραμμένες: 2-15,17, 22-33, 35-37, 40-43, 46-49, 52-53, 55-67, 70-81, 83-95, , λευκές: 1,16,18-21,34,38-39,44-45,50-51,54, 68-69, 82, 96,110, Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση φέρει ετικέτα με τίτλο «Γυμνασίου». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-15: Σχολικό έτος σσ. 17,22-33: Σχολικό έτος σσ ,40-43,46-49,52-53: Σχολικό έτος σσ , 70-81: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος λυτά έγγραφα x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 2-15, 17, 20-33, 35-51, 53-55, 58-59, 62-69, 72-85, 87-99, , λευκές: 1,16,18-19, 34, 52, 56-57, 60-61,70-71, 86, ,106 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που έφερε τον τίτλο «Δημοτικοί)». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-3, 6-33: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ. 4-5: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). 33. Η σελιδαρίθμηση έγινε από τον γράφοντα. 34. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 16

23 240 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σ. 53: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σσ ,58-59, 62-69: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ , 92-99, : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σ. 107: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) ,5x20 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των Εκπαιδευτηρίων Θηλέ ων των ετών σσ. 151 (διπλές) γραμμένες: 1-147,148,149,150,151 λευκές: 147β, 148β, 149β, 150β, 151β Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο: «Ταμεϊον / Εκπαιδευτήρια Θηλέων / Αγλαΐας Ν. Σχινα / Δ. Βασιλ. Ό λ γ α ς 159 / =1952=» σσ. 1-52: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ ,148,149,150,151: Σχολικό έτος ,5x19,5 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του γυμνασίου, του δημοτικού και του νηπιαγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 1-39,41-59,75-87, , , , λευκές: 40, 60-74, 88,102, ,118, , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον αριθμό 80. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-16: Σχολικό έτος (Δημοτικού). σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού). σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού). σ. 56: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). 35. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα.

24 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σ. 58: Ισραηλιτική κοινότητα σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ , : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος ; σσ : (Νηπιαγωγείου) ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των οικότροφων (αχρονολόγητο). σσ γραμμένες: 2-9,11-18,20-40,42-53,56-57,60-85,87-94,96-112, ,120 λευκές: 1,10,19,41,54-55,58-59, 86, 95, , , Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση ,5x15,5 εκ., Βιβλίο μαθητριών οικοτροφείου, αχρονολόγητο. σσ γραμμένες: 1-21,23-29, 31-35, 37-41,43-73, 77-81, 83-84, 87-94, λευκές: 22,30,36,42,74-76,82-85, 95-96, Κώδικας χαρτόδετος x17 εκ., Τετράδιο εσόδων και εξόδων του οικοτροφείου, αχρονο λόγητο. σσ γραμμένες: 2-35, 37-41,43-44,47-52, 55, 57-60, 63, 65, 91-94, ,118 λευκές: 1,36,42,45-46,53-54,56,61-62,64,66-90,95-98, , Στο εξώφυλλο φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / Εσωτερικών / μαθητριών». Διατηρείται σε καλή κατάσταση λυτά έγγραφα. Β' ΕΓΓΡΑΦΑ Φάκελος 1 Λόγοι /Εκδηλώσεις 1. Λόγος, εννέα χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Στεφάνου Νούκα (1914). 2. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος Δική μας αρίθμηση. 37. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 38. Τις σελίδες αρίθμησε ο γράφων.

25 242 Πασχάλης Βαλσαμίδης 3. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά στα εγκαίνια του γραφείου του Συλλόγου Αποφοίτων (1948) Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), 17 Ιου λίου Αποχαιρετιστήριος λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις τελειόφοιτες, 7 Ιουλίου Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Προσφώνηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κατά τον εορτασμό της πεντηκονταετηρίδος της Σχολής Στεφάνου Νούκα - Αγλαΐας Σχινά, Ιούνιος Χαιρετισμός του Μπαρούχ Σιμπή σε τελετή της σχολής που πραγμα τοποιήθηκε στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών στις 18 Ιουνίου Πέντε σχέδια ομιλιών (πρόχειρα) της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθή τριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητα. 11. Λόγος του επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Ευρ. Φιλιππίδη προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητο. 12. Λόγος της προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Αγλαΐας Σχινά, αχρονολόγητο. 13. Διάγραμμα εορτής της σημαίας, αχρονολόγητο Κείμενο της Αγλαΐας Σχινά για τη σημαία, αχρονολόγητο. Εγκύκλιοι 1. Εγκύκλιος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προς τον κλήρο και τον ευσεβή λαό της μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη 12 Αυγούστου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί των οφειλετών της εκπαιδευτικής εισφοράς, Θεσσαλονίκη 2 Ιουλίου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 39. Πα τον λόγο βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ Ο λόγος δημοσιεύτηκε. Βλ. ό.π., σσ Πριν την παρέλαση της 26ης Οκτωβρίου εορταζόταν η Εορτή της Σημαίας. Κατά παράδοση η σημαία των Εκπαιδευτηρίων γινόταν από την Αγλαΐα Σχινά στη σημαιοφόρο, τη μαθήτρια που αρίστευε στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Περισσότερα για τις παρε λάσεις και τη γιορτή της σημαίας βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ , κυρίως στις σα , όπου δημοσιεύεται το διάγραμμα της εορτής της σημαίας.

26 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 243 περί καταβολής της εκπαιδευτικής εισφοράς των μαθητών, Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Ιδιωτικών Σχο λείων, Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων, Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών-Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων περί διορισμών των δασκάλων και νη πιαγωγών, Θεσσαλονίκη 18 Μαΐου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολεί ων προς τους διευθυντές των Ξένων Σχολείων περί προσλήψεως του διδα κτικού προσωπικού των Ιδιωτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος , Θεσσαλονίκη 25 Αυγούστου Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ - ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί καταργήσεως της ειδικής εισφοράς κατά το σχολι κό έτος , Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ'- ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί κρίσεως και εγγραφής στον πίνακα προακτέων, Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τους γενικούς επιθεωρη τές της Μέσης Εκπαίδευσης, τους διευθυντές προτύπων σχολείων, γυμνα σιάρχες Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και σε νομαρχιακούς επιθεωρη τές Σωματικής Αγωγής περί προγραμματισμού αγωνισμάτων κλασικού αθλη τισμού, Αθήνα 2 Ιανουαρίου Εγκύκλιος της «Ένωσις Λυκειαρχών Βορείου Ελλάδος» προς τους λυκειάρχες της Βορείου Ελλάδος, αχρονολόγητο. Φάκελος 2 Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών/δασκάλων και και και και και και και και και δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων του του του του του του του του του έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Δήμου Υμηττού που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005".

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ε40/9-17.1.2005 ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005". Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Ε40/14/18-1-2007 Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ Συνοπτική περιγραφή Φακέλων Φ.1. Μεγάλο ντοσιέ με 11 φακέλους και λίγα λυτά. Τίτλοι φακέλων : α. 1 Α' Ιδρυτικό Συνέδριο - 2' Β' Σύνοδος Κ.Σ. - 3 Γ' Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 192 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009 ΖΕΥΓΩΛΗ ΕΡΣΗ (Κολλέγιο Αθηνών) E-mail: ersopoulo@hotmail.com Είναι τελειόφοιτη της Πρώτης Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Lower και γνωρίζει Γαλλικά. Τα προσωπικά τhς ενδιαφέροντα είναι η μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα Εκπαιδευτικού Έτους 2013-2014 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013-2014

Χρονοδιάγραµµα Εκπαιδευτικού Έτους 2013-2014 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 Χρονοδιάγραµµα Εκπαιδευτικού Έτους 2013-2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ EKΠAIΔEYΣHΣ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 11 / 08 / 2015

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 11 / 08 / 2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ:6ΛΤΛ465ΦΘ3-7Λ4 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 11 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με Απόδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Λάρισα 29.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1514/95363

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17 Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Θέμα: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 και προκήρυξη εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κολλέγιορόδου Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Σχολικό έτος 2011/12

κολλέγιορόδου Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Σχολικό έτος 2011/12 κολλέγιορόδου Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Σχολικό έτος 2011/12 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟ ΟΥ Α.Ε.Μ.Ε. Βρεφονηπιακός Σταθµός - Νηπιαγωγείο - ηµοτικό - Γυµνάσιο - Λύκειο - Ι.Β. 10ο χλµ Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος Τ: +30 22410 87747

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *** Δημητρίου Θεοχ. Κύρου *** Όπως είναι γνωστό, η Καβάλα και οι περιοχές που αποτελούν σήμερα τον ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» 20-21 Απριλίου 2013, Σάββατο- Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής»

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 23-4-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/21/3162 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα