Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37, 219-269."

Transcript

1 Μακεδονικά Τομ. 37, 2008 Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά Βαλσαμίδης Πασχάλης /makedonika.53 Copyright 2008 Πασχάλης Βαλσαμίδης To cite this article: Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37, e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

2 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Α Γ Λ Α Ι Α Σ ΣΧΙΝΑ Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών Ερευνών και προέρχονται κυρίως από δωρεές ή από μέλη και φίλους της. Έ ν α από τα σημαντικότερα αρχεία που αφορά την εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης είναι το αρχείο των Εκπαιδευτη ρίων της Αγλαΐας Σχινά, το οποίο περιήλθε στην Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών μετά τον θάνατο της Αγλαΐας Σχινά (1974). Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, εσόδων και εξόδων, διδαχθείσης ύλης, διδά κτρων των μαθητριών, πιστοποιητικών σπουδών, μισθολόγια, καθώς και φακέλους εγγράφων που περιέχουν την αλληλογραφία του σχολείου, την προσωπική αλληλογραφία της Αγλαΐας Σχινά, φωτογραφίες, ευχετήριες κάρτες, καρτ-ποστάλ κ.λπ. Για τα Εκπαιδευτήρια Σχινά υπάρχει επίσης αρ χειακό υλικό στα αρχεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Θεσσαλονίκης 1. Τα εκπαιδευτήρια ιδρύθηκαν από τον Στέφανο Νούκα 2 το 1905 με την ε πωνυμία Στεφάνου Νούκα Πρακτικόν ταβάλλεται πολύ σύντομα ως Πρότνπον Παρθεναγωγείον. Ο τίτλος αυτός με Παρθεναγωγείον3\ ενώ το επόμενο 1. Βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά (Ιδρυτής Στέφανος Νούκας) , Θεσσαλονίκη 1997, σ Ο Στέφανος Νούκας γεννήθηκε στη Δράμιτσα της επαρχίας Βοΐου. Διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στη σχολή Τζιβαλίου της Κωνσταντινούπολης. Συνέχισε τις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη συνέχεια σπούδασε Θεολογία. Μετά τις θεο λογικές σπουδές του αναχώρησε για την Αίγυπτο, όπου δίδαξε πέντε χρόνια στην Αμπέτειο Σχολή Καΐρου. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας. Το 1871 ίδρυσε τα Εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανέπτυξε σημαντικό εκπαιδευτικό, φιλαν θρωπικό και κοινωνικό έργο. Απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου Περισσότερα βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ * Κ. Σκόκος, «Φυσιογνωμίαι εκ του έξω Ελληνισμού», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1910, εν Αθήναις 1910, σσ * Παναγιώτης Παπανικολάου, Ο κοσμοκαλόγερος Στέφανος Νούκας, Θεσσαλονίκη 1954* Αγγελική Μεταλλινού (Π. Τσιώμου), Τύποι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1945, σ. 20* Πέτρος Φωτεινός, «Στέφανος Νούκας», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 8 (1932) Δημήτριος Χατζόπουλος, «Στέφανος Νούκας. Ο Λόγιος Ιεροδιάκονος», Μακεδονι κόν Ημερολόγιον 23 (1953) 65-70* Ν. Δελιαλής - 1. Χασιώτης, «Ο Στέφανος Νούκας ( ). Η "Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης" και η ίδρυση της Σχολής του Τσο τυλίου (1871)», Μακεδόνικη Ζωή, τχ. 37 (1969) Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Το εν Θεσσαλονίκη "Πρότυπον Παρθεναγωγείον"», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1909, εν Αθήναις 1909, σσ e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

3 220 Πασχάλης Βαλσαμίδης σχολικό έτος διαμορφώνεται σε Πρότνπον Ελληνογαλλικόν Παρθεναγωγείον Στεφάνου Νονκα4. Στη συνέχεια (κατά τα σχολικά έτη έως ) επικρατεί η επωνυμία Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στε φάνου Νονκα. Το σχολικό έτος η επωνυμία της σχολής διαμορφώ νεται σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα (Αγλαΐας Σχινά) και μετά το 1916 σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα - Αγλαΐας Ν. Σχινά, ενώ από το σχολικό έτος ονομάζεται Εκπαώεντήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχι νά - Ιδρντής Στ. Νούκας έως το 19745, οπότε σταμάτησε η λειτουργία της. Το αρχείο της Αγλαΐας Σχινά ταξινομήθηκε σε οκτώ μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει 49 κώδικες. Η αρίθμηση 1-49 δόθηκε κατά χρονολογι κή σειρά. Κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί σελιδαρίθμηση όπου δεν υπήρχε και η οποία έγινε με το μολύβι από τον γράφοντα. Από τους 49 κώδικες οι 3 είναι αχρονολόγητοι. Ο παλαιότερος κώδικας χρονολογείται το 1907 και ο τελευ ταίος το Οι πρώτοι 11 συντάχθηκαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή έως την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το Εγγραφές στους κώδικες που έχουμε στο αρχείο μας υπάρχουν έως το Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα έγγραφα, τα οποία ταξινομήθηκαν κατά θέμα και κατά χρονολογική σειρά, όπως π.χ. λόγοι/εκδηλώσεις, εγκύ κλιοι, διορισμοί καθηγητών, αλληλογραφία κ.λπ. Το αρχαιότερο χρονολο γείται το 1914, ενώ το τελευταίο φέρει χρονολογία το Αποτελείται από 7 φακέλους. Το τρίτο μέρος περιέχει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο εκδρομής στην Πε λοπόννησο που πραγματοποιήθηκε από Αυγούστου (αγνώστου έ τους) και δύο βιβλία σχεδίων κοπτικής. Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει φωτογραφίες των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Διαιρείται σε εννέα φακέλους και συμπεριλαμβάνει ένα άλ μπουμ φωτογραφιών από την εκδρομή που πραγματοποίησε η σχολή στην Κωνσταντινούπολη από 5-15 Απριλίου Το πέμπτο μέρος περιέχει ευχετήριες κάρτες προς την Αγλαΐα Σχινά που στάλθηκαν από φίλους και μαθήτριες της και καρτ-ποστάλ διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Το έκτο μέρος παρουσιάζει τις κορνίζες-φωτογραφίες, όπως π.χ. της Αγλαΐας Σχινά, του μουσικοσυνθέτη Αιμίλιου Ριάδη κ.ά. Το έβδομο μέρος περιλαμβάνει μετάλλια/πλακέτες που απονεμήθηκαν στην Αγλαΐα Σχινά, στη σχολή και στις μαθήτριες. 4. Κανονισμός και πρόγραμμα αναλυτικόν του εν Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1895 ιδρνθέντος Ελληνογαλλικόν Εμπορικού και Πρακτικού Λυκείου Στεφάνου Νούκα 1901, Εν Θεσσαλονίκη [1901]. 5. Περισσότερα βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ Πα την εκδρομή βλ. ό.π., ο e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

4 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 221 Το όγδοο μέρος παρουσιάζει τις σφραγίδες που διασώθηκαν και χρησι μοποιούσαν τα εκπαιδευτήρια. Στο τέλος γίνεται λόγος για την ιστορική ση μαία του σχολείου. Όλο αυτό το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην Εταιρεία Μακεδό νικων Σπουδών και θεωρείται σπουδαίο για την εκπαίδευση της Θεσσαλο νίκης, αλλά και εν γένει της Μακεδονίας, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εργασίας μας. Πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο για τους μελετητές της εκπαίδευσης και θα φέρει νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για τη Μακεδονία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά των Εκπαιδευτηρίων Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά υπήρξε πολύ μεγάλη στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Μακεδονία. Από τα σχολεία αποφοίτησαν μαθήτριες που αναδείχθηκαν στην κοινωνία, άνθρωποι των γραμμάτων και κατέλαβαν θέσεις τις οποίες υπηρέτησαν και υπηρετούν έως σήμερα. Η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων σταμάτησε με τον θάνατο της Αγλαΐας Σχινά. Α' ΚΩΔΙΚΕΣ 1. 27x19 εκ., Βιβλίο διδάκτρων, μισθοδοσίας καθηγητών, προσωπικού, εσόδων και εξόδων του έτους σσ. 100 (διπλές) γραμμένες: 1-33, 51, 53,55-65,70 λευκές: 34-50,52,54,66-69, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-33: Δίδακτρα. σ. 51: Τράπεζα Μυτιλήνης. σσ. 53,55-64: Μισθοί καθηγητών και προσωπικού. σ. 65: Ενοίκιο σχολής. σ. 70: Διάφορα έξοδα x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών , σσ. 100 (διπλές) γραμμένες: Ια-ΙΟα, 11β-39β, 40β-70β λευκές: 11α, 40α, 71α-100β Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση σσ. Ια-ΙΟα: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους σσ. 11β-39β, 40α: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους σσ. 40β-70β: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

5 222 Πασχάλης Βαλσαμίδης 3. 29x21 εκ., Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 145 γραμμένες: 1-28, λευκές: 29-30, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση σσ. 1-20: Πρακτικά από 28 Ιουλίου 1907 έως 9 Μάιου σσ : Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Πρακτικό των γονέων και κηδεμόνων, 17 Ιουνίου σσ : Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους λυτά έγγραφα x18 εκ., Βιβλίο συνεδριάσεων (προσκλήσεων) των μελών της Εφο ρείας του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 3-13 λευκές: 1-2,14-96 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατά σταση. Στο πάνω μέρος στην αριστερή μεριά έχει αφαιρεθεί μικρό κομμάτι σσ. 3-13: Συνεδριάσεις-προσκλήσεις των μελών της Εφορείας του Προτύπου Παρθεναγωγείου από 30 Αυγούστου έως 26 Ιουνίου ,5x20,5 εκ., Πρακτικά συνεδριάσεων του Προτύπου Παρθεναγω γείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 79 (διπλές) γραμμένες: 1β, 2β-8β, 9β, 10β-13β, 14β, 15β-19α, 20β-, 21β-24α, 25β, 26β28β, 29β, 30β, 31β, 32β-33β, 34β, 35β, 36β-38β, 39β, 40β-42β, 43β, 44β, 45β, 46β47α, 48β, 49β, 51α, 52β, 53β-55β, 56β-57β, 58β, 59β-61β, 62β-66β, 67β-78β λευκές: Ια, 2α, 9α, 10α, 14α, 15α, 19β-20α, 21α, 24β-25α, 26α, 29α, 30α, 31α, 32α, 34α, 35α, 36α, 39α, 40α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47β-48α, 49α, 50α-50β, 51β-52α, 53α, 56α, 58α, 59α, 62α, 67α, 79α-79β 7. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

6 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 223 Κώδικας πανόδετος. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Πρακτικά / του / Προτύ που / Παρθεναγωγείου /Στεφ. Νούκα / ». Διατηρείται σε καλή κα τάσταση σσ. 2β-8β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 25 Οκτωβρίου 1907 έως 9 Ιουνίου σσ. 9β, 10β-13β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 1 Σεπτεμβρίου 1908 έως 10 Ιουνίου σσ. 14β, 15β-19α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 17 Σεπτεμβρίου 1909 έως 14 Ιουνίου σσ. 20β, 21β-24α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 6 Σεπτεμβρίου 1910 έως 30 Απριλίου σσ. 25β, 26β-28β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 3 Οκτωβρίου 1911 έως 3 Μαΐου σσ. 29β, 30β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 5 Μαΐου σσ. 31β, 32β-33β, 34β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριά σεων από τις αρχές του σχολικού έτους έως 2 Μαΐου σσ. 35β, 36β-38β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 10 Σεπτεμβρίου 1914 έως 16 Ιουνίου σσ. 39β, 40β-42β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 29 Οκτωβρίου 1915 έως 18 Ιουνίου σσ. 43β, 44β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 21 Ιουνίου σσ. 45β, 46β-47α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 27 Οκτωβρίου 1917 έως 13 Ιουνίου σσ. 48β, 51β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 5 Οκτωβρίου 1918 έως 27 Ιουνίου σσ. 52β, 53β-55α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 17 Σεπτεμβρίου 1919 έως 17 Ιουνίου σσ. 55β, 56β-57β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1920 έως 9 Ιουνίου σσ. 58β, 59β-61α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 13 Ιουνίου σσ. 61β, 62β-66β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1922 έως 26 Ιουνίου σσ. 67β, 70β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1924 έως 22 Ιουνίου σσ. 71α-73α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 22 Δεκεμβρίου 1924 έως 30 Ιουνίου e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

7 224 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ. 73β-76α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 28 Σεπτεμβρίου 1926 έως 30 Ιουνίου σσ. 76β-78β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 29 Σεπτεμβρίου 1927 έως 30 Ιουνίου x14 εκ., Βιβλίο εγγραφών μαθητριών, μισθοδοσία προσωπικού και διαφόρων εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ε τών σσ. 100 γραμμένες: 2-5,24-57, 60-65, 69-73, λευκές: 1,6-23,58-59,66-68,74-83, Κώδικας πανόδετος. Φέρει στο κέντρο ετικέτα ημικατεστραμμένη με τον τίτλο «JOURNAL» και στη ράχη μικρότερη με τον ίδιο τίτλο σσ. 2-5: Εγγραφές μαθητριών σχολικού έτους σσ : Γενικό μισθολόγιο προσωπικού σσ : Γενικά έξοδα σ. 69: Προϋπολογισμός εξόδων του σχολικού έτους σσ : Μισθοδοσία προσωπικού του σχολικού έτους σσ : Λογαριασμός λαχείου σσ : Έξοδα για τους εργολάβους Στέφανο Καραγιαννίδη και Ιωάννη (Παριάκη;), ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών , σσ γραμμένες: 2-37, ,76-88, , λευκές: 1, 38-59,74-75, 89, ,116 Κώδικας χαρτόδετος. Στις γωνίες υπάρχουν σιδεράκια. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-37: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ.76-88: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου). 8.32x21 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολείου των ετών σσ. 77 (διπλές) Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 9. Ο κώδικας από τη σ. 60 προς τη σ. 115 είναι γραμμένος ανάστροφα. 10. Ο κώδικας φέρει έντυπη διπλή αρίθμηση σύμφωνα με την Οθωμανική αρίθμηση, e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

8 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 225 γραμμένες: 2-28,29-36, 38-58, 60-67,70,72-99, λευκές: 1,29,37,39,59,68-69,71, ,103 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-14: Ύλη διδαχθείσα κατά το πρώτο εξάμηνο της Αστικής Σχο λής του σχολικού έτους σσ : Ύλη διδαχθείσα κατά το δεύτερο εξάμηνο της Αστικής Σχολής του σχολικού έτους σσ. 28, 30-36: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο λικό έτος σσ. 38, 40-57: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος σσ. 58, 66-67: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο λικό έτος σσ. 70, 72-90: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολικό έτος σσ. 102, : Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχο λικό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολι κό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος ,5x17,5 εκ., Γενικό μισθολόγιο των καθηγητών και του προσωπικού του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των σχολικών ετών και σσ. 76 (διπλές) γραμμένες: 1,2α, 3α-40β λευκές: 2β, 41α-76β Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση ,5x17,5 εκ., Ταμείο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 76 (διπλές) γραμμένες: 1-48 λευκές: δηλ. αρχίζει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα για πρακτικούς λόγους. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

9 226 Πασχάλης Βαλσαμίδης Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ γραμμένες: 4-23,25-105, , λευκές: 1-3, 24,106, ,126 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση σσ. 4-23: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ , , : Κατάλογος διδάκτρων μαθητριών που διδάσκονται πιάνο, βιολί και ζωγραφική x20,5 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασιακού Τμήματος των ετών σσ γραμμένες: 3, 5-21, 23-48, 51, 53-66, 69, 71-78, 81, 83, 85-90, 93-94, 97-98, , , 109, , 119, , , , , ,147, , , , , λευκές: 1-2, 4, 22, 49-50, 52, 67-68, 70, 79-80, 82, 84, 91-92, 95-96, , , , 110, , , , , , 136, , , , , ,168, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 3 φέρει τον τίτλο «'Ύλη διδαχθεΐσα / εν τω Γυμνασιακω Τμήματι / κατά τό σχολικόν έτος / ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 5-21: Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και F τάξεων του Γυμνασίου σσ : Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους σσ. 51, 53-66: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα σίου κατά την πρώτη και δεύτερη τριμηνία του σχολικού έτους σσ. 69,71-78: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα σίου κατά το σχολικό έτος σσ. 81, 83-90, 93-94, 97-98, , ,109, ,119,123124, , , 135, , 147, , , , , : Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 12. Ο κώδικας από τις σσ προς τις σσ είναι γραμμένος ανάστροφα. 13. Τις σελίδες του κώδικα αρίθμησε ο γράφων. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

10 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγω γείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 77 (διπλές) γραμμένες: 1-77 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στη στάχωση υ πάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέ τα με τον ίδιο τίτλο στη ράχη του σσ. 1α-16β: Του έτους σσ. 17α-40β: Του έτους σσ. 41α-41β: Γενική κατάσταση του Προτύπου Παρθεναγωγείου του σχολικού έτους σσ. 42α-77: Ταμείο, σχολικού έτους x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί ου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 77 (διπλές) γραμμένες: 2α-27β, 30α-32β λευκές: Ια, 28α-29β, 33α-77β Κώδικας πανόδετος σε άριστη κατάσταση. Στη στάχωση υπάρχει ετικέ τα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέτα με τον ίδιο τίτλο στη ράχη του σσ. 2α-24β: Μισθοδοσία διδασκάλων και προσωπικού σ. 25: Ενοίκια σχολής σ. 26: Γενικά έξοδα της σχολής σ. 27: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της σχολής του σχολι κού έτους σσ. 30α-32β: Μισθοδοσία προσωπικού ,5x20 εκ., Ύλη διδαχθείσα στο Δημοτικό Τμήμα του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 3,5-31,41,43-75,77, , , , ,147149, , , , , , , , , , , , , , , , , 268, , , , , , 317, , λευκές: 1-2, 4, 40, 42, 76, 78, , , , , , , , , , , , , , 208, 14. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 15. Μεταξύ των σσ έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. 16. Μεταξύ των σσ έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

11 228 Πασχάλης Βαλσαμίδης 212, , , 242, 246, , , , , 280, , , 316, 318, , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη σχεδόν κατεστραμμένη. Δεν είναι σε καλή κατάσταση σσ. 3, 5-39: Σχολικό έτος («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ. 41,43-75: Σχολικό έτος («Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ. 77,79-114: Σχολικό έτος («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 317, , : Ύλη διδαχθεΐσα κατά το σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ γραμμένες: 4-33, 35-59, 61-67, λευκές: 1-3,34, 60, , Κώδικας πανόδετος με πάνινη ράχη. Οι γωνίες του είναι καλυμμένες με πανί. Δεν σώζεται σε καλή κατάσταση σσ. 4-33: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο πιστοποιητικών Γυμνασιακού και Αστικού Τμή ματος του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά των ετών σσ γραμμένες: 3-21,23,25-31, 33-35, 37-41,43-47, 51-57,59, 61, 63 λευκές: 2,22,24,32,36,42,48-50,58,60,62, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Βιβλίον Πιστοποιητικών / Γυμνασιακοί) Τμήματος / και / Αστικοί) / ». Σώ ζεται σε καλή κατάσταση. 17. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 18. Ο κώδικας από τη σ. 112 προς τη σ. 129 είναι γραμμένος ανάστροφα. 19. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

12 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 3-21: Σχολικό έτος Αντίγραφα πιστοποιητικών από 21 Σεπτεμβρίου 1915 έως 23 Μαΐου σσ. 23,25-31: Σχολικό έτος Αντίγραφα απολυτηρίων, απο δεικτικών και ενδεικτικών από 19 Σεπτεμβρίου έως 19 Ιουλίου σσ : Σχολικό έτος Αντίγραφα αποδεικτικών του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στ. Νούκα και Αγλαΐας Σχινά από 8 Δεκεμβρί ου 1917 έως 8 Ιουλίου σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ. 59, 61, 63: Εκδοθέντα πιστοποιητικά των σχολικών ετών , , και x17,5 εκ., Βιβλίο πληρωμής καθηγητών των ετών σσ γραμμένες: 3,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,43,45,47, 49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89-93,95, 97, 99, ,106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128, , 134,136,139,140,143,144,146,148,150,152,154 λευκές: 1-2,4-8,10-12,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32-34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88, 94,96,98,100,107,109,111,113,115,117,118,121,123,125,127,129,133,135, 137,138,141,142,145,147,149,151,153, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Δεν διατηρείται σε καλή κατά σταση σσ. 3, 9,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ. 41, 43,45, 47,49, 51, 53, 55, 57, 59 22, 61: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ. 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89-92: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ. 93, 95, 97, 99, : Σχολικό έτος (Δημοτικού). 20. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 21. Ο κώδικας από τη σ. 106 προς τη σ. 154 είναι γραμμένος ανάστροφα. 22. Σημειώνονται στις σσ. 59, 61 οι μισθοί του δασκάλου Ν. Κεσανλή του σχολικού έτους e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

13 230 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ ,134,136,139,140,143,144,146,148,150,152,154: (Γυ μνασίου) σσ. 106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128: (Δημοτικού) x25 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 120 γραμμένες: 2-15,17-23 λευκές: 1,16, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-15: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x16 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί ου των ετών σσ. 200 γραμμένες: 2-3, 5-59, 61-99, , λευκές: 1,4, 60,100,142 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση σσ. σσ. σσ. σσ. σσ. 2-3: Ταμείο Απριλίου-Μαΐου : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο μαθητριών του Γυμνασίου των ετών σσ γραμμένες: 3-15 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-7: Σχολικό έτος σσ. 8-15: Σχολικό έτος ,5x19,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 200 γραμμένες: 1-10,12-51, , ,168, , , λευκές: 11,52,114,168,170,179,191 Κώδικας πανόδετος. 23. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

14 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1-10,12-51: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ ,169: Σχολικό έτος σσ , , : Σχολικό έτος Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί) ,5x19,5 εκ., Βιβλίο δαμαλισμού (εμβολιασμού κατά της ευλογιάς) του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 2-27 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΥ / Σχολ. έτος ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση x17 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του σχολικού έτους σσ. 99 (διπλές) γραμμένες: 1-29α, 30α λευκές: 29β, 30β-99 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Εκπαιδευτήρια» x20,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων και οικότροφων των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-7, 9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,39,41,43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,111,113,115,117,121,119,121,123,125, 127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155,173,175,177179, , , , , , λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92, 94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128,130, 132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154, ,174,176,178, 180, , ,219, ,230, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπήρχε ετικέτα που έφερε τίτλο. Δυ στυχώς έχει καταστραφεί. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, 47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93, 24. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

15 232 Πασχάλης Βαλσαμίδης 95, 97, 99,101,103,105,107, 111, 113,115,117,119,121,123,125,127,129,131, 133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155: Διάφορα έσοδα και έξοδα σσ. 173, , : Αγορά τροφίμων, ενοίκιο και μισθοδοσία προσωπικού σσ , , , , : Οικότροφοι x17 εκ., Βιβλίο εξόδων του οικοτροφείου του σχολικού έτους σσ. 97 (διπλές) +1 γραμμένες: Ια, 2α-21β, 22β, 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63(3,64β, 65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β λευκές: 1β, 22α, 23α-34α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 71α, 74α, 75α, 76α-97β Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Οίκοτροφεΐον». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. Ια, 2α-21β, 22β: Έξοδα σχολικού έτους σσ. 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β: Καθολικό Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί) x16,5 εκ., Βιβλίο παρουσίας διδασκόντων των ετών σσ γραμμένες: 2-68 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει έντυπα τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ». Διατηρείται σχε δόν σε καλή κατάσταση σσ. 2-65: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος (ακατάγραφο) λυτά έγγραφα και ένας φάκελος των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά x17 εκ., Τετράδιο ελέγχου του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ε τών σσ Δική μας αρίθμηση. 26. Σελιδαριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

16 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 233 γραμμένες: 1-11 λευκές: Το τετράδιο φέρει τον τίτλο «Ειδικός "Ελεγχος / του / Προτύπου Παρ θεναγωγείου». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-7: Τάξεις Α' και Β' του σχολικού έτους σσ. 8-11: Τάξη Β' του σχολικού έτους x20,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-145, λευκές: 146, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα ημικατεστραμμένη με τίτλο «Έκπαιδευτή[ρια]>>. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-73: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους σσ. 119 (διπλές) γραμμένες: 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 110β, l l l ß, 112β, 113β, 114β, 115β-116β, 117β, 118β, 119β λευκές: 3α, 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α-110α, 111α, 112α, 113α, 114α, 115α, 116α, 117α, 118α, 119α Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β: Διάφορα έξοδα από 1 Σεπτεμβρίου 1931 έως 30 Σεπτεμβρίου σσ. 110β, l l l ß, 112β, 113β, 114β, 115β: Μισθοδοσία προσωπικού σσ. 116α-β: Ενοίκια σ. 117β: Αγορά ψωμιών σ. 118β: Αγορά κρεάτων σ. 119β: Αγορά γάλακτος.

17 234 Πασχάλης Βαλσαμίδης ,5x19,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 125 (διπλές) 126 γραμμένες: 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β, 83β, 84β, 85β, 86β, 87β, 116β, 117β, 118β, 119β,120β,121β,122β,123β,124β,125β λευκές: 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α-61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 71α, 72α, 73α, 74α, 75α, 76α, 77α, 78α, 79α, 80α, 81α, 82α, 83α, 84α, 85α, 86α, 87α, 88α-116α, 117α, 118α, 119α, 120α, 121α, 122α, 123α, 124α, 125α, 126 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β: Διάφορα έξοδα από 3 Σεπτεμβρίου 1932 έως 30 Σεπτεμβρίου σσ. 116β, 117β, 118β, 119β, 120β, 121β: Μισθοί προσωπικού σ. 122β: Ενοίκιο σ. 123β: Αγορά ψωμιών σ. 124β: Αγορά κρεάτων σ. 125β: Αγορά γάλακτος x20,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 99 (διπλές) γραμμένες: 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β, 96β,97β,98β, 99β λευκές: 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α-90α, 91α, 92α, 93α, 94α, 95α, 96α, 97α, 98α, 99α Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση.

18 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β: Διάφορα έξοδα από 20 Σεπτεμ βρίου 1933 έως 18 Σεπτεμβρίου σσ. 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β: Μισθοί προσωπικού σ. 96β: Ενοίκιο σ. 97β: Αγορά ψωμιών σ. 98β: Αγορά γάλακτος σ. 99β: Αγορά κρεάτων ,5x15,5 εκ., Βιβλίο προσωπικού σσ γραμμένες: 2-51, 53-99,101 λευκές: 1,52,100, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση η ετικέτα φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / Προσωπικού / Εκπαιδευτηρίων». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-51: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ. 101: Σχολικό έτος (απλή αναφορά) ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 1-27, 30-31, 34-35, 38-43, 48-58, 60-61, 64-65, 68-73, 76-95, 9799, ,107 λευκές: 28-29,32-33,36-37,44-47,59,62-63,66-67,74-75,96,100,106, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση x21,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 200 γραμμένες: 1-9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, , 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 127,129,131,133,135,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199 λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, , 92, 94,96, 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126, 128,130,132,134, ,182,184,186,188,190,192,194,196,198, Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 28. Τις σελίδες του κώδικα ο γράφων.

19 236 Πασχάλης Βαλσαμίδης Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-9,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 127,129,131,133,135: Διάφορα έξοδα από 15 Σεπτεμβρίου 1934 έως 30 Σε πτεμβρίου σσ. 181,183,185,187,189, σ. 193: Ενοίκιο σ. 195: Αγορά ψωμιών σ. 197: Αγορά γάλακτος σ. 199: Αγορά κρεάτων ,5x20,5 εκ., Πρακτικά Συλλόγου Αποφοίτων Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά σσ γραμμένες: 3-5,7-13,18,23-24,26-27,32-36,52-54 λευκές: 1-2, 6,14-17,19,22,25,28-31, 37-51, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 3-5: Πρακτικά από 4 Δεκεμβρίου 1935 έως 10 Απριλίου σσ. 7-13: Πρακτικά του σχολικού έτους (από 25 Σεπτεμ βρίου 1935 έως 20 Ιουνίου 1936) σ. 18: Γενική Συνέλευση, 21 Οκτωβρίου σσ : Γενική Συνέλευση, 22 Δεκεμβρίου σ. 26: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 18 Ιανουαρίου σ. 27: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 23 Ιανουαρίου σσ : Πρακτικά από 22 Μαρτίου έως 27 Νοεμβρίου σσ : Πρόχειρες σημειώσεις περί ψηφοφορίας x22 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 204 γραμμένες: 1-7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65-77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 101, , , ,187,189,191, , ,201,203 λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,78-102, , ,186,188,190,192, 196,198,200, 202,204 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα. Διατηρείται σε κα λή κατάσταση. 29. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα.

20 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1-7,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65-77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 101, : Σχολικό έτος σσ , : Σχολικό έτος σσ. 185,187,189,191, : Μισθοί προσωπικού των σχολικών ετών και σ. 197: Ενοίκιο των ετών σ. 199: Αγορά ψωμιών κατά τα σχολικά έτη και σ. 201: Αγορά γάλακτος κατά τα σχολικά έτη και σ Αγορά κρεάτων κατά τα σχολικά έτη και λυτά έγγραφα x17 εκ., Βιβλίο μαθητριών του οικοτροφείου των ετών σσ γραμμένες: 2-8, 16-18, 20-22, 24-29, 36-46, 54-57, 60-71, 76-81, 88-96, 98103, , , , , λευκές: 1, 9-15,19, 23, 30-35, 47-53, 58-59, 72-75, 82-87, 97, ,117, ,141,153,156 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Μαθήτριαι / Οικοτροφείου / ». Το κάτω μέρος της στάχωσης έχει κατα στραφεί ,5x20 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Δημοτικού του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 3-4,7,9,11,13,15,17-21,23,25,27,29,33-35,39-43,45-46,51,53, 57,59-60,63,73,77-95, , , , ,123,125,127,129,133, 145,147,157,159,161,163,165,167,169,171,173,177,179,181,187,189,191,195196, , ,213,215, , , , , λευκές: 1,5-6,8,10,12,14,16,22,24,26,28,30-32,36-38,44,47-50,52,58, 61-62,64-68,70-72,74-76,96-100,106, , ,122,124,126,128,130132, ,146, ,158,160,162,164,166,170,172, ,178,180, 182,188, 190, , , , , 214, , , , , , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Βιβλίον ύλης / Δημοτικοί) / Τμήματος / ». 30. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 31. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 32. Στο επάνω μέρος των σο έχει αφαιρεθεί μικρό τμήμα.

21 238 Πασχάλης Βαλσαμίδης x25 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 120 (διπλές) + 1 γραμμένες: Ι α - İ l a, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α, 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α, 101α, 102α, 103α, 104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121 λευκές: 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 65β, 67β, 95(3, 96β, 97β, 98β, 99β, ΙΟΟβ, 101β, 102β, 103β, 104β, 105β, 106β Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. Ι α - İ l a, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α: Διάφορα έξοδα από 20 Ιανουαρίου έ ως 17 Δεκεμβρίου σσ. 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α: Διά φορα έξοδα από 7 Ιανουαρίου έως 25 Σεπτεμβρίου σσ. 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α: Διάφορα έξοδα σχολικού έτους σσ. 101α, 102α, 103α, 104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121: Διάφορα έ ξοδα σχολικού έτους λυτά έγγραφα x26 εκ., Βιβλίο εξόδων του Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολεί ου των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-2, 4-24, 26, 28-38, , , 148, , 162, 164, 166,168 λευκές: 3,25,27,39-118,140,147,149,158,161,163,165,167, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-2,4-20: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος σσ ,26,28-38: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος σσ : Δημοτικό. Σχολικό έτος σσ ,148, ,162,164,166,168: Δημοτικό. Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 149 (διπλές)

22 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 239 γραμμένες: 1α-80α, 81β-113α, 134β-148β λευκές: 81α, 133β, 134α, 149α-β Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «1946 /1951 / αγλαϊα Νικολ. Σχοινα». Διατηρείται σχε δόν σε καλή κατάσταση σσ. 1α-41β: Σχολικό έτος σσ. 42α-80β: Σχολικό έτος σσ. 81β-122β: Σχολικό έτος σσ. 123α-133α, 134β-147β: Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του Γυμνασίου των ετών σσ γραμμένες: 2-15,17, 22-33, 35-37, 40-43, 46-49, 52-53, 55-67, 70-81, 83-95, , λευκές: 1,16,18-21,34,38-39,44-45,50-51,54, 68-69, 82, 96,110, Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση φέρει ετικέτα με τίτλο «Γυμνασίου». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-15: Σχολικό έτος σσ. 17,22-33: Σχολικό έτος σσ ,40-43,46-49,52-53: Σχολικό έτος σσ , 70-81: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος λυτά έγγραφα x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 2-15, 17, 20-33, 35-51, 53-55, 58-59, 62-69, 72-85, 87-99, , λευκές: 1,16,18-19, 34, 52, 56-57, 60-61,70-71, 86, ,106 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που έφερε τον τίτλο «Δημοτικοί)». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-3, 6-33: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ. 4-5: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). 33. Η σελιδαρίθμηση έγινε από τον γράφοντα. 34. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 16

23 240 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σ. 53: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σσ ,58-59, 62-69: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ , 92-99, : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σ. 107: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) ,5x20 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των Εκπαιδευτηρίων Θηλέ ων των ετών σσ. 151 (διπλές) γραμμένες: 1-147,148,149,150,151 λευκές: 147β, 148β, 149β, 150β, 151β Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο: «Ταμεϊον / Εκπαιδευτήρια Θηλέων / Αγλαΐας Ν. Σχινα / Δ. Βασιλ. Ό λ γ α ς 159 / =1952=» σσ. 1-52: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ ,148,149,150,151: Σχολικό έτος ,5x19,5 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του γυμνασίου, του δημοτικού και του νηπιαγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 1-39,41-59,75-87, , , , λευκές: 40, 60-74, 88,102, ,118, , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον αριθμό 80. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-16: Σχολικό έτος (Δημοτικού). σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού). σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού). σ. 56: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). 35. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα.

24 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σ. 58: Ισραηλιτική κοινότητα σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ , : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος ; σσ : (Νηπιαγωγείου) ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των οικότροφων (αχρονολόγητο). σσ γραμμένες: 2-9,11-18,20-40,42-53,56-57,60-85,87-94,96-112, ,120 λευκές: 1,10,19,41,54-55,58-59, 86, 95, , , Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση ,5x15,5 εκ., Βιβλίο μαθητριών οικοτροφείου, αχρονολόγητο. σσ γραμμένες: 1-21,23-29, 31-35, 37-41,43-73, 77-81, 83-84, 87-94, λευκές: 22,30,36,42,74-76,82-85, 95-96, Κώδικας χαρτόδετος x17 εκ., Τετράδιο εσόδων και εξόδων του οικοτροφείου, αχρονο λόγητο. σσ γραμμένες: 2-35, 37-41,43-44,47-52, 55, 57-60, 63, 65, 91-94, ,118 λευκές: 1,36,42,45-46,53-54,56,61-62,64,66-90,95-98, , Στο εξώφυλλο φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / Εσωτερικών / μαθητριών». Διατηρείται σε καλή κατάσταση λυτά έγγραφα. Β' ΕΓΓΡΑΦΑ Φάκελος 1 Λόγοι /Εκδηλώσεις 1. Λόγος, εννέα χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Στεφάνου Νούκα (1914). 2. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος Δική μας αρίθμηση. 37. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 38. Τις σελίδες αρίθμησε ο γράφων.

25 242 Πασχάλης Βαλσαμίδης 3. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά στα εγκαίνια του γραφείου του Συλλόγου Αποφοίτων (1948) Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), 17 Ιου λίου Αποχαιρετιστήριος λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις τελειόφοιτες, 7 Ιουλίου Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Προσφώνηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κατά τον εορτασμό της πεντηκονταετηρίδος της Σχολής Στεφάνου Νούκα - Αγλαΐας Σχινά, Ιούνιος Χαιρετισμός του Μπαρούχ Σιμπή σε τελετή της σχολής που πραγμα τοποιήθηκε στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών στις 18 Ιουνίου Πέντε σχέδια ομιλιών (πρόχειρα) της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθή τριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητα. 11. Λόγος του επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Ευρ. Φιλιππίδη προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητο. 12. Λόγος της προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Αγλαΐας Σχινά, αχρονολόγητο. 13. Διάγραμμα εορτής της σημαίας, αχρονολόγητο Κείμενο της Αγλαΐας Σχινά για τη σημαία, αχρονολόγητο. Εγκύκλιοι 1. Εγκύκλιος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προς τον κλήρο και τον ευσεβή λαό της μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη 12 Αυγούστου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί των οφειλετών της εκπαιδευτικής εισφοράς, Θεσσαλονίκη 2 Ιουλίου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 39. Πα τον λόγο βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ Ο λόγος δημοσιεύτηκε. Βλ. ό.π., σσ Πριν την παρέλαση της 26ης Οκτωβρίου εορταζόταν η Εορτή της Σημαίας. Κατά παράδοση η σημαία των Εκπαιδευτηρίων γινόταν από την Αγλαΐα Σχινά στη σημαιοφόρο, τη μαθήτρια που αρίστευε στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Περισσότερα για τις παρε λάσεις και τη γιορτή της σημαίας βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ , κυρίως στις σα , όπου δημοσιεύεται το διάγραμμα της εορτής της σημαίας.

26 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 243 περί καταβολής της εκπαιδευτικής εισφοράς των μαθητών, Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Ιδιωτικών Σχο λείων, Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων, Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών-Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων περί διορισμών των δασκάλων και νη πιαγωγών, Θεσσαλονίκη 18 Μαΐου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολεί ων προς τους διευθυντές των Ξένων Σχολείων περί προσλήψεως του διδα κτικού προσωπικού των Ιδιωτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος , Θεσσαλονίκη 25 Αυγούστου Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ - ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί καταργήσεως της ειδικής εισφοράς κατά το σχολι κό έτος , Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ'- ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί κρίσεως και εγγραφής στον πίνακα προακτέων, Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τους γενικούς επιθεωρη τές της Μέσης Εκπαίδευσης, τους διευθυντές προτύπων σχολείων, γυμνα σιάρχες Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και σε νομαρχιακούς επιθεωρη τές Σωματικής Αγωγής περί προγραμματισμού αγωνισμάτων κλασικού αθλη τισμού, Αθήνα 2 Ιανουαρίου Εγκύκλιος της «Ένωσις Λυκειαρχών Βορείου Ελλάδος» προς τους λυκειάρχες της Βορείου Ελλάδος, αχρονολόγητο. Φάκελος 2 Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών/δασκάλων και και και και και και και και και δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων του του του του του του του του του έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σε κάθε Πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Αύγουστος-Σεπτέμβριος Οκτώβριος Αύγουστος-Σεπτέμβριος ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 25/08/2016 ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Α Ρ Χ Ε Ι Α

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Α Ρ Χ Ε Ι Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 1. ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΔΙΟΥ ΑΒΕ: 19 - ΑΕΕ: ΕΚΠ. 1.01 Χρονολογία: 1889-1929 Περιεχόμενα: Γενικοί έλεγχοι 1889-1929 ειδικοί έλεγχοι 1889-1929 βιβλία πρωτοκόλλου 1920-1927 μαθητολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ.

Θέμα: Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Περσεφόνης 19 T.K. Πόλη: 192 00 Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Page

Σελίδα Page ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11-12 13-23 Μ Ε Ρ Ο Σ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αναλυτικοί πίνακες 1-4 25-28 Μ Ε Ρ Ο Σ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015 0 0 0 ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΡΙΤΗ 1 Αναλήψεις Υπηρεσίας ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Προγραμματισμός απολύμανσης κτηρίου Με ημερομηνία 31-8 κλείνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( ) 1

Στράτος Φ. Κυριαζίδης (  ) 1 2003-2017 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016 0 0 0 ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Αναλήψεις Υπηρεσίας ΠΕΜΠΤΗ 1 Με ημερομηνία 31-8 κλείνουν: Ημερολόγιο Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016 2017 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 08:30 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 Δευτέρα Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 3 ης / Συνεδρίασης της Δ. Ε. Π.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 3 ης / Συνεδρίασης της Δ. Ε. Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 ης /1-10-2009 Συνεδρίασης της Δ. Ε. Π. Αριθμ. Απόφ. 9/2009 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Ε.Δ. ΚΕ.Τ.Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΑΕΔ ΚΕ.Τ.Ε.Κ. / Τ.Ε.Ε. ΜΑ- ΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ),

Ο.Α.Ε.Δ. ΚΕ.Τ.Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΑΕΔ ΚΕ.Τ.Ε.Κ. / Τ.Ε.Ε. ΜΑ- ΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ), Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ, 1984-1986 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΒΕ: 5 ΑΕΕ: ΕΚΠ. 1 Περιεχόμενα: Στατιστικά στοιχεία σπουδαστών κατά τμήμα, 1984-1986 Στατιστικά στοιχεία σιτιζομένων σπουδαστών, 1985-1986 Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975.

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975. ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Άνω Μερά (κτίριο Κοινότητας) Ληξιαρχείο Υπάρχουν τα Ληξιαρχικά των ετών 1914 ως 1998 και είναι σε χρήση. Ειδικότερα υπάρχουν βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων και αποβιωσάντων για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 009-00 Έτος Τρίμηνο Μήνας 009 ο 74 7 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 7 8 9 0 4 5 6 7 8 3 4 5 8 9 30 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 008-009 Έτος Τρίμηνο Μήνας 008 ο 78 75 ΔΕΥΤ 6 ΤΡΙΤ 4 ΤΕΤΑ 4 ΠΕΜΠ 5 ΠΑΡΑ 6 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 Γυμνάσια στην κατεχόμενη Κύπρο Το 1974 καταλαμβάνεται το 36,5% των δημοσίων σχολών Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5 ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 1 [Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1842-1845] Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του δήµου Άνδρου (α.α., ηµερ/νία, αρ. Εγγρ., περίληψη κ.λπ.), έτη 1842-1845.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Πέμπτη, 3 10:30-12:30 Υποδοχή νεοεισερχόμενων μαθητών α, β και γ γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

Τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το νηπιαγωγείο είναι τα εξής: 1 5. ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.1. ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηράκλειο, 28/8/2015 Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη Ι Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010

Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010 Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010 ΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΡΙΤΗ 31 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Με ηµεροµηνία 31-8 κλείνουν τα: - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής - Βιβλίο Πράξεων ιευθυντή - Ηµερολόγιο Σχολικής Ζωής - Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Καλαμβόκη 2 α 151 27 Μελίσσια Τηλ. 2132050002- Fax 2106132333 Μελίσσια, 5 Ιουνίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 14370 ΠΡΟΣ Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τ.Κ. 124.61τηλ. 213 2047215 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 Μ Ε Ρ Ο Σ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αναλυτικοί πίνακες 1 4 15-16 Μ Ε Ρ Ο Σ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Εκπαίδευση με στόχους Αγωγή με αρχές 1893 Έπειτα από άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, ιδρύεται η Σχολή Ο Άγιος Παύλος από τον ιερωμένο π. Pierre Berthet του Μοναχικού Τάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1951-1980 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙ/φ1 Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με κρατικούς, κυρίως, φορείς ποικίλου περιεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 08:30 15:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙO ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Τετάρτη, 11 Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Δήμου Υμηττού που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 Κ1 Θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 2016-2017 ΗΜΕΡΑ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Πέμπτη 1/9 Δευτέρα 5/9 Δευτέρα 5/9 Τετάρτη 7/9 Παρασκευή 9/9 Πέμπτη 29/9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το εδάφιο ζ της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α)

1. Το εδάφιο ζ της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ Γ1/219/13-03-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιλογή σημαιοφόρων Έχοντας υπόψη : 1. Το εδάφιο ζ της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Απριλίου, 2016 Προς: Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Ι.

Αρ. Πρωτ.: Απριλίου, 2016 Προς: Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Ι. Αρ. Πρωτ.: 26 17 Απριλίου, 2016 Προς: Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Ι. Καλλιβρούση Κοιν.: α) Τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 4.17.22.16 Αρ. Τηλ.: 22 809577/ 22 809558 Αρ. Φαξ: 22 428268 E-mail: epapademetriou@papd.mof.gov.cy ΤΜΗΜΑ ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: makrilaki@rethymno.gr

e-mail: makrilaki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθάνατος 25-5-2012 Αρ. Πρ. : 14016 Αρµόδιος Υπάλληλος: Μακρυλάκη Καλλιόπη ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και ιστορίες από το κτήριο του σχολείου µας

Εικόνες και ιστορίες από το κτήριο του σχολείου µας Εικόνες και ιστορίες από το κτήριο του σχολείου µας Τάκης Λάζος, MSc Φυσικός Το κτήριο του 26 ου Λυκείου οικοδοµήθηκε το 1929 1,2 για να στεγάσει το ιδιωτικό Γυµνάσιο Θηλέων «Αριστοτέλης». Υποθέτουµε πως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 25η Μαρτίου Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου καθώς και την Επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Τέτοια ημέρα, πριν από 2006 χρόνια, η Παναγία έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ Συνοπτική περιγραφή Φακέλων Φ.1. Μεγάλο ντοσιέ με 11 φακέλους και λίγα λυτά. Τίτλοι φακέλων : α. 1 Α' Ιδρυτικό Συνέδριο - 2' Β' Σύνοδος Κ.Σ. - 3 Γ' Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κλήση S.O.S. στoν Μπαρμπαρούση από γονέα μικρού μαθητή. Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου :27

Κλήση S.O.S. στoν Μπαρμπαρούση από γονέα μικρού μαθητή. Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου :27 Την βοήθεια της Χρυσής Αυγης ζήτουν οι γονείς για το θέμα που προέκυψε στην Λευκάδα με την δασκάλα που ανήρτησε αλβανικές σημαίες στην τάξη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου Το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Πηγή 1 η : 3 Απριλίου 2015, Εφημερίδα Τα Σχολικά Νέα, εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λ.Κύπρου 68, Αργυρούπολη Πληρ. Δέσποινα Δεσύπρη Τηλ. 2132018700, φαξ. 210-9902045 Αργυρούπολη 19-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ην-Ων. Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση

Ην-Ων. Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση Π Ε Πρακτορείο Ειδήσεων www.e-inon.gr Ψηφιακή Εφημερίδα www.desmevsi.gr Κωνσταντίνος Γρ. Λιακάκης Έκδοση Έντυπων Περιοδικών κάθε Είδους Ψυταλλείας 8 - Αθήνα Τηλ. - Fax: 210 2117497 6972 70 55 28 http://www.e-inon.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρασίνου Λόφου 49 51 14122 Ηράκλειο Αττικής 210 2810630-2813520 http://www.manesis.gr contact@manesis.gr Ηράκλειο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2016-2017 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 1/9/2015 2 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορίες: Σ. Τσέργα Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 14-5-2013 Αρ. Πρωτ. 9 Προς Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσης Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης Ελλάδος: Δ/νσης Ανατολ. Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα