Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37, 219-269."

Transcript

1 Μακεδονικά Τομ. 37, 2008 Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά Βαλσαμίδης Πασχάλης /makedonika.53 Copyright 2008 Πασχάλης Βαλσαμίδης To cite this article: Βαλσαμίδης (2008). Το αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Μακεδονικά, 37, e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

2 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Α Γ Λ Α Ι Α Σ ΣΧΙΝΑ Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών Ερευνών και προέρχονται κυρίως από δωρεές ή από μέλη και φίλους της. Έ ν α από τα σημαντικότερα αρχεία που αφορά την εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης είναι το αρχείο των Εκπαιδευτη ρίων της Αγλαΐας Σχινά, το οποίο περιήλθε στην Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών μετά τον θάνατο της Αγλαΐας Σχινά (1974). Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, εσόδων και εξόδων, διδαχθείσης ύλης, διδά κτρων των μαθητριών, πιστοποιητικών σπουδών, μισθολόγια, καθώς και φακέλους εγγράφων που περιέχουν την αλληλογραφία του σχολείου, την προσωπική αλληλογραφία της Αγλαΐας Σχινά, φωτογραφίες, ευχετήριες κάρτες, καρτ-ποστάλ κ.λπ. Για τα Εκπαιδευτήρια Σχινά υπάρχει επίσης αρ χειακό υλικό στα αρχεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Θεσσαλονίκης 1. Τα εκπαιδευτήρια ιδρύθηκαν από τον Στέφανο Νούκα 2 το 1905 με την ε πωνυμία Στεφάνου Νούκα Πρακτικόν ταβάλλεται πολύ σύντομα ως Πρότνπον Παρθεναγωγείον. Ο τίτλος αυτός με Παρθεναγωγείον3\ ενώ το επόμενο 1. Βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά (Ιδρυτής Στέφανος Νούκας) , Θεσσαλονίκη 1997, σ Ο Στέφανος Νούκας γεννήθηκε στη Δράμιτσα της επαρχίας Βοΐου. Διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στη σχολή Τζιβαλίου της Κωνσταντινούπολης. Συνέχισε τις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη συνέχεια σπούδασε Θεολογία. Μετά τις θεο λογικές σπουδές του αναχώρησε για την Αίγυπτο, όπου δίδαξε πέντε χρόνια στην Αμπέτειο Σχολή Καΐρου. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας. Το 1871 ίδρυσε τα Εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανέπτυξε σημαντικό εκπαιδευτικό, φιλαν θρωπικό και κοινωνικό έργο. Απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου Περισσότερα βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ * Κ. Σκόκος, «Φυσιογνωμίαι εκ του έξω Ελληνισμού», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1910, εν Αθήναις 1910, σσ * Παναγιώτης Παπανικολάου, Ο κοσμοκαλόγερος Στέφανος Νούκας, Θεσσαλονίκη 1954* Αγγελική Μεταλλινού (Π. Τσιώμου), Τύποι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1945, σ. 20* Πέτρος Φωτεινός, «Στέφανος Νούκας», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 8 (1932) Δημήτριος Χατζόπουλος, «Στέφανος Νούκας. Ο Λόγιος Ιεροδιάκονος», Μακεδονι κόν Ημερολόγιον 23 (1953) 65-70* Ν. Δελιαλής - 1. Χασιώτης, «Ο Στέφανος Νούκας ( ). Η "Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης" και η ίδρυση της Σχολής του Τσο τυλίου (1871)», Μακεδόνικη Ζωή, τχ. 37 (1969) Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Το εν Θεσσαλονίκη "Πρότυπον Παρθεναγωγείον"», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1909, εν Αθήναις 1909, σσ e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

3 220 Πασχάλης Βαλσαμίδης σχολικό έτος διαμορφώνεται σε Πρότνπον Ελληνογαλλικόν Παρθεναγωγείον Στεφάνου Νονκα4. Στη συνέχεια (κατά τα σχολικά έτη έως ) επικρατεί η επωνυμία Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στε φάνου Νονκα. Το σχολικό έτος η επωνυμία της σχολής διαμορφώ νεται σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα (Αγλαΐας Σχινά) και μετά το 1916 σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα - Αγλαΐας Ν. Σχινά, ενώ από το σχολικό έτος ονομάζεται Εκπαώεντήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχι νά - Ιδρντής Στ. Νούκας έως το 19745, οπότε σταμάτησε η λειτουργία της. Το αρχείο της Αγλαΐας Σχινά ταξινομήθηκε σε οκτώ μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει 49 κώδικες. Η αρίθμηση 1-49 δόθηκε κατά χρονολογι κή σειρά. Κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί σελιδαρίθμηση όπου δεν υπήρχε και η οποία έγινε με το μολύβι από τον γράφοντα. Από τους 49 κώδικες οι 3 είναι αχρονολόγητοι. Ο παλαιότερος κώδικας χρονολογείται το 1907 και ο τελευ ταίος το Οι πρώτοι 11 συντάχθηκαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή έως την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το Εγγραφές στους κώδικες που έχουμε στο αρχείο μας υπάρχουν έως το Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα έγγραφα, τα οποία ταξινομήθηκαν κατά θέμα και κατά χρονολογική σειρά, όπως π.χ. λόγοι/εκδηλώσεις, εγκύ κλιοι, διορισμοί καθηγητών, αλληλογραφία κ.λπ. Το αρχαιότερο χρονολο γείται το 1914, ενώ το τελευταίο φέρει χρονολογία το Αποτελείται από 7 φακέλους. Το τρίτο μέρος περιέχει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο εκδρομής στην Πε λοπόννησο που πραγματοποιήθηκε από Αυγούστου (αγνώστου έ τους) και δύο βιβλία σχεδίων κοπτικής. Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει φωτογραφίες των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. Διαιρείται σε εννέα φακέλους και συμπεριλαμβάνει ένα άλ μπουμ φωτογραφιών από την εκδρομή που πραγματοποίησε η σχολή στην Κωνσταντινούπολη από 5-15 Απριλίου Το πέμπτο μέρος περιέχει ευχετήριες κάρτες προς την Αγλαΐα Σχινά που στάλθηκαν από φίλους και μαθήτριες της και καρτ-ποστάλ διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Το έκτο μέρος παρουσιάζει τις κορνίζες-φωτογραφίες, όπως π.χ. της Αγλαΐας Σχινά, του μουσικοσυνθέτη Αιμίλιου Ριάδη κ.ά. Το έβδομο μέρος περιλαμβάνει μετάλλια/πλακέτες που απονεμήθηκαν στην Αγλαΐα Σχινά, στη σχολή και στις μαθήτριες. 4. Κανονισμός και πρόγραμμα αναλυτικόν του εν Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1895 ιδρνθέντος Ελληνογαλλικόν Εμπορικού και Πρακτικού Λυκείου Στεφάνου Νούκα 1901, Εν Θεσσαλονίκη [1901]. 5. Περισσότερα βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ Πα την εκδρομή βλ. ό.π., ο e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

4 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 221 Το όγδοο μέρος παρουσιάζει τις σφραγίδες που διασώθηκαν και χρησι μοποιούσαν τα εκπαιδευτήρια. Στο τέλος γίνεται λόγος για την ιστορική ση μαία του σχολείου. Όλο αυτό το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην Εταιρεία Μακεδό νικων Σπουδών και θεωρείται σπουδαίο για την εκπαίδευση της Θεσσαλο νίκης, αλλά και εν γένει της Μακεδονίας, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εργασίας μας. Πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο για τους μελετητές της εκπαίδευσης και θα φέρει νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για τη Μακεδονία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά των Εκπαιδευτηρίων Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά υπήρξε πολύ μεγάλη στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Μακεδονία. Από τα σχολεία αποφοίτησαν μαθήτριες που αναδείχθηκαν στην κοινωνία, άνθρωποι των γραμμάτων και κατέλαβαν θέσεις τις οποίες υπηρέτησαν και υπηρετούν έως σήμερα. Η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων σταμάτησε με τον θάνατο της Αγλαΐας Σχινά. Α' ΚΩΔΙΚΕΣ 1. 27x19 εκ., Βιβλίο διδάκτρων, μισθοδοσίας καθηγητών, προσωπικού, εσόδων και εξόδων του έτους σσ. 100 (διπλές) γραμμένες: 1-33, 51, 53,55-65,70 λευκές: 34-50,52,54,66-69, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-33: Δίδακτρα. σ. 51: Τράπεζα Μυτιλήνης. σσ. 53,55-64: Μισθοί καθηγητών και προσωπικού. σ. 65: Ενοίκιο σχολής. σ. 70: Διάφορα έξοδα x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών , σσ. 100 (διπλές) γραμμένες: Ια-ΙΟα, 11β-39β, 40β-70β λευκές: 11α, 40α, 71α-100β Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση σσ. Ια-ΙΟα: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους σσ. 11β-39β, 40α: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους σσ. 40β-70β: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

5 222 Πασχάλης Βαλσαμίδης 3. 29x21 εκ., Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 145 γραμμένες: 1-28, λευκές: 29-30, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση σσ. 1-20: Πρακτικά από 28 Ιουλίου 1907 έως 9 Μάιου σσ : Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Πρακτικό των γονέων και κηδεμόνων, 17 Ιουνίου σσ : Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους σσ : Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους λυτά έγγραφα x18 εκ., Βιβλίο συνεδριάσεων (προσκλήσεων) των μελών της Εφο ρείας του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 3-13 λευκές: 1-2,14-96 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατά σταση. Στο πάνω μέρος στην αριστερή μεριά έχει αφαιρεθεί μικρό κομμάτι σσ. 3-13: Συνεδριάσεις-προσκλήσεις των μελών της Εφορείας του Προτύπου Παρθεναγωγείου από 30 Αυγούστου έως 26 Ιουνίου ,5x20,5 εκ., Πρακτικά συνεδριάσεων του Προτύπου Παρθεναγω γείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 79 (διπλές) γραμμένες: 1β, 2β-8β, 9β, 10β-13β, 14β, 15β-19α, 20β-, 21β-24α, 25β, 26β28β, 29β, 30β, 31β, 32β-33β, 34β, 35β, 36β-38β, 39β, 40β-42β, 43β, 44β, 45β, 46β47α, 48β, 49β, 51α, 52β, 53β-55β, 56β-57β, 58β, 59β-61β, 62β-66β, 67β-78β λευκές: Ια, 2α, 9α, 10α, 14α, 15α, 19β-20α, 21α, 24β-25α, 26α, 29α, 30α, 31α, 32α, 34α, 35α, 36α, 39α, 40α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47β-48α, 49α, 50α-50β, 51β-52α, 53α, 56α, 58α, 59α, 62α, 67α, 79α-79β 7. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

6 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 223 Κώδικας πανόδετος. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Πρακτικά / του / Προτύ που / Παρθεναγωγείου /Στεφ. Νούκα / ». Διατηρείται σε καλή κα τάσταση σσ. 2β-8β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 25 Οκτωβρίου 1907 έως 9 Ιουνίου σσ. 9β, 10β-13β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 1 Σεπτεμβρίου 1908 έως 10 Ιουνίου σσ. 14β, 15β-19α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 17 Σεπτεμβρίου 1909 έως 14 Ιουνίου σσ. 20β, 21β-24α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 6 Σεπτεμβρίου 1910 έως 30 Απριλίου σσ. 25β, 26β-28β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 3 Οκτωβρίου 1911 έως 3 Μαΐου σσ. 29β, 30β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 5 Μαΐου σσ. 31β, 32β-33β, 34β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριά σεων από τις αρχές του σχολικού έτους έως 2 Μαΐου σσ. 35β, 36β-38β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 10 Σεπτεμβρίου 1914 έως 16 Ιουνίου σσ. 39β, 40β-42β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 29 Οκτωβρίου 1915 έως 18 Ιουνίου σσ. 43β, 44β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 21 Ιουνίου σσ. 45β, 46β-47α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 27 Οκτωβρίου 1917 έως 13 Ιουνίου σσ. 48β, 51β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 5 Οκτωβρίου 1918 έως 27 Ιουνίου σσ. 52β, 53β-55α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 17 Σεπτεμβρίου 1919 έως 17 Ιουνίου σσ. 55β, 56β-57β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1920 έως 9 Ιουνίου σσ. 58β, 59β-61α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων 13 Ιουνίου σσ. 61β, 62β-66β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1922 έως 26 Ιουνίου σσ. 67β, 70β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 15 Σεπτεμβρίου 1924 έως 22 Ιουνίου σσ. 71α-73α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 22 Δεκεμβρίου 1924 έως 30 Ιουνίου e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

7 224 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ. 73β-76α: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 28 Σεπτεμβρίου 1926 έως 30 Ιουνίου σσ. 76β-78β: Σχολικό έτος Πρακτικά συνεδριάσεων από 29 Σεπτεμβρίου 1927 έως 30 Ιουνίου x14 εκ., Βιβλίο εγγραφών μαθητριών, μισθοδοσία προσωπικού και διαφόρων εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ε τών σσ. 100 γραμμένες: 2-5,24-57, 60-65, 69-73, λευκές: 1,6-23,58-59,66-68,74-83, Κώδικας πανόδετος. Φέρει στο κέντρο ετικέτα ημικατεστραμμένη με τον τίτλο «JOURNAL» και στη ράχη μικρότερη με τον ίδιο τίτλο σσ. 2-5: Εγγραφές μαθητριών σχολικού έτους σσ : Γενικό μισθολόγιο προσωπικού σσ : Γενικά έξοδα σ. 69: Προϋπολογισμός εξόδων του σχολικού έτους σσ : Μισθοδοσία προσωπικού του σχολικού έτους σσ : Λογαριασμός λαχείου σσ : Έξοδα για τους εργολάβους Στέφανο Καραγιαννίδη και Ιωάννη (Παριάκη;), ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών , σσ γραμμένες: 2-37, ,76-88, , λευκές: 1, 38-59,74-75, 89, ,116 Κώδικας χαρτόδετος. Στις γωνίες υπάρχουν σιδεράκια. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-37: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ.76-88: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου). 8.32x21 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολείου των ετών σσ. 77 (διπλές) Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 9. Ο κώδικας από τη σ. 60 προς τη σ. 115 είναι γραμμένος ανάστροφα. 10. Ο κώδικας φέρει έντυπη διπλή αρίθμηση σύμφωνα με την Οθωμανική αρίθμηση, e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

8 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 225 γραμμένες: 2-28,29-36, 38-58, 60-67,70,72-99, λευκές: 1,29,37,39,59,68-69,71, ,103 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-14: Ύλη διδαχθείσα κατά το πρώτο εξάμηνο της Αστικής Σχο λής του σχολικού έτους σσ : Ύλη διδαχθείσα κατά το δεύτερο εξάμηνο της Αστικής Σχολής του σχολικού έτους σσ. 28, 30-36: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο λικό έτος σσ. 38, 40-57: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος σσ. 58, 66-67: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο λικό έτος σσ. 70, 72-90: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολικό έτος σσ. 102, : Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχο λικό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολι κό έτος σσ : Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό έτος ,5x17,5 εκ., Γενικό μισθολόγιο των καθηγητών και του προσωπικού του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των σχολικών ετών και σσ. 76 (διπλές) γραμμένες: 1,2α, 3α-40β λευκές: 2β, 41α-76β Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση ,5x17,5 εκ., Ταμείο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 76 (διπλές) γραμμένες: 1-48 λευκές: δηλ. αρχίζει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα για πρακτικούς λόγους. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

9 226 Πασχάλης Βαλσαμίδης Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ γραμμένες: 4-23,25-105, , λευκές: 1-3, 24,106, ,126 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση σσ. 4-23: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ , , : Κατάλογος διδάκτρων μαθητριών που διδάσκονται πιάνο, βιολί και ζωγραφική x20,5 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασιακού Τμήματος των ετών σσ γραμμένες: 3, 5-21, 23-48, 51, 53-66, 69, 71-78, 81, 83, 85-90, 93-94, 97-98, , , 109, , 119, , , , , ,147, , , , , λευκές: 1-2, 4, 22, 49-50, 52, 67-68, 70, 79-80, 82, 84, 91-92, 95-96, , , , 110, , , , , , 136, , , , , ,168, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 3 φέρει τον τίτλο «'Ύλη διδαχθεΐσα / εν τω Γυμνασιακω Τμήματι / κατά τό σχολικόν έτος / ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 5-21: Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και F τάξεων του Γυμνασίου σσ : Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους σσ. 51, 53-66: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα σίου κατά την πρώτη και δεύτερη τριμηνία του σχολικού έτους σσ. 69,71-78: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα σίου κατά το σχολικό έτος σσ. 81, 83-90, 93-94, 97-98, , ,109, ,119,123124, , , 135, , 147, , , , , : Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 12. Ο κώδικας από τις σσ προς τις σσ είναι γραμμένος ανάστροφα. 13. Τις σελίδες του κώδικα αρίθμησε ο γράφων. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

10 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγω γείου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 77 (διπλές) γραμμένες: 1-77 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στη στάχωση υ πάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέ τα με τον ίδιο τίτλο στη ράχη του σσ. 1α-16β: Του έτους σσ. 17α-40β: Του έτους σσ. 41α-41β: Γενική κατάσταση του Προτύπου Παρθεναγωγείου του σχολικού έτους σσ. 42α-77: Ταμείο, σχολικού έτους x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί ου Στεφάνου Νούκα των ετών σσ. 77 (διπλές) γραμμένες: 2α-27β, 30α-32β λευκές: Ια, 28α-29β, 33α-77β Κώδικας πανόδετος σε άριστη κατάσταση. Στη στάχωση υπάρχει ετικέ τα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέτα με τον ίδιο τίτλο στη ράχη του σσ. 2α-24β: Μισθοδοσία διδασκάλων και προσωπικού σ. 25: Ενοίκια σχολής σ. 26: Γενικά έξοδα της σχολής σ. 27: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της σχολής του σχολι κού έτους σσ. 30α-32β: Μισθοδοσία προσωπικού ,5x20 εκ., Ύλη διδαχθείσα στο Δημοτικό Τμήμα του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 3,5-31,41,43-75,77, , , , ,147149, , , , , , , , , , , , , , , , , 268, , , , , , 317, , λευκές: 1-2, 4, 40, 42, 76, 78, , , , , , , , , , , , , , 208, 14. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 15. Μεταξύ των σσ έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. 16. Μεταξύ των σσ έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

11 228 Πασχάλης Βαλσαμίδης 212, , , 242, 246, , , , , 280, , , 316, 318, , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη σχεδόν κατεστραμμένη. Δεν είναι σε καλή κατάσταση σσ. 3, 5-39: Σχολικό έτος («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ. 41,43-75: Σχολικό έτος («Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ. 77,79-114: Σχολικό έτος («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του μηνός Φεβρουαρίου») σσ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 317, , : Ύλη διδαχθεΐσα κατά το σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ γραμμένες: 4-33, 35-59, 61-67, λευκές: 1-3,34, 60, , Κώδικας πανόδετος με πάνινη ράχη. Οι γωνίες του είναι καλυμμένες με πανί. Δεν σώζεται σε καλή κατάσταση σσ. 4-33: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο πιστοποιητικών Γυμνασιακού και Αστικού Τμή ματος του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά των ετών σσ γραμμένες: 3-21,23,25-31, 33-35, 37-41,43-47, 51-57,59, 61, 63 λευκές: 2,22,24,32,36,42,48-50,58,60,62, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Βιβλίον Πιστοποιητικών / Γυμνασιακοί) Τμήματος / και / Αστικοί) / ». Σώ ζεται σε καλή κατάσταση. 17. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 18. Ο κώδικας από τη σ. 112 προς τη σ. 129 είναι γραμμένος ανάστροφα. 19. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

12 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 3-21: Σχολικό έτος Αντίγραφα πιστοποιητικών από 21 Σεπτεμβρίου 1915 έως 23 Μαΐου σσ. 23,25-31: Σχολικό έτος Αντίγραφα απολυτηρίων, απο δεικτικών και ενδεικτικών από 19 Σεπτεμβρίου έως 19 Ιουλίου σσ : Σχολικό έτος Αντίγραφα αποδεικτικών του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στ. Νούκα και Αγλαΐας Σχινά από 8 Δεκεμβρί ου 1917 έως 8 Ιουλίου σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ : Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους σσ. 59, 61, 63: Εκδοθέντα πιστοποιητικά των σχολικών ετών , , και x17,5 εκ., Βιβλίο πληρωμής καθηγητών των ετών σσ γραμμένες: 3,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,43,45,47, 49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89-93,95, 97, 99, ,106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128, , 134,136,139,140,143,144,146,148,150,152,154 λευκές: 1-2,4-8,10-12,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32-34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88, 94,96,98,100,107,109,111,113,115,117,118,121,123,125,127,129,133,135, 137,138,141,142,145,147,149,151,153, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Δεν διατηρείται σε καλή κατά σταση σσ. 3, 9,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ. 41, 43,45, 47,49, 51, 53, 55, 57, 59 22, 61: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ. 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89-92: Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ. 93, 95, 97, 99, : Σχολικό έτος (Δημοτικού). 20. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 21. Ο κώδικας από τη σ. 106 προς τη σ. 154 είναι γραμμένος ανάστροφα. 22. Σημειώνονται στις σσ. 59, 61 οι μισθοί του δασκάλου Ν. Κεσανλή του σχολικού έτους e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

13 230 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ ,134,136,139,140,143,144,146,148,150,152,154: (Γυ μνασίου) σσ. 106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128: (Δημοτικού) x25 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 120 γραμμένες: 2-15,17-23 λευκές: 1,16, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-15: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x16 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί ου των ετών σσ. 200 γραμμένες: 2-3, 5-59, 61-99, , λευκές: 1,4, 60,100,142 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση σσ. σσ. σσ. σσ. σσ. 2-3: Ταμείο Απριλίου-Μαΐου : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος : Σχολικό έτος x17,5 εκ., Βιβλίο μαθητριών του Γυμνασίου των ετών σσ γραμμένες: 3-15 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-7: Σχολικό έτος σσ. 8-15: Σχολικό έτος ,5x19,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 200 γραμμένες: 1-10,12-51, , ,168, , , λευκές: 11,52,114,168,170,179,191 Κώδικας πανόδετος. 23. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

14 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1-10,12-51: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ ,169: Σχολικό έτος σσ , , : Σχολικό έτος Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί) ,5x19,5 εκ., Βιβλίο δαμαλισμού (εμβολιασμού κατά της ευλογιάς) του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 2-27 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΥ / Σχολ. έτος ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση x17 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του σχολικού έτους σσ. 99 (διπλές) γραμμένες: 1-29α, 30α λευκές: 29β, 30β-99 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Εκπαιδευτήρια» x20,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων και οικότροφων των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-7, 9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,39,41,43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,111,113,115,117,121,119,121,123,125, 127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155,173,175,177179, , , , , , λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92, 94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128,130, 132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154, ,174,176,178, 180, , ,219, ,230, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπήρχε ετικέτα που έφερε τίτλο. Δυ στυχώς έχει καταστραφεί. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, 47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93, 24. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

15 232 Πασχάλης Βαλσαμίδης 95, 97, 99,101,103,105,107, 111, 113,115,117,119,121,123,125,127,129,131, 133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155: Διάφορα έσοδα και έξοδα σσ. 173, , : Αγορά τροφίμων, ενοίκιο και μισθοδοσία προσωπικού σσ , , , , : Οικότροφοι x17 εκ., Βιβλίο εξόδων του οικοτροφείου του σχολικού έτους σσ. 97 (διπλές) +1 γραμμένες: Ια, 2α-21β, 22β, 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63(3,64β, 65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β λευκές: 1β, 22α, 23α-34α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 71α, 74α, 75α, 76α-97β Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Οίκοτροφεΐον». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. Ια, 2α-21β, 22β: Έξοδα σχολικού έτους σσ. 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β: Καθολικό Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί) x16,5 εκ., Βιβλίο παρουσίας διδασκόντων των ετών σσ γραμμένες: 2-68 λευκές: 1, Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει έντυπα τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ». Διατηρείται σχε δόν σε καλή κατάσταση σσ. 2-65: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος (ακατάγραφο) λυτά έγγραφα και ένας φάκελος των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά x17 εκ., Τετράδιο ελέγχου του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ε τών σσ Δική μας αρίθμηση. 26. Σελιδαριθμήθηκαν από τον γράφοντα. e-publisher: EKT Downloaded at 11/11/ :48:27

16 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 233 γραμμένες: 1-11 λευκές: Το τετράδιο φέρει τον τίτλο «Ειδικός "Ελεγχος / του / Προτύπου Παρ θεναγωγείου». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-7: Τάξεις Α' και Β' του σχολικού έτους σσ. 8-11: Τάξη Β' του σχολικού έτους x20,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-145, λευκές: 146, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα ημικατεστραμμένη με τίτλο «Έκπαιδευτή[ρια]>>. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-73: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους σσ. 119 (διπλές) γραμμένες: 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 110β, l l l ß, 112β, 113β, 114β, 115β-116β, 117β, 118β, 119β λευκές: 3α, 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α-110α, 111α, 112α, 113α, 114α, 115α, 116α, 117α, 118α, 119α Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β: Διάφορα έξοδα από 1 Σεπτεμβρίου 1931 έως 30 Σεπτεμβρίου σσ. 110β, l l l ß, 112β, 113β, 114β, 115β: Μισθοδοσία προσωπικού σσ. 116α-β: Ενοίκια σ. 117β: Αγορά ψωμιών σ. 118β: Αγορά κρεάτων σ. 119β: Αγορά γάλακτος.

17 234 Πασχάλης Βαλσαμίδης ,5x19,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 125 (διπλές) 126 γραμμένες: 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β, 83β, 84β, 85β, 86β, 87β, 116β, 117β, 118β, 119β,120β,121β,122β,123β,124β,125β λευκές: 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α-61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 71α, 72α, 73α, 74α, 75α, 76α, 77α, 78α, 79α, 80α, 81α, 82α, 83α, 84α, 85α, 86α, 87α, 88α-116α, 117α, 118α, 119α, 120α, 121α, 122α, 123α, 124α, 125α, 126 Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β: Διάφορα έξοδα από 3 Σεπτεμβρίου 1932 έως 30 Σεπτεμβρίου σσ. 116β, 117β, 118β, 119β, 120β, 121β: Μισθοί προσωπικού σ. 122β: Ενοίκιο σ. 123β: Αγορά ψωμιών σ. 124β: Αγορά κρεάτων σ. 125β: Αγορά γάλακτος x20,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 99 (διπλές) γραμμένες: 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β, 96β,97β,98β, 99β λευκές: 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α-90α, 91α, 92α, 93α, 94α, 95α, 96α, 97α, 98α, 99α Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση.

18 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β: Διάφορα έξοδα από 20 Σεπτεμ βρίου 1933 έως 18 Σεπτεμβρίου σσ. 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β: Μισθοί προσωπικού σ. 96β: Ενοίκιο σ. 97β: Αγορά ψωμιών σ. 98β: Αγορά γάλακτος σ. 99β: Αγορά κρεάτων ,5x15,5 εκ., Βιβλίο προσωπικού σσ γραμμένες: 2-51, 53-99,101 λευκές: 1,52,100, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση η ετικέτα φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / Προσωπικού / Εκπαιδευτηρίων». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-51: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ. 101: Σχολικό έτος (απλή αναφορά) ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 1-27, 30-31, 34-35, 38-43, 48-58, 60-61, 64-65, 68-73, 76-95, 9799, ,107 λευκές: 28-29,32-33,36-37,44-47,59,62-63,66-67,74-75,96,100,106, Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση x21,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 200 γραμμένες: 1-9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, , 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 127,129,131,133,135,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199 λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, , 92, 94,96, 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126, 128,130,132,134, ,182,184,186,188,190,192,194,196,198, Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 28. Τις σελίδες του κώδικα ο γράφων.

19 236 Πασχάλης Βαλσαμίδης Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-9,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 127,129,131,133,135: Διάφορα έξοδα από 15 Σεπτεμβρίου 1934 έως 30 Σε πτεμβρίου σσ. 181,183,185,187,189, σ. 193: Ενοίκιο σ. 195: Αγορά ψωμιών σ. 197: Αγορά γάλακτος σ. 199: Αγορά κρεάτων ,5x20,5 εκ., Πρακτικά Συλλόγου Αποφοίτων Προτύπου Παρθενα γωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά σσ γραμμένες: 3-5,7-13,18,23-24,26-27,32-36,52-54 λευκές: 1-2, 6,14-17,19,22,25,28-31, 37-51, Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 3-5: Πρακτικά από 4 Δεκεμβρίου 1935 έως 10 Απριλίου σσ. 7-13: Πρακτικά του σχολικού έτους (από 25 Σεπτεμ βρίου 1935 έως 20 Ιουνίου 1936) σ. 18: Γενική Συνέλευση, 21 Οκτωβρίου σσ : Γενική Συνέλευση, 22 Δεκεμβρίου σ. 26: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 18 Ιανουαρίου σ. 27: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 23 Ιανουαρίου σσ : Πρακτικά από 22 Μαρτίου έως 27 Νοεμβρίου σσ : Πρόχειρες σημειώσεις περί ψηφοφορίας x22 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 204 γραμμένες: 1-7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65-77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 101, , , ,187,189,191, , ,201,203 λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,78-102, , ,186,188,190,192, 196,198,200, 202,204 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα. Διατηρείται σε κα λή κατάσταση. 29. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα.

20 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σσ. 1-7,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65-77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 101, : Σχολικό έτος σσ , : Σχολικό έτος σσ. 185,187,189,191, : Μισθοί προσωπικού των σχολικών ετών και σ. 197: Ενοίκιο των ετών σ. 199: Αγορά ψωμιών κατά τα σχολικά έτη και σ. 201: Αγορά γάλακτος κατά τα σχολικά έτη και σ Αγορά κρεάτων κατά τα σχολικά έτη και λυτά έγγραφα x17 εκ., Βιβλίο μαθητριών του οικοτροφείου των ετών σσ γραμμένες: 2-8, 16-18, 20-22, 24-29, 36-46, 54-57, 60-71, 76-81, 88-96, 98103, , , , , λευκές: 1, 9-15,19, 23, 30-35, 47-53, 58-59, 72-75, 82-87, 97, ,117, ,141,153,156 Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Μαθήτριαι / Οικοτροφείου / ». Το κάτω μέρος της στάχωσης έχει κατα στραφεί ,5x20 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Δημοτικού του σχολικού έτους σσ γραμμένες: 3-4,7,9,11,13,15,17-21,23,25,27,29,33-35,39-43,45-46,51,53, 57,59-60,63,73,77-95, , , , ,123,125,127,129,133, 145,147,157,159,161,163,165,167,169,171,173,177,179,181,187,189,191,195196, , ,213,215, , , , , λευκές: 1,5-6,8,10,12,14,16,22,24,26,28,30-32,36-38,44,47-50,52,58, 61-62,64-68,70-72,74-76,96-100,106, , ,122,124,126,128,130132, ,146, ,158,160,162,164,166,170,172, ,178,180, 182,188, 190, , , , , 214, , , , , , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «Βιβλίον ύλης / Δημοτικοί) / Τμήματος / ». 30. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 31. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 32. Στο επάνω μέρος των σο έχει αφαιρεθεί μικρό τμήμα.

21 238 Πασχάλης Βαλσαμίδης x25 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 120 (διπλές) + 1 γραμμένες: Ι α - İ l a, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α, 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α, 101α, 102α, 103α, 104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121 λευκές: 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 65β, 67β, 95(3, 96β, 97β, 98β, 99β, ΙΟΟβ, 101β, 102β, 103β, 104β, 105β, 106β Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. Ι α - İ l a, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α: Διάφορα έξοδα από 20 Ιανουαρίου έ ως 17 Δεκεμβρίου σσ. 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α: Διά φορα έξοδα από 7 Ιανουαρίου έως 25 Σεπτεμβρίου σσ. 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α: Διάφορα έξοδα σχολικού έτους σσ. 101α, 102α, 103α, 104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121: Διάφορα έ ξοδα σχολικού έτους λυτά έγγραφα x26 εκ., Βιβλίο εξόδων του Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολεί ου των ετών σσ. 240 γραμμένες: 1-2, 4-24, 26, 28-38, , , 148, , 162, 164, 166,168 λευκές: 3,25,27,39-118,140,147,149,158,161,163,165,167, Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 1-2,4-20: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος σσ ,26,28-38: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος σσ : Δημοτικό. Σχολικό έτος σσ ,148, ,162,164,166,168: Δημοτικό. Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών σσ. 149 (διπλές)

22 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 239 γραμμένες: 1α-80α, 81β-113α, 134β-148β λευκές: 81α, 133β, 134α, 149α-β Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο «1946 /1951 / αγλαϊα Νικολ. Σχοινα». Διατηρείται σχε δόν σε καλή κατάσταση σσ. 1α-41β: Σχολικό έτος σσ. 42α-80β: Σχολικό έτος σσ. 81β-122β: Σχολικό έτος σσ. 123α-133α, 134β-147β: Σχολικό έτος x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του Γυμνασίου των ετών σσ γραμμένες: 2-15,17, 22-33, 35-37, 40-43, 46-49, 52-53, 55-67, 70-81, 83-95, , λευκές: 1,16,18-21,34,38-39,44-45,50-51,54, 68-69, 82, 96,110, Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση φέρει ετικέτα με τίτλο «Γυμνασίου». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-15: Σχολικό έτος σσ. 17,22-33: Σχολικό έτος σσ ,40-43,46-49,52-53: Σχολικό έτος σσ , 70-81: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος λυτά έγγραφα x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 2-15, 17, 20-33, 35-51, 53-55, 58-59, 62-69, 72-85, 87-99, , λευκές: 1,16,18-19, 34, 52, 56-57, 60-61,70-71, 86, ,106 Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που έφερε τον τίτλο «Δημοτικοί)». Διατηρείται σε καλή κατάσταση σσ. 2-3, 6-33: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ. 4-5: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). 33. Η σελιδαρίθμηση έγινε από τον γράφοντα. 34. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 16

23 240 Πασχάλης Βαλσαμίδης σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σ. 53: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σσ ,58-59, 62-69: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ , 92-99, : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σ. 107: Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού) σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου) ,5x20 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των Εκπαιδευτηρίων Θηλέ ων των ετών σσ. 151 (διπλές) γραμμένες: 1-147,148,149,150,151 λευκές: 147β, 148β, 149β, 150β, 151β Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο: «Ταμεϊον / Εκπαιδευτήρια Θηλέων / Αγλαΐας Ν. Σχινα / Δ. Βασιλ. Ό λ γ α ς 159 / =1952=» σσ. 1-52: Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ ,148,149,150,151: Σχολικό έτος ,5x19,5 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του γυμνασίου, του δημοτικού και του νηπιαγωγείου των ετών σσ γραμμένες: 1-39,41-59,75-87, , , , λευκές: 40, 60-74, 88,102, ,118, , Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον αριθμό 80. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση σσ. 1-16: Σχολικό έτος (Δημοτικού). σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού). σσ : Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). σσ : Σχολικό έτος (Δημοτικού). σ. 56: Σχολικό έτος (Νηπιαγωγείου). 35. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα.

24 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά σ. 58: Ισραηλιτική κοινότητα σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ : Σχολικό έτος (Γυμνασίου) σσ , : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος σσ : Σχολικό έτος ; σσ : (Νηπιαγωγείου) ,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των οικότροφων (αχρονολόγητο). σσ γραμμένες: 2-9,11-18,20-40,42-53,56-57,60-85,87-94,96-112, ,120 λευκές: 1,10,19,41,54-55,58-59, 86, 95, , , Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση ,5x15,5 εκ., Βιβλίο μαθητριών οικοτροφείου, αχρονολόγητο. σσ γραμμένες: 1-21,23-29, 31-35, 37-41,43-73, 77-81, 83-84, 87-94, λευκές: 22,30,36,42,74-76,82-85, 95-96, Κώδικας χαρτόδετος x17 εκ., Τετράδιο εσόδων και εξόδων του οικοτροφείου, αχρονο λόγητο. σσ γραμμένες: 2-35, 37-41,43-44,47-52, 55, 57-60, 63, 65, 91-94, ,118 λευκές: 1,36,42,45-46,53-54,56,61-62,64,66-90,95-98, , Στο εξώφυλλο φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / Εσωτερικών / μαθητριών». Διατηρείται σε καλή κατάσταση λυτά έγγραφα. Β' ΕΓΓΡΑΦΑ Φάκελος 1 Λόγοι /Εκδηλώσεις 1. Λόγος, εννέα χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Στεφάνου Νούκα (1914). 2. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος Δική μας αρίθμηση. 37. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 38. Τις σελίδες αρίθμησε ο γράφων.

25 242 Πασχάλης Βαλσαμίδης 3. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά στα εγκαίνια του γραφείου του Συλλόγου Αποφοίτων (1948) Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), 17 Ιου λίου Αποχαιρετιστήριος λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις τελειόφοιτες, 7 Ιουλίου Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Προσφώνηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κατά τον εορτασμό της πεντηκονταετηρίδος της Σχολής Στεφάνου Νούκα - Αγλαΐας Σχινά, Ιούνιος Χαιρετισμός του Μπαρούχ Σιμπή σε τελετή της σχολής που πραγμα τοποιήθηκε στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών στις 18 Ιουνίου Πέντε σχέδια ομιλιών (πρόχειρα) της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθή τριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητα. 11. Λόγος του επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Ευρ. Φιλιππίδη προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητο. 12. Λόγος της προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Αγλαΐας Σχινά, αχρονολόγητο. 13. Διάγραμμα εορτής της σημαίας, αχρονολόγητο Κείμενο της Αγλαΐας Σχινά για τη σημαία, αχρονολόγητο. Εγκύκλιοι 1. Εγκύκλιος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προς τον κλήρο και τον ευσεβή λαό της μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη 12 Αυγούστου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί των οφειλετών της εκπαιδευτικής εισφοράς, Θεσσαλονίκη 2 Ιουλίου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 39. Πα τον λόγο βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ Ο λόγος δημοσιεύτηκε. Βλ. ό.π., σσ Πριν την παρέλαση της 26ης Οκτωβρίου εορταζόταν η Εορτή της Σημαίας. Κατά παράδοση η σημαία των Εκπαιδευτηρίων γινόταν από την Αγλαΐα Σχινά στη σημαιοφόρο, τη μαθήτρια που αρίστευε στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Περισσότερα για τις παρε λάσεις και τη γιορτή της σημαίας βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ , κυρίως στις σα , όπου δημοσιεύεται το διάγραμμα της εορτής της σημαίας.

26 Το Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά 243 περί καταβολής της εκπαιδευτικής εισφοράς των μαθητών, Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Ιδιωτικών Σχο λείων, Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων, Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών-Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων περί διορισμών των δασκάλων και νη πιαγωγών, Θεσσαλονίκη 18 Μαΐου Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολεί ων προς τους διευθυντές των Ξένων Σχολείων περί προσλήψεως του διδα κτικού προσωπικού των Ιδιωτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος , Θεσσαλονίκη 25 Αυγούστου Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ - ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί καταργήσεως της ειδικής εισφοράς κατά το σχολι κό έτος , Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ'- ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί κρίσεως και εγγραφής στον πίνακα προακτέων, Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τους γενικούς επιθεωρη τές της Μέσης Εκπαίδευσης, τους διευθυντές προτύπων σχολείων, γυμνα σιάρχες Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και σε νομαρχιακούς επιθεωρη τές Σωματικής Αγωγής περί προγραμματισμού αγωνισμάτων κλασικού αθλη τισμού, Αθήνα 2 Ιανουαρίου Εγκύκλιος της «Ένωσις Λυκειαρχών Βορείου Ελλάδος» προς τους λυκειάρχες της Βορείου Ελλάδος, αχρονολόγητο. Φάκελος 2 Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί Διορισμοί καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών καθηγητών/δασκάλων και και και και και και και και και δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων δασκάλων του του του του του του του του του έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους έτους

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σε κάθε Πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5 ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 1 [Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1842-1845] Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του δήµου Άνδρου (α.α., ηµερ/νία, αρ. Εγγρ., περίληψη κ.λπ.), έτη 1842-1845.

Διαβάστε περισσότερα

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015 0 0 0 ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΡΙΤΗ 1 Αναλήψεις Υπηρεσίας ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Προγραμματισμός απολύμανσης κτηρίου Με ημερομηνία 31-8 κλείνουν:

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975.

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975. ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Άνω Μερά (κτίριο Κοινότητας) Ληξιαρχείο Υπάρχουν τα Ληξιαρχικά των ετών 1914 ως 1998 και είναι σε χρήση. Ειδικότερα υπάρχουν βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων και αποβιωσάντων για

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ.

Θέμα: Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Περσεφόνης 19 T.K. Πόλη: 192 00 Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 009-00 Έτος Τρίμηνο Μήνας 009 ο 74 7 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 7 8 9 0 4 5 6 7 8 3 4 5 8 9 30 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 008-009 Έτος Τρίμηνο Μήνας 008 ο 78 75 ΔΕΥΤ 6 ΤΡΙΤ 4 ΤΕΤΑ 4 ΠΕΜΠ 5 ΠΑΡΑ 6 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Καλαμβόκη 2 α 151 27 Μελίσσια Τηλ. 2132050002- Fax 2106132333 Μελίσσια, 5 Ιουνίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 14370 ΠΡΟΣ Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010

Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010 Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010 ΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΡΙΤΗ 31 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Με ηµεροµηνία 31-8 κλείνουν τα: - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής - Βιβλίο Πράξεων ιευθυντή - Ηµερολόγιο Σχολικής Ζωής - Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Δήμου Υμηττού που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορίες: Σ. Τσέργα Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 14-5-2013 Αρ. Πρωτ. 9 Προς Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσης Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης Ελλάδος: Δ/νσης Ανατολ. Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17 Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Θέμα: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 και προκήρυξη εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 Γυμνάσια στην κατεχόμενη Κύπρο Το 1974 καταλαμβάνεται το 36,5% των δημοσίων σχολών Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙO ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Τετάρτη, 11 Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρασίνου Λόφου 49 51 14122 Ηράκλειο Αττικής 210 2810630-2813520 http://www.manesis.gr contact@manesis.gr Ηράκλειο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία, εφαρμογή του Αρθρου 120, δήλωση απειλή. http://ieridilosi.blogspot.gr/

Καταγγελία, εφαρμογή του Αρθρου 120, δήλωση απειλή.  http://ieridilosi.blogspot.gr/ Καταγγελία, εφαρμογή του Αρθρου 120, δήλωση απειλή. Προς και δια του αστυνομικού τμήματος (...) Ημερομηνία...11/16 Προς διευθύνσεις Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Υπόψιν α) Πάσας αρμόδιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ Συνοπτική περιγραφή Φακέλων Φ.1. Μεγάλο ντοσιέ με 11 φακέλους και λίγα λυτά. Τίτλοι φακέλων : α. 1 Α' Ιδρυτικό Συνέδριο - 2' Β' Σύνοδος Κ.Σ. - 3 Γ' Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 25η Μαρτίου Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου καθώς και την Επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Τέτοια ημέρα, πριν από 2006 χρόνια, η Παναγία έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη Ι Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λ.Κύπρου 68, Αργυρούπολη Πληρ. Δέσποινα Δεσύπρη Τηλ. 2132018700, φαξ. 210-9902045 Αργυρούπολη 19-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ην-Ων. Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση

Ην-Ων. Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση Π Ε Πρακτορείο Ειδήσεων www.e-inon.gr Ψηφιακή Εφημερίδα www.desmevsi.gr Κωνσταντίνος Γρ. Λιακάκης Έκδοση Έντυπων Περιοδικών κάθε Είδους Ψυταλλείας 8 - Αθήνα Τηλ. - Fax: 210 2117497 6972 70 55 28 http://www.e-inon.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Α εξάμηνο (χειμερινό) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: makrilaki@rethymno.gr

e-mail: makrilaki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθάνατος 25-5-2012 Αρ. Πρ. : 14016 Αρµόδιος Υπάλληλος: Μακρυλάκη Καλλιόπη ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005".

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ε40/9-17.1.2005 ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005". Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009 ΖΕΥΓΩΛΗ ΕΡΣΗ (Κολλέγιο Αθηνών) E-mail: ersopoulo@hotmail.com Είναι τελειόφοιτη της Πρώτης Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Lower και γνωρίζει Γαλλικά. Τα προσωπικά τhς ενδιαφέροντα είναι η μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1. Χαραλάμπους Αθανάσιος Β. Δ.Α Αναπληρωτής Διευθύντριας (Γραφείο αρ.8 Εχτ. 17) Υπεύθυνος: Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής»

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 23-4-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/21/3162 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Ε40/14/18-1-2007 Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ EKΠAIΔEYΣHΣ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Α εξάμηνο (χειμερινό)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Α εξάμηνο (χειμερινό) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Α εξάμηνο (χειμερινό) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μηνός Απριλίου, Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» Μαρούσι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ προκηρύσσουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 11:00 18:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Φάληρο - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κόλπος Αγώνες ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής «Διδακτική της Ιστορίας» Διδάσκουσα: Μαρία Ρεπούση Ακαδημαϊκό έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 192 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα