ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA B Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 Πληροφορίες: Μ. Γκιλάκης, Γ. Δενδρινός Τηλ.: , Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 28/5/2014 Αριθ. Πρωτ.: 1218/69688 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ένταξη επιτυχόντων και απόρριψη παραγωγών, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280/1979). 2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34/1983), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α 70/1984) καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101/1990), όπως ισχύει. 3. Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν.2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113/1992). 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 5. Του άρθρου 37 του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του ν.δ.131/1974 (ΦΕΚ Α 320/1974) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ Α 141/2010) και τον ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 66/2011). 8. Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010). 9. Του άρθρου 11 παράγραφος 2 της αριθ / κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΦΕΚ Β 2366/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 10. Την αριθ. 8932/2008 (ΦΕΚ Β 2153/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 12. Του Κανονισμού 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 13. Του Κανονισμού (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 14. Της αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την ενημέρωση του Φορέα Εφαρμογής για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την κατανομή πιστώσεων της πρόσκλησης 800/19605/ για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». 17. Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την κατανομή πιστώσεων της πρόσκλησης 800/19605/ για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». Β. 1. Την αριθ. 800/19605/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενταετή ένταξη της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». 2. Το αριθ /15140/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο διαβιβάστηκαν η εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η έκθεση ελέγχου, τα πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων, καθώς και οι τελικές καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων και των απορριπτομένων. 3. Το αρ / έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για τη διατύπωση του συμφώνου της γνώμης της για την έκδοση απόφασης έγκρισης δικαιούχων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΡΘΡΟ 1 Εντάσσουμε στο πλαίσιο της αριθ. 800/19605/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενταετή ένταξη της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με πρώτο έτος εφαρμογής το 2012, τους επιτυχόντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, όπως εμφανίζονται παρακάτω: 2

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Φυσικά Πρόσωπα ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ 1 BLAJ A AXENIA VIC ,25 Αιγοπρόβατα 23, ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 32,55 177, , ,35 3 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ Αιγοπρόβατα ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 34, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 15 5 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,38 Αιγοπρόβατα 14, , ,45 6 ΑΓΓΕ ΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΛΕ Ξ ΙΑ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΓΟΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αιγοπρόβατα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα , ,8 9 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,87 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,35 Αιγοπρόβατα ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,57 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,75 11 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,8 12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 18, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,2 14 ΑΛΕ Ξ ΑΚ ΗΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 70, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Αιγοπρόβατα 21, ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,92 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 18, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,24 Αιγοπρόβατα 26, , ,2 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 31, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 38, , ,35 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 22, , ,8 22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,68 Αιγοπρόβατα 18, , ,4 23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 16, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,87 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 154, , ,1 25 ΑΝΤΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αιγοπρόβατα 26, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ,25 Αιγοπρόβατα 29, , ,75 Αιγοπρόβατα ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ,93 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,5 28 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 43, , ,6 29 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 50, Αιγοπρόβατα 10,5 31 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ,8 Αιγοπρόβατα 34, , ,2 33 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα 29, , ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα 31, , ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 107, , ,9 36 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 37 ΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,6 Αιγοπρόβατα 9, ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 14, ΑΡΣΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,77 Αιγοπρόβατα 38, , ,85 40 ΑΡΣΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 37, , ,95 41 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,45 Αιγοπρόβατα 59, , ,8 42 ΑΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 27, , ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,74 Αιγοπρόβατα 17, , ,15 44 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 111, , ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,96 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 100, , ,85 46 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,83 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 48 ΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 39, , ,9 49 ΒΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 24, , ,95 50 ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 59, , ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 17, , ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,37 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,5 53 ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,43 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 27, , ,75 54 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,55 55 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 25, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,2 Αιγοπρόβατα 19, , ,65 57 ΒΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ,99 Αιγοπρόβατα 73,5 182, , ,4 58 ΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 30,15 143, , ,25 59 ΒΕΡΓΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,4 Αιγοπρόβατα 59, ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,27 Αιγοπρόβατα 103, , ,3 61 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, , ,55 62 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,95 Αιγοπρόβατα 47, , ,15 63 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ,6 Αιγοπρόβατα 46, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,85 Αιγοπρόβατα 29, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,8 Αιγοπρόβατα 19, ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 25, Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 60,4 67 ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,6 Αιγοπρόβατα , ,5 68 ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αιγοπρόβατα 31, , ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘ ΒΑΣ Αιγοπρόβατα 34, ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,61 Αιγοπρόβατα 35, , ΒΡΑΚ ΑΤΣ Ε ΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 42, , ,3 73 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,57 Αιγοπρόβατα 30, , ,9 74 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,1 75 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 37,2 138, , ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,37 Αιγοπρόβατα 46,5 133, , ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,41 Αιγοπρόβατα 48, , ,35 78 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα ΓΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,48 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 134, , ,3 80 ΓΕΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 3

4 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 81 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,78 Αιγοπρόβατα 21,75 175,6 9866, ,9 82 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Αιγοπρόβατα 24, ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 28, , ,25 84 ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 16, , ,35 85 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,23 Αιγοπρόβατα 66, , ,05 86 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ ,7 Αιγοπρόβατα 25, , ,7 87 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ,05 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,65 88 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Αιγοπρόβατα 58, , ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ,72 Αιγοπρόβατα 15,9 115,2 3281, ,8 90 ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 50,25 215, , ,25 91 ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 67,5 161, , ,15 92 ΓΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 15, , ΓΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,07 Αιγοπρόβατα 22, , ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,97 Αιγοπρόβατα 36, , ,85 95 ΓΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 41, ΓΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,06 Αιγοπρόβατα 25, , ΓΚ ΟΛΙΑΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 8, , ,35 98 ΓΚΟΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,62 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 34, , ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,34 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΓΚΟΝΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 Αιγοπρόβατα 52, , ,9 101 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 44,25 219, , ,7 102 ΓΚΟΥΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 7, ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 12, , ,2 105 ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 155, ΓΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30,6 232, , ,5 107 ΓΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,96 Αιγοπρόβατα 16,35 189, , ,6 108 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 23, ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,94 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 28,4 143, , ,8 110 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα 71,25 260, , ,3 111 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 32,55 155, , , ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,84 Αιγοπρόβατα 29, , ,3 113 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ,93 Αιγοπρόβατα 67, , ,9 114 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ Αιγοπρόβατα 16,65 165,6 7519, ΓΡΗΟΥΛΑΣ 115 (ΣΜΑΝΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) ΗΛΙΑΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ) ( ) 28,5 Αιγοπρόβατα 28, , ,5 116 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 17, , , ΓΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αιγοπρόβατα 36, , ,4 118 ΓΡΙΤΣΙΠΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,68 Αιγοπρόβατα 26, , , ΓΥΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, , ,4 120 ΓΥ ΡΝΑ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΑΝΔΡΕ ΑΣ ,17 Αιγοπρόβατα 12, , ΓΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα 32, , ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΓΥΡΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 22, , ,9 123 ΓΩΓΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,84 Αιγοπρόβατα 12, , ,7 124 ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,3 125 ΔΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,65 Αιγοπρόβατα 10, ΔΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 34, , ,7 127 ΔΑΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,14 Αιγοπρόβατα 48, , ,7 128 ΔΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 26,4 184, , ,3 129 ΔΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 34, , ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,41 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 67,8 164, , ,55 Αιγοπρόβατα 36, ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 71, , , ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 50, , ,7 Αιγοπρόβατα 12,6 133 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 23, , ,5 134 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,75 Αιγοπρόβατα 24, , ,25 Αιγοπρόβατα 37, ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,3 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 166, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 22, , ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,55 Αιγοπρόβατα 9, , , ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,53 Αιγοπρόβατα 25, , ,65 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΟΚΑΣ ΑΧ ΙΛΛΕ ΑΣ Κ ΑΙΖΕ Ρ ,65 Αιγοπρόβατα 17, , ,1 140 ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,29 Αιγοπρόβατα 11, , ,3 141 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 24,8 136, , ,5 142 ΔΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 19, , , ΔΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Αιγοπρόβατα 52, , ΔΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,78 Αιγοπρόβατα 38, , ,2 145 ΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,89 Αιγοπρόβατα , , ΔΟΚΑΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ,08 Αιγοπρόβατα 49, , ,2 147 ΔΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα , , ΔΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 24, , ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,76 Αιγοπρόβατα , ,5 150 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα , , , ΔΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 34, , ,4 152 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,74 Αιγοπρόβατα 38, , ,35 Αιγοπρόβατα 43,5 153 ΔΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,06 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 54, , ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα , ΔΡΑΚΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 44, , , ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 34, , ,1 157 ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 33,6 158, , ,2 158 ΔΡΟΥΓΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 10, , ,3 159 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,53 Αιγοπρόβατα 7, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΖΑΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 44,7 180, , ,25 4

5 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΖΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αιγοπρόβατα 43, , ,15 Αιγοπρόβατα 16, ΖΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,27 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,75 Αιγοπρόβατα 41, ΖΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,55 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,9 164 ΖΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 Αιγοπρόβατα 28, , ΖΑΜΠΑΤΗ ΜΑΡ ΣΥΜ ,5 Αιγοπρόβατα 15, , , ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 10, ,1 8823,5 167 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,02 Αιγοπρόβατα 79, , ,7 168 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,54 Αιγοπρόβατα 54,75 293, , ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 59,2 169 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα , , , ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 23, , ,9 171 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΑΡ ΑΛΑΜΠΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 52, , ,5 Αιγοπρόβατα 55, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,64 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , ,3 173 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ ΡΗΣ ΤΟΣ Αιγοπρόβατα 35, , ,6 174 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,18 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ,68 Αιγοπρόβατα 17,55 225, , ,9 176 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Αιγοπρόβατα 9, ,7 7474,5 177 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,97 Αιγοπρόβατα 17,25 148, , ,8 178 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ,91 Αιγοπρόβατα , ,5 179 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 21,45 52, ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ,95 Αιγοπρόβατα 49, ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ,69 Αιγοπρόβατα 25, , ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 Αιγοπρόβατα 12, ΖΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ,62 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 32, , ,8 Αιγοπρόβατα 51, ΖΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑ ,95 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 15, , ΖΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 23, , ,1 186 ΖΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,62 Αιγοπρόβατα 28, , ,3 187 ΖΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα , ΖΙΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 10,5 134, ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,25 Αιγοπρόβατα 20, ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 36, , , ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,41 Αιγοπρόβατα 26, , , ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,05 Αιγοπρόβατα 37, ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 26, ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 36, ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,65 Αιγοπρόβατα 20, ΖΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,71 Αιγοπρόβατα 44, , ,2 197 ΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα 44, , ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 5,4 198 ΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,39 Αιγοπρόβατα 45, , ,4 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 19,2 199 ΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,2 Αιγοπρόβατα , ΖΩΓΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 11, , ,4 201 ΖΩΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,09 Αιγοπρόβατα 36,75 161, , ,8 202 ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 36,15 152, , ,5 203 ΖΩΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 26, , , ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,29 Αιγοπρόβατα 35, , ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 21, , , ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 23, , ,6 Αιγοπρόβατα ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ,59 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 208 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αιγοπρόβατα 20, , ,9 209 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 5, , ,8 211 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 52, , , ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα , ,6 213 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 32, Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΘΩΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 7, , ,9 215 ΙΩΑΝΝΟΥ Σ ΟΦΙΑ ΑΡΙΣ ΤΕ ΙΔΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 46, , ,6 216 Κ ΑΒΑΛΛΙΕ ΡΗ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 30, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 117,2 217 Κ ΑΒΒΑΔΙΑ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,59 Αιγοπρόβατα 28, , ,9 218 Κ ΑΒΟΥ ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 77, ΚΑΒΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 38, , , ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 20,55 200,2 9271, ,6 221 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,02 Αιγοπρόβατα 31, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 49,2 222 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΚ ΤΗΜΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 25, , ,1 223 ΚΑΖΑΚΟΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,19 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 224 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ ΑΓΟΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,48 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,55 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 99,6 225 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,79 Αιγοπρόβατα 22, , , ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,02 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,45 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,13 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 96, , ,6 228 ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 18, , ,5 229 ΚΑΚΙΩΡΗ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αιγοπρόβατα 16, , , ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 33,15 156, , , ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 32,25 153, , ,5 232 ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 17, ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,64 Αιγοπρόβατα 74, , , ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΩΤΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 25, , , ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα 25, , ,4 236 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 30, , ,2 237 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα , ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 48,2 238 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,42 Αιγοπρόβατα 25, , , ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 30, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 38,

6 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 13,8 241 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αιγοπρόβατα 17, , ,2 242 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 40,5 220, , ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30,4 243 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,61 Αιγοπρόβατα 40, , , ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 15, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 14, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,05 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 31, ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,65 Αιγοπρόβατα 31, , ,5 250 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,65 Αιγοπρόβατα 29,4 165, , ,1 251 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 23, , ,5 252 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,23 Αιγοπρόβατα 82, , , Κ ΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα , , Κ ΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 57, ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα 40, , , ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,08 Αιγοπρόβατα 76, , , ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,21 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 88,4 180, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 20, , ,4 260 ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,78 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 55, , ,4 Αιγοπρόβατα 3,6 261 ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,18 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 37, ΚΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,6 264 ΚΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,1 265 ΚΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,4 266 ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 41, , , ΚΑΠΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,85 Αιγοπρόβατα 20, ΚΑΠΕΡΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,5 Αιγοπρόβατα 16, ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αιγοπρόβατα 20, , ,1 270 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 22, Αιγοπρόβατα 13, ΚΑΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 198,4 356, , ,75 Αιγοπρόβατα 28, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 Αιγοπρόβατα 22, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 43, , ,35 Αιγοπρόβατα 43, ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 19, Αιγοπρόβατα 22,8 276 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,16 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,8 277 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 37,8 278 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,87 Αιγοπρόβατα 24, , ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ,84 Αιγοπρόβατα 20, , Αιγοπρόβατα 16,2 280 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 12, , ,75 Αιγοπρόβατα 27, Κ ΑΡ ΑΓΚΟΥ ΝΗΣ ΠΕ Ρ ΙΚ ΛΗΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,4 282 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,39 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,62 Αιγοπρόβατα 41, , , ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 6, , ,2 285 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 43, , ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 27, , ,9 287 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ,7 Αιγοπρόβατα 10, , ,3 288 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αιγοπρόβατα , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ,63 Αιγοπρόβατα 41,55 176, , ,9 Αιγοπρόβατα 87, Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ,33 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 130, , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,44 Αιγοπρόβατα 31, , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ Χ ΡΗΣ ΤΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 2, ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 22, , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΥ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 12, ,7 9739,5 295 Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΥ ΜΑΡ ΙΑ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 21, , ,9 296 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα , , ,2 297 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30,75 155, , , ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,89 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ ,9 Αιγοπρόβατα 33, , , ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 39, , ,8 Αιγοπρόβατα 27, ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 8,8 302 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ,3 Αιγοπρόβατα , , ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 41,4 303 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 31, , , ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 40, , ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,63 Αιγοπρόβατα 48, , ,3 307 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,32 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΣΜΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 309 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ,95 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡ ΧΑΡΙΛ ,48 Αιγοπρόβατα 78, , ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, , ,5 312 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 65, , Κ ΑΡ ΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣ ΗΦ ΑΠΟ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 65, , ,4 315 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 21, , ,5 316 ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,4 Αιγοπρόβατα 14, ΚΑΡΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,95 Αιγοπρόβατα 19,95 129, , , ΚΑΡΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 24, ΚΑΡΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,58 Αιγοπρόβατα 43, , ,9 6

7 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 321 ΚΑΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΡΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 54, , ,8 323 ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 324 Κ ΑΣ ΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 52, , , ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,64 Αιγοπρόβατα 53, , ,2 326 ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 19, , , ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 18, , , ΚΑΤΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,87 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΤΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ,9 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,2 332 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 13, , ,3 333 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,07 Αιγοπρόβατα 37, , ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 38,4 146, ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,27 Αιγοπρόβατα 54, , ,4 336 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 66, , ,7 338 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,98 Αιγοπρόβατα 34, , , ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,42 Αιγοπρόβατα 40, , ,85 Αιγοπρόβατα 43,5 340 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ,63 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , , ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,73 Αιγοπρόβατα 35, , ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 46, , ,3 343 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 21, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,07 Αιγοπρόβατα 13, , ,2 345 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 6, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα 18, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,21 Αιγοπρόβατα 27, , , ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 13, , ,8 350 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 23, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα 22,2 177, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥ Σ ΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 35, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ Σ ΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ Ε ΑΣ Κ ΩΝ/ΝΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,3 355 Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗ ΦΡΕ ΙΔΕ Ρ ΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ,7 Αιγοπρόβατα 11, ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 22, , , Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΒΛΑΣ ΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 12, ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,86 Αιγοπρόβατα 20, , , Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧ ΑΗΛ Σ ΟΦΙΑ Αιγοπρόβατα Κ ΑΤΣ ΙΚ ΗΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Αιγοπρόβατα 17,85 167, , , ΚΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αιγοπρόβατα Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής Κ ΑΤΣ ΙΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 28, , ,6 Αιγοπρόβατα 17, Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗ Χ Ρ ΙΣ ΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 18, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 79,8 364 Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗ ΜΑΡ ΙΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 15, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 33,6 365 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 51, , ,6 366 Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Σ ΠΥ Ρ ΙΔΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 46, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 83,2 367 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,06 Αιγοπρόβατα 12, , ,9 368 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 22, ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα , ,6 371 ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 22, Κ ΑΦΡΙΤΣ ΑΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 26, , ,75 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΨΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,59 Αιγοπρόβατα , ,4 374 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 28, Αιγοπρόβατα 8, ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,08 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 54, , ,6 376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 40,5 177, , ,6 378 ΚΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα , ,6 379 ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 14,4 185, , ,1 Αιγοπρόβατα 8,7 380 ΚΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,74 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 Αιγοπρόβατα 11,4 381 ΚΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,89 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 6, , ,4 383 ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,25 Αιγοπρόβατα 56, ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,05 Αιγοπρόβατα 34, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,19 Αιγοπρόβατα 49, , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 65,25 142, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 56, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 58, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ,25 Αιγοπρόβατα 89, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 87, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ,85 Αιγοπρόβατα 11, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 Αιγοπρόβατα 38, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,85 Αιγοπρόβατα ΚΛΙΑΦΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα 13,95 170, , ,3 398 Κ ΛΙΑΦΑΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,88 Αιγοπρόβατα 20,85 169, , ,5 399 ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΧ ΡΗΣ ΤΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,5 400 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 15,

8 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ 401 ΚΟΚΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,16 Αιγοπρόβατα 42,6 149, , ,6 Αιγοπρόβατα ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΟΚΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ,4 Αιγοπρόβατα 10, , , ΚΟΚΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 12,6 124, , , ΚΟΚΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα , ,25 Αιγοπρόβατα 34,5 406 ΚΟΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 31, , ,5 408 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,23 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 409 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,11 Αιγοπρόβατα 17, , , ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,92 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,9 411 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 33, , ,6 412 ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 58, ΚΟΝΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,53 Αιγοπρόβατα , , ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα , ,2 Αιγοπρόβατα 42, ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 177, , ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,27 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,99 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, , ,9 419 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα 24, , , ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ,25 Αιγοπρόβατα 17, ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 8, Κ ΟΡ ΙΝΤΖΕ ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΡΙΝΤΖΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΣΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Αιγοπρόβατα 21, , , ΚΟΣΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Αιγοπρόβατα 29,1 178, , ,5 426 ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα , ,5 427 ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,97 Αιγοπρόβατα 37,2 161, , , ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,73 Αιγοπρόβατα , ,4 429 ΚΟΣΥΦΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 15, , ,8 430 ΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα 63, , ,8 431 ΚΟΤΣΩΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,28 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 27,4 150, , , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,26 Αιγοπρόβατα 24, , ,3 433 ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 Αιγοπρόβατα 34, , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΚΩΝ ,36 Αιγοπρόβατα 39, , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 29, ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 17, ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ,1 Αιγοπρόβατα 25, , ,2 438 ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 23,55 164, ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,48 Αιγοπρόβατα 13, , , ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 45, , , ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 12,75 127, ,9 7031,5 443 Κ ΟΥ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 51, , ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,43 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα 18, , ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 18, , ,8 447 ΚΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 9, , , ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,19 Αιγοπρόβατα 19,2 181, , , ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ,47 Αιγοπρόβατα 28, , ,5 Αιγοπρόβατα 19,8 450 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ,09 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , Κ ΟΥ ΝΕ ΛΗΣ ΖΑΦΕ ΙΡΙΟΣ ΘΕ ΟΔΩΡ ΟΣ Αιγοπρόβατα 28, , ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 38, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,65 Αιγοπρόβατα 19, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα 22, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,79 Αιγοπρόβατα 29, , ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 15, , ,3 457 ΚΟΥΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,24 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , Κ ΟΥ ΤΙΒΗ ΓΕ ΩΡ ΓΙΑ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , Κ ΟΥ ΤΙΒΗΣ ΒΑΪΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 31, , ,6 460 ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,5 Αιγοπρόβατα , , , ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΔΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, , ,7 462 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα , ,4 463 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,88 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 25, , ,4 464 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα , ,4 465 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 52, , , ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,15 Αιγοπρόβατα 21, , , ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,47 Αιγοπρόβατα 29, , ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ,5 Αιγοπρόβατα 22, ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,96 Αιγοπρόβατα 37, , ,8 472 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 35, , ,3 473 Κ ΟΥ ΤΣ ΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΙΩΑ ,4 Αιγοπρόβατα 17, Κ ΟΥ ΤΣ ΟΘΟΔΩΡ ΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η Σ ΠΥ Ρ ΙΔΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 21, , ,9 475 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 27, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,76 Αιγοπρόβατα 19, ,7 6414,5 478 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα 35, , ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής

9 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 481 Κ ΟΥ ΤΣ ΟΥ ΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 50, , , ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 10,5 164,8 4750, , ΚΡΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα 26, , , ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 70,5 175, , ,8 486 Κ ΡΙΘΥ ΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,96 Αιγοπρόβατα 68, , Κ ΡΙΘΥ ΜΟΣ Σ ΤΕ ΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 83, , ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,07 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 84, , ΚΡΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,82 Αιγοπρόβατα , , , ΚΡΙΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα , , ΚΡΙΚΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,4 492 ΚΡΙΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,49 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 40, , ΚΡΙΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,86 Αιγοπρόβατα 52,5 194, , , ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , ,8 495 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,14 Αιγοπρόβατα 43,5 177, , , ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,89 Αιγοπρόβατα 34, , ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 29, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,32 Αιγοπρόβατα 20, , , ΚΥΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 66,6 222, , ,4 500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 31, , ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 502 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 11, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 19, ΚΩΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΙΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,7 505 ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα 23, , , ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 40,6 246, , ,4 507 ΛΑΙΝΑΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,39 Αιγοπρόβατα , , ,5 508 ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 64,95 227, , ,8 509 ΛΑΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, ΛΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,08 Αιγοπρόβατα 41, , ,4 511 ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 45, , ,6 512 ΛΑΜΠΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 15, , ,8 513 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα 45,75 147, , ,7 514 ΛΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 15, , ,7 515 ΛΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 32, , ,5 516 ΛΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 48, , ,1 517 ΛΙΑΛΙΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΓΕ ΡΑΣ ΙΜΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 13, , ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 43, , ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,51 Αιγοπρόβατα 49, , , ΛΙΑΠΗ ΜΑΡ ΙΑΝΘΗ Ε Υ ΓΕ ΝΙΟΥ Αιγοπρόβατα 31, ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,29 Αιγοπρόβατα 39, , ,8 522 ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,42 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 Αιγοπρόβατα 28, ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,64 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 Αιγοπρόβατα 23, ΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,47 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 82, , ,35 Αιγοπρόβατα 31,5 525 ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 10,6 136, , ,2 526 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,72 Αιγοπρόβατα 17, , ΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,83 Αιγοπρόβατα , ,2 528 ΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,09 Αιγοπρόβατα 49, , ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ,35 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,3 530 ΛΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 46,95 188, , , ΛΙΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 19,5 164,8 8833, ,5 532 ΛΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ,85 Αιγοπρόβατα 36, ΛΙΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 36, , , ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 37, , , ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,64 Αιγοπρόβατα 49, , , ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,82 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 16, , ,9 537 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,33 Αιγοπρόβατα 51, , ,5 538 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 11, , ,9 539 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 16,5 129, , , ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ,8 Αιγοπρόβατα 27, , ,2 541 ΛΙΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αιγοπρόβατα 13, ΛΙΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα 13, ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,9 544 ΛΙΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,95 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,5 545 ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,48 Αιγοπρόβατα 43, , ,4 546 ΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,67 Αιγοπρόβατα 35, , , ΛΙΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ,06 Αιγοπρόβατα 15, , ,9 548 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα , , , ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,29 Αιγοπρόβατα , , ,6 550 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αιγοπρόβατα 17,1 145, , ,5 551 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,82 Αιγοπρόβατα 52, , ,2 552 ΛΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα , , ΛΟΥΦΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΣΠΥΡΟΣ ,96 Αιγοπρόβατα 12, , ,8 555 ΛΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 21, ΛΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 29, ΛΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 23, ΛΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ,45 Αιγοπρόβατα 21, ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 31, , ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 34, , ,55 9

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1.4 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" 17/5/2013 ΔΡΑΣΗ 1.2 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βιολογική Γεωργία (74/4119/13.01.2012) ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2012 Περιφέρεια εντός σύγκλισης ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 2012214110010100050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 48566 ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1 20858 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 47484 ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 20859 Α1.3 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Φορέας : ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Μ. Φορέας : ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΠΛ.ΗΡΩΩΝ 1 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Διάρκεια Σύμβασης : Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) 1 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917610 ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 ΠΡΙΦΤΗ ΘΑΝΑΣ SOTIR ΟΜΟΓ. Α0299401

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ: 2319 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημ/νία: 13-3-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Τηλ.: 2268 3-50214 Fax. : 2268 0 22690 Email: technic@aliartos.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης IOYNIOY 2015. ΤΑΚΤΙΚΗ 3 η ΑΝΑΒΟΛΗ 1 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑΚΤΙΚΗ 1 η ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΘΕΜΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης IOYNIOY 2015. ΤΑΚΤΙΚΗ 3 η ΑΝΑΒΟΛΗ 1 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑΚΤΙΚΗ 1 η ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης IOYNIOY 2015 1 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1α ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΩΤΙΤΗ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΑΚΩΤΙΤΗ 2 3 ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΩΤΙΤΗ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 5-5-2014 Αρ.πρωτ.447 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το δασόκτημα Κανέλλη Νάουσας Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.οικ.12658/22-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΣΕ ΟΠΛΑ(Α) ΣΣΕ ΣΩΜΑΤΑ (Β) ΣΜΥ ΟΠΛΑ (Ο) ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15003971 ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Κ1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα