ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA B Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 Πληροφορίες: Μ. Γκιλάκης, Γ. Δενδρινός Τηλ.: , Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 28/5/2014 Αριθ. Πρωτ.: 1218/69688 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ένταξη επιτυχόντων και απόρριψη παραγωγών, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280/1979). 2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34/1983), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α 70/1984) καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101/1990), όπως ισχύει. 3. Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν.2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113/1992). 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 5. Του άρθρου 37 του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του ν.δ.131/1974 (ΦΕΚ Α 320/1974) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ Α 141/2010) και τον ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 66/2011). 8. Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010). 9. Του άρθρου 11 παράγραφος 2 της αριθ / κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΦΕΚ Β 2366/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 10. Την αριθ. 8932/2008 (ΦΕΚ Β 2153/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 12. Του Κανονισμού 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 13. Του Κανονισμού (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 14. Της αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την ενημέρωση του Φορέα Εφαρμογής για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την κατανομή πιστώσεων της πρόσκλησης 800/19605/ για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». 17. Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την κατανομή πιστώσεων της πρόσκλησης 800/19605/ για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». Β. 1. Την αριθ. 800/19605/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενταετή ένταξη της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». 2. Το αριθ /15140/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο διαβιβάστηκαν η εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η έκθεση ελέγχου, τα πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων, καθώς και οι τελικές καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων και των απορριπτομένων. 3. Το αρ / έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για τη διατύπωση του συμφώνου της γνώμης της για την έκδοση απόφασης έγκρισης δικαιούχων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΡΘΡΟ 1 Εντάσσουμε στο πλαίσιο της αριθ. 800/19605/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενταετή ένταξη της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με πρώτο έτος εφαρμογής το 2012, τους επιτυχόντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, όπως εμφανίζονται παρακάτω: 2

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Φυσικά Πρόσωπα ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ 1 BLAJ A AXENIA VIC ,25 Αιγοπρόβατα 23, ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 32,55 177, , ,35 3 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ Αιγοπρόβατα ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 34, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 15 5 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,38 Αιγοπρόβατα 14, , ,45 6 ΑΓΓΕ ΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΛΕ Ξ ΙΑ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΓΟΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αιγοπρόβατα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα , ,8 9 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,87 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,35 Αιγοπρόβατα ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,57 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,75 11 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,8 12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 18, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,2 14 ΑΛΕ Ξ ΑΚ ΗΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 70, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Αιγοπρόβατα 21, ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,92 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 18, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,24 Αιγοπρόβατα 26, , ,2 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 31, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 38, , ,35 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 22, , ,8 22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,68 Αιγοπρόβατα 18, , ,4 23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 16, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,87 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 154, , ,1 25 ΑΝΤΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αιγοπρόβατα 26, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ,25 Αιγοπρόβατα 29, , ,75 Αιγοπρόβατα ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ,93 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,5 28 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 43, , ,6 29 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 50, Αιγοπρόβατα 10,5 31 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ,8 Αιγοπρόβατα 34, , ,2 33 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα 29, , ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα 31, , ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 107, , ,9 36 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 37 ΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,6 Αιγοπρόβατα 9, ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 14, ΑΡΣΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,77 Αιγοπρόβατα 38, , ,85 40 ΑΡΣΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 37, , ,95 41 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,45 Αιγοπρόβατα 59, , ,8 42 ΑΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 27, , ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,74 Αιγοπρόβατα 17, , ,15 44 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 111, , ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,96 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 100, , ,85 46 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,83 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 48 ΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 39, , ,9 49 ΒΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 24, , ,95 50 ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 59, , ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 17, , ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,37 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,5 53 ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,43 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 27, , ,75 54 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,55 55 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 25, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,2 Αιγοπρόβατα 19, , ,65 57 ΒΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ,99 Αιγοπρόβατα 73,5 182, , ,4 58 ΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 30,15 143, , ,25 59 ΒΕΡΓΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,4 Αιγοπρόβατα 59, ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,27 Αιγοπρόβατα 103, , ,3 61 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, , ,55 62 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,95 Αιγοπρόβατα 47, , ,15 63 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ,6 Αιγοπρόβατα 46, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,85 Αιγοπρόβατα 29, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,8 Αιγοπρόβατα 19, ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 25, Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 60,4 67 ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,6 Αιγοπρόβατα , ,5 68 ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αιγοπρόβατα 31, , ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘ ΒΑΣ Αιγοπρόβατα 34, ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,61 Αιγοπρόβατα 35, , ΒΡΑΚ ΑΤΣ Ε ΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 42, , ,3 73 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,57 Αιγοπρόβατα 30, , ,9 74 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,1 75 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 37,2 138, , ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,37 Αιγοπρόβατα 46,5 133, , ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,41 Αιγοπρόβατα 48, , ,35 78 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα ΓΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,48 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 134, , ,3 80 ΓΕΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 3

4 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 81 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,78 Αιγοπρόβατα 21,75 175,6 9866, ,9 82 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Αιγοπρόβατα 24, ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 28, , ,25 84 ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 16, , ,35 85 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,23 Αιγοπρόβατα 66, , ,05 86 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ ,7 Αιγοπρόβατα 25, , ,7 87 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ,05 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,65 88 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Αιγοπρόβατα 58, , ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ,72 Αιγοπρόβατα 15,9 115,2 3281, ,8 90 ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 50,25 215, , ,25 91 ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 67,5 161, , ,15 92 ΓΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 15, , ΓΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,07 Αιγοπρόβατα 22, , ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,97 Αιγοπρόβατα 36, , ,85 95 ΓΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 41, ΓΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,06 Αιγοπρόβατα 25, , ΓΚ ΟΛΙΑΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 8, , ,35 98 ΓΚΟΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,62 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 34, , ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,34 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΓΚΟΝΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 Αιγοπρόβατα 52, , ,9 101 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 44,25 219, , ,7 102 ΓΚΟΥΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 7, ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 12, , ,2 105 ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 155, ΓΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30,6 232, , ,5 107 ΓΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,96 Αιγοπρόβατα 16,35 189, , ,6 108 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 23, ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,94 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 28,4 143, , ,8 110 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα 71,25 260, , ,3 111 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 32,55 155, , , ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,84 Αιγοπρόβατα 29, , ,3 113 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ,93 Αιγοπρόβατα 67, , ,9 114 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ Αιγοπρόβατα 16,65 165,6 7519, ΓΡΗΟΥΛΑΣ 115 (ΣΜΑΝΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) ΗΛΙΑΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ) ( ) 28,5 Αιγοπρόβατα 28, , ,5 116 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 17, , , ΓΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αιγοπρόβατα 36, , ,4 118 ΓΡΙΤΣΙΠΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,68 Αιγοπρόβατα 26, , , ΓΥΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, , ,4 120 ΓΥ ΡΝΑ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΑΝΔΡΕ ΑΣ ,17 Αιγοπρόβατα 12, , ΓΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα 32, , ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΓΥΡΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 22, , ,9 123 ΓΩΓΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,84 Αιγοπρόβατα 12, , ,7 124 ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,3 125 ΔΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,65 Αιγοπρόβατα 10, ΔΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 34, , ,7 127 ΔΑΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,14 Αιγοπρόβατα 48, , ,7 128 ΔΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 26,4 184, , ,3 129 ΔΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 34, , ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,41 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 67,8 164, , ,55 Αιγοπρόβατα 36, ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 71, , , ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 50, , ,7 Αιγοπρόβατα 12,6 133 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 23, , ,5 134 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,75 Αιγοπρόβατα 24, , ,25 Αιγοπρόβατα 37, ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,3 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 166, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 22, , ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,55 Αιγοπρόβατα 9, , , ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,53 Αιγοπρόβατα 25, , ,65 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΟΚΑΣ ΑΧ ΙΛΛΕ ΑΣ Κ ΑΙΖΕ Ρ ,65 Αιγοπρόβατα 17, , ,1 140 ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,29 Αιγοπρόβατα 11, , ,3 141 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 24,8 136, , ,5 142 ΔΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 19, , , ΔΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Αιγοπρόβατα 52, , ΔΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,78 Αιγοπρόβατα 38, , ,2 145 ΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,89 Αιγοπρόβατα , , ΔΟΚΑΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ,08 Αιγοπρόβατα 49, , ,2 147 ΔΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα , , ΔΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 24, , ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,76 Αιγοπρόβατα , ,5 150 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα , , , ΔΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 34, , ,4 152 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,74 Αιγοπρόβατα 38, , ,35 Αιγοπρόβατα 43,5 153 ΔΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,06 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 54, , ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα , ΔΡΑΚΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 44, , , ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 34, , ,1 157 ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 33,6 158, , ,2 158 ΔΡΟΥΓΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 10, , ,3 159 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,53 Αιγοπρόβατα 7, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΖΑΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 44,7 180, , ,25 4

5 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΖΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αιγοπρόβατα 43, , ,15 Αιγοπρόβατα 16, ΖΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,27 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,75 Αιγοπρόβατα 41, ΖΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,55 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,9 164 ΖΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 Αιγοπρόβατα 28, , ΖΑΜΠΑΤΗ ΜΑΡ ΣΥΜ ,5 Αιγοπρόβατα 15, , , ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 10, ,1 8823,5 167 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,02 Αιγοπρόβατα 79, , ,7 168 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,54 Αιγοπρόβατα 54,75 293, , ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 59,2 169 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα , , , ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 23, , ,9 171 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΑΡ ΑΛΑΜΠΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 52, , ,5 Αιγοπρόβατα 55, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,64 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , ,3 173 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ ΡΗΣ ΤΟΣ Αιγοπρόβατα 35, , ,6 174 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,18 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ,68 Αιγοπρόβατα 17,55 225, , ,9 176 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Αιγοπρόβατα 9, ,7 7474,5 177 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,97 Αιγοπρόβατα 17,25 148, , ,8 178 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ,91 Αιγοπρόβατα , ,5 179 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 21,45 52, ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ,95 Αιγοπρόβατα 49, ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ,69 Αιγοπρόβατα 25, , ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 Αιγοπρόβατα 12, ΖΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ,62 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 32, , ,8 Αιγοπρόβατα 51, ΖΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑ ,95 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 15, , ΖΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 23, , ,1 186 ΖΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,62 Αιγοπρόβατα 28, , ,3 187 ΖΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα , ΖΙΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 10,5 134, ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,25 Αιγοπρόβατα 20, ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 36, , , ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,41 Αιγοπρόβατα 26, , , ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,05 Αιγοπρόβατα 37, ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 26, ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 36, ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,65 Αιγοπρόβατα 20, ΖΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,71 Αιγοπρόβατα 44, , ,2 197 ΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα 44, , ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 5,4 198 ΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,39 Αιγοπρόβατα 45, , ,4 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 19,2 199 ΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,2 Αιγοπρόβατα , ΖΩΓΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 11, , ,4 201 ΖΩΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,09 Αιγοπρόβατα 36,75 161, , ,8 202 ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 36,15 152, , ,5 203 ΖΩΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 26, , , ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,29 Αιγοπρόβατα 35, , ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 21, , , ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 23, , ,6 Αιγοπρόβατα ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ,59 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 208 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αιγοπρόβατα 20, , ,9 209 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 5, , ,8 211 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 52, , , ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα , ,6 213 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 32, Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΘΩΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 7, , ,9 215 ΙΩΑΝΝΟΥ Σ ΟΦΙΑ ΑΡΙΣ ΤΕ ΙΔΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 46, , ,6 216 Κ ΑΒΑΛΛΙΕ ΡΗ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 30, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 117,2 217 Κ ΑΒΒΑΔΙΑ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,59 Αιγοπρόβατα 28, , ,9 218 Κ ΑΒΟΥ ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 77, ΚΑΒΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 38, , , ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 20,55 200,2 9271, ,6 221 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,02 Αιγοπρόβατα 31, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 49,2 222 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΚ ΤΗΜΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 25, , ,1 223 ΚΑΖΑΚΟΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,19 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 224 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ ΑΓΟΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,48 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,55 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 99,6 225 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,79 Αιγοπρόβατα 22, , , ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,02 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,45 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,13 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 96, , ,6 228 ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 18, , ,5 229 ΚΑΚΙΩΡΗ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αιγοπρόβατα 16, , , ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 33,15 156, , , ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 32,25 153, , ,5 232 ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 17, ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,64 Αιγοπρόβατα 74, , , ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΩΤΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 25, , , ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα 25, , ,4 236 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 30, , ,2 237 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα , ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 48,2 238 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,42 Αιγοπρόβατα 25, , , ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 30, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 38,

6 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 13,8 241 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αιγοπρόβατα 17, , ,2 242 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 40,5 220, , ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30,4 243 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,61 Αιγοπρόβατα 40, , , ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 15, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 14, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,05 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 31, ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,65 Αιγοπρόβατα 31, , ,5 250 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,65 Αιγοπρόβατα 29,4 165, , ,1 251 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 23, , ,5 252 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,23 Αιγοπρόβατα 82, , , Κ ΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα , , Κ ΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 57, ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα 40, , , ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,08 Αιγοπρόβατα 76, , , ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,21 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 88,4 180, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 20, , ,4 260 ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,78 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 55, , ,4 Αιγοπρόβατα 3,6 261 ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,18 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 37, ΚΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,6 264 ΚΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,1 265 ΚΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,4 266 ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 41, , , ΚΑΠΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,85 Αιγοπρόβατα 20, ΚΑΠΕΡΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,5 Αιγοπρόβατα 16, ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αιγοπρόβατα 20, , ,1 270 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 22, Αιγοπρόβατα 13, ΚΑΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 198,4 356, , ,75 Αιγοπρόβατα 28, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 Αιγοπρόβατα 22, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 43, , ,35 Αιγοπρόβατα 43, ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 19, Αιγοπρόβατα 22,8 276 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,16 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,8 277 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 37,8 278 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,87 Αιγοπρόβατα 24, , ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ,84 Αιγοπρόβατα 20, , Αιγοπρόβατα 16,2 280 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 12, , ,75 Αιγοπρόβατα 27, Κ ΑΡ ΑΓΚΟΥ ΝΗΣ ΠΕ Ρ ΙΚ ΛΗΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,4 282 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,39 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,62 Αιγοπρόβατα 41, , , ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 6, , ,2 285 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 43, , ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 27, , ,9 287 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ,7 Αιγοπρόβατα 10, , ,3 288 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αιγοπρόβατα , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ,63 Αιγοπρόβατα 41,55 176, , ,9 Αιγοπρόβατα 87, Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ,33 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 130, , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,44 Αιγοπρόβατα 31, , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ Χ ΡΗΣ ΤΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 2, ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 22, , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΥ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 12, ,7 9739,5 295 Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΥ ΜΑΡ ΙΑ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 21, , ,9 296 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα , , ,2 297 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30,75 155, , , ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,89 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ ,9 Αιγοπρόβατα 33, , , ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 39, , ,8 Αιγοπρόβατα 27, ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 8,8 302 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ,3 Αιγοπρόβατα , , ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 41,4 303 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 31, , , ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 40, , ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,63 Αιγοπρόβατα 48, , ,3 307 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,32 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΣΜΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 309 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ,95 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡ ΧΑΡΙΛ ,48 Αιγοπρόβατα 78, , ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, , ,5 312 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 65, , Κ ΑΡ ΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣ ΗΦ ΑΠΟ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 65, , ,4 315 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 21, , ,5 316 ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,4 Αιγοπρόβατα 14, ΚΑΡΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,95 Αιγοπρόβατα 19,95 129, , , ΚΑΡΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 24, ΚΑΡΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,58 Αιγοπρόβατα 43, , ,9 6

7 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 321 ΚΑΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΡΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 54, , ,8 323 ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 324 Κ ΑΣ ΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 52, , , ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,64 Αιγοπρόβατα 53, , ,2 326 ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 19, , , ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 18, , , ΚΑΤΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,87 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΤΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ,9 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,2 332 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 13, , ,3 333 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,07 Αιγοπρόβατα 37, , ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 38,4 146, ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,27 Αιγοπρόβατα 54, , ,4 336 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 66, , ,7 338 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,98 Αιγοπρόβατα 34, , , ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,42 Αιγοπρόβατα 40, , ,85 Αιγοπρόβατα 43,5 340 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ,63 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , , ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,73 Αιγοπρόβατα 35, , ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 46, , ,3 343 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 21, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,07 Αιγοπρόβατα 13, , ,2 345 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 6, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα 18, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,21 Αιγοπρόβατα 27, , , ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 13, , ,8 350 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 23, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα 22,2 177, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥ Σ ΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 35, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ Σ ΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ Ε ΑΣ Κ ΩΝ/ΝΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,3 355 Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗ ΦΡΕ ΙΔΕ Ρ ΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ,7 Αιγοπρόβατα 11, ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 22, , , Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΒΛΑΣ ΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 12, ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,86 Αιγοπρόβατα 20, , , Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧ ΑΗΛ Σ ΟΦΙΑ Αιγοπρόβατα Κ ΑΤΣ ΙΚ ΗΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Αιγοπρόβατα 17,85 167, , , ΚΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αιγοπρόβατα Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής Κ ΑΤΣ ΙΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 28, , ,6 Αιγοπρόβατα 17, Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗ Χ Ρ ΙΣ ΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 18, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 79,8 364 Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗ ΜΑΡ ΙΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 15, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 33,6 365 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 51, , ,6 366 Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Σ ΠΥ Ρ ΙΔΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 46, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 83,2 367 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,06 Αιγοπρόβατα 12, , ,9 368 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 22, ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα , ,6 371 ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 22, Κ ΑΦΡΙΤΣ ΑΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 26, , ,75 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΨΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,59 Αιγοπρόβατα , ,4 374 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 28, Αιγοπρόβατα 8, ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,08 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 54, , ,6 376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 40,5 177, , ,6 378 ΚΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα , ,6 379 ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 14,4 185, , ,1 Αιγοπρόβατα 8,7 380 ΚΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,74 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 Αιγοπρόβατα 11,4 381 ΚΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,89 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 6, , ,4 383 ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,25 Αιγοπρόβατα 56, ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,05 Αιγοπρόβατα 34, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,19 Αιγοπρόβατα 49, , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 65,25 142, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 56, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 58, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ,25 Αιγοπρόβατα 89, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 87, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ,85 Αιγοπρόβατα 11, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 Αιγοπρόβατα 38, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,85 Αιγοπρόβατα ΚΛΙΑΦΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα 13,95 170, , ,3 398 Κ ΛΙΑΦΑΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,88 Αιγοπρόβατα 20,85 169, , ,5 399 ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΧ ΡΗΣ ΤΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,5 400 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 15,

8 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ 401 ΚΟΚΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,16 Αιγοπρόβατα 42,6 149, , ,6 Αιγοπρόβατα ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΟΚΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ,4 Αιγοπρόβατα 10, , , ΚΟΚΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 12,6 124, , , ΚΟΚΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα , ,25 Αιγοπρόβατα 34,5 406 ΚΟΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 31, , ,5 408 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,23 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 409 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,11 Αιγοπρόβατα 17, , , ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,92 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,9 411 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 33, , ,6 412 ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 58, ΚΟΝΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,53 Αιγοπρόβατα , , ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα , ,2 Αιγοπρόβατα 42, ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 177, , ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,27 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,99 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, , ,9 419 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα 24, , , ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ,25 Αιγοπρόβατα 17, ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 8, Κ ΟΡ ΙΝΤΖΕ ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΡΙΝΤΖΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΣΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Αιγοπρόβατα 21, , , ΚΟΣΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Αιγοπρόβατα 29,1 178, , ,5 426 ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα , ,5 427 ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,97 Αιγοπρόβατα 37,2 161, , , ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,73 Αιγοπρόβατα , ,4 429 ΚΟΣΥΦΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 15, , ,8 430 ΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα 63, , ,8 431 ΚΟΤΣΩΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,28 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 27,4 150, , , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,26 Αιγοπρόβατα 24, , ,3 433 ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 Αιγοπρόβατα 34, , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΚΩΝ ,36 Αιγοπρόβατα 39, , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 29, ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 17, ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ,1 Αιγοπρόβατα 25, , ,2 438 ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 23,55 164, ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,48 Αιγοπρόβατα 13, , , ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 45, , , ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 12,75 127, ,9 7031,5 443 Κ ΟΥ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 51, , ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,43 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα 18, , ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 18, , ,8 447 ΚΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 9, , , ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,19 Αιγοπρόβατα 19,2 181, , , ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ,47 Αιγοπρόβατα 28, , ,5 Αιγοπρόβατα 19,8 450 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ,09 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , Κ ΟΥ ΝΕ ΛΗΣ ΖΑΦΕ ΙΡΙΟΣ ΘΕ ΟΔΩΡ ΟΣ Αιγοπρόβατα 28, , ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 38, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,65 Αιγοπρόβατα 19, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα 22, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,79 Αιγοπρόβατα 29, , ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 15, , ,3 457 ΚΟΥΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,24 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , Κ ΟΥ ΤΙΒΗ ΓΕ ΩΡ ΓΙΑ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , Κ ΟΥ ΤΙΒΗΣ ΒΑΪΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 31, , ,6 460 ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,5 Αιγοπρόβατα , , , ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΔΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, , ,7 462 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα , ,4 463 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,88 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 25, , ,4 464 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα , ,4 465 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 52, , , ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,15 Αιγοπρόβατα 21, , , ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,47 Αιγοπρόβατα 29, , ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ,5 Αιγοπρόβατα 22, ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,96 Αιγοπρόβατα 37, , ,8 472 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 35, , ,3 473 Κ ΟΥ ΤΣ ΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΙΩΑ ,4 Αιγοπρόβατα 17, Κ ΟΥ ΤΣ ΟΘΟΔΩΡ ΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η Σ ΠΥ Ρ ΙΔΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 21, , ,9 475 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 27, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,76 Αιγοπρόβατα 19, ,7 6414,5 478 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα 35, , ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής

9 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 481 Κ ΟΥ ΤΣ ΟΥ ΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 50, , , ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 10,5 164,8 4750, , ΚΡΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα 26, , , ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 70,5 175, , ,8 486 Κ ΡΙΘΥ ΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,96 Αιγοπρόβατα 68, , Κ ΡΙΘΥ ΜΟΣ Σ ΤΕ ΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 83, , ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,07 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 84, , ΚΡΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,82 Αιγοπρόβατα , , , ΚΡΙΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα , , ΚΡΙΚΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,4 492 ΚΡΙΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,49 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 40, , ΚΡΙΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,86 Αιγοπρόβατα 52,5 194, , , ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , ,8 495 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,14 Αιγοπρόβατα 43,5 177, , , ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,89 Αιγοπρόβατα 34, , ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 29, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,32 Αιγοπρόβατα 20, , , ΚΥΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 66,6 222, , ,4 500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 31, , ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 502 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 11, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 19, ΚΩΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΙΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,7 505 ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα 23, , , ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 40,6 246, , ,4 507 ΛΑΙΝΑΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,39 Αιγοπρόβατα , , ,5 508 ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 64,95 227, , ,8 509 ΛΑΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, ΛΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,08 Αιγοπρόβατα 41, , ,4 511 ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 45, , ,6 512 ΛΑΜΠΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 15, , ,8 513 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα 45,75 147, , ,7 514 ΛΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 15, , ,7 515 ΛΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 32, , ,5 516 ΛΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 48, , ,1 517 ΛΙΑΛΙΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΓΕ ΡΑΣ ΙΜΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 13, , ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 43, , ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,51 Αιγοπρόβατα 49, , , ΛΙΑΠΗ ΜΑΡ ΙΑΝΘΗ Ε Υ ΓΕ ΝΙΟΥ Αιγοπρόβατα 31, ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,29 Αιγοπρόβατα 39, , ,8 522 ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,42 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 Αιγοπρόβατα 28, ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,64 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 Αιγοπρόβατα 23, ΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,47 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 82, , ,35 Αιγοπρόβατα 31,5 525 ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 10,6 136, , ,2 526 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,72 Αιγοπρόβατα 17, , ΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,83 Αιγοπρόβατα , ,2 528 ΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,09 Αιγοπρόβατα 49, , ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ,35 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,3 530 ΛΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 46,95 188, , , ΛΙΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 19,5 164,8 8833, ,5 532 ΛΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ,85 Αιγοπρόβατα 36, ΛΙΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 36, , , ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 37, , , ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,64 Αιγοπρόβατα 49, , , ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,82 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 16, , ,9 537 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,33 Αιγοπρόβατα 51, , ,5 538 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 11, , ,9 539 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 16,5 129, , , ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ,8 Αιγοπρόβατα 27, , ,2 541 ΛΙΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αιγοπρόβατα 13, ΛΙΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα 13, ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,9 544 ΛΙΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,95 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,5 545 ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,48 Αιγοπρόβατα 43, , ,4 546 ΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,67 Αιγοπρόβατα 35, , , ΛΙΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ,06 Αιγοπρόβατα 15, , ,9 548 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα , , , ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,29 Αιγοπρόβατα , , ,6 550 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αιγοπρόβατα 17,1 145, , ,5 551 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,82 Αιγοπρόβατα 52, , ,2 552 ΛΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα , , ΛΟΥΦΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΣΠΥΡΟΣ ,96 Αιγοπρόβατα 12, , ,8 555 ΛΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 21, ΛΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 29, ΛΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 23, ΛΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ,45 Αιγοπρόβατα 21, ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 31, , ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 34, , ,55 9

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1.4 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" 17/5/2013 ΔΡΑΣΗ 1.2 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Κ. Βακάκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Μιχάλης Ζήνας e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 10786527

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 10786527 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1.4 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" 17/5/2013 ΔΡΑΣΗ 1.2 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Κ. Βακάκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Δ Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βιολογική Γεωργία (74/4119/13.01.2012) ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2012 Περιφέρεια εντός σύγκλισης ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 2012214110010100089

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βιολογική Γεωργία (74/4119/13.01.2012) ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2012 Περιφέρεια εντός σύγκλισης ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 2012214110010100050

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00 (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 2 Βαγγέλη Μαρία ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 3 Βασιλάκη Μαριάννα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 21/01/2013 Ταχ. Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο Αριθμ. πρωτ.: 5401 Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 α 49100 Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. Φύλλο1. Σελίδα 1. Σταυροί

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. Φύλλο1. Σελίδα 1. Σταυροί Ταξινόμηση ανά τοπική Κοινότητα και Συνδυασμό Σταυροί ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ 1 Τάγκας Δημήτριος του Χρήστου 84 2 Μπαμπάνης Θεμιστοκλής του Βασιλείου 13 1 Τάκος Σταύρος του Γεωργίου 28 2 Μπαμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 13/10/2014. Αριθ. Πρωτ.: 2286/128459 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 13/10/2014. Αριθ. Πρωτ.: 2286/128459 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Δ Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( )

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) Σελίδα 4 θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ανέρχεται: 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) 3.- πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 1611 Α2 - Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός "Η Κοκκινοσκουφίτσα" Δ/νση Μαργαρίτα Λαϊνά Καπέρδα Μόρια: 55,72 -- 35,91 Προσφερόμενες θέσεις: 9 Καλύφθηκαν: 9 Κενές: 0 ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8001 39,40 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 08-12-2016 Αριθμ. πρωτ. 17203 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ 21841 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Μόρια: 102,22 -- 31,06 Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 12 Κενές: 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 36961 79,70 ΜΩΡΑΤΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΔΗΜΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 50593 61,68

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 2046/ ΣΜΕ 4/2015 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 2046/ ΣΜΕ 4/2015 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Δ/νση : Μεσσηνίας & Δαμασκηνού Τ.Κ 16342 Ηλιούπολη Τήλ. 2109922899-2109944001

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Θέμα: «Ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αρκαδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Από την ΕΠΑΣ μαθητείας Λάρισας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες μορίων των υποψηφίων μαθητών για την εισαγωγή τους στις ειδικότητες που επέλεξαν. Καλούνται οι επιτυχόντες μαθητές να προσέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ»

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Απριλίου 2014 Τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού μας "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ" Ο Συνδυασμός έχει ως εξής : ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα