ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA B Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 Πληροφορίες: Μ. Γκιλάκης, Γ. Δενδρινός Τηλ.: , Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 28/5/2014 Αριθ. Πρωτ.: 1218/69688 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ένταξη επιτυχόντων και απόρριψη παραγωγών, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280/1979). 2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34/1983), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α 70/1984) καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101/1990), όπως ισχύει. 3. Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν.2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113/1992). 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 5. Του άρθρου 37 του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του ν.δ.131/1974 (ΦΕΚ Α 320/1974) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ Α 141/2010) και τον ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 66/2011). 8. Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010). 9. Του άρθρου 11 παράγραφος 2 της αριθ / κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΦΕΚ Β 2366/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 10. Την αριθ. 8932/2008 (ΦΕΚ Β 2153/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 12. Του Κανονισμού 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 13. Του Κανονισμού (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 14. Της αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την ενημέρωση του Φορέα Εφαρμογής για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την κατανομή πιστώσεων της πρόσκλησης 800/19605/ για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». 17. Το αριθ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για την κατανομή πιστώσεων της πρόσκλησης 800/19605/ για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». Β. 1. Την αριθ. 800/19605/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενταετή ένταξη της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». 2. Το αριθ /15140/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο διαβιβάστηκαν η εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η έκθεση ελέγχου, τα πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων, καθώς και οι τελικές καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων και των απορριπτομένων. 3. Το αρ / έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για τη διατύπωση του συμφώνου της γνώμης της για την έκδοση απόφασης έγκρισης δικαιούχων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΡΘΡΟ 1 Εντάσσουμε στο πλαίσιο της αριθ. 800/19605/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενταετή ένταξη της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με πρώτο έτος εφαρμογής το 2012, τους επιτυχόντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, όπως εμφανίζονται παρακάτω: 2

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Φυσικά Πρόσωπα ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ 1 BLAJ A AXENIA VIC ,25 Αιγοπρόβατα 23, ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 32,55 177, , ,35 3 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ Αιγοπρόβατα ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 34, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 15 5 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,38 Αιγοπρόβατα 14, , ,45 6 ΑΓΓΕ ΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΛΕ Ξ ΙΑ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΓΟΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αιγοπρόβατα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα , ,8 9 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,87 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,35 Αιγοπρόβατα ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,57 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,75 11 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,8 12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 18, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,2 14 ΑΛΕ Ξ ΑΚ ΗΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 70, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Αιγοπρόβατα 21, ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,92 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 18, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,24 Αιγοπρόβατα 26, , ,2 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 31, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 38, , ,35 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 22, , ,8 22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,68 Αιγοπρόβατα 18, , ,4 23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 16, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,87 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 154, , ,1 25 ΑΝΤΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αιγοπρόβατα 26, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ,25 Αιγοπρόβατα 29, , ,75 Αιγοπρόβατα ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ,93 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,5 28 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 43, , ,6 29 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 50, Αιγοπρόβατα 10,5 31 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ,8 Αιγοπρόβατα 34, , ,2 33 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα 29, , ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα 31, , ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 107, , ,9 36 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 37 ΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,6 Αιγοπρόβατα 9, ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 14, ΑΡΣΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,77 Αιγοπρόβατα 38, , ,85 40 ΑΡΣΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 37, , ,95 41 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,45 Αιγοπρόβατα 59, , ,8 42 ΑΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 27, , ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,74 Αιγοπρόβατα 17, , ,15 44 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 111, , ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,96 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 100, , ,85 46 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,83 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 48 ΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 39, , ,9 49 ΒΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 24, , ,95 50 ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 59, , ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 17, , ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,37 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,5 53 ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,43 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 27, , ,75 54 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,55 55 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 25, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,2 Αιγοπρόβατα 19, , ,65 57 ΒΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ,99 Αιγοπρόβατα 73,5 182, , ,4 58 ΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 30,15 143, , ,25 59 ΒΕΡΓΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,4 Αιγοπρόβατα 59, ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,27 Αιγοπρόβατα 103, , ,3 61 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, , ,55 62 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,95 Αιγοπρόβατα 47, , ,15 63 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ,6 Αιγοπρόβατα 46, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,85 Αιγοπρόβατα 29, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,8 Αιγοπρόβατα 19, ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 25, Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 60,4 67 ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,6 Αιγοπρόβατα , ,5 68 ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αιγοπρόβατα 31, , ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘ ΒΑΣ Αιγοπρόβατα 34, ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,61 Αιγοπρόβατα 35, , ΒΡΑΚ ΑΤΣ Ε ΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 42, , ,3 73 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,57 Αιγοπρόβατα 30, , ,9 74 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,1 75 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 37,2 138, , ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,37 Αιγοπρόβατα 46,5 133, , ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,41 Αιγοπρόβατα 48, , ,35 78 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα ΓΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,48 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 134, , ,3 80 ΓΕΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 3

4 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 81 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,78 Αιγοπρόβατα 21,75 175,6 9866, ,9 82 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Αιγοπρόβατα 24, ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 28, , ,25 84 ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 16, , ,35 85 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,23 Αιγοπρόβατα 66, , ,05 86 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ ,7 Αιγοπρόβατα 25, , ,7 87 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ,05 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,65 88 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Αιγοπρόβατα 58, , ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ,72 Αιγοπρόβατα 15,9 115,2 3281, ,8 90 ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 50,25 215, , ,25 91 ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 67,5 161, , ,15 92 ΓΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 15, , ΓΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,07 Αιγοπρόβατα 22, , ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,97 Αιγοπρόβατα 36, , ,85 95 ΓΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 41, ΓΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,06 Αιγοπρόβατα 25, , ΓΚ ΟΛΙΑΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 8, , ,35 98 ΓΚΟΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,62 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 34, , ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,34 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΓΚΟΝΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 Αιγοπρόβατα 52, , ,9 101 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 44,25 219, , ,7 102 ΓΚΟΥΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 7, ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 12, , ,2 105 ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 155, ΓΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30,6 232, , ,5 107 ΓΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,96 Αιγοπρόβατα 16,35 189, , ,6 108 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 23, ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,94 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 28,4 143, , ,8 110 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα 71,25 260, , ,3 111 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 32,55 155, , , ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,84 Αιγοπρόβατα 29, , ,3 113 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ,93 Αιγοπρόβατα 67, , ,9 114 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ Αιγοπρόβατα 16,65 165,6 7519, ΓΡΗΟΥΛΑΣ 115 (ΣΜΑΝΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) ΗΛΙΑΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ) ( ) 28,5 Αιγοπρόβατα 28, , ,5 116 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 17, , , ΓΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αιγοπρόβατα 36, , ,4 118 ΓΡΙΤΣΙΠΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,68 Αιγοπρόβατα 26, , , ΓΥΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, , ,4 120 ΓΥ ΡΝΑ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΑΝΔΡΕ ΑΣ ,17 Αιγοπρόβατα 12, , ΓΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα 32, , ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΓΥΡΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 22, , ,9 123 ΓΩΓΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,84 Αιγοπρόβατα 12, , ,7 124 ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,3 125 ΔΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,65 Αιγοπρόβατα 10, ΔΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 34, , ,7 127 ΔΑΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,14 Αιγοπρόβατα 48, , ,7 128 ΔΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 26,4 184, , ,3 129 ΔΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 34, , ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,41 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 67,8 164, , ,55 Αιγοπρόβατα 36, ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 71, , , ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 50, , ,7 Αιγοπρόβατα 12,6 133 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 23, , ,5 134 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,75 Αιγοπρόβατα 24, , ,25 Αιγοπρόβατα 37, ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,3 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 166, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 22, , ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,55 Αιγοπρόβατα 9, , , ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,53 Αιγοπρόβατα 25, , ,65 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΔΗΜΟΚΑΣ ΑΧ ΙΛΛΕ ΑΣ Κ ΑΙΖΕ Ρ ,65 Αιγοπρόβατα 17, , ,1 140 ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,29 Αιγοπρόβατα 11, , ,3 141 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 24,8 136, , ,5 142 ΔΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 19, , , ΔΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Αιγοπρόβατα 52, , ΔΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,78 Αιγοπρόβατα 38, , ,2 145 ΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,89 Αιγοπρόβατα , , ΔΟΚΑΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ,08 Αιγοπρόβατα 49, , ,2 147 ΔΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα , , ΔΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 24, , ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,76 Αιγοπρόβατα , ,5 150 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,01 Αιγοπρόβατα , , , ΔΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 34, , ,4 152 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,74 Αιγοπρόβατα 38, , ,35 Αιγοπρόβατα 43,5 153 ΔΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,06 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 54, , ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα , ΔΡΑΚΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 44, , , ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 34, , ,1 157 ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 33,6 158, , ,2 158 ΔΡΟΥΓΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 10, , ,3 159 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,53 Αιγοπρόβατα 7, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΖΑΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 44,7 180, , ,25 4

5 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΖΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αιγοπρόβατα 43, , ,15 Αιγοπρόβατα 16, ΖΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,27 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,75 Αιγοπρόβατα 41, ΖΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,55 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,9 164 ΖΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 Αιγοπρόβατα 28, , ΖΑΜΠΑΤΗ ΜΑΡ ΣΥΜ ,5 Αιγοπρόβατα 15, , , ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 10, ,1 8823,5 167 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,02 Αιγοπρόβατα 79, , ,7 168 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,54 Αιγοπρόβατα 54,75 293, , ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 59,2 169 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα , , , ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 23, , ,9 171 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΑΡ ΑΛΑΜΠΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 52, , ,5 Αιγοπρόβατα 55, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,64 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , ,3 173 ΖΑΦΕ ΙΡ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ ΡΗΣ ΤΟΣ Αιγοπρόβατα 35, , ,6 174 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,18 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ,68 Αιγοπρόβατα 17,55 225, , ,9 176 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Αιγοπρόβατα 9, ,7 7474,5 177 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,97 Αιγοπρόβατα 17,25 148, , ,8 178 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ,91 Αιγοπρόβατα , ,5 179 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 21,45 52, ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ,95 Αιγοπρόβατα 49, ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ,69 Αιγοπρόβατα 25, , ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 Αιγοπρόβατα 12, ΖΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ,62 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 32, , ,8 Αιγοπρόβατα 51, ΖΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑ ,95 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 15, , ΖΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 23, , ,1 186 ΖΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,62 Αιγοπρόβατα 28, , ,3 187 ΖΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα , ΖΙΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 10,5 134, ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,25 Αιγοπρόβατα 20, ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 36, , , ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,41 Αιγοπρόβατα 26, , , ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,05 Αιγοπρόβατα 37, ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 26, ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 36, ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,65 Αιγοπρόβατα 20, ΖΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,71 Αιγοπρόβατα 44, , ,2 197 ΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα 44, , ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 5,4 198 ΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,39 Αιγοπρόβατα 45, , ,4 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 19,2 199 ΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,2 Αιγοπρόβατα , ΖΩΓΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 11, , ,4 201 ΖΩΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,09 Αιγοπρόβατα 36,75 161, , ,8 202 ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 36,15 152, , ,5 203 ΖΩΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 26, , , ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,29 Αιγοπρόβατα 35, , ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 21, , , ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 23, , ,6 Αιγοπρόβατα ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ,59 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 208 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αιγοπρόβατα 20, , ,9 209 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 5, , ,8 211 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα 52, , , ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα , ,6 213 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 32, Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΘΩΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 7, , ,9 215 ΙΩΑΝΝΟΥ Σ ΟΦΙΑ ΑΡΙΣ ΤΕ ΙΔΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 46, , ,6 216 Κ ΑΒΑΛΛΙΕ ΡΗ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 30, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 117,2 217 Κ ΑΒΒΑΔΙΑ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,59 Αιγοπρόβατα 28, , ,9 218 Κ ΑΒΟΥ ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 77, ΚΑΒΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 38, , , ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 20,55 200,2 9271, ,6 221 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,02 Αιγοπρόβατα 31, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 49,2 222 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΚ ΤΗΜΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 25, , ,1 223 ΚΑΖΑΚΟΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,19 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 224 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ ΑΓΟΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,48 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,55 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 99,6 225 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,79 Αιγοπρόβατα 22, , , ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,02 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,45 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,13 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 96, , ,6 228 ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 18, , ,5 229 ΚΑΚΙΩΡΗ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αιγοπρόβατα 16, , , ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 33,15 156, , , ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 32,25 153, , ,5 232 ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 17, ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,64 Αιγοπρόβατα 74, , , ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΩΤΙΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 25, , , ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα 25, , ,4 236 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 30, , ,2 237 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα , ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 48,2 238 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,42 Αιγοπρόβατα 25, , , ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 30, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 38,

6 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 13,8 241 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αιγοπρόβατα 17, , ,2 242 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,31 Αιγοπρόβατα 40,5 220, , ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30,4 243 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,61 Αιγοπρόβατα 40, , , ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 15, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 14, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,05 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 31, ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,65 Αιγοπρόβατα 31, , ,5 250 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,65 Αιγοπρόβατα 29,4 165, , ,1 251 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 23, , ,5 252 ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 12, ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,23 Αιγοπρόβατα 82, , , Κ ΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα , , Κ ΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 57, ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα 40, , , ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,08 Αιγοπρόβατα 76, , , ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,21 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 88,4 180, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 20, , ,4 260 ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,78 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 55, , ,4 Αιγοπρόβατα 3,6 261 ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,18 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 37, ΚΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,6 264 ΚΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,1 265 ΚΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,4 266 ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 41, , , ΚΑΠΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,85 Αιγοπρόβατα 20, ΚΑΠΕΡΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,5 Αιγοπρόβατα 16, ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αιγοπρόβατα 20, , ,1 270 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 22, Αιγοπρόβατα 13, ΚΑΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 198,4 356, , ,75 Αιγοπρόβατα 28, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 Αιγοπρόβατα 22, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 43, , ,35 Αιγοπρόβατα 43, ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 19, Αιγοπρόβατα 22,8 276 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,16 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,8 277 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 37,8 278 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,87 Αιγοπρόβατα 24, , ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ,84 Αιγοπρόβατα 20, , Αιγοπρόβατα 16,2 280 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 12, , ,75 Αιγοπρόβατα 27, Κ ΑΡ ΑΓΚΟΥ ΝΗΣ ΠΕ Ρ ΙΚ ΛΗΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 30, , ,4 282 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,39 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,62 Αιγοπρόβατα 41, , , ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 6, , ,2 285 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 43, , ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 27, , ,9 287 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ,7 Αιγοπρόβατα 10, , ,3 288 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αιγοπρόβατα , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ,63 Αιγοπρόβατα 41,55 176, , ,9 Αιγοπρόβατα 87, Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ,33 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 130, , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΠΑΜΕ ΙΝΩΝΔΑΣ ,44 Αιγοπρόβατα 31, , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΣ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ Χ ΡΗΣ ΤΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 2, ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 22, , , Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΥ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 12, ,7 9739,5 295 Κ ΑΡ ΑΜΠΕ Κ ΙΟΥ ΜΑΡ ΙΑ Ε Υ Σ ΤΡ ΑΤΙΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 21, , ,9 296 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα , , ,2 297 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30,75 155, , , ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,89 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ ,9 Αιγοπρόβατα 33, , , ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 39, , ,8 Αιγοπρόβατα 27, ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 8,8 302 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ,3 Αιγοπρόβατα , , ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 41,4 303 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ,85 Αιγοπρόβατα 31, , , ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 40, , ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,63 Αιγοπρόβατα 48, , ,3 307 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,32 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΣΜΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 309 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ,95 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡ ΧΑΡΙΛ ,48 Αιγοπρόβατα 78, , ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, , ,5 312 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 65, , Κ ΑΡ ΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣ ΗΦ ΑΠΟ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ,7 Αιγοπρόβατα 65, , ,4 315 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 21, , ,5 316 ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,4 Αιγοπρόβατα 14, ΚΑΡΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,95 Αιγοπρόβατα 19,95 129, , , ΚΑΡΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 24, ΚΑΡΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,58 Αιγοπρόβατα 43, , ,9 6

7 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 321 ΚΑΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΡΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 54, , ,8 323 ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ,1 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 324 Κ ΑΣ ΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 52, , , ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,64 Αιγοπρόβατα 53, , ,2 326 ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 19, , , ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 18, , , ΚΑΤΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,87 Αιγοπρόβατα , , ΚΑΤΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ,9 Αιγοπρόβατα 9, ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,7 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,2 332 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,24 Αιγοπρόβατα 13, , ,3 333 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,07 Αιγοπρόβατα 37, , ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 38,4 146, ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,27 Αιγοπρόβατα 54, , ,4 336 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,56 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 66, , ,7 338 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,98 Αιγοπρόβατα 34, , , ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,42 Αιγοπρόβατα 40, , ,85 Αιγοπρόβατα 43,5 340 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ,63 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , , ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,73 Αιγοπρόβατα 35, , ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 46, , ,3 343 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 21, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,07 Αιγοπρόβατα 13, , ,2 345 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 6, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα 18, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,21 Αιγοπρόβατα 27, , , ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 13, , ,8 350 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 23, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα 22,2 177, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥ Σ ΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 35, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ Σ ΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 30, , , Κ ΑΤΣ ΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ Ε ΑΣ Κ ΩΝ/ΝΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,3 355 Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗ ΦΡΕ ΙΔΕ Ρ ΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ,7 Αιγοπρόβατα 11, ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 22, , , Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΒΛΑΣ ΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα 12, ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,86 Αιγοπρόβατα 20, , , Κ ΑΤΣ ΙΚ ΑΡ Ε ΛΗΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧ ΑΗΛ Σ ΟΦΙΑ Αιγοπρόβατα Κ ΑΤΣ ΙΚ ΗΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Αιγοπρόβατα 17,85 167, , , ΚΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αιγοπρόβατα Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής Κ ΑΤΣ ΙΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 28, , ,6 Αιγοπρόβατα 17, Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗ Χ Ρ ΙΣ ΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 18, , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 79,8 364 Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗ ΜΑΡ ΙΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 15, , ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 33,6 365 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 51, , ,6 366 Κ ΑΤΣ ΙΟΥ ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ Σ ΠΥ Ρ ΙΔΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 46, , ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 83,2 367 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,06 Αιγοπρόβατα 12, , ,9 368 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα 22, ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,8 Αιγοπρόβατα , ,6 371 ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,9 Αιγοπρόβατα 22, Κ ΑΦΡΙΤΣ ΑΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,45 Αιγοπρόβατα 26, , ,75 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΑΨΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,59 Αιγοπρόβατα , ,4 374 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα 28, Αιγοπρόβατα 8, ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,08 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 54, , ,6 376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 43, , , ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,97 Αιγοπρόβατα 40,5 177, , ,6 378 ΚΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα , ,6 379 ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 14,4 185, , ,1 Αιγοπρόβατα 8,7 380 ΚΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,74 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 Αιγοπρόβατα 11,4 381 ΚΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,89 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 6, , ,4 383 ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,25 Αιγοπρόβατα 56, ΚΛΑΔΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,05 Αιγοπρόβατα 34, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,19 Αιγοπρόβατα 49, , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 65,25 142, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 56, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 58, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ,25 Αιγοπρόβατα 89, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 87, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αιγοπρόβατα ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ,85 Αιγοπρόβατα 11, ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 Αιγοπρόβατα 38, , , ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,85 Αιγοπρόβατα ΚΛΙΑΦΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα 13,95 170, , ,3 398 Κ ΛΙΑΦΑΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,88 Αιγοπρόβατα 20,85 169, , ,5 399 ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΧ ΡΗΣ ΤΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα , ,5 400 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,15 Αιγοπρόβατα 15,

8 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ 401 ΚΟΚΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,16 Αιγοπρόβατα 42,6 149, , ,6 Αιγοπρόβατα ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΟΚΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ,4 Αιγοπρόβατα 10, , , ΚΟΚΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 12,6 124, , , ΚΟΚΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,74 Αιγοπρόβατα , ,25 Αιγοπρόβατα 34,5 406 ΚΟΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,85 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 31, , ,5 408 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,23 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 409 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,11 Αιγοπρόβατα 17, , , ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,92 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,9 411 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 33, , ,6 412 ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 58, ΚΟΝΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,53 Αιγοπρόβατα , , ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα , ,2 Αιγοπρόβατα 42, ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,45 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 177, , ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,27 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,99 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, , ,9 419 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,04 Αιγοπρόβατα 24, , , ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ,25 Αιγοπρόβατα 17, ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 8, Κ ΟΡ ΙΝΤΖΕ ΛΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΡΙΝΤΖΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΣΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Αιγοπρόβατα 21, , , ΚΟΣΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Αιγοπρόβατα 29,1 178, , ,5 426 ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα , ,5 427 ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,97 Αιγοπρόβατα 37,2 161, , , ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,73 Αιγοπρόβατα , ,4 429 ΚΟΣΥΦΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 15, , ,8 430 ΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,84 Αιγοπρόβατα 63, , ,8 431 ΚΟΤΣΩΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,28 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 27,4 150, , , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,26 Αιγοπρόβατα 24, , ,3 433 ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 Αιγοπρόβατα 34, , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΚΩΝ ,36 Αιγοπρόβατα 39, , ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 29, ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,75 Αιγοπρόβατα 17, ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ,1 Αιγοπρόβατα 25, , ,2 438 ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,55 Αιγοπρόβατα 23,55 164, ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,48 Αιγοπρόβατα 13, , , ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 45, , , ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιγοπρόβατα 12,75 127, ,9 7031,5 443 Κ ΟΥ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ,2 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 51, , ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,43 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα 18, , ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,41 Αιγοπρόβατα 18, , ,8 447 ΚΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 9, , , ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,19 Αιγοπρόβατα 19,2 181, , , ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ,47 Αιγοπρόβατα 28, , ,5 Αιγοπρόβατα 19,8 450 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ,09 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , Κ ΟΥ ΝΕ ΛΗΣ ΖΑΦΕ ΙΡΙΟΣ ΘΕ ΟΔΩΡ ΟΣ Αιγοπρόβατα 28, , ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 38, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,65 Αιγοπρόβατα 19, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα 22, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,79 Αιγοπρόβατα 29, , ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,22 Αιγοπρόβατα 15, , ,3 457 ΚΟΥΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,24 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , Κ ΟΥ ΤΙΒΗ ΓΕ ΩΡ ΓΙΑ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΣ ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , Κ ΟΥ ΤΙΒΗΣ ΒΑΪΟΣ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 31, , ,6 460 ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,5 Αιγοπρόβατα , , , ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΔΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, , ,7 462 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα , ,4 463 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,88 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 25, , ,4 464 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 Αιγοπρόβατα , ,4 465 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,5 Αιγοπρόβατα 52, , , ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,25 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,15 Αιγοπρόβατα 21, , , ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,47 Αιγοπρόβατα 29, , ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ,5 Αιγοπρόβατα 22, ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,96 Αιγοπρόβατα 37, , ,8 472 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ,3 Αιγοπρόβατα 35, , ,3 473 Κ ΟΥ ΤΣ ΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΙΩΑ ,4 Αιγοπρόβατα 17, Κ ΟΥ ΤΣ ΟΘΟΔΩΡ ΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η Σ ΠΥ Ρ ΙΔΩΝ ,5 Αιγοπρόβατα 21, , ,9 475 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Αιγοπρόβατα ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 27, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,76 Αιγοπρόβατα 19, ,7 6414,5 478 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 18, ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιγοπρόβατα 35, , ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής

9 ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ6Β-5ΧΨ 481 Κ ΟΥ ΤΣ ΟΥ ΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 50, , , ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 10,5 164,8 4750, , ΚΡΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιγοπρόβατα 26, , , ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 70,5 175, , ,8 486 Κ ΡΙΘΥ ΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΟΣ ,96 Αιγοπρόβατα 68, , Κ ΡΙΘΥ ΜΟΣ Σ ΤΕ ΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,43 Αιγοπρόβατα 83, , ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,07 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 84, , ΚΡΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,82 Αιγοπρόβατα , , , ΚΡΙΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα , , ΚΡΙΚΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,4 492 ΚΡΙΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,49 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 40, , ΚΡΙΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,86 Αιγοπρόβατα 52,5 194, , , ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 20, , ,8 495 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ,14 Αιγοπρόβατα 43,5 177, , , ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,89 Αιγοπρόβατα 34, , ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,69 Αιγοπρόβατα 29, , Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,32 Αιγοπρόβατα 20, , , ΚΥΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,25 Αιγοπρόβατα 66,6 222, , ,4 500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 31, , ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 14, , ,5 502 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 11, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 Αιγοπρόβατα 19, ΚΩΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΙΑΣ ,4 Αιγοπρόβατα , ,7 505 ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,8 Αιγοπρόβατα 23, , , ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 40,6 246, , ,4 507 ΛΑΙΝΑΣ Κ ΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ,39 Αιγοπρόβατα , , ,5 508 ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,1 Αιγοπρόβατα 64,95 227, , ,8 509 ΛΑΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΟΣ Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 35, ΛΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,08 Αιγοπρόβατα 41, , ,4 511 ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 45, , ,6 512 ΛΑΜΠΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 15, , ,8 513 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,81 Αιγοπρόβατα 45,75 147, , ,7 514 ΛΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 Αιγοπρόβατα 15, , ,7 515 ΛΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 32, , ,5 516 ΛΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,8 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 48, , ,1 517 ΛΙΑΛΙΟΥ ΒΑΣ ΙΛΙΚ Η ΓΕ ΡΑΣ ΙΜΟΣ ,59 Αιγοπρόβατα 13, , ,15 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,27 Αιγοπρόβατα 43, , ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,51 Αιγοπρόβατα 49, , , ΛΙΑΠΗ ΜΑΡ ΙΑΝΘΗ Ε Υ ΓΕ ΝΙΟΥ Αιγοπρόβατα 31, ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,29 Αιγοπρόβατα 39, , ,8 522 ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,42 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,9 Αιγοπρόβατα 28, ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,64 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,7 Αιγοπρόβατα 23, ΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,47 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 82, , ,35 Αιγοπρόβατα 31,5 525 ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ,5 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 10,6 136, , ,2 526 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,72 Αιγοπρόβατα 17, , ΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,83 Αιγοπρόβατα , ,2 528 ΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,09 Αιγοπρόβατα 49, , ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ,35 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , ,3 530 ΛΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ,95 Αιγοπρόβατα 46,95 188, , , ΛΙΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 Αιγοπρόβατα 19,5 164,8 8833, ,5 532 ΛΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ,85 Αιγοπρόβατα 36, ΛΙΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 36, , , ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ,49 Αιγοπρόβατα 37, , , ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,64 Αιγοπρόβατα 49, , , ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,82 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής 16, , ,9 537 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,33 Αιγοπρόβατα 51, , ,5 538 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,44 Αιγοπρόβατα 11, , ,9 539 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,92 Αιγοπρόβατα 16,5 129, , , ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ,8 Αιγοπρόβατα 27, , ,2 541 ΛΙΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αιγοπρόβατα 13, ΛΙΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,95 Αιγοπρόβατα 13, ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,6 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,9 544 ΛΙΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,95 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής , , ,5 545 ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,48 Αιγοπρόβατα 43, , ,4 546 ΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,67 Αιγοπρόβατα 35, , , ΛΙΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ,06 Αιγοπρόβατα 15, , ,9 548 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,83 Αιγοπρόβατα , , , ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,29 Αιγοπρόβατα , , ,6 550 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αιγοπρόβατα 17,1 145, , ,5 551 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,82 Αιγοπρόβατα 52, , ,2 552 ΛΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα , , ΛΟΥΦΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,46 Αιγοπρόβατα , ,9 Βοοειδή κρεοπαραγωγης/μικτής ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΣΠΥΡΟΣ ,96 Αιγοπρόβατα 12, , ,8 555 ΛΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,9 Αιγοπρόβατα 21, ΛΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,7 Αιγοπρόβατα 29, ΛΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,4 Αιγοπρόβατα 23, ΛΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ,45 Αιγοπρόβατα 21, ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,2 Αιγοπρόβατα 31, , ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,3 Αιγοπρόβατα 34, , ,55 9

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1.4 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" 17/5/2013 ΔΡΑΣΗ 1.2 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Δ Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βιολογική Γεωργία (74/4119/13.01.2012) ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2012 Περιφέρεια εντός σύγκλισης ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 2012214110010100050

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΙΛΚΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΙΛΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΙΛΚΟ ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 30476 52,98 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29722 Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η Κιβωτός" ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑ 73002 39,59 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37118 Α2-6ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\1587.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\1587.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ.: 1587 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ. : 1161, 1486 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Παραγωγού Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. Νομός

Κωδικός Παραγωγού Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. Νομός Κωδικός Παραγωγού Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Νομός Ημ/νία Ένταξης Εκμετάλλευσης 21051000311 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 5/6/2000 ΑΘΗΝΩΝ 21051070009 ΣΕΡΠΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΝΑΝΔΟΣ-ΠΑ 27/2/2007 ΑΘΗΝΩΝ 21011000243

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ) ΑΓΑΘΟΥ ΑΘΗΝΑ 52383 ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ 1 29722 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται οι κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 5799 21,80 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ 1 928 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ 2 29609 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ" 3 36713 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\613.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\613.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ.: 613 /Α331 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Σχετ. : 9197/09, 376 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β1 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Αγρινίου: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών

ΔΕΗ / Περιοχή Αγρινίου: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών ΔΕΗ / Περιοχή Αγρινίου: Αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ "ΓΥΡΑ", Δ.Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ, Ν. 99,36 ΦΒΑ 1 1/9/2010 21/7/2011 2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ) ΚΛΑΔΟΣ 1 Αβδουλάς Γεώργιος Θεόδωρος Δ/νση Διοίκησης ΥΕ Εργατών 2 Αγγελακόπουλος Ιωάννης Ρίζος Δασαρχείο Καρδίτσας ΤΕ Δασοπονίας

Διαβάστε περισσότερα