Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισµών της Βόρειας Πίνδου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισµών της Βόρειας Πίνδου"

Transcript

1 Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισµών της Βόρειας Πίνδου Λ. Τάτσης, ιπλωµατούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελετητής MSc "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Ε.Μ.Π. Περίληψη Η εργασία αυτή επιχειρεί να αποτελέσει ένα συνοπτικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης και περιβαλλοντικού σχεδιασµού της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Πίνδου, προτείνοντας συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις. Σηµειώνεται ότι µεγάλο τµήµα της εισήγησης αποτέλεσε στο παρελθόν αντικείµενο προς επεξεργασία του «Σχεδίου ιαχείρισης Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», στο οποίο συµµετείχε ο υπογράφων ως ειδικός συνεργάτης της µελετητικής οµάδας. Ειδικότερα, η εργασία απαρτίζεται από τρία στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους τµήµατα, τα οποία έχουν ως ακολούθως: Το 1 ο τµήµα αποτελεί ουσιαστικά το εισαγωγικό µέρος, το οποίο περιγράφει τη σχέση της χωροταξίας µε τον ορεινό χώρο, τη µεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην εργασία, την οριοθέτηση της περιοχής µελέτης, καθώς και τους στόχους της εργασίας, κυριότερος εκ των οποίων είναι η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση των οικιστικών ενοτήτων της Βόρειας Πίνδου. Στο 2 ο τµήµα αναλύονται συνοπτικά τα στοιχεία που συγκροτούν τον φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό χώρο της περιοχής µελέτης. Παράλληλα, γίνεται η αξιολόγηση των αντικειµενικών δυνατοτήτων και περιορισµών της Βόρειας Πίνδου, θέτοντας ως κριτήρια τη γεωγραφική της θέση, τη φυσικότητά της, τον βαθµό διατάραξής της, καθώς και την κοινωνικοοικονοµική αξία της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, το 3 ο τµήµα, που είναι και το σηµαντικότερο της εργασίας αναλύει επτά προτάσεις χωρικού σχεδιασµού της Βόρειας Πίνδου, οι οποίες τιτλοφορούνται ως εξής: 1. ηµιουργία Μητρώου Ανθρωπογενών Πιέσεων. 2. Καταγραφή και Αποκατάσταση Λατοµικών Χώρων. 3. Χαρτογράφηση Περιοχών Προτεραιότητας και Προστασία τους Από Αλλαγή Χρήσης. 4. Εκπόνηση Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/ Μελέτη Οδικής Προσβασιµότητας µε την Εγνατία Οδό και το Εθνικό Οδικό ίκτυο. 6. Προώθηση Προγραµµάτων Ορεινού - Περιπατητικού Τουρισµού, Με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα. 7. Ανάδειξη Πολιτισµικών Μνηµείων. Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι η µεσοπρόθεσµη εφαρµογή των ανωτέρω δράσεων, θα δώσει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισµού του µοντέλου ανάπτυξης της Βόρειας Πίνδου, θέτοντας ως βασικούς του πυλώνες της προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ευηµερία των κατοίκων και την ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη. Εισαγωγή Η σχέση της χωροταξίας µε τις ορεινές περιοχές προσδιορίζεται από το γεγονός ότι ο ορεινός χώρος αποτελεί πλέον ένα πεδίο εξέλιξης της σύγχρονης προσέγγισης της ανάπτυξης, η οποία συνθέτει την οικονοµική απόδοση, την ενδυνάµωση των δικτύων κοινωνικότητας, καθώς και την ποιότητα του χώρου. Σηµειώνεται ότι οι ιστορικές, ορεινές 1

2 χωρο-εδαφικές ενότητες αναδεικνύονται εκ νέου και προετοιµάζονται για την προσαρµογή τους στις νέες προσδοκίες, σε ό,τι αφορά την ποιότητα στις υπηρεσίες και στα προϊόντα, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πολιτικές ανάπτυξης των ορεινών περιοχών στοχεύουν στην αναζήτηση, µέσω των µέτρων και των δράσεών τους, αλλά και της ισορροπίας µεταξύ των οικοσυστηµάτων και των παραγωγικών-διαχειριστικών συστηµάτων στις εν λόγω περιοχές (Γούσιος, 2000). Σηµειώνεται ότι την αναζήτηση αυτής της ισορροπίας ευνοεί το γεγονός ότι, ούτε η κτηνοτροφία, ούτε και οι αγροτικές δραστηριότητες µε τη στενή έννοια του όρου, δύνανται να αποτελέσουν αυτόνοµη λύση για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ενώ συγχρόνως οι προτεινόµενες δράσεις τείνουν να ενταχθούν, ολοένα και περισσότερο στη λογική της πολυδραστηριότητας, η οποία χαρακτηρίζει τις συγκεκριµένες κατηγορίες πληθυσµού (Gaudray and Sleini, 1995). Οι συγκεκριµένες προοπτικές διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, καθώς και οι περιβαλλοντικοί καταναγκασµοί περιορίζουν τις δυνατότητες εντατικοποίησης των παραγωγικών συστηµάτων. Οι λόγοι αυτοί, σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό της αγοράς ωθούν προς µια µορφή εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων εκτατικών συστηµάτων. Ένας τέτοιος εκσυγχρονιστικός στόχος αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, της τεχνογνωσίας και των υφιστάµενων συστηµάτων, καθώς και την ενσωµάτωσή τους σε µια ορθολογική διαχείριση των φυσικών διαθεσίµων. Υπό το πρίσµα αυτό γίνεται αντιληπτό ότι µια µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή και χωροταξική προσέγγιση οφείλει να προστατεύσει και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των βουνών, να επιτρέψει τις παραδοσιακές δραστηριότητες, καθώς και να προωθήσει τις διαδικασίες εκσυγχρονισµού. Η ύπαρξη τέτοιου είδους δυνάµεων και πλεονεκτηµάτων συνδέεται επιπρόσθετα µε το γεγονός ότι η µεγάλη σε διάρκεια και σηµαντική σε βάρος, ιστορική επέκταση των ορεινών περιοχών συνεχίζει να προβάλλεται ακόµη και σήµερα στη σχέση των ορεινών κοινωνιών µε το περιβάλλον τους. Σηµειώνεται ότι µορφές, δοµές και πρακτικές που προήλθαν από αυτή τη σχέση και εξελίχθηκαν µε την πάροδο του χρόνου θεωρούνται σήµερα πλούτος για τις περιοχές αυτές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία και συστήµατα, διαρθρώνοντας τον ορεινό χώρο παρήχθησαν και λειτούργησαν στο εσωτερικό ενός ανθρωπογενούς χώρου, όπου η ισορροπία, µεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος ήταν εξασφαλισµένη (Γούσιος, 2000). Στην περίπτωση που η ανωτέρω κληρονοµιά εξηγείται συχνά ως ένα µειονέκτηµα ή εµπόδιο για την κοινωνικοοικονοµική πρόοδο, τότε αυτή η θεώρηση αναπτύχθηκε κάτω από την κυριαρχία µιας έννοιας της ανάπτυξης, η οποία ταύτιζε την πρόοδο στον υπαίθριο χώρο µε την εντατική αγροτική παραγωγική δραστηριότητα, της οποίας ο ρόλος περιοριζόταν στις τεχνικοοικονοµικές και µόνο οπτικές (Braudel, 1985). Σύµφωνα µε την ανωτέρω αντίληψη, τόσο τα συστήµατα διαχείρισης, όσο και η κτηνοτροφική παραγωγική δραστηριότητα γύρω από την οποία τα παραπάνω οργανώνονται, θεωρήθηκαν ξεπερασµένα και ιδίως επικίνδυνα για το φυσικό περιβάλλον, καθ όλη τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Επισηµαίνεται ότι το γεγονός και µόνο προσδιορίζει ακόµη και σήµερα την αντιµετώπισή τους, παρόλο που η εµφάνιση νέων λειτουργιών, καθώς και η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων τείνουν µε τη σειρά τους να αλλάξουν ριζικά τις σχέσεις παραγωγής και φύσης, δίδοντας εκ νέου αξία στα ανωτέρω εκτατικά συστήµατα παραγωγής και διαχείρισης (Γούσιος, 2000). Μεθοδολογία Πεδίο έρευνας της εργασίας αποτελεί η πρόταση µέτρων/δράσεων, οι οποίες θα συµβάλλουν µεσοπρόθεσµα στην αειφόρο χωρική ανάπτυξη της Βόρειας Πίνδου. Σηµειώνεται ότι για τη διερεύνηση του προβλήµατος αξιολογήθηκαν τα δεδοµένα και τα 2

3 πορίσµατα των µελετών που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία έτη για την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου, κυριότερες εκ των οποίων είναι: Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) ορεινών όγκων Βόρειας Πίνδου. Το Σχέδιο ιαχείρισης Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Ευρύτερης Περιοχής Τζουµέρκων. Τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) για τις περιοχές και Ε του Νοµού Ιωαννίνων. Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας στηρίχθηκε στη λήψη των ακόλουθων βηµάτων χωρικού σχεδιασµού: 1. Οριοθέτηση της περιοχής µελέτης. 2. Καθορισµός του σκοπού και των αντικειµενικών στόχων του σχεδιασµού ανάπτυξης. 3. Ανάλυση των στοιχείων που συγκροτούν το φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης. 4. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και περιορισµών της περιοχής µελέτης, µε βασικά κριτήρια τη γεωγραφική της θέση, τη φυσικότητά της, το βαθµό διατάραξης του φυσικού περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονοµική της αξία. 5. Πρόταση µέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον ολοκληρωµένο χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής µελέτης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ειπωθεί ότι η ανωτέρω µεθοδολογία αντλεί σηµαντικά στοιχεία από τη µεθοδολογία ενός σχεδιασµού ανάπτυξης µιας γεωγραφικής περιοχής, που είχε προταθεί στο παρελθόν από τον «πατέρα» της Χωροταξίας και Γεωγραφίας, Sir Peter Hall. 1. Οριοθέτηση της Περιοχής Μελέτης Ως περιοχή µελέτης ορίζεται η έκταση που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της ελληνικής χερσονήσου, πλησίον της ελληνοαλβανικής µεθορίου, η οποία διασχίζεται από µεγάλες ορογραφικές ενότητες προσανατολισµένες από Β προς ΝΑ και καταλαµβάνει έκταση Ha. ιοικητικά υπάγεται στους Νοµούς Ιωαννίνων και Γρεβενών, καταλαµβάνοντας το Ν. τµήµα του Νοµού Γρεβενών και το ΒΑ τµήµα του Νοµού Ιωαννίνων και περικλείεται από τη χωρική ενότητα του Μετσόβου έως τους οικισµούς Κηπουρειό και Καλλιθέα, µε το όριο να κλείνει στον Κάµπο του εσπότη. Σηµειώνεται ότι οι µεγαλύτερες χωρικά Κοινότητες είναι το Περιβόλι στον Ν. Γρεβενών, καλύπτοντας έκταση Ha., καθώς και η Λάιστα, µε έκταση 8.700Ha στον Ν. Ιωαννίνων. Αντιθέτως, η µικρότερη Κοινότητα είναι η Μολίστη, µε έκταση µόλις 487,5 Ha. Σηµειώνεται ότι η περιοχή µελέτης είναι ως επί το πλείστον ορεινή µε έντονο ανάγλυφο. Οι επίπεδες επιφάνειες είναι λίγες και χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για καλλιέργειες. Αναφορικά µε το οικιστικό δίκτυο, στην υπό εξέταση περιοχή περιλαµβάνονται συνολικά 97 κύριοι οικισµοί, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι ορεινοί. Περίπου το 80% των οικισµών που ανήκουν στο Ν. Ιωαννίνων είναι ορεινοί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ορεινών οικισµών που ανήκουν στο Ν. Γρεβενών είναι 50%. Πιο συγκεκριµένα, οι οικισµοί της περιοχής µελέτης είναι κτισµένοι σε υψόµετρα που κυµαίνονται από 400 µέχρι µ. Πάνω από το 70% των οικισµών αυτών απαντώνται σε υψόµετρο µεταξύ 800 και µ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χωροθέτηση και προσαρµογή των οικισµών στη γεωγραφία της περιοχής. Στην περιοχή του Ζαγορίου για παράδειγµα οι οικισµοί έχουν χτιστεί σε προσήλιες πλαγιές και µε οπτική επαφή µεταξύ τους. 2. Σκοπός και Αντικειµενικοί Στόχοι του Σχεδιασµού Ανάπτυξης 3

4 Ως γενικός σκοπός (goal) για την περιοχή µελέτης τίθεται η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση των οικισµών και των ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων, οι οποίες διαθέτουν στοιχεία φυσικής, αρχιτεκτονικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς. Παράλληλος σκοπός τίθεται η υποστήριξη της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης. Είναι άξιο αναφοράς ότι ο ανωτέρω σκοπός συνάδει, τόσο µε τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού, όπως αυτές προδιαγράφονται στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον ορεινό χώρο, όσο και από τους στόχους του Νόµου για τη Χωροταξία (Ν. 2742/99 [ΦΕΚ 207/Α / ] «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»). Οι επιµέρους στόχοι, οι οποίοι θα οδηγήσουν σταδιακά στο επίτευγµα του σκοπού της εργασίας έχουν ως ακολούθως: 1. Η αειφόρος χρήση των φυσικών διαθεσίµων. 2. Η διατήρηση και ενίσχυση της οικιστικής-παραγωγικής ποικιλοµορφίας, καθώς και της φυσικής ποικιλότητας στις περιαστικές και αγροτικές περιοχές. 3. Η εξασφάλιση µιας ισορροπηµένης σχέσης µεταξύ του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου, κυρίως σε ό,τι αφορά την οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι παραπάνω στόχοι δίδουν τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση της περιοχής σε µεσοπρόθεσµο στάδιο. Πέραν αυτών, είναι άξιο αναφοράς ότι η διαρκής επιστηµονική έρευνα και η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην περιοχή µελέτης θεωρούνται ζητήµατα καίριας σηµασίας. 3. Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης 3.1. Φυσικό Περιβάλλον Η υπό εξέταση περιοχή είναι µια από τις σηµαντικότερες σε εθνικό, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οικιστικές ενότητες, συνδυάζοντας µε ένα µοναδικό τρόπο τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βλάστηση, χλωρίδα, παραδοσιακοί οικισµοί, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία). Ειδικότερα, η Βόρεια Πίνδος διακρίνεται για τις πυκνά δασωµένες εκτάσεις, τις βραχώδεις κορυφογραµµές, τις υψηλές κορυφές, τις απότοµες χαράδρες, τους µόνιµους και εποχιακούς ορµητικούς χείµαρρους, τις υπεράριθµες πηγές, καθώς και τις ορεινές λίµνες. Συστατικό στοιχείο της περιοχής αποτελεί το πλήθος των ενδηµικών φυτών της Βαλκανικής Χερσονήσου, της Ελλάδας και των τοπικών ενδηµικών φυτικών ειδών. Σηµειώνεται ότι η ύπαρξη πλήθους ενδηµικών ειδών αποδίδεται στη γεωµορφολογία, στη σχετική αποµόνωση και στο υψόµετρο πολλών περιοχών (συχνά πάνω από τα δενδροόρια), τα οποία αποκαλύπτουν την ενδιαφέρουσα και συχνά µοναδική ορεινή χλωρίδα. Οι αλπικοί και υποαλπικοί βιότοποι συγκροτούν ενδιαιτήµατα σπάνιων ειδών χλωρίδας που χρήζουν προστασίας. εδοµένης της δύσκολης σχετικά πρόσβασης και του έντονου γεωµορφολογικού αναγλύφου, η περιοχή φιλοξενεί έναν σηµαντικό αριθµό ειδών πανίδας. Η παρουσία των µεγάλων θηλαστικών στην περιοχή, της προσδίδει ιδιαίτερη οικολογική αξία. Πιο συγκεκριµένα, τα εκτεταµένα, πυκνά δάση κωνοφόρων και οξιάς αποτελούν τους σηµαντικότερους βιότοπους της χώρας µας για την καστανή αρκούδα. Ο πληθυσµός της στην Βόρεια Πίνδο είναι ο νοτιότερος στην Ευρώπη, αποµονωµένος από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, οι οποίοι απαντώνται κυρίως σε περιοχές της ανατολικής Ευρώπης και έχουν ένα ασυνεχές πρότυπο εξάπλωσης. Τα πιο πρόσφατα δεδοµένα αναφέρουν ότι ο µισός του πληθυσµού της αρκούδας στην Ελλάδα απαντάται στην οροσειρά της Πίνδου. Πέραν αυτών, η παρουσία του λύγκα (Lynx lynx) είναι µια ακόµη ισχυρή ένδειξη της σηµασίας της περιοχής, δεδοµένου ότι είναι σπάνιο και κρυπτικό είδος. Χαρακτηρίζεται από ασυνεχή εξάπλωση σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη και το νοτιότερο σηµείο της ευρωπαϊκής του εξάπλωσης 4

5 βρίσκεται στη Βόρεια Πίνδο. Το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), ένα βαλκανικό ενδηµικό υποείδος, δείχνει µία ασυνεχή εξάπλωση σε µερικά βουνά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας που αποτελούν το νοτιότερο άκρο της εξάπλωσής του. Λαµβάνοντας υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις του αγριόγιδου γίνεται φανερό ότι η εν λόγω περιοχή είναι πολύ σηµαντική, λόγω της ύπαρξης εκτεταµένων κατάλληλων οικοτόπων, όπως οι βραχώδεις πλαγιές των φαραγγιών. Οι περισσότεροι ποταµοί που διασχίζουν την περιοχή έχουν πολύ καθαρά νερά και αποτελούν καλά διατηρηµένους βιότοπους για τη βίδρα (Lutra lutra). Αξιοσηµείωτη είναι και η παρουσία της οχιάς των ορεινών λιβαδιών (Vipera ursinii), η οποία δηµιουργεί µικρούς αποµονωµένους πληθυσµούς. Το γεγονός ότι η οροσειρά της Πίνδου είναι το νοτιότερο όριο εξάπλωσης της στην Ευρώπη καταδεικνύει την ιδιαίτερη αξία, αλλά και την ευπάθεια του συγκεκριµένου τοπικού πληθυσµού. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η ορνιθοπανίδα της περιοχής, ιδιαίτερα των αρπακτικών. Σηµειώνεται ότι στην περιοχή µελέτης έχουν χαρακτηριστεί 2 περιοχές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (Τσιτούρα κ.α., 2008). Αναφορικά µε την ιχθυοπανίδα, σε κάποια από τα τρεχούµενα νερά της περιοχής υπάρχουν αξιόλογοι πληθυσµοί άγριας πέστροφας (Salmo macrostigma). Σηµειώνεται ότι οι δύο εθνικοί δρυµοί, καθώς και οι εννέα περιοχές του ικτύου «Natura 2000» αποτελούν αναµφίβολα τις σηµαντικότερες περιοχές για την άγρια ζωή στην ευρύτερη περιοχή µελέτης Γεωµορφολογία Η ευρύτερη περιοχή των ορεινών όγκων της Πίνδου χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία γεωλογικού υποβάθρου (µητρικού πετρώµατος). Ειδικότερα, ο Φλύσχης (ψαµµιτικά πετρώµατα), οι ασβεστόλιθοι, οι δολοµίτες, τα οφειτικά πετρώµατα και οι γρανίτες είναι τα κυριότερα πετρώµατα που απαντώνται στην περιοχή µελέτης. Πέραν αυτών, ένα τυπικό γνώρισµα της περιοχής είναι το ισχυρό ανάγλυφο και ο έντονες υψοµετρικές διαφορές ( m). Επίσης, διασχίζεται από έναν µεγάλο αριθµό ρευµάτων, καθένα από τα οποία δηµιουργεί τη δική του κοιλάδα µε εντελώς ξεχωριστά οικολογικά - κλιµατικά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά συντελούν στη σύνθεση ενός µωσαϊκού βιοτόπων, το οποίο µε τη σειρά του αντικατοπτρίζεται από ένα επίσης πολυποίκιλο µωσαϊκό οικοσυστηµάτων µε κύριο χαρακτηριστικό τους τη µεγάλη ποικιλία ειδών, τόσο οριζόντια, όσο και κατακόρυφα (υψηλός βαθµός ποικιλοµορφίας). Τα ακόλουθα µορφολογικά στοιχεία που απαντώνται στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σπάνια για τη χώρα µας και συνθέτουν εξαιρετικά ενδιαφέρονται τοπία: - Παγετώδεις αποθέσεις λίθων. Υπάρχουν σε αρκετά σηµεία της περιοχής µελέτης. Οι σηµαντικότερες από µορφολογικής και αισθητικής άποψης βρίσκονται στις πλαγιές της Τύµφης. Πρόκειται για µεγάλες εκτάσεις µε λίθους, συχνά µεγάλου όγκου, οι οποίες έχουν µεταφερθεί από παγετώνες κατά τις παγετώδεις περιόδους και αποτέθηκαν µε το λιώσιµο των παγετώνων, δίδοντας την εικόνα «ποταµών πέτρας». - Μικρές λίµνες σε µεγάλα υψόµετρα. Είναι λίµνες παγετώδους προέλευσης. 1. ρακόλιµνη Γκαµήλας 2. ρακόλιµνες Σµόλικα 3. Λίµνες Φλέγγας στην περιοχή της Βάλια Κάλντα. 4. Λίµνη Λύγκου. - Βάραθρο της Προβατίνας στο Υψίπεδο της Αστράκας. - Καρστικά έγκοιλα και γλυφές διαφόρων τύπων σε µεγάλη έκταση στο Υψίπεδο της Τύµφης - Το Υψίπεδο της Τύµφης µε τις ήπιες κλίσεις και τις κατά τόπους επιµήκεις εµφανίσεις των γεωλογικών στρωµάτων. 5

6 - Φαράγγι του Βίκου µε τα κατακόρυφα τοιχώµατα - Ο διαυγής ποταµός Βοϊδοµάτης, σε όλο το µήκος, από τις πηγές Αρίστης µέχρι την έξοδο στην πεδιάδα της Κόνιτσας όπου βρίσκεται αρδευτικός αναβαθµός και η τοξωτή γέφυρα. - Το φαράγγι του Αώου κοντά στην Κόνιτσα. - Το φαράγγι και η περιοδική λίµνη του Βενέτικου στο Σπήλαιο. - Οι ορθοπλαγιές της Γκαµήλας (Τύµφης) και της Αστράκας. - Οι περιοχές έντονης διάβρωσης της αργιλικής φάσης του φλύσχη στους οικισµούς Ελεύθερο, Μοναστήρι και Γαναδιό Κόνιτσας. - Περιοχές µε εντυπωσιακές εµφανίσεις πλακώδους ασβεστολίθου, όπως στην περιοχή των λουτρών µεταξύ Μικρού και Μεγάλου Παπίγκου και στην περιοχή Τσουκνίδα και βορείως κυρίως του Μονοδενδρίου (Καρανίκας κ.α., 2001:73) 3.3. Παραγωγικοί Τοµείς Οικονοµική Φυσιογνωµία Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου αντικατοπτρίζουν την εικόνα µιας τοπικής οικονοµίας, η οποία βρίσκεται σε ένα παρατεταµένο µεταβατικό στάδιο, και η οποία αδυνατεί να προσδιορίσει την αναπτυξιακή προοπτική της. Το γεγονός µάλιστα ότι η χώρα µας διανύει τα τελευταία δύο έτη µια περίοδο έντονης οικονοµικής δυσχέρειας, επιδεινώνει σε µεγάλο βαθµό την ανωτέρω κατάσταση. Είναι άξιο αναφοράς ότι παρά τη σηµειούµενη διαρκή βελτίωση των επιµέρους µακροοικονοµικών δεικτών της Βόρειας Πίνδου, εντούτοις είναι εµφανής η δυσκολία να ξεπεραστούν οι διαρθρωτικές αδυναµίες και να διαµορφωθεί ένας συνεκτικός, στρατηγικός αναπτυξιακός προσανατολισµός. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι η περιοχή έχει τη δυνατότητα (τόσο από άποψη αναπτυξιακής δυναµικής, όσο και από την άποψη των συγκριτικών φυσικώνπολιτισµικών πλεονεκτηµάτων) να αξιοποιήσει συγκροτηµένες σχεδιαστικές παρεµβάσεις, ούτως ώστε ακόµη και σε ένα συνολικά αναπτυσσόµενο περιβάλλον να µεταβάλλει τους συσχετισµούς και να βελτιώσει τη θέση της. Εξετάζοντας τη διάρθρωση του ΑΕΠ ανά τοµέα της οικονοµίας προκύπτει ότι η περιοχή δε συµµορφώνεται µε την τυπική διάρθρωση που παρατηρείται στο σύνολο της χώρας. Συγκεκριµένα, ο τοµέας µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στη διαµόρφωση του ΑΕΠ είναι ο τριτογενής, ωστόσο όµως παρατηρείται αντιστροφή επιδόσεων µεταξύ του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα. Υπό το πρίσµα αυτό γίνεται αντιληπτός ο έντονα αγροτικός χαρακτήρας της οικονοµίας, ενώ η ιδιάζουσα διάρθρωση, καθώς και συνοχή του παραγωγικού σχήµατος προβληµατίζουν για τη δυνατότητα εξέλιξης, αλλά και για τις προοπτικές των επιµέρους κλάδων. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η ύπαρξη πολλών και µικρού µεγέθους οικιστικών κέντρων, µε ισχυρές εξαρτήσεις από τα µεγαλύτερα οικιστικά κέντρα, γεγονός που έχει άµεση επίπτωση στην εγκατάσταση των οικονοµικών µονάδων, καθώς και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων Πρωτογενής Τοµέας Ο πρωτογενής τοµέας αποτελούσε και εξακολουθεί έως ένα βαθµό να αποτελεί ακόµη και σήµερα τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονοµίας της περιοχής µελέτης. Αναφορικά µε τη ζωική παραγωγή, η κτηνοτροφία, και ιδίως η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί τη βασική δραστηριότητα του κλάδου. Αξίζει να ειπωθεί ότι ιδιαίτερα η βοοτροφία, κυρίως εκτατικής µορφής, εµφανίζει αξιόλογη δυναµική τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στη γεωργία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η καλλιέργεια οσπρίων, οπωροκηπευτικών, αµπέλου, σιταριού και καλαµποκιού. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η βιολογική γεωργία και πολύ περισσότερο η βιολογική κτηνοτροφία σηµειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στην περιοχή. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ανάγκη συγκέντρωσης δυνάµεων προς αυτή 6

7 την κατεύθυνση. Επισηµαίνεται επίσης ότι η ιδιάζουσα γεωµορφολογία της περιοχής προσφέρει δυνατότητες διαφοροποίησης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, συµβατών µε τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδιασµού, που ενδέχεται να αυξήσουν την υφιστάµενη παραγωγική δυνατότητα, αφού λόγω των συνθηκών που επικρατούν, κυρίως στην ελεύθερη κτηνοτροφία, η περιοχή είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο εκτροφής και εκµετάλλευσης. Στον πρωτογενή τοµέα σηµαντικό ρόλο παίζει η δασική εκµετάλλευση και δασική παραγωγή. Άλλωστε, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των µεταποιητικών µονάδων σχετίζεται µε τον πρωτογενή τοµέα και συγκεντρώνεται στον κλάδο των τροφίµων, επίπλων, µεταλλικών προϊόντων και ξύλου. Στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου λειτουργούν τυροκοµεία, εργοστάσια ξυλείας, πριστήρια και µικρές βιοτεχνίες, οι οποίες µαρτυρούν τον αγροτικό, χαρακτήρα του µεταποιητικού τοµέα ευτερογενής Τοµέας Ο δευτερογενής τοµέας θα έλεγε κανείς ότι βρίσκεται σε µειονεκτική θέση και χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αδυναµίες στους τοµείς της οργάνωσης, της διοίκησης και του προγραµµατισµού, στην έλλειψη εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού εξοπλισµού και στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές για την ανάπτυξή του, τόσο σε ό,τι αφορά στη µεταποίηση και τυποποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όσο και σε άλλους κλάδους (επεξεργασία ξυλείας και εξόρυξη). Ο δευτερογενής τοµέας διαφαίνεται ότι θα µπορούσε να αποτελέσει κοµβικό τοµέα για την ανάπτυξη της περιοχής µελέτης µε την επιτόπια αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και όχι µόνο, την καθιέρωση της «επώνυµης ζήτησης» για τα προϊόντα του και τη βελτίωση της διεισδυτικότητάς τους σε µεγαλύτερες και διεθνείς αγορές, δηµιουργώντας κατ αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη σε ολόκληρη την τοπική οικονοµία της Βόρειας Πίνδου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, διαπιστώνεται η ύπαρξη σχετικά µεγάλων µονάδων στον κλάδο Ξύλου-φελλού (25) στους οικισµούς του Μετσόβου, της Μηλιάς, της Κόνιτσας και της Περιβλέπτου. Ωστόσο, πολλές και σχετικά µικρού µεγέθους µονάδες του κλάδου εντοπίζονται διάσπαρτα στην περιοχή του ήµου Αν. Ζαγορίου. Σηµαντικές επιχειρήσεις εντοπίζονται επίσης στον κλάδο των ειδών διατροφής (20) στις περιοχές της Κόνιτσας, του Καλπακίου και του Μετσόβου, οι οποίες χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Από την επεξεργασία των δεδοµένων της περιοχής σε όλα τα επίπεδα αναφοράς (οικισµοί, ζώνες, υποπεριοχές), διαπιστώνεται η έλλειψη αρκετών κλάδων από την παραγωγική βάση στα διάφορα επίπεδα ανάλυσης, αλλά και εκεί όπου διαφαίνεται σχετική «πληρότητα» (σε επίπεδο υποπεριοχών ή ζωνών). Αυτό οφείλεται κυρίως στη «συγκέντρωση» των µονάδων γύρω από τα µεγάλα «κέντρα» της όλης περιοχής (κυρίως στο Μέτσοβο και στην Κόνιτσα). Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση των µονάδων του δευτερογενούς τοµέα, σηµειώνεται ότι η εγκατάστασή τους πραγµατοποιείται µε βάση τα εξής κριτήρια: Εγκύτητα σε µεγάλα οικιστικά κέντρα. Εύκολη οδική πρόσβασιµότητα προς το Περιφερειακό Οικιστικό Κέντρο των Ιωαννίνων. Εγκύτητα σε φυσικά διαθέσιµα. Κλείνοντας, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην εξορυκτική δραστηριότητα, δεδοµένου ότι αποτελεί τον βασικότερο κλάδο του δευτερογενούς τοµέα. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή µελέτης παρουσιάζεται λατοµική δραστηριότητα στο τµήµα που υπάγεται διοικητικά στο νοµό Ιωαννίνων. Σύµφωνα µε τα δελτία απογραφής λατοµικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 15 λατοµεία µαρµάρων εντοπίζονται στους οικισµούς Αγ. 7

8 Αναργύρων (11 θέσεις), εµάτι (2 θέσεις), Σκαµνέλλι (1 θέση) και Μηλιά (1 θέση). Τα περισσότερα είναι σε αδράνεια και µόνον ένα είναι σε δραστηριότητα σήµερα, το οποίο βρίσκεται στον οικισµό εµάτι. Αναφορικά µε το καθεστώς λειτουργίας των λατοµείων, σηµειώνεται ότι στην περιοχή µελέτης απαντάται η λατοµική περιοχή των Αγ. Αναργύρων Ιωαννίνων, η οποία θεσµοθετήθηκε µε το ΦΕΚ 532/Β/ Έχει έκταση 197,5 στρ., όπου λειτουργούν µε απόφαση νοµάρχη ένα λατοµείο αδρανών υλικών και 11 λατοµεία µαρµάρων. Τα εκτός λατοµικής ζώνης λατοµεία αδρανών υλικών και µαρµάρων λειτουργούν συνήθως µε άδειες λειτουργίας, που εκδίδει η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, οι οποίες έχουν συνήθως 15ετή διάρκεια εκµετάλλευσης (Παναγιωτοπούλου κ.α., 2002:189) Τριτογενής Τοµέας Η παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριµένο παραγωγικό τοµέα είναι ανεπτυγµένη στην περιοχή µελέτης και στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους κάτωθι κλάδους: Λιανικό εµπόριο, µε µεγάλη χωρική διασπορά σε όλη την περιοχή µελέτης, καλύπτοντας έτσι τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Εστιατόρια-Ξενοδοχεία, µε περιορισµένη σχετικά διασπορά, κυρίως γύρω από τις τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές. Λοιπές υπηρεσίες, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σχεδόν αποκλειστικά στην Κόνιτσα και το Μέτσοβο (εκτός των ορίων της περιοχής µελέτης). Αναφορικά µε το εµπόριο και τον τουρισµό, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µια διαρκής, αλλά µικρής κλίµακας αύξηση του πλήθους των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε ανορθολογικό ωστόσο τρόπο, στη βάση του µοντέλου της άναρχης ή καλύτερα της απρογραµµάτιστης ανάπτυξης 1. Σηµειώνεται ότι η περιοχή εξακολουθεί να στερείται επενδυτικής στρατηγικής και αδυνατεί να προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις, γεγονός που αποδίδεται, τόσο σε εγγενείς περιορισµούς, όσο και σε εξωγενείς παράγοντες και εξαρτήσεις. Ειδικότερα, ο τουρισµός, παρά τις αδυναµίες της περιοχής και την έλλειψη των τεχνικών υποδοµών υψηλών προδιαγραφών, εντούτοις θεωρείται σηµαντικός πόρος προς αξιοποίηση. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει το γεγονός ότι η περιοχή διαθέτει εξαιρετικά συγκριτικά φυσικά-πολιτιστικά πλεονεκτήµατα (περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικά µνηµεία, εθνικούς δρυµούς και τοπική πολιτιστική παράδοση) για την ανάδειξη των ειδικών µορφών τουρισµού (ιδίως του ορεινού) σε κύρια εστία ανάπτυξης. Επισηµαίνεται ότι το συγκεκριµένο συγκριτικό πλεονέκτηµα δεν αξιοποιείται ικανοποιητικά σήµερα, καθώς ο µέσος όρος επισκεπτών είναι πολύ χαµηλός, ενώ οι αλλοδαποί επισκέπτες είναι ουσιαστικά ελάχιστοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παροχή καταλυµάτων ύπνου, καθώς διαπιστώνεται ότι όλο το ξενοδοχειακό δυναµικό απαντάται στο τµήµα του Νοµού Ιωαννίνων και ειδικότερα στο Μέτσοβο, στο δυτικό Ζαγόρι και στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, µε µοναδική εξαίρεση µία µονάδα στο Περιβόλι Γρεβενών. Επιπλέον, η αύξηση των µεγεθών των ξενοδοχειακών καταλυµάτων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στο υτικό Ζαγόρι (88,5% αύξηση των κλινών, έναντι 41,5% στο Μέτσοβο), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η αύξηση είναι σχεδόν µηδαµινή (Καλλιστώ, 2007) Χρήσεις Γης 1 Σύµφωνα µε τον οµότιµο Καθηγητή του Ε.Μ.Π.. Ρόκο, µε τον όρο «ανάπτυξη» νοείται µια νέα, διαφορετική από την κάθε προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας συστηµάτων, σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µε βάση την παραγωγή, τη διανοµή, την κατανάλωση και την απασχόληση και µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πραγµατικών δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας περιοχής, σύµφωνα µε το κυρίαρχο πλαίσιο των κοινωνικών αξιών και επιλογών (Ρόκος, 2001). 8

9 Σύµφωνα µε την Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας της ΕΣΥΕ για το έτος 2000 στην περιοχή µελέτης διακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1. Χρήσεις Γης στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Πίνδου Κατηγορίες Χρήσεων Γης Έκταση (Ηa) 1. Γεωργικές Περιοχές , Αρόσιµη Γη , Μόνιµες Καλλιέργειες 76, Βοσκότοποι, Μεταβατικές Θαµνώδεις- ασώδεις 1.397,68 Εκτάσεις 1.4. Βοσκότοποι- Συνδυασµοί Θαµνώδους και Ποώδους ,99 Βλάστησης 1.5. Βοσκότοποι- Εκτάσεις µε Αραιή ή Καθόλου 4.590,77 Βλάστηση 1.6. Ετερογενείς Γεωργικές Περιοχές ,78 2. άση Ηµιφυσικές Εκτάσεις , άση , Μεταβατικές ασώδεις-θαµνώδεις Εκτάσεις , Συνδυασµοί Θαµνώδους και Ποώδους Βλάστησης , Εκτάσεις µε Αραιή ή Καθόλου Βλάστηση 6.195,54 3. Εκτάσεις που Καλύπτονται Από Νερά 1.702, Χερσαία Ύδατα 1.607,14 Κατηγορίες Χρήσεων Γης Έκταση (Ηa) 3.2. Εσωτερικές Υγρές Ζώνες 95,37 4. Τεχνητές Περιοχές 1.482, Αστική Οικοδόµηση 1.158, Βιοµηχανικές & Εµπορικές Ζώνες 111, ίκτυα Συγκοινωνιών 66, Ορυχεία, Χώροι Απόρριψης Απορριµµάτων και 145,08 Εργοτάξια Πηγή: ΕΣΥΕ, 2000 Επεξεργασία: Ιδία Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στον καθορισµό των χρήσεων γης στην περιοχή µελέτης, διαµέσου του προγράµµατος Corine Landcover. Το πρόγραµµα CORINE (COordination of Information on the Environment) εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο βασικό του αντικείµενο εντάσσεται η παραγωγή δεδοµένων κάλυψης εδάφους για το σύνολο σχεδόν του Ευρωπαϊκού χώρου, και για τις χρονολογίες 1990 και Έτσι λοιπόν, το Corine επιτρέπει τη διενέργεια ενός απολογισµού για τις καλύψεις γης µιας γεωγραφικής περιοχής. Σηµειώνεται ότι η υλοποίηση του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η ελάχιστη µονάδα εµβαδοµέτρησης που απαιτεί, προκειµένου να αποδώσει δεδοµένα χρήσεων γης για µια περιοχή είναι τα 0,25Km 2 (250 στρέµµατα). Ενηµερωτικά, αξίζει να ειπωθεί ότι το CORINE βασίζεται σε οπτική φωτοερµηνεία εικόνων του δορυφόρου LANDSAT 7 ETM+ από εθνικές οµάδες εργασίας. Για την έκδοση του 2000, περίπου τα δυο τρίτα των δορυφορικών εικόνων για την Ελλάδα ελήφθησαν το καλοκαίρι του 2000, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο κατά τον επόµενο χρόνο. Για την έκδοση του 1990 αντίστοιχα, οι εικόνες ελήφθησαν κατά τη µεγαλύτερη περίοδο Σηµειώνεται ότι απαιτούνται συνολικά 26 εικόνες, προκειµένου να καλύψουν τον Ελληνικό χώρο ανά χρονολογία (Σταθάκης κ.α., 2001). Έτσι λοιπόν για την περιοχή µελέτης έχουµε: 9

10 Πίνακας 2. Χρήσεις Γης στην Περιοχή Μελέτης, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Corine Landcover Κάλυψη Γης Έκταση (Ηa) Ποσοστό (%) Έκτασης ιακεκοµµένη Αστική Οικοδόµηση 130,134 0,063 Μη-Αρδεύσιµη Αρώσιµη Γη 330,085 0,161 Αµπελώνες 261,583 0,127 Οπωροφόρα έντρα 58,858 0,029 Σύνθετα Συστήµατα Καλλιέργειας 1.500,845 0,731 Γεωργική Γη 3.935,356 1,916 Γεωργοδασικές Περιοχές 228,222 0,111 άσος Πλατύφυλλων ,788 14,085 άσος Κωνοφόρων ,119 24,376 Μικτό άσος ,685 8,416 Φυσικοί Βοσκότοποι ,016 14,644 Θάµνοι και Χερσότοποι 3.064,539 1,492 Σκληροφυλλική Βλάστηση 5.212,837 2,539 Μεταβατικές ασώδεις - Θαµνώδεις ,626 28,982 Εκτάσεις Αµµόλοφοι 213,781 0,104 Aραιή Βλάστηση 4.564,6067 2,22 Επεξεργασία: Ιδία Όπως φαίνεται και από τους ανωτέρω πίνακες, η κατηγορία των δασών ηµιφυσικών εκτάσεων καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη επιφάνεια στην περιοχή µελέτης, µε βασική κατηγορία χρήσης γης τις µεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις, η οποία καταλαµβάνει ποσοστό της τάξης του 30% επί της συνολικής έκτασης της περιοχής µελέτης Αξιολόγηση της Περιοχής Μελέτης Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η περιοχή µελέτης διαθέτει µοναδικά χαρακτηριστικά, τόσο για την περιφέρεια Ηπείρου, όσο και για τη χώρα µας συνολικά. Πιο αναλυτικά όµως, η αξία της περιοχής µπορεί να εκτιµηθεί, χρησιµοποιώντας µια σειρά κριτηρίων ως ακολούθως: Α) Γεωγραφική Θέση: Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε καίρια θέση πάνω στη ραχοκοκαλιά των ορεινών όγκων της βαλκανικής χερσονήσου, γεγονός που διασφαλίζει την επικοινωνία, τη γόνιµη αλληλεπίδραση και τη σύνδεση των πληθυσµών, ιδιαίτερα της πανίδας, καθώς και τον αλληλοεµπλουτισµό τους αλλά και την εφαρµογή παράλληλων µέτρων διαχείρισης. Αποτελεί µάλιστα φυσική συνέχεια του Εθνικού Πάρκου Αράχθου- Περιστερίου-Τζουµέρκων, καθώς και των προστατευόµενων περιοχών του Γράµµου και της Αλβανίας, γεγονός που την καθιστά περισσότερο προνοµιακή. Β) Φυσικότητα: Τα οικοσυστήµατα της περιοχής µελέτης είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους απολύτως φυσικά, ενώ τα ανθρωπογενή δεν έχουν υποστεί τις ραγδαίες µεταβολές της µεταβιοµηχανικής αγροτικής ανάπτυξης της υπόλοιπης Ευρώπης. Ειδικότερα, τα ανθρωπογενή οικοσυστήµατα αποτελούν οργανικό τµήµα των υπόλοιπων οικοσυστηµάτων, µε αντιπροσωπευτικότερα τους ορεινούς βοσκότοπους, ενώ στα δάση η επιλογική διαχείριση δε µετέβαλε ουσιαστικά τους οικοτόπους, εκτός από τη µείωση των 10

11 υπέργηρων µνηµειακών δασικών συµπλεγµάτων που υλοτοµήθηκαν λόγω της χρήσης σύγχρονων µηχανηµάτων. Γ) Βαθµός διατάραξης: Η περιοχή θα µπορούσε συνολικά να χαρακτηρισθεί ως χαµηλού βαθµού διατάραξης, καθώς οι σηµαντικότερες σύγχρονες επεµβάσεις (δρόµοι, εκτός σχεδίου οικιστική ανάπτυξη) είναι σχετικά πρόσφατες, χωρικά εντοπισµένες και θεωρητικά αντιµετωπίσιµες, µέσα από ένα κατάλληλο σύστηµα χωροταξικής οργάνωσης. Τα φυσικά οικοσυστήµατα, παρά την ιστορική αλληλεπίδρασή τους µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ωστόσο διατηρούν στο µεγαλύτερο µέρος τους την πρωτογενή βιοποικιλότητά τους και επανακάµπτουν εκτός ίσως από την περίπτωση της πρόσφατη απώλειας κάποιων ανυλοτόµητων αιωνόβιων δασών. ) Αντιπροσωπευτικότητα: Αρκετοί οικότοποι της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζονται από υψηλή αντιπροσωπευτικότητα, τόσο για την ευρύτερη περιοχή µελέτης, όσο και για ολόκληρη τη χώρα Ειδικότερα, τόσο η χλωρίδα, όσο και η πανίδα της περιοχής µελέτης µπορούν να χαρακτηρισθούν αντιπροσωπευτικές των ορεινών και υποαλπικών οικοσυστηµάτων της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Επιπλέον, η περιοχή µελέτης είναι αντιπροσωπευτική σε είδη λειµώνων, καθώς και σε πυριτικό υπόστρωµα της ορεινής περιοχής. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η λήψη µέτρων διαχείρισης για τη διατήρηση και προστασία της από υφιστάµενες ή δυνητικές απειλές. Ε) Κοινωνικοοικονοµική Αξία: Η χωρική ενότητα της Βόρειας Πίνδου υποστηρίζει σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, δασική εκµετάλλευση και τουρισµό), παρέχοντας έτσι στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα παραµονής στον τόπο τους και διατήρησης έως ένα βαθµό, του υφιστάµενου κοινωνικού ιστού. Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες έχουν ιστορικά διαµορφώσει τις ιδιαίτερες αξίες και χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, µπορούν να διατηρηθούν και να ενισχυθούν (αναπροσαρµοσµένες σε κάποιο βαθµό) µέσα από το καθεστώς προστασίας της περιοχής, αποκτώντας µάλιστα σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, σε σχέση µε άλλες παρόµοιες περιοχές της Ελλάδας ή των Βαλκανίων, οι οποίες παραµένουν εκτός προστατευτικού πλαισίου (Τσιτούρα κ.α., 2008). 4. Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και το Χωρικό Σχεδιασµό της Βόρειας Πίνδου Λαµβάνοντας υπόψη το βασικό σκοπό, αλλά και τους επιµέρους στόχους της εργασίας, που σχετίζονται µε την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, καθώς και µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής µελέτης, τα µέτρα που προτείνονται έχουν ως εξής: 4.1. ηµιουργία Μητρώου Ανθρωπογενών Πιέσεων Προκειµένου να παρακολουθούνται οι ανθρωπογενείς πιέσεις, αλλά και να εκτιµώνται οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, προτείνεται η εκπόνηση µελέτης και η δηµιουργία βάσης δεδοµένων στην οποία θα καταγράφονται συστηµατικά και διαχρονικά στοιχεία που αφορούν στις διάχυτες και σηµειακές πηγές ρύπανσης, και οι οποίες θα αφορούν τουλάχιστον τα εξής: Υφιστάµενες και νέες βιοµηχανίες, οι οποίες αδειοδοτούνται εντός της περιοχής µελέτης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός άδειας τους, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, το είδος και η ποιότητα των αποβλήτων τους, καθώς και ο αποδέκτης. Υφιστάµενα και νέα µεταλλεία ορυχεία που αδειοδοτούνται εντός της περιοχής µελέτης. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός άδειάς τους, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, το είδος και η ποιότητα των αποβλήτων τους και ο αποδέκτης. 11

12 Λιπάσµατα φυτοφάρµακα. Θα πρέπει να τηρείται αρχείο µε τα είδη και τις ποσότητές τους ανά ήµο. Στοιχεία ζωικού κεφαλαίου, διακρινόµενο σε σταβλισµένη και εκτατική κτηνοτροφία. Θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός και το είδος του ζώου ανά ηµοτικό ιαµέρισµα. Υφιστάµενες και νέες κτηνοτροφικές µονάδες. Θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός άδειάς τους, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η δυναµικότητά τους, το είδος και η ποιότητα των αποβλήτων τους, καθώς και ο αποδέκτης. Ιχθυοτροφεία. Θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός άδειάς τους, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η δυναµικότητά τους, καθώς και τα στοιχεία λειτουργίας τους. Βιολογικοί Καθαρισµοί (ΒΙΟΚΑ).Απαιτείται η παρακολούθηση για την εφαρµογή της Οδηγίας 91/271/ΕΚ. Χώροι Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α). Είναι απαραίτητο να καταγράφεται, η δυναµικότητά τους, το είδος και η ποιότητα των απορριµµάτων τους, καθώς και ο αποδέκτης. Πέραν αυτών, σηµειώνεται ότι για την προστασία της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων, καθώς και την προστασία των εδαφών στο πλαίσιο της αειφόρου χωρικής ανάπτυξης θα πρέπει να εκπονηθεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης λυµάτων και απορριµµάτων σε όλους τους οικισµούς της Βόρειας Πίνδου Καταγραφή και Αποκατάσταση Λατοµικών Χώρων Αφορά στην εκπόνηση ειδικής µελέτης η οποία, θα εµπεριέχει κατ ελάχιστο τα εξής: Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης. Περιγραφή και αξιολόγηση των θέσεων λατόµευσης (λειτουργουσών και µη). Ειδικότερα, θα πρέπει να καταγράφονται η θέση, η έκταση, η κατάσταση λειτουργίας, ο χρόνος λειτουργίας, ο τρόπος λειτουργίας, οι νόµιµες άδειες, καθώς και τα συµπεράσµατα από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ακριβής γεωµετρική αποτύπωση των λατοµικών χώρων (Οριζοντιογραφικές συντεταγµένες χ και ψ των κορυφών των πολυγώνων των χώρων ιδιοκτησίας/άδειας, καθώς και των χώρων στους οποίους γίνεται η εκµετάλλευση σήµερα). Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του λατοµείου σε κάθε θέση και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής. Συµπεράσµατα. Προτάσεις (περιβαλλοντικοί όροι, αποκαταστάσεις, προτάσεις λειτουργίας) Χαρτογράφηση Περιοχών Προτεραιότητας και Προστασία τους Από Αλλαγή Χρήσης Η αξία των αγροτικών εκτάσεων για τη διατήρηση των περισσότερων ειδών της πανίδας είναι µέγιστη, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από όλες τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου, αλλά και σε αντίστοιχες περιοχές στο εξωτερικό. Η ορνιθοπανίδα, και ιδίως τα απειλούµενα είδη που αποτελούν και είδη προτεραιότητας για διατήρηση έχουν αναπτύξει µία στενή σχέση εδώ και αιώνες προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες παραδοσιακές γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής που σταδιακά εγκαταλείπονται. Η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων αυτών και η χωροθέτησή τους στην ενιαία γεωγραφική ενότητα της Βόρειας Πίνδου, καθώς και η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της εγκατάλειψης τους πρέπει 12

13 να αποτελέσει τον κύριο άξονα διαχειριστικών παρεµβάσεων στην τοπική οικονοµία προς όφελος της βιοποικιλότητας των ενδιαιτηµάτων, των τοπίων, των πουλιών και των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα, το µέτρο περιλαµβάνει τη χαρτογράφηση και τον προσδιορισµό σεναρίων για την εξέλιξη των γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων της Βόρειας Πίνδου. Πρόκειται για τον εντοπισµό στα αρχεία των υπηρεσιών, στο πεδίο, αλλά και µέσω σειράς παλαιότερων και νεότερων δορυφορικών εικόνων, των περιοχών εκείνων που έχουν πρόσφατα εγκαταλειφθεί ή που αποτελούν οριακά αγροτικές εκτάσεις και καλλιεργούνται ή βόσκονται περιστασιακά, τη χαρτογράφηση και την επακριβή οριοθέτησή τους µε τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, καθώς και τη διαµόρφωση σεναρίων για τη µελλοντική διαχείρισή τους µε την εφαρµογή πειραµατικών µέτρων καλλιέργειας, σποράς, βόσκησης και περιοδικής καύσης. Επιπλέον, περιλαµβάνονται δράσεις χαρακτηρισµού τους ως περιοχών «Υψηλής Βιολογικής Αξίας» και προστασία τους από αλλαγή χρήσης (συνέπειες από την εκτός σχεδίου δόµηση και τα αναπτυξιακά έργα). Ως αποτέλεσµα του µέτρου αναµένεται η θεσµική κατοχύρωση και δηµιουργία προϋποθέσεων αποτελεσµατικής προστασίας, καθώς και η δηµιουργία προϋποθέσεων για την επιδότηση της επανένταξης των εκτάσεων αυτών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, για τη διατήρηση των βιοκοινοτήτων των πουλιών και την προσέλκυση ερευνητών για την περαιτέρω εκτεταµένη έρευνα της βιοποικιλότητας τους. Σηµειώνεται ότι διαµέσου κατάλληλων πειραµατισµών δύναται να διατυπωθούν οι καλύτερες και τοπικά ενδεδειγµένες διαχειριστικές πρακτικές, προσαρµοσµένες στη διατήρηση της φύσης, µε άξονα την αειφορική διαχείριση των αγροτικών εκτάσεων της Βόρειας Πίνδου Εκπόνηση Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97 Η σκοπιµότητα του µέτρου έγκειται στην οργάνωση των χρήσεων γης, στην ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου, στην προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, αλλά και στην αξιοποίηση των συγκριτικών φυσικών και πολιτισµικών πλεονεκτηµάτων της Βόρειας Πίνδου. Η δράση αφορά την εκπόνηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αφορά τη χωρική ρύθµιση εντός των ορίων των ήµων της νέας πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, ένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπεί στη διαµόρφωση του ενδεδειγµένου Σχεδίου Πλαισίου και Προγράµµατος για τη σύµµετρη πολεοδοµική ανάπτυξη των οικισµών σε ολόκληρη την έκταση των διοικητικών ορίων του, ορίζοντας: 1. Τις Χρήσεις γης ολόκληρης της περιοχής του ΟΤΑ. 2. Τον εξοπλισµό µε τα αναγκαία δίκτυα κοινωνικής υποδοµής. 3. Τα δίκτυα παραγωγικής και τεχνικής υποδοµής, µε τρόπο που να διασφαλίζεται η εύρυθµη οικονοµική και κοινωνική λειτουργία του. 4. Την προστασία από πάσης φύσεως θεοµηνίες. 5. Την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ιστορικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 6. Την άσκηση στεγαστικής πολιτικής και πολιτικής γης. 7. Την ανάπλαση των υποβαθµισµένων αισθητικά περιοχών. 8. Την ανασυγκρότηση του αστικού ιστού σε επίπεδο γειτονιάς. 9. Τις αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις και επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλεως. Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί το προγραµµατικό και πολεοδοµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των παραγωγικών λειτουργιών των οικισµών (εµπόριο, τουρισµός, βιοτεχνία). Κατά συνέπεια, το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί τον αναγκαίο 13

14 τεχνικό οδηγό για την εκπόνηση των Πολεοδοµικών Σχεδίων, καθώς και των τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων (Παναγιωτόπουλος και Καριώτης, 2006:19) Μελέτη Οδικής Προσβασιµότητας µε την Εγνατία Οδό και το Εθνικό Οδικό ίκτυο Η άναρχη κατάσταση που επικρατεί στη µελέτη και κατασκευή έργων οδοποιίας έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον ορεινό χώρο, απαξιώνοντας περιοχές και τοπία που έχουν κριθεί ως αξιόλογα. Από την άλλη πλευρά, η ευχερής και ασφαλής προσπέλαση της περιοχής συντελεί στην άρση της αποµόνωσης, αλλά και στην υπέρβαση των προβληµάτων που γεννά ο φυσικός κατακερµατισµός. Απαιτείται εποµένως η λήψη µέτρων για τη θέσπιση προδιαγραφών σχεδιασµού δρόµων σε ορεινές περιοχές, ανάλογα µε την λειτουργία για την οποία προορίζονται, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη Μελέτης οδικής προσβασιµότητας και σύνδεσης των οικιστικών ενοτήτων της Βόρειας Πίνδου µε τους κύριους εθνικούς αυτοκινητοδρόµους. Σηµειώνεται ότι η µελέτη θα πραγµατεύεται κατ ελάχιστον τα εξής: Καταγραφή υφιστάµενου οδικού δικτύου. Καταγραφή και αξιολόγηση προβληµατικών οδικών συνδέσεων, υπολογισµός χρονοαποστάσεων από τους ανισόπεδους κόµβους των αυτοκινητόδροµων. Μελέτη νέων οδικών συνδέσεων µε σύγχρονες προϋποθέσεις. Χάραξη βασικού οδικού δικτύου της Βόρειας Πίνδου. Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον ανασχεδιασµό του οδικού δικτύου και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής µελέτης. Συµπεράσµατα. Προτάσεις: Προτάσεις οδικών συνδέσεων, βελτίωση υφιστάµενου δικτύου, αποκατάσταση του τοπίου σε ανενεργές θέσεις, ολοκληρωµένες προτάσεις λειτουργίας, περιβαλλοντικοί όροι, αποκαταστάσεις Προώθηση Προγραµµάτων Ορεινού - Περιπατητικού Τουρισµού, Με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα Η δηµιουργία οικοτουριστικής κίνησης στην περιοχή µελέτης συµβάλλει στην επίτευξη της οικονοµικής βιωσιµότητας του επιδιωκόµενου µοντέλου ανάπτυξης και εποµένως έχει πολλαπλά οφέλη για τη βιοποικιλότητα, όταν εφαρµόζεται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, ανάλογα µε τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων της περιοχής. Σηµειώνεται ότι η ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού, ιδιαίτερα του φυσιολατρικού τουρισµού, δηµιουργεί σηµαντικές προοπτικές διασύνδεσης των στόχων και επιδιώξεων της προστασίας µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ενδιαφέρον στοιχείο για τη Βόρεια Πίνδο αποτελεί ο συνδυασµός του οικοτουριστικού µοντέλου µε την προώθηση της εκτατικής παραγωγής στον πρωτογενή τοµέα. Είναι προφανές ότι η συνετή και σχεδιασµένη ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, µε άξονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Υπό το πρίσµα αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση σχεδίου διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών στους ορεινούς όγκους της Βόρειας Πίνδου, η κατασκευή µε βάση το σχέδιο αυτό των βασικών υποδοµών εξυπηρέτησης, διοχέτευσης και ενηµέρωσης των επισκεπτών, η κατάρτιση οικοτουριστικών προγραµµάτων και η προώθησή τους, µέσω των τουριστικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και άλλων φορέων, όπως οι ελληνικές και ξένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τα µέλη τους. Η παραπάνω µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων τα εξής: 14

15 Αξιολόγηση της αναµενόµενης ζήτησης και ανάλυση των επιµέρους κατηγοριών επισκεπτών που αναµένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για επίσκεψη στη Βόρεια Πίνδο, καθώς και διερεύνηση του τρόπου που θα µπορούσαν να προσελκυστούν (καθορισµός των οµάδων στόχων των επισκεπτών). Αξιολόγηση των υφιστάµενων υποδοµών. Ανάλυση του περιβάλλοντος, σε ό,τι αφορά την επισκεψιµότητα, την αναµενόµενη ζήτηση και τις προστατευτικές ρυθµίσεις που πρέπει να ληφθούν. Καθορισµός των ορίων τουριστικών µεγεθών (χωρητικότητα, κοινωνική αντοχή, αντοχή φυσικών πόρων και βιοτικού περιβάλλοντος). Ανάλυση του τοπίου της περιοχής µελέτης (κατηγορίες τοπίου καθορισµός µήτρας εκτίµησης, ζώνες ευαισθησίας, σύνταξη χάρτη αξιολόγησης). Καταγραφή και αξιολόγηση δικτύου προσπέλασης και σύνδεσης των ζωνών, των περιοχών και των σηµείων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταγραφή παραδοσιακών διαδροµών (σύνδεση χωριών µεταξύ τους µε ιερούς χώρους και χώρους παραγωγής). Η κάθε διαδροµή θα συνοδεύεται: α)από περιγραφικό δελτίο που θα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ενηµέρωση του επισκέπτη. β)από θεµατικό χάρτη κάθε διαδροµής κατάλληλης κλίµακας. Σηµειώνεται ότι το δίκτυο των διαδροµών θα αποτυπωθεί σε χάρτη µέσης κλίµακας (1:25.000). Καταγραφή εγκαταλελειµµένων κτηνοτροφικών νοικοκυριών και αξιολόγηση της δυνατότητας αναπαλαίωσής τους, µε στόχο την ανάπτυξη του Οικοτουρισµού. Σχεδιασµός και χωροθέτηση ενός συνολικού συστήµατος µέσων ερµηνείας περιβάλλοντος, όπως παρατηρητήρια, διαδροµές, υποδοµές και ερµηνεία στις επιµέρους διαδροµές, θέσεις θέας. Εξειδίκευση των παρατηρητηρίων και των θέσεων θέας (χωροθέτηση, αριθµός, σύνταξη προδιαγραφών). Μέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης της κίνησης των επισκεπτών, όπως κατάρτιση προγράµµατος δράσεων, καθορισµός περιόδων επίσκεψης ωραρίου λειτουργίας µετακίνηση επισκεπτών, κώδικες ορθής πρακτικής και συµπεριφοράς. Σύστηµα παρακολούθησης της οικοτουριστικής δραστηριότητας, όπως ερωτηµατολόγια, για τα οποία µπορούν να δοθούν ενδεικτικά πρότυπα Ανάδειξη Πολιτισµικών Μνηµείων Η δράση προβλέπει την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού, την προσέλκυση νέας οµάδας τουρισµού εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, καθώς και την ενοποίηση πολιτιστικών χώρων µε επιλεγµένες διαδροµές, µέσω των τουριστικών ενοτήτων. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση µελέτης η οποία θα πραγµατεύεται κατ ελάχιστον τα εξής: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης των πολιτισµικών µνηµείων. Περιγραφή και αξιολόγηση των προβληµατικών συνδέσεων προς τα µνηµεία. Εκτίµηση της αποκατάστασης των µνηµείων και ανάδειξης αξιόλογων πολιτισµικών στοιχείων µε ενδείξεις κόστους. Σύνταξη ενηµερωτικού οδηγού µε προτεινόµενες διαδροµές. Σηµειώνεται ότι από την ανωτέρω δράση αναµένεται η ανάδειξη της πολιτισµικής κληρονοµιάς, η προσέλκυση επισκεπτών, η προώθηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συµπεράσµατα 15

16 Κλείνοντας την εργασία µε µια τελευταία πρόταση, επισηµαίνεται ότι ο επαναπροσανατολισµός του πρωτογενούς τοµέα της περιοχής µελέτης σε µια πιο εκτατική µορφή που επαναφέρει τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση µεταξύ γεωργίας και κτηνοτροφίας, αξιοποιώντας τα κίνητρα που παρέχει η ΚΑΠ, ενώ συγχρόνως αποκαθιστά σε µεγάλο βαθµό τις ισορροπίες στον κοινωνικό ιστό των ορεινών κοινοτήτων, αποτελεί µια ρεαλιστική προοπτική, η οποία θα συµβάλλει σηµαντικά στη διατήρηση των ιδιαίτερων αξιών των τοπικών οικοσυστηµάτων για τη βιοποικιλότητα, αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Σηµειώνεται ότι η δυνατότητα αποκατάστασης των φυσικών αξιών της περιοχής µελέτης µπορεί να χαρακτηρισθεί υψηλή, παρόλο που οι προϋποθέσεις για την επίτευξή της εκτιµάται ότι θα καλυφθούν σε µεσοπρόθεσµη κυρίως κλίµακα, εξαιτίας των αργών ρυθµών προσαρµογής που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της χλωρίδας και πανίδας, διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης των ειδών που έχουν εξαφανιστεί είναι αδύνατη, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν πλέον κοντινοί γειτονικοί πληθυσµοί που θα µπορούσαν να επανατροφοδοτήσουν φυσικά την περιοχή της Βόρειας Πίνδου. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή πολυετών και πολυέξοδων προγραµµάτων επανεισαγωγής τους, καθώς και η συστηµατική επιστηµονική παρακολούθηση της µετέπειτα πορείας τους, µέχρι να φτάσουν στη φυσική αυτορύθµιση. Από την πλευρά των οικοσυστηµάτων, υπάρχουν δυνατότητες εφαρµογής µεσοπρόθεσµων διαχειριστικών µέτρων επανόρθωσης. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η εφαρµογή προγραµµάτων χωρικού σχεδιασµού στην περιοχή µελέτης θα δώσει µεσοπρόθεσµα τη δυνατότητα επαναπροσδιορισµού του µοντέλου ανάπτυξής της, θέτοντας ως βασικούς του πυλώνες την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την οικονοµική µεγένθυση και την κοινωνική ευηµερία των κατοίκων της περιοχής. Βιβλιογραφία Braudel, F., "La memediterrante. L espace et l historie", Paris, Flammarion, Ceballos-Luscurain, H., "Tourism, Ecotourism and Protected Areas", IUCN,Gland, Switzerland and Cambridge, UK, Γεωργιάδης, Θ, "Αναγνώριση και Περιγραφή των Τύπων Οικοτόπων σε Περιοχές Ενδιαφέροντος για τη ιατήρηση της Φύσης (Χαρτογράφηση Τύπων Οικοτόπων) ", Πάτρα, Γούσιος,., "Συστήµατα διαχείρισης ορεινού χώρου: Νέες προσεγγίσεις και εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογικών µεθοδολογιών", Τουριστική Ανάπτυξη. Πολυεπιστηµονικές Προσεγγίσεις, Τσάρτας Π. (επιµ.),αθήνα, Εξάντας Εκδοτική, ΕΥ, "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ηπείρου , Ιωάννινα", Gaudray, C., Sleini, A., "Une ONG de development face á l amenagement sylvopastoral dans les regions montagneuses du Nord-Ouest Tunisien": Sylvopastoralisme et development: de la gestion tradiotionnelle ù l ame nagement. Actes du 3eme seminaire international du reseau PARCOURS, Monpelier, Ήπειρος Α.Ε., "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ευρύτερης Περιοχής Τζουµέρκων, Α Φάση", Ιωάννινα, Καλλιστώ, "Πίνδος: Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου", Θεσσαλονίκη, Καρανίκας, Γ., Εµµανουηλίδου, Σ. και Μπακαγιάννης, Β., "Χωροταξικό Σχέδιο Νοµού Ιωαννίνων, Ά Φάση", Αθήνα, Κοκκώσης, Χ., Παρπαϊρης, Α., Κάρκα, Λ., "Χωροταξία ΙΙ. Σηµειώσεις Υποστηρικτικά Κείµενα", Βόλος: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας,

17 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, "Μελέτη Οικολογική-Χωροταξική Χαρακτηριστικών Οικοσυστηµάτων Ορεινών Όγκων Β. Πίνδου", Αθήνα: Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε, Νιτσιάκος, Β, "Νοµός Ιωαννίνων, Σύγχρονη Πολιτισµική Γεωγραφία", Γιάννενα: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Παναγιωτοπούλου, Α, Γεωργάς,., Λώλος, Γ., Χλύκας, Ν., "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ορεινών Όγκων Β. Πίνδου", Αθήνα., Planning Group ΕΠΕ, "Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ολοκληρωµένη Αγροτική Ανάπτυξη Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών - Περιοχή : ήµος Μετσόβου, ήµος Εγνατίας, ήµος Τζουµέρκων, ήµος Κατσανοχωρίων, Κοινότητα Σιράκου, Κοινότητα Βαθυπέδου, Κοινότητα Καλαριτών, Κοινότητα Ματσουκίου", Αθήνα, Ρόκος,., "Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. Για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσµο", Αθήνα: Ε.Μ.Π., TEC Συµβουλευτική Α.Ε., "Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωµένης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιοχής Ε : Κ. Πάπιγκου,. Κεντρικού Ζαγορίου,. Καλπακίου,. Ανω Καλαµά,. Εκάλης,. Ζίτσας,. Ευρυµενών", Αθήνα, Τζιόβας, Κ., "Βόρεια Πίνδος. Όταν η φύση και ο άνθρωπος συνυπάρχουν αρµονικά", Αθήνα: WWF Hellas, Τσιτούρα, Π., Κουρµαντζής, Ι. και Καϊµάκη, Σ, "Σχέδιο ιαχείρισης Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου", Ιωάννινα, Measures for Spatial Planning and Environmental Protection of Northern Pindo s Settlements L. Tatsis, Regional and Urban Planner MSc "Environment and Development" of the N.T.U.A. Abstract This work attempts to constitute a concise model of spatial and environmental planning of wider region of Northern Pindos, proposing concrete metres and actions. It is marked that a big department of the specific proposal was the subject in past of the "Management Plan of Protected Area of Northern Pindo s National Park", in which the signer participated as a special collaborator of the study team. More specifically, the work is composed from three narrow connected between them departments, which have in the following way: The first department constitutes substantially the introductive part, which describes the relation of spatial planning with the mountainous area, the methodology that was adopted in the work, the delimitation of region of study, as well as the objectives of work, mainer of which is the protection, appointment and maintenance of Northern Pindo s settlement units. In the second department are analyzed concisely the elements that constitute the natural and socio-economic environment of region of study. At the same time, becomes the evaluation of objective strengths and weaknesses of Northern Pindos, placing as criteria the geographical location, the naturalness of the area, the degree of disturbance, as well as the socio-economic value of wider region. 17

18 Finally, the third department, which is the most important of the present work analyzes seven proposals of Northern Pindo s spatial planning, that are entitled as follow: 1. Creation of Anthropogenic Pressures Registration. 2. Recording and Restoration of Quarries. 3. Mapping the Priority Regions and Protection From their Land Use Change. 4. Preparation of General Urban Planning Studies. 5. Study of Road Accessibility with Egnatia Odos and the National Road Network. 6. Promotion of Ecotouristic Programs, With Focal point the Biodiversity. 7. Promotion of Cultural Monuments. Deductively, it is realised that the medium-term application of the above actions, will give the possibility of redefinition of Northern Pindo s development model, placing as basic pylons the protection of natural environment, the prosperity of residents and the balanced economic growth. 18

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε µη αγροτική χρήση ως αποτέλεσµα των πιέσεων που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Η Υπουργός Τουρισμού, Κ. Κεφαλογιάννη, σε επίσκεψή της τον Ιανουάριο του 2014 στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, χαρακτήρισε το Μέτσοβο ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α»

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» «Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» Ανδρέας Λουκάτος, Χηµικός Περιβαλλοντολόγος, DEA Γεράσιµος Αντζουλάτος, Γεωπόνος, ρ. Γεωργοοικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Θηλαστικά της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα