ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 6676 Α..Α. Β4ΛΕΟΡΕ-6Ξ3 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ιαχ/σης κινητής και ακίνητης Περιουσίας Πληροφορίες : Χ. Λυµπεράς, Β. Πολίτη Τηλέφωνο : , 32 FAX : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο /202 Θέµα: «ηµόσιος ανοιχτός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων εξοπλισµού) των Τοµέων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), για χρονικό διάστηµα ενός () έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης » ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο: Παρασκευή 5 Ιουνίου 202 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων ηµόσιων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης: Παρασκευή 5 Ιουνίου 202 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΤΑΑ Μάρνη 22, 04 33, Αθήνα Ημερομηνία Διαγωνισμού Ημέρα Διαγωνισμού Ώρα Διαγωνισμού 02/07/202 ευτέρα :00π.µ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 2 ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΗΤΟΙ: ΕΥΤΕΡΑ 02/07/202 ΚΑΙ ΩΡΑ 0:30. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/06/202 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00.

2 Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:. Του Ν. 2286/995 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/.2.995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 274/999 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»..2 Του Ν. 3886/200 (Φ.Ε.Κ. 73/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ης Ιουνίου 989 (L395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ης εκεµβρίου 2007 (L 335)»..3 Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»..4 Του Ν. 386/200 (Φ.Ε.Κ. 2/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις»..5 Tου Ν. 387/200 (Φ.Ε.Κ. 4/Α/ ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη».6 Του Ν. 298/994 (Φ.Ε.Κ. 434/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ηµοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις»..7 Του Ν. 3586/07 άρθρο 6 παράγ. 9 (ΦΕΚ 5/ τΑ) «Υποχρεωτική Ασφάλιση ακινήτων»..8 Του Ν 3655/ σύσταση Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.).9 Του Ν 2522/97 Ασφαλιστικά µέτρα για ηµόσια Έργα-Κρατικές Προµήθειες..0 Του π.δ. 66/2003 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».. Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2005»..2 Του π.δ. 8/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 50/Α/2007)..3 Του π.δ. 370/95 προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοινοτικό ίκαιο..4 Του π.δ. 3/200 (Φ.Ε.Κ. 94/ τ. Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»..5 Του π.δ. 75/ Καθώς και τις αποφάσεις: 2. Την υπ αριθµ. 830/ (Φ.Ε.Κ. 226/Β/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου». 2.2 Την υπ αριθµ. 3530/739/ (Φ.Ε.Κ. 29/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 2.3 Την υπ αριθµ. πρωτ. 4873/395/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε θέµα «Σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών». 2.4 Την υπ αριθµ. 28/ Θέµα 23 ο, απόφαση του Σ του Ε.Τ.Α.Α. 2.5 Την υπ αριθµ. 09/ , Θέµα 8ο, απόφαση του Σ του Ε.Τ.Α.Α. 2

3 2.6 Την υπ αριθµ. 48/ Πράξη του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α. για τον ορισµό ειδικής επιτροπής 2.7 Την υπ αριθµ. 22/ θέµα ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. 2.8 Την υπ αριθµ. 26/ θέµα 6 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού. 2.9 Τις υπ αριθµ. 37/ θέµα 20 ο και 50/ θέµα 6 ο αποφάσεις του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την ασφάλιση και της κινητής περιουσίας των Τοµέων. 2.0 Την υπ αριθµ. 62/ θέµα 9 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την επανάληψη του διαγωνισµού. 3. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 3. Την υπ αριθµ. πρωτ. 363/ µε Α..Α. 4ΑΛ5ΟΡΕ-Β απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού , ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 84 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΜΕ Ε. 3.2 Την υπ αριθµ. πρωτ / µε Α..Α. Β49ΟΡΕ-ΜΑΠ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού ,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 44 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Υ.Υ. 3.3 Την υπ αριθµ. πρωτ. 47/ µε Α..Α. Β4ΠΩΟΡΕ-ΞΟΘ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 54 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν. 3.4 Την υπ αριθµ. πρωτ. 247/ µε Α..Α. Β44ΤΟΡΕ-ΝΜ6 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού 646,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Συµβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 82 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Σ. 3.5 Την υπ αριθµ. πρωτ. 96/ µε Α..Α. Β4ΠΠΟΡΕ-ΠΙ6 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού.862,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 96 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Υ..Ε. 3.6 Την υπ αριθµ. πρωτ. 206/788/22/ µε Α..Α. Β4Π7ΟΡΕ-9ΛΞ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού 266,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 44 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Υ..Π. 3.7 Την υπ αριθµ. πρωτ. 4237/ µε Α..Α. Β44ΕΟΡΕ-0 Χ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 50 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Υ..Θ. 3.8 Τις υπ αριθµ. πρωτ. / µε Α..Α. Β4ΠΠΟΡΕ-ΙΟΝ και 6/ µε Α..Α. Β4ΠΠΟΡΕ-ΠΣΓ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού 399,00 ευρώ και 6.802,00 ευρώ αντίστοιχα σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης και 54 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Υ..Α. 3.9 Την υπ αριθµ. πρωτ. 540/ µε Α..Α. Β495ΟΡΕ-Ε74 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ποσού 9.785,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 202 µε α/α καταχώρησης 35 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Π.Ε..Ε. 3

4 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΑ (ακινήτων εξοπλισµού), για χρονικό διάστηµα ενός () έτους µε ηµεροµηνία έναρξης την επόµενη της έγγραφης προς το διαγωνιζόµενο αναγγελίας του αποτελέσµατος κατακύρωσης του διαγωνισµού. Αναλυτικά τα προς ασφάλιση περιουσιακά στοιχεία περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.. Η διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί στον τόπο χρόνο που ορίζεται στη σελ. της παρούσας διακήρυξης. 2. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει δηµόσια. 3. ικαίωµα συµµετοχής έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν νοµίµως επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα β) ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ) αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί που λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια εφ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α, Β, και Ε που επισυνάπτονται και θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη της διακήρυξης. 5. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το διαγωνισµό αυτές παρέχονται από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τις παραγράφους β, γ, δ του άρθρου 0 του Π 8/ Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από το Τµήµα ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΕΤΑΑ, κ. Φέτση Γεωργία, Μάρνη 22, Αθήνα, τ.κ , ο όροφος, τηλ , fax Η ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Ταµείου, 7. Περίληψη της παρούσας δηµοσιεύεται στις οικονοµικές εφηµερίδες ΕΞΠΡΕΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡ ΟΣ, στο ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ. 8. Τα έξοδα δηµοσίευσης, στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Αντικείµενο της διακήρυξης Συµπληρωµατικοί γενικοί όροι διαγωνισµού Πίνακες ιδιόκτητων κτιρίων του ΕΤΑΑ/Τοµέων και εξοπλισµός αυτών Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων εξοπλισµού) του ΕΤΑΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ). ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστηµα ενός () έτους µε ηµεροµηνία έναρξης την επόµενη της έγγραφης προς το µειοδότη αναγγελίας του αποτελέσµατος κατακύρωσης του διαγωνισµού. Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα κτίρια και τον εξοπλισµό τους θα είναι έναντι κινδύνων:. Πυρκαγιά 2. Σεισµό 3. Ζηµιά από Καπνό και Ζηµιές Πυρόσβεσης 4. Βραχυκύκλωµα 5. Ευρεία Έκρηξη 6. Κεραυνό 7. Θύελλα 8. Καταιγίδα 9. Πληµµύρα 0. ιάρρηξη, Υπερχείλιση ή ιαρροή εξαµενών, Σωληνώσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης ή Κλιµατισµού. Κακόβουλη Βλάβη 2. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές 3. Τροµοκρατικές Ενέργειες 4. Πρόσκρουση Οχήµατος 5. Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειµένων από αυτό 6. Κλοπή διά Ρήξεως ή Αναρριχήσεως σε Α κίνδυνο 7. Αποκοµιδή Συντριµµάτων 8. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 9. Θραύση Υαλοπινάκων 20. Καθίζηση Εδάφους 2. Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό Καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης Ιδιόκτητα: Εκµισθωµένα ή Κενά Ιδιόκτητα: Ιδιοχρησιµοποιούµενα Μισθωµένα Χρησιδάνειο Πακέτο ασφάλειας Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για τα κτίρια) Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό) και Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης + Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για τον εξοπλισµό) Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για κτίριαεγκαταστάσεις και εξοπλισµό) και Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 8/2007 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα..2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού..3 Προσφορές που υποβάλλονται µετά την. ώρα της δεν θα λαµβάνονται υπόψη..4 εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές..5 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη..6 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:.6. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.6.2 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.6.3 Ο αριθµός της διακήρυξης..6.4 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.6.5 Τα στοιχεία του αποστολέα.7 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:.7. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής..8 Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ) θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 6-9, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).8. Τα Οικονοµικά Στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»..8.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου..8.3 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου..8.4 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώσει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου..9 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή του ΕΤΑΑ - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. - Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό..9. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. 8

9 .9.2 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί..9.3 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού..0 Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6, παρ. του Π 8/2007 όπως περιγράφονται κατωτέρω: α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π 8/2007. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, στην οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. του πδ 8/2007: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση () του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω Π. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω Π. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω Π. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του ανωτέρω Π δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω Π. οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί της λειτουργίας της επιχείρησης εάν έχει επιβληθεί στον συµµετέχοντα η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 8, 34 και 39 του Π 8/2007. iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 8/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Π. γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π 8/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 ανάλογα στην κατηγορία στην οποία ανήκουν οι συµµετέχοντες, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του ίδιου Π. Επιπλέον από τις επιχειρήσεις, εταιρείες απαιτούνται: Α) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης Β) Ισολογισµοί και λοιπές οικονοµικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών µετά του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ελέγχου αυτών και δήλωση κύκλου εργασιών για τις χρήσεις των τριών τελευταίων ετών ανά κλάδο ασφάλισης. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο 3 ισολογισµών, υποβάλει τους ισολογισµούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. Γ) Πιστοποιητικό εκδόσεως του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο θα προκύπτουν οι κλάδοι ασφάλισης για τους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και η µη ανάκληση της από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) ή την Τράπεζα της Ελλάδος. ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 599/86 στην οποία θα δηλώνουν: ) το ποσό της ιδίας κράτησης.. 2) Τους αντασφαλιστές, συµβατικούς και προαιρετικούς καθώς και το ποσοστό συµµετοχής καθενός εξ αυτών στο συγκεκριµένο έργο. Ε) Περιγραφή της υποδοµής τους (υποκαταστήµατα πανελλαδικά και στο εξωτερικό, απασχολούµενο προσωπικό, ειδίκευση αυτού, οργάνωση λειτουργίας της εταιρείας κλπ) ΣΤ) Πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (εάν υπάρχει). Ζ) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών ασφάλισης παρόµοιου µεγέθους καθώς και είδους ασφάλισης που έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία τριετία µε αναφορά του ονόµατος των ασφαλιζοµένων 9

10 δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων, του ποσού ασφάλισης και της ηµεροµηνίας / διάρκειας για την οποία έγινε η ασφάλιση. Η) Πιστοποιητικό Εκδόσεως του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού περί µη ανάκλησης της άδειας σύστασης από το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) Θ) Πιστοποιητικό Εκδόσεως του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού περί µη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας που θα αναζητείται από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Ι) Πιστοποιητικό Περιθωρίων Φερεγγυότητας για την εταιρική χρήση του 200 από το οποίο να προκύπτει σχέση τουλάχιστον προς µεταξύ του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας και του υπαρκτού περιθωρίου φερεγγυότητας της εταιρείας. Αν αυτό δεν έχει ακόµα εκδοθεί, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση και το αντίστοιχο πιστοποιητικό του Κ) Πιστοποιητικό Καλύψεως των Τεχνικών Αποθεµάτων της ασφαλιστικής εταιρείας της εταιρικής χρήσης 200. Αν αυτό δεν έχει ακόµα εκδοθεί, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση και το αντίστοιχο πιστοποιητικό του Η µη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών και αυτών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 8/2007 συνιστά λόγο αποκλεισµού του αναδόχου από το διαγωνισµό.3 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που ορίζονται στο Π 8/2007 µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου που γίνεται ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής..4 Επισηµαίνεται ότι:.4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες..4.2 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες..4.3 ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 2.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (9.500,00 ) 2.3 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα ) και να ισχύει τουλάχιστον επί ένα () µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ιακήρυξη αυτή. 2.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 0% της αξίας του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Επισηµαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 2.5 Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 2.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο αρ. 25 του Π 8/2007 (Κ.Π..). 3. ΤΙΜΕΣ 3. Οι τιµές για τις ζητούµενες υπηρεσίες πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ω απαράδεκτες. 3.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 3.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα και εξοπλισµό) ανά τοµέα, η προσφορά απορρίπτεται ως 0

11 απαράδεκτη. Παράδειγµα: ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε Χ.ΧΧΧ ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ Χ.ΧΧΧ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Χ.ΧΧΧ ΕΤΑΑ/ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χ.ΧΧΧ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΑ:ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ 3.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 3.6 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:. Τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών. 2. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς µε κρατήσεις. 4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Οι ενστάσεις και οι διοικητικές προσφυγές διέπονται από το άρθρο 5 του Π 8/ ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η διάρκεια ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) (ακινήτων και πάσης φύσεως εξοπλισµού), ορίζεται για ένα () έτος, µε ηµεροµηνία έναρξης την εποµένη από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της κατακύρωσης του διαγωνισµού στο µειοδότη. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα εκδίδονται ανά Τοµέα. Η δαπάνη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων βαρύνει τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. κατά το ποσό που τους αναλογεί, σύµφωνα µε τις επιµέρους καλύψεις και ως εκ τούτου, κάθε Τοµέας θα καταβάλλει το ποσό των ασφαλίστρων που του αντιστοιχεί. Η υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων όλων των Τοµέων θα γίνεται στη /νση Οικονοµικών Υποθέσεων Τµήµα ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Αθήνα, ος όροφος. Για τις λεπτοµέρειες και διευκρινίσεις σχετικά µε τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδονται τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, καθώς και τις κρατήσεις που θα βαρύνουν τα σχετικά ποσά των ασφαλίστρων, ο Ανάδοχος οφείλει να επικοινωνεί µε την Οικονοµική ιεύθυνση κάθε Τοµέα χωριστά, πριν την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Κράτηση 3% στα καθαρά ασφάλιστρα για το ΜΤΠΥ. Κρατήσεις 2,4% για χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του ΜΤΠΥ. Κρατήσεις 8% στα καθαρά ασφάλιστρα για παρακράτηση φόρου. εισοδήµατος. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Κρατήσεις 8% στα καθαρά ασφάλιστρα για παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 23 του π.δ. 8/2007. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, την εποµένη της έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση της ασφάλισης, να προβεί στην κάλυψη της ασφαλιστικής ευθύνης έναντι των ασφαλιζοµένων κινδύνων. Για τα τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτά το ΕΤΑΑ κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, η ασφαλιστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας έναντι αυτών, θα ξεκινάει άµεσα µε την κοινοποίηση προς αυτήν σχετικής έγγραφης αναγγελίας: Το ΕΤΑΑ δικαιούται:. Να εξαιρέσει από την ασφάλιση παραρτήµατα περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακά του στοιχεία, επειδή αυτά αποδεσµεύτηκαν από τις κτήσεις του ή δεν επιθυµεί την ασφάλισή τους και να αναλάβει το ίδιο το ΕΤΑΑ τους κινδύνους για αυτά. 2. Να ασκήσει τα δικαιώµατά του αυτά κατά την ανέλεγκτη κρίση του και χωρίς να γεννάται καµία αξίωση από τον Ανάδοχο, είτε πριν από την ανάθεση είτε και κατά τη διάρκεια ισχύος των ασφαλιστικών συµβάσεων.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ 2

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕ Ε) Ι ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για οικοδοµή σε ιδιόκτητο οικόπεδο, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που αποτελείται από τους χώρους που αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω, εκ των οποίων το υπόγειο, ισόγειο και πατάρι ισογείου συνολικής επιφάνειας.640, (663,49+65,53+360,98) έχουν ανακατασκευασθεί το έτος 2000, ενώ οι υπερκείµενοι ΟΡΟΦΟΙ συνολικής επιφανείας 2.573,73, (606,52+58,76+558,89+408,48+408,48+9,60) έχουν κατασκευαστεί το έτος 938. Η οικοδοµή βρίσκεται στη συµβολή των οδών Κολοκοτρώνη, Άνθιµου Γαζή και Καρύτση, συνορεύει από τη µία πλευρά µε λιθόκτιστη κεραµοσκεπή οικοδοµή (εφηµερίδα ΕΣΤΙΑ) και από την άλλη πλευρά µε οικοδοµή µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα. Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, σύστηµα πυρανίχνευσης στο ισόγειο και πυρόσβεσης σε συγκεκριµένους χώρους στο υπόγειο και περιλαµβάνει τους εξής χώρους: Α) Υπόγειο στο οποίο υπάρχει το λεβητοστάσιο της κεντρικής θέρµανσης (Φυσικό Αέριο), οκτώ (8) χώροι αρχείων του Ταµείου, δύο (2) µηχανοστάσια ανελκυστήρων, τρία (3) συγκροτήµατα W.C., ένας χώρος µετασχηµατιστή ΕΗ, ένας () χώρος υποσταθµού ΕΗ, µία () αποθήκη κυλικείου, ένα () W.C. κυλικείου και τέσσερις (4) απολήξεις κλιµακοστασίων. Η συνολική επιφάνεια του υπογείου είναι 663,49. Β) Ισόγειο στο οποίο υπάρχουν χώροι Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και ένας χώρος που εκτείνεται και στο πατάρι του Ισογείου (χαρακτηρισµός ως κυλικείο χρησιµοποιούµενος ως αποθηκευτικός χώρος. Η συνολική επιφάνεια του Ισογείου είναι 65,53. Στο ισόγειο βρίσκεται ένα ΑΤΜ της Τρ. Αττικής. Γ) Ηµιώροφος στον οποίο υπάρχουν χώροι Γραφείων του Τοµέα Υγείας Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και 3 χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων (κλιµατισµός). Η συνολική επιφάνεια του ηµιώροφου είναι 360,98. ) Πέντε ορόφους µε τα Γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε του Ε.Τ.Α.Α. εκ των οποίων ο πρώτος έχει συνολική επιφάνεια 606,52, ο δεύτερος 58,76, ο τρίτος 558,89, ο τέταρτος 408,48, ο πέµπτος 408,48. Τέλος υπάρχει δώµα επιφανείας 9,60 Περιγραφή και αξία εξοπλισµού ) Έπιπλα και σκεύη γραφείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή γραφεία, τραπέζια, καθίσµατα, πολυθρόνες, ντουλάπες, κλασσεροθήκες, γραφική ύλη, έντυπα, γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές και λοιπά έπιπλα και σκεύη γραφείου, κλιµατιστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα αναπαραγωγής εγγράφων (φωτοαντιγραφικά) FAX και 2 τηλεφωνικά κέντρα. Η αξία αυτού του εξοπλισµού υπολογίστηκε σε ) ύο (2) συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) Servers HP 9000, δύο (2) Line Printers HP, ένα () Laser Hp, ένα () Norkstation HP, 0 PCS Η/Υ και εκτυπωτές συνολικής αξίας Ήτοι η συνολική αξία του Η ασφάλιση του εξοπλισµού περιλαµβάνει γενικά κάθε τι που βρίσκεται ή θα βρεθεί µέσα στο κτίριο. Στο κτίριο στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες των Τοµέων Μηχανικών και Ε Ε του ΕΤΑΑ, ενώ ο χώρος του κυλικείου χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός. Α/ Α 2 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Α) ΚΤΙΡΙΟ Ο ΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ Β) ΚΤΙΡΙΟ Ο ΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ος έως και 5 ος ΟΡΟΦΟΣ + ΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ /.640,00.050, , ,73.000, ,0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κλοπή σε Α κίνδυνο ) ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΝΑΙ ,00 3

14 2) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Πρόκειται για 0όροφη οικοδοµή µε δύο Υπόγεια και Ισόγειο, συνολικής επιφανείας 8.085,08 (722,70+60,66+699,76+65,06+65,06+65,06+ 65,06+ 65,06+65,06 +65,06+ 65, ,74+565,74) και φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στο δεύτερο από τα δύο υπόγεια λειτουργεί πλυντήριο αυτοκινήτων, ενώ στο Ισόγειο υπάρχουν εγκαταστάσεις αντλιών πετρελαίου και βενζίνης. Οι οκτώ (8) υπερκείµενοι όροφοι ( ος έως 8 ος ), χρησιµοποιούνται για στάθµευση αυτοκινήτων, ενώ οι δύο τελευταίοι (9 ος και 0 ος ), χρησιµοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Οµήρου 2 και συνορεύει µε οικοδοµές της ίδιας κατασκευής (Ινστιτούτο Γκαίτε και Αρχαιολογική Εταιρεία). Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστικά µέσα (πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. Έτος κατασκευής της οικοδοµής 96. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το κτίριο έχει έξη ανελκυστήρες, από τους οποίους οι τέσσερις είναι ανελκυστήρες µεταφοράς αυτοκινήτων και οι δύο είναι µεταφοράς προσωπικού. Υπάρχουν επίσης αντλίες βενζίνης, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, ηλεκτρογεννήτρια ανυψωτικών µηχανηµάτων, αντλίες απορρόφησης λυµάτων πλυντηρίου και άλλα µηχανήµατα των οποίων η συνολική αξία υπολογίστηκε σε 38.00,00. Το ακίνητο εκµισθώνεται, πλην του 9 ου και 0 ου ορόφου που ιδιοχρησιµοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε Ε του ΕΤΑΑ. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο ΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ 8.085,08 950, , ,00 3) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 7 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για οικοδοµή ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 266,45, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Μαυροµµαταίων 7 και αποτελείται από: Α) Υπόγειο µε δύο (2) λεβητοστάσια κεντρικής θέρµανσης, δέκα έξι (6) αποθήκες διαµερισµάτων και δύο διαµερίσµατα που χρησιµοποιούνται ως αρχεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α.. Β) Ισόγειο µε κατοικία θυρωρού και γραφεία. Γ) Έξι ορόφους από τους οποίους οι τέσσερις είναι πλήρεις και οι δύο σε εσοχή, που περιλαµβάνουν κατοικίες, ιατρεία και γραφεία. ) ώµα Η οικοδοµή συνορεύει µε ακίνητα της ίδιας κατασκευής και χρήσης. Έτος κατασκευής της οικοδοµής 948. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το συγκεκριµένο εκµισθώνεται πλην των δύο υπογείων διαµερισµάτων, που χρησιµοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΚΤΙΡΙΟ Ο ΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 7 ΑΘΗΝΑ 2.66,45.000, ,50 4) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΛΑ Α 23 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για οικοδοµή ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 323,66 (56,90+42,4+24,35), µε φέροντα οργανισµό από λιθοδοµή και οπτοπλινθοδοµή και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που αποτελείται από Ισόγειο και ο όροφο µε χρήση κατοικίας. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Κλαδά 23 στο Ν. Κόσµο και συνορεύει µε οικοδοµές της ίδιας χρήσης. Έτος κατασκευής της οικοδοµής

15 Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το ακίνητο χρησιµοποιείται ως χώρος αρχείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΚΤΙΡΙΟ Ο ΟΥ ΚΛΑ Α 23 Ν. ΚΟΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ 323,66.000, ,20 5) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για κατοικία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., επιφάνειας 74,33 στο 5 ο όροφο και 9,5 στον 6 ο όροφο (σύνολο 93, 84 ) σε πολυώροφη οικοδοµή, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Ι. ροσοπούλου, περιλαµβάνει αποκλειστικά κατοικίες και συνορεύει µε οικοδοµές παρόµοιας κατασκευής και χρήσης. Έτος κατασκευής της οικοδοµής 948 Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το συγκεκριµένο διαµέρισµα εκµισθώνεται. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Ο ΟΥ ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΣΕ 93,84.000, ,80 6) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 8 ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ Πρόκειται για οικοδοµή ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας.476,3 (38,80+335,07+329,63+329,63+329,63+3,37), µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Εµπεδοκλέους 8 στο Βύρωνα και αποτελείται από: Α) Υπόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας 38,80 που περιλαµβάνει δύο καταστήµατα, διαµέρισµα θυρωρού και λεβητοστάσιο. Β) Ισόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας 335,07 µε τρία (3) καταστήµατα και ένα () διαµέρισµα. Γ) Τρεις ορόφους µε κατοικίες συνολικής επιφάνειας 988,89. ) ώµα Η οικοδοµή κατασκευάστηκε το έτος 967 και συνορεύει µε οικοδοµές παρόµοιας κατασκευής και χρήσης. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το συγκεκριµένο ακίνητο εκµισθώνεται, πλην των δύο (2) καταστηµάτων του υπογείου τα οποία χρησιµοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Ο ΟΥ ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 8 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ /.476,3.000, ,80 7) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 33 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρόκειται για 2 αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες ( αποθήκη και διαµέρισµα) των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 69,35 (82+87,35). Η οικοδοµή βρίσκεται Σίφνου 33, στην Αγ. Παρασκευή, στο οικοδοµικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Κορυτσάς, Πεντέλης, Πάρου και Σίφνου και έχει πρόσοψη επί της οδού Σίφνου. Η αποθήκη συνολικής επιφανείας 87,35 βρίσκεται στο υπόγειο και συνορεύει Βορειοανατολικά µε πρασιά προσόψεως της οδού Σίφνου από όπου έχει και ιδιαίτερη είσοδο, νοτιοανατολικά µε αποθήκη του υπογείου, Νοτιοδυτικά µε ακάλυπτο χώρο κήπο και Βορειοδυτικά µε πρασιά οικοδοµής και πράσινο προς την οδό Κορυτσάς. Το διαµέρισµα συνολικής επιφάνειας 82,00 βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Έτος κατασκευής της οικοδοµής 97. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το διαµέρισµα του πρώτου ορόφου εκµισθώνεται, ενώ η υπόγεια αποθήκη χρησιµοποιείται ως χώρος αρχείου των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 5

16 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / 2 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ο ΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 33 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 33 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 82,00.000, ,00 87,35.000, ,00 8) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 28 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για 2 αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 83,00 (6,00+77,00). Α) Ένα διαµέρισµα ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Βελεστίνου 28 Αθήνα, συνολικής επιφάνειες 77,00 και Β) Αποθήκη του υπογείου συνολικής επιφάνειες 6,00 Η οικοδοµή κατασκευάστηκε το έτος 97 και συνορεύει µε οικοδοµές παρόµοιας κατασκευής και χρήσης. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το συγκεκριµένο είναι κενό. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΣΕ 2 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ο ΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 28 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ο ΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 28 ΑΘΗΝΑ 77,00.000, ,00 6,00.000, ,00 9) ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Πρόκειται για τρία (3) ακίνητα, σε οικόπεδο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 8 (πρώην Λεωφόρο Φαλήρου, κατόπιν κατονοµασθείσης Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου και νυν Λεωφόρο Αλέξανδρου Παπαναστασίου) στη θέση «Καστέλα» του ήµου Πειραιά. Τα ακίνητα έχουν ως εξής: Α) Ακατοίκητη, παλαιά, λιθόκτιστη, διατηρητέα κατοικία, µε κεραµοσκεπή και πανταχόθεν ελεύθερη, που κατασκευάστηκε το έτος 880 και αποτελείται από υπόγειο 24,95, ισόγειο 23,22, πρώτο όροφο 28,6 και δεύτερο όροφο 49,36. Β) Νεώτερο ακατοίκητο κτίσµα (εκπαιδευτήριο), µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που αποτελείται από ισόγειο 74,37 και ο όροφο 29,95 που κατασκευάστηκε το έτος 955 και συνορεύει από τη µία πλευρά µε πολυκατοικία. Γ) Νεότερο ισόγειο ακατοίκητο κτίσµα (τουαλέτες εκπαιδευτηρίου) επιφάνειας 20,65, που κατασκευάστηκε το έτος 955. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Τα ακίνητα είναι κενά. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Ο Ο ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 632, ,00 2 ΝΕΟΤΕΡΟ ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Ο Ο ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 204, ,00 3 ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Ο Ο ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 20,65 6

17 0) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6 ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Πρόκειται για διαµέρισµα ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 55,25 Βρίσκεται στον Β όροφο πολυκατοικίας στα Νέα Παλάτια Ωρωπού (οδών Μαρµαρά και Κορυτσάς 6). Έτος κατασκευής της οικοδοµής 968. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Το συγκεκριµένο ακίνητο εκµισθώνεται. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΩΠΟΥ Ο ΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 8 &ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / 55,25.000, ,50 ) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 4 ΚΑΙ ΑΓΚΛΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Πρόκειται για γραφεία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφανείας 04, στον τρίτο όροφο πολυώροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 99. Στο Ισόγειο της οικοδοµής βρίσκονται 4 καταστήµατα (κενά). Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία και κατοικίες. Η οικοδοµή βρίσκεται επί της Παπαϊωάννου 4 και αγκλή στο Αγρίνιο. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στο Αγρίνιο υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα.000,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 4 ΚΑΙ ΑΓΚΛΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣ ΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 04,00.000, , ,00 ΝΑΙ.000,00 2) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Πρόκειται για διαµπερές γραφείο ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 92,97, στον ο όροφο πολυώροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 99. Στο Ισόγειο της οικοδοµής υπάρχει ένα Τεχνικό γραφείο και µία θέση στάθµευσης. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία και κατοικίες. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Κ. Παλαιολόγου 38 στην Αλεξανδρούπολη. Το Γραφείο Αλεξανδρούπολης επεκτάθηκε σε νέο παρακείµενο µισθωµένο χώρο (µεσοτοιχία της ίδιας οικοδοµής που βρίσκεται το ιδιόκτητο ακίνητο µας στην Αλεξανδρούπολη) και αποτελείται από 2 γραφεία και λουτρό συνολικής επιφάνειας 46,7. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αλεξανδρούπολη υπολογίστηκε σε 2.000,00 (ιδιόκτητος και µισθωµένος χώρος) και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα 50,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 92,97.000, , ,00 ΝΑΙ 50,00 7

18 3) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΡΑΗ 65 ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Πρόκειται για γραφεία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 56,30, στον πρώτο όροφο πολυώροφης οικοδοµής γραφείων και κατοικιών, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 978. Στο Ισόγειο της οικοδοµής βρίσκεται ένα κατάστηµα πωλήσεων ειδών ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, ένα κατάστηµα ψιλικών και ζαχαρωδών ειδών και ένα κατάστηµα πωλήσεως ταπετσαριών και πλαστικών δαπέδων. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία, ιατρεία και κατοικίες. Η οικοδοµή βρίσκεται στη συµβολή των οδών Κοραή & Πλάτωνος (είσοδος από Κοραή 65) στο Βόλο και συνορεύει µε άλλη πολυώροφη οικοδοµή. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στον Βόλο υπολογίστηκε σε ,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα 500,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΑΗ 65 ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α / ΑΚΙΝΗΤΟ Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 56,30.000, , ,00 ΝΑΙ 500,00 4) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πρόκειται για γραφεία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 67,35, στο 3 Ο και 4 Ο όροφο πολυώροφης οικοδοµής µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 979. Στο Ισόγειο της οικοδοµής βρίσκεται ένα κατάστηµα υποδηµάτων και ένα κατάστηµα µε είδη προικός. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία και ιατρεία. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Σµύρνης 28 στο Ηράκλειο. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στο Ηράκλειο υπολογίστηκε σε ,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα 500,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 67,35.000, , ,00 ΝΑΙ 500,00 5) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόκειται για 8όροφη οικοδοµή ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 2.030,85, που κατασκευάστηκε το έτος 980 και βρίσκεται στην οδό Ζεύξιδος 8 στην Θεσσαλονίκη και αποτελείται από: ) Υπόγειο στο οποίο υπάρχει το λεβητοστάσιο της κεντρικής θέρµανσης µε την αποθήκη πετρελαίου, καθώς και αρχεία των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 2) Ισόγειο µε πατάρι στα οποία στεγάζονται γραφεία των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 3) ος & 2 ο όροφο στους οποίους επίσης στεγάζονται γραφεία των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 4) 3 ο, 4 ο, 5 ο, 6 ο, 7 ο & 8 ο όροφο που σήµερα είναι κενοί. 5) ώµα Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο εξοπλισµός του οδοντιατρείου καθώς και η εγκατάσταση P.C. για τις ανάγκες της µηχανογράφησης του Γραφείου των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζεται στο υπόγεια, ο και 2 ο όροφο, υπολογίστηκε σε ,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα ,00. 8

19 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.030,85.000, , ,00 ΝΑΙ ,00 6) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 7-9 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πρόκειται για Γραφεία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 54,60, στον 4 ο όροφο πολυώροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 989. Στο Ισόγειο της οικοδοµής υπάρχει κατάστηµα, γραφείο ταξιδίων και κοµµωτήριο. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Ν. Ζέρβα 7-9 στα Ιωάννινα. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στα Ιωάννινα υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα 4.000,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ν. ΖΕΡΒΑ 7-9 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 54,60.000, , ,00 ΝΑΙ 4.000,00 7) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 2Β ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ Πρόκειται για δύο διαµερίσµατα ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 98,00, στον 2 ο όροφο 5όροφης οικοδοµής γραφείων, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 98. Στο Ισόγειο της οικοδοµής υπάρχει κατάστηµα νεωτερισµών, ένα κατάστηµα πωλήσεως υποδηµάτων και ένα κατάστηµα πωλήσεως γραφοµηχανών αριθµοµηχανών. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία επαγγελµατιών, συλλόγων και κατοικίες. Η οικοδοµή βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ 2β και Οµονοίας στην Καβάλα και συνορεύει µε µια παλιά πέτρινη καπναποθήκη, που χρησιµοποιείται σήµερα ως αποθήκη ειδών υγιεινής και µε ένα ισόγειο κινηµατογράφο. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Καβάλα υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα 50,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΒΕΡΩΦ 2Β ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟ 98,00.000, , ,00 ΝΑΙ 50,00 9

20 8) 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Α ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πρόκειται για 4 γραφεία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 26,00, στον 2 ο όροφο 4όροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 990. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Καλαµάτα υπολογίστηκε σε 6.000,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 26,00.000, , ,00 ΝΑΙ 0.000,00 9) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Πρόκειται για γραφεία των 2 δωµατίων ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 8,79, στον 3 ο όροφο πολυώροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 987. Στο ισόγειο της οικοδοµής υπάρχουν καταστήµατα (φαρµακείο, εµπορικά). Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία. Η οικοδοµή βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ρούφου Ταλιαδούρου και Κολοκοτρώνη στην Καρδίτσα. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Καρδίτσα υπολογίστηκε σε 6.000,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα.000,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 8,79.000, , ,00 ΝΑΙ.000,00 20) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ Α. ΑΝ ΡΕΑ Η 2 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Πρόκειται για 2 διαµερίσµατα ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 86,45, στον ο όροφο πολυώροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 966. Στο ισόγειο της οικοδοµής υπάρχει ένα καφεκοπτείο, ένα κατάστηµα πώλησης γλυκών και τυροπιτών και ένα ψιλικατζίδικο. Στους ορόφους στεγάζονται το Πρωτοδικείο Κέρκυρας και κατοικίες. Το ακίνητο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ι. Θεοτόκη και Ανδρέα Ανδρεάδη 2 στην Κέρκυρα, συνορεύει µε πολυκατοικία στο ισόγειο της οποίας υπάρχει κατάστηµα πώλησης σιδηρών αντικειµένων. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Κέρκυρα υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται σε 2.000,00. 20

21 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ι ΘΕΟΤΟΚΗ & ΑΝ ΡΕΑ ΑΝ ΡΕΑ Η 2 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 86,45.000, , ,00 ΝΑΙ 2.000,00 2) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 0 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ Πρόκειται για Γραφεία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 0,63, στον ο όροφο πολυώροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 993. Στο ισόγειο της οικοδοµής υπάρχει ένα κατάστηµα µε ηλεκτρονικά παιχνίδια και µπιλιάρδα και ένα κατάστηµα µε είδη ορειβασίας. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία. Το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Κ. Παλαιολόγου 0 και Ιπποκράτους στην Κοζάνη. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Κοζάνη υπολογίστηκε σε 2.000,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 0 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,63.000, , , ) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 2 ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ Πρόκειται για Γραφεία ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., επιφάνειας 03,00, στον 3 ο όροφο και ιδιόκτητη αποθήκη στο δώµα επιφάνειας 9,00, πολυώροφης οικοδοµής, µε φέροντα οργανισµό και οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα, που κατασκευάστηκε το έτος 984. Στο ισόγειο της οικοδοµής υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο, ένα πρακτορείο ΠΡΟ ΠΟ και ένα καφέ µπαρ. Στο υπόγειο της οικοδοµής υπάρχει αίθουσα χορού. Στους υπόλοιπους ορόφους στεγάζονται ο Οργανισµός Βάµβακος, Τεχνικά Γραφεία, ένα οδοντιατρείο, ένα κοµµωτήριο και ένα φυσικοθεραπευτήριο. Στο δώµα της οικοδοµής υπάρχει ιδιόκτητη αποθήκη των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α., που χρησιµοποιείται ως αρχείο του Ταµείου. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αινιανών 2 & Αθαν. ιάκου στη Λαµία και συνορεύει µε πολυκατοικία. Περιγραφή και αξία εξοπλισµού Η αξία του εξοπλισµού των Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Λαµία υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόµενο ποσό ανέρχεται στα 2.000,00. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ., 8569 Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212

Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002140184 2014-07-02

14PROC002140184 2014-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Διακ: 9/2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Α.Δ.Α.:7ΡΨΩΟΡΕ1-Τ5Ξ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 43/2012. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

/ΞΗ 43/2012. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός ιακήρυξης: 13 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 05-11-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 27/07/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Διακήρυξης: 14/2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 89598/01-08-2012 Ταχ. Δ/νση : Μάρνη 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΥ4Ρ465ΦΘΘ-Φ2Ν Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΒΕ ΣΟΡ1Π-57Φ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Αριθ. Διακ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους τέρµα Τ.Κ. 66100 - ΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TMHMA 4 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο - Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 130/2010

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 130/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες: Σταµάτιος Παυλούς Τηλέφωνο: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872150 2015-06-25

15PROC002872150 2015-06-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015 Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΎΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 23 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 23 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα