_ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΛΥΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "_ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΛΥΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΛΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3 Ajo y > ακοή, άκουσµα, ακουστικός, υπήκοος, ωτακουστής, ακουστικός, ακουστός, ανήκουστος, βαρήκοος, κρυφακούω, παρακούω, ακουστά. Συν.: a shçmolai, Äjqoÿlai, pumhçmolai. AmacjÇfy > εξαναγκασµός, αναγκαστικός, εξαναγκάζω, καταναγκάζω, αναγκαστικά. Συν : βιάζω, ïpe cy, πιέζω. Αντ: πείθω. Ani y-ÿ > αξίωµα, αξίωση, αξιωµατικός, απαξιώνω. Συν: tilÿ. Αντ: Äpaniÿ. Βάλλω > αναβολέας, αναβολή, αντικαταβολή, αποβολή, βέλος, αδιάβλητος, αναβλητικός, ανυπέρβλητος, αµφιβάλλω, αντιπαραβάλλω. Συν: πgli, pkütty, pty Βούλοµαι > βούληµα, βούληση, αβούλητος. Συν: ïhóky, ïpihulÿ. De jmuli > απόδειξη, δείγµα, δείκτης, ένδειξη, υπόδειγµα, αναπόδεικτος, δείχνω, ενδεικτικός. Συν: dgkÿ, ïkócwy, σηµαίνω. έω > δέηση, ενδεής. Συν: jete y, λιτανεύω Ekp fy > ελπίδα, ανέλπιστος, ελπιδοφόρος, απελπίζοµαι, ανέλπιστα. Αντ.: δέδοικα, voboàlai. ÙEwy > έξη, ευεξία, συνοχή, σχέση, σχολή, ένοχος, µέτοχος, συνεκτικός, σχετικός, υπέροχος, ανέχοµαι, αντέχω, σχετικά, υπέροχα. GcoÀlai > ηγέτης, ηγεµόνας, ηγεσία, ηγετικός, εισηγητής, ανεκδιήγητος, αφηγούµαι, εισηγούµαι. Συν : Öqwy, ïnousiçfy, ødgcÿ. Αντ.: õpolai. Ippe y > ίππος, ιππέας, ίππευση, έφιππος. ıistgli > στάθµη, στάση, στήθος, στήλη, σταθερός, στατικός Oªda > ιστορία, είδηση, εξιστόρηση, συνείδηση, ειδήµων, ιστορικός. Συν: a shçmolai, γιγνώσκω. Πιστεύω > πίστη, πιστός, διαπίστευση. Poióy-ÿ > ποίηµα, ποίηση, ποιητής, ποιητικός, µεταποιώ, παραποιώ. Συν: dqÿ, pqçtty, tekÿ. Πράττω > πράγµα, πράξη, πράκτορας, άπρακτος, πρακτικός, διαπράττω, εισπράττω. Συν: dqÿ, ïqcçfolai. Αντ: Äpqajtÿ, Äqcÿ, jçhglai. Τυγχάνω > τύχη, συνέντευξη, επίτευγµα, ατυχής, ευτυχής, δυστυχής, τυχαίος, τυχερός, τυχαία. - Μπιλίρης Στέλιος 1

2 Φαίνω > απόφαση, έµφαση, επίφαση, επιφανής, καταφανής, προφανής, φανερά. Συν: Äpode jmuli, dgkÿ, doje. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4 8 Ake vy > άλειµµα, αλοιφή, απάλειψη, εξάλειψη, επάλειψη, πασαλείβω. Συν: ïpiwq y AlaqtÇmy > αµάρτηµα, αµαρτία, αµαρτωλός, αναµάρτητος. Συν: Ästowÿ, σφάλλοµαι. Αντ: e«stowÿ, τυγχάνω. AtilÇfy > ανατίµηση, αποτίµηση, ατιµία, ατίµωση, ανεκτίµητος, άτιµος, διατιµώ, εκτιµώ, προτιµώ. Συν: jatavqomÿ. Αντ: tilÿ. Βαίνω > αναβάτης, ανέβασµα, αποβάθρα, βαθµίδα, άβατος, αδιάβατος, βάσιµος, βατός, ανεβαίνω, αντιβαίνω, αποβαίνω, βεβαιώνω, βάδην. Συν: βαδίζω, στείχω, de y. Βουλεύω > βούλευµα, βουλευτήριο, βουλευτής, βουλή, βουλευτικός, συµβουλευτικός, επιβουλεύοµαι, συµβουλεύοµαι. Συν: διαλογίζοµαι, διδάσκω, ïmhuloàlai. Γράφω < γράµµα, γραµµατέας, γραµµατεία, γραµµατική, γραφέας, γραφή, απερίγραπτος, γραµµικός, γραπτός, γραφικός, περιγράφω, καταγράφω, παραγράφω ίδωµι > δόση, δοτική, απόδοση, µετάδοση, τροφοδοσία, δοσοληψία, χρηµατοδότηση, δώρο, δωσίλογος, ανέκδοτος, προδοτικός, µεταδοτικός, ανταποδίδω, παραδίδω, ενδίδω, εξουσιοδοτώ, λογοδοτώ. Συν: παρέχω, προσφέρω οκιµάζω > δοκιµασία, δοκιµαστήριο, δοκιµαστής, αδοκίµαστος, δοκιµαστικός, αποδοκιµάζω, επιδοκιµάζω. Συν.: ïnetçfy, ïqeumÿ, peiqÿlai. Epihulóy-ÿ > επιθυµία, ανεπιθύµητος, επιθυµητός. Συν.: βούλοµαι, ïhóky ÙEqwolai - Eªli > διέλευση, οδός, προσέλευση, προσηλυτισµός, άνοδος, έξοδος, ανέρχοµαι, διέρχοµαι. Συν.: ÄvijmoÀlai, ba my, jy Fgli y-ÿ > ζηµιά, ζηµίωµα, αποζηµίωση, επιζήµιος, αποζηµιώνω. Συν.: βλάπτω, jajouqcÿ, kybÿlai. Ijmóolai-oÀlai > άφιξη, ικέτης, ίχνος, ανέφικτος, εφικτός, ικανός Μπιλίρης Στέλιος

3 Λύω > λύση, λύτρα, αναλυτής, διαλύτης, λυτός, ξυπόλητος, καταλυτικός, αναλύω, διαλύω, παραλύω Laqtuqóy-ÿ > µάρτυς, µαρτυρία, µαρτύριο, µαρτυρικός, διαµαρτυρία, καταµαρτυρώ. Συν.: bebaiÿ, lokocÿ. Olokocóy-ÿ > οµολογία, εξοµολόγηση, οµολογητής, καθοµολογώ. Συν.: lomoÿ, lovqomÿ. OqÇy-ÿ > όραση, όραµα, οραµατιστής, οφθαλµός, αυτόπτης, ορατός, αόρατος, εποφθαλµιώ, οφθαλµοφανώς. Συν.: ïnetçfy, heyqÿ, sjopÿ. Πάσχω > πάθηση, πένθος, πάθος, πάθηµα, παθητικός, πολυπαθής, συµπάσχω, πενθώ Πέµπω > ποµπή, ποµπός, αναπέµπω, παραπέµπω, εκπέµπω. Συν.: στέλλω Sjopóy-ÿ > σκέψη, σκόπελος, σκοπιά, απερίσκεπτος, σκεπτικός, σκόπιµος, αποσκοπώ, σκέπτοµαι, απερίσκεπτα, σκόπιµα. Συν.: βουλεύοµαι, ïmhulóolai-oàlai. ToklÇy-ÿ > τόλµη, τόλµηµα, τολµηρός, αποτολµώ, τολµηρά Wqüolai-ÿlai > κατάχρηση, χρήµα, άχρηστος, χρήσιµος, χρηστικός, χρηστός, αχρηστεύω, καταχρώµαι, χρησιµοποιώ Ψεύδοµαι > διάψευση, ψέµα, ψεύδος, ψεύτης, ψευδής, ψεύτικος, αδιάψευστος, ψεύτικα. Συν: Äpatÿ, ïnapatÿ, xeudokocÿ. Ψηφίζω > ψήφος, ψήφισµα, καταψήφιση, συµψηφίζω, δηµοψήφισµα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 9 13 AjqoÇolai-ÿlai > ακρόαµα, ακροαµατικότητα, ακρόαση, ακροαστικά, ακροατήριο. Συν. : Äjo y. Apokocóolai-oÀlai > απολογία, απολογητής, απολογητικός, απολογητικά. Συν. : dijaiokocoàlai. - Μπιλίρης Στέλιος 3

4 Bi y-ÿ > βίος, βίωµα, επιβίωση, βιώσιµος, αναβιώνω, συµβιώνω, διαβιώνω. Συν. : fÿ, diaitÿlai. Boghóy-ÿ > βοήθεια, βοήθηµα, βοηθός, βοηθητικός, αβοήθητος, βοηθητικά. Συν. : ïpijouqÿ, kusitekÿ, Äl my. Γίγνοµαι > γενιά, γέννηση, γένος, γενέθλια, αγενής, αγέννητος, πρόγονος, απόγονος Dojóy-ÿ > δόγµα, δόξα, δογµατικός, προσδοκώ. Συν. : cicm sjy, ûcoàlai, mol fy, o olai. ύναµαι > δύναµη, δυνατός, δυναµίτης, δυνάστης, αδύνατος, δυνάµωµα, αποδυναµώνω, ενδυναµώνω, δυναµικά. Συν.: oº r t e li.. E l > ουσία, απουσία, εξουσία, παρουσία, ουσιαστικός, ουσιώδης, όντως, παρών, απών, απουσιάζω, παρουσιάζω, εξουσιάζω. Συν. : γίγνοµαι. Jatgcoqóy-ÿ > κατηγορία, κατηγόρηµα, κατηγορητήριο, κατηγορηµατικός, κατηγορητέος, κατηγορηµατικά. Συν. : a tiÿlai, ïcjakÿ. Κινδυνεύω > κίνδυνος, κινδύνευµα, ακίνδυνος, επικίνδυνος, διακινδυνεύω, παρακινδυνευµένος. Λέγω > λέξη, λόγος, πολυλογάς, ρήµα, ρήση, ρήτρα, αντίρρηση, έπος, καλλιέπεια, ανείπωτος, απόρρητος, άρρητος, λεκτικός, λογικός, ρητός, απολογούµαι, λογίζοµαι, λογικεύοµαι. Συν.: Äcoqe y, dglgcoqÿ, vçsja, vgl. Λείπω > διάλειµµα, έλλειµµα, έλλειψη, αδιάλειπτος, λειψός, παραλείπω, εγκαταλείπω, αδιαλείπτως. Νέµω > νόµος, διανοµέας, νοµικός, νόµιµος, διανέµω, κατανέµω, νοµιµοποιώ, νοµίµως. Νοµίζω > νόµισµα, νοµισµατικός. Συν.: dojÿ, ûcoàlai, o olai. Παρασκευάζω > παρασκεύασµα, παρασκευαστής, προπαρασκευάζω, διασκευάζω, ανασκευάζω, κατασκευάζω. Συν.: ïtoilçfy, e«tqep fy. Στρατεύω > στρατιά, στράτευµα, στράτευση, εκστρατεία, στρατεύσιµος, αντιστρατεύοµαι Μπιλίρης Στέλιος

5 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΛΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Alekóy-ÿ> αµέλεια, ανεµελιά, αµελητέος, ανέµελος, παραµελώ. Συν.: ahulÿ. Αντ.: ïpilekoàlai, κήδοµαι, φροντίζω. Βλάπτω > βλάβη, βλαπτικότητα, φρενοβλάβεια, αβλαβής, βλαπτικός, επιβλαβής, βλαπτικά. Συν.: Ädijÿ, jajouqcÿ, kula molai Αντ.: kusitekÿ, vekÿ.. Ehóky > θέληση, θέληµα, εθελοντής, εθελοντικός, εθελούσιος, εθελοτυφλώ, άθελα. Συν.: bo kolai, ïpihulÿ, pohÿ, øqócolai. EqcÇfolai > εργαλείο, εργάτης, εργασία, εργατικός, ακατέργαστος, επεξεργάζοµαι, κατεργάζοµαι, συνεργάζοµαι. Συν.: dqÿ, poiÿ, pqçtty. Αντ.: Ädqamÿ, Äqcÿ. JolÇy-ÿ > κόµη, κοµήτης κόµµωση, κοµµωτής, κοµµωτήριο, συγκοµιδή, κοµψός, κοµψά. Lisóy-ÿ > µίσος, µισητός, µισαλλοδοξώ. Συν.: Äpostqóvolai, ïwha qy. Αντ.: Äcapÿ, ÄspÇfolai, vikÿ. Πολιτεύω > πολιτεία, πολίτευµα, πολιτευτής, αντιπολίτευση, πολιτειακός, πολιτικός, πολιτεύοµαι, πολιτικολογώ, πολιτικοποιούµαι. Tekóy-ÿ > αποτέλεσµα, επιτέλεση, τελετή, τελεστήριο, αποτελώ, συντελώ. Vikóy-ÿ > φιλία, φίληµα, φίλτρο, προσφιλής, φιλικά. wyqóy-ÿ > αναχώρηση, αποχώρηση, συγχώρηση, εκχωρώ, παραχωρώ, καταχωρώ. Yvekóy-ÿ > ωφέλεια, ωφέληµα, επωφελής, ωφέλιµος, ανωφέλητος, επωφελούµαι, ωφέλιµα, ωφελιµιστικά, επωφελώς. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ A qy > αιώρα, ανταρσία, αντάρτης, έπαρση, αρτηρία, µετέωρος, επαίροµαι, άρδην. - Μπιλίρης Στέλιος 5

6 A shçmolai > αίσθηµα, αισθηµατίας, αίσθηση, αναισθητικό, διαίσθηση, αισθητήριος, αισθητικός, αισθητός, ευαίσθητος, ανεπαίσθητα, αισθητά, αντιαισθητικός, ευαισθητοποιώ, αναίσθητος. Συν: γιγνώσκω. Αντ: Äcmoÿ ÙAwholai > άχθος, αχθοφόρος, σεισάχθεια, επαχθής. Συν: Äcamajtÿ, ahulÿ. Αντ: ÄcÇkkolai, wa qy, dolai. Epiweiqóy-ÿ > επιχείρηµα, επιχείρηση, επιχειρηµατίας, επιχειρηµατικός. Παύω > παύλα, παύση, πάψιµο, ακατάπαυστος, ανάπαυση. Συν: περαίνω. Αντ: Öqwolai. Τιθηµι > θέµα, θέση, θεσµός, θήκη, θησαυρός, θεµατικός, πρόσθετος, σύνθετος, αθετώ, διαθέτω, εκθέτω, ταξιθέτης Μπιλίρης Στέλιος

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού ἄβατος = ο μη βατός, αδιάβατος, απαραβίαστος. ἀβέβαιος = ασταθής, άστατος. ἀβίωτος = ανυπόφορος ἀβίωτόν ἐστι τινὶ = ο βίος είναι ανυπόφορος σε κάποιον. ἀβοητὶ = χωρίς βοή. ἀβουλεύω = δεν θέλω να ἀβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους,

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Λεξιλόγιο Αρχαίας Ελληνικής ἀρξάμενος εὐθὺς για τους μαθητές της Θεωρητικής καθισταμένου Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o -20ο α) συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Β Λυκείου ρητορικά κείμενα Χλωπτσιούδης Δήμος αρχαία ελληνικά ρητορικά κείμενα Β Λυκείου ISBN: ΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ-Χ Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἀπείκασον < ἀπεικάζω, εἰκὸς: εικόνα, εικονίδιο, εικονικός, απεικόνιση, εικασία, εικαστικός πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός,

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 4-7

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 4-7 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 4-7 ΘΕΜΑ 21ο - 40ο α) μετέχειν, φαίνονται, ἔχοντες, ἐξαμαρτάνουσι, σκοπεῖν: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Προσανατολισμού

Αρχαία Προσανατολισμού Αρχαία Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Διδαγμένο Κείμενο Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία Ερωτήσεις Εισαγωγής Ερωτήσεις ανάπτυξης και λεξιλογίου ανά ενότητα Ερωτήσεις Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αντώνιος Γ. Γαλίτης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Αντ. Γαλίτης Εισαγωγή Σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιγνάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, τὸ πλεῖον ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ Κείμενο, τὴν Μετάφραση, γένεσιν Σχόλια, καὶ Ερωτήσεις, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα () από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ. κλίκ επάνω στο γράµµα

Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ. κλίκ επάνω στο γράµµα ΛΕΞΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ & ΚΑΙΝΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ) Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω κλίκ επάνω στο γράµµα Α Αββά Αββακούµ Αβραάµ Άβυσσος Αγαθοποιώ Αγαθοσύνη Αγγαίος Αγγαρεία άγγελος Αγενής Άγια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1.

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Εισαγωγή Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Οι λέξεις παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά σε ενιαίο σύνολο, όχι ανά ενότητα, ώστε η χρήση του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ Λόγοι επιλεγμένοι από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές Επιμέλεια (επιλογή & επεξεργασία): Παναγιώτης Ντάτζης Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2015 Αλήθεια είναι αυτό που ποτέ δεν πέφτει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος

Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος Αριστοτέλους «Πολιτικά» Ερωτήσεις εισαγωγής Κείμενο-Μεταφράσεις Ερμηνευτικά σχόλια Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις Ερωτήσεις του ΚΕΕ με βάση την ύλη του σχολικού εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Ἔπειτα, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ μέλει

Κείµενο Ἔπειτα, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ μέλει 1 Κείµενο Ἔπειτα, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ μέλει τοῦτο, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει,

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL HERALD VOL. 96 No.31739 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50. και λειτουργικής, η οποία θα τερματίσει την παράνομη κατοχή

NATIONAL HERALD VOL. 96 No.31739 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50. και λειτουργικής, η οποία θα τερματίσει την παράνομη κατοχή Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 / Wednesday, November 24, 2010 www.ekirikas.com Σοκ στην κοινή γνώμη της Κύπρου από αποκαλύψεις για τους «νονούς της

Διαβάστε περισσότερα

ÂÒÚÁÈÔ. ÏË ı Ó ÛÈÔ Û ÏË Ù Ê ÓÔ ÛÈ ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ Ô Ï

ÂÒÚÁÈÔ. ÏË ı Ó ÛÈÔ Û ÏË Ù Ê ÓÔ ÛÈ ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ Ô Ï À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ÂÒÚÁÈÔ. ÏË ı Ó ÛÈÔ Û ÏË Ù Ê ÓÔ ÛÈ ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ Ô Ï EP O Y XPHMATO OTOYMENO 75% A O TO EYPø A KO KOINøNIKO TAMEIO KAI 25% A O E NIKOY OPOY ISBN 960-06-1796-1 OP ANI MO EK

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ «Ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Εισαγωγή στο Ξενοφώντα ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Γέννηση: μεταξύ 431 και 429 π.χ. στο δήμο της Ερχιάς της Αττικής. Καταγωγή: γιος του Γρύλλου, εύπορου κτηματία. Μόρφωση: ως γιος εύπορου Αθηναίου πήρε καλή μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN. Eθνική Hχώ

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN. Eθνική Hχώ ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN E I Σ O I Ω N O Σ A P I Σ T O Σ A M Y N E Σ Θ A I Π E P I Π A T P H Σ 4501 ΚΕΜΠΑ H IΣXYΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε την εκφώνηση, καθώς ζητούνται:

Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε την εκφώνηση, καθώς ζητούνται: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σταθοπούλου Γιώτα Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκνυμι/δεικνύω= δείχνω, φανερώνω

Δείκνυμι/δεικνύω= δείχνω, φανερώνω Δ Δάκνω= δαγκώνω Δήγμα (= δάγκωμα), δηκτικός (=αυτός που δαγκώνει), δάκος (= φαρμακερό ζώο), δάγκωμα, δαγκωνιά, δαγκάνα, δαγκωματιά Δέδοικα/δέδια= φοβάμαι Δειλός, δεινός (αρχική σημασία: φοβερός, αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΛΑΓΓΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ Λεξιλόγιο

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ Λεξιλόγιο ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ένας άντρας στην καταγωγή Μάρδος είχε επτά παιδιά. Το πιο µικρό από αυτά προκαλούσε στα άλλα πολλά κακά. Και αρχικά ο πατέρας προσπαθούσε να το συνετίσει µε λόγια. Επειδή όµως δε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ Η άνω τελεία Η άνω τελεία χωρίζει δύο µέρη µιας φράσης που σχετίζονται µεταξύ τους α ν τ ι θ ε τ ι κ ά. Ιδίως όταν το δεύτερο συµπληρώνει ή επεξηγεί το νόηµα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ Το υλικό από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα http://www.study4exams.gr/ σε αρχεία pdf ενωµένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα