κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 39 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ Μ ε ξεχωριστή χ α ρ ά, τά ξη, αγαλλίαση κ α ι σ' ευ χάριστο κ λ ί μ α έγινε κ ι εφέτος το πανηγύρι μας στη μνήμη Μεγαλομάρτυρος κ α ι Ιαματικού Παντελεήμονος (27 Ιου λίου). Εφέτος όλως ιδιαι τέρως κράτησε τρεις μέ ρες με φρενίτιδα χορού από το βράδυ μέχρι το πρωΐ. Τ ο ε σ π έ ρ α ς έγινε ο Μέγας Εσπερινός, στον Αγιο Παντελεήμονα, κα θαρός ευπρεπισμένος κ α ι στολισμένος ο Ιερός Ν α ός με την φροντίδα π α π α - Τηλέμαχου κ α ι της ακούραστης Εκκλησια στικής Επιτροπής. Την ί δ ι α μ έ ρ α το πρωΐ, έγινε η Θ ε ί α Λειργία με ς ιερείς Π α π α - Τ η λέμαχο κ α ι Π α π α - Δήμο από Κ λ ε ι δ ω ν ι ά. Ε π α κ ο λούθησε α ρ τ ο κ λ α σ ί α των οικογενειών ( Σ. Ο Ι Κ Ο ΝΟΜΟΥ - Ε. ΛΕΤΣΙΟΥ Δ Η Μ. Ν Α Σ Σ Η ) κ α ι έγινε το πατροπαράδοτο κέρα σ μ α με ρ α κ ί λουκούμι και νερό. Εφέτος η Ε. Λ έ τσιου προσέφερε σ* όλους γλυκά κ α ι αναψυ κτικά σς προσκυνητάς. Ενα πλήθος προσκυ νητών χωριανών - συγχω ριανών και κοντοχωριανών ταξιδιωτών (δεν θ' α ν α φ έ ρ ω ονόματα γιατί θ α γέμιζε η εφημερίδα). Αλλά θα τονίσω ότι όλοι ήρθαν προσκυνητές, πρώτα - πρώτα οι μόνιμοι κάτοικοι χωρίου μετά οι ταξιδιώτες από Ιωάννι να - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Γερμανία - Βέλγιο (εσω τερικό κ α ι εξωτερικό χω ριανοί φίλοι συγγενείς γα μ π ρ ο ί - νύφες - παιδιά από Κ έ ρ κ υ ρ α - Αγρίνιο Ασπρα Σπίτια - Καστοριά - Γιαννιτσά κι από κάθε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητέ συγχωριανέ και φίλε αναγνώστη Η εφημερίδα μας προσπαθεί σε κάθε έκδοση της να γί νεται καλύτερη, για να δημιουργηθεί μια νέα εποχή στο χω ριό μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Χρειάζεται όμως και τη συμπαράσταση σου. (Σε κείμενα, ποιήματα, ιστορίες, νέες ιδέες, διαφημίσεις, παλιές φωτο γραφίες κ.λ.π.) και φυσικά και την προαιρετική σου οικονο μική ενίσχυση. Κείμενα πολιτικού περιεχομένου τ' αποφεύ γουμε. Τα δημοσιευόμενα (ενυπόγραφα πάντοτε) κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη την εφημερίδα μας και συνεπώς δεν μας δεσμεύουν. Επί πλέον κείμενα ανώνυμα, ή με ψευ δώνυμο ή με ψευδεπώνυμο θα'χουν την μεταχείριση που ς αρμόζει... αφού και οι ίδιοι οι συντάχτες ς ντρέπο νται να βάλουν το επώνυμο ς και τα λοιπά στοιχεία (Δ/ νση τηλέφωνο κ.λ.π.). Επίσης για τη στήλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ (βαπτίσεις, γ ε ν ν ή σ ε ι ς, γάμοι, θάνατοι, δ ι ο ρ ι σ μ ο ί, π ρ ο α γ ω γ έ ς, αλλαγή διεύθυνσης, προσφορές στη μνήμη κ.λ.π.) σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για να μη γίνονται λάθη παραλείψεις και παρεξηγή σεις. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΟΥΜΕ. Η Φ.τ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Α π ό την αρτοκλασία στον Αγιο Παντελεήμονα. κομμάτι της χωράς μας πουναι ταξιδεμένοι ή εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ νητές πανηγυριστές (από Ρουψιά, Αγ. Κ ο σ μ ά, Ω ρ α ι ό κ α σ τ ρ ο, Βασιλικό, Α ν ω Ραβένια, Κ α λ π ά κ ι κ ι από άλλα χ ω ρ ι ά προσευ χήθηκαν μαζί μας και ζή τησαν την χάρη Αγίου Παντελεήμονος. Ο λ α κα τά τάξιν κ α ι τυπικά έγι ναν. Ευχές, φιλιά, αγκα λιάσματα, συγκινήσεις. Σ τ η γενέθλια γη μας γινό μαστε πιο δυνατοί πιο αν θρώπινοι. Τ ο βράδυ στο μ ε σ ο χ ώ ρ ι (είπαμε τρεις βραδιές) έγινε τρικούβερτος χο ρός, γλέντι με άριστη εξυ πηρέτηση από το νέο κ α τάστημα της οικογενείας Κ.ΛΙΑΠΗ. Τ ο κλαρίνο δικού μας Β Α Λ Α Ν Τ Η με την πα ρ έ α έδωσε τον καλύ τερο εαυτό μοιρολό για, Πωγωνίσιους Ζαγορίσιους - τσάμικους χορούς και τραγούδια παλιά ζω ντάνεψαν στον πλάτανο κ ι αντηχούσαν πέρα στα κ α ταπράσινα Μαρίνια με μ ι α νυχτιάτικη δροσιά πουλεγες ποτέ μην ξημερώσει. (Νύχτα απόψε ποτέ μη τε λειώσεις...) Την Κ υ ρ ι α κ ή έγινε κ α ι η Συνέχεια στην 4 η σελίδα ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ ΣΤΟΝ ΒΟΪΛΟΜΛΤΗ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος γιορτάσαμε το 15Αύγουστο στη μικρή μας εκκλησίτσα στην Παναγιά μας, στο Βοϊδομάτη με κα τάνυξη, μέσα σ' ένα κατα πράσινο περιβάλλον. Εγινε το πρωΐ η θεία λει ργία, μετά αρτοκλασία και δοξολογία. Πολλοί χω ριανοί προσκυνητές, ταξι δεμένοι, φίλοι, κοντοχωριανοί και μακρινοί, ενώσαμε τις δεήσεις μας και παρακα λέσαμε τη Θεομήτορα να μας έχει καλά εμάς κι όλο τον κόσμο. Μετά στρώσαμε κοινό τραπέζι στον ήδη διαμορ φωθέντα χώρο γύρω από την Παναγίτσα μας με φαγη τά από τα σπίτια μας, καθέ νας τα δικά (πίτες, ψητά, γλυκά, πιοτά) κι αφού τα κά ναμε όλα κοινά, φάγαμε όλοι μαζί, σαν μια χαρούμε νη μεγάλη οικογένεια, αγα πημένοι αδελφωμένοι σαν μια γροθιά κι ήπιαμε κρύο νερό από τον Πηγαδούλι μας, ενώ τα βιολιά -χωρίς μεγάφωνα- έπαιζαν παλιούς ηπειρώτικους σκοπούς και τραγούδια κι αχολαλούσαν πέρα οι ρεματιές κι όλος ο Βοϊδομάτης. Κάτω εκεί, στα σκιερά πουρνάρια, σε μια μαγεμένη φύση, ιίισ'ίίξαν για Συνέχεια στην 4η σελίδα

2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΙΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟ ΤΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ Γεννημένος μ π ρ ο σ τ ά α π ό 9 3 χρόνια πέθανε στο χω ριό μας ο αξέχαστος Μ π ά ρ μπα Β α σ ί λ η ς Τ α λ ι ο ύ ρ η ς. Π έ θανε σαν ευλογία Θ ε ο ύ στο π α τ ρ ι κ ό σπίτι ε κ ε ί που γ ε ν ν ή θ η κ ε μ ε γ ά λ ω σ ε, που παντρεύτηκε π ο υ μ ε γ ά λ ω σαν τα π α ι δ ι ά. Ε κ λ ε ι σ ε γ α λ ή ν ι α τα μάτια ό π ω ς γ α λ ή ν ι α και έντιμα έ ζ η σ ε σ ε ό λ η την ζ ω ή. Κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ς α π ό τ α β ά σ α ν α της ζ ω ής α λ λ ά κ α ι α π ό τα α δ υ σ ώ πητα χ ρ ό ν ι α των γ η ρ α τ ε ι ώ ν τα δ ύ ο τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό νια α ρ ρ ώ σ τ η σ ε ς Μ π ά ρ μ π α Βασίλη α λ λ ά τριγυρισμένος α π ό την α γ ά π η και σ τ ο ρ γ ή των π α ι δ ι ώ ν σ ο υ σ ο υ α π ά λ υ ναν τον α ν θ ρ ώ π ι ν ο π ό ν ο και έφυγες α π ό ό λ ο υ ς μ α ς με την ί δ ι α γ α λ ή ν ι α π ρ α ό τ η τ α που είχες και στην ζ ω ή σ ο υ. Θυμούμαι γαλήνιος και όταν συνταξιούχος στο κα φ ε ν ε ί ο χ ω ρ ι ο ύ έ π α ι ζ ε ς χ α ρ τ ι ά με ς σ υ ν ο μ ή λ ι κους σου έφυγαν όλοι α π ό κοντά μ α ς. Εφυγες α μ ο ύ c τ ά κ ο π α λ ι κ ά ρ ι α π ό το χω ρ ι ό π α ί ρ ν ο ν τ α ς ό π ω ς κ α ι τό σοι ά λ λ ο ι τον π ι κ ρ ό της ξενιτειάς δ ρ ό μ ο ά γ ν ω σ τ ο ς στην απρόσωπη Θεσσαλονίκη μπήκες στην σ κ λ η ρ ή δ ο υ λ ε ι ά φ ο ύ ρ ν ο υ μισό αιώ ν α σ κ λ η ρ ή δ ο υ λ ε ι ά, ούτε Κ υ ρ ι α κ έ ς ο ύ τ ε σ χ ό λ ε ς. Το Π ά σ χ α κ α ι τα Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α ήταν ο ι π ι κ ρ ό χ ο λ ε ς γιορτές της δ ο υ λ ε ι ά ς σ ο υ τότε ήταν ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο ς π ό ν ο ς και η ν ο σ τ α λ γ ί α π ο υ σ ο υ ήταν α β ά σ τ α χ τ ε ς στην ψυχή σ ο υ το π α τ ά ρ ι φ ο ύ ρ ν ο υ που ήταν το δ ω μ ά τ ι ο σ ο υ ήταν ένας άλλος ανθρώπινος Γ ο λ γ ο θ ά ς και ό μ ω ς έντιμος οικογενειάρχης ν α μεγαλώ σ ε ι ς τα π α ι δ ι ά σ ο υ ν α γίνουν κ α λ λ ί τ ε ρ α υ π έ μ ε ν ε ς τα π ά ντα. Α π ε κ α τ έ σ τ η σ ε ς τα παι δ ι ά σ ο υ το ό ν ε ι ρ ο κ ά θ ε γ ο ν ι ο ύ έγινε π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τα. Ησουν για όλους μας Μ π ά ρ μ π α Β α σ ί λ η κ α λ ό ς χω ρ ι α ν ό ς σ ε ό λ ο υ ς ήταν γνω σ τ ό το π ό σ ο υ ς χ ω ρ ι α ν ο ύ ς β ο ή θ η σ ε ς είτε ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά είτε η θ ι κ ά π ο υ και αυτοί με τά α π ό σ έ ν α ή λ θ α ν στην α φ ι λ ό ξ ε ν η στην α ρ χ ή γ ι ' α υ τούς π ό λ η ν α β ρ ο υ ν ο π ο υ δήποτε μια δ ο υ λ ε ι ά. Το μι κ ρ ό φ ο ύ ρ ν ο υ π α τ ά ρ ι έγινε τ ό π ο ς φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς για πολλούς συγχωριανούς μας. Το ν α β ο η θ ά ς κ ά π ο ι ο ν χ ω ρ ι α ν ό το θ ε ω ρ ο ύ σ ε ς χ ρ έ ο ς και χ ρ έ ο ς ι ε ρ ό. Α υ τ ή ήταν η ψυχή σ ο υ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΜΠΟνΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιιικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ Στην ζ ω ή σ ο υ π ό ν ε σ ε ς α π ό π ό ν ο α β ά σ τ α χ τ ο είχες την ατυχία ν α χ ά σ ε ι ς π ο λ υ α γαπημένα σου πρόσωπα. Τα παιδιά σου όμως σου έδω σ α ν σ τ ο ρ γ ή α γ ά π η και κου ρ ά γ ι ο γι α υ τ ό έφυγες α π ό κοντά μ α ς τ ό σ ο γ α λ ή ν ι α. Εμείς σ α ν χ ω ρ ι α ν ο ί 8 α σ ε θ υ μ ό μ α σ τ ε με α γ ά π η. Ο χ ρ ό ν ο ς ν α α π α λ ύ ν ε ι τον π ό ν ο των παιδιών σ ο υ. Α ς είναι ε λ α φ ρ ύ το χ ώ μ α που σ ε σ κ έ π α σ ε. Α ι ω ν ί α σ ο υ η μνήμη. Η λ ί α ς Ιωάννου Γεροπλάτανος Μ Η Τ Σ Ο Σ ΤΣΙΝΑΣ Γεννημένος στην κ α λ ύ β α της στάνης α ξ έ χ α σ τ ε Μ ή τ σ ο γ ν ώ ρ ι σ ε ς α π ό μ ι κ ρ ό ς την δ ύ σ κ ο λ η ζ ω ή των κ ο π α δ ι ώ ν σου. Εμεινες π ε ν τ ά ρ φ α ν ο ς ίσως και δ ε ν γ ν ώ ρ ι σ ε ς κ α θ ό λ ο υ τον π α τ έ ρ α σ ο υ και μπήκες στην ζ ω ή σ τ α β ά σ α ν α της όταν και τότε α κ ό μ η π α ι δ ι ά της ηλικίας σ ο υ κοι μόταν έστω και φτωχικά σ ' ένα α ν α μ έ ν ο τ ζ ά κ ι ε σ ύ έγι ν ε ς το παιδί λ ό γ γ ο υ β ο υ ν ο ύ κ ά μ π ο υ β ο σ κ ώ ντας το κ ο π ά δ ι. Η πέτρα β ο υ ν ο ύ ήταν το μ α ξ ι λ ά ρ ι σου. Το μυρωμένο α γ ρ ι ό χ ο ρ τ ο της π λ α γ ι ά ς ήταν το σ τ ρ ώ μ α σ ο υ το α π έ ρ α ν τ ο ο υ ρ α ν ο ύ ήταν η κ ο υ βέρτα που όταν σ' έπιανε ο γ λ υ κ ό ς ύπνος των π α ι δ ι κ ώ ν σου ονείρων σε νανούριζαν μ ε λ ω δ ι κ ά τα κ ο υ δ ο ύ ν ι α κοπαδιού σου. Στην ζ ω ή σ ο υ είχες δ υ ό ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ Κ Α Σ ΠΑΡΟΔΟΣ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων πού υπογράφουν. & ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙ0Σ ΛΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: και μ ο ν α δ ι κ έ ς α γ ά π ε ς κ α θ ά ρ ι ε ς και οι δ υ ό γιατί ήταν και ο ι δ υ ό δ ε μ έ ν ε ς με την ο μ ο ρ φιά Β ο υ ν ο ύ κ α ι κ ά μπου. Λ ά τ ρ ε υ ε ς την ο ι κ ο γ έ νεια σου παθολογική αγάπη για το κ ο π ά δ ι σ ο υ. Πιστή σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς στην ζ ω ή σ ο υ η γυ ν α ί κ α σ ο υ που σ τ ά θ η κ ε δ ί πλα σ ο υ ά γ γ ε λ ο ς κ α ι π α ρ ή γ ο ρ ο ς σ ε ό λ ε ς τις δ ύ σ κ ο λ ε ς στιγμές της ζ ω ή ς σ ο υ. Μ ε γ ά λ ω σ ε ς τα π α ι δ ι ά σ ο υ τα π ά ν τ ρ ε ψ ε ς και τότε σ ε β ρ ή κ ε το κ α κ ό. Ε χ α σ ε ς τον γ α μ β ρ ό σου παλλικάρι στο ά ν θ ο ς της ηλικίας. Α β ά σ τ α χτος ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο ς π ό ν ο ς. Σ τ ά θ η κ ε ς στην κ ό ρ η σ ο υ και στα δ υ ό ο ρ φ α ν ά ε γ γ ό ν ι α σ ο υ ε σ ύ και η γ υ ν α ί κ α σ ο υ ο γυιός σ ο υ φ ύ λ α κ α ς ά γ γ ε λ ο ς ώστε ν α ξ ε π ε ρ α σ τ ε ί ο πό νος. Α λ λ ά και β ο ή θ η σ ε ς ό σ ο μ π ό ρ ε σ ε ς και μ ά λ ι σ τ α α ρ κ ε τ ά γ ι α ν α ζ ή σ ο υ ν και τα εγγόνια σου να μεγαλώσουν α π α λ ύ ν ο ν τ α ς τον π ό ν ο της ορφάνιας. Εκεί που σ ε θ α ύ μ α ζ α α ξ έ χαστε Μ ή τ σ ο ήταν η α γ ά π η που είχες και για το κ ο π ά δ ι σου. Εκεί ήσουν α π ό λ υ τ ο ς ήσουν μ ε θ ο δ ι κ ό ς ή θ ε λ ε ς το κ ο π ά δ ι σ ο υ ν α είναι το πρώ το και στην π α ρ α γ ω γ ή και στην ο μ ο ρ φ ι ά. Δ ε κ ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α στο Β ο ϊ δ ο μ ά τ η είχες το κ ο π ά δ ι σ ο υ δ ί π λ α α π ό την Π α ν α γ ί α ίσως α π ό την σεπτή μορφή της α ν τ λ ο ύ σ ε ς την δ ύ ν α μ η και ά ν τ ε ξ ε ς στον ανθρώπινο πόνο η απόλυτη ησυχία Ρ ο υ μ α ν ι ο ύ σ ' έ φ ε ρ ν ε πιο κοντά στο θ ε ί ο ήταν τ ώ ρ α το μ α ξ ι λ ά ρ ι σ ο υ το τ α π ε ι ν ό ε κ κ λ η σ ά κ ι της Π α ν α γ ί α ς, το καντήλι που τρεμόσβηνε αναμμένο από το χ έ ρ ι της γ υ ν α ί κ α ς σ ο υ στις ά γ ρ ι ε ς χειμωνιάτικες νύχτες σ ο ύ δ ι ν α ν κ ο υ ρ ά γ κ και δ ύ ν α μ η. Και ό τ α ν ο ι ά λ λ ο ι κτηνο τ ρ ό φ ο ι με την πρώτη φθινο πωρινή μ π ό ρ α ο δ η γ ο ύ σ α ν το κ ο π ά δ ι ς σ τ ο χειμω νιάτικο μαντρί ε σ ύ τ ά χ ε ς σ τ ο γ ρ έ κ ι και τα σ κ ά ρ ι ζ ε ς στα άγρια μεσάνυχτα. Τα κ ο υ δ ο ύ ν ι α κ ο π α δ ι ο ύ σ ο υ σ κ ό ρ π ι ζ α ν γ λ υ κ ι ά με λ ω δ ί α στην χλωμή φ θ ι ν ο π ω ρινή νύχτα. Η σ ο υ ν ο τ ε λ ε υ τ α ί ο ς που κ ρ ά τ η σ ε ς την π α ρ ά δ ο σ η κ ο π α δ ι ο ύ ε κ α τ ο ν τ ά δ ω ν χρόνων. Τα τελευταία χρό νια της ζ ω ή ς σ ο υ σ τ ά θ η κ α ν πολύ βασανιστικά εσένα τον ε λ ε ύ θ ε ρ ο τον ά ν θ ρ ω π ο που γ ύ ρ ι ζ ε ό λ ε ς τις β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς τα λ α γ γ ά δ ι α ς κ ά μ π ο υ ς τα ά γ ρ ι α ρ ο υ μ ά ν ι α. Ο σωματικός σου πόνος σε κ α θ ή λ ω σ ε σ τ ο κ ρ ε β ά τ ι έφυ γ ε ς α π ό κοντά μ α ς α ν ή μ ε ρ α της Π α ν α γ ι ά ς. Το α π ό γ ε υ μ α η κ α μ π ά ν α Α ϊ Ν ι κ ό λ α ακούστηκε αλλιώτικα λυπη τ ε ρ ά. Ο ήχος της α ν ή γ γ ε ι λ ε τον θ ά ν α τ ο σ ο υ και α κ ο ύ σ\ ηκε π έ ρ α μ α κ ρ ι ά. Κ α ι τότε Τ' ά κ ο υ σ α ν π έ ρ α τα λ α γ γάδια και δ ά κ ρ υ σ α ν οι ρεματιές γιατί σ ε γ ν ώ ρ ι ζ α ν με τ α κοπάδια που γ ύ ρ ι ζ ε ς κοντά σ' α υ τές. Την ά λ λ η μ έ ρ α ό λ ο ι μας είμαστε ε κ ε ί στον Α ϊ Ν ι κ ό λ α. Δ ί π λ α στην ο ι κ ο γ έ ν ε ι α σου. Τ ρ α γ ι κ έ ς φ ι γ ο ύ ρ ε ς η γυναίκα σου η κόρη σου ο γυιός σ ο υ η νύφη σ ο υ τα εγ γ ό ν ι α σ ο υ. Είμαστε ε κ ε ί γ ι α ν α σ ο υ πούμε το σ τ ε ρ ν ό αντίο οι σ υ γ γ ε ν ε ί ς σ ο υ οι φί λ ο ι σ ο υ ο λ ό κ λ η ρ ο το χ ω ρ ι ό. Α ι ω ν ί α σ ο υ η μνήμη ε λ ε ύ θ ε ρ ε ά ν θ ρ ω π ε β ο υ ν ο ύ και κ ά μ π ο υ. Α ς είναι α λ α φ ρ ύ το χ ώ μ α που σ ε σ κ έ π α σ ε. Η λ ί α ς Ιωάννου Γεροπλάτανος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟ^-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ Αλαυμινοκαχασκεναί - Σώηροκατασκευαί ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος ό ρ ο φ ο ς ) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Π Α Λ Λ Η Ν Η ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Η Λ. 66Α5.%7 &

3 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ Τύχη αγαθή με έφερε πριν από μερικά χρόνια στο Πωγώνι... Επαφή μ' ένα κόσμο που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό ήθη κι έθιμα, παραδόσεις της καθημερινότητας αλλά και ξέρει να γλεντάει με την καρδιά χωρίς να αφήνει ευκαιρία να πάει χαμένη... Θυμάμαι χαρακτηριστικά, Δεκαπενταύγουστος 1997, αρκετά συγκρατημέ νος κατηφόριζα στο χωμα τόδρομο για την Παναγιά, ενώ το "φρενάρισμα" γίνο νταν ακόμη πιο έντονο από τις λακούβες που έβρισκα μπροστά μου. Ό λ α αυτά για λίγα λεπτά αφού μόλις ανη φορίσαμε πεζή προς την Πα ναγίτσα όλα ξεχάστηκαν με μιάς. Η πρώτη εντύπωση που κρίνει εν πολλοίς και το απο τέλεσμα όπως λένε, με είχε κερδίσει. Κάτω α π ' τα βαθύσκιωτα δέντρα ένα ξωκκλήσι χωρίς ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα και με την πα ραφωνία κόκκινου τσί γκου έδενε αρμονικά με το περιβάλλον και ανάβλυζε μια αυθόρμητη αίσθηση λι τής ομορφιάς και διάχυτης θρησκευτικότητας που τόνι ζε εμφαντικά η "πέτρινη" σίγουρη φωνή Παπά Τηλέμαχου. Ανθρωποι απλοί, καθημε ρινοί με τα γιορτινά ς αντάλλασσαν ευχές χαμη λόφωνα στο χωμάτινο προ αύλιο και άλλαζαν αυτομά τως ύφος μόλις προσπερ νούσαν το κατώφλι της Πα ναγιάς. Λίγη ώρα αργότερα, στην αρτοκλασσία στο ξέφωτο νέα έκπληξη με περίμενε κα θώς εκατοντάδες άτομα έψελναν "... πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού..." Χαλάρωμα, κοσμικότητα στη συνέχεια με ς χωρια νούς να προσφέρουν σ' όλους λουκούμι ενώ στ' άλ λο χέρι υπήρχε ήδη το αντί δωρο που μας έδωσε ο Πα πα - Τηλέμαχος. Ευχές, αγκαλιάσματα, φι λιά, επιφωνήματα χαράς για ς παλιούς φίλους που βρέθηκαν μετά από χρόνια αλλά και ξεχωριστή συγκί νηση για ς ξενιτεμένους που έδωσαν το παρόν στο αντάμωμα της Παναγιάς Βοϊδομάτη. Φαγητά, παραδοσιακές πίτες που απλώθηκαν σς πάγκους και τα τραπέζια, κρασιά, μπύρες και ρετσίνες τσουγκρίσματα και νέες ευ χές ανέβαζαν το δείκτη κεφιού και απομάκρυναν ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟΥ ΒΟΪΑΟΜΛΤΗ Στη φωτογραφία διακρίνονται οι: Κ. Κούρος, Κ. Γκούμας, Φ. Κούγκλης και Σ. Οικονόμου καπως ς φτερωτούς επι σκέπτες που πέταξαν τιτιβίζοντας και αναζήτησαν κα ταφύγιο στα κλαδιά άλλων δέντρων... Αποκορύφωμα γλε ντιού με την κομπανία που έπαιζε κυρίως παραδοσια κά τραγούδια χωρίς μικροφωνικες ευτυχώς Από τότε μέχρι και σήμε ρα ούτε μια στιγμή δεν αμφιταλαντεύτηκα για το που θέλω να βρεθώ ανήμερα Δεκαπενταύγουσ, αντιθέτως το επιζητώ με ξε χωριστή χαρά να είμαι μαζί και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εφέτος ο κόσμος ήταν δι πλάσιος, από πολλά σημεία Νομού και όχι μόνο Γεροπλατανίτες! Ο απίστευτα πανέμορφος συγκερασμός συνεύρεσης βαθειά και μη θρησκευόμε νων, απλών επισκεπτών, πε- ( ρίεργων, γλεντζέδων είναι κατι το ατόφιο που δεν χρειάζεται επεξήγηση και κατανόηση. Ας το χαρούμε ως έχει!!! Και χρόνου νάμαστε καλά!!! ΧΑΡΗΣ ΔΑΦΛΟΣ ΑΥΝΑΜΗ ΑΠ' ΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ τ ί Ρ Ο μυθικός Ανταίος, ήταν γιος της Γης και δεν μπορού σε -λέει ο μύθος- να τον νικήσει κανείς, γιατί έπαιρνε δύναμη από τη μητέρα Γη. Μόνο εάν δεν πατούσε στη γη μπορούσε κάποιος να τον νικήσει. Ετσι, όταν κάποτε ο Ηρακλής πάλευε μαζί, δεν μπορούσε να τον νική σει, εφ' όσον τα πόδια πατούσαν στη γενέθλια γη κι έπαιρνε δύναμη από τη μητέρα. Οταν ο Ηρακλής τον σήκωσε ψηλά κι έχασε την πηγή απ' όπου έπαιρνε δύναμη, τον νίκησε. Ετσι κι εμείς οι ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΕΣ, μακριά από το Γεροπλάτανο αισθανόμαστε αδύναμοι και ορφανοί. Τρέ χοντας όμως για λίγο στο χωριό, πατώντας στη γενέ θλια γη μας, στα χώματα των προγόνων μας παίρνουμε νέες δυνάμεις, γινόμαστε πιο δυνατοί για τον αγώνα της ζωής. Δραστήριοι ενεργητικοί δυναμικοί. Πολλά τα προ βλήματα χωριού μας, όμως όλοι μαζί, αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι ας κάνουμε το χωριό μας φωτεινό αστε ρισμό δημιουργίας, δράσης και πραγματικής ζωής, μιας ζωντανής ζωής που όλοι μας θέλουμε και επιθυμούμε. Ας γίνουμε όλοι μας σαν το μυθικό Ανταίο. Σ. ^ Στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη (Φωτ. Σ. Οικονόμου) Μ Ι Χ Α Η Λ ΗΛΙΑΣ & Σια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * Α Σ Β Ε Σ Τ Ο Π Ο Λ Τ Ο Σ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα Β Υ Ν Η Λ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώ ματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Οικοδομών. * Πρόκες - Φ ι λ ε ζ ό λ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. Κ Α Τ Α Σ Τ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ με την οικογένεια μου, ένας από ς συμμετέχοντες. Για κάποιους κι είναι από λυτα σεβαστό, σημείο ανα φοράς αποτελεί η Παναγιά της Τήνου, η Εκατονταπυλιανή της Πάρου, η Παναγία της Σουμελά, ιερό σύμβολο Ποντιακού Ελληνι σμού... Χωρίς καμία διάθεση υπερβολής -δεν με χαρα κτηρίζει άλλωστε- η Παναγί τσα Βοϊδομάτη είναι το δικό μου σημείο αναφοράς J) Tupperware Hellas Ακαδημία* Υπεύθυνη ΑΘΗΝΑ ncpioxns ΝΑΥΣΙΚΑ Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Τ Η Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ νηραφαρικη \,4vtt%:pfS&ti.tMt*t fkhj Μ ο ύ κ α ς Νικόλαος Tt\k Β&οτο-ης Αλέξης Ύ*ϊ'λ

4 Από ΙΟΥΛΙΟΣ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 4 us SpoainpioxnTCs Σ υ λ λ ό γ ο υ pas Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι χωριού ανώνυμοι και επώνυμοι. Ω ς πρόεδρος συλλόγου θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαρι στήσω για την συμπαράστα ση και αγάπη που δείξατε για τον σύλλογο και ιδιαιτέ ρως κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων τόσο Αγίου Παντελεήμονος όσο και στο ημερήσιο αφιερωμέ νο σς νέους μας γλέντι 15Αύγουσ στην Πα ναγία. Θ έ λ ω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω ς δωροθέτες της λαχειοφόρου κληρώσεως τητς Η οποία μας άφησε αρκετά χρήματα. Αυτοί είναι: Παπαχρήστος Θρασύβουλος μία τηλεόραση και εκτύπωση των λαχείων, ανώνυμοι χω ριανοί ένα ποδήλατο, Οικο νόμου Ναυσικά 4 σετ τάπερ, Θ ε ό δ ω ρ ο Βαντόλα ένα δράπανο, Ο λ γ α Μπίκα ένα σετ τραπεζομάντηλα, Βασί λειο Λιάπη - ένα πολύφωτο, Δημήτριο Φώτη Ε.Β.Ε.Α. φόρ μα εργασίας, Λαμπρίδη ομπρέλα θαλάσσης, Βύρων Πράσσος ψαλίδι κλαδέμα τος, Βασίλειο Ζίνδρο ψαλίδι κλαδέματος, Ιωάννη Κατσούκη χειροπρίονο, Α ρ β α νίτη Απόστολο μπρελόκ κλειδιών, Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας Κόνιτσα 2 κρασιά, Σούπερ Μάρκετ Χατζηεφραιμίδη ένα βαλιτσάκι με ποτά, Σούπερ Μάρκετ Κατσίλη Ευάγγελου ένα κρασί, Σούπερ Μάρκετ Λάκκα Κων/vou ένα ουΐσκυ, Σού περ Μάρκετ Νικόπουλου με τρητά δρχ. Ο λ α τα σούπερ μάρκετ της Κόνι τσας μας στήριξαν και εμείς πρέπει να τα προτιμάμε. Την τριμελή επιτροπή της λα χειοφόρου για την διακίνη ση των λαχείων και την συμ βολή ς στην διαφανή κλήρωση ς. Τους κυ ρίους Σπύρο Λιάπη, Βασί λειο Μούκα και Νίκο Πάνου. Τους ανώνυμους σε εθελο ντική εργασία και ς επώ νυμους που βοήθησαν για τον ψυχαγωγικό χώρο και το γλέντι στην Παναγία τον κ. Κων/νο Γκούμα για την εγκυκλοπαίδεια που δώρισε στο σύλλογο ς κ. Ντασταμάνη Ιωάννη για τα κάρ βουνα, Χασαποταβέρνα Μι χάλη Χάσκου Καλπάκι για τα σουβλάκια. Τον κ. Κων/νο Κοσμά για την απε ριόριστη ποσότητα χοιρινού κρέατος. Τον κ. Χρήστο Ηλία για την δωρεάν σωλή νων για την στήριξη των κιγ κλιδωμάτων βιδών και χρω μάτων. Τον κ. Μιχάλη Γιαννέτα για την όση ποσότητα πά γου χρειάστηκε. Και αυτούς ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ Συνέχεια από την 1η σελίδα κλήρωση της λαχειοφό ρου αγοράς με πλούσια δυάρα. Μας τίμησαν ο κ. Δ ή μ α ρ χ ο ς με μέλη Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κ. Καψάλης κ ι ο βουλευ τής της Ν. Δημοκρατίας κ. Κ. Τασούλας με τη συ ντροφιά. Τους ευχα ριστούμε. Αλλά όπως όλα στη ζ ω ή κάποτε τελειώνουν τε λείωσε και το πανηγύρι την Κ υ ρ ι α κ ή. Τ ο βράδυ κατά τα ξημερώματα το κλαρίνο Βαλάντη έβγαζε ς κλαυθμυριστικους μουσικούς ήχους και το τραγούδι Γ ι ώ ρ γου Κυρου (Τώρα στα ξε χωρίσματα έλα γιέ μου να φιληθούμε...) ή το άλλο πρέπει να χωρίσουμε κ ι έλα ν' αγκαλιαστούμε... Ενα αργό δάκρυ διέκρι νε κανείς στα ροδοκόκκι να μάγουλα των χορευτών και μ ι α ευχή έβγαινε α π ' όλους μας. Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ΟΛΟΙ ΣΩΣΤΟΙ Σ Τ Ο ΜΕ ΤΡΟ Σ Τ Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ. Σ. ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΎΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Π Ω Ρ Π 0 Ι ΜΟΥΣΙΚΟΙ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΪΗΑ, W47UmZ που έριξαν στο κουτί συλλόγου, το ποσό των δρχ. Ολους ς παρευρισκομένους για την παρουσία ς και τις ευχές που μας δώσανε. Εμείς δεν χρειαζόμαστε ευχές. Κάνουμε απλώς το καθήκον μας. Ο ι ευχές αξί ζουν σς δωρητές που βοήθησαν με τον τρόπο ς. Οπως Δήμος Καλπακίου δρχ. Καραζιώτης Γεώργιος δρχ., Νίκου Βασίλειος δρχ., Λιάπης Από στολος δρχ., Φούσας Αντώνιος δρχ., Τσίνου - Γραμόζη Σωτηρία δρχ., Δράκος Δημή τριος δρχ., Λέτσιος Θρασύβουλος δρχ., Ανώνυμος δρχ., σε αυτούς που έδω σαν ή με αντιπρόσωπο έστειλαν στον ταμία μας Χρήστο Κούτα- Καλτσούνη - Τσιατσιά Βασιλική δρχ., Γόρα Βασιλική Θωμά δρχ., Οικονό μου Χρήστος δρχ., Καλύβας Δημήτριος (ή Τρί χας) , Ιωάννου Γεώρ γιος Αναστασίου , Ανώνυμος , οικογένεια Μούκα Βασι λείου , Γόρα Χιωτάκη Ελένη δρχ., Νού σια Αγγελική και τέκνα αυ τής στη μνήμη συζύγου και πατέρα Αθανασίου Νούσια δρχ., Αδελφότητα Θεσ/νίκης δρχ., Κέντρος Πα ναγιώτης Αθανασίου στη μνήμη των γονέων δρχ., Νίτσιος Κ ω ν / νος στη μνήμη της συζύγου Γλυκερίας δρχ., Γκιολέκα -Μαγουλά Βάντα στη μνήμη πατρός της Χρήσ Γκιολέκα δρχ., Φίλιππος και Ευνομία Κούγκλη στη μνήμη των γο νέων ς δρχ., Κούγκλης Δημήτριος και Βιτωρά Αμαλία δρχ., Γόρα Σιδηροπούλου Ναυσικά δρχ. Σε αυ τούς που έδωσαν ή έστει λαν σε εμένα. κ. Λιάπης Απόστολος δρχ., ανώνυμος δρχ., Κρέτσης Δημήτριος και Κούλα δρχ., Τζέρμπος Φώτιος και Κων/να στη μνήμη παπούδων και θείων ς δρχ., Πρωτοπρεσβύτερος Τζέρμπος Χαράλαμπος και Πρε σβυτέρα Ιφιγένεια στη μνή μη θείων και αδελφών δρχ. Επίσης ευχα ριστούμε τον βουλευτή κ. Κων/νο Τασούλα τον μόνο που ανταποκρίθηκε στο κά λεσμα μας και μας τίμησε με την παρουσία στις εκδη λώσεις πανηγυριού χα ρίζοντας στο σύλλογο λ α χεία αξίας δρχ. τα οποία κέρδισαν 2 δώρα αξίας. Τα πιο πολλά τα είπα με στη γενική συνέλευση. Το έργο της Παναγιάς θ α συνε χιστεί με αυτά που έχουμε και με ότι άλλο συγκεντρώ σουμε. Και πάλι σας ευχαρι στώ για την συμπαράσταση και τη βοήθεια σας. Ο Πρόεδρος Τζέρμπος Πέτρος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ Στο χωριό μας ο Δήμος έφερε το θέατρο Νοτίου Α ι γαίου (Δωδεκανησιακό Θέατρο). Εδωσε την δυνατότητα σς χωριανούς να ψυχαγωγηθούν με μοναδικό και θαυμάσιο τρόπο. Μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν. Μας παρουσίασε την επικαιρότητα σ' όλο της το μεγα λείο. Η ποικιλία των θεμάτων και το υπέροχο παίξιμο των ηθοποιών μας έδωσαν μια αξέχαστη βραδιά με μπόλικο γέλιο που θα το θυμόμαστε. Ηταν η επιθεώρηση ΠΑΜΕ ΜΕ ΓΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟ Το θέατρο επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Πολιτιστι κή Απασχόληση Ο.Α.Ε.Δ. Ηταν η επιθεώρηση Ναπολέων Ελευθερίου με μουσική Ζακ Ιακωβίδη σε σκη νοθεσία Ζαχαρία Αγγελάκου. Επαιξαν οι ηθοποιοί: Μανώλης Δεστούνης, Γιάννης Χριστόπουλος, Κώστας Μπακάλης, Μαίρη Λαμπίρη, Αννα Ζαρδαλίδη, Ελενα Καρυέζη, Ελένη Ρεπούσκου, Κυριακή Λυμπάκη. ΛΟΛΑ ΜΟΥΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ Συνέχεια από την 1 η σελίδα μια ακόμη φορά τα μαυρι σμένα πρόσωπα της εργα τιάς μας και τα ροζιασμένα χέρια μας με όλους και δε μένοι ο πρώτος με τον άλλο κάναμε κύκλο, χορό μεγάλο και γλεντήσαμε, μόνο συγκί νηση και μεγαλείο διακρίνει κανείς στα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα μας στο γενέ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ ΠΑΙΔΙΚΑ Ε Ν Δ Υ Μ Α Τ Α BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ θλιο τόπο μας, ένα ζωηρό παράδειγμα για ς νέους μας, για συνέχιση της ζωής στο αέναο κύλισμα χρό νου. Αργά τ' απόγευμα γυρί σαμε στο χωριό. Χρόνια πολλά αγαπητοί μου η Παναγιά πάντα μαζί μας και χρόνου. Ζ. Ο Ι Κ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑΖ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ Θ Ο Α Ω Ρ Η Σ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Α λ ι κ α ρ ν α σ σ ο ύ και Α σ τ ρ ο υ * - Τ Η Λ Δ Θ Η Ν Α

5 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής: Μπίνα = λέξη Τούρκικη (Binet) που σημαίνει πόντος (νίκη). Οταν έπαιζαν παιγνίδια τα παιδιά κι είχαν μια νίκη δηλαδή έναν πόντο παραπάνω: Φράσεις "Σε νίκησα με πέντε μπίνες" κ.λ.π. Μπίτ = καθόλου. Τίποτε (Φράσεις μπίτ για μπίτ - τίποτε για τίποτε). Μπ ουρανί = γεμάτος, (φράσεις έγινε μπουρανί) Νταβαντούρι (το) = φασαρία, φιλονικία. Ν τα βροντά = αποχτώ δύναμη, έχω όρεξη για γλέντι. Νταγιάκι (το) = ξύλινο δοκάρι, στήριγμα. Νταγλαράς (ο) = ο ψηλός, ο ογκώδης και συχνά άγριος άνδρας συν. μαντράχαλος - μαγκλάρας. Νταμουζάνα ή ντραμουζάνα = γυάλινο δοχείο για υγρά λάδι, ρακί, κρασί προστατεύεται εξωτερικά με καλαθινο ή πλαστικό πλέγμα. Ντερβένι ή δερβένι = στενωπός, αμαξωτός δρόμος Νλαμάς (ο) = παλτό μανδύας των φουστανελοφόρων. Νναμάς (ο) = στόλος-ναυτικός. Ντόρος (ο) = πολύς θόρυβος. Φράσ. κάνω ντόρο κάνω εντύπωση, προκαλώ συζητήσεις. Ννιάς (ο) = (λαϊκ.) ο κόσμος, η ανθρωπότητα. Φράσεις: Ψεύτικος είναι ο ννιάς και ψεύτικη η ζωή μας. Λαϊκό τραγούδι: "Τρία καλά'ναι στο ννιά και στον απάνω κόσμο". Ντούρος (ο) = γερός - δυνατός. Νταμπλάς (ο) = ημιπληγία. Νταλάκι (το) = κακιά αρρώστια στην κοιλιά. Ντίγκα = γεμάτο πλήρη. Νμπολίτσα (η) = ψηλός ξύλινος κάδος στενός κάτω και ανοιχτός επάνω, όπου χτυπούν το γάλα και βγάζουν το βούτυρο. Ντένο = μπλέκω με κακιά παρέα. Ντέσιμο = συναπάντημα με κακό άνδρα. Ντερέκι = μεγαλόσωμος, τεντωμένος νεκρός. Ντρουβάς = σακκίδιο (φράσεις Βάζω το κεφάλι μου στον ντρουβά) δηλαδή: βάζω σε κίνδυνο τη ζωή μου. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΠΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Ο.κ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΖ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νσκάρα = τοποθεσία με πολλές βελανιδιές. Νφεκαλεύρης (θ) s ο τεμπέλης που κυνηγάει το αλεύρι με το νφέκι. Νμάνι (το) = πυκνός καπνός που οφείλεται σε πυρκαγιά ή το πυκνό σύννεφο από τον καπνό των τσιγάρων σε κλειστό χώρο. Φράσεις: έχει νμανιάσει εδώ μέσα ή μας νμάνιασες με τα τσιγάρα σου. Τριμόνι (το) = κόσκινο με μεγάλες τρύπες, το χρησιμοποιούσαμε κυρίως όταν αλωνίζαμε και τριμονίζαμε τα στάρια και κριθάρια στ' αλώνια. Νταβός (ο) = μικρό ταψί. Νταλιάνα (η) = γυναίκα σωματώδης. Ντερτιλής (ο) = αυτός που έχει ντέρτια που βασανίζεται από καημό στενοχώρια, λυπημένος περίλυπος βαρύδυμος. Αντίθετα: εύθυμος, χαρούμενος. Ντέρτι (το) = αυτό από το οποίο υποφέρει ψυχικά κανείς, πόνος, στενοχώρια βάσανα. Φράσ. έλα να κλάψουμε τα βάσανα και τα ντέρτια μας. Συν.: (βάσανος, καημός, λύπη, θλίψη, μεράκι, πίκρα) αντίθετα, χαρά, αγαλλίαση, ευφροσύνη. Ντερλικώνο = τρώω λαίμαργα, μεγάλη ποσότητα φαγητού χορταίνω. Ντερμπεντέρης (ο) = λεβέντης χαρούμενος, ανοιχτόκαρδος. ΝταλαΒέρι = συναλλαγή - φασαρία αλισβερίσι. Πάρε - δώσε. Φράσεις: π.χ. έχει πολλά νταλαβέρια μαζί ς ή εδώ και καιρό δεν έχω κανένα νταλαβέρι μαζί της. Νλμπέρι = όμορφο παιδί. Ντρίλι (το) = βαμβακερό ύφασμα ευτελούς αξίας. Ντάλα (η) = μεσημεριάτικα. Φράσεις: ντάλα μεσημέρι που ο ήλιος καίει. Νταλκάς (ο) = σφοδρή επιθυμία έντονος πόθος. Φράσεις "έχω σεβντά έχω νταλκά για σένα μόνο". Στο άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Ζ. ΟΙΚ. ΑΥΟ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΙΣ Την Κυριακή 29 Ιουλίου 2001 έγιναν στο χωριό μας δύο (2) συνελεύσεις, μια Συλλόγου μας, και μια Δημάρχου - ενημερωτικές. Στη γενική συνέλευση Συλλόγου που έγινε στην αίθουσα σχολείου μας, με θέμα: Απολογισμός οικον. ές ανακοινώσεις κι άλλα θέματα από τον πρόεδρο Συλλόγου κ. Π. Τζέρμπο υπήρξε συμμετοχή όλων των μελών και ακούστηκαν εισηγήσεις, προτάσεις και αντιεισηγήσεις για πολλά θέματα χωριού μας. Το ευχάριστο ήταν έπειτα από διάφορες εξηγήσεις και αντεγκλίσεις -συμβαίνουν άλλωστε αυτά στις γενικές συνελεύσεις- καταλήξαμε όλοι αγαπημένοι, να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε ο καθένας μας με τον τρόπο για την πρόοδο χωριού μας. Κατά σύμπτωση την ίδια μέρα, έγινε και η ενημερωτική λαϊκή συνέλευση από τον κ. Δήμαρχο. Παρευρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κ. Κ. Μήλιος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεωργίου και Αθαν. Οικονόμου, κι όλοι οι χωριανοί μας με το Τοπικό Συμβούλιο, στην κεντρική πλατεία. Ο κ. Δήμαρχος προέβηκε σε ενημέρωση, των έργων, οικονομικό προϋπολογισμό - απολογισμό κ,λ.π. Ανταπάντησε ο κ. Μήλιος ήρεμα, πολιτισμένα με τεκμηριωμένα επιχειρήματα καθώς επίσης και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Α. Οικονόμου. Πολλοί συνδημότες χωριανοί, έθεσαν στον κ. Δήμαρχο διάφορα θέματα (καθαριότητας, δρόμων, νερού, παιδικής χαράς, έργων κ.λ.π.) και πήραν ανάλογες απαντήσεις από τον κ. Δήμαρχο. Αυτές οι λαϊκές συνελεύσεις - απόκτημα Δημοκρατικού πολιτεύματος, αποτελούν την πεμπσία της Δημοκρατίας μας και καμάρι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε πολίτης καθαρά και ξάστερα άφοβα λέει τη γνώμη και έχει το δικαίωμα να ελέγχει ς αιρετούς άρχοντες. Βέβαια ας μη νομίσουμε ότι όλα τα θέματα λύθηκαν. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Αλλά όταν όλοι συμβάλλουμε -λαός και εξουσία εδώ τοπική εννοώ- πολλά μπορούμε να κάνουμε. Τέτοιες συνελεύσεις ας γίνονται συχνά και πιο οργανωμένες. Σ. ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ BSc, MD, PH.D ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 100 ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΕΥΓΕΝΙΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 100 ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ. θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL-ALPIN Παραδοσιακά κά$κελα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τηλ κινητό *1

6 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 Σύσκεψη Ηπειρωτικών Σωματείων MokcSovios - θροκι» Η ύπαρξη ενιαίας έκφρα σης ηπειρωτισμού στον ευαίσθητο χώρο της Βο- Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλο νίκης, όπου θ α πραγματο ποιούνται οι συσκέψεις ανά υποσχόμενοι την ηθική συ μπαράσταση ς στις ενέργειες της συντονιστι- ΣΕΛΙΔΑ 6 01 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΑΗΜΟΥΚΑΛΑΚΙΟΥ Κάθε χρόνο, ο Δήμος μας διοργανώνει μια σειρά πολιτι στικών εκδηλώσεων τόσο στην έδρα Δήμου στο Καλ πάκι, όσο και σ' όλα τα Δ.Δ. Δήμου. Φέτος οι πολιτιστι κές εκδηλώσεις ήταν πλούσιες κι άρχισαν με τα πανηγύ ρια Μαυροβουνίου, Γεροπλατάνου, Καλπακίου, Ανω Ραβενίων, Χρυσορράχης και συνεχίστηκαν με διάφορες εκδηλώσεις (όπως θέατρο - αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία, εκκλησιασμός, επιμνημόσυνες δεήσεις, ομιλίες κ.λ.π.). Στα Δολιανά, Καλπάκι, Χρυσόρραχη, Γεροπλάτανο, Ανω Ραβένια και Κάτω Ραβένια. Εμείς πιστεύουμε στη λαϊκή πα ράδοση, στα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και σ' όλες αυτές τις εκδηλώσεις που μας ενώνουν μας φέρουν κοντά και συνεχίζεται η ζωή μας, στον τόπο μας όσο δυνατόν κα λύτερα και συνάμα μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσου με μ' άλλους συνδημότες μας, να γνωριστούμε καλύτερα κι όλοι μαζί να πορευτούμε αγαπημένοι για την πρόοδο και τον πολιτισμό τόπου μας. 01 ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΟΥ ρείου Ελλάδος και η ανάγκη συσπείρωσης των ηπειρωτι κών συλλόγων Μακεδονίας - Θράκης, αποτέλεσαν τον πυρήνα της σύσκεψης των εκπροσώπων των ηπειρωτι κών σωματείων Ημαθίας, Δράμας, Ξάνθης, Γρεβενών, Κοζάνης που συγκεντρώθη κ α με π πρωτοβουλία της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σ α λονίκης στην αίθουσα της το Σάββατο 30/6/2001 στις Ι Ι π.μ. Μετά την παρουσίαση των εισηγήσεων, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις όλων των μελών που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη, η οποία ήταν ανοιχτή να την παρακολου θήσει όποιο μέλος της Η.Ε.Θ. το επιθυμούσε. Αποφασίστηκε η συγκρό τηση της Συντονιστικής Επι τροπής Ηπειρωτικών Σωμα τείων Μακεδονίας - Θράκης (ΣΕΗΣΜΑ'Θ) με τη συμμετο χή ενός εκπροσώπου από το κάθε σωματείο, με έδρα την τρίμηνο με σκοπό τον προ γραμματισμό εκδηλώσεων κυρίως η διοργάνωση παραδοσιακού ανταμώματος των Ηπειρωτών. Τονίστηκε η ανάγκη αλλη λοϋποστήριξης των συλλό γων στο θέμα διοργάνωσης των εκδηλώσεων ς και των αιτημάτων που έχει ο κάθε σύλλογος ξεχωριστά. Τέλος οι εκπρόσωποι ανέ λαβαν να αναζητήσουν και να ενεργοποιήσουν το ηπει ρωτικό δυναμικό στις περιο χές ευθύνης ς. Ο ι βουλευτές Θεσσαλονί κης κ.κ. Μαγκριώτης και Σπηλιόπουλος, ο εκπρόσω πος βουλευτή Θ ε σ σ α λονίκης κ. ΚούΒελα, ο εκ πρόσωπος Δημάρχου Θεσσαλονίκης συμπατριώ της Αντιδήμαρχος Καθαριό τητας κ. Δημητρίου, που πα ρακολούθησαν τις εργα σίες, χαρακτήρισαν ως θετι κή την πρωτοβουλία και αναγκαία τη συνέχιση της, Ν Ο Ν Α Σ Ρ Α * ΤΟΥΠΧΤΙΚΛ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * SKNCWAX Α" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.. Μπότσαρη). ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Τα μόνα εσοδά μας, είναι οι προαιρετικές εισφορές σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν ΦΗΣΤΑΡΙΑ ΪΆ ΡΝΑ '.ν- κης επιτροπής. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι χαιρετισμοί που απηύθυ ναν οι βουλευτές Θεσσα λονίκης κ. Ψωμιάδης, Ο ρ φανός, Ρεγκούζας, ο Γενι κός Γραμματέας Υ Μ Α Θ κ. Αυσσαρίδης, ο πρόεδρος ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. Νο μαρχιακός σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου, η συμπα τριώτισσα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δ.Θ. κ. Κολοβού. Στη σύσκεψη συμμετεί χαν οι Σύλλογοι Ηπειρω τών: Ημαθίας (Βασιάδης), Δράμας (Ψύγκας, Μαρτίνης, Κωφός, Μόσχος), Ξάν θης (Σαλιόγλου, Στόικου), Κοζάνης (Τσιάντας, Αηδόνης), Γρεβενών (Ντούρος), Ηπειρωτική Εστία Θ ε σ σ α λονίκης (Καυκιάς, Κούγκλης, Γκέλης, Βαδίλη, Παλασσοπούλου, Τοτοκώτση, \%ΝΪΜ ΙΝ * ΤΜΑ. ί06$7}4ί;59ί*4ΐ*463. ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Λ Υ Κ Ο Μ Α Ν Ε Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΜΕΝΟΥΣ 125 ΤΗΛ μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα 8α ελπίζουμε. "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" Μ ε επισημότητα γιορτάστηκε κι εφέτος η μνήμη της "Γυ ναίκας Πίνδου των αξιωματικών Κ. Δ Α Β Α Κ Η Α. Δ Ι Α Κ Ο Υ και Ο Λ Ω Ν Τ Ω Ν Η Ρ Ω Ω Ν ΤΟΥ " στο ύψωμα Προφή της Ηλίας της Φούρκας Κόνιτσας στις Ιουλίου Στις 10 η ώρα της Παρασκευής 2 0 Ιουλίου στο ύψωμα "Προφήτης Ηλίας" της Φούρκας έγινε Δοξολογία, επιμνη μόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και στέψη των προτο μών Κ. Δαβάκη και Αθαν. Διάκου παρουσία Αρχών, επισή μων και πλήθους κόσμου. Επακολούθησε σύντομη τοπο γραφική ενημέρωση από αξιωματικό της 8ης Μεραρχίας και πανηγυρική ομιλία από την γνωστή μας κ. Ελευθερία Τζιάλλα - Μάντζιου. Εν συνεχεία έγινε αναπαράσταση της πορείας μαχόμε νης γυναίκας της Πίνδου και τραυματισμού ήρωος αξιωματικού Κ. Δαβάκη διοικητή αποσπάσματος της Πίν δου. Η αναπαράσταση έγινε από γυναίκες της Βουνοπλα γιάς τομέα ΚΕ.Φ.Ο. Ε.Ο.Π. σε συνεργασία με άν δρες της 8ης Μεραρχίας. Τέλος έγιναν χοροί και δεξίωση στην πλατεία χω ριού Φούρκας προς τιμή των προσκεκλημένων όπου ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Κώστας Μουτσούκης καλω σόρισε κι ευχαρίστησε όλους ς προσκεκλημένους. Τιμή και δόξα στη μνήμη της Ηπειρώτισσας Γυναίκας της ΠΙΝΔΟΥ! ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο χιλ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΑΙ ιι ΑΙΑ0Φ0 ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις σέσεον: Τηλ. (0653) και FAX: (0651) ΦΡ. ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΛ.: 031/ / Υπεύθυνος: ΠΑΝ. ΑΡ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ -Φοιτητικά μαθήματα -Αριστες δικές μας σημειώσεις -Τεράστιο αρχείο θεμάτων

7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 7 Μ7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΝΑ μετανάστες τη ζητούσαμε, κατ' αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ομαλή συγκατοίκηση. 0 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ Κατά τη διάρκεια καλοκαιριού, εκεί γύρω στο πανηγύρι μας, έρχονται πολλοί χωριανοί στο χωριό μας, αλλά και στα γύρω με μας γειτο νικά χωριά (Ρουψιά, Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο, Αγιο Κοσμά, Βήσσανη, Ωραιόκαστρο, Μαυροβούνι, Ανω Ραβένια, Μεσοβούνι κ.α.). Πανάρχαιο έθιμο και ζωηρή επιθυμία να γυρί ζουμε όλοι στο πάτριο έδαφος στη γενέθλια γη μας, τόσο από το εσωτερικό της χώρας μας όσο και από το εξωτερικό, έτσι γεμίζει το χωριό οι δρόμοι, οι ρούγες και τα σοκάκια. Με γλέντια, φιλικές συζητήσεις, αναμνήσεις και παλιές ιστο ρίες. Είναι κι αυτό ένας τρόπος ζωής μια ζωντα νή επικοινωνία. Καλωσορίσατε αγαπητοί φίλοι στον τόπο μας και καλή διαμονή πάντα με γέλιο χαρά και υγεία κι όταν έρθει η ώρα αποχαιρετισμού -αυτά έχει η ζωή- καλό κατευόδιο. Ευχαρίστως πληροφορούμαστε ότι οι εργα σίες στο Σταθμό ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Η όλη εργολαβία έχει ανατεθεί στις Τεχνικές Εταιρείες Μπέγκας - Θεμελιοδομή και προβλέ πεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Στο εν όλω έργο προβλέπονται: Υπόγειο τ.μ. ισόγειο τ.μ. και διάφοροι άλλοι βοηθη τικοί χώροι. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG 2 ύψους προϋπολογισμού 1,3 δισε κατομμυρίων. Είναι για την περιοχή μας, ένα ση μαντικό έργο επικοινωνίας των δύο λαών Ελλά δος και Αλβανίας και μια ακόμη νόμιμη δίοδος επικοινωνίας. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ! ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΡΟΜΩΝ Επειτα από πολλές και αντικρουόμενες από ψεις, σχεδόν διαμορφώθηκε ο χώρος γύρω από τον περίβολο της Παναγιάς στο Βοϊδομάτη κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Σαν σχολιαστής αυτής της στήλης θέλω να ευ χαριστήσω θερμώς όλους ς απανταχού Γεροπλατανίτες και φίλους μας, γιατί όλοι ς κα θένας με τον τρόπο και με τις δυνάμεις προσέφεραν είτε μικρά ή μεγάλα χρηματικά πο σά, είτε προσωπική εργασία με προθυμία. Ετσι για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι ενωμένοι κι αγαπημένοι τα πάντα γίνονται δυνατά. Πάντα επιτυχίες και καλά έργα νάχουμε σεβόμενοι και το περιβάλλον και την παράδοση. Μ ' απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων αποφασίστηκαν οι ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων Νομού μας. Γύρω από εμάς εγκρίθηκαν: Η δημοπρασία ( ), για την ανάδειξη αναδόχου Α) εκτέλεσης έργου: "Βελτίωση - ασφαλ τόστρωση δρόμου Γέφυρα Βοϊδομάτη - 31 επαρχιακή οδός" προϋπολογισμού δρχ. με ΦΠΑ. Β) Εγκριση πρακτικού ( ) δημοπρα σίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου: "Κατασκευή κέντρου υποδοχής και πλη ροφόρησης επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου, στη γέφυρα Βοϊδομάτη Δ.Δ. Κλειδωνιάς" προϋπολογισμού δρχ. με ΦΠΑ. Για το δρόμο Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι Ο Υ - ΓΕΡΟΠΑΑΤ Α Ν Ο Υ (μικρό κομμάτι χωρίς άσφαλτο) τι γίνε ται κύριε Δήμαρχε; Περιμένουμε κάποια ενημέ ρωση. ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Είναι ωραίες οι Αυγουστιάτικες νύχτες στο χω ριό, καθισμένοι στα πεζούλια στα κεφαλόσκαλα και στα σοκάκια χωριού, σιγοκουβεντιάζοντας και σιγοκουτσομπολεύοντας, για όλους και για όλα στις ανταύγειες ολόγιομου αυ γουστιάτικου φεγγαριού σιγοτραγουδώντας με τον ποιητή: "Πολλές φορές εκάθισα σε τούτα εδώ τα μέρπ πριν έμπει το φθινόπωρο, πριν βγει το καλο καίρι. Τότε που ο ήλιος χάνεται κι η μέρα σουροπώνει για να μεργεύουν τα θεριά και της καρδιάς οι πόνοι". ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με νέο Νόμο Κράς (Ν / ) νομιμοποιούνται χιλιάδες λαθρομετανά στες στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα μέτρο, που ουσιαστικά νομιμοποιεί χιλιάδες οικονομι κούς μετανάστες με συνοπτικές διαδικασίες κι έτσι θ α μπορούν ν' αποκτήσουν προσωρινή άδεια παραμονής εξάμηνης διάρκειας, αποφεύ γοντας την απέλαση και στη συνέχεια, να ζητή σουν τη νομιμοποίηση ς. Ετσι ένα μεγάλο πρόβλημα που μας ταλάνιζε εδώ και κάμποσα χρόνια βρίσκει τη σωστή λύση. Λύση που όλοι τόσο εμείς οι Ελληνες όσο και οικονομικοί ΤΟΑί.ΚΕ.Α.ν. Ο λόγος για το Διασυνοριακό Κέντρο Δημό σιας Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ) που άρχισε και λειργεί στο Δήμο μας στο ΚΑΑΠΑΚΙ, σε κτίριο δίπλα στο δημαρχείο σε συνεργασία με το Κ.Υ. Δελβινακίου και προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες σς κατοίκους Δήμου Καλπακίου. Βέβαια η λειργία ΔΙΚΕΔΥ που πέτυχε τη λειργία ο Δήμος προσφέρει μεγάλες ιατρικές υπηρεσίες. Αειτόυργεί με γιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων που καθημερινά από το Κ.Υ. Δελβινακίου βρίσκονται στο Καλπά κι. Στόχος Δήμου είναι η μόνιμη στελέχωση και λειργία Περιφερειακού Ιατρείου σε συνδυασμό και το ΔΙΚΕΔΥ σε μια περιοχή που αποτελεί κόμβο δύο Εθνικών οδών. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΟ ΑΗΜ0 ΜΑΣ Από το μήνα Ιούνιο έχει ξεκινήσει σς Νεγράδες και στη θέση Δήμητρα Δήμου μας η γεώτρηση για πετρέλαιο. Η εταιρεία Enterprise Oil που έχει αναλάβει το πρόγραμμα έχει μεγάλες ελπίδες, βάσει των γεωγραφικών γεωσκοπήσεων, που έχει πραγμα τοποιήσει ότι μπορεί να υπάρχει πετρέλαιο. Το γεγονός είναι ευχάριστο. Ας ελπίσουμε πως η γεώτρηση θα φέρει καλά αποτελέσματα για την περιοχή Νεγράδων, το Δήμο Καλπακίου το Νομό Ιωαννίνων και γενικά για τη χώρα μας, αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ... ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ Κάποτε συναντιόνσαν οι νοικοκυρές στις αυλόπορτες, για ν' ανταλλάξουν τα νέα της γει τονιάς και χωριού, να ψυθιρίσουν μυστικά που δήθεν έμαθαν για τις ζωές των άλλων, για χαρές, λύπες και να το διασκεδάσουν. Τώρα πά νε αυτά. Το ρόλο κουτσομπολιού και της κουτσομπόλας γειτόνισσας έχει αναλάβει η... τηλεόραση. Κάθε πρωΐ που συναντιώνται αδιά κριτα λένε τα πάντα και μαθαίνουν τα πάντα. Τα εγχώρια και τα ξένα. Πως αλλάζουν οι καιροί, τι καινούργια να πούμε εμείς κάθε δύο μήνες; ΤΟ... ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ ΑΓΕΛΑΑΑΣ Τελικά η τρελή αγελάδα ποιας εθνικότητας εί ναι; Αυτό ψάχνουν εδώ μέρες και μήνες οι επιστή μονες και μάλλον έχουν ακόμη δρόμο μέχρι να βρουν το γενεαλογικό δέντρο της τρελής αγε λάδας. Δρόμο να βρουν τον ταύρο πατέρα και την αγελαδίτσα μητέρα. Χάνονται στα ίχνη των προγόνων ς. Γιατί; γιατί αυτά τα συμπαθή τε τράποδα δεν έγιναν από φυσική αναπαραγωγή. Αϊντε να βρεις τώρα, από ποια χώρα εισήχθη, σε ποιο σωλήνα βρισκόταν το σπερματοζωάριο, αν ήταν μολυσμένο ή όχι και πάει λέγοντας. Αμ' η τροφή της; Εμείς μετατρέψαμε τις αγε λάδες από χορτοφάγα σε σαρκοφάγα, ταΐζο ντας τες με απαγορευμένα οστεάλευρα και κρεατάλευρα απομεινάρια άλλων αγελάδων, κι όλα αυτά στο Βωμό μικρότερου δυνατού οικονο μικού κόσς αδιαφορώντας για τον άνθρωπο, καταστρατηγώντας ς κανόνες υγείας και ασφαλείας. Πως λοιπόν να μη μας εκδικηθούν; Παλιότερα στα χωριά μας, γνωρίζαμε τα ζώα από μακριά (αυτός ήταν ο πατέρας κι αυτή η μάννα) κι ακόμη γνωρίζαμε το "σφαχτό" χω ριού μας και το τρώγαμε ευχαρίστως. Αν δεν γυρίσουμε πίσω στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής και αναπαραγωγής των ζώων, πάντα τρελά πράγματα θα συμβαίνουν στο πιά το μας και στη ζωή μας. ΣΑΝ... ΑΝΕΚΔΟΤΟ Διάβασα κάπου ότι είμαστε ένας παράξενος λαός. Και συμφώνησε φίλοι μου ρίστας πλέ ον, Ελληνας σ' όλα αλλά ζει εδώ και 4 0 χρό νια στην Ευρώπη. Ακου μου λέει: Προχθές πήγα στο ταχυδρομείο, να στείλω μια κάρτα στη σύζυ γο μου ότι έφθασα καλά κ.λ.π. Εκεί λοιπόν έζη σα μια σκηνή που αποτελεί μάλλον παγκόσμια Ελληνική πρωτοτυπία: σε όποια χώρα έχω επι σκεφθεί, ο δημόσιος υπάλληλος ευχαριστεί τον πολίτη που συναλλάσσεται μαζί. Εδώ στη χώρα μας ο πολίτης ευχαριστεί τον υπάλληλο, επειδή καταδέχτηκε να τον εξυπηρετήσει. Λοι πόν επειδή δεν τον ευχαρίστησα άκουσα να μου λέει "πάει χαλάσατε κι εσείς στο εξωτερικό που πήγατε" και μου'πε ξανά είμαστε ή δεν είυαστε παράξενος λαός; ΟΣΧΟΛΙ; ΙΉΙ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η Αντιγόνη και ο Βαλάντης Πάνου απέκτησαν το πρώτο ς παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ευχόμαστε να ζήσει. Ο Παύλος και η Ελένη Καλύβα απέκτησαν το τέταρτο παιδί ς. Ενα χαριτωμένο αγοράκι. Ευχόμαστε να ζήσει. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Στις 20/5/2001 ο Δημήτριος Κούγκλης και η Αμαλία Βιτωρά βάφτισαν στην εκκλησία της Αναλήψεως στη Θεσ/ νίκη τον χαριτωμένο γιό ς που πήρε το όνομα παπού Φίλιππος. Νουνά η κ. Βασιλική Παπαδοπούλου. Στη νουνά σς ευτυχείς γονείς στον παπού Φίλιππο που πήρε ακριβώς το όνομα και οι δύο Δημητρίου στις γιαγιάδες Ευνομία και Δέσποινα ευχόμαστε να αξιένει το όνομα. Για την καθυστερημένη αναγραφή της βάπτισης πιστεύουμε ότι ο ανταποκριτής μας παππούς καθώς και ο νεοφώτιστος θα μας συγχωρέσουν. Ο Κώστας και η Τόνια Κουφάλα βάπτισαν στις το αγοράκι ς και το όνομα αυτού Ανδρέας. Ευχόμαστε να ζήσει ο νεοφώτιστος, ευχές και σς παππούδες. ΓΑΜΟΙ Η Ράνια Μακαρίου κόρη Νικολάου και της Ευρύκλειας Μακαρίου παντρεύτηκε με τον Παύλο Μαυρογιώργο στο Μέτσοβο στις Θερμά συγχαρητήρια. Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένα. ΓΕΝΕΘΛΙΑ Η Ολγα Τσεκούρα κόρη Γεωργίου και της Κων/νας Μούκα, γιόρτασε τα γενέθλια της στο χωριό. Στο καφενείο χωριού έκοψε την τούρτα της μαζί με ς καινούργιους φίλους της, ς γονείς την γιαγιά της Αθανασία, συγγενείς και φίλους. Ποικίλα φαγητά στόλισαν το τραπέζι των γενεθλίων της. Η πλατεία χωριού γέμισε χαρούμενες φωνές, γέλια, αστεία, εγκάρδιες ευχές και παιδική ζωντάνια. Σε λίγο το κέφι άναψε και το μπουζούκι σκόρπισε τις νότες και αντήχησε παντού. Ακούστηκαν ωραία τραγούδια παλιά και καινούργια καντάδες από τις ταλαντούχες φωνές Τάσιου, Ισμήνης Μούκα των γονιών της Ολγας και των άλλων καλεσμένων. Ολοι ευχαριστήθηκαν και ενθουσιάστηκαν. Ευχόμαστε χρόνου τα 9 της να τα γιορτάσει πάλι στο χωριό. Να είναι πάντα ευτυχισμένη. Και στα 100. Α.Μ. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στην Αθήνα η Κλεοπάτρα Καραφλιά - Τζέρμπου και η κηδεία της έγινε στην Αθήνα Στις 5 Αυγούσ 2001, απεβίωσε στο χωριό ο συνταξιούχος αρτεργάτης Βασίλειος Θ. Ταλιούρης 93 ετών και η κηδεία έγινε πάνδημη στο κοιμητήριο δρυόφυ Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου. Στις 15 Αυγούσ 2001 απεβίωσε ο Δημήτριος Τσίνος 75 ετών συνταξιούχος ΟΓΑ και εκηδεύθει στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου. Συλλυπούμεθα βαθύτατα όλους ς συγγενείς. Ας είναι αιωνία η μνήμη ς. ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ Σε τροχαίο εφονεύθη ο Κωνσταντίνος Φ. Νικολός οδοντίατρος, ετών 29. Συλλυπούμεθα βαθύτατα ς γονείς κι όλους ς συγγενείς. Αιωνία η μνήμη. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Ο Βασίλης Γκούντας γιος Ανδρέα και της Γεωργίας Γκούντα ( Γεωργία Γκούντα κόρη Χρήσ Αιάπη) κατόπιν εξετάσεων πέτυχε σε καλή σειρά συνοριακός φύλακας. Συγχαρητήρια στον ίδιο και σς γονείς. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Η Αναγνωστοπούλειος Σχολή Κόνιτσας βράβευσε αριστούχους μαθητές σχολείων της Κόνιτσας και έδωσε υποτροφίες από το Κληροδότημα σε 23 επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ από τα Λύκεια της Κόνιτσας, με ποσό 1000 δολάρια στον καθένα στη μνήμη Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου, ο οποίος κατήγετο από το Πάπιγγο. Μεταξύ των βραβευθέντων φοιτητών είναι και ο δικός μας φοιτητής Γεώργιος Κολόκας γιος Λεωνίδα και της Λέτας Κολόκα εγγονός αειμνήσ Αριστοκλή Ταλιούρη (Κόντη) και της Χρυσούλας Ταλιούρη, φοιτητής της Σχολής Ευελπίδων. Θερμά συγχαρητήρια στον αριστούχο φοιτητή Γεώργιο Λ. Κολόκα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Η Χαρίκλεια Μεντή από το Μαυροβούνι και ο Ευάγγελος Νάνης πάντρεψαν το γιό ς Μιχάλη με την εκλεκτή της καρδιάς την Κυριακή Ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα Μαλτέζου στην Εκάλη και γλέντησαν μέχρι πρωϊας με ηπειρωτικούς χορούς. Να ζήσουν ευτυχισμένοι. Ρούλα Γραμμόζη ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε θερμά τον ανηψιό μας Φώτιο Χ. Τζέρμπο (γιό Παπά Χαράλαμπου Τζέρμπου) γναθοπροσωπικό χειρουργό για την αναγόρευση ως διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών ευχόμενοι και σ' ανώτερα. Οι θείοι Πέτρος και Αφρούλα Φ. Τζέρμπου ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η Ρίτσα Λέτσιου με δικά της έξοδα κατασκεύασε μια βρύση στον Αγιο Παντελεήμονα στη μνήμη πατέρα της Χρήσ Β. Λέτσιου. Η Μαρία και ο Γιώργος Τσιρίκος επίσης κατασκεύασαν με δικά ς έξοδα μια βρύση στο χώρο της Παναγιάς στο Βοϊδομάτη στη μνήμη των γονιών ς Χρήσ και Ελένης Τσίνου. Θερμά συγχαρητήρια. Πάντα έργα ευποίί'ας να γίνονται. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Περιμένοντας τα αποτελέσματα τον Πανελληνίων εξετάσεων παρακαλούμε να ενημερωθούμε για ς επιτυχόντες προς αποφυγή παρεξηγήσεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Από ς παρακάτω συμπατριώτες και φίλους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενισχύσεις για την έκδοση της εφημερίδας: Διαμαντής Γεώργιος Ζήκος Κων / νος Ταλιούρη - Κρέτση Ελένη Βακόλα Αννα Μαλισόβας Σταύρος Ταλιούρη - Τατάκη Κων /να Κρέτση - Σκόντρα Γιολάντα Κρέτσης Χρήστος Μονέδα Σταματία Ιωάννου Ιωάννης Παναγή - Σταυρίδη Κούλα Παπαχρήστος Σταύρος Νίτσιος Κων/νος Ψαράκη Μ αγδαλινη Ψαράκη - Μαυροειοάκου Αλέκα Καλύβας Παύλος Ιωάννου Σταύρος Καλύβας Μιχάλης Κουφάλας Κων /νος Τζέγκα - Πουλιού Σπυριδούλα Καλύβας Γεώργιος Μονέδα Φρειδερίκη Κέντρος Μάνθος Νίκου Βασίλειος Δελιμήτρος Ευάγγελος Λυκομάνης Θεόδωρος Χαβάς Σπύρος Μπούρης Γεώργιος Κωνσταντίνου Ηλίας Πασχάλης Παναγιώτης Τζέγκα - Κυρολίβανου Θεοδώρα Γαϊτανίδης Ευάγγελος Μούκα Αθανασία Δημητρίου Ανώνυμος αριθ. αποδ Βασδέκη - Χαντζαροπούλου Μιράντα Νάσσης Δημήτριος Νίκου Κων /νος Η Γκιολέκα - Μαγουλά Βάντα εις μνήμη πατρός της Χρήσ έδωσε για την έκδοση της εφημερίδας το ποσό των δρχ. Η Θεανώ Γκιολέκα εις μνήμη συζύγου της Χρήσ έδωσε για την έκδοση της εφημερίδας το ποσό των δρχ. Η Σία Μούκα Δημητρίου προσέφερε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. στη μνήμη συζύγου της αειμνήσ δασκάλου Δημητρίου (Τάκη) Μούκα. Η Κούλα Τσατσιά - Καλτσούνη εις μνήμη των γονέων της Γεωργίου και Ολγας Καλτσούνη, αδελφού της Θ. Καλτσούνη και της νύφης της Τερέζας, προσέφερε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. Η Οικογένεια Πέτρου και Νίκης Κουφάλα στη μνήμη αδελφού της Ευαγγέλου Μονέδα, της ανηψιάς της Παρασκευής και πατέρα της Μηνά Μονέδα, προσέφερε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. Ο Θεόφιλος Κοντονάσιος στη μνήμη γιου Θωμά Κοντονάσιου έστειλε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. Η εφημερίδα μας ς ευχαριστεί όλους. Αιωνία η μνήμη ς. Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί co όνομα θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Και δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 Τ.Κ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Ανδρέας: Ανατολής 21 Περιστέρι Τ.Κ ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΣΑΝ ΠΑΡΑΚΕΡΑ Τα παλιά τα χρόνια. ( ύδρευση γινόταν από τα πηγάδια. Ενα από αυτά το πιο μεγάλο είναι η σαλαμπουριά. Η παράδοση έλεγε ότι όποιος ξένος έπινε νερό από αυτήν θα παντρευόταν στο Γεροπλάτανο. Τώρα όμως φαίνεται πως το νερό αυτό είχε και άλλες ιδιότητες όπως όποιος έπινε νερό από αυτήν δεν γέραζε. Τώρα που πίνουμε νερό από το δίκτυο και όχι από την σαλαμουριά γεράζουμε πιο γρήγορα όπως οι συγχωριανοί μας Νίκου Βασίλειος και Πάνου Νικόλαος που πήραν σύνταξη πριν συμπληρώσουν τα 50 ς. Τους εύχομαι πάντως να είναι καλοφάγωτη και ας πίνουν καμιά φορά νερό από την σαλαμουριά μπας και ξανανιώσουν. Αντε και στα δικά μου. Βασίλειος Μούκας

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. 7 ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ. Το πρωί της Κυριακής 19. Η νέα Δημοτική αρχή του. Από τις 9 και

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. 7 ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ. Το πρωί της Κυριακής 19. Η νέα Δημοτική αρχή του. Από τις 9 και 7 ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου 2015, η πλατεία του Διονύσου γέμισε χαρούμενες παιδικές φωνές και ενθουσιασμένους ποδηλάτες/σες. Η νέα Δημοτική αρχή του Ορχομενού διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Με αυτό το ημερολόγιο το χωριό και ο σύλλογος στέλνουν τις ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Είναι οι Αναμνήσεις ενός Χωριού όπως τις κατέγραψαν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Σε μια σεμνή αλλά ζεστή εκδήλωση, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ορχομενού βράβευσε τους

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους»

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Γ και ΣΤ Τάξη 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία είναι μια συνεργασία της Γ Τάξης και ΣΤ Τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν!

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! -Τα µέλη και οι φίλοι της Φ.Α.Τ.Α. στη διάρκεια της ετήσιας χοροεσπερίδας του συλλόγου - ιοργανώθηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου στο κέντρο «Υδροχόος», όπου βραβεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Christmas collection 2015

Christmas collection 2015 Χριστούγεννα 2015 Christmas collection 2015 Tailor made gifts Χριστούγεννα σημαίνουν γιορτές, μυρωδιές, μουσική, πολύχρωμα λαμπιόνια, στολίδια, δώρα, οικογενειακές στιγμές και πάνω από όλα χαρούμενη διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, Κοζάνη, 50100 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461350435 Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-21:00, Ιούλιος & Αύγουστος 08:00-16:00

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου τρόπο Είμαστε τα παιδιά της 1 ης ομάδας Είμαι η Πωλίνα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948 Page 6 of 11 Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λ.Κύπρου 68, Αργυρούπολη Πληρ. Δέσποινα Δεσύπρη Τηλ. 2132018700, φαξ. 210-9902045 Αργυρούπολη 19-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Άνοιξη 2009 Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και μέλη του συλλόγου μας, Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες ευχές του Δ.Σ. προς όλους σας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας με

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα