κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 39 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ Μ ε ξεχωριστή χ α ρ ά, τά ξη, αγαλλίαση κ α ι σ' ευ χάριστο κ λ ί μ α έγινε κ ι εφέτος το πανηγύρι μας στη μνήμη Μεγαλομάρτυρος κ α ι Ιαματικού Παντελεήμονος (27 Ιου λίου). Εφέτος όλως ιδιαι τέρως κράτησε τρεις μέ ρες με φρενίτιδα χορού από το βράδυ μέχρι το πρωΐ. Τ ο ε σ π έ ρ α ς έγινε ο Μέγας Εσπερινός, στον Αγιο Παντελεήμονα, κα θαρός ευπρεπισμένος κ α ι στολισμένος ο Ιερός Ν α ός με την φροντίδα π α π α - Τηλέμαχου κ α ι της ακούραστης Εκκλησια στικής Επιτροπής. Την ί δ ι α μ έ ρ α το πρωΐ, έγινε η Θ ε ί α Λειργία με ς ιερείς Π α π α - Τ η λέμαχο κ α ι Π α π α - Δήμο από Κ λ ε ι δ ω ν ι ά. Ε π α κ ο λούθησε α ρ τ ο κ λ α σ ί α των οικογενειών ( Σ. Ο Ι Κ Ο ΝΟΜΟΥ - Ε. ΛΕΤΣΙΟΥ Δ Η Μ. Ν Α Σ Σ Η ) κ α ι έγινε το πατροπαράδοτο κέρα σ μ α με ρ α κ ί λουκούμι και νερό. Εφέτος η Ε. Λ έ τσιου προσέφερε σ* όλους γλυκά κ α ι αναψυ κτικά σς προσκυνητάς. Ενα πλήθος προσκυ νητών χωριανών - συγχω ριανών και κοντοχωριανών ταξιδιωτών (δεν θ' α ν α φ έ ρ ω ονόματα γιατί θ α γέμιζε η εφημερίδα). Αλλά θα τονίσω ότι όλοι ήρθαν προσκυνητές, πρώτα - πρώτα οι μόνιμοι κάτοικοι χωρίου μετά οι ταξιδιώτες από Ιωάννι να - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Γερμανία - Βέλγιο (εσω τερικό κ α ι εξωτερικό χω ριανοί φίλοι συγγενείς γα μ π ρ ο ί - νύφες - παιδιά από Κ έ ρ κ υ ρ α - Αγρίνιο Ασπρα Σπίτια - Καστοριά - Γιαννιτσά κι από κάθε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητέ συγχωριανέ και φίλε αναγνώστη Η εφημερίδα μας προσπαθεί σε κάθε έκδοση της να γί νεται καλύτερη, για να δημιουργηθεί μια νέα εποχή στο χω ριό μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Χρειάζεται όμως και τη συμπαράσταση σου. (Σε κείμενα, ποιήματα, ιστορίες, νέες ιδέες, διαφημίσεις, παλιές φωτο γραφίες κ.λ.π.) και φυσικά και την προαιρετική σου οικονο μική ενίσχυση. Κείμενα πολιτικού περιεχομένου τ' αποφεύ γουμε. Τα δημοσιευόμενα (ενυπόγραφα πάντοτε) κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη την εφημερίδα μας και συνεπώς δεν μας δεσμεύουν. Επί πλέον κείμενα ανώνυμα, ή με ψευ δώνυμο ή με ψευδεπώνυμο θα'χουν την μεταχείριση που ς αρμόζει... αφού και οι ίδιοι οι συντάχτες ς ντρέπο νται να βάλουν το επώνυμο ς και τα λοιπά στοιχεία (Δ/ νση τηλέφωνο κ.λ.π.). Επίσης για τη στήλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ (βαπτίσεις, γ ε ν ν ή σ ε ι ς, γάμοι, θάνατοι, δ ι ο ρ ι σ μ ο ί, π ρ ο α γ ω γ έ ς, αλλαγή διεύθυνσης, προσφορές στη μνήμη κ.λ.π.) σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για να μη γίνονται λάθη παραλείψεις και παρεξηγή σεις. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΟΥΜΕ. Η Φ.τ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Α π ό την αρτοκλασία στον Αγιο Παντελεήμονα. κομμάτι της χωράς μας πουναι ταξιδεμένοι ή εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ νητές πανηγυριστές (από Ρουψιά, Αγ. Κ ο σ μ ά, Ω ρ α ι ό κ α σ τ ρ ο, Βασιλικό, Α ν ω Ραβένια, Κ α λ π ά κ ι κ ι από άλλα χ ω ρ ι ά προσευ χήθηκαν μαζί μας και ζή τησαν την χάρη Αγίου Παντελεήμονος. Ο λ α κα τά τάξιν κ α ι τυπικά έγι ναν. Ευχές, φιλιά, αγκα λιάσματα, συγκινήσεις. Σ τ η γενέθλια γη μας γινό μαστε πιο δυνατοί πιο αν θρώπινοι. Τ ο βράδυ στο μ ε σ ο χ ώ ρ ι (είπαμε τρεις βραδιές) έγινε τρικούβερτος χο ρός, γλέντι με άριστη εξυ πηρέτηση από το νέο κ α τάστημα της οικογενείας Κ.ΛΙΑΠΗ. Τ ο κλαρίνο δικού μας Β Α Λ Α Ν Τ Η με την πα ρ έ α έδωσε τον καλύ τερο εαυτό μοιρολό για, Πωγωνίσιους Ζαγορίσιους - τσάμικους χορούς και τραγούδια παλιά ζω ντάνεψαν στον πλάτανο κ ι αντηχούσαν πέρα στα κ α ταπράσινα Μαρίνια με μ ι α νυχτιάτικη δροσιά πουλεγες ποτέ μην ξημερώσει. (Νύχτα απόψε ποτέ μη τε λειώσεις...) Την Κ υ ρ ι α κ ή έγινε κ α ι η Συνέχεια στην 4 η σελίδα ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ ΣΤΟΝ ΒΟΪΛΟΜΛΤΗ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος γιορτάσαμε το 15Αύγουστο στη μικρή μας εκκλησίτσα στην Παναγιά μας, στο Βοϊδομάτη με κα τάνυξη, μέσα σ' ένα κατα πράσινο περιβάλλον. Εγινε το πρωΐ η θεία λει ργία, μετά αρτοκλασία και δοξολογία. Πολλοί χω ριανοί προσκυνητές, ταξι δεμένοι, φίλοι, κοντοχωριανοί και μακρινοί, ενώσαμε τις δεήσεις μας και παρακα λέσαμε τη Θεομήτορα να μας έχει καλά εμάς κι όλο τον κόσμο. Μετά στρώσαμε κοινό τραπέζι στον ήδη διαμορ φωθέντα χώρο γύρω από την Παναγίτσα μας με φαγη τά από τα σπίτια μας, καθέ νας τα δικά (πίτες, ψητά, γλυκά, πιοτά) κι αφού τα κά ναμε όλα κοινά, φάγαμε όλοι μαζί, σαν μια χαρούμε νη μεγάλη οικογένεια, αγα πημένοι αδελφωμένοι σαν μια γροθιά κι ήπιαμε κρύο νερό από τον Πηγαδούλι μας, ενώ τα βιολιά -χωρίς μεγάφωνα- έπαιζαν παλιούς ηπειρώτικους σκοπούς και τραγούδια κι αχολαλούσαν πέρα οι ρεματιές κι όλος ο Βοϊδομάτης. Κάτω εκεί, στα σκιερά πουρνάρια, σε μια μαγεμένη φύση, ιίισ'ίίξαν για Συνέχεια στην 4η σελίδα

2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΙΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟ ΤΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ Γεννημένος μ π ρ ο σ τ ά α π ό 9 3 χρόνια πέθανε στο χω ριό μας ο αξέχαστος Μ π ά ρ μπα Β α σ ί λ η ς Τ α λ ι ο ύ ρ η ς. Π έ θανε σαν ευλογία Θ ε ο ύ στο π α τ ρ ι κ ό σπίτι ε κ ε ί που γ ε ν ν ή θ η κ ε μ ε γ ά λ ω σ ε, που παντρεύτηκε π ο υ μ ε γ ά λ ω σαν τα π α ι δ ι ά. Ε κ λ ε ι σ ε γ α λ ή ν ι α τα μάτια ό π ω ς γ α λ ή ν ι α και έντιμα έ ζ η σ ε σ ε ό λ η την ζ ω ή. Κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ς α π ό τ α β ά σ α ν α της ζ ω ής α λ λ ά κ α ι α π ό τα α δ υ σ ώ πητα χ ρ ό ν ι α των γ η ρ α τ ε ι ώ ν τα δ ύ ο τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό νια α ρ ρ ώ σ τ η σ ε ς Μ π ά ρ μ π α Βασίλη α λ λ ά τριγυρισμένος α π ό την α γ ά π η και σ τ ο ρ γ ή των π α ι δ ι ώ ν σ ο υ σ ο υ α π ά λ υ ναν τον α ν θ ρ ώ π ι ν ο π ό ν ο και έφυγες α π ό ό λ ο υ ς μ α ς με την ί δ ι α γ α λ ή ν ι α π ρ α ό τ η τ α που είχες και στην ζ ω ή σ ο υ. Θυμούμαι γαλήνιος και όταν συνταξιούχος στο κα φ ε ν ε ί ο χ ω ρ ι ο ύ έ π α ι ζ ε ς χ α ρ τ ι ά με ς σ υ ν ο μ ή λ ι κους σου έφυγαν όλοι α π ό κοντά μ α ς. Εφυγες α μ ο ύ c τ ά κ ο π α λ ι κ ά ρ ι α π ό το χω ρ ι ό π α ί ρ ν ο ν τ α ς ό π ω ς κ α ι τό σοι ά λ λ ο ι τον π ι κ ρ ό της ξενιτειάς δ ρ ό μ ο ά γ ν ω σ τ ο ς στην απρόσωπη Θεσσαλονίκη μπήκες στην σ κ λ η ρ ή δ ο υ λ ε ι ά φ ο ύ ρ ν ο υ μισό αιώ ν α σ κ λ η ρ ή δ ο υ λ ε ι ά, ούτε Κ υ ρ ι α κ έ ς ο ύ τ ε σ χ ό λ ε ς. Το Π ά σ χ α κ α ι τα Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α ήταν ο ι π ι κ ρ ό χ ο λ ε ς γιορτές της δ ο υ λ ε ι ά ς σ ο υ τότε ήταν ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο ς π ό ν ο ς και η ν ο σ τ α λ γ ί α π ο υ σ ο υ ήταν α β ά σ τ α χ τ ε ς στην ψυχή σ ο υ το π α τ ά ρ ι φ ο ύ ρ ν ο υ που ήταν το δ ω μ ά τ ι ο σ ο υ ήταν ένας άλλος ανθρώπινος Γ ο λ γ ο θ ά ς και ό μ ω ς έντιμος οικογενειάρχης ν α μεγαλώ σ ε ι ς τα π α ι δ ι ά σ ο υ ν α γίνουν κ α λ λ ί τ ε ρ α υ π έ μ ε ν ε ς τα π ά ντα. Α π ε κ α τ έ σ τ η σ ε ς τα παι δ ι ά σ ο υ το ό ν ε ι ρ ο κ ά θ ε γ ο ν ι ο ύ έγινε π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τα. Ησουν για όλους μας Μ π ά ρ μ π α Β α σ ί λ η κ α λ ό ς χω ρ ι α ν ό ς σ ε ό λ ο υ ς ήταν γνω σ τ ό το π ό σ ο υ ς χ ω ρ ι α ν ο ύ ς β ο ή θ η σ ε ς είτε ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά είτε η θ ι κ ά π ο υ και αυτοί με τά α π ό σ έ ν α ή λ θ α ν στην α φ ι λ ό ξ ε ν η στην α ρ χ ή γ ι ' α υ τούς π ό λ η ν α β ρ ο υ ν ο π ο υ δήποτε μια δ ο υ λ ε ι ά. Το μι κ ρ ό φ ο ύ ρ ν ο υ π α τ ά ρ ι έγινε τ ό π ο ς φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς για πολλούς συγχωριανούς μας. Το ν α β ο η θ ά ς κ ά π ο ι ο ν χ ω ρ ι α ν ό το θ ε ω ρ ο ύ σ ε ς χ ρ έ ο ς και χ ρ έ ο ς ι ε ρ ό. Α υ τ ή ήταν η ψυχή σ ο υ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΜΠΟνΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιιικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ Στην ζ ω ή σ ο υ π ό ν ε σ ε ς α π ό π ό ν ο α β ά σ τ α χ τ ο είχες την ατυχία ν α χ ά σ ε ι ς π ο λ υ α γαπημένα σου πρόσωπα. Τα παιδιά σου όμως σου έδω σ α ν σ τ ο ρ γ ή α γ ά π η και κου ρ ά γ ι ο γι α υ τ ό έφυγες α π ό κοντά μ α ς τ ό σ ο γ α λ ή ν ι α. Εμείς σ α ν χ ω ρ ι α ν ο ί 8 α σ ε θ υ μ ό μ α σ τ ε με α γ ά π η. Ο χ ρ ό ν ο ς ν α α π α λ ύ ν ε ι τον π ό ν ο των παιδιών σ ο υ. Α ς είναι ε λ α φ ρ ύ το χ ώ μ α που σ ε σ κ έ π α σ ε. Α ι ω ν ί α σ ο υ η μνήμη. Η λ ί α ς Ιωάννου Γεροπλάτανος Μ Η Τ Σ Ο Σ ΤΣΙΝΑΣ Γεννημένος στην κ α λ ύ β α της στάνης α ξ έ χ α σ τ ε Μ ή τ σ ο γ ν ώ ρ ι σ ε ς α π ό μ ι κ ρ ό ς την δ ύ σ κ ο λ η ζ ω ή των κ ο π α δ ι ώ ν σου. Εμεινες π ε ν τ ά ρ φ α ν ο ς ίσως και δ ε ν γ ν ώ ρ ι σ ε ς κ α θ ό λ ο υ τον π α τ έ ρ α σ ο υ και μπήκες στην ζ ω ή σ τ α β ά σ α ν α της όταν και τότε α κ ό μ η π α ι δ ι ά της ηλικίας σ ο υ κοι μόταν έστω και φτωχικά σ ' ένα α ν α μ έ ν ο τ ζ ά κ ι ε σ ύ έγι ν ε ς το παιδί λ ό γ γ ο υ β ο υ ν ο ύ κ ά μ π ο υ β ο σ κ ώ ντας το κ ο π ά δ ι. Η πέτρα β ο υ ν ο ύ ήταν το μ α ξ ι λ ά ρ ι σου. Το μυρωμένο α γ ρ ι ό χ ο ρ τ ο της π λ α γ ι ά ς ήταν το σ τ ρ ώ μ α σ ο υ το α π έ ρ α ν τ ο ο υ ρ α ν ο ύ ήταν η κ ο υ βέρτα που όταν σ' έπιανε ο γ λ υ κ ό ς ύπνος των π α ι δ ι κ ώ ν σου ονείρων σε νανούριζαν μ ε λ ω δ ι κ ά τα κ ο υ δ ο ύ ν ι α κοπαδιού σου. Στην ζ ω ή σ ο υ είχες δ υ ό ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ Κ Α Σ ΠΑΡΟΔΟΣ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων πού υπογράφουν. & ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙ0Σ ΛΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: και μ ο ν α δ ι κ έ ς α γ ά π ε ς κ α θ ά ρ ι ε ς και οι δ υ ό γιατί ήταν και ο ι δ υ ό δ ε μ έ ν ε ς με την ο μ ο ρ φιά Β ο υ ν ο ύ κ α ι κ ά μπου. Λ ά τ ρ ε υ ε ς την ο ι κ ο γ έ νεια σου παθολογική αγάπη για το κ ο π ά δ ι σ ο υ. Πιστή σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς στην ζ ω ή σ ο υ η γυ ν α ί κ α σ ο υ που σ τ ά θ η κ ε δ ί πλα σ ο υ ά γ γ ε λ ο ς κ α ι π α ρ ή γ ο ρ ο ς σ ε ό λ ε ς τις δ ύ σ κ ο λ ε ς στιγμές της ζ ω ή ς σ ο υ. Μ ε γ ά λ ω σ ε ς τα π α ι δ ι ά σ ο υ τα π ά ν τ ρ ε ψ ε ς και τότε σ ε β ρ ή κ ε το κ α κ ό. Ε χ α σ ε ς τον γ α μ β ρ ό σου παλλικάρι στο ά ν θ ο ς της ηλικίας. Α β ά σ τ α χτος ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο ς π ό ν ο ς. Σ τ ά θ η κ ε ς στην κ ό ρ η σ ο υ και στα δ υ ό ο ρ φ α ν ά ε γ γ ό ν ι α σ ο υ ε σ ύ και η γ υ ν α ί κ α σ ο υ ο γυιός σ ο υ φ ύ λ α κ α ς ά γ γ ε λ ο ς ώστε ν α ξ ε π ε ρ α σ τ ε ί ο πό νος. Α λ λ ά και β ο ή θ η σ ε ς ό σ ο μ π ό ρ ε σ ε ς και μ ά λ ι σ τ α α ρ κ ε τ ά γ ι α ν α ζ ή σ ο υ ν και τα εγγόνια σου να μεγαλώσουν α π α λ ύ ν ο ν τ α ς τον π ό ν ο της ορφάνιας. Εκεί που σ ε θ α ύ μ α ζ α α ξ έ χαστε Μ ή τ σ ο ήταν η α γ ά π η που είχες και για το κ ο π ά δ ι σου. Εκεί ήσουν α π ό λ υ τ ο ς ήσουν μ ε θ ο δ ι κ ό ς ή θ ε λ ε ς το κ ο π ά δ ι σ ο υ ν α είναι το πρώ το και στην π α ρ α γ ω γ ή και στην ο μ ο ρ φ ι ά. Δ ε κ ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α στο Β ο ϊ δ ο μ ά τ η είχες το κ ο π ά δ ι σ ο υ δ ί π λ α α π ό την Π α ν α γ ί α ίσως α π ό την σεπτή μορφή της α ν τ λ ο ύ σ ε ς την δ ύ ν α μ η και ά ν τ ε ξ ε ς στον ανθρώπινο πόνο η απόλυτη ησυχία Ρ ο υ μ α ν ι ο ύ σ ' έ φ ε ρ ν ε πιο κοντά στο θ ε ί ο ήταν τ ώ ρ α το μ α ξ ι λ ά ρ ι σ ο υ το τ α π ε ι ν ό ε κ κ λ η σ ά κ ι της Π α ν α γ ί α ς, το καντήλι που τρεμόσβηνε αναμμένο από το χ έ ρ ι της γ υ ν α ί κ α ς σ ο υ στις ά γ ρ ι ε ς χειμωνιάτικες νύχτες σ ο ύ δ ι ν α ν κ ο υ ρ ά γ κ και δ ύ ν α μ η. Και ό τ α ν ο ι ά λ λ ο ι κτηνο τ ρ ό φ ο ι με την πρώτη φθινο πωρινή μ π ό ρ α ο δ η γ ο ύ σ α ν το κ ο π ά δ ι ς σ τ ο χειμω νιάτικο μαντρί ε σ ύ τ ά χ ε ς σ τ ο γ ρ έ κ ι και τα σ κ ά ρ ι ζ ε ς στα άγρια μεσάνυχτα. Τα κ ο υ δ ο ύ ν ι α κ ο π α δ ι ο ύ σ ο υ σ κ ό ρ π ι ζ α ν γ λ υ κ ι ά με λ ω δ ί α στην χλωμή φ θ ι ν ο π ω ρινή νύχτα. Η σ ο υ ν ο τ ε λ ε υ τ α ί ο ς που κ ρ ά τ η σ ε ς την π α ρ ά δ ο σ η κ ο π α δ ι ο ύ ε κ α τ ο ν τ ά δ ω ν χρόνων. Τα τελευταία χρό νια της ζ ω ή ς σ ο υ σ τ ά θ η κ α ν πολύ βασανιστικά εσένα τον ε λ ε ύ θ ε ρ ο τον ά ν θ ρ ω π ο που γ ύ ρ ι ζ ε ό λ ε ς τις β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς τα λ α γ γ ά δ ι α ς κ ά μ π ο υ ς τα ά γ ρ ι α ρ ο υ μ ά ν ι α. Ο σωματικός σου πόνος σε κ α θ ή λ ω σ ε σ τ ο κ ρ ε β ά τ ι έφυ γ ε ς α π ό κοντά μ α ς α ν ή μ ε ρ α της Π α ν α γ ι ά ς. Το α π ό γ ε υ μ α η κ α μ π ά ν α Α ϊ Ν ι κ ό λ α ακούστηκε αλλιώτικα λυπη τ ε ρ ά. Ο ήχος της α ν ή γ γ ε ι λ ε τον θ ά ν α τ ο σ ο υ και α κ ο ύ σ\ ηκε π έ ρ α μ α κ ρ ι ά. Κ α ι τότε Τ' ά κ ο υ σ α ν π έ ρ α τα λ α γ γάδια και δ ά κ ρ υ σ α ν οι ρεματιές γιατί σ ε γ ν ώ ρ ι ζ α ν με τ α κοπάδια που γ ύ ρ ι ζ ε ς κοντά σ' α υ τές. Την ά λ λ η μ έ ρ α ό λ ο ι μας είμαστε ε κ ε ί στον Α ϊ Ν ι κ ό λ α. Δ ί π λ α στην ο ι κ ο γ έ ν ε ι α σου. Τ ρ α γ ι κ έ ς φ ι γ ο ύ ρ ε ς η γυναίκα σου η κόρη σου ο γυιός σ ο υ η νύφη σ ο υ τα εγ γ ό ν ι α σ ο υ. Είμαστε ε κ ε ί γ ι α ν α σ ο υ πούμε το σ τ ε ρ ν ό αντίο οι σ υ γ γ ε ν ε ί ς σ ο υ οι φί λ ο ι σ ο υ ο λ ό κ λ η ρ ο το χ ω ρ ι ό. Α ι ω ν ί α σ ο υ η μνήμη ε λ ε ύ θ ε ρ ε ά ν θ ρ ω π ε β ο υ ν ο ύ και κ ά μ π ο υ. Α ς είναι α λ α φ ρ ύ το χ ώ μ α που σ ε σ κ έ π α σ ε. Η λ ί α ς Ιωάννου Γεροπλάτανος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟ^-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ Αλαυμινοκαχασκεναί - Σώηροκατασκευαί ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος ό ρ ο φ ο ς ) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Π Α Λ Λ Η Ν Η ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Η Λ. 66Α5.%7 &

3 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ Τύχη αγαθή με έφερε πριν από μερικά χρόνια στο Πωγώνι... Επαφή μ' ένα κόσμο που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό ήθη κι έθιμα, παραδόσεις της καθημερινότητας αλλά και ξέρει να γλεντάει με την καρδιά χωρίς να αφήνει ευκαιρία να πάει χαμένη... Θυμάμαι χαρακτηριστικά, Δεκαπενταύγουστος 1997, αρκετά συγκρατημέ νος κατηφόριζα στο χωμα τόδρομο για την Παναγιά, ενώ το "φρενάρισμα" γίνο νταν ακόμη πιο έντονο από τις λακούβες που έβρισκα μπροστά μου. Ό λ α αυτά για λίγα λεπτά αφού μόλις ανη φορίσαμε πεζή προς την Πα ναγίτσα όλα ξεχάστηκαν με μιάς. Η πρώτη εντύπωση που κρίνει εν πολλοίς και το απο τέλεσμα όπως λένε, με είχε κερδίσει. Κάτω α π ' τα βαθύσκιωτα δέντρα ένα ξωκκλήσι χωρίς ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα και με την πα ραφωνία κόκκινου τσί γκου έδενε αρμονικά με το περιβάλλον και ανάβλυζε μια αυθόρμητη αίσθηση λι τής ομορφιάς και διάχυτης θρησκευτικότητας που τόνι ζε εμφαντικά η "πέτρινη" σίγουρη φωνή Παπά Τηλέμαχου. Ανθρωποι απλοί, καθημε ρινοί με τα γιορτινά ς αντάλλασσαν ευχές χαμη λόφωνα στο χωμάτινο προ αύλιο και άλλαζαν αυτομά τως ύφος μόλις προσπερ νούσαν το κατώφλι της Πα ναγιάς. Λίγη ώρα αργότερα, στην αρτοκλασσία στο ξέφωτο νέα έκπληξη με περίμενε κα θώς εκατοντάδες άτομα έψελναν "... πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού..." Χαλάρωμα, κοσμικότητα στη συνέχεια με ς χωρια νούς να προσφέρουν σ' όλους λουκούμι ενώ στ' άλ λο χέρι υπήρχε ήδη το αντί δωρο που μας έδωσε ο Πα πα - Τηλέμαχος. Ευχές, αγκαλιάσματα, φι λιά, επιφωνήματα χαράς για ς παλιούς φίλους που βρέθηκαν μετά από χρόνια αλλά και ξεχωριστή συγκί νηση για ς ξενιτεμένους που έδωσαν το παρόν στο αντάμωμα της Παναγιάς Βοϊδομάτη. Φαγητά, παραδοσιακές πίτες που απλώθηκαν σς πάγκους και τα τραπέζια, κρασιά, μπύρες και ρετσίνες τσουγκρίσματα και νέες ευ χές ανέβαζαν το δείκτη κεφιού και απομάκρυναν ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟΥ ΒΟΪΑΟΜΛΤΗ Στη φωτογραφία διακρίνονται οι: Κ. Κούρος, Κ. Γκούμας, Φ. Κούγκλης και Σ. Οικονόμου καπως ς φτερωτούς επι σκέπτες που πέταξαν τιτιβίζοντας και αναζήτησαν κα ταφύγιο στα κλαδιά άλλων δέντρων... Αποκορύφωμα γλε ντιού με την κομπανία που έπαιζε κυρίως παραδοσια κά τραγούδια χωρίς μικροφωνικες ευτυχώς Από τότε μέχρι και σήμε ρα ούτε μια στιγμή δεν αμφιταλαντεύτηκα για το που θέλω να βρεθώ ανήμερα Δεκαπενταύγουσ, αντιθέτως το επιζητώ με ξε χωριστή χαρά να είμαι μαζί και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εφέτος ο κόσμος ήταν δι πλάσιος, από πολλά σημεία Νομού και όχι μόνο Γεροπλατανίτες! Ο απίστευτα πανέμορφος συγκερασμός συνεύρεσης βαθειά και μη θρησκευόμε νων, απλών επισκεπτών, πε- ( ρίεργων, γλεντζέδων είναι κατι το ατόφιο που δεν χρειάζεται επεξήγηση και κατανόηση. Ας το χαρούμε ως έχει!!! Και χρόνου νάμαστε καλά!!! ΧΑΡΗΣ ΔΑΦΛΟΣ ΑΥΝΑΜΗ ΑΠ' ΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ τ ί Ρ Ο μυθικός Ανταίος, ήταν γιος της Γης και δεν μπορού σε -λέει ο μύθος- να τον νικήσει κανείς, γιατί έπαιρνε δύναμη από τη μητέρα Γη. Μόνο εάν δεν πατούσε στη γη μπορούσε κάποιος να τον νικήσει. Ετσι, όταν κάποτε ο Ηρακλής πάλευε μαζί, δεν μπορούσε να τον νική σει, εφ' όσον τα πόδια πατούσαν στη γενέθλια γη κι έπαιρνε δύναμη από τη μητέρα. Οταν ο Ηρακλής τον σήκωσε ψηλά κι έχασε την πηγή απ' όπου έπαιρνε δύναμη, τον νίκησε. Ετσι κι εμείς οι ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΕΣ, μακριά από το Γεροπλάτανο αισθανόμαστε αδύναμοι και ορφανοί. Τρέ χοντας όμως για λίγο στο χωριό, πατώντας στη γενέ θλια γη μας, στα χώματα των προγόνων μας παίρνουμε νέες δυνάμεις, γινόμαστε πιο δυνατοί για τον αγώνα της ζωής. Δραστήριοι ενεργητικοί δυναμικοί. Πολλά τα προ βλήματα χωριού μας, όμως όλοι μαζί, αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι ας κάνουμε το χωριό μας φωτεινό αστε ρισμό δημιουργίας, δράσης και πραγματικής ζωής, μιας ζωντανής ζωής που όλοι μας θέλουμε και επιθυμούμε. Ας γίνουμε όλοι μας σαν το μυθικό Ανταίο. Σ. ^ Στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη (Φωτ. Σ. Οικονόμου) Μ Ι Χ Α Η Λ ΗΛΙΑΣ & Σια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * Α Σ Β Ε Σ Τ Ο Π Ο Λ Τ Ο Σ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα Β Υ Ν Η Λ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώ ματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Οικοδομών. * Πρόκες - Φ ι λ ε ζ ό λ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. Κ Α Τ Α Σ Τ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ με την οικογένεια μου, ένας από ς συμμετέχοντες. Για κάποιους κι είναι από λυτα σεβαστό, σημείο ανα φοράς αποτελεί η Παναγιά της Τήνου, η Εκατονταπυλιανή της Πάρου, η Παναγία της Σουμελά, ιερό σύμβολο Ποντιακού Ελληνι σμού... Χωρίς καμία διάθεση υπερβολής -δεν με χαρα κτηρίζει άλλωστε- η Παναγί τσα Βοϊδομάτη είναι το δικό μου σημείο αναφοράς J) Tupperware Hellas Ακαδημία* Υπεύθυνη ΑΘΗΝΑ ncpioxns ΝΑΥΣΙΚΑ Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Τ Η Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ νηραφαρικη \,4vtt%:pfS&ti.tMt*t fkhj Μ ο ύ κ α ς Νικόλαος Tt\k Β&οτο-ης Αλέξης Ύ*ϊ'λ

4 Από ΙΟΥΛΙΟΣ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 4 us SpoainpioxnTCs Σ υ λ λ ό γ ο υ pas Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι χωριού ανώνυμοι και επώνυμοι. Ω ς πρόεδρος συλλόγου θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαρι στήσω για την συμπαράστα ση και αγάπη που δείξατε για τον σύλλογο και ιδιαιτέ ρως κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων τόσο Αγίου Παντελεήμονος όσο και στο ημερήσιο αφιερωμέ νο σς νέους μας γλέντι 15Αύγουσ στην Πα ναγία. Θ έ λ ω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω ς δωροθέτες της λαχειοφόρου κληρώσεως τητς Η οποία μας άφησε αρκετά χρήματα. Αυτοί είναι: Παπαχρήστος Θρασύβουλος μία τηλεόραση και εκτύπωση των λαχείων, ανώνυμοι χω ριανοί ένα ποδήλατο, Οικο νόμου Ναυσικά 4 σετ τάπερ, Θ ε ό δ ω ρ ο Βαντόλα ένα δράπανο, Ο λ γ α Μπίκα ένα σετ τραπεζομάντηλα, Βασί λειο Λιάπη - ένα πολύφωτο, Δημήτριο Φώτη Ε.Β.Ε.Α. φόρ μα εργασίας, Λαμπρίδη ομπρέλα θαλάσσης, Βύρων Πράσσος ψαλίδι κλαδέμα τος, Βασίλειο Ζίνδρο ψαλίδι κλαδέματος, Ιωάννη Κατσούκη χειροπρίονο, Α ρ β α νίτη Απόστολο μπρελόκ κλειδιών, Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας Κόνιτσα 2 κρασιά, Σούπερ Μάρκετ Χατζηεφραιμίδη ένα βαλιτσάκι με ποτά, Σούπερ Μάρκετ Κατσίλη Ευάγγελου ένα κρασί, Σούπερ Μάρκετ Λάκκα Κων/vou ένα ουΐσκυ, Σού περ Μάρκετ Νικόπουλου με τρητά δρχ. Ο λ α τα σούπερ μάρκετ της Κόνι τσας μας στήριξαν και εμείς πρέπει να τα προτιμάμε. Την τριμελή επιτροπή της λα χειοφόρου για την διακίνη ση των λαχείων και την συμ βολή ς στην διαφανή κλήρωση ς. Τους κυ ρίους Σπύρο Λιάπη, Βασί λειο Μούκα και Νίκο Πάνου. Τους ανώνυμους σε εθελο ντική εργασία και ς επώ νυμους που βοήθησαν για τον ψυχαγωγικό χώρο και το γλέντι στην Παναγία τον κ. Κων/νο Γκούμα για την εγκυκλοπαίδεια που δώρισε στο σύλλογο ς κ. Ντασταμάνη Ιωάννη για τα κάρ βουνα, Χασαποταβέρνα Μι χάλη Χάσκου Καλπάκι για τα σουβλάκια. Τον κ. Κων/νο Κοσμά για την απε ριόριστη ποσότητα χοιρινού κρέατος. Τον κ. Χρήστο Ηλία για την δωρεάν σωλή νων για την στήριξη των κιγ κλιδωμάτων βιδών και χρω μάτων. Τον κ. Μιχάλη Γιαννέτα για την όση ποσότητα πά γου χρειάστηκε. Και αυτούς ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ Συνέχεια από την 1η σελίδα κλήρωση της λαχειοφό ρου αγοράς με πλούσια δυάρα. Μας τίμησαν ο κ. Δ ή μ α ρ χ ο ς με μέλη Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κ. Καψάλης κ ι ο βουλευ τής της Ν. Δημοκρατίας κ. Κ. Τασούλας με τη συ ντροφιά. Τους ευχα ριστούμε. Αλλά όπως όλα στη ζ ω ή κάποτε τελειώνουν τε λείωσε και το πανηγύρι την Κ υ ρ ι α κ ή. Τ ο βράδυ κατά τα ξημερώματα το κλαρίνο Βαλάντη έβγαζε ς κλαυθμυριστικους μουσικούς ήχους και το τραγούδι Γ ι ώ ρ γου Κυρου (Τώρα στα ξε χωρίσματα έλα γιέ μου να φιληθούμε...) ή το άλλο πρέπει να χωρίσουμε κ ι έλα ν' αγκαλιαστούμε... Ενα αργό δάκρυ διέκρι νε κανείς στα ροδοκόκκι να μάγουλα των χορευτών και μ ι α ευχή έβγαινε α π ' όλους μας. Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ΟΛΟΙ ΣΩΣΤΟΙ Σ Τ Ο ΜΕ ΤΡΟ Σ Τ Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ. Σ. ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΎΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Π Ω Ρ Π 0 Ι ΜΟΥΣΙΚΟΙ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΪΗΑ, W47UmZ που έριξαν στο κουτί συλλόγου, το ποσό των δρχ. Ολους ς παρευρισκομένους για την παρουσία ς και τις ευχές που μας δώσανε. Εμείς δεν χρειαζόμαστε ευχές. Κάνουμε απλώς το καθήκον μας. Ο ι ευχές αξί ζουν σς δωρητές που βοήθησαν με τον τρόπο ς. Οπως Δήμος Καλπακίου δρχ. Καραζιώτης Γεώργιος δρχ., Νίκου Βασίλειος δρχ., Λιάπης Από στολος δρχ., Φούσας Αντώνιος δρχ., Τσίνου - Γραμόζη Σωτηρία δρχ., Δράκος Δημή τριος δρχ., Λέτσιος Θρασύβουλος δρχ., Ανώνυμος δρχ., σε αυτούς που έδω σαν ή με αντιπρόσωπο έστειλαν στον ταμία μας Χρήστο Κούτα- Καλτσούνη - Τσιατσιά Βασιλική δρχ., Γόρα Βασιλική Θωμά δρχ., Οικονό μου Χρήστος δρχ., Καλύβας Δημήτριος (ή Τρί χας) , Ιωάννου Γεώρ γιος Αναστασίου , Ανώνυμος , οικογένεια Μούκα Βασι λείου , Γόρα Χιωτάκη Ελένη δρχ., Νού σια Αγγελική και τέκνα αυ τής στη μνήμη συζύγου και πατέρα Αθανασίου Νούσια δρχ., Αδελφότητα Θεσ/νίκης δρχ., Κέντρος Πα ναγιώτης Αθανασίου στη μνήμη των γονέων δρχ., Νίτσιος Κ ω ν / νος στη μνήμη της συζύγου Γλυκερίας δρχ., Γκιολέκα -Μαγουλά Βάντα στη μνήμη πατρός της Χρήσ Γκιολέκα δρχ., Φίλιππος και Ευνομία Κούγκλη στη μνήμη των γο νέων ς δρχ., Κούγκλης Δημήτριος και Βιτωρά Αμαλία δρχ., Γόρα Σιδηροπούλου Ναυσικά δρχ. Σε αυ τούς που έδωσαν ή έστει λαν σε εμένα. κ. Λιάπης Απόστολος δρχ., ανώνυμος δρχ., Κρέτσης Δημήτριος και Κούλα δρχ., Τζέρμπος Φώτιος και Κων/να στη μνήμη παπούδων και θείων ς δρχ., Πρωτοπρεσβύτερος Τζέρμπος Χαράλαμπος και Πρε σβυτέρα Ιφιγένεια στη μνή μη θείων και αδελφών δρχ. Επίσης ευχα ριστούμε τον βουλευτή κ. Κων/νο Τασούλα τον μόνο που ανταποκρίθηκε στο κά λεσμα μας και μας τίμησε με την παρουσία στις εκδη λώσεις πανηγυριού χα ρίζοντας στο σύλλογο λ α χεία αξίας δρχ. τα οποία κέρδισαν 2 δώρα αξίας. Τα πιο πολλά τα είπα με στη γενική συνέλευση. Το έργο της Παναγιάς θ α συνε χιστεί με αυτά που έχουμε και με ότι άλλο συγκεντρώ σουμε. Και πάλι σας ευχαρι στώ για την συμπαράσταση και τη βοήθεια σας. Ο Πρόεδρος Τζέρμπος Πέτρος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ Στο χωριό μας ο Δήμος έφερε το θέατρο Νοτίου Α ι γαίου (Δωδεκανησιακό Θέατρο). Εδωσε την δυνατότητα σς χωριανούς να ψυχαγωγηθούν με μοναδικό και θαυμάσιο τρόπο. Μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν. Μας παρουσίασε την επικαιρότητα σ' όλο της το μεγα λείο. Η ποικιλία των θεμάτων και το υπέροχο παίξιμο των ηθοποιών μας έδωσαν μια αξέχαστη βραδιά με μπόλικο γέλιο που θα το θυμόμαστε. Ηταν η επιθεώρηση ΠΑΜΕ ΜΕ ΓΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟ Το θέατρο επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Πολιτιστι κή Απασχόληση Ο.Α.Ε.Δ. Ηταν η επιθεώρηση Ναπολέων Ελευθερίου με μουσική Ζακ Ιακωβίδη σε σκη νοθεσία Ζαχαρία Αγγελάκου. Επαιξαν οι ηθοποιοί: Μανώλης Δεστούνης, Γιάννης Χριστόπουλος, Κώστας Μπακάλης, Μαίρη Λαμπίρη, Αννα Ζαρδαλίδη, Ελενα Καρυέζη, Ελένη Ρεπούσκου, Κυριακή Λυμπάκη. ΛΟΛΑ ΜΟΥΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ Συνέχεια από την 1 η σελίδα μια ακόμη φορά τα μαυρι σμένα πρόσωπα της εργα τιάς μας και τα ροζιασμένα χέρια μας με όλους και δε μένοι ο πρώτος με τον άλλο κάναμε κύκλο, χορό μεγάλο και γλεντήσαμε, μόνο συγκί νηση και μεγαλείο διακρίνει κανείς στα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα μας στο γενέ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ ΠΑΙΔΙΚΑ Ε Ν Δ Υ Μ Α Τ Α BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ θλιο τόπο μας, ένα ζωηρό παράδειγμα για ς νέους μας, για συνέχιση της ζωής στο αέναο κύλισμα χρό νου. Αργά τ' απόγευμα γυρί σαμε στο χωριό. Χρόνια πολλά αγαπητοί μου η Παναγιά πάντα μαζί μας και χρόνου. Ζ. Ο Ι Κ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑΖ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ Θ Ο Α Ω Ρ Η Σ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Α λ ι κ α ρ ν α σ σ ο ύ και Α σ τ ρ ο υ * - Τ Η Λ Δ Θ Η Ν Α

5 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής: Μπίνα = λέξη Τούρκικη (Binet) που σημαίνει πόντος (νίκη). Οταν έπαιζαν παιγνίδια τα παιδιά κι είχαν μια νίκη δηλαδή έναν πόντο παραπάνω: Φράσεις "Σε νίκησα με πέντε μπίνες" κ.λ.π. Μπίτ = καθόλου. Τίποτε (Φράσεις μπίτ για μπίτ - τίποτε για τίποτε). Μπ ουρανί = γεμάτος, (φράσεις έγινε μπουρανί) Νταβαντούρι (το) = φασαρία, φιλονικία. Ν τα βροντά = αποχτώ δύναμη, έχω όρεξη για γλέντι. Νταγιάκι (το) = ξύλινο δοκάρι, στήριγμα. Νταγλαράς (ο) = ο ψηλός, ο ογκώδης και συχνά άγριος άνδρας συν. μαντράχαλος - μαγκλάρας. Νταμουζάνα ή ντραμουζάνα = γυάλινο δοχείο για υγρά λάδι, ρακί, κρασί προστατεύεται εξωτερικά με καλαθινο ή πλαστικό πλέγμα. Ντερβένι ή δερβένι = στενωπός, αμαξωτός δρόμος Νλαμάς (ο) = παλτό μανδύας των φουστανελοφόρων. Νναμάς (ο) = στόλος-ναυτικός. Ντόρος (ο) = πολύς θόρυβος. Φράσ. κάνω ντόρο κάνω εντύπωση, προκαλώ συζητήσεις. Ννιάς (ο) = (λαϊκ.) ο κόσμος, η ανθρωπότητα. Φράσεις: Ψεύτικος είναι ο ννιάς και ψεύτικη η ζωή μας. Λαϊκό τραγούδι: "Τρία καλά'ναι στο ννιά και στον απάνω κόσμο". Ντούρος (ο) = γερός - δυνατός. Νταμπλάς (ο) = ημιπληγία. Νταλάκι (το) = κακιά αρρώστια στην κοιλιά. Ντίγκα = γεμάτο πλήρη. Νμπολίτσα (η) = ψηλός ξύλινος κάδος στενός κάτω και ανοιχτός επάνω, όπου χτυπούν το γάλα και βγάζουν το βούτυρο. Ντένο = μπλέκω με κακιά παρέα. Ντέσιμο = συναπάντημα με κακό άνδρα. Ντερέκι = μεγαλόσωμος, τεντωμένος νεκρός. Ντρουβάς = σακκίδιο (φράσεις Βάζω το κεφάλι μου στον ντρουβά) δηλαδή: βάζω σε κίνδυνο τη ζωή μου. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΠΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Ο.κ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΖ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νσκάρα = τοποθεσία με πολλές βελανιδιές. Νφεκαλεύρης (θ) s ο τεμπέλης που κυνηγάει το αλεύρι με το νφέκι. Νμάνι (το) = πυκνός καπνός που οφείλεται σε πυρκαγιά ή το πυκνό σύννεφο από τον καπνό των τσιγάρων σε κλειστό χώρο. Φράσεις: έχει νμανιάσει εδώ μέσα ή μας νμάνιασες με τα τσιγάρα σου. Τριμόνι (το) = κόσκινο με μεγάλες τρύπες, το χρησιμοποιούσαμε κυρίως όταν αλωνίζαμε και τριμονίζαμε τα στάρια και κριθάρια στ' αλώνια. Νταβός (ο) = μικρό ταψί. Νταλιάνα (η) = γυναίκα σωματώδης. Ντερτιλής (ο) = αυτός που έχει ντέρτια που βασανίζεται από καημό στενοχώρια, λυπημένος περίλυπος βαρύδυμος. Αντίθετα: εύθυμος, χαρούμενος. Ντέρτι (το) = αυτό από το οποίο υποφέρει ψυχικά κανείς, πόνος, στενοχώρια βάσανα. Φράσ. έλα να κλάψουμε τα βάσανα και τα ντέρτια μας. Συν.: (βάσανος, καημός, λύπη, θλίψη, μεράκι, πίκρα) αντίθετα, χαρά, αγαλλίαση, ευφροσύνη. Ντερλικώνο = τρώω λαίμαργα, μεγάλη ποσότητα φαγητού χορταίνω. Ντερμπεντέρης (ο) = λεβέντης χαρούμενος, ανοιχτόκαρδος. ΝταλαΒέρι = συναλλαγή - φασαρία αλισβερίσι. Πάρε - δώσε. Φράσεις: π.χ. έχει πολλά νταλαβέρια μαζί ς ή εδώ και καιρό δεν έχω κανένα νταλαβέρι μαζί της. Νλμπέρι = όμορφο παιδί. Ντρίλι (το) = βαμβακερό ύφασμα ευτελούς αξίας. Ντάλα (η) = μεσημεριάτικα. Φράσεις: ντάλα μεσημέρι που ο ήλιος καίει. Νταλκάς (ο) = σφοδρή επιθυμία έντονος πόθος. Φράσεις "έχω σεβντά έχω νταλκά για σένα μόνο". Στο άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Ζ. ΟΙΚ. ΑΥΟ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΙΣ Την Κυριακή 29 Ιουλίου 2001 έγιναν στο χωριό μας δύο (2) συνελεύσεις, μια Συλλόγου μας, και μια Δημάρχου - ενημερωτικές. Στη γενική συνέλευση Συλλόγου που έγινε στην αίθουσα σχολείου μας, με θέμα: Απολογισμός οικον. ές ανακοινώσεις κι άλλα θέματα από τον πρόεδρο Συλλόγου κ. Π. Τζέρμπο υπήρξε συμμετοχή όλων των μελών και ακούστηκαν εισηγήσεις, προτάσεις και αντιεισηγήσεις για πολλά θέματα χωριού μας. Το ευχάριστο ήταν έπειτα από διάφορες εξηγήσεις και αντεγκλίσεις -συμβαίνουν άλλωστε αυτά στις γενικές συνελεύσεις- καταλήξαμε όλοι αγαπημένοι, να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε ο καθένας μας με τον τρόπο για την πρόοδο χωριού μας. Κατά σύμπτωση την ίδια μέρα, έγινε και η ενημερωτική λαϊκή συνέλευση από τον κ. Δήμαρχο. Παρευρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κ. Κ. Μήλιος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεωργίου και Αθαν. Οικονόμου, κι όλοι οι χωριανοί μας με το Τοπικό Συμβούλιο, στην κεντρική πλατεία. Ο κ. Δήμαρχος προέβηκε σε ενημέρωση, των έργων, οικονομικό προϋπολογισμό - απολογισμό κ,λ.π. Ανταπάντησε ο κ. Μήλιος ήρεμα, πολιτισμένα με τεκμηριωμένα επιχειρήματα καθώς επίσης και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Α. Οικονόμου. Πολλοί συνδημότες χωριανοί, έθεσαν στον κ. Δήμαρχο διάφορα θέματα (καθαριότητας, δρόμων, νερού, παιδικής χαράς, έργων κ.λ.π.) και πήραν ανάλογες απαντήσεις από τον κ. Δήμαρχο. Αυτές οι λαϊκές συνελεύσεις - απόκτημα Δημοκρατικού πολιτεύματος, αποτελούν την πεμπσία της Δημοκρατίας μας και καμάρι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε πολίτης καθαρά και ξάστερα άφοβα λέει τη γνώμη και έχει το δικαίωμα να ελέγχει ς αιρετούς άρχοντες. Βέβαια ας μη νομίσουμε ότι όλα τα θέματα λύθηκαν. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Αλλά όταν όλοι συμβάλλουμε -λαός και εξουσία εδώ τοπική εννοώ- πολλά μπορούμε να κάνουμε. Τέτοιες συνελεύσεις ας γίνονται συχνά και πιο οργανωμένες. Σ. ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ BSc, MD, PH.D ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 100 ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΕΥΓΕΝΙΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 100 ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ. θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL-ALPIN Παραδοσιακά κά$κελα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τηλ κινητό *1

6 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 Σύσκεψη Ηπειρωτικών Σωματείων MokcSovios - θροκι» Η ύπαρξη ενιαίας έκφρα σης ηπειρωτισμού στον ευαίσθητο χώρο της Βο- Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλο νίκης, όπου θ α πραγματο ποιούνται οι συσκέψεις ανά υποσχόμενοι την ηθική συ μπαράσταση ς στις ενέργειες της συντονιστι- ΣΕΛΙΔΑ 6 01 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΑΗΜΟΥΚΑΛΑΚΙΟΥ Κάθε χρόνο, ο Δήμος μας διοργανώνει μια σειρά πολιτι στικών εκδηλώσεων τόσο στην έδρα Δήμου στο Καλ πάκι, όσο και σ' όλα τα Δ.Δ. Δήμου. Φέτος οι πολιτιστι κές εκδηλώσεις ήταν πλούσιες κι άρχισαν με τα πανηγύ ρια Μαυροβουνίου, Γεροπλατάνου, Καλπακίου, Ανω Ραβενίων, Χρυσορράχης και συνεχίστηκαν με διάφορες εκδηλώσεις (όπως θέατρο - αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία, εκκλησιασμός, επιμνημόσυνες δεήσεις, ομιλίες κ.λ.π.). Στα Δολιανά, Καλπάκι, Χρυσόρραχη, Γεροπλάτανο, Ανω Ραβένια και Κάτω Ραβένια. Εμείς πιστεύουμε στη λαϊκή πα ράδοση, στα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και σ' όλες αυτές τις εκδηλώσεις που μας ενώνουν μας φέρουν κοντά και συνεχίζεται η ζωή μας, στον τόπο μας όσο δυνατόν κα λύτερα και συνάμα μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσου με μ' άλλους συνδημότες μας, να γνωριστούμε καλύτερα κι όλοι μαζί να πορευτούμε αγαπημένοι για την πρόοδο και τον πολιτισμό τόπου μας. 01 ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΟΥ ρείου Ελλάδος και η ανάγκη συσπείρωσης των ηπειρωτι κών συλλόγων Μακεδονίας - Θράκης, αποτέλεσαν τον πυρήνα της σύσκεψης των εκπροσώπων των ηπειρωτι κών σωματείων Ημαθίας, Δράμας, Ξάνθης, Γρεβενών, Κοζάνης που συγκεντρώθη κ α με π πρωτοβουλία της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σ α λονίκης στην αίθουσα της το Σάββατο 30/6/2001 στις Ι Ι π.μ. Μετά την παρουσίαση των εισηγήσεων, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις όλων των μελών που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη, η οποία ήταν ανοιχτή να την παρακολου θήσει όποιο μέλος της Η.Ε.Θ. το επιθυμούσε. Αποφασίστηκε η συγκρό τηση της Συντονιστικής Επι τροπής Ηπειρωτικών Σωμα τείων Μακεδονίας - Θράκης (ΣΕΗΣΜΑ'Θ) με τη συμμετο χή ενός εκπροσώπου από το κάθε σωματείο, με έδρα την τρίμηνο με σκοπό τον προ γραμματισμό εκδηλώσεων κυρίως η διοργάνωση παραδοσιακού ανταμώματος των Ηπειρωτών. Τονίστηκε η ανάγκη αλλη λοϋποστήριξης των συλλό γων στο θέμα διοργάνωσης των εκδηλώσεων ς και των αιτημάτων που έχει ο κάθε σύλλογος ξεχωριστά. Τέλος οι εκπρόσωποι ανέ λαβαν να αναζητήσουν και να ενεργοποιήσουν το ηπει ρωτικό δυναμικό στις περιο χές ευθύνης ς. Ο ι βουλευτές Θεσσαλονί κης κ.κ. Μαγκριώτης και Σπηλιόπουλος, ο εκπρόσω πος βουλευτή Θ ε σ σ α λονίκης κ. ΚούΒελα, ο εκ πρόσωπος Δημάρχου Θεσσαλονίκης συμπατριώ της Αντιδήμαρχος Καθαριό τητας κ. Δημητρίου, που πα ρακολούθησαν τις εργα σίες, χαρακτήρισαν ως θετι κή την πρωτοβουλία και αναγκαία τη συνέχιση της, Ν Ο Ν Α Σ Ρ Α * ΤΟΥΠΧΤΙΚΛ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * SKNCWAX Α" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.. Μπότσαρη). ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Τα μόνα εσοδά μας, είναι οι προαιρετικές εισφορές σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν ΦΗΣΤΑΡΙΑ ΪΆ ΡΝΑ '.ν- κης επιτροπής. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι χαιρετισμοί που απηύθυ ναν οι βουλευτές Θεσσα λονίκης κ. Ψωμιάδης, Ο ρ φανός, Ρεγκούζας, ο Γενι κός Γραμματέας Υ Μ Α Θ κ. Αυσσαρίδης, ο πρόεδρος ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. Νο μαρχιακός σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου, η συμπα τριώτισσα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δ.Θ. κ. Κολοβού. Στη σύσκεψη συμμετεί χαν οι Σύλλογοι Ηπειρω τών: Ημαθίας (Βασιάδης), Δράμας (Ψύγκας, Μαρτίνης, Κωφός, Μόσχος), Ξάν θης (Σαλιόγλου, Στόικου), Κοζάνης (Τσιάντας, Αηδόνης), Γρεβενών (Ντούρος), Ηπειρωτική Εστία Θ ε σ σ α λονίκης (Καυκιάς, Κούγκλης, Γκέλης, Βαδίλη, Παλασσοπούλου, Τοτοκώτση, \%ΝΪΜ ΙΝ * ΤΜΑ. ί06$7}4ί;59ί*4ΐ*463. ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Λ Υ Κ Ο Μ Α Ν Ε Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΜΕΝΟΥΣ 125 ΤΗΛ μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα 8α ελπίζουμε. "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" Μ ε επισημότητα γιορτάστηκε κι εφέτος η μνήμη της "Γυ ναίκας Πίνδου των αξιωματικών Κ. Δ Α Β Α Κ Η Α. Δ Ι Α Κ Ο Υ και Ο Λ Ω Ν Τ Ω Ν Η Ρ Ω Ω Ν ΤΟΥ " στο ύψωμα Προφή της Ηλίας της Φούρκας Κόνιτσας στις Ιουλίου Στις 10 η ώρα της Παρασκευής 2 0 Ιουλίου στο ύψωμα "Προφήτης Ηλίας" της Φούρκας έγινε Δοξολογία, επιμνη μόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και στέψη των προτο μών Κ. Δαβάκη και Αθαν. Διάκου παρουσία Αρχών, επισή μων και πλήθους κόσμου. Επακολούθησε σύντομη τοπο γραφική ενημέρωση από αξιωματικό της 8ης Μεραρχίας και πανηγυρική ομιλία από την γνωστή μας κ. Ελευθερία Τζιάλλα - Μάντζιου. Εν συνεχεία έγινε αναπαράσταση της πορείας μαχόμε νης γυναίκας της Πίνδου και τραυματισμού ήρωος αξιωματικού Κ. Δαβάκη διοικητή αποσπάσματος της Πίν δου. Η αναπαράσταση έγινε από γυναίκες της Βουνοπλα γιάς τομέα ΚΕ.Φ.Ο. Ε.Ο.Π. σε συνεργασία με άν δρες της 8ης Μεραρχίας. Τέλος έγιναν χοροί και δεξίωση στην πλατεία χω ριού Φούρκας προς τιμή των προσκεκλημένων όπου ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Κώστας Μουτσούκης καλω σόρισε κι ευχαρίστησε όλους ς προσκεκλημένους. Τιμή και δόξα στη μνήμη της Ηπειρώτισσας Γυναίκας της ΠΙΝΔΟΥ! ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο χιλ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΑΙ ιι ΑΙΑ0Φ0 ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις σέσεον: Τηλ. (0653) και FAX: (0651) ΦΡ. ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΛ.: 031/ / Υπεύθυνος: ΠΑΝ. ΑΡ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ -Φοιτητικά μαθήματα -Αριστες δικές μας σημειώσεις -Τεράστιο αρχείο θεμάτων

7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 7 Μ7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΝΑ μετανάστες τη ζητούσαμε, κατ' αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ομαλή συγκατοίκηση. 0 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ Κατά τη διάρκεια καλοκαιριού, εκεί γύρω στο πανηγύρι μας, έρχονται πολλοί χωριανοί στο χωριό μας, αλλά και στα γύρω με μας γειτο νικά χωριά (Ρουψιά, Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο, Αγιο Κοσμά, Βήσσανη, Ωραιόκαστρο, Μαυροβούνι, Ανω Ραβένια, Μεσοβούνι κ.α.). Πανάρχαιο έθιμο και ζωηρή επιθυμία να γυρί ζουμε όλοι στο πάτριο έδαφος στη γενέθλια γη μας, τόσο από το εσωτερικό της χώρας μας όσο και από το εξωτερικό, έτσι γεμίζει το χωριό οι δρόμοι, οι ρούγες και τα σοκάκια. Με γλέντια, φιλικές συζητήσεις, αναμνήσεις και παλιές ιστο ρίες. Είναι κι αυτό ένας τρόπος ζωής μια ζωντα νή επικοινωνία. Καλωσορίσατε αγαπητοί φίλοι στον τόπο μας και καλή διαμονή πάντα με γέλιο χαρά και υγεία κι όταν έρθει η ώρα αποχαιρετισμού -αυτά έχει η ζωή- καλό κατευόδιο. Ευχαρίστως πληροφορούμαστε ότι οι εργα σίες στο Σταθμό ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Η όλη εργολαβία έχει ανατεθεί στις Τεχνικές Εταιρείες Μπέγκας - Θεμελιοδομή και προβλέ πεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Στο εν όλω έργο προβλέπονται: Υπόγειο τ.μ. ισόγειο τ.μ. και διάφοροι άλλοι βοηθη τικοί χώροι. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG 2 ύψους προϋπολογισμού 1,3 δισε κατομμυρίων. Είναι για την περιοχή μας, ένα ση μαντικό έργο επικοινωνίας των δύο λαών Ελλά δος και Αλβανίας και μια ακόμη νόμιμη δίοδος επικοινωνίας. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ! ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΡΟΜΩΝ Επειτα από πολλές και αντικρουόμενες από ψεις, σχεδόν διαμορφώθηκε ο χώρος γύρω από τον περίβολο της Παναγιάς στο Βοϊδομάτη κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Σαν σχολιαστής αυτής της στήλης θέλω να ευ χαριστήσω θερμώς όλους ς απανταχού Γεροπλατανίτες και φίλους μας, γιατί όλοι ς κα θένας με τον τρόπο και με τις δυνάμεις προσέφεραν είτε μικρά ή μεγάλα χρηματικά πο σά, είτε προσωπική εργασία με προθυμία. Ετσι για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι ενωμένοι κι αγαπημένοι τα πάντα γίνονται δυνατά. Πάντα επιτυχίες και καλά έργα νάχουμε σεβόμενοι και το περιβάλλον και την παράδοση. Μ ' απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων αποφασίστηκαν οι ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων Νομού μας. Γύρω από εμάς εγκρίθηκαν: Η δημοπρασία ( ), για την ανάδειξη αναδόχου Α) εκτέλεσης έργου: "Βελτίωση - ασφαλ τόστρωση δρόμου Γέφυρα Βοϊδομάτη - 31 επαρχιακή οδός" προϋπολογισμού δρχ. με ΦΠΑ. Β) Εγκριση πρακτικού ( ) δημοπρα σίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου: "Κατασκευή κέντρου υποδοχής και πλη ροφόρησης επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου, στη γέφυρα Βοϊδομάτη Δ.Δ. Κλειδωνιάς" προϋπολογισμού δρχ. με ΦΠΑ. Για το δρόμο Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι Ο Υ - ΓΕΡΟΠΑΑΤ Α Ν Ο Υ (μικρό κομμάτι χωρίς άσφαλτο) τι γίνε ται κύριε Δήμαρχε; Περιμένουμε κάποια ενημέ ρωση. ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Είναι ωραίες οι Αυγουστιάτικες νύχτες στο χω ριό, καθισμένοι στα πεζούλια στα κεφαλόσκαλα και στα σοκάκια χωριού, σιγοκουβεντιάζοντας και σιγοκουτσομπολεύοντας, για όλους και για όλα στις ανταύγειες ολόγιομου αυ γουστιάτικου φεγγαριού σιγοτραγουδώντας με τον ποιητή: "Πολλές φορές εκάθισα σε τούτα εδώ τα μέρπ πριν έμπει το φθινόπωρο, πριν βγει το καλο καίρι. Τότε που ο ήλιος χάνεται κι η μέρα σουροπώνει για να μεργεύουν τα θεριά και της καρδιάς οι πόνοι". ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με νέο Νόμο Κράς (Ν / ) νομιμοποιούνται χιλιάδες λαθρομετανά στες στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα μέτρο, που ουσιαστικά νομιμοποιεί χιλιάδες οικονομι κούς μετανάστες με συνοπτικές διαδικασίες κι έτσι θ α μπορούν ν' αποκτήσουν προσωρινή άδεια παραμονής εξάμηνης διάρκειας, αποφεύ γοντας την απέλαση και στη συνέχεια, να ζητή σουν τη νομιμοποίηση ς. Ετσι ένα μεγάλο πρόβλημα που μας ταλάνιζε εδώ και κάμποσα χρόνια βρίσκει τη σωστή λύση. Λύση που όλοι τόσο εμείς οι Ελληνες όσο και οικονομικοί ΤΟΑί.ΚΕ.Α.ν. Ο λόγος για το Διασυνοριακό Κέντρο Δημό σιας Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ) που άρχισε και λειργεί στο Δήμο μας στο ΚΑΑΠΑΚΙ, σε κτίριο δίπλα στο δημαρχείο σε συνεργασία με το Κ.Υ. Δελβινακίου και προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες σς κατοίκους Δήμου Καλπακίου. Βέβαια η λειργία ΔΙΚΕΔΥ που πέτυχε τη λειργία ο Δήμος προσφέρει μεγάλες ιατρικές υπηρεσίες. Αειτόυργεί με γιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων που καθημερινά από το Κ.Υ. Δελβινακίου βρίσκονται στο Καλπά κι. Στόχος Δήμου είναι η μόνιμη στελέχωση και λειργία Περιφερειακού Ιατρείου σε συνδυασμό και το ΔΙΚΕΔΥ σε μια περιοχή που αποτελεί κόμβο δύο Εθνικών οδών. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΟ ΑΗΜ0 ΜΑΣ Από το μήνα Ιούνιο έχει ξεκινήσει σς Νεγράδες και στη θέση Δήμητρα Δήμου μας η γεώτρηση για πετρέλαιο. Η εταιρεία Enterprise Oil που έχει αναλάβει το πρόγραμμα έχει μεγάλες ελπίδες, βάσει των γεωγραφικών γεωσκοπήσεων, που έχει πραγμα τοποιήσει ότι μπορεί να υπάρχει πετρέλαιο. Το γεγονός είναι ευχάριστο. Ας ελπίσουμε πως η γεώτρηση θα φέρει καλά αποτελέσματα για την περιοχή Νεγράδων, το Δήμο Καλπακίου το Νομό Ιωαννίνων και γενικά για τη χώρα μας, αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ... ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ Κάποτε συναντιόνσαν οι νοικοκυρές στις αυλόπορτες, για ν' ανταλλάξουν τα νέα της γει τονιάς και χωριού, να ψυθιρίσουν μυστικά που δήθεν έμαθαν για τις ζωές των άλλων, για χαρές, λύπες και να το διασκεδάσουν. Τώρα πά νε αυτά. Το ρόλο κουτσομπολιού και της κουτσομπόλας γειτόνισσας έχει αναλάβει η... τηλεόραση. Κάθε πρωΐ που συναντιώνται αδιά κριτα λένε τα πάντα και μαθαίνουν τα πάντα. Τα εγχώρια και τα ξένα. Πως αλλάζουν οι καιροί, τι καινούργια να πούμε εμείς κάθε δύο μήνες; ΤΟ... ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ ΑΓΕΛΑΑΑΣ Τελικά η τρελή αγελάδα ποιας εθνικότητας εί ναι; Αυτό ψάχνουν εδώ μέρες και μήνες οι επιστή μονες και μάλλον έχουν ακόμη δρόμο μέχρι να βρουν το γενεαλογικό δέντρο της τρελής αγε λάδας. Δρόμο να βρουν τον ταύρο πατέρα και την αγελαδίτσα μητέρα. Χάνονται στα ίχνη των προγόνων ς. Γιατί; γιατί αυτά τα συμπαθή τε τράποδα δεν έγιναν από φυσική αναπαραγωγή. Αϊντε να βρεις τώρα, από ποια χώρα εισήχθη, σε ποιο σωλήνα βρισκόταν το σπερματοζωάριο, αν ήταν μολυσμένο ή όχι και πάει λέγοντας. Αμ' η τροφή της; Εμείς μετατρέψαμε τις αγε λάδες από χορτοφάγα σε σαρκοφάγα, ταΐζο ντας τες με απαγορευμένα οστεάλευρα και κρεατάλευρα απομεινάρια άλλων αγελάδων, κι όλα αυτά στο Βωμό μικρότερου δυνατού οικονο μικού κόσς αδιαφορώντας για τον άνθρωπο, καταστρατηγώντας ς κανόνες υγείας και ασφαλείας. Πως λοιπόν να μη μας εκδικηθούν; Παλιότερα στα χωριά μας, γνωρίζαμε τα ζώα από μακριά (αυτός ήταν ο πατέρας κι αυτή η μάννα) κι ακόμη γνωρίζαμε το "σφαχτό" χω ριού μας και το τρώγαμε ευχαρίστως. Αν δεν γυρίσουμε πίσω στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής και αναπαραγωγής των ζώων, πάντα τρελά πράγματα θα συμβαίνουν στο πιά το μας και στη ζωή μας. ΣΑΝ... ΑΝΕΚΔΟΤΟ Διάβασα κάπου ότι είμαστε ένας παράξενος λαός. Και συμφώνησε φίλοι μου ρίστας πλέ ον, Ελληνας σ' όλα αλλά ζει εδώ και 4 0 χρό νια στην Ευρώπη. Ακου μου λέει: Προχθές πήγα στο ταχυδρομείο, να στείλω μια κάρτα στη σύζυ γο μου ότι έφθασα καλά κ.λ.π. Εκεί λοιπόν έζη σα μια σκηνή που αποτελεί μάλλον παγκόσμια Ελληνική πρωτοτυπία: σε όποια χώρα έχω επι σκεφθεί, ο δημόσιος υπάλληλος ευχαριστεί τον πολίτη που συναλλάσσεται μαζί. Εδώ στη χώρα μας ο πολίτης ευχαριστεί τον υπάλληλο, επειδή καταδέχτηκε να τον εξυπηρετήσει. Λοι πόν επειδή δεν τον ευχαρίστησα άκουσα να μου λέει "πάει χαλάσατε κι εσείς στο εξωτερικό που πήγατε" και μου'πε ξανά είμαστε ή δεν είυαστε παράξενος λαός; ΟΣΧΟΛΙ; ΙΉΙ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η Αντιγόνη και ο Βαλάντης Πάνου απέκτησαν το πρώτο ς παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ευχόμαστε να ζήσει. Ο Παύλος και η Ελένη Καλύβα απέκτησαν το τέταρτο παιδί ς. Ενα χαριτωμένο αγοράκι. Ευχόμαστε να ζήσει. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Στις 20/5/2001 ο Δημήτριος Κούγκλης και η Αμαλία Βιτωρά βάφτισαν στην εκκλησία της Αναλήψεως στη Θεσ/ νίκη τον χαριτωμένο γιό ς που πήρε το όνομα παπού Φίλιππος. Νουνά η κ. Βασιλική Παπαδοπούλου. Στη νουνά σς ευτυχείς γονείς στον παπού Φίλιππο που πήρε ακριβώς το όνομα και οι δύο Δημητρίου στις γιαγιάδες Ευνομία και Δέσποινα ευχόμαστε να αξιένει το όνομα. Για την καθυστερημένη αναγραφή της βάπτισης πιστεύουμε ότι ο ανταποκριτής μας παππούς καθώς και ο νεοφώτιστος θα μας συγχωρέσουν. Ο Κώστας και η Τόνια Κουφάλα βάπτισαν στις το αγοράκι ς και το όνομα αυτού Ανδρέας. Ευχόμαστε να ζήσει ο νεοφώτιστος, ευχές και σς παππούδες. ΓΑΜΟΙ Η Ράνια Μακαρίου κόρη Νικολάου και της Ευρύκλειας Μακαρίου παντρεύτηκε με τον Παύλο Μαυρογιώργο στο Μέτσοβο στις Θερμά συγχαρητήρια. Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένα. ΓΕΝΕΘΛΙΑ Η Ολγα Τσεκούρα κόρη Γεωργίου και της Κων/νας Μούκα, γιόρτασε τα γενέθλια της στο χωριό. Στο καφενείο χωριού έκοψε την τούρτα της μαζί με ς καινούργιους φίλους της, ς γονείς την γιαγιά της Αθανασία, συγγενείς και φίλους. Ποικίλα φαγητά στόλισαν το τραπέζι των γενεθλίων της. Η πλατεία χωριού γέμισε χαρούμενες φωνές, γέλια, αστεία, εγκάρδιες ευχές και παιδική ζωντάνια. Σε λίγο το κέφι άναψε και το μπουζούκι σκόρπισε τις νότες και αντήχησε παντού. Ακούστηκαν ωραία τραγούδια παλιά και καινούργια καντάδες από τις ταλαντούχες φωνές Τάσιου, Ισμήνης Μούκα των γονιών της Ολγας και των άλλων καλεσμένων. Ολοι ευχαριστήθηκαν και ενθουσιάστηκαν. Ευχόμαστε χρόνου τα 9 της να τα γιορτάσει πάλι στο χωριό. Να είναι πάντα ευτυχισμένη. Και στα 100. Α.Μ. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στην Αθήνα η Κλεοπάτρα Καραφλιά - Τζέρμπου και η κηδεία της έγινε στην Αθήνα Στις 5 Αυγούσ 2001, απεβίωσε στο χωριό ο συνταξιούχος αρτεργάτης Βασίλειος Θ. Ταλιούρης 93 ετών και η κηδεία έγινε πάνδημη στο κοιμητήριο δρυόφυ Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου. Στις 15 Αυγούσ 2001 απεβίωσε ο Δημήτριος Τσίνος 75 ετών συνταξιούχος ΟΓΑ και εκηδεύθει στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου. Συλλυπούμεθα βαθύτατα όλους ς συγγενείς. Ας είναι αιωνία η μνήμη ς. ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ Σε τροχαίο εφονεύθη ο Κωνσταντίνος Φ. Νικολός οδοντίατρος, ετών 29. Συλλυπούμεθα βαθύτατα ς γονείς κι όλους ς συγγενείς. Αιωνία η μνήμη. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Ο Βασίλης Γκούντας γιος Ανδρέα και της Γεωργίας Γκούντα ( Γεωργία Γκούντα κόρη Χρήσ Αιάπη) κατόπιν εξετάσεων πέτυχε σε καλή σειρά συνοριακός φύλακας. Συγχαρητήρια στον ίδιο και σς γονείς. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Η Αναγνωστοπούλειος Σχολή Κόνιτσας βράβευσε αριστούχους μαθητές σχολείων της Κόνιτσας και έδωσε υποτροφίες από το Κληροδότημα σε 23 επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ από τα Λύκεια της Κόνιτσας, με ποσό 1000 δολάρια στον καθένα στη μνήμη Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου, ο οποίος κατήγετο από το Πάπιγγο. Μεταξύ των βραβευθέντων φοιτητών είναι και ο δικός μας φοιτητής Γεώργιος Κολόκας γιος Λεωνίδα και της Λέτας Κολόκα εγγονός αειμνήσ Αριστοκλή Ταλιούρη (Κόντη) και της Χρυσούλας Ταλιούρη, φοιτητής της Σχολής Ευελπίδων. Θερμά συγχαρητήρια στον αριστούχο φοιτητή Γεώργιο Λ. Κολόκα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Η Χαρίκλεια Μεντή από το Μαυροβούνι και ο Ευάγγελος Νάνης πάντρεψαν το γιό ς Μιχάλη με την εκλεκτή της καρδιάς την Κυριακή Ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα Μαλτέζου στην Εκάλη και γλέντησαν μέχρι πρωϊας με ηπειρωτικούς χορούς. Να ζήσουν ευτυχισμένοι. Ρούλα Γραμμόζη ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε θερμά τον ανηψιό μας Φώτιο Χ. Τζέρμπο (γιό Παπά Χαράλαμπου Τζέρμπου) γναθοπροσωπικό χειρουργό για την αναγόρευση ως διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών ευχόμενοι και σ' ανώτερα. Οι θείοι Πέτρος και Αφρούλα Φ. Τζέρμπου ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η Ρίτσα Λέτσιου με δικά της έξοδα κατασκεύασε μια βρύση στον Αγιο Παντελεήμονα στη μνήμη πατέρα της Χρήσ Β. Λέτσιου. Η Μαρία και ο Γιώργος Τσιρίκος επίσης κατασκεύασαν με δικά ς έξοδα μια βρύση στο χώρο της Παναγιάς στο Βοϊδομάτη στη μνήμη των γονιών ς Χρήσ και Ελένης Τσίνου. Θερμά συγχαρητήρια. Πάντα έργα ευποίί'ας να γίνονται. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Περιμένοντας τα αποτελέσματα τον Πανελληνίων εξετάσεων παρακαλούμε να ενημερωθούμε για ς επιτυχόντες προς αποφυγή παρεξηγήσεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Από ς παρακάτω συμπατριώτες και φίλους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενισχύσεις για την έκδοση της εφημερίδας: Διαμαντής Γεώργιος Ζήκος Κων / νος Ταλιούρη - Κρέτση Ελένη Βακόλα Αννα Μαλισόβας Σταύρος Ταλιούρη - Τατάκη Κων /να Κρέτση - Σκόντρα Γιολάντα Κρέτσης Χρήστος Μονέδα Σταματία Ιωάννου Ιωάννης Παναγή - Σταυρίδη Κούλα Παπαχρήστος Σταύρος Νίτσιος Κων/νος Ψαράκη Μ αγδαλινη Ψαράκη - Μαυροειοάκου Αλέκα Καλύβας Παύλος Ιωάννου Σταύρος Καλύβας Μιχάλης Κουφάλας Κων /νος Τζέγκα - Πουλιού Σπυριδούλα Καλύβας Γεώργιος Μονέδα Φρειδερίκη Κέντρος Μάνθος Νίκου Βασίλειος Δελιμήτρος Ευάγγελος Λυκομάνης Θεόδωρος Χαβάς Σπύρος Μπούρης Γεώργιος Κωνσταντίνου Ηλίας Πασχάλης Παναγιώτης Τζέγκα - Κυρολίβανου Θεοδώρα Γαϊτανίδης Ευάγγελος Μούκα Αθανασία Δημητρίου Ανώνυμος αριθ. αποδ Βασδέκη - Χαντζαροπούλου Μιράντα Νάσσης Δημήτριος Νίκου Κων /νος Η Γκιολέκα - Μαγουλά Βάντα εις μνήμη πατρός της Χρήσ έδωσε για την έκδοση της εφημερίδας το ποσό των δρχ. Η Θεανώ Γκιολέκα εις μνήμη συζύγου της Χρήσ έδωσε για την έκδοση της εφημερίδας το ποσό των δρχ. Η Σία Μούκα Δημητρίου προσέφερε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. στη μνήμη συζύγου της αειμνήσ δασκάλου Δημητρίου (Τάκη) Μούκα. Η Κούλα Τσατσιά - Καλτσούνη εις μνήμη των γονέων της Γεωργίου και Ολγας Καλτσούνη, αδελφού της Θ. Καλτσούνη και της νύφης της Τερέζας, προσέφερε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. Η Οικογένεια Πέτρου και Νίκης Κουφάλα στη μνήμη αδελφού της Ευαγγέλου Μονέδα, της ανηψιάς της Παρασκευής και πατέρα της Μηνά Μονέδα, προσέφερε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. Ο Θεόφιλος Κοντονάσιος στη μνήμη γιου Θωμά Κοντονάσιου έστειλε για ενίσχυση της εφημερίδας μας δραχ. Η εφημερίδα μας ς ευχαριστεί όλους. Αιωνία η μνήμη ς. Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί co όνομα θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Και δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 Τ.Κ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Ανδρέας: Ανατολής 21 Περιστέρι Τ.Κ ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΣΑΝ ΠΑΡΑΚΕΡΑ Τα παλιά τα χρόνια. ( ύδρευση γινόταν από τα πηγάδια. Ενα από αυτά το πιο μεγάλο είναι η σαλαμπουριά. Η παράδοση έλεγε ότι όποιος ξένος έπινε νερό από αυτήν θα παντρευόταν στο Γεροπλάτανο. Τώρα όμως φαίνεται πως το νερό αυτό είχε και άλλες ιδιότητες όπως όποιος έπινε νερό από αυτήν δεν γέραζε. Τώρα που πίνουμε νερό από το δίκτυο και όχι από την σαλαμουριά γεράζουμε πιο γρήγορα όπως οι συγχωριανοί μας Νίκου Βασίλειος και Πάνου Νικόλαος που πήραν σύνταξη πριν συμπληρώσουν τα 50 ς. Τους εύχομαι πάντως να είναι καλοφάγωτη και ας πίνουν καμιά φορά νερό από την σαλαμουριά μπας και ξανανιώσουν. Αντε και στα δικά μου. Βασίλειος Μούκας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ XSPI0 Το χ ω ρ ι ό μας, ό π ω ς όλοι ξέρουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ wwmw&mm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 12 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Το δ iki.ro ύδρευσης ίων Πηγών Μερόπης Πωγωνίου Ιωαννίνων. είναι

Διαβάστε περισσότερα

τητας κατοικίας, βοσκής,

τητας κατοικίας, βοσκής, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ TSPA ΑΟΥΑΕΙΑ Τ ώ ρ α που κόπασε ο προεκλογικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα