- Λ0Α. A Mule. Sih. .iw: 3. Irtl 1 '# ]» / =* f r KJ, ». V A ;: ' »*λ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Λ0Α. A Mule. Sih. .iw: 3. Irtl 1 '# ]» / =* f r KJ, ». V A ;: ' »*λ"

Transcript

1

2

3 f r». V KJ, A ;: ' i Y~ &L mtnik - Λ0Α Sih i A Mule.iW: 3 farfeli -liili «en.-. ' - i Irtl 1 '# ]» / =*»*λ

4 I Μ.;. -sicarii -ΛΟΑ J tu Α- γ- TrtU J I '«η Ηύ 11. YHMHiTTmrfJ.

5

6 loannis MeVRsI J } c4tm <#*7v?Vo i *Δ «!j*v 1»* pv~*ffc G R C I α Λ, 1 /rwaji) F E R I A T A» i, DE FESTIS Graecorum, Libri VI. LVGDVNI BATAVORVM, Ex Officina Elzevirian an n o clo Io, c. x ix.

7 > ' «>' \* i -Λ t > \«v o ΙίΙΐίβήβηηκ Potentiftmisfy dominis, R. D I N I B op Foederatarum Belgij Prouinciarum^ OWVEHS/? κ V. \V ia u. 5»»*Λ.%Λνν\ *V J^'V< -V»^.? Vj. \y>a / Λ A - IoANNES '; ' «M eyrsivs D e d ic o, Confiroque. Illuftriiiimi PotentiiTimiq, Domini,, ffero Vobis munus iftud Literarium,quod ne infra magnitudinem iftam veftram vc putetis^nihil caufas eft quod metuam, nam & vos amare femper Literatos, Literaique xftimare * oilendiilis : idque ad Principum longe m axim orum exemplum, quibus nihil om nino ceditis. In C i his

8 Epistola his Macedonia: regem Archelaum commemorabo, qui, vt fcirefe Literarum dignitatem, 6c a^flimare, reflaretur Jo u i Mufas exa:quauit, &Ccommune illi ipfifque felium inftituit, quod, per nouem dies a tum,de earum lingularum etiam nomine in dies iingulos diceretur. Nempe iciebat Rex egregius, alijque item Principes, quibus par affectus animi, regna quidem, ac principatus, a maioribus obuenire j fed hxc omnia morte ignobili obfcurari: nec virtutum, aut praeclare a fe geftorum,vllum apud pofteros nomen iixpei eile, gloriamque intercidere, niii alternaturis fciiptis v i ri do&i contra vim iniuriamque Obliuionis aifertum irent. Nam quis quatio, nunc Achillem, Alexandrum, Ca:faremve,aliofque heroas plurimos pracftantiitimos fuiife fciret, abfque vno D e d ic a t o r i a. vno Literatum beneficio? Quantum credimus Regum etiam maximorum iacere in tenebris ignoratum, quantum aliorum Principum, quorum fceptra ligonibus vere mors iequauit? Eft nim irum, v t Horatius olim cecinit. Vixere fortes ante Agamemnone M ulti,fed omnes iracrymabiles Jurgentur, ignoti^, longa Noffe, carent quia vate faero. Et apud Romanos Fuluius Nobilior nouem Mufarum iimulacra, Ambracia allata, Herculi olim coniecrauit, aede communi dedicata j innuere cupiens, mutua opera hunc,illafque, indigere : & dignitatem Muiis fuam ab Hercule vindicandam eife,& virtutem item Herculis,gloriamque,illarum ore celebrandam. Hoc & veftrum eft iudiciumjideoqj tanto ftudio bene femf 3

9 Ε Ρ I S ϊ. D D I C. per Mufis facere anniil eilis. quas profe&o cum ita Vobis obftrinxeritis, omnes iili, qui fe alumne^ earum eite profitebuntur, beneficium nunquam praedicare deiinent. In his ego. fed cum laudem, quam ingentem hic meriti eilis, celebrare ex dignitate veftra nequeam,g r^ciam eccevniuerfam Vobis iifto,quie id faciat j non quidem illam bellis triftem, turbatamve: at laeta in pace Feriata m,s tranquillam, ac feftos dies agitantem. Qualem Vobis hanc Rempublicam, IlluilniTimi PotentiiFimiq, Domini, vt Deus ille Optimus Maximus, pacis δ ί concordia au&or,dare velit,ac perpetuo conferuare, facroian&urii eius numen fupplex veneror. Lugd. Bat. ad diem x x i Iulij cio I^c xix. BENIG- BENIGNE LECTOR, jlm triennium efl, cum, Dc Populis Atticaj edens, De Graicorum fcftis etiam fiim pollicitus. Sed dilatum a m e prom ijfum, dum f e alia varie ingerunt. Interea tem porii non ceffandum fib i ratus Vetrus Caflellanus, v ir dettrina & humanitate infignis, n e diutius hac ^Antiquitatis Graea pars lateret,fuum nobis Έορττλΐγιον communi ca u it. quod tantum abeft v ta g r e fera m, ceu inieffia in m ejjem meam fita fa lce, quod nonnulli clam itarent; v t elogio m ihi hic publico tam prae laram volim tatem bene de Republ. n ofra Literaria prom erendi ornandam p u tem. Nec 'voluntas tantum fu it, v t recfe dicam, aut conatus, quin & fe c it laudabiliter. Vtinarn vero pofi eius operam m ea m ihi parcere omnino licuiffet 5 fe d, quemadmodum latus eruditionis huius cam pus, v f quam plurim a bene docuit, ita non funt pauciora, qua om ifit. Σα m ih i, non ipjius traducendi vllo flu d io, v e ; iim KAintiquitatis magis illuflruinda, nunc vulgare vifum fu it, illa autem tantum fefta hic commemoro, qua v e l ipfi fu n t indicia aut de quibus quadam profero ipfi in dicia, a lijfve Auδΐorum locis confirmata. In Eleuiinijs, & Panathenasis item, aliter fa ciu m non d iffiteo r ; inferni, qua ab ipfo prias monita. f e d licere hic mihi credidi, quod de meis in Praefatione fu i Heortologij ille ait, vb i mea ftis m ifcet; et f i prior ipfe edid erit, tamen m e ignorare omnirio, an qtiocfe obferuarit prior.

10 fr io r, qnod confido s / candorem v iri noni, anim i % equitat em, f n e offensa fie t fo r e. ne que enim accufandi hac eius diro, cuius eruditionem, & humanitatem egregiam, fa cio plurim i] verum defendendi m ei. Et fr o fe fto, non m e opera hic aliena p refecijfe, p la giove obnoxium ejje,facile u tera teflabuntur, qua nunc prom o, nondum ipfi objcruata. Hoc te m onuife volu i, ( Amice L eflori nunc d im itto, Jaluere multum ju beo, Dionyfia, libro etiam fingulari pertrattata, pariter at % Panathenxa, & EIeufinias vna edere 'nunc fiatueram ; f i d obiecia impedimenta prohibuerunt K_Aliasfiet} voler, te D eo; interim ifiis te obleffa, & m e ama. I o a n n is MevrsI G R J C I M F E R I A T / E, SIVE D E F E S T I S Gra: e o ru m, L I.B e r I. ΑΓΗΤΟΡΕΙΟΙί. I o ANNIS e s t v m incertum. Heiychius. λ'γη-ήξεχον, ίορτη. Idem put0,quc>d alibi dicitur, ΑΓΗ TOPIA. In ciufdem Hefychij Gloffis, Αγητης, cv τίΐς Κ,Λξν&οις ο ί { ξ ί jicj1fa ci. )&ι η ίΰξτη, Α γ^τίζ/λ. Α ΓΡ ANI A, Argiui celebrabant in memoriam vnius e Prccti filiabus, Hefychius, A ^ξάνια, ίοςτη cv Α ξ- A γΐ, c)jn

11 i Ι θ ANNIS M evrsi γ{, c μια,τω ν Ώρόιτα ^υρχ,τίρων. PlltO ead em fuii ic, quas mox ΑΓΡΙΑΝΓΑ appellat in ijfdem Gloifis, iftis verbis. A ^ξίάνια, nnvmct '5? ^ Αργ&οις ^ dyuvtg E t, ecce, mortualia erane apud Argiuos, certamina apud Thebanos. C «1 i ΑΓΡΑΤΛΙΑ, ' Agrauli feitum, &: facra, apud Athenienfes. Meminit Athenagoras in te g a t, a χανλω a ~ S-Iujcuci Τϊλ[Αυρίι/,α, αγασι. Et templum eius commemorat Paufanias in Atticis, tve^ ef\\t m Αιοσταίρων -n Upov A ^ξαΰλχ τίβμος \ςιγ. Et immolabatur illi homo, vfque ad Diomedis tempora, apud Cyprios. Porphyrius Iieg/ "^τηγ^ς, lib. ii.. muji hclq. Κυπτξίχς Α φξοώιπω ijviin tjt Α ^ξαυλω, ry ΚίΚξΰ7Γ(^> ^ Ννμφης Α ^ξλυλβφ*' Hgif Μ $ ν ί 73 Λ^ξΐ των Αιομ^ας Αξόνων. Hoc ex eodem refert etiam Cyrillus contra Iulianum, lib. iv. A ΓΡ ΙΩΝΙΑ. Baccho Agrionio facra. Vide do&iifimum Caftellanum. Addo autem ; no tu cclebrari folita». &: hedera in ijs vfum fuiile. Ea de re, prsctcr G r ^ c. F e r, L ib. I. 3 prxtet duos Plutarchi locos, quos produxit Caftellanus, tertius quidam in Romanis Quabitionibus, fed infigniter corruptus, κccj a-re c* Β^βς A^vritn, Ϊ7Ι ηβΐ}<ην cv Α φξομτης, ι^οιίίς ai κιτπν α^ςιον. ίοις <5s, Νυχτιλίοις>ων m πζ>?λα 24& woταζ ^ρχται, 7ίΚξ^ν. Agit Quasftione illa tota Plutarchixs iimpliciter de quauis hedera; cur ergo hic fpeciatim de filueftri dicat? Deinde, quis vnquam hederam aliquam filueitrem dixitiprastereaquas funt facraiila, i a di<5ta; quibus adhiberi illa folita fu it, vtn ydelijs? Nugae mera:. Omnino reilituendum cenfeo. jsm τις κιτιόν. A'^ςιανίοις Νυκτϊλίοί?, «ν7 " ΑΓΡΤΠΝΙΣ. Baccho celebrabatur apud Arbolam, Sicilias vrbem. Hefychius. a, ίοζτη Aiovvtrx cv Α^ββλρ. Inde nimirum datum nomen, quod peruigilium Deo agerent. a ΔΩΝΙΑ. < * Adonidis memorias, &:honori, celebrabrancur. Alciphron in EpiitolaMyrrhines ad Nicippen. Ka) Αιωνίων κ, crnntdfiog m-n vros $fac,yjij xgipqmfyji&h', 'itpoiq,. Deilgnat quoque Mufasus. Δ;) γχ,ξ Κ υπξι^η ηλ^ίν ίοξτη, τ Ιω οά& Σηςαν ciyxnv Α'ΰάηίϊ K&i Κvjipay. A ζ Crati-

12 4 I o a n n j.s M e v r s I, Cratinus cv e m cm ηζίχν ίγω Έ μ,οι cn» Λ»5-/» \ co) c-ϊς Α'δωηα. Diphilus. ΐΐοξνπον iqi m7\v τιλώς Αλάνια A yx<r ίτμζβί μ ί3 ί,τιρων τπξνων His in pompa circumfcrebantur iimulaera horti in teftis, cum omnis generis frudibus: horti autem ex fceniculo,& Jaduca, fadi erant; quia nimirum Venus occifum Adonidem in Ia- dtucis depofuiilet. Obieruo apud Hefychium. E v τιις Aΰωνιοις είδωλα i^ciyar., χ.ηπχς \π οςγάκων, K& 7mvnla,'«rlu> οπώρρν, οιον 6 κ μ α ύ ρ ω ν <c θ ^ ά κ ω ν Ζΰ^,(η<&άζχ<ην cujts τΰς κίττχς. ^yxpcv Q ^cmivcus cuitsv κα.'ζαίλίΐθ^ίΐείΐ \szsx> A (βροντής (Qcccnv. Simulacra illa, erant Adonidis & Veneris. Theocritus in Α$ωνιαζχσα]ς.. E' ςρωτu\ χλινα τ«α ^ < Λ t «καλώ α,τλα, Tciv κ υττξις ίχ {, tuv c/jj ο ροδόττκχυς Α^ωνις, Hinc eft,quod Adonidi & Veneri iimul.ea facra celebrata tradit Schol.Ariftophanis άρΐών*. a L - vta, τω a (iuvi<h, Kj τϊί A φρο<πτγ. Quin & pailim per vrbem totam collocata iimulaera mortuorum, quibus mulieres funus, ac leitumjfacerenr. Plutarchus in Alcibiade, e 7ΠΊ^η<ριστ&{βμα q 7scfδ^μα, (c ο/βμων h τιμών 'πάντων 'Ζτζ ς τ ίχ,όλχν, 7ταξίω ^ ^ ίοξτης. Α Ψώνιών ρ»ξ «V τχς ημίς^ις όκείνας Kafyi- Κ9ΐΊων,αόωλΆτπ^αχχ, vtxpoig όκχζμιζομί/οις 'όμοια,ττξχ- καντα τ yiw eu^i,^ Ό,φας ιμ ίμ ζνη Kg7$ (B/jeCf, χ. Qplu/χς φύον. Iterum in Isicia. δ ecena yx-ξ αχόν οΐ\ yiw a/.νλζ / ΤΰΊΙ? G r c. F e r. L i β. I* 5 τίτί)^ 'Ττξ^Ά^τΐ πιϊλαχ,οσί τ? τηλίωί είδωλα,^ Ό-φομ Ίΰ&< αντΐ/,, Xj Κ37τίτζι) ywjcuy.uv υ\<πμ. De hortis in teftis circumferri folitis, eft etiam ifte Thcophrafti locus, de Hift. Piant, lib.vi. cap. vxi. Α βρόπνον $6 μα,ϊλΰν W ρίζης Κ& βλαςάν\ η W ωτ'ίρμ&1(& ΖΛλίττως Q<c^τη οζτίρμά](&, ντ&μι^ώο- (J&pov cv οςραχ$ΐζ >ωαττίρ οι- Α κηιτβΐ. Plutarchus dc fera numinis vindi&a. ά'αχπρ a\ τχς A - Ιώνά& ΜπΧζ ίπ csjictwiglial h S lw ^ o^ cq fr y i- TrXsjmqyivjcuKig. Et Diogenianus Cent. i. Prouerb. xiv. e ^ ^ yci^ A 3ωνις, \ρω$μ(& ων> τ5 Α, ζνθ τίλόύτα, οι Ό-ντγ οργιάζοντις, κήτ&χζ άζ ccyy&icl τινα φ ντ^ οντϊζ, ^ QvTdjxsvtf, &ZC. Et Appendix Vaticana Cent. i. Prouerb. iv. Tivcvtki χτνι οι κ^πνΐ (tz$ Α «V u y y fia xe- ^βίμ^α cnripcy^/jd, αχζ/ yl.oqg y.cyyg. Suidas. A όωνί- κητηι, όκ θ^/δάκ,ων μα^ρθρων, α.7πξ xwncaretξον cv οςραχ9ίς. Simplicius ait citius in his frumentum excrefcere confueuifle. Locus eft in Phyfica Ariftotelis, lib. v. Kaj -(&> St 24& S - χύ φΰίτχι K&I ctvhtw! cv τιϊς Α^'ωήύΐ^ χαλχμψοις κη- CTffj-zsfa 7 ^ ξΐζωθιΰ/λΐ (c 7nx^bjjcq cv rri yy. HllC pertinet Platonis ifte 'locus Phxdro. o: vsv ίχμ ριωξ^ς, ων αζπρμάτων κηδοιττ, κ, tyxapmz βχλοπν $νίi&zy, τήτίζβί σζτχδγ &λ ^ίξϋξ «ί Α ωνΐ()(^ χ,ΐ,π&ς &ςών, ^ίωξων χ&λχς cv ημί(^.κπν cxtm y.y jcfy jx g; η 7V.VTU $η τμίί'ιοΐζ TJ ίορτηξ $[>ωη ctv}ο τι vgj mm. Proijciebantur autem in fontes. Zenobius Cent. t. Prouerb. x l i x. vlvavwq <J\) iim οϊ Kr^m tsi Α'^ΰνίϋ(^> c-ιξ ayy& ei χ.ίζβ.μ\α, c'^pcy%>oi, A 3. v-xtt

13 6 Ioannis M e v r s I o-yjj. χλοαν μόνον. όκφίροντμ cf]), api A τιλ<&]ωνη τω fi^cciyvuf «V κρίυύ&ς. In mare abijci coniueu i ile tradit Euftathius ad Uiad. λ'. vbi etiam fa- 6ti rationem habes. Kijmi φιηΰ^/,αό,χυ owafytlhovo,, ί<τω χυτζας η αρ'ρίχχ yjy «λας,tοώίνχ ίαος. Kj mjvm a gtnh/pfyja koq. ^ζλάοχης, ng) άφαγιζό- (βρα, καύ ομοιότητά Ιλ\'λ -jractκαό, τνν ωκνμορον A'Sqviv % νά,τα.ό& lu&u mulierum in hoc feilo, eft Ouidij quoque locus Metamorph. lib. x lucim monumenta manebunt Semper Adoni m ei, repetita% mortis im ago Annua plangoris p er agetfim ulam ina noflri. Et Ammiani lib. xix. Lacrimare cultrices Veneris fap efiettan tu r in folennibus Adonidis facris. Iterum li b. x x i r. Euenerat autem ijfdem diebus annuo cur fu completo Adonia ritu v eteri celebrari. Deinde. Et vifu m efi trifie, quod amplam vrb em, Principum dom icilium, introeunte Imperatore nunc primum, ululabiles undique planiiu-s, & lugubres fom tus, audiebantu r. De repoilto in la&ucis Adonide, habemus quoque apud Athenceum, lib. n. κα) καϊλίμαos φηαιν, oh η Α φρο^τη τνν A'cfuyiv cv QyifruKivy xptyjiv. Et Eubuli hac de re fragmentum eft. * Mi) ftoi θ^/^ακίνοις, ω yovai, E 'm tlj) 'τςά7πζ<μ, rj π α ν τ ίω cu ltu. EV τω λα χ άνω τχτω yx p, ως ο m -π Ίον Α^ωνιν ^τη^ανόν^. πξχ^ηκί Ktm-ζ/ς. Duplex autem feftumeratj nam, quia Adonis, bipertito anni tempore, iemeftre vnum in complexibus Proierpfn^, alterum in Veneris agere G r a c. F er. I ie. I. 7 fingebatur; in aduentua Proierpina laetitia: feftum, in receflu iftud ludus, de quo dixi, celebrabatur. Obferuo apud Procopium Gazarum in Efaiam, vbi de Adonide agit, cap. x vn r. Ti $s πχύ(&> Α, φροιντ}] μ η cpipatra, <c ντ&ς a u iiv ίχ ω ξ α Tiv A $lw, uioi<r m ~nv ipooffyjov. u s btxj η 7?cf Πλάτωνος αντήζβ τ ύ τχ yw/yj, avvijtvtb ζχζ$ς ά λληλα ς, \ς Sυο πχίϊτχς, vn!9s ψ m <wmvcu\ τω ve«* «s ie β»ίλfacfau TXTt τν'ις φίλοις ά π η γγβ ί, τπχνηγυ^/ν f\ytv -rfw Ανοδον, ωσ 7ΐΐξ χν Xj θρίνον naw xafyfiov. Α7πς α,μιφω Η Η24&1 τuv [ΑίΌ* Tuvui xpovuv otc^ttjciv. Cyrillus in Efaiam eundem lib. 11. Cr&ci h in c la te fe fiu m ex cogtta u e- ru n t, v t fe c u m V enere, p ro p ter m o rtem A donidis m a - f i a, co n d o lere, & l u g e r e : red eu n ti a u tem ex o r c o, & in u en tu m ejfe d i c e n t i, q u em qu& fiuerat, g r a tu la r i, & v n a ex u lta re, fim u la r en t Macrobius de ijfdem Adonijs, Sat. lib.i. cap. xxi. R itu eo ru m ca ta b a fi fin ita ifim u U m n efa lu tttts p e r a ft a, celeb ra tu r U t i t ii ex ord iu m. ΑΘΗΝΑΙΑ, Mineruas feftum, poftea Πou/aQIujma appellatum. vt oftendo libro fingulari, de Panathcnaeis, cap. 11. Sed & to χαλκ«λ itidem A (}lwcu& vocabantur, quia nimirum in Mineruae honorem celebrabantur. Suidas docet. Χ αλκεία, ιοξ* τί] Α'ΘΙίόγαι m huj. α τιης ^ςχαϊα ««λβςίίπν. ΛΙΑΚΕ ΙΑ.

14 8 IOANNIS M evrsi AIAKEIA. ieaci fertum apud ^Eginetas. Pindari 'SchoL Olympionic. Ode v 1i. ev 4 Aiyivy m Αΐάκν*. Iterum O d.x m. κa) iv Α ψ ν^,-m Α ελφίνια, w Aistic{ct. Nemeonic. Od. v. evi «/[ ά γ α ν sv A\yiv\$ 7za Αΐάκ{α. Ac certamen tunc peragebatur in honorem J E a ci; quique eo vidor eltetxcoronam in fano ipfius dedicabat. Obferuare eft apud Pindarum Neraeonicarum Ode citata. HvkQ.v 71 viv Kgj imyxy/ilix I- λ-etv E 7Π$ανρα> ^ϊττχόαν Nmuvr "Χξΐό,ν' <zst$%poi<n cf Aicu&f A itytet miccivq, φίρ^ν ςτφ ανοίμαό,,σνν jrou/qcug χάζ/tnv. Meminit veaci quoque apud ^ginetas fani Plutarchus in Demofthene. Tov Mugyc&avtov, τον Atjf.ιητςιχ τ Φαληρίως ά$ίλφον ϊμίξάϊον, \ς Aiyivtj κ α ζ ίφ υ ^ ν ^ ς Sdn -η Α ιακόν, 'ζ>τησ7π>ίσ&ς, ί7πμφίν eis κλίωνας 'ζτ&ς Α ντίτμτξον. Erat autem in loco vrbis maxime illuftri, & ieptum habebat quadratum e lapide albo. Paufanias in Corinthiacis, vki de ^Egina agit. E v32π(ρμ>ΐςζίτω Si της τήλΐω ς, T5^ Aiuk{ov κ ά λα μ έ ον, Ή&ζολφ* 7ΐ A<$G>ocf λιθχ. Exftru&um vero communi omnium Graecorum nomine. Rem, & caufam, exponit Ifocrates in Euagora. TQtd ffy) yap alaxsg, ο Αιος ίκγνν( ^> ts <)ί $μχς των Tώκ^/δων <z^ypy(^>, τζα-ϊίτιν Jir\Viyxil, G RiEC. F e r. L o. I. 9 JtiVtyxtv, ω& $μο(αρων αωχμων cv τίίς Έ?λ*ι<η, «ίλ - ' λων ais-ρύπων ^ φ ^ ς ίν ίω ν, ι*4%} -η μ ί ^ < ψ τ?ε σιιμφοζβίς vgtip&axiv, ηλ^ον οι π& ιτω τις των ή λιω ν, Ικίτάονης autiv. νψίζονπς 24* ψ dfotices W τ?5 άοσΐβάαζ τ ϊ ί όχήνχ, «* dcptsaj των Jtav των ττκςόνιων κακών clmttxaylw. σω^ίντις 1\, κ^ί τυχόν- -ας πάντων, αν idttyouv, κροv α> Aiyivy κλτι^,βζμτο > ίνον των έ ψ η να ν, χπίξ όχάν& MM*e»w tiw &%1w. Quin Athenis etiam cultum illum inuenio, &C templum ei confecratum. Hefychius. aw v- Itov A &luii}<nt <2 73 Aicu&cf 7 AIANTI A. Aiaci facra, apud Salaminios. Hefychius. A m ita, iopw c* ΣΛλβρ»*. Colebant vero Aiacem non duntaxat Salaminij,verum etiam Achenienfes; qui vt tribum ab eius nomine A\«αΏα nuncupabant, ita ledum quoq; ipfi, omni armatura inttrudum, adornabant. Scholiaftes. Pindari Nemeonic. Od. 11. Ai λ 2*μης yyov 01 kdlwccioi τον ΑΪα*Ό,, ως μν, μόνον KiavViSa φ υ λ ίω ^τιzset^cy, ά ϊλα Xj y.kivlu) cw\<f μίό νικνοπλιοΐζ κβΐ^.ιοβ'μϋν. ΑΙΓΙΝΗΤΩΗ ΕΟΡΤΗ. Feftum apud ieginetas erat; in quo facra, conuiuia, Neptuno inftituebant per fedecim dies: in quibus fibi ipfi miniftrarent, fine feruis, vnde &c Moveipuytt di ti: ac poftea Veneri facri- B ficabant.

15 io Ioannis M e v r s I ficabant. Rem, & caufam,exponit Plutarchus inquaeft. Graecis. Των Sm tl ) Τρώα* ςρατώσαύτων Aiytv^Sv τπϊΐ'α β /j cv ζας μάχοως ά π ώ λ ΰ ΐπ, πλείοιας )ί καφ. π λοίν '&7ΓΒTuS χειμων(&>. ολίγχς χν τχς π α - Ύ,Ητπιάρχς οι ^m jxsvjeg Χ ^ ^ ά β ρ ο ι, τχς J\i α?λχς τπλίό-ς opccvjii Ci) m vjiai y^cy λΰπαις ον ύτι χ,αίρ&ν φόντα 0eh φοαίρως, 'άτι $ναν -ηις μοις. α?λα χ ρ ΰ φ α ^ κατ' οικία» ίχαςπι τχς σεσ-ωο-φρχς ανίλάμζΰωον ί<ηά<πσι ν&\ φ ιλοφροσύνες, αυτιι νά[$μ οι 7Π)νΐςάσι, ( σνγ- $Jiai, t&i d h λφοίς, y&! οικείοις, ατλοίξίχ γλίνα ς τπχρ<{- <Ηόν}&. Ό-ντ ν Ϊ&ιψιμιί/Λμαι, τω Ποήδωνι Jvtnav a ya - σι τας χαλχφμχς βιάσχς, ον ν, κα$ ' αντχς ϊφ ημίρας ixxctiliixa(με(α (ηωτη]ς εςι«ν7κ/, %7ΐκρίςιν. «- & τηιηβαντις Αφροδίσια, 2^λόασι τϊω ioprlvj. όχ Si τύ~ τα Μ,ονοφαγα χαλχνπη. ΑΙΩΡ Α, ilue ΕΩΡ Α. Athenis celebrabantur,in memoriam Erigones, iegifthi & Clytemneftrae filiae; quae cum Tyndareo auo Athenas profeda,vt Oreftem accufaret, cum is abiojutus eflet, fc fufpendir. Etymologici Au lor. Αιωζβΐ, ίοξτή a θίι/,ός f f c t i - b c, A θηνησιν.) lii χαλασιν Έυΰ&τηον. λ ίγ ϊπ η γχζ Ή ζ / - ycvltv,' 7ijj Α ίγ ιν α yjy Κλυ?ν^μνηςρας ^ υ^ α τί^, σιώ Τιωδάριω τω w W a txoiiv Α ΰ ΐιν α ζί, κ α ^ ρ η σ -χ ο w Ο ξ&^α" ^σηιλυ^ίν](^> cf\fi, αμαςτ*]παπμ ία ντίω, <ζ^ςρί~ 'srcuov ττις Α ύΐινοαοις tfjjtidzy, χα^^ςησ-μον ιπ cuji?i <πώτϊλ«<δα/ dw ίορτίω. Plures inftituti fefti cauias commemorat Heiychius, Α ιωζ^,ίορτή A^vymv, ϊω ci G r i c. F er. L ib, L lu) o\, cjw7 Τημαλία τν^,ννα Jvetv φασίν. o\, ct)n K^.vmjptv)',ςρας yjif Aiyic&x. o\, crn Η άγονης αλητι- $(& *is ix&px. Euftathius ex Paufanix Lexico Attico -^Eoramilatuit, quiefe fufpenderit. Locus eft in Commentario ad Iliados m. o h <f\), Hgj χυ /όν ϊςιν ονομα η Αιωζβο yuvcuxss αττάγ^αιάμης, kjm!λι& 7? ατπαγ^λ^ης, ιν τνύ Παυπχαίΰ $ηλοί Αί^ιτον. Dicebatur vero etiam Έ.υ$&7τν( ^. Itaque eft in citatis Etymologici verbis, a ia/yc, ΐορ^ K^lwy- <r.v, lw xaxsnv Ε νιπταν. Verum non tam dies feftus, quamfacrificium, quod tum peragebatur. Accipio ex Hefychio, cuius iita alibi glofla occurrit. Ev$et7rv(&h, Jvtria Α θίινγπν, cfin Η^/γίνης. Ita locum illum corruptiifimum emendo; hodie enim pro Eΰ$&πν(&>, legitur Ευ^ά-πνοις ; pro Sm H'ζ/yiwiSi eft W h'«/vzφ η ς - Ac carmina quaedam tunc in Erigonem canebantur. Athenaeus lib. XIV. H v Kcy cf)n Ό.1ς οάώζ^ις τις ίτατ Η'ζ/yivvi, Ιω Α'ληπνλίγχσιν, ω^η. Eaque compofita a Theodoro Colophonio. Pollux lib. i v. cap. v ii. hv ngi) afko h α<τμα ζάς οάώξ^ις iqtratiopsfiov, Θΐοδωρχ τηίημα ττκϊ Κολοφώνια. Antea Α λητις nuncupabatur. Idem Heiychius alibi docet. a λητις, ίοξv} Α θιον^σιν, η vwj cuon^cf. Μγοβμη. Hyginus de hac ipsa re Poetici Aftronomici lib. n. Sacrificiumfolenne inflituerunt, itaq, & priuatim & publice faciu nt, dr id K^4letida appellant. Inftitutum vero feftum hoc oraculi iuflu. Etymologici Audor loco citato. ΚαΟ.%ξη(τμον q 3γ cuit^ crujwnxeitdui tl ) loprl/j. Plene narrat Hyginus loco iam citato. Cum in B z finibus ii

16 ΙΖ. Ι ο ANNIS Μ Ε V R S ϊ finibus A thenicnfum multa virgin es fin e causa fitfpendio fib i m ortem con fcifceren t, quod Erigone m oriens erat p reca ta, v t eodem leto filix Athenienfium afficerentur) quo ipfii fo r e t obitura, nifi Icarij m ortem perfecu tiyd r eum fo r e n t v iti. lta^ lum id euenifiet >v t antse diximus, petentibus eis, Apollo dedit rejponfum.. Si vellen t enent u liber ari, V -rigon*fatisfaccrent. AKTIA.. Celebrabant Acarnanes in vrbe A&ia honori Apollinis, a & in d e cognominati. Stephaniis in A 'au&. A o ^ cv τϊί ορ^α^ξαφία, <φησίν' A χ,ιϊα, y g j η τπ λις, yc(j ή ιοςπΐ]. «/&. η ίορτϊ] ζα,ξνυύίτκ/, τχ, ΑκΖίΛ. Peragebatur id feftum Angulistriennijs certamine gymnico, equeftri, & nauali. Stephanus ibidem. e v'q.vry κ πίτλωνί^ γυμνι* ν3ς Άγων, yjy 't7t5rix3c, K&f πλοίων άμί?λα ot& lw. Inifcante fefto, bouem mufcis immolabant, vt eius fanguine ilice iaturata: auolarent, neque in fefto moleftx eitenr. ^Elianus Hift Anim. lib.xi. cap. v m. Νεω? q a τπ/λωνι ιδρυτή, Hgj A κΐίον γι ccotdv οι Τιμωντις ονομάζχσιν. χχ3ν της 7mv>j~ ^π^μίϋν μίτλανηξ, xas liu') ^ h πη^ημα π*]- <$ώιη τά fes, Quam β ν &ις μη eu?. aj $ >ίμτχτληίβ'ίΐτι<ί ούμα1(&>, ακονίζονται. Meminit Glemens Protreptico, ex Heraclide. ΐΐ'^β,κ,λ(ί^ης d]\ cv YlLvztnv 'nfίων, i a >td^vcuicu, φηοιν, evfa tj /fxltm ίφ ν ακξίύ7})^/ον j n gj 7dd A π ίτλ ω ν!^ τν3 A χ ΐίχ τι κρον,&ς μηω ς vr&qvttqu] β γ. Mox Auguftus, deuifto G r & c. F e r. L ib. I. ui to Antonio, ad h o r u m nempe imitat condita prope Afifcium Nicopoli, in m viftorize, certamen muiicum, gymnic queftre, idq; in quintum annum, inftil^fc. Caifius ineunte libro li. a j«w w W, μ γιμ*iw vjm rotyoftieti τι, m rn vjp w v Upb ka aklclcunvv 'zr& m^djou?.su.ctomus Ocrauio, x v iii. Vrbem l^icopolim prope Aelium condidit, luaojcfe illic quinquennales confituit. Mentio eorum eft in Infcript. Ver. ς τ η ς α ς. τοτς. ΑΝτΑΓΩ- ΝΙΣΤ ΑΣ. AKTIA. Ε Ν. Ν ΕIΚ Ο Π Ο A E I. Δ ΙΣ. a A α Ι Α. fiue, α λ ε α ια. Feitum Mineruaz Alea:, apud Tegeatas in Arcadia. Paufanias Arcadicis, vbi de ijs agit. r S y a J - j Xπίρρω ςήάον χώμα r fs i v, W ccyamy dysvac h foo fy, (ty A ίνομαζονπς, '*** f? A ΟΙωας' Wn ΑλώΊίΛ- ou ΑΛΚ^Μμονίων -n λυ a> 7$μ αχγ ζ Α έάον. Pindari Scholiaftes Olympionic. Od. v 11, m&a) 4 ayevmj dyuvts cv A'ρκαΜα' Αυ- Kcua, Koptict» A Aec««. ΑΛΕΚΤΡ ΤΟΝΩΝ ΑΓΩΝ. Feftum hoc, & certamen in eo gallinaceo rum, inilitueruntathenienfes, poft deuiftos a Themiftocle Perfas. ielianus Var. Hift. lib. ii. cap. x x v m. MtO 'dfjj k&q- t ^v vix.ua A - Qlwcdoi νόμον I jtm, a h w tp n ete αγω νίζΐδη ϊψ ο ή ο ΐ B 3 m t?

17 14 I Ο Α Ν Ν I S Μ β V R. S I ei/τα μ ι» η μ ίρ α π Α ϊτ χ ς. Ac caufam inilitutionishabes ibidem in verbis fequentibus. V id e a Ιωζβί. A AH ΤΙΣ. A A I A. In honorem Solis agitabant R hodij. Ariftides Rhodiaca. Kaj w των Α'λίων αγώνα πιιησζ- 7t, Xj ττ μ ζ(^ η Μ σων, τπιιηιτςή. Dies fefto χ χ ι ν Gorpiad,qui Athenienfium Boedromioni refpondet; certabantque eo pueri, &: viri: ac praemium vidori erat,corona populea. Scholiaftes Pindari Olymp. O d.v n. Τον αγώνα ϋ 'λ ία ( Ρ'οιΡιοις) ηλχ(&μον,ΰς 721*Τληπίλιμον μίτηρχ.^. Ή λ«7κ/ q μΐιυος Tof7ncua «j τπΰρτη ήμίρα. α,7πχει 0 τα» Ήίμιων,ημίξβίς ί. άγωνίζοντη q 7rcu<$ii, ngy ut~ o 3 ςίφ αιιφ», λχκη $\$otu\. A A K*A Θ Ο I A. Feftum in honorem Alcathoi apud Megarenfes. Scholiaftes Pindari Nemeonic. Od. v. E ν Μίγχ,ροίς, τω <&^ίτω χ ω ^ ω,ο μ ο ίω ς ινίκ η σ ί τα Α λ κ ά - Paufanias Atticis. Ε ντίΰ^ ν ν& ς -η Α λκά& χ βα<νζχ<πν ήξόίον. Α Α Ω Α, G r i c. F er, L i b. I. ι$ Α Α Ω Α. Etymologici Au&or. Α'λωα, ίοξτν Α'&Ιωο% ά~ ^ξοικικη. Sed Cereris vjs Α'λωά$& feftum erat, non M inerux; itaque corruptus locus, ac refcribendum. ιορτη A. Qlwymv d. Hefychius. Α'λωα, topvj Α'θίωνκην. Suidas ait tunc celebrari confueuiite, cum circa areas verfarentur. Α'λωα, ιορτη \ςιν A τίικη. y <pt)crjν ονομα^ιζιμ, 'ΐτπ πύ τ ιts τχς αϊ&ξωπχς m g Οά,&'ΐξ&ας ζτ 7»? αλως πιιέίιοζ. Celebrabantur autem menfe Poiideone. Harpocration. E'οςτη ιςιν Α ^ικν Ό. Α'λωα. Ιω <φηπ Φιλόχ,ορονομα& Ί βαι 'άπτ ncf τίτί τχς ανθξωπχς τα,ς KBtei&zq τας άλως. ayediq 'j avrlu) φ>j- (πν,ίντω Πδζ/ ίοξτων, ΙΙοσ4$ίων(& μΐυκς. Mentio eft apud Alciphronem in Epiftola Thaidis ad Theffalam. Α'λωα «/[ Iuj, κλύπ t!w παννυχίδα Tmuztj, ωωπρ lu> ειχ9ς>ττ&ξ ημΐν. Et in altera Menandri ad Glyceram. Ε τπ<τ«λ Oli iv ας4 πο Α'λωα τηξ f a j. Euifte autem plurium dierum iflud felium, facile colligere ex alio quodam eiufdem Alciphronis in eadem Epiftola loco. Συ <5ε όκ τ Α'λωων,<$ίομ$ιι,Τλυκ,ίρ/ον, t&dug. mjopfyjrj ς^$ς ήμο c^ της άςράζης φίρχ. μακροτίζβν ίοξτία) χ^ίτητί ίγνων, iide ακ,αίροτΐζβίν. Αημη]ίρ ίλίως fys. Meminerunt etiam Demofthenes Orat.in Neaeram, alijque. ΑΛΩ ΤΙ A.

18 I o ANNIS MeVRSI A ΛΩΤΙΑ. Feftum Mineruieapud Arcades. Vide Fau~ fanix in Arcadicis locum fupra in Α λαϊα. ΑΜΑΡΪΝΘΙΑ. Certamina erant, in Amaryntho Eubcea: vrbe celebrari folita. Schol. Pindari Olymp. Od. ΧΙΙΪ. Kctj iv ApapiwQc* rijs Έ-ύβοιας, Apupuv-Sia νενικηκλσινcelebrabantur vero eo nimirum fefto, quod in honorem Dianie a 'μαξυήχς, illic culta:, A ΜΑΡΤΣΙA dicebatur. Meminit eius fefti Heiychius. A = (Actpvmct, εοξτη A 6IujytTiV' Et turbare hoc non debet, quod feftum Athenienfium dicat; quippe fciendum, Athenis populum Athmonenfem non minus, quam Amarynthios in Euboea, Dianam tiuj Α μαρυσίαι* coluifle. Panfanias Atticis luculentus teftis. Α'θμονης St Ιιμω<ην A μαρυσία* Αρτζμιν. e/[e σαφις ίς cwq. 37ης&~ (8ιμχς τχς ifyyi)ίνξον, αυτνς σνμ^ά?λο^ Tr,J\i. ev?v A μά,ρμί^ς iv Ενβοί«xgy γζρ ei Ό,ΰτγ τιμωσιν A - μα,ξυσίοίν Αξτζμιν. ίοξτΐυ) q H&j A (ilwcqoi της Α μαρυαίας αγχσιν, x$iv h Ενζοίαιν άφανίςτξον. Nec Amarynthij tantum colebant, verum eciam Eretri-. enfes* G r i c. Fer. L ib. I. 17 enfes, & Caryftij. Liuius lib. xxxv. Sacrum am iuerfiirium eo fo rte tem pore EretrU X^marynthidis Viant erat: ' quod non popularium modo yfed Caryfiorum etiam coetu celeb ratu r. De Eretrienfibus eft Strabonis quoque locus, lib. x. τΐω Sk ^ α μ ι ν T Έ'μτξΐίοον!w i% ov OTT5, μ α ξ τ ν ξ ίΐη ςηλη, Iw ctiifa tt» m ii b> rs U pz w A μαριιυβίας Α ρτίμι$&, ΑΜΒΡΟΣΙΑ. Feftum menfe Lenxone celebratum. Proclus ad Hefiodi E'p y a Iw m m TSS o tm C αυτω ά σ χ ο μ ιζ ΐ^ οι & A lwaiuva φαστίχαν <ωπν χλλ&θ»/, 2 ^ «ee/«- W * & - βλ 7 Μ &ν, % άιγοϊό&ν *** & > ' * Μ Διβνυβ * νηαα hpibj) τωμίωι τβτ», Ιω Α μβςοσίω> έπαλαν. Et ex eo Ioannes Tzetzes ibidem, λ Iwmm mp e«jjw κλλ«τκ/, 'oli TS r *tu>sv culi* Aiovmra> ώ«λε^- ^ ί ω Α μ ζ ρ ο σ ί ^ λ α ν. MofchopuluS; T? Δ«ν«- cro, t «r λ^μϊ SfotuTy, ζτίλχν lopiiut τω μ ΐω π α τ α, ( r S &iveu2 vt) Iw Α μζξοοίαν όκάλχν. Etymologici Au&or in hlujcum. oi ίε Ληvcuuva φασιν, mηοη ΔιβvJ<r«Wan c* Te?» ^ A>C?e«" \χάλχι. A Μ Μ A A Ω. Iouis erat. Hefychius. Αμμ&λω,

19 * I oannis a Μ Μ Ω N. M e v r s I Athenienfes celebrabant; cui Dco,autDex, incertum. Hefychius. Α μμων, ASlwym v άγνιχψ-ή. A ΜΦΙ A P A I A. Amphiarai in honorem Oropij celebrabant. Scholiaftes Pindari Olytnp. Od. v n. Τίλοώτα, cf[ cv B οιω ϊία^ΰφοροι α γ ω η ς. cv/ ^ Θ ί α τ η ώ ς,τ χ e - cvd t πλαζ/α Μ ς, tu, e J a cv <5s AiQci- ^ V > Τ ςο φ ω νια. cv & Ω,'ξωντφ, m Α μ φ ια,ζ ρ ΪΛ. Etiam templum Amphiarai apud Oropios fuiffe, & ftatuam e lapide candido, teftatur Paufallias Atticis. Kcq Ω, ρωτποιςναές τί t$jv Αμφια^βίχ α γ α λ μ α λ< κ$(ϊ λίθ χ. Quin primi illi inter Deos eum retulerunt. Paufanias ibidem. eta v$ Α μ - φια^βον ττξωτβΐς Ω,'ρα>7ποις κλτί<τη νόμιζαν' v&poy q ί πανπς E 7λΙυυίςν\γΙωτΐν\. ΑΜΦΙΔΡΟΜΙΑ. De his egi ante viginti hofce annos, Animaduerf.Mifcell.lib. m.cap. x x x m. Libet hicrepetere, & recenfere, loco proprio. Meminit * ο ί eiecero * oii άηπιτι m y% ctr{ c v μιό, ^ 7iy tu Α μ.' φΐ^ΰ: G r i c. F er. L i b. I. 19 φί^ρόμια ως οϊλη&ως cv κύκλω Έ&ίθρικ,τίΰν τω λογω, Ari.ftophanes Lyfiftrata. Ου τ Α μφι^όμΐλ τν\ς χνωης awns$ί>άς > Poeta aliquis vetus Αξομιάφιον ήμα,ξ appellauit. Itaque eft inuenire in Gloffis Hefychij. Α ξψιάepiov dfjtqtfyofaicl. Inde autem datufn ribmen,quod puerum curriculo circum focum ferrent. Harpocration. A'μφι^ρίμίΆ. η μ ίζ^ Ιιςη γι- 7Ώ39π τΰίς νίογνόΐς ποα^οις tlj ίήαν ίφίξον <τζίχοντις. Hefychius. Α μ φ ι^ ο μ ια. ημίζβ άγομψη τνϊς 7ΓΜ<Νοις, h >1 τν 'srci τ Ι&αν ίφίρον <ΐξίχ,οντις κύκλω. Tunc panem etiam occultatum aitabant, & nutrici puerum tradebant. Etymologici Au&or. A μ φ ι^ ό μ ια, lo^ij tςιν Α Οίωγπ τιλχβρη [ώί^/χρυφιχ αρτχ οπίομίνχ >c&n ίήοίζ 32ητξίχ,χ<7 73 d\, cw n OTiocfτι Ketf μί&^ οτιι&ης εις τα ζρίφη, tiuj ittccv 'ζν&φζξοντις, * χχροτξόφ *) η τξοφος cf}n Ιινων 7ΐϊφ'Ίμΐζζ^ Tum ianua etiam coronabatur,vi timaq; pro vita pueri immolabatur,& conuiuiuminftruebatur. Hac de re egregium exftat fragme ntum ex Ephippi Geryone, apud Athenseum lil )b. 11. v ili. --- τρως, Ου ςίφα»(&> x cf^ άς ίςι <ιχξ3 &ίί τ Jvpuv} Ον κνίοs a κξχ{&νος χιζπροχοις ακζ^ς, Α μ φ ίιήιομ ίω ν οντων j tv οϊς νομιζίτ^ θ τilch τι τνρΰΐϊχ ί ρρονηαιτχ τιμ ά ς, ε'ψ ^ τ 6λα/Μ ρ ά φ cuiov ί\γκό\<γ[&μιω, Tlviyiv τι Μίχίων ^νιων ςτβυνια, Τί?λ& τι φά^ας <c κίχλας ομού αττίνοις, c z Kofv?

20 %0 Io ANNIS MEVRSi Koivy π χναΰ{ν TdOSiQv mjmjia, Ώιλπν τι τπϊλας πλίκο-ίας <&ηςρΐφ ς, UiVGHb ts ν/ ΰ cc /ivλα&είζ m De coronatione vero ianua;, hoc iciendum eft; difcrimen in coronis obferuatum fuiffe, pro /caii pueri, nam, fi maiculus ille efler, oleagina; fi fem ella, lanea erat. Obieruo apud Hefycllium. e'0-12, cmn ttcvjiov appiv $joitd ττκ,ρ AVhxoΊς, ήφα*ον ϊλ ή α ς r f y u r 3Jn J\\ ^*}λ{ων, ί^/α, S\a tbjj (cf^aqiapyicu/. De iacrificio, eft 1 ocus edam ifte Plauti Truculento, Sc.Num tibi nam. Q uin D ijsfacrifcare hodie pro puero volo, Q uinto die^ q u odfari oportet Tunc manus quoque purgabant mulieres,quse m obftetricatu adiuuiffent. Suidas. A><pJ>0- μια, tl τήμτάια, αγϋβν <&} 7? GptytQv. iv \ UMpotnxj Ό,ς cq <rtwa\pd[3/jcii f ^ ω σιω ς. Tar-, rhfeus in Prouerbijs. Α μ φ ^ eya»v otti w?s ξξίψίον. h y ϊπζκαθαίξοντη iug %S&9 t^ w ja^ a f^ p u f. φ μ^ωπως, ii <5g ζρίφ(& ατ^ρφίρχζΐ vre< tl ivctv rgt%omg. Vbi fimul obferuo, quod Au&oribusalijs indi&um, quinto poft natum infantem die celebrari confueuiffe. Corruptus eft in diei numero Hefychij locus. Αρομιάφιον ψ α ρ. α μ φ ι^ ομ ια. ε* J# fa p v MetVni ψινηπας, iv? 73 ζ ρ ίφ ^ βά&ίζονκς τΐυ) Μ η, γυμνο) ^ ίχ χ β. Κ.eicribo. ις ιή -η μ ΐξ ω ν π ίμ ^ ^ τη Ί.γ. Et quintum diem ftatuit etiam Plautus loco citato. Q uinto dis, quod fie r i oportet Item, G R R. c. F E R. L 1 Β. I. 21 Item Suidas. A' μ φ ι^ ό μ ια, τϊυ) π ίμ π ίω ayxmv 3τπ τίίς ζρίφισιν. Porro vt natiuitati Deus pnefens affignatus fuit, -ita Amphidromijs hifce Λ μφι^ομ(& praeponitur apud ^Efchylum in Semela. Hefychius. Α ^. Σ ψ ί- λγ tw hatt δαίμονα xcuvev Je< ύχ Α 'μφι^ομια. Ait vero Heiychius in a μφι^ρόμια, etiam nomen tunc imponi coniueuiife. Ecce verba ius. κ af validum* durs όνομα, ei» vw r oixeiuv, φ άω ν, L ^ αήμαηιι. V erum, aut errauit dodiflimus Grammaticus, aut mutilus eft eius locus, exciditque decimi diei menxio. nam eo nomen imponebatur. Tarrhanis in Prouerbijs. Kdj πϊμπχπν οι vr&whsvjtg ως c9n π πλέίςον m hvm tiut, W-mUi ν τρ ^ε«λτ>), νι τχνομα. Et ipfu.m tibi pro fe Hefychium dabo. Δίκάτνι JvoyS/j, τίί άίκάτνι ημίξλ ονίμα& Wff: ζξίψ ίηρ itifycw. Euripides ^Egeo, apud Clementem Strom. vi. & Schol,. Ariftophanis Auibus. Τις σϊ μητηξ c# (Ιίκάτγ τίκ$ν ωνομασζν, Ifseus in Orat. ne^j 73/ntιρρακληξχ. Qi h -710 Πυρρχ &&<not τγ hxctty φάού,ονίίς, το της rj^ls ονομα Κλΐ&ξίτίιο πν πζτίζ? fyapwpyiozw Jidzy αοτϊί. Demofthenes in Boeotum. Κα/ τΐυ) J\fituiiL ψ ο ΐ vrtiiuv τχνομα tdjtv Mos autem illo die conuocare propinquos, &c amicos, tum nomen infanti dare, inde facra facere, & ccnuiuium agitare. Videmus apud Polyamum Strateg. lib.vi. in Iafone/Ac de conuocatione quidem propinquoeum, amicorumque, ecce tibi iniftis verbis. C 3

21 22, I Ο Α Ν.Ν XS Μ Ε V R S I Kccj SJ mm ewjs μί,τλονίι 'όνομα Ufe- ' i&*h rat Χξίτχς ΘέτΙ&λων χαλίσκς, παρίκαλίσε τ ά$ίλφον vr&crltzcn νζζνδοχ,ης. Vbi hoc quoque obferuandum ; eledum fuiffe, qui praeeflet huic nominis impofitioni* & quafi fufceptor conftitueretur; plane vc apud nos Chriftianos vfitatum : cuius rei non alibi teftimonium legere memini. De facrificio, & conuiuio, habes in fequentibus. Με enrxfa 31n w' Setwov 7«ά ^ λφ ω cnrovsm χαό ρχ{ν gπ ΐμ ψ ι, yjj> χυ&ον avet) της *$ι<πως 7zcfo v o p tu ) n d trcujiu. De conuiuio intelligendus quoque Ariftophanes Auibus. E ς Sixaibjj γχ,ξ m n TvcuSag/a χλη& κς, x ^ im v o i cv αςή. Vbi Scholiaftes. Tlu> S^xa^lw etsiuv cj9n τοις 6 σι, t(cy cv cwjfi 7zi ovo μ α ζ ί tli^tvt» ττίς 7rcu<n. Suidas plene. Atxa/Tluj lu> ttcusiav ανγ'βμνωμίνων^τζίς A (jlwcuuv άςοις, ry Sexarri τωννυχ]ων "Χπο της fyitriu g crvykcixetsuf τας πατςος οικείας, }{&τας vyyjm, φ ίλας. ^ παςόντων ixeivuv τάτε ονομαό, -πίς vrauin ItJtSaf, n#j xatxiimofcq τίίς^.οίςίιπεί(& ίΰωχάτας σΐίυίληλυ^ό,ς. Sacrificium illud, & coiiuiuium, ΔίΧΑτη dicebatur; & parentes, conuiuiumcum exhiberent, Αίχατίωι<?ιάσΜ] dicebantur, tefte Suida; cum facrificarent, AomtL θό{ν. Obferuo ex Ariftophanis Auibus. Ovx cipl/i θνω tiuj SexAT&yj ζίντης e y u, Kctj τανομ αωηρ'τγμ ^φ VVjj 'S-ή ^ ίμ ίου; Nonnulli tamen etiam feptimo die nomen dabant nato infanti. Innuit AriftotelesDe Hift. Anim. G r i c. F e r. L i b. I. 43 Anim. lib. v 11. cap. x 11. τ «π λ έΐςχ </[' aiutpaitcf 'tso ί $όμης, J)o y^ τα ονόμα,ό. toti li^ivtztj, ως 7n^djοντίς ysy ry rru ^ jec. Quem locum refpexit Heiychius in Αιχάτη ΰύομϊμ. ο' <^ε Α ^ ςιτΐληςτ^ ιβδόμ,φ. φησί. Suidas. ΕΧ^ομύΟό/^υα. -πίς ϊ>τπ)'πχοέί<η έγοα- Μοις ττίς ίβ$ομά$ας τας SixciQ.g ήγον' yaj ovo-. μαό. ilifyν-π αντόϊς. E^dem habes apud Harpocrationemin e'ζΰομώ οβμχ, & Etymologici Audorem in e'qopksopfyua,. Hefychius celebratum hunc diem tradit, fed de nominis impofitione verbum nullum facit. e'/3%όμιω ημίρ^ν ϋτί fjjinug ttcu^ih ΙυζΟ,ζασιν. ΑΝ ΑΓΩΓΙΑ. Feftum Erycinorum, quo Veneri illi facra faciebant, tanquam e Sicilia in Libyam foluenti, vt benigne redire vellet. j^elianus Var. Hift. lib. I. cap. XV. χάξων Se ο ΛαμψαχΙωός tvva 6u φαλ)ιΐμΰυ\ Ζ&ςτζ^.ς Xdjxccg λ ί γ ΐ, ότε απωλοντν aj tuv Πipruv τςιηρ^ς, 'ΰ^ίχά.μτΆασα] τον Α βω. ίν Ενρυχι ΐ) τ5 Σιχίλιοΐζ, tvfa ί<πν ο φ Α φξοάτης νζως, σζμ,νος τε, ί dyt(&,ivjuxct(giltvctxcupov θύχσιν οι Ε ρυχινοι τζί Α'ναγώγΐΛ, λίγχσι τίυ) Α'φξο/ΡπΙν εις Λι υ!ω ϊ>τπ τ^ς Σιχίλίοος ouiciytidzc/, αψαμης όκτο^ χώρα α] 73%ιςΐζβ'ι yimtwf. Athena:us lib. ιχ, r f c Si Σικελίας \v E ξυχι χολξόςΐίς Ιςιν, ον χαλασιν Α ναγωγια,ίν ώ φ αοι 7iw Jtov «V ΑιβΰΙω οάάγιesaf. Euftathius in aliam rem traduxit, de Amoribus Ifmeniab, lib. x. oi q άλα ΰτληρω'ρντίς ήύον^ς χαζ^.ς, (τωςρα θναζιν, ως ί-α eu α β ι -

22 * 4 Ι ο ANNIS Μ E V R S I 'zrcauiv a$xqv α να γω για, xg,j %ep4covqy cim/ma. ANAKEI A. Feftum Diofcurorum apud Athenienfes. -Hefychius. Α ναχείοις. Διοσχχξων ίοξτη-σΐϊ, Α νάκ{α. Iterum non multo poft.. Apdxjov, π A io m c ^ o r ΚίΗ iopiij AjjvqQv. Celebrabant etiam alij. Vide ANAKAHTHPlA- Inftituta in honorem regis, principisve; cum is rex, princepsve, renunciaretur. Polybius Hift. lib.x v u. e τταί^ε 7Z4κατα τχς A ιτωλύζ Ijtvvi χαλίύς οι π&ι caihlw, d j^ u g ίγίγνονπ >S7& tb rrnieiv a ia - χλητη^/α t b Jβ α ^ ιλ ίω ς, ύΰίπω της ηλιαίας κ,ατί7πιγχ- *ις. Iterum Legat. Ecloga lxxxviii. τίγοην cwtstu, ναμιζο/ys/ju, ytvisz^f τόϊς ζα β λ ίν ιτιν, oo>v eis ηλικία* ίλ θ ω π ν, άνακλητήζ/,α. ΑΝΑΚΤΩΝ ΠΑίΔΩΝ ΕΟΡΤΗ. Apud AmphiiTenfes feftum erat, &: facrum arcanum, Α'νάκΙων παίδ'ων appellatum. Paufanias Phocicis. a''γατί ie ^ τιλ&τίω oi Α μ,φιοζ-ίϊς Αναχ]ων Ka7\%ffyjluj παί^ων oi hvzg tytuv eiaiv oi A να,κτίς 'zrcudig, %naq, Ό,υΌ. ϊςιν eipyfjfyjov ά?ϊ\ά oi eivcy Aiomtxpxg, oi q ο'ι η πλίον 7? g^75wc9zc/ voμίζονίκ, Kα ζίίξ ας λίγχατι. ANAPO- GRiC, F E R. L I B. I. 25 ΑΝΔΡΟΓΕΩΝΙΑ. Androgeonis in honorem celebrabant Athenienfes, ac certamen funebre erat in Ceramico. Hefychius commemorat. ev Έύρυγ!/^ άγων. ΙΛίλησαγόζβΐς nv Α'ν^όγίων E ύρυγ!>ψ eiptjc&q φ ηαι, τνν ίφ ώ -ny άγαναπί^ίό&η cjjnmqioy A %vy<n eti Ki p[attkm. ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ. Dixi de ijs Atticarum Ledionum lib. iv.cap. x iii. Hic reponam vberiiis multo, loco pro. prio. Feftum hoc, Baccho celebratum; atque inde eft, quod Hefychius ait. A' t y p i c a, 'Q Διονύσια. Etymologici Audor. A ^ s ^ a, Διονυσία. άτω γχ,ρ Α ^ναϊοι τίυ.ν ίορτίω λίγχσι, 7s tu. cu>chln tji ίορτ'ιi 39η<φίξ{ν. Ecce, inferebant fefto hocflores; atque inde nomen. Conftabat autem tribus diebus ; quorum primus nfy iy ia, alter χόίς, tertius Χντςοι dicebatur. Ariftophanis Scholiaftes ad Acharnenfes. A π!>?λό<ϊ'ωξ(&> A vjefj/g/st χαλ &αι Χ3ΐνως όλίω τίυ) ίορτίω Αιονΰσω άγο- Ι&μΙω. καζί 3Πι^ΰΐγίαν, χ ά ος, Χυτςχς. Et Grammatici paffim teftantur. Ac u fyip ia quidem celebrabatur menfis Anthefterionis x i ; Χοες, x 11. XbTfoi, decimo tertio. De Pithcegia clare Plutarchus Sympoiiac. lib. m. Quxft. v 1 r. Tocf vea ο'ίνα AOlwym ίν εχάτ*ι ( ts$a μΐωος κατάξχοντκι, Πι^νιγίαν τίυ) rjptipjiv καλο<ίν- D τις.

23 z6 Ioannis M evrsi τ ις. Ratio nominis ; quia tunc nimirum dolia aperiebantur. Idem Plutarchus Sympoliac.Iib. I x. QuarfF. X. Kaj ffy) οϊνα τι tcv νίον, οϊ πξωιοάταό, τήνονπς a 'ν ί& /ωνι 7nvacr. μΐυυι y.tq. χ^μωνα, κ&ί "dw η μίξαν c/κάνΐυυ, ημείς φ μ A'pxjvcf Acuuct'( h, Α (ilweuai nfyiytcui'<ζγζ$σχγνρ<&χ<πν. Vbi hoc quoque obiter obferua ; Chaeronenfes, nam Chaeronenfis Plutarchus erat, Α ^ ο ύ &αίμον(& appellaite. Et neque cuiquam, ne ieruo quidem, vinum tunc fas prohibere; fed, peradis prius iacris, omnibus id communicabatur. Proeliis ad Heiiodum lib. I. Kctj ον της πατξίοις ΐςιν ίορτη ΙΊfyiyia, καβ ' lw ΧΊΐ οΐκίτίι/j, χτί μι& ωτϊν, άργ(ν της ^σηλα,υαίως τzcf οινχ ^ίμιτζν ίου, ci?2\ct Jvcm^Q-g ττκ<η μΐ%&^ί$οναι TfS <J\a>px τιύ Διοννσ-χ. Male apud Hefychium. n fy in u, έοξτ^ a '6lwy<n. Refcribendum, n fy iy ia. IdqueMauifaco etiam vifum. Ergo facra primo ifto die fada, vt apparet; ftatuebanturque proprij in rem illam crateres: puerique trimi floribus coronabantur. Colligo ex Philoftrato Heroicis,cuius ifte locus eft in Aiace Telamonio. Kaj er Α ^ ν^ σιν 01 'z re u h i cv μίου) A\Jttpi /uvi ς ΐφ α * χ ν τά \ τω ν a l j i u v <rξ ίτ ω Ί&π 'βρίαίξ ίτη,κ ζβίτ^ ςβς τ ι τ χ ς cu etjtv ιςη - cuts, κ&ι ijv m όσα Α ΟΙί&αίοις ev νόμω. Nam ad hoc feftum pertinere morem iftum equidem arbitror. Meminit quoque Πfyiyiott Euftathius ad lliad. ω. T c J 7niyry τω ν κ α κ ώ ν τήθχ «?? cui ΐ, Πίfytyta, %χ koq. τιω 7mp Η'crioL, tv ij "^ςχοπίθχχξη wptwv&znf, d?k «V 73 ^Wsipg^isvDie proxime infequente duodecimo χόες, decimo tertio G r i c. F er. L ib. I. 27 tertio XuTfu celebrabantur. D? Choibus diierte Harpocration. Χοές. Αημο&ίνης \v τω Tli(J τ2 ίοξτη Ιίξ mtp Α'βίακζίοίς, λ ν^ίςΐ}- <ϋω()ίκάτη. Inde etiam Αω^ίκάτη iilis nomen. Hefychius. Αωδίχάτη, ΐοξτη A'6lu>ynv lw χόαςίλίγνν. De origine,,& nominis appellatione^ pleniifime Athenarus lib. x. TIwcit των χόων ίοξτίαϊ,τίω A 6lwytriv 3 πιτίλχ$μιω, φησι ΑημοφωνΌ. τϊν βαιπλ&α βχ?\ό/ί8μον \sssv$i a,tdz*i Tir^at,- yevofljjov τον ο ςίς-ιίί/ Α ΰΙωαζί. <ζνζ)ς$'ϊτ& hpji χ^ίλων cuutov 'zr&tiiivcci, xc/l όμάωτονδον yeviakqμηπω ικα&~ίνcwikdjatv <wyx\\&lwaa ία τι xgjj χ,όα οΐνχ Ιχάς ω 'δρ^τιθιωουι, τω ττξΰτω c/κ.mcvu άττων οίθλον ^ω^σεcfcq 7τλακ9ΰνΌ,. πχρήγγίλί τι ^ τ πίτα παυσαΰ&μχ τχς μ)/) ςτφαίας, οίς ες-ecp/>u>2v7v, 'ΰτ&ς τά ΐί^β, μη Tijivcq^ 24^ 73 όμορρόιφχς γιή&νοι τω ο ξίς-νι. -ss ό\ 75y χοα τίν ία,υτχ ίκλςτν,73%i^sivol\, ngy rrihpeioi "ί^ττΐφίραν τ χ ς ς ί- φω/χς 'ζζ&ς τ>ιν Λιμνεας t.7n{tz>jvhv tv τω ΐΐξκ Ό, cj^nxoim, <ί ίχτντϊ τίω ίορτίω xxvjqlwcy χόας. Ecce, inftitutionem fefti ad Demophontem refert. Alij vero ad Pandionem. Scholiaftes Comici ad Acharnenfes. φηαϊ a m ότι ο ξίς-ις μίο τον (φανόν «? Α'^ίιυας, lw Jg ίορτη Αιονυα-χ aiuuuax, ω ς μ η ^ ο ιή (τφκτιν ομόαζτονδ * ) ατπκτανηκως tijj μητίρβ, ίμηχανησα,-π itiov ΰ\ί h TIcop- $ων. χοχ οίνα των ό cum μόνων ϊχά^ω 'Ζ&^ιςησ&ς, 6ς cw toj 7nvetv GKiXdjtri μηΰίν \}ζ3νμιγνΰν'ζς α?λη?λοις, ως μηη'^ττα 73cf cw ts κ^β.τ^ρ(^ 'srtoi ο ρί^ς,μητίόκη - ctxjvttt κλ() αύτζν tyif απ όκςίνχ α'- GLvctiais ίορτη ίνομί&η οϊ χόίς. Alij non duodecimo D z Anthe-

24 2.8 Io Annis M evrsi Anthefterionis celebrari Choas confueuiite tradunt, fed Pyanepilonis o&auo.. Ariftophanis Scholiaftes. Εις τχς Χοας. αςτίω ioptiw των Χοων. ιπΐτίλά-η Si nvoue\^i oysoy' οι Se, Α\^ΐρΐ(>/ων(&)* Sw&ry. Sed fcribendum illic, a i SuSeκάτγ. Nam duodecimus Anthefterionis dies fello proprius erat; non decimus, vtiam oftendi. Ac confecratus ille dies Baccho erat; cui Xoomry cognomento facra faciebant. Colligo ex Ί hemiftoclis fa&o apud Magnefios, quod commemorat Athenaeus lib. x n. ηόπς Jj, α> Ίξΐτω Μαγνηϊίκ,ων, τον Οίριιςτχ,λία φηιπν c-v Μαγνησία tiuj ςιφανηιφοξον α^χΐω Μ αλαζόνΐ#. (ίΰσα\ KQlwa, τΐυ) ϋξτίω YlcMa()lwoua ονομα<πζ\. qgii Aiovvtrcc XoomTri *)νσιασζινό, ycy 7ίυ) Χοων ιορτίι/j αυτζ-βι xao.setfcai. Et conuiuia inter fe priuatim agitabant. Idem Athenaeus alibi, lib. v ir, τηζίοξτγς ήςατχΐν, cbc cui όκοτπα σε δηπα Ό, avq. tc/ziu 'z^^.a xd j- αζασα η βασίλ^α κ,α^άττέξ cv τίίς Χχσίν. όΰωχχντη ρζρ κ,ατ ithav. παρίχη S\ c κ,α λίσας 3vn τ ίν iqia- αν. V tquepridie, apertis dohjs, vinum guftauerant ; ita tunc fele largiter admodum inuitabant, praemio etiam conftituto ei qui plurimum potaflet. Obferuo apud ^Elianum, Var. Hiflv lib. 11. cap. X L I. Kaj c» Aiovvtra ^ τί; r Χοων ίορτν! πξαχ<ιτβ α,&λοντω mvovlt π λ ίο ν. Indicebatur nempe per praeconem certamen bibendi ad tubae fontim, & pronuntiabatur praemium ab aliquo propofitum vter inflatus; quem accipiebat, qui primus menfwram certam, congij inilar magnam, G r λ 'c. F e r. L ib. I. 29 nam, ebibi flet. Ecce apud Ariftophanem A- charnenilbus clamantem praeconem. A κ&ετί λε«, m W if? χοας IIiv<jv vwb Ttji ος cj\ αν οκ'ΰτι^ ΠράΙί<Γ», cicncov Kn]<n(puvj(&> ληψΐτ,zq. Vbi Scholiaftes. E άσχος πιφυοκβρ * c* rv, των Χοων ίορτνί. ίφ tsj τχς τπνον&ς τΰ&ς άγω ναιςκ - ιιοί, y^fj\ τνν ττξωτιν 7novtgt> ωξ νίλησμνο*) λαμβοα^ν ασχον. ίτπνον S\ μίτςίν 1<οΐον χοα. Et obferua 5 oportebat infiftere vtri, atque ita congium ebibere. Praemium, praeter vtrem 3erat etiam corona, ex folijs contexta : vter vero, quod fciendum, vino plenus. Suidas docet. Ε ν Όΰς X ocugdyuv Iw «rgi tjct CMvnetv πξωτίν Ιιναχοα. vjh i wtuv ϊςίφ ίτν φνζκινω, κ&ι ασχον οίνχ ΐλάρβαιιε. <ζ^ς σάλ7πγγαζ Se tmvcv. Item comeitantes curribus vefti obuios deridebant, & conuitjjs inceflebant. Apoftolius. Ta 6 x των άμαχων. 3 Jn των αν&χαλνπίως σχωτάίντων. A'Qlwytn cv τί} των Χοων ΐοξτϊί οι κωμάζοντις 39π των αμαδών τχξ ατπ>:ν]ωνό.ς ίσχωηλον τί 'tcy ihoisopgv. Q_Uic totidem verbis apud Suidam. Ab hoc potandi p e r f e f t u m iftum diem more capiendus Anftophanes Thefmophoriaz. vbi anum bibulam irridens, filiae eius ventricofae, & trium congio, rum cap a ci,annos per Choas computat. IIcV itr] Si yiyovi; ΊξΆς Χοας, η τιτία^,ς, InfupGr munera, merccdemque, iophiftis mittebant; qui & ipfi familiares luos ad conuiuium vocabant. Athenaeus lib. x/ τ?'β 60ξτ$ τ XcZv i^iv A''6lwy<n 7Γ μ7γΐσ%^ ΰωρ^. τι tc τχς y-ic&nc τοις D 3 si

25 30 I Ο A Ν Ν XS Μ Ε V R S I ατφι^ύΰ.ς' dimp cujtsi σννεχαλχν 5νη tvic& τϋζ ytttqjμας. Hlic pertinent illa Eubulidx,in Comaftis, apud eundem ibidem. "Σοφίφοίς κάχ,ιςΐ, y^y Χοών h y Των μι&-ο$ωρων, κ df>t άόζ.7ηων cv τξυι.φΐ}. Meminit Choum Alciphron quoque in Epiftola Menandri ad Glyceram, τ ώνχατίτ& Χ οών, ψ cn 7nig ^ίάτξοις Ativcuuv. Qjuod ad Chytros, eorum meminit Athenaeus lib. ιν. Συ 'j μόνον cv A Qlu>cug fjs/ίων σναυ-πν < $α/.μονίζ<{ς, τα,ς Θΐοφζ^ς-χ ^ΐσ(Λζ άχχων, Β ΰμοί, ^ όϋζωμα, τ& καλάς \<&ιων ςριτάχς, aiu/duu, ^ Χυ^χς, feupuv..^elianus Hift. Anim. lib. iv. cap. x m i. Κίχηρυχτ,nj yzp Αιονυ- <r.a, y&i Ayjvcua, ngj Χντξοι. Et Alciphron in Epiftola Menandri ad Glyceram iam citata. nccf<5e <jicry-cji(c.'^ Iv Όίΐς \ipcug χωμεας χίχιι&ωρ8μχς; πίϊον ots<y/eivicrpict; micui cciqttnv; τπίχς Χντξχς; Hoc ideo autem dicit,quia tunc Poetae quatiior dramatibus inter fe certabant. Ecce apud Diogenem Laertium in Platone, lib. 11 i. τ ίτ ^ σ ι ^ράμασιν ήγωνίζοντν, Αιονυσίοις, Αίαιαίοις,ΤίΜ/αΒΊιναίοις, Χυτξοις. M o rem hunc exolefeentem renouauit Lycurgus, lege lata, vt Comoedi tunc certarent, vidorque ciuitate donaretur, quod antea illicitum. Plutarchus in eius Vita. Ewrlwiyxi κ& νόμχς,τον 7π- (J, τ χωμωΰων aysvet ττις Χύτρας ί7πτίλάν ί( ιάμι)λον \ν τω ^ΐάτξω, ngj rsv VixJcxmO, «f α,ςυ xuq,^ty:st^, -zv&tspov ch t f Ι'ον, αίαλαμζαίω ν τ>ν dyu va όχλίτκατηό,. Celebrabantur vero, vt d ixi, die menfis decimo tertio,poftridie Choum 5 quemadmodum Choes G r i c, F er. L ib. I. 31 Choes poftridiepithcegiae. Harpocration. ΐίς ι $ * A τΐιχϊΐ - τις ίορτη Χ ντροι, ής μνημον<&{ Α π ν α ρ χ ^ ίν τω xa, r(d Πν^ία. ν,γίτί (ϊί η ίοξίη Α ν^ίςηζ/ων&τζ/τγ cj^n etixei, ως φ η ιπ ίν τω Ileg/ ιορτων. Errat Ari- jftophanis Scholiaftes, qui Choum, & Chytrorum, eundem eite diem ftatuit. ev μια, ημίξα λ- y>vmj οι -η Χντροι y^f ο'ι χόίς A'fyvytn. Meminit Vtrorumqueiimul Comicus Acharneniibus. t'ot τχς Χοας yx,(>κ, Χύτρας αυτϊίσί ϊις li yylxi ληςκς ίμζα,λ&ν Β οιωϊίχς. Ac Choibus quidem Mercurio τώ χ^νίω facra faciebant; Chytris vero, ollam omni feminum genere refertam coquebant, qui ex diluuio eua- ' fillent; neque ex ea quifquam quicquam guftabat, Mercurij reuerentia, quem placatum cupiebant. Scholiaftes Comici, toties iam laudatus, ex Theopompo. Qiempir» τχς 2$&<rajivQ.g ix 7tJ κα&,χλυσ-μΰζί ίψησχι φη<η Χυτ^.ς τικνωτίομ'ιχς. ejiv ύτω χλη$ Ϊο/άι tijj ίορτίι/λ yjy S-vetv τίΐς Xacnv Ε ς- μγ xjtvia.'. της QΧ,νΤξβς ύ^ίνα yivtm&zq. tcstvcit mty/tmj τχς 'ζ&τού^ίνό,ς, 'ιλασχομ^χς τνν Ε ρμιιζ. Vbi fimul obferua originem nominis. Exa&o fefto, ac finitis comeifationibus, quas commemoraui, ferui iterum ad opus protrudebantur, cuni 110C dido. ύςβζί κ α ξίς, ch t ίτ Av^tp^/a. Hefychius. θΰρβζί ΚΆξίς, cb t it Α ν^ΐφίζ/λ. Παξοιμία, Ιω οι Ζ3λ»$ '' οίκτων τ Kd /xuv eigqedx/ (peteri. ας ίν τβϊς Α ν^ίφΐ&οις ύϋωχχφμων οωίων, χ. cm ί^ζοφ ρούν. Plenius Tarrha:us.Habefq; apud Diogenianum, Zenobium, Suidam, alios. ΑΝΘΕΣ-

26 3'z I oannis Μ ε ν r s I α ν θ ε ς φ ο ρ ια. Proferpinse agitabant Siculi. Pollux lib. r. cap. I. fect. xxxn. κόξης <23^4 Σικίλιώ'Ο.ις &ζο}λ ~ μια, κ#ι A'ν^ίΒ-φόζ/α. Sacris eius virgines operabantur, Α, νΰίσ-φόροι nuncupata. Videntur autem Argiui etiam celebraile; dumque id virgines κ νθίγζρόξοί celebrabant >tibia illis accinebatur carmen quoddam, Θiςa)ιιov μ ί λ ^ appellatum. Pollux lib. iv. cap. x. Qi&mov e {μ ίλ(& ) 7v Α ρ^ΰλιχ^ν. ο Ό^ς A νθίΐτφόξοις tv Η ζ$ις ί7πιυλχν. Ita locum illum reftituo. Corrupte enim hodie editur. ολ ctidetrfioqopoig tv 'vnινλαν. Et errat infigniter Interpres eruditus, cum vertit. ^ u am in Proferpin^efeftis in v ere cantant. DebuiiTet. Jj)uod virgin ib u s ^Jknthefyhork in tem plo Iunonis tibi a detinebant. Cenfeo autem apud Argiuos fuiffe feftum Iunonis της Α νβάίχί cognomento, quam ab illis cultam commemorat Paufanias Corinthiacis. A Ν T I Γ Ο Ν Ε I A. Antigono inftituta. Plutarchus in Agide, & Cleomene, fv a μη τω Kλεο^ < { mieiv ^οκη 73 $χτ]ό(tyuep, A y1i?cyeiu Svuy, <c 7rcctavotf ci^uy. ANTI- G R iic. F e r. L ib. I. 35 antino e i a. Antinoo fuo ab Adriano Imp. apud Mantinenfesinftituta; erantque facra annua, δ certamen quinquennale. Paufanias Arcadicis, o βαιηλάο ς ( a 'ty icu o g ) καηςήσκτο ( A vliva) k& cv M owhveia Ίιμοίς, vjh τίλ ΐτ η τι * ίκάςνν, ^ tiyoiv 9?Vcu>ju> ίτχί τ^ζμτάϋ Α Π Α Τ Ο Τ ΡΙ Α. Mentio huius fefti apud Au&ores plurima. Herodotus invita Homeri. Έ'τνχον <5ε oi cxaotr 7a7i κμξον uytvtii iopibjj A ttktflug/λ. Alciphron in Epiftola ^Egialei ad Struthionem. π οΰτως τί) κλ^βολί) &ργ^ζ/ϋ itm 7ΐ&ζ cujjmτις ζ?^ μ υ - $ία, Αιοννσίων, η α'ττα,τα^/ων, τιλαμ^ρων Maximus Tyrius Differt, x x x 111. Kctj ο Μ ω ω&ν \χ\ $ίος,πμ>&θίύαί*α, Σκίξοφο^/α, Α λ ω α, Α 7ία.τα- 1/λ. Erat vero trium dierum ; eorumque primus Aepmci, fecundus Α'νάρρυστς', tertius KaptaTii i dicebatur. Maximus eft Hefychij error, qui quatuor dies commemorat. Ecce, ifte eius locus. Α'πατά^/,Α, ίορτη A ^ vym Sm τίοτα&ις ημίξοίς.^ uv ή πςω τη, Αορ7π α χ,αλάτά\ η ^djti^cf., Α ναρρν<πς' η 'τςίτη, Κχξίώϊίς ή 'ηό-ξτη-, Ε 7πβ^α. Item Simplicij, ad Phyfic. lib. IV. Kχξίωϊις <5ε Iwy τξίτη r Απατα- ( ju v ήμίρ^ι,, ωσχτίξ η Αοξ7ΠΛ, Α ναρρν<ης, κ. 'ή TiG-pvi Ε 7πζ$Ά. Nsm έ τπζόα dicebatur r J Γ Ε quili-

27 54 I ο α ν N i s MevrsI ' quilibet dies, qui fertum aliquod fequerctur. De primo die, eft locus Pollucis lib. iv. cap. XVII. Αορτήα,η πξώτητ awt# /W. Etiam Heiychij. Αΐξττ,Λ, η τ Α ττκτχζ/αν ντςωτη τ,μίςβ ατω καλ«7κ/. De fecundo, eft locus Scholiafta: Ariftophanis ad Pacem. Α ναρρυσιν, xv(jct r a'πατατώ ν ίμ'ίζβΐ. Etymologici Audor nimis generaliter dixit. A νάρρυσις, χτω ίοξτη 7mp Α ΟΙινα^οις cv.cth&iτβ. Neque enim feftum illud totum erat,fedvnus tantum fefti triduani dies. De tertio, paffim occurritapud Grammaticos;&nos ftatim producemus. Primo die epulum erat luculentum circa vefperam, ad quod conueniebant tribules ; fecundo facra faciebant, puerumque a'd aram adducebant; quem tertio inalbumciuium referebant. Suidas. a W t ^ «, λης. ηγτη <5ί 7Μξ Κ^Ιυυούοις c&n ΐξίϊς ημίζβς, cv γ ί^ξάφη cstj t>j mxtteicc ο ψ ς Σι'^Ιλκα 7zcf ζβ.κων βασιλίως. KaAccfcn cf\\ τίυ) πξΰάιυ Αορτπάν. ίτι^η <φ(>β7βρζς o\jjct$ σννελ^ντις, όοωχο^νττ. τΐω ι ε $< itz py, Α νάρρυ- snv, "ihn Tdd%etv. ί%ον Ati ίω, α Μοιά. Άω 'ΤξίΆω, Kxptuliv, 7jcfτχς κχςχς, xcy τχς xjpyg, ίγ~ 2ξά<ρ{ν«V?φρβ'τξίοίζ Q u c e totidem verbis ha-1 bes apud Ariftophanis Scholiaften Acharnenfibus,& Apoftolium, Cent. in. Prouerb. lx x iv. De primo die, quo epulum erat, capiendus X e nophon Hift. Gra?c. lib. j-. Mt(& <5e O-vm ί^-ίνΐτ} A 7mTX{j.ct, cm οις ol 71 νατίρΐς, ^ oi ζυγγινίΐς, fcmietcn rcpimv αντίίς. Et Herodotus in Vita Homeri,vbi vocatum eum ad hoc feftum ait, o' <5s, απνχων τω θ'μη- G r i c. F e r. L ib. Ϊ. 35 ο'μηρω,. Ω ίνi, A W rif/a αγχσης t?js irtχαλούσι <rs oi φζβί πρ?.ς ο'ι ημίτιροι mviopiscoinitu. Et mox. E ππ eiς τί/j) φςη'τςΐΐΰ, ^ τν< oixxt w fa i^cuviwτο, c)~^n τιν ii^ov. Item Ariftophanes Thefmoph. Ω,'ς aum κρί ζ A πχτχ&ων Ί&ίςμαςρίιm i MoScmj, 'L'sr{G τίω ych lu j φαμ$μ Hinc infultans Tertullianus, coquorum tunc dele&um indicendum eife inquit, Apologetici cap. X x x 1 x. isfp atu rijs, O ionyfijs, m ytterijs Atticis, coquorum d electu indicentur. Secundo, vt di= xi, facra faciebant; eaque Ioui τω cognomento, & Mineruie. Vides in citatis iam Suidaj verbis. Tlw cf\άπί&,ν, Α'νάρρυσιν, wcf S-vjv» ijvov$1 Ati Φ^ρ,γξίω, y&\ κ^ιυυα.. Etiam Ioui Α7ΐκ~ ac Baccho. Colligere eft ex iftis Etymologici verbis. Α πκτιιύωρ, ύχ ο Αιοννσνς,, ά^λ ό zdjq. Et mox ibidem, "sin^mums ιϊν A'6lcveuot, Awz&nuJOgjl fty) Aia trfywyipdjoviv" A τπζτχ^/α cis, ίοζ- duj τω Aiwtra>~ Bacchus vero ifte erat Μίλα*αλγΐς cognominatus.scholiaftes Ariftophanis Acharnenilbus. Ejc τχτχ η-n Ιορτιj Ατπχ,τύζ/α, Aievvcrg Μ ixau) cuyui * \()ομν\σϋίν π>. Τ otidem verbis Suidas dicit; fed locus vtrobique mutilus. Reftitueex Apoftolio, loco iam citato. Vbi plenius. K«j Aiovvcrx ΐ^ομήσΐϋντΰ. Dum autem facra ifta facerent, puerum illum, quem relatum in tribules cupiebant, ad aram quaii Dijs iiftebant. Obferuo apud Andocidem Orat. Πί / των μυρίζ^ων. ΑαΖόντίζ 01 'Ζΰ&σηΥ&ντις τν yvjj#/.- Ε 2. y-i τ*

28 3 6 IoanNis M evusi κι Te T cujicv, ηγον Sm τνν ζωμόν Α ττατχ&οις, ϊχοντις hpeiov, όκ,ίλώον x.aq.p^adzq τιν ΚαΤλίαν. Illo i ρίο die puto fadum, quod, pulcherrimis itolis induti, fumptis e foco facibus ardentibus, currentes Vulcanum celebrabant, in memoriam edodi ab eo ignis tffus. Narrat rem Harpocration in Ααμτπχς. 1 ςρ(& J[ cv πξωτγ r Α'τΙΘι^ων άπιν,ως cv ry T A mrai/.m ίοξτΐί A fyvcuav ot κα^ ίςχς &>λας c v b h - Κ9τις^λαβοντις γ\μιαμας λαμτπι^οζ της (.πας, υμνχω τνν Η φαλςζν 3-ίοντις, \}ζΰτ μνήμα tsj χαό,νοη παν] (< }-> τΐυ) %ξάαν -nj 7Π/ρος th^ct^cy τχς α?λχς. Tertio die curiae puerum quifq; fuum parentes offerebant infcribendum,iurantes Athenienfem effe illum, ex ipfis Athenienfibus natum. Sic intelligi Etymologici Audor debet in aw f/ n t, cum inquit. A 7mfa(j.A, ίοξτη τω Πυανΐ^ωνί μ,ίινι. 17πΙ$η cn Ο,ΰτγ τγ ίοξτΐΐ τχς 'βμναμ^χς cv ts 'cjviavτω έχανω τχτάίδας τίτι ονί^ξαφον ομννυΰτις ο\ 7πζτ ρίς, η μ!ίυ Α (ίΐωαλχς cwjav Α ΘΙωαίαν. Atque hoc eft illud quod ait Ifams Orat. T'mp -nj Α τπϊλοδώρχ χ,ληξχ' E ςι cfl αυτΐίς ο αντζς, eav τί Ίινα φύσή γίγ>\όό, Μσα,γίγγ τις, \α1> τι miy-nv, cirnlt^tvcq 7Πςιν aaq, r 'ΐΐξων, η μία) άςης εΐσάγ&ν, y j j ytytvoq. όρ&ώς. M u tilus vero eft Etymologici Audoris locus, qui ita habet. κχρίωΐις, ιορτη ίφ ν, cvn τξ&ςημί^βΐς τιλαβρη. Nam non >? Κχξίωτις erat trium dierum feftum,fed7» α ^ τ^ λ,cuius illa tertius demum dies erat. Et mox apud eundem eodem loco eft confuiio, cum inquit. T>j /M/j Sv ντζώτνι ήμίξα ncq κάλο(ί(πν Α νά,ρρυσιν. ( ita fcribo, non Αβαφου- G r ic. Fer. Lib. I. 37 Avappvr.a.) τχς αξχονό-ς αίαχλω ν^ ς τ» 'ιιςεϊα, W cciv ιρύον&ς, ttea.?! τ ς ίτ ^ ^ ς κχρχς«σ*- γασιν άς tl ) ίοξτίιν, W ruuivsn τίΐς σνγηνεσι, γνωΰμοις, w ιγχάφ χ σιν «S τίω πνλιτήαν. η bt ιορτη, KA^etTUj κχρω νς. Nam primum diem ponit, qui eft fecundus; & fecundum plane omittit, i a- men video fauere Proclum in Timaeum, Commentariorum 1. qui primum diem non Αοξτπαν, fed Α νάρρυπν, nominat. Habes verba. EWiA«- ( m ΛτΜτύΐ/α) ν η μ ίξ ^ ς Ίξΐσίν. αν Φξωτη [ϋρ, \ΜλΖτ* Ανάρρυσις- Λόττ ev αύβ tyluvn. m k θύμα.'&,ίκάλχν ΜίαρρύμαΟ.' νχ4$η Μίλχ8$μΑ> \9υ'ο(^α «?tf,eioew. Verum enimuero vt hoc audore errorem fuum tueatur, tamen fecundi diei eclipiis eft. Porro etfi triduanum tantum feftum iitud fuerit, fenatus tamen, curiaeque alix, dies quinque feriabantur; quod Cephiiodoro archonte conftitutum. Athenarus lib. iv. jcfjlu/yn ifbpw, tv Ψ uoxrip τ1 σν&μα, οι BpomSai et- (ttxefyunp 01 Π λ ^ β» ovouafiffyoi, ψ ν ira e Φακ ^ en av, όντως αν ή ζχλη αγν, α τικταζ/οι μί(& των ατλων Α ^νοΰων, x-aq. τα, π ή τ γ α, ϊψ νφ ιδνη &*- λη c/tyeicdai τ*ς βαλώτο,ς τζίς ΐμί&Η 5άαν-ίξ Κ&»ί 7\aj ζάλο) %1αφΐίντκι Ojs ημί&ζ, ^ οί ΏροτινΒαι Zyxm, Htm ψ ί& ί. Iam, vt ad tl ) κχξίάτιν redeamus; eo dic, vt dicere coepiliberos fuos, curiae oblatos, in tribules referebant parentes; comaque ipfis capitis feda, facra Dianae fiiciebant. Hefychius. Καρώτις, μΐυυος ^ Πνα^ίψαν - ψ ίζ ρ, E 3»?*

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

mtnik - Λ0Α A Sih M ule .iw: 3 -liili - i farfeli «en.-. ' i I r t l 1 '# ]» / = * f r ». V K J, A ;: ' »*λ

mtnik - Λ0Α A Sih M ule .iw: 3 -liili - i farfeli «en.-. ' i I r t l 1 '# ]» / = * f r ». V K J, A ;: ' »*λ f r». V K J, A ;: ' i &L Sih farfeli mtnik - Λ0Α A M ule.iw: 3 -liili - i «en.-. ' i Y~ i I r t l 1 '# ]» / = *»*λ I Μ.;. -sicarii -ΛΟΑ J t U Α- γ- TrtU J I '«η Η ύ 11. YHMHiTmrfJ. ΪΟ A N N I S MeVRsI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΣΕΣ Θεός, Ναός, Τόπος ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΠΑΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 2 Από το πρωτοπελασγικό υπόστρωμα της Αρκαδικής θρησκευτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε: 1. επιθετικές 2. επιρρηματικές 3. ουσιαστικές. 1. Επιθετικές: Προσδιορίζουν κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ Είναι προτάσεις επιρρηματικές που δηλώνουν την αιτία του περιεχομένου μιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. Εξαρτώνται από ρήματα ή εκφράσεις ψυχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

PROCOPII G A Z. 'A- He> < ^ 7r t Nunc primus Grxce edidit, & Latinam interpretatio- nem adierit. IN LIBROS RE

PROCOPII G A Z. 'A- He> < ^ 7r t Nunc primus Grxce edidit, & Latinam interpretatio- nem adierit. IN LIBROS RE ------- V* ' bhpia PROCOPII G A Z IN LIBROS RE ET PARALIPOME 'A- He> < ^ 7r t Nunc primus Grxce edidit, & Latinam interpretatio- nem adierit. ^ ^ 7 hf^^rp-j-o L vcdvui B a t AVORVM, Apud Isaacvm Elsevirivm?

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο ΚΕΙΜΕΝΟ 31 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί β. Οργανική αφαιρετική στη γενική της αρχαίας ελληνικής) (αντιστοιχεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λο γαρ ιασ μ ώ ν ταμ ιε υτη ρ ίο υ 02. Χ ο ρ ή γη σ η β ιβ λιαρ ίο υ ε π ιταγώ ν σ ε λο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Σαλλούστιο Κρίσπο (86 35 π.χ.). Ο Σαλλούστιος παρουσιάζει εδώ μια εξιδανικευμένη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Νon Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum

Διαβάστε περισσότερα