ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: / 1591 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Ταχ. Δ/νση : Aκτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : ΑΡΧΣΤΗΣ ΛΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ν. Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Ματαίωση των Αποτελεσμάτων Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 02 & 05, προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23) και επανάληψή του». Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ, Υ Π Ο Δ Ο ΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ Α Ι Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95), άρθρο 83 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». δ. Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρο 21, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». ε. Του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11), «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ. Του Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ 125 Α /14) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (...)». ζ. Του Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ 170 Α /14) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου». η. Του ΠΔ 24/15 (ΦΕΚ 20Α /15) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». θ. Του ΠΔ 25/15 (ΦΕΚ 21Α /15) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ι. Της αριθ. Υ92/2015 (ΦΕΚ 285Β /15) Απόφασης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα»

2 2. Την Α.Φ:2831.8/02/15/ΑΣ:1424/ Απόφαση ΥΠΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ) /ΔΙΠΕΑ 1 Ο περί «Συγκρότηση Επιτροπών (i) Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων α)τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, β)προχείρων Διαγωνισμών και γ)ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 & Προσφυγών του Ν. 3886/2010, (ii) Παραλαβής: α) Συμβατικών Ειδών - Εργασιών Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και β) Ειδών - Εργασιών αξίας έως έτους 2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου)». 3. Το αριθ / (Αριθ. Σχεδίου:178) Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης (ΑΔΑ:14REQ ). 4. Το αριθ / (Αριθ. Σχεδιου:650) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΚΠ β. 5. Το από Πρακτικό γνωμοδότησης. 6. Το αριθ. 06/2015/ ΦΕΣ Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους Το από Συμπληρωματικό Πρακτικό γνωμοδότησης. 8. Το αριθ. 18/2015/ ΦΕΣ Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους Την αριθ /2015/ (Αριθ. Σχεδίου:903) Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 02, 03 & 05 του πίνακα της με Α.Φ.: /1763/14/ Απόφασης Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των αριθ. 2 και 5 ειδών προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ #7.995,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23). 10. Το από Πρακτικό διενέργειας. 11. Το αριθ. 35/2015/ ΦΕΣ Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους Την Α.Π: /1590/ Απόφαση Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 03 (ΠΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Υ/Ξ), συνολικής αξίας χιλίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του Ευρώ #1.784,48 # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Αποδεχόμενοι το από Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. (σχετ. 10) ως προς τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του υπ' αριθμ. (09) σχετικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τα είδη με α/α 02 και 05 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και την επανάληψή του με τους ίδιους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23), όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΖΕΥΓΗ ,00 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ ΚΕΦ/ΑΠΙΜ, ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

3 ΥΦΑΣΜΑ «ΝΤΡΑ» ΜΑΥΡΟ Α/Ξ ΜΕΤΡΟ ,00 ΓΡΑΦΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 310 #6.150,00 # 3. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν σε έντυπη μορφή με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν είτε στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Γραφείο 426) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την: Ημ/νία: 24 / 08 / 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 Τόπος Διεξαγωγής: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.317 Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ισχύς κατατιθέμενων προσφορών: τέσσερις (04) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασθεί, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 5. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 02 & 05, προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23)». β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό ( Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού (Αριθ. Φακ.: / 1590 / 2015 / ). δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 24 / 08 /2015 ). ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ) Η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 17 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των ειδών ή τμηματικά για κάθε είδος του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης.

4 7. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 8. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 9. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθούν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ για τη συνολική ποσότητα του κάθε τμήματος του διαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται κατά Α/Α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Το ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης ή μεγαλύτερες κατά ποσοστό 30 για έκαστη ομάδα ή μικρότερες κατά ποσοστό 50 αντίστοιχα. 12. Η δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23) και των νόμιμων κρατήσεων επί της καθαρής αξίας και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑ έτους 2014, ΚΑΕ 41/140/ Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: M.T.N. 4 ΕΛΟΑΝ 2 (πρώην Τ.Α.Ν.) Χαρτόσημο 2 επί των ανωτέρω κρατήσεων (Μ.Τ.Ν. + ΕΛΟΑΝ) ΕΑΑΔΣ 0,10 Χαρτόσημο 3 επί της κράτησης ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμων 20 Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 15. Η πληρωμή θα γίνει σε EΥΡΩ, καταβάλλοντας το 100 της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 16. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε τμήμα του διαγωνισμού όπως αυτά χωρίζονται κατά α/α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. 17. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντομότερος δυνατόν και δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που

5 αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 18. Ως τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 19. Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απόρριψης και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 20. Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). 21. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 22. Η/Οι σύμβαση/εις υπογράφεται/ονται από εκείνον/ους στον/ους οποίο/ους ανατίθεται/ενται η προμήθεια, το/ους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους το/ους ή άλλο/α πρόσωπο/α με νόμιμη/ες θεωρημένη/ες εξουσιοδότηση/εις αυτών στα γραφεία του ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 3 Ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά). 23. Τα υπό προμήθεια είδη του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον ενός (01) έτους (12 μηνών). Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής των ειδών. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/ουνται, σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, να τα αντικαταστήσει/ουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν/ους του προβλήματος, σύμφωνα με τα παραρτήματα τεχνικών προδιαγραφών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 24. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.yen.gr) και του ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για είκοσι πέντε ( 25 ) ημέρες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γεώργιος Σταθάκης ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 23) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤHΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών έτους 2015 Πλωτάρχη ΛΣ ΣΚΙΑΔΑ Α. (ΔΙΠΘΑΠ) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε.Ε»

6 Γ. ΑΦΑΡΑ 70,ΤΚ , ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Τηλ: , fax: ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο/ΑΠΙΜ ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχ.): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.ε.) 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.ε.) 6. Γραφ. κ. ΓΔΟΥ 7. ΔΙΠΕΑ Α - Ε 8. ΔΕΚΝ

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΛΛΙΝΟ ΝΤΡΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας ολόμαλλου υφάσματος «Ντρα» για τις στολές των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01 ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΛΛΙΝ Ο ΝΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο/ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ MONAΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 200 ΜΕΤΡΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.920,00 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α : 2.1 Νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της EE (EU Ecolabel) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Απόφαση της Επιτροπής αριθ 2009/567/ΕΚ της 9'' κ Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 2.2 Πρότυπα: ΕΝ ISO 105-Α01:1995 β "Textiles-Tests for color fastness Part A01 Genera! Principles of Testing EN ISO 105-Β01 Y "Textiles - Tests for color fastness - Part B01: Color fastness to daylight" EN ISO 105-B02 γ "Textiles - Tests for color fastness Part B02: Color fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test" EN ISO 105-C06 γ "Textiles - Tests for color fastness - Part C06: Color fastness to domestic and commercial laundering". ; EN ISO 105-E04 γ "Textiles - Tests for color fastness - Part E04: Color fastness to perspiration" EN ISO 105-X12 γ "Textiles - Tests for color fastness - Part X12: Color fastness to rubbing" EN ISO 105-J01: 1999 "Textiles - Tests for color fastness - Part J01: General principles for measurement of surface color" EN ISO 105-J02:1999 ' l TextiIes - Tests for color fastness Part : J02: Instrumental assessment of relative whiteness'' EN ISO 105-J03: β "Textiles - Tests for color fastness - Part J03: Calculation of color differences" EN ISO :2006 β, "Textiles quantitative chemical analysis Part 1: General principles of testing" EN ISO :2006 β "Textiles quantitative chemical' analysis Part 2: Ternary fiber mixtures" EN ISO 3759 γ "Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change" EN ISO 5077 γ.δ, "Textiles - Determination of dimensional change in washing and, Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying" EN ISO 6330:2000 β "Textiles - Domestic washing and drying procedures-for textile testing EN ISO 9001 γ «Συστήματα διαχείρισης.της ποιότητας - Απαιτήσεις» ΕΝ ISO : 1999 "Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: ' Determination of

8 maximum force and elongation at maximum force using the strip method" ΕΝ ISO :1999, "Textiles - Tensile properties of fabrics -'Part 2.: Determination of maximum force using the grab method" EN 12751:1999 "Textiles - Sampling of fibers, yarns and fabrics for testing" EΝ :2003, "Textiles Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection the use of certain azo colorants a c c e s s i b l e w i t h o u t e x t r a c t i o n o f f i b r e s " EN :2003, Textiles - Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 2: Detection of the use of certain azo colorants accessible by extracting the fibres". 2.2,.21.EN ISO/IEC :1 γ "'Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity- Part 1: General requirements". EN I SO/I EC γ "Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation. EN A02:1994, "Textiles - Tests for color fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in color". ISO 3801:1977, Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area". ISO :1984, Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis Part 1 Methods for the presentation of a weave diagram' and plans for drafting, denting and lifting"'. ISO :1984, "Textiles Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: Determination of number of threads per unit length"'. ISO :1984 Textiles Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric". BSI 8459:2005: "Method for determination of extractable matter in textiles". ASTM D 629 γ, "Standard test methods for quantitative-analysis of textiles". AST Μ 1113 γ "Standard test method for vegetable matter and other alkali- insoluble impurities in scoured wool", ASTM D 2130 γ, "Standard test method for diameter of wool and other animal fibres by micro projection" ASTM 3991 γ, "Standard Specifications fineness of wool or mohair and assignment of grade" ASTM D 5430 γ, "Standard test methods for visually inspecting and grading fabrics" Oekotex Standard 100 (Σύστημα απονομής οικολογικού σήματος) Κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος της EE (EU Ecolabel) Woolmark Company TM 27:2003, "Insect Resist (IR) Agent: Chemical assay for content" Woolmark Company TM 28:2003, "insect Resist (IR) Agent: Fastness Testing.' Woolmark Company TM 31:2000, "Washing of wool textile products". 2.3 ΤΠ: Woolmark Company E10:2003, "Specification of insect resistant" «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων», Υπ, Εμπορίου,, τεύχος Α Έκδοση 3η, ΚΕΦΝ Ν-1232 Ζ (2004), που καταργείται με την παρούσα. α Οι αναφορές προτύπων σε όλο το κείμενο της ΤΠ γίνονται στις εκδόσεις της 2. β Είναι αποδεκτή η εφαρμογή και της τελευταίας έκδοσης. γ Εφαρμόζεται η ισχύουσα έκδοση. δ Είναι αποδεκτή η εφαρμογή και του προτύπου ΕΝ 25077' ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Το υλικό παρακολουθείται στο εφοδιαστικό σύστημα του ΠΝ με τον ακόλουθο Ναυτικό Αριθμό Ταξινόμησης (NAT): 8305-NT-DA ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας προσδιορίζεται η γενική μακροσκοπική εμφάνιση αυτού, δηλαδή ευκαμψία αφή. καθαρότητα, φινίρισμα κ.λ.π Επιπλέον στο δείγμα αναρτάται καρτέλα στην οποία αναφέρονται οι τυχόν διαφοροποιήσεις από τους όρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΤΠ. Όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις / ασυμφωνίες μεταξύ του Επίσημου Δείγματος και της ΤΠ πλην των αναφερομένων στην εν λόγω καρτέλα, κατισχύουν τα χαρακτηριστικά της ΤΠ Οπωσδήποτε το Επίσημο Δείγμα δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ' αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα.

9 5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 5.1 Γ ενικά: Το ύφασμα Θα είναι καινούργιο. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής του (επωνυμία- διεύθυνση) Η κατασκευή αυτού, θα γίνε σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω 5.2 έως και 5.12 σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας 5.2 Σύνθεση υφάσματος κατά ΕΝ ISO και ΕΝ ISO η κατά ASTM D 629 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: 100 Μαλλί. 5.3 Βάρος υφάσματος κατά ISO 3801 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: 330 g/m 2 [ανοχές ως Πίνακας Ανοχών και Εκπτώσεων για Μάλλινα - Σύμμεικτα Υφάσματα (ΠΑΕΜΣ) Προσθήκης I]. 5.4 Πλάτος Υφάσματος: 1,50 m (συμπεριλαμβανομένου του πλάτους των δύο ουγιών) 5.5 Ύφανση υφάσματος κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Σατέν των 5, (διαπήδηση του 2) 5.6. Τίτλος νήματος κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο; {ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκη Ί ): Στημόνι 44/2 Nm Πενιέ Υφάδι: 44/2 Nm ΓΙενιέ FlNESSE μάλλινου νήματος κατά ASTM D 3991 (ανοχές ως Πίνακας 1 Προσθήκης, ΙΙΙ): 64 S 70 S. 5.8 Αντοχή εφελκυσμού κατά ΕΝ ISO ή ΕΝ ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης Ι): Στημόνι: 450 Ν Υφάδι: 350 Ν 5.9 Επιμήκυνση νημάτων κατά ΕΝ ISO ή ΕΝ ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης I): Στημόνι: 50 mm Υφάδι: 45 mm Πυκνότητα κλωστών/cm κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης Ι): Στημόνι: Υφάδι Έλεγχος μεταβολής διαστάσεων ([Μετρούμενη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 5077 (μετά από προετοιμασία και μαρκάρισμα με το πρότυπο ΕΝ ISO 3759) με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 7Α και διαδικασία στεγνώματος C "Flat dry" του προτύπου ΕΝ ISO 6330] ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης Ι, μετρούμενες πέρα από την παρακάτω αναφερόμενη αποδεκτή διακύμανση): Στημόνι: ±2, Υφάδι : ± 2, Λιπαρές ουσίες κατά BSΙ 8549 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Π ρ ο σ θ ή κ η ς I ) : Αντοχή χρωματισμού (βαθμολογημένη σύμφωνα, με την κλίμακα των Μπλε για την αντοχή χρωματισμού στο φως κατά ΕΝ ISO 105-Β01 και για τις λοιπές αντοχές σύμφωνα με την κλίμακα του Γκρι κατά ΕΝ ISO 105-Α01 και ΕΝ Α02. (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης I).: Στη ξηρή τριβή, κατά ΕΝ ISO 105-Χ12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός Στην υγρή τριβή, κατά ΕΝ ISO 105-Χ12 ή ισοδύναμο πρότυπο βαθμός Στον ιδρώτα, κατά ΕΝ ISO 105-Ε04 ή ισοδύναμο πρότυπη- βαθμός Στο οικιακό πλύσιμο στη βαθμίδα A1S, κατά ΕΝ ISO 105-C06 ή σε αντίστοιχη βαθμίδα ισοδύναμου προτύπου: βαθμός Στο στεγνό καθάρισμα κατά ΕΝ ISO-D01 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός Στο ηλιακό φως, κατά ΕΝ ISO 105-Β01 ή ισοδύναμο πρότυπο ή φωτισμός λυχνίας Xenon, κατά ΕΝ ISO 105-Β02 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 5-6

10 5.14 Pilling (Κομπάλιασμα), κατά ΕΝ ISO : Η αντοχή του μάλλινου υφάσματος στο Pilling σε κύκλους τριβής, θα είναι ρη, κατά ΕΝ ISO 3071 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Η τιμή του ρη του υδατικού διαλύματος (εκχυλίσματος) του υφάσματος θα είναι; 4,0-7, Αντισκορική Επεξεργασία: Το μάλλινο ύφασμα θα έχει υποστεί αντισκορική επεξεργασία. Ο προμηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του την εμπορική ονομασία ή το χημικό τύπο της οντισκορικής ουσίας που θα χρησιμοποιήσει Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αντισκορική ουσία χρησιμοποιηθεί (που να συμπεριλαμβάνεται στις «εγκεκριμένες» ουσίες κατά την ΤΠ Ε10 (2003) της Woolmark Company), θα πρέπει η περιεκτικότητα αυτής στο τελικό προϊόν, να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των επιπέδων Level 1 και Level 2 της ΤΠ E1Q (2003) της Woolmark Company ( πως αναφέρεται στον Πίνακα «Ελάχιστο Αποδεκτό Ποσοστό Αντισκορικής Ουσίας - Minimum Effective Rate [Minimum Percentage (w/w)] ot IR Agent» αυτής). Η εκατοστιαία αναλογία της χρησιμοποιούμενης αντισκορικής ουσίας που καθορίζεται στον πίνακα της συνημμένης Προσθήκης Hi θα βασίζεται επί του βάρους καθαρής ουσίας των ινών του μαλλιού η οποία υπάρχει μετά από 3 κύκλους στεγνού καθαρίσματος (dry clean.) Προσδιορισμός περιεκτικότητας αντισκορικής ουσίας: Ο προσδιορισμός της αντισκορικής ουσίας γίνεται με τη μέθοδο ΤΜ 27, σε συνδυασμό με τη μέθοδο ελέγχου ΤΜ 28. της Woolmark Company (πρώην Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού), που εφαρμόζεται στο διαπιστευμένο εργαστήριο ΕΤΑΚΕΙ ή σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εσωτερικού η/και του εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή. Τυχόν ανυπαρξία αντισκορικής ουσίας συνεπάγεται λόγο απόρριψης Ύπαρξη αζωχρωμάτων και λοιπών επιβλαβών ουσιών Κατά τη βαφή του υφάσματος, απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώνουν με αναγωγική διάσπαση των αζωομάδων, μία n περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες σε όρια και συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσπίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2C06/EK Πα τον έλεγχο της παραπάνω απαίτησης ανάλογα με την συνολική ποσότητα (σε μέτρα, ιπ) του υπό προμήθεια υφάσματος (βλ ). στο στάδιο παραλαβής των υλικών θα εφαρμοστούν εναλλακτικά τα ακόλουθα: Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου ύπαρξης αζωχρωμάτων. σύμφωνα με την Ο μειοδότης προμηθευτής θα υποβάλει τα έγγραφα Απόχρωση - Βαφή: Απόχρωση: Η απόχρωση του υφάσματος θα είναι μαύρη. Η απόχρωση του πρότυπου, μαύρου υφάσματος (Πρότυπο Δείγμα Υπηρεσίας) δίνεται (καθορίζεται) από τις ακόλουθες τιμές ανάκλασης:

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ (ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ!) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ {STANDARD ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΑΥΡΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΝΤΡΑ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ, λ ΑΝΑΚΛΑΣΗ, (nm) 400 (Reflectance, ) 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29167j 660 2, , , , Από τις τιμές του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτουν οι ακόλουθες χρωματικές συντεταγμένες του χώρου CiE L*a*b* (D65 / 10 0 ), για το Πρότυπο Δείγμα της Υπηρεσίας L* = a* = b* = Χρωματομετρική Σύγκριση Αποχρώσεων (Του Προτύπου Δείγματος της Υπηρεσίας σε σχέση με τα υπό παραλαβή υλικά): Θα χρησιμοποιηθεί σύστημα χρωματομετρίας (φασματοφωτόμετρρ ανάκλασης) με γεωμετρία μέτρησης, d / (0 έως 10 ) ή (0 έως 10 ΰ ) 1 d (d: διαχεόμενος φωτισμός ή διαχεόμενη παρατήρηση) με

12 πρότυπο φωτισμό τον CΙΕ Standard Illuminant D 65 και με τον πρότυπο παρατηρητή 10 o CiE Standard Observer 1964 Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούντα! συμπεριλαμβανομένης της γυαλάδας (specular included) και του UV της. λάμπας Xenon-(UV included). H διάμετρος της οπής μέτρησης του φασματοφωτομέτρου (apperture) θα είναι μεγαλύτερη από 1,2 cm Οι μετρήσεις θα γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά σημεία σε κάθε τεμάχιο του δείγματος 7.3.2, μετρώντας ;το ; κάθε σημείο δύο (2) φορές με διαφορετικό προσανατολισμό που θα διαφέρει κατά 90 (υφάδι - στημόνι). Τα προς εξέταση σημεία θα είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου από ;τη ; μέτρηση? να- μην επηρεάζονται από την επιφάνεια στήριξης του δείγματος. Η επιφάνεια στήριξης θα είναι κατά προτίμηση κάποιου ουδέτερου γκρι χρώματος Από τις ληφθείσες έξι (6) μετρήσεις, το σύστημα χρωματομετρίας (φασματοφωτόμετρο ανάκλασης) εξάγει έξι (6) τιμές των L*a*b* Απ' αυτές εξάγεται ο μέσος όρος (M.Ο.) για κάθε συντεταγμένη (L*a"b*) που θα εκφράζει τις χρωματικές συντεταγμένες του κάθε τεμαχίου του δείγματος Ο έλεγχος της απόχρωσης του υπό παραλαβή μαύρου υφάσματος ντρα θα γίνεται με τη ανωτέρω διαδικασία των έως , σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός της χρωματικής διαφοράς ΔΕ cmc (2:1) των τεμαχίων του δείγματος ως προς το Πρότυπο Δείγμα Υπηρεσίας, θα δίδεται με τη χρήση της παρακάτω εξίσωσης CMC(2:1) ΔΕ cmc (2:1) = [(ΔL/2S L ) 2 + (ΔC* ab /S c ) 2 + (ΔH * AB/S H ) 2 ] (βλ. ΕΝ ISO 105 Part J01 &J03) Για τις προκύπτουσες τιμές χρωματικής διαφοράς ΔΕ cmc (2:1) των τεμαχίων του δείγματος 7.3.2, εξάγεται ο Μ.Ο. των ΔΕ cmc (2:1), ο οποίος εκφράζει τη χρωματική διαφορά ΔΕ cmc (2:1), της παρτίδας και για την οποία θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ούγια: Η ούγια του υφάσματος θα έχει πλάτος 15 ± 3 mm και θα υφαίνεται με κατάλληλο σχέδιο είτε με χρήση ίδιων νημάτων με το υπόλοιπο ύφασμα ή με λεπτότερα νήματα στημονιού. Στις ούγιες υφαίνονται με κατάλληλα νήματα (συνήθως σύνθεσης ραιγιόν) τα χαρακτηριστικά της ποιότητας και της σύνθεσης του υφάσματος (π.χ. Μαλλί 100) καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής του Το πλάτος της ούγιας θα συνυπολογίζεται στο συνολικό πλάτος του υφάσματος. 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΗΚΟΣ ΤΟΠΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 6.1 Συσκευασία: Το ύφασμα θα συσκευάζεται σε μορφή ρόλου τοπίου, περιτυλισσόμενο σε κυλινδρικό πυρήνα από σκληρό και ανθεκτικό χαρτόνι και σε όλο το πλάτος αυτού. Το κάθε τόπι υφάσματος θα συσκευάζεται σε διαφανές ανθεκτικό πλαστικό για την προστασία του. 6.2 Μήκος: Το ονομαστικό μήκος κάθε τοπιού υφάσματος θα είναι: 50 m. 6.3 Επισημάνσεις συσκευασίας: Σε κάθε τόπι υφάσματος και σε εμφανές σημείο αυτού θα τοποθετείται καρτέλα στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: Περιγραφή υλικού, Κωδικός ΤΠ NAT υλικού ως Συνολικό μήκος τοπίου, Βάρος συσκευασμένου υλικού Αριθμός και έτος σύμβασης.,, Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, Αύξων αριθμός συσκευασίας (αρίθμηση τοπιών) Μήνας και έτος κατασκευής. 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 7.1 Μακροσκοπικός έλεγχος - Έλεγχος διαστάσεων: Ως παρτίδα, για τον έλεγχο του είδους, θεωρείται η συνολική ποσότητα υφάσματος σε μέτρα (συνολικό μήκος των τοπιών) που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τοπιών που ελέγχεται μακροσκοπικά από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) Το τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα, Η ΕΠ πραγματοποιεί δειγματοληψία των τοπιών με την χρήση του ακόλουθου πίνακα, που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΕΝ 12751:

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέγεθος παρτίδας (Συνολικό μήκος Αριθμός τοπιών (ρόλων) δείγματος τοπιών) m m m m 6 Για κάθε επόμενα m, ο αριθμός των τοπιών αυξάνεται κατά ένα (1) Ο έλεγχος θα γίνεται σε όλο το μήκος (50 M) όλων των τοπιών υφάσματος του δείγματος Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σε καρνάβαλο ή μετροτράπεζα με διάστημα εξέτασης (τράβηγμα υφάσματος) περίπου κατά 1,5m/ min Ο έλεγχος θα διενεργηθεί οπτικά σε απόσταση 1mf οπτό την επιφάνεια της μετροτράπεζας με υπερυψωμένο άμεσο φωτισμό (overhead direct lightning) τοποθετημένο παράλληλα με την εξεταζόμενη επιφάνεια με ελάχιστη επίπεδο φωτεινότητας 1075 tux, στην «καλή όψη» του υφάσματος και ενώ το ύφασμα θα είναι σε κίνηση, Η κίνηση του υφάσματος μπορεί να διακοπεί προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή/και να καταγραφούν «οριακά» ελαττώματα Η ΕΠ ελέγχει και καταγράφει το μήκος του τοπιού ως 6.2, το πλάτος του τοπιού ως 5.4, τις επισημάνσεις των τοπιών ως 6.3 καθώς και τα τυχόν μακροσκοπικά ελαττώματα όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Μακροσκοπικών Ελαττωμάτων της συνημμένης Προσθήκης II. 7.2 Καταγραφή, βαθμολόγηση και υπολογισμός μακροσκοπικών ελαττωμάτων: Όλα τα οπτικώς (μακροσκοπικά) ευρεθέντα κατασκευαστικά ελαττώματα 0α μαρκάρονται (με ερυθρή κλωστή στην ούγια) και καθένα εξ αυτών θα βαθμολογείται ως εξής: Για ελαττώματα μέχρι 80 mm μήκος καθ οποιαδήποτε διάσταση: 1 μονάδα Για ελαττώματα από 80 mm μέχρι 160 mm μήκος καθ' οποιαδήποτε διάσταση: 2 μονάδες Για ελαττώματα από 160 mm μέχρι 240 mm μήκος καθ' οποιαδήποτε διάσταση 3 μονάδες Για ελαττώματα πάνα) από 240 mm μήκος καθ' οποιαδήποτε διάσταση: 4 μονάδες Ειδικότερα για τις περιπτώσεις τρυπών, κιτρινίλων (κηλίδων η λεκιασμάτων), εξαιτίας της ιδιαιτερότητας αυτών η ύπαρξή τους θα αξιολογείται / βαθμολογείται ως εξής Tρύπες Μέχρι 1 cm διάμετρο: 2 Μονάδες Από 1 cm μέχρι 2 cm: 4 Μονάδες Άνω των 2 cm διαμέτρου : Ακατάλληλο Κιτρινίλες (Λεκιάσματα):. 7, Μέχρι 1 cm μήκος: : JV; Μονάδα.. >;, Από cm μέχρι 2 cm: 2 Μονάδες Από 2 cm μέχρι 3 cm 3 Μονάδες Από 3 cm μέχρι 4 cm: 4 Μονάδες Ανω των 4 cm: Ακατάλληλο Επιπλέον τα ακόλουθα ελαττώματα θα βαθμολογούνται με 4 μονάδες για κάθε εξεταζόμενο μέτρο υφάσματος που θα προκύπτουν: Σακουλιασμένη με ρυτιδώσεις ή/και με κυματισμούς (κατσαρωμένο) γενική εμφάνιση υφάσματος Αντικειμενικά ανιχνεύσιμη δυσάρεστη οσμή υφάσματος Κακή (χαμηλού εμποτισμού) διάστικτη ή με ραβδώσεις (μπάρες) ή/και σκιές (νερά) βαφή υφάσματος Το μέγιστο που μπορεί να βαθμολογηθεί κάθε τρέχον μέτρο υφάσματος ανέρχεται σε 4 μονάδες ανεξαρτήτως του αριθμού ή του μεγέθους των ευρεθέντων «ατομικών» ελαττωμάτων (όπως αυτά περιγράφονται σης προηγούμενες παραγράφους) ακόμα και αν το σύνολο της βαθμολογίας των ξεπερνάει τις 4 μονάδες Θα βαθμολογείται με 4 μονάδες κάθε μέτρα υφάσματος στο οποίο ευρίσκεται ένα συνεχές τρέχον ελάττωμα μήκους μεναλύτερου από 240 mm Κάθε ευρεθείσα ραφή (συνένωση) σε μέρος ή καθ' όλο το πλάτος του υφάσματος ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα εκτεινόμενο σ' όλο το πλάτος του υφάσματος θα βαθμολογείται με 4

14 μονάδες, Ειδικότερα για το μήκος του κάθε τοπιού (βλ. 6.2) θα ισχύουν τα ακόλουθα: Μήκος τοπιού μικρότερα από το ονομαστικό έως 0 5 m: 1 Μονάδα Μήκος τοπιού από 0,5 m έως 1,0m μικρότερο του ονομαστικού: 2 Μονάδες Μήκος τοπιού από 1,0 m έως 1,5 m μικρότερο του ονομαστικού: 3 Μονάδες Μήκος τοπιού από 1,5 m έως 2,0 m μικρότερο του ονομαστικού: 4 Μονάδες Μήκος τοπιού κατά 2,0 m μικρότερο του ονομαστικού: Απόρριψη 7-3 Εργαστηριακός έλεγχος: Από ένα εκ των τοπιών υφάσματος της λαμβάνεται ένα τεμάχιο μήκους δύο μέτρων (2m) και ολόκληρου πλάτους και σε απόσταση όχι μικρότερη από ένα μέτρο (1m) από το τέλος αυτού, Το λαμβανόμενο τεμάχιο θα αξιοποιηθεί στον εργαστηριακό έλεγχο. Για το λόγο αυτό θα τεμαχιστεί κατά την έννοια του υφαδιού, δημιουργώντας το δείγμα και το αντίδειγμα. Το τελευταίο θα παραμείνει στην Επιτροπή Παραλαβής ή στο αρμόδιο γραφείο της εκτελούσας την προμήθεια Αρχής, Το δείγμααντίδειγμα θα αριθμείται και. θα φέρει καρτέλα: Η καρτέλα υπογράφεται από τον Πρόεδρο καν τα άλλα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής καθώς και από τον προμηθευτή ή νόμιμο εκπρόσωπο του. Η καρτέλα επισημαίνεται με όλα τα στοιχεία που αφορούν το δείγμα - αντίδειγμα, ειδικότερα θα αναγράφεται επ' αυτής: Υπηρεσία προς την οποία αποστέλλονται το τεμάχια δείγματος Αριθμός και ημερομηνία κατακύρωσης, Επωνυμία προμηθευτή. ' Ονομασία υλικού, NAT και κωδικός ΤΠ Ημερομηνία παράδοσης καθώς και ημερομηνία δειγματοληψίας Αύξων αριθμός συσκευασίας Στην καρτέλα επισημάνσεων του τοπιού και του αντίστοιχου μετρολογίου,από το οποίο αφαιρείται το δείγμα, σημειώνεται η αφαίρεση του αντίστοιχου μήκους του δείγματος Τα δείγματα του εργαστηριακού ελέγχου (τεμάχια συγκεκριμένου μήκους) βαρύνουν τον προμηθευτή ως επιπλέον ποσότητα υφάσματος, σε σχέση με τη συμβατική ποσότητα των υλικών που υποχρεούται να παραδώσει Το δείγμα της θα υφίσταται εργαστηριακό έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των 5 2, 5.3, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.1, 5.9.2, , , , , 5.12, , , , , , , 5,14, , και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα πρότυπα, για όσα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν Ως κύριο ελάττωμα τεμαχίου δείγματος ως προς τα μετρούμενα (εξεταζόμενα) τεχνικά χαρακτηριστικά της των 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 1, 5.6.2, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.1, 5.9.2, , , , , , , , και θεωρείται Τιμή (κατά απόλυτη τιμή) μεγαλύτερη των αναφερόμενων ανοχών για έκπτωση στον ΠΑΕΜΣ Προσθήκης! ή/και Τιμή εκτός των ορίων που ορίζονται στις 5,14, 5.15 και 516,3 (ποσοστό αντισκορικης) της ΤΠ Έλεγχος αζωχρωμάτων και σχετικών εγγράφων: Για ποσότητα 5..00U m; Θα εκτελείται εργαστηριακός έλεγχος παρουσίας αζωχρωμάτων δίχως να απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού (Συμμόρφωσης) απονομής οικολογικού σήματος Για ποσότητα > m: ο προμηθευτής θα καταθέσει μαζί με τα υπό προμήθεια είδη τα ακόλουθα έγγραφα: Πιστοποιητικό (Συμμόρφωσης) απονομής οικολογικού σήματος (π.χ. Oekotex" Standard 100 ή Eeotabel της EE) του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή του βαφείου του υφάσματος ντρα η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΤΩΝ προτύπων ΕΝ ISO/IEC και 2 και στην οποία μεταξύ άλλων θα αναγράφονται Η συμφωνία με : το Παράρτημα XVΙΙ του Κανονισμού 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ιδιαίτερη αναφορά στις αζωχρωστικές ουσίες (α/α 43 του Παραρτήματος του Κανονισμού), Ημερομηνία έκδοσης η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη πέραν του έτους από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Σε περίπτωση μη υποβολής των εγγράφων ανωτέρω , τότε η ΕΠ μεριμνά για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου ύπαρξης αζωχρωμάτων κατά ΕΝ και ΕΝ (οι

15 υπόλοιπες επιβλαβείς ουσίες δεν ελέγχονται)., σε συνεργασία με το Χημείο Ναυτικού ή/και με το εργαστήριο του δημόσιου τομέα, σε 2 τεμάχια υφάσματος διαστάσεων 30x30 cm εκ του εργαστηριακού δείγματος Σε κάθε περίπτωση προτείνει έκπτωση ή απόρριψη της παρτίδας ως Σημείωση: Ως ποσότητα για τις και νοείται: Για εφάπαξ προμήθεια; Η συνολική συμβατική ποσότητα Για σύμβαση πλαίσιο: Η συνολική ετήσια συμβατική ποσότητα Οι έλεγχοι των και θα εκτελούνται στο Χημείο Ναυτικού ( ). Στη περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το Χημείο Ναυτικού, με μεριμνά του, τεμάχια από το δείγμα της θα αποστέλλονται σε άλλα εργαστήρια του δημόσιου τομέα π.χ. ΕΤΑΚΕ1 (τηλ ), Γ.Χ.Κ. (τηλ ), Χημείο Στρατού (τηλ ) ή σε διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα, για εκτέλεση του σχετικού ελέγχου. Όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στις και 7,3,6 θα γίνονται με έξοδα των προμηθευτών. 7,4 Παραλαβή - Παραλαβή με έκπτωση - Απόρριψη παρτίδας: Πα την παραλαβή ή μη μιας παρτίδας λαμβάνονται υπόψη τόσο ra αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου όσο και του εργαστηριακού ελέγχου Αποτελέσματα μακροσκοπικού ελέγχου: ' ', Με το τέλος του μακροσκοπικού ελέγχου θα υπολογιστεί ο αριθμός (μ) των μονάδων ανά 100 rrr για κάθε τόπι υφάσματος καθώς και για το σύνολο των προαναφερομένων τοπιών, ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται Μέσος Όρος μ (ΜΟμ). Ο υπολογισμός του μ η του ΜΟμ θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο. μ ή ΜΟμ Μονάδες _= χ Καταγεγραμμένες μονάδες 100 m 2 Πλάτος Υφάσματος χ Ολικό εξετασθέν μήκος Όπου: Καταγεγραμμένες μονάδες: Ο αριθμός μονάδων του υφάσματος του τοπιού ή των τοπιών του δείγματος για το ΜΟμ, ως αυτές αναφέρονται 7.2. Πλάτος Υφάσματος: Προδιαγραφόμενο ττλάτος του υφάσματος σε mm. Ολικό εξετασθέν μήκος: Το εξετασθέν μήκος του υφάσματος (σε m) του τοπιού ή των τοπιών του δείγματος για το ΜΟμ Ένα τόπι θα θεωρείται κατάλληλο όταν ο μ του (αριθμός μονάδων ανά 100 m 2 ), είναι μικρότερος ή ίσος από 45 (μ s 45) Ένα τόπι κρίνεται ως ακατάλληλο όταν:_ Ο μ (αριθμός μονάδων του ανά 100 m 2 ) είναι μεγαλύτερος από 60 (μ > 60) Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι υφίστανται τρύπες μεγαλύτερες των 2 cm (βλ } ή/και κιτρινίλες μεγαλύτερες των 4 cm (βλ } Οταν το μήκος του είναι μωρότερο από 48 m (βλ και 7,2,4.5) Απόρριψη παρτίδας: Η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας κρίνοντας ότι το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΤΠ όταν Έστω και ένα τόπι από το δείγμα της κριθεί ακατάλληλο ως ανωτέρω και δεν προβαίνει σε εργαστηριακό έλεγχο Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της 7.3.Α βρεθούν κύρια ελαττώματα όπως αυτά ορίζονται στην 7 3.5, κρίνοντας ότι το υλικό παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπτών ανοχών του ΠΑΕΒΣ Προσθήκης I των οποίων όμως το άθροισμα (μετά την αφαίρεση ΤΩΝ επιτρεπόμενων άνευ έκπτωσης ανοχών) υπερβαίνει το Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των χρωματικών διαφορών ισχύουν τα αναγραφόμενα στον α/α 3 του πίνακα

16 Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ύπαρξης αζωχρωμάτων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Παραλαβή παρτίδας με έκπτωση, εφόσον δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην 7.4.2: Όταν ο ΜΟμ του δείγματος είναι μικρότερος ή ίσος του 60 και μεγαλύτερος από 45 (45 < ΜΟμ 60), τότε η ΕΠ επιβάλλει έκπτωση 0,666 επί της συμβατικής τιμής της παρτίδας για κάθε μια επιπλέον μονάδα άνω του 45 και έως του 60 συμπεριλαμβανομένου, (μέγιστη ολική έκπτωση 10) Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπόμενων ανοχών του ΠΑΕΒΣ Προσθήκης I και δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρου η ΕΠ επιβάλλει την προβλεπόμενη στον ΠΑΕΒΣ έκπτωση Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των χρωματικών διαφορών ισχύουν τα αναγραφόμενα στον α/α 2 του πίνακα Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ύπαρξης αζωχρωμάτων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Μία παρτίδα παραλαμβάνεται δίχως έκπτωση εφόσον δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην και ο ΜΟμ του δείγματος 7.1,4 είναι μικρότερος ή ίσος με 45 (Μ Ο μ 45), Ειδικά για την , η ΕΠ προτείνει τις αναλογούσες εκπτώσεις ή την απόρριψη της παρτίδας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα τιμών χρωματικών διαφορών: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Χρωματομετρική : Σύγκριση Αποχρώσεων ΔE cmc (2:1) (Αποτελέσματα Σύγκρισης με το Standard Δείγμα της Υπηρεσίας με τη CMC) Α/Α OPΙA ΔE cmc (2:1) Πρόταση ΕΠ 1 ΔE cmc (2:1) 1, ,0 < ΔE cmc (2:1) 1,5 Για κάθε 0.1 μονάδα πάνω του 1,0 και έως το 1,5 Έκπτωση 2 3 ΔE cmc (2:1)>1,5 Απόρριψη Αποτελέσματα Εργαστηριακού Ελέγχου ύπαρξης αζωχρωμάτων: Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των αζωχρωμάτών προκύψει συγκέντρωση αζωχρωμάτων μεγαλύτερη του ανώτατου επιτρεπτού ορίου (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/200S/EK), τότε η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας το υλικό ως ακατάλληλο Σε αντίθετη περίπτωση (που η συγκέντρωση αζωχρωμάτων είναι εντός του επιτρεπτού ορίου) τότε η ΕΠ προτείνει έκπτωση 10, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην της ΤΠ 8. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Θα συμπεριλαμβάνονται: 8.1 Συμπληρωμένο «Φύλλο Συμμόρφωσης προς την ΤΠ της Υπηρεσίας», υπόδειγμα του οποίου δίνεται στην συνημμένη Προσθήκη IV. 8.2 Αντίγραφο ισχύοντος. Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 για το δηλωθέν στην εργοστάσιο / βιοτεχνία κατασκευής υφασμάτων/ εφόσον προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας. 9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

17 9.1 Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσης ΤΠ με μνημονευόμενα σ' αυτήν πρότυπα, κατισχύει η ΤΠ, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας Ελληνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας. 9.2 Λέξεις - Κλειδιά: Ύφασμα μάλλινο, ύφασμα χειμερινών στολών, ντρα.

18 ΒΑΡΟΣ Σε gr/m 2 ΠΛΑΤΟΣ Σε cm ελάχιστον ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ- ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 2.3.2) ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΜΟΝΙ ΟΥ Σε Ν ελάχιστο ΑΝΤΟΧΗ ΥΦΑΔΙΟΥ Σε Ν ελάχιστη ΕΠΙΜΗΚΥ ΝΣΗ ΣΤΗΜΟΝΙ ΟΥ Σε m.m. ελάχιστη ΕΠΙΜΗΚΥ ΝΣΗ ΥΦΑΔΙΟΥ Σε m.m. ελάχιστη ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ Αριθ. κλωστών / cm ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΥΦΑΔΙΟΥ Αριθ. κλωστών / cm ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ Επί τοις Μεγίστη ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΦΑΔΙΟΥ Επί τοις Μεγίστη Ανοχή τοις επί Έκπ τωσ η επί τοις Ανοχ ή σε cm Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχή Αρ. Κλ. Ανα cm Έκπτω ση επί τοις Ανοχή Αρ. Κλ. Ανα cm Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτωση επί τοις +3cm Έως - Έως - Έως - Έως - Από +2 - Από +2 - ±1 1 ±1 1 Από +10 έως Έως -2cm Έως -1 Έως Έως Ειδικά για το ύφασμα Ερέας ΚΑΡΝΤΕ του Επενδύτη Ν/Δ 10-2 κλ 1-2 κλ Ειδικά για το μάλλιν ο ΚΑΡΝΤ Ε γίνεται δεκτό και -3κλ Έως -5

19 ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Επί τοις Ανοχή επί τοις Επί τοις Μέγιστη Μέγιστο Έκπτωσι ς επί τοις ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Επί τοις Ανοχή επί τοις Επί τοις Μέγιστη Μέγιστο Έκπτωσι ς επί τοις Επί τοις Ανοχή επί τοις ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙ ΕΚΠΛΥΣΕΩΣ Επί τοις Μέγιστη Μέγιστο Έκπτωσις επί τοις ΥΦΑΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΟ Υ ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ελαχίστη) Σε μονάδες της κλίμακας των γκρι όπως ορίζεται στο EN ISO 105 A01 Και EN20105-A02 FINESSE ΜΑΛΛΙΟΥ 0,1 0,2 0,5 1,0 0,1 0, όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές 0,3 1,5 0, ) Για τα υφάσματα ΠΕΝΙΕ δίδεται ανοχή στον τίτλο νήματος ± 3 Νούμερα 2) Για τα υφάσματα ΚΑΡΝΤΕ δίδεται ανοχή στον τίτλο νήματος ± 1 Νούμερο Στο Φως ηλιακό Στο ηλιακό φως >1 - Απόρριψη Επιτρέπεται αλλαγή στην τιμή μόνο για βελτίωση της FINESSE 0,4 2,0 0,4 1.6 Λοιπές Δοκιμασίες ½ 0,5 2,5 0,5 2.5 Τα ανωτέρω ποσοστά ανοχών και εκπτώσεων για φυτικές και λιπαρές ουσίες νοούνται πέραν των προβλεπομένων από τις προδιαγραφές ορίων Λοιπές Δοκιμασίες 1 Λοιπές Δοκιμασίες >1-1 Απόρριψη Παρατήρηση: Όπου οι ανοχές στα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναγράφονται ως ποσοστό αυτές θα πρέπει να μετατρέπονται σε ποσοστό με βάση την ονομαστική τιμή του χαρακτηριστικού, προκειμένου να μπορούν να αθροιστούν όπως προβλέπεται στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ 1 Πυκνή Κρόκη ή Κρουστάδα Λωρίδα ή μπάρα που καταλαμβάνει όλο ή μέρος του πλάτους του υφάσματος και η οποία περιέχει νήματα υφαδιού με διάμετρο μεγαλύτερη από το κανονικό ή μεγαλύτερο αριθμό νημάτων (μέχρι 5 cm κατά την έννοια του στημονιού) 2 Σπασμένο υφάδι Έλλειψη νήματος υφαδιού κατά μέρος ή σε ολόκληρο πλάτος. Λεπτό άνοιγμα, παράλληλο του υφαδιού που καταλαμβάνει μέρος ή ολόκληρο το πλάτος του υφάσματος 3 Διπλό Υφάδι Δύο ή περισσότερα νήματα υφαδιού συνυφασμένα. 4 Μπάρα υφαδιού / αραιό υφάδι ή αγανάδα Λωρίδα ή μπάρα που καταλαμβάνει μέρος ή όλο το πλάτος του υφάσματος και η οποία περιέχει νήματα υφαδιού με μικρότερη διάμετρο από το κανονικό ή που περιέχει μικρότερο αριθμό νημάτων υφαδιού. (Μέχρι 5 cm κατά την έννοια του στημονιού) 5 Χαλαρό ή μπόσικο υφάδι Ύφασμα το οποίο έχει «κυματοειδή» μορφή λόγω ύφανσης με μικρότερη τάση.

20 6 Πήδημα Σαΐτας (Υφάδι) Κομμάτι υφάσματος στο οποίο το νήμα του υφαδιού δεν έχει υφανθεί (διασταυρωθεί) και βρίσκεται πάνω από το στημόνι. 7 Διαφορά νήματος υφαδιού (μασουριού) Ένα ή περισσότερα νήματα υφαδιού διαφέρουν ως προς την απόχρωση και την στιλπνότητα τους σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα του υφάσματος 8 Πεσμένο τελάρο Νήματα υφαδιού υφασμένα με ακανόνιστη σειρά. 9 Σπασμένο /κομμένο νήμα Στημονιού Ελλείπον Τμήμα νήματος στημονιού από το ύφασμα (μέχρι 23 εκ.) 10 Απέραστα νήματα στημονιού Κομμάτι υφάσματος στο οποίο το νήμα του στημονιού δεν έχει υφανθεί (διασταυρωθεί) και βρίσκεται πάνω από το υφάδι 11 Διαφορά νήματος στημονιού Ένα ή περισσότερα νήματα στημονιού διαφέρουν ως προς την απόχρωση και την στιλπνότητα σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα του υφάσματος. 12 Τεντωμένα νήματα Στημονιού Αυτοπεριγράφεται Μέχρι 23cm 13 Χαλαρά νήματα στημονιού Ύφασμα το οποίο έχει «κυματοειδή» μορφή λόγω ύφανσης με μικρότερη τάση 14 Κομμένα νήματα ή παραφασάδα Κατεστραμμένη περιοχή υφάσματος (κατεστραμμένη ύφανση) λόγω κομμένων νημάτων, κυρίως στην κατεύθυνση του στημονιού 15 Κακή Ύφανση Αυτοπεριγράφεται 16 Κακό Μαντάρισμα Αυτοπεριγράφεται 17 Κακό χτένι Συνεχές σημάδι κατά μήκος του υφάσματος (στημονιού)

21 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ 18 Κακή Ούγια Ούγια η οποία δεν έχει υφανθεί κανονικά ή / και είναι χονδρότερη του κανονικού ή/και περιέχει ακανόνιστα νήματα υφαδιού τα οποία προεκτείνονται πέρα από την εξωτερική πλευρά της ούγιας. 19 Κομμένη ούγια ή ύπαρξη τρυπών από βελόνες ή τα μανταλάκια στις ράμας Αυτοπεριγράφεται 20 Διχρωμία υφάσματος Η απόχρωση του υφάσματος διαφέρει αισθητά από άκρη σε άκρη (κατά την έννοια του πλάτους) ή από αρχή σε τέλος (κατά την έννοια του μήκους). Η διχρωμία μπορεί να είναι και λωρίδα ή ράβδωση η οποία έχει ως χαρακτηριστικό εμφανείς διαφορές χρωματισμού ή στιλπνότητας μεταξύ διαδοχικών νημάτων υφαδιού ή στημονιού αντίστοιχα.. 21 Ανομοιομορφία ή κακό φινίρισμα Διαφορά στην εμφάνιση του υφάσματος σε μέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος αυτού 22 Γραμμώσεις Εκτενή σημάδια σε βαμμένα και φινιρισμένα υφάσματα. (Μέχρι 23 cm κατά την έννοια του στημονιού) 23 Μπάρες, οξειδώσεις Λεκές ή επεκτεινόμενα σημάδια σε μορφή λωρίδων πάνω στο ύφασμα 24 Κιτρινίλες, Λεκιάσματα Ύπαρξη λεκέδων, σημαδιών, στιγμάτων και βρωμιάς πάνω στο ύφασμα 25 Τρύπα Αυτοπεριγράφεται 26 Γυαλάδα Λωρίδα προερχόμενη από γυαλιστερό τμήμα νήματος. 27 Ξεχείλωμα Ύφασμα το οποίο παρουσιάζει κυματώσεις κατά την διεύθυνση του στημονιού οι οποίες δεν του επιτρέπουν να κείται επίπεδο. Αυτό γίνεται να συμβεί στη μία ούγια ή και εις τις δύο ούγιες ή σε κομμάτια στο κέντρο αυτού. 28 Ξυσίματα Περιοχή του υφάσματος όπου η επιφάνεια έχει καταστραφεί από τριβή. 29 Κόψιμο Αυτοπεριγράφεται 30 Σχίσιμο Αυτοπεριγράφεται 31 Χονδρό νήμα υφαδιού ή στημονιού Νήμα με μεγαλύτερη διάμετρο από το κανονικό (μέχρι 23cm κατά την έννοια του στημονιού) 32 Λεπτό νήμα υφαδιού ή στημονιού Νήμα με μικρότερη διάμετρο από το κανονικό (μέχρι

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑ ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ,ΥΠΟΔ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑ ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ,ΥΠΟΔ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.12 10:43:45 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Πειραιάς 20/10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Πειραιάς 20/10/2015 ΑΔΑ: 64ΑΒ4653ΠΩ-ΜΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Πειραιάς 20/10/2015 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3438.3/10/2015 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 -2- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 η στην ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Σ τ 2 (ως συνέχεια του Παραρτήματος Στ της υπ αρ. 16/2016 Διακήρυξης / Α.Ε.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Σ τ 2 (ως συνέχεια του Παραρτήματος Στ της υπ αρ. 16/2016 Διακήρυξης / Α.Ε.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Σ τ 2 (ως συνέχεια του Παραρτήματος Στ της υπ αρ. 16/2016 Διακήρυξης / Α.Ε.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ «ΦΡΕΣΚΟ» Ν Ο 165 (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΚΥΑΝΟΥ) όπως του επισήμου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

β. Του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21 «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β. Του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21 «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου: Ι. Καφέντζης, 210 3377138, i.kafetzis@cmc.gov.gr. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού - Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 16-11-2015 και Επιχορηγήσεων Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ - ΑΔΜΗΕ

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ - ΑΔΜΗΕ Δυναμικού & Υποστήριξης Έκδοση: 1η Ημ/νία ισχύος: 01.08.2015 Σελίδα 1 από 18 1 η ΣΕΛΙΔΑ Σύνταξη: Έγκριση: Ε110-2/1 Δυναμικού & ποστήριξης Έκδοση: η Ημ/νία ισχύος: 01.08.2015 Σελίδα 2 από 18 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δικαστικό Μέγαρο : Δ. Βεργετίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,213-2075398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 η στην ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα