ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: / 1591 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Ταχ. Δ/νση : Aκτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : ΑΡΧΣΤΗΣ ΛΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ν. Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Ματαίωση των Αποτελεσμάτων Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 02 & 05, προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23) και επανάληψή του». Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ, Υ Π Ο Δ Ο ΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ Α Ι Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95), άρθρο 83 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». δ. Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρο 21, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». ε. Του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11), «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ. Του Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ 125 Α /14) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (...)». ζ. Του Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ 170 Α /14) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου». η. Του ΠΔ 24/15 (ΦΕΚ 20Α /15) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». θ. Του ΠΔ 25/15 (ΦΕΚ 21Α /15) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ι. Της αριθ. Υ92/2015 (ΦΕΚ 285Β /15) Απόφασης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα»

2 2. Την Α.Φ:2831.8/02/15/ΑΣ:1424/ Απόφαση ΥΠΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ) /ΔΙΠΕΑ 1 Ο περί «Συγκρότηση Επιτροπών (i) Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων α)τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, β)προχείρων Διαγωνισμών και γ)ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 & Προσφυγών του Ν. 3886/2010, (ii) Παραλαβής: α) Συμβατικών Ειδών - Εργασιών Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και β) Ειδών - Εργασιών αξίας έως έτους 2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου)». 3. Το αριθ / (Αριθ. Σχεδίου:178) Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης (ΑΔΑ:14REQ ). 4. Το αριθ / (Αριθ. Σχεδιου:650) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΚΠ β. 5. Το από Πρακτικό γνωμοδότησης. 6. Το αριθ. 06/2015/ ΦΕΣ Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους Το από Συμπληρωματικό Πρακτικό γνωμοδότησης. 8. Το αριθ. 18/2015/ ΦΕΣ Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους Την αριθ /2015/ (Αριθ. Σχεδίου:903) Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 02, 03 & 05 του πίνακα της με Α.Φ.: /1763/14/ Απόφασης Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των αριθ. 2 και 5 ειδών προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ #7.995,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23). 10. Το από Πρακτικό διενέργειας. 11. Το αριθ. 35/2015/ ΦΕΣ Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους Την Α.Π: /1590/ Απόφαση Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 03 (ΠΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Υ/Ξ), συνολικής αξίας χιλίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του Ευρώ #1.784,48 # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Αποδεχόμενοι το από Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. (σχετ. 10) ως προς τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του υπ' αριθμ. (09) σχετικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τα είδη με α/α 02 και 05 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και την επανάληψή του με τους ίδιους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23), όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΖΕΥΓΗ ,00 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ ΚΕΦ/ΑΠΙΜ, ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

3 ΥΦΑΣΜΑ «ΝΤΡΑ» ΜΑΥΡΟ Α/Ξ ΜΕΤΡΟ ,00 ΓΡΑΦΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 310 #6.150,00 # 3. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν σε έντυπη μορφή με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν είτε στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Γραφείο 426) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την: Ημ/νία: 24 / 08 / 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 Τόπος Διεξαγωγής: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.317 Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ισχύς κατατιθέμενων προσφορών: τέσσερις (04) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασθεί, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 5. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 02 & 05, προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23)». β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό ( Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού (Αριθ. Φακ.: / 1590 / 2015 / ). δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 24 / 08 /2015 ). ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ) Η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 17 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των ειδών ή τμηματικά για κάθε είδος του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης.

4 7. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 8. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 9. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθούν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ για τη συνολική ποσότητα του κάθε τμήματος του διαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται κατά Α/Α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Το ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης ή μεγαλύτερες κατά ποσοστό 30 για έκαστη ομάδα ή μικρότερες κατά ποσοστό 50 αντίστοιχα. 12. Η δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23) και των νόμιμων κρατήσεων επί της καθαρής αξίας και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑ έτους 2014, ΚΑΕ 41/140/ Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: M.T.N. 4 ΕΛΟΑΝ 2 (πρώην Τ.Α.Ν.) Χαρτόσημο 2 επί των ανωτέρω κρατήσεων (Μ.Τ.Ν. + ΕΛΟΑΝ) ΕΑΑΔΣ 0,10 Χαρτόσημο 3 επί της κράτησης ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμων 20 Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 15. Η πληρωμή θα γίνει σε EΥΡΩ, καταβάλλοντας το 100 της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 16. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε τμήμα του διαγωνισμού όπως αυτά χωρίζονται κατά α/α στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας. 17. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντομότερος δυνατόν και δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που

5 αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 18. Ως τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 19. Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απόρριψης και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 20. Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). 21. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 22. Η/Οι σύμβαση/εις υπογράφεται/ονται από εκείνον/ους στον/ους οποίο/ους ανατίθεται/ενται η προμήθεια, το/ους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους το/ους ή άλλο/α πρόσωπο/α με νόμιμη/ες θεωρημένη/ες εξουσιοδότηση/εις αυτών στα γραφεία του ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 3 Ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά). 23. Τα υπό προμήθεια είδη του πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσης θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον ενός (01) έτους (12 μηνών). Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής των ειδών. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/ουνται, σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των παραδοθέντων μεγεθών με τα παραγγελθέντα, να τα αντικαταστήσει/ουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν/ους του προβλήματος, σύμφωνα με τα παραρτήματα τεχνικών προδιαγραφών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 24. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.yen.gr) και του ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για είκοσι πέντε ( 25 ) ημέρες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γεώργιος Σταθάκης ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 23) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤHΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών έτους 2015 Πλωτάρχη ΛΣ ΣΚΙΑΔΑ Α. (ΔΙΠΘΑΠ) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε.Ε»

6 Γ. ΑΦΑΡΑ 70,ΤΚ , ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Τηλ: , fax: ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο/ΑΠΙΜ ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχ.): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.ε.) 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.ε.) 6. Γραφ. κ. ΓΔΟΥ 7. ΔΙΠΕΑ Α - Ε 8. ΔΕΚΝ

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΛΛΙΝΟ ΝΤΡΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας ολόμαλλου υφάσματος «Ντρα» για τις στολές των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01 ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΛΛΙΝ Ο ΝΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ -ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο/ΑΠΙΜ,ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1 Ε2, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ MONAΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 200 ΜΕΤΡΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.920,00 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α : 2.1 Νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της EE (EU Ecolabel) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Απόφαση της Επιτροπής αριθ 2009/567/ΕΚ της 9'' κ Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 2.2 Πρότυπα: ΕΝ ISO 105-Α01:1995 β "Textiles-Tests for color fastness Part A01 Genera! Principles of Testing EN ISO 105-Β01 Y "Textiles - Tests for color fastness - Part B01: Color fastness to daylight" EN ISO 105-B02 γ "Textiles - Tests for color fastness Part B02: Color fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test" EN ISO 105-C06 γ "Textiles - Tests for color fastness - Part C06: Color fastness to domestic and commercial laundering". ; EN ISO 105-E04 γ "Textiles - Tests for color fastness - Part E04: Color fastness to perspiration" EN ISO 105-X12 γ "Textiles - Tests for color fastness - Part X12: Color fastness to rubbing" EN ISO 105-J01: 1999 "Textiles - Tests for color fastness - Part J01: General principles for measurement of surface color" EN ISO 105-J02:1999 ' l TextiIes - Tests for color fastness Part : J02: Instrumental assessment of relative whiteness'' EN ISO 105-J03: β "Textiles - Tests for color fastness - Part J03: Calculation of color differences" EN ISO :2006 β, "Textiles quantitative chemical analysis Part 1: General principles of testing" EN ISO :2006 β "Textiles quantitative chemical' analysis Part 2: Ternary fiber mixtures" EN ISO 3759 γ "Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change" EN ISO 5077 γ.δ, "Textiles - Determination of dimensional change in washing and, Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying" EN ISO 6330:2000 β "Textiles - Domestic washing and drying procedures-for textile testing EN ISO 9001 γ «Συστήματα διαχείρισης.της ποιότητας - Απαιτήσεις» ΕΝ ISO : 1999 "Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: ' Determination of

8 maximum force and elongation at maximum force using the strip method" ΕΝ ISO :1999, "Textiles - Tensile properties of fabrics -'Part 2.: Determination of maximum force using the grab method" EN 12751:1999 "Textiles - Sampling of fibers, yarns and fabrics for testing" EΝ :2003, "Textiles Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection the use of certain azo colorants a c c e s s i b l e w i t h o u t e x t r a c t i o n o f f i b r e s " EN :2003, Textiles - Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 2: Detection of the use of certain azo colorants accessible by extracting the fibres". 2.2,.21.EN ISO/IEC :1 γ "'Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity- Part 1: General requirements". EN I SO/I EC γ "Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation. EN A02:1994, "Textiles - Tests for color fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in color". ISO 3801:1977, Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area". ISO :1984, Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis Part 1 Methods for the presentation of a weave diagram' and plans for drafting, denting and lifting"'. ISO :1984, "Textiles Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: Determination of number of threads per unit length"'. ISO :1984 Textiles Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric". BSI 8459:2005: "Method for determination of extractable matter in textiles". ASTM D 629 γ, "Standard test methods for quantitative-analysis of textiles". AST Μ 1113 γ "Standard test method for vegetable matter and other alkali- insoluble impurities in scoured wool", ASTM D 2130 γ, "Standard test method for diameter of wool and other animal fibres by micro projection" ASTM 3991 γ, "Standard Specifications fineness of wool or mohair and assignment of grade" ASTM D 5430 γ, "Standard test methods for visually inspecting and grading fabrics" Oekotex Standard 100 (Σύστημα απονομής οικολογικού σήματος) Κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος της EE (EU Ecolabel) Woolmark Company TM 27:2003, "Insect Resist (IR) Agent: Chemical assay for content" Woolmark Company TM 28:2003, "insect Resist (IR) Agent: Fastness Testing.' Woolmark Company TM 31:2000, "Washing of wool textile products". 2.3 ΤΠ: Woolmark Company E10:2003, "Specification of insect resistant" «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων», Υπ, Εμπορίου,, τεύχος Α Έκδοση 3η, ΚΕΦΝ Ν-1232 Ζ (2004), που καταργείται με την παρούσα. α Οι αναφορές προτύπων σε όλο το κείμενο της ΤΠ γίνονται στις εκδόσεις της 2. β Είναι αποδεκτή η εφαρμογή και της τελευταίας έκδοσης. γ Εφαρμόζεται η ισχύουσα έκδοση. δ Είναι αποδεκτή η εφαρμογή και του προτύπου ΕΝ 25077' ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Το υλικό παρακολουθείται στο εφοδιαστικό σύστημα του ΠΝ με τον ακόλουθο Ναυτικό Αριθμό Ταξινόμησης (NAT): 8305-NT-DA ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας προσδιορίζεται η γενική μακροσκοπική εμφάνιση αυτού, δηλαδή ευκαμψία αφή. καθαρότητα, φινίρισμα κ.λ.π Επιπλέον στο δείγμα αναρτάται καρτέλα στην οποία αναφέρονται οι τυχόν διαφοροποιήσεις από τους όρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΤΠ. Όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις / ασυμφωνίες μεταξύ του Επίσημου Δείγματος και της ΤΠ πλην των αναφερομένων στην εν λόγω καρτέλα, κατισχύουν τα χαρακτηριστικά της ΤΠ Οπωσδήποτε το Επίσημο Δείγμα δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ' αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα.

9 5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 5.1 Γ ενικά: Το ύφασμα Θα είναι καινούργιο. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής του (επωνυμία- διεύθυνση) Η κατασκευή αυτού, θα γίνε σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω 5.2 έως και 5.12 σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας 5.2 Σύνθεση υφάσματος κατά ΕΝ ISO και ΕΝ ISO η κατά ASTM D 629 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: 100 Μαλλί. 5.3 Βάρος υφάσματος κατά ISO 3801 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: 330 g/m 2 [ανοχές ως Πίνακας Ανοχών και Εκπτώσεων για Μάλλινα - Σύμμεικτα Υφάσματα (ΠΑΕΜΣ) Προσθήκης I]. 5.4 Πλάτος Υφάσματος: 1,50 m (συμπεριλαμβανομένου του πλάτους των δύο ουγιών) 5.5 Ύφανση υφάσματος κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Σατέν των 5, (διαπήδηση του 2) 5.6. Τίτλος νήματος κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο; {ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκη Ί ): Στημόνι 44/2 Nm Πενιέ Υφάδι: 44/2 Nm ΓΙενιέ FlNESSE μάλλινου νήματος κατά ASTM D 3991 (ανοχές ως Πίνακας 1 Προσθήκης, ΙΙΙ): 64 S 70 S. 5.8 Αντοχή εφελκυσμού κατά ΕΝ ISO ή ΕΝ ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης Ι): Στημόνι: 450 Ν Υφάδι: 350 Ν 5.9 Επιμήκυνση νημάτων κατά ΕΝ ISO ή ΕΝ ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης I): Στημόνι: 50 mm Υφάδι: 45 mm Πυκνότητα κλωστών/cm κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης Ι): Στημόνι: Υφάδι Έλεγχος μεταβολής διαστάσεων ([Μετρούμενη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 5077 (μετά από προετοιμασία και μαρκάρισμα με το πρότυπο ΕΝ ISO 3759) με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 7Α και διαδικασία στεγνώματος C "Flat dry" του προτύπου ΕΝ ISO 6330] ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης Ι, μετρούμενες πέρα από την παρακάτω αναφερόμενη αποδεκτή διακύμανση): Στημόνι: ±2, Υφάδι : ± 2, Λιπαρές ουσίες κατά BSΙ 8549 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Π ρ ο σ θ ή κ η ς I ) : Αντοχή χρωματισμού (βαθμολογημένη σύμφωνα, με την κλίμακα των Μπλε για την αντοχή χρωματισμού στο φως κατά ΕΝ ISO 105-Β01 και για τις λοιπές αντοχές σύμφωνα με την κλίμακα του Γκρι κατά ΕΝ ISO 105-Α01 και ΕΝ Α02. (ανοχές ως ΠΑΕΜΣ Προσθήκης I).: Στη ξηρή τριβή, κατά ΕΝ ISO 105-Χ12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός Στην υγρή τριβή, κατά ΕΝ ISO 105-Χ12 ή ισοδύναμο πρότυπο βαθμός Στον ιδρώτα, κατά ΕΝ ISO 105-Ε04 ή ισοδύναμο πρότυπη- βαθμός Στο οικιακό πλύσιμο στη βαθμίδα A1S, κατά ΕΝ ISO 105-C06 ή σε αντίστοιχη βαθμίδα ισοδύναμου προτύπου: βαθμός Στο στεγνό καθάρισμα κατά ΕΝ ISO-D01 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός Στο ηλιακό φως, κατά ΕΝ ISO 105-Β01 ή ισοδύναμο πρότυπο ή φωτισμός λυχνίας Xenon, κατά ΕΝ ISO 105-Β02 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 5-6

10 5.14 Pilling (Κομπάλιασμα), κατά ΕΝ ISO : Η αντοχή του μάλλινου υφάσματος στο Pilling σε κύκλους τριβής, θα είναι ρη, κατά ΕΝ ISO 3071 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Η τιμή του ρη του υδατικού διαλύματος (εκχυλίσματος) του υφάσματος θα είναι; 4,0-7, Αντισκορική Επεξεργασία: Το μάλλινο ύφασμα θα έχει υποστεί αντισκορική επεξεργασία. Ο προμηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του την εμπορική ονομασία ή το χημικό τύπο της οντισκορικής ουσίας που θα χρησιμοποιήσει Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αντισκορική ουσία χρησιμοποιηθεί (που να συμπεριλαμβάνεται στις «εγκεκριμένες» ουσίες κατά την ΤΠ Ε10 (2003) της Woolmark Company), θα πρέπει η περιεκτικότητα αυτής στο τελικό προϊόν, να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των επιπέδων Level 1 και Level 2 της ΤΠ E1Q (2003) της Woolmark Company ( πως αναφέρεται στον Πίνακα «Ελάχιστο Αποδεκτό Ποσοστό Αντισκορικής Ουσίας - Minimum Effective Rate [Minimum Percentage (w/w)] ot IR Agent» αυτής). Η εκατοστιαία αναλογία της χρησιμοποιούμενης αντισκορικής ουσίας που καθορίζεται στον πίνακα της συνημμένης Προσθήκης Hi θα βασίζεται επί του βάρους καθαρής ουσίας των ινών του μαλλιού η οποία υπάρχει μετά από 3 κύκλους στεγνού καθαρίσματος (dry clean.) Προσδιορισμός περιεκτικότητας αντισκορικής ουσίας: Ο προσδιορισμός της αντισκορικής ουσίας γίνεται με τη μέθοδο ΤΜ 27, σε συνδυασμό με τη μέθοδο ελέγχου ΤΜ 28. της Woolmark Company (πρώην Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού), που εφαρμόζεται στο διαπιστευμένο εργαστήριο ΕΤΑΚΕΙ ή σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εσωτερικού η/και του εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή. Τυχόν ανυπαρξία αντισκορικής ουσίας συνεπάγεται λόγο απόρριψης Ύπαρξη αζωχρωμάτων και λοιπών επιβλαβών ουσιών Κατά τη βαφή του υφάσματος, απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώνουν με αναγωγική διάσπαση των αζωομάδων, μία n περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες σε όρια και συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσπίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2C06/EK Πα τον έλεγχο της παραπάνω απαίτησης ανάλογα με την συνολική ποσότητα (σε μέτρα, ιπ) του υπό προμήθεια υφάσματος (βλ ). στο στάδιο παραλαβής των υλικών θα εφαρμοστούν εναλλακτικά τα ακόλουθα: Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου ύπαρξης αζωχρωμάτων. σύμφωνα με την Ο μειοδότης προμηθευτής θα υποβάλει τα έγγραφα Απόχρωση - Βαφή: Απόχρωση: Η απόχρωση του υφάσματος θα είναι μαύρη. Η απόχρωση του πρότυπου, μαύρου υφάσματος (Πρότυπο Δείγμα Υπηρεσίας) δίνεται (καθορίζεται) από τις ακόλουθες τιμές ανάκλασης:

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ (ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ!) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ {STANDARD ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΑΥΡΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΝΤΡΑ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ, λ ΑΝΑΚΛΑΣΗ, (nm) 400 (Reflectance, ) 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29167j 660 2, , , , Από τις τιμές του ανωτέρω Πίνακα, προκύπτουν οι ακόλουθες χρωματικές συντεταγμένες του χώρου CiE L*a*b* (D65 / 10 0 ), για το Πρότυπο Δείγμα της Υπηρεσίας L* = a* = b* = Χρωματομετρική Σύγκριση Αποχρώσεων (Του Προτύπου Δείγματος της Υπηρεσίας σε σχέση με τα υπό παραλαβή υλικά): Θα χρησιμοποιηθεί σύστημα χρωματομετρίας (φασματοφωτόμετρρ ανάκλασης) με γεωμετρία μέτρησης, d / (0 έως 10 ) ή (0 έως 10 ΰ ) 1 d (d: διαχεόμενος φωτισμός ή διαχεόμενη παρατήρηση) με

12 πρότυπο φωτισμό τον CΙΕ Standard Illuminant D 65 και με τον πρότυπο παρατηρητή 10 o CiE Standard Observer 1964 Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούντα! συμπεριλαμβανομένης της γυαλάδας (specular included) και του UV της. λάμπας Xenon-(UV included). H διάμετρος της οπής μέτρησης του φασματοφωτομέτρου (apperture) θα είναι μεγαλύτερη από 1,2 cm Οι μετρήσεις θα γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά σημεία σε κάθε τεμάχιο του δείγματος 7.3.2, μετρώντας ;το ; κάθε σημείο δύο (2) φορές με διαφορετικό προσανατολισμό που θα διαφέρει κατά 90 (υφάδι - στημόνι). Τα προς εξέταση σημεία θα είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου από ;τη ; μέτρηση? να- μην επηρεάζονται από την επιφάνεια στήριξης του δείγματος. Η επιφάνεια στήριξης θα είναι κατά προτίμηση κάποιου ουδέτερου γκρι χρώματος Από τις ληφθείσες έξι (6) μετρήσεις, το σύστημα χρωματομετρίας (φασματοφωτόμετρο ανάκλασης) εξάγει έξι (6) τιμές των L*a*b* Απ' αυτές εξάγεται ο μέσος όρος (M.Ο.) για κάθε συντεταγμένη (L*a"b*) που θα εκφράζει τις χρωματικές συντεταγμένες του κάθε τεμαχίου του δείγματος Ο έλεγχος της απόχρωσης του υπό παραλαβή μαύρου υφάσματος ντρα θα γίνεται με τη ανωτέρω διαδικασία των έως , σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός της χρωματικής διαφοράς ΔΕ cmc (2:1) των τεμαχίων του δείγματος ως προς το Πρότυπο Δείγμα Υπηρεσίας, θα δίδεται με τη χρήση της παρακάτω εξίσωσης CMC(2:1) ΔΕ cmc (2:1) = [(ΔL/2S L ) 2 + (ΔC* ab /S c ) 2 + (ΔH * AB/S H ) 2 ] (βλ. ΕΝ ISO 105 Part J01 &J03) Για τις προκύπτουσες τιμές χρωματικής διαφοράς ΔΕ cmc (2:1) των τεμαχίων του δείγματος 7.3.2, εξάγεται ο Μ.Ο. των ΔΕ cmc (2:1), ο οποίος εκφράζει τη χρωματική διαφορά ΔΕ cmc (2:1), της παρτίδας και για την οποία θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ούγια: Η ούγια του υφάσματος θα έχει πλάτος 15 ± 3 mm και θα υφαίνεται με κατάλληλο σχέδιο είτε με χρήση ίδιων νημάτων με το υπόλοιπο ύφασμα ή με λεπτότερα νήματα στημονιού. Στις ούγιες υφαίνονται με κατάλληλα νήματα (συνήθως σύνθεσης ραιγιόν) τα χαρακτηριστικά της ποιότητας και της σύνθεσης του υφάσματος (π.χ. Μαλλί 100) καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής του Το πλάτος της ούγιας θα συνυπολογίζεται στο συνολικό πλάτος του υφάσματος. 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΗΚΟΣ ΤΟΠΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 6.1 Συσκευασία: Το ύφασμα θα συσκευάζεται σε μορφή ρόλου τοπίου, περιτυλισσόμενο σε κυλινδρικό πυρήνα από σκληρό και ανθεκτικό χαρτόνι και σε όλο το πλάτος αυτού. Το κάθε τόπι υφάσματος θα συσκευάζεται σε διαφανές ανθεκτικό πλαστικό για την προστασία του. 6.2 Μήκος: Το ονομαστικό μήκος κάθε τοπιού υφάσματος θα είναι: 50 m. 6.3 Επισημάνσεις συσκευασίας: Σε κάθε τόπι υφάσματος και σε εμφανές σημείο αυτού θα τοποθετείται καρτέλα στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: Περιγραφή υλικού, Κωδικός ΤΠ NAT υλικού ως Συνολικό μήκος τοπίου, Βάρος συσκευασμένου υλικού Αριθμός και έτος σύμβασης.,, Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, Αύξων αριθμός συσκευασίας (αρίθμηση τοπιών) Μήνας και έτος κατασκευής. 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 7.1 Μακροσκοπικός έλεγχος - Έλεγχος διαστάσεων: Ως παρτίδα, για τον έλεγχο του είδους, θεωρείται η συνολική ποσότητα υφάσματος σε μέτρα (συνολικό μήκος των τοπιών) που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τοπιών που ελέγχεται μακροσκοπικά από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) Το τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα, Η ΕΠ πραγματοποιεί δειγματοληψία των τοπιών με την χρήση του ακόλουθου πίνακα, που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΕΝ 12751:

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέγεθος παρτίδας (Συνολικό μήκος Αριθμός τοπιών (ρόλων) δείγματος τοπιών) m m m m 6 Για κάθε επόμενα m, ο αριθμός των τοπιών αυξάνεται κατά ένα (1) Ο έλεγχος θα γίνεται σε όλο το μήκος (50 M) όλων των τοπιών υφάσματος του δείγματος Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σε καρνάβαλο ή μετροτράπεζα με διάστημα εξέτασης (τράβηγμα υφάσματος) περίπου κατά 1,5m/ min Ο έλεγχος θα διενεργηθεί οπτικά σε απόσταση 1mf οπτό την επιφάνεια της μετροτράπεζας με υπερυψωμένο άμεσο φωτισμό (overhead direct lightning) τοποθετημένο παράλληλα με την εξεταζόμενη επιφάνεια με ελάχιστη επίπεδο φωτεινότητας 1075 tux, στην «καλή όψη» του υφάσματος και ενώ το ύφασμα θα είναι σε κίνηση, Η κίνηση του υφάσματος μπορεί να διακοπεί προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή/και να καταγραφούν «οριακά» ελαττώματα Η ΕΠ ελέγχει και καταγράφει το μήκος του τοπιού ως 6.2, το πλάτος του τοπιού ως 5.4, τις επισημάνσεις των τοπιών ως 6.3 καθώς και τα τυχόν μακροσκοπικά ελαττώματα όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Μακροσκοπικών Ελαττωμάτων της συνημμένης Προσθήκης II. 7.2 Καταγραφή, βαθμολόγηση και υπολογισμός μακροσκοπικών ελαττωμάτων: Όλα τα οπτικώς (μακροσκοπικά) ευρεθέντα κατασκευαστικά ελαττώματα 0α μαρκάρονται (με ερυθρή κλωστή στην ούγια) και καθένα εξ αυτών θα βαθμολογείται ως εξής: Για ελαττώματα μέχρι 80 mm μήκος καθ οποιαδήποτε διάσταση: 1 μονάδα Για ελαττώματα από 80 mm μέχρι 160 mm μήκος καθ' οποιαδήποτε διάσταση: 2 μονάδες Για ελαττώματα από 160 mm μέχρι 240 mm μήκος καθ' οποιαδήποτε διάσταση 3 μονάδες Για ελαττώματα πάνα) από 240 mm μήκος καθ' οποιαδήποτε διάσταση: 4 μονάδες Ειδικότερα για τις περιπτώσεις τρυπών, κιτρινίλων (κηλίδων η λεκιασμάτων), εξαιτίας της ιδιαιτερότητας αυτών η ύπαρξή τους θα αξιολογείται / βαθμολογείται ως εξής Tρύπες Μέχρι 1 cm διάμετρο: 2 Μονάδες Από 1 cm μέχρι 2 cm: 4 Μονάδες Άνω των 2 cm διαμέτρου : Ακατάλληλο Κιτρινίλες (Λεκιάσματα):. 7, Μέχρι 1 cm μήκος: : JV; Μονάδα.. >;, Από cm μέχρι 2 cm: 2 Μονάδες Από 2 cm μέχρι 3 cm 3 Μονάδες Από 3 cm μέχρι 4 cm: 4 Μονάδες Ανω των 4 cm: Ακατάλληλο Επιπλέον τα ακόλουθα ελαττώματα θα βαθμολογούνται με 4 μονάδες για κάθε εξεταζόμενο μέτρο υφάσματος που θα προκύπτουν: Σακουλιασμένη με ρυτιδώσεις ή/και με κυματισμούς (κατσαρωμένο) γενική εμφάνιση υφάσματος Αντικειμενικά ανιχνεύσιμη δυσάρεστη οσμή υφάσματος Κακή (χαμηλού εμποτισμού) διάστικτη ή με ραβδώσεις (μπάρες) ή/και σκιές (νερά) βαφή υφάσματος Το μέγιστο που μπορεί να βαθμολογηθεί κάθε τρέχον μέτρο υφάσματος ανέρχεται σε 4 μονάδες ανεξαρτήτως του αριθμού ή του μεγέθους των ευρεθέντων «ατομικών» ελαττωμάτων (όπως αυτά περιγράφονται σης προηγούμενες παραγράφους) ακόμα και αν το σύνολο της βαθμολογίας των ξεπερνάει τις 4 μονάδες Θα βαθμολογείται με 4 μονάδες κάθε μέτρα υφάσματος στο οποίο ευρίσκεται ένα συνεχές τρέχον ελάττωμα μήκους μεναλύτερου από 240 mm Κάθε ευρεθείσα ραφή (συνένωση) σε μέρος ή καθ' όλο το πλάτος του υφάσματος ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα εκτεινόμενο σ' όλο το πλάτος του υφάσματος θα βαθμολογείται με 4

14 μονάδες, Ειδικότερα για το μήκος του κάθε τοπιού (βλ. 6.2) θα ισχύουν τα ακόλουθα: Μήκος τοπιού μικρότερα από το ονομαστικό έως 0 5 m: 1 Μονάδα Μήκος τοπιού από 0,5 m έως 1,0m μικρότερο του ονομαστικού: 2 Μονάδες Μήκος τοπιού από 1,0 m έως 1,5 m μικρότερο του ονομαστικού: 3 Μονάδες Μήκος τοπιού από 1,5 m έως 2,0 m μικρότερο του ονομαστικού: 4 Μονάδες Μήκος τοπιού κατά 2,0 m μικρότερο του ονομαστικού: Απόρριψη 7-3 Εργαστηριακός έλεγχος: Από ένα εκ των τοπιών υφάσματος της λαμβάνεται ένα τεμάχιο μήκους δύο μέτρων (2m) και ολόκληρου πλάτους και σε απόσταση όχι μικρότερη από ένα μέτρο (1m) από το τέλος αυτού, Το λαμβανόμενο τεμάχιο θα αξιοποιηθεί στον εργαστηριακό έλεγχο. Για το λόγο αυτό θα τεμαχιστεί κατά την έννοια του υφαδιού, δημιουργώντας το δείγμα και το αντίδειγμα. Το τελευταίο θα παραμείνει στην Επιτροπή Παραλαβής ή στο αρμόδιο γραφείο της εκτελούσας την προμήθεια Αρχής, Το δείγμααντίδειγμα θα αριθμείται και. θα φέρει καρτέλα: Η καρτέλα υπογράφεται από τον Πρόεδρο καν τα άλλα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής καθώς και από τον προμηθευτή ή νόμιμο εκπρόσωπο του. Η καρτέλα επισημαίνεται με όλα τα στοιχεία που αφορούν το δείγμα - αντίδειγμα, ειδικότερα θα αναγράφεται επ' αυτής: Υπηρεσία προς την οποία αποστέλλονται το τεμάχια δείγματος Αριθμός και ημερομηνία κατακύρωσης, Επωνυμία προμηθευτή. ' Ονομασία υλικού, NAT και κωδικός ΤΠ Ημερομηνία παράδοσης καθώς και ημερομηνία δειγματοληψίας Αύξων αριθμός συσκευασίας Στην καρτέλα επισημάνσεων του τοπιού και του αντίστοιχου μετρολογίου,από το οποίο αφαιρείται το δείγμα, σημειώνεται η αφαίρεση του αντίστοιχου μήκους του δείγματος Τα δείγματα του εργαστηριακού ελέγχου (τεμάχια συγκεκριμένου μήκους) βαρύνουν τον προμηθευτή ως επιπλέον ποσότητα υφάσματος, σε σχέση με τη συμβατική ποσότητα των υλικών που υποχρεούται να παραδώσει Το δείγμα της θα υφίσταται εργαστηριακό έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των 5 2, 5.3, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.1, 5.9.2, , , , , 5.12, , , , , , , 5,14, , και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα πρότυπα, για όσα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν Ως κύριο ελάττωμα τεμαχίου δείγματος ως προς τα μετρούμενα (εξεταζόμενα) τεχνικά χαρακτηριστικά της των 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 1, 5.6.2, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.1, 5.9.2, , , , , , , , και θεωρείται Τιμή (κατά απόλυτη τιμή) μεγαλύτερη των αναφερόμενων ανοχών για έκπτωση στον ΠΑΕΜΣ Προσθήκης! ή/και Τιμή εκτός των ορίων που ορίζονται στις 5,14, 5.15 και 516,3 (ποσοστό αντισκορικης) της ΤΠ Έλεγχος αζωχρωμάτων και σχετικών εγγράφων: Για ποσότητα 5..00U m; Θα εκτελείται εργαστηριακός έλεγχος παρουσίας αζωχρωμάτων δίχως να απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού (Συμμόρφωσης) απονομής οικολογικού σήματος Για ποσότητα > m: ο προμηθευτής θα καταθέσει μαζί με τα υπό προμήθεια είδη τα ακόλουθα έγγραφα: Πιστοποιητικό (Συμμόρφωσης) απονομής οικολογικού σήματος (π.χ. Oekotex" Standard 100 ή Eeotabel της EE) του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή του βαφείου του υφάσματος ντρα η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΤΩΝ προτύπων ΕΝ ISO/IEC και 2 και στην οποία μεταξύ άλλων θα αναγράφονται Η συμφωνία με : το Παράρτημα XVΙΙ του Κανονισμού 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ιδιαίτερη αναφορά στις αζωχρωστικές ουσίες (α/α 43 του Παραρτήματος του Κανονισμού), Ημερομηνία έκδοσης η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη πέραν του έτους από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Σε περίπτωση μη υποβολής των εγγράφων ανωτέρω , τότε η ΕΠ μεριμνά για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου ύπαρξης αζωχρωμάτων κατά ΕΝ και ΕΝ (οι

15 υπόλοιπες επιβλαβείς ουσίες δεν ελέγχονται)., σε συνεργασία με το Χημείο Ναυτικού ή/και με το εργαστήριο του δημόσιου τομέα, σε 2 τεμάχια υφάσματος διαστάσεων 30x30 cm εκ του εργαστηριακού δείγματος Σε κάθε περίπτωση προτείνει έκπτωση ή απόρριψη της παρτίδας ως Σημείωση: Ως ποσότητα για τις και νοείται: Για εφάπαξ προμήθεια; Η συνολική συμβατική ποσότητα Για σύμβαση πλαίσιο: Η συνολική ετήσια συμβατική ποσότητα Οι έλεγχοι των και θα εκτελούνται στο Χημείο Ναυτικού ( ). Στη περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το Χημείο Ναυτικού, με μεριμνά του, τεμάχια από το δείγμα της θα αποστέλλονται σε άλλα εργαστήρια του δημόσιου τομέα π.χ. ΕΤΑΚΕ1 (τηλ ), Γ.Χ.Κ. (τηλ ), Χημείο Στρατού (τηλ ) ή σε διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα, για εκτέλεση του σχετικού ελέγχου. Όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στις και 7,3,6 θα γίνονται με έξοδα των προμηθευτών. 7,4 Παραλαβή - Παραλαβή με έκπτωση - Απόρριψη παρτίδας: Πα την παραλαβή ή μη μιας παρτίδας λαμβάνονται υπόψη τόσο ra αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου όσο και του εργαστηριακού ελέγχου Αποτελέσματα μακροσκοπικού ελέγχου: ' ', Με το τέλος του μακροσκοπικού ελέγχου θα υπολογιστεί ο αριθμός (μ) των μονάδων ανά 100 rrr για κάθε τόπι υφάσματος καθώς και για το σύνολο των προαναφερομένων τοπιών, ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται Μέσος Όρος μ (ΜΟμ). Ο υπολογισμός του μ η του ΜΟμ θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο. μ ή ΜΟμ Μονάδες _= χ Καταγεγραμμένες μονάδες 100 m 2 Πλάτος Υφάσματος χ Ολικό εξετασθέν μήκος Όπου: Καταγεγραμμένες μονάδες: Ο αριθμός μονάδων του υφάσματος του τοπιού ή των τοπιών του δείγματος για το ΜΟμ, ως αυτές αναφέρονται 7.2. Πλάτος Υφάσματος: Προδιαγραφόμενο ττλάτος του υφάσματος σε mm. Ολικό εξετασθέν μήκος: Το εξετασθέν μήκος του υφάσματος (σε m) του τοπιού ή των τοπιών του δείγματος για το ΜΟμ Ένα τόπι θα θεωρείται κατάλληλο όταν ο μ του (αριθμός μονάδων ανά 100 m 2 ), είναι μικρότερος ή ίσος από 45 (μ s 45) Ένα τόπι κρίνεται ως ακατάλληλο όταν:_ Ο μ (αριθμός μονάδων του ανά 100 m 2 ) είναι μεγαλύτερος από 60 (μ > 60) Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι υφίστανται τρύπες μεγαλύτερες των 2 cm (βλ } ή/και κιτρινίλες μεγαλύτερες των 4 cm (βλ } Οταν το μήκος του είναι μωρότερο από 48 m (βλ και 7,2,4.5) Απόρριψη παρτίδας: Η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας κρίνοντας ότι το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΤΠ όταν Έστω και ένα τόπι από το δείγμα της κριθεί ακατάλληλο ως ανωτέρω και δεν προβαίνει σε εργαστηριακό έλεγχο Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της 7.3.Α βρεθούν κύρια ελαττώματα όπως αυτά ορίζονται στην 7 3.5, κρίνοντας ότι το υλικό παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπτών ανοχών του ΠΑΕΒΣ Προσθήκης I των οποίων όμως το άθροισμα (μετά την αφαίρεση ΤΩΝ επιτρεπόμενων άνευ έκπτωσης ανοχών) υπερβαίνει το Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των χρωματικών διαφορών ισχύουν τα αναγραφόμενα στον α/α 3 του πίνακα

16 Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ύπαρξης αζωχρωμάτων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Παραλαβή παρτίδας με έκπτωση, εφόσον δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην 7.4.2: Όταν ο ΜΟμ του δείγματος είναι μικρότερος ή ίσος του 60 και μεγαλύτερος από 45 (45 < ΜΟμ 60), τότε η ΕΠ επιβάλλει έκπτωση 0,666 επί της συμβατικής τιμής της παρτίδας για κάθε μια επιπλέον μονάδα άνω του 45 και έως του 60 συμπεριλαμβανομένου, (μέγιστη ολική έκπτωση 10) Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπόμενων ανοχών του ΠΑΕΒΣ Προσθήκης I και δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρου η ΕΠ επιβάλλει την προβλεπόμενη στον ΠΑΕΒΣ έκπτωση Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των χρωματικών διαφορών ισχύουν τα αναγραφόμενα στον α/α 2 του πίνακα Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ύπαρξης αζωχρωμάτων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Μία παρτίδα παραλαμβάνεται δίχως έκπτωση εφόσον δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην και ο ΜΟμ του δείγματος 7.1,4 είναι μικρότερος ή ίσος με 45 (Μ Ο μ 45), Ειδικά για την , η ΕΠ προτείνει τις αναλογούσες εκπτώσεις ή την απόρριψη της παρτίδας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα τιμών χρωματικών διαφορών: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Χρωματομετρική : Σύγκριση Αποχρώσεων ΔE cmc (2:1) (Αποτελέσματα Σύγκρισης με το Standard Δείγμα της Υπηρεσίας με τη CMC) Α/Α OPΙA ΔE cmc (2:1) Πρόταση ΕΠ 1 ΔE cmc (2:1) 1, ,0 < ΔE cmc (2:1) 1,5 Για κάθε 0.1 μονάδα πάνω του 1,0 και έως το 1,5 Έκπτωση 2 3 ΔE cmc (2:1)>1,5 Απόρριψη Αποτελέσματα Εργαστηριακού Ελέγχου ύπαρξης αζωχρωμάτων: Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των αζωχρωμάτών προκύψει συγκέντρωση αζωχρωμάτων μεγαλύτερη του ανώτατου επιτρεπτού ορίου (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/200S/EK), τότε η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας το υλικό ως ακατάλληλο Σε αντίθετη περίπτωση (που η συγκέντρωση αζωχρωμάτων είναι εντός του επιτρεπτού ορίου) τότε η ΕΠ προτείνει έκπτωση 10, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην της ΤΠ 8. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Θα συμπεριλαμβάνονται: 8.1 Συμπληρωμένο «Φύλλο Συμμόρφωσης προς την ΤΠ της Υπηρεσίας», υπόδειγμα του οποίου δίνεται στην συνημμένη Προσθήκη IV. 8.2 Αντίγραφο ισχύοντος. Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 για το δηλωθέν στην εργοστάσιο / βιοτεχνία κατασκευής υφασμάτων/ εφόσον προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας. 9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

17 9.1 Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσης ΤΠ με μνημονευόμενα σ' αυτήν πρότυπα, κατισχύει η ΤΠ, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας Ελληνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας. 9.2 Λέξεις - Κλειδιά: Ύφασμα μάλλινο, ύφασμα χειμερινών στολών, ντρα.

18 ΒΑΡΟΣ Σε gr/m 2 ΠΛΑΤΟΣ Σε cm ελάχιστον ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ- ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 2.3.2) ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΜΟΝΙ ΟΥ Σε Ν ελάχιστο ΑΝΤΟΧΗ ΥΦΑΔΙΟΥ Σε Ν ελάχιστη ΕΠΙΜΗΚΥ ΝΣΗ ΣΤΗΜΟΝΙ ΟΥ Σε m.m. ελάχιστη ΕΠΙΜΗΚΥ ΝΣΗ ΥΦΑΔΙΟΥ Σε m.m. ελάχιστη ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ Αριθ. κλωστών / cm ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΥΦΑΔΙΟΥ Αριθ. κλωστών / cm ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ Επί τοις Μεγίστη ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΦΑΔΙΟΥ Επί τοις Μεγίστη Ανοχή τοις επί Έκπ τωσ η επί τοις Ανοχ ή σε cm Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτ ωση επί τοις Ανοχή Αρ. Κλ. Ανα cm Έκπτω ση επί τοις Ανοχή Αρ. Κλ. Ανα cm Έκπτ ωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτωση επί τοις Ανοχ ή επί τοις Έκπτωση επί τοις +3cm Έως - Έως - Έως - Έως - Από +2 - Από +2 - ±1 1 ±1 1 Από +10 έως Έως -2cm Έως -1 Έως Έως Ειδικά για το ύφασμα Ερέας ΚΑΡΝΤΕ του Επενδύτη Ν/Δ 10-2 κλ 1-2 κλ Ειδικά για το μάλλιν ο ΚΑΡΝΤ Ε γίνεται δεκτό και -3κλ Έως -5

19 ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Επί τοις Ανοχή επί τοις Επί τοις Μέγιστη Μέγιστο Έκπτωσι ς επί τοις ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Επί τοις Ανοχή επί τοις Επί τοις Μέγιστη Μέγιστο Έκπτωσι ς επί τοις Επί τοις Ανοχή επί τοις ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙ ΕΚΠΛΥΣΕΩΣ Επί τοις Μέγιστη Μέγιστο Έκπτωσις επί τοις ΥΦΑΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΟ Υ ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ελαχίστη) Σε μονάδες της κλίμακας των γκρι όπως ορίζεται στο EN ISO 105 A01 Και EN20105-A02 FINESSE ΜΑΛΛΙΟΥ 0,1 0,2 0,5 1,0 0,1 0, όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές 0,3 1,5 0, ) Για τα υφάσματα ΠΕΝΙΕ δίδεται ανοχή στον τίτλο νήματος ± 3 Νούμερα 2) Για τα υφάσματα ΚΑΡΝΤΕ δίδεται ανοχή στον τίτλο νήματος ± 1 Νούμερο Στο Φως ηλιακό Στο ηλιακό φως >1 - Απόρριψη Επιτρέπεται αλλαγή στην τιμή μόνο για βελτίωση της FINESSE 0,4 2,0 0,4 1.6 Λοιπές Δοκιμασίες ½ 0,5 2,5 0,5 2.5 Τα ανωτέρω ποσοστά ανοχών και εκπτώσεων για φυτικές και λιπαρές ουσίες νοούνται πέραν των προβλεπομένων από τις προδιαγραφές ορίων Λοιπές Δοκιμασίες 1 Λοιπές Δοκιμασίες >1-1 Απόρριψη Παρατήρηση: Όπου οι ανοχές στα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναγράφονται ως ποσοστό αυτές θα πρέπει να μετατρέπονται σε ποσοστό με βάση την ονομαστική τιμή του χαρακτηριστικού, προκειμένου να μπορούν να αθροιστούν όπως προβλέπεται στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ 1 Πυκνή Κρόκη ή Κρουστάδα Λωρίδα ή μπάρα που καταλαμβάνει όλο ή μέρος του πλάτους του υφάσματος και η οποία περιέχει νήματα υφαδιού με διάμετρο μεγαλύτερη από το κανονικό ή μεγαλύτερο αριθμό νημάτων (μέχρι 5 cm κατά την έννοια του στημονιού) 2 Σπασμένο υφάδι Έλλειψη νήματος υφαδιού κατά μέρος ή σε ολόκληρο πλάτος. Λεπτό άνοιγμα, παράλληλο του υφαδιού που καταλαμβάνει μέρος ή ολόκληρο το πλάτος του υφάσματος 3 Διπλό Υφάδι Δύο ή περισσότερα νήματα υφαδιού συνυφασμένα. 4 Μπάρα υφαδιού / αραιό υφάδι ή αγανάδα Λωρίδα ή μπάρα που καταλαμβάνει μέρος ή όλο το πλάτος του υφάσματος και η οποία περιέχει νήματα υφαδιού με μικρότερη διάμετρο από το κανονικό ή που περιέχει μικρότερο αριθμό νημάτων υφαδιού. (Μέχρι 5 cm κατά την έννοια του στημονιού) 5 Χαλαρό ή μπόσικο υφάδι Ύφασμα το οποίο έχει «κυματοειδή» μορφή λόγω ύφανσης με μικρότερη τάση.

20 6 Πήδημα Σαΐτας (Υφάδι) Κομμάτι υφάσματος στο οποίο το νήμα του υφαδιού δεν έχει υφανθεί (διασταυρωθεί) και βρίσκεται πάνω από το στημόνι. 7 Διαφορά νήματος υφαδιού (μασουριού) Ένα ή περισσότερα νήματα υφαδιού διαφέρουν ως προς την απόχρωση και την στιλπνότητα τους σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα του υφάσματος 8 Πεσμένο τελάρο Νήματα υφαδιού υφασμένα με ακανόνιστη σειρά. 9 Σπασμένο /κομμένο νήμα Στημονιού Ελλείπον Τμήμα νήματος στημονιού από το ύφασμα (μέχρι 23 εκ.) 10 Απέραστα νήματα στημονιού Κομμάτι υφάσματος στο οποίο το νήμα του στημονιού δεν έχει υφανθεί (διασταυρωθεί) και βρίσκεται πάνω από το υφάδι 11 Διαφορά νήματος στημονιού Ένα ή περισσότερα νήματα στημονιού διαφέρουν ως προς την απόχρωση και την στιλπνότητα σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα του υφάσματος. 12 Τεντωμένα νήματα Στημονιού Αυτοπεριγράφεται Μέχρι 23cm 13 Χαλαρά νήματα στημονιού Ύφασμα το οποίο έχει «κυματοειδή» μορφή λόγω ύφανσης με μικρότερη τάση 14 Κομμένα νήματα ή παραφασάδα Κατεστραμμένη περιοχή υφάσματος (κατεστραμμένη ύφανση) λόγω κομμένων νημάτων, κυρίως στην κατεύθυνση του στημονιού 15 Κακή Ύφανση Αυτοπεριγράφεται 16 Κακό Μαντάρισμα Αυτοπεριγράφεται 17 Κακό χτένι Συνεχές σημάδι κατά μήκος του υφάσματος (στημονιού)

21 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ 18 Κακή Ούγια Ούγια η οποία δεν έχει υφανθεί κανονικά ή / και είναι χονδρότερη του κανονικού ή/και περιέχει ακανόνιστα νήματα υφαδιού τα οποία προεκτείνονται πέρα από την εξωτερική πλευρά της ούγιας. 19 Κομμένη ούγια ή ύπαρξη τρυπών από βελόνες ή τα μανταλάκια στις ράμας Αυτοπεριγράφεται 20 Διχρωμία υφάσματος Η απόχρωση του υφάσματος διαφέρει αισθητά από άκρη σε άκρη (κατά την έννοια του πλάτους) ή από αρχή σε τέλος (κατά την έννοια του μήκους). Η διχρωμία μπορεί να είναι και λωρίδα ή ράβδωση η οποία έχει ως χαρακτηριστικό εμφανείς διαφορές χρωματισμού ή στιλπνότητας μεταξύ διαδοχικών νημάτων υφαδιού ή στημονιού αντίστοιχα.. 21 Ανομοιομορφία ή κακό φινίρισμα Διαφορά στην εμφάνιση του υφάσματος σε μέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος αυτού 22 Γραμμώσεις Εκτενή σημάδια σε βαμμένα και φινιρισμένα υφάσματα. (Μέχρι 23 cm κατά την έννοια του στημονιού) 23 Μπάρες, οξειδώσεις Λεκές ή επεκτεινόμενα σημάδια σε μορφή λωρίδων πάνω στο ύφασμα 24 Κιτρινίλες, Λεκιάσματα Ύπαρξη λεκέδων, σημαδιών, στιγμάτων και βρωμιάς πάνω στο ύφασμα 25 Τρύπα Αυτοπεριγράφεται 26 Γυαλάδα Λωρίδα προερχόμενη από γυαλιστερό τμήμα νήματος. 27 Ξεχείλωμα Ύφασμα το οποίο παρουσιάζει κυματώσεις κατά την διεύθυνση του στημονιού οι οποίες δεν του επιτρέπουν να κείται επίπεδο. Αυτό γίνεται να συμβεί στη μία ούγια ή και εις τις δύο ούγιες ή σε κομμάτια στο κέντρο αυτού. 28 Ξυσίματα Περιοχή του υφάσματος όπου η επιφάνεια έχει καταστραφεί από τριβή. 29 Κόψιμο Αυτοπεριγράφεται 30 Σχίσιμο Αυτοπεριγράφεται 31 Χονδρό νήμα υφαδιού ή στημονιού Νήμα με μεγαλύτερη διάμετρο από το κανονικό (μέχρι 23cm κατά την έννοια του στημονιού) 32 Λεπτό νήμα υφαδιού ή στημονιού Νήμα με μικρότερη διάμετρο από το κανονικό (μέχρι

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.12 10:43:45 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Κ10 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.11.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6872 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 128. Ταχ. Κώδικας : 27200 ΔΗΜΗΤΡΑ. Τηλ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 128. Ταχ. Κώδικας : 27200 ΔΗΜΗΤΡΑ. Τηλ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ 12/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 2499 10771 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Κ.Α. 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Α Α:ΩΚΟΗΩΚΑ-091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)».

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα