ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθµ. 1822/ Κοινής Υπουρ γικής Απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β / ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και το πικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»... 1 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 2131/ κοινής υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 418/Β / ) «Τροποποί ηση της υπ αριθµ. 1822/ Κοινής Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β / ) Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσε ων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»... 2 Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε τίτλο «Διοικητική Επιστήµη και Πλη ροφοριακά Συστήµατα»... 3 Μεταφορά προσωπικού από Υπουργείο Παιδείας και από καταργηθέν νπδδ στο δήµο Καλαµαριάς και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 1822/ Κοινής Υπουρ γικής Απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β / ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και το πικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισµός της Γε νικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουρ γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ A 112), όπως αυτό ισχύει. 2. Τις διατάξεις του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενι κής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ A 11). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυ βέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ A 102), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε το π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ A 178). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, κα θώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρι ση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου.. Την υπ αριθµ. 1822/ Κοινή Υπουργική Από φαση (ΦΕΚ 1515/Β / ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προσκλήσε ων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.». 7. Την από και υπ αριθµ. πρωτ / καταγγελία αίτηση και την από και υπ αριθµ. πρωτ / εξώδικη διαµαρτυρία δήλωση και πρόσκληση του εκδότη και ιδιοκτήτη της εβδοµαδιαίας τοπικής εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής. 8. Το Ενηµερωτικό Σηµείωµα Α.Π. 299/ της Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργανώσεων. 9. Τις διατάξεις του π.δ. 3/2011 «Διορισµός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A 145). 10. Τις διατάξεις του π.δ. /2011 «Διορισµός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A 148). 11. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. Υ352/ απόφα σης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β 103). 12. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. Υ353/ απόφα σης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β 103).

2 2819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. του ν. 381/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρε ωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την υπ αριθµ. 1822/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/Β / ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προ σκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» και διαγράφουµε την εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα «ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» µε έδρα το Ν. Ηράκλειο Αττικής διότι µε την υπ αριθµ. πρωτ / καταγγελία αίτηση και την υπ αριθµ. πρωτ / εξώδικη διαµαρτυρία δήλωση και πρόσκληση του εκδότη και ιδιοκτήτη της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και µετά από έλεγχο των καταγγελλοµένων στοιχείων από την Υπηρεσία προ έκυψε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο β του Ν. 3548/2007 σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο τυπωµένης επιφά νειας κατ έκδοση κατά το πριν την παρέλευση διετί ας από τη δηµοσίευση του Ν. 3548/2007 και εντός του ηµερολογιακού έτους 2009 χρονικό διάστηµα. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ F Αριθµ. 112 (2) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 2131/ κοινής υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 418/Β / ) «Τροποποί ηση της υπ αριθµ. 1822/ Κοινής Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β / ) Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισµός της Γε νικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουρ γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ A 112), όπως αυτό ισχύει. 2. Τις διατάξεις του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενι κής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ A 11). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυ βέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ A 102), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε το π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ A 178). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, κα θώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ A 98). 5. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρι ση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου.. Την υπ αριθµ. 2131/ κοινή υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 418/Β / ) «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 1822/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1515/ Β / ) Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυ νατότητα δηµοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύ σεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.». 7. Την από και υπ αριθµ. πρωτ. 5703/ καταγγελία της ηµερήσιας τοπικής εφηµερίδας «ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΗ» του Πειραιά. 8. Το Ενηµερωτικό Σηµείωµα Α.Π. 171/ και το Εισηγητικό Σηµείωµα Α.Π. 300/ της Διεύθυν σης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργα νώσεων. 9. Τις διατάξεις του π.δ. 3/2011 «Διορισµός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A 145). 10. Τις διατάξεις του π.δ. /2011 «Διορισµός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A 148). 11. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. Υ352/ απόφα σης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β 103). 12. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. Υ353/ απόφα σης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β 103). 13. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. του ν. 381/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρε ωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την υπ αριθµ. 2131/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 418/Β / ) «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 1822/ Κοινής Υπουργικής Απόφα σης (ΦΕΚ 1515/Β / ) Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προσκλήσε ων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» και διαγράφουµε την εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ» µε έδρα τον Πει ραιά διότι µε την υπ αριθµ. πρωτ. 5703/ καταγ γελία της εφηµερίδας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» και µετά από έλεγ χο των καταγγελλοµένων στοιχείων από την Υπηρεσία προέκυψε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο β του Ν. 3548/2007 σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, για τον ελάχιστο αριθµό σελίδων και για το κα τώτατο όριο τυπωµένης επιφάνειας κατ έκδοση, τόσο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για το πριν την παρέλευση διετίας από τη δηµοσίευση του Ν. 3548/2007 όσο και για το µετ αυτήν και εντός του ηµερολογιακού έτους 2009 χρονικό διάστηµα. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ F Αριθµ /Ε5 (3) Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Κα βάλας µε τίτλο «Διοικητική Επιστήµη και Πληροφο ριακά Συστήµατα». H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 385/2008 (Α 148) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές» και ιδίως του άρθρου παρ.3, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 39/2008 (Α 177), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (Α 15) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α 71). β) του ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα Διπλώµατος». γ) του άρθρου 80 παρ. 11 του ν. 4009/2011 (Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθµ. 1/ πράξη της Γενικής Συ νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 4. Την υπ αριθµ. 2/ πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 5. Την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και το υπ αριθµ. 887/ έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε τίτλο «Διοικητική Επιστήµη και Πλη ροφοριακά Συστήµατα», σύµφωνα µε τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τµήµα Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Κα βάλας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Διοικητική Επιστήµη και Πληροφορι ακά Συστήµατα», σύµφωνα µε τις διατάξεις της από φασης αυτής και τις διατάξεις του ν.385/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείµενο Σκοπός Αντικείµενα του προγράµµατος είναι η Διοικητική Επιστήµη και τα Πληροφοριακά Συστήµατα. Σκοπός του προγράµµατος είναι η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης των αποφοίτων Α.Ε.Ι. και η προ ώθηση της έρευνας στην επιστηµονική περιοχή της διοι κητικής επιστήµης και των πληροφοριακών συστηµάτων και ειδικότερα η δηµιουργία εξειδικευµένων στελε χών που κατέχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να διαµορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν διοι κητικά και οικονοµικά τη ροή και τα προϊόντα της πλη ροφορίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφο ριών απονέµει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοικητική Επιστήµη και Πληροφοριακά Συστήµατα». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί µετά από επιλογή πτυ χιούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχι ακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, ενώ στο πρόγραµµα µερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι () διδακτικά εξάµηνα, εκ των οποίων το πέµπτο και το έκτο διατίθενται για την εκ πόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Άρθρο Πρόγραµµα Μαθηµάτων Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε συµµετοχή σε όλα τα προβλεπόµενα µαθήµατα, ασκήσεις, σεµινάρια, έρευ νες και γενικότερα κάθε είδους εκπαιδευτικές δρα στηριότητες που προβλέπονται στο Π.Μ.Σ., επιτυχή εξέταση στα προβλεπόµενα µαθήµατα καθώς και σε επιτυχή δοκιµασία και υποστήριξη της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστω τικές µονάδες ανά εξάµηνο σπουδών στο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης. Η διπλωµατική εργασία αντιστοι χεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες.

4 28198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α Εξάµηνο 1 Στρατηγική Διοίκηση 2 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση 3 Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας 4 Υλοποίηση και Διαχείριση Πληρο φοριακών Συστηµάτων 5 Διαχείριση Δεδοµένων Σύνολο: 30 Β Εξάµηνο α/α Μάθηµα Πιστωτικές 1 Συστήµατα Διοικητικού Ελέγχου 2 Διοίκηση Λειτουργιών Υπολογιστικά Συστήµατα Διαχείρι σης Επιχειρησιακών Πόρων Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι κοινωνιών Έµπειρα Συστήµατα και Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων Σύνολο: 30 Γ Εξάµηνο Εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας (30 Πιστωτικές ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α Εξάµηνο 1 Στρατηγική Διοίκηση 2 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση 3 Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας Σύνολο: 18 Β Εξάµηνο 1 Συστήµατα Διοικητικού Ελέγχου 2 Διοίκηση Λειτουργιών Σύνολο: 12 Γ Εξάµηνο 1 Υλοποίηση και Διαχείριση Πληρο φοριακών Συστηµάτων 2 Διαχείριση Δεδοµένων Σύνολο: 12 Δ Εξάµηνο 1 Υπολογιστικά Συστήµατα Διαχεί ρισης Επιχειρησιακών Πόρων 2 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3 Έµπειρα Συστήµατα και Συστήµατα Υποστήριξης Αποφά σεων Σύνολο: 18 Ε και ΣΤ Εξάµηνα Εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας (30 Πιστωτικές ) Άρθρο 7 Αριθµός Εισακτέων Ο αριθµός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραµµα ορίζε ται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές για κάθε τύπο προγράµµατος. Επιπλέον του αριθµού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 385/2008 (Α 148). Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των µεταπτυχιακών µαθηµάτων µπορούν να συµµετέχουν εκτός από µέλη Ε.Π. του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών ή άλλων Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και µέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής καθώς και άλλες κατη γορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ θρου 5 του ν. 385/2008 (Α 148). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδοµή Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε την υπάρχουσα υποδοµή και επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισµός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκριµένου προγράµµατος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος , οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότη τα συνέχισης της λειτουργίας του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 385/2008 (Α 148).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί ζεται σε και αναλύεται ως εξής: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Ποσοστό Κόστος Εκπαίδευσης ,% Διοικητική Υποστήριξη ,3% Δηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις Απονοµή Διπλωµάτων Διαφήµιση ,7% Ηµερίδες ,% Διαλέξεις Προσκεκληµένων ,% Έκτακτες Δαπάνες.000 4,2% Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Καβάλας % Τ.Ε.Ι. Καβάλας % ΣΥΝΟΛΟ % 2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 385/2008 (Α 148). Άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυ χιακών Σπουδών και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθµ (4) Μεταφορά προσωπικού από Υπουργείο Παιδείας και από καταργηθέν νπδδ στο δήµο Καλαµαριάς και σύ σταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 103, 225, 238, 280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», β) 241 του Ν 343/200 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», γ) 10 και 101 του Ν 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», δ) 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης», ε) των άρθρων 5 και 7 του Ν. 349/200 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», στ) 18 του Ν. 3870/2010 και ζ) 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 2. Την υπ αριθµ. 5/2011 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου του δήµου Καλαµαριάς µε την οποία καταργήθηκε το νπδδ του ίδιου δήµου µε την επωνυµία «Πολιτιστικός Οργανισµός Δήµου Καλαµαριάς» (αριθµός απόφασης ΑΔΜΘ: 1214/2011, ΦΕΚ 3/Β/2011). 3. Την υπ αριθµ. 3382/2010 απόφαση του Γενι κού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί ας (ΦΕΚ 2107/Β/ ), που τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 043/2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 55/Β/ ), µε την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδί καιη µεταφορά υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθα ριστών/τριών σχολικών µονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί δευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων του Ν. Θεσσαλονίκης. 4. Την υπ αριθµ. 221/2011 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Καλαµαριάς µε την οποία συστήνονται προ σωρινές προσωποπαγείς θέσεις στο δήµο Καλαµαριάς για προσωπικό που µεταφέρθηκε, στον ίδιο δήµο, από το Υπουργείο Παιδείας και από το καταργηθέν νπδδ «Πολιτιστικός Οργανισµός Δήµου Καλαµαριάς», αποφασίζουµε: Α) Συστήνουµε πενήντα τρεις (53) προσωρινές προ σωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου κατά τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. 221/2011 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Καλαµαριάς, και ειδικότερα: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΙΑ (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΥΟ (2) ΔΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΥΟ (2) ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΙΑ (1) ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΦΩΤΙΣΤΗ ΜΙΑ (1) ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΜΙΑ (1) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ (29) ΠΕΝΤΕ (5)

6 28200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις παραπάνω θέσεις θα καταλάβουν οι κάτωθι υπάλληλοι: (Υπάλληλοι του καταργηθέντος ΝΠΔΔ) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 2. ΔΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 3. ΚΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 4. ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 5. ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 7. ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 8. ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 9. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 10. ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 11. ΑΛΒΕΡΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 12. ΜΑΜΑΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 13. ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 14. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 15. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΘΙΜΟΣ ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 17. ΜΠΕΪΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 18. ΤΣΙΜΙΝΑΣ ΖΗΝΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ 19. ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ (Υπάλληλοι που µεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΑΛΕΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 4. ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΗΡΑ ΑΝΤΥΠΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 5. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ. ΔΑΝΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 7. ΕΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 8. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΡΟΔΙΚΑ ΛΑΟΥΡΕΑΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Γ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΔΟΥ 9. ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 10. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 11. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 12. ΚΥΡΧΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 13. ΜΑΝΔΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 14. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 15. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 1. ΜΠΡΕΝΤΑ ΛΙΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 17. ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 18. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 19. ΠΑΛΗΟΣΕΛΙΤΗ ΔΙΑΝΗΡΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 20. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 21. ΠΛΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 22. ΠΛΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 23. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 24. ΤΕΡΕΤΖΗ ΚΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 25. ΤΣΑΚΑΛΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΒΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 27. ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 28. ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΝΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 29. ΨΩΜΑ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 30. ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΑΤΣΑΚ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 31. ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 32. ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 33. ΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ 34. ΤΣΙΟΥΠΡΑ ΔΟΜΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ Οι παραπάνω θέσεις θα συµπεριληφθούν στον υπό κατάρτιση οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήµου Καλαµαριάς. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Β) Οι κατωτέρω τακτικοί υπάλληλοι του καταργηθέντος νπδδ µε την επωνυµία «Πολιτιστικός Οργανισµός Δήµου Καλαµαριάς» θα ενταχθούν σε κενές οργανικές θέσεις του υπό κατάρτιση ΟΕΥ του δήµου Καλαµαριάς: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΣΩΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α 2. ΣΑΠΑΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α 3. ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β 4. ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισµό του δήµου Καλαµαριάς για το 2011, ως εξής: (ΚΑ: 15/011.01, 15/011.02, 15/051.01, 15/021.01, 15/052.01, 15/021.02, 10/021.01, 10/021.02, , 30/021.01, 30/021.02, 30/052.01, 70/021.01, 70/ και 70/052.01). Για τα επόµενα έτη η ετήσια δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους αντίστοι χους προϋπολογισµούς του δήµου ως εξής: (ΚΑ: 15/011.01, 15/011.02, 15/051.01, 15/021.01, 15/052.01, 15/021.02, 10/021.01, 10/021.02, , 30/021.01, 30/021.02, 30/052.01, 70/021.01, 70/ και 70/052.01). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 17 Αυγούστου 2011 Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

8 28202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 1 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 5 Δ 10 Α.Α.Π. 10 Ε.Β.Ι. 5 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 907/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: * * ΔΔΣ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2802 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 144 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλε ση του έργου: «Βελτίωση προβλήτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Mηχανικών Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 747 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Η/Μ Έργων της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα