Classical Greek. Classical Greek. Literature sources booklet. Entry Level. Version 1 November

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Classical Greek. Classical Greek. Literature sources booklet. Entry Level. Version 1 November 2013. www.ocr.org.uk/classics"

Transcript

1 Classical Greek Entry Level Classical Greek Literature sources booklet Version 1 November

2 CONTENTS PROMETHEUS 3 DEUCALION 8 APOLLO AND DAPHNE 13 POLYCRATES AND THE RING 17 LEONIDAS AND THE 300 SPARTANS AT THERMOPYLAE 21 ALEXANDER AND THE GORDIAN KNOT 26 SUGGESTED QUESTIONS 31 2

3 PROMETHEUS In a story told by the early Greek poet Hesiod, the Titan Prometheus creates the first human beings. He teaches them skills, and decides to steal fire from heaven to help them. 1 ὁ Προμηθευς Τιταν ἠν. σοφος ἠν, και ἐποιησε τους 2 πρωτους ἀνθρωπους ἐξ ὑδατος και γης. ἐπειτα δε 3 ἐδιδαξεν αὐτους πολλας τεχνας. ἀλλα οἱ ἀνθρωποι το πυρ 4 οὐπω εἰχον οἱ γαρ θεοι μονοι ἐφυλασσον το πυρ. ὁ οὐν 5 Προμηθευς, διοτι ἐφιλει τους ἀνθρωπους, ἐβουλευσατο το 6 πυρ ἀπο των θεων κλεψαι. 1 Προμηθευς acc -εα dat -ει, ὁ Prometheus 1 Τιταν, ὁ Titan (the Titans were the generation of gods older than Zeus) 1 ἐποιησε he made 2 πρωτος -η -ον first 2 ὑδωρ ὑδατος, το water 2 γη γης, ἡ earth 3 ἐδιδαξεν he taught 3 αὐτους them 3 πολλας many 3 τεχνη -ης, ἡ skill 3 πυρ πυρος, το fire 3

4 4 οὐπω not yet 4 μονοι only, alone 5 ἐφιλει he loved 5 ἐβουλευσατο (he) planned 6 κλεψαι to steal Prometheus succeeds in stealing fire and bringing it to earth, delighting mankind but angering Zeus, whose power is not yet securely established. 7 ἐπει εἰς τον οὐρανον ἀφικετο, ὁ Προμηθευς σπερματα 8 πυρος λαθρᾳ ἐκλεψεν, ἐν ναρθηκι κρυφθεντα. ἐπειτα δε 9 προς την γην ἐβη, και το πυρ τοις ἀνθρωποις ἐδωκεν. οἱ 10 μεν ἀνθρωποι νυν ἐχαιρον, ὁ δε Ζευς ὠργισθη. ὁ γαρ Ζευς 11 βασιλευς των θεων νεωστι ἐγενετο και διοτι την ἑαυτου 12 ῥωμην ἐφυλασσεν, ἐφιλει οὐτε τους ἀνθρωπους οὐτε τον 13 Προμηθεα. ἐβουλευσατο οὐν τον Προμηθεα κολαζειν. 7 οὐρανος -ου, ὁ heaven 7 ἀφικετο he arrived 7 σπερματα, τα seeds 8 λαθρᾳ secretly 8 ἐκλεψεν (he) stole 8 ἐν ναρθηκι in a fennel-stalk (a plant whose pith burns slowly, allowing fire to be carried) 8 κρυφθεντα hidden 4

5 9 ἐδωκεν he gave 10 ἐχαιρον (they) were happy 10 ὠργισθη (he) was angry 11 βασιλευς king 11 νεωστι recently 11 ἐγενετο (he) had become 11 ἑαυτου his own 12 ῥωμη -ης, ἡ power 12 οὐτε... οὐτε neither nor In order to punish Prometheus, Zeus orders Hephaestus to create the beautiful woman Pandora, and gives her a box for the man who marries her. Prometheus, suspecting a trick, sends Pandora to his brother. 14 ὁ Ζευς ἐκελευσε τον Ηφαιστον γυναικα ποιειν ἐξ ὑδατος 15 και γης. ἡ γυνη καλη ἠν, και οἱ θεοι δωρα παρεσχον, ὡστε 16 Πανδωρα ἐκληθη. τελος δε ὁ Ζευς κιστην τῃ Πανδωρᾳ 17 ἐδωκεν δωρον ἐστιν ἐφη τῳ γαμουντι. ἐπειτα δε 18 ἐπεμψε την Πανδωραν τῳ Προμηθει. ἀλλα ὁ Προμηθευς, 19 δολον ὑποπτευων, εὐθυς ἐπεμψεν αὐτην τῳ ἀδελφῳ. 14 Ηφαιστος -ου, ὁ Hephaestus (god of fire and crafts) 14 ποιειν to make 15 παρεσχον (they) provided 15 ὡστε with the result that 5

6 16 Πανδωρα -ας, ἡ Pandora (literally every gift ) 16 ἐκληθη she was called 16 τελος finally 16 κιστη -ης, ἡ box 17 ἐφη he said 17 τῳ γαμουντι for the man who marries her 19 δολος -ου, ὁ trick 19 ὑποπτευων suspecting 19 εὐθυς immediately 19 αὐτην her 19 ἀδελφος -ου, ὁ brother His brother Epimetheus opens the box, releasing troubles for mankind. Zeus is even angrier because Prometheus has escaped, and orders Hephaestus to fasten him to a rock in the Caucasus. 20 ὁ οὐν ἀδελφος, Επιμηθευς ὀνοματι, εὐθυς ἀνεῳξε την 21 κιστην ἐξηλθον νοσοι και λυπαι και παντα κακα ἁ οἱ 22 ἀνθρωποι ἐτι νυν πασχουσιν. ἀλλα ὁ Προμηθευς αὐτος 23 ἐξεφυγεν, ὡστε ὁ Ζευς ἐτι μαλλον ὠργισθη. νυν οὐν 24 ἐκελευσε τον Ηφαιστον πετρᾳ προσαπτειν τον Προμηθεα 25 ἐν τῳ Καυκασῳ. οὑτως οὐν ἐκολασθη ὁ των ἀνθρωπων 26 εὐεργετης. 6

7 20 Επιμηθευς, ὁ Epimetheus 20 ὀνοματι by name 20 ἀνεῳξε (he) opened 21 ἐξηλθον (they) came out 21 νοσος -ου, ἡ disease 21 λυπη -ης, ἡ grief 21 παντα all 21 ἁ which 22 ἐτι still 22 αὐτος himself 23 ἐξεφυγεν (he) escaped 23 μαλλον more 24 πετρα -ας, ἡ rock 24 προσαπτειν to fasten 25 ἐν τῳ Καυκασῳ in the Caucasus (mountainous region near the Black Sea) 25 οὑτως in this way 25 ἐκολασθη (he) was punished 25 εὐεργετης, ὁ benefactor 7

8 DEUCALION In a story told by the myth-collector Apollodorus and the Roman poet Ovid (and similar to the biblical story of Noah), human beings have become wicked and Zeus decides to destroy them with a flood. Much rain falls, and there are many casualties. 1 πρωτον μεν οἱ ἀνθρωποι ἀγαθοι ἠσαν, ἐπειτα δε κακοι 2 ἐγενοντο. τους γαρ θεους οὐτε ἐσεβοντο οὐτε ἐφοβουντο. 3 ὁ οὐν Ζευς ὠργισθη και ἠθελε κατακλυσμῳ διαφθειρειν 4 τους ἀνθρωπους. πολυν ὑετον ἐπεμψεν. ὑδωρ πανταχου 5 ἠν. πολλοι ἀνθρωποι ἀπεθανον. 1 πρωτον at first 2 ἐγενοντο they became 2 οὐτε... οὐτε neither nor 2 ἐσεβοντο they worshipped 2 ἐφοβουντο they feared 3 ὠργισθη (he) was angry 3 κατακλυσμος -ου, ὁ flood 3 διαφθειρειν to destroy 4 πολυν much 4 ὑετος -ου, ὁ rain 4 ὑδωρ, το water 4 πανταχου everywhere 5 πολλοι many 5 ἀπεθανον (they) died 8

9 Zeus is unwilling to destroy the one good man, Deucalion, who is told by his father Prometheus to make a big ship. Deucalion does this, and gets on board with his wife Pyrrha. 6 ἠν δε εἱς ἀνηρ ἀγαθος, Δευκαλιων ὀνοματι. ὁ οὐν Ζευς οὐκ 7 ἠθελε διαφθειρειν τον Δευκαλιωνα μετα των ἀλλων. ὁ 8 Δευκαλιων υἱος ἠν του Προμηθεως. ὁ δε πατηρ ἐκελευσε 9 τον Δευκαλιωνα μεγαλην ναυν ποιησαι. ὁ οὐν Δευκαλιων 10 ἐπιθετο. ἐπει ἡ ναυς ἐποιηθη, ὁ Δευκαλιων και ἡ γυνη, 11 Πυρρα ὀνοματι, εἰς την ναυν ἐβησαν. και ἐκει πολλας 12 ἡμερας ἐμενον. 6 ἀνηρ ἀνδρος, ὁ man (as opposed to woman) t 6 Δευκαλιων acc -ωνα, ὁ Deucalion 6 ὀνοματι by name 7 ἀλλοι -ων, οἱ others 8 Προμηθευς gen -εως, ὁ Prometheus 8 πατηρ, ὁ father 9 ναυς acc ναυν, ἡ ship 9 ποιησαι to make 10 ἐπιθετο (he) obeyed 10 ἐποιηθη (it) was made 11 Πυρρα Pyrrha 11 πολλας many 12 ἐμενον they stayed 9

10 When the rain finally stops, the ship is left on a mountain. After Deucalion and his wife have made thank-offerings to the gods, a mysterious voice gives them some puzzling instructions. 13 ἐπει ὁ ὑετος τελος ἐπαυσατο, ἡ ναυς ἐν ὀρει ἐλειφθη. ὁ 14 οὐν Δευκαλιων και ἡ Πυρρα ἐξεβησαν. τοις θεοις ἐθυσαν, 15 διοτι ἐκ κινδυνου ἐσωθησαν. ἐπειτα δε φωνην ἠκουσαν 16 καλυπτετε τας κεφαλας, και βαλλετε τα της μεγαλης 17 μητρος ὀστεα εἰς το ὀπισθεν. ἀλλα ὁ Δευκαλιων και ἡ 18 γυνη οὐκ ἐγνωσαν τι οἱ λογοι σημαινουσιν. 13 τελος finally 13 ἐπαυσατο stopped 13 ἐν ὀρει on a mountain 13 ἐλειφθη (it) was left 14 ἐξεβησαν (they) disembarked 15 ἐσωθησαν they had been saved 15 φωνη -ης, ἡ voice 15 ἠκουσαν they heard 16 καλυπτετε cover! 16 κεφαλη -ης, ἡ head 17 μητηρ μητρος, ἡ mother 17 ὀστεα, τα bones 17 εἰς το ὀπισθεν behind you 10

11 18 ἐγνωσαν (they) understood 18 τι what 18 σημαινουσι (they) meant Deucalion eventually realises the meaning of the instructions. By carrying them out, he and Pyrrha repopulate the world. 19 ἡ Πυρρα νυν ἐδακρυεν. τελος δε ὁ Δευκαλιων την ἀληθειαν 20 ηὑρεν ἡ γη ἐφη μητηρ ἐστι παντων. τα της γης ὀστεα 21 λιθοι εἰσιν. οἱ θεοι κελευουσιν ἡμας λιθους εἰς το 22 ὀπισθεν βαλλειν. ὁ οὐν Δευκαλιων και ἡ Πυρρα ἐκαλυψαν 23 τας κεφαλας και λιθους εἰς το ὀπισθεν ἐβαλον. και οἱ 24 λιθοι οὑς ὁ Δευκαλιων ἐβαλεν ἀνδρες ἐγενοντο οὑς ἡ 25 Πυρρα, γυναικες. οὑτως οὐν οἱ ἀνθρωποι μετα τον 26 κατακλυσμον αὐθις ἐποιηθησαν. 19 ἐδακρυεν (she) was crying 19 ἀληθεια -ας, ἡ truth 20 ηὑρεν (he) discovered 20 γη γης, ἡ earth 20 ἐφη he said 20 παντων of all 21 λιθος -ου, ὁ stone 21 ἡμας us 22 ἐκαλυψαν (they) covered 11

12 24 οὑς which 25 οὑτως in this way 25 μετα + acc after 26 αὐθις again 26 ἐποιηθησαν (they) were made 12

13 APOLLO AND DAPHNE In a story told by the travel writer Pausanias and the Roman poet Ovid, the nymph Daphne avoids men and marriage, preferring to hunt in the forest. 1 ἡ Δαφνη νυμφη ἠν. ὁ της Δαφνης πατηρ, ὁ Πηνειος, 2 ποταμος ἠν και ὁ του ποταμου θεος. πολλοι νεανιαι 3 ἐδιωκον την Δαφνην διοτι καλη ἠν. ἡ δε Δαφνη οὐκ ἠθελε 4 γαμεισθαι ἠθελε γαρ ἀει ἐν τῃ ὑλῃ θηρευειν. ἀλλα πολλοι 5 νεανιαι και θεοι ἐν τῃ ὑλῃ πολλακις ἠσαν. 1 Δαφνη -ης, ἡ Daphne 1 νυμφη -ης, ἡ nymph (semi-divine nature spirit) 1 πατηρ acc πατερα, ὁ father 1 Πηνειος, ὁ Peneius 2 πολλοι many 2 νεανιαι, οἱ young men 4 γαμεισθαι to get married 4 ὑλη -ης, ἡ forest 4 θηρευειν to hunt 5 πολλακις often Apollo sees the boy-god Eros in the forest with a bow. Resenting a possible rival, the god of archery tells him to throw it away, but Eros refuses. 6 ἐκει ὁ Απολλων ποτε εἰδε τον Ερωτα. ὁ μεν Ερως τοξον 13

14 7 εἰχεν ὁ δε Απολλων, ὁ του τοξου θεος, ἐκελευσε τον 8 Ερωτα ἀποβαλλειν το τοξον. ἐγω μεν τοξοτης εἰμι ἐφη 9 και ὁ του τοξου θεος συ δε οὐδεν εἰ. ἀλλα ὁ Ερως οὐκ 10 ἠθελε πειθεσθαι. 6 Απολλων acc Απολλωνα, ὁ Apollo 6 ποτε once 6 εἰδε (he) saw 6 Ερως acc Ερωτα, ὁ Eros (god of love) 6 τοξον -ου, το bow 8 ἀποβαλλειν to throw away 8 τοξοτης, ὁ archer 8 ἐφη he said 9 οὐδεν nothing 10 πειθεσθαι to obey Angered, and wanting to punish Apollo, Eros fires at him an arrow which creates love. The god immediately sees and falls in love with Daphne. Eros fires at her a second arrow which destroys love. 11 ὁ Ερως, διοτι νυν ὠργισθη, ἠθελε κολαζειν τον Απολλωνα. 12 ὁ Ερως δυο τοξευματα εἰχεν το μεν πρωτον ἐποιει, το δε 13 δευτερον διεφθειρε τον ἐρωτα. τῳ δε πρωτῳ τοξευματι 14 ἐβαλε τον Απολλωνα. ἡ δε Δαφνη τυχῃ προσεβαινεν, και ὁ 15 θεος ἐρωτα δεινον εὐθυς ἐπαθεν. ἐπειτα δε ὁ Ερως τῳ 16 δευτερῳ τοξευματι ἐβαλε την Δαφνην. 14

15 11 ὠργισθη he was angry 12 δυο two 12 τοξευμα dat τοξευματι pl τοξευματα, το arrow 12 πρωτος -η -ον first 12 ἐποιει (it) created 13 διεφθειρε (it) destroyed 13 δευτερος -α -ον second 13 ἐρως acc ἐρωτα, ὁ love 14 τυχῃ by chance 14 προσεβαινεν (she) was approaching 15 εὐθυς immediately Daphne runs away but is chased by Apollo. She ignores his instruction to stop. 17 ἡ οὐν Δαφνη, ἐπει εἰδε τον θεον, εὐθυς ἐφυγεν. και ὁ 18 Απολλων ἐδιωξεν την Δαφνην. ἡ δε νυμφη ταχεως 19 ἐτρεχεν. ὁ οὐν θεος ἐκελευσε την νυμφην παυσασθαι. 20 ἀλλα ἡ Δαφνη οὐκ ἠθελε πειθεσθαι. 17 ἐφυγεν (she) ran away 18 ταχεως quickly 19 ἐτρεχεν (she) was running 19 παυσασθαι to stop 15

16 As they approach the river, Daphne gets tired and asks her river-god father to help. He puts her beyond harm by changing her into a tree whose leaves Apollo continues to love. 21 ὁ Απολλων και ἡ Δαφνη προς τον ποταμον ἐτρεχον. ἡ μεν 22 Δαφνη νυν ἐκαμνεν, ὁ δε Απολλων ἐτι ταχεως ἐδιωκε την 23 νυμφην. ἡ δε Δαφνη ᾐτησε τον πατερα βοηθειν. ὁ οὐν 24 Πηνειος την θυγατερα εὐθυς εἰς δενδρον μετεβαλεν. και 25 ὁ Απολλων ἐτι φιλει την δαφνην οἱ γαρ σεβαζοντες ἐν 26 ταις του θεου ἑορταις στεφανους ἐχουσιν ἐκ της δαφνης 27 ποιηθεντας. 21 ἐτρεχον (they) were running 22 ἐκαμνεν (she) was getting tired 22 ἐτι still 23 ᾐτησε (she) asked 23 βοηθειν to help 24 θυγατηρ acc θυγατερα, ἡ daughter 24 μετεβαλεν (he) changed 25 φιλει (he) loves 25 δαφνη -ης, ἡ laurel 25 σεβαζοντες, οἱ worshippers 26 ἑορτη -ης, ἡ festival 26 στεφανος -ου, ὁ garland 27 ποιηθεντας made 16

17 POLYCRATES AND THE RING In a story told by the historian Herodotus, Polycrates is warned by his friend Amasis that the gods may resent his power and prosperity: to avoid their anger, he should throw away his most valuable possession. 1 ὁ Πολυκρατης τυραννος ἠν της Σαμου. μεγαλην ἀρχην 2 εἰχε, και πολυν χρυσον. ἀλλα ὁ Αμασις, φιλος του 3 τυραννου, ἐπιστολην ἐπεμψε χαιρω μεν διοτι ἀρχην 4 και χρυσον ἐχεις. φοβουμαι δε διοτι οἱ θεοι φθονουσιν 5 εἰ τις ἀει εὐτυχει. κελευω σε ἀποβαλλειν το ἀξιωτατον 6 κτημα. οὑτως γαρ ἀποτρεψεις την των θεων ὀργην. 1 Πολυκρατης acc -η, ὁ Polycrates (ruled about BC) 1 τυραννος -ου, ὁ ruler 1 Σαμος -ου, ἡ Samos (island off modern Turkey) 1 ἀρχη -ης, ἡ empire 2 πολυν much 2 χρυσος -ου, ὁ gold 2 Αμασις, ὁ Amasis 3 ἐπιστολη -ης, ἡ letter 3 χαιρω I am happy 4 φοβουμαι I am afraid 4 φθονουσιν (they) are jealous 17

18 5 εἰ τις if someone 5 εὐτυχει (he) is fortunate 5 ἀποβαλλειν to throw away 5 ἀξιωτατον most valuable 6 κτημα, το possession 6 οὑτως in this way 6 ἀποτρεψεις you will avoid 6 ὀργη -ης, ἡ anger Having decided to throw away a gold ring, Polycrates sails far from land and throws it into the sea. 7 ὁ Πολυκρατης εἰχε δακτυλιον χρυσου. το δακτυλιον 8 ἀξιωτατον ἠν. ὁ Πολυκρατης ἐβουλευσατο ἀποβαλλειν το 9 δακτυλιον, και οὑτως ἀποτρεπειν την των θεων ὀργην. 10 ἐπλευσεν οὐν ἑκας ἀπο γης και το δακτυλιον εἰς την 11 θαλασσαν ἐβαλεν. 7 δακτυλιον -ου, το ring 8 ἐβουλευσατο (he) decided 9 ἀποτρεπειν to avoid 10 ἐπλευσεν he sailed 10 ἑκας far away 10 γη γης, ἡ land A few days later a fisherman catches a particularly fine fish and decides to present it to Polycrates instead of taking it to market. 18

19 12 μετα ὀλιγας ἡμερας ἰχθυς μεγας και καλος ἐληφθη. ὁ 13 ἁλιευς ἠνεγκε τον ἰχθυν προς την του τυραννου οἰκιαν. 14 ἐπει ἀφικετο, ὁ ἁλιευς εἰπε διοτι ὁ ἰχθυς μεγας και 15 καλος ἐστιν, οὐκ ἐθελω προς την ἀγοραν φερειν. δωρον 16 γαρ ἐστιν ἀξιον του τυραννου. 12 μετα + acc after 12 ὀλιγας a few 12 ἰχθυς acc -υν, ὁ fish 12 ἐληφθη (it) was caught 13 ἁλιευς, ὁ fisherman 14 ἀφικετο he arrived 16 ἀξιος -α -ον worthy Polycrates is initially delighted with the gift. But when his slaves are cutting up the fish, they make a remarkable discovery, which alarms him. 17 ὁ οὐν Πολυκρατης ἐχαιρε και ἐδεξατο το δωρον. ἐπει δε 18 οἱ του τυραννου δουλοι διετεμνον τον ἰχθυν, ηὑρον ἐν τῃ 19 γαστρι το δακτυλιον. ἐφερον οὐν το δακτυλιον προς τον 20 τυραννον. ὁ δε Πολυκρατης νυν οὐκ ἐχαιρεν ἐγνω γαρ το 21 των θεων ἐργον. 19

20 17 ἐχαιρε(ν) (he) was happy 17 ἐδεξατο (he) received 18 διετεμνον (they) were cutting up 18 ηὑρον they found 18 ἐν τῃ γαστρι in its stomach 20 ἐγνω he recognised When Amasis hears the news, he too is alarmed. Shortly afterwards, events show that these anxieties were well founded. 22 ἐπει ὁ Αμασις περι του δακτυλιου ἠκουσεν, οὐκετι ἠθελε 23 φιλος εἰναι του τυραννου. και οὐ πολλῳ ὑστερον 24 οἱ Περσαι ἐλαβον την Σαμον και ἀπεκτειναν τον 25 Πολυκρατη. και ἡ του τυραννου μεγαλη εὐτυχια οὑτως 26 ἐτελευτηθη. 22 περι + gen about 22 ἠκουσεν (he) heard 22 οὐκετι no longer 23 εἰναι to be 23 οὐ πολλῳ ὑστερον not much later 24 Περσαι, οἱ the Persians 25 εὐτυχια good fortune 26 ἐτελευτηθη (it) was ended 20

21 LEONIDAS AND THE 300 SPARTANS AT THERMOPYLAE In a story told by the historian Herodotus, the Persians led by Xerxes are invading Greece in 480 BC. The other Greeks at the mountain pass of Thermopylae prepare to retreat, but Leonidas with his 300 Spartans decides to stay. Xerxes sends a spy to find out about the Spartans. 1 ἐπει οἱ Περσαι προσεβαινον, οἱ ἐν Θερμοπυλαις Ελληνες 2 παρεσκευαζον ἀναχωρειν. ὁ δε Λεωνιδας, ὁ των 3 Λακεδαιμονιων βασιλευς και στρατηγος, ἐβουλευσατο 4 μετα των τριακοσιων ἐκει μενειν. ὁ οὐν Ξερξης ἐπεμψε 5 κατασκοπον ὡς πευσομενον ποσοι εἰσιν οἱ 6 Λακεδαιμονιοι, και τι ποιουσιν. 1 Περσαι -ων, οἱ Persians 1 προσεβαινον (they) were approaching 1 Θερμοπυλαι -ων, αἱ Thermopylae (place in central Greece approached by narrow mountain pass) 1 οἱ ἐν Θερμοπυλαις Ελληνες the Greeks in the Thermopylae 2 παρεσκευαζον (they) were preparing 2 ἀναχωρειν to retreat 2 Λεωνιδας, ὁ Leonidas 3 Λακεδαιμονιοι -ων, οἱ Spartans 3 βασιλευς acc -εα, ὁ king 3 ἐβουλευσατο (he) decided 4 τριακοσιοι -ων, οἱ μενειν to stay 4 Ξερξης, ὁ Xerxes 21

22 5 κατασκοπος -ου, ὁ spy 5 ὡς πευσομενον in order to find out 5 ποσοι εἰσιν how many they were 6 τι ποιουσιν what they were doing When the spy reports the strange behaviour of the Spartans, Xerxes is perplexed. 7 ὁ κατασκοπος εἰδε τους μεν γυμναζομενους, τους δε την 8 κομην κτενιζομενους. ὁ δε Ξερξης ἐπει ταυτα τα δεινα 9 ἠκουσεν, οὐκ ἐγνω τους Λακεδαιμονιους οὑτω 10 παρασκευαζομενους ἀνδρειως μαχεσθαι. ὁ οὐν Ξερξης ἐν 11 ἀποριᾳ ἠν. 7 εἰδε (he) saw 7 τους μεν... τους δε some others 7 γυμναζομενους exercising 8 κομη -ης, ἡ hair 8 κτενιζομενους combing 8 ταυτα these things 9 ἠκουσεν he heard 9 ἐγνω (he) realised that 9 οὑτω in this way 10 παρασκευαζομενους were preparing themselves 10 μαχεσθαι to fight 11 ἐν ἀποριᾳ in perplexity 22

23 After waiting four days, Xerxes sends his troops to capture the pass, but despite fighting bravely they suffer heavy casualties at the hands of the Spartans. 12 ὁ Ξερξης προ της εἰσβολης τεσσαρας ἡμερας ἐμενεν. 13 ἐπει δε οἱ Λακεδαιμονιοι οὐκ ἀπηλθον, ἐπεμψε την 14 ἑαυτου στρατιαν ἱνα λαβοι την εἰσβολην. ἀλλα οἱ 15 Λακεδαιμονιοι ἀνδρειως ἐμαχοντο την εἰσβολην 16 φυλασσοντες, και ἀπεκτειναν πολλους των Περσων. ὁ οὐν 17 Ξερξης ἐτι μαλλον ἐν ἀποριᾳ ἠν. 12 προ + gen in front of 12 εἰσβολη -ης, ἡ mountain pass 12 ἐμενεν (he) stayed 13 ἀπηλθον (they) went away 14 ἑαυτου his own 14 ἱνα λαβοι in order to capture 15 ἐμαχοντο (they) fought 16 φυλασσσοντες guarding 16 πολλους many 17 ἐτι still 17 μαλλον more A local man shows the Persians a path through the mountains (avoiding the pass). They approach by night. When the Spartans realise what has happened, they are still determined to fight on. 23

24 18 τῃ δε ὑστεραιᾳ ἀνθρωπος τις ἐπιχωριος ἐδειξε τοις 19 Περσαις ἀτραπον δια των ὀρων εἰς Θερμοπυλας 20 φερουσαν. οἱ οὐν Περσαι της νυκτος προσεβαινον. ἐπει δε 21 οἱ Λακεδαιμονιοι ἐγνωσαν τους Περσας ἀφικομενους, ἐτι 22 νυν ἠθελον διακινδυνευειν. 18 τῃ ὑστεραιᾳ on the next day 18 τις a certain 18 ἐπιχωριος -ον local 18 ἐδειξε (he) showed 19 ἀτραπος -ου, ἡ path 19 δια των ὀρων through the mountains 20 φερουσαν leading 20 της νυκτος by night 21 ἐγνωσαν (they) realised that 21 ἀφικομενους had arrived 22 διακινδυνευειν to endure danger to the end Leonidas is unselfishly keen to fight because of an oracle. He is killed along with almost all his men. 23 ὁ δε Λεωνιδας αὐτος ἠθελε μαχεσθαι δια μαντειον ὁ γαρ 24 θεος ἐφη δειν ἠ την Σπαρτην αἱρεθηναι, ἠ τον βασιλεα 25 ἀποθανειν. οἱ οὐν τριακοσιοι Λακεδαιμονιοι ἐν ταις 26 Θερμοπυλαις ἐμενον και ἐμαχοντο σχεδον παντες ἐκει 27 ἀπεθανον, και ὁ Λεωνιδας αὐτος. 24

25 23 αὐτος himself 23 δια μαντειον because of an oracle 24 ἐφη (he) said that 24 δειν it was necessary (for) + acc. 24 ἠ... ἠ either or 24 Σπαρτη -ης, ἡ Sparta 24 αἱρεθηναι to be captured 25 ἀποθανειν to be killed 26 ἐμενον (they) stayed 26 σχεδον almost 26 παντες all 27 ἀπεθανον (they) were killed 25

26 ALEXANDER AND THE GORDIAN KNOT In a story told by the historian Arrian, Alexander the Great comes to the city of Gordium, named after Gordius, a poor farmer who lived long ago and was the father of Midas. 1 ὁ Αλεξανδρος εἰσηλθεν εἰς τοπον τινα Γορδιον 2 καλουμενον. ὁ τοπος το ὀνομα ἐχει ἀπο ἀνθρωπου των 3 παλαι. ὁ γαρ Γορδιος πενης ἠν. οἰκιαν μικραν ἐν τοις 4 ἀγροις εἰχεν. ἠν δε τῳ Γορδιῳ υἱος, Μιδας καλουμενος. 1 Αλεξανδρος -ου, ὁ Alexander (the Great, BC) 1 εἰσηλθε(ν) (he) came into 1 τοπος -ου, ὁ place 1 τινα a certain 1 Γορδιον -ου, το Gordium (city in modern Turkey) 2 καλουμενος -η -ον called 2 ὀνομα, το name 3 παλαι long ago 3 Γορδιος -ου, ὁ Gordius 3 πενης, ὁ poor man 4 Μιδας, ὁ Midas Back in the time of Gordius, there is unrest in the city. The citizens receive a puzzling oracle, which they are discussing when Midas brings his father s produce to market. 26

27 5 ἐν τῃ πολει ἠν στασις μεγαλη. και οἱ πολιται ἐθαυμασαν 6 ἐπει μαντειον ἀπο των θεων ἠκουσαν ἁμαξα ἀξει ὑμιν 7 σωτηρα βασιλευς γενησεται, και παυσει τα ἐν τῃ πολει 8 κακα. ἐπει δε οἱ πολιται περι του μαντειου ἐλεγον, ὁ 9 Μιδας εἰσηλθεν εἰς την ἀγοραν καρπον γαρ ἀπο των 10 ἀγρων ἐφερεν ἐν τῃ του Γορδιου ἁμαξῃ. 5 στασις, ἡ civil unrest 5 πολιται, οἱ citizens 6 μαντειον -ου, το oracle 6 ἠκουσαν they heard 6 ἁμαξα -ης, ἡ cart 6 ἀξει (it) will bring 6 ὑμιν for you 7 σωτηρ acc σωτηρα, ὁ saviour 7 βασιλευς voc βασιλευ, ὁ king 7 γενησεται he will become 8 περι + gen about 9 καρπος -ου, ὁ produce The citizens hail Midas as the saviour promised by the oracle. He becomes king, ends the city s troubles, and leaves his father s cart in the temple as a thank-offering. 11 οἱ δε πολιται εἰπον ὠ ξενε, ὠ βασιλευ, εἰς καιρον 12 παρει. ὁ οὐν Μιδας βασιλευς ἐποιηθη. και ἐπει ἐπαυσε 27

28 13 τα ἐν τῃ πολει κακα, την ἁμαξαν ἐν τῳ ἱερῳ ἐλιπεν ὡς 14 χαριστηριον. 11 εἰς καιρον at the right time 12 παρει you have come 12 ἐποιηθη (he) was made 13 ὡς as 14 χαριστηριον -ου, το thank-offering Many generations later, the cart is still there. It is honoured for its age, its association with Midas, and an intricate knot in the rope attaching its yoke. 15 και μετα πολλας γενεας ἡ ἁμαξα ἐτι ἐν τῳ ἱερῳ ἠν, και 16 τιμην μεγαλην εἰχεν. πρωτον μεν γαρ παλαια ἠν, και ἐν 17 αὐτῃ ὁ Μιδας εἰσηλθεν ὡς βασιλευς ἐπειτα δε ἐν τῳ του 18 ζυγου δεσμῳ ἠν ἁμμα δεινον και πολυπλοκον, ὡστε 19 οὐδεις ἐδυνατο λυειν. 15 μετα + acc after 15 πολλας many 15 γενεα -ας, ἡ generation 15 ἐτι still 16 τιμη -ης, ἡ honour 16 πρωτον μεν first of all 16 παλαιος -α -ον old 28

29 17 αὐτῃ it 18 ζυγον -ου, το yoke 18 δεσμος -ου, ὁ fastening 18 ἁμμα, το knot 18 πολυπλοκος -ον intricate 18 ὡστε with the result that 19 οὐδεις no-one 19 ἐδυνατο (he) was able A story circulating in the city prophesies a great future for anyone who can unfasten the knot. Alexander responds to the challenge with a drastic solution. 20 και λογος τις ἐν τῃ πολει ἠν ὁστις λυσει το ἁμμα, 21 βασιλευς της Ασιας γενησεται. ὁ οὐν Αλεξανδρος, ἐπει 22 τον λογον ἠκουσεν, εἰς το ἱερον εἰσηλθεν. την δε ἁμαξαν 23 και το ἁμμα εἰδεν. ἐπειτα δε μαχαιραν ἐλαβεν και 24 διεκοψε το ἁμμα ἀπατη ἠν, ἀλλα μεγαλοπρεπης. 20 τις a certain 20 ὁστις whoever 21 Ασια -ας, ἡ Asia 22 ἠκουσεν he heard 23 εἰδεν he saw 23 μαχαιρα -ας, ἡ sword 29

30 24 διεκοψε he cut through 24 ἀπατη -ης, ἡ cheating 24 μεγαλοπρεπης magnificent 30

31 SUGGESTED QUESTIONS The following are suggestions of the sorts of questions and topic areas that could be explored in relation to the topics in this booklet. Teachers are however free to set any tasks in line with the specification. 1 PROMETHEUS To what extent do you admire and sympathise with Prometheus in this story? (400 words) Myths often explain how features of life and the world originated. In what ways does this story do so? (200 words) 2 DEUCALION How important is the interaction of gods and human beings in this story? (400 words) How similar is this story to other flood stories from around the world? (200 words) 3 APOLLO AND DAPHNE How are the gods portrayed in this story? (400 words) How would you describe the atmosphere of the story? (200 words) 4 POLYCRATES AND THE RING How does Herodotus make this a dramatic and exciting story? (400 words) Does the story suggest that Amasis was right about the gods? (200 words) 31

32 5 LEONIDAS AND THE 300 SPARTANS AT THERMOPYLAE How are Leonidas and his 300 Spartans shown in this story as heroic despite their defeat? (400 words) How does the geography of Thermopylae contribute to the excitement of the story? (200 words) 6 ALEXANDER AND THE GORDIAN KNOT How is the character of Alexander portrayed in this story? (400 words) Why do you think Arrian tells the history of the cart in so much detail? (200 words) 32

33 Contact us Keep up to date with the latest news by registering to receive e-alerts at Telephone Facsimile For staff training purposes and as part of our quality assurance programme your call may be recorded or monitored. OCR 2012 Oxford Cambridge and RSA Examinations is a Company Limited by Guarantee. Registered in England. Registered office 1 Hills Road, Cambridge CB1 2EU. Registered company number OCR is an exempt charity. 33

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES SPECIMEN EL Entry Level Certificate in Classical Greek R446: Language Test 2: Comprehension and Translation Skills Candidates answer on the Question Paper OCR Supplied Materials: None Duration: 20 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tuesday 9 June 2015 Morning

Tuesday 9 June 2015 Morning Oxford Cambridge and RSA Tuesday 9 June 2015 Morning GCSE CLASSICAL GREEK B402/01 Classical Greek Language 2 (History) *5063833069* Candidates answer on the Question Paper. OCR supplied materials: None

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling Δίκτυα Δακτυλίου Token Ring - Polling Όλοι οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι σε ένα δακτύλιο. Εκπέμπει μόνο ο κόμβος ο οποίος έχει τη σκυτάλη (token). The token consists of a number of octets in a specific

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα