Γ Δημοηικό τολείο ωηήρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Δημοηικό τολείο ωηήρας"

Transcript

1 Γ Δημοηικό τολείο ωηήρας Θέμα παρεμβατικού προγράμματος «Σροθή για όλοσς Σροθή για σγεία» ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΩΣΗΡΑ 1

2 Λίγα λόγια για ηο ζτολείο μας... Τν Γ Δεκνηηθό Σρνιείν Σσηήξαο είλαη ην κνλαδηθό νινήκεξν ηεο ειεύζεξεο πεξηνρήο Ακκνρώζηνπ. Είλαη ην λεόηεξν από ηα ζρνιεία ηεο θνηλόηεηαο. Φέηνο είλαη ν 3 νο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σην ζρνιείν θνηηνύλ 138 παηδηά, θαηαλεκεκέλα ζε 8 ηκήκαηα. Σην ζρνιείν δηδάζθνπλ 18 δάζθαινη, 11 ζηελ πξσηλή δώλε θαη 7 ζηελ απνγεπκαηηλή. Εξγνδνηνύληαη επίζεο 5 ζπλάδειθνη κε αγνξά ππεξεζηώλ. Είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε αίζνπζα Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ πνπ δηαζέηεη δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη 40 ζπλνιηθά ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ζε όιν ην ζρνιείν. Δηαζέηεη εξγαζηήξηα Τερλνινγίαο, Τέρλεο, Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, Μνπζηθήο, Επηζηήκεο θαη δύν εζηηαηόξηα, θαζώο θαη αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεσο. 2

3 Παρεμβαηικό πρόγραμμα Επιλογή θέμαηος: Σπδήηεζε δηαθόξσλ ζεκάησλ ζε ζπλεδξία Ενηοπιζμός ηοσ προβλήμαηος : Ο δηδαζθαιηθόο ζύιινγνο νκόθσλα εληόπηζε όηη έλα ζνβαξό πξόβιεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα ήηαλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ. Παξαηεξήζακε όηη ηα παηδηά ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο ηξέθνληαλ κε αλζπγηεηλέο ιηρνπδηέο. Επίζεο ηελ ώξα ηνπ γεύκαηνο, αλ θαη ην δηαηηνιόγην είλαη βαζηζκέλν ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, πνιιά παηδηά έηξσγαλ ειάρηζηα ή θαη θαζόινπ ην θαγεηό ηνπο. Σπλεζέζηεξε δηθαηνινγία ην «δε κ αξέζεη». Δημιοσργία πορείας και ζτεδίοσ δράζης : Μεηά ηνλ εληνπηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο νη ζπλάδειθνη εξγάζηεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξνο επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ζέζακε. Σρόπος προζέγγιζης: Οη ζπλάδειθνη αλάινγα κε ην ζέκα θαη ηελ ηάμε ζηελ νπνία δηδάζθνπλ επέιεμαλ ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεοδηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 3

4 ηότοι παρεμβαηικού προγράμμαηος Οη καζεηέο Να γλσξίζνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλόηεηαο παιαηόηεξα θαη ζήκεξα. Να ζπγθξίλνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο αλζξώπσλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο γεο. Να αληηπαξαβάινπλ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ελόο ηόπνπ ζε ζρέζε κε ηηο θαιιηέξγεηεο. Να αλαπηύμνπλ νξζέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Δραζηηριόηηηες παρεμβαηικού προγράμμαηος Έξεπλα γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ θνηλόηεηα άιινηε θαη ηώξα. Μειέηε δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ άιισλ ρσξώλ θαη ζύγθξηζε κε ηηο δηθέο καο. Δεκηνπξγία βηβιίνπ ζπληαγώλ από δηάθνξεο ρώξεο. Σπιινγή παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ ηεο θνηλόηεηαο. Σπγγξαθή θαη παξνπζίαζε ζεαηξηθώλ ζθελώλ. Καηαζθεπέο θαη έξγα ηέρλεο: δέληξν πγηεηλήο θαη κε πγηεηλήο δηαηξνθήο, έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο, ζρεδηαζκόο ππξακίδαο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 4

5 Ομαδική εργαζία, ζσγγραθή παραμσθιού και παροσζιάζεις για ηην σγιεινή διαηροθή. Σο δένηρο ηης σγιεινής και ηο δένηρο ηης μη σγιεινής διαηροθής. 5

6 Προζθορά σγιεινού προγεύμαηος σνηαγή Γηανύξηη, κέιη, μεξνί θαξπνί, θξέζθα θαη απνμεξακέλα θξνύηα, δεκεηξηαθά, βξόκε Εργαζίες ζηο μάθημα ηης Σέτνης 6

7 Καηαζκεσές ζηο μάθημα ηης Σέτνης Εργαζίες ζηο μάθημα ηων Αγγλικών 7

8 Φαζόλια Κοςκιά Λοςβιά Μολόσερ Κολοκάζι Κοςπέπια Τπασανάρ Κεθηέδερ Ψάπι ηηγανηηό Κοςνέλι ξιθκιά Πίηζα Χάμποςπκεπ Σοςβλάκια-Γύπορ Πίηηερ θούπνος Κέικ Σοκολάηερ Ανατςκηικά Χςμούρ Παζηό κπέαρ Καςκαπούερ Καηζούπερ Τζακπίθκια με αςγά 31/5/2010 Η έρεσνά μας: Έτοσν διαθοροποιηθεί οι διαηροθικές ζσνήθειες ηων γονιών και ηων παππούδων μας; Οι μαθηηές ηης η : αθνύ πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ην είδνο δηαηξνθήο ηνπο θαη ην είδνο δηαηξνθήο ησλ γνληώλ ηνπο, έθηηαμαλ εξσηεκαηνιόγην θαη έρνληαο σο πιεζπζκό ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνύδεο ηνπο πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ αλ άιιαμαλ νη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο από ηνλ θαηξό πνπ ήηαλ καζεηέο ζην δεκνηηθό ρνξήγεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ζε γνλείο θαη παππνύδεο κε ηε βνήζεηα όισλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ αθνύ πεξηζπλέιεμαλ πεξίπνπ 100 εξσηεκαηνιόγηα, πέξαζαλ ηα δεδνκέλα ζηελ Excel έρνληαο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην θύιν θαη ηελ ειηθία από ηε κειέηε ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαηέιεμαλ ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Η έρεσνά μας: Έτοσν διαθοροποιηθεί οι διαηροθικές ζσνήθειες ηων γονιών και ηων παππούδων μας; Διατροφή αντρών χρόνων Σημεπινή διαηποθή Διαηποθή υρ μαθηηέρ δημοηικού

9 Η έρεσνά μας: Έτοσν διαθοροποιηθεί οι διαηροθικές ζσνήθειες ηων γονιών και ηων παππούδων μας; ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Το 100% ηηρ ηλικιακήρ ομάδαρ καηαναλώνει όζππια, μεγάλο ποζοζηό ηηρ ομάδαρ (50-75%) καηανάλυνε και ζηην παιδική ηλικία. Μεγαλύηεπο ποζοζηό καηαναλώνει ζήμεπα παπαδοζιακά θαγηηά όπυρ κολοκάζι και κοςπέπια. Ανηίθεηα μειώθηκε ηο ποζοζηό πος καηαναλώνει άλλα παπαδοζιακά θαγηηά όπυρ οι καςκαπούερ και ηο παζηό κπέαρ. Αςξήθηκε ηο ποζοζηό ηηρ ομάδαρ πος καηαναλώνει ζήμεπα ανατςκηικά, σςμούρ και ζοκολάηερ. Μεγαλύηεπο ποζοζηό καηαναλώνει έηοιμα θαγηηά όπυρ ζοςβλάκια/ ζιεθηαλιέρ, ενώ καηαναλώνοςν και θαγηηά όπυρ πίηζα και σάμποςπγκεπ πος δεν καηανάλυναν ζηην παιδική ηλικία. Η μελέηη μας: Διαηροθικές ζσνήθειες άλλων τωρών Σην πιαίζην ησλ καζεκάησλ Γεσγξαθίαο, Ειιεληθώλ, Αγσγήο Ζσήο θαη Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ κειεηήζεθαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο δηαθόξσλ ρσξώλ θαη πώο απηέο επεξεάδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα δηαθόξσλ πξνηόλησλ θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ. Σην ηέινο νη καζεηέο έθηηαμαλ βηβιίν ζπληαγώλ από όιεο ηηο ρώξεο. 9

10 Καηαζκεσή αθίζας: Ενδημικά θσηά ηης Κύπροσ Μειέηε θππξηαθώλ ελδεκηθώλ θπηώλ θαη βνηάλσλ ζην κάζεκα ησλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ θαη ησλ Ειιεληθώλ: Δεκηνπξγία αθίζαο Δημιοσργία οικολογικής εθημερίδας Άξζξα Φσηνγξαθίεο από εθζηξαηεία ηεο Ε ηάμεο γηα θαζαξηόηεηα Αθξνζηηρίδεο θαη ζηαπξόιεμα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ 10

11 Τγιεινά ενανηίον ανθσγιεινών θαγηηών Δεκηνπξγία θόκηθο Και ότι μόνο ζηο μάθημα... Δεληξνθύηεπζε ζην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο Εβδνκάδαο ηνπ Δέληξνπ, κε θπηά θαη βόηαλα πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο δηαηξνθήο καο. 11

12 Αμηνιόγεζε ηνπ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο Η αμηνιόγεζε είλαη ζπληξέρνπζα κέζα από παξαηεξήζεηο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξαηεξήζακε όηη νη καζεηέο καο γεπκαηίδνπλ θαλνληθά αθνινπζώληαο ην εγθεθξηκέλν δηαηηνιόγην θαη κε αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε ζαιάηαο, απνθεύγνληαο επίζεο ηελ θαηαλάισζε ιηρνπδηώλ πξηλ ην γεύκα. Σην ζρνιηθό θπιηθείν απμήζεθε ε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη θξέζθσλ ρπκώλ. Οη ίδηνη νη γνλείο δηαπίζησζαλ αιιαγή ζηηο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη εθθξάδνληαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γη απηό. Τα ίδηα ηα παηδηά δήηεζαλ επαλάιεςε ηνπ πγηεηλνύ πξνγεύκαηνο. 12

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

31/5/2010. Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 2009-2010

31/5/2010. Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 2009-2010 Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 2009-2010 1 Τν πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ Γηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από: Γηεπζπληή 2 Β/Γηεπζπληέο 2 Μόληκνπο δαζθάινπο 5 Σπκβαζηνύρνπο Αγνξά Υπεξεζηώλ δ/ια Αγγιηθώλ δ/ια ρνξνύ δ/ιν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο --------------------------------------------

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο -------------------------------------------- 7 Ηνπλίνπ 2011 ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο -------------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΔ Τίηνο Πεηξίδεο, Πόιπο Βιάρνο, Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ www.ekpedeftikos.com 13/01/2011 Αποππέονηα θέμαηα από ηην επιμόπθωζη για ηα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 1. Γεληθό αίζζεκα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή Δθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθε (ΒΟ6Ο3) ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθήο ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος

Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος Βαζίληρ Καλογεπάκηρ Φπζηθόο(ΠΔ0401), 1 ν Νηθεθόξεην Γπκλάζην Καιύκλνπ vkalogerak@sch.gr,vas.eud@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η επγαζία ξεκίνηζε έπειηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ

Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο Αλησλία ηέιηθνπ πιινγηζηηθή θαη πιαίζην ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ O ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ «Δθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ»

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ. Δνόηηηα 1: Εώνηας ζηην Δποτή ηης Βιολογίας

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ. Δνόηηηα 1: Εώνηας ζηην Δποτή ηης Βιολογίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ζώντας στην Εποχή της Βιολογίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνόηηηα 1: Εώνηας ζηην Δποτή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» ΣΤΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα