κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος"

Transcript

1 K E º π π ªπ Δ ƒ π À ª 6 ÈÛ ÁˆÁ OΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙχειρηματικής ζωής. Παρ λο που η ένταση της ανταγωνιστικής πίεσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του κλάδου και το στάδιο του επιχειρηματικο κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος που παρουσιάστηκε στο προηγο μενο κεφάλαιο. Τα υψηλά κέρδη προσελκ ουν νέες εισ δους στην αγορά, ενώ οι ζημίες οδηγο ν σε αποχωρήσεις. Η μεταβολή των τιμών δεν μπορεί να γίνει με ρεαλιστικ τρ πο χωρίς να ληφθο ν υπ ψη τα «επίπεδα τιμών» της αγοράς, και ο τω καθεξής. Μια άλλη σημαντική πλευρά της επιχειρηματικής πραγματικ τητας είναι η δ ναμη στην αγορά (market power). Μέχρι στιγμής, υποθέσαμε τι οι εταιρείες κατέχουν αμελητέα δ ναμη στην αγορά. Κάθε επιχείρηση είναι τ σο μικρή σε σχέση με το συνολικ μέγεθος της αγοράς, ώστε θεωρεί την τρέχουσα τιμή «δεδομένη» και μπορεί να αγνοήσει άφοβα τις αντιδράσεις των άλλων επιχειρήσεων στις πωλήσεις ή την τιμολογιακή πολιτική της. Άλλωστε, οι (χωρίς κανένα συντονισμ ) παραγωγοί είναι τ σο πολλοί που η αλληλεξάρτηση αυτή είναι ανάξια λ γου. Η υπ θεση αυτή έχει πλέον αμφισβητηθεί. Οι εταιρείες διαθέτουν μονοπωλιακή δ ναμη, ή δ ναμη στην αγορά. Αντικείμενο του παρ ντος κεφαλαίου, είναι ο τρ πος χρήσης και διατήρησης αυτής της δ ναμης. 167

2 appleèûîfiappleëûë ÙÔ ÎÂÊ Ï Ô 1. Στοιχεία για το ποσοστ της οικονομικής δραστηρι τητας που μπορεί να χαρακτηριστεί μονοπωλιακή. 2. Ο τρ πος συμπεριφοράς των εταιρειών σε περιπτώσεις που διαθέτουν δ ναμη στην αγορά, η περίπτωση του μονοπωλίου μίας και μ νο εταιρείας, η πιο α- κραία περίπτωση δ ναμης στην αγορά, και σ γκριση μεταξ της περίπτωσης αυτής και της περίπτωσης του ανταγωνισμο. 3. Ο τρ πος με τον οποίον τα μονοπωλιακά κέρδη δρουν ως μαγνήτης για νέες εισ δους στην αγορά. Προσπαθώντας να κερδίσουν μερίδιο αυτών των κερδών, οι νεοεισερχ μενοι έχουν την τάση να τα διαβρώνουν. Σε ένα δυναμικ σ στημα της αγοράς, τα μονοπώλια βρίσκονται πάντα υπ απειλή. Ο τρ πος με τον οποίον οι επιχειρήσεις προστατε ουν μια θέση μονοπωλίου ή τη θέση τους στην αγορά. 4. Ανάλυση των αγορών ολιγοπωλίου, που ελάχιστες εταιρείες κατέχουν σημαντικ μερίδιο της αγοράς ª ÁÂıÔ ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË ÂÁÔÓfiÙ O«ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ» αποτελεί χαρακτηριστικ στοιχείο πολλών τμημάτων της οικονομίας. Στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροσκαφών και πετρελαίου, η μεγάλη κλίμακα αποτελεί τον καν να και χι την εξαίρεση. Τα καταστήματα Wal-Mart απασχολο ν περισσ τερο απ 1 εκατομμ ριο εργαζομένους ένα εργατικ δυναμικ που ξεπερνά το 1/2 του συνολικο εργαζ μενου πληθυσμο μιας μικρής χώρας πως η Ιρλανδία. Μεταξ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που απασχολο ν τους περισσ τερους εργαζομένους, τα ον ματα της Daimler, της Siemens και της Unilever έχουν μπει σε λα τα νοικοκυριά (Πίνακες 6.1 και 6.2), πως και οι κρατικές εταιρείες επικοινωνιών και μεταφορών. Πριν απ τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης, ο αριθμ ς των εργαζομένων σε καθεμία απ τις εταιρείες εθνικών σιδηροδρ μων του Ην. Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας ξεπερνο σε τις Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες ορίζονται ως επιχειρήσεις που απασχολο ν το πολ 500 άτομα. Το 1993, υπήρχαν 17 εκατομμ ρια τέτοιες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Παρ τι αποτελο ν ένα μικρ μέρος μ νο του συνολικο αριθμο των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας που ορίζονται ως επιχειρήσεις με περισσ τερους απ 500 εργαζομένους, αντιστοιχο σαν στο 28% του συνολικο εργατικο δυναμικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπηρεσίες και τη βιομηχανία 1.Οι 1. European Network for SME Research, The European Observatory for SME Third Annual Report (Brussels, 1995). 168

3 π 6.1 È Î ÌÂÁ Ï ÙÂÚ ÂÙ ÈÚ  ÙÔ ÎfiÛÌÔ 1999 ÚÁ fiìâóôè ( ÈÏÈ Â ) ŒÛÔ ( È ÌÂÚ. ÔÏ ÚÈ ) 1. Sinopec ,8 2. State Power ,0 3. Ù ÛÙ Ì Ù Wal-Mart ,8 4. Δ ÚÔÌÂ Ô ,7 5. μèôìë ÓÈÎ Î È ÌappleÔÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙË Ó ,1 6. ΔËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ÙË Ó ,5 7. ÁÚÔÙÈÎ ΔÚ appleâ ÙË Ó ,1 8. Daimler Chrysler ,9 9. Siemens ,3 10. Hitachi ,8 : Global Fortune 500, Fortune (πô ÏÈÔ 2000). π 6.2 È ÎÔÚ Ê ÔÈ ÈÔÌË ÓÈÎÔ ÂÚÁÔ fiùâ ÙË ÚÒappleË, Siemens Daimler- Benz Unilever Philips Electronic Volkswagen Fiat Nestle Deutsche Telekom Asea Brown Boveri (ABB) Vivendi : πûùôûâï Â ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. ÚÈıÌfi ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ επιχειρήσεις που απασχολο ν έως και εννέα άτομα (πολ μικρές επιχειρήσεις) απασχολο ν 32 εκατομμ ρια εργαζομένους ή το 1/3 του συν λου. Η παρουσία των πολ μικρών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονη στον τομέα του λιανικο εμπορίου, τις κατασκευές και τις προσωπικές υπηρεσίες (Πίνακας 6.3). Τα στοιχεία του Πίνακα 6.4 δείχνουν τι η αναλογία του εργατικο δυναμικο που απασχολείται στις μεγάλες επιχειρήσεις (500+ εργαζ μενοι) έχει την τάση να ποικίλλει αισθητά μεταξ των διαφ ρων ευρωπαϊκών κρατών. Στη Γερμανία το 43% των εργαζομένων απασχολείται σε τέτοιες επιχειρήσεις, ενώ στις μεσογειακές χώρες, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, το αντίστοιχο ποσοστ είναι μ λις 21%. Η Ιταλία παραμένει μια ιδιάζουσα περίπτωση. Εκπροσωπώντας τη φήμη 169

4 π 6.3 Ï ÛÙÈÎfiÙËÙ ˆ appleúô ÙËÓ ÙÈÌ Î È ÙÔ ÂÈÛfi ËÌ ÁÈ ÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ appleëúâûèòó ÚÈıÌfi ÔÏ ªÈÎÚ ªÂÛ Â ªÂÁ Ï ÓÔÏÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÌÈÎÚ apple Û fiïëûë ÚÈ Ú ( ÈÏÈ Â ) 0-9 (% ÌÂÚ ÈÔ) (ÂÎ ÙÔÌ.) ÍfiÚ ÍË ,3 ÌÂÁ Ï ªÂÙ appleô ËÛË ,4 ÌÂÁ Ï - ÌÈÎÚÔÌÂÛ Â Ù ÛΠ,8 ÌÈÎÚfi/ÌÈÎÚ ÃÔÓ ÚÈÎfi ÂÌapplefiÚÈÔ ,6 ÌÈÎÚfi/ÌÈÎÚ È ÓÈÎ È ÓÔÌ ,1 ÌÈÎÚ ªÂÙ ÊÔÚ / ΔËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ,1 ÌÂÁ ÏÂ Ú ÁˆÁÈÎ ÌÂÁ Ï / appleëúâû  ,3 ÌÈÎÚ ÚÔÛˆappleÈÎ appleëúâû  ,8 ÌÈÎÚ ÓÔÏÔ ,6 : Úˆapple Îfi ÎÙ Ô ŒÚÂ Ó ªÈÎÚÔÌÂÛ ˆÓ appleè ÂÈÚ ÛˆÓ, The European Observatory for SMEs Annual Report (Zoetermeer, The Netherlands). π 6.4 ªÂÚ ÈÔ apple Û fiïëûë ÙˆÓ ÌÂÁ ÏˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ªÂÚ ÈÔ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÛÙËÓ apple Û fiïëûë Ì ÛË ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ (% appleôûôûùfi) μ ÏÁÈÔ Ó ÏÏ ÂÚÌ Ó ÏÏ πúï Ó πù Ï Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ÏÏ Ó ÔÚÙÔÁ Ï πûapple Ó Ó. μ Û ÏÂÈÔ : Úˆapple Îfi ÎÙ Ô ŒÚÂ Ó ªÈÎÚÔÌÂÛ ˆÓ appleè ÂÈÚ ÛˆÓ, The European Observatory for SMEs Fifth Annual Report (Zoetermeer, The Netherlands, ÎÙÒ ÚÈÔ 1997). 170

5 της ως πατρίδα του τομέα των δυναμικών και επιτυχημένων μικρών επιχειρήσεων, το ποσοστ των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολο ν λιγ τερο απ 500 άτομα, ανέρχεται σε 80%. Η πλειον τητα των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι μικρές. Οι επιχειρήσεις με λιγ τερο απ 500 εργαζομένους αντιστοιχο ν στο 50% της απασχ λησης του ιδιωτικο τομέα. Η μεγάλη πλειον τητα των αμερικανικών επιχειρήσεων παρουσιάζει πωλήσεις κάτω απ 10 εκατομμ ρια δολάρια ετησίως 2. ΔÔ Ì ÁÂıÔ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, Ô Â ÎÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË Î È Ë Ó ÌË ÛÙËÓ ÁÔÚ Mια πρ χειρη εικ να της σχετικής δ ναμης των ανταγωνιστικών δυνάμεων στην οικονομία μπορεί να πάρει κανείς αν εξετάσει την αναλογία των μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις μεγάλες. Ας ξεκινήσουμε με την υπ θεση τι οι τομείς που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμ μικρών επιχειρήσεων είναι πιο πιθαν να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής αγοράς απ,τι οι τομείς στους οποίους κυριαρχο ν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Με βάση την παραπάνω υπ θεση, εφ σον το 72% του εργατικο δυναμικο της ΕΕ απασχολείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορο με να συναγάγουμε τι το 72% της συνολικής δραστηρι τητας της αγοράς προσεγγίζει τις συνθήκες της ανταγωνιστικής αγοράς και το υπ λοιπο 28% μπορεί να θεωρηθεί μονοπωλιακ. Ο δείκτης αυτ ς, ωστ σο, είναι αρκετά χοντρικ ς, καθώς, αφεν ς οι μεγάλες επιχειρήσεις σε γενικές γραμμές δεν είναι ασ μβατες με τον ανταγωνισμ, αφετέρου η επικράτηση των μικρών επιχειρήσεων δεν εγγυάται τον ανταγωνισμ. Μια άλλη προσέγγιση είναι να επικεντρωθο με στους δείκτες συγκέντρωσης. Οι δείκτες συγκέντρωσης είναι ένα σ νηθες μέσο μέτρησης του βαθμο αγοραίας δ ναμης σε επίπεδο κλάδου. Οι δείκτες αυτοί μετρο ν το ποσοστιαίο μερίδιο των μεγαλ τερων επιχειρήσεων στο συνολικ κ κλο εργασιών ή την απασχ ληση. Ένας δείκτης C4 με 70% π.χ., δείχνει τι οι τέσσερις μεγαλ τερες επιχειρήσεις αντιστοιχο ν στο 70% των συνολικών πωλήσεων. Το C10 με 85%, δείχνει τι οι δέκα μεγαλ τερες εταιρείες αντιστοιχο ν στο 85%, της συνολικής παραγωγής του κλάδου. Ο δείκτης συγκέντρωσης είναι ένα σ νηθες μέτρο του βαθμο της αγοραίας (ή μονοπωλιακής) δ ναμης σε έναν κλάδο 3. Κάποια τυπικά παραδείγματα των πληροφοριών που εκφράζονται με αυτ ν τον τρ πο είναι οι εξής: έξι επιχειρήσεις (Polygram, Sony, EMI, Warner, BMG και RCA) αντιστοιχο σαν στο 80% των πα- 2. William SHEPHERD, The Economics of Industrial Organization (Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1990), σ Έχουν προταθεί πολλοί τρ ποι μέτρησης. Ο δείκτης Hirschman-Herfindahl π.χ., μετρά το βαθμ μονοπωλιακής δ ναμης ως το άθροισμα των μεριδίων αγοράς στο τετράγωνο λων των επιχειρήσεων του κλάδου. Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι σ νθετοι δείκτες, κανένας μως δεν έχει αποδειχτεί ανώτερος απ τους καθιερωμένους δείκτες συγκέντρωσης. Ο δείκτης ΗΗΙ χρησιμοποιείται συχνά στις ΗΠΑ, ενώ ο δείκτης συγκέντρωσης χρησιμοποιείται κυρίως στην ΕΕ. 171

6 γκ σμιων πωλήσεων της μουσικής βιομηχανίας στα μέσα της δεκαετίας του 90, ενώ μία επιχείρηση (Unilever) αντιστοιχεί στο 40% της παγκ σμιας αγοράς διανομής τσαγιο. Τα συμπεράσματα που βασίζονται στους δείκτες συγκέντρωσης έχουν κάποια μειονεκτήματα.αρχικά, υπερεκτιμο ν το βαθμ αγοραίας δ ναμης, καθώς αγνοο ν την έκθεση ακ μη και των μεγαλ τερων επιχειρήσεων και των πιο συγκεντρωμένων κλάδων στον ξένο ανταγωνισμ. Σε έναν κ σμο ελε θερου εμπορίου και κινητικ τητας των ξένων επενδ σεων, οι ισχυρ τερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορο ν πλέον να αντιμετωπίζουν την εγχώρια αγορά τους ως ασφαλή. Οι εγχώριες πωλήσεις αντιμετωπίζουν σκληρ ανταγωνισμ απ την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ απ τη μία πλευρά και απ τις πρ σφατα βιομηχανοποιημένες χώρες απ την άλλη. Ο παγκ σμιος ανταγωνισμ ς έχει επηρεάσει επίσης τους γίγαντες της αμερικανικής αγοράς πως την General Motors, την General Electric και την IBM. Ένα σημαντικ ποσοστ της γκάμας των προϊ ντων αυτών των επιχειρήσεων πωλείται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές. Η ισχυρή αγοραία δ ναμη της ΙΒΜ στις κεντρικές μονάδες Η/Υ, για παράδειγμα, δεν επεκτείνεται σε άλλα προϊ ντα της πως οι προσωπικοί υπολογιστές και το software. Για το λ γο αυτ ν, τα υψηλά εγχώρια μερίδια αγοράς μπορεί να είναι παραπλανητικ ς δείκτης της αγοραίας δ ναμης. Το γεγον ς αυτ είναι ιδιαίτερα σημαντικ στην περίπτωση των μικρών ανοιχτών οικονομιών. Το μικρ τους μέγεθος σημαίνει τι ο δείκτης συγκέντρωσης μπορεί να είναι υψηλ ς. Το γεγον ς τι είναι ανοιχτές σημαίνει τι είναι εκτεθειμένες πολ περισσ τερο στον ανταγωνισμ απ,τι υποδεικν ουν οι δείκτες συγκέντρωσης. Έτσι, ένας υψηλ ς δείκτης συγκέντρωσης σε έναν τομέα είναι αναγκαία, αλλά χι ικανή συνθήκη μονοπωλιακής δ ναμης (Ένθετο 6.1). Κάποιος βαθμ ς υποεκτίμησης της δ ναμης στην αγορά προκ πτει απ το γεγον ς τι πολλές μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται κάτω απ τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο μιας μεγαλ τερης εταιρείας. Μια επιχείρηση ορίζεται ως η μικρ τερη μονά- π 6.5 È ÚıÚˆÛË ÁÔÚ ÛÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ, ªÂÚ ÈÔ Î ıâ Î ÙËÁÔÚ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÂÈÛfi ËÌ (appleôûôûùè ÌÂÚ È ) ı Úfi ÌÔÓÔappleÒÏÈÔ 6,2 3,1 2,5 Ú Ú Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË 5,0 5,0 2,8 ı Úfi ÔÏÈÁÔappleÒÏÈÔ Á 36,4 35,6 18,0 appleôùâïâûì ÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ 52,4 56,3 76,7 ËÌÂÈÒÛÂÈ : ( ) ı Úfi ÌÔÓÔappleÒÏÈÔ: Ì ÂappleÈ Â ÚËÛË È ı ÙÂÈ ÙÔ 100% ÙË ÁÔÚ. ( ) Ú Ú Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË: Ì ÂappleÈ Â ÚËÛË È ı ÙÂÈ ÙÔ % ÙË ÁÔÚ Î È ÂÓ ÂÈ ÎÔÓÙÈÓfi ÓÙ - apple ÏÔ. (Á) ı Úfi ÔÏÈÁÔappleÒÏÈÔ: ÔÈ Ù ÛÛÂÚÈ Î Ú Ú Â ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Û Ó ÛÌ ÓÂ Î Ù Ô Ó ÙÔ % ÙË ÁÔÚ. ( ) appleôùâïâûì ÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ : appleôïïô ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ, fiïôè Ì ÌÂÏËÙ ÌÂÚ È ÁÔÚ. : William SHEPHERD, Economics of Industrial Organization (London: Prentice Hall International, 1990). 172

7 Δ 6.1 ÚÓËÛË ÙˆÓ Î Ù Microsoft ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂÙ Í ÔÏ ÁˆÓ; ÌÈÎÚfi ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÛÂ Ó ÈÔÌË ÓÈÎfi ÎÏ Ô Â Ó È Ó ÁÎ ÏÏ fi È ÈÎ Ó Û Óı ÎË ÁÈ ÙËÓ apple ÚÍË ÁÔÚ Ó ÌË. Î ÙÔ ÁÔÚ Ó ÌË ÂÓ ÛËÌ ÓÂÈ Î Ù ÚËÛË ÁÔÚ Ó ÌË. È Ù Ô Ù ı Ì Ù Úı Ó ÛÙÔ appleúôûî ÓÈÔ Î Ù ÙËÓ ÂÎ Î ÛË ÙË applefiıâûë ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÌÂÙ Í ÙË Î ÚÓËÛË ÙˆÓ Î È ÙË Microsoft, Ë ÔappleÔ ÍÂÎ ÓËÛ ÙÔ 1998 applefi ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ Î ÚÓËÛË appleô Î Ù ıâûâ Ì Ó - ÛË ÛÙËÓ ÂÙ ÈÚ Microsoft, ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÙ ÈÚ software ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ Î Ù ÚËÛË ÁÔÚ Ó ÌË. ΔÔ Î ÚÈÔ ı Ì ÙË applefiıâûë Ù Ó Ë ÓÙ Ú ÛË ÙË Microsoft ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ browser Navigator appleô Ó appleù ÍÂ Ë Netscape. ÓÙÈ ÚÒÓÙ ÛÙËÓ appleâèï, Ë Microsoft Ó appleù Í ÙË ÈÎ ÙË ÌË Ó Ó ÙËÛË (Internet Explorer) Î È ÙËÓ appleúôû ÊÂÚ ˆÚ Ó. appleèappleï ÔÓ, ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÈÎ ÈÔÛ ÓË ÙˆÓ ÈÛ Ú ÛÙËΠfiùè Ë Microsoft Â Â Ó ÁÎ ÛÂÈ ÙÔ Î Ù ÛΠÛÙ /À Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÔ Ó ÙÔÓ Internet Explorer ˆ apple Ú - ÙËÙË appleúô applefiıâûë ÁÈ ÙËÓ applefiîùëûë ÙË ÂÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Windows (Ì appleâú appleùˆ- ÛË «Û Ó ÛÌÔ» ÙÔ Internet Explorer Î È ÙˆÓ Windows). ΔÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ ÙˆÓ Windows ÙË Microsoft Î ÚÈ Ú Â ÛÙËÓ ÁÔÚ appleúôûˆappleè- ÎÒÓ appleôïôáèûùòó. È 8 ÛÙÔ 10 appleôïôáèûù ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó Ì Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ. ΔÔ ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ OSX ÙÔ Mac ÙË Apple Â Ó È Ó ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ, ÂÓÒ Ë Linux Â Ó È ÓÂÔÂÈÛÂÚ fiìâóë ÛÙËÓ ÁÔÚ. ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi apple Ú ÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Î Ù ÛΠÛÙÒÓ appleúôûˆappleèîòó appleôïôáèûùòó, ÏÏ Î È ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ software appleô apple Ú ÁÔ Ó appleúô fióù fiappleˆ appleèó ÎÔÁÚ ÊÔÈ (spreadsheets) Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù. ÂÓ ÏfiÁˆ applefiıâûë ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ È ÊÔÚ ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ ÛÙÔÈ Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ Ó ÌÂÈ appleô Ô ËÁÔ Ó ÛÙÔ ÌÂÁ ÏÔ Ì ÁÂıÔ ÙˆÓ ÈÔÌË ÓÈÒÓ ËÏ Ù ÓÔÏÔÁ. - Á ÚfiÓÈ ÓˆÚ ÙÂÚ, Ô Î ıëáëù Brian Arthur ÙÔ Stanford Â Â Ó ÁÓˆÚ ÛÂÈ ÙÚ Ù ÙÔÈ ÛÙÔÈ Â : Ú ÈÎ ÎfiÛÙË Ô appleúòùô ÛÎÔ ÙˆÓ Windows ÛÙÔ ÈÛ ÛÙË Microsoft 50 ÂÎ ÙÔÌÌ - ÚÈ ÔÏ ÚÈ.  ÙÂÚÔ Î È ÔÈ ÂapplefiÌÂÓÔÈ ÛÎÔÈ Ù ÛÙÔ ÈÛ Ó 3 ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ Ô- Ï ÚÈ. appleôùâï ÛÌ Ù ÈÎÙ Ô fiûô appleâúèûûfiùâúôè Â Ó È ÔÈ Ú ÛÙÂ, ÙfiÛÔ appleèô appleèı Ófi Â Ó È Ì ÁÏÒÛÛ Ó appleúfiù appleô Ó Ó ÂÈ ıâ ˆ ÙÔ Î Ú Ú Ô appleúfiù appleô. appleôì Óˆ, fiûô appleâúèûûfiùâú ÙÔÌ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó ÙÔ appleúfiù appleô, ÙfiÛÔ appleèô Ú ÛÈÌÔ ı Á ÓÂÈ. È Î Ù Ó ÏˆÙ ÂÓfi appleúô fióùô ÎÂÚ Ô Ó applefi Ùfi fiù Ó ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó Î È ÏÏÔÈ Î Ù Ó ÏˆÙ. ÎÌ ıëûë ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ Ù appleúô fióù ËÏ Ù ÓÔÏÔÁ Â Ó È ÛÎÔÏ ÛÙË Ú ÛË. ΔÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ Â Ó È Ú ÈÎ ËÏfi, ÏÏ applefi ÂÎÂ Î È appleâèù ÚÂÈ ÂÙ È appleïò ÂÓËÌ ÚˆÛË ÁÈ ÙÈ ÙÂÏ ٠ ÂÍÂÏ ÍÂÈ (apple.. Ë ÂÎÌ ıëûë ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ Word Ë ÂÎapple  ÛË ÙˆÓ appleèïfiùˆó Û ÂÚÔappleÏ Ó Ù appleô Airbus). Ù ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌ Â ÎÏ Ì Î ÂÓÂÚÁÔ Ó ˆ ÊÚ ÁÌfi ÂÈÛfi Ô ÁÈ Î ıâ ÓÂÔÂÈÛÂÚ fiìâ- ÓÔ Î È ÂÍËÁÔ Ó ÁÈ Ù ÔÈ appleúˆùâúá Ù ÂÓfi ÙÔÌ Â Ó È ÛÎÔÏÔ Ó ÂÎÙÔappleÈÛÙÔ Ó. ΔÔ ÊÚ ÁÌ ÂÈÛfi Ô ÙÔ ÔappleÔ Ô Î ÙËÁÔÚ ıëîâ appleˆ  ÓfiËÛ ÙË Microsoft ÔÓÔÌ ÛÙËΠÊÚ ÁÌfi ÂÊ ÚÌÔÁÒÓ. ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ ÈfiÙÈ Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù appleúôûê ÚÔ Ó Í ÛÙÔÓ Î Ù Ó ÏˆÙ Ì Ûˆ ÙÚÂ Ô ÛÒÓ ÂÊ ÚÌÔÁÒÓ. ÊfiÛÔÓ Ë Ó appleù ÍË ÙÔ software ÛÙÈ Â- Ê ÚÌÔÁ appleâúèï Ì ÓÂÈ ËÏ ÂÊ apple Í ÎfiÛÙË Î Ù ÙËÓ appleúôâùôèì Û, ÏÏ ÌËÏ ÔÚÈ - 173

8 Δ 6.1 ( Ó ÂÈ ) Î ÎfiÛÙË apple Ú ÁˆÁ Î È È ÓÔÌ, fiûôè Ó appleù ÛÛÔ Ó ÙÈ Ó Â ÂÊ ÚÌÔÁ Ô Ó Î ÓËÙÚÔ Ó ÂÚÁ ÛÙÔ Ó ÁÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ Ì ÙÔ appleâúèûûfiùâúô Ú ÛÙÂ. ŒÙÛÈ, Ù apple - ÁÈ ÎfiÛÙË ı ÌappleÔÚ ÛÔ Ó Ó Ó ÎÙËıÔ Ó applefi ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚËÛÙÒÓ. Ùfi ÙÔ appleôù ÏÂÛÌ Â͈ÙÂÚÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÂÓ Û Û ÙË Ó ÌË ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂappleÈ Â ÚËÛË, ÙË Microsoft, Î È ÂappleÈ Â ÓˆÛ ÙË ı ÛË ÙˆÓ apple Ú ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎÒÓ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ. È appleâ ı ÓÔÈ ÙˆÓ ÓÙÈÌÔÓÔappleˆÏÈ ÎÒÓ Ú ÒÓ ÙˆÓ appleôûù - ÚÈÍ Ó fiùè Ë ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË ÙÔ Internet browser ÙË Microsoft ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÙË Û ÛÙËÌ appleôùâïô Û ı ÌÈÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ Internet software. ŒÙÛÈ, Ë ÌÔÓÔappleˆÏÈ Î Ó ÌË ÛÂ Ó ÙÌ Ì ÙË ÁÔÚ (Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù ) ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ ÛË ÙË Î ÚÈ Ú Û ÏÏ ÙÌ Ì Ù fiappleˆ ÙÔ Internet software. Ó ÔÏ - ÁÔÈ, Ë Microsoft Î Ù ÊÂÚÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÈ Â͈ÙÂÚÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ Â ÈÎÙ Ô ÁÈ Ó - ÛÎ ÛÂÈ Î ÚÈ Ú ÛÙËÓ ÁÔÚ Î È Ó appleôîïâ ÛÂÈ applefi Ù Ó ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ. applefiıâûë Ù ı ÙÂÈ Ó ÏËÌÌ. applefi ÙË Ì, Ë ÁÔÚ Ó ÌË ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ - ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÁÈ ÙËÓ appleôì ÎÚ ÓÛË ÙˆÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ì appleúô Ï ÈÌÂ Ì - ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌÂ Û Ó appleâèâ ÁÈ ÙËÓ ÙÈÌ Î È ÙËÓ appleôèfiùëù. applefi ÙËÓ ÏÏË, fiappleˆ ψÛÂ Ô È ı ÓˆÓ Ì Ô ÏÔ ÙË Microsoft Bill Gates, Ë Î ÂÚÓËÙÈÎ Ú ıìèûë ÌappleÔÚÂ Ó appleâúèôú - ÛÂÈ ÙËÓ Î ÈÓÔÙÔÌ. Àapple Ú Ô Ó ÙÚÂÈ appleèı Ó apple ÓÙ ÛÂÈ Û ٠٠ÂappleÈ ÂÈÚ Ì Ù : ( ) Ó ÌËÓ Î ÓÂÈ Î Ó ٠appleôùâ, appleôûùëú ÔÓÙ fiùè Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È Ë Î Ï ÙÂÚË Î Ù ÛÙ ÛË applefi appleô Ë appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ, ( ) Ó Á ÓÂÈ Ú ıìèûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î È ÙˆÓ Ù ÎÙÈÎÒÓ ÙË Microsoft, (Á) È Ûapple ÛË ÙË Microsoft ÛÂ Ô Í ˆÚÈÛÙ ÂÙ ÈÚ  ÁÈ Ó ËÌÈÔ ÚÁËı ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi. È applefi ÂÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ È ÛÙ ÓÙ È, ÏÏ Ë ÂappleÈÏÔÁ ÙË appleú Í ÂÈ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ appleôîïâèûùâ, ÂÓÒ Ë Ú ıìèûë Ú ÛÎÂÈ ÂÏ ÈÛÙÔ appleôûùëúèîù. : Brian ARTHUR, «Increasing returns and the new world of business», Harvard Business Review, πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ 1996Ø Findings of fact (5/11/99) USA v. Microsoft (www.usdoj.gov)ø R. SCHMALENSEE, Direct testimony in USA v. Microsoft (www.microsoft.com). δα που αποτελεί ξεχωριστ νομικ πρ σωπο. πως είδαμε ήδη στην περίπτωση της Asea Brown Boveri, οι μητρικές εταιρείες συχνά υποδιαιρο ν εσκεμμένα τις εργασίες τους σε ημιαυτ νομες επιχειρήσεις ως μέσο αποφυγής των οργανωτικών αρνητικών οικονομιών κλίμακας. Η διαπραγματευτική δ ναμη των μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να υποεκτιμηθεί αν οι μικρές θυγατρικές εταιρείες της θεωρηθο ν εσφαλμένα πλήρως αυτ νομες οντ τητες. Η συγκέντρωση είναι πάντοτε μεγαλ τερη αν υπολογιστεί με βάση το μέγεθος των επιχειρηματικών ομίλων αντί το μέγεθος των επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να ληφθο ν υπ ψη οι επίσημοι και ανεπίσημοι δεσμοί μεταξ των μεγάλων προμηθευτών και των προμηθευτών λιανικής σε κάποιους τομείς, οι οποίοι μπορεί να δίνουν λανθασμένη εντ πωση για το βαθμ ανταγωνισμο. Τα McDonalds, τα βενζινάδικα και οι «αλυσίδες» παμπ στο Ην. Βασίλειο είναι εκτεθειμένα σε πολ λιγ τερο ανταγωνισμ απ,τι φαίνεται. Η εκτίμηση του «βαθμο» του ανταγωνισμο σε μια οικονομία, επομένως, δεν μπορεί να αποφασιστεί βάσει εν ς απλο τ που. Μια ευρεία επισκ πηση που βα- 174

9 σίζεται στην ανάλυση του μεγέθους των επιχειρήσεων και τους δείκτες συγκέντρωσης υποδεικν ει τι το 75% των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών μπορο ν να χαρακτηριστο ν «αποτελεσματικά» ανταγωνιστικές. Αυτ σημαίνει τι περιλαμβάνουν περισσ τερους απ τέσσερις ανταγωνιστές με μικρά (< 50%) μερίδια αγοράς. Με αυτή την έννοια, σχετικά υψηλ ς και αποτελεσματικ ς ανταγωνισμ ς επικρατεί στους κλάδους χονδρικο και λιανικο εμπορίου, τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ακινήτων. Αυτ αφήνει το υπ λοιπο 25% των δραστηριοτήτων της αγοράς να πραγματοποιείται με μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές δομές. Οι καθαρά ολιγοπωλιακοί κλάδοι, οι οποίοι ορίζονται ως οι κλάδοι που οι τέσσερις κυρίαρχες επιχειρήσεις διαθέτουν % της αγοράς και μεταξ των οποίων η συνενν ηση είναι «σχετικά ε κολη», αντιστοιχο σαν σε 18% της συνολικής δραστηρι τητας της αγοράς το 1980 σε σ γκριση με 36% το Παραδείγματα ολιγοπωλίου στην αμερικανική οικονομία αποτελο ν τα corn-flakes, τα αναψυκτικά, τα τσιγάρα, ο χαλκ ς και τα σαπο νια. Οι εξορυκτικές βιομηχανίες εμφανίζονται, κατά περίεργο τρ πο, περισσ τερο α- νταγωνιστικές στις ΗΠΑ απ,τι στην Ευρώπη. «ŒÓ Î appleèù ÏÈÛÙ apple ÓÙÔÙ ÛÎÔÙÒÓÂÈ appleôïïô» Το μερίδιο των μεγάλων επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηρι τητα αντί να αυξάνεται με τον καιρ μοιάζει να μειώνεται. Η συνολική απασχ ληση στις 500 μεγαλ τερες αμερικανικές εταιρείες μειώθηκε απ περισσ τερο απ 14 εκατομμ ρια το 1984 σε 12 εκατομμ ρια το 1994, διάστημα κατά το οποίο η απασχ ληση στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις διπλασιάστηκε σε περισσ τερο απ 6 εκατομμ ρια απασχολουμένους 4.Τα στοιχεία για το Ην. Βασίλειο δείχνουν μια παρ μοια εικ να. Ενώ μεταξ του 1935 και της δεκαετίας του 70 το μερίδιο των 100 μεγαλ τερων βρετανικών εταιρειών στο συνολικ μεταποιητικ προϊ ν αυξήθηκε απ 24% σε 41%, ο δείκτης συγκέντρωσης μειώθηκε σημαντικά στη δεκαετία του 80, ειδικά αν ληφθεί υπ ψη η αυξαν μενη έκθεση της βρετανικής αγοράς στο εξωτερικ εμπ ριο 5. Αυτ αντικατοπτρίζεται στο ποσοστ των Βρετανών που εργάζονται σε επιχειρήσεις του μεταποιητικο τομέα με λιγ τερους απ 200 εργαζομένους, το οποίο αυξήθηκε απ 27% σε 39% μεταξ 1976 και Τα στοιχεία που διαθέτει η Διε θυνση Απογραφής των ΗΠΑ δείχνουν τι το μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων (< 500 εργατικ δυναμικ ) στη συνολική απασχ ληση μεταποίησης αυξήθηκε απ 24% το 1972 σε 38% το «Outsourced and out of luck», Business Week (17 Ιουλίου 1995). 5. Roger CLARKE, «Trends in concentration in UK manufacturing » στο έργο των M. CASSON και J. CREEDY (eds.), Industrial Concentration and Economic Inequality (Aldershot: Edward Elgar, 1993). Επίσης, S.J. PRAIS, The Evolution of the Giant Firm in Great Britain (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). 6. William J. DENNIS Jr, Bruce D. PHILLIPS και Edward STARR, «Small business job creation: The findings and their critics», Business Economics (Ιο λιος 1994), σ

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ Úˆapple ÎÔ Ú ÙËÚËÙËÚ Ô ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ

Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ Úˆapple ÎÔ Ú ÙËÚËÙËÚ Ô ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ Úˆapple Îfi Ú ÙËÚËÙ ÚÈÔ ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ Úˆapple ÎÔ Ú ÙËÚËÙËÚ Ô ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ Ù ÛÈ ÎıÂÛË 2002 ÕÌÂÛË ÚÒappleË Â Ó È ÌÈ appleëúâû appleô Û ÔËı Ó ÚÂ ÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου NOKES και GREENWOOD Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου Ο γρήγορος τρ πος για να υλοποιηθεί το έργο έγκαιρα και στο πλαίσιο του προϋπολογισµο applefiï ÙÔ Ô ËÁfi È Â ÚÈÛË ÚÁÔ NOKES και GREENWOOD applefiï

Διαβάστε περισσότερα

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό À ø π Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 98 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Εισαγωγή 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ &. ΣΑΚΚΑ 1.2. Σχεδιάζοντας µια ευρωπαϊκή έρευνα για τα αγ ρια στην εφηβεία. ΣΑΚΚΑ & Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ.

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ. À ø π Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 AÚ. Ê ÏÏÔ 210 Σ H M E PA ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ Ανοικτό το κόμμα για συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση «Για τέσσερεις λόγους πήραμε την απόφαση για κατά βούληση στις προεδρικές»,

Διαβάστε περισσότερα

O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο

O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.735 Àƒø 1,30 TPITH 10 MA OY 2011 www.enet.gr È Ô Ó Ë Î ÂÚÓËÙÈÎ ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ù ÛÎÏËÚfiÙÂÚ Ì ÙÚ appleô Ú ÔÓÙ È O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο apple ΈÓÛÙ ÓÙ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΗΚΟ δεν φεύγει από την κυβέρνηση Αποχώρηση του κόμματος θα ισοδυναμούσε με πολιτικό πραξικόπημα, τονίζει στην «Κ» ο Μάριος Καρογιάν

Το ΔΗΚΟ δεν φεύγει από την κυβέρνηση Αποχώρηση του κόμματος θα ισοδυναμούσε με πολιτικό πραξικόπημα, τονίζει στην «Κ» ο Μάριος Καρογιάν À ø π Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 102 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7 PROT.-PERIEXOMENA.TELIKO.5 23-07-12 12:50 ÂÏ XII ÂÚÈÂ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ xxvii xxv KEºA AIO 1 æ ÔÏÔÁ : Δ Ù È Í ÏÈÍË ÌÈ appleèûù ÌË 1 È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù

Διαβάστε περισσότερα

Δ Àƒπ. appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ

Δ Àƒπ. appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ À ø π Κυριακή 3 Απριλίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 127 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ Αθλητισμός, σελ. 11 Οικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

Καθ οδόν προς την κάλπη

Καθ οδόν προς την κάλπη À ø π Κυριακή 22 Μαΐου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 135 O N L I N E ÂÓËÌ ÚˆÛË Η «Κ» ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Συνεχής ενημέρωση για τις εκλογές Επιτελείο συντακτών της «Κ» θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΣ 2012 À ø π Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 214 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοίχημα η αυτοδυναμία Κρίσιμη μάχη με όλα τα σενάρια ανοικτά για την επόμενη μέρα

Στοίχημα η αυτοδυναμία Κρίσιμη μάχη με όλα τα σενάρια ανοικτά για την επόμενη μέρα πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 49 ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Διαφωνίες για τα πυρά Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÃÃà ÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2000 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË apple Ú ÔÓÙ È applefi ÙÔ Internet Ì Ûˆ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÓ Y Ú ÔÈ ÂÓ ÔÎ ÂÚÓËÙÈÎ ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ

ÂÚÓ Y Ú ÔÈ ÂÓ ÔÎ ÂÚÓËÙÈÎ ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ ΣABBATO 17 ΔEKEMBPIOY 2011 www.enet.gr ΕΤΟΣ 37ο Αρ. φύλλου 10.914 1,50 (ΜΕ BIBΛIO 3,00 ) ÂÚÓ Y Ú ÔÈ ÂÓ ÔÎ ÂÚÓËÙÈÎ ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ Y OYP OI ME TO MYA O THN KA H TA Ó ÌÂÙ ÙÔ ÏÏÔ ÓÔ ÁÔ Ó Ù Ì Ùˆapple ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎfiÏappleÔ ÌÂ Ù π.ã.

ΔÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎfiÏappleÔ ÌÂ Ù π.ã. K ÛˆÓ Â Ó È... Î È appleâúó 26 IOY IOY 2009 ñ ºY O 1.642 ñ appleâú Ô Ô B EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô Δƒπ ª À º ƒ À. 5,5 Δ. B π π Δ

Διαβάστε περισσότερα

º π π Δ Àμ ƒ, À μ π π Δ Δ ª π. Ερχονται μέτρα. για την οικοδομή. ËÌ. ÙÌ Ó Ë Â Â appleúô Ó ÁÁÂ ÏÂÈ Ù ÊÔÓÈÎ ÙÔ Û È ÙÚÂÈ ÒÚÂ appleúèó ÛÙÔ myspace.

º π π Δ Àμ ƒ, À μ π π Δ Δ ª π. Ερχονται μέτρα. για την οικοδομή. ËÌ. ÙÌ Ó Ë Â Â appleúô Ó ÁÁÂ ÏÂÈ Ù ÊÔÓÈÎ ÙÔ Û È ÙÚÂÈ ÒÚÂ appleúèó ÛÙÔ myspace. ΣΗΜΕΡΑ CD με τα 16 κορυφαία τραγούδια τους THE ANIMALS + MAZI TA ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣABBATO 11 ΑΠΡΙΛIOY 2009 ΕΤΟΣ 34ο Αρ. φύλλου 10.127 2,00 (ΜΕ CD 3,50 ) º π π Δ Àμ ƒ, À μ π π Δ Δ ª π Ερχονται μέτρα για την οικοδομή

Διαβάστε περισσότερα

Eλλειμματικής Προσοχής Yπερκινητικ τητας και Mαθησιακές Δυσκολίες

Eλλειμματικής Προσοχής Yπερκινητικ τητας και Mαθησιακές Δυσκολίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 H Προσχολική Περίοδος: Διαταραχή Eλλειμματικής Προσοχής Yπερκινητικ τητας και Mαθησιακές Δυσκολίες π ƒ ªª º πoà È Ù Ú ÏÏÂÈÌÌ ÙÈÎ ÚÔÛÔ ÀappleÂÚÎÈÓËÙÈÎfi- ÙËÙ OÚÈÛÌfi Î È X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÓÓÔÛËÚfiÙËÙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

12 φοροπροτάσεις για το νέο πακέτο

12 φοροπροτάσεις για το νέο πακέτο ΣΗΜΕΡΑ Ô HARD ROCK Û Ó ÓÙ ÙËÓ ÎÏ ÛÈÎ ÌÔ ÛÈÎ! DEEP + Ô ıú ÏÈÎfi Û ÁÎÚfiÙËÌ ÛÂ Ó ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi PURPLE ÈappleÏfi µúâ ÙÂ ÏÌappleÔ Ì! CD1 Û ÌÂÚ ÙÔ MAZI TA ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ENNEA Με περισσότερα κόµικς, διηγήµατα

Διαβάστε περισσότερα

PI EP ME E NIKH-ALPHA

PI EP ME E NIKH-ALPHA Ó ÓÙ ÍË ÛÙËÓ π π ª «ˆ Î ÓÂÈ ÙÂÚ ÛÙÈ Ï ıë» ª Àª- º ƒ πª ΣTO 2 Η ΑΛΛΗ OΨΗ: Tο ένθετο για την Tέχνη ~ ªUNOZ KAI SAMPAYO π π ª π π À π O O ƒ π ƒ H π ƒπ π ª À MIA OMI π ª Àà ΣABBATO 19 ΦEBPOYAPIOY 2011 www.enet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tα εκατομμύρια που δεν υπάρχουν

Tα εκατομμύρια που δεν υπάρχουν Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; www.enet.gr ΣABBATO 16 OKTΩBPIOY 2010 ΕΤΟΣ 36ο Αρ. φύλλου 10.577 1,50 HMEPA ª ñ ºπ ƒøª : TÔ facebook appleô Á apple ÌÂ Î È ÌÈÛÔ ÌÂ ñ«rzak», Ô

Διαβάστε περισσότερα

ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ. Àª π À

ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ. Àª π À ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ Àª π À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ı Ó Û Ï ÎÔÊÚ Ë- ÂÔÓÙÛ ÓË ÃÚÈÛÙ Ó ÎÂÏÏ Ô Ï ÓË ÂÔÓÙÛ ÓË ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ Àª π À µπµ π ª ƒ π ª ø π π ø µπµ πø À ƒ º π ƒπ

Διαβάστε περισσότερα

«Àƒ π», «JIN SODA», «EºTA MIKPOI KøPOI» TPIA ºANZIN IA NA E A ETE ΔIΠΛEΣ TIMEΣ ΣTA ΦAΓHTA KAI TPIΠΛEΣ ΣTA ΞENOΔOXEIA ME TON NEO NOMO

«Àƒ π», «JIN SODA», «EºTA MIKPOI KøPOI» TPIA ºANZIN IA NA E A ETE ΔIΠΛEΣ TIMEΣ ΣTA ΦAΓHTA KAI TPIΠΛEΣ ΣTA ΞENOΔOXEIA ME TON NEO NOMO ª ƒ ª Δ ENΘETO 2Η ΑΛΛΗ OΨΗ Δημοκρατίας αναγέννηση H Ú Aı Ó, ÌappleÓ ÛË ÁÈ ÁÎÚ ÊÈÎ Ófi ÂÏ «Àƒ π», «JIN SODA», «EºTA MIKPOI KøPOI» TPIA ºANZIN IA NA E A ETE POM OTIKH XEIPOYP IKH Δ Oº π ΔOY EI A KA TPA

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η πολιτεία 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η πολιτεία Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÚ ÙÔ. Ë Û ÛË ÎÚ ÙÔ Î È appleôï ÙË 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

æ ºπ ƒ π ø π ƒ À & ªª π πø π Ãøƒ & à π π ø π π ª & ªª I S S N 1 7 9 1-3 8 9 6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8

æ ºπ ƒ π ø π ƒ À & ªª π πø π Ãøƒ & à π π ø π π ª & ªª I S S N 1 7 9 1-3 8 9 6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 I S S N 1 7 9 1-3 8 9 6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Η Ε Κ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν æ ºπ ƒ π ø π ƒ À & ªª π πø π Ãøƒ &

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα