κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος"

Transcript

1 K E º π π ªπ Δ ƒ π À ª 6 ÈÛ ÁˆÁ OΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙχειρηματικής ζωής. Παρ λο που η ένταση της ανταγωνιστικής πίεσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του κλάδου και το στάδιο του επιχειρηματικο κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος που παρουσιάστηκε στο προηγο μενο κεφάλαιο. Τα υψηλά κέρδη προσελκ ουν νέες εισ δους στην αγορά, ενώ οι ζημίες οδηγο ν σε αποχωρήσεις. Η μεταβολή των τιμών δεν μπορεί να γίνει με ρεαλιστικ τρ πο χωρίς να ληφθο ν υπ ψη τα «επίπεδα τιμών» της αγοράς, και ο τω καθεξής. Μια άλλη σημαντική πλευρά της επιχειρηματικής πραγματικ τητας είναι η δ ναμη στην αγορά (market power). Μέχρι στιγμής, υποθέσαμε τι οι εταιρείες κατέχουν αμελητέα δ ναμη στην αγορά. Κάθε επιχείρηση είναι τ σο μικρή σε σχέση με το συνολικ μέγεθος της αγοράς, ώστε θεωρεί την τρέχουσα τιμή «δεδομένη» και μπορεί να αγνοήσει άφοβα τις αντιδράσεις των άλλων επιχειρήσεων στις πωλήσεις ή την τιμολογιακή πολιτική της. Άλλωστε, οι (χωρίς κανένα συντονισμ ) παραγωγοί είναι τ σο πολλοί που η αλληλεξάρτηση αυτή είναι ανάξια λ γου. Η υπ θεση αυτή έχει πλέον αμφισβητηθεί. Οι εταιρείες διαθέτουν μονοπωλιακή δ ναμη, ή δ ναμη στην αγορά. Αντικείμενο του παρ ντος κεφαλαίου, είναι ο τρ πος χρήσης και διατήρησης αυτής της δ ναμης. 167

2 appleèûîfiappleëûë ÙÔ ÎÂÊ Ï Ô 1. Στοιχεία για το ποσοστ της οικονομικής δραστηρι τητας που μπορεί να χαρακτηριστεί μονοπωλιακή. 2. Ο τρ πος συμπεριφοράς των εταιρειών σε περιπτώσεις που διαθέτουν δ ναμη στην αγορά, η περίπτωση του μονοπωλίου μίας και μ νο εταιρείας, η πιο α- κραία περίπτωση δ ναμης στην αγορά, και σ γκριση μεταξ της περίπτωσης αυτής και της περίπτωσης του ανταγωνισμο. 3. Ο τρ πος με τον οποίον τα μονοπωλιακά κέρδη δρουν ως μαγνήτης για νέες εισ δους στην αγορά. Προσπαθώντας να κερδίσουν μερίδιο αυτών των κερδών, οι νεοεισερχ μενοι έχουν την τάση να τα διαβρώνουν. Σε ένα δυναμικ σ στημα της αγοράς, τα μονοπώλια βρίσκονται πάντα υπ απειλή. Ο τρ πος με τον οποίον οι επιχειρήσεις προστατε ουν μια θέση μονοπωλίου ή τη θέση τους στην αγορά. 4. Ανάλυση των αγορών ολιγοπωλίου, που ελάχιστες εταιρείες κατέχουν σημαντικ μερίδιο της αγοράς ª ÁÂıÔ ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË ÂÁÔÓfiÙ O«ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ» αποτελεί χαρακτηριστικ στοιχείο πολλών τμημάτων της οικονομίας. Στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροσκαφών και πετρελαίου, η μεγάλη κλίμακα αποτελεί τον καν να και χι την εξαίρεση. Τα καταστήματα Wal-Mart απασχολο ν περισσ τερο απ 1 εκατομμ ριο εργαζομένους ένα εργατικ δυναμικ που ξεπερνά το 1/2 του συνολικο εργαζ μενου πληθυσμο μιας μικρής χώρας πως η Ιρλανδία. Μεταξ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που απασχολο ν τους περισσ τερους εργαζομένους, τα ον ματα της Daimler, της Siemens και της Unilever έχουν μπει σε λα τα νοικοκυριά (Πίνακες 6.1 και 6.2), πως και οι κρατικές εταιρείες επικοινωνιών και μεταφορών. Πριν απ τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης, ο αριθμ ς των εργαζομένων σε καθεμία απ τις εταιρείες εθνικών σιδηροδρ μων του Ην. Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας ξεπερνο σε τις Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες ορίζονται ως επιχειρήσεις που απασχολο ν το πολ 500 άτομα. Το 1993, υπήρχαν 17 εκατομμ ρια τέτοιες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Παρ τι αποτελο ν ένα μικρ μέρος μ νο του συνολικο αριθμο των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας που ορίζονται ως επιχειρήσεις με περισσ τερους απ 500 εργαζομένους, αντιστοιχο σαν στο 28% του συνολικο εργατικο δυναμικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπηρεσίες και τη βιομηχανία 1.Οι 1. European Network for SME Research, The European Observatory for SME Third Annual Report (Brussels, 1995). 168

3 π 6.1 È Î ÌÂÁ Ï ÙÂÚ ÂÙ ÈÚ  ÙÔ ÎfiÛÌÔ 1999 ÚÁ fiìâóôè ( ÈÏÈ Â ) ŒÛÔ ( È ÌÂÚ. ÔÏ ÚÈ ) 1. Sinopec ,8 2. State Power ,0 3. Ù ÛÙ Ì Ù Wal-Mart ,8 4. Δ ÚÔÌÂ Ô ,7 5. μèôìë ÓÈÎ Î È ÌappleÔÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙË Ó ,1 6. ΔËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ÙË Ó ,5 7. ÁÚÔÙÈÎ ΔÚ appleâ ÙË Ó ,1 8. Daimler Chrysler ,9 9. Siemens ,3 10. Hitachi ,8 : Global Fortune 500, Fortune (πô ÏÈÔ 2000). π 6.2 È ÎÔÚ Ê ÔÈ ÈÔÌË ÓÈÎÔ ÂÚÁÔ fiùâ ÙË ÚÒappleË, Siemens Daimler- Benz Unilever Philips Electronic Volkswagen Fiat Nestle Deutsche Telekom Asea Brown Boveri (ABB) Vivendi : πûùôûâï Â ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. ÚÈıÌfi ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ επιχειρήσεις που απασχολο ν έως και εννέα άτομα (πολ μικρές επιχειρήσεις) απασχολο ν 32 εκατομμ ρια εργαζομένους ή το 1/3 του συν λου. Η παρουσία των πολ μικρών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονη στον τομέα του λιανικο εμπορίου, τις κατασκευές και τις προσωπικές υπηρεσίες (Πίνακας 6.3). Τα στοιχεία του Πίνακα 6.4 δείχνουν τι η αναλογία του εργατικο δυναμικο που απασχολείται στις μεγάλες επιχειρήσεις (500+ εργαζ μενοι) έχει την τάση να ποικίλλει αισθητά μεταξ των διαφ ρων ευρωπαϊκών κρατών. Στη Γερμανία το 43% των εργαζομένων απασχολείται σε τέτοιες επιχειρήσεις, ενώ στις μεσογειακές χώρες, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, το αντίστοιχο ποσοστ είναι μ λις 21%. Η Ιταλία παραμένει μια ιδιάζουσα περίπτωση. Εκπροσωπώντας τη φήμη 169

4 π 6.3 Ï ÛÙÈÎfiÙËÙ ˆ appleúô ÙËÓ ÙÈÌ Î È ÙÔ ÂÈÛfi ËÌ ÁÈ ÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ appleëúâûèòó ÚÈıÌfi ÔÏ ªÈÎÚ ªÂÛ Â ªÂÁ Ï ÓÔÏÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÌÈÎÚ apple Û fiïëûë ÚÈ Ú ( ÈÏÈ Â ) 0-9 (% ÌÂÚ ÈÔ) (ÂÎ ÙÔÌ.) ÍfiÚ ÍË ,3 ÌÂÁ Ï ªÂÙ appleô ËÛË ,4 ÌÂÁ Ï - ÌÈÎÚÔÌÂÛ Â Ù ÛΠ,8 ÌÈÎÚfi/ÌÈÎÚ ÃÔÓ ÚÈÎfi ÂÌapplefiÚÈÔ ,6 ÌÈÎÚfi/ÌÈÎÚ È ÓÈÎ È ÓÔÌ ,1 ÌÈÎÚ ªÂÙ ÊÔÚ / ΔËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ,1 ÌÂÁ ÏÂ Ú ÁˆÁÈÎ ÌÂÁ Ï / appleëúâû  ,3 ÌÈÎÚ ÚÔÛˆappleÈÎ appleëúâû  ,8 ÌÈÎÚ ÓÔÏÔ ,6 : Úˆapple Îfi ÎÙ Ô ŒÚÂ Ó ªÈÎÚÔÌÂÛ ˆÓ appleè ÂÈÚ ÛˆÓ, The European Observatory for SMEs Annual Report (Zoetermeer, The Netherlands). π 6.4 ªÂÚ ÈÔ apple Û fiïëûë ÙˆÓ ÌÂÁ ÏˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ªÂÚ ÈÔ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÛÙËÓ apple Û fiïëûë Ì ÛË ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ (% appleôûôûùfi) μ ÏÁÈÔ Ó ÏÏ ÂÚÌ Ó ÏÏ πúï Ó πù Ï Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ÏÏ Ó ÔÚÙÔÁ Ï πûapple Ó Ó. μ Û ÏÂÈÔ : Úˆapple Îfi ÎÙ Ô ŒÚÂ Ó ªÈÎÚÔÌÂÛ ˆÓ appleè ÂÈÚ ÛˆÓ, The European Observatory for SMEs Fifth Annual Report (Zoetermeer, The Netherlands, ÎÙÒ ÚÈÔ 1997). 170

5 της ως πατρίδα του τομέα των δυναμικών και επιτυχημένων μικρών επιχειρήσεων, το ποσοστ των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολο ν λιγ τερο απ 500 άτομα, ανέρχεται σε 80%. Η πλειον τητα των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι μικρές. Οι επιχειρήσεις με λιγ τερο απ 500 εργαζομένους αντιστοιχο ν στο 50% της απασχ λησης του ιδιωτικο τομέα. Η μεγάλη πλειον τητα των αμερικανικών επιχειρήσεων παρουσιάζει πωλήσεις κάτω απ 10 εκατομμ ρια δολάρια ετησίως 2. ΔÔ Ì ÁÂıÔ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, Ô Â ÎÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË Î È Ë Ó ÌË ÛÙËÓ ÁÔÚ Mια πρ χειρη εικ να της σχετικής δ ναμης των ανταγωνιστικών δυνάμεων στην οικονομία μπορεί να πάρει κανείς αν εξετάσει την αναλογία των μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις μεγάλες. Ας ξεκινήσουμε με την υπ θεση τι οι τομείς που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμ μικρών επιχειρήσεων είναι πιο πιθαν να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής αγοράς απ,τι οι τομείς στους οποίους κυριαρχο ν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Με βάση την παραπάνω υπ θεση, εφ σον το 72% του εργατικο δυναμικο της ΕΕ απασχολείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορο με να συναγάγουμε τι το 72% της συνολικής δραστηρι τητας της αγοράς προσεγγίζει τις συνθήκες της ανταγωνιστικής αγοράς και το υπ λοιπο 28% μπορεί να θεωρηθεί μονοπωλιακ. Ο δείκτης αυτ ς, ωστ σο, είναι αρκετά χοντρικ ς, καθώς, αφεν ς οι μεγάλες επιχειρήσεις σε γενικές γραμμές δεν είναι ασ μβατες με τον ανταγωνισμ, αφετέρου η επικράτηση των μικρών επιχειρήσεων δεν εγγυάται τον ανταγωνισμ. Μια άλλη προσέγγιση είναι να επικεντρωθο με στους δείκτες συγκέντρωσης. Οι δείκτες συγκέντρωσης είναι ένα σ νηθες μέσο μέτρησης του βαθμο αγοραίας δ ναμης σε επίπεδο κλάδου. Οι δείκτες αυτοί μετρο ν το ποσοστιαίο μερίδιο των μεγαλ τερων επιχειρήσεων στο συνολικ κ κλο εργασιών ή την απασχ ληση. Ένας δείκτης C4 με 70% π.χ., δείχνει τι οι τέσσερις μεγαλ τερες επιχειρήσεις αντιστοιχο ν στο 70% των συνολικών πωλήσεων. Το C10 με 85%, δείχνει τι οι δέκα μεγαλ τερες εταιρείες αντιστοιχο ν στο 85%, της συνολικής παραγωγής του κλάδου. Ο δείκτης συγκέντρωσης είναι ένα σ νηθες μέτρο του βαθμο της αγοραίας (ή μονοπωλιακής) δ ναμης σε έναν κλάδο 3. Κάποια τυπικά παραδείγματα των πληροφοριών που εκφράζονται με αυτ ν τον τρ πο είναι οι εξής: έξι επιχειρήσεις (Polygram, Sony, EMI, Warner, BMG και RCA) αντιστοιχο σαν στο 80% των πα- 2. William SHEPHERD, The Economics of Industrial Organization (Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1990), σ Έχουν προταθεί πολλοί τρ ποι μέτρησης. Ο δείκτης Hirschman-Herfindahl π.χ., μετρά το βαθμ μονοπωλιακής δ ναμης ως το άθροισμα των μεριδίων αγοράς στο τετράγωνο λων των επιχειρήσεων του κλάδου. Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι σ νθετοι δείκτες, κανένας μως δεν έχει αποδειχτεί ανώτερος απ τους καθιερωμένους δείκτες συγκέντρωσης. Ο δείκτης ΗΗΙ χρησιμοποιείται συχνά στις ΗΠΑ, ενώ ο δείκτης συγκέντρωσης χρησιμοποιείται κυρίως στην ΕΕ. 171

6 γκ σμιων πωλήσεων της μουσικής βιομηχανίας στα μέσα της δεκαετίας του 90, ενώ μία επιχείρηση (Unilever) αντιστοιχεί στο 40% της παγκ σμιας αγοράς διανομής τσαγιο. Τα συμπεράσματα που βασίζονται στους δείκτες συγκέντρωσης έχουν κάποια μειονεκτήματα.αρχικά, υπερεκτιμο ν το βαθμ αγοραίας δ ναμης, καθώς αγνοο ν την έκθεση ακ μη και των μεγαλ τερων επιχειρήσεων και των πιο συγκεντρωμένων κλάδων στον ξένο ανταγωνισμ. Σε έναν κ σμο ελε θερου εμπορίου και κινητικ τητας των ξένων επενδ σεων, οι ισχυρ τερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορο ν πλέον να αντιμετωπίζουν την εγχώρια αγορά τους ως ασφαλή. Οι εγχώριες πωλήσεις αντιμετωπίζουν σκληρ ανταγωνισμ απ την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ απ τη μία πλευρά και απ τις πρ σφατα βιομηχανοποιημένες χώρες απ την άλλη. Ο παγκ σμιος ανταγωνισμ ς έχει επηρεάσει επίσης τους γίγαντες της αμερικανικής αγοράς πως την General Motors, την General Electric και την IBM. Ένα σημαντικ ποσοστ της γκάμας των προϊ ντων αυτών των επιχειρήσεων πωλείται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές. Η ισχυρή αγοραία δ ναμη της ΙΒΜ στις κεντρικές μονάδες Η/Υ, για παράδειγμα, δεν επεκτείνεται σε άλλα προϊ ντα της πως οι προσωπικοί υπολογιστές και το software. Για το λ γο αυτ ν, τα υψηλά εγχώρια μερίδια αγοράς μπορεί να είναι παραπλανητικ ς δείκτης της αγοραίας δ ναμης. Το γεγον ς αυτ είναι ιδιαίτερα σημαντικ στην περίπτωση των μικρών ανοιχτών οικονομιών. Το μικρ τους μέγεθος σημαίνει τι ο δείκτης συγκέντρωσης μπορεί να είναι υψηλ ς. Το γεγον ς τι είναι ανοιχτές σημαίνει τι είναι εκτεθειμένες πολ περισσ τερο στον ανταγωνισμ απ,τι υποδεικν ουν οι δείκτες συγκέντρωσης. Έτσι, ένας υψηλ ς δείκτης συγκέντρωσης σε έναν τομέα είναι αναγκαία, αλλά χι ικανή συνθήκη μονοπωλιακής δ ναμης (Ένθετο 6.1). Κάποιος βαθμ ς υποεκτίμησης της δ ναμης στην αγορά προκ πτει απ το γεγον ς τι πολλές μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται κάτω απ τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο μιας μεγαλ τερης εταιρείας. Μια επιχείρηση ορίζεται ως η μικρ τερη μονά- π 6.5 È ÚıÚˆÛË ÁÔÚ ÛÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ, ªÂÚ ÈÔ Î ıâ Î ÙËÁÔÚ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÂÈÛfi ËÌ (appleôûôûùè ÌÂÚ È ) ı Úfi ÌÔÓÔappleÒÏÈÔ 6,2 3,1 2,5 Ú Ú Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË 5,0 5,0 2,8 ı Úfi ÔÏÈÁÔappleÒÏÈÔ Á 36,4 35,6 18,0 appleôùâïâûì ÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ 52,4 56,3 76,7 ËÌÂÈÒÛÂÈ : ( ) ı Úfi ÌÔÓÔappleÒÏÈÔ: Ì ÂappleÈ Â ÚËÛË È ı ÙÂÈ ÙÔ 100% ÙË ÁÔÚ. ( ) Ú Ú Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË: Ì ÂappleÈ Â ÚËÛË È ı ÙÂÈ ÙÔ % ÙË ÁÔÚ Î È ÂÓ ÂÈ ÎÔÓÙÈÓfi ÓÙ - apple ÏÔ. (Á) ı Úfi ÔÏÈÁÔappleÒÏÈÔ: ÔÈ Ù ÛÛÂÚÈ Î Ú Ú Â ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Û Ó ÛÌ ÓÂ Î Ù Ô Ó ÙÔ % ÙË ÁÔÚ. ( ) appleôùâïâûì ÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ : appleôïïô ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ, fiïôè Ì ÌÂÏËÙ ÌÂÚ È ÁÔÚ. : William SHEPHERD, Economics of Industrial Organization (London: Prentice Hall International, 1990). 172

7 Δ 6.1 ÚÓËÛË ÙˆÓ Î Ù Microsoft ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂÙ Í ÔÏ ÁˆÓ; ÌÈÎÚfi ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÛÂ Ó ÈÔÌË ÓÈÎfi ÎÏ Ô Â Ó È Ó ÁÎ ÏÏ fi È ÈÎ Ó Û Óı ÎË ÁÈ ÙËÓ apple ÚÍË ÁÔÚ Ó ÌË. Î ÙÔ ÁÔÚ Ó ÌË ÂÓ ÛËÌ ÓÂÈ Î Ù ÚËÛË ÁÔÚ Ó ÌË. È Ù Ô Ù ı Ì Ù Úı Ó ÛÙÔ appleúôûî ÓÈÔ Î Ù ÙËÓ ÂÎ Î ÛË ÙË applefiıâûë ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÌÂÙ Í ÙË Î ÚÓËÛË ÙˆÓ Î È ÙË Microsoft, Ë ÔappleÔ ÍÂÎ ÓËÛ ÙÔ 1998 applefi ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ Î ÚÓËÛË appleô Î Ù ıâûâ Ì Ó - ÛË ÛÙËÓ ÂÙ ÈÚ Microsoft, ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÙ ÈÚ software ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ Î Ù ÚËÛË ÁÔÚ Ó ÌË. ΔÔ Î ÚÈÔ ı Ì ÙË applefiıâûë Ù Ó Ë ÓÙ Ú ÛË ÙË Microsoft ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ browser Navigator appleô Ó appleù ÍÂ Ë Netscape. ÓÙÈ ÚÒÓÙ ÛÙËÓ appleâèï, Ë Microsoft Ó appleù Í ÙË ÈÎ ÙË ÌË Ó Ó ÙËÛË (Internet Explorer) Î È ÙËÓ appleúôû ÊÂÚ ˆÚ Ó. appleèappleï ÔÓ, ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÈÎ ÈÔÛ ÓË ÙˆÓ ÈÛ Ú ÛÙËΠfiùè Ë Microsoft Â Â Ó ÁÎ ÛÂÈ ÙÔ Î Ù ÛΠÛÙ /À Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÔ Ó ÙÔÓ Internet Explorer ˆ apple Ú - ÙËÙË appleúô applefiıâûë ÁÈ ÙËÓ applefiîùëûë ÙË ÂÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Windows (Ì appleâú appleùˆ- ÛË «Û Ó ÛÌÔ» ÙÔ Internet Explorer Î È ÙˆÓ Windows). ΔÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ ÙˆÓ Windows ÙË Microsoft Î ÚÈ Ú Â ÛÙËÓ ÁÔÚ appleúôûˆappleè- ÎÒÓ appleôïôáèûùòó. È 8 ÛÙÔ 10 appleôïôáèûù ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó Ì Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ. ΔÔ ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ OSX ÙÔ Mac ÙË Apple Â Ó È Ó ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ, ÂÓÒ Ë Linux Â Ó È ÓÂÔÂÈÛÂÚ fiìâóë ÛÙËÓ ÁÔÚ. ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi apple Ú ÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Î Ù ÛΠÛÙÒÓ appleúôûˆappleèîòó appleôïôáèûùòó, ÏÏ Î È ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ software appleô apple Ú ÁÔ Ó appleúô fióù fiappleˆ appleèó ÎÔÁÚ ÊÔÈ (spreadsheets) Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù. ÂÓ ÏfiÁˆ applefiıâûë ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ È ÊÔÚ ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ ÛÙÔÈ Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ Ó ÌÂÈ appleô Ô ËÁÔ Ó ÛÙÔ ÌÂÁ ÏÔ Ì ÁÂıÔ ÙˆÓ ÈÔÌË ÓÈÒÓ ËÏ Ù ÓÔÏÔÁ. - Á ÚfiÓÈ ÓˆÚ ÙÂÚ, Ô Î ıëáëù Brian Arthur ÙÔ Stanford Â Â Ó ÁÓˆÚ ÛÂÈ ÙÚ Ù ÙÔÈ ÛÙÔÈ Â : Ú ÈÎ ÎfiÛÙË Ô appleúòùô ÛÎÔ ÙˆÓ Windows ÛÙÔ ÈÛ ÛÙË Microsoft 50 ÂÎ ÙÔÌÌ - ÚÈ ÔÏ ÚÈ.  ÙÂÚÔ Î È ÔÈ ÂapplefiÌÂÓÔÈ ÛÎÔÈ Ù ÛÙÔ ÈÛ Ó 3 ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ Ô- Ï ÚÈ. appleôùâï ÛÌ Ù ÈÎÙ Ô fiûô appleâúèûûfiùâúôè Â Ó È ÔÈ Ú ÛÙÂ, ÙfiÛÔ appleèô appleèı Ófi Â Ó È Ì ÁÏÒÛÛ Ó appleúfiù appleô Ó Ó ÂÈ ıâ ˆ ÙÔ Î Ú Ú Ô appleúfiù appleô. appleôì Óˆ, fiûô appleâúèûûfiùâú ÙÔÌ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó ÙÔ appleúfiù appleô, ÙfiÛÔ appleèô Ú ÛÈÌÔ ı Á ÓÂÈ. È Î Ù Ó ÏˆÙ ÂÓfi appleúô fióùô ÎÂÚ Ô Ó applefi Ùfi fiù Ó ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó Î È ÏÏÔÈ Î Ù Ó ÏˆÙ. ÎÌ ıëûë ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ Ù appleúô fióù ËÏ Ù ÓÔÏÔÁ Â Ó È ÛÎÔÏ ÛÙË Ú ÛË. ΔÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ Â Ó È Ú ÈÎ ËÏfi, ÏÏ applefi ÂÎÂ Î È appleâèù ÚÂÈ ÂÙ È appleïò ÂÓËÌ ÚˆÛË ÁÈ ÙÈ ÙÂÏ ٠ ÂÍÂÏ ÍÂÈ (apple.. Ë ÂÎÌ ıëûë ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ Word Ë ÂÎapple  ÛË ÙˆÓ appleèïfiùˆó Û ÂÚÔappleÏ Ó Ù appleô Airbus). Ù ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌ Â ÎÏ Ì Î ÂÓÂÚÁÔ Ó ˆ ÊÚ ÁÌfi ÂÈÛfi Ô ÁÈ Î ıâ ÓÂÔÂÈÛÂÚ fiìâ- ÓÔ Î È ÂÍËÁÔ Ó ÁÈ Ù ÔÈ appleúˆùâúá Ù ÂÓfi ÙÔÌ Â Ó È ÛÎÔÏÔ Ó ÂÎÙÔappleÈÛÙÔ Ó. ΔÔ ÊÚ ÁÌ ÂÈÛfi Ô ÙÔ ÔappleÔ Ô Î ÙËÁÔÚ ıëîâ appleˆ  ÓfiËÛ ÙË Microsoft ÔÓÔÌ ÛÙËΠÊÚ ÁÌfi ÂÊ ÚÌÔÁÒÓ. ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ ÈfiÙÈ Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù appleúôûê ÚÔ Ó Í ÛÙÔÓ Î Ù Ó ÏˆÙ Ì Ûˆ ÙÚÂ Ô ÛÒÓ ÂÊ ÚÌÔÁÒÓ. ÊfiÛÔÓ Ë Ó appleù ÍË ÙÔ software ÛÙÈ Â- Ê ÚÌÔÁ appleâúèï Ì ÓÂÈ ËÏ ÂÊ apple Í ÎfiÛÙË Î Ù ÙËÓ appleúôâùôèì Û, ÏÏ ÌËÏ ÔÚÈ - 173

8 Δ 6.1 ( Ó ÂÈ ) Î ÎfiÛÙË apple Ú ÁˆÁ Î È È ÓÔÌ, fiûôè Ó appleù ÛÛÔ Ó ÙÈ Ó Â ÂÊ ÚÌÔÁ Ô Ó Î ÓËÙÚÔ Ó ÂÚÁ ÛÙÔ Ó ÁÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ Ì ÙÔ appleâúèûûfiùâúô Ú ÛÙÂ. ŒÙÛÈ, Ù apple - ÁÈ ÎfiÛÙË ı ÌappleÔÚ ÛÔ Ó Ó Ó ÎÙËıÔ Ó applefi ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚËÛÙÒÓ. Ùfi ÙÔ appleôù ÏÂÛÌ Â͈ÙÂÚÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÂÓ Û Û ÙË Ó ÌË ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂappleÈ Â ÚËÛË, ÙË Microsoft, Î È ÂappleÈ Â ÓˆÛ ÙË ı ÛË ÙˆÓ apple Ú ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎÒÓ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ. È appleâ ı ÓÔÈ ÙˆÓ ÓÙÈÌÔÓÔappleˆÏÈ ÎÒÓ Ú ÒÓ ÙˆÓ appleôûù - ÚÈÍ Ó fiùè Ë ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË ÙÔ Internet browser ÙË Microsoft ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÙË Û ÛÙËÌ appleôùâïô Û ı ÌÈÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ Internet software. ŒÙÛÈ, Ë ÌÔÓÔappleˆÏÈ Î Ó ÌË ÛÂ Ó ÙÌ Ì ÙË ÁÔÚ (Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù ) ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ ÛË ÙË Î ÚÈ Ú Û ÏÏ ÙÌ Ì Ù fiappleˆ ÙÔ Internet software. Ó ÔÏ - ÁÔÈ, Ë Microsoft Î Ù ÊÂÚÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÈ Â͈ÙÂÚÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ Â ÈÎÙ Ô ÁÈ Ó - ÛÎ ÛÂÈ Î ÚÈ Ú ÛÙËÓ ÁÔÚ Î È Ó appleôîïâ ÛÂÈ applefi Ù Ó ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ. applefiıâûë Ù ı ÙÂÈ Ó ÏËÌÌ. applefi ÙË Ì, Ë ÁÔÚ Ó ÌË ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ - ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÁÈ ÙËÓ appleôì ÎÚ ÓÛË ÙˆÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ì appleúô Ï ÈÌÂ Ì - ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌÂ Û Ó appleâèâ ÁÈ ÙËÓ ÙÈÌ Î È ÙËÓ appleôèfiùëù. applefi ÙËÓ ÏÏË, fiappleˆ ψÛÂ Ô È ı ÓˆÓ Ì Ô ÏÔ ÙË Microsoft Bill Gates, Ë Î ÂÚÓËÙÈÎ Ú ıìèûë ÌappleÔÚÂ Ó appleâúèôú - ÛÂÈ ÙËÓ Î ÈÓÔÙÔÌ. Àapple Ú Ô Ó ÙÚÂÈ appleèı Ó apple ÓÙ ÛÂÈ Û ٠٠ÂappleÈ ÂÈÚ Ì Ù : ( ) Ó ÌËÓ Î ÓÂÈ Î Ó ٠appleôùâ, appleôûùëú ÔÓÙ fiùè Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È Ë Î Ï ÙÂÚË Î Ù ÛÙ ÛË applefi appleô Ë appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ, ( ) Ó Á ÓÂÈ Ú ıìèûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î È ÙˆÓ Ù ÎÙÈÎÒÓ ÙË Microsoft, (Á) È Ûapple ÛË ÙË Microsoft ÛÂ Ô Í ˆÚÈÛÙ ÂÙ ÈÚ  ÁÈ Ó ËÌÈÔ ÚÁËı ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi. È applefi ÂÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ È ÛÙ ÓÙ È, ÏÏ Ë ÂappleÈÏÔÁ ÙË appleú Í ÂÈ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ appleôîïâèûùâ, ÂÓÒ Ë Ú ıìèûë Ú ÛÎÂÈ ÂÏ ÈÛÙÔ appleôûùëúèîù. : Brian ARTHUR, «Increasing returns and the new world of business», Harvard Business Review, πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ 1996Ø Findings of fact (5/11/99) USA v. Microsoft (www.usdoj.gov)ø R. SCHMALENSEE, Direct testimony in USA v. Microsoft (www.microsoft.com). δα που αποτελεί ξεχωριστ νομικ πρ σωπο. πως είδαμε ήδη στην περίπτωση της Asea Brown Boveri, οι μητρικές εταιρείες συχνά υποδιαιρο ν εσκεμμένα τις εργασίες τους σε ημιαυτ νομες επιχειρήσεις ως μέσο αποφυγής των οργανωτικών αρνητικών οικονομιών κλίμακας. Η διαπραγματευτική δ ναμη των μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να υποεκτιμηθεί αν οι μικρές θυγατρικές εταιρείες της θεωρηθο ν εσφαλμένα πλήρως αυτ νομες οντ τητες. Η συγκέντρωση είναι πάντοτε μεγαλ τερη αν υπολογιστεί με βάση το μέγεθος των επιχειρηματικών ομίλων αντί το μέγεθος των επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να ληφθο ν υπ ψη οι επίσημοι και ανεπίσημοι δεσμοί μεταξ των μεγάλων προμηθευτών και των προμηθευτών λιανικής σε κάποιους τομείς, οι οποίοι μπορεί να δίνουν λανθασμένη εντ πωση για το βαθμ ανταγωνισμο. Τα McDonalds, τα βενζινάδικα και οι «αλυσίδες» παμπ στο Ην. Βασίλειο είναι εκτεθειμένα σε πολ λιγ τερο ανταγωνισμ απ,τι φαίνεται. Η εκτίμηση του «βαθμο» του ανταγωνισμο σε μια οικονομία, επομένως, δεν μπορεί να αποφασιστεί βάσει εν ς απλο τ που. Μια ευρεία επισκ πηση που βα- 174

9 σίζεται στην ανάλυση του μεγέθους των επιχειρήσεων και τους δείκτες συγκέντρωσης υποδεικν ει τι το 75% των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών μπορο ν να χαρακτηριστο ν «αποτελεσματικά» ανταγωνιστικές. Αυτ σημαίνει τι περιλαμβάνουν περισσ τερους απ τέσσερις ανταγωνιστές με μικρά (< 50%) μερίδια αγοράς. Με αυτή την έννοια, σχετικά υψηλ ς και αποτελεσματικ ς ανταγωνισμ ς επικρατεί στους κλάδους χονδρικο και λιανικο εμπορίου, τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ακινήτων. Αυτ αφήνει το υπ λοιπο 25% των δραστηριοτήτων της αγοράς να πραγματοποιείται με μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές δομές. Οι καθαρά ολιγοπωλιακοί κλάδοι, οι οποίοι ορίζονται ως οι κλάδοι που οι τέσσερις κυρίαρχες επιχειρήσεις διαθέτουν % της αγοράς και μεταξ των οποίων η συνενν ηση είναι «σχετικά ε κολη», αντιστοιχο σαν σε 18% της συνολικής δραστηρι τητας της αγοράς το 1980 σε σ γκριση με 36% το Παραδείγματα ολιγοπωλίου στην αμερικανική οικονομία αποτελο ν τα corn-flakes, τα αναψυκτικά, τα τσιγάρα, ο χαλκ ς και τα σαπο νια. Οι εξορυκτικές βιομηχανίες εμφανίζονται, κατά περίεργο τρ πο, περισσ τερο α- νταγωνιστικές στις ΗΠΑ απ,τι στην Ευρώπη. «ŒÓ Î appleèù ÏÈÛÙ apple ÓÙÔÙ ÛÎÔÙÒÓÂÈ appleôïïô» Το μερίδιο των μεγάλων επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηρι τητα αντί να αυξάνεται με τον καιρ μοιάζει να μειώνεται. Η συνολική απασχ ληση στις 500 μεγαλ τερες αμερικανικές εταιρείες μειώθηκε απ περισσ τερο απ 14 εκατομμ ρια το 1984 σε 12 εκατομμ ρια το 1994, διάστημα κατά το οποίο η απασχ ληση στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις διπλασιάστηκε σε περισσ τερο απ 6 εκατομμ ρια απασχολουμένους 4.Τα στοιχεία για το Ην. Βασίλειο δείχνουν μια παρ μοια εικ να. Ενώ μεταξ του 1935 και της δεκαετίας του 70 το μερίδιο των 100 μεγαλ τερων βρετανικών εταιρειών στο συνολικ μεταποιητικ προϊ ν αυξήθηκε απ 24% σε 41%, ο δείκτης συγκέντρωσης μειώθηκε σημαντικά στη δεκαετία του 80, ειδικά αν ληφθεί υπ ψη η αυξαν μενη έκθεση της βρετανικής αγοράς στο εξωτερικ εμπ ριο 5. Αυτ αντικατοπτρίζεται στο ποσοστ των Βρετανών που εργάζονται σε επιχειρήσεις του μεταποιητικο τομέα με λιγ τερους απ 200 εργαζομένους, το οποίο αυξήθηκε απ 27% σε 39% μεταξ 1976 και Τα στοιχεία που διαθέτει η Διε θυνση Απογραφής των ΗΠΑ δείχνουν τι το μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων (< 500 εργατικ δυναμικ ) στη συνολική απασχ ληση μεταποίησης αυξήθηκε απ 24% το 1972 σε 38% το «Outsourced and out of luck», Business Week (17 Ιουλίου 1995). 5. Roger CLARKE, «Trends in concentration in UK manufacturing » στο έργο των M. CASSON και J. CREEDY (eds.), Industrial Concentration and Economic Inequality (Aldershot: Edward Elgar, 1993). Επίσης, S.J. PRAIS, The Evolution of the Giant Firm in Great Britain (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). 6. William J. DENNIS Jr, Bruce D. PHILLIPS και Edward STARR, «Small business job creation: The findings and their critics», Business Economics (Ιο λιος 1994), σ

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

ºπ ƒøª. ª ƒ Àƒ π ø π ƒπ

ºπ ƒøª. ª ƒ Àƒ π ø π ƒπ ºπ ƒøª ƒã À ƒπ π Ã π ª À π µ π ªπÃ π ª ƒ Àƒ π ø π ƒπ ÙËÓ appleôúâ ÙË appleôï Ù Ú Ë ˆ ÙË appleúô, Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÌÔÚ- Ê ÙˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ appleô ÛËÌ Â Ó Ì ÙÔ ÁÒÓÂ Î È ÙÈ ı Û Â ÙÔ ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiappleÔ, Í ˆÚÈÛÙ

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3 editorial Ú ÛË 2 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ë ÎÚ ÛË apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ Úfi- ÏÔ. È fiù Ó Ï Ì ÎÚ ÛË ÂÓ Ó ÊÂÚfiÌ ÛÙ ÛÙË ÁÓˆÛÙ, ÏÏ ÛÙËÓ ÏÏË, Û ÂΠÓË appleô ÛÎÔapple - ̈ apple Ú ÌÂÏÔ ÌÂ. Ì ÛÙ fiïôè ÛÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ.

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ. Page 1 EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 2124/09 18:03 2124/09 16-12-11 Kωδ.: 8467 ανάπτυξη EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 26o EXOFYLLO ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Εισαγωγή 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ &. ΣΑΚΚΑ 1.2. Σχεδιάζοντας µια ευρωπαϊκή έρευνα για τα αγ ρια στην εφηβεία. ΣΑΚΚΑ & Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

À ø ƒø ø ƒπ ª π ø πø π π ø ƒπ ªø

À ø ƒø ø ƒπ ª π ø πø π π ø ƒπ ªø º π 6 À ø ƒø ø ƒπ ª π ø πø π π ø ƒπ ªø Οαριθµ ς είναι έννοια πολ πλοκη και πολ πλευρη. Η βαθιά καταν ηση του αριθµο, µια σχεσιακή καταν ηση, έχει να κάνει µε πολλές διαφορετικές ιδέες, σχέσεις και δεξι

Διαβάστε περισσότερα

International Mathematics Communication and IMAGINARY

International Mathematics Communication and IMAGINARY International Mathematics Communication and IMAGINARY Dr. Andreas Daniel Matt Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach AIMS-IMAGINARY workshop, Cape Town, 5.11.-7.11.2014 Why do we communicate mathematics?

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication Open and Collaborative Mathematics Communication Web-based Platform Material for Exhibitions Interactive Programs Galleries of Pictures Scientific Texts Material for Schools Free Up and Download International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μνημόνιο πάει για το 2013

Το Μνημόνιο πάει για το 2013 À ø π Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 212 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ ΣΤΗΝ «Κ» Και ο Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ª π ª À ÃO π À π æàão O π

ª π ª À ÃO π À π æàão O π 46 και κάτι τ σο απλ σο µια αλλαγή στη διάταξη των καθισµάτων). Μια σ ντοµη επισκ πηση του ρ λου σας ως εκπαιδευτικο -επιστήµονα θα περιλαµβάνει τα ακ λουθα τέσσερα βήµατα: 1. Εντοπισµ ς του προβλήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY DOORS [ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ] [ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ COMPANY PROFILE ÂÙ ÈÚ ƒƒ O È Ú ıëîâ ÙÔ 1994. OÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ÈÔÌË ÓÈÎ appleâúèô ÙË Ó Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË (µπ..), ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

100 % Coupé. 100 % Cabriolet.

100 % Coupé. 100 % Cabriolet. ÊÚ Á Eapple ÛËÌÔ EÌapplefiÚÔ Création BETC EURO RSCG Edition : Gutenberg On Line (5) Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 Imprimé en U.E. Réf. 1B0312 - Tarif 03D au 01/10/2003 π π À π ƒ π π π À 100%

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση»

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση» À ø π Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 193 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 Σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάιος 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki À ø π Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 158 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δεν μπορεί ένα άτομο να μονοπωλεί

Διαβάστε περισσότερα

Φοβίζει τα κόμματα η αποχή

Φοβίζει τα κόμματα η αποχή À ø π Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 164 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90

Διαβάστε περισσότερα

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ƒ À ƒ À - π ƒπ π ªπ ƒπ 02-03-07 05:33 Page 1 Àª π ªπ ƒπ Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÛˆÛÙ Î È Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıâûìô ÂÈ Ó appleúôûê ÚÂÈ ıâùèî ÛÙÔÈ Â Û fiïô Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 3 A Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 1 TO BHMA º π ƒ ø ª ÈÎËÙ ÙË ÎÚ ÛË ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ Â appleâ ÛÌ ÙˆÓ Î ÈÚÒÓ apple Ú Ô Ó ÂÙ ÈÚ  appleô ÂÓ ÛÙ Ì ÙÔ Ó Ó ÂappleÂÓ Ô Ó ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi ÂÍ ÈÚÂÙÈÎÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αβδελά Έ., πûùôú Î È Û ÔÏÂ Ô, εκδ. Νήσος, Αθήνα 1998. Άλκηστις, ªÔ ÛÂ Î È ÔÏÂ, ÂÈÓfiÛ ÚÔÈ ÎÈ ÁÁÂ, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1995. Ambrose T. -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

πã πƒ ø Your Business Partner ICAP Group

πã πƒ ø Your Business Partner ICAP Group Àªµ À π πã πƒ ø ICAP Group ΚΕΝΤΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 64, 115 28 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 7200 000, FAX: 210 7220 815 E-mail: icap@icap.gr, URL: www.icap.gr ΣΤΑ ΙΟΥ 24, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 3362 700,

Διαβάστε περισσότερα

Ο γερμανικός σχεδιασμός για βαθιές τομές στην Ε.Ε. Πέμπτη και Παρασκευή η κρισιμότερη Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. και Ευρωζώνης

Ο γερμανικός σχεδιασμός για βαθιές τομές στην Ε.Ε. Πέμπτη και Παρασκευή η κρισιμότερη Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. και Ευρωζώνης À ø π Κυριακή 4 Δεκεμβρίου B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 163 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ» Προτείναμε 18 δήμους στον

Διαβάστε περισσότερα

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας À ø π Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 153 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΦΑΝΙΕΡΟΥ Τα πολιτικά μηνύματα πίσω από

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση της Ευρώπης κρέμεται από ένα επιτόκιο Τα τρία σενάρια είναι: δημιουργία ευρωομολόγου, εκτύπωση ευρώ και αποκλεισμός της Ιταλίας

Η επιβίωση της Ευρώπης κρέμεται από ένα επιτόκιο Τα τρία σενάρια είναι: δημιουργία ευρωομολόγου, εκτύπωση ευρώ και αποκλεισμός της Ιταλίας 1967-68 À ø π Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 161 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό»

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό» πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 48 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη À ø π Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 175 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Στο «ψυγείο»

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου À ø π Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 218 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Απαιτείται ο εποπτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 52 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ À OÀƒ πo ƒπµ O O ÃøƒO π KAI ªO πø ƒ ø 2 E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Kόλαφος για το άσυλο. Aφωνη η Zαν Mορό, κενή η Eπίδαυρος

Kόλαφος για το άσυλο. Aφωνη η Zαν Mορό, κενή η Eπίδαυρος ΓPIΠH H ANAΓKH IAΘEΣHΣ TOY EMBOΛIOY ΠEPIOPIZEI TIΣ KΛINIKEΣ OKIMEΣ /ΣΕΛ. 15 34Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.207 Àƒø 1,30 EYTEPA 20 π À π À 2009 H κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να αποφύγει ακόµα και τις πρόωρες του Mαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό της ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ. για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω!

Εκπαιδευτικό υλικό της ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ. για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Εκπαιδευτικό υλικό της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω! ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔÈ ÔÓÔÌ Ô ÌÂ Û Ó ÚÔÌÔ; ÂÈ ÛÔ! ªÂ Ï Ó Á appleèô Î È Â Ì È Ô Úˆ ÙË ÈÛÙÔÚ appleô ÌfiÏÈ

Διαβάστε περισσότερα