ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ (ΜΑ, Ph.D.) ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2011

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α. ΠΟΤΔΕ Β. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δ. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ε. ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ Σ. ΕΣΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕ (CITATIONS) Z. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΕΡΓΑΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ H. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ (χωρίσ ειςιγθςθ) Θ. ΒΡΑΒΕΙΑ Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ ΙΑ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΙΒ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

3 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο: Μαρία Κουτςοφμπα του Ιωάννθ Ημερομθνία Γζννθςθσ: 14 Ιουλίου 1966 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Ιδιότθτα: Σθλζφωνο: address: Επίκουροσ Κακθγιτρια Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Ρτυχιοφχοσ Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΡΑ) Master of Arts, University of Surrey, UK Doctor of Philosophy, University of London, UK Μεταδιδακτορικι ζρευνα, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο (ΕΑΡ) Α. ΠΟΤΔΕ Α1. ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 2000: Μεταδιδακτορικι ζρευνα ςτθν «Εκπαίδευςθ, Κατάρτιςθ Εκπαιδευτικϊν», με κζμα «Θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα τζχνθσ και αιςκθτικισ αγωγισ με τθ χριςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικισ εκπαίδευςθσ». Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. 1999: Τίτλοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ με βακμό Άριςτα (8.93), Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. 1997: Διδακτορικόσ τίτλοσ (Ph.D.), Goldsmiths College, Department of Music, University of London, Μεγάλθ Βρετανία, Αναγνϊριςθ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α Τίτλοσ διατριβισ «Plurality in Motion: Dance and Cultural Identity on the Greek Ionian Island of Lefkada». 1991: Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ (Master of Arts), Department of Dance, University of Surrey, Μεγάλθ Βρετανία, Αναγνϊριςθ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α Κφκλοσ μακθμάτων ςχετικά με: το χορό ςτθν εκπαίδευςθ (Dance Education) τθν ανάλυςθ και κριτικι του χοροφ (Dance Analysis and Criticism) το χορό ςτο λαϊκό πολιτιςμό (Dance in Popular Culture) Μεταπτυχιακι εργαςία με τίτλο «The Greek Dance Groups of Plaka: A Case of Airport Art». Α2. ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 1989: Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, γενικόσ βακμόσ Λίαν Καλϊσ (8.2/52). Ειδικότθτα «Ελλθνικοί Ραραδοςιακοί Χοροί». Άριςτα (10). Ρτυχιακι εργαςία με κζμα «Ο χορόσ Χανιϊτθσ ςτθν παραδοςιακι κοινωνία του χωριοφ Αξοφ Μυλοποτάμου τθσ κεντρικισ Κριτθσ», φςτερα από επιτόπια ζρευνα. Α3. ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ : Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν για τθν εκπόνθςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ : Ελλθνικό Τμιμα Υποτροφιϊν και Ερευνϊν του Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ «ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Σ. ΩΝΑΣΘΣ» για τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Α4. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΟΤΔΕ Α4.1.χετικά με το χορό: : Intermediate Level του ςυςτιματοσ ςθμειογραφίασ κίνθςθσ-χοροφ Laban, Labanotation Institute, University of Surrey : Elementary Level του ςυςτιματοσ του ςυςτιματοσ Laban ςτο ίδιο Ινςτιτοφτο : American Syllabus Bronze, επαγγελματικό δίπλωμα ςτουσ Λατινοαμερικάνικουσ και Ευρωπαϊκοφσ χοροφσ, Σφλλογοσ Ακλθτικοφ και Κοινωνικοφ Χοροφ Δάφνθσ : Soriedad debaile Espanol (Ιςπανικόσ παραδοςιακόσ χορόσ), τρεισ τάξεισ, Σχολι Ντιάνασ Θεοδωρίδου.

4 4 Α4.2. χετικά με τθ μουςικι : Σπουδζσ μουςικισ ςτο Ελλθνικό Ωδείο, *πρακτικά (μακιματα πιάνου, 1 ο ζτοσ μζςθσ) και Θεωρθτικά (4 θ κεωρία)+ και Βυηαντινισ μουςικισ ςτο «Σφλλογο Φίλων Βυηαντινισ Μουςικισ». Α4.3. Διάφορα άλλα 2002: Ρτυχίο Ιςτιοπλοΐασ Ανοικτισ Θαλάςςθσ, Ρανελλινιοσ Πμιλοσ Ιςτιοπλοΐασ Ανοικτισ Θαλάςςθσ. 1997: Σεμινάριο ειςαγωγισ ςτα δίκτυα υπολογιςτϊν και Internet, Ζνωςθ Ελλινων Χρθςτϊν Internet. Β1. ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β1.1. Μεταπτυχιακό επίπεδο Διδαςκαλία Μαθημάτων 2007-ςιμερα: Επίκουροσ Κακθγιτρια (Φ.Ε.Κ. 424/ τ. Γ) ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ελλθνικόσ Ραραδοςιακόσ Χορόσ» ςτο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Συμμετοχι ςτο μάκθμα «Σεμινάριο Χοροφ» ςτο πλαίςιο τθσ κατεφκυνςθσ «Ανκρωπολογία-Λαογραφία του Χοροφ» του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν «Φυςικι Αγωγι και Ακλθτιςμόσ» κακϊσ και διάλεξθ με κζμα «Ανκρωπολογικι και εκνογραφικι ζρευνα» ςτο μάκθμα «Μεκοδολογία Ζρευνασ ΙΙ» ςιμερα: Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, Συνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΣΕΡ-tutor) ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ» ςτθ Θεματικι Ενότθτα «Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ». 2011: Assisting Teacher (φςτερα από πρόςκλθςθ) ςτο IPEDAM-Erasmus Intensive Programme Movement of Past and Present ςτθ ςειρά Seminars for New Ethnochoreologists. Οργάνωςθ: Dance Studies, Department for Music, Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, 2-11 Απριλίου : Assisting Teacher (φςτερα από πρόςκλθςθ) ςτο IPEDAK-Erasmus Intensive Programme Dance Knowledge ςτθ ςειρά Seminars for New Ethnochoreologists. Οργάνωςθ: Dance Studies, Department for Music, Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, Απριλίου : Assisting Teacher (φςτερα από πρόςκλθςθ) ςτο IPEDAK-Erasmus Intensive Programme Dance Knowledge ςτθ ςειρά Seminars for New Ethnochoreologists. Οργάνωςθ: Dance Studies, Department for Music, Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, Απριλίου : Λζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ελλθνικοί Ραραδοςιακοί Χοροί» ςτο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Συμμετοχι ςτο μάκθμα «Σεμινάριο Χοροφ» ςτο πλαίςιο τθσ κατεφκυνςθσ «Ανκρωπολογία-Λαογραφία του Χοροφ» του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν «Φυςικι Αγωγι και Ακλθτιςμόσ» & : Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, Συνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΣΕΡ-tutor) ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ» ςτθ Θεματικι Ενότθτα «Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ». Μεταπτυχιακζσ Διατριβζσ και Διδακτορικζσ Διατριβζσ 2009-ςιμερα: Επιβλζπουςα κακθγιτρια των μεταπτυχιακϊν φοιτθτριϊν κκ. Ε. Φιλιππίδου, Μ. Μιχελλι και Θ. Τριχάκθ, ΜΡΣ «Φυςικι Αγωγι και Ακλθτιςμόσ», ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ (βλ. παράρτθμα) ςιμερα: Μζλοσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ εξετάςεων εφ όλθσ σ φλθσ τθσ υποψιφιασ διδάκτορα κ. Α. Δανιά, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (βλ. παράρτθμα) ςιμερα: Μζλοσ τριμελϊν εξεταςτικϊν επιτροπϊν των μεταπτυχιακϊν διατριβϊν των κκ. Α. Δανιά, Ν. Νιϊρα και Η. Σαρακατςιάνου, ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ (βλ. παράρτθμα). 2011: Μζλοσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ του Κ. Δθμόπουλου, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (βλ. παράρτθμα) ςιμερα: Επιβλζπουςα κακθγιτρια μεταπτυχιακϊν διατριβϊν, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο (βλ. παράρτθμα) : Επιβλζπουςα κακθγιτρια μεταπτυχιακϊν διατριβϊν, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο (βλ. παράρτθμα).

5 ςιμερα: 2003-ςιμερα: Μζλοσ τριμελϊν επιτροπϊν μεταπτυχιακϊν διατριβϊν, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο (βλ. παράρτθμα). Μζλοσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ των διδακτορικϊν διατριβϊν των κκ. Β. Λάντηου και Γ. οφμπθ, ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ (βλ. παράρτθμα). Β1.2. Προπτυχιακό επίπεδο Διδαςκαλία Μαθημάτων 2007-ςιμερα: Επίκουροσ Κακθγιτρια (Φ.Ε.Κ. 424/ τ. Γ) ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ελλθνικόσ Ραραδοςιακόσ Χορόσ», ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ. Διδαςκαλία: «Ελλθνικόσ Ραραδοςιακόσ Χορόσ», «Διδακτικι του Ελλθνικοφ Ραραδοςιακοφ Χοροφ», «Σθμειογραφία του Χοροφ», «Κακοδθγοφμενθ Εξάςκθςθ» : Λζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ελλθνικοί Ραραδοςιακοί Χοροί», ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ. Διδαςκαλία: «Ελλθνικόσ Ραραδοςιακόσ Χορόσ» ( ), «Διδακτικι του Ελλθνικοφ Ραραδοςιακοφ Χοροφ» ( ), «Σθμειογραφία του Χοροφ» ( ), «Ιςτορία Ελλθνικοφ Ραραδοςιακοφ Χοροφ» ( ), «Εκνοχορολογία» ( ) : Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, Συνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΣΕΡ-tutor) ςτο πρόγραμμα «Σπουδζσ ςτον Ελλθνικό Ρολιτιςμό» ςτθ Θεματικι Ενότθτα «Επιςκόπθςθ Ελλθνικισ Μουςικισ και Χοροφ» : ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ, Ρ.Δ. 407/80 για τα μακιματα «Σθμειογραφία Χοροφ» και «Ιςτορία Χοροφ» : Στρατιωτικι Σχολι Ευελπίδων, Ελλθνικοί και Ευρωπαϊκοί χοροί : Σχολι Αξιωματικϊν Νοςθλευτικισ, Ελλθνικοί χοροί. Πτυχιακζσ Εργαςίεσ 2007-ςιμερα: Επίβλεψθ πτυχιακϊν εργαςιϊν τθσ ειδίκευςθσ «Ελλθνικόσ Ραραδοςιακόσ Χορόσ», ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ (βλ. παράρτθμα) : Επίβλεψθ πτυχιακϊν εργαςιϊν τθσ ειδίκευςθσ «Ελλθνικόσ Ραραδοςιακόσ Χορόσ», ΤΕΦΑΑ ΕΚΡΑ (βλ. παράρτθμα) Β2. ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ : 2 ο Γυμνάςιο Λφκειο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ, αναπλθρϊτρια κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ : Εκπαιδεφτρια ορκόδοξων καλογραιϊν «Θ ΘΕΟΜΘΤΩ», αναπλθρϊτρια κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. Β3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Μζλοσ ομάδασ εργαςίασ ςε τρία (3) επιςτθμονικά εκπαιδευτικά προγράμματα: 2000: Ρρόγραμμα ΟΑΜΑ: Διεκνζσ Κζντρο Φιλοξενίασ Νζων, υποπρόγραμμα «Στελζχθ διαχείριςθσ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων κζντρου φιλοξενίασ νζων». Φορζασ: Μζντωρ Εκπαιδευτικι, Χρθματοδότθςθ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ΕΡΕΑΕΚ. 2000: Ρρόγραμμα «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ - κατάρτιςθ ςτον οικοτουριςμό» Σφμθ. Φορζασ: Τεχνικι Εκπαιδευτικι, Χρθματοδότθςθ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ΕΡΕΑΕΚ. 1999: «Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων». Ερευνθτικόσ φορζασ: ΕΟΜΜΕΧ ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Χρθματοδότθςθ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ΕΡΕΑΕΚ. Β4. ΤΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 1998: ITHAKA Cultural Studies Program, «Θεωρία και Ρράξθ του Ελλθνικοφ Χοροφ». 1996: Ελλθνικό Κδρυμα Οξφόρδθσ (Hellenic Station of Oxford), διδαςκαλία Ελλθνικϊν χορϊν και οργάνωςθ μουςικοχορευτικϊν εκδθλϊςεων : Λφκειο Ελλθνίδων Λονδίνου, Ελλθνικοί χοροί και οργάνωςθ /παρουςίαςθ ςεμιναρίων για τθν ελλθνικι χορευτικι παράδοςθ : Hellenic College of London, τομείσ Further Education, Greek Dance Classes, Primary School, κζματα ςχετικά με τθν πρακτικι και κεωρθτικι διάςταςθ του Ελλθνικοφ Χοροφ. 1994: ITHAKA Cultural Studies Program, «Ανκρωπολογία του Ελλθνικοφ Χοροφ». Β5. ΤΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ & : «Σφλλογοσ Διάδοςθσ Ραραδοςιακοφ Χοροφ» Νζου Ψυχικοφ, Ελλθνικοί Χοροί & : Ρολιτιςτικόσ ςφλλογοσ «Μαυρζλι Τρικάλων», Ελλθνικοί χοροί.

6 : Σφλλογοσ Ρετρϊνων Βάλτου «Θ Κοίμθςθσ τθσ Θεοτόκου», Ελλθνικοί Χοροί : Κζντρο Νεότθτασ τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Κορίνκου, Ελλθνικοί Χοροί : Διμοσ Αλίμου, «Ακλθτιςμόσ και Γυναίκα» : Ακλθτικόσ Σφλλογοσ «ΕΥΥΑΛΘ», ελεφκερθ γυμναςτικι και ρυκμικι. Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γ1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΧΟΡΟ : Μζλοσ τθσ χορευτικισ ομάδασ του Λυκείου Ελλθνίδων ςτο Λονδίνο : Μζλοσ του χορευτικοφ ςυγκροτιματοσ «Λαογραφικόσ Πμιλοσ Κυπρίων Ακινασ» : Μζλοσ του χορευτικοφ ςυγκροτιματοσ του ςωματείου τθσ «ΔΟΑΣ ΣΤΑΤΟΥ». Γ2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ : Συντονίςτρια ςτθ Θεματικι Ενότθτα «Επιςκόπθςθ Ελλθνικισ Μουςικισ και Χοροφ» ςτο προπτυχιακό Ρρόγραμμα «Σπουδζσ ςτον Ελλθνικό Ρολιτιςμό», Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. 1999: Ειδικι επιςτιμονασ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο ςτθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (ΜΕΑ) ςτουσ ςυγγραφείσ /ςυντελεςτζσ που δθμιοφργθςαν και ςυνζγραψαν ςτο μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν «Ορκοδοξία» του ΕΑΡ - Θεματικι Ενότθτα 3 «Ρίςτθ και Βίωμα τθσ Ορκοδοξίασ» και Θεματικι Ενότθτα 4 «Θ Ορκοδοξία και τα Ρροβλιματα του Σφγχρονου Ανκρϊπου». 1999: Κριτικι αναγνϊςτρια α) ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Δομι Μζκοδοι οργάνωςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, παραγωγι δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων. Χορόσ» τθσ Θεματικισ Ενότθτασ «Ρολιτιςτικι Ρολιτικι και Διοίκθςθ» του μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν «Διοίκθςθ Ρολιτιςτικϊν Μονάδων» και β) ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Βυηαντινόσ χορόσ» τθσ Θεματικισ Ενότθτασ «Τζχνεσ ΙΙ: Επιςκόπθςθ Ελλθνικισ Μουςικισ και Χοροφ» του προπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ «Σπουδζσ ςτον Ελλθνικό Ρολιτιςμό». Δ1. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δ. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2009-ςιμερα: Ρρόγραμμα «Καποδίςτριασ», κζμα ερευνθτικισ πρόταςθσ «Καταγραφι ελλθνικϊν παραδοςιακϊν χορϊν με τθν χριςθ τθσ ςθμειογραφίασ κίνθςθσ και χοροφ του Laban (Labanotation)». Φορζασ: Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Χρθματοδότθςθ: ΕΛΚΕ. 2011: IPEDAM-Erasmus Intensive Programme Movement of Past and Present. Οργάνωςθ: Dance Studies, Department for Music, Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, Χρθματοδότθςθ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςιμερα: IPEDAK-Erasmus Intensive Programme Dance Knowledge ςτθ ςειρά Seminars for New Ethnochoreologists. Οργάνωςθ: Dance Studies, Department for Music, Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, Χρθματοδότθςθ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ : Ρρόγραμμα «Καποδίςτριασ», κζμα ερευνθτικισ πρόταςθσ «Σφγκριςθ δφο μεκόδων διδαςκαλίασ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ: παραδοςιακι μζκοδοσ διδαςκαλίασ και διδαςκαλία με τθ χριςθ τθσ ςθμειογραφίασ κίνθςθσ και χοροφ του Laban». Φορζασ: Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Χρθματοδότθςθ: ΕΛΚΕ. 2006: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci με κζμα: «School Train: New Pedagogical Tools for the Teachers Training». Χρθματοδότθςθ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Φορζασ Υλοποίθςθσ: 2 ο Γραφείο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρειραιά : Ρρόγραμμα «Καποδίςτριασ», κζμα ερευνθτικισ πρόταςθσ «Θ διδαςκαλία του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ: κοινωνικιιςτορικι προςζγγιςθ». Φορζασ: Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Χρθματοδότθςθ: ΕΛΚΕ.

7 : Ρρόγραμμα «Καποδίςτριασ», κζμα ερευνθτικισ πρόταςθσ «Ρερικϊριο και πολιτιςμικι ταυτότθτα. Οι παράλλθλοι δρόμοι του ελλθνικοφ ρεμπζτικου και του ανδαλουςιανοφ φλαμζνκο». Φορζασ: Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Χρθματοδότθςθ: ΕΛΚΕ : «Ανάπτυξθ Δικτφου Κζντρων Τθλε-εικονοδιάςκεψθσ για τθν Υποςτιριξθ Τθλε-εκπαίδευςθσ, Τθλε-παρουςίαςθσ, Τθλεργαςίασ και Ανάπτυξθ Ευφυοφσ Συςτιματοσ και Ρεριβάλλοντοσ Τθλεεκπαίδευςθσ», Ερευνθτικόσ φορζασ: ΔΘΜΟΚΙΤΟΣ ςε ςυνεργαςία με ΕΟΜΜΕΧ, ΕΤΒΑ και ΕΛΚΕΔΕ, Χρθματοδότθςθ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ΕΡΕΑΕΚ. Δ2. ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ ΤΜΠΟΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ Δ2.1. Διεκνι υνζδρια α) για το χορό και τον ελληνικό παραδοςιακό χορό 2011: 3 rd World Conference on Educational Sciences (WCES), Istanbul. Dania, A., Hatziharistos, D., Koutsouba, M. & Tyrovola, V, The use of technology in movement and dance education: recent practices and future perspectives. 2010: Congress of the International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP), Corunna, Spain. Dania, A., Koutsouba, M., Hatziharistos, D. & Tyrovola, V. Establishing observer reliability in the context of dance performance assessment (poster). 2010: 26 th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Czech Republic. Koutsouba, M., Stage production and authenticity: the International Folk Dance Festival of Lefkada as a carrier of the local dance tradition. 2010: 18 ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Ο χορόσ ςτο γαμιλιο δρϊμενο του κ να ωσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ ταυτοτιτων/ετεροτιτων. Κουτςοφμπα, Μ., Ο ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ ςτθν πρϊτθ και δεφτερθ φπαρξι του. Απόψεισ και προβλθματιςμοί. Καρφισ, Β., Κουτςοφμπα, Μ., Τυροβολά, Β. & Ηιάκα, Μ., Μια πρόταςθ διδαςκαλίασ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ. Θ εφαρμογι τθσ δομικο-μορφολογικισ μεκόδου διδαςκαλίασ ςτθ διδακτικι των χορϊν τθσ Κριτθσ. Νιϊρα, Ν., Λουτηάκθ,., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Σο τραγοφδι και ο χορόσ ςτθ διαδικαςία του ξεπροβοδίςματοσ ςτο πιλαιο Γρεβενϊν. Δθμόπουλοσ, Κ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Σο φφλο ωσ ρυκμιςτισ τθσ κοινωνικισ δομισ και οργάνωςθσ. Σο ςεργιάνι ςτθν κοινότθτα τθσ Κρανζασ Καρδίτςασ. Μπουλάμαντθ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Θ μουςικο-χορευτικι παράδοςθ ςτα βορειόχωρα και νοτιόχωρα τθσ Χίου. υγκριτικι μελζτθ. Καρφισ, Β., Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Ηιάκα, Μ., υνκζςεισ και αναςυνκζςεισ ςτον ελλθνικό παραδοςιακό χορό. Δομικο-μορφολογικι και τυπολογικι ανάλυςθ των χορϊν τθσ Κριτθσ. 2010: World Conference on Educational Sciences (WCES), Istanbul. Dania, A., Tyrovola, V. & Koutsouba, M., Proposal for a new method for teaching fundamental motor skills. 2009: 11 th International Conference of Sport Kinetics, Χαλκιδικι. Dania, A., Tyrovola, V., Hatziharistos, D. & Koutsouba, M., Development of a dance performance assessment tool; its application on Greek traditional dance. Michelli, M., Tyrovola, V. & Koutsouba, M., The religious factor in the composition of musical-dancing and cultural identity of Patmos (poster). Tyrovola, V., Koutsouba, M. & Karlis, S., The Papadia dance of Naousa Macedonia: Ecstatic expression or physical harmony? (poster). 2009: 23 rd World Congress on Dance Research, Malaga. Dimopoulo,s Κ., Tyrovola, V. & Koutsouba, M., The end of a ritual or the beginning of new social structures? The case of Bright Tuesday in the community of Lazarina, Karditsa, Thessaly. Michelli, M., Tyrovola, V. & Koutsouba, M., The religious factor in the composition of the musical-dancing identity of Patmos. 2009: 17 ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι.

8 8 Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Θ μορφι του χοροφ και θ ςυμβολικι λειτουργία τθσ ςτο χορευτικό δρϊμενο τθσ Κανιλίτςασ ςτθ κρακικι κοινότθτα τθσ Νζασ Βφςςασ. Καρλισ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Οι ιεροί και κοςμικοί χοροί ςτο πλαίςιο του εκίμου Γιανίτςαροι και Μποφλεσ ςτθ Νάουςα Μακεδονίασ. Καμνιϊτθ, Ε., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Κοινωνικόσ μεταςχθματιςμόσ και χορόσ. Ο ςυρτόσ χορόσ κατά τθ διαδικαςία του χοροφ ςτθ ζριφο. Δθμόπουλοσ, Κ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Σελετουργία, ςυμβολιςμόσ και επικοινωνία. Ο εορταςμόσ τθσ τρίτθσ μζρασ του Πάςχα ςτθν κοινότθτα Λαηαρίνα Καρδίτςασ Κεςςαλίασ. Δανιά, Α., Τυροβολά, Β., Χατηθχαριςτόσ, Δ. & Κουτςοφμπα, Μ., Καταςκευι οργάνου αξιολόγθςθσ τθσ χορευτικισ επίδοςθσ. Τυροβολά, Β., Ταμπάκθ, Α. & Κουτςοφμπα, Μ., Δθμιουργικότθτα και αυτοςχεδιαςμόσ: ελευκερία ι πεικαρχία; Θ περίπτωςθ του αςτικοποιθμζνου ηεϊμπζκικου χοροφ (poster). Μπουλάμαντθ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Παράδοςθ και εκςυγχρονιςμόσ ςτο ζκιμο του ραςοπατθτοφ ςτα βορειόχωρα τθσ Χίου (poster). 2008: 3 rd Conference of the Hellenic Society of Biomechanics, Ακινα. Tambaki, Α., Koutsouba, Μ., Tyrovola, V., Boudolos, K., Bio-mechanics and Laban s theory of movement and dance. A first approach (poster). 2008: 22 nd World Congress on Dance Research, Ακινα. Koutsouba, M., The academic situation of dance anthropology/ethnochoreology in Greece. Σκαφίδα, Α., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Αποτιμϊντασ τθ χριςθ του ςθμειογραφικοφ ςυςτιματοσ του Laban ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό: μια πρϊτθ προςζγγιςθ. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Βίωςθ και αναβίωςθ τθσ παράδοςθσ. Σο πζραςμα του χοροφ από τθν ςυμπαράςταςθ ςτθν αναπαράςταςθ ςτον Πεντάλοφο του Ζβρου. Μακζ, Δ., Κουτςοφμπα, Μ. & Λυκεςάσ, Γ., Κριτικι επιςκόπθςθ των μζχρι ςιμερα προτεινομζνων μεκόδων διδαςκαλίασ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθν Ελλάδα. 2008: 16 ο Διεκνζσ Συνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Θ πρϊτθ και θ δεφτερθ φπαρξθ του παραδοςιακοφ χοροφ ςτο Πεντάλοφο του Ζβρου. Μια ςυγκριτικι μελζτθ. Δελθγιάννθ, Μ., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Οι χορευτικζσ μορφζσ ςτο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θ περίπτωςθ των νθςιϊν Καρπάκου και Κριτθσ. Σκαφίδα, Α., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Μια αποτίμθςθ τθσ χριςθσ του ςθμειογραφικοφ ςυςτιματοσ κίνθςθσ και χοροφ του Laban ςτον ελλθνικό παραδοςιακό χορό ςτθν Ελλάδα. Ταμπάκθ, Α., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Ο χορόσ ςτθν κοςμικι φάςθ του Θπειρϊτικου γάμου. Θ περίπτωςθ τθσ Παραμυκιάσ (poster). 2007: 21 st World Congress on Dance Research, Ακινα. Φιλιππίδου, Ε., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Γενιζσ, χορόσ και μεταςχθματιςμόσ: ςυνδυάηοντασ το δομικό με το γενεαολογικό χρόνο ςτθ Νζα Βφςςα Ζβρου. 2007: 39 th World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM), Vienna. Koutsouba, M., The Greek context of dance anthropology/ethnochoreology: a glimpse at the situation in the beginning of the 21st century. Koutsouba, M., Dance education and open distance learning: Education is there, but where is the dancing body?. 2007: International Conference on Zeibekiko and Zeybek Dance, Institute of Rebetology, London. Tyrovola, V., Koutsouba, M. & Likesas, G., Dance, self expression and aesthetic perception. The case of the Zeibekiko dance. 2007: International Symposium on Dance Research sponsored by CORD (Congress on Dance Research) and SDHS (Society of Dance History Scholars), Paris. Koutsouba, M., The impact of the international folk dance festivals in the identity of the local dance traditions. 2007: 15 ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Σκαφίδα, Α., Κουτςοφμπα, Μ., Οι ςπουδζσ χοροφ ςτθ δθμόςια τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα και τθν Ουγγαρία: ςυγκριτικι μελζτθ. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ., Τυροβολά, Β., Σο χορευτικό δρϊμενο του Μπζθ και οι ταυτοτικζσ του ςυνιςτϊςεσ ςτθ Νζα Βφςςα Ζβρου. Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ., Ταμπάκθ, Α., Δομικζσ ςυνκζςεισ των χορϊν ςτα τρία και ςτα δφο ςτθν Κρθτικι χορευτικι παράδοςθ. Σο παράδειγμα των χορϊν Πεντοηάλι, Καςτρινόσ ι Μαλεβιηιϊτθσ και Χανιϊτικοσ ςυρτόσ.

9 9 2006: 20 th World Congress on Dance Research, Ακινα. Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Ταμπάκθ, Α., Χοροτροπικά ςχιματα και αντιμετακετικά δομιματα ςτθν Κρθτικι χορευτικι παράδοςθ. Φιλιππίδου, Ε., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Οι χορευτικζσ μορφζσ τθσ Νζασ Βφςςασ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο ο Διεκνζσ Συνζδριο για τον Λαϊκό Ρολιτιςμό και τθν Εκπαίδευςθ, Βόλοσ. Κουτςοφμπα, Μ., Θ διδαςκαλία του ελλθνικοφ λαϊκοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτα ςφγχρονα εκπαιδευτικά πλαίςια ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Κουτςοφμπα, Μ., Θ διδαςκαλία του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ με τθ χριςθ τθσ ςθμειογραφίασ κίνθςθσ και χοροφ του Laban. 2005: 24 th Biennial Conference of International Council of Kinetography Laban/Labanotation, London. Koutsouba, M., Applying Labanotation on Greek folk dance: the case of the Greek Ionian island of Lefkada. 2004: 23 rd Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Bologna. Koutsouba, M., Looking for an academic identity: anthropological and ethnochoreological study of dance: the two sides of a coin? 1997: 5 ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Διμασ, Θ., Γκιόςοσ, Ι. & Κουτςοφμπα, Μ., Λαϊκι χορευτικι παράδοςθ και νζοι (μια εμπειρικι μελζτθ των χορευτικϊν ςυνθκειϊν των νζων). 1996: 19 th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Czech Republic. Koutsouba, M., Dance style as an indicator of regional identity: lemonia dance of Lefkada versus kontoula lemonia dance of Epiros, Greece. 1995: 5 th Study of Dance Conference, University of Surrey. Koutsouba, M., Restoration or collapse of the (dance) tradition? The case of the dance tsamikos on the island of Lefkada, Greece. 1993: 1 ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Κουτςοφμπα, Μ., Μεταςχθματιςμόσ χορευτικισ φόρμασ: δθμιουργικότθτα ι αναγκαιότθτα; Περιπτωςιακι μελζτθ: θ Μθλιά τθσ Λευκάδασ. 1992: 17 th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Nafplion. Koutsouba, M. & Gore, G., Airport Art in a sociopolitical perspective: the case of the Greek dance groups of Plaka. β) για την εκπαίδευςη 2009: 5 th International Conference on Open and Distance Learning, Ακινα. Γιαγλι, Σ., Γιαγλισ, Γ. & Κουτςοφμπα, Μ., Αυτονομία ςτθ μάκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Γκιόςοσ, Ι., Κουτςοφμπα, Μ. & Μαυροειδισ, Θ., Κριτικι αποτίμθςθ κλιμάκων ςυναλλαγισ ςε ότι αφορά τθν εγκυρότθτα και αξιοπιςτία τουσ. 2009: 3 rd International Conference of the Greek Association of Primary Music Education Teachers, Ακινα. Γκιόςοσ, Ι., Κουτςοφμπα, Μ. & Μαυροειδισ, Θ., Βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν εκπαίδευςθ από απόςταςθ: γενικι κεϊρθςθ. 2007: 4 th International Conference on Open Distance Learning, Ακινα. Γουλιμάρθσ, Δ., Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Ι., Θ πρόκεςθ ςυμμετοχισ φοιτθτϊν των ειδικοτιτων χοροφ ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α. ςε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο «Χορό» με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. υγκριτικι μελζτθ. Γκιόςοσ, Ι., Μαυροειδισ, Θ., Κουτςοφμπα, Μ. & Ραπαδάκθσ, Σ., Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ ςφγχρονων μεκόδων επικοινωνίασ και τθλεκπαίδευςθσ ςε προγράμματα τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν του Ε.Α.Π. 2005: 3 rd International Conference on Open Distance Learning, Ράτρα. Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Γ., Εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ και εκμάκθςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων: μετατρζποντασ τθν κινθτικι μάκθςθ ςε γνωςτικι μζςα από τθ χριςθ αφθρθμζνων ςυμβόλων ςθμειογραφίασ τθσ κίνθςθσ. 2003: II World Congress of Physical Activity and Sport Sciences, Granada.

10 10 Koutsouba, M. & Tyrovola, V., A complimentary existence: a rationale for the teaching of Greek folk dance in the Departments of Physical Education and Sport Science in Greece. 1999: 7 ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Ι., Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ και νζεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ. 1998: 20 th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Istanbul. Koutsouba, M., Understanding synchrony through diachrony. 1998: 6 ο Διεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι. Κουτςοφμπα, Μ., Διμασ, Θ. & Γκιόςοσ, Ι., Ο Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ και θ κουλτοφρα των νζων. Δ2.1. Πανελλινια υνζδρια α) για το χορό και τον ελληνικό παραδοςιακό χορό 2011: Επιςτθμονικό Συνζδριο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν «Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ», Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ. Θ διαλεκτικι ςχζςθ κεωρίασ και πράξθσ ςτον ελλθνικό παραδοςιακό χορό (ςυμπόςιο). Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Χορόσ και ςυμβολιςμόσ ςτο γαμιλιο δρϊμενο του κ να ςτθν κοινότθτα τθσ Νζασ Βφςςασ Ζβρου. Δθμόπουλοσ, Κ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Αφθγθματικότθτα και χορόσ. Σραγοφδι και ζμφυλεσ χορευτικζσ πρακτικζσ ςτθν πεδινι και ορεινι Καρδίτςα. Σαρακατςιάνου, Η., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Χορευτικζσ πρακτικζσ και ταυτότθτα ςτο τενιμαχο Ναοφςθσ Ν. Θμακίασ. Ο χορόσ ςτο πανθγφρι του Αγίου Σρφφωνα. Νιϊρα, Ν., Λουτηάκθ,., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά Β., Ερευνθτικοί προςανατολιςμοί ςτθ κεωρία τθσ επιτζλεςθσ. Αναςκοπικι μελζτθ. Καρφισ, Β., Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Ηιάκα, Μ., Παραδοςιακά ςτερεότυπα και δθμιουργικότθτα: θ περίπτωςθ του χοροφ μπαϊτοφςκα. Δανιά, Α., Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Χατηθχαριςτόσ, Δ., Διδαςκαλία του χοροφ και τεχνολογία: οι προχποκζςεισ μιασ δθμιουργικισ ςυνφπαρξθσ. Κατςιϊνθσ, Ι., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Χορόσ και εκςυγχρονιςμόσ: το χορευτικό δρϊμενο τθσ μποφλασ ςτο Βυηίκι Αρκαδίασ (poster). Καρλισ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ και υπόρχθμα: μια αρχζγονθ λαϊκι κλθρονομιά. Ο χορόσ παπαδιά τθσ Νάουςασ Μακεδονίασ (poster). Μπουλάμαντθ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ., Χορόσ και κοινωνικό φφλο. Ο χορόσ ωσ πεδίο ζμφυλων διαπραγματεφςεων ςτα βορειόχωρα και νοτιόχωρα τθσ Χίου (poster). Γρατςιοφνθ, Δ., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β., Ο χορόσ ωσ άςκθςθ των ατόμων τρίτθσ θλικίασ (poster). 2011: Συνζδριο «Αναλυτικι ςκζψθ και δθμιουργικότθτα», Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν & Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Από τθν προϊςτορία ςτθν ιςτορία του χοροφ: επιςθμάνςεισ και προτάςεισ για τθ ςθμειογραφία του χοροφ o Ρανελλινιο Συμπόςιο «Θ μουςικι παράδοςθ τθσ Μακεδονίασ», Βαφοποφλειο Κδρυμα, Θεςςαλονίκθ. Νιϊρα, Ν., Λουτηάκθ,., Κουτςοφμπα, Μ., Τυροβολά, Β., Αφθγθματικότθτα και Χορόσ. Σο τραγοφδι ςτα χορευτικά γεγονότα ςτα Παςχαλιόγιορτα του πθλαίου Γρεβενϊν. 2010: Συνζδριο Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ «Οι τοπικοί παραδοςιακοί χοροί ςτα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν», Καρδίτςα. Δθμόπουλοσ, Κ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. Ο χορόσ Ρωϊμάνα ςτθν κοινότθτα Κρανζασ (Κρανιά) Καρδίτςασ κατά το χρονικό διάςτθμα Ζμφυλεσ πρακτικζσ και ςθμαςιολογικζσ ςυνιςτϊςεσ. 2007: 3 ο Forum τθσ Ελλθνικισ Ακαδθμίασ Φυςικισ Αγωγισ, Κομοτθνι. Κουτςοφμπα, Μ., Ο ρόλοσ του λαϊκοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ μετάβαςθ από το Folklorismus ςτο Multikulturalismus (poster). 2007: 2 ο Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Εμβιομθχανικισ (ΕΛΕΜΒΙΟ), Αρχαία Ολυμπία. Ταμπάκθ, Α., ουςάνογλου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ., Τυροβολά, Β. & Μπουντόλοσ, Κ., Ζλεγχοσ ρυκμικισ προςαρμογισ ςε κινθτικζσ ακολουκίεσ του παραδοςιακοφ χοροφ (poster). 2005: Επιςτθμονικό Συμπόςιο «Φολκλόρ και τθν Ραράδοςθ Σιμερα», Λευκάδα. Κουτςοφμπα, Μ., Παράδοςθ και φολκλόρ ςτο χορό τθσ Λευκάδασ. 2002: Συνζδριο Ζντεχνου Χοροφ Συνδζςμου Υποτρόφων Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ «ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Σ. ΩΝΑΣΘΣ» για τθν Τζχνθ του Χοροφ Σιμερα: εκπαίδευςθ, παραγωγι, παράςταςθ, Ακινα.

11 11 Κουτςοφμπα, Μ., Πολιτιςμικι ταυτότθτα και χορόσ: μια πρϊτθ προςζγγιςθ. 2001: 4 θ Επιςτθμονικι Συνάντθςθ για τον Ραραδοςιακό Χορό από τθν Κοινότθτα ςτισ Σφγχρονεσ Αντιλιψεισ και Ρρακτικζσ, Δράμα. Κουτςοφμπα, Μ., Θ ςυμβολι τθσ διδακτικισ του παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι πολυπολιτιςμικι κοινωνία. 2001: 2 ο Ρανελλινιο Συνζδριο Λαϊκοφ Ρολιτιςμοφ για τθ Μελωδία, το Λόγο και τθν Κίνθςθ, Σζρρεσ. Κουτςοφμπα, Μ., Θ μελωδία, ο λόγοσ και θ κίνθςθ μζςα από τθν εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ: μια πρϊτθ προςζγγιςθ. 1999: 1 ο Ρανελλινιο Συνζδριο Λαϊκοφ Ρολιτιςμοφ για τθ Διαχρονικι Εξζλιξθ του Ραραδοςιακοφ Χοροφ ςτθν Ελλάδα, Σζρρεσ. Κουτςοφμπα, Μ., Θ δυναμικι του χοροφ ςτισ μεταςχθματιςτικζσ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ τθσ τοπικισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. 1997: 4 ο Ρανελλινιο Συνζδριο Ροντιακϊν Συλλόγων για τθν Εκνικι Αυτογνωςία, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Ποντιακά χορευτικά ςωματεία και δάςκαλοι χοροφ. β) για την εκπαίδευςη 2007: Συνζδριο Σχολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Αργυρίου, Μ., Κουτςοφμπα, Μ., Πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ ςχεδίων εργαςίασ: κεωρθτικό πλαίςιο και διδακτικζσ εφαρμογζσ ςτθ μουςικι (poster). 2007: 2 ο Ρανελλινιο Συνζδριο με διεκνι ςυμμετοχι τθσ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μουςικισ Αγωγισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΕΕΜΑΡΕ), Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Μουςικοπαιδαγωγικι επιμόρφωςθ και εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ. 2003: 2 ο Ρανελλινιο Συνζδριο για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Ράτρα. Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Γ., Μια κεωρθτικι προςζγγιςθ για το ςχεδιαςμό διδακτικοφ υλικοφ ςτθν ανοικτι και εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ. 1999: Επιςτθμονικό Συνζδριο ΤΕΙ Θπείρου για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ και τθν Ρεριφερειακι Ανάπτυξθ, Θγουμενίτςα. Γκιόςοσ, Ι. & Κουτςοφμπα, Μ., Εκπαίδευςθ από απόςταςθ και εκελοντιςμόσ: Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ του Δ3. ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΕΙ (μετά από πρόςκλθςθ) Δ3.1. Ειςθγιςεισ ςε ςεμινάρια 2011: Σεμινάριο μεκοδολογίασ επιςτθμονικισ ζρευνασ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν τθσ ΕΚΡ 65 «Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ», Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ. 2010: 3 ο Σεμινάριο μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν τθσ ΕΚΡ 65 «Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ», Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Μορφζσ εκπόνθςθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ. Γίνεται διπλωματικι εργαςία χωρίσ εμπειρικι ζρευνα; Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Ι. Συγγραφι ςυμπεραςμάτων και ςυηιτθςθσ ςτθ διπλωματικι εργαςία. 2009: 2 ο Σεμινάριο μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν τθσ ΕΚΡ 65 «Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ», Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Γκιόςοσ, Ι. & Μαυροειδισ, Θ., Εντοπιςμόσ, οριοκζτθςθ και διατφπωςθ ερευνθτικοφ προβλιματοσ. Κουτςοφμπα, Μ., Μορφζσ εκπόνθςθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ. 2009: Σεμινάριο Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ζρευνα & τθν Ανάλυςθ Δεδομζνων με τθ χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Κουτςοφμπα, Μ., Θ οργάνωςθ τθσ ζρευνασ. 2008: 3 ο Σεμινάριο Θεωρίασ, Εφαρμογισ και Ζρευνασ για τθν εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Μορφζσ εκπόνθςθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ. 2008: 1 ο Σεμινάριο μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν τθσ ΕΚΡ 65 «Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ», Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Μορφζσ εκπόνθςθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ. 2007: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δια Βίου Εκπαίδευςθσ: Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικϊν Μουςικισ Αγωγισ, ΕΕΜΑΡΕ & Εκνικό Κδρυμα Νεότθτασ, Ακινα.

12 12 Κουτςοφμπα, Μ., Χορόσ και κίνθςθ. 2007: 2 ο Σεμινάριο Θεωρίασ, Εφαρμογισ και Ζρευνασ για τθν εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Ειςαγωγι ςτθν εκνογραφικι μζκοδο και θ χριςθ τθσ ςτθν εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ. 2006: 4 θ Ρροςυνεδριακι Ραιδαγωγικι Επιςτθμονικι Διθμερίδα με κζμα Από το διαδίκτυο ωσ τα δίκτυα τθσ γνϊςθσ: θ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν για το 2 ο Συνζδριο τθσ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μουςικισ Αγωγισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθ, Ράτρα. Κουτςοφμπα, Μ., Θ εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν μουςικισ ςτα παιδαγωγικά: μια πρϊτθ προςζγγιςθ. 2006: 2 ο Θερινό Ρανεπιςτιμιο Ανοικτισ και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ. Κουτςοφμπα, Μ., Θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και θ εκμάκθςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων: το παράδειγμα του χοροφ. 2006: Σεμινάριο Θεωρίασ, Εφαρμογισ και Ζρευνασ για τθν ΑεξΑΕ, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. Κουτςοφμπα, Μ., Θ εξαε και θ εκμάκθςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων. 1995: 4 th Colloquium on the Anthropology of Dance, Goldsmiths College, University of London. Koutsouba, M., Outsider in an inside world or dance ethnography at home. 1994: Lecture in Seminars on Anthropology of Modern Greece, London School of Economics, University of London. Koutsouba, M., Research on Greek Dance. 1994: Lecture in Workshop in the series Music from Many Lands. Horniman Museum, London. Koutsouba, M., Greek Dance. 1994: Lecture in Workshop for the Greek Dances, Ραράρτθμα Λυκείου Ελλθνίδων Λονδίνου. Koutsouba, M., Greek Dance. 1992: 2 nd Colloquium on the Anthropology of Dance, Goldsmiths College, University of London. Koutsouba, M., The dance event in the Greek koutouki: a case of urban dance folklore. 1992: Research Day, Music Dept., Goldsmiths College, University of London, Koutsouba, M., Research in urban dance folklore: Athens as a case study. Δ3.2. Διαλζξεισ 2009: Θμερίδα με κζμα «Ο παραδοςιακόσ χορόσ ςιμερα», Διμοσ Αχαρνϊν, Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Ανατολικισ Αττικισ, Λαογραφικόσ Χορευτικόσ Σφλλογοσ Αχαρνϊν «Ο Κόκκινοσ Μφλοσ», Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Θ ςυμβολι του παραδοςιακοφ χοροφ ςτθν εκπαίδευςθ ςιμερα. 2006: Τμιμα Αγωγισ Υγείασ ΥΡΕΡΘ και Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ρειραιά, Ρειραιάσ. Κουτςοφμπα, Μ., Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα προαιρετικά προγράμματα μζςα από τθ χριςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικισ εκπαίδευςθσ. 2005: Δϋ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ακινασ, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ: πολιτιςμικι ταυτότθτα και διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. 2001: Ελλθνικι Εταιρεία Εκνολογίασ, Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Χορόσ και πολιτιςμικι ταυτότθτα. Θ περίπτωςθ τθσ Λευκάδασ. 1998: Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ, Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «Τα Ελλθνικά», Ακινα. Κουτςοφμπα, Μ., Ο ρόλοσ του Ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Δ.3.3. Βιβλιοπαρουςιάςεισ 2010: Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Ρολιτιςμοφ Διμου Μελιςςίων, παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Ελζνθσ Φιλιππίδου «Ανακυκλϊνοντασ τθν παράδοςθ: ο χορόσ ςτθ Νζα Βφςςα Βορείου Ζβρου». 2010: Εκδόςεισ-Βιβλιοπωλεία «Ρ. Κυριακίδθ», παρουςίαςθ του βιβλίου του Χριςτου Κοηαρίδθ «Εμείσ οι Γκαγκαβοφηθδεσ». 2009: Διμοσ Καλλικζασ, Ρολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ, παρουςίαςθ του βιβλίου των Βαςίλθ Καρφι και Μαρία Ηιάκα «Ο ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ρροτάςεισ διδαςκαλίασ».

13 13 Ε. ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ Ε1. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Koutsouba, M. (1997). Plurality in Motion: Dance and Cultural Identity on the Greek Ionian Island of Lefkada. Ph.D. thesis, Music Department, University of London. Ε2. ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Koutsouba, M. (1991). The Greek Dance Groups of Plaka: A Case of Airport Art. M.A. Dissertation, Department of Dance, University of Surrey, UK. Ε3. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Κουτςοφμπα, Μ. (2005). θμειογραφία τθσ χορευτικισ κίνθςθσ: το πζραςμα από τθν προϊςτορία ςτθν ιςτορία του χοροφ, Ακινα: Ρροπομπόσ. Ε4. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2007). Ανάλυςθ του χοροφ. Κεωρία και πράξθ. Ακινα: Ραςχαλίδθσ, 286 ςελ. (επιμζλεια και μετάφραςθ ελλθνικισ ζκδοςθσ του βιβλίου Adshead, J. et al, Dance Analysis: Theory and Practice. London: Dance Books. Ε5. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Ε5.1. Ξενόγλωςςα Βιβλία και υλλογικοί Σόμοι 1. Koutsouba, M. (2007). Structural analysis for Greek folk dance. A methodology, pp In Adrianne L. Kaeppler and Elsie I. Dunin (eds.) Dance Structures: Perspectives on the Analysis of Human Movement, Budapest: European Folklore Institute. 2. Koutsouba, M. (2004). Τhe Greek cycle of Martha Graham with special reference to Errand into the Maze. In Anna Lazou, Alkis Raftis Malgorzata Borowska (eds.), Orchesis. Texts on Ancient Greek Dance. Athens: Way of Life and Greek Dances Theatre Dora Stratou, pp: (αναδθμοςίευςθ από: Alkis Raftis (ed.), Dance and Ancient Greece, Proceedings of 5 th International Conference of the International Organization for Folk Art (IOFA), Athens: Dora Stratou Dance Theatre). 3. Koutsouba, M. (1999). Outsider in an inside world, or dance ethnography at home, pp: In Theresa Buckland (ed.), Dance in the Field: Theory, Methods and Issues in Dance Ethnography, London: Macmillan Press. Ε5.2. Ελλθνόγλωςςα Βιβλία και υλλογικοί Σόμοι 1. Κουτςοφμπα, Μ. (2010). Θ μελζτθ και θ ζρευνα του χοροφ, ςελ Στο Θ. Διμασ, Β. Τυροβολά και Μ. Κουτςοφμπα, Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ. Κεωριςεισ για το λόγο, τθ γραφι και τθ διδαςκαλία του. Ακινα: αυτό-ζκδοςθ. 2. Κουτςοφμπα, Μ. (2010). Σθμειογραφία του χοροφ. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα ςθμειογραφία κίνθςθσ και χοροφ του Laban, ςελ Στο Θ. Διμασ, Β. Τυροβολά και Μ. Κουτςοφμπα, Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ. Κεωριςεισ για το λόγο, τθ γραφι και τθ διδαςκαλία του. Ακινα: αυτό-ζκδοςθ. 3. Κουτςοφμπα, Μ. (2010). Θ διδαςκαλία του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςε ςφγχρονα εκπαιδευτικά πλαίςια, ςελ Στο Θ. Διμασ, Β. Τυροβολά και Μ. Κουτςοφμπα, Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ. Κεωριςεισ για το λόγο, τθ γραφι και τθ διδαςκαλία του. Ακινα: αυτό-ζκδοςθ. 4. Κουτςοφμπα, Μ. (2004). H ςυμβολι τθσ διδακτικισ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι πολυπολιτιςμικι κοινωνία, ςελ: Στο Ευάγγελοσ Αυδίκοσ κ.ά. (επιμζλεια), Χορευτικά Ετερόκλθτα, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 5. Γκιόςοσ, Ι. & Κουτςοφμπα, Μ. (2001). Θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ, ςελ: Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιςτθμονικι επιμζλεια), Απόψεισ και Προβλθματιςμοί για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Ακινα: Ρροπομπόσ. 6. Κουτςοφμπα, Μ. (2000). Υφολογικι ανάλυςθ ςτον Ελλθνικό παραδοςιακό χορό, ςελ: Στο Μαρία Κολλιοποφλου κ.ά., Πολιτιςμόσ και Σζχνθ: Επτά Δοκίμια για το Χορό, Ακινα: Ρροπομπόσ. 7. Κουτςοφμπα, Μ. (2000). Ολυμπιακι ακλθτικι παιδεία και διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: Το παράδειγμα του χοροφ, ςελ: Στο Ιωάννθσ Γκιόςοσ (επιμζλεια), Ολυμπιακι-Ακλθτικι Παιδεία: Κεωριςεισ-Ηθτιματα, Ακινα: Ρροπομπόσ.

14 14 Ε6. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ (με κρίςθ) 1. Γκιόςοσ, Ι. & Κουτςοφμπα, Μ. (2005). Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν ΑεξΑΕ, ςελ: Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιςτθμονικι επιμζλεια), Ανοικτι και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ: παιδαγωγικζσ και τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, Ράτρα: ΕΑΡ. 2. Κουτςοφμπα, Μ. (2003). Ρροςδιοριςμόσ του αρμόδιου επιςτθμονικοφ χϊρου, ςελ: Στο Νίκοσ Γφφτουλασ κ.ά., Σζχνεσ ΛΛ: Επιςκόπθςθ ελλθνικισ μουςικισ και χοροφ: κεωρία χοροφ ελλθνικι χορευτικι πράξθ: αρχαίοι και μζςοι χρόνοι, Τόμοσ Δϋ, Ράτρα: ΕΑΡ. 3. Κουτςοφμπα, Μ. (2003). Το κεωρθτικό και εφαρμοςτικό υπόδειγμα τθσ ανκρωπολογικισ προςζγγιςθσ ςτο χορό, ςελ: Στο Νίκοσ Γφφτουλασ κ.ά., Σζχνεσ ΛΛ: Επιςκόπθςθ ελλθνικισ μουςικισ και χοροφ: κεωρία χοροφ ελλθνικι χορευτικι πράξθ: αρχαίοι και μζςοι χρόνοι, Τόμοσ Δϋ, Ράτρα: ΕΑΡ. 4. Κουτςοφμπα, Μ. (2003). Ταυτοτικζσ και ανκρωπολογικζσ όψεισ του παραδοςιακοφ χοροφ, ςελ: Στο Νίκοσ Γφφτουλασ κ.ά., Σζχνεσ ΛΛ: Επιςκόπθςθ ελλθνικισ μουςικισ και χοροφ: ελλθνικι χορευτικι πράξθ: παραδοςιακόσ και ςφγχρονοσ χορόσ, Τόμοσ Εϋ, Ράτρα: ΕΑΡ. 5. Κουτςοφμπα, Μ. (ςυνεργαςία Δ. Λζκκα), (2003). «Ευρωπαϊκοί», «λατινοαμερικάνικοι» και «μοντζρνοι» χοροί, ςελ: Στο Νίκοσ Γφφτουλασ κ.ά., Σζχνεσ ΛΛ: Επιςκόπθςθ ελλθνικισ μουςικισ και χοροφ: κεωρία χοροφ ελλθνικι χορευτικι πράξθ: αρχαίοι και μζςοι χρόνοι, Τόμοσ Δϋ, Ράτρα: ΕΑΡ. Ε7. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ (πλιρεσ κείμενο) α) για το χορό και τον ελληνικό παραδοςιακό χορό 1. Κάρδαρθσ, Δ. & Κουτςοφμπα, Μ. (υπό δθμοςίευςθ). Μουςικο-χορευτικζσ αναηθτιςεισ ςτο ρεμπζτικο. Αναςκοπικι μελζτθ. Αναηθτιςεισ ςτθν Φυςικι Αγωγι και τον Ακλθτιςμό. 2. Κουτςοφμπα, Μ. (υπό δθμοςίευςθ). Αναςτοχαςμόσ και επανερμθνεία του παρελκόντοσ: ιςτορικι πορεία και ηθτιματα ταυτότθτασ τθσ διδαςκαλίασ του ελλθνικοφ λαϊκοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτουσ κακθγθτζσ ςωματικισ αγωγισ από το 1909 μζχρι το Νιϊρα, Ν., Λουτηάκθ,. Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (υπό δθμοςίευςθ). Ερευνθτικοί προςανατολιςμοί ςτθ κεωρία τθσ επιτζλεςθσ. Αναςκοπικι μελζτθ. Αναηθτιςεισ ςτθν Φυςικι Αγωγι και τον Ακλθτιςμό. 4. Dania, A., Hatziharistos, D., Koutsouba, M. & Tyrovola, V. & (2010). The use of technology in movement and dance education: recent practices and future perspectives. Procedia, Social & Behavioral Sciences (Elsevier) 5. Lykesas, G., Koutsouba, M. & Tyrovola, V. (2010). Comparison of teacher and child-centred methods of teaching Greek traditional dance in elementary education. International Journal of Physical Education, XLVII(3), Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Ραράδοςθ και φολκλόρ ςτον ελλθνικό παραδοςιακό χορό: θ περίπτωςθ του χοροφ μθλιά τθσ Λευκάδασ. Επιςτιμθ του Χοροφ, 3, 16-33, ISSN Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2010). Ταυτότθτεσ και ετερότθτεσ ςτο δρϊμενο του "Μπζθ" ςτθ Νζα Βφςςα Ζβρου. Εκνολογία, 14, Καρλισ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Οι "ιεροί" και "κοςμικοί" χοροί ςτο πλαίςιο του εκίμου "Γιανίτςαροι και Μποφλεσ" ςτθ Νάουςα Μακεδονίασ. Άκλθςθ και Κοινωνία, 49, Dania, A., Tyrovola, V. & Koutsouba, M. (2010). Proposal for a new method for teaching fundamental motor skills. Procedia, Social & Behavioral Sciences, 2, (WCES-2010), available at (Elsevier) 10. Δανιά, Α., Κουτςοφμπα, Μ., Χατηθχαριςτόσ, Δ. & Τυροβολά, Β. (2009). Θ ζρευνα για τθν καταςκευι οργάνων αξιολόγθςθσ τθσ χορευτικισ επίδοςθσ. Αναςκοπικι μελζτθ. Αναηθτιςεισ ςτθν Φυςικι Αγωγι και τον Ακλθτιςμό, 7(2), , ISSN Lykesas, G., Koutsouba, M. & Tyrovola, V. (2009). Creativity as an approach and teaching method of Greek traditional dance in secondary education. Studies in Physical Culture & Tourism, XVI(2), Λυκεςάσ, Γ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2008). Θ διδαςκαλία του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ με τθν υιοκζτθςθ δθμιουργικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ. Ακλθτικι Απόδοςθ και Τγεία, VI(3), Tyrovola, V., Likesas, G., Koutsouba, M. & Macha, D. (2008). Aesthetic perception and dance. The case of the urbanized Zeibekiko dance. Physical Training, ISSN Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Ταμπάκθ, Α. (2008). Θ δομικό-μορφολογικι και τυπολογικι ανάλυςθ ςτθ μελζτθ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ. Το παράδειγμα των μοτίβων των χορϊν "ςτα δφο" και "ςτα τρία" ςτουσ χοροφσ τθσ Κριτθσ. Επιςτιμθ του Χοροφ, ΕΛ.ΕΡ.Ε.Χ., 2, 31-57, ISSN

15 Goulimaris, D, Koutsouba, M. & Giosos, Y. (2008). The organizations of a distance postgraduate dance programme and the participation of students specializing in dance. Turkish Online Journal of Distance Education, 9, Κουτςοφμπα, Μ. (2007). Θ ςυμβολι τθσ ςθμειογραφίασ κίνθςθσ και χοροφ του Laban ςτθ διδαςκαλία του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςιμερα. Επιςτιμθ του Χοροφ, 1, 39-52, ISSN Κουτςοφμπα, Μ., Γκιόςοσ, Γ. & Τριχάκθ, Θ. (2007). Θ ςυμβολι τθσ εκμάκθςθσ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ διαμόρφωςθ των χορευτικϊν ςυνθκειϊν του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Αναηθτιςεισ ςτθν Φυςικι Αγωγι και τον Ακλθτιςμό, 5(1), , ISSN: (ςτθν εκλογι εξζλιξθσ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου ιταν υπό δθμοςίευςθ). 18. Koutsouba, M. & Giossos, Y. (2006). A model for motor learning in distance polymorphic education: the case of performance arts and dance. Ανοικτι Εκπαίδευςθ/Open Education, 4, Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2006). Μορφολογικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ. Το παράδειγμα των ποντιακϊν χορϊν. Μουςικι ςε Πρϊτθ Βακμίδα, 1, Γκουςδοβά, Μ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2006). Ραρουςίαςθ των Ρανελλινιων Μακθτικϊν Καλλιτεχνικϊν Αγϊνων και των μορφϊν τζχνθσ ςε αυτοφσ. Κεατρογραφίεσ, 14, Κουτςοφμπα, Μ. (2002). Χορολογία και Εκνοχορολογία/Ανκρωπολογία Χοροφ. Για μια αποςαφινιςθ των όρων, Εκνολογία, 9, Koutsouba, M. (2000). Understanding synchrony through diachrony. Dans Müsik Kültür Research Journal, special edition, Turkey: Istanbul, Bogazici University Folklore Club - International Council for Traditional Music, Κουτςοφμπα, Μ. (2000). Θ ζννοια και θ ανάλυςθ τθσ μορφισ του χοροφ. Εκνολογία, 6-7, Κουτςοφμπα, Μ. ( ). Θ δυναμικι του Ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Εκπαιδευτικι Κοινότθτα, 52, Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Ι. (1999). Θ ςυμβολι του Ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθν Ολυμπιακι- Ακλθτικι παιδεία. Σα Εκπαιδευτικά, 53-54, β) για την εκπαίδευςη 26. Giossos, I. Skavantzos, K. & Koutsouba, M. (2010). The ideological and historical crisis about the aims of Physical Education during the period : from the Law 5620/1932 to the Law 3769/1957. Studies in Physical Culture and Tourism, XVII(4), Κρθτικοφ, Σ. & Κουτςοφμπα, Μ. (υπό ζκδοςθ). Ανοικτι και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και άτομα με αναπθρία. Θ περίπτωςθ του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου. Open Education. 28. Γιαγλι, Σ., Γιαγλισ, Γ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2010). Αυτονομία ςτθν μάκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Open Education Journal, 6(1 & 2), , ISSN: (φςτερα από πρόςκλθςθ, αναδθμοςίευςθ με διορκϊςεισ από το Open & Distance Learning for Global Collaboration and Educational Development, Proceedings of the 5 th International Conference on Open and Distance Learning). 29. Giossos, Y., Koutsouba, M., Lionarakis, A. & Skavantzos, K. (2009). Reconsidering Moore s Transactional Distance Theory. European Journal of Open, Distance & E-learning - EURODL, ΛΛ, available at 30. Γκιόςοσ, Ι., Μαυροειδισ, Θ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2008). Θ ζρευνα ςτθν από απόςταςθ εκπαίδευςθ: αναςκόπθςθ και προοπτικζσ. Open Education, 7(1), ISSN: Γκιόςοσ, Ι., Κουτςοφμπα, Μ. & Μαυροειδισ, Θ. (2007). Το θλεκτρονικό κείμενο ςτθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ. Open Education, 6, Αργυρίου, Μ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2007). Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και διακεματικότθτα μζςα από τθ μουςικι αγωγι. Θ εφαρμογι ενόσ ςχεδίου εργαςίασ ςτθν Εϋ και ΣΤϋ δθμοτικοφ. Μουςικι ςε Πρϊτθ Βακμίδα, 4, Ε7. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΕ (πλιρεσ κείμενο) Ε7.1. Διεκνι υνζδρια α) για το χορό και τον ελληνικό παραδοςιακό χορό 1. Dania, A., Koutsouba, M., Hatziharistos, D. & Tyrovola, V. (υπό ζκδοςθ). Establishing observer reliability in the context of dance performance assessment. Proceedings of the Congress of the International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP). 2. Koutsouba, M. (2010). International folk dance festivals and local dance identities: an exploration of their relationship on the Greek Ionian island of Lefkada. In Rapprochement of Cultures, Proceedings of the 26 th World Congress on Dance Research, 41-47, Cd-rom, ISBN

16 16 3. Trichaki, R.D., Koutsouba, M. & Giossos, Y. (2010). Place and dance: the formation of the students dancing habits in relation to their birthplace. In Rapprochement of Cultures, Proceedings of the 26 th World Congress on Dance Research, 91-98, Cd-rom, ISBN Dimopoulos, Κ., Tyrovola, V. & Koutsouba, M. (2009). The end of a ritual or the beginning of new social structures? The case of Bright Tuesday in the community of Lazarina, Karditsa, Thessaly. In Proceedings of the 23 rd World Congress on Dance Research, Cd-rom. 5. Michelli, M., Tyrovola, V., Koutsouba, M. (2009). The religious factor in the composition of the musicaldancing identity of Patmos. In Proceedings of the 23 rd World Congress on Dance Research, Cd-rom. 6. Koutsouba, M. (2008). Looking for an academic identity: anthropological and ethnochoreological study of dance: the two sides of a coin? In Elsie I. Dunin & Anne von Bibra Wharton (eds.), Invisible and Visible Dance- Crossing Identity Boundaries, Proceedings of the 23 rd Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, ICTM: Study Group on Ethnochoreology, pp: Koutsouba, M. (2008). The academic situation of dance anthropology/ethnochoreology in Greece. In Proceedings of the 22 nd World Congress on Dance Research, Cd-rom, ISBN: Σκαφίδα, Α., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2008). Αποτιμϊντασ τθ χριςθ του ςθμειογραφικοφ ςυςτιματοσ του Laban ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό: μια πρϊτθ προςζγγιςθ. In Proceedings of the 22 nd World Congress on Dance Research, Cd-rom, ISBN: Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2008). Βίωςθ και αναβίωςθ τθσ παράδοςθσ. Το πζραςμα του χοροφ από τθν ςυμπαράςταςθ ςτθν αναπαράςταςθ ςτον Ρεντάλοφο του Ζβρου. In Proceedings of the 22 nd World Congress on Dance Research, Cd-rom, ISBN: Μακζ, Δ., Κουτςοφμπα, Μ. & Λυκεςάσ, Γ. (2008). Κριτικι επιςκόπθςθ των μζχρι ςιμερα προτεινομζνων μεκόδων διδαςκαλίασ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτθν Ελλάδα. In Proceedings of the 22 nd World Congress on Dance Research, Cd-rom, ISBN: Γουλιμάρθσ, Δ., Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Ι. (2007). Θ πρόκεςθ ςυμμετοχισ φοιτθτϊν των ειδικοτιτων Χοροφ ςτα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ςε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο «Χορό» με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Συγκριτικι μελζτθ, ςελ: Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιμζλεια), Forms of democracy in education: Open access and distance education, Proceedings of the 4 th International Conference on Open and Distance Learning, vol: A, Ακινα: Ρροπομπόσ. 12. Tyrovola, V. & Koutsouba, M. (2007). Choreology and dance: From the act of dance to the scientific theory. Critical observations, pp: Buletin Stiintific, Seria: Educatie Fizica si Sport, Editura Universitatii din Pitesti, Romania, v.ιι/11/1, ISSN Φιλιππίδου, Ε., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2007). Γενιζσ, χορόσ και μεταςχθματιςμόσ: ςυνδυάηοντασ το δομικό με το γενεαολογικό χρόνο ςτθ Νζα Βφςςα Ζβρου. In Dancers Without Frontiers, Proceedings of the 21 st World Congress on Dance Research, Cd-rom. 14. Koutsouba, M. (2007). Applying Labanotation on Greek folk dance: the case of the Greek Ionian island of Lefkada, pp: In Proceedings of the 24 th Biennial Conference of International Council of Kinetography Laban/Labanotation, vol:2, USA (ςτθν εκλογι εξζλιξθσ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου ιταν υπό δθμοςίευςθ). 15. Κουτςοφμπα, Μ. (2007). Θ διδαςκαλία του ελλθνικοφ λαϊκοφ παραδοςιακοφ χοροφ ςτα ςφγχρονα εκπαιδευτικά πλαίςια. Στο Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ και Εκπαίδευςθ, Ρρακτικά 1 ου Διεκνοφσ Εκπαιδευτικοφ Συνεδρίου, Cd-rom, ISBN: Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Ταμπάκθ, Α. (2006). Χοροτροπικά ςχιματα και αντιμετακετικά δομιματα ςτθν Κρθτικι χορευτικι παράδοςθ. In Promotion of Diversity, Proceedings of the 20 th World Congress on Dance Research, Cd-rom, ISBN: Φιλιππίδου, Ε., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2006). Οι χορευτικζσ μορφζσ τθσ Νζασ Βφςςασ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο. In Promotion of Diversity, Proceedings of the 20 th World Congress on Dance Research, Cd-rom, ISBN: Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Γ. (2005). Εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ και εκμάκθςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων: μετατρζποντασ τθν κινθτικι μάκθςθ ςε γνωςτικι μζςα από τθ χριςθ αφθρθμζνων ςυμβόλων ςθμειογραφίασ τθσ κίνθςθσ, ςελ: Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιμζλεια), Applications of Pedagogy and Technology, Proceedings of the 3 rd International Conference on Open and Distance Learning, vol: Β, Ακινα: Ρροπομπόσ. 19. Koutsouba, M. & Tyrovola, V. (2003). A complimentary existence: a rationale for the teaching of Greek folk dance in the Departments of Physical Education and Sport Science in Greece, pp: In Sport and Quality of Life, Proceedings of II World Congress of Physical Activity and Sport Sciences, Granada, Cd-rom, ISBN Koutsouba, M. (1998). Dance style as an indicator of regional identity: Lemonia dance of Lefkada versus kontoula lemonia dance of Epiros, Greece, pp: In Theresa Buckland and Georgiana Gore (editors),

17 17 Dance, Style, Youth Identities, Proceedings of 19 th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Czech Republic, Straznice: Institute of Folk Culture - International Council for Traditional Music. 21. Koutsouba, M. (1995). Restoration or collapse of the (dance) tradition? The case of the dance Tsamikos on the island of Lefkada, Greece, pp: In Janet Adshead-Landsdale, Chris Jones (proceedings compilers), Βorder Tensions: Dance and Discourse, Proceedings of the 5 th Study of Dance Conference, University of Surrey: Department of Dance Studies. 22. Gore, G. & Koutsouba, M. (1994). The sociopolitics of airport art and the Greek dance groups of Plaka, pp: In Irene Loutzaki (publishing co-ordinator), Dance and its Socio-Political Aspects, Dance and Costume, Proceedings of 17 th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Nafplion: Peloponnesian Folklore Foundation & International Council for Traditional Music. 23. Koutsouba, M. (1991). Τhe Greek cycle of Martha Graham with special reference to Errand into the Maze, pp: In Alkis Raftis (ed.), Dance and Ancient Greece, Proceedings of 5 th International Conference of the International Organization for Folk Art (IOFA), Athens: Dora Stratou Dance Theatre. β) για την εκπαίδευςη 24. Γιαγλι, Σ., Γιαγλισ, Γ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Αυτονομία ςτθ μάκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιμζλεια), Open & Distance Learning for Global Collaboration and Educational Development, Proceedings of the 5 th International Conference on Open and Distance Learning, vol: A, Cd-rom. 25. Γκιόςοσ, Ι., Κουτςοφμπα, Μ. & Μαυροειδισ, Θ. (2009). Κριτικι αποτίμθςθ κλιμάκων ςυναλλαγισ ςε ότι αφορά τθν εγκυρότθτα και αξιοπιςτία τουσ. Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιμζλεια), Open & Distance Learning for Global Collaboration and Educational Development, Proceedings of the 5 th International Conference on Open and Distance Learning, vol: A, Cd-rom. 26. Γκιόςοσ, Ι., Κουτςοφμπα, Μ. & Μαυροειδισ, Θ. (2009). Βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν εκπαίδευςθ από απόςταςθ: γενικι κεϊρθςθ, pp: In Maria G. Argyriou & Panagiotis G. Kampylis (eds.), Teaching Material and its Contribution to Educational Practice: From Theory to Application in Music Education, Proceedings of the 3 rd International Conference, Greek Association of Primary Music Education Teachers, Cd-rom, ISSN: Γκιόςοσ, Ι., Μαυροειδισ, Θ., Κουτςοφμπα, Μ. & Ραπαδάκθσ, Σ. (2007). Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ ςφγχρονων μεκόδων επικοινωνίασ και τθλεκπαίδευςθσ ςε προγράμματα τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν του Ε.Α.Ρ., ςελ: Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιμζλεια), Forms of democracy in education: Open access and distance education, Proceedings of the 4 τθ International Conference on Open and Distance Learning, vol: Α, Ακινα: Ρροπομπόσ. Ε7.2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑ α) για το χορό και τον ελληνικό παραδοςιακό χορό 1. Κουτςοφμπα, Μ. (2003). Θ μελωδία, ο λόγοσ και θ κίνθςθ μζςα από τθν εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ: μία πρϊτθ προςζγγιςθ, ςελ: Στο Καλλιόπθ Ρανοποφλου (επιμζλεια ζκδοςθσ) Μελωδία, Λόγοσ, Κίνθςθ, Ρρακτικά 2 ου Ρανελλθνίου Συνεδρίου Λαϊκοφ Ρολιτιςμοφ, Σζρρεσ: Διμοσ Σερρϊν. 2. Κουτςοφμπα, Μ. (2002). Ρολιτιςμικι ταυτότθτα και χορόσ: μια πρϊτθ προςζγγιςθ, ςελ: Στο Θ τζχνθ του χοροφ ςιμερα: εκπαίδευςθ, παραγωγι, παράςταςθ, Ρρακτικά Συνεδρίου Ζντεχνου Χοροφ, Ακινα: Σφνδεςμοσ Υποτρόφων Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ «Αλζξανδροσ Σ. Ωνάςθσ». 3. Κουτςοφμπα, Μ. (2000). Θ δυναμικι του χοροφ ςτισ μεταςχθματιςτικζσ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ τθσ τοπικισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, ςελ: Στο Χαράλαμποσ Βουρουτηίδθσ (επιμζλεια), Θ διαχρονικι εξζλιξθ του παραδοςιακοφ χοροφ ςτθν Ελλάδα, Ρρακτικά 1 ου Ρανελλθνίου Συνεδρίου Λαϊκοφ Ρολιτιςμοφ, Σζρρεσ: Διμοσ Σερρϊν. β) για την εκπαίδευςη 4. Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Μουςικοπαιδαγωγικι επιμόρφωςθ και εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ. Στο Μουςικι Παιδαγωγικι ςτον 21 ο αιϊνα: προκλιςεισ, προβλιματα, προοπτικζσ, Ρρακτικά 2 ου Ρανελλινιου Συνεδρίου με διεκνι ςυμμετοχι τθσ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μουςικισ Αγωγισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΕΕΜΑΡΕ), CD-rom, ISBN: Αργυρίου, Μ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2007). Ρολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ ςχεδίων εργαςίασ: Θεωρθτικό πλαίςιο και διδακτικζσ εφαρμογζσ ςτθ μουςικι, ςελ Στο Γεϊργιοσ Δ. Καψάλθσ & Απόςτολοσ Ν.

18 18 Κατςίκθσ (επιμζλεια), Θ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και οι προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ, Ρρακτικά Συνεδρίου, Ιωάννινα: Σχολι Επιςτθμϊν Αγωγισ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 6. Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Γ. (2003). Μια κεωρθτικι προςζγγιςθ για το ςχεδιαςμό διδακτικοφ υλικοφ ςτθν ανοικτι και εξ αποςτάςεωσ πολυμορφικι εκπαίδευςθ, ςελ: Στο Αντϊνθσ Λιοναράκθσ (επιμζλεια), 2ο Πανελλινιο υνζδριο για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Ρρακτικά ειςθγιςεων, Ακινα: Ρροπομπόσ. 7. Γκιόςοσ, Ι. & Κουτςοφμπα, Μ. (1999). Εκπαίδευςθ από απόςταςθ και εκελοντιςμόσ: Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ του Στο Πρακτικά Επιςτθμονικοφ υνεδρίου για τθν Ανοικτι και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ & τθν περιφερειακι ανάπτυξθ, ΤΕΙ Θπείρου, Cd-rom, ISBN Ε8. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΕ (υπό μορφι περίλθψθσ) Ε8.1. Επιςτθμονικά Περιοδικά (περίλθψθ) 1. Κουτςοφμπα, Μ. & Γκιόςοσ, Ι. (1999). Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ και νζεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ. Άκλθςθ και Κοινωνία, 22, Γκιόςοσ, Ι., Διμασ, Θ. & Κουτςοφμπα, Μ. (1998). Λαογραφία και επαγωγικι λογικι. Άκλθςθ και Κοινωνία, 20, Κουτςοφμπα, Μ., Διμασ, Θ. & Γκιόςοσ, Ι. (1998). Ο ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ και θ κουλτοφρα των νζων. Άκλθςθ και Κοινωνία, 20, Διμασ, Θ., Γκιόςοσ, Ι. & Κουτςοφμπα, Μ. (1997). Λαϊκι χορευτικι παράδοςθ και νζοι (μια εμπειρικι μελζτθ των χορευτικϊν ςυνθκειϊν των νζων). Άκλθςθ και Κοινωνία, 17, Κουτςοφμπα, Μ. (1993). Μεταςχθματιςμόσ χορευτικισ φόρμασ: δθμιουργικότθτα ι αναγκαιότθτα; Ρεριπτωςιακι μελζτθ: θ Μθλιά τθσ Λευκάδασ. Άκλθςθ και Κοινωνία, 6, 116. Ε8.2. Πρακτικά Διεκνϊν υνεδρίων (περίλθψθ) 1. Koutsouba, M. (2010). Stage production and authenticity: the International Folk Dance Festival of Lefkada as a carrier of the local dance tradition, p:23. In Booklet of Abstracts of the 26 th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, Czech Republic: Třešť. 2. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2010). Ο χορόσ ςτο γαμιλιο δρϊμενο του κ να ωσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ ταυτοτιτων/ετεροτιτων, ςελ:2-3. Στο Πρακτικά 18 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 3. Κουτςοφμπα, Μ. (2010). Ο ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ ςτθν πρϊτθ και δεφτερθ φπαρξι του. Απόψεισ και προβλθματιςμοί, ςελ:3-4. Στο Πρακτικά 18 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 4. Καρφισ, Β., Κουτςοφμπα, Μ., Τυροβολά, Β. & Ηιάκα, Μ. (2010). Μια πρόταςθ διδαςκαλίασ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ. Θ εφαρμογι τθσ δομικο-μορφολογικισ μεκόδου διδαςκαλίασ ςτθ διδακτικι των χορϊν τθσ Κριτθσ, ςελ:7-8. Στο Πρακτικά 18 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 5. Νιϊρα, Ν., Λουτηάκθ,., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2010). Το τραγοφδι και ο χορόσ ςτθ διαδικαςία του ξεπροβοδίςματοσ ςτο Σπιλαιο Γρεβενϊν, ςελ:8-9. Στο Πρακτικά 18 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 6. Δθμόπουλοσ, Κ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2010). Το φφλο ωσ ρυκμιςτισ τθσ κοινωνικισ δομισ και οργάνωςθσ. Το ςεργιάνι ςτθν κοινότθτα τθσ Κρανζασ Καρδίτςασ, ςελ:5-6. Στο Πρακτικά 18 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 7. Μπουλάμαντθ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2010). Θ μουςικο-χορευτικι παράδοςθ ςτα βορειόχωρα και νοτιόχωρα τθσ Χίου. Συγκριτικι μελζτθ, ςελ: Στο Πρακτικά 18 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 8. Καρφισ, Β., Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Ηιάκα, Μ. (2010). Συνκζςεισ και αναςυνκζςεισ ςτον ελλθνικό παραδοςιακό χορό. Δομικο-μορφολογικι και τυπολογικι ανάλυςθ των χορϊν τθσ Κριτθσ, ςελ:6-7. Στο Πρακτικά 18 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 9. Dania, A., Tyrovola, V., Hatziharistos, D. & Koutsouba, M. (2009). Development of a dance performance assessment tool; its application on Greek traditional dance, pp: In Christos Papadopoulos - Wlodzimierst Starosta (eds.), Current and Future Directions in Human Kinetics Research, Proceedings of the 11 th International Conference of Sport Kinetics, Greece: Department of Physical Education and Sport Science (Serres), Aristotle University of Thessaloniki.

19 Tyrovola, V., Koutsouba, M. & Karlis, S. (2009). The Papadia dance of Naousa Macedonia: Ecstatic expression or physical harmony?, pp: In Christos Papadopoulos - Wlodzimierst Starosta (eds.), Current and Future Directions in Human Kinetics Research, Proceedings of the 11 th International Conference of Sport Kinetics, Greece: Department of Physical Education and Sport Science (Serres), Aristotle University of Thessaloniki. 11. Michelli, M., Tyrovola, V. & Koutsouba, M. (2009). The religious factor in the composition of musical-dancing and cultural identity of Patmos, pp: In Christos Papadopoulos - Wlodzimierst Starosta (eds.), Current and Future Directions in Human Kinetics Research, Proceedings of the 11 th International Conference of Sport Kinetics, Greece: Department of Physical Education and Sport Science (Serres), Aristotle University of Thessaloniki. 12. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2009). Θ μορφι του χοροφ και θ ςυμβολικι λειτουργία τθσ ςτο χορευτικό δρϊμενο τθσ Κανιλίτςασ ςτθ κρακικι κοινότθτα τθσ Νζασ Βφςςασ, ςελ:3-4. Στο Πρακτικά 17 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 13. Καρλισ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Οι ιεροί και κοςμικοί χοροί ςτο πλαίςιο του εκίμου Γιανίτςαροι και Μποφλεσ ςτθ Νάουςα Μακεδονίασ, ςελ:2-3. Στο Πρακτικά 17 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 14. Καμνιϊτθ, Ε., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Κοινωνικόσ μεταςχθματιςμόσ και χορόσ. Ο ςυρτόσ χορόσ κατά τθ διαδικαςία του χοροφ ςτθ Σζριφο, ςελ:5-6. Στο Πρακτικά 17 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 15. Δθμόπουλοσ, Κ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Τελετουργία, ςυμβολιςμόσ και επικοινωνία. Ο εορταςμόσ τθσ τρίτθσ μζρασ του Ράςχα ςτθν κοινότθτα Λαηαρίνα Καρδίτςασ Θεςςαλίασ, ςελ:5. Στο Πρακτικά 17 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 16. Δανιά, Α., Τυροβολά, Β., Χατηθχαριςτόσ, Δ. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Καταςκευι οργάνου αξιολόγθςθσ τθσ χορευτικισ επίδοςθσ, ςελ:4-5. Στο Πρακτικά 17 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 17. Τυροβολά, Β., Ταμπάκθ, Α. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Δθμιουργικότθτα και αυτοςχεδιαςμόσ: ελευκερία ι πεικαρχία; Θ περίπτωςθ του αςτικοποιθμζνου ηεϊμπζκικου χοροφ, ςελ:18. Στο Πρακτικά 17 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 18. Μπουλάμαντθ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2009). Ραράδοςθ και εκςυγχρονιςμόσ ςτο ζκιμο του ραςοπατθτοφ ςτα βορειόχωρα τθσ Χίου, ςελ:17. Στο Πρακτικά 17 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 19. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2008). Θ πρϊτθ και θ δεφτερθ φπαρξθ του παραδοςιακοφ χοροφ ςτο Ρεντάλοφο του Ζβρου. Μια ςυγκριτικι μελζτθ, ςελ:4-5. Στο Πρακτικά 16 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 20. Δελθγιάννθ, Μ., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2008). Οι χορευτικζσ μορφζσ ςτο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θ περίπτωςθ των νθςιϊν Καρπάκου και Κριτθσ, ςελ:3-4. Στο Πρακτικά 16 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 21. Σκαφίδα, Α., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2008). Μια αποτίμθςθ τθσ χριςθσ του ςθμειογραφικοφ ςυςτιματοσ κίνθςθσ και χοροφ του Laban ςτον ελλθνικό παραδοςιακό χορό ςτθν Ελλάδα, ςελ:6. Στο Πρακτικά 16 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 22. Ταμπάκθ, Α., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2008). Ο χορόσ ςτθν κοςμικι φάςθ του Θπειρϊτικου γάμου. Θ περίπτωςθ τθσ Ραραμυκιάσ, ςελ:6-7. Στο Πρακτικά 16 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 23. Koutsouba, M. (2007). The Greek context of dance anthropology/ethnochoreology: a glimpse at the situation in the beginning of the 21 st century, pp: In: St. Wild & W. van Zanten (eds.), Abstracts of the 39 th Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM), Vienna: ICTM. 24. Koutsouba, M. (2007). Dance education and open distance learning: education is there but where is the dancing body?, pp: In St. Wild & W. van Zanten (eds.), Abstracts of the 39 th Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM), Vienna: ICTM. 25. Σκαφίδα, Α., Κουτςοφμπα, Μ. (2007). Οι ςπουδζσ χοροφ ςτθ δθμόςια τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα και τθν Ουγγαρία: ςυγκριτικι μελζτθ, ςελ:11. Στο Πρακτικά 15 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ.

20 Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ., Τυροβολά, Β. (2007). Το χορευτικό δρϊμενο του Μπζθ και οι ταυτοτικζσ του ςυνιςτϊςεσ ςτθ Νζα Βφςςα Ζβρου, ςελ:2. Στο Πρακτικά 15 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 27. Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ., Ταμπάκθ, Α. (2007). Δομικζσ ςυνκζςεισ των χορϊν ςτα τρία και ςτα δφο ςτθν Κρθτικι χορευτικι παράδοςθ. Το παράδειγμα των χορϊν Ρεντοηάλι, Καςτρινόσ ι Μαλεβιηιϊτθσ και Χανιϊτικοσ ςυρτόσ, ςελ: Στο Πρακτικά 15 ου Διεκνζσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 28. Koutsouba, M. (2007). The impact of the international folk dance festivals in the identity of the local dance traditions, p:59. In Re-Thinking Practice and Theory, Abstracts of the International Symposium on Dance Research sponsored by CORD (Congress on Dance Research) and SDHS (Society of Dance History Scholars). 29. Κουτςοφμπα, Μ. (2006). Θ διδαςκαλία του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ με τθ χριςθ τθσ ςθμειογραφίασ κίνθςθσ και χοροφ του Laban, ςελ: Στο Πρακτικά 14oυ Διεκνοφσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. 30. Giossos, Y. & Koutsouba, M. (2004). Constructing Greek national identity through the teaching of Greek folk dance in the PE Departments of Greece: a historical approach, pp: In V. Klisouras et al. (eds.), Sport Science through the Ages, Proceedings of the 2004 Pre-Olympic Congress, Vol. I. 31. Κουτςοφμπα, Μ. (1993). Μεταςχθματιςμόσ χορευτικισ φόρμασ: δθμιουργικότθτα ι αναγκαιότθτα; Ρεριπτωςιακι μελζτθ: θ Μθλιά τθσ Λευκάδασ, ςελ:116. Στο Πρακτικά 1oυ Διεκνοφσ υνεδρίου Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Κομοτθνι: Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ. Ε8.3. Πρακτικά Πανελλθνίων υνεδρίων (περίλθψθ) 1. Κουτςοφμπα, Μ. (2011). Θ διαλεκτικι ςχζςθ κεωρίασ και πράξθσ ςτον ελλθνικό παραδοςιακό χορό, ςελ. 43. Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 2. Φιλιππίδου, Ε., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2011). Χορόσ και ςυμβολιςμόσ ςτο γαμιλιο δρϊμενο του κ να ςτθν κοινότθτα τθσ Νζασ Βφςςασ Ζβρου, ςελ. 84. Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 3. Γρατςιοφνθ, Δ., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά, Β. (2011). Ο χορόσ ωσ άςκθςθ των ατόμων τρίτθσ θλικίασ, ςελ Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 4. Δθμόπουλοσ, Κ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2011). Αφθγθματικότθτα και χορόσ. Τραγοφδι και ζμφυλεσ χορευτικζσ πρακτικζσ ςτθν πεδινι και ορεινι Καρδίτςα, ςελ. 84. Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 5. Σαρακατςιάνου, Η., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2011). Χορευτικζσ πρακτικζσ και ταυτότθτα ςτο Στενιμαχο Ναοφςθσ Ν. Θμακίασ. Ο χορόσ ςτο πανθγφρι του Αγίου Τρφφωνα, ςελ. 92. Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 6. Νιϊρα, Ν., Λουτηάκθ,., Κουτςοφμπα, Μ. & Τυροβολά Β., Ερευνθτικοί προςανατολιςμοί ςτθ κεωρία τθσ επιτζλεςθσ. Αναςκοπικι μελζτθ,, ςελ Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 7. Καρφισ, Β., Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Ηιάκα, Μ. (2011). Ραραδοςιακά ςτερεότυπα και δθμιουργικότθτα: θ περίπτωςθ του χοροφ μπαϊτοφςκα, ςελ Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 8. Δανιά, Α., Τυροβολά, Β., Κουτςοφμπα, Μ. & Χατηθχαριςτόσ, Δ. (2011). Διδαςκαλία του χοροφ και τεχνολογία: οι προχποκζςεισ μιασ δθμιουργικισ ςυνφπαρξθσ, ςελ. 93. Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 9. Κατςιϊνθσ, Ι., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2011). Χορόσ και εκςυγχρονιςμόσ: το χορευτικό δρϊμενο τθσ μποφλασ ςτο Βυηίκι Αρκαδίασ, ςελ Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 10. Καρλισ, Σ., Τυροβολά, Β. & Κουτςοφμπα, Μ. (2011). Ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ και υπόρχθμα: μια αρχζγονθ λαϊκι κλθρονομιά. Ο χορόσ παπαδιά τθσ Νάουςασ Μακεδονίασ, ςελ Στο Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτθν Ακλθτικι Επιςτιμθ, Ρεριλιψεισ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ακινα: ΤΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.

Ερευνητική Δραστηριότητα Μαρίας Κουτσούμπα

Ερευνητική Δραστηριότητα Μαρίας Κουτσούμπα 1 Ερευνητική Δραστηριότητα Μαρίας Κουτσούμπα Επιστημονικά - Ερευνητικά Προγράμματα 2006-2007: Πρόγραμμα «Καποδίστριας», θέμα ερευνητικής πρότασης «Σύγκριση δύο μεθόδων διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Κουτσούμπα του Ιωάννη Διεύθυνση : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Τηλέφωνο : δεν υπάρχει e-mail : makouba@phed.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές 1999:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Κουτσούμπα του Ιωάννη Υπηκοότητα: Ελληνική Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Μαρία Ι. Κουτσούμπα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ΣΕΠ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Υπηκοότητα: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: E-mail address: Βασιλική Τυροβολά του Κων/νου Ελληνική Καθηγήτρια «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός-Μορφολογία του Ελληνικού Παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Λζκτορασ ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ:

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: Α.Ε.Ι. Θεολογικζσ Επιςτιμεσ: ΤΜΗΜΑΤΑ Θεολογίας Κοινωνικισ Θεολογίασ Ποιμαντικισ & Κοινωνικισ Θεολογίασ Φιλολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Μαρία Ι. Κουτσούμπα Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa.

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Παπακώστας Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 E-mail : chpapak@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ ΑΞΙΟΡΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΩΚΑ (ΕΜΠ), ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΕΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Κάρδαρης Διονύσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

Κάρδαρης Διονύσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς Κάρδαρης Διονύσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής Σ.Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 24 χρόνια διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών»

«Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών» Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΕΥΩΡΘΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 16-31 Οκτωβρίου 2015 Η Ελληνική Επιηροπή Σποσδών Νοηιοαναηολικής Εσρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και ηο Ινζηιηούηο Ιζηορικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής

Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής Αντώνης Λιοναράκης Καθηγητής Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Τηλέφωνο: 0030 693 6510 424 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alionar@eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ 1979: DEA*, D.ETUDES APPROFONDIES SOCIO-LINGUISTIQUE, UNIV. TOULOUSE LE MIRAIL - FRANCE. 1978: DEA*, D.ETUDES

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. thalexiou@enl.auth.gr. Τίτλοι Σπουδϊν

Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. thalexiou@enl.auth.gr. Τίτλοι Σπουδϊν Βιογραφικό ςημείωμα Προςωπικά ςτοιχεία Πνομα Θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ: Τόποσ καταγωγισ: Email: Θωμαι Αλεξίου 19 Φεβρουαρίου 1975, Θεςςαλονίκθ Καςτοριά thalexiou@enl.auth.gr Τίτλοι Σπουδϊν 1997 Ρτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τθσ Ευκαλίασ (Ζλιασ) Χατηθγιάννθ. Επίκουρθσ Κακθγιτριασ. Σμιμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τθσ Ευκαλίασ (Ζλιασ) Χατηθγιάννθ. Επίκουρθσ Κακθγιτριασ. Σμιμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τθσ Ευκαλίασ (Ζλιασ) Χατηθγιάννθ Επίκουρθσ Κακθγιτριασ Σμιμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Προςωπικά τοιχεία ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΘΛΕΚΣΡ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ: ΔΙΕΤΘΤΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ταυροφλα Σαβουλτηίδου

ταυροφλα Σαβουλτηίδου ταυροφλα Σαβουλτηίδου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τθλ: 2461068192 e-mail:tavoul@teiwm.gr ΠΡΟΦΙΛ Επίκουροσ Κακθγιτρια ςτο Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικών (Σ.Ε) του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ με εξειδίκευςθ ςτθ διδαςκαλία Σεχνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ)

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΔΙΑΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής Κωνσταντινάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής Κωνσταντινάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής Κωνσταντινάκος Τηλ. γραφείου 27310-89671 Γραφείο Α3 Διεύθυνση αλληλογραφίας: Χείλωνος 3, Σπάρτη τ.κ 23100 mail: pkon@uop.gr Προσωπικά στοιχεία ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 MYP Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ 2016-2017 Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 12-3 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9 κ. Γεωργιάδου, Αρχαία Ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Dance Sciences Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 Ε Λ Λ Η Σ 8 Β Ε Ρ Ο Ι Α 59132 Τ. 2 3 3 1-502003 w w w. f u t u r e l i b r a r y. g r Ζ Α Λ Ο Κ Ω Σ Τ Α 4 Α Θ Η Ν Α 1 0 6 7 1 Τ. 2 1 5 5-518150 i n f o @ f u t u r e l i b r a r y. g r «Από την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σταυπούλα Παπαδάκη Τάξη Γ

Σταυπούλα Παπαδάκη Τάξη Γ Σταυπούλα Παπαδάκη Τάξη Γ Θ Γυμνάςτρια ζχει ωσ αντικείμενο εργαςίασ τθ φυςικι αγωγι των ανκρϊπων. Αν εργάηεται ςτθν εκπαίδευςθ ςτόχο ζχει να ευαιςκθτοποιιςει τουσ μακθτζσ ςτθν κακθμερινι άςκθςθ εντόσ του

Διαβάστε περισσότερα