ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: Έτος: 1935 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ι- σχύ: Ημ.Υπογραφής: Περί συστάσεως (Οργανισμού Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων) "Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Τουριστικών Ξενοδοχείων". Τίτλος: Θέματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο "Οργανισμός Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων" μετονομάσθηκε αρχικά σε "Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων" με το άρθρο 19 ΑΝ 16/ και στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε "Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων της Ελλάδος" με το άρθρο 1 ΝΔ 866/1941, μετονομάσθηκε δε ακολούθως σε "Ξενοδοχειακόν Επιμελητήριον της Ελλάδος" με το άρθρο 1 ΒΔ 17/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Οι εντός " " λέξεις τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 16 ΑΝ 431/1937 (ΦΕΚ Α' 10). Το δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδοθέν ΒΔ της 31.01/ περί χαρακτηρισμού και κατατάξεως τουριστικών ξενοδοχείων, καταργήθηκε με το άρθρο 11 ΒΔ της 27.04/ περί εκδόσεως αδειών λειτουργίας, κατατάξεως και χαρακτηρισμού ξενοδοχείων. Συνιστάται νομικόν πρόσωποιν Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμίαν ("Πανελλήνιος Ενωσις Τουριστικών Ξενοδοχείων") "Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων" εδρεύον εν Αθήναις και υπαγόμενον εις την εποπτείαν του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, εξασκουμένην υπό της "Διευθύνσεως Τουριστικής Οργανώσεως". (Μέλη της οργανώσεως ταύτης εισίν υποχρεωτικώς άπαντα τα Ξενοδοχεία και Οικοτροφεία (PENSION3) της χώρας, άτινα ήθελον χαρακτηρισθή ως Τουριστικό δι' αποφάσεως του (Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.). Η τοιαύτη απόφασις του (Ε.Ο.Τ.) δέον να εκδοθή εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος διά τα Ξενοδοχεία ων η κατάστασις έχει ελεγχθή και έχει εκδοθή άδεια λειτουργίας). Διά Δ/τος θέλουσι καθορισθή τα της κατατάξεως των Τουριστικών Ξενοδοχείων, αι υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα των μελών έναντι της Οργανώσεως και αντιστρόφως ως και ο τρόπος της εν τη Οργανώσει συμμετοχής αυτών. Προκειμένου περί τουριστικών ξενοδοχείων Λουτροπόλεων, η αρμοδιότης της "Διευθύνσεως Τουριστικής Οργανώσεως" διατηρείται ως και επί των λοιπών ξενοδοχείων. Αρθρο: 2 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Περί του ποσού της χρηματικής ποινής, βλέπε ήδη άρθρο 2 Ν. 110/1945, άρθρο 57 ΠΚ

2 2 και παρ. 1 άρθρου 6 ΝΔ 3016/1954. Τα Ξενοδοχεία της διά του νόμου τούτου καθισταμένης Οργανώσεως φέρουσι τον τίτλον "Τουριστικά Ξενοδοχεία" όν μετά της επωνυμίας αυτών δύνανται να αναγράψωσιν εις την πρόσοψιν, την είσοδον και τα έντυπα αυτών εις οιασδήποτε ξένας γλώσσας ήθελον εγκρίνη. Διά την τοιαύτην ξενόγλωσσον αναγραφήν τα Τουριστικά Ξενοδοχεία απαλλάσσονται της κατά τον νόμ. 5117, περί φορολογίας επιτηδεύματος επιβαλλομένης φορολογίας Ξενογλώσσων Επιγραφών. Απαγορεύεται εις πάντα τα λοιπά Ξενοδοχεία η καθ' οιονδήποτε τρόπον χρήσις τους τίτλου, "Τουριστικόν Ξενοδοχείον" επί ποινή προστίμου από δραχμών και φυλακίσεως μέχρις ενός μηνός και εν υποτροπή μέχρι του διπλασίου των ως άνω ποινών. Τας ως άνω παραβάσεις μηνύει πας ενδιαφερόμενος, ως και οι υπάλληλοι (του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού) της "Διευθύνσεως Τουριστικής Οργανώσεως", και η Πανελλήνιος Ε- νωσις Τουριστικών Ξενοδοχείων. Αι εκ των προστίμων πρόσοδοι περιέρχονται εις το προβλεπόμενον Ταμείον Αλληλοβοηθείας. Αρθρο: 3 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΔΗΛΩΣΗ Αντί των εντός ( ) παραγράφων ισχύουν ήδη τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 ΑΝ 431/1937 και 1 ΑΝ 1108/1939. Οι εντός " " λέξεις τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 16 ΑΝ 431/1937. Οι Διευθυνταί των Τουριστικών Ξενοδοχείων υποχρεούνται όπως κατ' έτος και από 15 μέχρι 30 Οκτωβρίου υποβαλλώσι προς το Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού, (τον Ε.Ο.Τ.) και (την Πανελλήνιον Ενωσιν Τουριστικών Ξενοδοχείων) το "Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων" τας κατά κλίνην μετά ή άνευ τροφής ανωτάτας τιμάς των δωματίων, σημειουμένων και των φορολογικών επιβαρύνσεων διά τας χειμερινάς και θερινάς περιόδους του έτους. Τας τιμάς ταύτας οφείλουσι να α- ναρτώσιν εις εμφανές μέρος της εισόδου, εφοδιάζωσι δε διά δελτίου τιμών έκαστον πελάτην προσερχόμενον προς ενοικίασιν δωματίου. (Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται κατά το εξάμηνον διάστημα μεταβολή τιμής εφαρμοζομένων κατά των παραβατών, και επί του προκειμένου των διατάξεων του εδαφ. β' του προηγουμένου άρθρου, διατασσομένης συγχρόνως και της επιστροφής του επί πλέον ληφθέντος ποσού. Μεταβολή τιμής κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενα διαστήματα, επιτρέπεται μόνον κατόπιν δικαιολογημένης αποφάσεως του (Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.). Προς καταπολέμησιν του μεταξύ των Τουριστικών Ξενοδοχείων αθεμίτου συναγωνισμού δύναται ο "Υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού" προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου (της Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων) του "Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Τουριστικών Ξενοδοχείων" και μετά γνώμην των κατά τόπους ξενοδοχειακών οργανώσεων, να συνιστά επιτροπήν εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Διευθύνσεως Τουριστικής Οργανώσεως", (εξ ενός των διευθυντών του Ε.Ο.Τ. υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού υποδεικνυομένου, ενός αντιπροσώπου των Τουριστικών Ξενοδοχείων οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου (της Πανελληνίου Ενώσεως των Τουριστικών Ξενοδοχείων) του "Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Τουριστικών Ξενοδοχείων" και ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως των Δήμων του Κράτους, όπως καθορίζη την δι' ωρισμένην περίοδον χρόνου κατωτάτην τιμήν κατά κλίνην και κατά δωμάτιον εκάστου ξενοδοχείου ή κατηγορίας ξενοδοχείων, είτε καθ' όλην την Χώραν, είτε εις τινα πόλιν ή περιφέρειαν αυτής). Αρθρο: 4 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ Οι εντός " " διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 16 ΑΝ 431/1937. Βλέπε σχετικά παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 4 ΝΔ 688/1948. ("Το Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων διοικείται υπό Συμβουλίου όπερ απαρτίζεται 1) εξ ενός καθηγητού της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών, 2)εκ του τμηματάρχου της Διευθύνσεως Τουριστικής Οργανώσεως του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού και 3)εκ δέκα αντιπροσώπων των Τουριστικών Ξενοδοχείων της Ελλάδος. Ο ήδη υποδειχθείς υπό της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών καθηγητής παραμένει ως σύμβουλος, εφ' όσον δεν ανακαλείται"). Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία, παρόντων εξ τουλάχιστον μελών.

3 3 (Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των μελών αυτού τετραμελή επιτροπήν, ήτις μετά του Προέδρου αυτού αποτελεί την Διοικούσαν Επιτροπήν (της Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων) του "Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Τουριστικών Ξενοδοχείων". Αύτη συνεδριάζει νομίμως παρόντων τριών εκ των μελών της). Το τε Συμβούλιον και η Επιτροπή εκλέγουσιν έκαστον μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον εκάστου εξ αυτών. (Ο Διευθυντής της "Διευθύνσεως Τουριστικής Οργανώσεως" ασκεί παρά τω Διοικητικώ Συμβουλίω και τη Διοικούση Επιτροπή, χρέη Κυβερνητικού Επιτρόπου, αναπληρούμενος, εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας, υπό του Επιθεωρητού Ξένων και Εκθέσεων. Εν διαφωνία του Κυβερνητικού Επιτρόπου προς αποφάσεις της Επιτροπής, αύται αναστέλλονται, αγόμεναι προ του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ αποφαίνεται οριστικώς. Εν διαφωνία δε προς αποφάσεις του Συμβουλίου αύται αναστέλλονται, επαναφέρονται εις το Συμβούλιον μετά πέντε τουλάχιστον ημέρας οπότε λύονται παρ' αυτού οριστικώς. Διά "Δ/των" θέλουσι καθορισθή ο αριθμός των παρά τω Συμβουλίω εξ εκάστης περιφερείας αντιπροσώπων Τουριστικών Ξενοδοχείων, ο τρόπος και ο χρόνος εκλογών, τα προσόντα και η θητεία των αντιπροσώπων, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα της συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικούσης Επιτροπής, τα των εξόδων και αποζημιώσεων των εκπροσώπων και λειτουργών εν τη Διοικήσει του Οργανισμού, ως και πάσα λεπτομέρεια αφορώσα την εν γένει λειτουργίαν και αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικούσης Επιτροπής. "Τα καθήκοντα και δικαιώματα της Διοικούσης Επιτροπής του Επιμελητηρίου και της Διοικήσεως του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ξενοδόχων θέλουσιν ορισθή διά Β.Δ/τος, δι' ού θέλουσιν ωσαύτως κανονισθή τα της εσωτερικής οργανώσεως και λειτουργίας του τε' Επιμελητηρίου και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Μέχρις εκδόσεως του Δ/τος παραμένει εν ισχύι ο εσωτερικός κανονισμός. Οι αντιπρόσωποι των Τουριστικών Ξενοδοχείων διά το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, του οποίου η θητεία ορίζεται εις εν έτος, εκλέγονται εντός ενός μηνός από της ισχύος του παρόντος, πέντε μεν υπό των μελών της Πανελληνίου Ενώσεως Ξενοδόχων των δικαιουμένων ψήφου, δύο υπό των μελών της Ενώσεως Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, και τρεις υπό του "Υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού" ανά εις εκ Πελοποννήσου των Νήσων και των Λουτροπόλεων. Αρθρο: 5 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Το παρόν άρθρο, αναφερόμενο στους σκοπούς του Επιμελητηρίου, δεν ισχύει, πλην της τελευταίας παραγράφου η οποία και παρατίθεται, του θέματος ρυθμιζομένου ήδη με την παρ. 1 άρθρου 3 ΝΔ 688/1948. Η λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας άρχεται από της ισχύος του παρόντος. Αρθρο: 6 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΠΟΡΟΙ Η εντός " " διάταξη της παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 άρθρου 16 ΑΝ 431/1937. Πριν από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου υπήρχαν τρείς παράγραφοι, οι οποίες ρύθμιζαν τα της λειτουργίας και οργανώσες του υπό της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5 του παρόντος αν συσταθέντος Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ξενοδόχων. Βάσει δε των παραγράφων αυτών εκδόθηκε το ΒΔ της 15/ περί Οργανισμού Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ξενοδόχων. Το θέμα ρυθμίζεται ήδη από τους ΑΝ 1697/1939 και 2151/1939. Οι πόροι της Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων συνίστανται: 1. Εξ υποχρεωτικής εισφοράς των Τουριστικών Ξενοδοχείων και Οικοτροφείων 1% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων αυτών των προερχομένων εξ ενοικιάσεων κλινών και δωματίων αποκλειομένων των εξ εστιατορίου τοιούτων. Το ποσόν όπερ έκαστον Τουριστικόν Ξενοδοχείον θα καταβάλη λόγω της εισφοράς ταύτης δεν δύναται να υπερβαίνη τας δραχμάς ετησίως. 2. Εξ υποχρεωτικής ατομικής συνδρομής των διευθυντών (επιχειρηματικών) και συνεταίρων Τουριστικών Ξενοδοχείων και Οικοτροφείων κανονιζομένου του ποσού της συνδρομής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανώσεως είτε βάσει του υφ' εκάστου τούτων καταβαλλομένου φόρου επιτηδεύματος είτε βάσει της κατηγορίας του ξενοδοχείου. 3. Εκ των προσόδων της περιουσίας της Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων. "Η καταβολή των ανωτέρω συνδρομών και εισφορών είναι υποχρεωτική δι' άπαντα τα Τουριστικά Ξενοδοχεία και Οικοτροφεία, άρχεται δε διά μεν τας συνδρομάς από της ισχύος του παρόντος διά δε τας εισφοράς από 1ης Απρ

4 4 Επιχειρήσεις μετέχουσαι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ξενοδόχων ως και αι δικαιούχοι αυτού απαλλάσσονται της υποχρεώσεως συμμετοχής εις άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς". Απασαι αι εισφοραί και συνδρομαί της Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων εισπράττονται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και κατατίθενται επ' ονόματι αυτής. Αρθρο: 7 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΔΑΠΑΝΕΣ Η αρίθμηση των άρθρων έχει διορθωθεί, καθόσον στο επίσημο κείμενο έχει παραλειφθεί ο αριθμός 7. Το σύνολον των δαπανών (της Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Τουριστικών Ξενοδοχείων", δεν επιτρέπεται να υπερβή το εκ των συνδρομών προερχόμενον έσοδον, και το 1/5 των εξ εισφορών τοιούτον. Τα υπόλοιπα 4/5 των εισφορών ως και παν πλεόνασμα διατίθεται υπέρ των σκοπών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Αρθρο: 8 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΔΑΠΑΝΕΣ Η αρίθμηση των άρθρων έχει διορθωθεί, καθόσον στο επίσημο κείμενο έχει παραλειφθεί ο αριθμός 7. Εις πόλεις εχούσας πληθυσμόν πλέον των είκοσι χιλιάδων κατοίκων απαγορεύεται εφεξής η ανέγερσις ή λειτουργία νέων ξενοδοχείων περιλαμβανόντων ολιγώτερα των 15 δωματίων ύπνου, επί ταις ποιναίς του άρθρ. 2 του παρόντος. Προκειμένου περί τόπων αρχαιολογικών θερινής ή χειμερινής διαμονής και λουτροπόλεων ουδεμίαν άδεια ανεγέρσεως ή λειτουργίας νέων ξενοδοχείων επιτρέπεται εφ' όσον το Διοικητικόν Συμβούλιον (του Ε.Ο.Τ.) αποφανθή περί υπάρξεως ξενοδοχειακού κορεσμού τουριστικών ξενοδοχείων εις τους εν λόγω τόπους. Κατά πάσης περί κορεσμού αποφάσεως (του Ε.Ο.Τ.) επιτρέπεται εντός μηνός προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Τ., αποφαινομένου τελεσιδίκως. Κατά παντός παραβάτου των εν τω άρθρω τούτω διατάξεων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επιβλητέων ποινών του άρθρ. 2 του παρόντος. Αρθρο: 9 Λήμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η αρίθμηση των άρθρων έχει διορθωθεί, καθόσον στο επίσημο κείμενο έχει παραλειφθεί ο αριθμός 7. Η σύνθεση της Επιτροπής τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 16 ΑΝ 431/1937 (ΦΕΚ Α' 10). Κατά των αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων περί επιβολής φορολογίας βάσει του άρθρ. 230 της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας ή και άλλων, εις βάρος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή της πελατείας αυτών πόλεων ή λουτροπόλεων τόπων αρχαιολογικών και κέντρων θερινής ή χειμερινής διαμονής επιτρέπεται ένστασις ενώπιον επιτροπής. "Την επιτροπήν αποτελούσιν οι εξής: 1-2) οι Διευθυνταί Λουτροπόλεων και Ιαματικών Πηγών και Τουριστικής Οργανώσεως του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, 3) ο Διευθυντής Αυτοδιοικήσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών, 4) εις Πρωτοδίκης υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης οριζόμενος διά μίαν τριετίαν και 5) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Τουριστικών Ξενοδοχείων. Η Επιτροπή εδρεύει εις το Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού, ταύτης δε προεδρεύει ο αρχαιότερος των Διευθυντών μελών αυτής". Διά Δ/τος θέλουσι κανονισθή αι υποχρεώσεις των ενισταμένων, αι προθεσμίαι ασκήσεως της ενστάσεως και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα την εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου.

5 5 Αρθρο: 10 Ημ/νία Ι Λήμματα: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝ Πάσαι αι προς εκτέλεσιν του παρόντος λεπτομέρειαι ορισθήσονται διά Δ/των εκδιδομένων μερίμνη του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θέλει δε υποβληθή προς κύρωσιν εις την μέλλουσαν να συνέλθη Ε- θνοσυνέλευσιν.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων»

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ( Εφηµ. Κυβ. Τεύχος Α. αριθ. 119/1928 σελ. 876 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντες υπ όψει το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ιδρυσις-Σκοποί-Μέλη. Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ιδρυσις-Σκοποί-Μέλη. Άρθρο 1 Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Ν. 1100/1980 «Περί Ιδρύσεως Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με το Ν. 1479/1984, Π.Δ. 475/1991, Ν. 2515/1997,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 4111/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 703/70 (ΦΕΚ Α' 219) : Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ικαίωµα βοσκής. Άρθρον 1.- 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του από 24.9/20.10.1958 Β..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 136/1946 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΚ: Α 159 19460930. Άρθρο: 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αγορανομικαί διατάξεις

ΝΔ 136/1946 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΚ: Α 159 19460930. Άρθρο: 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αγορανομικαί διατάξεις ΝΔ 136/1946 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΚ: Α 159 19460930 Άρθρο: 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αγορανομικαί διατάξεις 1. Δι' αγορανομικών διατάξεων, εκδιδομένων υπό του Υπουργού Εφοδιασμού δύνονται να

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προβολή ΦΕΚ A 102/1.7.2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3766 Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων Αρ. 1 Φαρμακευτικά προϊόντα 1. Φαρμακευτικόν προϊόν κατά τας διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 0 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 Συνιστάται Οικοδομικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Eυθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 του 1969 52 του 1970 17 του 1973 34 του 1974 28 του 1985 42(Ι) του 1993 80(Ι) του 1995 16(Ι) του 1999 68(Ι) του 1999 91(Ι) του 2000 170(Ι) του 2000 152(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 44/81 Ο περί Ταµείων Προνοίας Νόµος του 1981 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα