ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, , ΑζΪλα Αξκφδηνο.: Η. ΑγηαθΨηζηθαο Ρει.: Φαμ.: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ» ΓηΨξθεηα ηνπ Έξγνπ: ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ (15) κϊλεο Ξξνυπνινγηζκφο: επξψ (πιωνλ ΦΞΑ ) (ζπλνιηθψ: επξψ) Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: «ΡΞΔ θαη ΒειηΫσζε ηεο Ξνηφηεηαο ΕσΪο» ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2.1: «ΒειηΫσζε ηεο θαζεκεξηλϊο δσϊο κωζσ ΡΞΔ - Ηζφηηκε Ξειίδα 1 απφ 204

2 ζπκκεηνρϊ ησλ πνιηηψλ ζηελ ΤεθηαθΪ ΔιιΨδα» Δκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ησλ ΒΖ (ΒΒΒΖ): Δκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΒΖ Αεκνζίσλ Ξπκβάζεσλ: Δκεξνκελίαο Αεκνζίεπζεο ζηνλ Δκεξήζην Οχπν: ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: Ρφπνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: ΑπνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ: ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: ΞαξαιαβΪ πξνθϊξπμεο: Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Ηεσθφξνο ΐ. Ξνθίαο ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ/ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, νδφο ΐαζ. Ξνθίαο 1, ΟΖ , Ώζήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00 12:00 θ ΔΫδνο ζχκβαζεο: Ξχκβαζε Μξνκήζεηαο Ώγαζψλ θαη Μαξνρήο Ππεξεζηψλ. Ζαηεγνξία ππεξεζίαο 07 ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη Ραμηλφκεζε θαηψ CPV: άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο. Οαμηλφκεζε θαηά CPV «Ππεξεζίεο Μιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο». ΘξηηΪξην επηινγϊο Μιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά Αλαδφρνπ: Ξξνυπνινγηζκφο Ωξγνπ: επξψ (πιένλ ΦΜΏ ) (ζπλνιηθά: επξψ) Σξεκαηνδφηεζε: 80% απφ ην Βπξσπατθφ Οακείν Μεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο (ΒΟΜΏ). 20% Βζληθνί πφξνη. Ξειίδα 2 απφ 204

3 Λη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνθήξπμεο. Ξειίδα 3 απφ 204

4 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑζΪλα, Α.Ξ.: Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Έρνληαο ππφςε: 1. Ον Ι 3614/2007 «Αηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν »( ΦΒΖ 267/Ώ/ ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1,3,5 θαη Οελ Ώπφθαζε ΒΒ κε αξηζκφ Β(2007) 5339/ ) πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε», φπσο ηζρχεη. 3. Οε κε αξ. πξση.14053/βπξ 1749/ Ππνπξγηθή Ώπφθαζε Ξπζηήκαηνο Αηαρείξηζεο φπσο ηζρχεη. 4. Ον πξνβιεπφκελν ζην 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ι.3614/07 Ξχζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ φπσο ηζρχεη. 5. Οελ Ζνηλή Ππνπξγηθή Ώπφθαζε κε αξηζκ ΑΕΛΒ 1091 ( ΦΒΖ 1011/ΐ/ ) κε ηελ νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Βηδηθή Ππεξεζία Αηαρείξηζεο Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο εθηαθή Ξχγθιηζε. 6. Οελ κε αξ. πξση /ΒΠΞ5909 ηεο 22/09/2008 Ώπφθαζε (ΠΏ), κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη ζηελ ΒΠΑ ΒΜ «εθηαθή Ξχγθιηζε» αξκνδηφηεηεο Βλδηάκεζνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Ξειίδα 4 απφ 204

5 7. Ον Ι.3566/2007 (ΦΒΖ 117Ώ/ ) «Μεξί Λξγαληζκνχ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 8. Ον ΜΑ 185/2009 (ΦΒΖ 213/ηΏ/ ) πεξί Αηνξηζκνχ Ππνπξγψλ θαη Πθππνπξγψλ 9. Ον ΜΑ 189/2009 (ΦΒΖ 221/ηΏ/ ) πεξί Ζαζνξηζκνχ θαη Ώλαθαηαλνκήο Ώξκνδηνηήησλ ησλ Ππνπξγείσλ. 10. Οηο απνθάζεηο ηεο Βπηηξνπήο Μαξαθνινχζεζεο ηνπ Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε» πνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ επηκέξνπο Ώμφλσλ Μξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΒΜ Μξνγξάκκαηνο φπσο απηά ηζρχνπλ 11. Οελ κε αξ. πξση /Ξ 306-Ώ2 12/01/2010 πξφζθιεζε ηεο Βηδηθήο Ππεξεζίαο Αηαρείξηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε» 12. Οελ κε αξηζκφ πξση.4554/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ «Βηδηθή Ππεξεζία Ξπληνληζκνχ θαη Βθαξκνγήο Ρξεκαηνδνηηθψλ θαη Βπελδπηηθψλ Μξνγξακκάησλ (ΒΠΞΡΒΜ) πξνο ηελ Βηδηθή Ππεξεζία Αηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε» 13. Οελ κε αξηζκφ πξση. Ώ.Μ /Ξ 4554-Ώ2/ έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Ξχζηεκα εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ» κε θψδηθφ ΘIS ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: «εθηαθή Ξχγθιηζε», «Θαθεδνλία Θξάθε», «Ζξήηε & Ιήζνη Ώηγαίνπ», «Θεζζαιία Ξηεξεά Βιιάδα- Ήπεηξνο», «Ώηηηθή» 14. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 60/2007 (ΦΒΖ 64/Ώ/ ) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Βιιεληθήο Ινκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Λδεγίαο 2004/18/ΒΖ «Μεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Λδεγία 2005/51/ΒΖ ηεο Βπηηξνπήο θαη ηελ Λδεγία 2005/75/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 16εο Ινεκβξίνπ 2005» 15. Ονλ Ζαλνληζκφ (ΒΖ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Βπηηξνπήο ηεο 30ήο Ινεκβξίνπ 2009 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΒΖ, 2004/18/ΒΖ θαη 2009/81/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ», απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2010 ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΒΖ θαη 2004/18/ΒΖ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 16. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 118/2007 (ΦΒΖ Ώ 150/ ) «Μεξί Ζαλνληζκνχ Μξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ (Ζ.Μ.Α.)» 17. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3886/2010 (Φ.Β.Ζ. Ώ' 173/ ) «Αηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Βλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Λδεγία 89/665/ΒΛΖ ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 21εο Ενπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Λδεγία 92/13/ΒΛΖ ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Λδεγία 2007/66/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 11εο Αεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 18. Ον ΜΑ 166/2003 (ΦΒΖ 138/Ώ 5/6/2003), «Μξνζαξκνγή ηεο Βιιεληθήο Ξειίδα 5 απφ 204

6 Ινκνζεζίαο ζηελ Λδεγία 2000/35 ηεο 29/6/2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 19. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι. 2286/1995 (ΦΒΖ 19/Ώ/ ) «Μξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη 20. Οηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ι. 2362/1995 (ΦΒΖ 247/Ώ/ ) «Μεξί Αεκνζίνπ Ηνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ζξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 21. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 82/1996 (ΦΒΖ 66/Ώ/ ) «Μεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ Βιιεληθψλ Ώλψλπκσλ Βηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ». 22. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3310/2005 (Φ.Β.Ζ.279/Ώ / ) «Θέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη 23. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 774/1980 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ πεξί Βιεγθηηθνχ Ξπλεδξίνπ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θιπ." (ΦΒΖ 189 Ώ/1980), φπσο ηζρχεη 24. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3060/2002, Άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ», φπσο ηζρχεη 25. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι. 2690/1999 (ΦΒΖ 45/Ώ/ ) «Ζχξσζε Ζψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 26. Ον ππ αξηζκ... έγγξαθν ηνπ Ινκηθνχ Ξπκβνχινπ ηνπ Ζξάηνπο. 27. Οελ ππ αξηζκ. Ώπφθαζε δηελέξγεηαο δηεζλνχο δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 28. Οηο αλάγθεο ηεο Ππεξεζίαο. ΑπνθαζΫδνπκε 1. Μξνθεξχζζνπκε Αεκφζην Ώλνηθηφ Αηεζλή Αηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο αλσηάηνπ χςνπο ελφο εθαηνκκπξϋνπ εμϊληα πωληε ρηιηψδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε γηα ην έξγν: «Ξχζηεκα εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ αξρείνπ». 2. Δ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπωληε (15) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3. Λη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 4. Λ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ (βιέπε θαησηέξσ ππφ 7 ζηνηρείν), χζηεξα απφ πξνζεζκία 40 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38, παξάγξαθνη 5 θαη Ξειίδα 6 απφ 204

7 6 ηεο νδεγίαο 2004/ Λη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλαιπηηθφ Οεχρνο Μξνθήξπμεο. 7. Λ δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ πεληακειή Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 8. Οα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηελ κελ Β.Β. βαξχλνπλ ηελ Β.Β, ζην δε ειιεληθφ ηχπν ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 9. Δ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «εθηνπνίεζε Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ», ηνπ Βηδηθνχ Ξηφρνπ 2.1 ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε», κε θσδηθφ Λ.Μ.Ξ.: (ΞΏΒ 094/3). 10.Ώληίγξαθα ηεο παξνχζαο, δίδνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Β.Π.Ξ.Ρ.Β.Μ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ΐαζ. Ξνθίαο 1. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Λη παξαιακβάλνληεο ηελ πξνθήξπμε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ειεθηξνληθή δηεχζπλζε( ). Δ πξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ (www.mfa.gr). 11. Αηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δίλνληαη απφ ηελ Βηδηθή Ππεξεζία Ξπληνληζκνχ Ρξεκαηνδνηηθψλ θαη Βπελδπηηθψλ Μξνγξακκάησλ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ΐαζ. Ξνθίαο 1, Ώξκφδην Ξηέιερνο, Ε. Ώγηαθάηζηθαο ηει Λη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (www.mfa.gr) θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξειίδα 7 απφ 204

8 O ΞΝΟΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΓΟΝΡΠΑΠ Ον αξκφδην Λ Μξντζηάκέλνο ΐ1 Λ Μξντζηάκελνο ηεο Δ Βηδηθή Γξακκαηέαο ζηέιερνο ηεο ΐ1 Θνλάδαο ηεο ΒΠΞΡΒΜ κνλάδαο ΒΠΞΡΒΜ ΒΠΞΡΒΜ Εσάλλεο Ώγηαθάηζηθαο Ξειίδα 8 απφ 204

9 ΞΟΝΚΖΘΔΝΚΔΛΝ ΔΗΓΝΠ: «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ». Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο ζε επξψ ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο: ΞιΩνλ ζπκθωξνπζα πξνζθνξψ ΡΝΛΙΛΞ ΑΕΒΙΒΝΓΒΕΏΞ ΑΕΏΓΣΙΕΞΘΛΠ ΟΛΜΛΞ ΑΕΒΙΒΝΓΒΕΏΞ Δκεξνκελία Δκέξα ξα Ππ. Βμσηεξηθψλ Δκ. Θελ. Έηνο Ββδνκάδαο Νδφο: Βαζ. ΠνθΫαο -Αξηζκφο: Μξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ. Δ παξαπάλσ δαπάλε ζπλνιηθνχ χςνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ εμήληα πέληε ρηιάδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Μ.Ώ., ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΦΕΏΖΔ ΞΠΓΖΗΕΞΔ» ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2: «ΟΜΒ θαη ΐειηίσζε Μνηφηεηαο Γσήο», εηδηθφ ζηφρν 1.2: «Μαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Αεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΟΜΒ». Ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ : 15 ΚΪλεο. ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Β.Β. ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ Αεκνζίεπζεο ζε Βιιεληθέο Βθεκεξίδεο Ξειίδα 9 απφ 204

10 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Ζ Τπηπεζία Γιπλωμαηικού & Ηζηοπικού Απσείος ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΓΡΑΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Φηθιοποίηζη ένηςπος ςλικού Πλαηθόπμα τηθιοποίηζηρ και διασείπιζηρ τηθιοποιημένος ςλικού Δξοπλιζμόρ τηθιοποίηζηρ Δπίπεδοι ζαπυηέρ απυηέρ βιβλίυν και εςαίζθηηυν εγγπάθυν (planetary) Τπηπεζίερ Φηθιοποίηζηρ Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ βάζει ηος ςλικού Ππυηόηςπα από Υαπηί Βιβλίοδεηημένο ςλικό Έλεγσορ ποιόηηηαρ αποηελεζμάηυν Τπηπεζίερ δεικηοδόηηζηρ, καηαλογογπάθηζηρ και εςπεηηπίαζηρ κειμένυν Τπηπεζίερ ενζυμάηυζηρ ηλεκηπονικού ςλικού ζηο ζύζηημα ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΧΝ Ομάδα Γιασειπιζηών Ομάδα Υπηζηών Ομάδα Δπιζκεπηών πεπιεσομένος ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΦΑΗ 1 η : Μελέηη Δθαπμογήρ (1 ορ 2 ορ Μήναρ) ΦΑΗ 2η: Ππομήθεια και Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού & Έηοιμος Λογιζμικού (Γιάπκεια 3ορ μήναρ) ΦΑΗ 3η: Φηθιοποίηζη Τλικού (Γιάπκεια 4ορ 11ορ μήναρ) Ξειίδα 10 απφ 204

11 2.5.4 ΦΑΗ 4η: Ανάπηςξη Πεπιβάλλονηορ Ππόζβαζηρ (Γιάπκεια 6ορ 11ορ μήναρ) ΦΑΗ 5η: Δκπαίδεςζη Υπηζηών (Γιάπκεια 12ορ μήναρ) ΦΑΗ 6η: Πιλοηική Λειηοςπγία (Γιάπκεια: 13ορ 15ορ μήναρ) Πεπίοδορ Δγγύηζηρ και ςνηήπηζηρ (ΠΔ) Τπηπεζίερ Πεπιόδος ςνηήπηζηρ Σήπηζη Δγγςημένος Δπιπέδος Τπηπεζιών Ρήηπερ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Άπθπο 1 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Άπθπο 1 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Άπθπο 2 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.2.1 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.2.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άπθπο 3 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.3.1 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.3.2 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ A.3.3 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Σεσνικήρ Ικανόηηηαρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ A Γιεςκπινίζειρ Άπθπο 4 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Άπθπο 5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ & ΑΗΣΖΖ - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Άπθπο 6 ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 7 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Άπθπο 8 ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ξειίδα 11 απφ 204

12 Άπθπο 9 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 10 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ A.10.1 ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» A.10.2 ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» A.10.3 ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Άπθπο 11 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 12 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 13 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ Άπθπο 14 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ A.14.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ A.14.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Άπθπο 15 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 16 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Άπθπο 17 ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 18 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 19 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ A.19.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ A.19.2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ A.19.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ A.19.4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Άπθπο 20 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Άπθπο 21 ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ A.21.1 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ A.21.2 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Άπθπο 22 ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ A.22.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ A.22.2 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ A.22.3 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ξειίδα 12 απφ 204

13 Άπθπο 23 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ A.23.1 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ Άπθπο 24 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Άπθπο 25 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ Άπθπο 26 ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ Άπθπο 27 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Άπθπο 28 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Άπθπο 29 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Άπθπο 30 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ Άπθπο 31 ΑΝΑΓΟΥΟΤ 125 ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΗ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΠΡΟΣΖΘΔΝΣΧΝ ΣΟΤ Άπθπο 32 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Άπθπο 33 ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 34 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 35 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Άπθπο 36 ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Άπθπο 37 ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η - ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗI ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Ξειίδα 13 απφ 204

14 6. ΔΞΟΠΛΙΜΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών βάζεων δεδομένων Ξειίδα 14 απφ 204

15 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών εθαπμογών Ξειίδα 15 απφ 204

16 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών διαδικηύος Ξειίδα 16 απφ 204

17 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ δικηύος πεπιοσήρ αποθήκεςζηρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζηαθμών Δπγαζίαρ Ξειίδα 17 απφ 204

18 Ξειίδα 18 απφ 204

19 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ηείσοςρ πποζηαζίαρ Ξειίδα 19 απφ 204

20 Ξειίδα 20 απφ 204

21 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζαπωηών βιβλίων (planetary) Α Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ επίπεδων ζαπωηών Α Ξειίδα 21 απφ 204

22 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ κενηπικών μονάδων εκηςπωηών Ξειίδα 22 απφ 204

23 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζςζηήμαηορ RFID Ξειίδα 23 απφ 204

24 7. ΔΣΟΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ Λογιζμικού Δξςπηπεηηηών Δθαπμογών και Γιαδικηύος Πλαηθόπμα Φηθιοποίηζηρ Ξειίδα 24 απφ 204

25 ύζηημα Γιασείπιζηρ Δγγπάθων ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δθαπμοθέρ για ηην Ολοκλήπωζη με πύλη Ξειίδα 25 απφ 204

26 ΤΠΗΡΔΙΔ Τπηπεζίερ Αναδόσος ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ Ξειίδα 26 απφ 204

27 ΣΙΜΔ Δξοπλιζμόρ Έηοιμο Λογιζμικό Δθαπμογέρ Τπηπεζίερ (εγκαηάζηαζη, παπαμεηποποίηζη, ζηελέση ςποζηήπιξηρ παπαγωγικήρ λειηοςπγίαρ κλπ.) Άλλερ δαπάνερ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ Έπγος ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ ςνηήπηζηρ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Άπθπο 1 Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 2 Γιάπκεια ηηρ ύμβαζηρ και ςμπληπωμαηικέρ ςπηπεζίερ Άπθπο 3 Σόπορ Παπάδοζηρ Άπθπο 4 Σίμημα και Σπόπορ Πληπωμήρ Άπθπο 5 Παπαδοηέα Φάζειρ ηος έπγος Υπονοδιάγπαμμα Άπθπο 6 Παπαλαβή και Αποδοσή ηος Έπγος Παπαλαβή και αποδοσή έπγος Άπθπο 7 Τποσπεώζειρ Αναδόσος Άπθπο 8 Τποσπεώζειρ Δπγοδόηη Άπθπο Τπεπγολαβίερ ηος Αναδόσος Άπθπο 10 ςμβαηικέρ Δγγςήζειρ Ξειίδα 27 απφ 204

28 Άπθπο 11 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ και Πποκαηαβολήρ Άπθπο 12 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Λειηοςπγίαρ Άπθπο 14 Κςπιόηηηα / Γικαιώμαηα Πνεςμαηικήρ Ηδιοκηηζίαρ Άπθπο 14 Ανωηέπα Βία Άπθπο 15 Δκσώπηζη Άπθπο 16 Τποσπεώζειρ αζθάλειαρ και αζθάλιζηρ ηος πποζωπικού ηος Αναδόσος Άπθπο 17 Δμπιζηεςηικόηηηα - Γιαπίζηεςζη ςπαλλήλων και εν γένει πποζηηθένηων ηος Αναδόσος Άπθπο 18 Ρήηπερ Καθςζηέπηζηρ Άπθπο 19 Λύζη Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ Έκπηωζη Αναδόσος Άπθπο 20 Μεηάθεζη Πποθεζμίαρ Δκηέλεζηρ Άπθπο 21 Σποποποίηζη Όπων ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 22 Ηζσύοςζα Νομοθεζία Δπίλςζη Γιαθοπών Άπθπο 23 Παπαπηήμαηα Ξειίδα 28 απφ 204

29 ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Ξειίδα 29 απφ 204

30 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΦΝΟΔΑ Ον Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ (ΠΜΒΚ) είλαη ν επίζεκνο θνξέαο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ: ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Βπηγξακκαηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠΜΒΚ είλαη νη αθφινπζεο: Μξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηα δηεζλή φξγαλα θαη ζηηο ζπλδηαζθέςεηο. Μαξαθνινχζεζε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη δεηεκάησλ δηεζλνχο αζθάιεηαο, ελεκέξσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. Βλεκέξσζε ησλ μέλσλ θξαηψλ, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαζψο θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ειιεληθά ζέκαηα. Ξπκκεηνρή ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, δηαπξαγκάηεπζε θαη κέξηκλα γηα ηε ζχλαςε, παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ρεηξηζκφο δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδηαιιαγήο, δηαηηεζίαο θαη δηθαζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. Βθπξνζψπεζε ηεο Βιιάδαο ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιια δηεζλή φξγαλα θαη ζπλδηαζθέςεηο. Βθπξνζψπεζε ηεο Βιιάδαο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζεζκηθή εμέιημε ηεο Έλσζεο θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιια Ππνπξγεία θαη θνξείο. Ξπληνληζκφο ησλ Ππνπξγείσλ θαη θνξέσλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ελ γέλεη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αηπισκαηηθή ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ Ι.Μ.Α.Α., ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ βνπιεπηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ επαθψλ ηνπο. Ξειίδα 30 απφ 204

31 Μξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, σο θαη ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ, ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ παιηλλφζηεζε. Μξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, εκπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Αηπισκαηηθή θαη πξνμεληθή ζπλδξνκή Βιιήλσλ πνιηηψλ, αλαγλσξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαηά ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθφζνλ απηέο δελ είλαη αληίζεηεο κε εζληθά ζπκθέξνληα. Ώλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Βιιάδαο. Αηεζλήο πξνβνιή ηεο Βιιάδαο, ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ. Μαξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Θέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα Ππνπξγεία. Βπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ. Μαξαθνινχζεζε ησλ θνηλνηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ. Αηαηήξεζε θαη ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο Βιιάδαο κε ηνπο αλά ηνλ θφζκν νκνγελείο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ελ γέλεη θαηάζηαζε ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηα δηαβαηήξηά ηνπο. Λκνίσο, επηκέιεηα ησλ θιεξνλνκηψλ Βιιήλσλ πνπ απεβίσζαλ ζην εμσηεξηθφ. Θέκαηα ζπλαθή πξνο ηε δηθαζηηθή αξσγή, ηελ επίδνζε δηθνγξάθσλ, ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλαθξηηηθψλ παξαγγειηψλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε εγθιεκαηηψλ. Αηπισκαηηθή αιιεινγξαθία ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο. Έθδνζε δηπισκαηηθψλ θαη εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ δηαβαηεξίσλ. Ξρέζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ Ληθνπκεληθφ Θξφλν, ηα άιια Μαηξηαξρεία, ηηο Ώπηνθέθαιεο νξζφδνμεο Βθθιεζίεο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα άιια ρξηζηηαληθά δφγκαηα, ζξεζθεχκαηα θαη δηεζλείο εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο ζην εμσηεξηθφ. Ξειίδα 31 απφ 204

32 Μνιηηηθή δηνίθεζε ηνπ Ώγίνπ ξνπο. Βπίζεκε κεηάθξαζε θεηκέλσλ, δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, εγγξάθσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεηάθξαζε θαη επηθχξσζε εγγξάθσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο αξρέο ζην εμσηεξηθφ, θιπ. Θέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ. Βλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ. Ον ΠΜΒΚ δηαξζξψλεηαη ζηελ Ζεληξηθή Ππεξεζία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο ππεξεζίεο θαη ηελ Βμσηεξηθή Ππεξεζία, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Αηπισκαηηθέο θαη ηηο Μξνμεληθέο Ώξρέο. 1.2 Ζ πεξεζϋα Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ ΑξρεΫνπ Δ Ππεξεζία Αηπισκαηηθνχ & Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ (ΠΑΕΏ) ηνπ Ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ιένπ Λξγαληζκνχ ηνπ Ππνπξγείνπ (N. 3566/2007), ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε, ζπληήξεζε, θχιαμε, αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ Ώξρείσλ ηνπ Ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ έσο θαη 5 έηε πξηλ απφ ην ηξέρνλ έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ Γξαθείσλ ησλ Ππνπξγψλ, ηελ έθδνζε κειεηψλ, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ αξρείσλ θαζψο θαη ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Ξηελ ΠΑΕΏ ππάγνληαη ηα θαηά ηφπνπο πθηζηάκελα αξρεία ησλ Ώξρψλ ηνπ Ππνπξγείνπ ζην εμσηεξηθφ (Μξεζβείεο, Μξνμελεία, Θφληκεο Ώληηπξνζσπείεο θιπ), ε νξγάλσζε θαη ε επηκέιεηα ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη κε νδεγίεο ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο. Σο αξρεία λννχληαη νπνηαδήπνηε ηεθκήξηα θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ πεξηέρνληαη ζηηο Αηεπζχλζεηο, Ππεξεζίεο, Γξαθεία θαη Ώξρέο Βμσηεξηθνχ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ή παξάγνληαη ή εμάγνληαη απφ απηέο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εάλ έρνπλ. Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη απνηειεί κία «αλνηθηή» αξρεηαθή ππεξεζία, ηεο νπνίαο δειαδή ην πιηθφ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. Αχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Ππεξεζίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο παξνρήο ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ δηαζέζηκνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη θπξίσο ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ Αηεπζχλζεσλ θαη Ππεξεζηψλ ηνπ Ππνπξγείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δ ζπιινγή αξρεηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΠΑΕΏ έσο ζήκεξα αγγίδεη ηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα έγγξαθα (είλαη θαηαλνεηφ φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε ηαμηλφκεζεο κεγάινπ κέξνπο απηνχ δπζρεξαίλεη ηνλ Ξειίδα 32 απφ 204

33 ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ αξρεηαθνχ πιηθνχ). Λ θχξηνο φγθνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ζεληξηθή Ππεξεζία ηνπ ΠΜΒΚ (δει. φια ηα έγγξαθα πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ηηο Αηεπζχλζεηο ηνπ Ππνπξγείνπ πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ Ώζήλα). Ον αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο ΠΑΕΏ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1821 έσο θαη ην Ξπκπιεξσκαηηθά, ζην Ώξρείν ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηνπο, ζεσξνχληαη ηα αξρεία ησλ Ώξρψλ ηνπ Βμσηεξηθνχ, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ηεο ΠΑΕΏ κέζσ ησλ απαξαίηεησλ επαλαπαηξηζκψλ. Δ ρξήζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΠΑΕΏ έρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: Ώ) Οελ αθαδεκατθϊ Ωξεπλα (εμσηεξηθή έξεπλα), θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε πνιίηεο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ρξήζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ γηα επηζηεκνληθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Δ αίηεζε απηή εμεηάδεηαη απφ εηδηθή Βπηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πξνηείλεη ζηνλ Ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηε ρνξήγεζε ή κε ζρεηηθήο άδεηαο. Θεξηθέο δεθάδεο αηηήζεηο πνιηηψλ εμεηάδνληαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη. Λη εξεπλεηέο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ρξήζεο ηνπ πιηθνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά, εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο, ζηελ ΠΑΕΏ θαη λα κειεηνχλ έσο ηξεηο θαθέινπο ηελ εκέξα επί έλα ρξφλν. ΐ) Οελ ππεξεζηαθϊ Ωξεπλα, γηα ηελ ηεθκεξίσζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε απφ ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ΠΜΒΚ, αιιά θαη απφ ηηο δηάθνξεο Αηεπζχλζεηο θαη Ππεξεζίεο ηνπ Ππνπξγείνπ. Δ ππεξεζηαθή έξεπλα ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο πιένλ γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Ξην πιαίζην ησλ εξεπλψλ απηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθδφζεηο δηπισκαηηθψλ εγγξάθσλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 1-2 θνξέο αλά έηνο ε ΠΑΕΏ. 1.3 ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖΠ Ξθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή ςεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε κέξνπο ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ κε ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ ΟΜΒ. Ον έξγν κε ηελ ςεθηαθή αλάδεημε ηνπ αξρείνπ ηεο ΠΑΕΏ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ηφζν επηκνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά φζν θαη επηζηεκνληθά. Ξπλεξγψληαο ζηηο γεληθέο επηδηψμεηο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Ξειίδα 33 απφ 204

34 απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο, ςεθηαθήο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δεκηνπξγψλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, λέσλ θαζψο θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε πνιίηε) εληζρχεηαη θαη ε βηνκεραλία πεξηερνκέλνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ξηα αλσηέξσ πιαίζηα, ην πξνηεηλφκελν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ ηνπ Ππνπξγείνπ φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Βπίζεο, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ ΏΘΒΏ ζην δηθηπαθφ ηφπν. Μην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ (ζσζηέο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο, ζσζηφο θσηηζκφο θιπ) επί δεθαεηίεο, νη αιιεπάιιειεο θαηαζηξνθέο ιφγσ πνιέκσλ θαη αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ, νη ζπρλέο κεηαθνξέο ηνπ πιηθνχ θαη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο, ζπλεηέιεζαλ ζηελ θζνξά ηνπ. Μξνθεηκέλνπ ε θζνξά απηή λα κελ νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ε άκεζε ςεθηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηηο αξρεηαθέο ελφηεηεο εθείλεο πνπ κειεηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή αμία, θξίλεηαη σο ε κνλαδηθή ιχζε κειινληηθήο δηαηήξεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δ ςεθηνπνίεζε απηή ζα επηηξέςεη: 1. Οελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ απφ πεξαηηέξσ θζνξά θαη ηε δηάζεζή ηνπ κε αζθάιεηα ζηνπο εξεπλεηέο. 2. Οελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην πιηθφ, θαζψο ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξνβιέπεηαη λα απνζεθεπζνχλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ηαμηλνκεκέλν πιηθφ ζε επίπεδν ππνθαθέινπ. Λ ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθαθέινπ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφλ ζηε ζεηξά. 3. Οελ ηαπηφρξνλε αλάγλσζε απφ πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο εξεπλεηέο ηνπ ίδηνπ θαθέινπ. 4. Οε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο πεξηζζνηέξσλ θαθέισλ ηελ ίδηα εκέξα (ζήκεξα ν εξεπλεηήο κειεηά, γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο φπσο έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έσο 3 θαθέινπο ηελ εκέξα κφλν). 5. Οε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ αληηγξάθσλ (ν θαλνληζκφο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 50 θσηνηππηψλ αλά ζέκα έξεπλαο, επίζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4). Ξειίδα 34 απφ 204

35 6. Οε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ππνδνρήο πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ. 7. Οελ ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ή κέξνπο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ηε δηάζεζή ηνπ έηζη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 8. Οελ απηφκαηε δηαζχλδεζε κε άιιν πιηθφ ζρεηηθήο ή παξφκνηαο ζεκαηηθήο πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΠΑΕΏ, φπσο θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην Ζηλεκαηνγξαθηθφ Ώξρείν ηεο Ππεξεζίαο, θσηνγξαθηθφ αξρείν θιπ. 9. Ον ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ, δεπηεξνγελψλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (εθδφζεηο, εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.α.) 10. Οελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε αλεχξεζε ζηνηρείσλ πξνο ηεθκεξίσζε ηξερφλησλ δεηεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ απνδίδεη ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πςειή εζσηεξηθή πξνζηηζέκελε αμία. Μέξα ινηπφλ απφ ηελ παιαηφηεηα ησλ εγγξάθσλ, πνπ απνηειεί έηζη θη αιιηψο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ςεθηνπνίεζεο, θαη ε δήηεζή ηεο απφ ην εξεπλεηηθφ θνηλφ νδεγεί πξνο ην ίδην ζπκπέξαζκα. Έηζη, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε Βπηηξνπή εμέηαζε 514 αηηήζεηο ππνςεθίσλ εξεπλεηψλ, απφ ηηο νπνίεο ελέθξηλε ηηο 453 (πνζνζηφ 88,13%). Έλα πνιχ κεγάιν κέξνο απφ απηέο ηηο άδεηεο έξεπλαο αθνξνχζαλ, απνθιεηζηηθά ή θαηά ην κέγηζην κέξνο, αξρείν ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο πεξηφδνπ , ελψ αλ ζε κειινληηθφ ζηάδην ςεθηνπνηεζεί θαη ε πεξίνδνο , ην πνζνζηφ ησλ εξεπλεηψλ πνπ ζα θαιπθζεί ζα μεπεξλά ην 88%. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ ακεζφηεξε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα ζπιινγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη επηθνηλσλία ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ, αθνχ: Θα ζπγθεληξσζεί θαη ηεθκεξησζεί κέξνο ηεο ζχγρξνλεο Εζηνξίαο ηεο ρψξαο καο. Οα πξνο αλάδεημε έγγξαθα απνηεινχλ κέξνο ηεο, θαη κέζσ ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ηνπο ζα δψζνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ επθαηξία ζην επξχ θνηλφ λα έξζεη ζε επαθή κε πιήζνο αμηφινγσλ πεγψλ. Θα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθή δίγισζζε ηζηνζειίδα, φπνπ ζα πξνβάιινληαη θαη αλαδεηθλχνληαη πηπρέο ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ. Θα δηαζθαιηζηεί ζην δηελεθέο ε παξνπζία πνιπηίκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ. Ξειίδα 35 απφ 204

36 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Ον παξφλ πξνθεξπζζφκελν έξγν αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Ον έξγν πινπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε δχν δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο: εθηνπνίεζε Πιηθνχ Θα ςεθηνπνηεζνχλ ηκήκαηα ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ψζηε λα κελ θαηαζηξαθνχλ νξηζηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα είλαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκα απφ εξεπλεηέο πνιίηεο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Ξηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηζηνξηθνχ αξρείνπ γηα ηελ πεξίνδν 1821 έσο 1900 θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζην ππνπξγείν ε πιαηθφξκα (ππνδνκή εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ) γηα ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ. Αηαρείξηζε θαη πξνβνιή εθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ Βθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηελ ΠΑΕΏ. Ξηελ πιαηθφξκα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξίαζεο ηεο ΠΑΕΏ γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη. Ξε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ον λέν απηφ ζχζηεκα ζα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ησλ λέσλ εγγξάθσλ πνπ πξνζηίζεληαη εηεζίσο ζηα αξρεία ηεο ΠΑΕΏ. Ξηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα ςεθηνπνηεζνχλ ηκήκαηα ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ψζηε λα κελ θαηαζηξαθνχλ νξηζηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα είλαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκα απφ εξεπλεηέο πνιίηεο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Ξηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηζηνξηθνχ αξρείνπ γηα ηελ πεξίνδν 1821 έσο 1900 θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζην ππνπξγείν ε πιαηθφξκα (ππνδνκή εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ) γηα ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ. Ξηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηελ ΠΑΕΏ (Ππεξεζία Αηαρείξηζεο Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ). Ξηελ πιαηθφξκα ζα Ξειίδα 36 απφ 204

37 ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξίαζεο ηεο ΠΑΕΏ γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη. Ξε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ον λέν απηφ ζχζηεκα ζα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ησλ λέσλ εγγξάθσλ πνπ πξνζηίζεληαη εηεζίσο ζηα αξρεία ηεο ΠΑΕΏ. 2.2 ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Λ παξψλ δηαγσληζκφο αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε θαη παξνρή πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ ΤεθηνπνΫεζε Ωληππνπ πιηθνχ Μξηλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ απαηηείηαη φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξήο θαη πιήξεο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ψζηε λα απνδψζεη θαξπνχο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ (πνηφηεηα ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ, νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη έιιεηςε θαηλνκέλσλ ππέξβαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ). Ξην ρψξν ηηο ςεθηνπνίεζεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην έξγν ςεθηνπνίεζεο ζα ελζσκαησζεί νκαιά ζην ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ξνή εξγαζηψλ ησλ ππφινηπσλ έξγσλ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Οα ζέκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο: Βξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ Άλζξσπνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ Ρψξνο ςεθηνπνίεζεο Ρξφλνο ςεθηνπνίεζεο Οερληθά κέζα Έλα πξφγξακκα ςεθηνπνίεζεο δηαζέηεη θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη κε άκεζν ηξφπν ηελ επηινγή ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθνχ, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηηο ελέξγεηεο δεκνζίεπζεο θαη πξνβνιήο. Ζαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο έξγνπ ςεθηνπνίεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή ησλ πφξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ώλάκεζα ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, μερσξηζηή ζέζε θαηέρεη ην πξνζσπηθφ. Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαζρνιεί θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε επαξθείο Ξειίδα 37 απφ 204

38 γλψζεηο πάλσ ζηελ ςεθηνπνίεζε αιιά θαη ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζνχλ θαη λα ζπληάμεη έλα πιάλν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνξέα έηζη, ψζηε λα πξνβιεθζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ νπνηεζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο γηα πξφζζεηε επηκφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα απνηειείηαη απφ: Μιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ Βμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο Ζαη ππεξεζίεο Ππεξεζίεο εθηνπνίεζεο Ππεξεζίεο δεηθηνδφηεζεο θεηκέλσλ Ππεξεζίεο ελζσκάησζεο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ ζην ζχζηεκα Ξιαηθφξκα ςεθηνπνϋεζεο θαη δηαρεϋξηζεο ςεθηνπνηεκωλνπ πιηθνχ Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηελ πιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, δειαδή ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ νδεγεί ηελ δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο, αιιειεπηδξά κε ηνλ εμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο, επεμεξγάδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα. Ζαη ειάρηζην ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξά κε ηνλ εμνπιηζκφ (ζαξσηή) κε ηε βνήζεηα δηεπαθήο TWAIN ή θάπνηνπ άιινπ plug-in. Θα πξέπεη λα παξέρεη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάινπ κεγέζνπο αξρείσλ εηθφλαο θαη λα κεηαηξέπεη ηα θείκελα ζε κνξθή επεμεξγάζηκε (δπλαηφηεηεο OCR) αλαγλσξίδνληαο ηελ γιψζζα θαη ζα ελζσκαηψλεη ηηο εηθφλεο ρσξίο λα αιινηψλεη ηελ δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Οα εξγαιεία ηεο πιαηθφξκαο ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ρξσκαηηθνχ βάζνπο, πεξηθνπήο πεξηζνξίσλ θαη εμαγσγήο εηθφλσλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, φπσο TIFF, PNG, JPEG θαη GIF. Λ αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη θαη λα παξέρεη θαηάιιειν ζχζηεκα απνζήθεπζεο, άκεζα ζπκβαηφ κε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο, ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη ςεθηνπνηεκέλα ζειίδεο θαη λα είλαη επεθηάζηκν, νχησο ψζηε ζην κέιινλ λα είλαη εθηθηή πνιιαπιάζηα απνζεθεπηηθή δπλαηφηεηα. Δ πιαηθφξκα ζα εηζάγεη ην ςεθηνπνηεκέλν έγγξαθν απ επζείαο ζε βάζε δεδνκέλσλ Ξειίδα 38 απφ 204

39 κε ηηο θαηάιιειεο δεηθηνδνηήζεηο θαη είηε ζα ην εληάζζεη ζαλ κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ εγγξάθνπ (πξνζζήθε ζειίδαο ζε βηβιίν), είηε ζα ην δεηθηνδνηεί σο έλα μερσξηζηφ έγγξαθν κε ηα θαηάιιεια κεηαδεδνκέλα (ζηνηρεία θαηαινγνγξάθεζεο θαη ηεο επξεηεξίαζεο). Δ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηαδεδνκέλσλ ζπληζηά θξίζηκν δήηεκα γηα ην έξγν ςεθηνπνίεζεο, θαζψο κέζσ απηψλ επηηπγράλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάθηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή αληηθεηκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζε κηα κεγάιε ζπιινγή. Ράξε ζηα κεηαδεδνκέλα θαζίζηαηαη πεξηηηή ε ρξνλνβφξα αλαδήηεζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, θαζψο ζε θάζε ςεθηαθφ αληηθείκελν πξνζηίζεληαη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο. Δ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ κεγηζηνπνηείηαη, φηαλ αθνινπζνχληαη θαζηεξσκέλα πξφηππα. Θε ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αλαδήηεζε, θαζψο ε πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θνηλψλ θαη θαιά θαζνξηζκέλσλ πεδίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη επηηπγράλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ςεθηαθψλ ζπιινγψλ Δμνπιηζκφο ςεθηνπνϋεζεο Λ απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο κεραλεκάησλ κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ςεθηνπνίεζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. ΐάζεη ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί, αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαξσηέο γηα έγγξαθα θαη βηβιία θαη ελδερνκέλσο εηδηθέο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Ον έξγν ςεθηνπνίεζεο ηνπ Εζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλαθέξεηαη ζε δηζδηάζηαηα αληηθείκελα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηεζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ζαξσηψλ: Μξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ ζπζθεπή ςεθηνπνίεζεο φπσο είλαη νη επίπεδνη ζαξσηέο. Σο κέγεζνο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη ειάρηζην ην A3. Σζηφζν επεηδή ε θχζε ησλ πξσηνηχπσλ πνηθίιεη, κπνξεί λα απαηηεζεί ε ρξήζε άιισλ ηχπσλ ζαξσηψλ, γηα παξάδεηγκα ζαξσηέο κε εηδηθά πιαίζηα γηα βηβιία, ζαξσηέο κεγάινπ κεγέζνπο (Ώ0) θιπ. Βπίζεο κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα ηζηνξηθά έγγξαθα κεγάιεο αμίαο θαη παιαηφηεηαο απνθιείνληαη νη ζαξσηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (απνθιεηζηηθά) απηφκαηε ηξνθνδφηεζε θχιισλ, θαζψο ε ζάξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά κία-κία ζειίδα. Ξειίδα 39 απφ 204

40 2.2.4 ΔπΫπεδνη ζαξσηωο Λ Μξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ εμνπιηζκφ επίπεδσλ ζαξσηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Ξπγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζην ΠπΒμ ηξεηο επίπεδνη ζαξσηέο κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο αληηθεηκέλσλ κεγέζνπο DIN A3 αληίζηνηρα. Λ ζαξσηέο απηνί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξσηφηππα φπσο έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, άδεην έληππν πιηθφ, ρεηξφγξαθα θιπ. Γηα πξσηφηππα ηα νπνία δηαζέηνπλ νγθψδε ή εηδηθή κεηαρείξηζε θξίλεηαη ζθφπηκε ε δπλαηφηεηα γηα απνκάθξπλζε ηνπ θαπαθηνχ ηνπ ζαξσηή. Λ ζαξσηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα απηφκαην ηξνθνδφηε εγγξάθσλ. Ώπαγνξεχεηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δ δπλαηφηεηα ηνπ απηή ζα αμηνπνηεζεί κειινληηθά γηα ζχγρξνλα έγγξαθα ηα νπνία δηαζέηνπλ πνιχ θαιή πνηφηεηα ραξηηνχ θαη δελ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ απηφκαηε ηξνθνδνζία. Θε ηνπο ζαξσηέο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη: Ξπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ππνζηεξίδεη: δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζαξσηή δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, απηφκαηε νλνκαζία αξρείσλ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηεο ζειίδαο, δηαρσξηζκφο δχν ζειίδσλ (αξηζηεξή, δεμηά) απφ κία θσηνγξαθία / ιήςε, δηφξζσζε ηεο θακππιφηεηαο ιφγσ ηεο βηβιηνδεζίαο, άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηζηνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ ζαξσηή θαη ζα θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηε ρξήζε ηνπ ΠαξσηΩο βηβιϋσλ θαη επαϋζζεησλ εγγξψθσλ (planetary) Λ Μξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζαξσηψλ βηβιίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Ξπγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα παξαδνζεί ζην ΠπΒμ ζαξσηέο βηβιίσλ κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο αληηθεηκέλσλ κεγέζνπο κεγαιχηεξσλ απφ DIN Ώ3 (αλά ζειίδα βηβιίνπ). Βηδηθφηεξα ν ζαξσηήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: Ια κελ απαηηείηαη επαθή κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζαξψλεηαη Θέγεζνο ηεθκεξίνπ γηα ζάξσζε κεγαιχηεξν ή ίζν κε DIN A4 αλά ζειίδα. Ονπιάρηζηνλ 300 dpi πξαγκαηηθή αλάιπζε ζάξσζεο ζε κέγεζνο DIN Ώ3 Ππνζηεξηδφκελν βάζνο ρξψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 24 Bit Απλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ζαξσηή Ξειίδα 40 απφ 204

41 Ξπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ππνζηεξίδεη: o o o δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζαξσηή δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, απηφκαηε νλνκαζία αξρείσλ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηεο ζειίδαο, o δηαρσξηζκφο δχν ζειίδσλ (αξηζηεξή, δεμηά) απφ κία θσηνγξαθία / ιήςε, o o δηφξζσζε ηεο θακππιφηεηαο ιφγσ ηεο βηβιηνδεζίαο, άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηζηνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ ζαξσηή θαη ζα θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηε ρξήζε ηνπ. Γηα βηβιία θαη εηδηθά ζε ζθηρηά δεκέλνπο θαη παιηνχο ηφκνπο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κεηαρεηξηζηεί ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο «ζθηάο» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θακππιφηεηα βηβιηνδεζίαο θαζψο θαη ηελ βειηίσζε αλαγλσζηκφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ξην ΠπΒμ ζα παξακείλεη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο θαη ην πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ. Μαξφια απηά ν αλάδνρνο γηα ιφγνπο επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ επηπιένλ εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Λ αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκεί ζα ηνπ επηζηξαθεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πεξεζϋεο ΤεθηνπνΫεζεο Βμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Λ Ώλάδνρνο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ είλαη δηαζέζηκν. Ώπηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαζψο γηα ην έξγν ζα απαηηεζνχλ πνιιέο εξγαηνψξεο πνπ ην πξνζσπηθφ θαη νη εξγαδφκελνη ζην ΠπΒμ δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ππεξσξηαθά, ψζηε λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο. Βπηπιένλ, ηα έξγα ςεθηνπνίεζεο απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο, ηηο νπνίεο νη απαζρνινχκελε ζην έξγν εξγαδφκελνη ζην ΠπΒμ κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ. Ζαηά ζπλέπεηα ν πξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ έξγνπ. (ΐάζεη ηεο πεξηγξαθήο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα θαηαζηεί πην εχθνιε ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αηφκνπ γηα θάζε ζέζε). Γηα λα επηηεπρζεί ε αθξηβήο θαη ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή θάζε ζέζεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα κηα ελδεηθηηθή ιίζηα κε ηηο εξγαζίεο πνπ ηεο αλαινγνχλ Ξειίδα 41 απφ 204

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού για ηο Έπγο «Δνέπγειερ Γημοζιόηηηαρ Δςαιζθηηοποίηζηρ Ιεπάρ Απσιεπιζκοπήρ Αθηνών» Αναθέηοςζα Απσή: Πποϋπολογιζμόρ: Πποϋπολογιζμόρ ζςμπεπιλαμβανομένυν Γικαιυμάηυν Πποαίπεζηρ: Γιάπκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα