ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, , ΑζΪλα Αξκφδηνο.: Η. ΑγηαθΨηζηθαο Ρει.: Φαμ.: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ» ΓηΨξθεηα ηνπ Έξγνπ: ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ (15) κϊλεο Ξξνυπνινγηζκφο: επξψ (πιωνλ ΦΞΑ ) (ζπλνιηθψ: επξψ) Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: «ΡΞΔ θαη ΒειηΫσζε ηεο Ξνηφηεηαο ΕσΪο» ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2.1: «ΒειηΫσζε ηεο θαζεκεξηλϊο δσϊο κωζσ ΡΞΔ - Ηζφηηκε Ξειίδα 1 απφ 204

2 ζπκκεηνρϊ ησλ πνιηηψλ ζηελ ΤεθηαθΪ ΔιιΨδα» Δκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ησλ ΒΖ (ΒΒΒΖ): Δκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΒΖ Αεκνζίσλ Ξπκβάζεσλ: Δκεξνκελίαο Αεκνζίεπζεο ζηνλ Δκεξήζην Οχπν: ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: Ρφπνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: ΑπνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ: ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: ΞαξαιαβΪ πξνθϊξπμεο: Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Ηεσθφξνο ΐ. Ξνθίαο ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ/ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, νδφο ΐαζ. Ξνθίαο 1, ΟΖ , Ώζήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00 12:00 θ ΔΫδνο ζχκβαζεο: Ξχκβαζε Μξνκήζεηαο Ώγαζψλ θαη Μαξνρήο Ππεξεζηψλ. Ζαηεγνξία ππεξεζίαο 07 ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη Ραμηλφκεζε θαηψ CPV: άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο. Οαμηλφκεζε θαηά CPV «Ππεξεζίεο Μιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο». ΘξηηΪξην επηινγϊο Μιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά Αλαδφρνπ: Ξξνυπνινγηζκφο Ωξγνπ: επξψ (πιένλ ΦΜΏ ) (ζπλνιηθά: επξψ) Σξεκαηνδφηεζε: 80% απφ ην Βπξσπατθφ Οακείν Μεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο (ΒΟΜΏ). 20% Βζληθνί πφξνη. Ξειίδα 2 απφ 204

3 Λη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνθήξπμεο. Ξειίδα 3 απφ 204

4 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑζΪλα, Α.Ξ.: Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Έρνληαο ππφςε: 1. Ον Ι 3614/2007 «Αηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν »( ΦΒΖ 267/Ώ/ ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1,3,5 θαη Οελ Ώπφθαζε ΒΒ κε αξηζκφ Β(2007) 5339/ ) πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε», φπσο ηζρχεη. 3. Οε κε αξ. πξση.14053/βπξ 1749/ Ππνπξγηθή Ώπφθαζε Ξπζηήκαηνο Αηαρείξηζεο φπσο ηζρχεη. 4. Ον πξνβιεπφκελν ζην 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ι.3614/07 Ξχζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ φπσο ηζρχεη. 5. Οελ Ζνηλή Ππνπξγηθή Ώπφθαζε κε αξηζκ ΑΕΛΒ 1091 ( ΦΒΖ 1011/ΐ/ ) κε ηελ νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Βηδηθή Ππεξεζία Αηαρείξηζεο Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο εθηαθή Ξχγθιηζε. 6. Οελ κε αξ. πξση /ΒΠΞ5909 ηεο 22/09/2008 Ώπφθαζε (ΠΏ), κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη ζηελ ΒΠΑ ΒΜ «εθηαθή Ξχγθιηζε» αξκνδηφηεηεο Βλδηάκεζνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Ξειίδα 4 απφ 204

5 7. Ον Ι.3566/2007 (ΦΒΖ 117Ώ/ ) «Μεξί Λξγαληζκνχ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 8. Ον ΜΑ 185/2009 (ΦΒΖ 213/ηΏ/ ) πεξί Αηνξηζκνχ Ππνπξγψλ θαη Πθππνπξγψλ 9. Ον ΜΑ 189/2009 (ΦΒΖ 221/ηΏ/ ) πεξί Ζαζνξηζκνχ θαη Ώλαθαηαλνκήο Ώξκνδηνηήησλ ησλ Ππνπξγείσλ. 10. Οηο απνθάζεηο ηεο Βπηηξνπήο Μαξαθνινχζεζεο ηνπ Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε» πνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ επηκέξνπο Ώμφλσλ Μξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΒΜ Μξνγξάκκαηνο φπσο απηά ηζρχνπλ 11. Οελ κε αξ. πξση /Ξ 306-Ώ2 12/01/2010 πξφζθιεζε ηεο Βηδηθήο Ππεξεζίαο Αηαρείξηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε» 12. Οελ κε αξηζκφ πξση.4554/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ «Βηδηθή Ππεξεζία Ξπληνληζκνχ θαη Βθαξκνγήο Ρξεκαηνδνηηθψλ θαη Βπελδπηηθψλ Μξνγξακκάησλ (ΒΠΞΡΒΜ) πξνο ηελ Βηδηθή Ππεξεζία Αηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε» 13. Οελ κε αξηζκφ πξση. Ώ.Μ /Ξ 4554-Ώ2/ έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Ξχζηεκα εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ» κε θψδηθφ ΘIS ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: «εθηαθή Ξχγθιηζε», «Θαθεδνλία Θξάθε», «Ζξήηε & Ιήζνη Ώηγαίνπ», «Θεζζαιία Ξηεξεά Βιιάδα- Ήπεηξνο», «Ώηηηθή» 14. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 60/2007 (ΦΒΖ 64/Ώ/ ) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Βιιεληθήο Ινκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Λδεγίαο 2004/18/ΒΖ «Μεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Λδεγία 2005/51/ΒΖ ηεο Βπηηξνπήο θαη ηελ Λδεγία 2005/75/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 16εο Ινεκβξίνπ 2005» 15. Ονλ Ζαλνληζκφ (ΒΖ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Βπηηξνπήο ηεο 30ήο Ινεκβξίνπ 2009 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΒΖ, 2004/18/ΒΖ θαη 2009/81/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ», απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2010 ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΒΖ θαη 2004/18/ΒΖ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 16. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 118/2007 (ΦΒΖ Ώ 150/ ) «Μεξί Ζαλνληζκνχ Μξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ (Ζ.Μ.Α.)» 17. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3886/2010 (Φ.Β.Ζ. Ώ' 173/ ) «Αηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Βλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Λδεγία 89/665/ΒΛΖ ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 21εο Ενπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Λδεγία 92/13/ΒΛΖ ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Λδεγία 2007/66/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 11εο Αεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 18. Ον ΜΑ 166/2003 (ΦΒΖ 138/Ώ 5/6/2003), «Μξνζαξκνγή ηεο Βιιεληθήο Ξειίδα 5 απφ 204

6 Ινκνζεζίαο ζηελ Λδεγία 2000/35 ηεο 29/6/2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 19. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι. 2286/1995 (ΦΒΖ 19/Ώ/ ) «Μξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη 20. Οηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ι. 2362/1995 (ΦΒΖ 247/Ώ/ ) «Μεξί Αεκνζίνπ Ηνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ζξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 21. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 82/1996 (ΦΒΖ 66/Ώ/ ) «Μεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ Βιιεληθψλ Ώλψλπκσλ Βηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ». 22. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3310/2005 (Φ.Β.Ζ.279/Ώ / ) «Θέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη 23. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 774/1980 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ πεξί Βιεγθηηθνχ Ξπλεδξίνπ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θιπ." (ΦΒΖ 189 Ώ/1980), φπσο ηζρχεη 24. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3060/2002, Άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ», φπσο ηζρχεη 25. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι. 2690/1999 (ΦΒΖ 45/Ώ/ ) «Ζχξσζε Ζψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 26. Ον ππ αξηζκ... έγγξαθν ηνπ Ινκηθνχ Ξπκβνχινπ ηνπ Ζξάηνπο. 27. Οελ ππ αξηζκ. Ώπφθαζε δηελέξγεηαο δηεζλνχο δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 28. Οηο αλάγθεο ηεο Ππεξεζίαο. ΑπνθαζΫδνπκε 1. Μξνθεξχζζνπκε Αεκφζην Ώλνηθηφ Αηεζλή Αηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο αλσηάηνπ χςνπο ελφο εθαηνκκπξϋνπ εμϊληα πωληε ρηιηψδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε γηα ην έξγν: «Ξχζηεκα εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ αξρείνπ». 2. Δ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπωληε (15) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3. Λη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 4. Λ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ (βιέπε θαησηέξσ ππφ 7 ζηνηρείν), χζηεξα απφ πξνζεζκία 40 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38, παξάγξαθνη 5 θαη Ξειίδα 6 απφ 204

7 6 ηεο νδεγίαο 2004/ Λη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλαιπηηθφ Οεχρνο Μξνθήξπμεο. 7. Λ δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ πεληακειή Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 8. Οα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηελ κελ Β.Β. βαξχλνπλ ηελ Β.Β, ζην δε ειιεληθφ ηχπν ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 9. Δ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «εθηνπνίεζε Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ», ηνπ Βηδηθνχ Ξηφρνπ 2.1 ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε», κε θσδηθφ Λ.Μ.Ξ.: (ΞΏΒ 094/3). 10.Ώληίγξαθα ηεο παξνχζαο, δίδνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Β.Π.Ξ.Ρ.Β.Μ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ΐαζ. Ξνθίαο 1. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Λη παξαιακβάλνληεο ηελ πξνθήξπμε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ειεθηξνληθή δηεχζπλζε( ). Δ πξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ (www.mfa.gr). 11. Αηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δίλνληαη απφ ηελ Βηδηθή Ππεξεζία Ξπληνληζκνχ Ρξεκαηνδνηηθψλ θαη Βπελδπηηθψλ Μξνγξακκάησλ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ΐαζ. Ξνθίαο 1, Ώξκφδην Ξηέιερνο, Ε. Ώγηαθάηζηθαο ηει Λη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (www.mfa.gr) θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξειίδα 7 απφ 204

8 O ΞΝΟΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΓΟΝΡΠΑΠ Ον αξκφδην Λ Μξντζηάκέλνο ΐ1 Λ Μξντζηάκελνο ηεο Δ Βηδηθή Γξακκαηέαο ζηέιερνο ηεο ΐ1 Θνλάδαο ηεο ΒΠΞΡΒΜ κνλάδαο ΒΠΞΡΒΜ ΒΠΞΡΒΜ Εσάλλεο Ώγηαθάηζηθαο Ξειίδα 8 απφ 204

9 ΞΟΝΚΖΘΔΝΚΔΛΝ ΔΗΓΝΠ: «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ». Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο ζε επξψ ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο: ΞιΩνλ ζπκθωξνπζα πξνζθνξψ ΡΝΛΙΛΞ ΑΕΒΙΒΝΓΒΕΏΞ ΑΕΏΓΣΙΕΞΘΛΠ ΟΛΜΛΞ ΑΕΒΙΒΝΓΒΕΏΞ Δκεξνκελία Δκέξα ξα Ππ. Βμσηεξηθψλ Δκ. Θελ. Έηνο Ββδνκάδαο Νδφο: Βαζ. ΠνθΫαο -Αξηζκφο: Μξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ. Δ παξαπάλσ δαπάλε ζπλνιηθνχ χςνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ εμήληα πέληε ρηιάδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Μ.Ώ., ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΦΕΏΖΔ ΞΠΓΖΗΕΞΔ» ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2: «ΟΜΒ θαη ΐειηίσζε Μνηφηεηαο Γσήο», εηδηθφ ζηφρν 1.2: «Μαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Αεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΟΜΒ». Ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ : 15 ΚΪλεο. ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Β.Β. ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ Αεκνζίεπζεο ζε Βιιεληθέο Βθεκεξίδεο Ξειίδα 9 απφ 204

10 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Ζ Τπηπεζία Γιπλωμαηικού & Ηζηοπικού Απσείος ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΓΡΑΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Φηθιοποίηζη ένηςπος ςλικού Πλαηθόπμα τηθιοποίηζηρ και διασείπιζηρ τηθιοποιημένος ςλικού Δξοπλιζμόρ τηθιοποίηζηρ Δπίπεδοι ζαπυηέρ απυηέρ βιβλίυν και εςαίζθηηυν εγγπάθυν (planetary) Τπηπεζίερ Φηθιοποίηζηρ Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ βάζει ηος ςλικού Ππυηόηςπα από Υαπηί Βιβλίοδεηημένο ςλικό Έλεγσορ ποιόηηηαρ αποηελεζμάηυν Τπηπεζίερ δεικηοδόηηζηρ, καηαλογογπάθηζηρ και εςπεηηπίαζηρ κειμένυν Τπηπεζίερ ενζυμάηυζηρ ηλεκηπονικού ςλικού ζηο ζύζηημα ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΧΝ Ομάδα Γιασειπιζηών Ομάδα Υπηζηών Ομάδα Δπιζκεπηών πεπιεσομένος ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΦΑΗ 1 η : Μελέηη Δθαπμογήρ (1 ορ 2 ορ Μήναρ) ΦΑΗ 2η: Ππομήθεια και Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού & Έηοιμος Λογιζμικού (Γιάπκεια 3ορ μήναρ) ΦΑΗ 3η: Φηθιοποίηζη Τλικού (Γιάπκεια 4ορ 11ορ μήναρ) Ξειίδα 10 απφ 204

11 2.5.4 ΦΑΗ 4η: Ανάπηςξη Πεπιβάλλονηορ Ππόζβαζηρ (Γιάπκεια 6ορ 11ορ μήναρ) ΦΑΗ 5η: Δκπαίδεςζη Υπηζηών (Γιάπκεια 12ορ μήναρ) ΦΑΗ 6η: Πιλοηική Λειηοςπγία (Γιάπκεια: 13ορ 15ορ μήναρ) Πεπίοδορ Δγγύηζηρ και ςνηήπηζηρ (ΠΔ) Τπηπεζίερ Πεπιόδος ςνηήπηζηρ Σήπηζη Δγγςημένος Δπιπέδος Τπηπεζιών Ρήηπερ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Άπθπο 1 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Άπθπο 1 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Άπθπο 2 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.2.1 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.2.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άπθπο 3 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.3.1 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.3.2 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ A.3.3 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Σεσνικήρ Ικανόηηηαρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ A Γιεςκπινίζειρ Άπθπο 4 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Άπθπο 5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ & ΑΗΣΖΖ - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Άπθπο 6 ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 7 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Άπθπο 8 ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ξειίδα 11 απφ 204

12 Άπθπο 9 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 10 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ A.10.1 ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» A.10.2 ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» A.10.3 ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Άπθπο 11 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 12 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 13 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ Άπθπο 14 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ A.14.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ A.14.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Άπθπο 15 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 16 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Άπθπο 17 ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 18 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 19 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ A.19.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ A.19.2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ A.19.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ A.19.4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Άπθπο 20 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Άπθπο 21 ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ A.21.1 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ A.21.2 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Άπθπο 22 ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ A.22.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ A.22.2 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ A.22.3 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ξειίδα 12 απφ 204

13 Άπθπο 23 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ A.23.1 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ Άπθπο 24 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Άπθπο 25 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ Άπθπο 26 ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ Άπθπο 27 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Άπθπο 28 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Άπθπο 29 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Άπθπο 30 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ Άπθπο 31 ΑΝΑΓΟΥΟΤ 125 ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΗ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΠΡΟΣΖΘΔΝΣΧΝ ΣΟΤ Άπθπο 32 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Άπθπο 33 ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 34 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 35 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Άπθπο 36 ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Άπθπο 37 ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η - ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗI ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Ξειίδα 13 απφ 204

14 6. ΔΞΟΠΛΙΜΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών βάζεων δεδομένων Ξειίδα 14 απφ 204

15 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών εθαπμογών Ξειίδα 15 απφ 204

16 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών διαδικηύος Ξειίδα 16 απφ 204

17 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ δικηύος πεπιοσήρ αποθήκεςζηρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζηαθμών Δπγαζίαρ Ξειίδα 17 απφ 204

18 Ξειίδα 18 απφ 204

19 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ηείσοςρ πποζηαζίαρ Ξειίδα 19 απφ 204

20 Ξειίδα 20 απφ 204

21 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζαπωηών βιβλίων (planetary) Α Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ επίπεδων ζαπωηών Α Ξειίδα 21 απφ 204

22 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ κενηπικών μονάδων εκηςπωηών Ξειίδα 22 απφ 204

23 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζςζηήμαηορ RFID Ξειίδα 23 απφ 204

24 7. ΔΣΟΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ Λογιζμικού Δξςπηπεηηηών Δθαπμογών και Γιαδικηύος Πλαηθόπμα Φηθιοποίηζηρ Ξειίδα 24 απφ 204

25 ύζηημα Γιασείπιζηρ Δγγπάθων ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δθαπμοθέρ για ηην Ολοκλήπωζη με πύλη Ξειίδα 25 απφ 204

26 ΤΠΗΡΔΙΔ Τπηπεζίερ Αναδόσος ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ Ξειίδα 26 απφ 204

27 ΣΙΜΔ Δξοπλιζμόρ Έηοιμο Λογιζμικό Δθαπμογέρ Τπηπεζίερ (εγκαηάζηαζη, παπαμεηποποίηζη, ζηελέση ςποζηήπιξηρ παπαγωγικήρ λειηοςπγίαρ κλπ.) Άλλερ δαπάνερ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ Έπγος ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ ςνηήπηζηρ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Άπθπο 1 Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 2 Γιάπκεια ηηρ ύμβαζηρ και ςμπληπωμαηικέρ ςπηπεζίερ Άπθπο 3 Σόπορ Παπάδοζηρ Άπθπο 4 Σίμημα και Σπόπορ Πληπωμήρ Άπθπο 5 Παπαδοηέα Φάζειρ ηος έπγος Υπονοδιάγπαμμα Άπθπο 6 Παπαλαβή και Αποδοσή ηος Έπγος Παπαλαβή και αποδοσή έπγος Άπθπο 7 Τποσπεώζειρ Αναδόσος Άπθπο 8 Τποσπεώζειρ Δπγοδόηη Άπθπο Τπεπγολαβίερ ηος Αναδόσος Άπθπο 10 ςμβαηικέρ Δγγςήζειρ Ξειίδα 27 απφ 204

28 Άπθπο 11 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ και Πποκαηαβολήρ Άπθπο 12 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Λειηοςπγίαρ Άπθπο 14 Κςπιόηηηα / Γικαιώμαηα Πνεςμαηικήρ Ηδιοκηηζίαρ Άπθπο 14 Ανωηέπα Βία Άπθπο 15 Δκσώπηζη Άπθπο 16 Τποσπεώζειρ αζθάλειαρ και αζθάλιζηρ ηος πποζωπικού ηος Αναδόσος Άπθπο 17 Δμπιζηεςηικόηηηα - Γιαπίζηεςζη ςπαλλήλων και εν γένει πποζηηθένηων ηος Αναδόσος Άπθπο 18 Ρήηπερ Καθςζηέπηζηρ Άπθπο 19 Λύζη Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ Έκπηωζη Αναδόσος Άπθπο 20 Μεηάθεζη Πποθεζμίαρ Δκηέλεζηρ Άπθπο 21 Σποποποίηζη Όπων ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 22 Ηζσύοςζα Νομοθεζία Δπίλςζη Γιαθοπών Άπθπο 23 Παπαπηήμαηα Ξειίδα 28 απφ 204

29 ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Ξειίδα 29 απφ 204

30 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΦΝΟΔΑ Ον Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ (ΠΜΒΚ) είλαη ν επίζεκνο θνξέαο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ: ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Βπηγξακκαηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠΜΒΚ είλαη νη αθφινπζεο: Μξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηα δηεζλή φξγαλα θαη ζηηο ζπλδηαζθέςεηο. Μαξαθνινχζεζε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη δεηεκάησλ δηεζλνχο αζθάιεηαο, ελεκέξσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. Βλεκέξσζε ησλ μέλσλ θξαηψλ, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαζψο θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ειιεληθά ζέκαηα. Ξπκκεηνρή ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, δηαπξαγκάηεπζε θαη κέξηκλα γηα ηε ζχλαςε, παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ρεηξηζκφο δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδηαιιαγήο, δηαηηεζίαο θαη δηθαζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. Βθπξνζψπεζε ηεο Βιιάδαο ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιια δηεζλή φξγαλα θαη ζπλδηαζθέςεηο. Βθπξνζψπεζε ηεο Βιιάδαο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζεζκηθή εμέιημε ηεο Έλσζεο θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιια Ππνπξγεία θαη θνξείο. Ξπληνληζκφο ησλ Ππνπξγείσλ θαη θνξέσλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ελ γέλεη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αηπισκαηηθή ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ Ι.Μ.Α.Α., ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ βνπιεπηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ επαθψλ ηνπο. Ξειίδα 30 απφ 204

31 Μξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, σο θαη ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ, ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ παιηλλφζηεζε. Μξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, εκπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Αηπισκαηηθή θαη πξνμεληθή ζπλδξνκή Βιιήλσλ πνιηηψλ, αλαγλσξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαηά ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθφζνλ απηέο δελ είλαη αληίζεηεο κε εζληθά ζπκθέξνληα. Ώλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Βιιάδαο. Αηεζλήο πξνβνιή ηεο Βιιάδαο, ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ. Μαξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Θέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα Ππνπξγεία. Βπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ. Μαξαθνινχζεζε ησλ θνηλνηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ. Αηαηήξεζε θαη ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο Βιιάδαο κε ηνπο αλά ηνλ θφζκν νκνγελείο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ελ γέλεη θαηάζηαζε ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηα δηαβαηήξηά ηνπο. Λκνίσο, επηκέιεηα ησλ θιεξνλνκηψλ Βιιήλσλ πνπ απεβίσζαλ ζην εμσηεξηθφ. Θέκαηα ζπλαθή πξνο ηε δηθαζηηθή αξσγή, ηελ επίδνζε δηθνγξάθσλ, ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλαθξηηηθψλ παξαγγειηψλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε εγθιεκαηηψλ. Αηπισκαηηθή αιιεινγξαθία ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο. Έθδνζε δηπισκαηηθψλ θαη εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ δηαβαηεξίσλ. Ξρέζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ Ληθνπκεληθφ Θξφλν, ηα άιια Μαηξηαξρεία, ηηο Ώπηνθέθαιεο νξζφδνμεο Βθθιεζίεο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα άιια ρξηζηηαληθά δφγκαηα, ζξεζθεχκαηα θαη δηεζλείο εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο ζην εμσηεξηθφ. Ξειίδα 31 απφ 204

32 Μνιηηηθή δηνίθεζε ηνπ Ώγίνπ ξνπο. Βπίζεκε κεηάθξαζε θεηκέλσλ, δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, εγγξάθσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεηάθξαζε θαη επηθχξσζε εγγξάθσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο αξρέο ζην εμσηεξηθφ, θιπ. Θέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ. Βλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ. Ον ΠΜΒΚ δηαξζξψλεηαη ζηελ Ζεληξηθή Ππεξεζία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο ππεξεζίεο θαη ηελ Βμσηεξηθή Ππεξεζία, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Αηπισκαηηθέο θαη ηηο Μξνμεληθέο Ώξρέο. 1.2 Ζ πεξεζϋα Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ ΑξρεΫνπ Δ Ππεξεζία Αηπισκαηηθνχ & Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ (ΠΑΕΏ) ηνπ Ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ιένπ Λξγαληζκνχ ηνπ Ππνπξγείνπ (N. 3566/2007), ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε, ζπληήξεζε, θχιαμε, αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ Ώξρείσλ ηνπ Ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ έσο θαη 5 έηε πξηλ απφ ην ηξέρνλ έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ Γξαθείσλ ησλ Ππνπξγψλ, ηελ έθδνζε κειεηψλ, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ αξρείσλ θαζψο θαη ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Ξηελ ΠΑΕΏ ππάγνληαη ηα θαηά ηφπνπο πθηζηάκελα αξρεία ησλ Ώξρψλ ηνπ Ππνπξγείνπ ζην εμσηεξηθφ (Μξεζβείεο, Μξνμελεία, Θφληκεο Ώληηπξνζσπείεο θιπ), ε νξγάλσζε θαη ε επηκέιεηα ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη κε νδεγίεο ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο. Σο αξρεία λννχληαη νπνηαδήπνηε ηεθκήξηα θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ πεξηέρνληαη ζηηο Αηεπζχλζεηο, Ππεξεζίεο, Γξαθεία θαη Ώξρέο Βμσηεξηθνχ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ή παξάγνληαη ή εμάγνληαη απφ απηέο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εάλ έρνπλ. Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη απνηειεί κία «αλνηθηή» αξρεηαθή ππεξεζία, ηεο νπνίαο δειαδή ην πιηθφ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. Αχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Ππεξεζίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο παξνρήο ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ δηαζέζηκνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη θπξίσο ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ Αηεπζχλζεσλ θαη Ππεξεζηψλ ηνπ Ππνπξγείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δ ζπιινγή αξρεηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΠΑΕΏ έσο ζήκεξα αγγίδεη ηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα έγγξαθα (είλαη θαηαλνεηφ φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε ηαμηλφκεζεο κεγάινπ κέξνπο απηνχ δπζρεξαίλεη ηνλ Ξειίδα 32 απφ 204

33 ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ αξρεηαθνχ πιηθνχ). Λ θχξηνο φγθνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ζεληξηθή Ππεξεζία ηνπ ΠΜΒΚ (δει. φια ηα έγγξαθα πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ηηο Αηεπζχλζεηο ηνπ Ππνπξγείνπ πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ Ώζήλα). Ον αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο ΠΑΕΏ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1821 έσο θαη ην Ξπκπιεξσκαηηθά, ζην Ώξρείν ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηνπο, ζεσξνχληαη ηα αξρεία ησλ Ώξρψλ ηνπ Βμσηεξηθνχ, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ηεο ΠΑΕΏ κέζσ ησλ απαξαίηεησλ επαλαπαηξηζκψλ. Δ ρξήζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΠΑΕΏ έρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: Ώ) Οελ αθαδεκατθϊ Ωξεπλα (εμσηεξηθή έξεπλα), θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε πνιίηεο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ρξήζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ γηα επηζηεκνληθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Δ αίηεζε απηή εμεηάδεηαη απφ εηδηθή Βπηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πξνηείλεη ζηνλ Ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηε ρνξήγεζε ή κε ζρεηηθήο άδεηαο. Θεξηθέο δεθάδεο αηηήζεηο πνιηηψλ εμεηάδνληαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη. Λη εξεπλεηέο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ρξήζεο ηνπ πιηθνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά, εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο, ζηελ ΠΑΕΏ θαη λα κειεηνχλ έσο ηξεηο θαθέινπο ηελ εκέξα επί έλα ρξφλν. ΐ) Οελ ππεξεζηαθϊ Ωξεπλα, γηα ηελ ηεθκεξίσζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε απφ ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ΠΜΒΚ, αιιά θαη απφ ηηο δηάθνξεο Αηεπζχλζεηο θαη Ππεξεζίεο ηνπ Ππνπξγείνπ. Δ ππεξεζηαθή έξεπλα ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο πιένλ γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Ξην πιαίζην ησλ εξεπλψλ απηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθδφζεηο δηπισκαηηθψλ εγγξάθσλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 1-2 θνξέο αλά έηνο ε ΠΑΕΏ. 1.3 ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖΠ Ξθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή ςεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε κέξνπο ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ κε ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ ΟΜΒ. Ον έξγν κε ηελ ςεθηαθή αλάδεημε ηνπ αξρείνπ ηεο ΠΑΕΏ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ηφζν επηκνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά φζν θαη επηζηεκνληθά. Ξπλεξγψληαο ζηηο γεληθέο επηδηψμεηο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Ξειίδα 33 απφ 204

34 απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο, ςεθηαθήο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δεκηνπξγψλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, λέσλ θαζψο θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε πνιίηε) εληζρχεηαη θαη ε βηνκεραλία πεξηερνκέλνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ξηα αλσηέξσ πιαίζηα, ην πξνηεηλφκελν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ ηνπ Ππνπξγείνπ φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Βπίζεο, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ ΏΘΒΏ ζην δηθηπαθφ ηφπν. Μην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ (ζσζηέο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο, ζσζηφο θσηηζκφο θιπ) επί δεθαεηίεο, νη αιιεπάιιειεο θαηαζηξνθέο ιφγσ πνιέκσλ θαη αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ, νη ζπρλέο κεηαθνξέο ηνπ πιηθνχ θαη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο, ζπλεηέιεζαλ ζηελ θζνξά ηνπ. Μξνθεηκέλνπ ε θζνξά απηή λα κελ νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ε άκεζε ςεθηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηηο αξρεηαθέο ελφηεηεο εθείλεο πνπ κειεηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή αμία, θξίλεηαη σο ε κνλαδηθή ιχζε κειινληηθήο δηαηήξεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δ ςεθηνπνίεζε απηή ζα επηηξέςεη: 1. Οελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ απφ πεξαηηέξσ θζνξά θαη ηε δηάζεζή ηνπ κε αζθάιεηα ζηνπο εξεπλεηέο. 2. Οελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην πιηθφ, θαζψο ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξνβιέπεηαη λα απνζεθεπζνχλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ηαμηλνκεκέλν πιηθφ ζε επίπεδν ππνθαθέινπ. Λ ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθαθέινπ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφλ ζηε ζεηξά. 3. Οελ ηαπηφρξνλε αλάγλσζε απφ πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο εξεπλεηέο ηνπ ίδηνπ θαθέινπ. 4. Οε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο πεξηζζνηέξσλ θαθέισλ ηελ ίδηα εκέξα (ζήκεξα ν εξεπλεηήο κειεηά, γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο φπσο έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έσο 3 θαθέινπο ηελ εκέξα κφλν). 5. Οε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ αληηγξάθσλ (ν θαλνληζκφο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 50 θσηνηππηψλ αλά ζέκα έξεπλαο, επίζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4). Ξειίδα 34 απφ 204

35 6. Οε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ππνδνρήο πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ. 7. Οελ ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ή κέξνπο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ηε δηάζεζή ηνπ έηζη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 8. Οελ απηφκαηε δηαζχλδεζε κε άιιν πιηθφ ζρεηηθήο ή παξφκνηαο ζεκαηηθήο πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΠΑΕΏ, φπσο θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην Ζηλεκαηνγξαθηθφ Ώξρείν ηεο Ππεξεζίαο, θσηνγξαθηθφ αξρείν θιπ. 9. Ον ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ, δεπηεξνγελψλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (εθδφζεηο, εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.α.) 10. Οελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε αλεχξεζε ζηνηρείσλ πξνο ηεθκεξίσζε ηξερφλησλ δεηεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ απνδίδεη ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πςειή εζσηεξηθή πξνζηηζέκελε αμία. Μέξα ινηπφλ απφ ηελ παιαηφηεηα ησλ εγγξάθσλ, πνπ απνηειεί έηζη θη αιιηψο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ςεθηνπνίεζεο, θαη ε δήηεζή ηεο απφ ην εξεπλεηηθφ θνηλφ νδεγεί πξνο ην ίδην ζπκπέξαζκα. Έηζη, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε Βπηηξνπή εμέηαζε 514 αηηήζεηο ππνςεθίσλ εξεπλεηψλ, απφ ηηο νπνίεο ελέθξηλε ηηο 453 (πνζνζηφ 88,13%). Έλα πνιχ κεγάιν κέξνο απφ απηέο ηηο άδεηεο έξεπλαο αθνξνχζαλ, απνθιεηζηηθά ή θαηά ην κέγηζην κέξνο, αξρείν ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο πεξηφδνπ , ελψ αλ ζε κειινληηθφ ζηάδην ςεθηνπνηεζεί θαη ε πεξίνδνο , ην πνζνζηφ ησλ εξεπλεηψλ πνπ ζα θαιπθζεί ζα μεπεξλά ην 88%. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ ακεζφηεξε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα ζπιινγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη επηθνηλσλία ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ, αθνχ: Θα ζπγθεληξσζεί θαη ηεθκεξησζεί κέξνο ηεο ζχγρξνλεο Εζηνξίαο ηεο ρψξαο καο. Οα πξνο αλάδεημε έγγξαθα απνηεινχλ κέξνο ηεο, θαη κέζσ ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ηνπο ζα δψζνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ επθαηξία ζην επξχ θνηλφ λα έξζεη ζε επαθή κε πιήζνο αμηφινγσλ πεγψλ. Θα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθή δίγισζζε ηζηνζειίδα, φπνπ ζα πξνβάιινληαη θαη αλαδεηθλχνληαη πηπρέο ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ. Θα δηαζθαιηζηεί ζην δηελεθέο ε παξνπζία πνιπηίκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ. Ξειίδα 35 απφ 204

36 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Ον παξφλ πξνθεξπζζφκελν έξγν αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Ον έξγν πινπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε δχν δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο: εθηνπνίεζε Πιηθνχ Θα ςεθηνπνηεζνχλ ηκήκαηα ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ψζηε λα κελ θαηαζηξαθνχλ νξηζηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα είλαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκα απφ εξεπλεηέο πνιίηεο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Ξηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηζηνξηθνχ αξρείνπ γηα ηελ πεξίνδν 1821 έσο 1900 θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζην ππνπξγείν ε πιαηθφξκα (ππνδνκή εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ) γηα ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ. Αηαρείξηζε θαη πξνβνιή εθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ Βθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηελ ΠΑΕΏ. Ξηελ πιαηθφξκα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξίαζεο ηεο ΠΑΕΏ γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη. Ξε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ον λέν απηφ ζχζηεκα ζα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ησλ λέσλ εγγξάθσλ πνπ πξνζηίζεληαη εηεζίσο ζηα αξρεία ηεο ΠΑΕΏ. Ξηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα ςεθηνπνηεζνχλ ηκήκαηα ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ψζηε λα κελ θαηαζηξαθνχλ νξηζηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα είλαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκα απφ εξεπλεηέο πνιίηεο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Ξηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηζηνξηθνχ αξρείνπ γηα ηελ πεξίνδν 1821 έσο 1900 θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζην ππνπξγείν ε πιαηθφξκα (ππνδνκή εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ) γηα ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ. Ξηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηελ ΠΑΕΏ (Ππεξεζία Αηαρείξηζεο Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ). Ξηελ πιαηθφξκα ζα Ξειίδα 36 απφ 204

37 ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξίαζεο ηεο ΠΑΕΏ γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη. Ξε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ον λέν απηφ ζχζηεκα ζα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ησλ λέσλ εγγξάθσλ πνπ πξνζηίζεληαη εηεζίσο ζηα αξρεία ηεο ΠΑΕΏ. 2.2 ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Λ παξψλ δηαγσληζκφο αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε θαη παξνρή πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ ΤεθηνπνΫεζε Ωληππνπ πιηθνχ Μξηλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ απαηηείηαη φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξήο θαη πιήξεο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ψζηε λα απνδψζεη θαξπνχο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ (πνηφηεηα ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ, νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη έιιεηςε θαηλνκέλσλ ππέξβαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ). Ξην ρψξν ηηο ςεθηνπνίεζεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην έξγν ςεθηνπνίεζεο ζα ελζσκαησζεί νκαιά ζην ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ξνή εξγαζηψλ ησλ ππφινηπσλ έξγσλ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Οα ζέκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο: Βξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ Άλζξσπνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ Ρψξνο ςεθηνπνίεζεο Ρξφλνο ςεθηνπνίεζεο Οερληθά κέζα Έλα πξφγξακκα ςεθηνπνίεζεο δηαζέηεη θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη κε άκεζν ηξφπν ηελ επηινγή ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθνχ, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηηο ελέξγεηεο δεκνζίεπζεο θαη πξνβνιήο. Ζαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο έξγνπ ςεθηνπνίεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή ησλ πφξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ώλάκεζα ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, μερσξηζηή ζέζε θαηέρεη ην πξνζσπηθφ. Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαζρνιεί θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε επαξθείο Ξειίδα 37 απφ 204

38 γλψζεηο πάλσ ζηελ ςεθηνπνίεζε αιιά θαη ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζνχλ θαη λα ζπληάμεη έλα πιάλν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνξέα έηζη, ψζηε λα πξνβιεθζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ νπνηεζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο γηα πξφζζεηε επηκφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα απνηειείηαη απφ: Μιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ Βμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο Ζαη ππεξεζίεο Ππεξεζίεο εθηνπνίεζεο Ππεξεζίεο δεηθηνδφηεζεο θεηκέλσλ Ππεξεζίεο ελζσκάησζεο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ ζην ζχζηεκα Ξιαηθφξκα ςεθηνπνϋεζεο θαη δηαρεϋξηζεο ςεθηνπνηεκωλνπ πιηθνχ Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηελ πιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, δειαδή ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ νδεγεί ηελ δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο, αιιειεπηδξά κε ηνλ εμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο, επεμεξγάδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα. Ζαη ειάρηζην ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξά κε ηνλ εμνπιηζκφ (ζαξσηή) κε ηε βνήζεηα δηεπαθήο TWAIN ή θάπνηνπ άιινπ plug-in. Θα πξέπεη λα παξέρεη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάινπ κεγέζνπο αξρείσλ εηθφλαο θαη λα κεηαηξέπεη ηα θείκελα ζε κνξθή επεμεξγάζηκε (δπλαηφηεηεο OCR) αλαγλσξίδνληαο ηελ γιψζζα θαη ζα ελζσκαηψλεη ηηο εηθφλεο ρσξίο λα αιινηψλεη ηελ δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Οα εξγαιεία ηεο πιαηθφξκαο ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ρξσκαηηθνχ βάζνπο, πεξηθνπήο πεξηζνξίσλ θαη εμαγσγήο εηθφλσλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, φπσο TIFF, PNG, JPEG θαη GIF. Λ αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη θαη λα παξέρεη θαηάιιειν ζχζηεκα απνζήθεπζεο, άκεζα ζπκβαηφ κε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο, ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη ςεθηνπνηεκέλα ζειίδεο θαη λα είλαη επεθηάζηκν, νχησο ψζηε ζην κέιινλ λα είλαη εθηθηή πνιιαπιάζηα απνζεθεπηηθή δπλαηφηεηα. Δ πιαηθφξκα ζα εηζάγεη ην ςεθηνπνηεκέλν έγγξαθν απ επζείαο ζε βάζε δεδνκέλσλ Ξειίδα 38 απφ 204

39 κε ηηο θαηάιιειεο δεηθηνδνηήζεηο θαη είηε ζα ην εληάζζεη ζαλ κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ εγγξάθνπ (πξνζζήθε ζειίδαο ζε βηβιίν), είηε ζα ην δεηθηνδνηεί σο έλα μερσξηζηφ έγγξαθν κε ηα θαηάιιεια κεηαδεδνκέλα (ζηνηρεία θαηαινγνγξάθεζεο θαη ηεο επξεηεξίαζεο). Δ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηαδεδνκέλσλ ζπληζηά θξίζηκν δήηεκα γηα ην έξγν ςεθηνπνίεζεο, θαζψο κέζσ απηψλ επηηπγράλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάθηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή αληηθεηκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζε κηα κεγάιε ζπιινγή. Ράξε ζηα κεηαδεδνκέλα θαζίζηαηαη πεξηηηή ε ρξνλνβφξα αλαδήηεζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, θαζψο ζε θάζε ςεθηαθφ αληηθείκελν πξνζηίζεληαη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο. Δ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ κεγηζηνπνηείηαη, φηαλ αθνινπζνχληαη θαζηεξσκέλα πξφηππα. Θε ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αλαδήηεζε, θαζψο ε πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θνηλψλ θαη θαιά θαζνξηζκέλσλ πεδίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη επηηπγράλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ςεθηαθψλ ζπιινγψλ Δμνπιηζκφο ςεθηνπνϋεζεο Λ απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο κεραλεκάησλ κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ςεθηνπνίεζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. ΐάζεη ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί, αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαξσηέο γηα έγγξαθα θαη βηβιία θαη ελδερνκέλσο εηδηθέο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Ον έξγν ςεθηνπνίεζεο ηνπ Εζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλαθέξεηαη ζε δηζδηάζηαηα αληηθείκελα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηεζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ζαξσηψλ: Μξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ ζπζθεπή ςεθηνπνίεζεο φπσο είλαη νη επίπεδνη ζαξσηέο. Σο κέγεζνο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη ειάρηζην ην A3. Σζηφζν επεηδή ε θχζε ησλ πξσηνηχπσλ πνηθίιεη, κπνξεί λα απαηηεζεί ε ρξήζε άιισλ ηχπσλ ζαξσηψλ, γηα παξάδεηγκα ζαξσηέο κε εηδηθά πιαίζηα γηα βηβιία, ζαξσηέο κεγάινπ κεγέζνπο (Ώ0) θιπ. Βπίζεο κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα ηζηνξηθά έγγξαθα κεγάιεο αμίαο θαη παιαηφηεηαο απνθιείνληαη νη ζαξσηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (απνθιεηζηηθά) απηφκαηε ηξνθνδφηεζε θχιισλ, θαζψο ε ζάξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά κία-κία ζειίδα. Ξειίδα 39 απφ 204

40 2.2.4 ΔπΫπεδνη ζαξσηωο Λ Μξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ εμνπιηζκφ επίπεδσλ ζαξσηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Ξπγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζην ΠπΒμ ηξεηο επίπεδνη ζαξσηέο κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο αληηθεηκέλσλ κεγέζνπο DIN A3 αληίζηνηρα. Λ ζαξσηέο απηνί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξσηφηππα φπσο έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, άδεην έληππν πιηθφ, ρεηξφγξαθα θιπ. Γηα πξσηφηππα ηα νπνία δηαζέηνπλ νγθψδε ή εηδηθή κεηαρείξηζε θξίλεηαη ζθφπηκε ε δπλαηφηεηα γηα απνκάθξπλζε ηνπ θαπαθηνχ ηνπ ζαξσηή. Λ ζαξσηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα απηφκαην ηξνθνδφηε εγγξάθσλ. Ώπαγνξεχεηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δ δπλαηφηεηα ηνπ απηή ζα αμηνπνηεζεί κειινληηθά γηα ζχγρξνλα έγγξαθα ηα νπνία δηαζέηνπλ πνιχ θαιή πνηφηεηα ραξηηνχ θαη δελ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ απηφκαηε ηξνθνδνζία. Θε ηνπο ζαξσηέο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη: Ξπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ππνζηεξίδεη: δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζαξσηή δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, απηφκαηε νλνκαζία αξρείσλ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηεο ζειίδαο, δηαρσξηζκφο δχν ζειίδσλ (αξηζηεξή, δεμηά) απφ κία θσηνγξαθία / ιήςε, δηφξζσζε ηεο θακππιφηεηαο ιφγσ ηεο βηβιηνδεζίαο, άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηζηνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ ζαξσηή θαη ζα θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηε ρξήζε ηνπ ΠαξσηΩο βηβιϋσλ θαη επαϋζζεησλ εγγξψθσλ (planetary) Λ Μξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζαξσηψλ βηβιίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Ξπγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα παξαδνζεί ζην ΠπΒμ ζαξσηέο βηβιίσλ κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο αληηθεηκέλσλ κεγέζνπο κεγαιχηεξσλ απφ DIN Ώ3 (αλά ζειίδα βηβιίνπ). Βηδηθφηεξα ν ζαξσηήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: Ια κελ απαηηείηαη επαθή κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζαξψλεηαη Θέγεζνο ηεθκεξίνπ γηα ζάξσζε κεγαιχηεξν ή ίζν κε DIN A4 αλά ζειίδα. Ονπιάρηζηνλ 300 dpi πξαγκαηηθή αλάιπζε ζάξσζεο ζε κέγεζνο DIN Ώ3 Ππνζηεξηδφκελν βάζνο ρξψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 24 Bit Απλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ζαξσηή Ξειίδα 40 απφ 204

41 Ξπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ππνζηεξίδεη: o o o δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζαξσηή δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, απηφκαηε νλνκαζία αξρείσλ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηεο ζειίδαο, o δηαρσξηζκφο δχν ζειίδσλ (αξηζηεξή, δεμηά) απφ κία θσηνγξαθία / ιήςε, o o δηφξζσζε ηεο θακππιφηεηαο ιφγσ ηεο βηβιηνδεζίαο, άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηζηνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ ζαξσηή θαη ζα θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηε ρξήζε ηνπ. Γηα βηβιία θαη εηδηθά ζε ζθηρηά δεκέλνπο θαη παιηνχο ηφκνπο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κεηαρεηξηζηεί ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο «ζθηάο» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θακππιφηεηα βηβιηνδεζίαο θαζψο θαη ηελ βειηίσζε αλαγλσζηκφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ξην ΠπΒμ ζα παξακείλεη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο θαη ην πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ. Μαξφια απηά ν αλάδνρνο γηα ιφγνπο επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ επηπιένλ εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Λ αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκεί ζα ηνπ επηζηξαθεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πεξεζϋεο ΤεθηνπνΫεζεο Βμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Λ Ώλάδνρνο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ είλαη δηαζέζηκν. Ώπηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαζψο γηα ην έξγν ζα απαηηεζνχλ πνιιέο εξγαηνψξεο πνπ ην πξνζσπηθφ θαη νη εξγαδφκελνη ζην ΠπΒμ δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ππεξσξηαθά, ψζηε λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο. Βπηπιένλ, ηα έξγα ςεθηνπνίεζεο απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο, ηηο νπνίεο νη απαζρνινχκελε ζην έξγν εξγαδφκελνη ζην ΠπΒμ κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ. Ζαηά ζπλέπεηα ν πξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ έξγνπ. (ΐάζεη ηεο πεξηγξαθήο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα θαηαζηεί πην εχθνιε ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αηφκνπ γηα θάζε ζέζε). Γηα λα επηηεπρζεί ε αθξηβήο θαη ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή θάζε ζέζεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα κηα ελδεηθηηθή ιίζηα κε ηηο εξγαζίεο πνπ ηεο αλαινγνχλ Ξειίδα 41 απφ 204

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα