ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, , ΑζΪλα Αξκφδηνο.: Η. ΑγηαθΨηζηθαο Ρει.: Φαμ.: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ» ΓηΨξθεηα ηνπ Έξγνπ: ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ (15) κϊλεο Ξξνυπνινγηζκφο: επξψ (πιωνλ ΦΞΑ ) (ζπλνιηθψ: επξψ) Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: «ΡΞΔ θαη ΒειηΫσζε ηεο Ξνηφηεηαο ΕσΪο» ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2.1: «ΒειηΫσζε ηεο θαζεκεξηλϊο δσϊο κωζσ ΡΞΔ - Ηζφηηκε Ξειίδα 1 απφ 204

2 ζπκκεηνρϊ ησλ πνιηηψλ ζηελ ΤεθηαθΪ ΔιιΨδα» Δκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ησλ ΒΖ (ΒΒΒΖ): Δκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΒΖ Αεκνζίσλ Ξπκβάζεσλ: Δκεξνκελίαο Αεκνζίεπζεο ζηνλ Δκεξήζην Οχπν: ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: Ρφπνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: ΑπνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ: ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: ΞαξαιαβΪ πξνθϊξπμεο: Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Ηεσθφξνο ΐ. Ξνθίαο ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ/ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, νδφο ΐαζ. Ξνθίαο 1, ΟΖ , Ώζήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00 12:00 θ ΔΫδνο ζχκβαζεο: Ξχκβαζε Μξνκήζεηαο Ώγαζψλ θαη Μαξνρήο Ππεξεζηψλ. Ζαηεγνξία ππεξεζίαο 07 ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη Ραμηλφκεζε θαηψ CPV: άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο. Οαμηλφκεζε θαηά CPV «Ππεξεζίεο Μιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο». ΘξηηΪξην επηινγϊο Μιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά Αλαδφρνπ: Ξξνυπνινγηζκφο Ωξγνπ: επξψ (πιένλ ΦΜΏ ) (ζπλνιηθά: επξψ) Σξεκαηνδφηεζε: 80% απφ ην Βπξσπατθφ Οακείν Μεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο (ΒΟΜΏ). 20% Βζληθνί πφξνη. Ξειίδα 2 απφ 204

3 Λη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνθήξπμεο. Ξειίδα 3 απφ 204

4 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑζΪλα, Α.Ξ.: Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Έρνληαο ππφςε: 1. Ον Ι 3614/2007 «Αηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν »( ΦΒΖ 267/Ώ/ ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1,3,5 θαη Οελ Ώπφθαζε ΒΒ κε αξηζκφ Β(2007) 5339/ ) πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε», φπσο ηζρχεη. 3. Οε κε αξ. πξση.14053/βπξ 1749/ Ππνπξγηθή Ώπφθαζε Ξπζηήκαηνο Αηαρείξηζεο φπσο ηζρχεη. 4. Ον πξνβιεπφκελν ζην 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ι.3614/07 Ξχζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ φπσο ηζρχεη. 5. Οελ Ζνηλή Ππνπξγηθή Ώπφθαζε κε αξηζκ ΑΕΛΒ 1091 ( ΦΒΖ 1011/ΐ/ ) κε ηελ νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Βηδηθή Ππεξεζία Αηαρείξηζεο Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο εθηαθή Ξχγθιηζε. 6. Οελ κε αξ. πξση /ΒΠΞ5909 ηεο 22/09/2008 Ώπφθαζε (ΠΏ), κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη ζηελ ΒΠΑ ΒΜ «εθηαθή Ξχγθιηζε» αξκνδηφηεηεο Βλδηάκεζνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Ξειίδα 4 απφ 204

5 7. Ον Ι.3566/2007 (ΦΒΖ 117Ώ/ ) «Μεξί Λξγαληζκνχ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 8. Ον ΜΑ 185/2009 (ΦΒΖ 213/ηΏ/ ) πεξί Αηνξηζκνχ Ππνπξγψλ θαη Πθππνπξγψλ 9. Ον ΜΑ 189/2009 (ΦΒΖ 221/ηΏ/ ) πεξί Ζαζνξηζκνχ θαη Ώλαθαηαλνκήο Ώξκνδηνηήησλ ησλ Ππνπξγείσλ. 10. Οηο απνθάζεηο ηεο Βπηηξνπήο Μαξαθνινχζεζεο ηνπ Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε» πνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ επηκέξνπο Ώμφλσλ Μξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΒΜ Μξνγξάκκαηνο φπσο απηά ηζρχνπλ 11. Οελ κε αξ. πξση /Ξ 306-Ώ2 12/01/2010 πξφζθιεζε ηεο Βηδηθήο Ππεξεζίαο Αηαρείξηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε» 12. Οελ κε αξηζκφ πξση.4554/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ «Βηδηθή Ππεξεζία Ξπληνληζκνχ θαη Βθαξκνγήο Ρξεκαηνδνηηθψλ θαη Βπελδπηηθψλ Μξνγξακκάησλ (ΒΠΞΡΒΜ) πξνο ηελ Βηδηθή Ππεξεζία Αηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Β.Μ «εθηαθή Ξχγθιηζε» 13. Οελ κε αξηζκφ πξση. Ώ.Μ /Ξ 4554-Ώ2/ έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Ξχζηεκα εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ» κε θψδηθφ ΘIS ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: «εθηαθή Ξχγθιηζε», «Θαθεδνλία Θξάθε», «Ζξήηε & Ιήζνη Ώηγαίνπ», «Θεζζαιία Ξηεξεά Βιιάδα- Ήπεηξνο», «Ώηηηθή» 14. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 60/2007 (ΦΒΖ 64/Ώ/ ) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Βιιεληθήο Ινκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Λδεγίαο 2004/18/ΒΖ «Μεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Λδεγία 2005/51/ΒΖ ηεο Βπηηξνπήο θαη ηελ Λδεγία 2005/75/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 16εο Ινεκβξίνπ 2005» 15. Ονλ Ζαλνληζκφ (ΒΖ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Βπηηξνπήο ηεο 30ήο Ινεκβξίνπ 2009 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΒΖ, 2004/18/ΒΖ θαη 2009/81/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ», απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2010 ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΒΖ θαη 2004/18/ΒΖ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 16. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 118/2007 (ΦΒΖ Ώ 150/ ) «Μεξί Ζαλνληζκνχ Μξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ (Ζ.Μ.Α.)» 17. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3886/2010 (Φ.Β.Ζ. Ώ' 173/ ) «Αηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Βλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Λδεγία 89/665/ΒΛΖ ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 21εο Ενπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Λδεγία 92/13/ΒΛΖ ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Λδεγία 2007/66/ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 11εο Αεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 18. Ον ΜΑ 166/2003 (ΦΒΖ 138/Ώ 5/6/2003), «Μξνζαξκνγή ηεο Βιιεληθήο Ξειίδα 5 απφ 204

6 Ινκνζεζίαο ζηελ Λδεγία 2000/35 ηεο 29/6/2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 19. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι. 2286/1995 (ΦΒΖ 19/Ώ/ ) «Μξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη 20. Οηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ι. 2362/1995 (ΦΒΖ 247/Ώ/ ) «Μεξί Αεκνζίνπ Ηνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ζξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 21. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 82/1996 (ΦΒΖ 66/Ώ/ ) «Μεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ Βιιεληθψλ Ώλψλπκσλ Βηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ». 22. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3310/2005 (Φ.Β.Ζ.279/Ώ / ) «Θέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη 23. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.Α. 774/1980 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ πεξί Βιεγθηηθνχ Ξπλεδξίνπ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θιπ." (ΦΒΖ 189 Ώ/1980), φπσο ηζρχεη 24. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι.3060/2002, Άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ», φπσο ηζρχεη 25. Οηο δηαηάμεηο ηνπ Ι. 2690/1999 (ΦΒΖ 45/Ώ/ ) «Ζχξσζε Ζψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 26. Ον ππ αξηζκ... έγγξαθν ηνπ Ινκηθνχ Ξπκβνχινπ ηνπ Ζξάηνπο. 27. Οελ ππ αξηζκ. Ώπφθαζε δηελέξγεηαο δηεζλνχο δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 28. Οηο αλάγθεο ηεο Ππεξεζίαο. ΑπνθαζΫδνπκε 1. Μξνθεξχζζνπκε Αεκφζην Ώλνηθηφ Αηεζλή Αηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο αλσηάηνπ χςνπο ελφο εθαηνκκπξϋνπ εμϊληα πωληε ρηιηψδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε γηα ην έξγν: «Ξχζηεκα εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ αξρείνπ». 2. Δ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπωληε (15) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3. Λη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 4. Λ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ (βιέπε θαησηέξσ ππφ 7 ζηνηρείν), χζηεξα απφ πξνζεζκία 40 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38, παξάγξαθνη 5 θαη Ξειίδα 6 απφ 204

7 6 ηεο νδεγίαο 2004/ Λη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλαιπηηθφ Οεχρνο Μξνθήξπμεο. 7. Λ δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ πεληακειή Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 8. Οα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηελ κελ Β.Β. βαξχλνπλ ηελ Β.Β, ζην δε ειιεληθφ ηχπν ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 9. Δ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «εθηνπνίεζε Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ», ηνπ Βηδηθνχ Ξηφρνπ 2.1 ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «εθηαθή Ξχγθιηζε», κε θσδηθφ Λ.Μ.Ξ.: (ΞΏΒ 094/3). 10.Ώληίγξαθα ηεο παξνχζαο, δίδνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Β.Π.Ξ.Ρ.Β.Μ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ΐαζ. Ξνθίαο 1. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Λη παξαιακβάλνληεο ηελ πξνθήξπμε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ειεθηξνληθή δηεχζπλζε( ). Δ πξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ (www.mfa.gr). 11. Αηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δίλνληαη απφ ηελ Βηδηθή Ππεξεζία Ξπληνληζκνχ Ρξεκαηνδνηηθψλ θαη Βπελδπηηθψλ Μξνγξακκάησλ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ΐαζ. Ξνθίαο 1, Ώξκφδην Ξηέιερνο, Ε. Ώγηαθάηζηθαο ηει Λη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (www.mfa.gr) θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξειίδα 7 απφ 204

8 O ΞΝΟΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΓΟΝΡΠΑΠ Ον αξκφδην Λ Μξντζηάκέλνο ΐ1 Λ Μξντζηάκελνο ηεο Δ Βηδηθή Γξακκαηέαο ζηέιερνο ηεο ΐ1 Θνλάδαο ηεο ΒΠΞΡΒΜ κνλάδαο ΒΠΞΡΒΜ ΒΠΞΡΒΜ Εσάλλεο Ώγηαθάηζηθαο Ξειίδα 8 απφ 204

9 ΞΟΝΚΖΘΔΝΚΔΛΝ ΔΗΓΝΠ: «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ». Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο ζε επξψ ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο: ΞιΩνλ ζπκθωξνπζα πξνζθνξψ ΡΝΛΙΛΞ ΑΕΒΙΒΝΓΒΕΏΞ ΑΕΏΓΣΙΕΞΘΛΠ ΟΛΜΛΞ ΑΕΒΙΒΝΓΒΕΏΞ Δκεξνκελία Δκέξα ξα Ππ. Βμσηεξηθψλ Δκ. Θελ. Έηνο Ββδνκάδαο Νδφο: Βαζ. ΠνθΫαο -Αξηζκφο: Μξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ. Δ παξαπάλσ δαπάλε ζπλνιηθνχ χςνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ εμήληα πέληε ρηιάδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Μ.Ώ., ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΦΕΏΖΔ ΞΠΓΖΗΕΞΔ» ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2: «ΟΜΒ θαη ΐειηίσζε Μνηφηεηαο Γσήο», εηδηθφ ζηφρν 1.2: «Μαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Αεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΟΜΒ». Ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ : 15 ΚΪλεο. ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Β.Β. ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ Αεκνζίεπζεο ζε Βιιεληθέο Βθεκεξίδεο Ξειίδα 9 απφ 204

10 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Ζ Τπηπεζία Γιπλωμαηικού & Ηζηοπικού Απσείος ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΓΡΑΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Φηθιοποίηζη ένηςπος ςλικού Πλαηθόπμα τηθιοποίηζηρ και διασείπιζηρ τηθιοποιημένος ςλικού Δξοπλιζμόρ τηθιοποίηζηρ Δπίπεδοι ζαπυηέρ απυηέρ βιβλίυν και εςαίζθηηυν εγγπάθυν (planetary) Τπηπεζίερ Φηθιοποίηζηρ Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ βάζει ηος ςλικού Ππυηόηςπα από Υαπηί Βιβλίοδεηημένο ςλικό Έλεγσορ ποιόηηηαρ αποηελεζμάηυν Τπηπεζίερ δεικηοδόηηζηρ, καηαλογογπάθηζηρ και εςπεηηπίαζηρ κειμένυν Τπηπεζίερ ενζυμάηυζηρ ηλεκηπονικού ςλικού ζηο ζύζηημα ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΧΝ Ομάδα Γιασειπιζηών Ομάδα Υπηζηών Ομάδα Δπιζκεπηών πεπιεσομένος ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΦΑΗ 1 η : Μελέηη Δθαπμογήρ (1 ορ 2 ορ Μήναρ) ΦΑΗ 2η: Ππομήθεια και Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού & Έηοιμος Λογιζμικού (Γιάπκεια 3ορ μήναρ) ΦΑΗ 3η: Φηθιοποίηζη Τλικού (Γιάπκεια 4ορ 11ορ μήναρ) Ξειίδα 10 απφ 204

11 2.5.4 ΦΑΗ 4η: Ανάπηςξη Πεπιβάλλονηορ Ππόζβαζηρ (Γιάπκεια 6ορ 11ορ μήναρ) ΦΑΗ 5η: Δκπαίδεςζη Υπηζηών (Γιάπκεια 12ορ μήναρ) ΦΑΗ 6η: Πιλοηική Λειηοςπγία (Γιάπκεια: 13ορ 15ορ μήναρ) Πεπίοδορ Δγγύηζηρ και ςνηήπηζηρ (ΠΔ) Τπηπεζίερ Πεπιόδος ςνηήπηζηρ Σήπηζη Δγγςημένος Δπιπέδος Τπηπεζιών Ρήηπερ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Άπθπο 1 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Άπθπο 1 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Άπθπο 2 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.2.1 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.2.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άπθπο 3 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.3.1 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.3.2 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ A.3.3 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Σεσνικήρ Ικανόηηηαρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ A Γιεςκπινίζειρ Άπθπο 4 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Άπθπο 5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ & ΑΗΣΖΖ - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Άπθπο 6 ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 7 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Άπθπο 8 ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ξειίδα 11 απφ 204

12 Άπθπο 9 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 10 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ A.10.1 ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» A.10.2 ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» A.10.3 ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Άπθπο 11 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 12 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 13 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ Άπθπο 14 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ A.14.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ A.14.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Άπθπο 15 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 16 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Άπθπο 17 ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 18 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 19 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ A.19.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ A.19.2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ A.19.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ A.19.4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Άπθπο 20 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Άπθπο 21 ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ A.21.1 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ A.21.2 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Άπθπο 22 ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ A.22.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ A.22.2 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ A.22.3 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ξειίδα 12 απφ 204

13 Άπθπο 23 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ A.23.1 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ Άπθπο 24 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Άπθπο 25 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ Άπθπο 26 ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ Άπθπο 27 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Άπθπο 28 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Άπθπο 29 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Άπθπο 30 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ Άπθπο 31 ΑΝΑΓΟΥΟΤ 125 ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΗ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΠΡΟΣΖΘΔΝΣΧΝ ΣΟΤ Άπθπο 32 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Άπθπο 33 ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 34 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 35 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Άπθπο 36 ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Άπθπο 37 ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η - ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗI ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Ξειίδα 13 απφ 204

14 6. ΔΞΟΠΛΙΜΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών βάζεων δεδομένων Ξειίδα 14 απφ 204

15 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών εθαπμογών Ξειίδα 15 απφ 204

16 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών διαδικηύος Ξειίδα 16 απφ 204

17 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ δικηύος πεπιοσήρ αποθήκεςζηρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζηαθμών Δπγαζίαρ Ξειίδα 17 απφ 204

18 Ξειίδα 18 απφ 204

19 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ηείσοςρ πποζηαζίαρ Ξειίδα 19 απφ 204

20 Ξειίδα 20 απφ 204

21 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζαπωηών βιβλίων (planetary) Α Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ επίπεδων ζαπωηών Α Ξειίδα 21 απφ 204

22 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ κενηπικών μονάδων εκηςπωηών Ξειίδα 22 απφ 204

23 Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζςζηήμαηορ RFID Ξειίδα 23 απφ 204

24 7. ΔΣΟΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ Λογιζμικού Δξςπηπεηηηών Δθαπμογών και Γιαδικηύος Πλαηθόπμα Φηθιοποίηζηρ Ξειίδα 24 απφ 204

25 ύζηημα Γιασείπιζηρ Δγγπάθων ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δθαπμοθέρ για ηην Ολοκλήπωζη με πύλη Ξειίδα 25 απφ 204

26 ΤΠΗΡΔΙΔ Τπηπεζίερ Αναδόσος ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ Ξειίδα 26 απφ 204

27 ΣΙΜΔ Δξοπλιζμόρ Έηοιμο Λογιζμικό Δθαπμογέρ Τπηπεζίερ (εγκαηάζηαζη, παπαμεηποποίηζη, ζηελέση ςποζηήπιξηρ παπαγωγικήρ λειηοςπγίαρ κλπ.) Άλλερ δαπάνερ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ Έπγος ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ ςνηήπηζηρ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Άπθπο 1 Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 2 Γιάπκεια ηηρ ύμβαζηρ και ςμπληπωμαηικέρ ςπηπεζίερ Άπθπο 3 Σόπορ Παπάδοζηρ Άπθπο 4 Σίμημα και Σπόπορ Πληπωμήρ Άπθπο 5 Παπαδοηέα Φάζειρ ηος έπγος Υπονοδιάγπαμμα Άπθπο 6 Παπαλαβή και Αποδοσή ηος Έπγος Παπαλαβή και αποδοσή έπγος Άπθπο 7 Τποσπεώζειρ Αναδόσος Άπθπο 8 Τποσπεώζειρ Δπγοδόηη Άπθπο Τπεπγολαβίερ ηος Αναδόσος Άπθπο 10 ςμβαηικέρ Δγγςήζειρ Ξειίδα 27 απφ 204

28 Άπθπο 11 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ και Πποκαηαβολήρ Άπθπο 12 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Λειηοςπγίαρ Άπθπο 14 Κςπιόηηηα / Γικαιώμαηα Πνεςμαηικήρ Ηδιοκηηζίαρ Άπθπο 14 Ανωηέπα Βία Άπθπο 15 Δκσώπηζη Άπθπο 16 Τποσπεώζειρ αζθάλειαρ και αζθάλιζηρ ηος πποζωπικού ηος Αναδόσος Άπθπο 17 Δμπιζηεςηικόηηηα - Γιαπίζηεςζη ςπαλλήλων και εν γένει πποζηηθένηων ηος Αναδόσος Άπθπο 18 Ρήηπερ Καθςζηέπηζηρ Άπθπο 19 Λύζη Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ Έκπηωζη Αναδόσος Άπθπο 20 Μεηάθεζη Πποθεζμίαρ Δκηέλεζηρ Άπθπο 21 Σποποποίηζη Όπων ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 22 Ηζσύοςζα Νομοθεζία Δπίλςζη Γιαθοπών Άπθπο 23 Παπαπηήμαηα Ξειίδα 28 απφ 204

29 ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Ξειίδα 29 απφ 204

30 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΦΝΟΔΑ Ον Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ (ΠΜΒΚ) είλαη ν επίζεκνο θνξέαο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ: ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Βπηγξακκαηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠΜΒΚ είλαη νη αθφινπζεο: Μξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηα δηεζλή φξγαλα θαη ζηηο ζπλδηαζθέςεηο. Μαξαθνινχζεζε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη δεηεκάησλ δηεζλνχο αζθάιεηαο, ελεκέξσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. Βλεκέξσζε ησλ μέλσλ θξαηψλ, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαζψο θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ειιεληθά ζέκαηα. Ξπκκεηνρή ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, δηαπξαγκάηεπζε θαη κέξηκλα γηα ηε ζχλαςε, παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ρεηξηζκφο δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδηαιιαγήο, δηαηηεζίαο θαη δηθαζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. Βθπξνζψπεζε ηεο Βιιάδαο ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιια δηεζλή φξγαλα θαη ζπλδηαζθέςεηο. Βθπξνζψπεζε ηεο Βιιάδαο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζεζκηθή εμέιημε ηεο Έλσζεο θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιια Ππνπξγεία θαη θνξείο. Ξπληνληζκφο ησλ Ππνπξγείσλ θαη θνξέσλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ελ γέλεη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αηπισκαηηθή ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ Ι.Μ.Α.Α., ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ βνπιεπηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ επαθψλ ηνπο. Ξειίδα 30 απφ 204

31 Μξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, σο θαη ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ, ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ παιηλλφζηεζε. Μξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, εκπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Αηπισκαηηθή θαη πξνμεληθή ζπλδξνκή Βιιήλσλ πνιηηψλ, αλαγλσξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαηά ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθφζνλ απηέο δελ είλαη αληίζεηεο κε εζληθά ζπκθέξνληα. Ώλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Βιιάδαο. Αηεζλήο πξνβνιή ηεο Βιιάδαο, ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ. Μαξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Θέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα Ππνπξγεία. Βπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ. Μαξαθνινχζεζε ησλ θνηλνηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ. Αηαηήξεζε θαη ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο Βιιάδαο κε ηνπο αλά ηνλ θφζκν νκνγελείο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ελ γέλεη θαηάζηαζε ησλ Βιιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηα δηαβαηήξηά ηνπο. Λκνίσο, επηκέιεηα ησλ θιεξνλνκηψλ Βιιήλσλ πνπ απεβίσζαλ ζην εμσηεξηθφ. Θέκαηα ζπλαθή πξνο ηε δηθαζηηθή αξσγή, ηελ επίδνζε δηθνγξάθσλ, ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλαθξηηηθψλ παξαγγειηψλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε εγθιεκαηηψλ. Αηπισκαηηθή αιιεινγξαθία ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο. Έθδνζε δηπισκαηηθψλ θαη εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ δηαβαηεξίσλ. Ξρέζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ Ληθνπκεληθφ Θξφλν, ηα άιια Μαηξηαξρεία, ηηο Ώπηνθέθαιεο νξζφδνμεο Βθθιεζίεο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα άιια ρξηζηηαληθά δφγκαηα, ζξεζθεχκαηα θαη δηεζλείο εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο ζην εμσηεξηθφ. Ξειίδα 31 απφ 204

32 Μνιηηηθή δηνίθεζε ηνπ Ώγίνπ ξνπο. Βπίζεκε κεηάθξαζε θεηκέλσλ, δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, εγγξάθσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεηάθξαζε θαη επηθχξσζε εγγξάθσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο αξρέο ζην εμσηεξηθφ, θιπ. Θέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ. Βλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ. Ον ΠΜΒΚ δηαξζξψλεηαη ζηελ Ζεληξηθή Ππεξεζία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο ππεξεζίεο θαη ηελ Βμσηεξηθή Ππεξεζία, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Αηπισκαηηθέο θαη ηηο Μξνμεληθέο Ώξρέο. 1.2 Ζ πεξεζϋα Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ ΑξρεΫνπ Δ Ππεξεζία Αηπισκαηηθνχ & Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ (ΠΑΕΏ) ηνπ Ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ιένπ Λξγαληζκνχ ηνπ Ππνπξγείνπ (N. 3566/2007), ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε, ζπληήξεζε, θχιαμε, αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ Ώξρείσλ ηνπ Ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ έσο θαη 5 έηε πξηλ απφ ην ηξέρνλ έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ Γξαθείσλ ησλ Ππνπξγψλ, ηελ έθδνζε κειεηψλ, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ αξρείσλ θαζψο θαη ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Ξηελ ΠΑΕΏ ππάγνληαη ηα θαηά ηφπνπο πθηζηάκελα αξρεία ησλ Ώξρψλ ηνπ Ππνπξγείνπ ζην εμσηεξηθφ (Μξεζβείεο, Μξνμελεία, Θφληκεο Ώληηπξνζσπείεο θιπ), ε νξγάλσζε θαη ε επηκέιεηα ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη κε νδεγίεο ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο. Σο αξρεία λννχληαη νπνηαδήπνηε ηεθκήξηα θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ πεξηέρνληαη ζηηο Αηεπζχλζεηο, Ππεξεζίεο, Γξαθεία θαη Ώξρέο Βμσηεξηθνχ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ή παξάγνληαη ή εμάγνληαη απφ απηέο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εάλ έρνπλ. Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη απνηειεί κία «αλνηθηή» αξρεηαθή ππεξεζία, ηεο νπνίαο δειαδή ην πιηθφ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. Αχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Ππεξεζίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο παξνρήο ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ δηαζέζηκνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη θπξίσο ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ Αηεπζχλζεσλ θαη Ππεξεζηψλ ηνπ Ππνπξγείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δ ζπιινγή αξρεηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΠΑΕΏ έσο ζήκεξα αγγίδεη ηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα έγγξαθα (είλαη θαηαλνεηφ φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε ηαμηλφκεζεο κεγάινπ κέξνπο απηνχ δπζρεξαίλεη ηνλ Ξειίδα 32 απφ 204

33 ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ αξρεηαθνχ πιηθνχ). Λ θχξηνο φγθνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ζεληξηθή Ππεξεζία ηνπ ΠΜΒΚ (δει. φια ηα έγγξαθα πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ηηο Αηεπζχλζεηο ηνπ Ππνπξγείνπ πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ Ώζήλα). Ον αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο ΠΑΕΏ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1821 έσο θαη ην Ξπκπιεξσκαηηθά, ζην Ώξρείν ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηνπο, ζεσξνχληαη ηα αξρεία ησλ Ώξρψλ ηνπ Βμσηεξηθνχ, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ηεο ΠΑΕΏ κέζσ ησλ απαξαίηεησλ επαλαπαηξηζκψλ. Δ ρξήζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΠΑΕΏ έρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: Ώ) Οελ αθαδεκατθϊ Ωξεπλα (εμσηεξηθή έξεπλα), θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε πνιίηεο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ρξήζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ γηα επηζηεκνληθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Δ αίηεζε απηή εμεηάδεηαη απφ εηδηθή Βπηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πξνηείλεη ζηνλ Ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηε ρνξήγεζε ή κε ζρεηηθήο άδεηαο. Θεξηθέο δεθάδεο αηηήζεηο πνιηηψλ εμεηάδνληαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη. Λη εξεπλεηέο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ρξήζεο ηνπ πιηθνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά, εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο, ζηελ ΠΑΕΏ θαη λα κειεηνχλ έσο ηξεηο θαθέινπο ηελ εκέξα επί έλα ρξφλν. ΐ) Οελ ππεξεζηαθϊ Ωξεπλα, γηα ηελ ηεθκεξίσζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε απφ ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ΠΜΒΚ, αιιά θαη απφ ηηο δηάθνξεο Αηεπζχλζεηο θαη Ππεξεζίεο ηνπ Ππνπξγείνπ. Δ ππεξεζηαθή έξεπλα ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο πιένλ γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Ξην πιαίζην ησλ εξεπλψλ απηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθδφζεηο δηπισκαηηθψλ εγγξάθσλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 1-2 θνξέο αλά έηνο ε ΠΑΕΏ. 1.3 ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖΠ Ξθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή ςεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε κέξνπο ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ κε ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ ΟΜΒ. Ον έξγν κε ηελ ςεθηαθή αλάδεημε ηνπ αξρείνπ ηεο ΠΑΕΏ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ηφζν επηκνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά φζν θαη επηζηεκνληθά. Ξπλεξγψληαο ζηηο γεληθέο επηδηψμεηο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Ξειίδα 33 απφ 204

34 απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο, ςεθηαθήο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δεκηνπξγψλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, λέσλ θαζψο θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε πνιίηε) εληζρχεηαη θαη ε βηνκεραλία πεξηερνκέλνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ξηα αλσηέξσ πιαίζηα, ην πξνηεηλφκελν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ ηνπ Ππνπξγείνπ φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Βπίζεο, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ ΏΘΒΏ ζην δηθηπαθφ ηφπν. Μην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ (ζσζηέο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο, ζσζηφο θσηηζκφο θιπ) επί δεθαεηίεο, νη αιιεπάιιειεο θαηαζηξνθέο ιφγσ πνιέκσλ θαη αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ, νη ζπρλέο κεηαθνξέο ηνπ πιηθνχ θαη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο, ζπλεηέιεζαλ ζηελ θζνξά ηνπ. Μξνθεηκέλνπ ε θζνξά απηή λα κελ νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ε άκεζε ςεθηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηηο αξρεηαθέο ελφηεηεο εθείλεο πνπ κειεηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή αμία, θξίλεηαη σο ε κνλαδηθή ιχζε κειινληηθήο δηαηήξεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δ ςεθηνπνίεζε απηή ζα επηηξέςεη: 1. Οελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ απφ πεξαηηέξσ θζνξά θαη ηε δηάζεζή ηνπ κε αζθάιεηα ζηνπο εξεπλεηέο. 2. Οελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην πιηθφ, θαζψο ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξνβιέπεηαη λα απνζεθεπζνχλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ηαμηλνκεκέλν πιηθφ ζε επίπεδν ππνθαθέινπ. Λ ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθαθέινπ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφλ ζηε ζεηξά. 3. Οελ ηαπηφρξνλε αλάγλσζε απφ πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο εξεπλεηέο ηνπ ίδηνπ θαθέινπ. 4. Οε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο πεξηζζνηέξσλ θαθέισλ ηελ ίδηα εκέξα (ζήκεξα ν εξεπλεηήο κειεηά, γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο φπσο έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έσο 3 θαθέινπο ηελ εκέξα κφλν). 5. Οε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ αληηγξάθσλ (ν θαλνληζκφο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 50 θσηνηππηψλ αλά ζέκα έξεπλαο, επίζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4). Ξειίδα 34 απφ 204

35 6. Οε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ππνδνρήο πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ. 7. Οελ ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ή κέξνπο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ηε δηάζεζή ηνπ έηζη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 8. Οελ απηφκαηε δηαζχλδεζε κε άιιν πιηθφ ζρεηηθήο ή παξφκνηαο ζεκαηηθήο πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΠΑΕΏ, φπσο θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην Ζηλεκαηνγξαθηθφ Ώξρείν ηεο Ππεξεζίαο, θσηνγξαθηθφ αξρείν θιπ. 9. Ον ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ, δεπηεξνγελψλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (εθδφζεηο, εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.α.) 10. Οελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε αλεχξεζε ζηνηρείσλ πξνο ηεθκεξίσζε ηξερφλησλ δεηεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ απνδίδεη ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πςειή εζσηεξηθή πξνζηηζέκελε αμία. Μέξα ινηπφλ απφ ηελ παιαηφηεηα ησλ εγγξάθσλ, πνπ απνηειεί έηζη θη αιιηψο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ςεθηνπνίεζεο, θαη ε δήηεζή ηεο απφ ην εξεπλεηηθφ θνηλφ νδεγεί πξνο ην ίδην ζπκπέξαζκα. Έηζη, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε Βπηηξνπή εμέηαζε 514 αηηήζεηο ππνςεθίσλ εξεπλεηψλ, απφ ηηο νπνίεο ελέθξηλε ηηο 453 (πνζνζηφ 88,13%). Έλα πνιχ κεγάιν κέξνο απφ απηέο ηηο άδεηεο έξεπλαο αθνξνχζαλ, απνθιεηζηηθά ή θαηά ην κέγηζην κέξνο, αξρείν ηεο Ζεληξηθήο Ππεξεζίαο πεξηφδνπ , ελψ αλ ζε κειινληηθφ ζηάδην ςεθηνπνηεζεί θαη ε πεξίνδνο , ην πνζνζηφ ησλ εξεπλεηψλ πνπ ζα θαιπθζεί ζα μεπεξλά ην 88%. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ ακεζφηεξε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα ζπιινγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη επηθνηλσλία ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ, αθνχ: Θα ζπγθεληξσζεί θαη ηεθκεξησζεί κέξνο ηεο ζχγρξνλεο Εζηνξίαο ηεο ρψξαο καο. Οα πξνο αλάδεημε έγγξαθα απνηεινχλ κέξνο ηεο, θαη κέζσ ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ηνπο ζα δψζνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ επθαηξία ζην επξχ θνηλφ λα έξζεη ζε επαθή κε πιήζνο αμηφινγσλ πεγψλ. Θα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθή δίγισζζε ηζηνζειίδα, φπνπ ζα πξνβάιινληαη θαη αλαδεηθλχνληαη πηπρέο ηνπ Βιιεληθνχ Μνιηηηζκνχ. Θα δηαζθαιηζηεί ζην δηελεθέο ε παξνπζία πνιπηίκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ. Ξειίδα 35 απφ 204

36 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Ον παξφλ πξνθεξπζζφκελν έξγν αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο εθηνπνίεζεο Εζηνξηθνχ θαη Αηπισκαηηθνχ Ώξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Ον έξγν πινπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε δχν δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο: εθηνπνίεζε Πιηθνχ Θα ςεθηνπνηεζνχλ ηκήκαηα ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ψζηε λα κελ θαηαζηξαθνχλ νξηζηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα είλαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκα απφ εξεπλεηέο πνιίηεο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Ξηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηζηνξηθνχ αξρείνπ γηα ηελ πεξίνδν 1821 έσο 1900 θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζην ππνπξγείν ε πιαηθφξκα (ππνδνκή εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ) γηα ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ. Αηαρείξηζε θαη πξνβνιή εθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ Βθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηελ ΠΑΕΏ. Ξηελ πιαηθφξκα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξίαζεο ηεο ΠΑΕΏ γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη. Ξε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ον λέν απηφ ζχζηεκα ζα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ησλ λέσλ εγγξάθσλ πνπ πξνζηίζεληαη εηεζίσο ζηα αξρεία ηεο ΠΑΕΏ. Ξηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα ςεθηνπνηεζνχλ ηκήκαηα ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ψζηε λα κελ θαηαζηξαθνχλ νξηζηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα είλαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκα απφ εξεπλεηέο πνιίηεο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Ξηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηζηνξηθνχ αξρείνπ γηα ηελ πεξίνδν 1821 έσο 1900 θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζην ππνπξγείν ε πιαηθφξκα (ππνδνκή εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ) γηα ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ. Ξηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηελ ΠΑΕΏ (Ππεξεζία Αηαρείξηζεο Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ). Ξηελ πιαηθφξκα ζα Ξειίδα 36 απφ 204

37 ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξίαζεο ηεο ΠΑΕΏ γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη. Ξε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ον λέν απηφ ζχζηεκα ζα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ησλ λέσλ εγγξάθσλ πνπ πξνζηίζεληαη εηεζίσο ζηα αξρεία ηεο ΠΑΕΏ. 2.2 ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Λ παξψλ δηαγσληζκφο αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε θαη παξνρή πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ ΤεθηνπνΫεζε Ωληππνπ πιηθνχ Μξηλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ απαηηείηαη φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξήο θαη πιήξεο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ψζηε λα απνδψζεη θαξπνχο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ (πνηφηεηα ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ, νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη έιιεηςε θαηλνκέλσλ ππέξβαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ). Ξην ρψξν ηηο ςεθηνπνίεζεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην έξγν ςεθηνπνίεζεο ζα ελζσκαησζεί νκαιά ζην ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ξνή εξγαζηψλ ησλ ππφινηπσλ έξγσλ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Οα ζέκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο: Βξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ Άλζξσπνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ Ρψξνο ςεθηνπνίεζεο Ρξφλνο ςεθηνπνίεζεο Οερληθά κέζα Έλα πξφγξακκα ςεθηνπνίεζεο δηαζέηεη θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη κε άκεζν ηξφπν ηελ επηινγή ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθνχ, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηηο ελέξγεηεο δεκνζίεπζεο θαη πξνβνιήο. Ζαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο έξγνπ ςεθηνπνίεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή ησλ πφξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ώλάκεζα ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, μερσξηζηή ζέζε θαηέρεη ην πξνζσπηθφ. Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαζρνιεί θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε επαξθείο Ξειίδα 37 απφ 204

38 γλψζεηο πάλσ ζηελ ςεθηνπνίεζε αιιά θαη ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζνχλ θαη λα ζπληάμεη έλα πιάλν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνξέα έηζη, ψζηε λα πξνβιεθζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ νπνηεζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο γηα πξφζζεηε επηκφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα απνηειείηαη απφ: Μιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ Βμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο Ζαη ππεξεζίεο Ππεξεζίεο εθηνπνίεζεο Ππεξεζίεο δεηθηνδφηεζεο θεηκέλσλ Ππεξεζίεο ελζσκάησζεο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ ζην ζχζηεκα Ξιαηθφξκα ςεθηνπνϋεζεο θαη δηαρεϋξηζεο ςεθηνπνηεκωλνπ πιηθνχ Λ Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηελ πιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, δειαδή ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ νδεγεί ηελ δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο, αιιειεπηδξά κε ηνλ εμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο, επεμεξγάδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα. Ζαη ειάρηζην ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξά κε ηνλ εμνπιηζκφ (ζαξσηή) κε ηε βνήζεηα δηεπαθήο TWAIN ή θάπνηνπ άιινπ plug-in. Θα πξέπεη λα παξέρεη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάινπ κεγέζνπο αξρείσλ εηθφλαο θαη λα κεηαηξέπεη ηα θείκελα ζε κνξθή επεμεξγάζηκε (δπλαηφηεηεο OCR) αλαγλσξίδνληαο ηελ γιψζζα θαη ζα ελζσκαηψλεη ηηο εηθφλεο ρσξίο λα αιινηψλεη ηελ δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Οα εξγαιεία ηεο πιαηθφξκαο ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ρξσκαηηθνχ βάζνπο, πεξηθνπήο πεξηζνξίσλ θαη εμαγσγήο εηθφλσλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, φπσο TIFF, PNG, JPEG θαη GIF. Λ αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη θαη λα παξέρεη θαηάιιειν ζχζηεκα απνζήθεπζεο, άκεζα ζπκβαηφ κε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο, ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη ςεθηνπνηεκέλα ζειίδεο θαη λα είλαη επεθηάζηκν, νχησο ψζηε ζην κέιινλ λα είλαη εθηθηή πνιιαπιάζηα απνζεθεπηηθή δπλαηφηεηα. Δ πιαηθφξκα ζα εηζάγεη ην ςεθηνπνηεκέλν έγγξαθν απ επζείαο ζε βάζε δεδνκέλσλ Ξειίδα 38 απφ 204

39 κε ηηο θαηάιιειεο δεηθηνδνηήζεηο θαη είηε ζα ην εληάζζεη ζαλ κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ εγγξάθνπ (πξνζζήθε ζειίδαο ζε βηβιίν), είηε ζα ην δεηθηνδνηεί σο έλα μερσξηζηφ έγγξαθν κε ηα θαηάιιεια κεηαδεδνκέλα (ζηνηρεία θαηαινγνγξάθεζεο θαη ηεο επξεηεξίαζεο). Δ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηαδεδνκέλσλ ζπληζηά θξίζηκν δήηεκα γηα ην έξγν ςεθηνπνίεζεο, θαζψο κέζσ απηψλ επηηπγράλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάθηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή αληηθεηκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζε κηα κεγάιε ζπιινγή. Ράξε ζηα κεηαδεδνκέλα θαζίζηαηαη πεξηηηή ε ρξνλνβφξα αλαδήηεζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, θαζψο ζε θάζε ςεθηαθφ αληηθείκελν πξνζηίζεληαη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο. Δ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ κεγηζηνπνηείηαη, φηαλ αθνινπζνχληαη θαζηεξσκέλα πξφηππα. Θε ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αλαδήηεζε, θαζψο ε πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θνηλψλ θαη θαιά θαζνξηζκέλσλ πεδίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη επηηπγράλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ςεθηαθψλ ζπιινγψλ Δμνπιηζκφο ςεθηνπνϋεζεο Λ απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο κεραλεκάησλ κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ςεθηνπνίεζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. ΐάζεη ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί, αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαξσηέο γηα έγγξαθα θαη βηβιία θαη ελδερνκέλσο εηδηθέο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Ον έξγν ςεθηνπνίεζεο ηνπ Εζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλαθέξεηαη ζε δηζδηάζηαηα αληηθείκελα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηεζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ζαξσηψλ: Μξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ ζπζθεπή ςεθηνπνίεζεο φπσο είλαη νη επίπεδνη ζαξσηέο. Σο κέγεζνο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη ειάρηζην ην A3. Σζηφζν επεηδή ε θχζε ησλ πξσηνηχπσλ πνηθίιεη, κπνξεί λα απαηηεζεί ε ρξήζε άιισλ ηχπσλ ζαξσηψλ, γηα παξάδεηγκα ζαξσηέο κε εηδηθά πιαίζηα γηα βηβιία, ζαξσηέο κεγάινπ κεγέζνπο (Ώ0) θιπ. Βπίζεο κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα ηζηνξηθά έγγξαθα κεγάιεο αμίαο θαη παιαηφηεηαο απνθιείνληαη νη ζαξσηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (απνθιεηζηηθά) απηφκαηε ηξνθνδφηεζε θχιισλ, θαζψο ε ζάξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά κία-κία ζειίδα. Ξειίδα 39 απφ 204

40 2.2.4 ΔπΫπεδνη ζαξσηωο Λ Μξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ εμνπιηζκφ επίπεδσλ ζαξσηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Ξπγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζην ΠπΒμ ηξεηο επίπεδνη ζαξσηέο κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο αληηθεηκέλσλ κεγέζνπο DIN A3 αληίζηνηρα. Λ ζαξσηέο απηνί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξσηφηππα φπσο έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, άδεην έληππν πιηθφ, ρεηξφγξαθα θιπ. Γηα πξσηφηππα ηα νπνία δηαζέηνπλ νγθψδε ή εηδηθή κεηαρείξηζε θξίλεηαη ζθφπηκε ε δπλαηφηεηα γηα απνκάθξπλζε ηνπ θαπαθηνχ ηνπ ζαξσηή. Λ ζαξσηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα απηφκαην ηξνθνδφηε εγγξάθσλ. Ώπαγνξεχεηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δ δπλαηφηεηα ηνπ απηή ζα αμηνπνηεζεί κειινληηθά γηα ζχγρξνλα έγγξαθα ηα νπνία δηαζέηνπλ πνιχ θαιή πνηφηεηα ραξηηνχ θαη δελ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ απηφκαηε ηξνθνδνζία. Θε ηνπο ζαξσηέο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη: Ξπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ππνζηεξίδεη: δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζαξσηή δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, απηφκαηε νλνκαζία αξρείσλ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηεο ζειίδαο, δηαρσξηζκφο δχν ζειίδσλ (αξηζηεξή, δεμηά) απφ κία θσηνγξαθία / ιήςε, δηφξζσζε ηεο θακππιφηεηαο ιφγσ ηεο βηβιηνδεζίαο, άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηζηνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ ζαξσηή θαη ζα θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηε ρξήζε ηνπ ΠαξσηΩο βηβιϋσλ θαη επαϋζζεησλ εγγξψθσλ (planetary) Λ Μξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζαξσηψλ βηβιίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Ξπγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα παξαδνζεί ζην ΠπΒμ ζαξσηέο βηβιίσλ κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο αληηθεηκέλσλ κεγέζνπο κεγαιχηεξσλ απφ DIN Ώ3 (αλά ζειίδα βηβιίνπ). Βηδηθφηεξα ν ζαξσηήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: Ια κελ απαηηείηαη επαθή κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζαξψλεηαη Θέγεζνο ηεθκεξίνπ γηα ζάξσζε κεγαιχηεξν ή ίζν κε DIN A4 αλά ζειίδα. Ονπιάρηζηνλ 300 dpi πξαγκαηηθή αλάιπζε ζάξσζεο ζε κέγεζνο DIN Ώ3 Ππνζηεξηδφκελν βάζνο ρξψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 24 Bit Απλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ζαξσηή Ξειίδα 40 απφ 204

41 Ξπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ππνζηεξίδεη: o o o δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζαξσηή δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, απηφκαηε νλνκαζία αξρείσλ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηεο ζειίδαο, o δηαρσξηζκφο δχν ζειίδσλ (αξηζηεξή, δεμηά) απφ κία θσηνγξαθία / ιήςε, o o δηφξζσζε ηεο θακππιφηεηαο ιφγσ ηεο βηβιηνδεζίαο, άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηζηνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ ζαξσηή θαη ζα θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηε ρξήζε ηνπ. Γηα βηβιία θαη εηδηθά ζε ζθηρηά δεκέλνπο θαη παιηνχο ηφκνπο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κεηαρεηξηζηεί ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο «ζθηάο» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θακππιφηεηα βηβιηνδεζίαο θαζψο θαη ηελ βειηίσζε αλαγλσζηκφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ξην ΠπΒμ ζα παξακείλεη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο θαη ην πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ. Μαξφια απηά ν αλάδνρνο γηα ιφγνπο επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ επηπιένλ εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Λ αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκεί ζα ηνπ επηζηξαθεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πεξεζϋεο ΤεθηνπνΫεζεο Βμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Λ Ώλάδνρνο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ είλαη δηαζέζηκν. Ώπηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαζψο γηα ην έξγν ζα απαηηεζνχλ πνιιέο εξγαηνψξεο πνπ ην πξνζσπηθφ θαη νη εξγαδφκελνη ζην ΠπΒμ δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ππεξσξηαθά, ψζηε λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο. Βπηπιένλ, ηα έξγα ςεθηνπνίεζεο απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο, ηηο νπνίεο νη απαζρνινχκελε ζην έξγν εξγαδφκελνη ζην ΠπΒμ κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ. Ζαηά ζπλέπεηα ν πξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ έξγνπ. (ΐάζεη ηεο πεξηγξαθήο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα θαηαζηεί πην εχθνιε ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αηφκνπ γηα θάζε ζέζε). Γηα λα επηηεπρζεί ε αθξηβήο θαη ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή θάζε ζέζεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα κηα ελδεηθηηθή ιίζηα κε ηηο εξγαζίεο πνπ ηεο αλαινγνχλ Ξειίδα 41 απφ 204

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα : Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα ζηη Δημόζια Διοίκηζη και ηις Επιτειρήζεις Μικρού / Μεζαίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security Supervisor: Dr. Konstantinos Labrinoudakis, Ass. Professor Course Student: Nikolaos Yfantopoulos, MTE/0932

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο θνηηήηξηαο Φσηεηλήο Βνγηαηδή ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα