! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&"

Transcript

1 ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%&

2 .! #/ )!(( ( (0! 1.!( ( !

3 ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %& 8.94+: 8.4) 7 %& 2..,%& %% %)+ %) 7 %) ;%) +.. ((%&..,% )%&..,%. &%% %< %% #.! &=%% %. &%% %8.> <& &%%%8.> <&< %%%%...><,%%%%%... % %%%%...< %% #5%!><.#.. %%...><?% (%&...94+:...<&4 %.8...<&4 %.1..( & %: 2...< % & 2...< % &!...7 #,% 7=5% Α. &9=. & < % % #5%. &% #

4 .4 = &.4 =94+:..4 =.4 = # 4%( &=% 77% 4= % >,%%2 (. 4% ) 5= +?%. : ) 5= +?%.5%5=,%% #%)= & & #%)= #Β #+6 Α8 #.=)8 #.%% % #2 #.>< #2 #.>< # #..><, #. #. #. #. & # #. & # # #..% %## #..3 %%&,%## #..,%34 5 +,%# #.4 #1 # & &#1 #%% % #1 #>< #1 #>< 2 #.><, # # & # # #.% %. # : ). # : ) 4%5 %. # : ) %5 % < # %)= < # + + 4% + %5 % 8 84 = 82 8) 9= &82 8) < % &82 8.) # &8 1= %)= 8. 14%5 %8. 1 %5 %8

5 2 4 8# =%)= % 1 4. = &1 4; 1 4((1. 4#7%31. 4 # )%& 1 4,,45+,< # 1# 4 0% = %)= 18 )%& Α<18 & 18 >< 22. >< 2 ><, 2 # & & 8 # 1 3 %%&# 2,45+,#2 7 #8 3 8 )%& Α<8 4% ) 8 4?8 5%4?88. 4?12 > 5=1 % ) <18 5% % <? 2?4?2 <?2.

6 %%)% 5 %( % =! 6 <& % (%% 5% & = 9 ( % = + )Α Α&6= %:< % 4 :4Α Χ&% && ) &%Α4)%+ )Α 5% 6 ) 6 5% & = :& 0 Α 5%! %= %)= > & && %>!! ) & &6 4 %%)= = = & &6 0 Α 5%! = :&&6 %0 Α5% &6 &! )) %& &= %& & # & 6 %& % = = % &( Ε57Φ %5% )5 & %&& # < &7&% Α %Γ % #=&= < %% #! &%% %& 4 7=0 Α= &=& &&) %)= % &Α)!4% )%&= =Η% % = ) = %)= :& % 4% )%& %& %)= )!&%Α= & % 9%% 9& )+3 7? &)4% = )!= 74= &)!) = 4) = 4%4= 9 7 #5% %& % = & %% %= 4%4=)% = & &%)= =) & & Α) )%& Α< %)= &(% =Α& )%& Α< < =& 0 Α %)= =& )% 7 ) %)= ) %=%!) % Α 4 = & = =%)%)= =7%)= Α %= Α

7 ! 5) %& %/ %& %%5%4% %=< % =% % Ι %)% %Ε ΙΦ % %,%&& %Ε,Φ = Ι/,1# =&Ι %118) 4) 1116))Β7 Η % = = 5Α!5 % & < =Χ =ϑκ 5 & 5%% ;=!& 7 &ΙΓ && =%%&& & %& % %%! Ε 3 Φ? Ε%&.%Φ 5% &6 & & ΙΓ && 6 ΙΓ %= = Β= %= %&&7 &6 Β= =Β && & % <%&& % :%Ε <:Φ= 5%%= = 2Λ4 5%,%Ε45,Φ <:)! 7 # #5% : 7 & 6 %&&7 5%% # %& % =7 Α 6 )!7 = ) =(% 4 ) # =,% )%& )! % % & ) ; (%& ) =.

8 # %& % :&5% %& &=>%5) )5) % % = &! & 4 =5% %&& % & 5% %& % ) )%& % 7 7)% #= Α 7% & Η= % % 7 %= Α%%%!)7 %& &=76 76 =4Α % :&% > = Ε %Φ Α& )%& % & % 6 7 %=)) &>)& 7 )) = )%& % 5% Α %& &=4 )5 >) & % 7 6 )%& % )) % 5%% #! 5% 6 ))&>) 5% 5 >) % == )) = Μ )%7) = ΕΦ >) 7 )!)7= 7 Ε7% Φ & %7 % & &(!) 7 % & 7! = %)% 4)% 5% = 4) %%&& =% 7( & Β& Μ ( & >) # Ι % 7 >)% 7 =9 # 7 4)%% 7( & ) % %) ΕΙΦ #

9 Ι &&3 ( & = ( & )% ) >)% 7( & &Α ( & Α Ι # (& ) & # 7 ) Ι% % &ΑΜ= =4= ) %&%)=Α 5% & )) 9% = % Γ 7 Γ&= =% 6Α % % 7 ) = %& % 69 % % % & 3& %6 & &5 =?% Β&= # )! &6 )) = & = %6> % )&&! % = &6 & )Α&7 ) &&7 & ;7 =5)! & )Α=! Γ%&3%)Ε Φ% #)! =&(% 7 Α ( & )%& % +&,%& 7( & )%& %& & ) & 49 4 & ))! ( )Α &>7( & =>7( = )%& Ε+& Φ=( Ε,%& Φ! # %&! #

10 , # # ( &%=Ν,, Ν; 3, 4= ( % % >% <!, 4= % 7 6& ) )!+& % &6 Γ ( = Γ=%; %! 0 Α )& & = &,%& (%& #,%& (%& ) =% )!= ;Μ5% %,%&. + # + # + ### 8

11 .,% )%& %/ )%& %0 ;& % Α 7! ( = 76 &&6Μ 76 = )%& )! =,% )%& % #= )%& % = 4=,% )%& %5% % Α4%) & &= > < )%& % 7% 6Μ= % %)) 7% & % % %&&( %7 % = &&6 %)) Α % = % /0,1, 2) 5% )%&7% 6Μ %)) Α) % %))9% 0 %)) = 49 %> % %! 0 Α )&<? = %))9 & )%&7% %))= &Β Β % >%9 %)) = %& %&

12 % % :&&6 7 =% % % % )%& % &7 %&; Α%& & % % #= % % Λ3 %%&,%,%34 5 +,% Ε,45+,Φ,%34 7? 4&,% Ε,474,Φ 3 %%&,% = )! Μ )%& %)) =Α,45+,,474,)!,% = %)!%Μ &,474, )),45+, 6 &> %) ΑΓ% > 5)! =,474,%4%! & (% % Μ3 %%&,%,45+, = 3 %%&,% 3 %%&,% =&5 : 3 %%&,%Ε:Φ)!%% ; 3 %%&,%ΕΦ)!% ) ; < 3 %%&,%Ε<Φ!5 )!;2 3 %%&,%ΕΦ ;%&!<! =& 5 ) %: 3 %%&,% =< && )3))3)3 (%%9 = =4 9 Ε+ Β%7 Φ=) =+Α))3 Α% : 3 %%&,%; Λ & 6 % &))1 # <4=14(4 & > # 5 =14 (4 & > # :&3 %%&%; && Α6 ΒΑ =: 3 %%&,%; & 3 %%& %; && Λ 6 94: &8 9&;: =%91:) ; 6Μ%1 (!7 && < 3 %%&%; 4 = & %= ; ; % Α 7; % Α 79 % ; 2

13 & ;6Μ % ; %7 && : 3 %%&%; (!7 && 3 %%&%; ==&Α : 3 %%&%; = <! ;,%34 5 +,% 7,45+,=7)% Α%& %3! <! < = %) = =< % % Α) 4) &&; & & Η,45+,%7% & && ) ΒΑ = 5,;%, 5)! % 76 %= & %)) = % Χ%))Ο% &7 %& =! < =5! Χ<%,%)) Χ< Ι Χ<%,%)) & %))9 7% Χ< Ι 4 %))&&;% 6& 3& %))&&7 & ΒΒ %=4 Μ= ; % Χ< Ι 2.5% 5% =& Χ Ο% Ο Ο) 9 5% =6Μ %)) &&(!Γ %))= Α ΧΟ )3 ΧΟ )3 (%%9 & =4 %9 &&+Α ΧΟ ))3 ΧΟ ))3 =6Μ %))) 9 &6Μ %)) &&= = & Χ% Ο% && &4 %))9%&Β Β >)% %))9 5 Χ% +) = &;%Χ% Ο% 4 Μ=)4 %)) 9%& %))9 4 %)) 9= ΧΟ)% Γ&) )=;%Χ% +) &;%ΧΟ)%,% %& 3 % =ϑ===28κ%&& & Γ% %= 7% %6Μ3 =,%Λ ΒΑ = %&& )4 %)) 76 5, = &6,%=% 4,4, ) 57)%&&6,%=% &Χ%))Ο% 7)% Α =4 5 Χ< Ι Χ<%,%)) & % %))2 % %; 9= 5% %)) = Χ 2 ΧΠ %)) % 7 ; )%ΧΟ )3 %)),%=%= &ΑΜ4,7 Α ΧΟ )3 ; ΧΟ ))3 = %=7 Α %)) ; ΧΟ ))3 Α% ΧΟ )3 ΧΟ ))3 = & )!% %)) 4 7 ; 4 Β= ) = %)); >)% % %!) %= %))9 %))9 = &Χ% Ο% Β 5 Χ<%,%)) ; 4,. &6,%=% 5&&7 %&)% Χ% Ο% Α =7)% %&;

14 4 = && = %))2 ) 5 Χ% +) =Χ% Ο% Α ; %Α., & ) )=7 ΧΟ)% %; Χ% +) =& ;2 & =)Α) 6 & %))9 = %)) 9= %))9 >)%% %))9 %= %))&;Θ ) %)) >)% % 2 2 >)% 2 2 2) #1# 0, :&=)) % % % %&&= Γ %)) 7% &&7?Α%=4 & =Α ;&7%8 )! %))&6=Α &! 6Μ;)! %))%= 6 <% ) 4 & % % &7! #Ρ 7 &5Α,% % %6 Η 7 %&% =Η% =& %& % %6 % 6; %% && Α%&,%& (%& && #376 )!+& & )!,%& & 8)!,%& (%& ΛΛ2 #)!,%& (%& ΛΛ.)!,%& (%& ΛΛ =%Γ= Α)76 )!, & 6= Α))!, & =6 %6 Ι % % % %% % 6 %6 )3 = 4) 7 % ) # =)!< % ) % Η=& % % % < 7 % 7 5% %6 & %6 % = & 6

15 5 (& 2. 4 &6% <? <?.? & % = & )&Γ&7>)Β& % <? % %&&)) ; % =Α <? % 7 % <? % %6 <? = && <? % %6 Α Α %% <? Α %% <? 7 7 %% <? %6 %6 3 4% %6 Ο939 Ο#3# Ο,7 Ο939= =6Μ )%& 76 &ΑΜ= #3 76 )%& )%& Ο % Α%&< )%& % &% Ο376 % Ο83876 < )%& % Ι%%&&= % %6! %& %% %=93976 %% & 5)!, 5 Α > #.?0 #1# > #?0,1, > #.

16 48 %% %= Ι % %6 4 7, >)% >)% %= % 7 =% % Β = &7 Β)%) =8387% %%? #1# >%6 = )!376 77%<? Ε,Φ = & 4 + >))! %& 9397% 4 %83876 ) = 9397% )!<? % Ο#3#7% =# & %%!& %% /%# & %%

17 %% 74.&67 %= <? 9397= <? #3#7= Σ# & %Σ9 & 7<?.= ( % & 5? 1 6 %% % Ο, &% & = %%< )%& %% 7 % %7 %%? %% %& = %6 4) %% =Α )!+& & = #3# #38 83#838 %6 %% & #3# % =#38=83# %%838 % 838 % 6 ) %6 6Μ )= 838 % =& &838 =83=38 %6 % 3 %6 6Μ76 )!,%& &,%& (%& )!(%& ΛΛ6Μ=)!+& 76 )!(%& ΛΛ 6ΜΝ>)!(%& ΛΛ2 %=%6Μ Τ> 6ΜΝ> Η %Γ %% ) )7% 6Μ6 7= %>)37= % 6 / )!+& & /8 )!,%& & =Β 7= %3 )4 = == &4 = %Β Α= #%= % %%? )! %% %% % &<? = = )! % % 7= %& %6 &7= %)! %% % )= %4=Β&= %6 = )%& % %% Α & = )! % 7= %& %5Α & % % 6)!Γ %% 7= % %)! & 4 % 47 = & % % <? 6 %6 4% & %6! & % %&&6Μ< )%& % 6 3 Ο93976 Ο376 &7( ) 7 & %%Ο838 %6 == %6 7 )!>%& 7= %= %6 6 %6 %6 %4)! )%& % 7

18 #?0 47= %6 %6 & )!Γ %Γ %% 7= %6 =Μ %6 &7 &%Μ %6 %&<? 6 )%& %!7= %>) = & %6 %&& 7= % &7 &/0 #

19 & #=>)=+ +2+ %6 6 )7 +2) =Α7 %6 )+2+) 6 >)7 %% %& %% )+ %&! = 7= %)!%=6Μ>) = & Χ& 3Ο&Ο)Ο) & && &=% 7 & % & ; =. 7+ & 3& 6ΜΧ& 3Ο&Ο)Ο) & &&6Μ & = ;2 6+ Γ= & 3& 7 7) )7+! 3 =4%>) %<&>) +%<&>) ; & % >) % = %)%+ )! = Α %<&>) % %<&>) = &Α + Α+%<&>) 6% >) + +2+Α=6 +%<&>) + 6 % %>) Ε >Φ >6 7 >) ) >& =7)%= Μ 7 >)5)! && %<&>) +%<&>) + && %& ;%Χ& 3Ο&Ο)Ο) & 5) & ;%=%<& >)=+! Χ) &Ο& )Χ) &Ο& & 6 &Γ&>)7 >) == Χ) &Ο& = %>)+%<& >)=+!Χ%Ο&Ο Ο& )4 &. & % & % )%& %)!&% 7 6=%77 >) ) )%& %% 6 )%& % %7 = =4% & & ΕΦ & ΕΦ & )%& % )! 76 = % <? 4 % % )%& % %< )%& % 376 %83876 ==Η )! ) % = 5 & )%& %)!7 6 = =,%& (%& == =%Μ& 3& 4 >) %=4)6 7% 4 4) =%) Ι & 7 %= %&&!

20 & &%%;&6 % &!Α 5 =.7 %&.94+: #ΑΜ = 5%,%+?Ε5,+Φ9=% 4 %+?Ε94+Φ &5,+=5% 5) % 7 %&= 94+= =7 %&94+: )Η94+: & > = 7??% Ε>7Φ 7?%Μ & &&&Λ )%Ο%Ο 7 Ο)Ο 7 ΟΟ? 7 Χ)%Ο%Ο 7&(! & =;9 = &Χ Ο)Ο )!94+>) % % 94+: >)6=%;9 &>) ;9 &>) ; Β= =!7 94+:<? >7 Α%&94+:<? &694+:<? 4894+:<? = 5,+94+ :!94+: 9%5,+94+: 7= =Α <? %&5,+7 %& % %& & 7 =Α <? )%& % 94+:<? %7 %=% 94+:<? =)! % % &3%) =&%Μ7 ) 94+: = %= %=4 7,& 94+:<?. %4=)!< % %6 & & #, %?& %7=)! < %%,% %6 %,)!< %%,% %6 6 & &, %?. =, %?& 4 4? 3& 9 & & %( %( % =& &7=, %? & % % & 5 14= > #45 > # 94+:<? >7 Β >7 )!>) %7))Ε7Φ >7 %% Α % )! >7 = 8

21 , Β % < 2 > # 94+:<? #= & & )%& %Ε Φ % =6&7 %& % Β )%& % 6 = <& & % )%& %! 43 # = = 4% 3 & =94+: %&<? %&<? 8 % % & =.Α 94+:<? 1= 4 :&Ε4:Φ & =4 : Α)(!5%% 4 :&7 #4 : & Χ &?% % % &%&Χ % %= &Χ 3?% :&&%& 7 = & = =94+:<? 2= 94+:<? = ( 4?% 94+: 4 7? &&;23(( 94+: %&<?.= &3 % % = %= & % % 1

22 Β )%& % & 94+:<? 1 Χ 3?% ) 7)! 4,%& % % 7& 7 = = =Χ &?% %= 4 : % >)%94+: ) 64&4) 4 : % % 4: =)%%2 9 & Χ &?% )% = 5,+94+: %= %94+:<? Ι % 6&Χ % )% = 94+:<? = Χ &?% %= %7 Χ 3?% =% 9 %7 % & = & 6 Γ ) 7)!% % & ) % ) )=. 5&0& < > #.4) 7 %& 4.2= 7 7 %& 7 %& (%%94+ : 6 & % % % 94+: <? % & %= 2

23 && )%& %=7<? 7&& 6 3 = & & #.. = =? 3 %6 %6 = Ι %% %% )% %%? 3 & #. %% )%& %= %% <? %% % %% % &(,% %% 4 4. <? &(,% %% = >) + +2+)! Β&= ) %% % % Χ%Ο% Ο && = =%%! %% <? &&4 &Χ%Ο% Ο = =5 Χ,%7% +& Χ,%7%,%& && =838=376 )%& %))9 5!% %)) % )%& & 7= % &)&..,%& %% 5%Γ94+: &7 %&,% &794+: &,% 7.7 &;2)%%&7&& ; 3 & (%& % :&&,% 94+:&= )!%& %%7? 7? 3 & ;232.9&,% ?)% :% & %%7?=%& 7?7?)% =%7?)%&=! )! 7? %& 6 %7?)% :&7? %& % % & %,%& %%7?% 7 Λ % 94+:7?)%Λ

24 7? 7)%=!%7)% )! %= &&7? & %%7? % 7?)% =) & %%7? %)+ # ) %)+7 =Γ= %)+%%) =( = 6 =& &Χ %)Ο +) Α )! & && 3& % % Α&%! = && ΧΟ %) 3 %) ΛΛ ΛΛ%) & Γ6 %) %6Μ %& % ) % & %6> )= :4%= 7 %)! 7 %) 7 %) % &)!&%Α& Α(%< 6 % Α =Λ = Μ! %=! 94+:<?!)& 7 %&% %&& =( & Ε5%Φ!( Ε Φ 6 = Μ,%& (%& ΛΛ2== 7))!+&,%& & 8 ;%=! 4 % %=,45+,,474,=! 4 % = 8 838< )%& % = ΧΟ )3 )6Μ < )%& % %)) 6 & 3& ; 7 %) &Χ %)Ο ## ;%) 434 # = =< = %)== 6 %= & 7 6 %)&4 & 7 %) = &3%))!,%& (%& ΛΛΛΛ %) ΛΛ= ΛΛ % &3%)&6,474,% % %) Μ7 3 = % 6&7 3%)=

25 Χ %!)&7 &3%)% %&& 838< )%& %= %)! Χ %)Ο )! %) )! 3%)88 %) =;22 2 Α + +) Α )!4 %6 %74 %6 % Β&=% =6Μ%7)) Ε7Φ,%7))Ε,7Φ!)4Μ&=& 3& 7 % %=%)!7 %&%&5,+ )!7 %&%&94+ ) %/ =Χ0& > #. ((%& ((%& =& ),% )%& )!.,% )%&,% )%& = 7Α,%.

26 = 5%%=>& 5% 4% %= &,% %&& 6 = %=4% )! % )!: = < &5% &)Α = %< < 6 < & & & = =&! (! 9= %% %= < % < &,% & 3 = < %,, & & && ; & ) Α%4 < (!5% & Γ,%&( &%& Α)=,% )%& )! #5% Λ Ε& Φ.Ε. Φ 0 &Ε Φ % Ε& Φ )! % #5% %=% ( (%& #& )=. )!&%Α % & ) 5 %% 0 & %(& 4 = (%& = 7 )!=,% %,% Ι %%Γ.,%,% ),% % =4%& Α))& 77%3 Γ&4%& &9 & 4%& %= 6Μ4% &%%4%& & 4%& &&%%4%&= Α& =Α&& 4%%&, = &%%4%& )!Γ< 4%& = 4%&)! < Α5 )& 4%&& 4%& = =&&)4%&Α &&)4%& = )%& % &= )!4%< = & < 4%& &4%& = )%& %!, 7Ι)) 6Μ

27 & %<& & )! &, 4..,% 5%< Ε Φ 4% < Ε Φ %= < Ε #.# #. Φ &Β= < & #.#) 4%&Ε7%3Φ )%& %4%& ><< )%& % =. %% % > &)&? #4 & < )%& %!= & 5%< >< )= & < = % ) =4 >< & 5%< )== & >< =&! 4. = 5%< %= & >< &< % =Β& & = & >< %& >< = >< %% %=.

28 # >45? #4 #

29 . &%% %< % % #.! &= %% % 7& &%4%5% & = + &Ι & &7&+ &= % 7% =Α&Ι& && )Α 4) ) 4) & )Α 6 5% %% % %! % ; & & == & &% #,%5% )!. & % =&6!Α 5! =Η%=& & >: < % %% %= = Α %% % 7&Ι& & Γ%><,5 %Α 5 )! & 5)!7 %5 6 & 7! 5 =7&+ &= & % &7 %&& #%+ & % %= =%6 & & ) = 4 Ι& &4%! &! << ><7& &!><= %% % >< =& & =(!< %4%5% =><= %% 6!><, = & =! % = =&!>< %=>< ><><, 6&Ι %& %+?%= Α5 ) #

30 . &%% %.> <& &%%% ><=118% < (%Ε <(Φ= >(,.# % &? ) % Α << % % >< = ) =Α << % ==: :& %!>< % %% %! =Β& >< % %=%, 64) =Α << &,% 3 %% % &><, < % %% % :==ϑ>(,.#κ %&& %=,)!>< = = ) & )%% % ; => = 4.# 25? 2 + Η> =&&> % =%,%&& 67 & > % & > % %=%> % > &&, % 9&Ε, Φ &&> % >!& = && )=Α %%& = 25 Α 2ΑΒ5 Ε& 4..8> 6> % &> <? &7 > %&<? Ι< Ι9 )% > :> ><5 % && =Β, 9&&ΗΒ =Β)%ΥΥΒ>< Α Μ Β ><%% % Α %Β)%ΥΥΥΥ )) 8

31 , 25 Α 2ΑΒ5 > % Α ><5 % &&)% = %,%&&67 &7,%&&22 7 Ι. 25 &0 4.1? 5 )>< %ΒΑ, Ι< Ι9> &6> % =%&Α <? > 9 &Ι< Ι9>,> 7> )%6> % % %(%& %% % (!< %% # %5% %,> 7> 6! % % & %= 6 %&! Α 5! =!=. < % &!...42,> 7> 4,> 7> % # 25 Φ=5 = Ε& 1

32 # 25 Φ=5 = 4 % %)%&, %< <:> > Α=%&&% 9&& % < ==%)!& ) %><, < ><,=.. Β& Α,% = %% %)!< % = 5% Α%&, Α % 5% Α)!% && > % &= %&& =)!& ) % ><, ) 4Μ& % ) & %= & %&& %& &% ==, & % % )!Γ< % # 25 5=2< Ε& # 25 5=2< 9 <: )%+4Ν> +4Ν> Α % Β & Β 5% = = % >+Α 5% = ; % & = +4Ν> % Α = &<:>< %% %=Α=)!Γ )%< ><.2

33 && ><<& & ><=. ## 25 %! Ε& # 25 %! 9 &4 +4Ν &<: ) & 4:> %% <4>Ι;9> =% &4:> )% = & +4Ν> =4:<4>Ι;9 > &+4Ν> &4 & Β = > )44:<4>Ι;9> % &+4Ν> % & 4 & Β )%& %!>< &&>< <& &.> <&< %%%% ><= & 11#% <( >(,881% & &Η 22. = % <(! >(,.2) >(,.2= >(,881% %><&< %% =5% 4%% & % ϑ>(,.2κ Η >< &>< &><?% &&Η>< & )34 =7?%Μ %==; =&(%Α 4#><,>, <= )% &6&)34 >< 5 %Ε5ΦΛ & &>< =5 %>(,.2 5 % >(,881 5 % ΕΦΛ ( = =%&7? & >< &(! = 7? =7? = &7?.

34 3 %ΕΤΦΛ 3 %( = =&)34,>, % Α = =; = ) ==,>,%Ε,,ΦΛ,, 4,>, & (7%Μ 62,>, & %= ΕΦΛ 7 =%) &&%) Α%&?% %= 5= 7 )!( # %= >(,.18Θ><?% (%& )% #5%) &( = 7&>< 4 :?% <? Ε<ΦΛ <(Α >< )?% <? >(,.)(! # ) <<==? & %& <,% ) (! %?% <? % % 9&Ε &ΦΛ &&=&Γ&! >< 65= && % =& 3& ;#.= Α )% &&24 ==)Α9&&=Α +! && 7 & < =)!Γ< % && <& & Ε& & ΦΛ <& & & Β & % ==& =< Α%,%,% > Α% % (! #=>(,.1812,% > % = <& & =)Α=Α?% %% )Ε>,ΦΛ >, ) %0=7 )Α=Α =Α Α # 2 > + 4 &,>, & %><.

35 ) ) 3 % Α = 3 % )%& Α( % Α& & )34,%%% )Ε,>,ΦΛ ;>< &0 && 6 0,>,& %=64= 4%%5% %),>, &6 4%5% & &<&% 3 % Λ 5% &4) 3 % 7? 7? 6%))=Α 7?6Μ 3 %.7;% 7?3 4 3 % # 2 > =1 +..><,%%%%% ><, < >< = %>(,.2 =>< ) %%><, (!0 Α =>(,.2 <? ) > %Ε>Φ > > %Ε>>Φ % %ΕΦ %%?Ε7ΝΦ4 % )(% Ε4Φ><, & & = <? = > %%>> % %=% %%%%?..> % >> % > % 676 =Λ )%> %7% Η> % )%% % %& > %7% > %Α> %7% = & )Α = 5% %)4 > %7% 4 %>< & ) = >> % > %7% > &>> % & > %7% >> % Μ Α = = % & ) = 48> %>> % 4) &4 & ) )%(5 %Ε5Φ ΕΦ ( >< > %,%Ε>,Φ4 > %7% <? Ε<Φ <? > %=;22 > > %2 % %2 %%?2.4 % )(% 2..

36 #, % % % % 0>< & % % &%&, Β > % &4 & > %,% =%,% =%,%4,, &>,/,>, )&%&&6 & = &,94Ε, % 9 &Φ,94&& % = >,Α % ) %==; & &7 4 + % Ι9...%%? %%? & %&0&5)! 9& & % % & <? + &)! >,/,>, +Α + & %,%Ι % %)! 7 % Α=.

37 ..4 % )(% 4 % )(% =& Β > % > %,%= (? = &6 % :? ) )%>, % Α. % %%%% % %%%%=) % <(= =22#>(, ##% & & % 3 %% %ϑ>(,##κ ΗΒ (%&Λ ς? ΩΞς Ω +!)=%% & % %&&% %&& <? < % % <& % % )% % <? 41&6<? Ι % &&Σ& #. 5Φ 2 + # <? %=% % % %3 = )%& %!67 ΕΦ< <? ) % <? Ε&Φ ) = % %% 9 &4) <? = %%4 %= ) =& % &%% %% %&&.

38 (!7 %=4<? Ε Φ 4 6=(%& )Λ Ξς Ω Ξς ΩΛς Ω (%&=)!( 4 ) 7=(%& % Α;= = 5% %& <? Ε&Φ )%4 Ε Φ <? &=4% % % % 3 = %% %)!< %== &( %><= % ; ( Χ?% <? >< ;= )% 4& % )%& % 4Χ & %&?% <?,%,% >,% >,% > ><)! 7<& & &4Χ)& 6)!,% ) )%& %!&=,% # = & % 5Φ 42&= % )!5%< = )!4%< (!5%< =><?% <? 1#=,% #><,% > 12 4) & =!..< %% #5%!>< < %% #5%!><=% <( >(,.18Θ><?% (%& )% # 5% & Η 22 % & >(,.18 ( &4 %%94+: %= >< ϑ>(,.18κ.#

39 .. %% >(,.18=? )!( & 4 %< % %94+: );? & %&&=& % %) 3 & %% Λ:% 9% % % :%= % %? & & <: &Α( % 5%< %?? & #,%= &6 % & %Γ&& )Α!=9% % = )!? & & :! % & )Α=% <(& )% %=? &&56 =Α %? & 566 = :! %& )Α % % &:%&9% %&! %Ι = >< && %Ι & % 6 >)% %Ι = & & )Α%Ι= % =& %? %Ι9&ΕΙ9Φ& 0? & &Γ 0 +.,# 4 =? &Γ= %%!=?!<? =&)!? ) &94+: Α = %%,% ) &&)& 4%! =Ε 42Φ..><?% (%& %&5,+7? %&Α,% &94+: %,% =&< %=%) ><?% (%& % %..94+: 94+: Α 94+:<? 94+: ;%. & &94+:<? %94+ :994+:= = &< %6 ) %? 94+: =94+:<? Α.

40 5 Β % < 0 +.,#..<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6= &94+: & 94+:Β %&%<& & &>< % 6 = 94+: 4 : 3 =4%<4 Λ <44<47<44=&9% % <47& % ,# 4.<44 &=94+: 9 &>< )%<44 %&4) &94+: (%7Ε(Φ& & <44 &&;2 94+>) %Ε9> Φ <44 &6 % %&&94+>) %& %94+ : <? < : 6 & < %,% == <47 % ) : 4 %Ι9& %>< <477)!< %& % Ι9=&<47 )!%=%&< %%<44 &< %%<47 =94+: %Ι % 4 Ι9 %<47.8

41 # ,#...<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6 & % %=<& & >< &<& & )! 94+ :Η94+:=&&Ι)) & Β&&! 94+: <4%Ι % =%Ι 9&7 ΕΙ97Φ&><?% )!Γ94+:&%Ι 9&))ΕΙ9Φ?& ,# 4<4 3 =5 Λ<4#<4: = 5 6Μ ( )!<& & Ι)) = #7=7 %Μ <4#<4 & )!<44<47.1

42 ..( & %: %Μ94+: 6&< %) & ) >< = =<&4 % 3 )!( & %: Ε(:Φ=5 )!< %&9% %=& %Λ(:4 (:7 =&Ι9;(:7 & < % & Ι9)!Γ ( &; + < +.,# Ι (:4 =<Λ&(: %&(: 94+ : ) &94+:= ) )% &(: % (%7Ε(Φ94+>) %Ε9> Φ!7 (: % ) %? 9 4 )!( & %: ;8=1 (: ( %=&94+:<? ( = ΕΦ ΕΦ> ( Ε>Φ ( = & ( & > ( & ;2 +< +.,#, +< > +.,# Ι9(:7 )% &(: %<47 #7 %Μ...< % & =; & %Β& 6 & =Γ 94+: ><?%! =;: < % %% %)! >< = 5 Γ% > % 5 & 4 (% & % 5 & < % %!=!<, % = 6 & %% 2

43 ...< % &! & # ) = &4)& %,% ) &% %; )& 4 =& % Η & 9 &; & 9 & % & =% % )! &% ; & % & 7 #%(%& & =Γ & 694+: Α7 #%< &! %&& 4% %Ι7 #,% 6 3 %% % =Α & Α% Β5 %7 Β %&%% % 6=)% Λ! # ; =><?% <? = %& & )6< =ΒΑ=,% ) &Λ ; & ;%! # Β)%Α %&& = &! #...7 #,% 7 #,%=&Η 22.% <(>(,.8Θ7 # 7. 7 # % = = & %&% < %%Α %!3 %% %&6ϑ>(,.8Κ,% %Α;Β77 #,% = < &#Β= % 7 #4 4 4 Β4Β 21 Π/ #Β 6;2 #.! = =#7 Α =.7?7Α ) Β! =. # & 4 7? Α% % =%=7? &&;9 Α &7 #%Β)%= Β%=& Α Β5 % %7 )%)!=Λ Β)%! # 8Β = #7?7Α & Β)%Γ%=& Β = = 7Α & =7?%&;9 ))!!% 6Μ% 7?&ΑΜ4#2 Β 7 #;# # #2.

44 2 & 41 )!7Α ;23#8 23, 23., 2382= 7? 94+: (%7 ;2 94+>) %;.94+:<? ;8 %& & #

45 7=5% Α )!5% Α & % %Μ=7 &&5% Α &9= 4)!0 Α&< %= ) & < % 4)! =%Μ%=Ι & 5% %Μ % &% # ) )5% Α &9= &9= = ) )0 Α ΗΗ = ) = Β Α4 ) ) )% %Μ= = = && % %&& %&=%)= 5 Η &% &&= 5 )% Η >(,.2 % > % %><,5 Β7= Β = 4 ) % %= Β = <& & 6 Η= )%>Λ Φ9ΗΙ: 6 9 Ι 4 : 4 95Ι 4 5: 6 9 Ι 4 5Ι: : ϑ9: 6 ϑ94: 8 9ΚΦ94Η:Κ 4 ϑ94::; > 4 ) > Γ 4 ) % <& & >< Γ <& & %>< ( % /# > Α& )= = Η Α& ) 9&Η = =! %Μ) )0 Α 5% =4% ) % ; % 0 Α ΜΓ%>% ) )% % ; & = )%& %% 6Η Α>%% %= 0 Α &%=% +% 7 +% 6!>< && ) =>< && = &4 >)% %&& & % Η=% %&&% ; &>%>%= 6!4 = ) = >&& >%= 4 % ΑΗ% )%Η &6 = 6 Α%&< % %% % & < % +?&Ι % ==9=% +? Β& 7 = & )9= Α %7 %0 Α & )%& %&7 %& Η% %7 )! % & )) 7 %&% Α %Γ%4 + &= = &9= 4 Β% 4 6& 4!% >% Α Γ% ) )0 Α %Μ.

46 % ) & 6 % = )6Μ =Γ%Η = & < % % #5% =Α & 4 ) )!< % =94 = 4 7 % ) & & Α =Ι 6 & #7 %& %= 6Μ 4 7 % = >< 3 : 4 = & < % =..?% (%& % ><% & Α %%) &&= =? ==% Μ %Ι % = 69& %%&!!%? ) = % 94+: = 4 % %( & %: &( %4 % & % 4 %94+: & % & ;( & %: = 4 ( & 94+:=) 4 ( &=4 94+: % &&= && )!Γ? %=%4 ) Α 4 94+: 74 %= 94+( ><?% = ( & ( (: 4 =? % & Α!= &6 )) 64 % % %= &94+: % Γ% = )%& % ( & %: % % 94+: = 94+: %Μ Α )%& % 5 = Α )5% Α = 5 4 %. &% # 74 = # & & = & & & 94+: & & / %6.4 = & 6Μ4 )%& %Α & ==)!% 5% Α 4)6 & 5%% 4)6 Α = & & Λ Ο=ΟΟ& Ο& ΟΟΟ& Ο Ο& : Α % % %% 4 ( & (,%Ε74((Φ== %% % %% 74(( ( % # &6 %& %,%% 5% % 4%! 7 %) = =& % 5% %5% : &( & %% ΟΟΟ& Ο Ο& 7= %6 = ;%# & = & =7 7 & %%= )%& % 4 % % 7 <5%:? )%& % Ε5: Φ5: &=43

47 # ) 4 7 =! = &! Λ &Ο ΟΟ &Ο 5Α %&Ο ΟΟ &Ο &6Β&5% = &Ο Ο 22 &Ο #2222 % Β22/#2222 = ( % 1 1 Β )(> ( & > % Β= ( %1 1 4 >)4)!= Η& 7 >) %6Μ ; %% % %& %% ) % )Η% %4 >)%Μ=Α= %7& % %&! ; && 3Ο&Ο)Ο) & 7 &&4 >) Ο%ΟΟ? & & % =& & 4)%7 = % Ο%ΟΟ? 9 % & Ο%ΟΟ 7 &&4 >)%% Ο%ΟΟ? %)%& & 7 Ι,%,? =% %) Ο%ΟΟ? = %= %)% 4)%= = = Ο%ΟΟ? 9= &( 7 4)% %! Ο%ΟΟ )!& & & 3& ; Α =& 3& ; & % %>) )% Ο%ΟΟ =! )9 )% % Α& % 7 & & 3& ; Μ %Ο& 3Ο Ο%ΟΟ Ο& %&& 3& 6Μ= %& %7 = & )!ΒΑ % Η6Μ 4 % %6& 4 :Γ6Μ4 %= == 5 +%)64 = )%& %!=( % #=)! ) %)& 4 = 4%&&7 4 & & % %,45+, ; % % = 4)! %& % ) %6 > )= & %,%& (%& 4)!( 6,%& (%& 0 Α %=% %,%& (%& & 7 %)%,%& (%& ΛΛ2==.4 =94+: 4 =94+: ( 4 = 94+>) %Α& )%& % %94+: >) ==% Α ) 7 %) 7 % 94+: >)9&&94+ >) %= 94+:<? && % Α) % % %>) && > ( &! = Α && ( &=0 Α Μ% %Β& % & & )%& % 4 :&= = =& %6 % 4Ι..4 = 4 = )%& % %=&<? 9 & 6 & Ο? Α) %! 7 )%& %! %& % 4)! ; 0 Α &

48 = & 4 = ) Ο&ΟΟ ΒΑ ; ΑΜ>! ) 4 %( & > % 4 & =%Ο&Ο Ο& =ΒΑ = %&& < %<&>) %Ο&Ο Ο&& &+%<&>)5 %+%<&>) = = 5 %<&>) +%<&>))!&7 >) %<&.4 = ) %6 4)! )%& % 7 % %6 ΨΨ )%& % =Α7 %6 )7= Η % %) 7= %6 4)!% 7=4 = %%?! &&Ο? &Ο Ο #

49 4%( &=% 4%( &=% ) %& %)= )!&%Α= = %)= %Ι 4 Ι 4 Β && % 9, Α %)= & %&& & 9%& 22.! &= %4%!7 4 ) = & Μ4= %4% (& %% & &221= Α = &4%Α) ) = %& <, 9= :4<% %<%!%&& 4%( &=% Λ&7? & + )& 67% &4 %( &=% %=4 % 7?& )&+3 # ) ) = )!4% = 5 5= % % & ) 6 6 Γ4%4 % % & 5Α) 4 %( &=% )!= >% 5)! %= 4% ) 0& 4% Ι %%Γ 0% ))! = % & 6 = ( % Α &%Α 4= 64Μ& % %:!%<%% =

50 77% 4= 4%4 % && %& %)%76 Λ 4 7% >,%% 4 %&! 76 % %&&!) &) % %&&4 % % = 4 ;76 4 %6 =& ) 4 %) 4 Α (%&77% % = = 4 4? &&: & Γ4?& 5= 5= 4 % )& 7 &4 & %== 7 &)! 4 =%&? &!4? = 4? % 4? &5% 7 & = (% (! 4?7 &% Α & 4? %(% 4 )ΙΓ Β Α&6Α = Β Α 4# / %), 8

51 4?3 Β > &4? % 54?(% =4?5% %&& % %= Β 54?(% & %= Β % 4 Β Α % 6%&? & & = = 4 &Β % 4 =%Ι 4? 4 6% 4?! = & = Β Α )) =4#.%&Β! 6% 3&) /. &&=4 4 = %> &ΕΦ % ΕΦ Β 4?(% %&5%! = %&4 = % ΕΦ%% ΕΦ =Β 4? ΑΜ 4 = %, ΕΦ% %?ΕΦ Β 4?3 %, ΕΦ%& Γ4?& &= %Β!Α % % %, ΕΦ%)% 4))%,%5=ΕΦ %! ) 5= %+?%= % = = %9,%5=ΕΦ%& 1

52 4))%, ΕΦ%Ι 4?)%&& 4? %)%4) Λ >=%4% %& )% ))!&6+?% =&%&5= &7 6 &? ) =7 = &Β 4? = %& 4 7% >,%% <4 % =& Α) % : ) 3 =; & Β& 6 = & 6))=!, && %&& 6&64=)! ; % 9 & 7 < =Α &6 &6= 4) & = ) # 3&) / 5/. 2

53 7% > ΙΓ 4) > % )9 )! & &! 9 )= =% & = 4) > % )4)%& ) )! )7% 6 => 7% >? & )%%& ) 4 %) = 4 % 6 ) 6&&; % 4,%% %&,%% = = 6 = &4 % 6 = = % )%& % ( 5= %& %/76 4% = & 3 3 ) %& %! 9 & ) )) %& % % & 4 % )4 % )!= % ; %& % ) Α% %& % & %& %= )= & % 6 (= = ( 4 % ) %& % % %= % =7 ) = ( %& %=& ) 4=) 4)) & 7)%& Μ Λ!! # %& ( ) # %= 4 )&7 &=Α = % :> 4%6 ( ) = %& %&4 ; & %& %) %=+ %)! %& %4 = 9 6 %3 (%& 7 &= = %& % %Λ,,% # #+,% #( #+ ( + %./, &7 == ( 7 7=& 3 Α %& % ) 7 # ##( #) = 3 64&& %,%3& %& %) %=9 & )) %& % %& % &7 4? )) %& % 5%4?

54 . 4% ) Η 4 % & Τ+ & & 9 & 4% ) 3& & ; ΒΑ ) % ) = 4=Λ 01/2 #34# #()5#16 02 ( /2& # %& 2 2 % # % #2 %# & #3# & 72 #344#6 0) &2 #8# 6 0)%2 &2 # % # 6 0%% & #, # &, # %%:2# &,, ##6 0 &2 # # &, # ;#6 0 )( 6 0 &2 # 7# 6 0 &2 # <!7=.# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #%#6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #% #6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( %% (6 < 02 (6& Γ& ) % %&& 9 & Η 9 &4 %) < 0%% 6 4= < 4 % % % = ;Α 5= 72 5 % && &: = 56))%&4% = 4 < 0) 6 & &4 &2 & )% &&: )4%Ζ4 %%&&= % %& Α %& % = 6Β&=>) Β)) )!74 % 6>)= 4=6 & ) %& %4=)! < 0)%2 60%2 6 = 4=!% %&& 6> % Α&7 %%4==&: & =>4 % < 0%% 6 %& %4= 6 77% Α =77% < % 6 4 &

55 &,&! = ) )! % 9 &4=3 4 &,, &6 4== & 4) 77% Α)! 0 6< ΒΑ =7%! 4 &2% ; 4 & % ) & % = 2 % 7 &&& = & 02 (6 < ) % (! Γ 7% 4 &, = ;=< 7 & &: Μ 6 76 &4 &,%% < 0 ) ( 6 ;=< 4 77% 6 = %4= Α % ) )!=4 4 7 &! 4 & ) 0 )( 6< & 0 6< = > %0 6< 0 6< )! (&4 % &4 &2) 4 % 7! 4? 4? 4= = 6;.> &7 4? )&7 & 7% 7% > % 6;7 % 9% :...? = (%Α 7% > 4) && ) )! 0 6< ) =77% )!= ; <!7=. 7% =4= & = 5= +?% : ) =4% 5= 5=% && 5= ΙΓ ) =% )! Β 5= Ι )!; ; ΙΓ )! %&&: =% = 7%, %3<3) 5=% &&%5= 5=% Ι )! +?% > +?% =5= %= = % % = 5= ΙΓ +?% =+?% %& 34%%5= &6.

56 : ) =5 &: )? & 5 Β && 5= +?% &0%Α : ) Τ+ ΑΤ+ %)%%&; &5= & 7 ;&5=% 4 %+?% 4 %+?%==5= % 5%5= 5= &!% ) & =<? )! 4 %+?% 4 %% % 5= ; % % %=5= % %Ε2 2Φ (! 5= 6;)= 3! = % > %&& 01/2 #34# #()5#16 0,< /2& # %& 2 2 % # &: #( :%# &: #( :%#6 0 & #Α # &: #( :%# &: #( :%# % & #Α # &:/ #ΒΧ4%/# &: #4%/# &: #84%/# &: #84%/#6 0 2 % 6 0,<6 :&&&0% 6 &! & =4% > % > ) 4/ (4Ε444, 4/ (4Ε444Ε 4/ (4Φ4448 5%5=7Α &0%!)%Β Λ ( ; & &+?%) % =Α+ )=5= )!%)Τ+ =&> %%&9 & %3& 3 > % > &&9 & 4))% = Τ+ )+?%

57 5= +?% 9 %)5= +?% 6 % %&&) 5= +?% :& & 5= 5=== +?% 5=% = +?% % 5= Γ% &+?% &Μ4)%)! % 5=Α= %7& 5=&! 3 = % % =? & 5= &0% 4!Τ+ Β&Β5=& %% =ΕΦ % 5=! = ; % 8ΕΕ 8ΕΕ 4, 4 / / / ; Γ% + + +, / /+, /+ ; Γ% + + +,? Γ% + + +, Ε+ 5= &%7 ) )&7 & % %)! &0% Β=)! Τ+ 4##%5=> %&7.5%5=,%%? )! 4 %4%5% %= & ==Η% & &? %& 3 ) 6 5%5= ;Τ+ )! +?% 5%5= %Α 4 5% =Β Λ!! #%& ((2 Φ2%Β# (!

58 9 5%!7% =9 %7% Γ% )&7 && =&) )! 5% % % )%& %Β= 6& =5= %5=! 9 & 4%)! %& +6,%%,%% 5=7% )!? = 5%5=Α5%,%% = %%Α ;,%% =! && &7! 5= 5= 4 (!( 5% = %,%% %%5=5= )! &&7; %4% Γ% %,%% ) 5= 2 2 ;3 4 %5=,%% %% 4 4##,%%? 7 % #%5%!>< %= & 4%%&; %( & %: % :& %& & ( & %: Α =94+: && &>< = >< =?=5%5== % = Α6% %)!Γ% 4Α)%( & %: = = = ) &> 5% %&5 %( & %: = &&> 9 )% %4%% #

59 #%)= & & & %& < %)= =) %=;% = &=< % & & Α= #%)= #Β Β 4= %)= = ;( % 0 Α%%)= =&! = Ι9%&1# %)= )% & Λ ( % Α ΒΑ 9 )%& /+ ; /= %?0 & 5) +&0Χ)!=%)%)= % & =Α & % & %& = = && = 3&/Χ0 =%(% %)= )Α&6 = ( ΑΑ Β& 0 Μ)! =) 7%)= % %) %)= & %)= %&7&6 4)= &(! %)= 7&6 = %) %%)= %& 4 % Α! % )=%&%)= ( % %5)! > % Α % # % =4!& ) = &6 ) 4%&,%,%Λ0 %) %)= )!= &6 0% %)? =0 % Α( = :!=,% %)= 0 % %)= &&6 =4)= :&! = &( %)= Μ &=Ζ&? & 4% )

60 #+6 Α 4) = %)= = 6 ) &=? & ) +6 = 9= ))4% 4% Γ%% 6 9= & (! +6 =Α 6= 7% &; = ) 4% %( %!Η 9 ) ΕΗ9 Φ & % 4= 5% 4 &% = %Μ<%)= &,ΠΠ =Α& Β)) )Ι %=Α &6= = Γ% &Β 7 4 &6= 7% =;Α && %= &6 ) )&Α7 &7% 4) Η &&> %4%&4% 4%9 % & Ε9 Φ,,ΠΠ7% 4= % ( % =+6 = & & ><, 4) 4 Γ%ΑΜ % Α %&! Β&=! 4 = 9 & 4) %6 Μ& &+6 4%3?= &?& &? 4) Β= =4) & &= & 5% & 4) % Β= % ) =?= :&% =Α %)= % =%) &6 =4% ) ( % = ( %4%4 = & : ) #.=) 4% ) ( %!& :> 5% = & 4) =%4!%&&4? )! =4 )! )%& % Α %% )% %%!4##Χ4& 4 = 4 4 = 5% & & >%&)!4 = %% % >< + %>< ><, 6Μ+ >< Α%4 %< Η %% % & &? Γ= % &< < & &>< &,% 4Α%&,% &>< % = = 4 =!= 4) % = %)= & )!,% >< (% %&&+ &,%! % % % %&& %% %! 6 %% )%& % = & =%)= %+ ) Α &,% = 4#8 &&)!4% ) # & &% #! & && %& )% % &,45+, Α & (( % (=& (% Α 8

61 , 1

62 #.%% %!4 )>< >< ><, 4#1 & Α >< & %& %? = < & &? 5&? 5& & & >< %&& %=? &&6& )Α? <:> & %&& & <: & %&&? =>< %&& &< %4%5% 6%&&&< % ><,> % %&&? >< 4 < =Α? ) & )Α >< <:> % % %9&& =%6%&&)!& ) ><,> % =4 %&& ><, =><, %&?>? ><, < & & ). = && 0> #.>< &%)= &,% = 7 &!&& % =,% Α= =& & + %,% Ε <? Φ! = % + = >< = >< &,> 7> % =,%,% #2

63 + =)! < &&><,% >) % % )!,% = )%& % 6 )%& % =? >< <:> < && < &&&,%%= =>< & &,%6,% >) & < &&&<: &,%%= =&>< ;)!,%,% >)!><!,% = )!,%& & 7 % 5% = %&5%= &! &=,% 5%% ==>< = &< %><,> % >?4 2 5 < %? >< 0/Χ 5/> 2 ; & ) %& & && ) &? Γ% & ) ) %&; <:> & =&! #

64 0/Χ > 2 #.>< 0/Χ 5/> 2 #

65 >< &< %< :& %& & &? ==? Η% < & &? % Μ 4=& )Α? Α % %& &? =!&&4 = >< 7 &&7 Η 4 % 4 4 Α && < & % % >< =,% ) ; = # & % %6 6!5& & & >< %=%& & ) =? =! #..><, ><,!&& ;>> % )! < > % =!>< %&?> & %=&!? < & & =Α ) & & Η% % &< = = & > > % => % %&% = > % &>> % % >< Γ=< =& 4 0 % %&& )><,? >< >< &6% 0/Χ > 2 #. 4 4#8Α = )! %)= )!!>< % && & #.

66 )!&6 )%& %4%5% :& #%5% 6 & & & & & )%& % & (!,% & & & #. & & & %&>< %% %& %% %3 =! = & 6 + % ) = # ) > & & Α Β %% % 94+: & &ΑΜ... &Χ % & )& 4 9 & & %% % ) = &! 94+: )=)94+: &! 7 # %= 7? %94+: 94+ = % & &% & 4Α%&94+:<? = & Β Α4 == &=+ + )! & + )! & # 0/Χ 5 #

67 :& &) 6 =&; & 9 & ) 9 & & = &&) )%%&; & Λ ς &Ω; + )! %) = (%&Λ ς %)ΟΩ## :& & <? = &4) & =ς Ο &Ο Ω%ς Ο &Ο Ω+ 4 + )! & & = & 4 == & & &+ Α + Γ% Α (%&7 = %) + ;## %88=Γ%7 % 3+ 9 & 4 =6= = %& & + Α + & ) %& & % & Α% &3 %%&% & & 4 % % 3 %%&; & 3 %%&% &%=& & = #..Α? 4) &.. # & &4) #. & # & & & %&& %& >< && = %? & & %>< Γ%&: # ) & & & # # %&& &%& & + & & 4 + # 4 & & 4 Ι & # + %+%( (= = 4 94+:<? <? %% <? ΒΑ =,>,% 3 %( ) 3 % 6Μ >< & &6Μ && 6 & 7?94+:= <? )7=0 Α & >< =%&>< = 6Μ >< && )!Γ 94+ = <? == = % 7? &>< 94+: 6 )! == (!4 % & )&ΑΜ&.. 4) 4 % Γ94+:& = &( ( & %:= ( & & 3 ( Α (=4 ) ( & %:& & ( <)) & &( = &4Α ( & 94+: 94+:<? 94+:<? Α <? &! = ) Α %%&&= > )= %Μ %& )! ) &( & %: ) % %%= )= ; % )Α ) &94+: & ( & = ( #

68 0/Χ > # #..% % ; %&&,% &7 %) = % %& Λ3 %%&,%,%34 5 +,% #..3 %%&,% 5 ) 4: 3 %%&,% % 3 %%&,% &)! 6= )=4 )!9 &&Γ&) )= 7Α)7?Α6;7?Α6 6!) % & %%7?%&%)!= ( & %7? =%)= 7?Α=%& & 69 & 7& ##

69 ; = =) %7 =)!9 = )==7Α)7?Α64!) )& %%7? =6 7 ;7Α%9 & 7 = =; Ε4 )!9Φ Θ & ; 0/Χ <4=14(4Φ0& #..,%34 5 +,%,45+,Α%& &%))Ο% Ο )3 % Ο% Ο)%Α & 4 & Ο )3 = &,%=% +Α Α %)= )%4,%=%+ΑΑ;,%=% = = +Α1;) Β& %))Ο% =))!9 Γ& ) )=5 +Α% %Α9 & 7&&; = =+ %,%=% +Α&& ;3 3 =;,%=% Α! 3,%=% %==7 3,%=%)=:& )=,%=6 + (! &%))Ο% 3 + Β,%=6+ )%! ;, %=+Α,%=% %,%=% +Α1+ < 1 # 3 )!,;,%=%+Α #

70 1&&;,%=%) %+ %% & + %))Ο% ΕΦ,%=6+Α1 &,;% ) 6Β& %,%))<% )% Λ ;,= &376 9&= = ( %,%))<% )!)7 &&;2 7&& ;,%=% +Α# ;&,7 ( %,%))<%!!)+ %%( & &,%=%&& ; 3 = 7&&;2=,%=% +Α ; ( %,%))<%!!)+ % % & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α8; ( %,%))<%!!)+ %#% & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α1 ; ( %,%))<%!!)+ %% & &,%=%) 6 +,%=%Β.8%< ) +)( = & < Ι <%,%)) &;2 && % )! &% Ο% % ) 4 & #, && 39&,%)) = = %)) & 3& &7% % %&& 6 % = & 3& %))& 3,%& 7% &<%,%)),%=%2% %&& = ) )& )!9 %)% & ) )=!) %,%=% +Α&& ;+ & +Α,%=%; + )%! &4 % % &7 &% =Λ = %&& &+& 7% +& 7% && 3 & %Μ && 39&,%));#+& 7% % Α %))9 <%,%)) ;# ( % <% Β% 7&&;,%=% +Α ; <%,%)) # & 39&,%)) # = + %%,.( /&5 %,%=%= + ) = 7&;2=,%=% +Α; <%,%))& 39&,%))Α =+ =& &54 & =,%=%) = 7&;=,%=% +Α.; ==%+,%=% + 3 %;+ 3; & % Ο% % )! &Ο)% ) (%&% % & # 5 % +) 3 + &,%=6:& & 7 =+ 5 % +) &&= %,%=%3,%=% ==!+Α;) #8

71 % )!Ο )3 ) Ο )3=% 7 &&;2 )%% &7&&; Α ; Ο )3 4 )!9 #.4 7& 4== 4? )! ) : ) : ) =7%3& % & %=7% & ; &%&77& ; =!3 4 4?%5%4? =&7& & 4 % = 6 & & %=5%5= 5% 4 &7 = % & %( &%&& % &%=& &! & 5& & ) & <,5? ) % 8 %&&& %=Α= &7; %=% % 6Μ 2 4% )&+3 % % &7 ; %=% 6))= 65%5= 5%8 ) >< &7!( 4 & Α) %&& % = &? =% (%&%!4& Α) & & ; = =< &< Α)<& % = = 95= )%&< )!= 5= =< & : ) =! %&< &&<&)%& = 9)% % # & & #%% % #><? >< &&5 =? &? % 6))? 5 = % Α % 5&?:& 5 )%<&% )< %? <, 4 <, 4 <, %9 & &4, ( 5% =% ) &&4, 5ΕΕΒ % % % Η% 5% %! 5&? Α 5& & & % 6))5%& & = % ><! % & 7 6))% %% % 5& Α ΙΓ? Γ%% % 4 <, 4 & #1

72 + ; Η% 4! & Ι &? %% Γ= &Ι &&% %&&= %2 %2 %2 %2 4 & &=))! 7? %&& &= ><%% %3 == 4 %=& =7? &= ; Ι%2,ϑ %2; ; #>< >< : & )Α 6)) &% %&& )% 6))= ; =% 9;=!= & %& % >< = && ) %ΙΓ %&<? & & 3& 6Μ & = 6Μ%( & )! : & =&&( & % ( & 6?% %227? %4! % 27? : %87? 6 %& 3& 7?9 &: %=? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ; )= % & ) % % &% ))+Α & Γ& ) ) = % +Α % & 3& +Α ; < 3Β 8 ; 4)? = &&% 6)) % %&& & & &5 &Β &Β % =4 %&<? 4 %%&<? % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %; 2

73 #.><,? ><, %& >< ) )&: & ) =5% & = = & Γ% % &5 & % ><, % %? %%;; %& ><, =%( 9; %& %;;% %& =&? 2 ( 9; %;; 9;= %=&2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= = # & ) Η ) = ( % %%? ) # & & & 3 &%% % 7 & = 4 % & 4 = Β%& %% == 4)% 5 %= %% %! % ) 5 &Β=,, 5 & % % ΒΑ = Α&Β% & 4 == Β&Β&=%) 7 %& %% = Β& & %% & %% =%), % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, & 5 % %&& )= & 7 # % % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3(

74 %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % ;4% &% =&94+: %& 7?%&& %%;%;; &; &? 4) & # &? 3&)%4)) % % 6+ /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% % %;%!7?) & 7? % % 7?) %= 7 % % 7? # # 4 Α)Γ &%% # =6Μ >< && %=94+:<? = <? 4Α%&94+:<? =& <? = & & = %? 2; % Ν %9;= Ν%? ; 9% %7 <9%%?Ι Νϑ ; 9% 3& : :% ; 9% 9%Ι: :%ϑαα % =%?+ Ν Α 3 %?%?+,((+, (( 8Β& %9 ; % 94+: 6 == =Α4 % ( & % : =Β= 6 %9 ;? 2; % Ν+ (( Ν Α 3 Ιϑ %; %? (( 0 % < 9%Ι8ΒϑΑΑ Ν %; Ι((ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι(( Α 3ϑ Λ 4/((

75 : :% %7 <9%%; Ι(( Α 8ϑ 9%Ι: :%ϑαα : :% 3 ΟΟ : :% Ε % =%; + (( Α Φ %?%?+,((+, (( (( Α Ν Α 8 &; )=& 94+: &( 4 % Γ% ) &4) 4 % &( ( & %: & 94+:Α = && =? 3&% ) % %& & Η%? %& 3 & % Α = & & )%&& & 5 &64 7 % & :% 4Α%& :% 6? 3& % %&& /%Γ2,%!.%; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ (( :% /%Γ2, :% 3 ΟΟ :% Χ /%Γ2,Π2%Θ %; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ ((+ 3 :% :2:%:( /%Γ2, #.% % % % )7?)Β& & & Ι)) ( %=Ι)) 7?!= %. Ιϑ +,((+, (( 9 & & = & /(( / ((Α % % ( 7 3 %%& ; & &,45+, &&;! # : ) # : ) 4%5 % : ) =4% 4 Η4 )Τ+ ) 4? )!)7& =Α.

76 4 5= 5% )!) 7& 7% =&&Ι, + = % ) 7!7% =. 9/( % 2 ( < < % < < 9/,,% # #+ + %./, ΒΑ %7%%%37= 4=%( & ;7%! % =<3%3 <3=&7 3 & = 7 Α% 4 )! 4?5%4?)!)% Λ,./ Ιϑ, # #% #&# Ι4ϑ % 6 3 % Ι3ϑ % ΕΕΒ (, #( # Ιϑ #=8ΧΒ#+ #;Β).# 2 = 2 = + %+ 2 = 2 (!! #%& &5ΕΕΒ # Α ( 2 =

77 4 &!7= ( %&&4 & = %) = &&&+ %,% &!5%5==&&,%% 5%5=) )&% % ( = ) % 4? =4 =% & : ) = % % = 2 2 % & < 2 7% = =< &&<& < &&4 Α% =( % < )! 9 2, Ρ9 % 9 % 2 2 % 2 # : ) %5 % : ) )! %5 % &Η( &&Η( &=Η )! =& &Η+ 4 = : Η+!&&=<&< 4 6

78 < & = < 0 Α % Α &=< %) = %)= ))%& Α = %)= < (! < %)= = < )Λ? & % ( % = %)= &? & %)= Α % Λ : ) & %% % % % % : ) = ) ( % = 7Α7% 4))=4?! )& &( %5 % < % ( &4 & %% % = ) Β= & & )=Α &: ) ( % Α Γ%& = ) 4 = %= ; Α Β&< % = Α9= )); 5= &; &%%)= && &Μ ( % % : ) ) ) & &&4 6Μ< )= & )! % ( % Α % % ) == &< ( % % %= % () ; & # % %& = = & %%) 7 & Α % %&5%( = & 5%%)= 4) )):& (( % % = %& % # ; #5 #5 <%%4 =% # ; # & & #5 &&=; % & ) 7 %& % =&& # % 4) % =5&%%)= & % %(%=( % % & & = % Α = % 4 = )! %)= ( Α ( ) = )%)= Α) %&& = =%) < ( & %: 94+:& % &&)!= %& & % = = %)= &0% &&5&%( Α #

79 )! &0%&& %&& Χ% %) % %&4)= &6 ( Α ) Η % 5% %= 5=)% %& 4)%( Α + ) = %)= ))%& 4%= ) <? & <? 0% 4 )=7 <? %7 = %)= <? 4) &% =) %)= ))%&, = 5 4) &4) %)= 4) &= & 4 5% 5% Γ= )!) 0 Α )% =5% =0ϑ%Κ ϑ%κϑ%.κ%&&) +%= 3& < % &5% 7 %%)= & % 9& 7 &&)%7 & % % %% % =Β& 7 =% 9= & )Α :&+ )Α %5 % =5% Α =)%Λ Ο+%= Ο Ο 4)6 7 ( & +%= 5% Γ%& %) % % ) %7 7 %6 = 4%< = 5% &&,%44,Ε4 4%,%Φ% 44, %= #< 44%< &7 % # / % + 4%)% )&<% 4> % %&8 < ) 4 17%Μ74 = 5% =! < 4 %6 5% Α + %5 %%)= )% )&9%%% =!,%% %&#2 < ) 74 )! 7? & ;%= 5 %5 %? %( = &Β&< =5+,?Ε5%+49,Φ=5+,? < Ι %%Γ 5%+49 )!5 %7? &)! (! %5 %)% 4 = 5% & + 4% 4 =5% 4% ) )0 Α %)= 35% 7% > & 3& &60 Α7%5% Α. ) Γ% %& = 4% ) &<?4) ) Η ) )+ %)= >% % 5%%%7 %=7Η= 2& 5% %&% =Η== 2& 2& > 4) 7%6Μ; &4 %&& = <4>Ι;9> & =

80 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& 7 5%< 7 & ( & 4)6 %6 / ( & %) 2 Ε28Φ / ##Ε# Φ / Σ1# 7 #Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 7 2Ε2 Φ / #Ε##Φ / 2Σ#2 2 7 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 7.2Ε.2 Φ /.#.Ε.##Φ / 82Σ.2 # Ο& 2Ε2 Φ / ##Ε#1Φ / Σ1# 7 4.Ο+%=& Ε#Φ / Ε8Φ / 2 1Σ8 1# 7 4.Ο& 22Ε2Φ / #Ε#Φ / 2Σ# Ο & ΕΦ /.Ε.#Φ /.8Σ# Ο 3&.2Ε.2Φ /.#.Ε.# Φ / 82Σ.2 #22 7 & % Ο& ΕΦ / 8Ε8#Φ / Σ1# 7 & % Ο+%=& 1Ε#2Φ /.ΕΦ / 2 1Σ8 1# 7 & % Ο& 2Ε2.Φ / ##Ε# Φ /. 18 2Σ#2 2 7 & % Ο &.#Ε.8Φ /.22Ε.2Φ /. 18.8Σ#.8 7 & % Ο 3& Ε 1Φ /.Ε..Φ / Σ.2 #22 7 %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 2.Ε2Φ / #Ε#.Φ / 2Σ#2 2 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 2ΕΦ / ΕΦ / 2 1Σ8 1# 12Ε1#Φ / Ε8Φ / 2Σ#2 2.2ΕΦ / 1Ε.2.Φ /.8Σ#.8 #8Ε Φ /.Ε.#Φ / 2 1Σ8 1# 2.ΕΦ / #8Ε Φ /. 18 2Σ#2 2.8ΕΦ /.2.Ε.Φ /. 18.8Σ#.8 2 = 5 + %5 % 7 %5 % ) %)= ) % % 5% =&< =%) ))% & ( & %: %4)= &5 64 ) &94+: Ε %%Μ94+: Φ )%& %5 = % = = %Α7 : = 5% = )!%)&> %7% 8

81 57=&== = :& % %%)= %&& =%)= &% 9 Η % ) %)= +! >< && & 5=) 7 )) )+ )Α %5 % = % =%) =7 == & 0 Α & 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& Γ 0 Α > 7% 4) 5=%) &ΑΜ 9 9 2Ρ 9 9 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 4.Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ 4.Ο+%=& 9 2Ρ 4.Ο& Ρ 4.Ο & Α) Α) Ρ 4.Ο 3& Α) Α).Ρ & % Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ & % Ο+%=& Ρ & % Ο& &ΑΜ Ρ & % Ο & Α) Α) Ρ & % Ο 3& Α) Α) #Ρ %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & 9 9 2Ρ 9 2Ρ 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 2 %&& 1

82 84 = Α &9= &% # 6Μ) )0 Α 5% & < % & 9=? & 5Α & 0 Α 5% = &% # % & & 3& &65% Α) & )0 Α ) %Μ? & &% # 4Α %; &9= = %Μ) )! & < % % # 8) 9= & & ) & ; Ε4%Φ <? ; Ε4%Φ & ; Ε%Φ <? ; Ε%Φ Η % 2& 1& 2& #2& 2& & 2& & +% / % / % 2# 2# % % Ι%)Ι/ =)& Β 0 Η5 &>6Μ &,& ; &( &% < Α &)!4 Η5 %)6 &%9 >)% 4 &)Α) )0 Α> & 4) 7% 7 +% Η= Α %&& Α&> 5% 8) < % & = & < % 5Α %94+: ( & %: 7%4 %& %Η= %Μ 4 ( & % : Β && & 9= &)!%4 ( & %: &> 5% ) %4 % %& = &% =%)= 94+: &&%<& & 82

83 & ) ) Α % & 4 / & ; <? ; / # 81 # / ( & % : ( &/94+ : % Η +%. % Η +%. 2 # =)& 2 8.) # & & ) ) Α% & & Ε%Φ ; 7 % 2 /.2 / 4)6 % Σ1#82Σ.2 ( & % %) 7 Ε%Φ +. 6Μ>) Η +% 3& Ι Η +% 8 >4 % Η +% # 49%>) 94+: % Η +% 2. / 5Α Η +% 88 7/ 5Α Η +%.88 / %% 5Α % Η +% 7/ %% 5Α % Η +%. 4 %6 % 5%.Ρ# Ρ 2 =)& > #4 7 4)6 ( & % # &; 7 Α )!&< =5% &%4)6 %=! Η%)! &6Μ4 %6 4Α%&5% & & 7%&&& 5% = Α &%4 %6 =%&&= 7 & % 5% 3 %Μ(Α&& ( & 6Μ4 % %6 && %) ) )0 Α =< )= + ) > & &) = 8

84 +Ι)!> &))! & Α%9= &7 &Η & 4 = 7 9= & 0 ΑΓ%&< Α=) & 3& % %) 6Μ & 3& Ι6Μ =4 &% ; Α) % > = 4 % > =4) > & %) 67 %& 9%>)94+: =5 94+: = = 5 >)94+: 5Α %=7 Α) = = = %& 3& & & =?% Η% 6 7 % Α %6 5 ) % = = = 5Α %=7 %6 Α) &%5% %)= :!)!& % % % %),%& (%& ΛΛ2 & = Μ6 %)= 6,474,% %=& & % ) & = % 8

85 1= %)= 14%5 % 7 ) 4? ; &7 Β& & = =Β ) Φ < ) &!?7%= 5% =! Χ4& < = ), Φ&? Γ Μ Μ & )%7% ) % %)= = < 7 & & 5% < 7 & = & & 4 5 = < ) 8.

86 &. Φ Φ& &. Φ Φ& &. Φ Φ& 4 1 ) =9= < % &4) # & ; # & ) %4 1 4% # &.&4 & %6 4 1 %& & :&,% = &!,% + &!=)%= & &= 4824 =)!5,%=+ Γ% & & % 9= & < % & = = 6 7 >! & = = Τ+ ) 4) Τ+ 4 7)=,? =(4# && %37% 4 &74= 8

87 1 %5 % 4 &0% %5 %Α ))Α Η4>(Β& = 4== Η #2= = Η>#2)! 76 4 & %&& Η4>(4& % & )4&%&&4)) 67)%& Μ Λ Ι &)) # 9 &5&? = =! )%8 ) =:>+ = % Λ ;;, #;5Ν?Ν># &489 # & ) Α %% & %%? &, Φ& 8

88 2 4 # )! %5% % %& % & &&6 7 %) = %5 &4 & %)+ )Α Α Γ%Μ &&= % Β )=( % # )&%Α = 6 4% )%&= %4=)!&%Α Γ%& = Α& ) 4%:& 6 & )%<% Α=) % % % : ) Τ+! % Α Γ% = =% & %3 % &)!4%4 %)%%? %( %% ) %&& )% & % &Γ%& %Α 4% <%% = %)= %)%& & = ) % %)= % 4); )%& Α& & %&6 ) % :& : ) & )%& Α % &&=(!4%= Ι)Α:& %)= )&,&6 = ) Ι)Α Ι)Α Β )&=( % = & & & %)= &= )!,% ==4 =,% = 5 % 44, 4 = ( )! %% # & &,474,% % Η% %%)= &( ) = 8#

89 + ϑ #Κ ϑ>(,.#κ ϑ>(,.8κ ϑ>(,.2κ ϑ>(,.18κ ϑ>(,##κ ϑκ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2.κ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2#κ ϑ===2 Κ ϑ===28κ ϑ===21κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ===κ ϑ===.κ ϑ===κ % <%&& %:% <%&& % %% <:<>%&& % # 22 < (% 9=% ;% % > <& & %%%Ε><Φ 118 < (% 9=% ;% % ><Λ4< % %%%)%> <&4 % 22. < (% 9=% ;% % <7 # 7. 7 # % 22. < (% 9=% ;% % ><?% (%& )% #5% 22 < (% 9=% ;% % Λ % %%%% 22# Λ//=== %%/& / /& /& & Λ//=== %?% //=/%=,% %[ ΞΟΟ7 % Ξ#18#1 %? Ξ95Π; Λ//?Γ 222= /) / %Γ /%%& ) Λ//===? % = ) )%& /=? % /3 %/%%&%/ )%& / % % / %/5%)%& Λ//= %/= /Ν,, Λ//===& ) / / / Λ5%% %%/&%/.1 Λ//= %/= / Ο % )%& % Λ//%% % %%&/ Λ//=== )/ /22#/.#2. ) Λ//= %/= /(3Ο %% ΟΙ Λ//% %&/) /& / Λ//===% %/ %& Λ// %% %&/ /2212/28/8/ 228Ο1# #)Γ Λ//= %/= /,% )%& Λ//=== %%%&/& 8

90 ϑ===κ ϑ===#κ ϑ=== Κ ϑ===8κ ϑ===1κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ%κ ϑ%κ ϑ%.κ Λ//====.%/228/;5%/( & /= /:4ΟΟ><Ο,%&& % Λ//= %/= /7 # Λ//% %%&// /= %& Λ// )) %&/%/228//2/ %?)? / Λ//% %%&//% /) & & Λ//% %%&//% //3& Λ//===% %/% / = % & Λ//=== %&&& %=/ Λ//===.)&/ Λ//=== & % &%%&/ 88

91 4 4Λ5 %& % ϑ===2κ 4Λ % 7ϑ===2Κ# 4.Λ % 7ϑ===2Κ# 4Λ% %) ϑ===2.κ 4ΛΝ,,% 7ϑ===2Κ 4#Λ+& Νϑ===2Κ 4 Λ,%&,ϑ===2Κ8 48Λ,%&,ϑ===2Κ8 41Λ,%& (%& ΛΛ2ϑ===2Κ8 42Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ7 %838< )%& %ϑ===2#κ1 4.ΛΒΒ ϑ===2 Κ1 4Λ: 3 %%&,%ϑ #Κ2 4Λ3 %%&,%ϑ #Κ2 4#Λ< )%&37% ϑ===28κ 4 Λ% <? ϑ===21κ. 48Λ %% 3ϑ #Κ. 41Λ Ιϑ #Κ. 42Λ %% 838ϑ #Κ. 4Λ %% 3ϑ===2Κ 4 Λ %<? ϑ===κ 4.Λ %% #3#ϑ===2Κ 4Λ %%? # 4Λ7= %# 4#Λ & % 4 Λ4? 3& # ϑ #Κ8 48Λ94+:<? ϑ #Κ1 41Λ 4 :ϑ #Κ2 4.2Λ4) 7 %& ϑ===κ 4.Λ+ Α ϑ #Κ. 4.Λ,% 7 ϑ===.κ 4..Λ 4),% 4.Λ & &,% # 4.ΛΙ >)&%ϑ===κ 4.#Λ>< <? ϑ>(,.#κ8 4. Λ><Ι< Ι9> 8 4.8Λ><Ι< Ι9> % 1 4.1Λ>< %&& %ϑ===κ1 42Λ><,> 7> 1 4Λ><,> 7> %.2 4Λ><<:>.2 4.Λ><<:> %.2 4Λ><+4Ν>. 4Λ><+4Ν> %. 4#Λ>< ϑ>(,.2κ. 4 Λ>< 3 %ϑ>(,.2κ.. 48Λ><,> %ϑ>(,.2κ. 41Λ<? ϑ>(,##κ. 42Λ7.# 4Λ %%!? ϑ>(,.18κ. 4Λ94+: ϑ>(,.18κ.8 4.Λ<&4 % 4ϑ>(,.18Κ.8 81

92 4Λ<&4 % 7ϑ>(,.18Κ.1 4Λ<&4 % #ϑ>(,.18κ.1 4#Λ( & %:4ϑ>(,.18Κ2 4 Λ(: %ϑ>(,.18κ2 48Λ(: ϑ>(,.18κ2 41Λ7 #,%ϑ===#κ 4#2Λ7 #4 ϑ===#κ 4#Λ4%4 ϑ=== Κ 4#Λ4?+)?ϑ===8Κ8 4#.ΛΒ ) 4?ϑ===1Κ1 4#ΛΒ ) % ϑ===1κ2 4#Λ5= ϑ===2κ. 4##Λ,%%# 4# Λ & %)= ϑ===κ 4#8Λ &&1 4#1Λ%% % #2 4 2Λ4 Α && < # 4 Λ4 Α &&? < # 4 Λ4 Α && < # 4.Λ4 Α &&? < #. 4 Λ4 Α && & # 4 Λ4 Α && # ## 4 #Λ4 Α &&: 3 %%& %# 4 Λ : ) Λ!]4& ] Λ 8 482Λ4 =8 48Λ %5 %8 12

93 4 45=%)= = &< % && % % = 4 %))= &&Α = %Η 4= 4) 6& =7 = 5 )!= %,/,ΠΠ 4=5)! Ι)Α 5= =5 % =( % Α= & = 44% 4%%)= % & Ε Φ 65% &4% 4= % && 5)!9!<%% & % )&4= = 6Η% ( % Α && % = =>< &!(! 3 4= 6 & ) Α % )! = 1

94 =& 4. = & = & ))! &(& 4 ) 5 % 0 & & =!< % %5%!><4 65%,%. 0 &!5%% #5 7 4%% 6.44,== 4; ; % && 9=? %% % % 4 = &6 : ) = %& %Λ&%% % %& &( )! =Α %=&( )!3 & & ) 1

95 Λ0 4(( (( )%)= &% < % &%5% & > & 4=((&< %(! )%& > % 7%)Α 5)! 4 = +3 ) %&& % 7%)Α %)3= %&& % )% %&& %&< % 5% = Ι % & 5% #7 %) %Λ Ο.,ΠΘ )) 4 ;5Χ/ 4/ # #Ρ 4 4) 4) #0 5Ν?# /),% 7 )!Γ= < = % )4)6 ( & ) %= >)== %Ι %)=& 3& 4 ) )%7( & % && % % ;2 )!,45+, ;)!,474, 4#7%3 7%3 ) )%)= & 3% <,% =(( 7%3 ) %&& %4 3 >%7%)Α 4=7%3 % & )!% <,% Λ Ο.,ΠΘ? #1 4 5Ν?# 1.

96 4 #5 #5 % &&& #? ) %)= &6 Α& 6 %6 = #5 = &( % Α%)= Ι)Α 4 5% %=&( 4 5% > = = &7 %6 7& < = %)= =( )%7 )%%)= & )%( 694+: & 5% = 7 )%( =Α %% ( % % %6 & %6 ) %!)= # > # 1

97 4 74 )%& 4) 4%Α =>! &4 = && %)= Τ+ & = (!Γ = 9 &%23& %3& %3& =4) 01/2 #34# #!9 )5# ## / Χ Σ 844Τ 45&ΦΦ&Φ Γ %& ((2 &ΕΕΒ Φ: 2%Β0 6 0 / , )68, 0, )6 0Π 68Φ 20 Π 6 02/:Π 6Φ5 20 2/:Π 6 02 :Π :Π 6 0 )640 )6 0,)6ΒΦ0,)6 0)()640 )()6 0) %6 5ΦΒ35Φ34Φ0 ) % %6 0% 68ΧΕΒ0 % 6 0, )%)% 6 4Β80, )%)% 6 0% Ν )2630 % Ν )26 0 )% 635ΧΦ0 )% 6 0 )% 6440 )% 6 0( 2 ) 6 Τ38+Τ0 ( 2 ) 6 0 %6 0 8ΧΒ6 0%2)6 0 ), )683Β, 0 ), )6 0 68Β4Υ3Χ40 6 0(268Ε+440 (26 0%( 6 0 %( 6 06Ε /) %6Ε380 2/) %6 02/)()% 6Φ0 2/)()% 6 0%)6 <0 %)6 0 2)(26Β&8&40 2)(26 02) ) %630 2) ) %6 0 )%)(2630 )%)(26 0 %2)6 0) 6 0()683Φ80 ()6 0)()640 )()6 0) 6845Χ0 ) 6 0 ) )( 6ΒΧ 0 ) )( 6 0%%2) 2) %%2) 2)2 6 0) ) ) ) ) )2)% 683Φ80 )2)% 6 0 )2)% 640 )2)% 6 0 ) 6 Ε0 ) 6 0%) 684Ε 0 %) ΧΒ

98 4,,45+,< # & & 2. > # & & 2. > # 1#

99 & & 2. > # # & & 2. > # 1

100 4 0% = %)= )%& Α< & 2 = Ιϑ ; 9;= %= 9;= %= < 09;=6 %=< 2 = + ;+ Ιϑ ; ; %= 9;=+ + ;+ %=< < 09;=6 %= %= %= 9;= %= & %=< %= 9;= ; %= 9;=+ + ; %= 9;= %;+ ;+ + ( 9;= %=3+ %=8 %=3 9;=+ ;+ %;+ + ( 18

101 %=8 9;=+ ; Α 3+ %; Α %=< %=3 %=< %=8 %=3 %=8 ; ; ; ; ; ; 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= < 09;=6 9;=< %=< 9;=< < 09;=6 %=< %=< %=< 11

102 >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %= Ιϑ Ιϑ Ιϑ?;;Ιϑ % 9;=2 = 2 =+ + ;+ Ιϑ 2 = 2 = = = + ; %= ;= Ι ϑ Ι ϑ %?;;Ι ϑ = %= = %= = = = = 9 ; %2 %2 %2 %2 Ιϑ ; = + ; ; ; + ; Η%./% < #9; #+ #./% Κ# Α 22

103 %2 %2 %2 %2 Ρ9 % %2, 6 4 ;,Ι%2,ϑ %2; ; %= %(2 #:% # %;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α./% < #9;.#+ #./% Κ# Α % 2 %2 2./% < #9; #+ #./% Κ# Α %(2 #%#? %, /(#ΚΚΚΚ# Α Β+ 4 0 ΑΑ? % Ι ϑ Ι ϑ %9 Ι ϑ Ι ϑ % Ι ϑ Ι ϑμ#=8χβ# %Ι ϑ ;2; %Ι ϑ Ρ %Ι ϑ%? % 2

104 %; / /(#:% # Α 38 %;, /+ / Α Ε ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 %; Ρ(? 2 %;, /+ / Α Β %; %; Α 3 2 = 9;= 2 =9;= %; %9 / /( (, /+ / ( /(#? # (, / Α #? # + / Α #? # Α Ε ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Β ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Φ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 8 ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 3 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 % / /(, / Α Α 3+ / Α Α Χ ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α Α Ε ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 2

105 , / Α Α3+ / Α ΑΒ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α ΑΦ ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2, / Α Α3+ / Α Α8 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 4?;; ; 4 0 ΑΑ Ι ϑμ %Ι ϑ ;= 9 ; % %2 %%2 %2 %%2 Ιϑ %; % ;= 5ΕΕΒ ; 444./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α 2.

106 % % % Η% %%2 % %2 %%2 % %2 Ρ9 % %%2, 6 4 %; Ι%%2,ϑ %%2%; % %; % > #.9!;# ; =%./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %./% < #9; ;.#+ #./% Κ# Α % 2 %%2 2./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α ;. ; 72, ; # :% # / % /( ; ;; %, / Α ; + / Α ; ΑΕ ;; ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 ;; Ρ(? 2 ;; %, / Α ; + / Α ; Α Β ;; ;; % %, 4+ / Α ; Α ; Α #)# Α ; Α 3 Α %, / Α ; Α 8 Υ ;; Α 3+ % 9; = (.9!; ΑΑ 2

107 Ι ϑ Ρ ΛΛ % Ι ϑ / =9;= ;;+ ;+ Ι /ϑ+ Ι /ϑ 2 =9;= ;;+ ;+ + 4 ; Α 8. >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %=? 2; % 9;=2 = 2 =+ ;+ %;+ + ( 2 = 2 = = = ; %= ;=%; Ρ Μ#=8ΧΒ# % =8ΧΒ; %%;22 = 9;= = ;#=8ΧΒ# ;2 ( = = %= = = = 2

108 ;= ;= %=? 2; ; % = 9 ;? 2 Ιϑ ;? 2; ; & 2; 2,, 9 22% Σ Π Π / 4 Π %+ % 9 22% %9 22%+ % 9;9 22% < < 4,< )3 <? (; 4 Μ72, % Μ72,?( 2 ( ; ) +, ( / 3Ε ( 2(( Ιϑ ( 27 < = ; ; ;? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ;./% < #9; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % ; < 3Β 8 ; 2#

109 ?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε ( Ρ ΛΛ Μ#=8ΧΒ# ΛΛ ;?Ι38ϑ Λ 4/3( 85,Ιϑ ( 27 < ( 27 <; (( 27 < Ρ %=( 27 < %=; 9 22%? 9 2 ; < Ρ ΛΛ Ρ 4 Σ %9 22% %9;9 22%;? Σ %9 22%+ 9 22% < Μ72, %9;Μ72,;? <Μ72,?% % % Ρ %%;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α %?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε Ιϑ ( 27 <? 2; %; Ιϑ ( 2 %;? (!) ) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/ ( 2(( 4 ( 27 < Ι3ΧΦ5Βϑ ( 27 < Ρ 2 Α 9;)= ( 2(( 4 Π 4 Π 0 %; < ) 3 ΠΑΑ 9;)= Π 0 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠϑ 7 <)= Π 38 ( 27 <Ι38ϑ ( 2Ι38ϑ Λ 4/4 Ο ( 2Ι3Φϑ Λ 4/3( 7 <) 2 Π 6 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠ Α 3ϑ ( 2(( Α %; < ) 3 2 2

110 7 <) 2 Π 4 Π 0 %; < ) 3Β ΠΑΑ ( 27 <ΙΠ Α ( 2((ϑ ( 2ΙΠ Α 3Βϑ ( 2(( Α %; < ) 3Β (!).) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/Β4 ΧΒ ( 27 < 2 Α 5 Υ 2; 4, 9 22% 9 22% 9 22% ), 9 22% , % ), 9 22% Β 2; ΑΑ Σ %9 22%+ 9 22% % 9 22% Ρ 4 ΛΛ % 9;9 22% Ρ 4 % 9;9 22% ) %9 22% Υ 3444 ) % 9 22% ) 9 22% Π Α ) Π 3Χ Π 6 Π / ΛΛ 2; 6 3Χ Π / Π Π 0 Π ΛΛ 2; 6 3Χ Π Π % 9;9 22% %9 22% % 9 22% 9 22% < Μ72, <,< ( Μ72, 4 % Μ72, )3 Μ72, ) % Μ72, 8 < Μ72, ) % Μ72, 6 8,< Μ72, ) % Μ72, 0 4 ( < <ΑΑ,< ΛΛ,< 6 4 <? <? Υ,< Α Μ72, ς % Μ72, ΑΑ,<,<,<ΑΑ ( (; ΑΑ % Μ72, Μ72, %9;9 22% Ιϑ %; %; ΙΒϑ Λ 4/(( 00 8Β Ο %; ΙΕϑ Λ 4/(( 00 3Χ Ο 28

111 %; ΙΧϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι ϑ Λ 4/(( %9;Μ72, Ιϑ %; %; Ι8ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; ΙΦϑ Λ 4/((, 72; 2; 72 2 Ιϑ Σ Ιϑ Π ΙΦϑ Π Ι4ϑ Π Π Ι3ϑ Π / Π Ι8ϑ Π Π < < <,< <? <? ( (;? 2 ;= % %;? 2 % Ιϑ %;? 2; %; 21

112 ;= %; % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %;! =./% < #9; ; #+ #!./% Κ# Α./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α? 2; ; %;?;? %; < ; < % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ιϑ ; %;?; %; < ; % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α % ;;72, %=%; ><, 9;= 2 = 2 = = = 2

113 ;= %= 9;=2 = 2 =+ + ; 2 = 2 = = = + ; %= ;=; %= %= ;= 9 ;? 2 %;; Ιϑ %;? 2; %; ;= ; ; ;? 2 ; %; Ι3ΒΧ4ϑ %;? 2; %;+ %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % %; < 3ΒΧ4 %; %;; %; ; =%; + %;;./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %

114 = ; Ιϑ ;? 2; ; = + ; ; ; ; Ι3ΒΧ4ϑ ;? 2; ;+ ; + + ;! =./% < #9; #+ #! =./% Κ# Α? 2; %; + %;; ; < %; < ;?%;? ( 9; %;;;./% < #9; #+ #./% Κ# Α? 2 ( 9; %;; 9;= %= & 2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= =?;; % % < 0 6 ;2 # & ;2;?;;

115 < 0 6 %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 % Ν./%Γ2, /%Γ2% ΧΒ,ΧΒ ;2; %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 < 0 6 /%Γ2%./%Γ2,,ΧΒ ΧΒ < 0 6 ;2 %2 % %, + +, %, % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % %2 %, 4+ % Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% %; Ν % ;2 %; Ιϑ % Μ;2#0Μ:%2:6# %( : /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0%( : 6# Α /%Γ2% %( /%Γ2% :( /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0 :( 6# Α /%Γ2%.

116 : /%Γ2%Π2%Θ %+ Φ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %( 344 ΟΟ %( 334 ΟΟ %( 388 ΟΟ %( 3ΒΒ 9!)9 =8ΧΒ Φ83 ) = ;(./?( ( %( 8:2/:(2:2:2 Β ) 2/ (2 2,+ ( (2 2, 2/ (2 2,& / 7 <? (2 2, 4 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:(2:2:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% ) 9!)9 =8ΧΒ 583 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% :::%6# Α /%Γ2% % :::% /%Γ2% % :::% 4 8:2/:% :::,:2 Β ) 9!)9 =8ΧΒ 5833 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:% :::,:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% 3 :% :::Ν:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:% :::Ν:( 6# Α /%Γ2% ((:(::(:% /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(::(:% 6# Α /%Γ2% ((:(:%::,2:( /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(:%::,2:( 6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:(2: :% :::6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2% 4 0 2:(:(2: :% ::: ΑΑ ((:(:(:(2Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0((:(:(:(2Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%

117 2:(:% ) 2/ Ν ( ( 4 Λ 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:% 6# Α /%Γ2% %: :(2:2:::( ) ( % (2 2, /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 %: :(2:2:::( 6# Α /%Γ2% % : : :2,:2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2,:2 3 Α 3+ 2 % 2:(2: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2,:2 36# Α /%Γ2% % : : :2%: :2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2%: :2 3 Α 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2%: :2 36# Α /%Γ2% (2:2,::( ) (2 (, %( & (2:2,::( 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:2,::( 6# Α /%Γ2% (2:2,::( /%Γ2% (2:2,::( 4 2,:% :(2:( :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#02,:% :(2:( :( 6# Α /%Γ2% :5/5: (:( ) 9!)9 =8ΧΒ 5Β38, %( & :5/5: (:( 4 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :5/5: (:( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( ) ( (2 %% %2 % /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:%% :( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( /%Γ2% (2:%% :( 3 (2:%:(:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:(:((6# Α /%Γ2% (2:%: :(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+

118 /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%: :((6# Α /%Γ2% (2:%:%:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:%:((6# Α /%Γ2% (2:%:,2:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:,2:((6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :%2:%:( 6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2% :%2:%:( 3 %: : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0%: : (:%:( 6# Α /%Γ2% %: : (:%:( /%Γ2% %: : (:%:( 3 %: : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0%: : 6# Α /%Γ2% %: : /%Γ2% %: : 8ΕΕ : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: (:%:( 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2% : (:%:( 3 #

119 :%%% :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:%%% :( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 : :%:%:( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2% : :%:%:( 3 :(2 ) 79+ ; <+ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ Μ;2#0 :(26# Α /%Γ2% :(: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :(: :( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: % :%:( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2% : % :%:( 3 :% 2 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0:% 2 6# Α /%Γ2% (: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0(: 6# Α /%Γ2% 2 /:(( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#02 /:(( 6# Α /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2:: (:%:( 6# Α

120 /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2% 2:: (:%:( 3 2:2%::%:%:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:%:( 6# Α /%Γ2% 2:2%::%:,2:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:,2:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2 : (:%:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2% 2 : (:%:( 3 2: : : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#02: : : 6# Α /%Γ2% 2: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#0 2:6# Α /%Γ2% ( /:(2::( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0( /:(2::( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β 8

121 Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 1

122 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 2

123 Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( 3 ΟΟ : :%2:%:( 3 :: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:: :( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0, 2: :( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%, 2: :( 3 2 :::% :, :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2 #02 :::% :, :( 6# Α /%Γ2% 2/:,:%:% :2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:,:%:% :26# Α /%Γ2% 2/:, :%:2,:2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:, :%:2,:26# Α /%Γ2% 8:2/:2: : Ν /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : Ν6# Α /%Γ2% 8:2/:2: : /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : 6# Α /%Γ2% 2::(2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02::(26# Α /%Γ2% 2/::(2:,((

124 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/::(2:,(( 6# Α /%Γ2% %;; Ιϑ %% % ;2#0% :%2:6# % :%2:: /%Γ2%%!.%% % ;2#0% :%2:: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %: :2:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0%: :2:( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02: : %:2 36# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2% 2: : %: : %:2%:% /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %:2%:%6# Α /%Γ2% : %:2%:% /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ : :2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0: :2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ %:(Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0%:(Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,2: Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+

125 /%Γ2% 7/ (( % ;2#0,2: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% Φ ΟΟ : %:2%:% Β ΟΟ : %:2%:% Ε : %: : :( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 : %: : :( 6# Α /%Γ2% : %: ::2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %: ::2 36# Α /%Γ2% : %:2%:% Χ % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0% : Ν: :2%: :2 36# Α /%Γ2% % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2% 4 0 % : Ν: :2%: :2 3 ΑΑ : %: Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+././ 2: : %:2 3 Α 3 % ;2#0 : %: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% 2:(: /:4: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:4: :2 36# Α /%Γ2% 2:(: /:3: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:3: :2 36# Α /%Γ2% :%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 :%:( 6# Α /%Γ2% :, %: /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 8 % ;2#0 :, %: 6# Α /%Γ2% % : :Μ%:2 8Χ /%Γ2%%.%%+.

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΣΗ.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΣΗ.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Περιοχή Γ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 178404 ΚΙ ΚΟΥΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190125 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 190125 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ (1) 2 167522 ΜΜ ΜΥΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 190128 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 190113 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα