! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&"

Transcript

1 ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%&

2 .! #/ )!(( ( (0! 1.!( ( !

3 ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %& 8.94+: 8.4) 7 %& 2..,%& %% %)+ %) 7 %) ;%) +.. ((%&..,% )%&..,%. &%% %< %% #.! &=%% %. &%% %8.> <& &%%%8.> <&< %%%%...><,%%%%%... % %%%%...< %% #5%!><.#.. %%...><?% (%&...94+:...<&4 %.8...<&4 %.1..( & %: 2...< % & 2...< % &!...7 #,% 7=5% Α. &9=. & < % % #5%. &% #

4 .4 = &.4 =94+:..4 =.4 = # 4%( &=% 77% 4= % >,%%2 (. 4% ) 5= +?%. : ) 5= +?%.5%5=,%% #%)= & & #%)= #Β #+6 Α8 #.=)8 #.%% % #2 #.>< #2 #.>< # #..><, #. #. #. #. & # #. & # # #..% %## #..3 %%&,%## #..,%34 5 +,%# #.4 #1 # & &#1 #%% % #1 #>< #1 #>< 2 #.><, # # & # # #.% %. # : ). # : ) 4%5 %. # : ) %5 % < # %)= < # + + 4% + %5 % 8 84 = 82 8) 9= &82 8) < % &82 8.) # &8 1= %)= 8. 14%5 %8. 1 %5 %8

5 2 4 8# =%)= % 1 4. = &1 4; 1 4((1. 4#7%31. 4 # )%& 1 4,,45+,< # 1# 4 0% = %)= 18 )%& Α<18 & 18 >< 22. >< 2 ><, 2 # & & 8 # 1 3 %%&# 2,45+,#2 7 #8 3 8 )%& Α<8 4% ) 8 4?8 5%4?88. 4?12 > 5=1 % ) <18 5% % <? 2?4?2 <?2.

6 %%)% 5 %( % =! 6 <& % (%% 5% & = 9 ( % = + )Α Α&6= %:< % 4 :4Α Χ&% && ) &%Α4)%+ )Α 5% 6 ) 6 5% & = :& 0 Α 5%! %= %)= > & && %>!! ) & &6 4 %%)= = = & &6 0 Α 5%! = :&&6 %0 Α5% &6 &! )) %& &= %& & # & 6 %& % = = % &( Ε57Φ %5% )5 & %&& # < &7&% Α %Γ % #=&= < %% #! &%% %& 4 7=0 Α= &=& &&) %)= % &Α)!4% )%&= =Η% % = ) = %)= :& % 4% )%& %& %)= )!&%Α= & % 9%% 9& )+3 7? &)4% = )!= 74= &)!) = 4) = 4%4= 9 7 #5% %& % = & %% %= 4%4=)% = & &%)= =) & & Α) )%& Α< %)= &(% =Α& )%& Α< < =& 0 Α %)= =& )% 7 ) %)= ) %=%!) % Α 4 = & = =%)%)= =7%)= Α %= Α

7 ! 5) %& %/ %& %%5%4% %=< % =% % Ι %)% %Ε ΙΦ % %,%&& %Ε,Φ = Ι/,1# =&Ι %118) 4) 1116))Β7 Η % = = 5Α!5 % & < =Χ =ϑκ 5 & 5%% ;=!& 7 &ΙΓ && =%%&& & %& % %%! Ε 3 Φ? Ε%&.%Φ 5% &6 & & ΙΓ && 6 ΙΓ %= = Β= %= %&&7 &6 Β= =Β && & % <%&& % :%Ε <:Φ= 5%%= = 2Λ4 5%,%Ε45,Φ <:)! 7 # #5% : 7 & 6 %&&7 5%% # %& % =7 Α 6 )!7 = ) =(% 4 ) # =,% )%& )! % % & ) ; (%& ) =.

8 # %& % :&5% %& &=>%5) )5) % % = &! & 4 =5% %&& % & 5% %& % ) )%& % 7 7)% #= Α 7% & Η= % % 7 %= Α%%%!)7 %& &=76 76 =4Α % :&% > = Ε %Φ Α& )%& % & % 6 7 %=)) &>)& 7 )) = )%& % 5% Α %& &=4 )5 >) & % 7 6 )%& % )) % 5%% #! 5% 6 ))&>) 5% 5 >) % == )) = Μ )%7) = ΕΦ >) 7 )!)7= 7 Ε7% Φ & %7 % & &(!) 7 % & 7! = %)% 4)% 5% = 4) %%&& =% 7( & Β& Μ ( & >) # Ι % 7 >)% 7 =9 # 7 4)%% 7( & ) % %) ΕΙΦ #

9 Ι &&3 ( & = ( & )% ) >)% 7( & &Α ( & Α Ι # (& ) & # 7 ) Ι% % &ΑΜ= =4= ) %&%)=Α 5% & )) 9% = % Γ 7 Γ&= =% 6Α % % 7 ) = %& % 69 % % % & 3& %6 & &5 =?% Β&= # )! &6 )) = & = %6> % )&&! % = &6 & )Α&7 ) &&7 & ;7 =5)! & )Α=! Γ%&3%)Ε Φ% #)! =&(% 7 Α ( & )%& % +&,%& 7( & )%& %& & ) & 49 4 & ))! ( )Α &>7( & =>7( = )%& Ε+& Φ=( Ε,%& Φ! # %&! #

10 , # # ( &%=Ν,, Ν; 3, 4= ( % % >% <!, 4= % 7 6& ) )!+& % &6 Γ ( = Γ=%; %! 0 Α )& & = &,%& (%& #,%& (%& ) =% )!= ;Μ5% %,%&. + # + # + ### 8

11 .,% )%& %/ )%& %0 ;& % Α 7! ( = 76 &&6Μ 76 = )%& )! =,% )%& % #= )%& % = 4=,% )%& %5% % Α4%) & &= > < )%& % 7% 6Μ= % %)) 7% & % % %&&( %7 % = &&6 %)) Α % = % /0,1, 2) 5% )%&7% 6Μ %)) Α) % %))9% 0 %)) = 49 %> % %! 0 Α )&<? = %))9 & )%&7% %))= &Β Β % >%9 %)) = %& %&

12 % % :&&6 7 =% % % % )%& % &7 %&; Α%& & % % #= % % Λ3 %%&,%,%34 5 +,% Ε,45+,Φ,%34 7? 4&,% Ε,474,Φ 3 %%&,% = )! Μ )%& %)) =Α,45+,,474,)!,% = %)!%Μ &,474, )),45+, 6 &> %) ΑΓ% > 5)! =,474,%4%! & (% % Μ3 %%&,%,45+, = 3 %%&,% 3 %%&,% =&5 : 3 %%&,%Ε:Φ)!%% ; 3 %%&,%ΕΦ)!% ) ; < 3 %%&,%Ε<Φ!5 )!;2 3 %%&,%ΕΦ ;%&!<! =& 5 ) %: 3 %%&,% =< && )3))3)3 (%%9 = =4 9 Ε+ Β%7 Φ=) =+Α))3 Α% : 3 %%&,%; Λ & 6 % &))1 # <4=14(4 & > # 5 =14 (4 & > # :&3 %%&%; && Α6 ΒΑ =: 3 %%&,%; & 3 %%& %; && Λ 6 94: &8 9&;: =%91:) ; 6Μ%1 (!7 && < 3 %%&%; 4 = & %= ; ; % Α 7; % Α 79 % ; 2

13 & ;6Μ % ; %7 && : 3 %%&%; (!7 && 3 %%&%; ==&Α : 3 %%&%; = <! ;,%34 5 +,% 7,45+,=7)% Α%& %3! <! < = %) = =< % % Α) 4) &&; & & Η,45+,%7% & && ) ΒΑ = 5,;%, 5)! % 76 %= & %)) = % Χ%))Ο% &7 %& =! < =5! Χ<%,%)) Χ< Ι Χ<%,%)) & %))9 7% Χ< Ι 4 %))&&;% 6& 3& %))&&7 & ΒΒ %=4 Μ= ; % Χ< Ι 2.5% 5% =& Χ Ο% Ο Ο) 9 5% =6Μ %)) &&(!Γ %))= Α ΧΟ )3 ΧΟ )3 (%%9 & =4 %9 &&+Α ΧΟ ))3 ΧΟ ))3 =6Μ %))) 9 &6Μ %)) &&= = & Χ% Ο% && &4 %))9%&Β Β >)% %))9 5 Χ% +) = &;%Χ% Ο% 4 Μ=)4 %)) 9%& %))9 4 %)) 9= ΧΟ)% Γ&) )=;%Χ% +) &;%ΧΟ)%,% %& 3 % =ϑ===28κ%&& & Γ% %= 7% %6Μ3 =,%Λ ΒΑ = %&& )4 %)) 76 5, = &6,%=% 4,4, ) 57)%&&6,%=% &Χ%))Ο% 7)% Α =4 5 Χ< Ι Χ<%,%)) & % %))2 % %; 9= 5% %)) = Χ 2 ΧΠ %)) % 7 ; )%ΧΟ )3 %)),%=%= &ΑΜ4,7 Α ΧΟ )3 ; ΧΟ ))3 = %=7 Α %)) ; ΧΟ ))3 Α% ΧΟ )3 ΧΟ ))3 = & )!% %)) 4 7 ; 4 Β= ) = %)); >)% % %!) %= %))9 %))9 = &Χ% Ο% Β 5 Χ<%,%)) ; 4,. &6,%=% 5&&7 %&)% Χ% Ο% Α =7)% %&;

14 4 = && = %))2 ) 5 Χ% +) =Χ% Ο% Α ; %Α., & ) )=7 ΧΟ)% %; Χ% +) =& ;2 & =)Α) 6 & %))9 = %)) 9= %))9 >)%% %))9 %= %))&;Θ ) %)) >)% % 2 2 >)% 2 2 2) #1# 0, :&=)) % % % %&&= Γ %)) 7% &&7?Α%=4 & =Α ;&7%8 )! %))&6=Α &! 6Μ;)! %))%= 6 <% ) 4 & % % &7! #Ρ 7 &5Α,% % %6 Η 7 %&% =Η% =& %& % %6 % 6; %% && Α%&,%& (%& && #376 )!+& & )!,%& & 8)!,%& (%& ΛΛ2 #)!,%& (%& ΛΛ.)!,%& (%& ΛΛ =%Γ= Α)76 )!, & 6= Α))!, & =6 %6 Ι % % % %% % 6 %6 )3 = 4) 7 % ) # =)!< % ) % Η=& % % % < 7 % 7 5% %6 & %6 % = & 6

15 5 (& 2. 4 &6% <? <?.? & % = & )&Γ&7>)Β& % <? % %&&)) ; % =Α <? % 7 % <? % %6 <? = && <? % %6 Α Α %% <? Α %% <? 7 7 %% <? %6 %6 3 4% %6 Ο939 Ο#3# Ο,7 Ο939= =6Μ )%& 76 &ΑΜ= #3 76 )%& )%& Ο % Α%&< )%& % &% Ο376 % Ο83876 < )%& % Ι%%&&= % %6! %& %% %=93976 %% & 5)!, 5 Α > #.?0 #1# > #?0,1, > #.

16 48 %% %= Ι % %6 4 7, >)% >)% %= % 7 =% % Β = &7 Β)%) =8387% %%? #1# >%6 = )!376 77%<? Ε,Φ = & 4 + >))! %& 9397% 4 %83876 ) = 9397% )!<? % Ο#3#7% =# & %%!& %% /%# & %%

17 %% 74.&67 %= <? 9397= <? #3#7= Σ# & %Σ9 & 7<?.= ( % & 5? 1 6 %% % Ο, &% & = %%< )%& %% 7 % %7 %%? %% %& = %6 4) %% =Α )!+& & = #3# #38 83#838 %6 %% & #3# % =#38=83# %%838 % 838 % 6 ) %6 6Μ )= 838 % =& &838 =83=38 %6 % 3 %6 6Μ76 )!,%& &,%& (%& )!(%& ΛΛ6Μ=)!+& 76 )!(%& ΛΛ 6ΜΝ>)!(%& ΛΛ2 %=%6Μ Τ> 6ΜΝ> Η %Γ %% ) )7% 6Μ6 7= %>)37= % 6 / )!+& & /8 )!,%& & =Β 7= %3 )4 = == &4 = %Β Α= #%= % %%? )! %% %% % &<? = = )! % % 7= %& %6 &7= %)! %% % )= %4=Β&= %6 = )%& % %% Α & = )! % 7= %& %5Α & % % 6)!Γ %% 7= % %)! & 4 % 47 = & % % <? 6 %6 4% & %6! & % %&&6Μ< )%& % 6 3 Ο93976 Ο376 &7( ) 7 & %%Ο838 %6 == %6 7 )!>%& 7= %= %6 6 %6 %6 %4)! )%& % 7

18 #?0 47= %6 %6 & )!Γ %Γ %% 7= %6 =Μ %6 &7 &%Μ %6 %&<? 6 )%& %!7= %>) = & %6 %&& 7= % &7 &/0 #

19 & #=>)=+ +2+ %6 6 )7 +2) =Α7 %6 )+2+) 6 >)7 %% %& %% )+ %&! = 7= %)!%=6Μ>) = & Χ& 3Ο&Ο)Ο) & && &=% 7 & % & ; =. 7+ & 3& 6ΜΧ& 3Ο&Ο)Ο) & &&6Μ & = ;2 6+ Γ= & 3& 7 7) )7+! 3 =4%>) %<&>) +%<&>) ; & % >) % = %)%+ )! = Α %<&>) % %<&>) = &Α + Α+%<&>) 6% >) + +2+Α=6 +%<&>) + 6 % %>) Ε >Φ >6 7 >) ) >& =7)%= Μ 7 >)5)! && %<&>) +%<&>) + && %& ;%Χ& 3Ο&Ο)Ο) & 5) & ;%=%<& >)=+! Χ) &Ο& )Χ) &Ο& & 6 &Γ&>)7 >) == Χ) &Ο& = %>)+%<& >)=+!Χ%Ο&Ο Ο& )4 &. & % & % )%& %)!&% 7 6=%77 >) ) )%& %% 6 )%& % %7 = =4% & & ΕΦ & ΕΦ & )%& % )! 76 = % <? 4 % % )%& % %< )%& % 376 %83876 ==Η )! ) % = 5 & )%& %)!7 6 = =,%& (%& == =%Μ& 3& 4 >) %=4)6 7% 4 4) =%) Ι & 7 %= %&&!

20 & &%%;&6 % &!Α 5 =.7 %&.94+: #ΑΜ = 5%,%+?Ε5,+Φ9=% 4 %+?Ε94+Φ &5,+=5% 5) % 7 %&= 94+= =7 %&94+: )Η94+: & > = 7??% Ε>7Φ 7?%Μ & &&&Λ )%Ο%Ο 7 Ο)Ο 7 ΟΟ? 7 Χ)%Ο%Ο 7&(! & =;9 = &Χ Ο)Ο )!94+>) % % 94+: >)6=%;9 &>) ;9 &>) ; Β= =!7 94+:<? >7 Α%&94+:<? &694+:<? 4894+:<? = 5,+94+ :!94+: 9%5,+94+: 7= =Α <? %&5,+7 %& % %& & 7 =Α <? )%& % 94+:<? %7 %=% 94+:<? =)! % % &3%) =&%Μ7 ) 94+: = %= %=4 7,& 94+:<?. %4=)!< % %6 & & #, %?& %7=)! < %%,% %6 %,)!< %%,% %6 6 & &, %?. =, %?& 4 4? 3& 9 & & %( %( % =& &7=, %? & % % & 5 14= > #45 > # 94+:<? >7 Β >7 )!>) %7))Ε7Φ >7 %% Α % )! >7 = 8

21 , Β % < 2 > # 94+:<? #= & & )%& %Ε Φ % =6&7 %& % Β )%& % 6 = <& & % )%& %! 43 # = = 4% 3 & =94+: %&<? %&<? 8 % % & =.Α 94+:<? 1= 4 :&Ε4:Φ & =4 : Α)(!5%% 4 :&7 #4 : & Χ &?% % % &%&Χ % %= &Χ 3?% :&&%& 7 = & = =94+:<? 2= 94+:<? = ( 4?% 94+: 4 7? &&;23(( 94+: %&<?.= &3 % % = %= & % % 1

22 Β )%& % & 94+:<? 1 Χ 3?% ) 7)! 4,%& % % 7& 7 = = =Χ &?% %= 4 : % >)%94+: ) 64&4) 4 : % % 4: =)%%2 9 & Χ &?% )% = 5,+94+: %= %94+:<? Ι % 6&Χ % )% = 94+:<? = Χ &?% %= %7 Χ 3?% =% 9 %7 % & = & 6 Γ ) 7)!% % & ) % ) )=. 5&0& < > #.4) 7 %& 4.2= 7 7 %& 7 %& (%%94+ : 6 & % % % 94+: <? % & %= 2

23 && )%& %=7<? 7&& 6 3 = & & #.. = =? 3 %6 %6 = Ι %% %% )% %%? 3 & #. %% )%& %= %% <? %% % %% % &(,% %% 4 4. <? &(,% %% = >) + +2+)! Β&= ) %% % % Χ%Ο% Ο && = =%%! %% <? &&4 &Χ%Ο% Ο = =5 Χ,%7% +& Χ,%7%,%& && =838=376 )%& %))9 5!% %)) % )%& & 7= % &)&..,%& %% 5%Γ94+: &7 %&,% &794+: &,% 7.7 &;2)%%&7&& ; 3 & (%& % :&&,% 94+:&= )!%& %%7? 7? 3 & ;232.9&,% ?)% :% & %%7?=%& 7?7?)% =%7?)%&=! )! 7? %& 6 %7?)% :&7? %& % % & %,%& %%7?% 7 Λ % 94+:7?)%Λ

24 7? 7)%=!%7)% )! %= &&7? & %%7? % 7?)% =) & %%7? %)+ # ) %)+7 =Γ= %)+%%) =( = 6 =& &Χ %)Ο +) Α )! & && 3& % % Α&%! = && ΧΟ %) 3 %) ΛΛ ΛΛ%) & Γ6 %) %6Μ %& % ) % & %6> )= :4%= 7 %)! 7 %) 7 %) % &)!&%Α& Α(%< 6 % Α =Λ = Μ! %=! 94+:<?!)& 7 %&% %&& =( & Ε5%Φ!( Ε Φ 6 = Μ,%& (%& ΛΛ2== 7))!+&,%& & 8 ;%=! 4 % %=,45+,,474,=! 4 % = 8 838< )%& % = ΧΟ )3 )6Μ < )%& % %)) 6 & 3& ; 7 %) &Χ %)Ο ## ;%) 434 # = =< = %)== 6 %= & 7 6 %)&4 & 7 %) = &3%))!,%& (%& ΛΛΛΛ %) ΛΛ= ΛΛ % &3%)&6,474,% % %) Μ7 3 = % 6&7 3%)=

25 Χ %!)&7 &3%)% %&& 838< )%& %= %)! Χ %)Ο )! %) )! 3%)88 %) =;22 2 Α + +) Α )!4 %6 %74 %6 % Β&=% =6Μ%7)) Ε7Φ,%7))Ε,7Φ!)4Μ&=& 3& 7 % %=%)!7 %&%&5,+ )!7 %&%&94+ ) %/ =Χ0& > #. ((%& ((%& =& ),% )%& )!.,% )%&,% )%& = 7Α,%.

26 = 5%%=>& 5% 4% %= &,% %&& 6 = %=4% )! % )!: = < &5% &)Α = %< < 6 < & & & = =&! (! 9= %% %= < % < &,% & 3 = < %,, & & && ; & ) Α%4 < (!5% & Γ,%&( &%& Α)=,% )%& )! #5% Λ Ε& Φ.Ε. Φ 0 &Ε Φ % Ε& Φ )! % #5% %=% ( (%& #& )=. )!&%Α % & ) 5 %% 0 & %(& 4 = (%& = 7 )!=,% %,% Ι %%Γ.,%,% ),% % =4%& Α))& 77%3 Γ&4%& &9 & 4%& %= 6Μ4% &%%4%& & 4%& &&%%4%&= Α& =Α&& 4%%&, = &%%4%& )!Γ< 4%& = 4%&)! < Α5 )& 4%&& 4%& = =&&)4%&Α &&)4%& = )%& % &= )!4%< = & < 4%& &4%& = )%& %!, 7Ι)) 6Μ

27 & %<& & )! &, 4..,% 5%< Ε Φ 4% < Ε Φ %= < Ε #.# #. Φ &Β= < & #.#) 4%&Ε7%3Φ )%& %4%& ><< )%& % =. %% % > &)&? #4 & < )%& %!= & 5%< >< )= & < = % ) =4 >< & 5%< )== & >< =&! 4. = 5%< %= & >< &< % =Β& & = & >< %& >< = >< %% %=.

28 # >45? #4 #

29 . &%% %< % % #.! &= %% % 7& &%4%5% & = + &Ι & &7&+ &= % 7% =Α&Ι& && )Α 4) ) 4) & )Α 6 5% %% % %! % ; & & == & &% #,%5% )!. & % =&6!Α 5! =Η%=& & >: < % %% %= = Α %% % 7&Ι& & Γ%><,5 %Α 5 )! & 5)!7 %5 6 & 7! 5 =7&+ &= & % &7 %&& #%+ & % %= =%6 & & ) = 4 Ι& &4%! &! << ><7& &!><= %% % >< =& & =(!< %4%5% =><= %% 6!><, = & =! % = =&!>< %=>< ><><, 6&Ι %& %+?%= Α5 ) #

30 . &%% %.> <& &%%% ><=118% < (%Ε <(Φ= >(,.# % &? ) % Α << % % >< = ) =Α << % ==: :& %!>< % %% %! =Β& >< % %=%, 64) =Α << &,% 3 %% % &><, < % %% % :==ϑ>(,.#κ %&& %=,)!>< = = ) & )%% % ; => = 4.# 25? 2 + Η> =&&> % =%,%&& 67 & > % & > % %=%> % > &&, % 9&Ε, Φ &&> % >!& = && )=Α %%& = 25 Α 2ΑΒ5 Ε& 4..8> 6> % &> <? &7 > %&<? Ι< Ι9 )% > :> ><5 % && =Β, 9&&ΗΒ =Β)%ΥΥΒ>< Α Μ Β ><%% % Α %Β)%ΥΥΥΥ )) 8

31 , 25 Α 2ΑΒ5 > % Α ><5 % &&)% = %,%&&67 &7,%&&22 7 Ι. 25 &0 4.1? 5 )>< %ΒΑ, Ι< Ι9> &6> % =%&Α <? > 9 &Ι< Ι9>,> 7> )%6> % % %(%& %% % (!< %% # %5% %,> 7> 6! % % & %= 6 %&! Α 5! =!=. < % &!...42,> 7> 4,> 7> % # 25 Φ=5 = Ε& 1

32 # 25 Φ=5 = 4 % %)%&, %< <:> > Α=%&&% 9&& % < ==%)!& ) %><, < ><,=.. Β& Α,% = %% %)!< % = 5% Α%&, Α % 5% Α)!% && > % &= %&& =)!& ) % ><, ) 4Μ& % ) & %= & %&& %& &% ==, & % % )!Γ< % # 25 5=2< Ε& # 25 5=2< 9 <: )%+4Ν> +4Ν> Α % Β & Β 5% = = % >+Α 5% = ; % & = +4Ν> % Α = &<:>< %% %=Α=)!Γ )%< ><.2

33 && ><<& & ><=. ## 25 %! Ε& # 25 %! 9 &4 +4Ν &<: ) & 4:> %% <4>Ι;9> =% &4:> )% = & +4Ν> =4:<4>Ι;9 > &+4Ν> &4 & Β = > )44:<4>Ι;9> % &+4Ν> % & 4 & Β )%& %!>< &&>< <& &.> <&< %%%% ><= & 11#% <( >(,881% & &Η 22. = % <(! >(,.2) >(,.2= >(,881% %><&< %% =5% 4%% & % ϑ>(,.2κ Η >< &>< &><?% &&Η>< & )34 =7?%Μ %==; =&(%Α 4#><,>, <= )% &6&)34 >< 5 %Ε5ΦΛ & &>< =5 %>(,.2 5 % >(,881 5 % ΕΦΛ ( = =%&7? & >< &(! = 7? =7? = &7?.

34 3 %ΕΤΦΛ 3 %( = =&)34,>, % Α = =; = ) ==,>,%Ε,,ΦΛ,, 4,>, & (7%Μ 62,>, & %= ΕΦΛ 7 =%) &&%) Α%&?% %= 5= 7 )!( # %= >(,.18Θ><?% (%& )% #5%) &( = 7&>< 4 :?% <? Ε<ΦΛ <(Α >< )?% <? >(,.)(! # ) <<==? & %& <,% ) (! %?% <? % % 9&Ε &ΦΛ &&=&Γ&! >< 65= && % =& 3& ;#.= Α )% &&24 ==)Α9&&=Α +! && 7 & < =)!Γ< % && <& & Ε& & ΦΛ <& & & Β & % ==& =< Α%,%,% > Α% % (! #=>(,.1812,% > % = <& & =)Α=Α?% %% )Ε>,ΦΛ >, ) %0=7 )Α=Α =Α Α # 2 > + 4 &,>, & %><.

35 ) ) 3 % Α = 3 % )%& Α( % Α& & )34,%%% )Ε,>,ΦΛ ;>< &0 && 6 0,>,& %=64= 4%%5% %),>, &6 4%5% & &<&% 3 % Λ 5% &4) 3 % 7? 7? 6%))=Α 7?6Μ 3 %.7;% 7?3 4 3 % # 2 > =1 +..><,%%%%% ><, < >< = %>(,.2 =>< ) %%><, (!0 Α =>(,.2 <? ) > %Ε>Φ > > %Ε>>Φ % %ΕΦ %%?Ε7ΝΦ4 % )(% Ε4Φ><, & & = <? = > %%>> % %=% %%%%?..> % >> % > % 676 =Λ )%> %7% Η> % )%% % %& > %7% > %Α> %7% = & )Α = 5% %)4 > %7% 4 %>< & ) = >> % > %7% > &>> % & > %7% >> % Μ Α = = % & ) = 48> %>> % 4) &4 & ) )%(5 %Ε5Φ ΕΦ ( >< > %,%Ε>,Φ4 > %7% <? Ε<Φ <? > %=;22 > > %2 % %2 %%?2.4 % )(% 2..

36 #, % % % % 0>< & % % &%&, Β > % &4 & > %,% =%,% =%,%4,, &>,/,>, )&%&&6 & = &,94Ε, % 9 &Φ,94&& % = >,Α % ) %==; & &7 4 + % Ι9...%%? %%? & %&0&5)! 9& & % % & <? + &)! >,/,>, +Α + & %,%Ι % %)! 7 % Α=.

37 ..4 % )(% 4 % )(% =& Β > % > %,%= (? = &6 % :? ) )%>, % Α. % %%%% % %%%%=) % <(= =22#>(, ##% & & % 3 %% %ϑ>(,##κ ΗΒ (%&Λ ς? ΩΞς Ω +!)=%% & % %&&% %&& <? < % % <& % % )% % <? 41&6<? Ι % &&Σ& #. 5Φ 2 + # <? %=% % % %3 = )%& %!67 ΕΦ< <? ) % <? Ε&Φ ) = % %% 9 &4) <? = %%4 %= ) =& % &%% %% %&&.

38 (!7 %=4<? Ε Φ 4 6=(%& )Λ Ξς Ω Ξς ΩΛς Ω (%&=)!( 4 ) 7=(%& % Α;= = 5% %& <? Ε&Φ )%4 Ε Φ <? &=4% % % % 3 = %% %)!< %== &( %><= % ; ( Χ?% <? >< ;= )% 4& % )%& % 4Χ & %&?% <?,%,% >,% >,% > ><)! 7<& & &4Χ)& 6)!,% ) )%& %!&=,% # = & % 5Φ 42&= % )!5%< = )!4%< (!5%< =><?% <? 1#=,% #><,% > 12 4) & =!..< %% #5%!>< < %% #5%!><=% <( >(,.18Θ><?% (%& )% # 5% & Η 22 % & >(,.18 ( &4 %%94+: %= >< ϑ>(,.18κ.#

39 .. %% >(,.18=? )!( & 4 %< % %94+: );? & %&&=& % %) 3 & %% Λ:% 9% % % :%= % %? & & <: &Α( % 5%< %?? & #,%= &6 % & %Γ&& )Α!=9% % = )!? & & :! % & )Α=% <(& )% %=? &&56 =Α %? & 566 = :! %& )Α % % &:%&9% %&! %Ι = >< && %Ι & % 6 >)% %Ι = & & )Α%Ι= % =& %? %Ι9&ΕΙ9Φ& 0? & &Γ 0 +.,# 4 =? &Γ= %%!=?!<? =&)!? ) &94+: Α = %%,% ) &&)& 4%! =Ε 42Φ..><?% (%& %&5,+7? %&Α,% &94+: %,% =&< %=%) ><?% (%& % %..94+: 94+: Α 94+:<? 94+: ;%. & &94+:<? %94+ :994+:= = &< %6 ) %? 94+: =94+:<? Α.

40 5 Β % < 0 +.,#..<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6= &94+: & 94+:Β %&%<& & &>< % 6 = 94+: 4 : 3 =4%<4 Λ <44<47<44=&9% % <47& % ,# 4.<44 &=94+: 9 &>< )%<44 %&4) &94+: (%7Ε(Φ& & <44 &&;2 94+>) %Ε9> Φ <44 &6 % %&&94+>) %& %94+ : <? < : 6 & < %,% == <47 % ) : 4 %Ι9& %>< <477)!< %& % Ι9=&<47 )!%=%&< %%<44 &< %%<47 =94+: %Ι % 4 Ι9 %<47.8

41 # ,#...<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6 & % %=<& & >< &<& & )! 94+ :Η94+:=&&Ι)) & Β&&! 94+: <4%Ι % =%Ι 9&7 ΕΙ97Φ&><?% )!Γ94+:&%Ι 9&))ΕΙ9Φ?& ,# 4<4 3 =5 Λ<4#<4: = 5 6Μ ( )!<& & Ι)) = #7=7 %Μ <4#<4 & )!<44<47.1

42 ..( & %: %Μ94+: 6&< %) & ) >< = =<&4 % 3 )!( & %: Ε(:Φ=5 )!< %&9% %=& %Λ(:4 (:7 =&Ι9;(:7 & < % & Ι9)!Γ ( &; + < +.,# Ι (:4 =<Λ&(: %&(: 94+ : ) &94+:= ) )% &(: % (%7Ε(Φ94+>) %Ε9> Φ!7 (: % ) %? 9 4 )!( & %: ;8=1 (: ( %=&94+:<? ( = ΕΦ ΕΦ> ( Ε>Φ ( = & ( & > ( & ;2 +< +.,#, +< > +.,# Ι9(:7 )% &(: %<47 #7 %Μ...< % & =; & %Β& 6 & =Γ 94+: ><?%! =;: < % %% %)! >< = 5 Γ% > % 5 & 4 (% & % 5 & < % %!=!<, % = 6 & %% 2

43 ...< % &! & # ) = &4)& %,% ) &% %; )& 4 =& % Η & 9 &; & 9 & % & =% % )! &% ; & % & 7 #%(%& & =Γ & 694+: Α7 #%< &! %&& 4% %Ι7 #,% 6 3 %% % =Α & Α% Β5 %7 Β %&%% % 6=)% Λ! # ; =><?% <? = %& & )6< =ΒΑ=,% ) &Λ ; & ;%! # Β)%Α %&& = &! #...7 #,% 7 #,%=&Η 22.% <(>(,.8Θ7 # 7. 7 # % = = & %&% < %%Α %!3 %% %&6ϑ>(,.8Κ,% %Α;Β77 #,% = < &#Β= % 7 #4 4 4 Β4Β 21 Π/ #Β 6;2 #.! = =#7 Α =.7?7Α ) Β! =. # & 4 7? Α% % =%=7? &&;9 Α &7 #%Β)%= Β%=& Α Β5 % %7 )%)!=Λ Β)%! # 8Β = #7?7Α & Β)%Γ%=& Β = = 7Α & =7?%&;9 ))!!% 6Μ% 7?&ΑΜ4#2 Β 7 #;# # #2.

44 2 & 41 )!7Α ;23#8 23, 23., 2382= 7? 94+: (%7 ;2 94+>) %;.94+:<? ;8 %& & #

45 7=5% Α )!5% Α & % %Μ=7 &&5% Α &9= 4)!0 Α&< %= ) & < % 4)! =%Μ%=Ι & 5% %Μ % &% # ) )5% Α &9= &9= = ) )0 Α ΗΗ = ) = Β Α4 ) ) )% %Μ= = = && % %&& %&=%)= 5 Η &% &&= 5 )% Η >(,.2 % > % %><,5 Β7= Β = 4 ) % %= Β = <& & 6 Η= )%>Λ Φ9ΗΙ: 6 9 Ι 4 : 4 95Ι 4 5: 6 9 Ι 4 5Ι: : ϑ9: 6 ϑ94: 8 9ΚΦ94Η:Κ 4 ϑ94::; > 4 ) > Γ 4 ) % <& & >< Γ <& & %>< ( % /# > Α& )= = Η Α& ) 9&Η = =! %Μ) )0 Α 5% =4% ) % ; % 0 Α ΜΓ%>% ) )% % ; & = )%& %% 6Η Α>%% %= 0 Α &%=% +% 7 +% 6!>< && ) =>< && = &4 >)% %&& & % Η=% %&&% ; &>%>%= 6!4 = ) = >&& >%= 4 % ΑΗ% )%Η &6 = 6 Α%&< % %% % & < % +?&Ι % ==9=% +? Β& 7 = & )9= Α %7 %0 Α & )%& %&7 %& Η% %7 )! % & )) 7 %&% Α %Γ%4 + &= = &9= 4 Β% 4 6& 4!% >% Α Γ% ) )0 Α %Μ.

46 % ) & 6 % = )6Μ =Γ%Η = & < % % #5% =Α & 4 ) )!< % =94 = 4 7 % ) & & Α =Ι 6 & #7 %& %= 6Μ 4 7 % = >< 3 : 4 = & < % =..?% (%& % ><% & Α %%) &&= =? ==% Μ %Ι % = 69& %%&!!%? ) = % 94+: = 4 % %( & %: &( %4 % & % 4 %94+: & % & ;( & %: = 4 ( & 94+:=) 4 ( &=4 94+: % &&= && )!Γ? %=%4 ) Α 4 94+: 74 %= 94+( ><?% = ( & ( (: 4 =? % & Α!= &6 )) 64 % % %= &94+: % Γ% = )%& % ( & %: % % 94+: = 94+: %Μ Α )%& % 5 = Α )5% Α = 5 4 %. &% # 74 = # & & = & & & 94+: & & / %6.4 = & 6Μ4 )%& %Α & ==)!% 5% Α 4)6 & 5%% 4)6 Α = & & Λ Ο=ΟΟ& Ο& ΟΟΟ& Ο Ο& : Α % % %% 4 ( & (,%Ε74((Φ== %% % %% 74(( ( % # &6 %& %,%% 5% % 4%! 7 %) = =& % 5% %5% : &( & %% ΟΟΟ& Ο Ο& 7= %6 = ;%# & = & =7 7 & %%= )%& % 4 % % 7 <5%:? )%& % Ε5: Φ5: &=43

47 # ) 4 7 =! = &! Λ &Ο ΟΟ &Ο 5Α %&Ο ΟΟ &Ο &6Β&5% = &Ο Ο 22 &Ο #2222 % Β22/#2222 = ( % 1 1 Β )(> ( & > % Β= ( %1 1 4 >)4)!= Η& 7 >) %6Μ ; %% % %& %% ) % )Η% %4 >)%Μ=Α= %7& % %&! ; && 3Ο&Ο)Ο) & 7 &&4 >) Ο%ΟΟ? & & % =& & 4)%7 = % Ο%ΟΟ? 9 % & Ο%ΟΟ 7 &&4 >)%% Ο%ΟΟ? %)%& & 7 Ι,%,? =% %) Ο%ΟΟ? = %= %)% 4)%= = = Ο%ΟΟ? 9= &( 7 4)% %! Ο%ΟΟ )!& & & 3& ; Α =& 3& ; & % %>) )% Ο%ΟΟ =! )9 )% % Α& % 7 & & 3& ; Μ %Ο& 3Ο Ο%ΟΟ Ο& %&& 3& 6Μ= %& %7 = & )!ΒΑ % Η6Μ 4 % %6& 4 :Γ6Μ4 %= == 5 +%)64 = )%& %!=( % #=)! ) %)& 4 = 4%&&7 4 & & % %,45+, ; % % = 4)! %& % ) %6 > )= & %,%& (%& 4)!( 6,%& (%& 0 Α %=% %,%& (%& & 7 %)%,%& (%& ΛΛ2==.4 =94+: 4 =94+: ( 4 = 94+>) %Α& )%& % %94+: >) ==% Α ) 7 %) 7 % 94+: >)9&&94+ >) %= 94+:<? && % Α) % % %>) && > ( &! = Α && ( &=0 Α Μ% %Β& % & & )%& % 4 :&= = =& %6 % 4Ι..4 = 4 = )%& % %=&<? 9 & 6 & Ο? Α) %! 7 )%& %! %& % 4)! ; 0 Α &

48 = & 4 = ) Ο&ΟΟ ΒΑ ; ΑΜ>! ) 4 %( & > % 4 & =%Ο&Ο Ο& =ΒΑ = %&& < %<&>) %Ο&Ο Ο&& &+%<&>)5 %+%<&>) = = 5 %<&>) +%<&>))!&7 >) %<&.4 = ) %6 4)! )%& % 7 % %6 ΨΨ )%& % =Α7 %6 )7= Η % %) 7= %6 4)!% 7=4 = %%?! &&Ο? &Ο Ο #

49 4%( &=% 4%( &=% ) %& %)= )!&%Α= = %)= %Ι 4 Ι 4 Β && % 9, Α %)= & %&& & 9%& 22.! &= %4%!7 4 ) = & Μ4= %4% (& %% & &221= Α = &4%Α) ) = %& <, 9= :4<% %<%!%&& 4%( &=% Λ&7? & + )& 67% &4 %( &=% %=4 % 7?& )&+3 # ) ) = )!4% = 5 5= % % & ) 6 6 Γ4%4 % % & 5Α) 4 %( &=% )!= >% 5)! %= 4% ) 0& 4% Ι %%Γ 0% ))! = % & 6 = ( % Α &%Α 4= 64Μ& % %:!%<%% =

50 77% 4= 4%4 % && %& %)%76 Λ 4 7% >,%% 4 %&! 76 % %&&!) &) % %&&4 % % = 4 ;76 4 %6 =& ) 4 %) 4 Α (%&77% % = = 4 4? &&: & Γ4?& 5= 5= 4 % )& 7 &4 & %== 7 &)! 4 =%&? &!4? = 4? % 4? &5% 7 & = (% (! 4?7 &% Α & 4? %(% 4 )ΙΓ Β Α&6Α = Β Α 4# / %), 8

51 4?3 Β > &4? % 54?(% =4?5% %&& % %= Β 54?(% & %= Β % 4 Β Α % 6%&? & & = = 4 &Β % 4 =%Ι 4? 4 6% 4?! = & = Β Α )) =4#.%&Β! 6% 3&) /. &&=4 4 = %> &ΕΦ % ΕΦ Β 4?(% %&5%! = %&4 = % ΕΦ%% ΕΦ =Β 4? ΑΜ 4 = %, ΕΦ% %?ΕΦ Β 4?3 %, ΕΦ%& Γ4?& &= %Β!Α % % %, ΕΦ%)% 4))%,%5=ΕΦ %! ) 5= %+?%= % = = %9,%5=ΕΦ%& 1

52 4))%, ΕΦ%Ι 4?)%&& 4? %)%4) Λ >=%4% %& )% ))!&6+?% =&%&5= &7 6 &? ) =7 = &Β 4? = %& 4 7% >,%% <4 % =& Α) % : ) 3 =; & Β& 6 = & 6))=!, && %&& 6&64=)! ; % 9 & 7 < =Α &6 &6= 4) & = ) # 3&) / 5/. 2

53 7% > ΙΓ 4) > % )9 )! & &! 9 )= =% & = 4) > % )4)%& ) )! )7% 6 => 7% >? & )%%& ) 4 %) = 4 % 6 ) 6&&; % 4,%% %&,%% = = 6 = &4 % 6 = = % )%& % ( 5= %& %/76 4% = & 3 3 ) %& %! 9 & ) )) %& % % & 4 % )4 % )!= % ; %& % ) Α% %& % & %& %= )= & % 6 (= = ( 4 % ) %& % % %= % =7 ) = ( %& %=& ) 4=) 4)) & 7)%& Μ Λ!! # %& ( ) # %= 4 )&7 &=Α = % :> 4%6 ( ) = %& %&4 ; & %& %) %=+ %)! %& %4 = 9 6 %3 (%& 7 &= = %& % %Λ,,% # #+,% #( #+ ( + %./, &7 == ( 7 7=& 3 Α %& % ) 7 # ##( #) = 3 64&& %,%3& %& %) %=9 & )) %& % %& % &7 4? )) %& % 5%4?

54 . 4% ) Η 4 % & Τ+ & & 9 & 4% ) 3& & ; ΒΑ ) % ) = 4=Λ 01/2 #34# #()5#16 02 ( /2& # %& 2 2 % # % #2 %# & #3# & 72 #344#6 0) &2 #8# 6 0)%2 &2 # % # 6 0%% & #, # &, # %%:2# &,, ##6 0 &2 # # &, # ;#6 0 )( 6 0 &2 # 7# 6 0 &2 # <!7=.# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #%#6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #% #6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( %% (6 < 02 (6& Γ& ) % %&& 9 & Η 9 &4 %) < 0%% 6 4= < 4 % % % = ;Α 5= 72 5 % && &: = 56))%&4% = 4 < 0) 6 & &4 &2 & )% &&: )4%Ζ4 %%&&= % %& Α %& % = 6Β&=>) Β)) )!74 % 6>)= 4=6 & ) %& %4=)! < 0)%2 60%2 6 = 4=!% %&& 6> % Α&7 %%4==&: & =>4 % < 0%% 6 %& %4= 6 77% Α =77% < % 6 4 &

55 &,&! = ) )! % 9 &4=3 4 &,, &6 4== & 4) 77% Α)! 0 6< ΒΑ =7%! 4 &2% ; 4 & % ) & % = 2 % 7 &&& = & 02 (6 < ) % (! Γ 7% 4 &, = ;=< 7 & &: Μ 6 76 &4 &,%% < 0 ) ( 6 ;=< 4 77% 6 = %4= Α % ) )!=4 4 7 &! 4 & ) 0 )( 6< & 0 6< = > %0 6< 0 6< )! (&4 % &4 &2) 4 % 7! 4? 4? 4= = 6;.> &7 4? )&7 & 7% 7% > % 6;7 % 9% :...? = (%Α 7% > 4) && ) )! 0 6< ) =77% )!= ; <!7=. 7% =4= & = 5= +?% : ) =4% 5= 5=% && 5= ΙΓ ) =% )! Β 5= Ι )!; ; ΙΓ )! %&&: =% = 7%, %3<3) 5=% &&%5= 5=% Ι )! +?% > +?% =5= %= = % % = 5= ΙΓ +?% =+?% %& 34%%5= &6.

56 : ) =5 &: )? & 5 Β && 5= +?% &0%Α : ) Τ+ ΑΤ+ %)%%&; &5= & 7 ;&5=% 4 %+?% 4 %+?%==5= % 5%5= 5= &!% ) & =<? )! 4 %+?% 4 %% % 5= ; % % %=5= % %Ε2 2Φ (! 5= 6;)= 3! = % > %&& 01/2 #34# #()5#16 0,< /2& # %& 2 2 % # &: #( :%# &: #( :%#6 0 & #Α # &: #( :%# &: #( :%# % & #Α # &:/ #ΒΧ4%/# &: #4%/# &: #84%/# &: #84%/#6 0 2 % 6 0,<6 :&&&0% 6 &! & =4% > % > ) 4/ (4Ε444, 4/ (4Ε444Ε 4/ (4Φ4448 5%5=7Α &0%!)%Β Λ ( ; & &+?%) % =Α+ )=5= )!%)Τ+ =&> %%&9 & %3& 3 > % > &&9 & 4))% = Τ+ )+?%

57 5= +?% 9 %)5= +?% 6 % %&&) 5= +?% :& & 5= 5=== +?% 5=% = +?% % 5= Γ% &+?% &Μ4)%)! % 5=Α= %7& 5=&! 3 = % % =? & 5= &0% 4!Τ+ Β&Β5=& %% =ΕΦ % 5=! = ; % 8ΕΕ 8ΕΕ 4, 4 / / / ; Γ% + + +, / /+, /+ ; Γ% + + +,? Γ% + + +, Ε+ 5= &%7 ) )&7 & % %)! &0% Β=)! Τ+ 4##%5=> %&7.5%5=,%%? )! 4 %4%5% %= & ==Η% & &? %& 3 ) 6 5%5= ;Τ+ )! +?% 5%5= %Α 4 5% =Β Λ!! #%& ((2 Φ2%Β# (!

58 9 5%!7% =9 %7% Γ% )&7 && =&) )! 5% % % )%& %Β= 6& =5= %5=! 9 & 4%)! %& +6,%%,%% 5=7% )!? = 5%5=Α5%,%% = %%Α ;,%% =! && &7! 5= 5= 4 (!( 5% = %,%% %%5=5= )! &&7; %4% Γ% %,%% ) 5= 2 2 ;3 4 %5=,%% %% 4 4##,%%? 7 % #%5%!>< %= & 4%%&; %( & %: % :& %& & ( & %: Α =94+: && &>< = >< =?=5%5== % = Α6% %)!Γ% 4Α)%( & %: = = = ) &> 5% %&5 %( & %: = &&> 9 )% %4%% #

59 #%)= & & & %& < %)= =) %=;% = &=< % & & Α= #%)= #Β Β 4= %)= = ;( % 0 Α%%)= =&! = Ι9%&1# %)= )% & Λ ( % Α ΒΑ 9 )%& /+ ; /= %?0 & 5) +&0Χ)!=%)%)= % & =Α & % & %& = = && = 3&/Χ0 =%(% %)= )Α&6 = ( ΑΑ Β& 0 Μ)! =) 7%)= % %) %)= & %)= %&7&6 4)= &(! %)= 7&6 = %) %%)= %& 4 % Α! % )=%&%)= ( % %5)! > % Α % # % =4!& ) = &6 ) 4%&,%,%Λ0 %) %)= )!= &6 0% %)? =0 % Α( = :!=,% %)= 0 % %)= &&6 =4)= :&! = &( %)= Μ &=Ζ&? & 4% )

60 #+6 Α 4) = %)= = 6 ) &=? & ) +6 = 9= ))4% 4% Γ%% 6 9= & (! +6 =Α 6= 7% &; = ) 4% %( %!Η 9 ) ΕΗ9 Φ & % 4= 5% 4 &% = %Μ<%)= &,ΠΠ =Α& Β)) )Ι %=Α &6= = Γ% &Β 7 4 &6= 7% =;Α && %= &6 ) )&Α7 &7% 4) Η &&> %4%&4% 4%9 % & Ε9 Φ,,ΠΠ7% 4= % ( % =+6 = & & ><, 4) 4 Γ%ΑΜ % Α %&! Β&=! 4 = 9 & 4) %6 Μ& &+6 4%3?= &?& &? 4) Β= =4) & &= & 5% & 4) % Β= % ) =?= :&% =Α %)= % =%) &6 =4% ) ( % = ( %4%4 = & : ) #.=) 4% ) ( %!& :> 5% = & 4) =%4!%&&4? )! =4 )! )%& % Α %% )% %%!4##Χ4& 4 = 4 4 = 5% & & >%&)!4 = %% % >< + %>< ><, 6Μ+ >< Α%4 %< Η %% % & &? Γ= % &< < & &>< &,% 4Α%&,% &>< % = = 4 =!= 4) % = %)= & )!,% >< (% %&&+ &,%! % % % %&& %% %! 6 %% )%& % = & =%)= %+ ) Α &,% = 4#8 &&)!4% ) # & &% #! & && %& )% % &,45+, Α & (( % (=& (% Α 8

61 , 1

62 #.%% %!4 )>< >< ><, 4#1 & Α >< & %& %? = < & &? 5&? 5& & & >< %&& %=? &&6& )Α? <:> & %&& & <: & %&&? =>< %&& &< %4%5% 6%&&&< % ><,> % %&&? >< 4 < =Α? ) & )Α >< <:> % % %9&& =%6%&&)!& ) ><,> % =4 %&& ><, =><, %&?>? ><, < & & ). = && 0> #.>< &%)= &,% = 7 &!&& % =,% Α= =& & + %,% Ε <? Φ! = % + = >< = >< &,> 7> % =,%,% #2

63 + =)! < &&><,% >) % % )!,% = )%& % 6 )%& % =? >< <:> < && < &&&,%%= =>< & &,%6,% >) & < &&&<: &,%%= =&>< ;)!,%,% >)!><!,% = )!,%& & 7 % 5% = %&5%= &! &=,% 5%% ==>< = &< %><,> % >?4 2 5 < %? >< 0/Χ 5/> 2 ; & ) %& & && ) &? Γ% & ) ) %&; <:> & =&! #

64 0/Χ > 2 #.>< 0/Χ 5/> 2 #

65 >< &< %< :& %& & &? ==? Η% < & &? % Μ 4=& )Α? Α % %& &? =!&&4 = >< 7 &&7 Η 4 % 4 4 Α && < & % % >< =,% ) ; = # & % %6 6!5& & & >< %=%& & ) =? =! #..><, ><,!&& ;>> % )! < > % =!>< %&?> & %=&!? < & & =Α ) & & Η% % &< = = & > > % => % %&% = > % &>> % % >< Γ=< =& 4 0 % %&& )><,? >< >< &6% 0/Χ > 2 #. 4 4#8Α = )! %)= )!!>< % && & #.

66 )!&6 )%& %4%5% :& #%5% 6 & & & & & )%& % & (!,% & & & #. & & & %&>< %% %& %% %3 =! = & 6 + % ) = # ) > & & Α Β %% % 94+: & &ΑΜ... &Χ % & )& 4 9 & & %% % ) = &! 94+: )=)94+: &! 7 # %= 7? %94+: 94+ = % & &% & 4Α%&94+:<? = & Β Α4 == &=+ + )! & + )! & # 0/Χ 5 #

67 :& &) 6 =&; & 9 & ) 9 & & = &&) )%%&; & Λ ς &Ω; + )! %) = (%&Λ ς %)ΟΩ## :& & <? = &4) & =ς Ο &Ο Ω%ς Ο &Ο Ω+ 4 + )! & & = & 4 == & & &+ Α + Γ% Α (%&7 = %) + ;## %88=Γ%7 % 3+ 9 & 4 =6= = %& & + Α + & ) %& & % & Α% &3 %%&% & & 4 % % 3 %%&; & 3 %%&% &%=& & = #..Α? 4) &.. # & &4) #. & # & & & %&& %& >< && = %? & & %>< Γ%&: # ) & & & # # %&& &%& & + & & 4 + # 4 & & 4 Ι & # + %+%( (= = 4 94+:<? <? %% <? ΒΑ =,>,% 3 %( ) 3 % 6Μ >< & &6Μ && 6 & 7?94+:= <? )7=0 Α & >< =%&>< = 6Μ >< && )!Γ 94+ = <? == = % 7? &>< 94+: 6 )! == (!4 % & )&ΑΜ&.. 4) 4 % Γ94+:& = &( ( & %:= ( & & 3 ( Α (=4 ) ( & %:& & ( <)) & &( = &4Α ( & 94+: 94+:<? 94+:<? Α <? &! = ) Α %%&&= > )= %Μ %& )! ) &( & %: ) % %%= )= ; % )Α ) &94+: & ( & = ( #

68 0/Χ > # #..% % ; %&&,% &7 %) = % %& Λ3 %%&,%,%34 5 +,% #..3 %%&,% 5 ) 4: 3 %%&,% % 3 %%&,% &)! 6= )=4 )!9 &&Γ&) )= 7Α)7?Α6;7?Α6 6!) % & %%7?%&%)!= ( & %7? =%)= 7?Α=%& & 69 & 7& ##

69 ; = =) %7 =)!9 = )==7Α)7?Α64!) )& %%7? =6 7 ;7Α%9 & 7 = =; Ε4 )!9Φ Θ & ; 0/Χ <4=14(4Φ0& #..,%34 5 +,%,45+,Α%& &%))Ο% Ο )3 % Ο% Ο)%Α & 4 & Ο )3 = &,%=% +Α Α %)= )%4,%=%+ΑΑ;,%=% = = +Α1;) Β& %))Ο% =))!9 Γ& ) )=5 +Α% %Α9 & 7&&; = =+ %,%=% +Α&& ;3 3 =;,%=% Α! 3,%=% %==7 3,%=%)=:& )=,%=6 + (! &%))Ο% 3 + Β,%=6+ )%! ;, %=+Α,%=% %,%=% +Α1+ < 1 # 3 )!,;,%=%+Α #

70 1&&;,%=%) %+ %% & + %))Ο% ΕΦ,%=6+Α1 &,;% ) 6Β& %,%))<% )% Λ ;,= &376 9&= = ( %,%))<% )!)7 &&;2 7&& ;,%=% +Α# ;&,7 ( %,%))<%!!)+ %%( & &,%=%&& ; 3 = 7&&;2=,%=% +Α ; ( %,%))<%!!)+ % % & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α8; ( %,%))<%!!)+ %#% & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α1 ; ( %,%))<%!!)+ %% & &,%=%) 6 +,%=%Β.8%< ) +)( = & < Ι <%,%)) &;2 && % )! &% Ο% % ) 4 & #, && 39&,%)) = = %)) & 3& &7% % %&& 6 % = & 3& %))& 3,%& 7% &<%,%)),%=%2% %&& = ) )& )!9 %)% & ) )=!) %,%=% +Α&& ;+ & +Α,%=%; + )%! &4 % % &7 &% =Λ = %&& &+& 7% +& 7% && 3 & %Μ && 39&,%));#+& 7% % Α %))9 <%,%)) ;# ( % <% Β% 7&&;,%=% +Α ; <%,%)) # & 39&,%)) # = + %%,.( /&5 %,%=%= + ) = 7&;2=,%=% +Α; <%,%))& 39&,%))Α =+ =& &54 & =,%=%) = 7&;=,%=% +Α.; ==%+,%=% + 3 %;+ 3; & % Ο% % )! &Ο)% ) (%&% % & # 5 % +) 3 + &,%=6:& & 7 =+ 5 % +) &&= %,%=%3,%=% ==!+Α;) #8

71 % )!Ο )3 ) Ο )3=% 7 &&;2 )%% &7&&; Α ; Ο )3 4 )!9 #.4 7& 4== 4? )! ) : ) : ) =7%3& % & %=7% & ; &%&77& ; =!3 4 4?%5%4? =&7& & 4 % = 6 & & %=5%5= 5% 4 &7 = % & %( &%&& % &%=& &! & 5& & ) & <,5? ) % 8 %&&& %=Α= &7; %=% % 6Μ 2 4% )&+3 % % &7 ; %=% 6))= 65%5= 5%8 ) >< &7!( 4 & Α) %&& % = &? =% (%&%!4& Α) & & ; = =< &< Α)<& % = = 95= )%&< )!= 5= =< & : ) =! %&< &&<&)%& = 9)% % # & & #%% % #><? >< &&5 =? &? % 6))? 5 = % Α % 5&?:& 5 )%<&% )< %? <, 4 <, 4 <, %9 & &4, ( 5% =% ) &&4, 5ΕΕΒ % % % Η% 5% %! 5&? Α 5& & & % 6))5%& & = % ><! % & 7 6))% %% % 5& Α ΙΓ? Γ%% % 4 <, 4 & #1

72 + ; Η% 4! & Ι &? %% Γ= &Ι &&% %&&= %2 %2 %2 %2 4 & &=))! 7? %&& &= ><%% %3 == 4 %=& =7? &= ; Ι%2,ϑ %2; ; #>< >< : & )Α 6)) &% %&& )% 6))= ; =% 9;=!= & %& % >< = && ) %ΙΓ %&<? & & 3& 6Μ & = 6Μ%( & )! : & =&&( & % ( & 6?% %227? %4! % 27? : %87? 6 %& 3& 7?9 &: %=? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ; )= % & ) % % &% ))+Α & Γ& ) ) = % +Α % & 3& +Α ; < 3Β 8 ; 4)? = &&% 6)) % %&& & & &5 &Β &Β % =4 %&<? 4 %%&<? % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %; 2

73 #.><,? ><, %& >< ) )&: & ) =5% & = = & Γ% % &5 & % ><, % %? %%;; %& ><, =%( 9; %& %;;% %& =&? 2 ( 9; %;; 9;= %=&2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= = # & ) Η ) = ( % %%? ) # & & & 3 &%% % 7 & = 4 % & 4 = Β%& %% == 4)% 5 %= %% %! % ) 5 &Β=,, 5 & % % ΒΑ = Α&Β% & 4 == Β&Β&=%) 7 %& %% = Β& & %% & %% =%), % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, & 5 % %&& )= & 7 # % % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3(

74 %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % ;4% &% =&94+: %& 7?%&& %%;%;; &; &? 4) & # &? 3&)%4)) % % 6+ /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% % %;%!7?) & 7? % % 7?) %= 7 % % 7? # # 4 Α)Γ &%% # =6Μ >< && %=94+:<? = <? 4Α%&94+:<? =& <? = & & = %? 2; % Ν %9;= Ν%? ; 9% %7 <9%%?Ι Νϑ ; 9% 3& : :% ; 9% 9%Ι: :%ϑαα % =%?+ Ν Α 3 %?%?+,((+, (( 8Β& %9 ; % 94+: 6 == =Α4 % ( & % : =Β= 6 %9 ;? 2; % Ν+ (( Ν Α 3 Ιϑ %; %? (( 0 % < 9%Ι8ΒϑΑΑ Ν %; Ι((ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι(( Α 3ϑ Λ 4/((

75 : :% %7 <9%%; Ι(( Α 8ϑ 9%Ι: :%ϑαα : :% 3 ΟΟ : :% Ε % =%; + (( Α Φ %?%?+,((+, (( (( Α Ν Α 8 &; )=& 94+: &( 4 % Γ% ) &4) 4 % &( ( & %: & 94+:Α = && =? 3&% ) % %& & Η%? %& 3 & % Α = & & )%&& & 5 &64 7 % & :% 4Α%& :% 6? 3& % %&& /%Γ2,%!.%; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ (( :% /%Γ2, :% 3 ΟΟ :% Χ /%Γ2,Π2%Θ %; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ ((+ 3 :% :2:%:( /%Γ2, #.% % % % )7?)Β& & & Ι)) ( %=Ι)) 7?!= %. Ιϑ +,((+, (( 9 & & = & /(( / ((Α % % ( 7 3 %%& ; & &,45+, &&;! # : ) # : ) 4%5 % : ) =4% 4 Η4 )Τ+ ) 4? )!)7& =Α.

76 4 5= 5% )!) 7& 7% =&&Ι, + = % ) 7!7% =. 9/( % 2 ( < < % < < 9/,,% # #+ + %./, ΒΑ %7%%%37= 4=%( & ;7%! % =<3%3 <3=&7 3 & = 7 Α% 4 )! 4?5%4?)!)% Λ,./ Ιϑ, # #% #&# Ι4ϑ % 6 3 % Ι3ϑ % ΕΕΒ (, #( # Ιϑ #=8ΧΒ#+ #;Β).# 2 = 2 = + %+ 2 = 2 (!! #%& &5ΕΕΒ # Α ( 2 =

77 4 &!7= ( %&&4 & = %) = &&&+ %,% &!5%5==&&,%% 5%5=) )&% % ( = ) % 4? =4 =% & : ) = % % = 2 2 % & < 2 7% = =< &&<& < &&4 Α% =( % < )! 9 2, Ρ9 % 9 % 2 2 % 2 # : ) %5 % : ) )! %5 % &Η( &&Η( &=Η )! =& &Η+ 4 = : Η+!&&=<&< 4 6

78 < & = < 0 Α % Α &=< %) = %)= ))%& Α = %)= < (! < %)= = < )Λ? & % ( % = %)= &? & %)= Α % Λ : ) & %% % % % % : ) = ) ( % = 7Α7% 4))=4?! )& &( %5 % < % ( &4 & %% % = ) Β= & & )=Α &: ) ( % Α Γ%& = ) 4 = %= ; Α Β&< % = Α9= )); 5= &; &%%)= && &Μ ( % % : ) ) ) & &&4 6Μ< )= & )! % ( % Α % % ) == &< ( % % %= % () ; & # % %& = = & %%) 7 & Α % %&5%( = & 5%%)= 4) )):& (( % % = %& % # ; #5 #5 <%%4 =% # ; # & & #5 &&=; % & ) 7 %& % =&& # % 4) % =5&%%)= & % %(%=( % % & & = % Α = % 4 = )! %)= ( Α ( ) = )%)= Α) %&& = =%) < ( & %: 94+:& % &&)!= %& & % = = %)= &0% &&5&%( Α #

79 )! &0%&& %&& Χ% %) % %&4)= &6 ( Α ) Η % 5% %= 5=)% %& 4)%( Α + ) = %)= ))%& 4%= ) <? & <? 0% 4 )=7 <? %7 = %)= <? 4) &% =) %)= ))%&, = 5 4) &4) %)= 4) &= & 4 5% 5% Γ= )!) 0 Α )% =5% =0ϑ%Κ ϑ%κϑ%.κ%&&) +%= 3& < % &5% 7 %%)= & % 9& 7 &&)%7 & % % %% % =Β& 7 =% 9= & )Α :&+ )Α %5 % =5% Α =)%Λ Ο+%= Ο Ο 4)6 7 ( & +%= 5% Γ%& %) % % ) %7 7 %6 = 4%< = 5% &&,%44,Ε4 4%,%Φ% 44, %= #< 44%< &7 % # / % + 4%)% )&<% 4> % %&8 < ) 4 17%Μ74 = 5% =! < 4 %6 5% Α + %5 %%)= )% )&9%%% =!,%% %&#2 < ) 74 )! 7? & ;%= 5 %5 %? %( = &Β&< =5+,?Ε5%+49,Φ=5+,? < Ι %%Γ 5%+49 )!5 %7? &)! (! %5 %)% 4 = 5% & + 4% 4 =5% 4% ) )0 Α %)= 35% 7% > & 3& &60 Α7%5% Α. ) Γ% %& = 4% ) &<?4) ) Η ) )+ %)= >% % 5%%%7 %=7Η= 2& 5% %&% =Η== 2& 2& > 4) 7%6Μ; &4 %&& = <4>Ι;9> & =

80 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& 7 5%< 7 & ( & 4)6 %6 / ( & %) 2 Ε28Φ / ##Ε# Φ / Σ1# 7 #Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 7 2Ε2 Φ / #Ε##Φ / 2Σ#2 2 7 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 7.2Ε.2 Φ /.#.Ε.##Φ / 82Σ.2 # Ο& 2Ε2 Φ / ##Ε#1Φ / Σ1# 7 4.Ο+%=& Ε#Φ / Ε8Φ / 2 1Σ8 1# 7 4.Ο& 22Ε2Φ / #Ε#Φ / 2Σ# Ο & ΕΦ /.Ε.#Φ /.8Σ# Ο 3&.2Ε.2Φ /.#.Ε.# Φ / 82Σ.2 #22 7 & % Ο& ΕΦ / 8Ε8#Φ / Σ1# 7 & % Ο+%=& 1Ε#2Φ /.ΕΦ / 2 1Σ8 1# 7 & % Ο& 2Ε2.Φ / ##Ε# Φ /. 18 2Σ#2 2 7 & % Ο &.#Ε.8Φ /.22Ε.2Φ /. 18.8Σ#.8 7 & % Ο 3& Ε 1Φ /.Ε..Φ / Σ.2 #22 7 %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 2.Ε2Φ / #Ε#.Φ / 2Σ#2 2 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 2ΕΦ / ΕΦ / 2 1Σ8 1# 12Ε1#Φ / Ε8Φ / 2Σ#2 2.2ΕΦ / 1Ε.2.Φ /.8Σ#.8 #8Ε Φ /.Ε.#Φ / 2 1Σ8 1# 2.ΕΦ / #8Ε Φ /. 18 2Σ#2 2.8ΕΦ /.2.Ε.Φ /. 18.8Σ#.8 2 = 5 + %5 % 7 %5 % ) %)= ) % % 5% =&< =%) ))% & ( & %: %4)= &5 64 ) &94+: Ε %%Μ94+: Φ )%& %5 = % = = %Α7 : = 5% = )!%)&> %7% 8

81 57=&== = :& % %%)= %&& =%)= &% 9 Η % ) %)= +! >< && & 5=) 7 )) )+ )Α %5 % = % =%) =7 == & 0 Α & 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& Γ 0 Α > 7% 4) 5=%) &ΑΜ 9 9 2Ρ 9 9 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 4.Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ 4.Ο+%=& 9 2Ρ 4.Ο& Ρ 4.Ο & Α) Α) Ρ 4.Ο 3& Α) Α).Ρ & % Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ & % Ο+%=& Ρ & % Ο& &ΑΜ Ρ & % Ο & Α) Α) Ρ & % Ο 3& Α) Α) #Ρ %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & 9 9 2Ρ 9 2Ρ 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 2 %&& 1

82 84 = Α &9= &% # 6Μ) )0 Α 5% & < % & 9=? & 5Α & 0 Α 5% = &% # % & & 3& &65% Α) & )0 Α ) %Μ? & &% # 4Α %; &9= = %Μ) )! & < % % # 8) 9= & & ) & ; Ε4%Φ <? ; Ε4%Φ & ; Ε%Φ <? ; Ε%Φ Η % 2& 1& 2& #2& 2& & 2& & +% / % / % 2# 2# % % Ι%)Ι/ =)& Β 0 Η5 &>6Μ &,& ; &( &% < Α &)!4 Η5 %)6 &%9 >)% 4 &)Α) )0 Α> & 4) 7% 7 +% Η= Α %&& Α&> 5% 8) < % & = & < % 5Α %94+: ( & %: 7%4 %& %Η= %Μ 4 ( & % : Β && & 9= &)!%4 ( & %: &> 5% ) %4 % %& = &% =%)= 94+: &&%<& & 82

83 & ) ) Α % & 4 / & ; <? ; / # 81 # / ( & % : ( &/94+ : % Η +%. % Η +%. 2 # =)& 2 8.) # & & ) ) Α% & & Ε%Φ ; 7 % 2 /.2 / 4)6 % Σ1#82Σ.2 ( & % %) 7 Ε%Φ +. 6Μ>) Η +% 3& Ι Η +% 8 >4 % Η +% # 49%>) 94+: % Η +% 2. / 5Α Η +% 88 7/ 5Α Η +%.88 / %% 5Α % Η +% 7/ %% 5Α % Η +%. 4 %6 % 5%.Ρ# Ρ 2 =)& > #4 7 4)6 ( & % # &; 7 Α )!&< =5% &%4)6 %=! Η%)! &6Μ4 %6 4Α%&5% & & 7%&&& 5% = Α &%4 %6 =%&&= 7 & % 5% 3 %Μ(Α&& ( & 6Μ4 % %6 && %) ) )0 Α =< )= + ) > & &) = 8

84 +Ι)!> &))! & Α%9= &7 &Η & 4 = 7 9= & 0 ΑΓ%&< Α=) & 3& % %) 6Μ & 3& Ι6Μ =4 &% ; Α) % > = 4 % > =4) > & %) 67 %& 9%>)94+: =5 94+: = = 5 >)94+: 5Α %=7 Α) = = = %& 3& & & =?% Η% 6 7 % Α %6 5 ) % = = = 5Α %=7 %6 Α) &%5% %)= :!)!& % % % %),%& (%& ΛΛ2 & = Μ6 %)= 6,474,% %=& & % ) & = % 8

85 1= %)= 14%5 % 7 ) 4? ; &7 Β& & = =Β ) Φ < ) &!?7%= 5% =! Χ4& < = ), Φ&? Γ Μ Μ & )%7% ) % %)= = < 7 & & 5% < 7 & = & & 4 5 = < ) 8.

86 &. Φ Φ& &. Φ Φ& &. Φ Φ& 4 1 ) =9= < % &4) # & ; # & ) %4 1 4% # &.&4 & %6 4 1 %& & :&,% = &!,% + &!=)%= & &= 4824 =)!5,%=+ Γ% & & % 9= & < % & = = 6 7 >! & = = Τ+ ) 4) Τ+ 4 7)=,? =(4# && %37% 4 &74= 8

87 1 %5 % 4 &0% %5 %Α ))Α Η4>(Β& = 4== Η #2= = Η>#2)! 76 4 & %&& Η4>(4& % & )4&%&&4)) 67)%& Μ Λ Ι &)) # 9 &5&? = =! )%8 ) =:>+ = % Λ ;;, #;5Ν?Ν># &489 # & ) Α %% & %%? &, Φ& 8

88 2 4 # )! %5% % %& % & &&6 7 %) = %5 &4 & %)+ )Α Α Γ%Μ &&= % Β )=( % # )&%Α = 6 4% )%&= %4=)!&%Α Γ%& = Α& ) 4%:& 6 & )%<% Α=) % % % : ) Τ+! % Α Γ% = =% & %3 % &)!4%4 %)%%? %( %% ) %&& )% & % &Γ%& %Α 4% <%% = %)= %)%& & = ) % %)= % 4); )%& Α& & %&6 ) % :& : ) & )%& Α % &&=(!4%= Ι)Α:& %)= )&,&6 = ) Ι)Α Ι)Α Β )&=( % = & & & %)= &= )!,% ==4 =,% = 5 % 44, 4 = ( )! %% # & &,474,% % Η% %%)= &( ) = 8#

89 + ϑ #Κ ϑ>(,.#κ ϑ>(,.8κ ϑ>(,.2κ ϑ>(,.18κ ϑ>(,##κ ϑκ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2.κ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2#κ ϑ===2 Κ ϑ===28κ ϑ===21κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ===κ ϑ===.κ ϑ===κ % <%&& %:% <%&& % %% <:<>%&& % # 22 < (% 9=% ;% % > <& & %%%Ε><Φ 118 < (% 9=% ;% % ><Λ4< % %%%)%> <&4 % 22. < (% 9=% ;% % <7 # 7. 7 # % 22. < (% 9=% ;% % ><?% (%& )% #5% 22 < (% 9=% ;% % Λ % %%%% 22# Λ//=== %%/& / /& /& & Λ//=== %?% //=/%=,% %[ ΞΟΟ7 % Ξ#18#1 %? Ξ95Π; Λ//?Γ 222= /) / %Γ /%%& ) Λ//===? % = ) )%& /=? % /3 %/%%&%/ )%& / % % / %/5%)%& Λ//= %/= /Ν,, Λ//===& ) / / / Λ5%% %%/&%/.1 Λ//= %/= / Ο % )%& % Λ//%% % %%&/ Λ//=== )/ /22#/.#2. ) Λ//= %/= /(3Ο %% ΟΙ Λ//% %&/) /& / Λ//===% %/ %& Λ// %% %&/ /2212/28/8/ 228Ο1# #)Γ Λ//= %/= /,% )%& Λ//=== %%%&/& 8

90 ϑ===κ ϑ===#κ ϑ=== Κ ϑ===8κ ϑ===1κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ%κ ϑ%κ ϑ%.κ Λ//====.%/228/;5%/( & /= /:4ΟΟ><Ο,%&& % Λ//= %/= /7 # Λ//% %%&// /= %& Λ// )) %&/%/228//2/ %?)? / Λ//% %%&//% /) & & Λ//% %%&//% //3& Λ//===% %/% / = % & Λ//=== %&&& %=/ Λ//===.)&/ Λ//=== & % &%%&/ 88

91 4 4Λ5 %& % ϑ===2κ 4Λ % 7ϑ===2Κ# 4.Λ % 7ϑ===2Κ# 4Λ% %) ϑ===2.κ 4ΛΝ,,% 7ϑ===2Κ 4#Λ+& Νϑ===2Κ 4 Λ,%&,ϑ===2Κ8 48Λ,%&,ϑ===2Κ8 41Λ,%& (%& ΛΛ2ϑ===2Κ8 42Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ7 %838< )%& %ϑ===2#κ1 4.ΛΒΒ ϑ===2 Κ1 4Λ: 3 %%&,%ϑ #Κ2 4Λ3 %%&,%ϑ #Κ2 4#Λ< )%&37% ϑ===28κ 4 Λ% <? ϑ===21κ. 48Λ %% 3ϑ #Κ. 41Λ Ιϑ #Κ. 42Λ %% 838ϑ #Κ. 4Λ %% 3ϑ===2Κ 4 Λ %<? ϑ===κ 4.Λ %% #3#ϑ===2Κ 4Λ %%? # 4Λ7= %# 4#Λ & % 4 Λ4? 3& # ϑ #Κ8 48Λ94+:<? ϑ #Κ1 41Λ 4 :ϑ #Κ2 4.2Λ4) 7 %& ϑ===κ 4.Λ+ Α ϑ #Κ. 4.Λ,% 7 ϑ===.κ 4..Λ 4),% 4.Λ & &,% # 4.ΛΙ >)&%ϑ===κ 4.#Λ>< <? ϑ>(,.#κ8 4. Λ><Ι< Ι9> 8 4.8Λ><Ι< Ι9> % 1 4.1Λ>< %&& %ϑ===κ1 42Λ><,> 7> 1 4Λ><,> 7> %.2 4Λ><<:>.2 4.Λ><<:> %.2 4Λ><+4Ν>. 4Λ><+4Ν> %. 4#Λ>< ϑ>(,.2κ. 4 Λ>< 3 %ϑ>(,.2κ.. 48Λ><,> %ϑ>(,.2κ. 41Λ<? ϑ>(,##κ. 42Λ7.# 4Λ %%!? ϑ>(,.18κ. 4Λ94+: ϑ>(,.18κ.8 4.Λ<&4 % 4ϑ>(,.18Κ.8 81

92 4Λ<&4 % 7ϑ>(,.18Κ.1 4Λ<&4 % #ϑ>(,.18κ.1 4#Λ( & %:4ϑ>(,.18Κ2 4 Λ(: %ϑ>(,.18κ2 48Λ(: ϑ>(,.18κ2 41Λ7 #,%ϑ===#κ 4#2Λ7 #4 ϑ===#κ 4#Λ4%4 ϑ=== Κ 4#Λ4?+)?ϑ===8Κ8 4#.ΛΒ ) 4?ϑ===1Κ1 4#ΛΒ ) % ϑ===1κ2 4#Λ5= ϑ===2κ. 4##Λ,%%# 4# Λ & %)= ϑ===κ 4#8Λ &&1 4#1Λ%% % #2 4 2Λ4 Α && < # 4 Λ4 Α &&? < # 4 Λ4 Α && < # 4.Λ4 Α &&? < #. 4 Λ4 Α && & # 4 Λ4 Α && # ## 4 #Λ4 Α &&: 3 %%& %# 4 Λ : ) Λ!]4& ] Λ 8 482Λ4 =8 48Λ %5 %8 12

93 4 45=%)= = &< % && % % = 4 %))= &&Α = %Η 4= 4) 6& =7 = 5 )!= %,/,ΠΠ 4=5)! Ι)Α 5= =5 % =( % Α= & = 44% 4%%)= % & Ε Φ 65% &4% 4= % && 5)!9!<%% & % )&4= = 6Η% ( % Α && % = =>< &!(! 3 4= 6 & ) Α % )! = 1

94 =& 4. = & = & ))! &(& 4 ) 5 % 0 & & =!< % %5%!><4 65%,%. 0 &!5%% #5 7 4%% 6.44,== 4; ; % && 9=? %% % % 4 = &6 : ) = %& %Λ&%% % %& &( )! =Α %=&( )!3 & & ) 1

95 Λ0 4(( (( )%)= &% < % &%5% & > & 4=((&< %(! )%& > % 7%)Α 5)! 4 = +3 ) %&& % 7%)Α %)3= %&& % )% %&& %&< % 5% = Ι % & 5% #7 %) %Λ Ο.,ΠΘ )) 4 ;5Χ/ 4/ # #Ρ 4 4) 4) #0 5Ν?# /),% 7 )!Γ= < = % )4)6 ( & ) %= >)== %Ι %)=& 3& 4 ) )%7( & % && % % ;2 )!,45+, ;)!,474, 4#7%3 7%3 ) )%)= & 3% <,% =(( 7%3 ) %&& %4 3 >%7%)Α 4=7%3 % & )!% <,% Λ Ο.,ΠΘ? #1 4 5Ν?# 1.

96 4 #5 #5 % &&& #? ) %)= &6 Α& 6 %6 = #5 = &( % Α%)= Ι)Α 4 5% %=&( 4 5% > = = &7 %6 7& < = %)= =( )%7 )%%)= & )%( 694+: & 5% = 7 )%( =Α %% ( % % %6 & %6 ) %!)= # > # 1

97 4 74 )%& 4) 4%Α =>! &4 = && %)= Τ+ & = (!Γ = 9 &%23& %3& %3& =4) 01/2 #34# #!9 )5# ## / Χ Σ 844Τ 45&ΦΦ&Φ Γ %& ((2 &ΕΕΒ Φ: 2%Β0 6 0 / , )68, 0, )6 0Π 68Φ 20 Π 6 02/:Π 6Φ5 20 2/:Π 6 02 :Π :Π 6 0 )640 )6 0,)6ΒΦ0,)6 0)()640 )()6 0) %6 5ΦΒ35Φ34Φ0 ) % %6 0% 68ΧΕΒ0 % 6 0, )%)% 6 4Β80, )%)% 6 0% Ν )2630 % Ν )26 0 )% 635ΧΦ0 )% 6 0 )% 6440 )% 6 0( 2 ) 6 Τ38+Τ0 ( 2 ) 6 0 %6 0 8ΧΒ6 0%2)6 0 ), )683Β, 0 ), )6 0 68Β4Υ3Χ40 6 0(268Ε+440 (26 0%( 6 0 %( 6 06Ε /) %6Ε380 2/) %6 02/)()% 6Φ0 2/)()% 6 0%)6 <0 %)6 0 2)(26Β&8&40 2)(26 02) ) %630 2) ) %6 0 )%)(2630 )%)(26 0 %2)6 0) 6 0()683Φ80 ()6 0)()640 )()6 0) 6845Χ0 ) 6 0 ) )( 6ΒΧ 0 ) )( 6 0%%2) 2) %%2) 2)2 6 0) ) ) ) ) )2)% 683Φ80 )2)% 6 0 )2)% 640 )2)% 6 0 ) 6 Ε0 ) 6 0%) 684Ε 0 %) ΧΒ

98 4,,45+,< # & & 2. > # & & 2. > # 1#

99 & & 2. > # # & & 2. > # 1

100 4 0% = %)= )%& Α< & 2 = Ιϑ ; 9;= %= 9;= %= < 09;=6 %=< 2 = + ;+ Ιϑ ; ; %= 9;=+ + ;+ %=< < 09;=6 %= %= %= 9;= %= & %=< %= 9;= ; %= 9;=+ + ; %= 9;= %;+ ;+ + ( 9;= %=3+ %=8 %=3 9;=+ ;+ %;+ + ( 18

101 %=8 9;=+ ; Α 3+ %; Α %=< %=3 %=< %=8 %=3 %=8 ; ; ; ; ; ; 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= < 09;=6 9;=< %=< 9;=< < 09;=6 %=< %=< %=< 11

102 >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %= Ιϑ Ιϑ Ιϑ?;;Ιϑ % 9;=2 = 2 =+ + ;+ Ιϑ 2 = 2 = = = + ; %= ;= Ι ϑ Ι ϑ %?;;Ι ϑ = %= = %= = = = = 9 ; %2 %2 %2 %2 Ιϑ ; = + ; ; ; + ; Η%./% < #9; #+ #./% Κ# Α 22

103 %2 %2 %2 %2 Ρ9 % %2, 6 4 ;,Ι%2,ϑ %2; ; %= %(2 #:% # %;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α./% < #9;.#+ #./% Κ# Α % 2 %2 2./% < #9; #+ #./% Κ# Α %(2 #%#? %, /(#ΚΚΚΚ# Α Β+ 4 0 ΑΑ? % Ι ϑ Ι ϑ %9 Ι ϑ Ι ϑ % Ι ϑ Ι ϑμ#=8χβ# %Ι ϑ ;2; %Ι ϑ Ρ %Ι ϑ%? % 2

104 %; / /(#:% # Α 38 %;, /+ / Α Ε ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 %; Ρ(? 2 %;, /+ / Α Β %; %; Α 3 2 = 9;= 2 =9;= %; %9 / /( (, /+ / ( /(#? # (, / Α #? # + / Α #? # Α Ε ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Β ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Φ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 8 ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 3 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 % / /(, / Α Α 3+ / Α Α Χ ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α Α Ε ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 2

105 , / Α Α3+ / Α ΑΒ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α ΑΦ ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2, / Α Α3+ / Α Α8 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 4?;; ; 4 0 ΑΑ Ι ϑμ %Ι ϑ ;= 9 ; % %2 %%2 %2 %%2 Ιϑ %; % ;= 5ΕΕΒ ; 444./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α 2.

106 % % % Η% %%2 % %2 %%2 % %2 Ρ9 % %%2, 6 4 %; Ι%%2,ϑ %%2%; % %; % > #.9!;# ; =%./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %./% < #9; ;.#+ #./% Κ# Α % 2 %%2 2./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α ;. ; 72, ; # :% # / % /( ; ;; %, / Α ; + / Α ; ΑΕ ;; ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 ;; Ρ(? 2 ;; %, / Α ; + / Α ; Α Β ;; ;; % %, 4+ / Α ; Α ; Α #)# Α ; Α 3 Α %, / Α ; Α 8 Υ ;; Α 3+ % 9; = (.9!; ΑΑ 2

107 Ι ϑ Ρ ΛΛ % Ι ϑ / =9;= ;;+ ;+ Ι /ϑ+ Ι /ϑ 2 =9;= ;;+ ;+ + 4 ; Α 8. >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %=? 2; % 9;=2 = 2 =+ ;+ %;+ + ( 2 = 2 = = = ; %= ;=%; Ρ Μ#=8ΧΒ# % =8ΧΒ; %%;22 = 9;= = ;#=8ΧΒ# ;2 ( = = %= = = = 2

108 ;= ;= %=? 2; ; % = 9 ;? 2 Ιϑ ;? 2; ; & 2; 2,, 9 22% Σ Π Π / 4 Π %+ % 9 22% %9 22%+ % 9;9 22% < < 4,< )3 <? (; 4 Μ72, % Μ72,?( 2 ( ; ) +, ( / 3Ε ( 2(( Ιϑ ( 27 < = ; ; ;? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ;./% < #9; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % ; < 3Β 8 ; 2#

109 ?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε ( Ρ ΛΛ Μ#=8ΧΒ# ΛΛ ;?Ι38ϑ Λ 4/3( 85,Ιϑ ( 27 < ( 27 <; (( 27 < Ρ %=( 27 < %=; 9 22%? 9 2 ; < Ρ ΛΛ Ρ 4 Σ %9 22% %9;9 22%;? Σ %9 22%+ 9 22% < Μ72, %9;Μ72,;? <Μ72,?% % % Ρ %%;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α %?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε Ιϑ ( 27 <? 2; %; Ιϑ ( 2 %;? (!) ) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/ ( 2(( 4 ( 27 < Ι3ΧΦ5Βϑ ( 27 < Ρ 2 Α 9;)= ( 2(( 4 Π 4 Π 0 %; < ) 3 ΠΑΑ 9;)= Π 0 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠϑ 7 <)= Π 38 ( 27 <Ι38ϑ ( 2Ι38ϑ Λ 4/4 Ο ( 2Ι3Φϑ Λ 4/3( 7 <) 2 Π 6 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠ Α 3ϑ ( 2(( Α %; < ) 3 2 2

110 7 <) 2 Π 4 Π 0 %; < ) 3Β ΠΑΑ ( 27 <ΙΠ Α ( 2((ϑ ( 2ΙΠ Α 3Βϑ ( 2(( Α %; < ) 3Β (!).) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/Β4 ΧΒ ( 27 < 2 Α 5 Υ 2; 4, 9 22% 9 22% 9 22% ), 9 22% , % ), 9 22% Β 2; ΑΑ Σ %9 22%+ 9 22% % 9 22% Ρ 4 ΛΛ % 9;9 22% Ρ 4 % 9;9 22% ) %9 22% Υ 3444 ) % 9 22% ) 9 22% Π Α ) Π 3Χ Π 6 Π / ΛΛ 2; 6 3Χ Π / Π Π 0 Π ΛΛ 2; 6 3Χ Π Π % 9;9 22% %9 22% % 9 22% 9 22% < Μ72, <,< ( Μ72, 4 % Μ72, )3 Μ72, ) % Μ72, 8 < Μ72, ) % Μ72, 6 8,< Μ72, ) % Μ72, 0 4 ( < <ΑΑ,< ΛΛ,< 6 4 <? <? Υ,< Α Μ72, ς % Μ72, ΑΑ,<,<,<ΑΑ ( (; ΑΑ % Μ72, Μ72, %9;9 22% Ιϑ %; %; ΙΒϑ Λ 4/(( 00 8Β Ο %; ΙΕϑ Λ 4/(( 00 3Χ Ο 28

111 %; ΙΧϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι ϑ Λ 4/(( %9;Μ72, Ιϑ %; %; Ι8ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; ΙΦϑ Λ 4/((, 72; 2; 72 2 Ιϑ Σ Ιϑ Π ΙΦϑ Π Ι4ϑ Π Π Ι3ϑ Π / Π Ι8ϑ Π Π < < <,< <? <? ( (;? 2 ;= % %;? 2 % Ιϑ %;? 2; %; 21

112 ;= %; % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %;! =./% < #9; ; #+ #!./% Κ# Α./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α? 2; ; %;?;? %; < ; < % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ιϑ ; %;?; %; < ; % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α % ;;72, %=%; ><, 9;= 2 = 2 = = = 2

113 ;= %= 9;=2 = 2 =+ + ; 2 = 2 = = = + ; %= ;=; %= %= ;= 9 ;? 2 %;; Ιϑ %;? 2; %; ;= ; ; ;? 2 ; %; Ι3ΒΧ4ϑ %;? 2; %;+ %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % %; < 3ΒΧ4 %; %;; %; ; =%; + %;;./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %

114 = ; Ιϑ ;? 2; ; = + ; ; ; ; Ι3ΒΧ4ϑ ;? 2; ;+ ; + + ;! =./% < #9; #+ #! =./% Κ# Α? 2; %; + %;; ; < %; < ;?%;? ( 9; %;;;./% < #9; #+ #./% Κ# Α? 2 ( 9; %;; 9;= %= & 2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= =?;; % % < 0 6 ;2 # & ;2;?;;

115 < 0 6 %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 % Ν./%Γ2, /%Γ2% ΧΒ,ΧΒ ;2; %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 < 0 6 /%Γ2%./%Γ2,,ΧΒ ΧΒ < 0 6 ;2 %2 % %, + +, %, % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % %2 %, 4+ % Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% %; Ν % ;2 %; Ιϑ % Μ;2#0Μ:%2:6# %( : /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0%( : 6# Α /%Γ2% %( /%Γ2% :( /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0 :( 6# Α /%Γ2%.

116 : /%Γ2%Π2%Θ %+ Φ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %( 344 ΟΟ %( 334 ΟΟ %( 388 ΟΟ %( 3ΒΒ 9!)9 =8ΧΒ Φ83 ) = ;(./?( ( %( 8:2/:(2:2:2 Β ) 2/ (2 2,+ ( (2 2, 2/ (2 2,& / 7 <? (2 2, 4 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:(2:2:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% ) 9!)9 =8ΧΒ 583 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% :::%6# Α /%Γ2% % :::% /%Γ2% % :::% 4 8:2/:% :::,:2 Β ) 9!)9 =8ΧΒ 5833 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:% :::,:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% 3 :% :::Ν:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:% :::Ν:( 6# Α /%Γ2% ((:(::(:% /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(::(:% 6# Α /%Γ2% ((:(:%::,2:( /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(:%::,2:( 6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:(2: :% :::6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2% 4 0 2:(:(2: :% ::: ΑΑ ((:(:(:(2Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0((:(:(:(2Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%

117 2:(:% ) 2/ Ν ( ( 4 Λ 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:% 6# Α /%Γ2% %: :(2:2:::( ) ( % (2 2, /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 %: :(2:2:::( 6# Α /%Γ2% % : : :2,:2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2,:2 3 Α 3+ 2 % 2:(2: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2,:2 36# Α /%Γ2% % : : :2%: :2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2%: :2 3 Α 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2%: :2 36# Α /%Γ2% (2:2,::( ) (2 (, %( & (2:2,::( 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:2,::( 6# Α /%Γ2% (2:2,::( /%Γ2% (2:2,::( 4 2,:% :(2:( :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#02,:% :(2:( :( 6# Α /%Γ2% :5/5: (:( ) 9!)9 =8ΧΒ 5Β38, %( & :5/5: (:( 4 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :5/5: (:( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( ) ( (2 %% %2 % /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:%% :( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( /%Γ2% (2:%% :( 3 (2:%:(:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:(:((6# Α /%Γ2% (2:%: :(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+

118 /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%: :((6# Α /%Γ2% (2:%:%:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:%:((6# Α /%Γ2% (2:%:,2:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:,2:((6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :%2:%:( 6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2% :%2:%:( 3 %: : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0%: : (:%:( 6# Α /%Γ2% %: : (:%:( /%Γ2% %: : (:%:( 3 %: : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0%: : 6# Α /%Γ2% %: : /%Γ2% %: : 8ΕΕ : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: (:%:( 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2% : (:%:( 3 #

119 :%%% :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:%%% :( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 : :%:%:( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2% : :%:%:( 3 :(2 ) 79+ ; <+ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ Μ;2#0 :(26# Α /%Γ2% :(: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :(: :( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: % :%:( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2% : % :%:( 3 :% 2 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0:% 2 6# Α /%Γ2% (: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0(: 6# Α /%Γ2% 2 /:(( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#02 /:(( 6# Α /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2:: (:%:( 6# Α

120 /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2% 2:: (:%:( 3 2:2%::%:%:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:%:( 6# Α /%Γ2% 2:2%::%:,2:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:,2:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2 : (:%:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2% 2 : (:%:( 3 2: : : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#02: : : 6# Α /%Γ2% 2: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#0 2:6# Α /%Γ2% ( /:(2::( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0( /:(2::( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β 8

121 Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 1

122 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 2

123 Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( 3 ΟΟ : :%2:%:( 3 :: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:: :( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0, 2: :( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%, 2: :( 3 2 :::% :, :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2 #02 :::% :, :( 6# Α /%Γ2% 2/:,:%:% :2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:,:%:% :26# Α /%Γ2% 2/:, :%:2,:2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:, :%:2,:26# Α /%Γ2% 8:2/:2: : Ν /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : Ν6# Α /%Γ2% 8:2/:2: : /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : 6# Α /%Γ2% 2::(2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02::(26# Α /%Γ2% 2/::(2:,((

124 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/::(2:,(( 6# Α /%Γ2% %;; Ιϑ %% % ;2#0% :%2:6# % :%2:: /%Γ2%%!.%% % ;2#0% :%2:: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %: :2:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0%: :2:( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02: : %:2 36# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2% 2: : %: : %:2%:% /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %:2%:%6# Α /%Γ2% : %:2%:% /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ : :2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0: :2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ %:(Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0%:(Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,2: Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+

125 /%Γ2% 7/ (( % ;2#0,2: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% Φ ΟΟ : %:2%:% Β ΟΟ : %:2%:% Ε : %: : :( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 : %: : :( 6# Α /%Γ2% : %: ::2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %: ::2 36# Α /%Γ2% : %:2%:% Χ % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0% : Ν: :2%: :2 36# Α /%Γ2% % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2% 4 0 % : Ν: :2%: :2 3 ΑΑ : %: Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+././ 2: : %:2 3 Α 3 % ;2#0 : %: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% 2:(: /:4: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:4: :2 36# Α /%Γ2% 2:(: /:3: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:3: :2 36# Α /%Γ2% :%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 :%:( 6# Α /%Γ2% :, %: /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 8 % ;2#0 :, %: 6# Α /%Γ2% % : :Μ%:2 8Χ /%Γ2%%.%%+.

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο α. I. Σχολικό βιβλίο σελ. 41. ΙΙ. Σχολικό βιβλίο σελ. 89. β. Σχολικό βιβλίο σελ. 71. γ. Σχολικό βιβλίο σελ.60. δ. Σ, Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ περί Εμπορικώ'ι Σημάτων (ΤΡΟΠΟΠΟtηΤΙ1Cοί) Κανονισμοί του 1992, οι ΟΠΟ(ΟΙ

ΟΙ περί Εμπορικώ'ι Σημάτων (ΤΡΟΠΟΠΟtηΤΙ1Cοί) Κανονισμοί του 1992, οι ΟΠΟ(ΟΙ Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 335 Κ.Δ.Π. 10892 Αρ. 2704, 8.5.92 Αριθμός 108 ΟΙ περί Εμπορικώ'ι Σημάτων (ΤΡΟΠΟΠΟtηΤΙ1Cοί) Κανονισμοί του 1992, οι ΟΠΟ(ΟΙ εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμμούλιο με βάση τα άρθρα 38 και 39

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 2. Σ' ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ (που διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ). Πόσες γωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας σημάδεψαν το χρωστήρα και τη σμίλη δεκάδων καλλιτεχνών μας. Η Βάσω

Τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας σημάδεψαν το χρωστήρα και τη σμίλη δεκάδων καλλιτεχνών μας. Η Βάσω Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στη Γυάρο, αυτόν τον σκληρό, άνυδρο, αφιλόξενο τόπο εξορίας και μαρτυρίου, προτάσσοντας ένα χαρακτικό της μεγάλης χαράκτριας, της Βάσως Κατράκη. Υπήρξε και η

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Άρθρο 22 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 22.1. Έξοδα κηδείας εν ενεργεία δικηγόρων Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία δικηγόρου ή εµµέσως ασφαλισµένου στο Τ.Π..Θ. µέλους της ιδίας οικογενείας του, χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήριο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. ώστε τον ορισµό της υπερβολής και γράψτε τις εξισώσεις των ασύµπτωτων της ( C ): (Μονάδες 9) α β Β. Να διατυπώσετε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π. που προβλέπεται από τον ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 Πρόσωπο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 319211-1 Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Επιμέλεια: Κούρτης Δημήτρης Περίπτωση Α: Νόμος 27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΓΟΡΑ Νόμος 27Α Θέλει ο αντίπαλος αριστερά να

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα