! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&"

Transcript

1 ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%&

2 .! #/ )!(( ( (0! 1.!( ( !

3 ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %& 8.94+: 8.4) 7 %& 2..,%& %% %)+ %) 7 %) ;%) +.. ((%&..,% )%&..,%. &%% %< %% #.! &=%% %. &%% %8.> <& &%%%8.> <&< %%%%...><,%%%%%... % %%%%...< %% #5%!><.#.. %%...><?% (%&...94+:...<&4 %.8...<&4 %.1..( & %: 2...< % & 2...< % &!...7 #,% 7=5% Α. &9=. & < % % #5%. &% #

4 .4 = &.4 =94+:..4 =.4 = # 4%( &=% 77% 4= % >,%%2 (. 4% ) 5= +?%. : ) 5= +?%.5%5=,%% #%)= & & #%)= #Β #+6 Α8 #.=)8 #.%% % #2 #.>< #2 #.>< # #..><, #. #. #. #. & # #. & # # #..% %## #..3 %%&,%## #..,%34 5 +,%# #.4 #1 # & &#1 #%% % #1 #>< #1 #>< 2 #.><, # # & # # #.% %. # : ). # : ) 4%5 %. # : ) %5 % < # %)= < # + + 4% + %5 % 8 84 = 82 8) 9= &82 8) < % &82 8.) # &8 1= %)= 8. 14%5 %8. 1 %5 %8

5 2 4 8# =%)= % 1 4. = &1 4; 1 4((1. 4#7%31. 4 # )%& 1 4,,45+,< # 1# 4 0% = %)= 18 )%& Α<18 & 18 >< 22. >< 2 ><, 2 # & & 8 # 1 3 %%&# 2,45+,#2 7 #8 3 8 )%& Α<8 4% ) 8 4?8 5%4?88. 4?12 > 5=1 % ) <18 5% % <? 2?4?2 <?2.

6 %%)% 5 %( % =! 6 <& % (%% 5% & = 9 ( % = + )Α Α&6= %:< % 4 :4Α Χ&% && ) &%Α4)%+ )Α 5% 6 ) 6 5% & = :& 0 Α 5%! %= %)= > & && %>!! ) & &6 4 %%)= = = & &6 0 Α 5%! = :&&6 %0 Α5% &6 &! )) %& &= %& & # & 6 %& % = = % &( Ε57Φ %5% )5 & %&& # < &7&% Α %Γ % #=&= < %% #! &%% %& 4 7=0 Α= &=& &&) %)= % &Α)!4% )%&= =Η% % = ) = %)= :& % 4% )%& %& %)= )!&%Α= & % 9%% 9& )+3 7? &)4% = )!= 74= &)!) = 4) = 4%4= 9 7 #5% %& % = & %% %= 4%4=)% = & &%)= =) & & Α) )%& Α< %)= &(% =Α& )%& Α< < =& 0 Α %)= =& )% 7 ) %)= ) %=%!) % Α 4 = & = =%)%)= =7%)= Α %= Α

7 ! 5) %& %/ %& %%5%4% %=< % =% % Ι %)% %Ε ΙΦ % %,%&& %Ε,Φ = Ι/,1# =&Ι %118) 4) 1116))Β7 Η % = = 5Α!5 % & < =Χ =ϑκ 5 & 5%% ;=!& 7 &ΙΓ && =%%&& & %& % %%! Ε 3 Φ? Ε%&.%Φ 5% &6 & & ΙΓ && 6 ΙΓ %= = Β= %= %&&7 &6 Β= =Β && & % <%&& % :%Ε <:Φ= 5%%= = 2Λ4 5%,%Ε45,Φ <:)! 7 # #5% : 7 & 6 %&&7 5%% # %& % =7 Α 6 )!7 = ) =(% 4 ) # =,% )%& )! % % & ) ; (%& ) =.

8 # %& % :&5% %& &=>%5) )5) % % = &! & 4 =5% %&& % & 5% %& % ) )%& % 7 7)% #= Α 7% & Η= % % 7 %= Α%%%!)7 %& &=76 76 =4Α % :&% > = Ε %Φ Α& )%& % & % 6 7 %=)) &>)& 7 )) = )%& % 5% Α %& &=4 )5 >) & % 7 6 )%& % )) % 5%% #! 5% 6 ))&>) 5% 5 >) % == )) = Μ )%7) = ΕΦ >) 7 )!)7= 7 Ε7% Φ & %7 % & &(!) 7 % & 7! = %)% 4)% 5% = 4) %%&& =% 7( & Β& Μ ( & >) # Ι % 7 >)% 7 =9 # 7 4)%% 7( & ) % %) ΕΙΦ #

9 Ι &&3 ( & = ( & )% ) >)% 7( & &Α ( & Α Ι # (& ) & # 7 ) Ι% % &ΑΜ= =4= ) %&%)=Α 5% & )) 9% = % Γ 7 Γ&= =% 6Α % % 7 ) = %& % 69 % % % & 3& %6 & &5 =?% Β&= # )! &6 )) = & = %6> % )&&! % = &6 & )Α&7 ) &&7 & ;7 =5)! & )Α=! Γ%&3%)Ε Φ% #)! =&(% 7 Α ( & )%& % +&,%& 7( & )%& %& & ) & 49 4 & ))! ( )Α &>7( & =>7( = )%& Ε+& Φ=( Ε,%& Φ! # %&! #

10 , # # ( &%=Ν,, Ν; 3, 4= ( % % >% <!, 4= % 7 6& ) )!+& % &6 Γ ( = Γ=%; %! 0 Α )& & = &,%& (%& #,%& (%& ) =% )!= ;Μ5% %,%&. + # + # + ### 8

11 .,% )%& %/ )%& %0 ;& % Α 7! ( = 76 &&6Μ 76 = )%& )! =,% )%& % #= )%& % = 4=,% )%& %5% % Α4%) & &= > < )%& % 7% 6Μ= % %)) 7% & % % %&&( %7 % = &&6 %)) Α % = % /0,1, 2) 5% )%&7% 6Μ %)) Α) % %))9% 0 %)) = 49 %> % %! 0 Α )&<? = %))9 & )%&7% %))= &Β Β % >%9 %)) = %& %&

12 % % :&&6 7 =% % % % )%& % &7 %&; Α%& & % % #= % % Λ3 %%&,%,%34 5 +,% Ε,45+,Φ,%34 7? 4&,% Ε,474,Φ 3 %%&,% = )! Μ )%& %)) =Α,45+,,474,)!,% = %)!%Μ &,474, )),45+, 6 &> %) ΑΓ% > 5)! =,474,%4%! & (% % Μ3 %%&,%,45+, = 3 %%&,% 3 %%&,% =&5 : 3 %%&,%Ε:Φ)!%% ; 3 %%&,%ΕΦ)!% ) ; < 3 %%&,%Ε<Φ!5 )!;2 3 %%&,%ΕΦ ;%&!<! =& 5 ) %: 3 %%&,% =< && )3))3)3 (%%9 = =4 9 Ε+ Β%7 Φ=) =+Α))3 Α% : 3 %%&,%; Λ & 6 % &))1 # <4=14(4 & > # 5 =14 (4 & > # :&3 %%&%; && Α6 ΒΑ =: 3 %%&,%; & 3 %%& %; && Λ 6 94: &8 9&;: =%91:) ; 6Μ%1 (!7 && < 3 %%&%; 4 = & %= ; ; % Α 7; % Α 79 % ; 2

13 & ;6Μ % ; %7 && : 3 %%&%; (!7 && 3 %%&%; ==&Α : 3 %%&%; = <! ;,%34 5 +,% 7,45+,=7)% Α%& %3! <! < = %) = =< % % Α) 4) &&; & & Η,45+,%7% & && ) ΒΑ = 5,;%, 5)! % 76 %= & %)) = % Χ%))Ο% &7 %& =! < =5! Χ<%,%)) Χ< Ι Χ<%,%)) & %))9 7% Χ< Ι 4 %))&&;% 6& 3& %))&&7 & ΒΒ %=4 Μ= ; % Χ< Ι 2.5% 5% =& Χ Ο% Ο Ο) 9 5% =6Μ %)) &&(!Γ %))= Α ΧΟ )3 ΧΟ )3 (%%9 & =4 %9 &&+Α ΧΟ ))3 ΧΟ ))3 =6Μ %))) 9 &6Μ %)) &&= = & Χ% Ο% && &4 %))9%&Β Β >)% %))9 5 Χ% +) = &;%Χ% Ο% 4 Μ=)4 %)) 9%& %))9 4 %)) 9= ΧΟ)% Γ&) )=;%Χ% +) &;%ΧΟ)%,% %& 3 % =ϑ===28κ%&& & Γ% %= 7% %6Μ3 =,%Λ ΒΑ = %&& )4 %)) 76 5, = &6,%=% 4,4, ) 57)%&&6,%=% &Χ%))Ο% 7)% Α =4 5 Χ< Ι Χ<%,%)) & % %))2 % %; 9= 5% %)) = Χ 2 ΧΠ %)) % 7 ; )%ΧΟ )3 %)),%=%= &ΑΜ4,7 Α ΧΟ )3 ; ΧΟ ))3 = %=7 Α %)) ; ΧΟ ))3 Α% ΧΟ )3 ΧΟ ))3 = & )!% %)) 4 7 ; 4 Β= ) = %)); >)% % %!) %= %))9 %))9 = &Χ% Ο% Β 5 Χ<%,%)) ; 4,. &6,%=% 5&&7 %&)% Χ% Ο% Α =7)% %&;

14 4 = && = %))2 ) 5 Χ% +) =Χ% Ο% Α ; %Α., & ) )=7 ΧΟ)% %; Χ% +) =& ;2 & =)Α) 6 & %))9 = %)) 9= %))9 >)%% %))9 %= %))&;Θ ) %)) >)% % 2 2 >)% 2 2 2) #1# 0, :&=)) % % % %&&= Γ %)) 7% &&7?Α%=4 & =Α ;&7%8 )! %))&6=Α &! 6Μ;)! %))%= 6 <% ) 4 & % % &7! #Ρ 7 &5Α,% % %6 Η 7 %&% =Η% =& %& % %6 % 6; %% && Α%&,%& (%& && #376 )!+& & )!,%& & 8)!,%& (%& ΛΛ2 #)!,%& (%& ΛΛ.)!,%& (%& ΛΛ =%Γ= Α)76 )!, & 6= Α))!, & =6 %6 Ι % % % %% % 6 %6 )3 = 4) 7 % ) # =)!< % ) % Η=& % % % < 7 % 7 5% %6 & %6 % = & 6

15 5 (& 2. 4 &6% <? <?.? & % = & )&Γ&7>)Β& % <? % %&&)) ; % =Α <? % 7 % <? % %6 <? = && <? % %6 Α Α %% <? Α %% <? 7 7 %% <? %6 %6 3 4% %6 Ο939 Ο#3# Ο,7 Ο939= =6Μ )%& 76 &ΑΜ= #3 76 )%& )%& Ο % Α%&< )%& % &% Ο376 % Ο83876 < )%& % Ι%%&&= % %6! %& %% %=93976 %% & 5)!, 5 Α > #.?0 #1# > #?0,1, > #.

16 48 %% %= Ι % %6 4 7, >)% >)% %= % 7 =% % Β = &7 Β)%) =8387% %%? #1# >%6 = )!376 77%<? Ε,Φ = & 4 + >))! %& 9397% 4 %83876 ) = 9397% )!<? % Ο#3#7% =# & %%!& %% /%# & %%

17 %% 74.&67 %= <? 9397= <? #3#7= Σ# & %Σ9 & 7<?.= ( % & 5? 1 6 %% % Ο, &% & = %%< )%& %% 7 % %7 %%? %% %& = %6 4) %% =Α )!+& & = #3# #38 83#838 %6 %% & #3# % =#38=83# %%838 % 838 % 6 ) %6 6Μ )= 838 % =& &838 =83=38 %6 % 3 %6 6Μ76 )!,%& &,%& (%& )!(%& ΛΛ6Μ=)!+& 76 )!(%& ΛΛ 6ΜΝ>)!(%& ΛΛ2 %=%6Μ Τ> 6ΜΝ> Η %Γ %% ) )7% 6Μ6 7= %>)37= % 6 / )!+& & /8 )!,%& & =Β 7= %3 )4 = == &4 = %Β Α= #%= % %%? )! %% %% % &<? = = )! % % 7= %& %6 &7= %)! %% % )= %4=Β&= %6 = )%& % %% Α & = )! % 7= %& %5Α & % % 6)!Γ %% 7= % %)! & 4 % 47 = & % % <? 6 %6 4% & %6! & % %&&6Μ< )%& % 6 3 Ο93976 Ο376 &7( ) 7 & %%Ο838 %6 == %6 7 )!>%& 7= %= %6 6 %6 %6 %4)! )%& % 7

18 #?0 47= %6 %6 & )!Γ %Γ %% 7= %6 =Μ %6 &7 &%Μ %6 %&<? 6 )%& %!7= %>) = & %6 %&& 7= % &7 &/0 #

19 & #=>)=+ +2+ %6 6 )7 +2) =Α7 %6 )+2+) 6 >)7 %% %& %% )+ %&! = 7= %)!%=6Μ>) = & Χ& 3Ο&Ο)Ο) & && &=% 7 & % & ; =. 7+ & 3& 6ΜΧ& 3Ο&Ο)Ο) & &&6Μ & = ;2 6+ Γ= & 3& 7 7) )7+! 3 =4%>) %<&>) +%<&>) ; & % >) % = %)%+ )! = Α %<&>) % %<&>) = &Α + Α+%<&>) 6% >) + +2+Α=6 +%<&>) + 6 % %>) Ε >Φ >6 7 >) ) >& =7)%= Μ 7 >)5)! && %<&>) +%<&>) + && %& ;%Χ& 3Ο&Ο)Ο) & 5) & ;%=%<& >)=+! Χ) &Ο& )Χ) &Ο& & 6 &Γ&>)7 >) == Χ) &Ο& = %>)+%<& >)=+!Χ%Ο&Ο Ο& )4 &. & % & % )%& %)!&% 7 6=%77 >) ) )%& %% 6 )%& % %7 = =4% & & ΕΦ & ΕΦ & )%& % )! 76 = % <? 4 % % )%& % %< )%& % 376 %83876 ==Η )! ) % = 5 & )%& %)!7 6 = =,%& (%& == =%Μ& 3& 4 >) %=4)6 7% 4 4) =%) Ι & 7 %= %&&!

20 & &%%;&6 % &!Α 5 =.7 %&.94+: #ΑΜ = 5%,%+?Ε5,+Φ9=% 4 %+?Ε94+Φ &5,+=5% 5) % 7 %&= 94+= =7 %&94+: )Η94+: & > = 7??% Ε>7Φ 7?%Μ & &&&Λ )%Ο%Ο 7 Ο)Ο 7 ΟΟ? 7 Χ)%Ο%Ο 7&(! & =;9 = &Χ Ο)Ο )!94+>) % % 94+: >)6=%;9 &>) ;9 &>) ; Β= =!7 94+:<? >7 Α%&94+:<? &694+:<? 4894+:<? = 5,+94+ :!94+: 9%5,+94+: 7= =Α <? %&5,+7 %& % %& & 7 =Α <? )%& % 94+:<? %7 %=% 94+:<? =)! % % &3%) =&%Μ7 ) 94+: = %= %=4 7,& 94+:<?. %4=)!< % %6 & & #, %?& %7=)! < %%,% %6 %,)!< %%,% %6 6 & &, %?. =, %?& 4 4? 3& 9 & & %( %( % =& &7=, %? & % % & 5 14= > #45 > # 94+:<? >7 Β >7 )!>) %7))Ε7Φ >7 %% Α % )! >7 = 8

21 , Β % < 2 > # 94+:<? #= & & )%& %Ε Φ % =6&7 %& % Β )%& % 6 = <& & % )%& %! 43 # = = 4% 3 & =94+: %&<? %&<? 8 % % & =.Α 94+:<? 1= 4 :&Ε4:Φ & =4 : Α)(!5%% 4 :&7 #4 : & Χ &?% % % &%&Χ % %= &Χ 3?% :&&%& 7 = & = =94+:<? 2= 94+:<? = ( 4?% 94+: 4 7? &&;23(( 94+: %&<?.= &3 % % = %= & % % 1

22 Β )%& % & 94+:<? 1 Χ 3?% ) 7)! 4,%& % % 7& 7 = = =Χ &?% %= 4 : % >)%94+: ) 64&4) 4 : % % 4: =)%%2 9 & Χ &?% )% = 5,+94+: %= %94+:<? Ι % 6&Χ % )% = 94+:<? = Χ &?% %= %7 Χ 3?% =% 9 %7 % & = & 6 Γ ) 7)!% % & ) % ) )=. 5&0& < > #.4) 7 %& 4.2= 7 7 %& 7 %& (%%94+ : 6 & % % % 94+: <? % & %= 2

23 && )%& %=7<? 7&& 6 3 = & & #.. = =? 3 %6 %6 = Ι %% %% )% %%? 3 & #. %% )%& %= %% <? %% % %% % &(,% %% 4 4. <? &(,% %% = >) + +2+)! Β&= ) %% % % Χ%Ο% Ο && = =%%! %% <? &&4 &Χ%Ο% Ο = =5 Χ,%7% +& Χ,%7%,%& && =838=376 )%& %))9 5!% %)) % )%& & 7= % &)&..,%& %% 5%Γ94+: &7 %&,% &794+: &,% 7.7 &;2)%%&7&& ; 3 & (%& % :&&,% 94+:&= )!%& %%7? 7? 3 & ;232.9&,% ?)% :% & %%7?=%& 7?7?)% =%7?)%&=! )! 7? %& 6 %7?)% :&7? %& % % & %,%& %%7?% 7 Λ % 94+:7?)%Λ

24 7? 7)%=!%7)% )! %= &&7? & %%7? % 7?)% =) & %%7? %)+ # ) %)+7 =Γ= %)+%%) =( = 6 =& &Χ %)Ο +) Α )! & && 3& % % Α&%! = && ΧΟ %) 3 %) ΛΛ ΛΛ%) & Γ6 %) %6Μ %& % ) % & %6> )= :4%= 7 %)! 7 %) 7 %) % &)!&%Α& Α(%< 6 % Α =Λ = Μ! %=! 94+:<?!)& 7 %&% %&& =( & Ε5%Φ!( Ε Φ 6 = Μ,%& (%& ΛΛ2== 7))!+&,%& & 8 ;%=! 4 % %=,45+,,474,=! 4 % = 8 838< )%& % = ΧΟ )3 )6Μ < )%& % %)) 6 & 3& ; 7 %) &Χ %)Ο ## ;%) 434 # = =< = %)== 6 %= & 7 6 %)&4 & 7 %) = &3%))!,%& (%& ΛΛΛΛ %) ΛΛ= ΛΛ % &3%)&6,474,% % %) Μ7 3 = % 6&7 3%)=

25 Χ %!)&7 &3%)% %&& 838< )%& %= %)! Χ %)Ο )! %) )! 3%)88 %) =;22 2 Α + +) Α )!4 %6 %74 %6 % Β&=% =6Μ%7)) Ε7Φ,%7))Ε,7Φ!)4Μ&=& 3& 7 % %=%)!7 %&%&5,+ )!7 %&%&94+ ) %/ =Χ0& > #. ((%& ((%& =& ),% )%& )!.,% )%&,% )%& = 7Α,%.

26 = 5%%=>& 5% 4% %= &,% %&& 6 = %=4% )! % )!: = < &5% &)Α = %< < 6 < & & & = =&! (! 9= %% %= < % < &,% & 3 = < %,, & & && ; & ) Α%4 < (!5% & Γ,%&( &%& Α)=,% )%& )! #5% Λ Ε& Φ.Ε. Φ 0 &Ε Φ % Ε& Φ )! % #5% %=% ( (%& #& )=. )!&%Α % & ) 5 %% 0 & %(& 4 = (%& = 7 )!=,% %,% Ι %%Γ.,%,% ),% % =4%& Α))& 77%3 Γ&4%& &9 & 4%& %= 6Μ4% &%%4%& & 4%& &&%%4%&= Α& =Α&& 4%%&, = &%%4%& )!Γ< 4%& = 4%&)! < Α5 )& 4%&& 4%& = =&&)4%&Α &&)4%& = )%& % &= )!4%< = & < 4%& &4%& = )%& %!, 7Ι)) 6Μ

27 & %<& & )! &, 4..,% 5%< Ε Φ 4% < Ε Φ %= < Ε #.# #. Φ &Β= < & #.#) 4%&Ε7%3Φ )%& %4%& ><< )%& % =. %% % > &)&? #4 & < )%& %!= & 5%< >< )= & < = % ) =4 >< & 5%< )== & >< =&! 4. = 5%< %= & >< &< % =Β& & = & >< %& >< = >< %% %=.

28 # >45? #4 #

29 . &%% %< % % #.! &= %% % 7& &%4%5% & = + &Ι & &7&+ &= % 7% =Α&Ι& && )Α 4) ) 4) & )Α 6 5% %% % %! % ; & & == & &% #,%5% )!. & % =&6!Α 5! =Η%=& & >: < % %% %= = Α %% % 7&Ι& & Γ%><,5 %Α 5 )! & 5)!7 %5 6 & 7! 5 =7&+ &= & % &7 %&& #%+ & % %= =%6 & & ) = 4 Ι& &4%! &! << ><7& &!><= %% % >< =& & =(!< %4%5% =><= %% 6!><, = & =! % = =&!>< %=>< ><><, 6&Ι %& %+?%= Α5 ) #

30 . &%% %.> <& &%%% ><=118% < (%Ε <(Φ= >(,.# % &? ) % Α << % % >< = ) =Α << % ==: :& %!>< % %% %! =Β& >< % %=%, 64) =Α << &,% 3 %% % &><, < % %% % :==ϑ>(,.#κ %&& %=,)!>< = = ) & )%% % ; => = 4.# 25? 2 + Η> =&&> % =%,%&& 67 & > % & > % %=%> % > &&, % 9&Ε, Φ &&> % >!& = && )=Α %%& = 25 Α 2ΑΒ5 Ε& 4..8> 6> % &> <? &7 > %&<? Ι< Ι9 )% > :> ><5 % && =Β, 9&&ΗΒ =Β)%ΥΥΒ>< Α Μ Β ><%% % Α %Β)%ΥΥΥΥ )) 8

31 , 25 Α 2ΑΒ5 > % Α ><5 % &&)% = %,%&&67 &7,%&&22 7 Ι. 25 &0 4.1? 5 )>< %ΒΑ, Ι< Ι9> &6> % =%&Α <? > 9 &Ι< Ι9>,> 7> )%6> % % %(%& %% % (!< %% # %5% %,> 7> 6! % % & %= 6 %&! Α 5! =!=. < % &!...42,> 7> 4,> 7> % # 25 Φ=5 = Ε& 1

32 # 25 Φ=5 = 4 % %)%&, %< <:> > Α=%&&% 9&& % < ==%)!& ) %><, < ><,=.. Β& Α,% = %% %)!< % = 5% Α%&, Α % 5% Α)!% && > % &= %&& =)!& ) % ><, ) 4Μ& % ) & %= & %&& %& &% ==, & % % )!Γ< % # 25 5=2< Ε& # 25 5=2< 9 <: )%+4Ν> +4Ν> Α % Β & Β 5% = = % >+Α 5% = ; % & = +4Ν> % Α = &<:>< %% %=Α=)!Γ )%< ><.2

33 && ><<& & ><=. ## 25 %! Ε& # 25 %! 9 &4 +4Ν &<: ) & 4:> %% <4>Ι;9> =% &4:> )% = & +4Ν> =4:<4>Ι;9 > &+4Ν> &4 & Β = > )44:<4>Ι;9> % &+4Ν> % & 4 & Β )%& %!>< &&>< <& &.> <&< %%%% ><= & 11#% <( >(,881% & &Η 22. = % <(! >(,.2) >(,.2= >(,881% %><&< %% =5% 4%% & % ϑ>(,.2κ Η >< &>< &><?% &&Η>< & )34 =7?%Μ %==; =&(%Α 4#><,>, <= )% &6&)34 >< 5 %Ε5ΦΛ & &>< =5 %>(,.2 5 % >(,881 5 % ΕΦΛ ( = =%&7? & >< &(! = 7? =7? = &7?.

34 3 %ΕΤΦΛ 3 %( = =&)34,>, % Α = =; = ) ==,>,%Ε,,ΦΛ,, 4,>, & (7%Μ 62,>, & %= ΕΦΛ 7 =%) &&%) Α%&?% %= 5= 7 )!( # %= >(,.18Θ><?% (%& )% #5%) &( = 7&>< 4 :?% <? Ε<ΦΛ <(Α >< )?% <? >(,.)(! # ) <<==? & %& <,% ) (! %?% <? % % 9&Ε &ΦΛ &&=&Γ&! >< 65= && % =& 3& ;#.= Α )% &&24 ==)Α9&&=Α +! && 7 & < =)!Γ< % && <& & Ε& & ΦΛ <& & & Β & % ==& =< Α%,%,% > Α% % (! #=>(,.1812,% > % = <& & =)Α=Α?% %% )Ε>,ΦΛ >, ) %0=7 )Α=Α =Α Α # 2 > + 4 &,>, & %><.

35 ) ) 3 % Α = 3 % )%& Α( % Α& & )34,%%% )Ε,>,ΦΛ ;>< &0 && 6 0,>,& %=64= 4%%5% %),>, &6 4%5% & &<&% 3 % Λ 5% &4) 3 % 7? 7? 6%))=Α 7?6Μ 3 %.7;% 7?3 4 3 % # 2 > =1 +..><,%%%%% ><, < >< = %>(,.2 =>< ) %%><, (!0 Α =>(,.2 <? ) > %Ε>Φ > > %Ε>>Φ % %ΕΦ %%?Ε7ΝΦ4 % )(% Ε4Φ><, & & = <? = > %%>> % %=% %%%%?..> % >> % > % 676 =Λ )%> %7% Η> % )%% % %& > %7% > %Α> %7% = & )Α = 5% %)4 > %7% 4 %>< & ) = >> % > %7% > &>> % & > %7% >> % Μ Α = = % & ) = 48> %>> % 4) &4 & ) )%(5 %Ε5Φ ΕΦ ( >< > %,%Ε>,Φ4 > %7% <? Ε<Φ <? > %=;22 > > %2 % %2 %%?2.4 % )(% 2..

36 #, % % % % 0>< & % % &%&, Β > % &4 & > %,% =%,% =%,%4,, &>,/,>, )&%&&6 & = &,94Ε, % 9 &Φ,94&& % = >,Α % ) %==; & &7 4 + % Ι9...%%? %%? & %&0&5)! 9& & % % & <? + &)! >,/,>, +Α + & %,%Ι % %)! 7 % Α=.

37 ..4 % )(% 4 % )(% =& Β > % > %,%= (? = &6 % :? ) )%>, % Α. % %%%% % %%%%=) % <(= =22#>(, ##% & & % 3 %% %ϑ>(,##κ ΗΒ (%&Λ ς? ΩΞς Ω +!)=%% & % %&&% %&& <? < % % <& % % )% % <? 41&6<? Ι % &&Σ& #. 5Φ 2 + # <? %=% % % %3 = )%& %!67 ΕΦ< <? ) % <? Ε&Φ ) = % %% 9 &4) <? = %%4 %= ) =& % &%% %% %&&.

38 (!7 %=4<? Ε Φ 4 6=(%& )Λ Ξς Ω Ξς ΩΛς Ω (%&=)!( 4 ) 7=(%& % Α;= = 5% %& <? Ε&Φ )%4 Ε Φ <? &=4% % % % 3 = %% %)!< %== &( %><= % ; ( Χ?% <? >< ;= )% 4& % )%& % 4Χ & %&?% <?,%,% >,% >,% > ><)! 7<& & &4Χ)& 6)!,% ) )%& %!&=,% # = & % 5Φ 42&= % )!5%< = )!4%< (!5%< =><?% <? 1#=,% #><,% > 12 4) & =!..< %% #5%!>< < %% #5%!><=% <( >(,.18Θ><?% (%& )% # 5% & Η 22 % & >(,.18 ( &4 %%94+: %= >< ϑ>(,.18κ.#

39 .. %% >(,.18=? )!( & 4 %< % %94+: );? & %&&=& % %) 3 & %% Λ:% 9% % % :%= % %? & & <: &Α( % 5%< %?? & #,%= &6 % & %Γ&& )Α!=9% % = )!? & & :! % & )Α=% <(& )% %=? &&56 =Α %? & 566 = :! %& )Α % % &:%&9% %&! %Ι = >< && %Ι & % 6 >)% %Ι = & & )Α%Ι= % =& %? %Ι9&ΕΙ9Φ& 0? & &Γ 0 +.,# 4 =? &Γ= %%!=?!<? =&)!? ) &94+: Α = %%,% ) &&)& 4%! =Ε 42Φ..><?% (%& %&5,+7? %&Α,% &94+: %,% =&< %=%) ><?% (%& % %..94+: 94+: Α 94+:<? 94+: ;%. & &94+:<? %94+ :994+:= = &< %6 ) %? 94+: =94+:<? Α.

40 5 Β % < 0 +.,#..<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6= &94+: & 94+:Β %&%<& & &>< % 6 = 94+: 4 : 3 =4%<4 Λ <44<47<44=&9% % <47& % ,# 4.<44 &=94+: 9 &>< )%<44 %&4) &94+: (%7Ε(Φ& & <44 &&;2 94+>) %Ε9> Φ <44 &6 % %&&94+>) %& %94+ : <? < : 6 & < %,% == <47 % ) : 4 %Ι9& %>< <477)!< %& % Ι9=&<47 )!%=%&< %%<44 &< %%<47 =94+: %Ι % 4 Ι9 %<47.8

41 # ,#...<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6 & % %=<& & >< &<& & )! 94+ :Η94+:=&&Ι)) & Β&&! 94+: <4%Ι % =%Ι 9&7 ΕΙ97Φ&><?% )!Γ94+:&%Ι 9&))ΕΙ9Φ?& ,# 4<4 3 =5 Λ<4#<4: = 5 6Μ ( )!<& & Ι)) = #7=7 %Μ <4#<4 & )!<44<47.1

42 ..( & %: %Μ94+: 6&< %) & ) >< = =<&4 % 3 )!( & %: Ε(:Φ=5 )!< %&9% %=& %Λ(:4 (:7 =&Ι9;(:7 & < % & Ι9)!Γ ( &; + < +.,# Ι (:4 =<Λ&(: %&(: 94+ : ) &94+:= ) )% &(: % (%7Ε(Φ94+>) %Ε9> Φ!7 (: % ) %? 9 4 )!( & %: ;8=1 (: ( %=&94+:<? ( = ΕΦ ΕΦ> ( Ε>Φ ( = & ( & > ( & ;2 +< +.,#, +< > +.,# Ι9(:7 )% &(: %<47 #7 %Μ...< % & =; & %Β& 6 & =Γ 94+: ><?%! =;: < % %% %)! >< = 5 Γ% > % 5 & 4 (% & % 5 & < % %!=!<, % = 6 & %% 2

43 ...< % &! & # ) = &4)& %,% ) &% %; )& 4 =& % Η & 9 &; & 9 & % & =% % )! &% ; & % & 7 #%(%& & =Γ & 694+: Α7 #%< &! %&& 4% %Ι7 #,% 6 3 %% % =Α & Α% Β5 %7 Β %&%% % 6=)% Λ! # ; =><?% <? = %& & )6< =ΒΑ=,% ) &Λ ; & ;%! # Β)%Α %&& = &! #...7 #,% 7 #,%=&Η 22.% <(>(,.8Θ7 # 7. 7 # % = = & %&% < %%Α %!3 %% %&6ϑ>(,.8Κ,% %Α;Β77 #,% = < &#Β= % 7 #4 4 4 Β4Β 21 Π/ #Β 6;2 #.! = =#7 Α =.7?7Α ) Β! =. # & 4 7? Α% % =%=7? &&;9 Α &7 #%Β)%= Β%=& Α Β5 % %7 )%)!=Λ Β)%! # 8Β = #7?7Α & Β)%Γ%=& Β = = 7Α & =7?%&;9 ))!!% 6Μ% 7?&ΑΜ4#2 Β 7 #;# # #2.

44 2 & 41 )!7Α ;23#8 23, 23., 2382= 7? 94+: (%7 ;2 94+>) %;.94+:<? ;8 %& & #

45 7=5% Α )!5% Α & % %Μ=7 &&5% Α &9= 4)!0 Α&< %= ) & < % 4)! =%Μ%=Ι & 5% %Μ % &% # ) )5% Α &9= &9= = ) )0 Α ΗΗ = ) = Β Α4 ) ) )% %Μ= = = && % %&& %&=%)= 5 Η &% &&= 5 )% Η >(,.2 % > % %><,5 Β7= Β = 4 ) % %= Β = <& & 6 Η= )%>Λ Φ9ΗΙ: 6 9 Ι 4 : 4 95Ι 4 5: 6 9 Ι 4 5Ι: : ϑ9: 6 ϑ94: 8 9ΚΦ94Η:Κ 4 ϑ94::; > 4 ) > Γ 4 ) % <& & >< Γ <& & %>< ( % /# > Α& )= = Η Α& ) 9&Η = =! %Μ) )0 Α 5% =4% ) % ; % 0 Α ΜΓ%>% ) )% % ; & = )%& %% 6Η Α>%% %= 0 Α &%=% +% 7 +% 6!>< && ) =>< && = &4 >)% %&& & % Η=% %&&% ; &>%>%= 6!4 = ) = >&& >%= 4 % ΑΗ% )%Η &6 = 6 Α%&< % %% % & < % +?&Ι % ==9=% +? Β& 7 = & )9= Α %7 %0 Α & )%& %&7 %& Η% %7 )! % & )) 7 %&% Α %Γ%4 + &= = &9= 4 Β% 4 6& 4!% >% Α Γ% ) )0 Α %Μ.

46 % ) & 6 % = )6Μ =Γ%Η = & < % % #5% =Α & 4 ) )!< % =94 = 4 7 % ) & & Α =Ι 6 & #7 %& %= 6Μ 4 7 % = >< 3 : 4 = & < % =..?% (%& % ><% & Α %%) &&= =? ==% Μ %Ι % = 69& %%&!!%? ) = % 94+: = 4 % %( & %: &( %4 % & % 4 %94+: & % & ;( & %: = 4 ( & 94+:=) 4 ( &=4 94+: % &&= && )!Γ? %=%4 ) Α 4 94+: 74 %= 94+( ><?% = ( & ( (: 4 =? % & Α!= &6 )) 64 % % %= &94+: % Γ% = )%& % ( & %: % % 94+: = 94+: %Μ Α )%& % 5 = Α )5% Α = 5 4 %. &% # 74 = # & & = & & & 94+: & & / %6.4 = & 6Μ4 )%& %Α & ==)!% 5% Α 4)6 & 5%% 4)6 Α = & & Λ Ο=ΟΟ& Ο& ΟΟΟ& Ο Ο& : Α % % %% 4 ( & (,%Ε74((Φ== %% % %% 74(( ( % # &6 %& %,%% 5% % 4%! 7 %) = =& % 5% %5% : &( & %% ΟΟΟ& Ο Ο& 7= %6 = ;%# & = & =7 7 & %%= )%& % 4 % % 7 <5%:? )%& % Ε5: Φ5: &=43

47 # ) 4 7 =! = &! Λ &Ο ΟΟ &Ο 5Α %&Ο ΟΟ &Ο &6Β&5% = &Ο Ο 22 &Ο #2222 % Β22/#2222 = ( % 1 1 Β )(> ( & > % Β= ( %1 1 4 >)4)!= Η& 7 >) %6Μ ; %% % %& %% ) % )Η% %4 >)%Μ=Α= %7& % %&! ; && 3Ο&Ο)Ο) & 7 &&4 >) Ο%ΟΟ? & & % =& & 4)%7 = % Ο%ΟΟ? 9 % & Ο%ΟΟ 7 &&4 >)%% Ο%ΟΟ? %)%& & 7 Ι,%,? =% %) Ο%ΟΟ? = %= %)% 4)%= = = Ο%ΟΟ? 9= &( 7 4)% %! Ο%ΟΟ )!& & & 3& ; Α =& 3& ; & % %>) )% Ο%ΟΟ =! )9 )% % Α& % 7 & & 3& ; Μ %Ο& 3Ο Ο%ΟΟ Ο& %&& 3& 6Μ= %& %7 = & )!ΒΑ % Η6Μ 4 % %6& 4 :Γ6Μ4 %= == 5 +%)64 = )%& %!=( % #=)! ) %)& 4 = 4%&&7 4 & & % %,45+, ; % % = 4)! %& % ) %6 > )= & %,%& (%& 4)!( 6,%& (%& 0 Α %=% %,%& (%& & 7 %)%,%& (%& ΛΛ2==.4 =94+: 4 =94+: ( 4 = 94+>) %Α& )%& % %94+: >) ==% Α ) 7 %) 7 % 94+: >)9&&94+ >) %= 94+:<? && % Α) % % %>) && > ( &! = Α && ( &=0 Α Μ% %Β& % & & )%& % 4 :&= = =& %6 % 4Ι..4 = 4 = )%& % %=&<? 9 & 6 & Ο? Α) %! 7 )%& %! %& % 4)! ; 0 Α &

48 = & 4 = ) Ο&ΟΟ ΒΑ ; ΑΜ>! ) 4 %( & > % 4 & =%Ο&Ο Ο& =ΒΑ = %&& < %<&>) %Ο&Ο Ο&& &+%<&>)5 %+%<&>) = = 5 %<&>) +%<&>))!&7 >) %<&.4 = ) %6 4)! )%& % 7 % %6 ΨΨ )%& % =Α7 %6 )7= Η % %) 7= %6 4)!% 7=4 = %%?! &&Ο? &Ο Ο #

49 4%( &=% 4%( &=% ) %& %)= )!&%Α= = %)= %Ι 4 Ι 4 Β && % 9, Α %)= & %&& & 9%& 22.! &= %4%!7 4 ) = & Μ4= %4% (& %% & &221= Α = &4%Α) ) = %& <, 9= :4<% %<%!%&& 4%( &=% Λ&7? & + )& 67% &4 %( &=% %=4 % 7?& )&+3 # ) ) = )!4% = 5 5= % % & ) 6 6 Γ4%4 % % & 5Α) 4 %( &=% )!= >% 5)! %= 4% ) 0& 4% Ι %%Γ 0% ))! = % & 6 = ( % Α &%Α 4= 64Μ& % %:!%<%% =

50 77% 4= 4%4 % && %& %)%76 Λ 4 7% >,%% 4 %&! 76 % %&&!) &) % %&&4 % % = 4 ;76 4 %6 =& ) 4 %) 4 Α (%&77% % = = 4 4? &&: & Γ4?& 5= 5= 4 % )& 7 &4 & %== 7 &)! 4 =%&? &!4? = 4? % 4? &5% 7 & = (% (! 4?7 &% Α & 4? %(% 4 )ΙΓ Β Α&6Α = Β Α 4# / %), 8

51 4?3 Β > &4? % 54?(% =4?5% %&& % %= Β 54?(% & %= Β % 4 Β Α % 6%&? & & = = 4 &Β % 4 =%Ι 4? 4 6% 4?! = & = Β Α )) =4#.%&Β! 6% 3&) /. &&=4 4 = %> &ΕΦ % ΕΦ Β 4?(% %&5%! = %&4 = % ΕΦ%% ΕΦ =Β 4? ΑΜ 4 = %, ΕΦ% %?ΕΦ Β 4?3 %, ΕΦ%& Γ4?& &= %Β!Α % % %, ΕΦ%)% 4))%,%5=ΕΦ %! ) 5= %+?%= % = = %9,%5=ΕΦ%& 1

52 4))%, ΕΦ%Ι 4?)%&& 4? %)%4) Λ >=%4% %& )% ))!&6+?% =&%&5= &7 6 &? ) =7 = &Β 4? = %& 4 7% >,%% <4 % =& Α) % : ) 3 =; & Β& 6 = & 6))=!, && %&& 6&64=)! ; % 9 & 7 < =Α &6 &6= 4) & = ) # 3&) / 5/. 2

53 7% > ΙΓ 4) > % )9 )! & &! 9 )= =% & = 4) > % )4)%& ) )! )7% 6 => 7% >? & )%%& ) 4 %) = 4 % 6 ) 6&&; % 4,%% %&,%% = = 6 = &4 % 6 = = % )%& % ( 5= %& %/76 4% = & 3 3 ) %& %! 9 & ) )) %& % % & 4 % )4 % )!= % ; %& % ) Α% %& % & %& %= )= & % 6 (= = ( 4 % ) %& % % %= % =7 ) = ( %& %=& ) 4=) 4)) & 7)%& Μ Λ!! # %& ( ) # %= 4 )&7 &=Α = % :> 4%6 ( ) = %& %&4 ; & %& %) %=+ %)! %& %4 = 9 6 %3 (%& 7 &= = %& % %Λ,,% # #+,% #( #+ ( + %./, &7 == ( 7 7=& 3 Α %& % ) 7 # ##( #) = 3 64&& %,%3& %& %) %=9 & )) %& % %& % &7 4? )) %& % 5%4?

54 . 4% ) Η 4 % & Τ+ & & 9 & 4% ) 3& & ; ΒΑ ) % ) = 4=Λ 01/2 #34# #()5#16 02 ( /2& # %& 2 2 % # % #2 %# & #3# & 72 #344#6 0) &2 #8# 6 0)%2 &2 # % # 6 0%% & #, # &, # %%:2# &,, ##6 0 &2 # # &, # ;#6 0 )( 6 0 &2 # 7# 6 0 &2 # <!7=.# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #%#6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #% #6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( %% (6 < 02 (6& Γ& ) % %&& 9 & Η 9 &4 %) < 0%% 6 4= < 4 % % % = ;Α 5= 72 5 % && &: = 56))%&4% = 4 < 0) 6 & &4 &2 & )% &&: )4%Ζ4 %%&&= % %& Α %& % = 6Β&=>) Β)) )!74 % 6>)= 4=6 & ) %& %4=)! < 0)%2 60%2 6 = 4=!% %&& 6> % Α&7 %%4==&: & =>4 % < 0%% 6 %& %4= 6 77% Α =77% < % 6 4 &

55 &,&! = ) )! % 9 &4=3 4 &,, &6 4== & 4) 77% Α)! 0 6< ΒΑ =7%! 4 &2% ; 4 & % ) & % = 2 % 7 &&& = & 02 (6 < ) % (! Γ 7% 4 &, = ;=< 7 & &: Μ 6 76 &4 &,%% < 0 ) ( 6 ;=< 4 77% 6 = %4= Α % ) )!=4 4 7 &! 4 & ) 0 )( 6< & 0 6< = > %0 6< 0 6< )! (&4 % &4 &2) 4 % 7! 4? 4? 4= = 6;.> &7 4? )&7 & 7% 7% > % 6;7 % 9% :...? = (%Α 7% > 4) && ) )! 0 6< ) =77% )!= ; <!7=. 7% =4= & = 5= +?% : ) =4% 5= 5=% && 5= ΙΓ ) =% )! Β 5= Ι )!; ; ΙΓ )! %&&: =% = 7%, %3<3) 5=% &&%5= 5=% Ι )! +?% > +?% =5= %= = % % = 5= ΙΓ +?% =+?% %& 34%%5= &6.

56 : ) =5 &: )? & 5 Β && 5= +?% &0%Α : ) Τ+ ΑΤ+ %)%%&; &5= & 7 ;&5=% 4 %+?% 4 %+?%==5= % 5%5= 5= &!% ) & =<? )! 4 %+?% 4 %% % 5= ; % % %=5= % %Ε2 2Φ (! 5= 6;)= 3! = % > %&& 01/2 #34# #()5#16 0,< /2& # %& 2 2 % # &: #( :%# &: #( :%#6 0 & #Α # &: #( :%# &: #( :%# % & #Α # &:/ #ΒΧ4%/# &: #4%/# &: #84%/# &: #84%/#6 0 2 % 6 0,<6 :&&&0% 6 &! & =4% > % > ) 4/ (4Ε444, 4/ (4Ε444Ε 4/ (4Φ4448 5%5=7Α &0%!)%Β Λ ( ; & &+?%) % =Α+ )=5= )!%)Τ+ =&> %%&9 & %3& 3 > % > &&9 & 4))% = Τ+ )+?%

57 5= +?% 9 %)5= +?% 6 % %&&) 5= +?% :& & 5= 5=== +?% 5=% = +?% % 5= Γ% &+?% &Μ4)%)! % 5=Α= %7& 5=&! 3 = % % =? & 5= &0% 4!Τ+ Β&Β5=& %% =ΕΦ % 5=! = ; % 8ΕΕ 8ΕΕ 4, 4 / / / ; Γ% + + +, / /+, /+ ; Γ% + + +,? Γ% + + +, Ε+ 5= &%7 ) )&7 & % %)! &0% Β=)! Τ+ 4##%5=> %&7.5%5=,%%? )! 4 %4%5% %= & ==Η% & &? %& 3 ) 6 5%5= ;Τ+ )! +?% 5%5= %Α 4 5% =Β Λ!! #%& ((2 Φ2%Β# (!

58 9 5%!7% =9 %7% Γ% )&7 && =&) )! 5% % % )%& %Β= 6& =5= %5=! 9 & 4%)! %& +6,%%,%% 5=7% )!? = 5%5=Α5%,%% = %%Α ;,%% =! && &7! 5= 5= 4 (!( 5% = %,%% %%5=5= )! &&7; %4% Γ% %,%% ) 5= 2 2 ;3 4 %5=,%% %% 4 4##,%%? 7 % #%5%!>< %= & 4%%&; %( & %: % :& %& & ( & %: Α =94+: && &>< = >< =?=5%5== % = Α6% %)!Γ% 4Α)%( & %: = = = ) &> 5% %&5 %( & %: = &&> 9 )% %4%% #

59 #%)= & & & %& < %)= =) %=;% = &=< % & & Α= #%)= #Β Β 4= %)= = ;( % 0 Α%%)= =&! = Ι9%&1# %)= )% & Λ ( % Α ΒΑ 9 )%& /+ ; /= %?0 & 5) +&0Χ)!=%)%)= % & =Α & % & %& = = && = 3&/Χ0 =%(% %)= )Α&6 = ( ΑΑ Β& 0 Μ)! =) 7%)= % %) %)= & %)= %&7&6 4)= &(! %)= 7&6 = %) %%)= %& 4 % Α! % )=%&%)= ( % %5)! > % Α % # % =4!& ) = &6 ) 4%&,%,%Λ0 %) %)= )!= &6 0% %)? =0 % Α( = :!=,% %)= 0 % %)= &&6 =4)= :&! = &( %)= Μ &=Ζ&? & 4% )

60 #+6 Α 4) = %)= = 6 ) &=? & ) +6 = 9= ))4% 4% Γ%% 6 9= & (! +6 =Α 6= 7% &; = ) 4% %( %!Η 9 ) ΕΗ9 Φ & % 4= 5% 4 &% = %Μ<%)= &,ΠΠ =Α& Β)) )Ι %=Α &6= = Γ% &Β 7 4 &6= 7% =;Α && %= &6 ) )&Α7 &7% 4) Η &&> %4%&4% 4%9 % & Ε9 Φ,,ΠΠ7% 4= % ( % =+6 = & & ><, 4) 4 Γ%ΑΜ % Α %&! Β&=! 4 = 9 & 4) %6 Μ& &+6 4%3?= &?& &? 4) Β= =4) & &= & 5% & 4) % Β= % ) =?= :&% =Α %)= % =%) &6 =4% ) ( % = ( %4%4 = & : ) #.=) 4% ) ( %!& :> 5% = & 4) =%4!%&&4? )! =4 )! )%& % Α %% )% %%!4##Χ4& 4 = 4 4 = 5% & & >%&)!4 = %% % >< + %>< ><, 6Μ+ >< Α%4 %< Η %% % & &? Γ= % &< < & &>< &,% 4Α%&,% &>< % = = 4 =!= 4) % = %)= & )!,% >< (% %&&+ &,%! % % % %&& %% %! 6 %% )%& % = & =%)= %+ ) Α &,% = 4#8 &&)!4% ) # & &% #! & && %& )% % &,45+, Α & (( % (=& (% Α 8

61 , 1

62 #.%% %!4 )>< >< ><, 4#1 & Α >< & %& %? = < & &? 5&? 5& & & >< %&& %=? &&6& )Α? <:> & %&& & <: & %&&? =>< %&& &< %4%5% 6%&&&< % ><,> % %&&? >< 4 < =Α? ) & )Α >< <:> % % %9&& =%6%&&)!& ) ><,> % =4 %&& ><, =><, %&?>? ><, < & & ). = && 0> #.>< &%)= &,% = 7 &!&& % =,% Α= =& & + %,% Ε <? Φ! = % + = >< = >< &,> 7> % =,%,% #2

63 + =)! < &&><,% >) % % )!,% = )%& % 6 )%& % =? >< <:> < && < &&&,%%= =>< & &,%6,% >) & < &&&<: &,%%= =&>< ;)!,%,% >)!><!,% = )!,%& & 7 % 5% = %&5%= &! &=,% 5%% ==>< = &< %><,> % >?4 2 5 < %? >< 0/Χ 5/> 2 ; & ) %& & && ) &? Γ% & ) ) %&; <:> & =&! #

64 0/Χ > 2 #.>< 0/Χ 5/> 2 #

65 >< &< %< :& %& & &? ==? Η% < & &? % Μ 4=& )Α? Α % %& &? =!&&4 = >< 7 &&7 Η 4 % 4 4 Α && < & % % >< =,% ) ; = # & % %6 6!5& & & >< %=%& & ) =? =! #..><, ><,!&& ;>> % )! < > % =!>< %&?> & %=&!? < & & =Α ) & & Η% % &< = = & > > % => % %&% = > % &>> % % >< Γ=< =& 4 0 % %&& )><,? >< >< &6% 0/Χ > 2 #. 4 4#8Α = )! %)= )!!>< % && & #.

66 )!&6 )%& %4%5% :& #%5% 6 & & & & & )%& % & (!,% & & & #. & & & %&>< %% %& %% %3 =! = & 6 + % ) = # ) > & & Α Β %% % 94+: & &ΑΜ... &Χ % & )& 4 9 & & %% % ) = &! 94+: )=)94+: &! 7 # %= 7? %94+: 94+ = % & &% & 4Α%&94+:<? = & Β Α4 == &=+ + )! & + )! & # 0/Χ 5 #

67 :& &) 6 =&; & 9 & ) 9 & & = &&) )%%&; & Λ ς &Ω; + )! %) = (%&Λ ς %)ΟΩ## :& & <? = &4) & =ς Ο &Ο Ω%ς Ο &Ο Ω+ 4 + )! & & = & 4 == & & &+ Α + Γ% Α (%&7 = %) + ;## %88=Γ%7 % 3+ 9 & 4 =6= = %& & + Α + & ) %& & % & Α% &3 %%&% & & 4 % % 3 %%&; & 3 %%&% &%=& & = #..Α? 4) &.. # & &4) #. & # & & & %&& %& >< && = %? & & %>< Γ%&: # ) & & & # # %&& &%& & + & & 4 + # 4 & & 4 Ι & # + %+%( (= = 4 94+:<? <? %% <? ΒΑ =,>,% 3 %( ) 3 % 6Μ >< & &6Μ && 6 & 7?94+:= <? )7=0 Α & >< =%&>< = 6Μ >< && )!Γ 94+ = <? == = % 7? &>< 94+: 6 )! == (!4 % & )&ΑΜ&.. 4) 4 % Γ94+:& = &( ( & %:= ( & & 3 ( Α (=4 ) ( & %:& & ( <)) & &( = &4Α ( & 94+: 94+:<? 94+:<? Α <? &! = ) Α %%&&= > )= %Μ %& )! ) &( & %: ) % %%= )= ; % )Α ) &94+: & ( & = ( #

68 0/Χ > # #..% % ; %&&,% &7 %) = % %& Λ3 %%&,%,%34 5 +,% #..3 %%&,% 5 ) 4: 3 %%&,% % 3 %%&,% &)! 6= )=4 )!9 &&Γ&) )= 7Α)7?Α6;7?Α6 6!) % & %%7?%&%)!= ( & %7? =%)= 7?Α=%& & 69 & 7& ##

69 ; = =) %7 =)!9 = )==7Α)7?Α64!) )& %%7? =6 7 ;7Α%9 & 7 = =; Ε4 )!9Φ Θ & ; 0/Χ <4=14(4Φ0& #..,%34 5 +,%,45+,Α%& &%))Ο% Ο )3 % Ο% Ο)%Α & 4 & Ο )3 = &,%=% +Α Α %)= )%4,%=%+ΑΑ;,%=% = = +Α1;) Β& %))Ο% =))!9 Γ& ) )=5 +Α% %Α9 & 7&&; = =+ %,%=% +Α&& ;3 3 =;,%=% Α! 3,%=% %==7 3,%=%)=:& )=,%=6 + (! &%))Ο% 3 + Β,%=6+ )%! ;, %=+Α,%=% %,%=% +Α1+ < 1 # 3 )!,;,%=%+Α #

70 1&&;,%=%) %+ %% & + %))Ο% ΕΦ,%=6+Α1 &,;% ) 6Β& %,%))<% )% Λ ;,= &376 9&= = ( %,%))<% )!)7 &&;2 7&& ;,%=% +Α# ;&,7 ( %,%))<%!!)+ %%( & &,%=%&& ; 3 = 7&&;2=,%=% +Α ; ( %,%))<%!!)+ % % & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α8; ( %,%))<%!!)+ %#% & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α1 ; ( %,%))<%!!)+ %% & &,%=%) 6 +,%=%Β.8%< ) +)( = & < Ι <%,%)) &;2 && % )! &% Ο% % ) 4 & #, && 39&,%)) = = %)) & 3& &7% % %&& 6 % = & 3& %))& 3,%& 7% &<%,%)),%=%2% %&& = ) )& )!9 %)% & ) )=!) %,%=% +Α&& ;+ & +Α,%=%; + )%! &4 % % &7 &% =Λ = %&& &+& 7% +& 7% && 3 & %Μ && 39&,%));#+& 7% % Α %))9 <%,%)) ;# ( % <% Β% 7&&;,%=% +Α ; <%,%)) # & 39&,%)) # = + %%,.( /&5 %,%=%= + ) = 7&;2=,%=% +Α; <%,%))& 39&,%))Α =+ =& &54 & =,%=%) = 7&;=,%=% +Α.; ==%+,%=% + 3 %;+ 3; & % Ο% % )! &Ο)% ) (%&% % & # 5 % +) 3 + &,%=6:& & 7 =+ 5 % +) &&= %,%=%3,%=% ==!+Α;) #8

71 % )!Ο )3 ) Ο )3=% 7 &&;2 )%% &7&&; Α ; Ο )3 4 )!9 #.4 7& 4== 4? )! ) : ) : ) =7%3& % & %=7% & ; &%&77& ; =!3 4 4?%5%4? =&7& & 4 % = 6 & & %=5%5= 5% 4 &7 = % & %( &%&& % &%=& &! & 5& & ) & <,5? ) % 8 %&&& %=Α= &7; %=% % 6Μ 2 4% )&+3 % % &7 ; %=% 6))= 65%5= 5%8 ) >< &7!( 4 & Α) %&& % = &? =% (%&%!4& Α) & & ; = =< &< Α)<& % = = 95= )%&< )!= 5= =< & : ) =! %&< &&<&)%& = 9)% % # & & #%% % #><? >< &&5 =? &? % 6))? 5 = % Α % 5&?:& 5 )%<&% )< %? <, 4 <, 4 <, %9 & &4, ( 5% =% ) &&4, 5ΕΕΒ % % % Η% 5% %! 5&? Α 5& & & % 6))5%& & = % ><! % & 7 6))% %% % 5& Α ΙΓ? Γ%% % 4 <, 4 & #1

72 + ; Η% 4! & Ι &? %% Γ= &Ι &&% %&&= %2 %2 %2 %2 4 & &=))! 7? %&& &= ><%% %3 == 4 %=& =7? &= ; Ι%2,ϑ %2; ; #>< >< : & )Α 6)) &% %&& )% 6))= ; =% 9;=!= & %& % >< = && ) %ΙΓ %&<? & & 3& 6Μ & = 6Μ%( & )! : & =&&( & % ( & 6?% %227? %4! % 27? : %87? 6 %& 3& 7?9 &: %=? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ; )= % & ) % % &% ))+Α & Γ& ) ) = % +Α % & 3& +Α ; < 3Β 8 ; 4)? = &&% 6)) % %&& & & &5 &Β &Β % =4 %&<? 4 %%&<? % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %; 2

73 #.><,? ><, %& >< ) )&: & ) =5% & = = & Γ% % &5 & % ><, % %? %%;; %& ><, =%( 9; %& %;;% %& =&? 2 ( 9; %;; 9;= %=&2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= = # & ) Η ) = ( % %%? ) # & & & 3 &%% % 7 & = 4 % & 4 = Β%& %% == 4)% 5 %= %% %! % ) 5 &Β=,, 5 & % % ΒΑ = Α&Β% & 4 == Β&Β&=%) 7 %& %% = Β& & %% & %% =%), % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, & 5 % %&& )= & 7 # % % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3(

74 %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % ;4% &% =&94+: %& 7?%&& %%;%;; &; &? 4) & # &? 3&)%4)) % % 6+ /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% % %;%!7?) & 7? % % 7?) %= 7 % % 7? # # 4 Α)Γ &%% # =6Μ >< && %=94+:<? = <? 4Α%&94+:<? =& <? = & & = %? 2; % Ν %9;= Ν%? ; 9% %7 <9%%?Ι Νϑ ; 9% 3& : :% ; 9% 9%Ι: :%ϑαα % =%?+ Ν Α 3 %?%?+,((+, (( 8Β& %9 ; % 94+: 6 == =Α4 % ( & % : =Β= 6 %9 ;? 2; % Ν+ (( Ν Α 3 Ιϑ %; %? (( 0 % < 9%Ι8ΒϑΑΑ Ν %; Ι((ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι(( Α 3ϑ Λ 4/((

75 : :% %7 <9%%; Ι(( Α 8ϑ 9%Ι: :%ϑαα : :% 3 ΟΟ : :% Ε % =%; + (( Α Φ %?%?+,((+, (( (( Α Ν Α 8 &; )=& 94+: &( 4 % Γ% ) &4) 4 % &( ( & %: & 94+:Α = && =? 3&% ) % %& & Η%? %& 3 & % Α = & & )%&& & 5 &64 7 % & :% 4Α%& :% 6? 3& % %&& /%Γ2,%!.%; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ (( :% /%Γ2, :% 3 ΟΟ :% Χ /%Γ2,Π2%Θ %; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ ((+ 3 :% :2:%:( /%Γ2, #.% % % % )7?)Β& & & Ι)) ( %=Ι)) 7?!= %. Ιϑ +,((+, (( 9 & & = & /(( / ((Α % % ( 7 3 %%& ; & &,45+, &&;! # : ) # : ) 4%5 % : ) =4% 4 Η4 )Τ+ ) 4? )!)7& =Α.

76 4 5= 5% )!) 7& 7% =&&Ι, + = % ) 7!7% =. 9/( % 2 ( < < % < < 9/,,% # #+ + %./, ΒΑ %7%%%37= 4=%( & ;7%! % =<3%3 <3=&7 3 & = 7 Α% 4 )! 4?5%4?)!)% Λ,./ Ιϑ, # #% #&# Ι4ϑ % 6 3 % Ι3ϑ % ΕΕΒ (, #( # Ιϑ #=8ΧΒ#+ #;Β).# 2 = 2 = + %+ 2 = 2 (!! #%& &5ΕΕΒ # Α ( 2 =

77 4 &!7= ( %&&4 & = %) = &&&+ %,% &!5%5==&&,%% 5%5=) )&% % ( = ) % 4? =4 =% & : ) = % % = 2 2 % & < 2 7% = =< &&<& < &&4 Α% =( % < )! 9 2, Ρ9 % 9 % 2 2 % 2 # : ) %5 % : ) )! %5 % &Η( &&Η( &=Η )! =& &Η+ 4 = : Η+!&&=<&< 4 6

78 < & = < 0 Α % Α &=< %) = %)= ))%& Α = %)= < (! < %)= = < )Λ? & % ( % = %)= &? & %)= Α % Λ : ) & %% % % % % : ) = ) ( % = 7Α7% 4))=4?! )& &( %5 % < % ( &4 & %% % = ) Β= & & )=Α &: ) ( % Α Γ%& = ) 4 = %= ; Α Β&< % = Α9= )); 5= &; &%%)= && &Μ ( % % : ) ) ) & &&4 6Μ< )= & )! % ( % Α % % ) == &< ( % % %= % () ; & # % %& = = & %%) 7 & Α % %&5%( = & 5%%)= 4) )):& (( % % = %& % # ; #5 #5 <%%4 =% # ; # & & #5 &&=; % & ) 7 %& % =&& # % 4) % =5&%%)= & % %(%=( % % & & = % Α = % 4 = )! %)= ( Α ( ) = )%)= Α) %&& = =%) < ( & %: 94+:& % &&)!= %& & % = = %)= &0% &&5&%( Α #

79 )! &0%&& %&& Χ% %) % %&4)= &6 ( Α ) Η % 5% %= 5=)% %& 4)%( Α + ) = %)= ))%& 4%= ) <? & <? 0% 4 )=7 <? %7 = %)= <? 4) &% =) %)= ))%&, = 5 4) &4) %)= 4) &= & 4 5% 5% Γ= )!) 0 Α )% =5% =0ϑ%Κ ϑ%κϑ%.κ%&&) +%= 3& < % &5% 7 %%)= & % 9& 7 &&)%7 & % % %% % =Β& 7 =% 9= & )Α :&+ )Α %5 % =5% Α =)%Λ Ο+%= Ο Ο 4)6 7 ( & +%= 5% Γ%& %) % % ) %7 7 %6 = 4%< = 5% &&,%44,Ε4 4%,%Φ% 44, %= #< 44%< &7 % # / % + 4%)% )&<% 4> % %&8 < ) 4 17%Μ74 = 5% =! < 4 %6 5% Α + %5 %%)= )% )&9%%% =!,%% %&#2 < ) 74 )! 7? & ;%= 5 %5 %? %( = &Β&< =5+,?Ε5%+49,Φ=5+,? < Ι %%Γ 5%+49 )!5 %7? &)! (! %5 %)% 4 = 5% & + 4% 4 =5% 4% ) )0 Α %)= 35% 7% > & 3& &60 Α7%5% Α. ) Γ% %& = 4% ) &<?4) ) Η ) )+ %)= >% % 5%%%7 %=7Η= 2& 5% %&% =Η== 2& 2& > 4) 7%6Μ; &4 %&& = <4>Ι;9> & =

80 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& 7 5%< 7 & ( & 4)6 %6 / ( & %) 2 Ε28Φ / ##Ε# Φ / Σ1# 7 #Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 7 2Ε2 Φ / #Ε##Φ / 2Σ#2 2 7 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 7.2Ε.2 Φ /.#.Ε.##Φ / 82Σ.2 # Ο& 2Ε2 Φ / ##Ε#1Φ / Σ1# 7 4.Ο+%=& Ε#Φ / Ε8Φ / 2 1Σ8 1# 7 4.Ο& 22Ε2Φ / #Ε#Φ / 2Σ# Ο & ΕΦ /.Ε.#Φ /.8Σ# Ο 3&.2Ε.2Φ /.#.Ε.# Φ / 82Σ.2 #22 7 & % Ο& ΕΦ / 8Ε8#Φ / Σ1# 7 & % Ο+%=& 1Ε#2Φ /.ΕΦ / 2 1Σ8 1# 7 & % Ο& 2Ε2.Φ / ##Ε# Φ /. 18 2Σ#2 2 7 & % Ο &.#Ε.8Φ /.22Ε.2Φ /. 18.8Σ#.8 7 & % Ο 3& Ε 1Φ /.Ε..Φ / Σ.2 #22 7 %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 2.Ε2Φ / #Ε#.Φ / 2Σ#2 2 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 2ΕΦ / ΕΦ / 2 1Σ8 1# 12Ε1#Φ / Ε8Φ / 2Σ#2 2.2ΕΦ / 1Ε.2.Φ /.8Σ#.8 #8Ε Φ /.Ε.#Φ / 2 1Σ8 1# 2.ΕΦ / #8Ε Φ /. 18 2Σ#2 2.8ΕΦ /.2.Ε.Φ /. 18.8Σ#.8 2 = 5 + %5 % 7 %5 % ) %)= ) % % 5% =&< =%) ))% & ( & %: %4)= &5 64 ) &94+: Ε %%Μ94+: Φ )%& %5 = % = = %Α7 : = 5% = )!%)&> %7% 8

81 57=&== = :& % %%)= %&& =%)= &% 9 Η % ) %)= +! >< && & 5=) 7 )) )+ )Α %5 % = % =%) =7 == & 0 Α & 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& Γ 0 Α > 7% 4) 5=%) &ΑΜ 9 9 2Ρ 9 9 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 4.Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ 4.Ο+%=& 9 2Ρ 4.Ο& Ρ 4.Ο & Α) Α) Ρ 4.Ο 3& Α) Α).Ρ & % Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ & % Ο+%=& Ρ & % Ο& &ΑΜ Ρ & % Ο & Α) Α) Ρ & % Ο 3& Α) Α) #Ρ %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & 9 9 2Ρ 9 2Ρ 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 2 %&& 1

82 84 = Α &9= &% # 6Μ) )0 Α 5% & < % & 9=? & 5Α & 0 Α 5% = &% # % & & 3& &65% Α) & )0 Α ) %Μ? & &% # 4Α %; &9= = %Μ) )! & < % % # 8) 9= & & ) & ; Ε4%Φ <? ; Ε4%Φ & ; Ε%Φ <? ; Ε%Φ Η % 2& 1& 2& #2& 2& & 2& & +% / % / % 2# 2# % % Ι%)Ι/ =)& Β 0 Η5 &>6Μ &,& ; &( &% < Α &)!4 Η5 %)6 &%9 >)% 4 &)Α) )0 Α> & 4) 7% 7 +% Η= Α %&& Α&> 5% 8) < % & = & < % 5Α %94+: ( & %: 7%4 %& %Η= %Μ 4 ( & % : Β && & 9= &)!%4 ( & %: &> 5% ) %4 % %& = &% =%)= 94+: &&%<& & 82

83 & ) ) Α % & 4 / & ; <? ; / # 81 # / ( & % : ( &/94+ : % Η +%. % Η +%. 2 # =)& 2 8.) # & & ) ) Α% & & Ε%Φ ; 7 % 2 /.2 / 4)6 % Σ1#82Σ.2 ( & % %) 7 Ε%Φ +. 6Μ>) Η +% 3& Ι Η +% 8 >4 % Η +% # 49%>) 94+: % Η +% 2. / 5Α Η +% 88 7/ 5Α Η +%.88 / %% 5Α % Η +% 7/ %% 5Α % Η +%. 4 %6 % 5%.Ρ# Ρ 2 =)& > #4 7 4)6 ( & % # &; 7 Α )!&< =5% &%4)6 %=! Η%)! &6Μ4 %6 4Α%&5% & & 7%&&& 5% = Α &%4 %6 =%&&= 7 & % 5% 3 %Μ(Α&& ( & 6Μ4 % %6 && %) ) )0 Α =< )= + ) > & &) = 8

84 +Ι)!> &))! & Α%9= &7 &Η & 4 = 7 9= & 0 ΑΓ%&< Α=) & 3& % %) 6Μ & 3& Ι6Μ =4 &% ; Α) % > = 4 % > =4) > & %) 67 %& 9%>)94+: =5 94+: = = 5 >)94+: 5Α %=7 Α) = = = %& 3& & & =?% Η% 6 7 % Α %6 5 ) % = = = 5Α %=7 %6 Α) &%5% %)= :!)!& % % % %),%& (%& ΛΛ2 & = Μ6 %)= 6,474,% %=& & % ) & = % 8

85 1= %)= 14%5 % 7 ) 4? ; &7 Β& & = =Β ) Φ < ) &!?7%= 5% =! Χ4& < = ), Φ&? Γ Μ Μ & )%7% ) % %)= = < 7 & & 5% < 7 & = & & 4 5 = < ) 8.

86 &. Φ Φ& &. Φ Φ& &. Φ Φ& 4 1 ) =9= < % &4) # & ; # & ) %4 1 4% # &.&4 & %6 4 1 %& & :&,% = &!,% + &!=)%= & &= 4824 =)!5,%=+ Γ% & & % 9= & < % & = = 6 7 >! & = = Τ+ ) 4) Τ+ 4 7)=,? =(4# && %37% 4 &74= 8

87 1 %5 % 4 &0% %5 %Α ))Α Η4>(Β& = 4== Η #2= = Η>#2)! 76 4 & %&& Η4>(4& % & )4&%&&4)) 67)%& Μ Λ Ι &)) # 9 &5&? = =! )%8 ) =:>+ = % Λ ;;, #;5Ν?Ν># &489 # & ) Α %% & %%? &, Φ& 8

88 2 4 # )! %5% % %& % & &&6 7 %) = %5 &4 & %)+ )Α Α Γ%Μ &&= % Β )=( % # )&%Α = 6 4% )%&= %4=)!&%Α Γ%& = Α& ) 4%:& 6 & )%<% Α=) % % % : ) Τ+! % Α Γ% = =% & %3 % &)!4%4 %)%%? %( %% ) %&& )% & % &Γ%& %Α 4% <%% = %)= %)%& & = ) % %)= % 4); )%& Α& & %&6 ) % :& : ) & )%& Α % &&=(!4%= Ι)Α:& %)= )&,&6 = ) Ι)Α Ι)Α Β )&=( % = & & & %)= &= )!,% ==4 =,% = 5 % 44, 4 = ( )! %% # & &,474,% % Η% %%)= &( ) = 8#

89 + ϑ #Κ ϑ>(,.#κ ϑ>(,.8κ ϑ>(,.2κ ϑ>(,.18κ ϑ>(,##κ ϑκ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2.κ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2#κ ϑ===2 Κ ϑ===28κ ϑ===21κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ===κ ϑ===.κ ϑ===κ % <%&& %:% <%&& % %% <:<>%&& % # 22 < (% 9=% ;% % > <& & %%%Ε><Φ 118 < (% 9=% ;% % ><Λ4< % %%%)%> <&4 % 22. < (% 9=% ;% % <7 # 7. 7 # % 22. < (% 9=% ;% % ><?% (%& )% #5% 22 < (% 9=% ;% % Λ % %%%% 22# Λ//=== %%/& / /& /& & Λ//=== %?% //=/%=,% %[ ΞΟΟ7 % Ξ#18#1 %? Ξ95Π; Λ//?Γ 222= /) / %Γ /%%& ) Λ//===? % = ) )%& /=? % /3 %/%%&%/ )%& / % % / %/5%)%& Λ//= %/= /Ν,, Λ//===& ) / / / Λ5%% %%/&%/.1 Λ//= %/= / Ο % )%& % Λ//%% % %%&/ Λ//=== )/ /22#/.#2. ) Λ//= %/= /(3Ο %% ΟΙ Λ//% %&/) /& / Λ//===% %/ %& Λ// %% %&/ /2212/28/8/ 228Ο1# #)Γ Λ//= %/= /,% )%& Λ//=== %%%&/& 8

90 ϑ===κ ϑ===#κ ϑ=== Κ ϑ===8κ ϑ===1κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ%κ ϑ%κ ϑ%.κ Λ//====.%/228/;5%/( & /= /:4ΟΟ><Ο,%&& % Λ//= %/= /7 # Λ//% %%&// /= %& Λ// )) %&/%/228//2/ %?)? / Λ//% %%&//% /) & & Λ//% %%&//% //3& Λ//===% %/% / = % & Λ//=== %&&& %=/ Λ//===.)&/ Λ//=== & % &%%&/ 88

91 4 4Λ5 %& % ϑ===2κ 4Λ % 7ϑ===2Κ# 4.Λ % 7ϑ===2Κ# 4Λ% %) ϑ===2.κ 4ΛΝ,,% 7ϑ===2Κ 4#Λ+& Νϑ===2Κ 4 Λ,%&,ϑ===2Κ8 48Λ,%&,ϑ===2Κ8 41Λ,%& (%& ΛΛ2ϑ===2Κ8 42Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ7 %838< )%& %ϑ===2#κ1 4.ΛΒΒ ϑ===2 Κ1 4Λ: 3 %%&,%ϑ #Κ2 4Λ3 %%&,%ϑ #Κ2 4#Λ< )%&37% ϑ===28κ 4 Λ% <? ϑ===21κ. 48Λ %% 3ϑ #Κ. 41Λ Ιϑ #Κ. 42Λ %% 838ϑ #Κ. 4Λ %% 3ϑ===2Κ 4 Λ %<? ϑ===κ 4.Λ %% #3#ϑ===2Κ 4Λ %%? # 4Λ7= %# 4#Λ & % 4 Λ4? 3& # ϑ #Κ8 48Λ94+:<? ϑ #Κ1 41Λ 4 :ϑ #Κ2 4.2Λ4) 7 %& ϑ===κ 4.Λ+ Α ϑ #Κ. 4.Λ,% 7 ϑ===.κ 4..Λ 4),% 4.Λ & &,% # 4.ΛΙ >)&%ϑ===κ 4.#Λ>< <? ϑ>(,.#κ8 4. Λ><Ι< Ι9> 8 4.8Λ><Ι< Ι9> % 1 4.1Λ>< %&& %ϑ===κ1 42Λ><,> 7> 1 4Λ><,> 7> %.2 4Λ><<:>.2 4.Λ><<:> %.2 4Λ><+4Ν>. 4Λ><+4Ν> %. 4#Λ>< ϑ>(,.2κ. 4 Λ>< 3 %ϑ>(,.2κ.. 48Λ><,> %ϑ>(,.2κ. 41Λ<? ϑ>(,##κ. 42Λ7.# 4Λ %%!? ϑ>(,.18κ. 4Λ94+: ϑ>(,.18κ.8 4.Λ<&4 % 4ϑ>(,.18Κ.8 81

92 4Λ<&4 % 7ϑ>(,.18Κ.1 4Λ<&4 % #ϑ>(,.18κ.1 4#Λ( & %:4ϑ>(,.18Κ2 4 Λ(: %ϑ>(,.18κ2 48Λ(: ϑ>(,.18κ2 41Λ7 #,%ϑ===#κ 4#2Λ7 #4 ϑ===#κ 4#Λ4%4 ϑ=== Κ 4#Λ4?+)?ϑ===8Κ8 4#.ΛΒ ) 4?ϑ===1Κ1 4#ΛΒ ) % ϑ===1κ2 4#Λ5= ϑ===2κ. 4##Λ,%%# 4# Λ & %)= ϑ===κ 4#8Λ &&1 4#1Λ%% % #2 4 2Λ4 Α && < # 4 Λ4 Α &&? < # 4 Λ4 Α && < # 4.Λ4 Α &&? < #. 4 Λ4 Α && & # 4 Λ4 Α && # ## 4 #Λ4 Α &&: 3 %%& %# 4 Λ : ) Λ!]4& ] Λ 8 482Λ4 =8 48Λ %5 %8 12

93 4 45=%)= = &< % && % % = 4 %))= &&Α = %Η 4= 4) 6& =7 = 5 )!= %,/,ΠΠ 4=5)! Ι)Α 5= =5 % =( % Α= & = 44% 4%%)= % & Ε Φ 65% &4% 4= % && 5)!9!<%% & % )&4= = 6Η% ( % Α && % = =>< &!(! 3 4= 6 & ) Α % )! = 1

94 =& 4. = & = & ))! &(& 4 ) 5 % 0 & & =!< % %5%!><4 65%,%. 0 &!5%% #5 7 4%% 6.44,== 4; ; % && 9=? %% % % 4 = &6 : ) = %& %Λ&%% % %& &( )! =Α %=&( )!3 & & ) 1

95 Λ0 4(( (( )%)= &% < % &%5% & > & 4=((&< %(! )%& > % 7%)Α 5)! 4 = +3 ) %&& % 7%)Α %)3= %&& % )% %&& %&< % 5% = Ι % & 5% #7 %) %Λ Ο.,ΠΘ )) 4 ;5Χ/ 4/ # #Ρ 4 4) 4) #0 5Ν?# /),% 7 )!Γ= < = % )4)6 ( & ) %= >)== %Ι %)=& 3& 4 ) )%7( & % && % % ;2 )!,45+, ;)!,474, 4#7%3 7%3 ) )%)= & 3% <,% =(( 7%3 ) %&& %4 3 >%7%)Α 4=7%3 % & )!% <,% Λ Ο.,ΠΘ? #1 4 5Ν?# 1.

96 4 #5 #5 % &&& #? ) %)= &6 Α& 6 %6 = #5 = &( % Α%)= Ι)Α 4 5% %=&( 4 5% > = = &7 %6 7& < = %)= =( )%7 )%%)= & )%( 694+: & 5% = 7 )%( =Α %% ( % % %6 & %6 ) %!)= # > # 1

97 4 74 )%& 4) 4%Α =>! &4 = && %)= Τ+ & = (!Γ = 9 &%23& %3& %3& =4) 01/2 #34# #!9 )5# ## / Χ Σ 844Τ 45&ΦΦ&Φ Γ %& ((2 &ΕΕΒ Φ: 2%Β0 6 0 / , )68, 0, )6 0Π 68Φ 20 Π 6 02/:Π 6Φ5 20 2/:Π 6 02 :Π :Π 6 0 )640 )6 0,)6ΒΦ0,)6 0)()640 )()6 0) %6 5ΦΒ35Φ34Φ0 ) % %6 0% 68ΧΕΒ0 % 6 0, )%)% 6 4Β80, )%)% 6 0% Ν )2630 % Ν )26 0 )% 635ΧΦ0 )% 6 0 )% 6440 )% 6 0( 2 ) 6 Τ38+Τ0 ( 2 ) 6 0 %6 0 8ΧΒ6 0%2)6 0 ), )683Β, 0 ), )6 0 68Β4Υ3Χ40 6 0(268Ε+440 (26 0%( 6 0 %( 6 06Ε /) %6Ε380 2/) %6 02/)()% 6Φ0 2/)()% 6 0%)6 <0 %)6 0 2)(26Β&8&40 2)(26 02) ) %630 2) ) %6 0 )%)(2630 )%)(26 0 %2)6 0) 6 0()683Φ80 ()6 0)()640 )()6 0) 6845Χ0 ) 6 0 ) )( 6ΒΧ 0 ) )( 6 0%%2) 2) %%2) 2)2 6 0) ) ) ) ) )2)% 683Φ80 )2)% 6 0 )2)% 640 )2)% 6 0 ) 6 Ε0 ) 6 0%) 684Ε 0 %) ΧΒ

98 4,,45+,< # & & 2. > # & & 2. > # 1#

99 & & 2. > # # & & 2. > # 1

100 4 0% = %)= )%& Α< & 2 = Ιϑ ; 9;= %= 9;= %= < 09;=6 %=< 2 = + ;+ Ιϑ ; ; %= 9;=+ + ;+ %=< < 09;=6 %= %= %= 9;= %= & %=< %= 9;= ; %= 9;=+ + ; %= 9;= %;+ ;+ + ( 9;= %=3+ %=8 %=3 9;=+ ;+ %;+ + ( 18

101 %=8 9;=+ ; Α 3+ %; Α %=< %=3 %=< %=8 %=3 %=8 ; ; ; ; ; ; 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= < 09;=6 9;=< %=< 9;=< < 09;=6 %=< %=< %=< 11

102 >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %= Ιϑ Ιϑ Ιϑ?;;Ιϑ % 9;=2 = 2 =+ + ;+ Ιϑ 2 = 2 = = = + ; %= ;= Ι ϑ Ι ϑ %?;;Ι ϑ = %= = %= = = = = 9 ; %2 %2 %2 %2 Ιϑ ; = + ; ; ; + ; Η%./% < #9; #+ #./% Κ# Α 22

103 %2 %2 %2 %2 Ρ9 % %2, 6 4 ;,Ι%2,ϑ %2; ; %= %(2 #:% # %;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α./% < #9;.#+ #./% Κ# Α % 2 %2 2./% < #9; #+ #./% Κ# Α %(2 #%#? %, /(#ΚΚΚΚ# Α Β+ 4 0 ΑΑ? % Ι ϑ Ι ϑ %9 Ι ϑ Ι ϑ % Ι ϑ Ι ϑμ#=8χβ# %Ι ϑ ;2; %Ι ϑ Ρ %Ι ϑ%? % 2

104 %; / /(#:% # Α 38 %;, /+ / Α Ε ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 %; Ρ(? 2 %;, /+ / Α Β %; %; Α 3 2 = 9;= 2 =9;= %; %9 / /( (, /+ / ( /(#? # (, / Α #? # + / Α #? # Α Ε ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Β ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Φ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 8 ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 3 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 % / /(, / Α Α 3+ / Α Α Χ ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α Α Ε ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 2

105 , / Α Α3+ / Α ΑΒ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α ΑΦ ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2, / Α Α3+ / Α Α8 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 4?;; ; 4 0 ΑΑ Ι ϑμ %Ι ϑ ;= 9 ; % %2 %%2 %2 %%2 Ιϑ %; % ;= 5ΕΕΒ ; 444./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α 2.

106 % % % Η% %%2 % %2 %%2 % %2 Ρ9 % %%2, 6 4 %; Ι%%2,ϑ %%2%; % %; % > #.9!;# ; =%./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %./% < #9; ;.#+ #./% Κ# Α % 2 %%2 2./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α ;. ; 72, ; # :% # / % /( ; ;; %, / Α ; + / Α ; ΑΕ ;; ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 ;; Ρ(? 2 ;; %, / Α ; + / Α ; Α Β ;; ;; % %, 4+ / Α ; Α ; Α #)# Α ; Α 3 Α %, / Α ; Α 8 Υ ;; Α 3+ % 9; = (.9!; ΑΑ 2

107 Ι ϑ Ρ ΛΛ % Ι ϑ / =9;= ;;+ ;+ Ι /ϑ+ Ι /ϑ 2 =9;= ;;+ ;+ + 4 ; Α 8. >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %=? 2; % 9;=2 = 2 =+ ;+ %;+ + ( 2 = 2 = = = ; %= ;=%; Ρ Μ#=8ΧΒ# % =8ΧΒ; %%;22 = 9;= = ;#=8ΧΒ# ;2 ( = = %= = = = 2

108 ;= ;= %=? 2; ; % = 9 ;? 2 Ιϑ ;? 2; ; & 2; 2,, 9 22% Σ Π Π / 4 Π %+ % 9 22% %9 22%+ % 9;9 22% < < 4,< )3 <? (; 4 Μ72, % Μ72,?( 2 ( ; ) +, ( / 3Ε ( 2(( Ιϑ ( 27 < = ; ; ;? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ;./% < #9; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % ; < 3Β 8 ; 2#

109 ?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε ( Ρ ΛΛ Μ#=8ΧΒ# ΛΛ ;?Ι38ϑ Λ 4/3( 85,Ιϑ ( 27 < ( 27 <; (( 27 < Ρ %=( 27 < %=; 9 22%? 9 2 ; < Ρ ΛΛ Ρ 4 Σ %9 22% %9;9 22%;? Σ %9 22%+ 9 22% < Μ72, %9;Μ72,;? <Μ72,?% % % Ρ %%;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α %?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε Ιϑ ( 27 <? 2; %; Ιϑ ( 2 %;? (!) ) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/ ( 2(( 4 ( 27 < Ι3ΧΦ5Βϑ ( 27 < Ρ 2 Α 9;)= ( 2(( 4 Π 4 Π 0 %; < ) 3 ΠΑΑ 9;)= Π 0 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠϑ 7 <)= Π 38 ( 27 <Ι38ϑ ( 2Ι38ϑ Λ 4/4 Ο ( 2Ι3Φϑ Λ 4/3( 7 <) 2 Π 6 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠ Α 3ϑ ( 2(( Α %; < ) 3 2 2

110 7 <) 2 Π 4 Π 0 %; < ) 3Β ΠΑΑ ( 27 <ΙΠ Α ( 2((ϑ ( 2ΙΠ Α 3Βϑ ( 2(( Α %; < ) 3Β (!).) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/Β4 ΧΒ ( 27 < 2 Α 5 Υ 2; 4, 9 22% 9 22% 9 22% ), 9 22% , % ), 9 22% Β 2; ΑΑ Σ %9 22%+ 9 22% % 9 22% Ρ 4 ΛΛ % 9;9 22% Ρ 4 % 9;9 22% ) %9 22% Υ 3444 ) % 9 22% ) 9 22% Π Α ) Π 3Χ Π 6 Π / ΛΛ 2; 6 3Χ Π / Π Π 0 Π ΛΛ 2; 6 3Χ Π Π % 9;9 22% %9 22% % 9 22% 9 22% < Μ72, <,< ( Μ72, 4 % Μ72, )3 Μ72, ) % Μ72, 8 < Μ72, ) % Μ72, 6 8,< Μ72, ) % Μ72, 0 4 ( < <ΑΑ,< ΛΛ,< 6 4 <? <? Υ,< Α Μ72, ς % Μ72, ΑΑ,<,<,<ΑΑ ( (; ΑΑ % Μ72, Μ72, %9;9 22% Ιϑ %; %; ΙΒϑ Λ 4/(( 00 8Β Ο %; ΙΕϑ Λ 4/(( 00 3Χ Ο 28

111 %; ΙΧϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι ϑ Λ 4/(( %9;Μ72, Ιϑ %; %; Ι8ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; ΙΦϑ Λ 4/((, 72; 2; 72 2 Ιϑ Σ Ιϑ Π ΙΦϑ Π Ι4ϑ Π Π Ι3ϑ Π / Π Ι8ϑ Π Π < < <,< <? <? ( (;? 2 ;= % %;? 2 % Ιϑ %;? 2; %; 21

112 ;= %; % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %;! =./% < #9; ; #+ #!./% Κ# Α./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α? 2; ; %;?;? %; < ; < % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ιϑ ; %;?; %; < ; % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α % ;;72, %=%; ><, 9;= 2 = 2 = = = 2

113 ;= %= 9;=2 = 2 =+ + ; 2 = 2 = = = + ; %= ;=; %= %= ;= 9 ;? 2 %;; Ιϑ %;? 2; %; ;= ; ; ;? 2 ; %; Ι3ΒΧ4ϑ %;? 2; %;+ %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % %; < 3ΒΧ4 %; %;; %; ; =%; + %;;./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %

114 = ; Ιϑ ;? 2; ; = + ; ; ; ; Ι3ΒΧ4ϑ ;? 2; ;+ ; + + ;! =./% < #9; #+ #! =./% Κ# Α? 2; %; + %;; ; < %; < ;?%;? ( 9; %;;;./% < #9; #+ #./% Κ# Α? 2 ( 9; %;; 9;= %= & 2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= =?;; % % < 0 6 ;2 # & ;2;?;;

115 < 0 6 %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 % Ν./%Γ2, /%Γ2% ΧΒ,ΧΒ ;2; %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 < 0 6 /%Γ2%./%Γ2,,ΧΒ ΧΒ < 0 6 ;2 %2 % %, + +, %, % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % %2 %, 4+ % Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% %; Ν % ;2 %; Ιϑ % Μ;2#0Μ:%2:6# %( : /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0%( : 6# Α /%Γ2% %( /%Γ2% :( /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0 :( 6# Α /%Γ2%.

116 : /%Γ2%Π2%Θ %+ Φ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %( 344 ΟΟ %( 334 ΟΟ %( 388 ΟΟ %( 3ΒΒ 9!)9 =8ΧΒ Φ83 ) = ;(./?( ( %( 8:2/:(2:2:2 Β ) 2/ (2 2,+ ( (2 2, 2/ (2 2,& / 7 <? (2 2, 4 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:(2:2:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% ) 9!)9 =8ΧΒ 583 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% :::%6# Α /%Γ2% % :::% /%Γ2% % :::% 4 8:2/:% :::,:2 Β ) 9!)9 =8ΧΒ 5833 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:% :::,:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% 3 :% :::Ν:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:% :::Ν:( 6# Α /%Γ2% ((:(::(:% /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(::(:% 6# Α /%Γ2% ((:(:%::,2:( /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(:%::,2:( 6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:(2: :% :::6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2% 4 0 2:(:(2: :% ::: ΑΑ ((:(:(:(2Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0((:(:(:(2Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%

117 2:(:% ) 2/ Ν ( ( 4 Λ 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:% 6# Α /%Γ2% %: :(2:2:::( ) ( % (2 2, /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 %: :(2:2:::( 6# Α /%Γ2% % : : :2,:2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2,:2 3 Α 3+ 2 % 2:(2: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2,:2 36# Α /%Γ2% % : : :2%: :2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2%: :2 3 Α 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2%: :2 36# Α /%Γ2% (2:2,::( ) (2 (, %( & (2:2,::( 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:2,::( 6# Α /%Γ2% (2:2,::( /%Γ2% (2:2,::( 4 2,:% :(2:( :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#02,:% :(2:( :( 6# Α /%Γ2% :5/5: (:( ) 9!)9 =8ΧΒ 5Β38, %( & :5/5: (:( 4 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :5/5: (:( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( ) ( (2 %% %2 % /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:%% :( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( /%Γ2% (2:%% :( 3 (2:%:(:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:(:((6# Α /%Γ2% (2:%: :(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+

118 /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%: :((6# Α /%Γ2% (2:%:%:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:%:((6# Α /%Γ2% (2:%:,2:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:,2:((6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :%2:%:( 6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2% :%2:%:( 3 %: : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0%: : (:%:( 6# Α /%Γ2% %: : (:%:( /%Γ2% %: : (:%:( 3 %: : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0%: : 6# Α /%Γ2% %: : /%Γ2% %: : 8ΕΕ : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: (:%:( 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2% : (:%:( 3 #

119 :%%% :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:%%% :( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 : :%:%:( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2% : :%:%:( 3 :(2 ) 79+ ; <+ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ Μ;2#0 :(26# Α /%Γ2% :(: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :(: :( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: % :%:( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2% : % :%:( 3 :% 2 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0:% 2 6# Α /%Γ2% (: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0(: 6# Α /%Γ2% 2 /:(( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#02 /:(( 6# Α /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2:: (:%:( 6# Α

120 /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2% 2:: (:%:( 3 2:2%::%:%:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:%:( 6# Α /%Γ2% 2:2%::%:,2:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:,2:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2 : (:%:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2% 2 : (:%:( 3 2: : : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#02: : : 6# Α /%Γ2% 2: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#0 2:6# Α /%Γ2% ( /:(2::( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0( /:(2::( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β 8

121 Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 1

122 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 2

123 Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( 3 ΟΟ : :%2:%:( 3 :: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:: :( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0, 2: :( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%, 2: :( 3 2 :::% :, :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2 #02 :::% :, :( 6# Α /%Γ2% 2/:,:%:% :2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:,:%:% :26# Α /%Γ2% 2/:, :%:2,:2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:, :%:2,:26# Α /%Γ2% 8:2/:2: : Ν /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : Ν6# Α /%Γ2% 8:2/:2: : /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : 6# Α /%Γ2% 2::(2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02::(26# Α /%Γ2% 2/::(2:,((

124 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/::(2:,(( 6# Α /%Γ2% %;; Ιϑ %% % ;2#0% :%2:6# % :%2:: /%Γ2%%!.%% % ;2#0% :%2:: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %: :2:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0%: :2:( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02: : %:2 36# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2% 2: : %: : %:2%:% /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %:2%:%6# Α /%Γ2% : %:2%:% /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ : :2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0: :2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ %:(Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0%:(Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,2: Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+

125 /%Γ2% 7/ (( % ;2#0,2: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% Φ ΟΟ : %:2%:% Β ΟΟ : %:2%:% Ε : %: : :( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 : %: : :( 6# Α /%Γ2% : %: ::2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %: ::2 36# Α /%Γ2% : %:2%:% Χ % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0% : Ν: :2%: :2 36# Α /%Γ2% % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2% 4 0 % : Ν: :2%: :2 3 ΑΑ : %: Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+././ 2: : %:2 3 Α 3 % ;2#0 : %: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% 2:(: /:4: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:4: :2 36# Α /%Γ2% 2:(: /:3: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:3: :2 36# Α /%Γ2% :%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 :%:( 6# Α /%Γ2% :, %: /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 8 % ;2#0 :, %: 6# Α /%Γ2% % : :Μ%:2 8Χ /%Γ2%%.%%+.

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Όνομα μαθητή:. Τμήμα Γ1 Σχολικό έτος: 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 3 2 Περίληψη 3 3 Παρουσίαση του προβλήματος 4 4

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

1, 2,, Ε = = 2 ~ (0,1) = ( ) = Ε ( ) = 2 = ( ) ( ) ( ) ( ) Ω = { 1, 2, 3}, ( 1 ) =, ( 2 ) =, ( 3 ) = Ω = { 1, 2,, }, = 0 1 = 1 (0,1) 1 0 ~ (, ) = + + + (, ). = 1 (, ) Χ~Β(20, ¼) (, ) (, (1 )). [ 1/2,

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 #

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 # ! # ! # # % % &! # ( ) + ),.! ) % )! /) ) 0 %0. 1 0& 20 # 0. 3 # # 4 & 5 )3 0 ) 2, #! 6 7, /) ) 0 %0 1, 8, /) ) 0 %0 1, ## & 5 )3 0 ) 2, #, &, )!, 8, /) ) 0 %0 1,, +, &, )! % & %, /) ) 0 %0 1, %, /) )

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

α και γ και να 3. Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= 2ΟΑ αποδείξετε ότι ΓΑ = 2ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε: ΓΑ = ΓΟ + ΟΑ = γ + α

α και γ και να 3. Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= 2ΟΑ αποδείξετε ότι ΓΑ = 2ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε: ΓΑ = ΓΟ + ΟΑ = γ + α 3 Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= ΟΑ Αν Δ και Ε είναι τα μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα, να βρείτε τα διανύσματα ΓΑ, ΑΒ και ΕΔ συναρτήσει των α και γ και να αποδείξετε ότι ΓΑ = ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ω./ Ω Ω / Ω, & Ω Ω. / : & 2. : 104 37, :. : 210 52.37.902 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & # & ( # ) +

!! # % & # & ( # ) + !! # % & #& ( # ) + ! # %&! # #%#, %.# /,0#1 ( ) (+!!!,!!.!!!/! 0 1!2 ! + 3(4 (54 (!26 7( ( 2! 2!2(!8 (!! 9 :;! 4!? 1!!6# (=!! 6 Α( (!!?. 4 Β!Β ΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση: Να δίνει τον ορισμό του διανύσματος και των εννοιών που είναι κλειδιά όπως: κατεύθυνση φορά ή διεύθυνση, μηδενικό διάνυσμα,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Σκακιέρα / Ονόµασε τα τετράγωνα: Α 1) ζ3 α8 γ6 2) η8 ε7 γ3 3) η4 δ5 γ2 4) γ5 θ5 β2 5) ε3 δ6 β7 6) δ4 ζ5 γ2 7) ζ6 β1 δ5 8) δ8 η4 ε6 9) η5 β4 γ6 10) ζ4 ε6 β7 11) γ3 θ5 ε2 12) ζ7

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: A 1) 1. Ιεxδ5 2) 1. Ιδ5xζ6 (1. Αβ2xζ6 γ6xδ5) 1.... η7xζ6 2. Αβ2xζ6 3) 1. Βζ3xβ7 4) 1. Ιε4xδ6 (1. Πδ1xδ6 ζ5xε4) 5) 1. Ιε4xζ6+ (1. Αβ2xζ6

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ 1 ο Θεώρημα διαμέσου ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ Σε κάθε τρίγωνο, το άθροισμα των τετραγώνων δύο πλευρών τριγώνου ισούται με το διπλάσιο του τετραγώνου της περιεχόμενης διαμέσου, αυξημένο κατά το μισό του τετραγώνου

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά   (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 303905-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα