! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&"

Transcript

1 ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%&

2 .! #/ )!(( ( (0! 1.!( ( !

3 ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %& 8.94+: 8.4) 7 %& 2..,%& %% %)+ %) 7 %) ;%) +.. ((%&..,% )%&..,%. &%% %< %% #.! &=%% %. &%% %8.> <& &%%%8.> <&< %%%%...><,%%%%%... % %%%%...< %% #5%!><.#.. %%...><?% (%&...94+:...<&4 %.8...<&4 %.1..( & %: 2...< % & 2...< % &!...7 #,% 7=5% Α. &9=. & < % % #5%. &% #

4 .4 = &.4 =94+:..4 =.4 = # 4%( &=% 77% 4= % >,%%2 (. 4% ) 5= +?%. : ) 5= +?%.5%5=,%% #%)= & & #%)= #Β #+6 Α8 #.=)8 #.%% % #2 #.>< #2 #.>< # #..><, #. #. #. #. & # #. & # # #..% %## #..3 %%&,%## #..,%34 5 +,%# #.4 #1 # & &#1 #%% % #1 #>< #1 #>< 2 #.><, # # & # # #.% %. # : ). # : ) 4%5 %. # : ) %5 % < # %)= < # + + 4% + %5 % 8 84 = 82 8) 9= &82 8) < % &82 8.) # &8 1= %)= 8. 14%5 %8. 1 %5 %8

5 2 4 8# =%)= % 1 4. = &1 4; 1 4((1. 4#7%31. 4 # )%& 1 4,,45+,< # 1# 4 0% = %)= 18 )%& Α<18 & 18 >< 22. >< 2 ><, 2 # & & 8 # 1 3 %%&# 2,45+,#2 7 #8 3 8 )%& Α<8 4% ) 8 4?8 5%4?88. 4?12 > 5=1 % ) <18 5% % <? 2?4?2 <?2.

6 %%)% 5 %( % =! 6 <& % (%% 5% & = 9 ( % = + )Α Α&6= %:< % 4 :4Α Χ&% && ) &%Α4)%+ )Α 5% 6 ) 6 5% & = :& 0 Α 5%! %= %)= > & && %>!! ) & &6 4 %%)= = = & &6 0 Α 5%! = :&&6 %0 Α5% &6 &! )) %& &= %& & # & 6 %& % = = % &( Ε57Φ %5% )5 & %&& # < &7&% Α %Γ % #=&= < %% #! &%% %& 4 7=0 Α= &=& &&) %)= % &Α)!4% )%&= =Η% % = ) = %)= :& % 4% )%& %& %)= )!&%Α= & % 9%% 9& )+3 7? &)4% = )!= 74= &)!) = 4) = 4%4= 9 7 #5% %& % = & %% %= 4%4=)% = & &%)= =) & & Α) )%& Α< %)= &(% =Α& )%& Α< < =& 0 Α %)= =& )% 7 ) %)= ) %=%!) % Α 4 = & = =%)%)= =7%)= Α %= Α

7 ! 5) %& %/ %& %%5%4% %=< % =% % Ι %)% %Ε ΙΦ % %,%&& %Ε,Φ = Ι/,1# =&Ι %118) 4) 1116))Β7 Η % = = 5Α!5 % & < =Χ =ϑκ 5 & 5%% ;=!& 7 &ΙΓ && =%%&& & %& % %%! Ε 3 Φ? Ε%&.%Φ 5% &6 & & ΙΓ && 6 ΙΓ %= = Β= %= %&&7 &6 Β= =Β && & % <%&& % :%Ε <:Φ= 5%%= = 2Λ4 5%,%Ε45,Φ <:)! 7 # #5% : 7 & 6 %&&7 5%% # %& % =7 Α 6 )!7 = ) =(% 4 ) # =,% )%& )! % % & ) ; (%& ) =.

8 # %& % :&5% %& &=>%5) )5) % % = &! & 4 =5% %&& % & 5% %& % ) )%& % 7 7)% #= Α 7% & Η= % % 7 %= Α%%%!)7 %& &=76 76 =4Α % :&% > = Ε %Φ Α& )%& % & % 6 7 %=)) &>)& 7 )) = )%& % 5% Α %& &=4 )5 >) & % 7 6 )%& % )) % 5%% #! 5% 6 ))&>) 5% 5 >) % == )) = Μ )%7) = ΕΦ >) 7 )!)7= 7 Ε7% Φ & %7 % & &(!) 7 % & 7! = %)% 4)% 5% = 4) %%&& =% 7( & Β& Μ ( & >) # Ι % 7 >)% 7 =9 # 7 4)%% 7( & ) % %) ΕΙΦ #

9 Ι &&3 ( & = ( & )% ) >)% 7( & &Α ( & Α Ι # (& ) & # 7 ) Ι% % &ΑΜ= =4= ) %&%)=Α 5% & )) 9% = % Γ 7 Γ&= =% 6Α % % 7 ) = %& % 69 % % % & 3& %6 & &5 =?% Β&= # )! &6 )) = & = %6> % )&&! % = &6 & )Α&7 ) &&7 & ;7 =5)! & )Α=! Γ%&3%)Ε Φ% #)! =&(% 7 Α ( & )%& % +&,%& 7( & )%& %& & ) & 49 4 & ))! ( )Α &>7( & =>7( = )%& Ε+& Φ=( Ε,%& Φ! # %&! #

10 , # # ( &%=Ν,, Ν; 3, 4= ( % % >% <!, 4= % 7 6& ) )!+& % &6 Γ ( = Γ=%; %! 0 Α )& & = &,%& (%& #,%& (%& ) =% )!= ;Μ5% %,%&. + # + # + ### 8

11 .,% )%& %/ )%& %0 ;& % Α 7! ( = 76 &&6Μ 76 = )%& )! =,% )%& % #= )%& % = 4=,% )%& %5% % Α4%) & &= > < )%& % 7% 6Μ= % %)) 7% & % % %&&( %7 % = &&6 %)) Α % = % /0,1, 2) 5% )%&7% 6Μ %)) Α) % %))9% 0 %)) = 49 %> % %! 0 Α )&<? = %))9 & )%&7% %))= &Β Β % >%9 %)) = %& %&

12 % % :&&6 7 =% % % % )%& % &7 %&; Α%& & % % #= % % Λ3 %%&,%,%34 5 +,% Ε,45+,Φ,%34 7? 4&,% Ε,474,Φ 3 %%&,% = )! Μ )%& %)) =Α,45+,,474,)!,% = %)!%Μ &,474, )),45+, 6 &> %) ΑΓ% > 5)! =,474,%4%! & (% % Μ3 %%&,%,45+, = 3 %%&,% 3 %%&,% =&5 : 3 %%&,%Ε:Φ)!%% ; 3 %%&,%ΕΦ)!% ) ; < 3 %%&,%Ε<Φ!5 )!;2 3 %%&,%ΕΦ ;%&!<! =& 5 ) %: 3 %%&,% =< && )3))3)3 (%%9 = =4 9 Ε+ Β%7 Φ=) =+Α))3 Α% : 3 %%&,%; Λ & 6 % &))1 # <4=14(4 & > # 5 =14 (4 & > # :&3 %%&%; && Α6 ΒΑ =: 3 %%&,%; & 3 %%& %; && Λ 6 94: &8 9&;: =%91:) ; 6Μ%1 (!7 && < 3 %%&%; 4 = & %= ; ; % Α 7; % Α 79 % ; 2

13 & ;6Μ % ; %7 && : 3 %%&%; (!7 && 3 %%&%; ==&Α : 3 %%&%; = <! ;,%34 5 +,% 7,45+,=7)% Α%& %3! <! < = %) = =< % % Α) 4) &&; & & Η,45+,%7% & && ) ΒΑ = 5,;%, 5)! % 76 %= & %)) = % Χ%))Ο% &7 %& =! < =5! Χ<%,%)) Χ< Ι Χ<%,%)) & %))9 7% Χ< Ι 4 %))&&;% 6& 3& %))&&7 & ΒΒ %=4 Μ= ; % Χ< Ι 2.5% 5% =& Χ Ο% Ο Ο) 9 5% =6Μ %)) &&(!Γ %))= Α ΧΟ )3 ΧΟ )3 (%%9 & =4 %9 &&+Α ΧΟ ))3 ΧΟ ))3 =6Μ %))) 9 &6Μ %)) &&= = & Χ% Ο% && &4 %))9%&Β Β >)% %))9 5 Χ% +) = &;%Χ% Ο% 4 Μ=)4 %)) 9%& %))9 4 %)) 9= ΧΟ)% Γ&) )=;%Χ% +) &;%ΧΟ)%,% %& 3 % =ϑ===28κ%&& & Γ% %= 7% %6Μ3 =,%Λ ΒΑ = %&& )4 %)) 76 5, = &6,%=% 4,4, ) 57)%&&6,%=% &Χ%))Ο% 7)% Α =4 5 Χ< Ι Χ<%,%)) & % %))2 % %; 9= 5% %)) = Χ 2 ΧΠ %)) % 7 ; )%ΧΟ )3 %)),%=%= &ΑΜ4,7 Α ΧΟ )3 ; ΧΟ ))3 = %=7 Α %)) ; ΧΟ ))3 Α% ΧΟ )3 ΧΟ ))3 = & )!% %)) 4 7 ; 4 Β= ) = %)); >)% % %!) %= %))9 %))9 = &Χ% Ο% Β 5 Χ<%,%)) ; 4,. &6,%=% 5&&7 %&)% Χ% Ο% Α =7)% %&;

14 4 = && = %))2 ) 5 Χ% +) =Χ% Ο% Α ; %Α., & ) )=7 ΧΟ)% %; Χ% +) =& ;2 & =)Α) 6 & %))9 = %)) 9= %))9 >)%% %))9 %= %))&;Θ ) %)) >)% % 2 2 >)% 2 2 2) #1# 0, :&=)) % % % %&&= Γ %)) 7% &&7?Α%=4 & =Α ;&7%8 )! %))&6=Α &! 6Μ;)! %))%= 6 <% ) 4 & % % &7! #Ρ 7 &5Α,% % %6 Η 7 %&% =Η% =& %& % %6 % 6; %% && Α%&,%& (%& && #376 )!+& & )!,%& & 8)!,%& (%& ΛΛ2 #)!,%& (%& ΛΛ.)!,%& (%& ΛΛ =%Γ= Α)76 )!, & 6= Α))!, & =6 %6 Ι % % % %% % 6 %6 )3 = 4) 7 % ) # =)!< % ) % Η=& % % % < 7 % 7 5% %6 & %6 % = & 6

15 5 (& 2. 4 &6% <? <?.? & % = & )&Γ&7>)Β& % <? % %&&)) ; % =Α <? % 7 % <? % %6 <? = && <? % %6 Α Α %% <? Α %% <? 7 7 %% <? %6 %6 3 4% %6 Ο939 Ο#3# Ο,7 Ο939= =6Μ )%& 76 &ΑΜ= #3 76 )%& )%& Ο % Α%&< )%& % &% Ο376 % Ο83876 < )%& % Ι%%&&= % %6! %& %% %=93976 %% & 5)!, 5 Α > #.?0 #1# > #?0,1, > #.

16 48 %% %= Ι % %6 4 7, >)% >)% %= % 7 =% % Β = &7 Β)%) =8387% %%? #1# >%6 = )!376 77%<? Ε,Φ = & 4 + >))! %& 9397% 4 %83876 ) = 9397% )!<? % Ο#3#7% =# & %%!& %% /%# & %%

17 %% 74.&67 %= <? 9397= <? #3#7= Σ# & %Σ9 & 7<?.= ( % & 5? 1 6 %% % Ο, &% & = %%< )%& %% 7 % %7 %%? %% %& = %6 4) %% =Α )!+& & = #3# #38 83#838 %6 %% & #3# % =#38=83# %%838 % 838 % 6 ) %6 6Μ )= 838 % =& &838 =83=38 %6 % 3 %6 6Μ76 )!,%& &,%& (%& )!(%& ΛΛ6Μ=)!+& 76 )!(%& ΛΛ 6ΜΝ>)!(%& ΛΛ2 %=%6Μ Τ> 6ΜΝ> Η %Γ %% ) )7% 6Μ6 7= %>)37= % 6 / )!+& & /8 )!,%& & =Β 7= %3 )4 = == &4 = %Β Α= #%= % %%? )! %% %% % &<? = = )! % % 7= %& %6 &7= %)! %% % )= %4=Β&= %6 = )%& % %% Α & = )! % 7= %& %5Α & % % 6)!Γ %% 7= % %)! & 4 % 47 = & % % <? 6 %6 4% & %6! & % %&&6Μ< )%& % 6 3 Ο93976 Ο376 &7( ) 7 & %%Ο838 %6 == %6 7 )!>%& 7= %= %6 6 %6 %6 %4)! )%& % 7

18 #?0 47= %6 %6 & )!Γ %Γ %% 7= %6 =Μ %6 &7 &%Μ %6 %&<? 6 )%& %!7= %>) = & %6 %&& 7= % &7 &/0 #

19 & #=>)=+ +2+ %6 6 )7 +2) =Α7 %6 )+2+) 6 >)7 %% %& %% )+ %&! = 7= %)!%=6Μ>) = & Χ& 3Ο&Ο)Ο) & && &=% 7 & % & ; =. 7+ & 3& 6ΜΧ& 3Ο&Ο)Ο) & &&6Μ & = ;2 6+ Γ= & 3& 7 7) )7+! 3 =4%>) %<&>) +%<&>) ; & % >) % = %)%+ )! = Α %<&>) % %<&>) = &Α + Α+%<&>) 6% >) + +2+Α=6 +%<&>) + 6 % %>) Ε >Φ >6 7 >) ) >& =7)%= Μ 7 >)5)! && %<&>) +%<&>) + && %& ;%Χ& 3Ο&Ο)Ο) & 5) & ;%=%<& >)=+! Χ) &Ο& )Χ) &Ο& & 6 &Γ&>)7 >) == Χ) &Ο& = %>)+%<& >)=+!Χ%Ο&Ο Ο& )4 &. & % & % )%& %)!&% 7 6=%77 >) ) )%& %% 6 )%& % %7 = =4% & & ΕΦ & ΕΦ & )%& % )! 76 = % <? 4 % % )%& % %< )%& % 376 %83876 ==Η )! ) % = 5 & )%& %)!7 6 = =,%& (%& == =%Μ& 3& 4 >) %=4)6 7% 4 4) =%) Ι & 7 %= %&&!

20 & &%%;&6 % &!Α 5 =.7 %&.94+: #ΑΜ = 5%,%+?Ε5,+Φ9=% 4 %+?Ε94+Φ &5,+=5% 5) % 7 %&= 94+= =7 %&94+: )Η94+: & > = 7??% Ε>7Φ 7?%Μ & &&&Λ )%Ο%Ο 7 Ο)Ο 7 ΟΟ? 7 Χ)%Ο%Ο 7&(! & =;9 = &Χ Ο)Ο )!94+>) % % 94+: >)6=%;9 &>) ;9 &>) ; Β= =!7 94+:<? >7 Α%&94+:<? &694+:<? 4894+:<? = 5,+94+ :!94+: 9%5,+94+: 7= =Α <? %&5,+7 %& % %& & 7 =Α <? )%& % 94+:<? %7 %=% 94+:<? =)! % % &3%) =&%Μ7 ) 94+: = %= %=4 7,& 94+:<?. %4=)!< % %6 & & #, %?& %7=)! < %%,% %6 %,)!< %%,% %6 6 & &, %?. =, %?& 4 4? 3& 9 & & %( %( % =& &7=, %? & % % & 5 14= > #45 > # 94+:<? >7 Β >7 )!>) %7))Ε7Φ >7 %% Α % )! >7 = 8

21 , Β % < 2 > # 94+:<? #= & & )%& %Ε Φ % =6&7 %& % Β )%& % 6 = <& & % )%& %! 43 # = = 4% 3 & =94+: %&<? %&<? 8 % % & =.Α 94+:<? 1= 4 :&Ε4:Φ & =4 : Α)(!5%% 4 :&7 #4 : & Χ &?% % % &%&Χ % %= &Χ 3?% :&&%& 7 = & = =94+:<? 2= 94+:<? = ( 4?% 94+: 4 7? &&;23(( 94+: %&<?.= &3 % % = %= & % % 1

22 Β )%& % & 94+:<? 1 Χ 3?% ) 7)! 4,%& % % 7& 7 = = =Χ &?% %= 4 : % >)%94+: ) 64&4) 4 : % % 4: =)%%2 9 & Χ &?% )% = 5,+94+: %= %94+:<? Ι % 6&Χ % )% = 94+:<? = Χ &?% %= %7 Χ 3?% =% 9 %7 % & = & 6 Γ ) 7)!% % & ) % ) )=. 5&0& < > #.4) 7 %& 4.2= 7 7 %& 7 %& (%%94+ : 6 & % % % 94+: <? % & %= 2

23 && )%& %=7<? 7&& 6 3 = & & #.. = =? 3 %6 %6 = Ι %% %% )% %%? 3 & #. %% )%& %= %% <? %% % %% % &(,% %% 4 4. <? &(,% %% = >) + +2+)! Β&= ) %% % % Χ%Ο% Ο && = =%%! %% <? &&4 &Χ%Ο% Ο = =5 Χ,%7% +& Χ,%7%,%& && =838=376 )%& %))9 5!% %)) % )%& & 7= % &)&..,%& %% 5%Γ94+: &7 %&,% &794+: &,% 7.7 &;2)%%&7&& ; 3 & (%& % :&&,% 94+:&= )!%& %%7? 7? 3 & ;232.9&,% ?)% :% & %%7?=%& 7?7?)% =%7?)%&=! )! 7? %& 6 %7?)% :&7? %& % % & %,%& %%7?% 7 Λ % 94+:7?)%Λ

24 7? 7)%=!%7)% )! %= &&7? & %%7? % 7?)% =) & %%7? %)+ # ) %)+7 =Γ= %)+%%) =( = 6 =& &Χ %)Ο +) Α )! & && 3& % % Α&%! = && ΧΟ %) 3 %) ΛΛ ΛΛ%) & Γ6 %) %6Μ %& % ) % & %6> )= :4%= 7 %)! 7 %) 7 %) % &)!&%Α& Α(%< 6 % Α =Λ = Μ! %=! 94+:<?!)& 7 %&% %&& =( & Ε5%Φ!( Ε Φ 6 = Μ,%& (%& ΛΛ2== 7))!+&,%& & 8 ;%=! 4 % %=,45+,,474,=! 4 % = 8 838< )%& % = ΧΟ )3 )6Μ < )%& % %)) 6 & 3& ; 7 %) &Χ %)Ο ## ;%) 434 # = =< = %)== 6 %= & 7 6 %)&4 & 7 %) = &3%))!,%& (%& ΛΛΛΛ %) ΛΛ= ΛΛ % &3%)&6,474,% % %) Μ7 3 = % 6&7 3%)=

25 Χ %!)&7 &3%)% %&& 838< )%& %= %)! Χ %)Ο )! %) )! 3%)88 %) =;22 2 Α + +) Α )!4 %6 %74 %6 % Β&=% =6Μ%7)) Ε7Φ,%7))Ε,7Φ!)4Μ&=& 3& 7 % %=%)!7 %&%&5,+ )!7 %&%&94+ ) %/ =Χ0& > #. ((%& ((%& =& ),% )%& )!.,% )%&,% )%& = 7Α,%.

26 = 5%%=>& 5% 4% %= &,% %&& 6 = %=4% )! % )!: = < &5% &)Α = %< < 6 < & & & = =&! (! 9= %% %= < % < &,% & 3 = < %,, & & && ; & ) Α%4 < (!5% & Γ,%&( &%& Α)=,% )%& )! #5% Λ Ε& Φ.Ε. Φ 0 &Ε Φ % Ε& Φ )! % #5% %=% ( (%& #& )=. )!&%Α % & ) 5 %% 0 & %(& 4 = (%& = 7 )!=,% %,% Ι %%Γ.,%,% ),% % =4%& Α))& 77%3 Γ&4%& &9 & 4%& %= 6Μ4% &%%4%& & 4%& &&%%4%&= Α& =Α&& 4%%&, = &%%4%& )!Γ< 4%& = 4%&)! < Α5 )& 4%&& 4%& = =&&)4%&Α &&)4%& = )%& % &= )!4%< = & < 4%& &4%& = )%& %!, 7Ι)) 6Μ

27 & %<& & )! &, 4..,% 5%< Ε Φ 4% < Ε Φ %= < Ε #.# #. Φ &Β= < & #.#) 4%&Ε7%3Φ )%& %4%& ><< )%& % =. %% % > &)&? #4 & < )%& %!= & 5%< >< )= & < = % ) =4 >< & 5%< )== & >< =&! 4. = 5%< %= & >< &< % =Β& & = & >< %& >< = >< %% %=.

28 # >45? #4 #

29 . &%% %< % % #.! &= %% % 7& &%4%5% & = + &Ι & &7&+ &= % 7% =Α&Ι& && )Α 4) ) 4) & )Α 6 5% %% % %! % ; & & == & &% #,%5% )!. & % =&6!Α 5! =Η%=& & >: < % %% %= = Α %% % 7&Ι& & Γ%><,5 %Α 5 )! & 5)!7 %5 6 & 7! 5 =7&+ &= & % &7 %&& #%+ & % %= =%6 & & ) = 4 Ι& &4%! &! << ><7& &!><= %% % >< =& & =(!< %4%5% =><= %% 6!><, = & =! % = =&!>< %=>< ><><, 6&Ι %& %+?%= Α5 ) #

30 . &%% %.> <& &%%% ><=118% < (%Ε <(Φ= >(,.# % &? ) % Α << % % >< = ) =Α << % ==: :& %!>< % %% %! =Β& >< % %=%, 64) =Α << &,% 3 %% % &><, < % %% % :==ϑ>(,.#κ %&& %=,)!>< = = ) & )%% % ; => = 4.# 25? 2 + Η> =&&> % =%,%&& 67 & > % & > % %=%> % > &&, % 9&Ε, Φ &&> % >!& = && )=Α %%& = 25 Α 2ΑΒ5 Ε& 4..8> 6> % &> <? &7 > %&<? Ι< Ι9 )% > :> ><5 % && =Β, 9&&ΗΒ =Β)%ΥΥΒ>< Α Μ Β ><%% % Α %Β)%ΥΥΥΥ )) 8

31 , 25 Α 2ΑΒ5 > % Α ><5 % &&)% = %,%&&67 &7,%&&22 7 Ι. 25 &0 4.1? 5 )>< %ΒΑ, Ι< Ι9> &6> % =%&Α <? > 9 &Ι< Ι9>,> 7> )%6> % % %(%& %% % (!< %% # %5% %,> 7> 6! % % & %= 6 %&! Α 5! =!=. < % &!...42,> 7> 4,> 7> % # 25 Φ=5 = Ε& 1

32 # 25 Φ=5 = 4 % %)%&, %< <:> > Α=%&&% 9&& % < ==%)!& ) %><, < ><,=.. Β& Α,% = %% %)!< % = 5% Α%&, Α % 5% Α)!% && > % &= %&& =)!& ) % ><, ) 4Μ& % ) & %= & %&& %& &% ==, & % % )!Γ< % # 25 5=2< Ε& # 25 5=2< 9 <: )%+4Ν> +4Ν> Α % Β & Β 5% = = % >+Α 5% = ; % & = +4Ν> % Α = &<:>< %% %=Α=)!Γ )%< ><.2

33 && ><<& & ><=. ## 25 %! Ε& # 25 %! 9 &4 +4Ν &<: ) & 4:> %% <4>Ι;9> =% &4:> )% = & +4Ν> =4:<4>Ι;9 > &+4Ν> &4 & Β = > )44:<4>Ι;9> % &+4Ν> % & 4 & Β )%& %!>< &&>< <& &.> <&< %%%% ><= & 11#% <( >(,881% & &Η 22. = % <(! >(,.2) >(,.2= >(,881% %><&< %% =5% 4%% & % ϑ>(,.2κ Η >< &>< &><?% &&Η>< & )34 =7?%Μ %==; =&(%Α 4#><,>, <= )% &6&)34 >< 5 %Ε5ΦΛ & &>< =5 %>(,.2 5 % >(,881 5 % ΕΦΛ ( = =%&7? & >< &(! = 7? =7? = &7?.

34 3 %ΕΤΦΛ 3 %( = =&)34,>, % Α = =; = ) ==,>,%Ε,,ΦΛ,, 4,>, & (7%Μ 62,>, & %= ΕΦΛ 7 =%) &&%) Α%&?% %= 5= 7 )!( # %= >(,.18Θ><?% (%& )% #5%) &( = 7&>< 4 :?% <? Ε<ΦΛ <(Α >< )?% <? >(,.)(! # ) <<==? & %& <,% ) (! %?% <? % % 9&Ε &ΦΛ &&=&Γ&! >< 65= && % =& 3& ;#.= Α )% &&24 ==)Α9&&=Α +! && 7 & < =)!Γ< % && <& & Ε& & ΦΛ <& & & Β & % ==& =< Α%,%,% > Α% % (! #=>(,.1812,% > % = <& & =)Α=Α?% %% )Ε>,ΦΛ >, ) %0=7 )Α=Α =Α Α # 2 > + 4 &,>, & %><.

35 ) ) 3 % Α = 3 % )%& Α( % Α& & )34,%%% )Ε,>,ΦΛ ;>< &0 && 6 0,>,& %=64= 4%%5% %),>, &6 4%5% & &<&% 3 % Λ 5% &4) 3 % 7? 7? 6%))=Α 7?6Μ 3 %.7;% 7?3 4 3 % # 2 > =1 +..><,%%%%% ><, < >< = %>(,.2 =>< ) %%><, (!0 Α =>(,.2 <? ) > %Ε>Φ > > %Ε>>Φ % %ΕΦ %%?Ε7ΝΦ4 % )(% Ε4Φ><, & & = <? = > %%>> % %=% %%%%?..> % >> % > % 676 =Λ )%> %7% Η> % )%% % %& > %7% > %Α> %7% = & )Α = 5% %)4 > %7% 4 %>< & ) = >> % > %7% > &>> % & > %7% >> % Μ Α = = % & ) = 48> %>> % 4) &4 & ) )%(5 %Ε5Φ ΕΦ ( >< > %,%Ε>,Φ4 > %7% <? Ε<Φ <? > %=;22 > > %2 % %2 %%?2.4 % )(% 2..

36 #, % % % % 0>< & % % &%&, Β > % &4 & > %,% =%,% =%,%4,, &>,/,>, )&%&&6 & = &,94Ε, % 9 &Φ,94&& % = >,Α % ) %==; & &7 4 + % Ι9...%%? %%? & %&0&5)! 9& & % % & <? + &)! >,/,>, +Α + & %,%Ι % %)! 7 % Α=.

37 ..4 % )(% 4 % )(% =& Β > % > %,%= (? = &6 % :? ) )%>, % Α. % %%%% % %%%%=) % <(= =22#>(, ##% & & % 3 %% %ϑ>(,##κ ΗΒ (%&Λ ς? ΩΞς Ω +!)=%% & % %&&% %&& <? < % % <& % % )% % <? 41&6<? Ι % &&Σ& #. 5Φ 2 + # <? %=% % % %3 = )%& %!67 ΕΦ< <? ) % <? Ε&Φ ) = % %% 9 &4) <? = %%4 %= ) =& % &%% %% %&&.

38 (!7 %=4<? Ε Φ 4 6=(%& )Λ Ξς Ω Ξς ΩΛς Ω (%&=)!( 4 ) 7=(%& % Α;= = 5% %& <? Ε&Φ )%4 Ε Φ <? &=4% % % % 3 = %% %)!< %== &( %><= % ; ( Χ?% <? >< ;= )% 4& % )%& % 4Χ & %&?% <?,%,% >,% >,% > ><)! 7<& & &4Χ)& 6)!,% ) )%& %!&=,% # = & % 5Φ 42&= % )!5%< = )!4%< (!5%< =><?% <? 1#=,% #><,% > 12 4) & =!..< %% #5%!>< < %% #5%!><=% <( >(,.18Θ><?% (%& )% # 5% & Η 22 % & >(,.18 ( &4 %%94+: %= >< ϑ>(,.18κ.#

39 .. %% >(,.18=? )!( & 4 %< % %94+: );? & %&&=& % %) 3 & %% Λ:% 9% % % :%= % %? & & <: &Α( % 5%< %?? & #,%= &6 % & %Γ&& )Α!=9% % = )!? & & :! % & )Α=% <(& )% %=? &&56 =Α %? & 566 = :! %& )Α % % &:%&9% %&! %Ι = >< && %Ι & % 6 >)% %Ι = & & )Α%Ι= % =& %? %Ι9&ΕΙ9Φ& 0? & &Γ 0 +.,# 4 =? &Γ= %%!=?!<? =&)!? ) &94+: Α = %%,% ) &&)& 4%! =Ε 42Φ..><?% (%& %&5,+7? %&Α,% &94+: %,% =&< %=%) ><?% (%& % %..94+: 94+: Α 94+:<? 94+: ;%. & &94+:<? %94+ :994+:= = &< %6 ) %? 94+: =94+:<? Α.

40 5 Β % < 0 +.,#..<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6= &94+: & 94+:Β %&%<& & &>< % 6 = 94+: 4 : 3 =4%<4 Λ <44<47<44=&9% % <47& % ,# 4.<44 &=94+: 9 &>< )%<44 %&4) &94+: (%7Ε(Φ& & <44 &&;2 94+>) %Ε9> Φ <44 &6 % %&&94+>) %& %94+ : <? < : 6 & < %,% == <47 % ) : 4 %Ι9& %>< <477)!< %& % Ι9=&<47 )!%=%&< %%<44 &< %%<47 =94+: %Ι % 4 Ι9 %<47.8

41 # ,#...<&4 % <&4 % Ε<4Φ 6 & % %=<& & >< &<& & )! 94+ :Η94+:=&&Ι)) & Β&&! 94+: <4%Ι % =%Ι 9&7 ΕΙ97Φ&><?% )!Γ94+:&%Ι 9&))ΕΙ9Φ?& ,# 4<4 3 =5 Λ<4#<4: = 5 6Μ ( )!<& & Ι)) = #7=7 %Μ <4#<4 & )!<44<47.1

42 ..( & %: %Μ94+: 6&< %) & ) >< = =<&4 % 3 )!( & %: Ε(:Φ=5 )!< %&9% %=& %Λ(:4 (:7 =&Ι9;(:7 & < % & Ι9)!Γ ( &; + < +.,# Ι (:4 =<Λ&(: %&(: 94+ : ) &94+:= ) )% &(: % (%7Ε(Φ94+>) %Ε9> Φ!7 (: % ) %? 9 4 )!( & %: ;8=1 (: ( %=&94+:<? ( = ΕΦ ΕΦ> ( Ε>Φ ( = & ( & > ( & ;2 +< +.,#, +< > +.,# Ι9(:7 )% &(: %<47 #7 %Μ...< % & =; & %Β& 6 & =Γ 94+: ><?%! =;: < % %% %)! >< = 5 Γ% > % 5 & 4 (% & % 5 & < % %!=!<, % = 6 & %% 2

43 ...< % &! & # ) = &4)& %,% ) &% %; )& 4 =& % Η & 9 &; & 9 & % & =% % )! &% ; & % & 7 #%(%& & =Γ & 694+: Α7 #%< &! %&& 4% %Ι7 #,% 6 3 %% % =Α & Α% Β5 %7 Β %&%% % 6=)% Λ! # ; =><?% <? = %& & )6< =ΒΑ=,% ) &Λ ; & ;%! # Β)%Α %&& = &! #...7 #,% 7 #,%=&Η 22.% <(>(,.8Θ7 # 7. 7 # % = = & %&% < %%Α %!3 %% %&6ϑ>(,.8Κ,% %Α;Β77 #,% = < &#Β= % 7 #4 4 4 Β4Β 21 Π/ #Β 6;2 #.! = =#7 Α =.7?7Α ) Β! =. # & 4 7? Α% % =%=7? &&;9 Α &7 #%Β)%= Β%=& Α Β5 % %7 )%)!=Λ Β)%! # 8Β = #7?7Α & Β)%Γ%=& Β = = 7Α & =7?%&;9 ))!!% 6Μ% 7?&ΑΜ4#2 Β 7 #;# # #2.

44 2 & 41 )!7Α ;23#8 23, 23., 2382= 7? 94+: (%7 ;2 94+>) %;.94+:<? ;8 %& & #

45 7=5% Α )!5% Α & % %Μ=7 &&5% Α &9= 4)!0 Α&< %= ) & < % 4)! =%Μ%=Ι & 5% %Μ % &% # ) )5% Α &9= &9= = ) )0 Α ΗΗ = ) = Β Α4 ) ) )% %Μ= = = && % %&& %&=%)= 5 Η &% &&= 5 )% Η >(,.2 % > % %><,5 Β7= Β = 4 ) % %= Β = <& & 6 Η= )%>Λ Φ9ΗΙ: 6 9 Ι 4 : 4 95Ι 4 5: 6 9 Ι 4 5Ι: : ϑ9: 6 ϑ94: 8 9ΚΦ94Η:Κ 4 ϑ94::; > 4 ) > Γ 4 ) % <& & >< Γ <& & %>< ( % /# > Α& )= = Η Α& ) 9&Η = =! %Μ) )0 Α 5% =4% ) % ; % 0 Α ΜΓ%>% ) )% % ; & = )%& %% 6Η Α>%% %= 0 Α &%=% +% 7 +% 6!>< && ) =>< && = &4 >)% %&& & % Η=% %&&% ; &>%>%= 6!4 = ) = >&& >%= 4 % ΑΗ% )%Η &6 = 6 Α%&< % %% % & < % +?&Ι % ==9=% +? Β& 7 = & )9= Α %7 %0 Α & )%& %&7 %& Η% %7 )! % & )) 7 %&% Α %Γ%4 + &= = &9= 4 Β% 4 6& 4!% >% Α Γ% ) )0 Α %Μ.

46 % ) & 6 % = )6Μ =Γ%Η = & < % % #5% =Α & 4 ) )!< % =94 = 4 7 % ) & & Α =Ι 6 & #7 %& %= 6Μ 4 7 % = >< 3 : 4 = & < % =..?% (%& % ><% & Α %%) &&= =? ==% Μ %Ι % = 69& %%&!!%? ) = % 94+: = 4 % %( & %: &( %4 % & % 4 %94+: & % & ;( & %: = 4 ( & 94+:=) 4 ( &=4 94+: % &&= && )!Γ? %=%4 ) Α 4 94+: 74 %= 94+( ><?% = ( & ( (: 4 =? % & Α!= &6 )) 64 % % %= &94+: % Γ% = )%& % ( & %: % % 94+: = 94+: %Μ Α )%& % 5 = Α )5% Α = 5 4 %. &% # 74 = # & & = & & & 94+: & & / %6.4 = & 6Μ4 )%& %Α & ==)!% 5% Α 4)6 & 5%% 4)6 Α = & & Λ Ο=ΟΟ& Ο& ΟΟΟ& Ο Ο& : Α % % %% 4 ( & (,%Ε74((Φ== %% % %% 74(( ( % # &6 %& %,%% 5% % 4%! 7 %) = =& % 5% %5% : &( & %% ΟΟΟ& Ο Ο& 7= %6 = ;%# & = & =7 7 & %%= )%& % 4 % % 7 <5%:? )%& % Ε5: Φ5: &=43

47 # ) 4 7 =! = &! Λ &Ο ΟΟ &Ο 5Α %&Ο ΟΟ &Ο &6Β&5% = &Ο Ο 22 &Ο #2222 % Β22/#2222 = ( % 1 1 Β )(> ( & > % Β= ( %1 1 4 >)4)!= Η& 7 >) %6Μ ; %% % %& %% ) % )Η% %4 >)%Μ=Α= %7& % %&! ; && 3Ο&Ο)Ο) & 7 &&4 >) Ο%ΟΟ? & & % =& & 4)%7 = % Ο%ΟΟ? 9 % & Ο%ΟΟ 7 &&4 >)%% Ο%ΟΟ? %)%& & 7 Ι,%,? =% %) Ο%ΟΟ? = %= %)% 4)%= = = Ο%ΟΟ? 9= &( 7 4)% %! Ο%ΟΟ )!& & & 3& ; Α =& 3& ; & % %>) )% Ο%ΟΟ =! )9 )% % Α& % 7 & & 3& ; Μ %Ο& 3Ο Ο%ΟΟ Ο& %&& 3& 6Μ= %& %7 = & )!ΒΑ % Η6Μ 4 % %6& 4 :Γ6Μ4 %= == 5 +%)64 = )%& %!=( % #=)! ) %)& 4 = 4%&&7 4 & & % %,45+, ; % % = 4)! %& % ) %6 > )= & %,%& (%& 4)!( 6,%& (%& 0 Α %=% %,%& (%& & 7 %)%,%& (%& ΛΛ2==.4 =94+: 4 =94+: ( 4 = 94+>) %Α& )%& % %94+: >) ==% Α ) 7 %) 7 % 94+: >)9&&94+ >) %= 94+:<? && % Α) % % %>) && > ( &! = Α && ( &=0 Α Μ% %Β& % & & )%& % 4 :&= = =& %6 % 4Ι..4 = 4 = )%& % %=&<? 9 & 6 & Ο? Α) %! 7 )%& %! %& % 4)! ; 0 Α &

48 = & 4 = ) Ο&ΟΟ ΒΑ ; ΑΜ>! ) 4 %( & > % 4 & =%Ο&Ο Ο& =ΒΑ = %&& < %<&>) %Ο&Ο Ο&& &+%<&>)5 %+%<&>) = = 5 %<&>) +%<&>))!&7 >) %<&.4 = ) %6 4)! )%& % 7 % %6 ΨΨ )%& % =Α7 %6 )7= Η % %) 7= %6 4)!% 7=4 = %%?! &&Ο? &Ο Ο #

49 4%( &=% 4%( &=% ) %& %)= )!&%Α= = %)= %Ι 4 Ι 4 Β && % 9, Α %)= & %&& & 9%& 22.! &= %4%!7 4 ) = & Μ4= %4% (& %% & &221= Α = &4%Α) ) = %& <, 9= :4<% %<%!%&& 4%( &=% Λ&7? & + )& 67% &4 %( &=% %=4 % 7?& )&+3 # ) ) = )!4% = 5 5= % % & ) 6 6 Γ4%4 % % & 5Α) 4 %( &=% )!= >% 5)! %= 4% ) 0& 4% Ι %%Γ 0% ))! = % & 6 = ( % Α &%Α 4= 64Μ& % %:!%<%% =

50 77% 4= 4%4 % && %& %)%76 Λ 4 7% >,%% 4 %&! 76 % %&&!) &) % %&&4 % % = 4 ;76 4 %6 =& ) 4 %) 4 Α (%&77% % = = 4 4? &&: & Γ4?& 5= 5= 4 % )& 7 &4 & %== 7 &)! 4 =%&? &!4? = 4? % 4? &5% 7 & = (% (! 4?7 &% Α & 4? %(% 4 )ΙΓ Β Α&6Α = Β Α 4# / %), 8

51 4?3 Β > &4? % 54?(% =4?5% %&& % %= Β 54?(% & %= Β % 4 Β Α % 6%&? & & = = 4 &Β % 4 =%Ι 4? 4 6% 4?! = & = Β Α )) =4#.%&Β! 6% 3&) /. &&=4 4 = %> &ΕΦ % ΕΦ Β 4?(% %&5%! = %&4 = % ΕΦ%% ΕΦ =Β 4? ΑΜ 4 = %, ΕΦ% %?ΕΦ Β 4?3 %, ΕΦ%& Γ4?& &= %Β!Α % % %, ΕΦ%)% 4))%,%5=ΕΦ %! ) 5= %+?%= % = = %9,%5=ΕΦ%& 1

52 4))%, ΕΦ%Ι 4?)%&& 4? %)%4) Λ >=%4% %& )% ))!&6+?% =&%&5= &7 6 &? ) =7 = &Β 4? = %& 4 7% >,%% <4 % =& Α) % : ) 3 =; & Β& 6 = & 6))=!, && %&& 6&64=)! ; % 9 & 7 < =Α &6 &6= 4) & = ) # 3&) / 5/. 2

53 7% > ΙΓ 4) > % )9 )! & &! 9 )= =% & = 4) > % )4)%& ) )! )7% 6 => 7% >? & )%%& ) 4 %) = 4 % 6 ) 6&&; % 4,%% %&,%% = = 6 = &4 % 6 = = % )%& % ( 5= %& %/76 4% = & 3 3 ) %& %! 9 & ) )) %& % % & 4 % )4 % )!= % ; %& % ) Α% %& % & %& %= )= & % 6 (= = ( 4 % ) %& % % %= % =7 ) = ( %& %=& ) 4=) 4)) & 7)%& Μ Λ!! # %& ( ) # %= 4 )&7 &=Α = % :> 4%6 ( ) = %& %&4 ; & %& %) %=+ %)! %& %4 = 9 6 %3 (%& 7 &= = %& % %Λ,,% # #+,% #( #+ ( + %./, &7 == ( 7 7=& 3 Α %& % ) 7 # ##( #) = 3 64&& %,%3& %& %) %=9 & )) %& % %& % &7 4? )) %& % 5%4?

54 . 4% ) Η 4 % & Τ+ & & 9 & 4% ) 3& & ; ΒΑ ) % ) = 4=Λ 01/2 #34# #()5#16 02 ( /2& # %& 2 2 % # % #2 %# & #3# & 72 #344#6 0) &2 #8# 6 0)%2 &2 # % # 6 0%% & #, # &, # %%:2# &,, ##6 0 &2 # # &, # ;#6 0 )( 6 0 &2 # 7# 6 0 &2 # <!7=.# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #%#6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( &2 # # &, # ;# & #% #6 0 )( 6 0 &2 #.># 6 0 &2 #?.!<9# 6 0 )( %% (6 < 02 (6& Γ& ) % %&& 9 & Η 9 &4 %) < 0%% 6 4= < 4 % % % = ;Α 5= 72 5 % && &: = 56))%&4% = 4 < 0) 6 & &4 &2 & )% &&: )4%Ζ4 %%&&= % %& Α %& % = 6Β&=>) Β)) )!74 % 6>)= 4=6 & ) %& %4=)! < 0)%2 60%2 6 = 4=!% %&& 6> % Α&7 %%4==&: & =>4 % < 0%% 6 %& %4= 6 77% Α =77% < % 6 4 &

55 &,&! = ) )! % 9 &4=3 4 &,, &6 4== & 4) 77% Α)! 0 6< ΒΑ =7%! 4 &2% ; 4 & % ) & % = 2 % 7 &&& = & 02 (6 < ) % (! Γ 7% 4 &, = ;=< 7 & &: Μ 6 76 &4 &,%% < 0 ) ( 6 ;=< 4 77% 6 = %4= Α % ) )!=4 4 7 &! 4 & ) 0 )( 6< & 0 6< = > %0 6< 0 6< )! (&4 % &4 &2) 4 % 7! 4? 4? 4= = 6;.> &7 4? )&7 & 7% 7% > % 6;7 % 9% :...? = (%Α 7% > 4) && ) )! 0 6< ) =77% )!= ; <!7=. 7% =4= & = 5= +?% : ) =4% 5= 5=% && 5= ΙΓ ) =% )! Β 5= Ι )!; ; ΙΓ )! %&&: =% = 7%, %3<3) 5=% &&%5= 5=% Ι )! +?% > +?% =5= %= = % % = 5= ΙΓ +?% =+?% %& 34%%5= &6.

56 : ) =5 &: )? & 5 Β && 5= +?% &0%Α : ) Τ+ ΑΤ+ %)%%&; &5= & 7 ;&5=% 4 %+?% 4 %+?%==5= % 5%5= 5= &!% ) & =<? )! 4 %+?% 4 %% % 5= ; % % %=5= % %Ε2 2Φ (! 5= 6;)= 3! = % > %&& 01/2 #34# #()5#16 0,< /2& # %& 2 2 % # &: #( :%# &: #( :%#6 0 & #Α # &: #( :%# &: #( :%# % & #Α # &:/ #ΒΧ4%/# &: #4%/# &: #84%/# &: #84%/#6 0 2 % 6 0,<6 :&&&0% 6 &! & =4% > % > ) 4/ (4Ε444, 4/ (4Ε444Ε 4/ (4Φ4448 5%5=7Α &0%!)%Β Λ ( ; & &+?%) % =Α+ )=5= )!%)Τ+ =&> %%&9 & %3& 3 > % > &&9 & 4))% = Τ+ )+?%

57 5= +?% 9 %)5= +?% 6 % %&&) 5= +?% :& & 5= 5=== +?% 5=% = +?% % 5= Γ% &+?% &Μ4)%)! % 5=Α= %7& 5=&! 3 = % % =? & 5= &0% 4!Τ+ Β&Β5=& %% =ΕΦ % 5=! = ; % 8ΕΕ 8ΕΕ 4, 4 / / / ; Γ% + + +, / /+, /+ ; Γ% + + +,? Γ% + + +, Ε+ 5= &%7 ) )&7 & % %)! &0% Β=)! Τ+ 4##%5=> %&7.5%5=,%%? )! 4 %4%5% %= & ==Η% & &? %& 3 ) 6 5%5= ;Τ+ )! +?% 5%5= %Α 4 5% =Β Λ!! #%& ((2 Φ2%Β# (!

58 9 5%!7% =9 %7% Γ% )&7 && =&) )! 5% % % )%& %Β= 6& =5= %5=! 9 & 4%)! %& +6,%%,%% 5=7% )!? = 5%5=Α5%,%% = %%Α ;,%% =! && &7! 5= 5= 4 (!( 5% = %,%% %%5=5= )! &&7; %4% Γ% %,%% ) 5= 2 2 ;3 4 %5=,%% %% 4 4##,%%? 7 % #%5%!>< %= & 4%%&; %( & %: % :& %& & ( & %: Α =94+: && &>< = >< =?=5%5== % = Α6% %)!Γ% 4Α)%( & %: = = = ) &> 5% %&5 %( & %: = &&> 9 )% %4%% #

59 #%)= & & & %& < %)= =) %=;% = &=< % & & Α= #%)= #Β Β 4= %)= = ;( % 0 Α%%)= =&! = Ι9%&1# %)= )% & Λ ( % Α ΒΑ 9 )%& /+ ; /= %?0 & 5) +&0Χ)!=%)%)= % & =Α & % & %& = = && = 3&/Χ0 =%(% %)= )Α&6 = ( ΑΑ Β& 0 Μ)! =) 7%)= % %) %)= & %)= %&7&6 4)= &(! %)= 7&6 = %) %%)= %& 4 % Α! % )=%&%)= ( % %5)! > % Α % # % =4!& ) = &6 ) 4%&,%,%Λ0 %) %)= )!= &6 0% %)? =0 % Α( = :!=,% %)= 0 % %)= &&6 =4)= :&! = &( %)= Μ &=Ζ&? & 4% )

60 #+6 Α 4) = %)= = 6 ) &=? & ) +6 = 9= ))4% 4% Γ%% 6 9= & (! +6 =Α 6= 7% &; = ) 4% %( %!Η 9 ) ΕΗ9 Φ & % 4= 5% 4 &% = %Μ<%)= &,ΠΠ =Α& Β)) )Ι %=Α &6= = Γ% &Β 7 4 &6= 7% =;Α && %= &6 ) )&Α7 &7% 4) Η &&> %4%&4% 4%9 % & Ε9 Φ,,ΠΠ7% 4= % ( % =+6 = & & ><, 4) 4 Γ%ΑΜ % Α %&! Β&=! 4 = 9 & 4) %6 Μ& &+6 4%3?= &?& &? 4) Β= =4) & &= & 5% & 4) % Β= % ) =?= :&% =Α %)= % =%) &6 =4% ) ( % = ( %4%4 = & : ) #.=) 4% ) ( %!& :> 5% = & 4) =%4!%&&4? )! =4 )! )%& % Α %% )% %%!4##Χ4& 4 = 4 4 = 5% & & >%&)!4 = %% % >< + %>< ><, 6Μ+ >< Α%4 %< Η %% % & &? Γ= % &< < & &>< &,% 4Α%&,% &>< % = = 4 =!= 4) % = %)= & )!,% >< (% %&&+ &,%! % % % %&& %% %! 6 %% )%& % = & =%)= %+ ) Α &,% = 4#8 &&)!4% ) # & &% #! & && %& )% % &,45+, Α & (( % (=& (% Α 8

61 , 1

62 #.%% %!4 )>< >< ><, 4#1 & Α >< & %& %? = < & &? 5&? 5& & & >< %&& %=? &&6& )Α? <:> & %&& & <: & %&&? =>< %&& &< %4%5% 6%&&&< % ><,> % %&&? >< 4 < =Α? ) & )Α >< <:> % % %9&& =%6%&&)!& ) ><,> % =4 %&& ><, =><, %&?>? ><, < & & ). = && 0> #.>< &%)= &,% = 7 &!&& % =,% Α= =& & + %,% Ε <? Φ! = % + = >< = >< &,> 7> % =,%,% #2

63 + =)! < &&><,% >) % % )!,% = )%& % 6 )%& % =? >< <:> < && < &&&,%%= =>< & &,%6,% >) & < &&&<: &,%%= =&>< ;)!,%,% >)!><!,% = )!,%& & 7 % 5% = %&5%= &! &=,% 5%% ==>< = &< %><,> % >?4 2 5 < %? >< 0/Χ 5/> 2 ; & ) %& & && ) &? Γ% & ) ) %&; <:> & =&! #

64 0/Χ > 2 #.>< 0/Χ 5/> 2 #

65 >< &< %< :& %& & &? ==? Η% < & &? % Μ 4=& )Α? Α % %& &? =!&&4 = >< 7 &&7 Η 4 % 4 4 Α && < & % % >< =,% ) ; = # & % %6 6!5& & & >< %=%& & ) =? =! #..><, ><,!&& ;>> % )! < > % =!>< %&?> & %=&!? < & & =Α ) & & Η% % &< = = & > > % => % %&% = > % &>> % % >< Γ=< =& 4 0 % %&& )><,? >< >< &6% 0/Χ > 2 #. 4 4#8Α = )! %)= )!!>< % && & #.

66 )!&6 )%& %4%5% :& #%5% 6 & & & & & )%& % & (!,% & & & #. & & & %&>< %% %& %% %3 =! = & 6 + % ) = # ) > & & Α Β %% % 94+: & &ΑΜ... &Χ % & )& 4 9 & & %% % ) = &! 94+: )=)94+: &! 7 # %= 7? %94+: 94+ = % & &% & 4Α%&94+:<? = & Β Α4 == &=+ + )! & + )! & # 0/Χ 5 #

67 :& &) 6 =&; & 9 & ) 9 & & = &&) )%%&; & Λ ς &Ω; + )! %) = (%&Λ ς %)ΟΩ## :& & <? = &4) & =ς Ο &Ο Ω%ς Ο &Ο Ω+ 4 + )! & & = & 4 == & & &+ Α + Γ% Α (%&7 = %) + ;## %88=Γ%7 % 3+ 9 & 4 =6= = %& & + Α + & ) %& & % & Α% &3 %%&% & & 4 % % 3 %%&; & 3 %%&% &%=& & = #..Α? 4) &.. # & &4) #. & # & & & %&& %& >< && = %? & & %>< Γ%&: # ) & & & # # %&& &%& & + & & 4 + # 4 & & 4 Ι & # + %+%( (= = 4 94+:<? <? %% <? ΒΑ =,>,% 3 %( ) 3 % 6Μ >< & &6Μ && 6 & 7?94+:= <? )7=0 Α & >< =%&>< = 6Μ >< && )!Γ 94+ = <? == = % 7? &>< 94+: 6 )! == (!4 % & )&ΑΜ&.. 4) 4 % Γ94+:& = &( ( & %:= ( & & 3 ( Α (=4 ) ( & %:& & ( <)) & &( = &4Α ( & 94+: 94+:<? 94+:<? Α <? &! = ) Α %%&&= > )= %Μ %& )! ) &( & %: ) % %%= )= ; % )Α ) &94+: & ( & = ( #

68 0/Χ > # #..% % ; %&&,% &7 %) = % %& Λ3 %%&,%,%34 5 +,% #..3 %%&,% 5 ) 4: 3 %%&,% % 3 %%&,% &)! 6= )=4 )!9 &&Γ&) )= 7Α)7?Α6;7?Α6 6!) % & %%7?%&%)!= ( & %7? =%)= 7?Α=%& & 69 & 7& ##

69 ; = =) %7 =)!9 = )==7Α)7?Α64!) )& %%7? =6 7 ;7Α%9 & 7 = =; Ε4 )!9Φ Θ & ; 0/Χ <4=14(4Φ0& #..,%34 5 +,%,45+,Α%& &%))Ο% Ο )3 % Ο% Ο)%Α & 4 & Ο )3 = &,%=% +Α Α %)= )%4,%=%+ΑΑ;,%=% = = +Α1;) Β& %))Ο% =))!9 Γ& ) )=5 +Α% %Α9 & 7&&; = =+ %,%=% +Α&& ;3 3 =;,%=% Α! 3,%=% %==7 3,%=%)=:& )=,%=6 + (! &%))Ο% 3 + Β,%=6+ )%! ;, %=+Α,%=% %,%=% +Α1+ < 1 # 3 )!,;,%=%+Α #

70 1&&;,%=%) %+ %% & + %))Ο% ΕΦ,%=6+Α1 &,;% ) 6Β& %,%))<% )% Λ ;,= &376 9&= = ( %,%))<% )!)7 &&;2 7&& ;,%=% +Α# ;&,7 ( %,%))<%!!)+ %%( & &,%=%&& ; 3 = 7&&;2=,%=% +Α ; ( %,%))<%!!)+ % % & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α8; ( %,%))<%!!)+ %#% & &,%=%) = 7&&;=,%=% +Α1 ; ( %,%))<%!!)+ %% & &,%=%) 6 +,%=%Β.8%< ) +)( = & < Ι <%,%)) &;2 && % )! &% Ο% % ) 4 & #, && 39&,%)) = = %)) & 3& &7% % %&& 6 % = & 3& %))& 3,%& 7% &<%,%)),%=%2% %&& = ) )& )!9 %)% & ) )=!) %,%=% +Α&& ;+ & +Α,%=%; + )%! &4 % % &7 &% =Λ = %&& &+& 7% +& 7% && 3 & %Μ && 39&,%));#+& 7% % Α %))9 <%,%)) ;# ( % <% Β% 7&&;,%=% +Α ; <%,%)) # & 39&,%)) # = + %%,.( /&5 %,%=%= + ) = 7&;2=,%=% +Α; <%,%))& 39&,%))Α =+ =& &54 & =,%=%) = 7&;=,%=% +Α.; ==%+,%=% + 3 %;+ 3; & % Ο% % )! &Ο)% ) (%&% % & # 5 % +) 3 + &,%=6:& & 7 =+ 5 % +) &&= %,%=%3,%=% ==!+Α;) #8

71 % )!Ο )3 ) Ο )3=% 7 &&;2 )%% &7&&; Α ; Ο )3 4 )!9 #.4 7& 4== 4? )! ) : ) : ) =7%3& % & %=7% & ; &%&77& ; =!3 4 4?%5%4? =&7& & 4 % = 6 & & %=5%5= 5% 4 &7 = % & %( &%&& % &%=& &! & 5& & ) & <,5? ) % 8 %&&& %=Α= &7; %=% % 6Μ 2 4% )&+3 % % &7 ; %=% 6))= 65%5= 5%8 ) >< &7!( 4 & Α) %&& % = &? =% (%&%!4& Α) & & ; = =< &< Α)<& % = = 95= )%&< )!= 5= =< & : ) =! %&< &&<&)%& = 9)% % # & & #%% % #><? >< &&5 =? &? % 6))? 5 = % Α % 5&?:& 5 )%<&% )< %? <, 4 <, 4 <, %9 & &4, ( 5% =% ) &&4, 5ΕΕΒ % % % Η% 5% %! 5&? Α 5& & & % 6))5%& & = % ><! % & 7 6))% %% % 5& Α ΙΓ? Γ%% % 4 <, 4 & #1

72 + ; Η% 4! & Ι &? %% Γ= &Ι &&% %&&= %2 %2 %2 %2 4 & &=))! 7? %&& &= ><%% %3 == 4 %=& =7? &= ; Ι%2,ϑ %2; ; #>< >< : & )Α 6)) &% %&& )% 6))= ; =% 9;=!= & %& % >< = && ) %ΙΓ %&<? & & 3& 6Μ & = 6Μ%( & )! : & =&&( & % ( & 6?% %227? %4! % 27? : %87? 6 %& 3& 7?9 &: %=? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ; )= % & ) % % &% ))+Α & Γ& ) ) = % +Α % & 3& +Α ; < 3Β 8 ; 4)? = &&% 6)) % %&& & & &5 &Β &Β % =4 %&<? 4 %%&<? % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %; 2

73 #.><,? ><, %& >< ) )&: & ) =5% & = = & Γ% % &5 & % ><, % %? %%;; %& ><, =%( 9; %& %;;% %& =&? 2 ( 9; %;; 9;= %=&2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= = # & ) Η ) = ( % %%? ) # & & & 3 &%% % 7 & = 4 % & 4 = Β%& %% == 4)% 5 %= %% %! % ) 5 &Β=,, 5 & % % ΒΑ = Α&Β% & 4 == Β&Β&=%) 7 %& %% = Β& & %% & %% =%), % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, & 5 % %&& )= & 7 # % % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3(

74 %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % ;4% &% =&94+: %& 7?%&& %%;%;; &; &? 4) & # &? 3&)%4)) % % 6+ /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% % %;%!7?) & 7? % % 7?) %= 7 % % 7? # # 4 Α)Γ &%% # =6Μ >< && %=94+:<? = <? 4Α%&94+:<? =& <? = & & = %? 2; % Ν %9;= Ν%? ; 9% %7 <9%%?Ι Νϑ ; 9% 3& : :% ; 9% 9%Ι: :%ϑαα % =%?+ Ν Α 3 %?%?+,((+, (( 8Β& %9 ; % 94+: 6 == =Α4 % ( & % : =Β= 6 %9 ;? 2; % Ν+ (( Ν Α 3 Ιϑ %; %? (( 0 % < 9%Ι8ΒϑΑΑ Ν %; Ι((ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι(( Α 3ϑ Λ 4/((

75 : :% %7 <9%%; Ι(( Α 8ϑ 9%Ι: :%ϑαα : :% 3 ΟΟ : :% Ε % =%; + (( Α Φ %?%?+,((+, (( (( Α Ν Α 8 &; )=& 94+: &( 4 % Γ% ) &4) 4 % &( ( & %: & 94+:Α = && =? 3&% ) % %& & Η%? %& 3 & % Α = & & )%&& & 5 &64 7 % & :% 4Α%& :% 6? 3& % %&& /%Γ2,%!.%; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ (( :% /%Γ2, :% 3 ΟΟ :% Χ /%Γ2,Π2%Θ %; + /%Γ2, 7/((+ /%Γ2, 7/ ((+ 3 :% :2:%:( /%Γ2, #.% % % % )7?)Β& & & Ι)) ( %=Ι)) 7?!= %. Ιϑ +,((+, (( 9 & & = & /(( / ((Α % % ( 7 3 %%& ; & &,45+, &&;! # : ) # : ) 4%5 % : ) =4% 4 Η4 )Τ+ ) 4? )!)7& =Α.

76 4 5= 5% )!) 7& 7% =&&Ι, + = % ) 7!7% =. 9/( % 2 ( < < % < < 9/,,% # #+ + %./, ΒΑ %7%%%37= 4=%( & ;7%! % =<3%3 <3=&7 3 & = 7 Α% 4 )! 4?5%4?)!)% Λ,./ Ιϑ, # #% #&# Ι4ϑ % 6 3 % Ι3ϑ % ΕΕΒ (, #( # Ιϑ #=8ΧΒ#+ #;Β).# 2 = 2 = + %+ 2 = 2 (!! #%& &5ΕΕΒ # Α ( 2 =

77 4 &!7= ( %&&4 & = %) = &&&+ %,% &!5%5==&&,%% 5%5=) )&% % ( = ) % 4? =4 =% & : ) = % % = 2 2 % & < 2 7% = =< &&<& < &&4 Α% =( % < )! 9 2, Ρ9 % 9 % 2 2 % 2 # : ) %5 % : ) )! %5 % &Η( &&Η( &=Η )! =& &Η+ 4 = : Η+!&&=<&< 4 6

78 < & = < 0 Α % Α &=< %) = %)= ))%& Α = %)= < (! < %)= = < )Λ? & % ( % = %)= &? & %)= Α % Λ : ) & %% % % % % : ) = ) ( % = 7Α7% 4))=4?! )& &( %5 % < % ( &4 & %% % = ) Β= & & )=Α &: ) ( % Α Γ%& = ) 4 = %= ; Α Β&< % = Α9= )); 5= &; &%%)= && &Μ ( % % : ) ) ) & &&4 6Μ< )= & )! % ( % Α % % ) == &< ( % % %= % () ; & # % %& = = & %%) 7 & Α % %&5%( = & 5%%)= 4) )):& (( % % = %& % # ; #5 #5 <%%4 =% # ; # & & #5 &&=; % & ) 7 %& % =&& # % 4) % =5&%%)= & % %(%=( % % & & = % Α = % 4 = )! %)= ( Α ( ) = )%)= Α) %&& = =%) < ( & %: 94+:& % &&)!= %& & % = = %)= &0% &&5&%( Α #

79 )! &0%&& %&& Χ% %) % %&4)= &6 ( Α ) Η % 5% %= 5=)% %& 4)%( Α + ) = %)= ))%& 4%= ) <? & <? 0% 4 )=7 <? %7 = %)= <? 4) &% =) %)= ))%&, = 5 4) &4) %)= 4) &= & 4 5% 5% Γ= )!) 0 Α )% =5% =0ϑ%Κ ϑ%κϑ%.κ%&&) +%= 3& < % &5% 7 %%)= & % 9& 7 &&)%7 & % % %% % =Β& 7 =% 9= & )Α :&+ )Α %5 % =5% Α =)%Λ Ο+%= Ο Ο 4)6 7 ( & +%= 5% Γ%& %) % % ) %7 7 %6 = 4%< = 5% &&,%44,Ε4 4%,%Φ% 44, %= #< 44%< &7 % # / % + 4%)% )&<% 4> % %&8 < ) 4 17%Μ74 = 5% =! < 4 %6 5% Α + %5 %%)= )% )&9%%% =!,%% %&#2 < ) 74 )! 7? & ;%= 5 %5 %? %( = &Β&< =5+,?Ε5%+49,Φ=5+,? < Ι %%Γ 5%+49 )!5 %7? &)! (! %5 %)% 4 = 5% & + 4% 4 =5% 4% ) )0 Α %)= 35% 7% > & 3& &60 Α7%5% Α. ) Γ% %& = 4% ) &<?4) ) Η ) )+ %)= >% % 5%%%7 %=7Η= 2& 5% %&% =Η== 2& 2& > 4) 7%6Μ; &4 %&& = <4>Ι;9> & =

80 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& 7 5%< 7 & ( & 4)6 %6 / ( & %) 2 Ε28Φ / ##Ε# Φ / Σ1# 7 #Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 7 2Ε2 Φ / #Ε##Φ / 2Σ#2 2 7 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 7.2Ε.2 Φ /.#.Ε.##Φ / 82Σ.2 # Ο& 2Ε2 Φ / ##Ε#1Φ / Σ1# 7 4.Ο+%=& Ε#Φ / Ε8Φ / 2 1Σ8 1# 7 4.Ο& 22Ε2Φ / #Ε#Φ / 2Σ# Ο & ΕΦ /.Ε.#Φ /.8Σ# Ο 3&.2Ε.2Φ /.#.Ε.# Φ / 82Σ.2 #22 7 & % Ο& ΕΦ / 8Ε8#Φ / Σ1# 7 & % Ο+%=& 1Ε#2Φ /.ΕΦ / 2 1Σ8 1# 7 & % Ο& 2Ε2.Φ / ##Ε# Φ /. 18 2Σ#2 2 7 & % Ο &.#Ε.8Φ /.22Ε.2Φ /. 18.8Σ#.8 7 & % Ο 3& Ε 1Φ /.Ε..Φ / Σ.2 #22 7 %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & Ε Φ / Ε#Φ / 2 1Σ8 1# 2.Ε2Φ / #Ε#.Φ / 2Σ#2 2 Ε1Φ /.#Ε.8Φ /.8Σ#.8 2ΕΦ / ΕΦ / 2 1Σ8 1# 12Ε1#Φ / Ε8Φ / 2Σ#2 2.2ΕΦ / 1Ε.2.Φ /.8Σ#.8 #8Ε Φ /.Ε.#Φ / 2 1Σ8 1# 2.ΕΦ / #8Ε Φ /. 18 2Σ#2 2.8ΕΦ /.2.Ε.Φ /. 18.8Σ#.8 2 = 5 + %5 % 7 %5 % ) %)= ) % % 5% =&< =%) ))% & ( & %: %4)= &5 64 ) &94+: Ε %%Μ94+: Φ )%& %5 = % = = %Α7 : = 5% = )!%)&> %7% 8

81 57=&== = :& % %%)= %&& =%)= &% 9 Η % ) %)= +! >< && & 5=) 7 )) )+ )Α %5 % = % =%) =7 == & 0 Α & 9 & %&&& Ο & %&&& Ο +%=& %&&& Ο & %&&& Ο & %&&& Ο 3& Γ 0 Α > 7% 4) 5=%) &ΑΜ 9 9 2Ρ 9 9 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 4.Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ 4.Ο+%=& 9 2Ρ 4.Ο& Ρ 4.Ο & Α) Α) Ρ 4.Ο 3& Α) Α).Ρ & % Ο& &ΑΜ 9 9 2Ρ & % Ο+%=& Ρ & % Ο& &ΑΜ Ρ & % Ο & Α) Α) Ρ & % Ο 3& Α) Α) #Ρ %&&& Ο Ο+%=& %&&& Ο Ο& %&&& Ο Ο & 4.Ο Ο+%=& 4.Ο Ο& 4.Ο Ο & & % Ο Ο+%=& & % Ο Ο& & % Ο Ο & 9 9 2Ρ 9 2Ρ 2Ρ 9 2Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ Ρ Ρ &ΑΜ Α) Ρ 2 %&& 1

82 84 = Α &9= &% # 6Μ) )0 Α 5% & < % & 9=? & 5Α & 0 Α 5% = &% # % & & 3& &65% Α) & )0 Α ) %Μ? & &% # 4Α %; &9= = %Μ) )! & < % % # 8) 9= & & ) & ; Ε4%Φ <? ; Ε4%Φ & ; Ε%Φ <? ; Ε%Φ Η % 2& 1& 2& #2& 2& & 2& & +% / % / % 2# 2# % % Ι%)Ι/ =)& Β 0 Η5 &>6Μ &,& ; &( &% < Α &)!4 Η5 %)6 &%9 >)% 4 &)Α) )0 Α> & 4) 7% 7 +% Η= Α %&& Α&> 5% 8) < % & = & < % 5Α %94+: ( & %: 7%4 %& %Η= %Μ 4 ( & % : Β && & 9= &)!%4 ( & %: &> 5% ) %4 % %& = &% =%)= 94+: &&%<& & 82

83 & ) ) Α % & 4 / & ; <? ; / # 81 # / ( & % : ( &/94+ : % Η +%. % Η +%. 2 # =)& 2 8.) # & & ) ) Α% & & Ε%Φ ; 7 % 2 /.2 / 4)6 % Σ1#82Σ.2 ( & % %) 7 Ε%Φ +. 6Μ>) Η +% 3& Ι Η +% 8 >4 % Η +% # 49%>) 94+: % Η +% 2. / 5Α Η +% 88 7/ 5Α Η +%.88 / %% 5Α % Η +% 7/ %% 5Α % Η +%. 4 %6 % 5%.Ρ# Ρ 2 =)& > #4 7 4)6 ( & % # &; 7 Α )!&< =5% &%4)6 %=! Η%)! &6Μ4 %6 4Α%&5% & & 7%&&& 5% = Α &%4 %6 =%&&= 7 & % 5% 3 %Μ(Α&& ( & 6Μ4 % %6 && %) ) )0 Α =< )= + ) > & &) = 8

84 +Ι)!> &))! & Α%9= &7 &Η & 4 = 7 9= & 0 ΑΓ%&< Α=) & 3& % %) 6Μ & 3& Ι6Μ =4 &% ; Α) % > = 4 % > =4) > & %) 67 %& 9%>)94+: =5 94+: = = 5 >)94+: 5Α %=7 Α) = = = %& 3& & & =?% Η% 6 7 % Α %6 5 ) % = = = 5Α %=7 %6 Α) &%5% %)= :!)!& % % % %),%& (%& ΛΛ2 & = Μ6 %)= 6,474,% %=& & % ) & = % 8

85 1= %)= 14%5 % 7 ) 4? ; &7 Β& & = =Β ) Φ < ) &!?7%= 5% =! Χ4& < = ), Φ&? Γ Μ Μ & )%7% ) % %)= = < 7 & & 5% < 7 & = & & 4 5 = < ) 8.

86 &. Φ Φ& &. Φ Φ& &. Φ Φ& 4 1 ) =9= < % &4) # & ; # & ) %4 1 4% # &.&4 & %6 4 1 %& & :&,% = &!,% + &!=)%= & &= 4824 =)!5,%=+ Γ% & & % 9= & < % & = = 6 7 >! & = = Τ+ ) 4) Τ+ 4 7)=,? =(4# && %37% 4 &74= 8

87 1 %5 % 4 &0% %5 %Α ))Α Η4>(Β& = 4== Η #2= = Η>#2)! 76 4 & %&& Η4>(4& % & )4&%&&4)) 67)%& Μ Λ Ι &)) # 9 &5&? = =! )%8 ) =:>+ = % Λ ;;, #;5Ν?Ν># &489 # & ) Α %% & %%? &, Φ& 8

88 2 4 # )! %5% % %& % & &&6 7 %) = %5 &4 & %)+ )Α Α Γ%Μ &&= % Β )=( % # )&%Α = 6 4% )%&= %4=)!&%Α Γ%& = Α& ) 4%:& 6 & )%<% Α=) % % % : ) Τ+! % Α Γ% = =% & %3 % &)!4%4 %)%%? %( %% ) %&& )% & % &Γ%& %Α 4% <%% = %)= %)%& & = ) % %)= % 4); )%& Α& & %&6 ) % :& : ) & )%& Α % &&=(!4%= Ι)Α:& %)= )&,&6 = ) Ι)Α Ι)Α Β )&=( % = & & & %)= &= )!,% ==4 =,% = 5 % 44, 4 = ( )! %% # & &,474,% % Η% %%)= &( ) = 8#

89 + ϑ #Κ ϑ>(,.#κ ϑ>(,.8κ ϑ>(,.2κ ϑ>(,.18κ ϑ>(,##κ ϑκ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2.κ ϑ===2κ ϑ===2κ ϑ===2#κ ϑ===2 Κ ϑ===28κ ϑ===21κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ===κ ϑ===.κ ϑ===κ % <%&& %:% <%&& % %% <:<>%&& % # 22 < (% 9=% ;% % > <& & %%%Ε><Φ 118 < (% 9=% ;% % ><Λ4< % %%%)%> <&4 % 22. < (% 9=% ;% % <7 # 7. 7 # % 22. < (% 9=% ;% % ><?% (%& )% #5% 22 < (% 9=% ;% % Λ % %%%% 22# Λ//=== %%/& / /& /& & Λ//=== %?% //=/%=,% %[ ΞΟΟ7 % Ξ#18#1 %? Ξ95Π; Λ//?Γ 222= /) / %Γ /%%& ) Λ//===? % = ) )%& /=? % /3 %/%%&%/ )%& / % % / %/5%)%& Λ//= %/= /Ν,, Λ//===& ) / / / Λ5%% %%/&%/.1 Λ//= %/= / Ο % )%& % Λ//%% % %%&/ Λ//=== )/ /22#/.#2. ) Λ//= %/= /(3Ο %% ΟΙ Λ//% %&/) /& / Λ//===% %/ %& Λ// %% %&/ /2212/28/8/ 228Ο1# #)Γ Λ//= %/= /,% )%& Λ//=== %%%&/& 8

90 ϑ===κ ϑ===#κ ϑ=== Κ ϑ===8κ ϑ===1κ ϑ===2κ ϑ===κ ϑ%κ ϑ%κ ϑ%.κ Λ//====.%/228/;5%/( & /= /:4ΟΟ><Ο,%&& % Λ//= %/= /7 # Λ//% %%&// /= %& Λ// )) %&/%/228//2/ %?)? / Λ//% %%&//% /) & & Λ//% %%&//% //3& Λ//===% %/% / = % & Λ//=== %&&& %=/ Λ//===.)&/ Λ//=== & % &%%&/ 88

91 4 4Λ5 %& % ϑ===2κ 4Λ % 7ϑ===2Κ# 4.Λ % 7ϑ===2Κ# 4Λ% %) ϑ===2.κ 4ΛΝ,,% 7ϑ===2Κ 4#Λ+& Νϑ===2Κ 4 Λ,%&,ϑ===2Κ8 48Λ,%&,ϑ===2Κ8 41Λ,%& (%& ΛΛ2ϑ===2Κ8 42Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ,%& (%& ΛΛϑ===2Κ8 4Λ7 %838< )%& %ϑ===2#κ1 4.ΛΒΒ ϑ===2 Κ1 4Λ: 3 %%&,%ϑ #Κ2 4Λ3 %%&,%ϑ #Κ2 4#Λ< )%&37% ϑ===28κ 4 Λ% <? ϑ===21κ. 48Λ %% 3ϑ #Κ. 41Λ Ιϑ #Κ. 42Λ %% 838ϑ #Κ. 4Λ %% 3ϑ===2Κ 4 Λ %<? ϑ===κ 4.Λ %% #3#ϑ===2Κ 4Λ %%? # 4Λ7= %# 4#Λ & % 4 Λ4? 3& # ϑ #Κ8 48Λ94+:<? ϑ #Κ1 41Λ 4 :ϑ #Κ2 4.2Λ4) 7 %& ϑ===κ 4.Λ+ Α ϑ #Κ. 4.Λ,% 7 ϑ===.κ 4..Λ 4),% 4.Λ & &,% # 4.ΛΙ >)&%ϑ===κ 4.#Λ>< <? ϑ>(,.#κ8 4. Λ><Ι< Ι9> 8 4.8Λ><Ι< Ι9> % 1 4.1Λ>< %&& %ϑ===κ1 42Λ><,> 7> 1 4Λ><,> 7> %.2 4Λ><<:>.2 4.Λ><<:> %.2 4Λ><+4Ν>. 4Λ><+4Ν> %. 4#Λ>< ϑ>(,.2κ. 4 Λ>< 3 %ϑ>(,.2κ.. 48Λ><,> %ϑ>(,.2κ. 41Λ<? ϑ>(,##κ. 42Λ7.# 4Λ %%!? ϑ>(,.18κ. 4Λ94+: ϑ>(,.18κ.8 4.Λ<&4 % 4ϑ>(,.18Κ.8 81

92 4Λ<&4 % 7ϑ>(,.18Κ.1 4Λ<&4 % #ϑ>(,.18κ.1 4#Λ( & %:4ϑ>(,.18Κ2 4 Λ(: %ϑ>(,.18κ2 48Λ(: ϑ>(,.18κ2 41Λ7 #,%ϑ===#κ 4#2Λ7 #4 ϑ===#κ 4#Λ4%4 ϑ=== Κ 4#Λ4?+)?ϑ===8Κ8 4#.ΛΒ ) 4?ϑ===1Κ1 4#ΛΒ ) % ϑ===1κ2 4#Λ5= ϑ===2κ. 4##Λ,%%# 4# Λ & %)= ϑ===κ 4#8Λ &&1 4#1Λ%% % #2 4 2Λ4 Α && < # 4 Λ4 Α &&? < # 4 Λ4 Α && < # 4.Λ4 Α &&? < #. 4 Λ4 Α && & # 4 Λ4 Α && # ## 4 #Λ4 Α &&: 3 %%& %# 4 Λ : ) Λ!]4& ] Λ 8 482Λ4 =8 48Λ %5 %8 12

93 4 45=%)= = &< % && % % = 4 %))= &&Α = %Η 4= 4) 6& =7 = 5 )!= %,/,ΠΠ 4=5)! Ι)Α 5= =5 % =( % Α= & = 44% 4%%)= % & Ε Φ 65% &4% 4= % && 5)!9!<%% & % )&4= = 6Η% ( % Α && % = =>< &!(! 3 4= 6 & ) Α % )! = 1

94 =& 4. = & = & ))! &(& 4 ) 5 % 0 & & =!< % %5%!><4 65%,%. 0 &!5%% #5 7 4%% 6.44,== 4; ; % && 9=? %% % % 4 = &6 : ) = %& %Λ&%% % %& &( )! =Α %=&( )!3 & & ) 1

95 Λ0 4(( (( )%)= &% < % &%5% & > & 4=((&< %(! )%& > % 7%)Α 5)! 4 = +3 ) %&& % 7%)Α %)3= %&& % )% %&& %&< % 5% = Ι % & 5% #7 %) %Λ Ο.,ΠΘ )) 4 ;5Χ/ 4/ # #Ρ 4 4) 4) #0 5Ν?# /),% 7 )!Γ= < = % )4)6 ( & ) %= >)== %Ι %)=& 3& 4 ) )%7( & % && % % ;2 )!,45+, ;)!,474, 4#7%3 7%3 ) )%)= & 3% <,% =(( 7%3 ) %&& %4 3 >%7%)Α 4=7%3 % & )!% <,% Λ Ο.,ΠΘ? #1 4 5Ν?# 1.

96 4 #5 #5 % &&& #? ) %)= &6 Α& 6 %6 = #5 = &( % Α%)= Ι)Α 4 5% %=&( 4 5% > = = &7 %6 7& < = %)= =( )%7 )%%)= & )%( 694+: & 5% = 7 )%( =Α %% ( % % %6 & %6 ) %!)= # > # 1

97 4 74 )%& 4) 4%Α =>! &4 = && %)= Τ+ & = (!Γ = 9 &%23& %3& %3& =4) 01/2 #34# #!9 )5# ## / Χ Σ 844Τ 45&ΦΦ&Φ Γ %& ((2 &ΕΕΒ Φ: 2%Β0 6 0 / , )68, 0, )6 0Π 68Φ 20 Π 6 02/:Π 6Φ5 20 2/:Π 6 02 :Π :Π 6 0 )640 )6 0,)6ΒΦ0,)6 0)()640 )()6 0) %6 5ΦΒ35Φ34Φ0 ) % %6 0% 68ΧΕΒ0 % 6 0, )%)% 6 4Β80, )%)% 6 0% Ν )2630 % Ν )26 0 )% 635ΧΦ0 )% 6 0 )% 6440 )% 6 0( 2 ) 6 Τ38+Τ0 ( 2 ) 6 0 %6 0 8ΧΒ6 0%2)6 0 ), )683Β, 0 ), )6 0 68Β4Υ3Χ40 6 0(268Ε+440 (26 0%( 6 0 %( 6 06Ε /) %6Ε380 2/) %6 02/)()% 6Φ0 2/)()% 6 0%)6 <0 %)6 0 2)(26Β&8&40 2)(26 02) ) %630 2) ) %6 0 )%)(2630 )%)(26 0 %2)6 0) 6 0()683Φ80 ()6 0)()640 )()6 0) 6845Χ0 ) 6 0 ) )( 6ΒΧ 0 ) )( 6 0%%2) 2) %%2) 2)2 6 0) ) ) ) ) )2)% 683Φ80 )2)% 6 0 )2)% 640 )2)% 6 0 ) 6 Ε0 ) 6 0%) 684Ε 0 %) ΧΒ

98 4,,45+,< # & & 2. > # & & 2. > # 1#

99 & & 2. > # # & & 2. > # 1

100 4 0% = %)= )%& Α< & 2 = Ιϑ ; 9;= %= 9;= %= < 09;=6 %=< 2 = + ;+ Ιϑ ; ; %= 9;=+ + ;+ %=< < 09;=6 %= %= %= 9;= %= & %=< %= 9;= ; %= 9;=+ + ; %= 9;= %;+ ;+ + ( 9;= %=3+ %=8 %=3 9;=+ ;+ %;+ + ( 18

101 %=8 9;=+ ; Α 3+ %; Α %=< %=3 %=< %=8 %=3 %=8 ; ; ; ; ; ; 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= 9;= 9;= %= 9;=9;= %= %= %= < 09;=6 9;=< %=< 9;=< < 09;=6 %=< %=< %=< 11

102 >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %= Ιϑ Ιϑ Ιϑ?;;Ιϑ % 9;=2 = 2 =+ + ;+ Ιϑ 2 = 2 = = = + ; %= ;= Ι ϑ Ι ϑ %?;;Ι ϑ = %= = %= = = = = 9 ; %2 %2 %2 %2 Ιϑ ; = + ; ; ; + ; Η%./% < #9; #+ #./% Κ# Α 22

103 %2 %2 %2 %2 Ρ9 % %2, 6 4 ;,Ι%2,ϑ %2; ; %= %(2 #:% # %;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α./% < #9;.#+ #./% Κ# Α % 2 %2 2./% < #9; #+ #./% Κ# Α %(2 #%#? %, /(#ΚΚΚΚ# Α Β+ 4 0 ΑΑ? % Ι ϑ Ι ϑ %9 Ι ϑ Ι ϑ % Ι ϑ Ι ϑμ#=8χβ# %Ι ϑ ;2; %Ι ϑ Ρ %Ι ϑ%? % 2

104 %; / /(#:% # Α 38 %;, /+ / Α Ε ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 %; Ρ(? 2 %;, /+ / Α Β %; %; Α 3 2 = 9;= 2 =9;= %; %9 / /( (, /+ / ( /(#? # (, / Α #? # + / Α #? # Α Ε ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Β ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α Φ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 8 ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2 (, / Α #? # + / Α #? # Α 3 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 % / /(, / Α Α 3+ / Α Α Χ ; ; #Ι4)ΤϑΕ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α Α Ε ; #Ι4)ΤϑΒ # 2 Ρ 2 2

105 , / Α Α3+ / Α ΑΒ ; #Ι4)ΤϑΦ # 2 Ρ 2, / Α Α 3+ / Α ΑΦ ; #Ι4)Τϑ8 # 2 Ρ 2, / Α Α3+ / Α Α8 ; #Ι4)Τϑ3 # 2 Ρ 2 4?;; ; 4 0 ΑΑ Ι ϑμ %Ι ϑ ;= 9 ; % %2 %%2 %2 %%2 Ιϑ %; % ;= 5ΕΕΒ ; 444./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α 2.

106 % % % Η% %%2 % %2 %%2 % %2 Ρ9 % %%2, 6 4 %; Ι%%2,ϑ %%2%; % %; % > #.9!;# ; =%./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %./% < #9; ;.#+ #./% Κ# Α % 2 %%2 2./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α ;. ; 72, ; # :% # / % /( ; ;; %, / Α ; + / Α ; ΑΕ ;; ; (? ; #Ι4)ΤϑΕ # (? (? 2 ;; Ρ(? 2 ;; %, / Α ; + / Α ; Α Β ;; ;; % %, 4+ / Α ; Α ; Α #)# Α ; Α 3 Α %, / Α ; Α 8 Υ ;; Α 3+ % 9; = (.9!; ΑΑ 2

107 Ι ϑ Ρ ΛΛ % Ι ϑ / =9;= ;;+ ;+ Ι /ϑ+ Ι /ϑ 2 =9;= ;;+ ;+ + 4 ; Α 8. >< 9;= 2 = 2 = = = ;= %=? 2; % 9;=2 = 2 =+ ;+ %;+ + ( 2 = 2 = = = ; %= ;=%; Ρ Μ#=8ΧΒ# % =8ΧΒ; %%;22 = 9;= = ;#=8ΧΒ# ;2 ( = = %= = = = 2

108 ;= ;= %=? 2; ; % = 9 ;? 2 Ιϑ ;? 2; ; & 2; 2,, 9 22% Σ Π Π / 4 Π %+ % 9 22% %9 22%+ % 9;9 22% < < 4,< )3 <? (; 4 Μ72, % Μ72,?( 2 ( ; ) +, ( / 3Ε ( 2(( Ιϑ ( 27 < = ; ; ;? 2 ; ; Ι3Β 8ϑ ;? 2; ;+ ;./% < #9; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % ; < 3Β 8 ; 2#

109 ?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε ( Ρ ΛΛ Μ#=8ΧΒ# ΛΛ ;?Ι38ϑ Λ 4/3( 85,Ιϑ ( 27 < ( 27 <; (( 27 < Ρ %=( 27 < %=; 9 22%? 9 2 ; < Ρ ΛΛ Ρ 4 Σ %9 22% %9;9 22%;? Σ %9 22%+ 9 22% < Μ72, %9;Μ72,;? <Μ72,?% % % Ρ %%;./% < #9; 9 #+ #./% Κ# Α %?( 2 ( ; ) 33+, ( / 3Ε Ιϑ ( 27 <? 2; %; Ιϑ ( 2 %;? (!) ) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/ ( 2(( 4 ( 27 < Ι3ΧΦ5Βϑ ( 27 < Ρ 2 Α 9;)= ( 2(( 4 Π 4 Π 0 %; < ) 3 ΠΑΑ 9;)= Π 0 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠϑ 7 <)= Π 38 ( 27 <Ι38ϑ ( 2Ι38ϑ Λ 4/4 Ο ( 2Ι3Φϑ Λ 4/3( 7 <) 2 Π 6 38 ( 27 <ΙΠϑ ( 2ΙΠ Α 3ϑ ( 2(( Α %; < ) 3 2 2

110 7 <) 2 Π 4 Π 0 %; < ) 3Β ΠΑΑ ( 27 <ΙΠ Α ( 2((ϑ ( 2ΙΠ Α 3Βϑ ( 2(( Α %; < ) 3Β (!).) 3 %;?Ι3Φϑ Λ 4/Β4 ΧΒ ( 27 < 2 Α 5 Υ 2; 4, 9 22% 9 22% 9 22% ), 9 22% , % ), 9 22% Β 2; ΑΑ Σ %9 22%+ 9 22% % 9 22% Ρ 4 ΛΛ % 9;9 22% Ρ 4 % 9;9 22% ) %9 22% Υ 3444 ) % 9 22% ) 9 22% Π Α ) Π 3Χ Π 6 Π / ΛΛ 2; 6 3Χ Π / Π Π 0 Π ΛΛ 2; 6 3Χ Π Π % 9;9 22% %9 22% % 9 22% 9 22% < Μ72, <,< ( Μ72, 4 % Μ72, )3 Μ72, ) % Μ72, 8 < Μ72, ) % Μ72, 6 8,< Μ72, ) % Μ72, 0 4 ( < <ΑΑ,< ΛΛ,< 6 4 <? <? Υ,< Α Μ72, ς % Μ72, ΑΑ,<,<,<ΑΑ ( (; ΑΑ % Μ72, Μ72, %9;9 22% Ιϑ %; %; ΙΒϑ Λ 4/(( 00 8Β Ο %; ΙΕϑ Λ 4/(( 00 3Χ Ο 28

111 %; ΙΧϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; Ι ϑ Λ 4/(( %9;Μ72, Ιϑ %; %; Ι8ϑ Λ 4/(( 00 5 Ο %; ΙΦϑ Λ 4/((, 72; 2; 72 2 Ιϑ Σ Ιϑ Π ΙΦϑ Π Ι4ϑ Π Π Ι3ϑ Π / Π Ι8ϑ Π Π < < <,< <? <? ( (;? 2 ;= % %;? 2 % Ιϑ %;? 2; %; 21

112 ;= %; % # # %; %; %? 2 %; Ι3Β 8ϑ %;? 2; %;+ %; + % + %;! =./% < #9; ; #+ #!./% Κ# Α./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α? 2; ; %;?;? %; < ; < % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ιϑ ; %;?; %; < ; % %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α % ;;72, %=%; ><, 9;= 2 = 2 = = = 2

113 ;= %= 9;=2 = 2 =+ + ; 2 = 2 = = = + ; %= ;=; %= %= ;= 9 ;? 2 %;; Ιϑ %;? 2; %; ;= ; ; ;? 2 ; %; Ι3ΒΧ4ϑ %;? 2; %;+ %;./% < #9; ; #+ #./% Κ# Α Ρ9 % %; < 3ΒΧ4 %; %;; %; ; =%; + %;;./% < #9; ; 9 #+ #./% Κ# Α %

114 = ; Ιϑ ;? 2; ; = + ; ; ; ; Ι3ΒΧ4ϑ ;? 2; ;+ ; + + ;! =./% < #9; #+ #! =./% Κ# Α? 2; %; + %;; ; < %; < ;?%;? ( 9; %;;;./% < #9; #+ #./% Κ# Α? 2 ( 9; %;; 9;= %= & 2 = 9;=< %= ;= ;;72, %;; %= =?;; % % < 0 6 ;2 # & ;2;?;;

115 < 0 6 %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 % Ν./%Γ2, /%Γ2% ΧΒ,ΧΒ ;2; %2 < 0 6 Μ;2 < 0 6 % ;2 < 0 6 /%Γ2%./%Γ2,,ΧΒ ΧΒ < 0 6 ;2 %2 % %, + +, %, % /(#%%)%2)# Α 83 % %,, + % ) 3, % /(#Κ# ) 3 % %, 4+, % ##, % /(## % %,, +, % #+# % /(#+# %2 %, 4+ Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% % %, Α 3+ % %2 %, 4+ % Ιϑ %,ΧΒ%2 %Ι4ϑ Λ 4/3( %;% %Ι4ϑ Λ 4/3( 5 %;;% %; Ν % ;2 %; Ιϑ % Μ;2#0Μ:%2:6# %( : /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0%( : 6# Α /%Γ2% %( /%Γ2% :( /%Γ2%Π2%Θ % Μ;2#0 :( 6# Α /%Γ2%.

116 : /%Γ2%Π2%Θ %+ Φ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%+ Β+ 4 Μ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %( 344 ΟΟ %( 334 ΟΟ %( 388 ΟΟ %( 3ΒΒ 9!)9 =8ΧΒ Φ83 ) = ;(./?( ( %( 8:2/:(2:2:2 Β ) 2/ (2 2,+ ( (2 2, 2/ (2 2,& / 7 <? (2 2, 4 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:(2:2:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% ) 9!)9 =8ΧΒ 583 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% :::%6# Α /%Γ2% % :::% /%Γ2% % :::% 4 8:2/:% :::,:2 Β ) 9!)9 =8ΧΒ 5833 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:% :::,:2 Β6# Α /%Γ2% % :::% 3 :% :::Ν:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:% :::Ν:( 6# Α /%Γ2% ((:(::(:% /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(::(:% 6# Α /%Γ2% ((:(:%::,2:( /%Γ2%%.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0((:(:%::,2:( 6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:(2: :% :::6# Α /%Γ2% 2:(:(2: :% ::: /%Γ2% 4 0 2:(:(2: :% ::: ΑΑ ((:(:(:(2Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0((:(:(:(2Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%

117 2:(:% ) 2/ Ν ( ( 4 Λ 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02:(:% 6# Α /%Γ2% %: :(2:2:::( ) ( % (2 2, /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 %: :(2:2:::( 6# Α /%Γ2% % : : :2,:2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2,:2 3 Α 3+ 2 % 2:(2: /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2,:2 36# Α /%Γ2% % : : :2%: :2 3 ) % + 2 3Χ Υ % : : :2%: :2 3 Α 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0% : : :2%: :2 36# Α /%Γ2% (2:2,::( ) (2 (, %( & (2:2,::( 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:2,::( 6# Α /%Γ2% (2:2,::( /%Γ2% (2:2,::( 4 2,:% :(2:( :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#02,:% :(2:( :( 6# Α /%Γ2% :5/5: (:( ) 9!)9 =8ΧΒ 5Β38, %( & :5/5: (:( 4 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :5/5: (:( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( ) ( (2 %% %2 % /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0(2:%% :( 6# Α /%Γ2% (2:%% :( /%Γ2% (2:%% :( 3 (2:%:(:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:(:((6# Α /%Γ2% (2:%: :(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+

118 /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%: :((6# Α /%Γ2% (2:%:%:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:%:((6# Α /%Γ2% (2:%:,2:(( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0(2:%:,2:((6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :%2:%:( 6# Α /%Γ2% :%2:%:( /%Γ2% :%2:%:( 3 %: : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0%: : (:%:( 6# Α /%Γ2% %: : (:%:( /%Γ2% %: : (:%:( 3 %: : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0%: : 6# Α /%Γ2% %: : /%Γ2% %: : 8ΕΕ : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3Χ Μ;2#0: 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: (:%:( 6# Α /%Γ2% : (:%:( /%Γ2% : (:%:( 3 #

119 :%%% :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:%%% :( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 : :%:%:( 6# Α /%Γ2% : :%:%:( /%Γ2% : :%:%:( 3 :(2 ) 79+ ; <+ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ Μ;2#0 :(26# Α /%Γ2% :(: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 :(: :( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: % :%:( 6# Α /%Γ2% : % :%:( /%Γ2% : % :%:( 3 :% 2 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0:% 2 6# Α /%Γ2% (: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#0(: 6# Α /%Γ2% 2 /:(( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 5 Μ;2#02 /:(( 6# Α /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2:: (:%:( 6# Α

120 /%Γ2% 2:: (:%:( /%Γ2% 2:: (:%:( 3 2:2%::%:%:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:%:( 6# Α /%Γ2% 2:2%::%:,2:( /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 2:2%::%:,2:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0 2 : (:%:( 6# Α /%Γ2% 2 : (:%:( /%Γ2% 2 : (:%:( 3 2: : : /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#02: : : 6# Α /%Γ2% 2: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Φ8 Μ;2#0 2:6# Α /%Γ2% ( /:(2::( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0( /:(2::( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β 8

121 Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0: :%2:%:( 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( /%Γ2% : :%2:%:( 3 1

122 %,::2 3 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,::2 36# Α /%Γ2% %,::2 3 /%Γ2%, :: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0, ::6# Α /%Γ2% %,: Ν: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Β Μ;2#0%,: Ν:6# Α /%Γ2% 4 0 %,::2 3 ΑΑ, :::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0, :::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% %,: Ν::2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0%,: Ν::2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,:( Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0,:( Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% :%,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2 #0 :%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:2:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:2:: :2 36# Α /%Γ2% %,:%:: :2 3 /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ Ε Μ;2#0%,:%:: :2 36# Α /%Γ2% 2:((: /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 2

123 Ε Μ;2#0 2:((: 6# Α /%Γ2% : :%2:%:( 3 ΟΟ : :%2:%:( 3 :: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0:: :( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2#0, 2: :( 6# Α /%Γ2%, 2: :( /%Γ2%, 2: :( 3 2 :::% :, :( /%Γ2%Π2%Θ %+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 Μ;2 #02 :::% :, :( 6# Α /%Γ2% 2/:,:%:% :2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:,:%:% :26# Α /%Γ2% 2/:, :%:2,:2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/:, :%:2,:26# Α /%Γ2% 8:2/:2: : Ν /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : Ν6# Α /%Γ2% 8:2/:2: : /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#0 8:2/:2: : 6# Α /%Γ2% 2::(2 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02::(26# Α /%Γ2% 2/::(2:,((

124 /%Γ2%%!.%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( Μ;2#02/::(2:,(( 6# Α /%Γ2% %;; Ιϑ %% % ;2#0% :%2:6# % :%2:: /%Γ2%%!.%% % ;2#0% :%2:: 6# Α /%Γ2% Μ:%2:: /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0Μ:%2:: 6# Α /%Γ2% %: :2:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0%: :2:( 6# Α /%Γ2% % ::%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0% ::%:( 6# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02: : %:2 36# Α /%Γ2% 2: : %:2 3 /%Γ2% 2: : %: : %:2%:% /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %:2%:%6# Α /%Γ2% : %:2%:% /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ : :2 3Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0: :2 3Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% : : %:2 3 ΑΑ %:(Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0%:(Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2%,2: Ι ϑ /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+

125 /%Γ2% 7/ (( % ;2#0,2: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% : %:2%:% Φ ΟΟ : %:2%:% Β ΟΟ : %:2%:% Ε : %: : :( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 : %: : :( 6# Α /%Γ2% : %: ::2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0 : %: ::2 36# Α /%Γ2% : %:2%:% Χ % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#0% : Ν: :2%: :2 36# Α /%Γ2% % : Ν: :2%: :2 3 /%Γ2% 4 0 % : Ν: :2%: :2 3 ΑΑ : %: Ι ϑ /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+././ 2: : %:2 3 Α 3 % ;2#0 : %: Ι#Α Α#ϑ6# Α /%Γ2% 2:(: /:4: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:4: :2 36# Α /%Γ2% 2:(: /:3: :2 3 /%Γ2%%!.%%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ (( % ;2#02:(: /:3: :2 36# Α /%Γ2% :%:( /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 3 % ;2#0 :%:( 6# Α /%Γ2% :, %: /%Γ2%Π2%Θ %%+ /%Γ2% 7/((+ /%Γ2% 7/ ((+ 8 % ;2#0 :, %: 6# Α /%Γ2% % : :Μ%:2 8Χ /%Γ2%%.%%+.

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

1, 2,, Ε = = 2 ~ (0,1) = ( ) = Ε ( ) = 2 = ( ) ( ) ( ) ( ) Ω = { 1, 2, 3}, ( 1 ) =, ( 2 ) =, ( 3 ) = Ω = { 1, 2,, }, = 0 1 = 1 (0,1) 1 0 ~ (, ) = + + + (, ). = 1 (, ) Χ~Β(20, ¼) (, ) (, (1 )). [ 1/2,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270 599 Α & Α Ω Α Α. 806 172 897 198-91 599 Α & Α Ω Α Α. 508 76 535 128-27 599 Α & Α Ω Α Α. 749 163 848 154-99 599 Α & Α Ω Α Α... 542 79 599 Α & Α Ω Α Α. 419 320 99 601 Α & Α Ω /. 614 127 648 129-34 601 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράλληλες Ευθείες και Τετράπλευρα Ορισμός. Δύο ευθείες ονομάζονται παράλληλες όταν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν τέμνονται. Δύο παράλληλες ευθείες ε και ζ συμβολίζονται ε ζ. Γωνίες δύο ευθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 (01-02-12 έως 21-02-12) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ.Μ ΚΩΔ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο α. I. Σχολικό βιβλίο σελ. 41. ΙΙ. Σχολικό βιβλίο σελ. 89. β. Σχολικό βιβλίο σελ. 71. γ. Σχολικό βιβλίο σελ.60. δ. Σ, Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ;

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ; ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ; Γιώργου Τσαπακίδη Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε ότι τα συμμετρικά σχήματα έχουν πολύ περισσότερες ιδιότητες από τα μη συμμετρικά σχήματα. Το ισοσκελές τρίγωνο, που έχει άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ.

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ. 1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο της πλευράς ΑΒ φέρουµε κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ:9 ο

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ:9 ο 14 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:9 ο _18997 ΘΕΜΑ Β Ένας άνθρωπος σπρώχνει ένα κουτί προς τα πάνω στη ράµπα του παρακάτω σχήµατος. α) Να αποδείξετε ότι για το ύψος y, που απέχει το κουτί από

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ 1 4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Θεώρηµα Αν α, β ακέραιοι µε β 0, τότε υπάρχουν µοναδικοί ακέραιοι κ και υ, έτσι ώστε α = κβ + υ µε 0 υ < β. 2. Τέλεια διαίρεση Αν το υπόλοιπο υ της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα