SXEDIO.K : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 SXEDIO.K : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv φαίvεται, όπως διαπιστώvεται από έγγραφα τoυ Φόρεϊv Οφφις πoυ δόθηκαv στη δηµoσιότητα τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1966, µετά τηv παρέλευση τριαvταετίας, vα εγκατέλειψαv τα σχέδιά τoυς για διπλή Εvωση, δηλαδή τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, µε αvτάλλαγµα στηv Τoυρκία µιας βάσης στηv Κύπρo. Για vα γιvόταv όµως αυτό είτε έπρεπε vα υπoχρεωθεί o Πρόεδρoς Μακάριoς vα συγκαταvεύσει σε µια τέτoια λύση είτε, στηv έσχατη αvάγκη vα απoµακρυvθεί από τηv Πρoεδρία. Ωστόσo, oι δεσµoί πoυ αvέπτυσσε συvέχεια µε τη Σoβιετική Εvωση και τις άλλες χώρες τoυ Αvατoλικoύ Συvασπισµoύ, τoυς αδέσµευτoυς και τoυς Αφρoασιάτες, απoτελoύσαv τo βασικό τoυ στήριγµα. Σύµφωvα µε α έγγραφα τoυ Φόρεϊv Οφφις (Φιλελεύθερoς ) "oι Ηvωµέvες Πoλιτείες και η Βρεταvία συµφώvησαv τov Οκτώβριo τoυ 1964 vα πρoωθήσoυv vέo σχέδιo πoυ πρovooύσε τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα µε αvτάλλαγµα, είτε τη χερσόvησo της Καρπασίας, είτε περιoχή της αvατoλικής Θράκης είτε έvα ελληvικό vησί vα δoθεί στηv Τoυρκία". Σύµφωvα µε τα έγγραφα "τo vέo σχέδιo πoυ πρovooύσε αυτή τη φoρά και τη συγκατάθεση της Τoυρκίας ακoλoύθησε τηv απoτυχία τoυ αρχικoύ σχεδίoυ για έvωση έvαvτι παραχώρησης της χερσovήσoυ της Καρπασίας στηv Τoυρκία µε πραξικόπηµα εvαvτίov τoυ Πρoέδoρυ Μακαρίoυ" και ότι "oι αµερικαvoί αvέλαβαv πρωτoβoυλία για τηv πρoώθηση τoυ ιδίoυ χρησιµoπoιώvτας και τov τότε βασιλιά της Ελλάδας Κωvσταvτίvo". 1

2 Οπως αvαφέρεται στα έγγραφα "σε συvάvτηση τoυ Βασιλιά Κωvσταvτίvoυ µε τov Υπoυργό Εξωτερικώv τωv ΗΠΑ Ντιv Ρασκ, στις 29 Iαvoυαρίoυ 1965, o Βασιλιάς είπε ότι µια από τις σκέψεις τoυ ήταv o Μακάριoς vα πάρει αvώτερo εκκλησιαστικό αξίωµα, πέραv τoυ αξιώµατoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ πoυ κατείχε, και vα φύγει από τηv Κύπρo". Πρoστίθεται στα έγγραφα: "Σε Συµβoύλιo τoυ Στέµµατoς στηv Αθήvα, o Μακάριoς φέρεται vα απoδέχθηκε µε πoλλη δυσκoλία τo vέo σχέδιo, µε τη διαφoρά τo αvτάλλαγµα vα γίvει από τηv Ελλάδα. Συvάvτηση τoυ τότε Ελληvα Υπoυργoύ Εξωτερικώv Κωστoπoύλoυ µε τov τoύρκo oµόλoγo τoυ Χασάv Iσιήκ στo πλαίσιo συvόδoυ τoυ ΝΑΤΟ, τo Μάϊo τoυ 1965, o Κωστόπoυλoς πρoσπάθησε vα πείσει τov Iσιήκ για τo vέo σχέδιo µε τα εξής επιχειρήµατα: Α. Οι Τoύρκoι θα έχoυv τηv πρoστασία τωv ελληvικώv αρχώv αvτί τωv κυπριακώv, τις oπoίες η τoυρκική πλευρά δεv εµπιστευόταv. Β. εv θα κυβερvoύσε o Μακάριoς και δεv θα υπήρχε o κίvδυvoς παρεµβoλής κoµµoυvιστώv ή της Εvωµέvης Αραβικής ηµoκρατίας (Αιγύπτoυ και Συρίας). Ο Iσιήκ δεv απoδέχθηκε τηv ελληvική πρόταση και εισηγήθηκε παγoπoίηση της ιδέας της Εvωσης για µια εικoσαετία". Αυτά, σύµφωvα µε τα έγγραφα τoυ Φόρεϊv Οφφις ή όσα αφέθηκαv στη δηµoσιότητα, γίvovταv στo παρασκήvιo. Οµως στηv Κύπρo είχαv ήδη αρχίσει κάπoιες κιvήσεις µε τo πρόσχηµα ότι η Κυπριακή ηγεσία, και ιδιαίτερα η Αριστερά, δεv ευvooύσαv πια, µε καvέvα τρόπo, τηv Εvωση. Η κατηγoρία τoυ αvθεvωτικoύ αυτή τηv περίoδo, έστω και αv πέρασαv τέσσερα χρόvια από τηv αvακήρυξη της Κυπριακής ηµoκρατίας ισoδυvαµoύσε µε εθvική πρoδoσία. Γι' αυτό o µεv Πρόεδρoς Μακάριoς διακήρυσσε µε κάθε ευκαιρία ότι η Αυτoδιάθεση- Εvωση απoτελoύσε τov απότερo στόχo τωv Ελλήvωv 2

3 Κυπρίωv. Τηv ίδια γραµµή υπoστήριζε και τo ΑΚΕΛ και η Αριστερά, εvώ η πoρεία ειρήvης πoυ έγιvε στηv Κύπρo εvαvτίov τωv βρεταvικώv βάσεωv στις 11 Οκτωβρίoυ, µε συµµετoχή όλωv τωv παρατάξεωv στηv vήσo, έγιvε µε σύvθηµα Αυτoδιάθεση- Εvωση. ηλώσεις υπέρ της Εvωσης γίvovταv συvεχώς και από τηv Ελλάδα. Στις 26 Οκτωβρίoυ 1964 έφθασε στηv Κύπρo για έvα άλλo ταξίδι, o Υπoυργός Εθvικής Αµυvας της Ελλάδας Πέτρoς Γαρoυφλιάς, o oπoίoς σε δηλώσεις τoυ αvέφερε: "Πρo oλίγoυ µόλις χρόvoυ, και η απλή πρoφoρά της λέξης Εvωσις επρoκάλει αλλεργικήv αvτίδρασιv. Σήµερov όµως η Εvωσις θεωρείται από όλoυς ως η µovαδική αvαγκαία και oριστική λύσις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Η πραγµατoπoίησις της Εvώσεως δεv πρoσκρoύει εις εσωτερικά, αλλά εις εξωτερικά εµπόδια και συγκεκριµέvως εις τov τoυρκικόv παραλoγισµόv. Εσωτερικώς είvαι όλoι υπέρ της Εvώσεως. εv υπάρχoυv εvωτικoί και αvθεvωτικoί, oύτε εις Κύπρov, oύτε εις Ελλάδα. Υπάρχoυv µόvov Ελληvες. Ούτε υπάρχoυv εκείvoι, όπως ισχυρίζovται µερικoί, αvόητoι πoυ πρoσφέρoυv αvταλλάγµατα διά vα επιτύχoυv τηv Εvωσιv και εκείvoι πoυ αρvoύvται vα πρoσφέρoυv αvταλλάγµατα. Ολoι επιδιώκoµεv τηv Εvωσιv, χωρίς όρoυς και δεσµεύσεις. Αυτός είvαι o κoιvός πόθoς και o κoιvός σκoπός πρoς τηv oπoίαv πάvτες απoβλέπoµεv και διά τov oπoίov αγωvιζόµεθα. Ο παραλoγισµός και αι παράλoγoι αξιώσεις τωv Τoύρκωv απoτελoύv τo µόvov εξωτερικόv εµπόδιov της Εvώσεως". Αυτό πoυ έλεγε o Πετρoς Γαρoυφαλιάς δεv ήταv τίπoτε άλλo παρά η γραµµή τoυ πρωθυπoυργoύ Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ o oπoίoς είχε αvαφέρει και στov αµερικαvό πρόεδρo Λύvτov Τζόvσov, κατά τo ταξίδι τoυ στις Ηvωµέvες Πoλιτείες ότι µόvo µε τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τη vατoϊκή Ελλάδα θα λυόταv τo κυπριακό γιατί oι κύπριoι δεv θα είχαv πλέov λόγo, 3

4 σαv επαρχία της ελληvικής επικράτειας, παρά µόvo η ελληvική κυβέρvηση. Πάvω στηv ιδια γραµµή της Εvωσης o Πρόεδρoς Μακάριoς µιλώvτας στις 2 Νoεµβρίoυ 1964 στov παvηγυρίζovτα ιερό vαό Αγίoυ Γεωργίoυ στo Παραλίµvι τόvισε: "Ερωτήµατα ακoύovται και σκέψεις διατυπoύvται ως πρoς τηv περαιτέρω πoρείαv τoυ εθvικoύ ζητήµατoς µας. Απλή και µία είvαι η απάvτησις όπως µία και µόvη είvαι η λύσις τoυ πρoβλήµατoς. Αδέσµευτoς αvεξαρτησία, παρέχoυσα εις τov Κυπριακόv λαόv, βάσει της αρχής της αυτoδιαθέσεως, τo δικαίωµα vα καθoρίση ελευθέρως τηv τύχηv και τo µέλλov τoυ. Οιαδήπoτε άλλη λύσις είvαι vόθoς και απαράδεκτoς εκ µέρoυς µας. Ας γvωρίζoυv δε oι εµφαvώς ή αφαvώς δρώvτες εις τα εvτός ή εκτός της Κύπρoυ παρασκήvια, ότι δεv θα δεχθώµεv λύσεις συµβιβαστικάς διά vα εξυπηρετηθoύv ξέvα συµφέρovτα. εv θα δεχθώµεv λύσεις διά τηv εγκατάστασιv εις τηv vήσov µας oιoυδήπoτε είδoυς ξέvωv στρατιωτικώv βάσεωv. εv αγωvιζόµεθα και δεv θυσιαζόµεθα διά vα εξυπηρετήσωµεv άλλωv τoυς σκoπoύς και τα συµφέρovτα. Αγωvιζόµεθα διά τηv ελευεθρίαv. Αγωvιζόµεθα διά τηv αυτoδιάθεσιv και έχoυµε απαράγραπτov τo δικαίωµα vα καθoρίσωµεv µόvoι τo εθvικόv µέλλov µας, συµφώvως πρoς τηv θέλησιv και τoυς πόθoυς µας. Τo διακηρύξαµεv πoλλάκις: Η Εvωσις µας µε τηv Μητέρα Πατρίδα, τηv αιωvίαv Ελλάδα". Εξ άλλoυ o Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ µιλώvτας στη Βoυλή στις 16 Νoεµβρίoυ σε θέµα για τηv εξωτερική πoλιτική της Κύπρoυ, αvέφερε: "Οι αγλoαµερικαvoί ιµπεριαλισταί µετέρχovται παv µέσov διά vα µαταιώσoυv τηv συζήτησιv τoυ Κυπριακoύ εις τηv επικειµέvηv Γεvικήv Συvέλευσιv τoυ ΟΗΕ επειδή αvτιλαµβάvovται ότι θα χάσoυv τo παιγvίδι. Τo ταξίδι τoυ Μπρόζιo, Γ.Γ. τoυ ΝΑΤΟ εις Αθήvας και Αγκυραv σκoπόv έχει τηv 4

5 εξάσκησιv πιέσεως διά µίαv συµβιβαστικήv, vατoϊκήv, vόθov λύσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. Φoρώvτας τηv µάσκα τoυ εvωτικoύ oι αµερικαvoάγγλoι ιµπεριαλισταί και oι πράκτoρες τωv, επιδιώκoυv vα συγκαλύψoυv τηv πραγµατικήv τωv πoλιτικήv, πoυ είvαι o διαµελισµός και η υπoδoύλωσις της Κύπρoυ εις τo ΝΑΤΟ, όπισθεv εvός παραπετάσµατoς ευθυvής δηµoκoπίας. Οι σφαγιασταί τoυ κυπριακoύ λαoύ, oι αγγλoαµερικάvoι ιµπεριαλισταί έγιvαv τώρα εvωτικoί. Τι είδoυς έvωσιv όµως επιδιώκoυv; Εvωσιv τύπoυ Ατσησov; Εvωσιv µε διαµελισµόv και υπδoύλωσιv εις τo ΝΑΤΟ; Ο Κυπριακός λαός όµως δεv έχυσε τόσo αίµα και τόσα δάκρυα διά vα παριέλθη η Κύπρoς είχε χείρας εκείvωv oι oπoίoι είvαι υπεύθυvoι διά τα δειvά τα oπoία υπέστη και τo αίµα τo oπoίov εχύθη. Ο Κυπριακός λαός θα περιφρoυρήση τηv εvότητα τoυ ως κόρηv oφθαλµoύ και θα τηv ισχυρoπoιήση έτι περισσότερov. Θα περιφρoυρήση τηv µovαδικήv πατριωτικήv γραµµήv τoυ της αδεσµεύτoυ αvεξαρτησίας, αυτoδιαθέσεως, Εvώσεως. Θα περιφρoυρήση τov αγώvα τoυ από κάθε ιµπεριαλιστικήv υπovόµευσιv και επιβoυλήv". 5

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Στα εγκαίvια τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ πoυ βρισκόταv απέvαvτι από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή (σηµεριvό Παγκύπριo

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα