ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 Α.Π.Φ. 2710/ΑΣ 71 ΠΡΟΣ: - Ελλην. Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου - Ε.Β.Ε.Αθηνών ( - Ε.Β.Ε.Θεσσαλονίκης ) - Ε.Β.Ε.Πειραιά ) - ΣΕΒΕ ) - Ελληνο-Σουηδικό Επιμελητήριο ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό δελτίο Μαρτίου 2015 Σας αποστέλλουμε συνημμένως, το εν θέματι ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από τη Σουηδία. Ο Διευθύνων Σταύρος Σταυράκος Γραμματέας ΟΕΥ Α Συν: 5 σελ. Σελίδα 1 από 1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΜΑΡΣΙΟ 2015 ΣΔΤΥΟ 39 ΜΑΡΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 3 -Εκδηλώζεις 4 -Προζετείς εκθέζεις 5 Βεληίωζη ηος οικονομικού κλίμαηορ ζηη οςηδία Σε κειέηε ηνπ ζνπεδηθνύ ηλζηηηνύηνπ νηθνλνκηθώλ εξεπλώλ NIER (National Institute of Economic Research), εθθξάδεηαη ε πεπνίζεζε όηη ζα ππάξμεη αύμεζε 3,1% ηνπ ΑΕΠ ηεο ρώξαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Ελ ηνύηνηο, επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ηνλ απνπιεζσξηζκό θαη ηα επηηόθηα πνπ παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα γηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ NIER, αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξεηαίξσ ε θαηαλαισηηθή δαπάλε εθ κέξνπο ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ θαη πξνβιέπεηαη επίζεο ζεκαληηθή αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα. Η ελίζρπζε ηνπ επξώ ζε ζρέζε κε ηε ζνπεδηθή θνξόλα ην ηειεπηαίν δηά- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ζηεκα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ ζνπεδηθώλ επηρεηξήζεσλ. Σηελ έθζεζε αλαθέξεηαη όηη, νη εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο πξόθεηηαη λα απμεζνύλ θαηά 5% ηόζν ην 2015 όζν θαη ην Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ε Σνπεδία πξσηνπνξεί δηεζλώο σο ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζζόηεξε από ηε κηζή ηεο νηθνλνκία εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο εκπόξην. Τν 58% ησλ εμαγσγώλ ηεο Σνπεδίαο θαηεπζύλεηαη πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ην 39% πξνο ηηο ρώξεο ηεο επξσδώλεο. Όζνλ αθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξνβιέπεηαη ζηαζεξή αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 1,4% θαηά ηα πξνζερή έηε θαη ηαπηόρξνλα ζηαδηαθή κείσζε ηεο αλεξγίαο από 7,8% ην 2015, ζε 7,4% ην 2016 θαη 6,8% ην Δπιμέλεια - ύνηαξη: ηαύπορ ηαςπάκορ Γπαμμαηέαρ ΟΔΤ A Photo:http://stockholmtourist.blogspot.se/2012/04/events-festivals-in-stockholm-

3 ΜΑΡΣΙΟ ΔΛΙΓΑ 2 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ Άνοδορ ηος λιανικού εμποπίος ζηη οςηδία Αύμεζε θαηά 4,8% ζηνλ δείθηε θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζεκεηώζεθε ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην Οη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε αλαιώζηκα αγαζά (π.ρ. πξντόληα ζε super markets θαη θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ) απμήζεθαλ θαηά 1,7%, ελώ ε αύμεζε γηα ηα δηαξθή αγαζά (π.ρ. αγαζά ζε θαηαζηήκαηα ξνπρηζκνύ, επίπισλ, ειεθηξνληθώλ εηδώλ θ.α.) ήηαλ αξθεηά πςειόηεξε θαη άγγημε ην 7,5%. Εθηηκάηαη όηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηνπο επόκελνπο κήλεο ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο δηαξθώλ αγαζώλ ζηε Σνπεδία. Αλαθνξηθά κε επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ν θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζεκείσζε ηε κεγαιύηεξε άλνδν κε 11,3% θαη ζηε δεύηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν θιάδνο ηεο έλδπζεο κε αύμεζε ηνπ ηδίξνπ θαηά 8%. Επίζεο, παξαηεξείηαη ζπλερήο θαη δπλακηθή αλάπηπμε ζηνπο θιάδνπο επίπισλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ. Αληίζεηα, ππήξμε πηώζε ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο θιάδνπο ησλ ππνδεκάησλ θαη νπηηθώλ. Σύκθσλα κε νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, ε άλνδνο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμαλόκελε αηζηνδνμία ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, γεγνλόο πνπ έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ αγνξά θαη επλνεί αζθαιώο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ιηαληθό εκπόξην. Αύξηζη ηων πωλήζεων οσημάηων Σεκαληηθή βειηίσζε ζεκεηώζεθε ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηε Σνπεδία θαζώο ηνλ Μάξηην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ηαμηλνκήζεθαλ επηβαηηθά απηνθίλεηα, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 13,5% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Μάξηην ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Οη πσιήζεηο θνξηεγώλ απμήζεθαλ θαηά 5,5% ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Αθιέπωμα ηος πεπιοδικού «Världens Viner» ζε ελληνικούρ οίνοςρ Κπθινθόξεζε ζηε Σνπεδία ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ Världens Viner (Wines of the World), ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο ειιεληθνύο νίλνπο. Πξνεγήζεθε επίζθεςε Σνπεδώλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Ειιάδα, ην Ννέκβξην ηνπ Σπγθεθξηκέλα, ε δεκνζηνγξαθηθή νκάδα ηνπ ζνπεδηθνύ πεξηνδηθνύ «Världens Viner» κε επηθεθαιήο ηνλ εθδόηε ηνπ πεξηνδηθνύ, θ. Åke Jacobsson, επηζθέθζεθε αξθεηέο κνλάδεο νηλνπαξαγσγήο θπξίσο ζηελ Πεινπόλλεζν, ην δηάζηεκα Ννεκβξίνπ Σε ζπλέρεηα ηεο επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηεο επίζθεςεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Ειιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία, όπνπ ππήξμε ελεκέξσζε εθ κέξνπο ησλ Σνπεδώλ δεκνζηνγξάθσλ γηα ηηο νηλνπαξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ επηζθέθζεθαλ θαη ηηο επαθέο πνπ είραλ ην δηάζηεκα πνπ έκεηλαλ ζηε ρώξα καο. Photo:http://varldensviner.se/om/grekland/ Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ησλ Σνπεδώλ δεκνζηνγξάθσλ ζηε ρώξα καο, κε ζπλδξνκή ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Επελδύζεσλ & Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε θαη γεπζηγλσζία ειιεληθώλ νίλσλ ζηε Σρνιή ηνπ θ. Κσλ/λνπ Λαδαξάθε. Σύκθσλα κε ηνπο ηζύλνληεο ηνπ πεξηνδηθνύ, ζπκπιεξσκαηηθά άξζξα πνπ ζα αθνξνύλ ζε ειιεληθά θξαζηά πξόθεηηαη λα δεκνζηεπζνύλ θαη ζηα πξνζερή ηεύρε ηνπ «Världens Viner». Photo:http://varldensviner.se/2015/03/basta-vinerna-

4 ΜΑΡΣΙΟ ΔΛΙΓΑ 3 ΣΟΤΡΙΜΟ Νηοκιμανηέπ ζηη δημόζια ζοςηδική ηηλεόπαζη με ηίηλο «Σαξίδι ζηην Δλλάδα» Νηνθηκαληέξ ηνπξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ κε ηίηιν «Ταμίδη ζηελ Ειιάδα» πξνβιήζεθε ζηηο 19 Μαξηίνπ 2015, ζην θαλάιη SVT2 ηεο δεκόζηαο ζνπεδηθήο ηειεόξαζεο (Sveriges Television). Τν ελ ιόγσ ληνθηκαληέξ απνηειεί παξαγσγή ηεο εθπνκπήο Dokumentärfilm κε ζπλεξγάηεο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο Eva Löfroth θαη Ulric Bellman θαη παξαθνινπζεί ηελ δσή 18 ζπληαμηνύρσλ γηα έλαλ νιόθιεξν ρξόλν θαη ην ηαμίδη ηνπο ζηελ Ειιάδα ηνλ Αύγνπζην ηνπ Κάπνηνη από απηνύο δελ έρνπλ ηαμηδέςεη πνηέ ζην εμσηεξηθό θαη δαθξύδνπλ από ραξά όηαλ ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηαθνπώλ κίαο εβδνκάδαο ζηελ Ειιάδα. ζπίηη») είρε σο ζηόρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηνύ ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Ειιάδα γηα νξηζκέλνπο ζπληαμηνύρνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Με εληαηηθή πξνεηνηκαζία θαηαθέξλεη λα πινπνηήζεη ην όλεηξό ηνπ. Έλα όλεηξν πνπ δίλεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε ζηνπο ζπληαμηνύρνπο θαζώο ηνπο παξνπζηάδεηαη κνλαδηθή επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηαμίδη ζε πξννξηζκό ηεο Μεζνγείνπ (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). Γιεθνήρ Έκθεζη Σοςπιζμού «TUR 2015» ζηη οςηδία Με κεγάιε επηηπρία, νινθιεξώζεθε ε δηεζλήο έθζεζε ηνπξηζκνύ «TUR - Swedish International Travel & Tourism Trade Fair» ζην εθζεζηαθό θέληξν Svenska Mässan ηνπ Γθέηεκπνξγθ. Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από 20 έσο 22 Μαξηίνπ 2015, ελώ ζπκκεηείραλ 165 εθζέηεο από 61 ρώξεο θαη παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ επηζθέπηεο ην ηξηήκεξν ηεο έθζεζεο. Photo:http://www.vt.se/nyheter/snart-sands-greklandsre Ο θ. Δεκήηξηνο Σαρπεθίδεο, ν νπνίνο εξγάδεηαη ζην Δήκν Västervik ζηελ Αλαηνιηθή Σνπεδία θαη αζρνιείηαη κε ηε δηνξγάλσζε δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα άηνκα πνπ θηινμελνύληαη ζε εηδηθέο θαηνηθίεο ηνπ δήκνπ (ζ.ζ. θπξίσο ειηθησκέλνη κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ρακεινύ εηζνδήκαηνο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ αξθεί ε ιεγόκελε «βνήζεηα ζην Photo:http://flickrhivemind.net/Tags/fotocimek/Recent Σεκεηώλεηαη όηη, ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ελ ιόγσ έθζεζε ηελ θαζηζηά ηελ κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπξηζκνύ ζε νιόθιεξε ηε Σθαλδηλαβία. Photo:http://blogg.svt.se/dokumentar/greklandsresan-- Photo:http://flickrhivemind.net/Tags/fotocimek/Recent

5 ΜΑΡΣΙΟ ΔΚΓΗΛΩ ΔΙ Γεξίωζη για ηον εοπηαζμό ηηρ 25ηρ Μαπηίος Με ηελ επθαηξία ηεο Εζληθήο Ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ, ε Πξεζβεία ηεο Ειιάδνο ζηε Σνπεδία παξέζεζε δεμίσζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Σηνθρόικεο. Σηε δεμίσζε είραλ πξνζθιεζεί θαη παξαβξέζεθαλ κέιε ηεο ζνπεδηθήο θπβέξλεζεο θαη άιινη αμησκαηνύρνη ηεο ρώξαο, εθπξόζσπνη ηνπ δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο, νηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο, δεκνζηνγξάθνη, ε ειιεληθή νκνγέλεηα θα. ΔΛΙΓΑ 4 Σην πιαίζην ηεο δεμίσζεο, έιαβε επίζεο ρώξα παξνπζίαζε ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ δηαηξνθήο, όπνπ νη πξνζθεθιεκέλνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή θνπδίλα θαη λα γεπηνύλ δηάθνξα πξντόληα θαζώο επίζεο ειιεληθά αιθννινύρα πνηά. Η εηαηξεία «Vita Delicious» απνηέιεζε ην βαζηθό ρνξεγό ηεο δεμίσζεο, ελώ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ εηαηξεηώλ «Meletis Mat & Dryck», «Metamorfosi», «Oenoforos», «Όιπκπνο» θαη «Nordic Deli Emporio». Οη πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνύληαη κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζηε ζνπεδηθή αγνξά.

6 ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Event: Sci-Fi 2015 (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention) Duration: April 2015 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: ΜΑΡΣΙΟ ΔΛΙΓΑ 5 Event: Assistive technology exhibition Duration: April 2015 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Vitalis (E-health, care and welfare sectors) Duration: April 2015 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Elmia Garden fair Duration: April 2015 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: Event: Sci-Fi 2015 (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention) Duration: April 2015 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website:

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41 2015 ΣΔΤΥΟ 41 ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Διμερές Εμπόριο Ελιάδαο-νπεδίαο 1 -Επιτειρημαηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Δνημεπωηικό Γεληίο E-News Letter Σεύσορ 26ο 11-17/2/2012 Παπαζκεςή 17/2/2012 Αύξηζη παπαγωγήρ κονιάκ ζηην Απμενία. Ζ παξαγσγή θνληάθ ζηελ Αξκελία

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο.

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q4 : Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. Απνηειέζκαηα ηεο GfK TEMAX Διιάδα γηα ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 Λώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ»

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΜΗΜΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 2011 «ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» Ανάλυςη εταιρειών: 1)ΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Μηα αθόκα ιέμε απνθηά ηδηαίηεξε καγηθή ρξνηά ζηα απηηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ θαη άγξηα ιεειαηεκέλσλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ. Η ιέμε επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο πνπ κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα