ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Βύρωνα Ορισμός ληξιάρχων στις Δήμ. Ενότητες Ν. Φιλαδελ φείας και Ν. Χαλκηδόνας Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Κορυδαλλού Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Αγ. Παρασκευή Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Ν. Ιωνίας Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Γαλατσίου Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Καλλιθέας Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των 60 ημερών κίνησης εκτός έδρας, για κλάδους υπαλ λήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερ ρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης του Δήμου Νεμέας για το έτος Ανάθεση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντι περιφερειάρχες Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμέ νους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Τροποποίηση της υπ αριθμ. 422/ (ΦΕΚ 2317/ τ.β / ) απόφασης της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας περί χορήγησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /37322 (1) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Βύρωνα. 2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Βύρωνα, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γε νικού Γραμματέα Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της συμβαίνουν στο Δήμο Βύρωνα, την υπάλληλο του Δή μου, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη, κλάδου TE Λο γιστικού, με βαθμό Β. Αριθμ /37485 (2) Ορισμός ληξιάρχων στις Δημ. Ενότητες Ν. Φιλαδελφείας και Ν. Χαλκηδόνας. Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ Την αριθ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/B/2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων. 4. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δη μάρχου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος περί ανάθεσης κα

2 31434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θηκόντων ληξιάρχων των υποδιαιρεμένων ληξιαρχικών περιφερειών και των ταυτιζόμενων δημοτικών ενοτήτων. 5. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττικής περί «Με ταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙ ΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πρά ξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης αυτής, της Ορίζουμε ληξίαρχους για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρει ες ταυτιζόμενες με τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, ως εξής: 1. Δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, την υπάλληλο του Δήμου, ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με βαθμό Ε. 2. Δημοτική ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, την υπάλλη λο του Δήμου, ΔΑΪΣΠΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ. Αριθμ /37300 (3) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Κορυδαλλού. (ΦΕΚ 143/Α/1976)περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι 2. Τις διατάξεις των άρθ.1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Κορυδαλλού, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γενι κού Γραμματέα Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕ ΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερι κής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης αυτής, της συμβαίνουν στο Δήμο Κορυδαλλού, την υπάλληλο του Δήμου, ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Αριθμ /37670 (4) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Αγ. Παρασκευή. 2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξι άρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της συμβαίνουν στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, την υπάλληλο του Δήμου, ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗΣ του Χρυσοστό μου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε. Αριθμ /37091 (5) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Ν. Ιωνίας. 2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γε νικού Γραμματέα Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συμβαίνουν στο Δήμο Ν. Ιωνίας, την υπάλληλο του Δή μου, ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αριθμ /37625 (6) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Γαλατσίου. 2. Τις διατάξεις των άρθ.1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γε νικού Γραμματέα Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της συμβαίνουν στο Δήμο Γαλατσίου, την υπάλληλο του Δήμου, ΚΑΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού, με βαθμό Β. Αριθμ /36855 (7) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Καλλιθέας. 2. Τις διατάξεις των άρθ.1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Καλλιθέας, περί ανάθεσης καθήκοντος ληξίαρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της συμβαίνουν στο Δήμο Καλλιθέας, την υπάλληλο του Δήμου, ΟΧΑΝΙΑΝ ΠΕΡΛΑΝΤΗ του ΛΕΒΟΝ, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Β. Αριθμ (8) Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των 60 ημε ρών κίνησης εκτός έδρας, για κλάδους υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι ατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ λες διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας επεί γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / «Οργανισμός της Μακεδονίας Θράκης. 6. Την αριθ. οικ.53844/ (ΦΕΚ 2017/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παρο χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης».

4 31436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Την αριθ / (ΦΕΚ 318/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡ1Υ 722)». 8. Το αριθ. πρωτ /2972/ έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αναφορικά με την αύξηση του ανώτατου oρίoυ των 60 ημερών κίνησης εκτός έδρας κατά είκοσι ημέρες, για εβδομήντα έξι υπαλλήλους που υπηρετούν στη Δ/νση Αγροτικής Οι κονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεδομένου ότι ο αριθμός των 60 ημερών πλησιάζει να εξαντληθεί. 9. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,60 και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε , Κ.Α.Ε , από το πρόγραµµα R.I.C.A. µε Κ.Α.Ε ζ.01, από το πρόγραµµα Φυτοπροστασίας µε Κ.Α.Ε θ.1.01, από το πρόγραµµα Αγροπε ριβαντολογικών Ενισχύσεων µε Κ.Α.Ε α.01, από το πρόγραµµα Γεωργικών Στατιστικών µε Κ.Α.Ε ε.01, από το πρόγραµµα Μελισσοκοµίας µε Κ.Α.Ε ιγ.01, από το πρόγραµµα Αγροτικού Εξηλεκτρισµού µε Κ.Α.Ε α.91, από το Πρό γραµµα Τεχνητής Σπερµατέγχυσης Φορέας 292 Κ.Α.Ε β.01 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, από τους Κ.Α.Ε γ.1.01 και Κ.Α.Ε γ.3.01 των πιστώσεων της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των εξήντα ημερών εκτός έδρας, σε κλάδους υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, που θα μετακινούνται εκτός έδρας για το έτος 2014, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, ως κατωτέρω: Α/α Κατηγορία/ Κλάδος Ειδικότητα Άτοµα Ηµέρες 1 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Γεωπονίας ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Κτηνιατρικής ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ Βιολόγων 1 20 Ιχθυολόγων 4 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 5 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 3 20 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 76 Σέρρες 28 Αυγούστου 2014 Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Αριθμ /4157 (9) Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Κα θαριότητας και Ύδρευσης του Δήμου Νεμέας για το έτος ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 5. Την αριθμ. 82/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Νεμέας, αναφορικά με την ανάγκη να λειτουρ γούν η Υπηρεσία Καθαριότητας καθώς και η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή βάρδια, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην απόφαση. 6. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο επιτελούν, αποφασίζουμε: Α. Καθιερώνουμε την εργασία του παρακάτω προσω πικού του Δήμου Νεμέας ως εξής: 1. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και σε απογευματινή βάρδια με πέντε (5) υπαλλήλους μηνιαίως, εκ των οποίων ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ και τέσσερις (4) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ. 2. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Ύδρευσης χου Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και σε απογευματινή βάρδια με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΥΕ. Β. α. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχολη θεί κατά το Σάββατο θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας. β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά την Κυριακή ή εξαιρέσιμη θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Νεμέας ύψους 5.500,00 που θα βαρύνει τους Κ.Α και των εξόδων. Τρίπολη, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ (10) Ανάθεση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπε ριφερειάρχες. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 περ. θ, 113, 114, 159 παρ. 1 περ. ιγ., 160, 186 και 210 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 2. Την με αριθμ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/99 περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 4. Τις διατάξεις της με αριθ / απόφα σης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθη κε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β / , όπως διορθώθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2822/τ.Β / ). 5. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βα ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Α. Αναθέτουμε και μεταβιβάζουμε στους άμεσα εκλεγ μένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την με αριθ / απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», ως ακολούθως: 1. Στην Ερμιόνη (Ερμίνα) Κυπριανίδου του Πολυκάρπου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών καθώς και της Διεύ θυνσης ΚΤΕΟ (αρ. 2 παρ. Κ. 8) 2. Στον Γεώργιο Καραμέρο του Παναγιώτη των υπη ρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών. 3. Στον Σπυρίδωνα Τζόκα του Φωτίου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυ τικού Τομέα Αθηνών. 4. Στον Χρήστο Καπάταη του Αντωνίου των υπηρε σιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα του Νοτίου Τομέα Αθηνών. 5. Στον Πέτρο Φιλίππου του Ιωάννη των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατο λικής Αττικής. 6. Στον Γεώργιο Γαβρίλη του Βασιλείου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. 7. Στον Παναγιώτη (Τάκη) Χατζηπέρο του Νικολάου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 8. Στον Ιωάννη Βασιλείου του Δημητρίου των υπη ρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Β. Εξαιρείται και παραμένει στην Περιφερειάρχη Ατ τικής η άσκηση των αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπη ρεσιών της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την με αριθ / απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», ως ακολούθως: 1. Των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Πε ριφερειάρχη (αρ.2 παρ. Δ.). 2. Της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης (αρ.2, παρ. Ε. 1). 3. Της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ορ γάνωσης (αρ.2, παρ. Ε. 2). 4. Της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (αρ. 2 παρ. Ε. 3). 5. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. 2 παρ. Ε. 4). 6. Της Διεύθυνσης Παιδείας (αρ.2 παρ.ε. 5). 7. Της Διεύθυνσης Οικονομικών (αρ. 2 παρ. ΣΤ 1.). 8. Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (αρ. 2 παρ. Ζ. 1). 9. Της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (αρ. 2 παρ. Ζ. 2). 10. Της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλή των (αρ. 2 παρ. Ζ. 3). 11. Της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών (αρ. 2 παρ. Ζ. 4). 12. Της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (αρ. 2 παρ. Η. 1). 13. Της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (αρ. 2 παρ. Η. 2). 14. Της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) (αρ. 2 παρ. Η. 3). 15. Της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (αρ. 2 παρ. Η. 4). 16. Της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου (αρ. 2 παρ. Η. 5). 17. Της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττι κής (Δ9) (αρ. 2 παρ. Η. 6). 18. Της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Ο.) (αρ. 2 παρ. Η. 7). 19. Της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) (αρ. 2 παρ. Η. 8). 20. Της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) (αρ. 2 παρ. Η. 9) 21. Της Διεύθυνσης Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.) (αρ. 2 παρ. Η. 10). 22. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (αρ. 2 παρ. Η. 11). 23. Της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (αρ. 2 παρ. Θ. 1). 24. Της Διεύθυνσης Αλιείας (αρ. 2 παρ. Θ. 2). 25. Της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολι τικής (αρ. 2 παρ. Θ. 3). 26. Της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσι κών Πόρων (αρ.2 παρ. Ι. 1). 27. Της Διεύθυνσης Τουρισμού (αρ. 2 παρ. Ι. 2). 28. Της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (αρ. 2 παρ. Ι. 3). 29. Της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (αρ. 2 παρ. Λ. 1). 30. Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (αρ. 2 παρ. Λ. 2). Γ. Περαιτέρω εξαιρούνται και παραμένουν στην Περι φερειάρχη Αττικής οι κατωτέρω αρμοδιότητες: 1. Έκδοση τίτλων Ιατρικής και Οδοντιατρικής ειδικό τητας (πάπυροι μόνο), 2. Έκδοση τίτλων Νοσηλευτικής ειδικότητας (πάπυροι μόνο), 3. Έκδοση τίτλων ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού (πάπυροι μόνο)., 4. Ορισμός επιβλέποντος και κύρωση πράξεων εφαρ μογής των πολεοδομικών μελετών που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1337/83, του Π.Δ. 16/85 (ΦΕΚ 416/Α/1986) και του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ 414/ Α /1985) και κρίση των υποβληθεισών ενστάσεων (αρθρ. 12 παρ. 7 του Ν. 1337/83) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 4 παρ. α. του Ν. 1772/88 (ΦΕΚ 91/Α /1988), 5. Αποφάσεις σύνταξης μεμονομένων πράξεων εφαρ

6 31438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μογής ορισμός επιβλέποντος και κύρωσης μεμονομένων πράξεων εφαρμογής, 6. Απόφαση περί οριστικής διατήρησης ή όχι των κτι σμάτων των οποίων η εκδοθείσα άδεια έχει ανακληθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για οποιοδή ποτε λόγο εκτός από υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγματικής κατάστασης και των οποίων η κατεδάφιση έχει αναστα λεί (παρ. 7 άρθρου 8 του Ν. 1512/1986 ΦΕΚ 4/Α ). 7. Καθορισμός χρήσης παραχωρούμενων εκτάσεων (άρθρο 73 παρ. 1 ν. 1512/86 ΦΕΚ 4/Α ). 8. Έγκριση σημειακών εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρή σεων και όρων δόμησης αυτών, υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 29 το Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α ), όπως ισχύει και υπό την προϋ πόθεση, επίσης, ότι δεν εμπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευμένες βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. RAMSAR) ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/ Α /1986), όπως ισχύει, 9. Αναστολές έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέ λεσης οικοδομικών εργασιών ενόψει τροποποίησης ρυ μοτομικού σχεδίου. 10. Υπογραφή συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια Αττικής. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Η Περιφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ Αριθμ. (οικ.)100229/2885 (11) Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελ λάδας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 186, και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Πε ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ.Α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 59, 66 και 87 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ.Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 «Κύ ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή σεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τεύχος Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο " Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 7. Την αριθμ. 22/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω τοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περι φερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στον τόπο κατοικίας τους. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ ϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφε ρειάρχες, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ. 148/2010), την άσκηση των πα ρακάτω αρμοδιοτήτων: 1) Στην Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Φανή Πα παθωμά, την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας: νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής της αρμοδι ότητας. β. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13). γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δ. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (άρθρο 19), για την περιοχή χωρικής της αρμο ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21). στ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23). ζ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο θ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2α) ι. Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2) 2) Στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπα νό, την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής του αρμο β. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13). γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δ. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμο ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21). στ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο θ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2β). ι. Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2). 3) Στον Αντιπεριφερειαρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αρι στείδη Τασιό, την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευ ρυτανίας: νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής του αρμο β. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13). γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δ. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμο ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21). στ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23). ζ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο θ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2γ). ι. Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2). 4) Στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθύμιο Καραΐσκο, την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώ τιδας: νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής του αρμο β. Διεύθυνση Διοίκησης/Τμήμα Προσωπικού (άρθρο 11, παρ. 3α), για τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. γ. Διεύθυνση Οικονομικού (άρθρο 12), για τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ε. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πό ρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι ότητας. στ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21). ζ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23). η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι θ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο ι. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2δ). ια. Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ ΠΣΕΑ) (άρθρο 31, παρ. 1). 5) Στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ιωάννη Ράμμο, την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κά τωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας: νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χω ρικής του αρμο β. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13) γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δ. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμο ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21). στ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23). ζ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο θ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2ε). ι. Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2). 6) Επιπρόσθετα μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφε ρειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Ευ βοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, της Περιφέ ρειας Στερεάς Ελλάδας, την άσκηση των ακόλουθων συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, που αφορούν αποκλει στικά στην Περιφερειακή τους Ενότητα: α. Εκπροσώπηση της Περιφέρειας δικαστικώς και εξω δίκως σε ζητήματα που αφορούν στην Περιφερειακή τους Ενότητα, ανεξαρτήτως της έδρας του δικαστηρίου που εκδικάζει την συγκεκριμένη υπόθεση. β. Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών, μισθοδοσίας κ.λπ., μετά την έκδοση της κανονιστικής πράξης της παρ. 12 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010. γ. Υπογραφή καταστάσεων πληρωμής δαπανών και διαβίβαση αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ χου ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. δ. Τοποθετήσεις υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας. ε. Μετακινήσεις υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενό τητας, σε θέση άλλης Γενικής Διεύθυνσης εντός της Περιφερειακής Ενότητας. στ. Συγκρότηση Επιτροπών της Περιφερειακής τους Ενότητας, των οποίων η συγκρότηση δεν έχει ανατεθεί εκ του νόμου σε άλλο όργανο. ζ. Έκδοση ανακοινώσεων, αποφάσεων πρόσληψης και υπογραφή συμβάσεων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μί σθωσης έργου, της Περιφερειακής τους Ενότητας. η. Αυτοδίκαια θέση σε αργία λόγω επιβολής ποινής οριστικής παύσης, υπαλλήλων χωρικής της αρμοδιό τητας. θ. Αρμοδιότητες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων χωρικής αρμοδιότητας τους (άρθρο 283 παρ. 3), όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυ πικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποί ες δεν έχουν απονεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 186 ν. 3852/2010 στις Περιφέρειες, ούτε έχουν μεταβιβαστεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Δήμους (άρ θρο 44 του Π.Δ. 133/2010), καθώς και αρμοδιότητες που προκύπτουν από ειδικές διατάξεις.

8 31440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Λαμία, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. (οικ.)96906/2752 (12) Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Την αριθμ. 22/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω τοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περι φερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι τη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε: Ορίζουμε αναπληρωτή μας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, κατά σειρά αναπλήρωσής τους: α) Ευθύμιο Καραΐσκο του Κωνσταντίνου, Αντιπεριφε ρειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας. β) Αριστείδη Τασσιό του Δημητρίου Αντιπεριφερει άρχη Π.Ε. Ευρυτανίας. Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Λαμία 1 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. απόφασης 621 (13) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 422/ (ΦΕΚ 2317/ τ.β / ) απόφασης της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας περί χορήγησης αρμοδιοτήτων στον Αναπλη ρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας). Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/ Τις διατάξεις του Ν. 2690/ Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α / ) 4. Τις διατάξεις των παρ. 8 (περ. 26) και παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α /31) 5. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /13/ (ΦΕΚ 16/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση διορισμού ως Διοική τριας του Γ.Ν. Ημαθίας. 6. Τις λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου 7. Την υπ αριθμ. 422/ (ΦΕΚ 2317/τ.Β/ ) προγενέστερη απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) περί χορήγησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας). 8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη που επιβαρύ νει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 422/ (ΦΕΚ 2317/τ.Β/ ) προγενέστερης απόφασης της Διοι κήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) περί χορή γησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) ως εξής: Το εδάφιο «Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναπληρωτή Διοικητή της Μονάδας Νάουσας, τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ασκεί η Διοικήτρια του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας)» διαγράφεται. Βέροια, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Η Διοικήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33639 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2739 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσ διορισμού φόρου κληρονομιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2015.04.07 13:58:44 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1087 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 από φασής μας (Β 1741).... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3081 17 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδό χους καθαριστές/καθαρίστριες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 14 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2648 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή φόρων στον SHEA STEVEN JAMES του JAMES, για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2781 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατό μων που θα προσληφθούν με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3320 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.000/ΑΔ. 13388/Σ. 5289/16 11 2011 διαπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 374 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των Δι ευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3355 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός ποσού σε βάρος του CUMPANASU MARIN του IULIAN.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 2 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα