Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 28/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 28/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44115210-4"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Αθανασιάδης Θεόδωρος Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 28/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισμού δαπάνης ποσού έως ,72, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης : Απόφαση Διοικητή με αριθμ. πρωτ. 20/ ΑΔΑ: ΩΧΛΔ469ΗΔΧ-2ΨΤ Καταχωρήθηκε με α/α 20 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου. Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2.Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 6. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 7. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(φ.ε.κ. Α 134/ ). 8. Του Ν. 3867/τ.Α / (ΦΕΚ 128/ ) άρθρο 27 «περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 9. Του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 10. Την με υπ. 6 η / Θέμα (2 ο ) φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου διενέργεια διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 11. Την με υπ. 21 η / Θέμα (4 ο ) φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου έγκρισης των τελικών τεχνικών προδιαγραφών. 2

3 Προκηρύσσεται Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές την προμήθεια Υδραυλικού Υλικού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 120 ημέρες. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Τμηματικά, κατόπιν συνεννοήσεως με την αποθήκη της Τ.Υ. του Νοσοκομείου. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : Α ) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς Β ) Φάκελο Τεχνικής προσφοράς Α) Στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγμένο ΙΟΥΣ ) με την προσφορά της εταιρείας καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών του Νοσοκομείου και η γραπτή οικονομική προσφορά, εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και κάθε σελίδα της θα έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Β) Στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται το C.D. ( Ελεγμένο ΙΟΥΣ ) με την προσφορά της εταιρείας καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών του Νοσοκομείου και η γραπτή τεχνική προσφορά εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του C.D. και θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής - τύπος - μέγεθος - χαρακτηριστικά - συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης ). Θα φέρει την φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης #Θεαγένειο# και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό διακήρυξης, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της προηγουμένης της κατάθεσης της προσφοράς της εταιρείας και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολοκή αξία. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η παράδοση των ειδών θα γίνει μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη μετά την υπογραφή της σύμβασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) 3

4 και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα κάθε αιτία ). Αυτός που θα ανακηρυχθεί Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των Δύο (2) μηνών), μετά την εκτέλεση της συντήρησης και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα προσκομισθέντα είδη θα είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής είναι υπόχρεος σε αντικατάσταση τους. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των έως ,72 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατάθεση προσφορών έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όλοι οι προσφέροντες, πρέπει οπωσδήποτε, μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα εις διπλούν η εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους η της αξίας τους, προσπέκτ. Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτ πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους. Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά την Υπηρεσία μέχρι και 4 εργάσιμες μέρες την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία. Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής με την ένδειξη (Δείγματα Δωρεάν). Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης σύγκριση με τα προσκομιζόμενα. Τα υπόλοιπα εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διαδικασία του ελέγχου, θα επιστραφούν μέσα σε 15 μέρες την κατακύρωση του διαγωνισμού, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα παραμείνουν στην διάθεση του Νοσοκομείου. 2. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται, απαρέγκλιτα, εντός Πέντε (5) εργασίμων ημερών την ημέρα της παραγγελίας τους μέσω FAX. 3.Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής, των προσφερομένων υλικών. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας CE. 5. Η τιμή της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της Τ.Υ. του Νοσοκομείου. 4

5 6. Για τους όρους εγγύησης και τις άλλες υποχρεώσεις του προμηθευτή θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 7. Ο χρόνος προσφερόμενης εγγύησης ( όσα τα ζητούμενα υλικά είναι απαραίτητο ), να είναι κατ ελάχιστον δύο (2) χρόνια. 8. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ την ημέρα υπογραφής και (1) χρόνο και θα μπορούν με μονομερή φαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου να παραταθούν μέχρι και τέσσερις (4) μήνες. 9. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5% της αξίας του τιμήματος και με τη λήξη της θα επιστρέφεται, η οποία θα εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση των όρων της. Θεσσαλονίκη Η Διοικητής Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α Περιγραφή είδους Ομάδα είδους Μονάδα μέτρησης Ποσοτ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α Συνολικ ή Τιμή Μόνωση σωλήνων Φ18Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ22Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ28Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ32Χ9mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ40Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ50Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ63Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση σωλήνων Φ100Χ13mm ενδεικτικού τύπου ΝΗ Armaflex ή καλλίτερο Μόνωση εύκαμπτη με εξωτερική επένδυση μεμβράνης U.V. Φ16 πάχους 9mm Μόνωση εύκαμπτη με εξωτερική επένδυση μεμβράνης U.V. Φ18 πάχους 9mm Μόνωση εύκαμπτη με εξωτερική επένδυση μεμβράνης U.V. Φ22 πάχους 9mm Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 0,70 28,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 0,80 32,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 1,20 48,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 1,40 56,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 1,90 76,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 2,20 88,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 2,80 112,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 40 4,50 180,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 1,00 20,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 1,40 28,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 1,80 36,00 6

7 Μόνωση εύκαμπτη με εξωτερική επένδυση μεμβράνης U.V. Φ28 πάχους 9mm Αυτοκόλλητη μονωτική ταινία αφρώδης μονωτικούς σωλήνες συστημάτων θέρμανσης, ζεστού και κρύου νερού και κλιματισμού. Πάχος 3mm Στηρίγματα σωλήνων γαλβ. 1/2'' Στηρίγματα σωλήνων γαλβ. 3/4'' Στηρίγματα σωλήνων γαλβ. 1'' Στηρίγματα σωλήνων γαλβ. 1 1/4'' Αεραγωγός σπιράλ αλουμινίου Φ100 μήκους 3m συνεπτυγμένο στο 1m Αεραγωγός σπιράλ αλουμινίου Φ125 μήκους 3m συνεπτυγμένο στο 1m Αεραγωγός σπιράλ αλουμινίου Φ150 μήκους 3m συνεπτυγμένο στο 1m Κόλληση σκληρή σε βέργες πλακέ. Χαλκός 92,5-93%, Φώσφορος 7,07-7,5%. Δεν περιέχει κάδμιο Κόλληση μαλακή κασσίτερο, νικέλιο, άργυρο, αντιμόνιο και χαλκό. Να μην περιέχει μόλυβδο και κάδμιο. Συσκευασία 200gr Κόλληση μαλακή με 97% κασσίτερο και 3% χαλκό, κατάλληλη εγκαταστάσεις θέρμανσης - ύδρευσης.συσκευασία 200gr Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 20 2,00 40,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 30 1,10 33,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων TEM. 10 0,46 4,60 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων TEM. 10 0,50 5,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων TEM. 10 0,60 6,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων TEM. 10 0,73 7,30 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 10 3,70 37,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 10 4,50 45,00 Υ Παρελκόμενα σωληνώσεων ΜΕΤΡΟ 10 6,00 60,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης ΚΙΛΑ 2 32,13 64,26 TEM. 2 25,00 50,00 TEM. 1 15,80 15,80 7

8 Βόρακας συγκόλληση χαλκοσωλήνων και ορείχαλκου με σκληρή χαλκοκόλληση. Συσκευασία 100gr Αλοιφή καθαρισμού μαλακής κόλλησης 150γρ Κανάβι σπειρωμάτων Εποξικός στόκος 2 συστατικών κατάλληλος φθορές σε fiber glass, πολυεστερικές και εμαγιέ επιφάνειες. Συσκευασία 250γρ Εποξικός στόκος 2 συστατικών μεγάλης αντοχής μεγάλης αντοχής σε υγρασία και υψηλών θερμοκρασιών. Συσκευασία 250ml και 250ml Κόλλα πλακιδίων τύπου super Σιλικόνη αντιμουχλική διάφανη συσκευασία 280ml Σιλικόνη αντιμουχλική λευκή συσκευασία 300ml αφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε υδραυλικές εργασίες και χώρους υγιεινής Τεφλόν ταινία στεγανοποίση σπειρωμάτων 1/2 10m 0.075mm Τεφλόν ταινία στεγανοποίση σπειρωμάτων 3/4gas 10m 19mm Τεφλόν ταινία στεγανοποίση σπειρωμάτων 1/2 10m 0,10mm Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 2 3,08 6,16 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 2 3,50 7,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης ΚΙΛΑ 10 1,50 15,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 1 14,00 14,00 TEM. 5 8,50 42,50 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης ΚΙΛΑ 500 0,46 230,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 20 2,80 56,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 15 6,50 97,50 TEM. 15 1,00 15,00 TEM. 10 2,40 24,00 TEM. 15 2,00 30,00 8

9 Τεφλόν υγρό (Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό) δίαμετρο σπειρωμάτων 3/4'. Κατάλληλο εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, αερίου. Συσκευασία 50γρ Τεφλόν υγρό (Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό) δίαμετρο σπειρωμάτων 2'. Κατάλληλο εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, αερίου. Συσκευασία 100γρ Τεφλόν υγρό (Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό) δίαμετρο σπειρωμάτων 3'. Κατάλληλο εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, αερίου. Συσκευασία 50γρ Σιλικόνη τύπου ACΕTOXY 85ml Τσέρκι διάτρητο 0,7*12mm*10m Τσέρκι διάτρητο 0,8*17mm*10m Ελαστική μαστίχη αρμώπολυουρεθανικής βάσης (Συσκευάσια 310μλ) Κόλλα σωλήνων PVC χρώματος γκρ. Βαρέως τύπου θερμοκρασία εφαρμογής 5-40 ο C, συσκευασία 250γρ Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 4 8,00 32,00 TEM. 5 9,90 49,50 TEM. 3 7,50 22,50 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 20 2,40 48,00 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 10 2,27 22,70 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 11 6,22 68,42 Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης Υ Υλικά στήριξης - συγκόλλησης TEM. 10 6,00 60,00 TEM. 10 5,00 50, Πολυστρωματικός Σωλήνας Φ18*2 σε κουλούρα Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου ΜΕΤΡΟ 100 3,00 300,00 9

10 Μούφα πρεσσαριστή Φ18 Μούφα αρσενική πρεσσαριστή Φ18*1/2' Μούφα θηλυκή πρεσσαριστή Φ18*1/2' Γωνία αρσενική πρεσσαριστή Φ18*1/2' Γωνία θυληκή πρεσσαριστή Φ18*1/2' Γωνία 90 ο πρεσσαριστή Φ18 Ταφ πρεσσαριστό απλό Φ18 Τερματική γωνία με στήριξη Φ18*1/2' Ταφ πρεσσαριστό θυληκό Φ18-1/2'-18 Ταφ πρεσσαριστό αρσενικό Φ18-1/2' Γωνίες θηλυκές 1/2" Γωνίες θηλυκές 3/4" Γωνίες θηλυκές 1" Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM. 15 5,00 75,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM. 30 8,00 240,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM. 10 8,50 85,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM. 10 8,50 85,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM ,00 100,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM. 30 9,00 270,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM ,00 110,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM ,00 180,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM ,00 160,00 Υ Πολυστρωματικό ς ς με φύλλο αλουμινίου TEM. 4 14,00 56,00 γαλβανιζέ TEM. 40 1,00 40,00 γαλβανιζέ TEM. 30 1,60 48,00 γαλβανιζέ TEM. 20 2,50 50,00 10

11 Γωνίες θηλυκές 1 1/4" Γωνίες θηλυκές 1 1/2" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1/2" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 3/4" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1 1/4" Γωνίες αρσενικές θηλυκές 1 1/2" Ταφ 1/2" Ταφ 3/4" Ταφ 1" Ταφ 1 1/4" Ταφ 1 1/2" Σύνδεσμοι δεξιοί 1/2" Σύνδεσμοι δεξιοί 3/4" γαλβανιζέ TEM. 10 4,00 40,00 γαλβανιζέ TEM. 10 7,50 75,00 γαλβανιζέ TEM. 40 1,10 44,00 γαλβανιζέ TEM. 30 1,80 54,00 γαλβανιζέ TEM. 20 2,90 58,00 γαλβανιζέ TEM. 10 5,20 52,00 γαλβανιζέ TEM. 10 8,00 80,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,75 17,50 γαλβανιζέ TEM. 10 2,45 24,50 γαλβανιζέ TEM. 10 3,85 38,50 γαλβανιζέ TEM. 10 6,50 65,00 γαλβανιζέ TEM ,10 101,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,20 12,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,65 16,50 11

12 Σύνδεσμοι δεξιοί 1" Σύνδεσμοι δεξιοί 1 1/4" Σύνδεσμοι δεξιοί 1 1/2" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1/2" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 3/4" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1 1/4" Ρακόρ θηλύκα κωνικά 1 1/2" Μαστοί εξάγωνοι 1/2" Μαστοί εξάγωνοι 3/4" Μαστοί εξάγωνοι 1" Μαστοί εξάγωνοι 1 1/4" Μαστοί εξάγωνοι 1 1/2" Συστολές Αγγλίας 1/2" γαλβανιζέ TEM. 10 2,30 23,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,40 34,00 γαλβανιζέ TEM. 10 5,25 52,50 γαλβανιζέ TEM. 10 5,45 54,50 γαλβανιζέ TEM. 10 6,55 65,50 γαλβανιζέ TEM. 10 7,40 74,00 γαλβανιζέ TEM ,15 121,50 γαλβανιζέ TEM ,40 144,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,10 11,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,50 15,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,10 21,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,40 34,00 γαλβανιζέ TEM. 10 4,50 45,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,70 27,00 12

13 Συστολές Αγγλίας 3/4" Συστολές Αγγλίας 1" Συστολές Αγγλίας 1 1/4" Συστολές Αγγλίας 1 1/2" Συστολές Αμερικής 1/2" Συστολές Αμερικής 3/4" Συστολές Αμερικής 1" Συστολές Αμερικής 1 1/4" Συστολές Αμερικής1 1/2" Τάπα αρσενική 1/2" Τάπα αρσενική 3/4" Τάπα αρσενική 1" Τάπα αρσενική 1 1/4" Τάπα αρσενική 1 1/2" γαλβανιζέ TEM. 10 2,80 28,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,50 35,00 γαλβανιζέ TEM. 10 5,40 54,00 γαλβανιζέ TEM. 10 8,40 84,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,85 18,50 γαλβανιζέ TEM. 10 1,90 19,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,00 20,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,90 29,00 γαλβανιζέ TEM. 10 3,90 39,00 γαλβανιζέ TEM. 10 0,80 8,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,20 12,00 γαλβανιζέ TEM. 10 1,50 15,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,50 25,00 γαλβανιζέ TEM. 10 4,00 40,00 13

14 Τάπα θηλυκή 1/2" Τάπα θηλυκή 3/4" Τάπα θηλυκή 1" Τάπα θηλυκή 1 1/4" Τάπα θηλυκή 1 1/2" Μούφες μέσα - έξω βόλτα 1/2" Μούφες μέσα - έξω βόλτα 3/4" Μούφες μέσα - έξω βόλτα 1" Μούφες μέσα - έξω βόλτα 1 1/4" Μούφες μέσα - έξω βόλτα 1 1/2" Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IV 905 τιμή ανά φέτα Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IΙΙ 905 τιμή ανά φέτα Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IΙ 905 τιμή ανά φέτα γαλβανιζέ TEM. 10 1,55 15,50 γαλβανιζέ TEM. 10 1,85 18,50 γαλβανιζέ TEM. 10 2,15 21,50 γαλβανιζέ TEM. 10 4,05 40,50 γαλβανιζέ TEM. 10 7,60 76,00 γαλβανιζέ TEM. 10 2,95 29,50 γαλβανιζέ TEM. 10 4,30 43,00 γαλβανιζέ TEM. 10 6,65 66,50 γαλβανιζέ TEM. 10 6,45 64,50 γαλβανιζέ TEM. 10 8,00 80,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 360,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 280,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 200,00 14

15 Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IV 655 τιμή ανά φέτα Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IΙΙ 655 τιμή ανά φέτα Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IΙ 655 τιμή ανά φέτα Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IV 505 τιμή ανά φέτα Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IΙΙ 505 τιμή ανά φέτα Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ βαμμένα λευκά με ηλεκτροστατική βαφή IΙ 505 τιμή ανά φέτα Σώματα ψύξης - θέρμανσης ( FAN COIL) δαπέδου ψυκτικής δοσης 1,5Kw Σώματα ψύξης - θέρμανσης ( FAN COIL) οροφής ψυκτικής δοσης 2,2Kw Σώματα ψύξης - θέρμανσης ( FAN COIL) οροφής κρυφό ψυκτικής δοσης 2,2Kw Ρουμπινέτα σωμάτων γωνιακά 1/2" με στυπιοθλίπτη Ρουμπινέτα σωμάτων ίσια 1/2" με στυπλιοθλίπτη Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 280,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 220,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 20 9,00 180,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,90 258,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 20 9,90 198,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 20 8,40 168,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 440,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 510,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM ,00 450,00 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 50 4,65 232,50 Υ ΣΩΜΑΤΑ TEM. 50 4,86 243,00 15

16 Σωλήνα PN20 PPR Φ20 Σωλήνα PN20 PPR Φ25 Σωλήνα PN20 PPR Φ Μούφα PPR Φ Μούφα PPR Φ25 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. ΜΕΤΡΟ 40 2,69 107,60 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. ΜΕΤΡΟ 30 4,28 128,40 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. ΜΕΤΡΟ 30 6,31 189,30 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,69 16,90 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 3,00 30,00 16

17 Μούφα PPR Φ Γωνία 45 o PPR Φ Γωνία 45 o PPR Φ Γωνία 45 o PPR Φ Γωνία αρσενικήθηλυκή 90 o PPR Φ20 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 4,74 47,40 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,85 8,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,05 10,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,67 16,70 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,86 8,60 17

18 Γωνία αρσενικήθηλυκή 90 o PPR Φ Γωνία 90 o PPR Φ Γωνία 90 o PPR Φ Γωνία 90 o PPR Φ ΤΑΦ 20 PPR πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,03 10,30 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,85 8,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,05 10,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,66 16,60 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,88 8,80 18

19 ΤΑΦ 25 PPR ΤΑΦ 32 PPR Συστολή 25*20 PPR Συστολή 32*20 PPR Συστολή 32*25 PPR πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,21 12,10 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,82 18,20 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,74 7,40 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,91 9,10 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,00 10,00 19

20 Στηρίγματα Φ Στηρίγματα Φ Στηρίγματα Φ Μαστός με αρσενικό σπείρωμα Φ20*1/2 Μαστός με αρσενικό σπείρωμα Φ20*3/4 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,48 4,80 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 0,85 8,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 1,12 11,20 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 5,86 58,60 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 7,35 73,50 20

21 Μαστός με αρσενικό σπείρωμα Φ25*1/2 Μαστός με αρσενικό σπείρωμα Φ25*3/4 Μαστός με αρσενικό σπείρωμα Φ32*3/4 Μαστός με αρσενικό σπείρωμα Φ32*1 Μαστός με θηλυκό σπείρωμα Φ20*1/2 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 7,03 70,30 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 7,15 71,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 8 9,70 77,60 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 17,37 86,85 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 5,64 56,40 21

22 Μαστός με θηλυκό σπείρωμα Φ20*3/4 Μαστός με θηλυκό σπείρωμα Φ25*1/2 Μαστός με θηλυκό σπείρωμα Φ25*3/4 Μαστός με θηλυκό σπείρωμα Φ32*3/4 Μαστός με θηλυκό σπείρωμα Φ32*1 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 6,71 67,10 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 5,70 57,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 6,80 68,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 10 8,60 86,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 6 13,83 82,98 22

23 Ταφ με αρσενικό σπείρωμα Φ20*1/2 Ταφ με αρσενικό σπείρωμα Φ25*1/2 Ταφ με αρσενικό σπείρωμα Φ25*3/4 Ταφ με αρσενικό σπείρωμα Φ32*1/2 Ταφ με αρσενικό σπείρωμα Φ32*3/4 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 7,90 39,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 12,44 62,20 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 10,61 53,05 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 16,85 84,25 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 15,98 79,90 23

24 Ταφ με θηλυκό σπείρωμα Φ20*1/2 Ταφ με θηλυκό σπείρωμα Φ25*1/2 Ταφ με θηλυκό σπείρωμα Φ25*3/4 Ταφ με θηλυκό σπείρωμα Φ32*1/2 Ταφ με θηλυκό σπείρωμα Φ32*3/4 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 6,80 34,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 7,00 35,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,60 43,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 10,30 51,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 12,00 60,00 24

25 Ταφ με θηλυκό σπείρωμα Φ32*1 Γωνία 90 ο με αρσενικό σπείρωμα 20*1/2 Γωνία 90 ο με αρσενικό σπείρωμα 25*1/2 Γωνία 90 ο με αρσενικό σπείρωμα 25*3/4 Γωνία 90 ο με αρσενικό σπείρωμα 32*1/2 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 17,00 85,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 6,70 33,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,00 40,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,50 42,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 10,00 50,00 25

26 Γωνία 90 ο με αρσενικό σπείρωμα 32*3/4 Γωνία 90 ο με αρσενικό σπείρωμα 32*1 Γωνία 90 ο με θηλυκό σπείρωμα 20*1/2 Γωνία 90 ο με θηλυκό σπείρωμα 25*1/2 Γωνία 90 ο με θηλυκό σπείρωμα 25*3/4 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 12,00 60,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 17,90 89,50 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 5,60 28,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 7,60 38,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 8,01 40,05 26

27 Γωνία 90 ο με θηλυκό σπείρωμα 32*1/2 Γωνία 90 ο με θηλυκό σπείρωμα 32*3/4 Γωνία 90 ο με θηλυκό σπείρωμα 32*1 Βάση στερέωσης μπαταριών με προστατευτικά καπάκια Διακόπτης εντοιχισμού απλός Φ20 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 9,80 49,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 9,80 49,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 5 16,00 80,00 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 3 8,10 24,30 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 3 25,00 75,00 27

28 Διακόπτης εντοιχισμού απλός Φ25 πόσιμο νερό φορέα της Ε.Ε.. TEM. 3 26,00 78, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ32 2 ΜΕΤΡΟ 20 2,00 40, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ40 3 ΜΕΤΡΟ 20 2,50 50, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ50 4 ΜΕΤΡΟ 20 3,00 60, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ63 5 ΜΕΤΡΟ 20 3,50 70, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ75 6 ΜΕΤΡΟ 20 4,20 84,00 28

29 Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ100 7 ΜΕΤΡΟ 20 5,30 106, Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ125 8 ΜΕΤΡΟ 20 7,90 158, TEM. 5 1,10 5, TEM. 5 1,50 7,50 12 TEM. 5 1,80 9, Ταφ Φ32 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ50 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ63 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ TEM. 5 1,30 6,50 29

30 TEM. 5 1,30 6,50 18 TEM. 5 1,50 7, Ταφ Φ75 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Ταφ Φ100 κατά Ταφ Φ125 κατά Ημιταφ 67 ο Φ32 κατά Ημιταφ 67 ο Φ40 κατά Ημιταφ 67 ο Φ50 κατά 13 TEM. 5 2,10 10,50 14 TEM. 5 2,80 14,00 15 TEM. 5 4,00 20,00 16 TEM. 5 1,10 5,50 30

31 TEM. 5 2,00 10,00 24 TEM. 5 2,80 14, Ημιταφ 67 ο Φ63 κατά Ημιταφ 67 ο Φ75 κατά Ημιταφ 67 ο Φ100 κατά Ημιταφ 67 ο Φ125 κατά Ημιταφ 45 ο Φ75 κατά Ημιταφ 45 ο Φ100 κατά 19 TEM. 5 1,80 9,00 20 TEM. 5 2,10 10,50 21 TEM. 5 2,80 14,00 22 TEM. 5 4,00 20,00 31

32 TEM. 5 0,95 4,75 30 TEM. 5 1,20 6, Γωνία 67,5 ο Φ75 κατά Γωνία 67,5 ο Φ100 κατά Γωνία 67,5 ο Φ125 κατά Γωνία 45 ο Φ32 κατά Γωνία 45 ο Φ40 κατά Γωνία 45 ο Φ50 κατά 25 TEM. 5 1,70 8,50 26 TEM. 5 2,60 13,00 27 TEM. 5 3,70 18,50 28 TEM. 5 0,90 4,50 32

33 TEM. 5 0,90 4,50 36 TEM. 5 0,95 4, Γωνία 45 ο Φ63 κατά Γωνία 45 ο Φ75 κατά Γωνία 45 ο Φ100 κατά Γωνία 45 ο Φ125 κατά Γωνία 90 ο Φ32 κατά Γωνία 90 ο Φ40 κατά 31 TEM. 5 1,50 7,50 32 TEM. 5 1,80 9,00 33 TEM. 5 2,50 12,50 34 TEM. 5 3,80 19,00 33

34 TEM. 5 3,80 19,00 42 TEM. 5 5,00 25, Γωνία 90 ο Φ50 κατά Γωνία 90 ο Φ63 κατά Γωνία 90 ο Φ75 κατά Γωνία 90 ο Φ100 κατά Γωνία 90 ο Φ125 κατά ΨΙ Φ75 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ TEM. 5 1,20 6,00 38 TEM. 5 1,50 7,50 39 TEM. 5 1,80 9,00 40 TEM. 5 2,50 12,50 34

35 TEM. 5 4,20 21,00 48 TEM. 5 4,00 20, ΨΙ Φ100 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1330 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ100/50 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ100/63 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ100/75 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ125/100 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/100 κατά 43 TEM. 5 7,00 35,00 44 TEM. 5 2,50 12,50 45 TEM. 5 2,70 13,50 46 TEM. 5 3,50 17,50 35

36 Διαστολή Φ32/ Διαστολή Φ63/ TEM. 5 1,30 6,50 53 TEM. 5 1,50 7, Συστολή Αμερικής Φ40/32 Συστολή Αμερικής Φ63/50 Συστολή Αμερικής Φ75/50 Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 1/2' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 3/4' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 1' (Θ/Θ) 49 TEM. 5 1,50 7,50 50 TEM. 5 2,00 10,00 51 TEM. 5 1,00 5,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 5,50 27,50 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 7,00 35,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 10,00 50,00 36

37 Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 1' 1/4' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 11/2' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 2' (Θ/Θ) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 1/2' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 3/4' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 1' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 1' 1/4' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 11/2' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός βαρέως τύπου με στυπιοθλίπτη 2' (Θ/Θ) (τύπου πεταλούδας) Σφαιρικός κρουνός Θ- Θ αέρια καύσιμα 1/2' Σφαιρικός κρουνός Θ- Θ αέρια καύσιμα 3/4 Βρύση σφαιρική κήπου 1/2'' Β.Τ. Σφαιρικός κρουνός με ρακορ 1/2' Σφαιρικός κρουνός με ρακορ 3/4' Σφαιρικός κρουνός με ρακορ 1' Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 13,86 69,30 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 19,10 95,50 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 2 47,00 94,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 4 5,50 22,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 4 7,00 28,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 4 10,00 40,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 13,86 69,30 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 2 19,10 38,20 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 2 47,00 94,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 3 8,22 24,66 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 3 11,77 35,31 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 10 2,65 26,50 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 9,00 45,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 14,00 70,00 Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 5 23,00 115,00 37

38 Σφαιρικός κρουνός με ρακορ 1 1/4' Μπαταρία νιπτήρος μονή καρφωτή επιχρωμιωμένο χάλυβα Μπαταρία- κάνουλα τοίχου μονή πάνω ρουξούνι επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία απλή βαρέως τύπου κοντό ρουξούνι επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία απλή βαρέως τύπου μακρύ ρουξούνι επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία νεροχύτου τοίχου απλή βαρέως τύπου επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία απλή βαρέως τύπου γέφυρα επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία αναμεικτική πάγκου κουζίνας επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία αναμεικτική τοίχου κουζίνας επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία αναμεικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι επιχρωμιωμένο μπρούντζο Μπαταρία αναμεικτική λουτρού Υ ΣΦΑΙΡΙΚΑ TEM. 3 35,00 105,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 18,90 151,20 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 17,60 140,80 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 32,00 256,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 33,00 264,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 31,20 249,60 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM. 8 37,50 300,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 492,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 408,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 400,00 Υ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TEM ,00 330, Σιφόν δαπέδου PVC Γίγας βαρέως τύπου Σιφώνι νιπτήρος μονό με ποτήρι λευκό,χωρίς βαλβίδα και μεταλλική έξοδο. Διάμετρος 32mm(1 ¼'') Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 5 5,00 25,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 3,50 35,00 38

39 Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 20cm Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 30cm Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 40cm Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 50cm Σπιράλ INOX Β.Τ (INOX AISI 304) - 8 κλωνα Θ.Θ. 60cm Σπιράλ INOX μικτικές μπαταρίες (INOX AISI 304) - 8 κλωνα 40cm Σπιράλ INOX μικτικές μπαταρίες (INOX AISI 304) - 8 κλωνα 50cm Σπιράλ τηλεφώνου ντουζ B.T 1,5m Σπιράλ τηλεφώνου ντουζ B.T 2m Σπρέι φραξης Στηρίγματα νιπτήρος L140 (Ζεύγος) Σχάρες τετράγωνες χρωμέ βαρέως τύπου 12χ12 Σχάρες τετράγωνες χρωμέ βαρέως τύπου 15χ15 Σχάρες τετράγωνες χρωμέ βαρέως τύπου 20χ20 Σχάρες τετράγωνες inox 12x12 Σχάρες χρωμέ βαρέως τύπου Φ60 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 20 2,50 50,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 20 2,60 52,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 40 3,00 120,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 30 2,90 87,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 20 3,10 62,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 2,50 25,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 2,90 29,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 50 2,10 105,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 50 2,70 135,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM ,30 309,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 25 0,68 17,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 15 3,50 52,50 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM. 10 7,50 75,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM ,00 200,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ TEM ,00 120,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 1,50 7,50 39

40 Σχάρες χρωμέ βαρέως τύπου Φ80 Σχάρες χρωμέ βαρέως τύπου Φ62 Σχάρες χρωμέ βαρέως τύπου Φ63 Καζανάκι πλαστικό με μπουτόν διπλής λειτουργίας εκκένωση 6 ή 9lt, με σύστημα start stop. (περιέχει όλα τα εξαρτήματα φλάντζες και βίδες στήριξης) Χρώμα λευκό Καζανάκι πλαστικό με εσωτερική επένδυση Καλύμματα λεκάνης πλαστικά Β.Τ Νεροχύτης ΙΝΟΧ μονός με μαξιλάρι 79*50cm Νεροχύτης ΙΝΟΧ μονός χωρίς μαξιλάρι 50*50cm Τηλέφωνο μπάνιου χρωμέ ρυθμιζόμενης ροής Τηλέφωνο μπάνιου χρωμέ απλό Φλοτέρ καζανάκι τ.kariba Μηχανισμοί αέρος Νο1 καζανάκι Μηχανισμοί αέρος Νο2 καζανάκι Ουρητήρας Φλοτέρ 1/2'' απλό Φλοτέρ 3/4'' απλό Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 2,00 10,00 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 2,70 13,50 Υ ΣΙΦΩΝ - ΣΠΙΡΑΛ - ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΜ. 5 4,50 22,50 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,00 880,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,00 400,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 60 6,00 360,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 2 42,00 84,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 2 32,90 65,80 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 3 65,00 195,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,10 410,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 20 3,00 60,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,45 249,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,40 268,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 20 2,00 40,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 15 2,00 30,00 40

41 Νιπτήρας μικρός (60 Χ 48) Νιπτήρας μεσαίος ( 65 Χ 54) Σιφόν λαρυγγοειδές νιπτήρος 1 1/4'' (ΣΠΙΡΑΛ) Σιφόν λαρυγγοειδές νεροχύτου 1 1/2'' (ΣΠΙΡΑΛ) Σιφόν νιπτήρος με βαλβίδα Σιφόν νιπτήρος χωρίς βαλβίδα Φίλτρα μπαταρίας 22Χ1" θηλυκό Φίλτρα μπαταρίας 24Χ1" αρσενικό Φίλτρα μπαταρίας 28Χ1" λουτρού Λάστιχάκια φλάντζες ίσια νιπτήρα 1 1/4 Λάστιχάκια φλάντζες ίσια λιποσυλλέκτη 1 1/2 Λαστιχάκια (φλάντζες) 1/2'' ίσια μπαταρίες Λαστιχάκια (φλάντζες) 3/4'' ίσια μπαταρίες Λεκάνες WC πισοστόμια Κολώνα νιπτήρος Λεκάνη WC λευκή Λιποσυλλέκτης μονός με παροχή πλυντηρίου Λιποσυλλέκτης μονός με μεγάλη βαλβίδα (συνθετικού νεροχύτη) Λιποσυλλέκτης μονός με παροχή πλυντηρίου ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,00 150,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,78 447,80 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,10 551,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 30 1,39 41,70 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 20 1,39 27,80 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 20 5,00 100,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 20 4,00 80,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 1,50 75,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 50 1,50 75,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 2,40 120,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 0,03 1,50 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 50 0,03 1,50 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,02 2,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,02 2,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 100 0,40 40,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 100 0,80 80,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,30 666,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM ,00 450,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 6,40 64,00 41

42 Λιποσυλλέκτης μονός με μεγάλη βαλβίδα (συνθετικού νεροχύτη) Πώμα σιφόν δαπέδου χρωμέ Φ100 Πώμα σιφόν δαπέδου χρωμέ Φ125 Τάπες διακοσμητική νιπτήρος ΧΡΩΜΕ Εξαεριστικό σωμάτων με ρουξούνι 1/8'' Εξαεριστικό με πλαστική κεφαλή panel 1/2'' τάπα σώματος panel 1/2'' Εξαεριστικό δικτύου 1/2' Pmax 12bar, Tmax 110 o C Εξαεριστικό δικτύου 1/2' γωνιακό Pmax 12bar, Tmax 110 o C Απαερωτής κάθετος την συνολική εκκένωση του αέρα εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης με μόνωση 1'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1/2'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 3/4'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1 1/4'' Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Β.Τ 1 1/2'' Βαλβίδες νιπτήρος ορειχάλκινη Βαλβίδες ντουζιέρας ορειχάλκινη ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 8,42 84,20 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 1,63 16,30 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 11 2,52 27,72 ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEM. 10 1,50 15,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 4,00 40,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 1,40 14,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 1,00 10,00 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 10 7,13 71,30 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM. 3 12,77 38,31 Υ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΕΩΤΕΣ TEM ,00 114,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 5 4,20 21,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 5 5,30 26,50 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 5 7,80 39,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 2 12,00 24,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 2 16,00 32,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 3,40 34,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 5,00 50,00 42

43 Διακοπτάκι ΜΙΝΙ 1/2 Χρωμέ Α/Θ Διακοπτάκι ΜΙΝΙ 3/4 Χρωμέ Α/Θ Γωνιακό διακοπτάκι 1/2''-1/2'' Γωνιακό διακοπτάκι 1/2''-3/4'' Γωνίες ορειχάλκινες Μ.Μ, Μ.Ε 1/2'' Γωνίες ορειχάλκινες Μ.Μ, Μ.Ε 3/4'' Άμμος κονιαμάτων τσουβαλάκι 25 Kg Τούβλα γλώσσες Πολτός Ασβέστου σε τσουβάλι Τσιμέντο μαύρο συσκευασία 25Kg Αρμόστοκος πλακιδίων λευκός - έγχρωμος Υποβρύχια αντλία με φλοτερ, αποστράγγιση βρόχινων και ακάθαρτων νερών αποχέτευσης. Ισχύς τουλάχιστον 0,3HP, στόμιο 3/4', κινητήρα 220V Υποβρύχια αντλία με φλοτερ, αποστράγγιση βρόχινων και ακάθαρτων νερών αποχέτευσης. Ισχύς τουλάχιστον 0,55KW, στόμιο 1 1/4', κινητήρα 220V Κασετίνα 12 o-ring Φ8 μέχρι Φ20,5 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 15 3,00 45,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 15 3,00 45,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 6,60 66,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 11 6,70 73,70 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 20 3,00 60,00 Υ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 10 3,00 30,00 Υ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 1,55 465,00 Υ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ TEM ,56 56,00 Υ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 0,25 75,00 Υ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 0,18 54,00 Υ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΙΛΑ 300 1,00 300,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM ,00 260,00 TEM ,00 240,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 9,50 19,00 43

44 Φλοτερ ορειχάλκινο υπερ-βαρέως τύπου μεγάλης παροχής και μπράτσο με λάμα 3/4'' Φλοτερ ορειχάλκινο υπερ-βαρέως τύπου μεγάλης παροχής και μπράτσο με λάμα 1'' Φούσκα πλαστική Φ120 φλοτερ Φούσκα πλαστική Φ180 φλοτερ Μειωτής πίεσης με ανοξείδωτο εσωτερικό 1/2' Μειωτής πίεσης με ανοξείδωτο εσωτερικό 3/4' Μειωτής πίεσης με ανοξείδωτο εσωτερικό 11/4' Μανόμετρο οπίσθιο 1/4'' 6ΑΤΜ Μανόμετρα κάθετο 1/2'' 6ΑΤΜ Μανόμετρα κάθετο 1/4'' 10ΑΤΜ Μανόμετρα οπίσθιο 1/2'' 10ΑΤΜ Μανόμετρο κάθετο γλυκερίνης 1/4' Φ63 10Bar Θερμομανόμετρο οριζόντιο Φ80 6Bar Θερμομανόμετρο κάθετο Φ80 6Bar ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 9,00 18,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 12,00 24,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 4,00 40,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 6,00 60,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 33,90 67,80 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 55,00 110,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM ,00 108,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 3,50 7,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 3 8,80 26,40 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 3 12,00 36,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 2 17,00 34,00 44

45 Μηχανισμός φλόγιστρου - συσκευή προπανίου (τύπου MAPP GAS) Φιάλη αερίου μιας χρήσεως (τύπου MAP GAS) Ανταλλακτικά φίλτρα νερού νημάτινα FA 10 Λάστιχο ποτίσματος 1/2'' ενισχυμένο Λάστιχο ποτίσματος 3/4'' ενισχυμένο Ταχυσύνδεσμοι λάστιχο ποτίσματος Φελλός καθαρός πάχος 5mm σε φύλλο 90*60cm ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 1 70,00 70,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM ,40 156,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 2,73 27,30 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΡΟ 100 0,40 40,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΡΟ 100 0,80 80,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM. 10 5,00 50,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ TEM , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 45

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ 06/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44115200-1 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ 06/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44115200-1 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 32/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 25/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13038/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13038/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13038/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14080/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14080/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14080/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 6-2-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002133436 2014-06-27

14PROC002133436 2014-06-27 : 698-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 12:31:06 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6/6/2014 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6/6/2014 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανήκει στη Δ/ξη 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα