Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΣ"

Transcript

1 Ἔτος 105ον Σεπτέμβριος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟΣ Ἰησοῦς ἀπέθανε ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Ο σταυρὸς ὑπῆρξε τὸ μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπέτυχε τὴν λύτρωσή μας. Μαζὶ μὲ τοὺς ὅρους «πάθος», «αἷμα», «θάνατος», ὁ ὅρος «σταυρὸς» ἔχει γίνει μία ἀπὸ τὶς λέξεις - κλειδιά, ποὺ συνοψίζουν ὅλο τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας. Ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι πιὰ αἰσχύνη, ἀλλὰ τίτλος τιμῆς πρῶτα γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἔπειτα γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τονίζει ἰδιαιτέρως ὅτι ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι πιὰ μόνο πάθημα, θλίψη, ταπείνωση. Εἶναι δόξα, θρίαμβος, νίκη τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἐχθρῶν του. Γιὰ νὰ περιγράψει τὴ σταύρωση τοῦ Κυρίου, ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς χρησιμοποιεῖ τὴν λέξη «ὕψωση». Ἡ σταύρωση εἶναι γι αὐτὸν ἡ στιγμή, ποὺ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου «ὑψοῦται» ( Ἰωάν. η 28), ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ Κύριος ἀποδεικνύεται ὁ νέος «χαλκοῦς ὄφις», τὸ μέσον, ποὺ ἐπινόησε ἡ θεία ἀγάπη, γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ ζήσει ( Ἰωάν. γ 14) ἡ στιγμή, ποὺ ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου «κρίνεται» καὶ «ἐκβάλλεται ἔξω» (Ἰωάν. ιβ 31). Στὴν διήγηση τοῦ πάθους (κεφ. ιη - ιθ ) ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης παρουσιάζει τὸν Κύριο Ἰησοῦ νὰ συμπεριφέρεται μὲ δύναμη καὶ μεγαλοπρέπεια. Ἡ πορεία πρὸς τὸ σταυρὸ εἶναι περισσότερο βασιλικὸς θρίαμβος παρὰ πορεία μελλοθανάτου. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Ἰησοῦς παραμένει ὁ Κύριος. Ἐκεῖ θεμελιώνει τὴν Ἐκκλησία. Ἀπὸ τὴ νυγεῖσα πλευρά Του ἐξέρχεται τὸ αἷμα τῆς Εὐχαριστίας καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ Βαπτίσματος ( Ἰωάν. ιθ 34), μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ζεῖ καὶ θὰ αὐξάνει ἡ Ἐκκλησία, ὅπως τονίζουν οἱ Πατέρες. Ὅλοι εἰς τὸ ἑξῆς θὰ πρέπει νὰ ἀτενίζουν «ὃν ἐξεκέντησαν» ( Ἰωάν. ιθ 10), διότι ἡ πίστη στὸν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ θὰ εἶναι ἡ μόνη δύναμη ἡ ἱκανὴ νὰ νικᾶ τὸν κόσμο (Α Ἰωάν. ε 4). Ἀλλὰ ὁ σταυρὸς εἶναι τίτλος τιμῆς καὶ γιὰ τὸν Χριστιανό. Ἡ καθημερινὴ ζωή του εἶναι μία διαρκὴς «σταύρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου», ἕνας διαρκὴς ἀγώνας γιὰ νὰ καταλυθεῖ ἡ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ κατακτηθεῖ ἐκείνη ἡ ἐλευθερία, ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στὸν Χριστιανὸ νὰ ζεῖ ὅσο τὸ δυνατὸν στενότερα μὲ τὸν Χριστό. (Ρωμ. ς 6). Ὁ Χριστιανὸς δὲν καλεῖται ἁπλῶς νὰ «σταυρωθεῖ», νὰ σηκώσει τὸν ἀτομικὸ «σταυρό» του, νὰ πεθάνει δηλαδὴ ὡς πρὸς τὸν κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτία, νὰ θυσιάσει τοὺς φυσικοὺς δεσμούς του καὶ νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ προσφέρει καὶ αὐτὴ τὴν ζωή του (Μάρκ. η 34). Καλεῖται προπάντων νὰ ἀκολουθήσει τὸν Κύριό του, νὰ συμμεριστεῖ τὸ πάθος του, νὰ συναποθάνει μαζί του. Διότι μόνον ἐὰν συσταυρωθεῖ καὶ συνταφεῖ μὲ τὸν Χριστό, ἐὰν γίνει «σύμφυτος» (ἕνα φυτὸ) μὲ τὸν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ, θὰ κατορθώσει νὰ νεκρώσει πραγματικὰ τὸν «παλαιὸ ἄνθρωπο», νὰ συζήσει μὲ τὸν Χριστό, νὰ γίνει κλῆμα τῆς Ἀμπέλου, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος (Ἰωάν. ιε 1-17). Αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ στὴ χαρὰ καὶ τὴ δόξα τοῦ Σωτῆρος, ἀρχίζει μὲ τὴ συμμετοχὴ στὰ παθήματά του (Α Πέτρ. δ 13). «Καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι». Ὁ κάθε πιστὸς γνωρίζει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κοινωνὸς τῆς «παρακλήσεως» τοῦ Χριστοῦ, ἂν δὲν γίνεται καὶ κοινωνὸς τῶν «παθημάτων» Του. Τὶς ὅποιες δυσκολίες τὶς θεωρεῖ φυσικές, κανονικές, σχεδὸν ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ εἰσέλθει στὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ζήσει κάπως τὴν ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Τὸ λάθος πολλῶν, ὅταν ἀντιμετωπίζουν θλίψεις καὶ δοκιμασίες, τὴν ἀποτυχία ἢ τὴν ματαίωση στόχων καὶ ἐπιδιώξεων, τὴν ἀπώλεια θέσεων, τότε τὰ βάζουν μὲ τὴ χριστιανικὴ ζωή, ἴσως καὶ μὲ τὸν Θεό. Λησμονοῦν ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ «φανερωθῆ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν, ἐὰν δὲν περιφέρωμεν πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῶ σώματί μας» (Β Κορινθ. δ 10). Ὁ Χριστιανὸς ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωή, εἶναι ζωὴ δυνάμεως ἐν ἀδυναμίᾳ χαρᾶς στὶς θλίψεις, μεγαλείου στὶς ταπεινώσεις. Ὁ σταυρὸς, λοιπόν, τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι κάτι πολὺ οὐσιαστικότερο ἀπὸ μιὰ ἐξωτερικὴ μίμηση. Εἶναι πραγματικὴ συμμετοχὴ στὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐλπίδα καὶ τὸ στήριγμά μας. Ὁ σταυρὸς εἶναι τίτλος τιμῆς γιὰ τὸν Χριστιανό. Ἡ καθημερινὴ ζωή του εἶναι μία διαρκὴς «σταύρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου» γιὰ νὰ καταλυθεῖ ἡ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ κατακτηθεῖ ἐκείνη ἡ ἐλευθερία, ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στὸν Χριστιανὸ νὰ ζεῖ ὅσο τὸ δυνατὸν στενότερα μὲ τὸν Χριστό. Σεπττέμβριος

2 Σεπτέμβριος Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη δὲν μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ πλήρως. Τὸ μαρτυρεῖ ὁ προφητικὸς χαρακτήρας της. Ὅσοι θέλησαν νὰ καθορίσουν ἀκριβεῖς χρονολογίες γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου, συγκεκριμένα πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ καθεστῶτα, πολέμους, σφαγές, λιμοὺς καὶ λοιμοὺς καὶ θεομηνίες καὶ μεγάλες καταστροφὲς καὶ πρόσωπα Ἀντιχρίστων, στὸ τέλος τίποτα δὲν ἀποκάλυψαν ἀπὸ ὅσα ὁ ἴδιος ὁ Εὐαγγελιστὴς μᾶς φανέρωσε. Εἶναι λάθος τοῦ φιλοπερίεργου καὶ ἀνήσυχου ἀναγνώστη νὰ ἀναζητεῖ λεπτομέρειες γιὰ τὶς φάσεις τῆς πνευματικῆς αὐτῆς πάλης σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ μάλιστα στὴ σημερινή. Καὶ μολονότι τὰ γεγονότα τοὺς διαψεύδουν, ἐν τούτοις δὲν συνετίζονται. Τουναντίον σοβαροὶ ἑρμηνευτὲς θεωρήθηκαν ὄχι ἐκεῖνοι, ποὺ ἐπιχείρησαν τὴν ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως ἐξ ἀποκαλύψεως, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἀπέφυγαν τοὺς ἀποκαλυπτικοὺς ἀκροβατισμούς. Αὐτοὶ οἱ δόκιμοι ἑρμηνευταὶ περισσότερο ἐνδιατρίβουν στὰ πνευματικὰ μηνύματα, στὴ διακρίβωση τῶν θρησκευτικῶν καὶ θεολογικῶν νοημάτων καὶ ἀφήνουν ὅλα τὰ ἄλλα στὴ σοφία τοῦ Θεοῦ «τῇ καὶ τοὺς χρόνους ἐπισταμένῃ, καθ οὓς τὰ προφητευθέντα γενήσεται» (Ἀνδρέας Καισαρείας). Ἀλλὰ τὸ θεόπνευστο αὐτὸ βιβλίο, ἂν καὶ εἶναι τὸ μοναδικὸ προφητικὸ βιβλίο τῆς Κ. Διαθήκης, δὲν εἶναι μόνο προφητικό. Εἶναι καὶ ἱστορικό. Γιὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὸ μέλλον εἶναι ἤδη παρὸν καὶ τὸ παρὸν προβαθμίδα καὶ προπαίδεια γιὰ τὸ μέλλον. Διηγεῖται γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας παρόντα, ἀναφέρει ὅμως καὶ παρελθόντα καὶ μέλλοντα. Ὁπωσδήποτε τὸ κέντρο τοῦ βάρους πέφτει στοὺς ἐσχάτους καιρούς. Ἀλλὰ καὶ γι αὐτοὺς ἡ βαρύτητα βρίσκεται στὴ δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἀποκάλυψη ἀποτελεῖ μεγαλοπρεπὴ κατακλείδα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀρχίζει μὲ τὴ Γένεση ποὺ διηγεῖται τὶς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο καὶ προσφέρει τὶς πρῶτες ἐλπίδες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Λυτρωτοῦ. Ἡ Ἀποκάλυψη προσφέρει τὶς τελευταῖες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἀνακαινισθοῦν τὰ πάντα, νὰ ἐκλείψουν τὰ δεινὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ θριαμβεύσουν οἱ δίκαιοι. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Β Μὲ τὸν προφητικὸ καὶ ἱστορικὸ χαρακτήρα τῆς Ἀποκαλύψεως συνδέεται καὶ ὁ ἠθικὸς χαρακτήρας. Καὶ μάλιστα ὁ παραμυθητικός, ὁ παρηγορητικὸς καὶ ἐνισχυτικός. Ἡ προφητεία δὲν εἶναι αὐτοσκοπός. Εἶναι μέσον. Ἡ πίστη, ἡ ἁγιότητα, ἡ σταθερότητα στὴν ἀρετὴ εἶναι ὁ κύριος στόχος. Ἔντονος εἶναι ἀκόμα ὁ θεολογικός, ὁ ὀντολογικὸς καὶ δραματικὸς χαρακτήρας τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀνυπέρβλητη ἡ θεολογικὴ ἀξία της. Μὲ συμβολικὲς εἰκόνες παρουσιάζει τὴν ἐσχατολογικὴ διδασκαλία τῆς Κ. Διαθήκης. Τὴ διδασκαλία δηλαδὴ γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου, τὴ μέλλουσα κρίση καὶ ἀνταπόδοση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ποὺ διακηρύττουμε μὲ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως γιὰ τὸν Κύριό μας: «Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς». Ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου, ἡ προσδοκία τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καὶ ἡ αἰώνια ζωὴ ἀποτελοῦν βασικὲς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Ἡ Ἀποκάλυψη, λοιπόν, ἀποτελεῖ μεγαλοπρεπὴ κατακλείδα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀρχίζει μὲ τὴ Γένεση. Σ αὐτὴν ἐξιστορεῖται ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἱστορίας. Καὶ τελειώνει μὲ τὴν Ἀποκάλυψη, ὅπου παρουσιάζεται ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ κρίση τοῦ κόσμου καὶ ὁ τελικὸς θρίαμβος τῆς πίστεως. Ἡ Γένεση διηγεῖται τὶς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο καὶ προσφέρει τὶς πρῶτες ἐλπίδες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Λυτρωτοῦ. Ἡ Ἀποκάλυψη προσφέρει τὶς τελευταῖες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἀνακαινισθοῦν τὰ πάντα, νὰ ἐκλείψουν τὰ δεινὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ θριαμβεύσουν οἱ δίκαιοι. Νὰ ὁ τελικὸς θρίαμβος: «Ἄκουσα φωνὴ μεγάλη ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ λέει: Νὰ ἡ αἰώνια καὶ ἀληθινὴ σκηνή, ὅπου θὰ κατοικεῖ ὁ Θεὸς μαζὶ μὲ τοὺς δικαίους ἀνθρώπους. Καὶ θὰ κατοικήσει μαζὶ μὲ αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ θὰ εἶναι λαὸς δικός του καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ εἶναι μαζί τους. Καὶ θὰ ἐξαφανίσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὰ μάτια τους κάθε δάκρυ καὶ ὁ θάνατος δὲν θὰ ὑπάρχει πιά, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ θρήνου οὔτε πόνος θὰ ὑπάρχει πιά. Διότι οἱ προηγούμενες θλίψεις καὶ κακοπάθειες πέρασαν πιὰ γιὰ πάντα. Καὶ εἶπε ὁ Θεός... Ἰδοὺ κάνω τὰ πάντα νέα. Ἀνακαινίζω τὰ πάντα» (Ἀποκ. κα 3-5). Λοιπὸν μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς ἡ Ἀποκάλυψη τρομοκρατεῖ ἢ ἐνισχύει καὶ παρηγορεῖ καὶ ἐνθαρρύνει τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ διεξάγουν τὸν πνευματικό τους ἀγώνα μὲ χαρά;

3 Τὸ δράμα τῆς μοναξιᾶς «Ἡ ζωή μου εἶναι ἀνυπόφορη. Συγχωρεῖστε με». Καὶ τὸ σύντομο αὐτὸ μήνυμα, ἀλλὰ καὶ τόσο ἐκφραστικὸ δὲν τὸ ἄφησε κάποιος φτωχός, ἄνεργος, ἄρρωστος, ἀνήμπορος οἰκογενειάρχης. Ὄχι. Τὸ ἄφησε, αὐτοκτονώντας, μιὰ πλούσια σὲ χρῆμα, σὲ ταλέντο, σὲ δόξα, ἀλλὰ φτωχή, πολὺ φτωχὴ σ αὐτὰ ποὺ δίνουν νόημα καὶ περιεχόμενο στὴ ζωή. Πρόκειται γιὰ διάσημη τραγουδίστρια ποὺ βρέθηκε νεκρὴ στὸ σπίτι της στὸ Παρίσι. Ὅπως ἔγραψε ὄχι μόνο ὁ γαλλικός, ἀλλὰ καὶ ὁ διεθνὴς τύπος -πασίγνωστη στὸν καλλιτεχνικὸ κόσμο τῆς ὑφηλίου- αὐτοκτόνησε μὲ βαρβιτουρικὰ ἀφήνοντας τὸ λακωνικὸ αὐτὸ μήνυμα, γιὰ τὴν αἰτία ποὺ τὴν ὁδήγησε στὸ ἀπονενοημένο διάβημα. Ἀφόρητη καὶ ἀνυπόφορη ἡ ζωή της στὰ πενήντα τέσσερα χρόνια της. Ἀλλὰ καὶ πολὺ πρίν, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ στὰ τριάντα τέσσερά της καὶ ἄλλη ἀπόπειρα αὐτοκτονίας. Ἀνυπόφορη ἡ ζωή της μολονότι ἡ δόξα τῆς χαμογελοῦσε σὲ κάθε της βῆμα καὶ οἱ ἐπιτυχίες τὴν κυνηγοῦσαν μέχρι τέλους. Δὲν εἶναι μικρὴ ὑπόθεση νὰ ἔχει στὸ ἐνεργητικό της τριάντα ὁλόκληρα χρόνια πετυχημένης καλλιτεχνικῆς καριέρας μὲ ἑξακόσια τραγούδια σὲ ὀκτὼ γλῶσσες καὶ μὲ 85 ἑκατομμύρια δίσκους. Καὶ μόνο αὐτά; Ὡς ἠθοποιὸς γύρισε ἔντεκα ταινίες καὶ σὲ πολλὲς τῆς ἀναγνώρισαν μοναδικὸ ταλέντο. * * * «Τριάντα ὁλόκληρα χρόνια ἡ φωνή της γοήτευε τὰ πλήθη. Μεσουρανοῦσε στὸ καλλιτεχνικὸ στερέωμα. Δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε. Δὲν τῆς ἔλειπε τίποτε, ἐκτός... Ἀπὸ κάποιον ποὺ νὰ τὴν εἶχε ἀνάγκη. Αὐτὴ ἦταν ἴσως ἡ μοναξιά της». Αὐτὰ εἶπαν οἱ ἄλλοι. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα ἐκφραστικὸ καὶ ἀποκαλυπτικὸ τῆς ζωῆς της, τὸ διατύπωσε ἡ ἴδια ἐπιγραμματικὰ ὕστερα ἀπὸ μιὰ καλλιτεχνική της ἐπιτυχία: «Ἔχω πολὺ καθαρὰ τὴν αἴσθηση, ὅτι ἡ εὐτυχία δὲν παντρεύεται μὲ τὴ δόξα». Τί φοβερό, ἀλήθεια! Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ τὸν ζήλευαν τόσοι καὶ τόσοι, ποὺ ἐκστασιάζονταν τὰ πλήθη ἀπὸ τὴ γοητευτική της φωνή, ποὺ ἡ δόξα τὴ στεφάνωνε σὲ κάθε της βῆμα, νὰ σοῦ λέει, ἀπὸ τὴν προσωπική της πιὰ πείρα, μιὰ τόσο ξεκάθαρη ἀλήθεια: Ἡ εὐτυχία δὲν παντρεύεται μὲ τὴ δόξα. Δὲν συνυπάρχουν. Δὲν κάνουν μαζὶ χωριό. Δὲν συμπορεύονται. Μάλιστα. Ἡ εὐτυχία μὲ τὴ δόξα. Ὅσο κι ἂν φαίνεται παράδοξο ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ψηλαφητὴ ἐμπειρία. Ἡ μιὰ ἀποκλείει τὴν ἄλλη. Ἡ μιὰ δὲν προσφέρει τὴν ἄλλη. Κι ἀλίμονο σ ἐκείνους ποὺ φρονοῦν τὸ ἀντίθετο. Καὶ ἐπιδίδονται σ ἕνα ἀδιάκοπο κυνηγητὸ τῆς δόξας μὲ τὴν προσδοκία τῆς εὐτυχίας. Τὴν δόξα μπορεῖ νὰ τὴν πιάσουν. Νὰ τοὺς σηκώσει στὰ μαγευτικά της φτερά. Ἡ εὐτυχία ὅμως θὰ φεύγει ὅλο καὶ πιὸ μακριά. Θὰ ἀποτελεῖ γι αὐτοὺς ὄνειρο ἀπραγματοποίητο. Αὐτὸ συνέβη καὶ ἐδῶ. Ὅσο γέμιζε ἡ ζωή της ἀπὸ δόξα, τόσο ἄδειαζε ἡ ψυχή της ἀπὸ εὐτυχία. Τὰ ἀνώνυμα πλήθη καὶ οἱ ἐπώνυμοι θαυμαστές της δὲν μποροῦσαν νὰ γεμίσουν τὸ κενὸ τῆς δύστυχης καρδιᾶς της. Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ ἄλλοι τὴν θαύμαζαν καὶ τὴν μακάριζαν ἐκείνη ζοῦσε μιὰ τραγωδία. Τὰ χειροκροτήματα καὶ οἱ ἐπευφημίες ἔσβηναν πολὺ σύντομα. Καὶ ὅταν βρισκόταν μόνη μὲ τὸν ἑαυτό της, τότε ζοῦσε τὸ μεγάλο της δράμα. Τὸ δράμα τῆς μοναξιᾶς. Τὸ δράμα τῆς μοναξιᾶς ἀνάμεσα σὲ τόσους ἀνθρώπους! * * * Αὐτὸ εἶναι τὸ δράμα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας, ποῦ ζεῖ καὶ κινεῖται σ ἕνα πλανήτη, ποὺ ἀριθμεῖ περισσότερους ἀπὸ ἑπτὰ δισεκατομμύρια ἀνθρώπους. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ποὺ δὲν τοῦ λείπουν οἱ συντροφιές, ἡ κοινωνικὴ ζωὴ καὶ ἔχει ἀναγάγει τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις σὲ ἐπιστήμη. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ποὺ ἐπικοινωνεῖ σ ἕνα λεπτὸ μὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, αἰσθάνεται κατ ἐξοχὴν μόνος. Μονότατος! Ἔρημος ἀπὸ ἀνθρώπους. Κάτι ἀκόμα χειρότερο. Ὄχι σπάνια νιώθει ἐχθρικὸ καὶ καταπιεστικὸ τὸν κοινωνικό του περίγυρο, ἀκόμα καὶ τὸ πιὸ κοντινὸ περιβάλλον του. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι χωρὶς συνέπειες. Ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν ψυχοσωματική του ὕπαρξη. Οἱ προσωπικὲς καὶ ἐγκάρδιες σχέσεις, οἱ ἀληθινὰ ἀδελφικὲς δὲν εἶναι λεπτομέρεια γιὰ τὴ ζωή. Ἀποτελοῦν οὐσιαστικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ὁμαλὴ καὶ ἰσορροπημένη ἀνάπτυξή της. Καλύπτουν μιὰ βαθιὰ ψυχικὴ ἀνάγκη. Τὴν ἀνάγκη νὰ νιώσει ὁ ἄνθρωπος τὴν εἰλικρινὴ καὶ ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη. Νὰ ἀγαπήσει καὶ νὰ ἀγαπηθεῖ. Νὰ αἰσθανθεῖ ὅτι δὲν περιβάλλεται ἀπὸ ἀνώνυμα πλήθη, ἀπὸ ἀδιάφορες μάζες, ἀπὸ περιστασιακοὺς θαυμαστές, ἀλλὰ ἀπὸ πιστοὺς φίλους καὶ ἀγαπητοὺς ἀδελφούς. Ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν σταματοῦν στὴ φωνή του, στὸ ταλέντο του, στὴν ὀμορφιά του, στὸν ἐντυπωσιασμό. Προχωροῦν στὴν ψυχή του, τὸν βλέπουν ὡς ἄνθρωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀδελφό. Καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ τοῦ σταθοῦν δίπλα, νὰ τὸν περιβάλλουν μὲ τὴν ἀγάπη τους, μὲ τὴ στοργή τους. Νὰ θυσιαστοῦν γι αὐτόν. Αὐτὸ ἀναζητεῖ ὁ ἄνθρωπος κάθε ἐποχῆς. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ νιώσει ἀσφαλὴς μέσα στὸ σύγχρονο κυκεῶνα τῆς ἀνασφάλειας καὶ ἀβεβαιότητας. Αὐτὸ ἔλειπε ἀπὸ τὴ δύστυχη, μέσα στὴ δόξα της, τραγουδίστρια. Καὶ αὐτὸ τῆς ἔφερνε στὰ χείλη τὴν τραγικὴ ὁμολογία: «Ἡ εὐτυχία δὲν παντρεύεται μὲ τὴ δόξα». Σεπττέμβριος

4 Ἀδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστόν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, Θεός ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι, ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν, οὐκ ἔτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐλθεῖν ἐν λύπῃ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. κβ 2-14 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β Κορ. α 21 - β 4 πρὸς ὑμᾶς. Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω, ἀφ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε, ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. αποστολοσ Σεπτέμβριος ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ «Τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;». Παράδοξη ἡ ὁμολογία αὐτὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ὡς πνευματικὸς ἡγέτης καὶ ποιμένας θὰ ἔπρεπε νὰ λυπᾶται καὶ νὰ συμπάσχει, ὅταν ἐκεῖνοι ἐλυποῦντο καὶ νὰ χαίρεται ὅταν ἐκεῖνοι χαίρονταν. Αὐτὸς διακήρυξε τὸ «χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ 15). Ποιά, ἑπομένως, ἦταν ἡ βαθύτερη αἰτία ποὺ ἡ λύπη τῶν Κορινθίων ἔφερε χαρὰ στὸν Παῦλο; Αὐτὴ ἡ λύπη δὲν προερχόταν ἀπὸ κάποια θλίψη ἢ συμφορά, ἀπὸ ἀσθένεια ἢ θάνατο. Ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς συναίσθήσεώς τους ὅτι εἶχαν ἁμαρτήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἦταν συνέπεια τῆς εἰλικρινοῦς συντριβῆς καὶ μετάνοιας, τῆς καταφυγῆς τους στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ζητήσουν καὶ νὰ λάβουν ἄφεση. Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση νὰ ἀνορθωθοῦν ἀπὸ τὴν πτώση καὶ νὰ προχωρήσουν στὴ διόρθωση, ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν ἐλέγχων ποὺ τοὺς εἶχε ἀπευθύνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Λυπήθηκαν, βέβαια, καὶ πικράθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐλέγχους. Ἀνάνηψαν, ὅμως, μετανόησαν καὶ σώθηκαν. Τὸ κέρδος γι αὐτοὺς ἦταν μεγάλο καὶ ἀνυπολόγιστο. Γι αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει «ποιὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μὲ εὐφραίνει, παρὰ αὐτὸς ποὺ δέχεται τὶς παρατηρήσεις μου, λυπεῖται καὶ μετανοεῖ γιὰ τὰ σφάλματά του καὶ προχωρᾶ σὲ διόρθωση;» ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ; Οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ ἔλεγχοι εἶναι πράγματι πικροὶ καὶ δύσκολο νὰ τοὺς ἀποδεχθεῖ ὁ ἐλεγχόμενος, γιατὶ συχνὰ προκαλοῦν πόνο καὶ λύπη. Χτυποῦν τὸν ἐγωισμό του καὶ τὴν καλή ἐντύπωση ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἑαυτό του. Πρέπει νὰ ἔχει προοδεύσει πολὺ κάποιος γιὰ νὰ κατανοεῖ τὸ πνευματικό του συμφέρον καὶ νὰ δέχεται μὲ ἡρεμία καὶ εὐγνωμοσύνη τοὺς ἐλέγχους. «Ἔλεγχε σοφὸν καὶ ἀγαπήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμὴν καὶ σοφώτερος ἔσται. Γνώριζε δικαίῳ καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι» (Παρ. θ 8, 9). «Ὑπόδειξε τὸ ὀρθό, στὸν συνετό, τὸν μυαλωμένο καὶ αὐτὸς θὰ σὲ ἀγαπήσει. Μὲ τὶς ὑποδείξεις καὶ τὶς παρατηρήσεις σου δίνε στὸν σοφὸ ἀφορμὴ διορθώσεώς του καὶ θὰ γίνει σοφότερος καὶ συνετότερος. Κάνε στὸν δίκαιο γνωστὲς τὶς ἀτέλειες καὶ τὰ σφάλματά του καὶ αὐτὸς ἀκόμη προθυμότερα θὰ δέχεται τὶς συμβουλές σου» Ἀντιθέτως ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι ποὺ δυσφοροῦν, ἀγανακτοῦν καὶ ἐξοργίζονται, ἀπαντοῦν μὲ ὑβριστικὲς καὶ προσβλητικὲς φράσεις καὶ στοὺς πιὸ δίκαιους καὶ ὠφέλιμους γι αὐτοὺς ἐλέγχους. Αὐτοὶ εἶναι ἀνόητοι καὶ ἐγωπαθεῖς. Ὁ ἐγωισμὸς τοὺς τυφλώνει, ὥστε νὰ μὴ βλέπουν καὶ νὰ μή θέλουν τὴν ἀλήθεια προτιμώντας τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἁμαρτία, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι τὸ συμφέρον τους καὶ ἀντιμετωπίζοντας αὐτὸν ποὺ τοὺς ἐλέγχει σὰν ἐχθρό. Παύουν νά τοῦ μιλοῦν. Ἴσως μάλιστα ἐπιδιώξουν σὲ πρώτη εὐκαιρία νὰ τὸν βλάψουν. Γι αὐτὸ καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ συν ιστᾶ «μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε» (Παρ. θ 8). Καὶ ἐμεῖς κάποτε θὰ ἀκούσουμε ἐλέγχους, γιατὶ ἀσφαλῶς, ὡς ἄνθρωποι διαπράττουμε σφάλματα. Σὲ ποιὰ ὅμως τάξη ἀνήκουμε; Στοὺς ἀσύνετους καὶ ἀνόητους, ποὺ δὲν δέχονται τοὺς ἐλέγχους καὶ παραμένουν ἀδιόρθωτοι ἢ στοὺς συνετοὺς καὶ σοφούς; ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ Ἀλλὰ θὰ βρεθοῦμε καὶ μεῖς στὴν ἀνάγκη νὰ κάνουμε παρατηρήσεις καὶ ὑποδείξεις σὲ ἄλλους. Ἐδῶ χρειάζεται προσοχή. Καταρχὰς δὲν πρέπει νὰ ἐπιζητοῦμε ὁπωσδήποτε ἀφορμές, ὥστε νὰ κάνουμε, εὐκαίρως ἀκαίρως, παρατηρήσεις, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀντιπαρερχόμαστε τὰ σφάλματα γιὰ νὰ μὴ λυπήσουμε αὐτὸν ποὺ τὰ διέπραξε. Πρέπει νὰ μᾶς διακρίνει ἀγάπη καὶ σύνεση. Ὁ Κύριος λέει: «Ἐὰν φταίξει σὲ σένα ὁ ἀδελφός σου, πήγαινε καὶ ὑπόδειξέ του τὸ σφάλμα ἰδιαιτέρως. Ἐὰν ἀκούσει τὴν ὑπόδειξή σου καὶ μετανοήσει, κέρδησες τὸν ἀδελφό σου γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ σένα τὸ ἴδιο...» (Ματθ. ιη 15). Ἔπειτα χρειάζονται ὁ κατάλληλος τόπος καὶ χρόνος. «Καιρὸς παντὶ πράγματι». Ὅταν ὁ ἄλλος βρίσκεται σὲ ἔκρηξη ὁργῆς καὶ θυμοῦ καὶ ἐμεῖς τὸν παρατηροῦμε, ὄχι μόνο δὲν θὰ τὸν ὠφελήσουμε ἀλλὰ θὰ τὸν ἐξαγριώσουμε περισσότερο. Δὲν πρέπει νὰ κάνουμε παρατηρήσεις ἐνώπιον τρίτων -παρὰ μόνον σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις- γιὰ νὰ μὴν ἐκθέτουμε τὸν ἐλεγχόμενο στὰ μάτια τῶν ἄλλων. Ὁ ἔλεγχος ποὺ γίνεται ἰδιαιτέρως καὶ μὲ ἀγάπη, ὑπάρχουν ἐλπίδες νὰ φέρει καλά ἀποτελέσματα.

5 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκονται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί ἀμήν». ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἰωάν. γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαλ. στ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ σημαία τῶν Χριστιανῶν. Μέσα ὅμως στὸ χριστιανικὸ πλήρωμα ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ Χριστιανοί, ποὺ ὑποστέλλουν τὴ σημαία τοῦ Σταυροῦ. Ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, ἀρνοῦνται νὰ ἀγωνιστοῦν κάτω ἀπὸ τὴ σημαία Του. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ» ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΙΑ! Οἱ Χριστιανοὶ Γαλάτες ἦταν πρώην εἰδωλολάτρες, «ἐθνικοί». Ὅταν ὅμως ἔγιναν Χριστιανοί, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῶν Ἀποστόλων, δὲν ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ τηροῦν τὴν ἰουδαϊκὴ συνήθεια τῆς περιτομῆς. Μερικοὶ ὅμως ψευδοδιδάσκαλοι ἢ καὶ ἁπλοὶ Χριστιανοί, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ τοὺς Ἰουδαίους, ἀνάγκαζαν τοὺς Χριστιανοὺς Γαλάτες νὰ περιτέμνονται, ὄχι γιατὶ πίστευαν στὴ σημασία τῆς περιτομῆς, ἀλλὰ «μόνο ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται» ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους. Ἄτολμοι καὶ δειλοὶ δὲν κήρυτταν τὸ κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ, ποὺ ἦταν «σκάνδαλον» γιὰ τοὺς Ἰουδαίους, ἀλλὰ ἐκαυχῶντο μαζὶ μ αὐτοὺς γιὰ τὴν τήρηση τοῦ καταργημένου πιὰ ἰουδαϊκοῦ νόμου τῆς περιτομῆς! Φοβερὸ κατάντημα! Μήπως ὅμως τὸ ἴδιο δὲν συμβαίνει καὶ σήμερα; Ὅλοι βέβαια οἱ Χριστιανοὶ ζοῦν μέσα στὴν σύγχρονη κοινωνία, μέσα σ ἕνα κοσμικὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, ὅπου ἐπικρατοῦν ἄλλες συνήθειες, ξένες τελείως πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν χριστιανικὸ τρόπο ζωῆς. Οἱ περισσότεροι βέβαια μένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις αὐτὲς τοῦ κόσμου. Ὑπάρχουν ὅμως μερικοὶ «Χριστιανοί», ποὺ κάνουν κι αὐτοὶ τὸν κοσμικό, ὄχι γιατὶ εἶναι κοσμικοί, ἀλλὰ «μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται». Γιὰ νὰ μὴ χαρακτηριστοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους τάχα καθυστερημένοι καὶ ὀπισθοδρομικοί! Στὶς κοινωνικὲς συναναστροφές, στὰ γραφεῖα, στὰ καταστήματα, στοὺς στρατῶνες καὶ στὰ σχολεῖα θὰ βροῦμε ἀρκετοὺς τέτοιους «Χριστιανούς». Δὲν ἐκδηλώνονται. Δὲν ἀποκαλύπτουν τὶς χριστιανικὲς ἀντιλήψεις τους. Δὲν τολμοῦν νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ κάτι ἄσχημο ποὺ ἀκοῦνε. Κλείνουν τὸ στόμα. Κάνουν ἴσως τὸν ἀδιάφορο ἢ καὶ συμφωνοῦν μὲ ὅσα λέγονται καὶ γίνονται, ὄχι γιατὶ τὰ πιστεύουν, ἀλλὰ «μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται»! Φοβερὸ ἀλήθεια κατάντημα γιὰ Χριστιανούς, γιὰ «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» καὶ «τὸ ἅλας τῆς γῆς»! (Ματθ. ε 13,14). ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΥΧΗΜΑ Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν προχωρεῖ. Μέσα στὴ συγκεχυμένη ἀτμόσφαιρα, ποὺ δημιουργοῦσαν οἱ ψευδοχριστιανοί, προβάλλει τὸ φωτεινὸ προσωπικό του παράδει γμα. Ζοῦσε κι αὐτὸς μέσα στὸ ἴδιο περιβάλλον. Οἱ Ἰουδαῖοι τὸν εἶχαν χαρακτηρίσει ὡς τὸν ὑπ ἀριθμὸν ἕνα ἐχθρό τους. Αὐτὸς ὅμως ἀδιαφορεῖ. Καὶ ἐνῶ οἱ «Χριστιανοί», ἀπὸ ἀνθρωπαρέσκεια καὶ δειλία καυχῶνται γιὰ τὴν περιτομή, ὁ Ἀπόστολος ὑψώνει τὸ ἀνάστημά του καὶ διακηρύττει ποιὸ εἶναι τὸ δικό του καύχημα: «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μοναδικὸ καύχημά του! Καυχῶνται γύρω μας οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὰ σπίτια τους, τὰ χρήματά τους, τὰ αὐτοκίνητά τους, τὴν καταγωγή τους, τὶς ἁμαρτωλὲς ἀπολαύσεις τους... Ἀς μὴν ἐντυπωσιαζόμαστε. Ὅλα αὐτὰ εἶναι κούφια πράγματα. Χωρὶς βαθύτερο νόημα καὶ οὐσιαστικὴ ἀξία. Νὰ μιλήσουμε καὶ μεῖς. Νὰ ὑψώσουμε τὸ ἀνάστημά μας καὶ νὰ διακυρήξουμε μὲ τὰ λόγια καὶ τὴ ζωή μας, ποιὸ εἶναι τὸ ἀληθινὸ καύχημα γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ δείξουμε τὴν ἁγνή μας καρδιά, ποὺ τὴν καθάρισε τὸ αἷμα τοῦ Ἐσταυρωμένου. Νὰ διηγηθοῦμε, πῶς ἤμασταν προηγουμένως, πῶς ζούσαμε καὶ πῶς μᾶς μεταμόρφωσε ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Νὰ μιλήσουμε σὲ γνωστοὺς καὶ ξένους γιὰ τὸ μεγάλο μας καύχημα, γιὰ τὰ παιδιά μας, ποὺ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ ἀγωνίζονται «τὸν καλὸν ἀγῶνα» καὶ νικοῦν τὴ χυδαιότητα καὶ τὴ διαφθορὰ ποὺ τὰ περικυκλώνει. Νὰ δείξουμε μὲ τὴ ζωντανὴ κοινωνική μας δράση, ποὺ τὴν κάνουμε κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ Ἐσταυρωμένου, ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀληθινὸ καύχημα γιὰ κάθε Χριστιανὸ τῆς ἐποχῆς μας. Τὴ στιγμὴ ποὺ ἄλλοι βυθισμένοι στὴ ματαιότητα καὶ τὴν ἀνθρωπαρέσκεια, καυχῶνται γιὰ τὰ «σκύβαλα» τῆς ζωῆς, ἐμεῖς ὡς Χριστιανοί, νὰ ὑψώσουμε τὴ σημαία μας, τὸ καύχημά μας, τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ζωντανὸ μήνυμά του μέσα στὴ ζωή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλάει καὶ γιὰ τὴν «καινὴ κτίση», τὴ νέα δημιουργία, ποὺ ἀπεργάζεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο. Ἡ καινὴ κτίση ὅμως, δὲν μπορεῖ νὰ ἐγκατασταθεῖ καὶ νὰ ἐπεκταθεῖ στὸν κόσμο μας μὲ φοβισμένους καὶ δειλοὺς «Χριστιανούς». Ἡ καινὴ κτίση θέλει ἀγωνιστὲς θαρραλέους, μὲ καύχηση ἐν Χριστῷ, μὲ τὸ κεφάλι ψηλά. Καὶ ὅσοι θὰ σχηματίζουν τὴν ἀγωνιστικὴ παράταξη τῆς καινῆς κτίσεως καὶ θὰ βαδίζουν καὶ θὰ μάχονται κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ Σταυροῦ, «εἰρήνη ἐπ αὐτοὺς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ». αποστολοσ Σεπττέμβριος

6 ΔΙΑΛΟΓΟΣ μὲ τοὺς ἀναγνῶστες μας Σεπτέμβριος Εἰδωλολατρικὸς πολιτισμὸς «Μιλᾶτε συχνὰ γιὰ ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό. Μὰ ὁ Χριστιανισμὸς ἦλθε νὰ καταργήσει τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶχε δημιουργήσει ἡ ἀρχαιότητα, γιατὶ τὰ θεωροῦσε εἰδωλολατρικά...» Λάθος. Ὅ,τι καλὸ καὶ ὑγιὲς ἀνέπτυξε ὁ ἀρχαῖος κόσμος, ὁ Χριστιανισμὸς τὸ ἀξιοποίησε στὸν πιὸ μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Μ. Βασιλείου ποὺ κάνει ἰδιαίτερο λόγο γιὰ τὸ πῶς μποροῦμε νὰ ὠφελούμεθα ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ σοφία. Βεβαίως κατάργησε πολλὰ ὁ Χριστιανισμὸς ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κόσμο. Καὶ ἀλίμονο ἂν δὲν τὰ καταργοῦσε. Τί ἤθελαν; Νὰ μὴ χτυπήσει τὸ δουλεμπόριο, τὴν ἀνεξέλεγκτη βία, τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς ἀξίας ἄνθρωπος; Μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε -καὶ δὲν ἦταν μεμονωμένο γεγονός- ἕναν αὐτοκράτορα σὰν τὸν Αὔγουστο, ποὺ ἀναλαμβάνει τὴν ἐξουσία καὶ προσφέρει σπονδὴ στὸν θρόνο του τὸ αἷμα τῶν ἀντιπάλων του; Σπονδὴ ἰσοδύναμη μὲ χείμαρρο ποὺ παρασύρει ἕναν Κικέρωνα, τριακόσιους συγκλητικούς, διακόσιους ἀνώτερους ἀξιωματούχους καὶ ἄλλους, χωρὶς νὰ δώσει λογαριασμὸ σὲ κανένα. Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς πὼς ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ μετρημένους αὐτοκράτορες. Μιὰ μεθυσμένη ἀπὸ αἷμα Αὐτοκρατορία ποὺ παραφρονεῖ καὶ καταδικάζει σὲ θάνατο ἐννιάχρονα παιδάκια καὶ δίχρονο κοριτσάκι μὲ τὴν κατηγορία τοῦ ἐγκλήματος τῆς συνωμοσίας! Καὶ ἔρχεται ὁ Χριστιανισμὸς νὰ καταργήσει τέτοιες «πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις». Καὶ ὑψώνει φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ στιγματίζει, ἀντὶ νὰ χειροκροτεῖ, τέτοια ἐγκλήματα, ὅπως τὸ ἀπαιτοῦσε ἡ ἐποχή. Καὶ ἀντιμετωπίζει μὲ γενναιότητα ἕναν αἱμοσταγῆ αὐτοκράτορα, τὸν Καλιγούλα, ποὺ μιὰ ἦταν ἡ βασανιστική του λύπη: Τὸ ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη δὲν εἶχε ἕνα μόνο κεφάλι, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ τῆς τὸ κόψει μὲ ἕνα μονάχα χτύπημα. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο φυσικὸ ἦταν γιὰ ἕνα τέτοιο ἀνθρωπόμορφο θηρίο νὰ θέλει γιὰ ψυχαγωγία του νὰ βλέπει τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες ἀνθρώπινα θύματα τὸ χρόνο νὰ σπαράσσονται μέσα στὰ δόντια τῶν θηρίων ἢ νὰ αἱματοκυλίονται κάτω ἀπὸ τὸ ξίφος τῶν μονομάχων. «Εἰς μίαν μόνον ἡμέραν κατὰ τὰς ἐπιδείξεις, τὰς ὁποίας ἔδωσεν ὁ Καῖσαρ, μετέσχον μονομάχοι, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐφονεύθησαν. Ὁ Σύλλας παρουσίασε μίαν θηριομαχίαν μὲ 100 λέοντας, ὁ δὲ Πομπήιος μὲ 600. Θηρία ἐμάχον το κατὰ ἀνθρώπων, ἄνθρωποι ἐναντίον ἄλλων ἀνθρώπων καὶ οἱ πολυάριθμοι θεαταὶ ἀνέμενον νὰ ἀπολαύσουν τὸ θέαμα τοῦ θανάτου» (W. Durant: Παγκόσμιος Ἱστορία Πολιτισμοῦ Τόμος Γ ). Τί ὡραῖος, ἀλήθεια, πολιτισμός! Καὶ αὐτὸν ἦλθε νὰ καταργήσει ὁ Χριστιανισμός. Μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε στὴ Ρώμη δυὸ χιλιάδες ἰδιοκτῆτες νὰ διαχειρίζονται καὶ νὰ ἐμπορεύονται σὰν ζῶα ἕνα ἑκατομμύριο δούλους; Τὸ ἔτος 10 δημοσιεύθηκε ὁ νόμος τῶν ἀντιποίνων ποὺ ὅριζε, γιὰ τὴν ἀπειθαρχία ἑνὸς δούλου, νὰ μπορεῖ ὁ κύριός του νὰ σταυρώνει ὅλους τοὺς συνδούλους του. Τὸ νόμο αὐτὸ δὲν ἄργησε νὰ τὸν ἐφαρμόσει ὁ διοικητὴς τῆς Ρώμης Πεδάνιος Σεκοῦνδος, σταυρώνοντας 400 ὣς 500 δούλους του. Καὶ ὕστερα τὰ ἀνώνυμα πλήθη τῶν καταδίκων ποὺ προχωροῦσαν μὲ τὸν πόνο καὶ τὴν ἀπελπισία στὴν καρδιὰ καὶ ἦταν ὑποχρεωμένα νὰ παίζουν, ἐκεῖ μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Καίσαρα, τὴν τραγωδία τῆς ζωῆς τους: Χαῖρε, Καῖσαρ, οἱ μελλοθάνατοι σὲ χαιρετοῦν! Κοινωνίες ὅμως ποὺ ἀνέχονται τέτοιες κραυγὲς παύουν νὰ εἶναι κοινωνίες ἀνθρώπων. Δὲν εἶναι κἂν ἀγέλες θηρίων. Τέτοιες θηριωδίες δὲν τὶς ἀπαιτοῦν οὔτε οἱ νόμοι τῆς ζούγκλας. Καὶ δὲν συνέβαιναν αὐτὰ μονάχα στὰ πλήθη ποὺ δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιδράσουν. Τὰ ἴδια ἴσχυαν καὶ γιὰ τὴ δουλοπρεπῆ ἀριστοκρατία. Ἕνας πατρίκιος προσκαλεῖται στὸ αὐτοκρατορικὸ συμπόσιο μὲ τὴ γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του. Καὶ ἐκεῖ, μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων, ὁ ἀνεξέλεγκτος καίσαρας τοῦ ἁρπάζει τὴ γυναῖκα καὶ τὴν κόρη του. Καὶ ἐκεῖνος δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διαμαρτυρηθεῖ. Νὰ διαμαρτυρηθεῖ; Πρέπει νὰ δεχθεῖ εὐχαρίστως τὸν ἐξευτελισμὸ καὶ νὰ χαμογελάσει στὸν ἡγεμόνα του γιὰ τήν «τιμή»-ἀτιμία ποὺ τοῦ ἔκανε! «Ὦ ἄνθρωποι, πρόθυμοι γιὰ τὴ σκλαβιά», ἔγραφε ἀηδιασμένος ὁ Τιβέριος. Αὐτὸς ὁ ἀρνητὴς Ρενὰν ἀναγκάζεται νὰ ὁμολογήσει: «Ἡ γυναῖκα δὲν εἶχε ποτὲ μιὰ προσωπικὴ ἠθικὴ παρὰ μονάχα μέσα στὸν Χριστιανισμό». Καὶ ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ποιὰ κατάσταση βρῆκε ὁ Χριστιανισμὸς τὸν Ἑλληνισμό. Ὅταν ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του ὁ Χριστιανισμός, ὁ ἀρχαῖος πολιτισμὸς βρισκόταν σὲ παρακμή. Ὁ χρυσοῦς αἰώνας τοῦ Περικλῆ εἶχε πεθάνει πρὸ πολλοῦ. Τὸ πνευματικὸ μήνυμα τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Εὐριπίδη, τοῦ Σοφοκλῆ εἶχε ἐκλείψει. Οἱ Σοφιστὲς τοῦ πρώτου αἰώνα δὲν ἦταν οἱ φιλόσοφοι τῆς χρυσῆς ἐποχῆς. Ἡ σοφιστικὴ αὐτή «οὐδὲν ἄλλο ἦτο ἢ τελειοποίησις τῆς ἀρχαίας, περὶ πᾶσαν μὲν ἀγυρτείαν, ἐξαιρέτως δὲ περὶ τὴν φλυαρίαν... ἢ μᾶλλον ἄσκοπος τοῦ λόγου ἐνάσκησις ἀφ ὅσας ἀναφέρει ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος», ὅπως γράφει ὁ ἱστορικὸς Παπαρρηγόπουλος. «Ὁ Χριστιανισμὸς βρῆκε Ελλάδα δούλη καὶ Ἕλληνες δούλους καὶ μάλιστα δούλους ὄχι τόσο λόγω πολεμικῶν ἀτυχημάτων, ὅσο λόγω ἐσωτερικοῦ μαρασμοῦ, πνευματικῆς λιποθυμίας» («Διακήρυξις» Χ.Ε.Ε).

7 Σταυρὸς καὶ θυσία Ὑπάρχουν μερικὰ περιστατικὰ συγκλονιστικά, γεμάτα ψυχικὴ ἀνωτερότητα, ποὺ δὲν χάνουν ποτὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους. Δείχνουν τὸ ἀνθρώπινο μεγαλεῖο σ ὅλη τὴν ἀστραφτερή του ὀμορφιά. Ἐμποδίζουν τὴν ἐξαχρείωση, τὴν ὑλιστικοποίηση τῆς κοινωνίας μας. Μᾶς καλοῦν σὲ μιὰ ζωὴ πάνω ἀπὸ τὰ μέτρα τοῦ ἀτομισμοῦ, τοῦ συμφεροντολογισμοῦ, στὶς φωτεινὲς κορυφὲς τῆς ἀγάπης, τῆς αὐταπαρνήσεως, τῆς θυσίας. Ἕνα παιδάκι 6 ἐτῶν, ποὺ δὲν ἤξερε μπάνιο ἔπεσε στὴ θάλασσα τοῦ Ν. Μαρμαρᾶ Χαλκιδικῆς. Βέβαιος ὁ κίνδυνος νὰ πνιγεῖ. Σὰν τρελὸς ὁ πατέρας του ρίχνεται στὴ θάλασσα γιὰ νὰ τὸ σώσει, χωρὶς ὅμως καὶ αὐτὸς νὰ ξέρει κολύμβηση. Δυὸ ἄνθρωποι τώρα κινδυνεύουν νὰ πνιγοῦν. Στὴ δραματικὴ αὐτὴ στιγμὴ ἕνας μαθητὴς Λυκείου, χωρὶς κανένα δισταγμὸ καὶ χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὸν κίνδυνο, πέφτει καὶ αὐτὸς στὴ θάλασσα γιὰ νὰ τοὺς σώσει. Μὲ ὑπεράνθρωπη προσπάθεια τοὺς πλησιάζει καὶ σώζει ἀπὸ βέβαιο πνιγμὸ καὶ τοὺς δύο. * * * Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ μοναδικό. Ἡ αὐταπάρνηση καὶ ἡ θυσία ἐξακολουθεῖ, ὅπως στὸ παρελθὸν ἔτσι καὶ σήμερα, νὰ ζεσταίνει τὶς καρδιὲς πολλῶν καὶ νὰ τὶς παρακινεῖ σὲ πράξεις μεγαλειώδεις. Πράξεις ποὺ ἔχουν γιὰ σύμβολό τους τὸ πνεῦμα τῆς μοναδικῆς θυσίας, ποὺ πήγασε ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ. Ἰδιαίτερα οἱ ἡμέρες αὐτές,τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, φέρνουν στὴ σκέψη μας τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς σταυρικῆς θυσίας. Τῆς πιὸ μεγάλης θυσίας ποὺ γνώρισε ποτὲ ὁ κόσμος. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ θυσία ἀνέβλυσε ὁ ποταμὸς τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ποὺ ποτίζει τὴν ἔρημο τῆς κοινωνίας καὶ τὴν γεμίζει μὲ τὰ ἄνθη τῆς ἀρετῆς. Σ αὐτὸ τὸ μεγάλο δίδαγμα τῆς θυσίας, ποὺ βροντοφωνεῖ ὁ Σταυρὸς τοῦ Λυτρωτή, ἀξίζει νὰ στρέψουμε τὴν προσοχή μας. Θυσία! Κανένα μεγάλο ἔργο δὲν ἔγινε χωρὶς νὰ προηγηθεῖ θυσία. Ὅλα τὰ μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς ἀνθρωπότητας ἔχουν τὴν γενεσιουργὸ αἰτία τους στὴ θυσία. Ὅ,τι τιμᾶ καὶ ἐξυψώνει τὸν ἄνθρωπο, στὴ θυσία θὰ τὸ ἀναζητήσουμε. Τὸ αἷμα τῆς θυσίας πότισε καὶ γιγάντωσε τὰ εὐσκιόφυλλα καὶ πολύκαρπα δένδρα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας. Αὐτὸ τροφοδότησε τοὺς ἥρωες, τοὺς μάρτυρες, τοὺς ἀγωνιστές, ποὺ δὲν δίστασαν νὰ θυσιαστοῦν στὸν ἱερὸ βωμὸ τοῦ καθήκοντος. Ὅλη ἐκείνη ἡ τιμημένη χορεία τῶν μαρτύρων, ποὺ μὲ τὸν ἡρωικὸ θάνατό τους φώτισαν τὸν πολιτισμὸ περισσότερο ἀπὸ τὶς θεωρίες τῶν φιλοσόφων καὶ παρουσίασαν μὲ τὸ γενναῖο παράδειγμά τους τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀρετῆς, ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ ἐμπνεύστηκαν; Νὰ ἔλθουμε στὸ μεγάλο κεφάλαιο ἡρωισμῶν τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ποὺ δείχνει ὅτι ἡ ἐποχή μας δὲν ζουγκλοποιήθηκε ἀκόμη, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ διαθέτει ὀμορφιὰ ψυχῆς; Τί μεγαλεῖο κρύβει ἐκείνη ἡ θυσία τῆς μητέρας, ποὺ ἀγρυπνᾶ πλάι στὸ ἄρρωστο παιδί της! Ἡ μητέρα ποὺ θυσιάζει πολλὲς φορὲς καὶ ὑγεία καὶ ὀμορφιὰ καὶ ἀνέσεις καὶ λιώνει σὰν λαμπάδα στὸν βωμὸ τοῦ χρέους, γιὰ νὰ διαπλάσει τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ της. Καὶ ὁ πατέρας, ποὺ χύνει ἱδρώτα καὶ αἷμα καὶ μοχθεῖ ἀδιάκοπα γιὰ τὴν οἰκογένειά του, λησμονώντας τὸν ἑαυτό του, ἀπὸ ποῦ ἐμπνέεται; Τὴν ἴδια θυσία δὲν ἀντικρύζουμε καὶ στὴν εὐγενικὴ μορφὴ τῆς χριστιανῆς ἀδελφῆς νοσοκόμου, ποὺ σκύβει μὲ μοναδικὴ αὐταπάρνηση, μὲ κίνδυνο συχνὰ καὶ τῆς ζωῆς της, πάνω στὸν ἄρρωστο; Τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας δὲν ὑπῆρξε ξένο καὶ στοὺς ἐργάτες τῆς ἐπιστήμης, ποὺ τὴν ὑπηρέτησαν μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐταπάρνηση. Πόσοι τέτοιοι ἄγνωστοι στοὺς πολλοὺς, ἥρωες και συγχρόνως μεγάλοι εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητος! Δὲν εἶναι λίγα τὰ ἐθελούσια θύματα τῆς ἐπιστήμης. Γίγαντες τοὺ πνεύματος, ποὺ δαπάνησαν τὴ ζωή τους ὁλόκληρη κλεισμένοι στοὺς τοίχους τῶν ἐργαστηρίων μὲ τὴ σκέψη τοῦ πάσχοντος στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδιά τους. Μεγάλα πνευματικὰ ἀναστήματα, ποὺ ἄφησαν τὴν τελευταία τους ἀναπνοὴ σκυμμένοι στὴν ἐπίμονη καὶ ἐπίπονη ἐργασία τοῦ σπουδαστηρίου ἢ τῶν πειραματικῶν ἐργαστηρίων. Καὶ σήμερα, περισσότερο ἴσως ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχή, χρειάζεται ἡ κοινωνία μας γιὰ νὰ ὀρθοποδήσει ἀνθρώπους αὐταπαρνήσεως καὶ θυσίας. Ἐθελόθυτα θύματα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀγάπης. Ἀνθρώπους ποὺ θὰ «ἀπολέσουν τὴν ζωή τους», θὰ τὴν προσφέρουν θυσία γιὰ τὶς αἰώνιες ἀξίες. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἀφανάτιστους ἰδεολόγους, ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστές, ποὺ θὰ μοχθήσουν μέχρις αἵματος γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου. Ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν θὰ «δώσουν ὕπνο στοὺς ὀφθαλμούς τους καὶ στὰ βλέφαρά τους νυστα γμό», ἄν δὲν γίνουν πραγματικότητα οἱ εὐγενικοὶ πόθοι, ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι μονάχα τὸ αἰώνιο σύμβολο τῆς θυσίας. Εἶναι ἡ ἔμπνευση καὶ ἡ δύναμη γιὰ ἀσύλληπτους ἡρωισμοὺς καὶ μεγαλόπνοα ἔργα. Σταυρός-Θυσία. Εἶναι ὁ φωτεινὸς φάρος, ποὺ λούζει στὸ φῶς τὴ ζωή μας, τὴν Ιστορία, τὸν πολιτισμό. Γιατὶ τὸν πολιτισμὸ δὲν τὸν φωτίζει μόνο ὁ ἠλεκτρισμός, ἀλλὰ προπάντων οἱ ἀκτινοβόλες ἐκεῖνες μορφές, ποὺ ἔλιωσαν σὰν λαμπάδες στὸν ὑψηλὸ βωμὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς αὐταπάρνησης. Σεπττέμβριος

8 Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Μάρκ. η 34 - θ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαλ. β ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙΣ; «Ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» αποστολοσ Σεπτέμβριος Πολλοὶ ἄνθρωποι στὴν ἐποχή μας δὲν ἔχουν ξεκαθαρισμένες ἀντιλήψεις, σταθερὲς ἀρχές. Μετακινοῦνται συνεχῶς. Ἡ ζωή τους εἶναι ἕνα συνεχὲς «πήγαινε - ἔλα» μεταξὺ Χριστοῦ καὶ κόσμου. Σήμερα ζοῦν σὰν Χριστιανοὶ καὶ αὔριο ἐμφανίζονται τελείως κοσμικοὶ ἄνθρωποι. Δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβεις ποῦ ἀνήκουν. Στὸν Χριστὸ ἢ στὸν κόσμο; Πιστεύουν ἢ ὄχι; Ἐδῶ ἀκριβῶς χρειάζεται ὁπωσδήποτε ἕνα ξεκαθάρισμα. Σ αὐτὸ μᾶς βοηθεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μὲ τὰ ὅσα γράφει στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή. ΟΧΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ! Οἱ πρῶτοι ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανοὶ δὲν εἶχαν ξεκαθαρίσει ἀκόμη τὸ ζήτημα, ἐὰν ἔπρεπε νὰ τηροῦν ἢ ὄχι τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο. Γι αὐτὸ πότε τὸν τηροῦσαν καὶ πότε ὄχι. Ἔτσι δὲν μποροῦσε νὰ διακρίνει κανεὶς εὔκολα, ἐὰν ἦταν Χριστιανοὶ ἢ Ἰουδαῖοι. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα. Διακηρύττει, ὅτι ἐφ ὅσον γνωρίζουμε καλά, «ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου», ἀλλὰ μόνον «διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» δὲν ἐπιτρέπονται ὑπαναχωρήσεις. Διαφορετικὰ ὁ Χριστιανὸς παρουσιάζεται ἀντιφατικός. Κτίζει ξανὰ αὐτὰ ποὺ γκρέμισε. Δέχεται δηλαδὴ ξανὰ τὸν ἰουδαϊκὸ Νόμο, ἐνῶ ἔχει πιστεύσει ὅτι μόνον ὁ Χριστὸς σώζει! Ἡ φωνὴ τοῦ Ἀποστόλου φθάνει μέχρι τὴν ἐποχή μας. Ὄχι ὑπαναχωρήσεις! Οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ ἀποκτήσουν σταθερὲς ἀντιλήψεις. Καλοῦνται νὰ διαλέξουν ἀποφασιστικὰ τὸν χριστιανικὸ τρόπο ζωῆς. Κάθε ἄλλη στάση τοὺς παρουσιάζει ἀντιφατικοὺς καὶ μὴ ἰσορροπημένους. Γίναμε Χριστιανοί; Ἀς μὴ ξαναγυρίζουμε στὰ παλαιά. Μὴ κτίζουμε ξανὰ τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γκρεμίσαμε μὲ τὴν εἰλικρινή μας μετάνοια. Ἐφ ὅσον ἀρχίσαμε νὰ ζοῦμε τὴ χριστιανικὴ ζωή, γιατί νὰ ἐπιστρέφουμε ξανὰ στὴν κοσμικὴ ζωή; Ἐφ ὅσον πήραμε τὴν ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς παλαιὲς κακές μας συνήθειες γιατί νὰ γυρίζουμε ξανὰ στὰ ἴδια; Γιατί αὐτὴ ἡ ἀσυνέπεια; Γιατί αὐτὲς οἱ ὑπαναχωρήσεις; Ὡς ἄνθρωποι βέβαια παρουσιάζουμε ἀδυναμίες καὶ πτώσεις. Δὲν πρόκειται ὅμως γι αὐτό. Πρόκειται γιὰ τὴ συνειδητὴ ἐγκατάλειψη τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς κοσμικὲς καὶ ἁμαρτωλὲς συνήθειες. Γιὰ κάτι δηλαδὴ φοβερὸ καὶ ἀπαίσιο, ὅπως χαρακτηριστικὰ τὸ τονίζει ὁ ἀπόστολος Πέτρος (Α Πέτρ. β 20). Ο ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Τί ἦταν ἐκεῖνο, ποὺ ἔκανε τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ ἀνήκει ὁλοκληρωτικὰ στὸ στρατόπεδο τοῦ Χριστοῦ; Ὁ δεσμὸς τῆς ἀγάπης! Ἔνιωθε στενὰ ἑνωμένο τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν Κύριο. Ἐκεῖνος, τὸν εἶχε ἀγαπήσει τόσο πολύ, ὥστε καὶ τὸν ἑαυτό Του θυσίασε «ὑπὲρ αὐτοῦ»! Καὶ ὁ Παῦλος μὲ τὴ σειρά του εἶχε τόσο πολὺ ἀγαπήσει τὸν σωτήρα καὶ λυτρωτή του, ὥστε νὰ λέει αὐτὸν τὸν καταπληκτικὸ λόγο: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»! Μὲ τοὺς πανίσχυρους δεσμοὺς τῆς μεγάλης καὶ ἀμοιβαίας ἀγάπης ἔδεσε ὁ Ἀπόστολος τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν Χριστὸ καὶ δὲν μπόρεσε κανεὶς πιὰ νὰ τὸν χωρίσει ἀπ αὐτόν. Ἐὰν θέλουμε νὰ μὴ κάνουμε ὑπαναχωρήσεις καὶ νὰ μένουμε ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα στὴν ἁγία παράταξη τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχει ἕνας ἀποτελεσματικὸς τρόπος. Νὰ σκεπτόμαστε ὅτι ἤμαστε δεσμευμένοι μὲ τὸν Χριστὸ μὲ τὸν ἀκατάλυτο δεσμὸ τῆς ἀγάπης Του. Ὁ σύζυγος καὶ ἡ σύζυγος, ποὺ συναισθάνονται τὸν ἱερὸ δεσμὸ τοῦ γάμου τους, μένουν ἰσόβια πιστοὶ καὶ ἑνωμένοι. Ἀλλὰ ἂς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νυμφίος τῆς ψυχῆς μας. Ἡ ψυχή μας εἶναι νύμφη Του. Τὴν ἐξαγόρασε μὲ τὸ τίμιο Αἷμα Του. Μὴ λησμονοῦμε ἀκόμη, ὅτι καὶ ἐμεῖς τὴν ὥρα τοῦ βαπτίσματος δώσαμε πολλὲς ὑποσχέσεις, ὅτι θὰ ἀνήκουμε ὁλοκληρωτικὰ στὸν Χριστό! Ὅταν, λοιπόν, νιώθουμε ὅτι ἤμαστε δεμένοι μὲ τὸν Χριστὸ μὲ τὸν ἅγιο δεσμὸ τῆς ἀγάπης Του, εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ τὸν ἀποχωρισθοῦμε, νὰ τὸν ἐγκαταλείψουμε. Καμιὰ δυσκολία καὶ κανένας πειρασμὸς δὲν μπορεῖ νὰ καταλύσει τὴ μυστικὴ ἕνωση τῆς ψυχῆς μας μὲ τὸν Χριστό. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔνιωθε καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ γεμάτος καύχηση καὶ χαρὰ ἔγραφε πρὸς τοὺς Ρωμαίους: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;... πέπεισμαι ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή... δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ» (Ρωμ. η 35, 38-39). Ὁ ἀγώνας, μεταξὺ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Σατανᾶ συνεχίζεται καὶ στὴν ἐποχή μας σὲ ὅλη του τὴν ἔνταση. Τὰ δυὸ στρατόπεδα συγκρούονται καθημερινά. Στὶς κρίσιμες στιγμὲς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μένει κανεὶς οὐδέτερος, ἢ ἀκόμη χειρότερα, ν ἀλλάζει παρατάξεις. Χρειάζεται μιὰ ὁριστικὴ τοποθέτηση. Ἐφ ὅσον δώσαμε ὑπόσχεση ὅτι θὰ ἀνήκουμε στὸ στρατόπεδο τοῦ Ἰησοῦ δὲν ἐπιτρέπονται ὑπαναχωρήσεις. Ἐφ ὅσον παραδώσαμε τὴν καρδιά μας στὸν Χριστό, δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ξαναπάρουμε πίσω. Κάθε ἄλλη σκέψη εἶναι λιποταξία, εἶναι προδοσία. Καλούμεθα νὰ μείνουμε πιστοὶ καὶ ἀγωνιζόμενοι στὸ στρατὸ τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέλους.

9 Ἀδελφοί, ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι Τὸ σῶμα στὴν ἐποχή μας ἔχει γίνει ἕνα σύγχρονο εἴδωλο, στὸ ὁποῖο πολλοὶ ἄνθρωποι προσφέρουν τὴν λατρεία τους. Ἡ θεοποίηση καὶ ἡ λατρεία τοῦ σώματος ὁδηγεῖ στὶς διάφορες «μανίες» τῆς ἐποχῆς μας, ὅπου ἡ δύναμη καὶ ἡ ὡραιότητα τοῦ σώματος θεωροῦνται οἱ ὕψιστες ἀξίες στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἴδια ἀκόμη νοοτροπία ὁδηγεῖ ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων σὲ μιὰ ζωὴ ἄσωτη καὶ διεφθαρμένη, ὅπου πλέον ὁ ἄνθρωπος χάνει κάθε ἀνθρώπινο χαρακτηριστικὸ καὶ γίνεται «σάρξ». Μέσα στὴ σύγχρονη αὐτὴ εἰδωλολατρία τοῦ σώματος ἀκούγεται σὰν διαμαρτυρία, ἀλλὰ καὶ ὡς φωνὴ καθοδηγητική, τὸ σύνθημα τοῦ Ἀποστόλου: «Ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος». Ἂς προσέξουμε δύο πλευρὲς τοῦ μηνύματος αὐτοῦ: Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ Μὲ πόσο σεβασμὸ καὶ ἱερὸ δέος ἀντιμετωπίζουμε τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ! Ἕνα μεγαλοπρεπὴ ναό, ἀλλὰ καὶ ἕνα ταπεινὸ καὶ φτωχὸ ἐξωκκλήσι. Ἕναν ἀκέραιο ναό, ἀλλὰ καὶ ἕναν γκρεμισμένο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔχουν περισωθεῖ μόνο μερικὰ ἐρείπια. Σεβόμαστε ἰδιαίτερα τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν τόπο ὅπου σκηνώνει ἡ δόξα του. Μὲ παρόμοιο σεβασμὸ ὀφείλουμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ναὸ αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ σῶμα μας, τὸ σῶμα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, εἶναι κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ, μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος. Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὸ δήλωσε: «Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω». Ὑπάρχουν βέβαια πολλοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει κάθε συναίσθηση τῆς ἱερότητας τοῦ σώματός τους. Ἡ ἁμαρτία ἐδῶ ἔχει μεταβάλλει τὸν ναὸ τοῦ σώματος σὲ ἐρείπια... Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ζεῖ μιὰ σαρκικὴ καὶ ἁμαρτωλὴ ζωή, ἦταν κάποτε ναὸς τοῦ Θεοῦ. Κάποτε ἐδῶ κατοικοῦσε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Τώρα βέβαια δὲν κατοικεῖ. Ἔχει φύγει. Διότι «οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γένεσ. στ 3), λέει ὁ Θεός. Ποιὸς ξέρει ὅμως! Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ «ἐπιφέρεται» ἴσως ἐπάνω ἀπὸ τὰ ἐρείπια αὐτά, γιὰ νὰ ἀναστηλώσει τὸν ναό του, ὅταν ἔλθει ἡ κατάλληλη στιγμή! Τὸ σῶμα, ποὺ εἶναι καχεκτικὸ καὶ δύσμορφο, τὸ σῶμα, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ἀρρώστια, τὸ σῶμα αὐτὸ εἶναι ἕνας ραγισμένος ναὸς τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸν ὁποῖο ὀφείλουμε τὸν ἀπεριόριστο σεβασμό μας! Οἱ γέροντες γονεῖς μας, ποὺ πάσχουν ἀπὸ χρόνιες παθήσεις, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ κατάκοιτοι τῶν νοσοκομείων καὶ τῶν ἀσύλων, εἶναι καὶ αὐτοὶ ναοὶ τοῦ Θεοῦ, τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ σεβόμαστε καὶ νὰ διακονοῦμε. Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ διακονεῖ κανεὶς στὸ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Λουκ. ε 1-11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β Κορ. στ 16 - ζ 1 ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ «Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». ναὸ τοῦ Θεοῦ. Νὰ φροντίζει γιὰ τὴν ἀνέγερση καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ ναοῦ. Νὰ περιποιεῖται τὸ ναό, νὰ τὸν καθαρίζει. Νὰ ἀναστηλώνει τὸν ἐρειπωμένο ναὸ καὶ νὰ τὸν ἀποδίδει καὶ πάλι στὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ! Ἡ Ἐκκλησία ἰδιαίτερα τιμᾶ αὐτοὺς ποὺ διακονοῦν τὸ ναό: «Ἁγίασον, Κύριε, τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου», εὔχεται. Ὅταν ἀσχολούμαστε μὲ τὴ διατροφή, τὴν συντήρηση, τὴν ἀγωγή, τὴ θεραπεία καὶ νοσηλεία τοῦ σώματος, ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι διακονοῦμε τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ. Ἡ μητέρα καὶ ὁ πατέρας ποὺ φροντίζουν γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴν συντήρηση τῶν παιδιῶν τους -ἂς μὴ τὸ λησμονοῦν- δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο, παρὰ διακονοῦν τοὺς ἔμψυχους ναοὺς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ σκέψη αὐτὴ θὰ μεταμορφώνει τὸν καθημερινὸ ἀγῶνα καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὰ παιδιά. Θὰ κάνει τὴν προσφορὰ τῶν ὑπηρεσιῶν τους πρὸς τὰ παιδιά, πιὸ γλυκιά, πιὸ ἤρεμη, πιὸ πρόθυμη. Ὁ γιατρὸς ἀκόμη, ποὺ σκύβει καθημερινὰ πάνω στοὺς ἀσθενεῖς του, διακονεῖ καὶ αὐτὸς τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς ἔχει πάρει τὴν κλήση καὶ τὴν ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἀναστηλώνει τοὺς ἐρειπωμένους ναούς του. Ὅταν ἦταν ὁ Κύριος ἐδῶ στὴν γῆ, τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ ἔκανε ὁ ἴδιος, μὲ τόση προθυμία. Ἦταν ὁ μεγάλος ἰατρὸς καὶ ἀναστηλωτὴς τῶν ἐρειπωμένων ναῶν τοῦ Θεοῦ. Σήμερα ὁ Κύριος ἔχει ἀναθέσει τὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο στὰ ἐπιδέξια χέρια τοῦ γιατροῦ. Καὶ οἱ νοσηλευτὲς, ποὺ ἔταξαν τὸν ἑαυτό τους στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀσθενῶν, εἶναι καὶ αὐτοὶ διάκονοι στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, στὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Ἡ σκέψη αὐτὴ εἶναι πολὺ ἀποτελεσματικὴ γιὰ τὴν ὀρθὴ ἀντιμετώπιση τοῦ σώματός μας, καθὼς καὶ τοῦ σώματος τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προχωρεῖ ἀκόμη περισσότερο. Ὑποδεικνύει καὶ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνει ναὸς τοῦ Θεοῦ, ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ», λέει. Ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιος καὶ ἀμόλυντος. Γι αὐτὸ καὶ ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ ἅγιος Θεός. Γιὰ νὰ κατοικήσει ὁ Θεὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα του στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, πρέπει τὸ κατοικητήριο αὐτὸ νὰ εἶναι ἅγιο, καθαρὸ καὶ ἀμόλυντο. Γι αὐτὸ καὶ ἐκεῖνο, ποὺ χρειάζεται ἀπὸ τὸν κάθε Χριστιανό, εἶναι ὁ συνεχὴς καθαρισμὸς τοῦ ἑαυτοῦ του ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας. Χρειάζεται ὁ ἁγιασμὸς τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, ποὺ γίνεται βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς ζωῆς «ἐν φόβῳ Θεοῦ». αποστολοσ Σεπττέμβριος

10 «Οὕτως ἠγάπησεν» Σεπτέμβριος Κανένας δὲν μπόρεσε νὰ δώσει πιὸ σύντομο καὶ περιεκτικὸ ὁρισμὸ τί εἶναι ὁ Θεός, ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴ τῆς ἀγάπης τὸν Ἰωάννη. «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί», μᾶς εἶπε. Τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴ λύτρωση τοῦ πεσμένου ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀσύλληπτη ἀγάπη Του. Ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας στοργικὸς καὶ φανέρωσε τὴ μεγάλη ἀγάπη Του τόσο στὴ δημιουργία ὅσο καὶ στὴν ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νὰ τὸ προσέξουμε ἰδιαίτερα. Ὁ Χριστὸς δὲν κάνει ἁπλῶς λόγο γιὰ τὸν Θεό, γιὰ μιὰ ἀπρόσωπη ἀνώτερη δύναμη. Μᾶς φανερώνει τὸν Θεὸ Πατέρα, ποὺ εἶναι Πατέρας στοργικὸς ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Πατέρας καὶ ὅπου χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη Θεὸς πάλι μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Πατέρα χρησιμοποιεῖται. Ὁλόκληρη ἡ Κ. Διαθήκη εἶναι διαποτισμένη ἀπὸ τὴν πιὸ βαθιὰ καὶ ὑψηλὴ ἔννοια τῆς πατρότητας καὶ ἀπὸ ὅ,τι ἱερὸ καὶ μεγάλο ἐκφράζει. Υἱικὲς καὶ ὄχι δεσποτικὲς ἢ δουλικὲς πιὰ οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ στὰ παιδιά Του. Στὴν καρδιὰ τοῦ Πατέρα κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη. Ὑπάρχει μιὰ διακήρυξη μοναδικὴ ποὺ ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος γιὰ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πῶς καὶ πόσο ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, τὸν κάθε ἄνθρωπο; «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ 16). Στὸν στίχο αὐτὸ ἔχουμε ὁλόκληρο τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας. Ὀρθὰ χαρακτηρίσθηκε ὡς ἡ καρδιὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Βίβλος σὲ μικρογραφία. «Οὕτως ἠγάπησεν». Ἡ ἀγάπη στὸ κορύφωμά της. Ξεπερνάει κάθε ἀνθρώπινο μέτρο. Δὲν μπαίνει στὰ στενὰ ἀνθρώπινα καλούπια. Καὶ δὲν γνωρίζει περιορισμοὺς γιατὶ εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ ἀγαπάει. Καὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης καὶ κάθε ἀγαθοῦ. Εἶναι στὴν φύση τοῦ Θεοῦ ἡ ἀγάπη. Γι αὐτὸ καί «τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. ε 45). Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ὑπογραμμίζει ἡ λέξη «κόσμος». Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο. Ποιὸν κόσμο; Ὁ ἄπειρος Θεὸς ἀγάπησε τὸν περιορισμένο κόσμο. Ὁ ἀναμάρτητος τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ ἀποστάτη ἄνθρωπο. Ἡ μεγαλωσύνη ἀγάπησε τὴν μικρότητα, τὸν μικρὸ ἄνθρωπο. Ἡ ἀπεραντωσύνη τὴν πεπερασμένη καὶ θνητὴ ἀνθρώπινη φύση. Οἱ λέξεις αὐτές, γράφει καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «δείχνουν τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἡ ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὸν Θεὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ μεγάλη καὶ ἄπειρη εἶναι. Διότι ὁ ἀθάνατος καὶ ἄναρχος, ἡ ἀπέραντη μεγαλωσύνη τοὺς γήινους καὶ γεμάτους ἁμαρτήματα, αὐτοὺς ἀγάπησε». Αὐτὸ εἶναι τὸ θαυμαστὸ στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἀγαπάει μὲ ἀπέραντη ἀγάπη τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο, τὸν ἀνάξιο τῆς ἀγάπης Του ἄνθρωπο. Ἡ ἄκρα ἁγιότητα νὰ ἀγαπάει τὴν ἄκρα ἁμαρτωλότητα, τὸν βυθισμένο δηλαδὴ στὴν ἁμαρτία ἄνθρωπο. Καὶ ἡ ἀγάπη αὐτὴ προχώρησε σὲ μιὰ ἀσύλληπτη ἐκδήλωση. Τί ἔκανε; Ἔδωσε. Ἡ χαρακτηριστικὴ ἔκφραση τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ προσφορά. Ἡ πιὸ μεγάλη καὶ πολύτιμη. Πρόσφερε τὸν μονογενῆ Υἱό Του. Ἄλλο δῶρο πιὸ μεγάλο δὲν μποροῦσε νὰ προσφερθεῖ. «Ἄν εἶχε πολλὰ παιδιὰ καὶ ἔδινε τὸ ἕνα καὶ αὐτὸ θὰ ἦταν πολὺ μεγάλο καὶ θαυμαστό. Τώρα ὅμως ἔδωσε τὸ μονάκριβο Παιδί Του» γράφει ὁ Θεοφύλακτος. Καὶ θυσίασε τὸ μονάκριβο Παιδί Του καὶ τὸ παρέδωσε στὸν πιὸ ὀδυνηρὸ καὶ ἐξευτελιστικὸ θάνατο, στὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ, γιὰ ποιούς; Τὸ εἴπαμε. Γιὰ τοὺς ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλούς. Τρεῖς μεγάλες ἀλήθειες παρουσιάζονται ἐδῶ. Ὑπογραμμίζεται ἡ καθολικότητα τῆς σωτηρίας. «Πᾶς». Ὅλοι, χωρὶς καμία ἐξαίρεση, εἶναι καλεσμένοι στὴν σωτηρία. Σὲ ὅλους ἀπευθύνεται τὸ προσκλητήριο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ χαρμόσυνο δεῖπνο τῆς βασιλείας Του. Καὶ τί μᾶς ζητάει; Νὰ πιστέψουμε στὸν Χριστό. Ἡ πίστη, ἡ ἀληθινὴ καὶ ἔμπρακτη, μᾶς προσφέρει τὴ σωτηρία. Τί, ἀλήθεια, προσφέρουμε καὶ τί παίρνουμε! Δίνουμε κάτι καὶ παίρνουμε τὸ πᾶν. Δίνουμε πίστη καὶ λαμβάνουμε δικαίωση. Δίνουμε κάτι ἐδῶ στὴ γῆ καὶ κερδίζουμε τὸν οὐρανό. Προσφέρουμε τὶς ἁμαρτίες μας καὶ λαμβάνουμε τὴν ἄφεση. Αὐτὸς εἶναι πραγματικὰ πλοῦτος ἀγάπης. Προσφέρεις ἐπίγεια καὶ λαμβάνεις ἐπουράνια. Καὶ ὅλα αὐτὰ πραγματοποιοῦνται, ὅταν ὑπάρχει ἡ βασικὴ προϋπόθεση: Πίστη ἀκλόνητη στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν λυτρωτικὴ θυσία τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ. Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν Περιοδικόν. Ὄργανον Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ» Κυκλοφορεῖ κάθε μήνα. Ἐκδότης: Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ» Σ.Α., Ἱπποκράτους 189, Ἀθῆναι. Τηλ.: , FAX: Διευθυντὴς Συντάξεως: Γεώργιος Β. Μελέτης, Ἱπποκράτους 189, Ἀθῆναι. Ἐκτύπωση: «Λυχνία Α.Ε.», Ἀνδραβίδας 7, Χαμόμυλο - Ἀχαρνῶν. Τηλ.: , FAX: , ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 10 Ἀποστέλλεται μὲ ἐπιταγὴ ἢ εἰς γραμματόσημα εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Περιοδικοῦ: Ἱπποκράτους 189, ΑΘΗΝΑΙ ἢ καταβάλλεται εἰς τὰ Βιβλιοπωλεῖα μας. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ) Γιὰ ὅλες τὶς χῶρες: 25 Κύπρος: 15

11 ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤ ( ) 8 Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ, στὸν Ἄθω, δὲν ἔμεινε γιὰ πολύ ὁ ἐξορισμένος Πατριάρχης. Μιὰ μέρα ἔφθασε διαταγὴ νὰ μεταφερθεῖ στὴν Ἀδριανούπολη. Τὸν μπάρκαραν σ ἕνα πλοῖο, τὸν μετέφεραν στὴν Ἀλεξανδρούπολη κι ἀπὸ ἐκεῖ τὸν πῆγαν στὴν πόλη, ποὺ γεννήθηκε. Ἐδῶ πρωτοεῖδε τὸ φῶς, ἐδῶ θὰ ἀποχαιρετήσει τὸ φῶς... Δὲν ἔχουμε δυστυχῶς πολλὲς λεπτομέρειες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἔκπτωτου Πατριάρχη στὴν Ἀδριανούπολη. Ξέρουμε ὅμως ὅτι τότε ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ πόλη τῆς Θράκης ἦταν κέντρο ἐθνικῆς δράσεως. Πέρναγε τακτικὰ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Φιλικὸς Ξάνθος, ποὺ σὲ μυστικὲς συνεδριάσεις ὅπου προήδρευε ὁ Μητροπολίτης Πρώιος, μιλοῦσε στοὺς προύχοντες, γιὰ τὰ μυστικὰ τῆς Εταιρείας καὶ τὸν πόθο ὅλων τῶν Ελλήνων νὰ ἐλευθερωθοῦν. Ἔτσι, σημειώνει ὁ Φιλήμων, δάσκαλοι, δημογέροντες καὶ ἄλλοι διακεκριμένοι Ἕλληνες κατηχήθηκαν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν Φιλικῶν στὴν Ἀδριανούπολη ἔφθασε τοὺς ἑπτακόσιους. Εἶναι λοιπὸν δυνατὸν μέσα σ αὐτὸ τὸν ἑλληνικότατο παλμὸ μιὰ ἐθνικὴ κορυφὴ ὅπως ὁ Κύριλλος, γεμάτη ἀφοσίωση στὰ ὑψηλότερα πατριωτικὰ χρέη, νὰ ἔμεινε ἀδιάφορη; Ἀναμφίβολα ὄχι. Ὁ Κύριλλος κάποιο τρόπο θὰ εὕρισκε νὰ μαθαίνει γιὰ τὴν προπαρασκευὴ τῆς μεγάλης στιγμῆς. Σίγουρα ὅμως δὲν μποροῦσε νὰ πάρει κι αὐτὸς μέρος στὶς μυστικὲς κινήσεις, ὅπως θὰ τὸ ἤθελε ἡ ἐθνική του καρδιά. Ἦταν κίνδυνος μεγάλος ἂν ἔμπαινε στὴ «συνωμοσία». Ἔτσι μὲ σύνεση ἀποτραβήχτηκε στὶς μελέτες του ὣς τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ μεγάλο μήνυμα τῆς Ἐπαναστάσεως συγκλόνισε τὸν Ελληνισμό. Τότε πιὰ ἄφησε κάθε προφύλαξη. Μὲ τὸ μεγάλο του κῦρος ἔγινε ὁ πολύτιμος σύμβουλος τοῦ Μητροπολίτη καὶ τῶν Φιλικῶν. Δὲν βάστηξαν ὅμως γιὰ πολὺ ἐκεῖνες οἱ μέρες τοῦ πατριωτικοῦ παλμοῦ. Γρήγορα ἔφθασαν καὶ στὴν Ἀδριανούπολη τὰ πρῶτα θλιβερὰ μαντάτα ἀπὸ τὴν Πόλη. Τὰ μαντάτα αὐτὰ μιλοῦσαν γιὰ τὴ σύλληψη καὶ τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε στὴν Πύλη τοῦ Πατριαρχείου καὶ τὸν φόνο τῶν ἄλλων κληρικῶν καὶ πολλῶν προυχόντων. Πρῶτοι ἔμαθαν τὰ τραγικὰ γεγονότα ὁ πρώην Πατριάρχης καὶ οἱ πρόκριτοι. Τότε πικρὰ δάκρυα ἔχυσε ὁ Κύριλλος γιατὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος ἔχανε πολύτιμους προστάτες καὶ αὐτὸς ἀγαπημένους φίλους. Ἔκλαψε καὶ αἰσθάνθηκε βαθιὰ τὸ μήνυμα, ποὺ τοῦ ἔστελναν οἱ νεκροί του φίλοι. Τοῦ φάνηκε πὼς ἡ ἀγχόνη, ποὺ στήθηκε στὴν Πύλη τοῦ Πατριαρχείου τοῦ μηνοῦσε Κύριλλε, ἴσως ἔρθει καὶ γιὰ σένα ἡ ὥρα τῆς θυσίας -μεῖνε «πιστὸς ἄχρι θανάτου». Καὶ ἡ σκέψη αὐτὴ τοῦ δυνάμωσε τὴ θέληση νὰ βαδίσει ἀτρόμητα, ὅπως οἱ μάρτυρες, οἱ ἥρωες, οἱ ἅγιοι. Γ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΙΝΙΑ Λίγες μέρες μετὰ τὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ Πάσχα τοῦ 21, στὸ διοικητήριο τῆς Ἀδριανούπολης ἔφθασαν οἱ πρῶτες μετὰ τὴν Ἐπανάσταση διαταγὲς τοῦ Σουλτάνου. Ἀνάμεσα σ αὐτὲς ἦταν καὶ ἕνα προσωπικὸ ἔγγραφο πρὸς τὸν Τοῦρκο Διοικητὴ τῆς Ἀδριανούπολης. Μὲ τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἡ Ὑψηλὴ Πύλη διέτασσε τὸν Διοικητὴ νὰ σκοτώσει ὅσους προύχοντες φοβόταν καὶ ν ἀπαγχονήσει τὸν πρώην Πατριάρχη Κύριλλο καὶ ἄλλους κληρικούς. Ὁ Τοῦρκος δὲν ἀργεῖ νὰ ἐκτελέσει τὸ πρῶτο μέρος τῆς διαταγῆς. Πιάνει 23 προύχοντες καὶ χωρὶς καμία διαδικασία τοὺς παίρνει τὸ κεφάλι. Δὲν κάνει ὅμως ἀμέσως τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν Πατριάρχη. Κατὰ τύχη τὴν ἐποχὴ ἐκείνη βρίσκεται στὴν Ἀδριανούπολη ἕνας ξένος Πρίγκηπας. Ὁ Πρίγκιπας συνδέεται μὲ τὸν Διοικητή. Ἡ φιλία αὐτὴ παρακινεῖ τὸν Τοῦρκο νὰ τοῦ πεῖ μιὰ μέρα: Θέλω νὰ σοῦ ἐκμυστηρευθῶ κάτι, Πρίγκηπά μου. Ξέρεις, ἔχω πάρει λίγες μέρες τώρα ἀπὸ τὴν Πύλη διαταγὴ νὰ κρεμάσω τὸν Πατριάρχη Κύριλλο. Τὸν ξέρεις, δὲν εἶναι ἔτσι; Καὶ ὅταν αὐτὸς τοῦ δίνει καταφατικὴ ἀπάντηση, ὁ Τοῦρκος συνεχίζει: Νὰ σοῦ πῶ τὴν ἀλήθεια, τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ τὸν σέβομαι. Καὶ ὄχι μόνο ἐγώ, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ κοινωνία. Πῶς, λοιπόν, μπορῶ νὰ κάνω κάτι τέτοιο; Ἀλλὰ καὶ ἄν δὲν ἐκτελέσω τὴ διαταγή, πῶς θὰ δικαιολογηθῶ στὴν Πύλη; Ὁ Πρίγκηπας τὸν κοιτάζει μὲ συμπάθεια καὶ τοῦ λέει: Ἐὰν μὲν μπορεῖς πραγματικὰ νὰ σώσεις τὸν ἄνδρα αὐτό, ἔστω καὶ μὲ κίνδυνο τῆς θέσεώς σου, πρέπει νὰ τὸ κάνεις καὶ χάριν τῆς δικαιοσύνης καὶ χάριν τῆς φιλίας καὶ χάριν τοῦ σεβασμοῦ σου πρὸς τὶς ἀρετὲς τοῦ Πατριάρχη. Ἐὰν ὅμως δὲν μπορεῖς νὰ τὸν σώσεις καὶ ἐν τούτοις δὲν ἐκτελέσεις τὶς διαταγὲς τῆς Πύλης, τότε καὶ σὺ καταστρέφεσαι, διότι θὰ πληρώσεις μὲ τὸ κεφάλι σου την ἀπείθειά σου, καὶ τὸν φίλο σου δὲν σώζεις, διότι ἄλλος ἀντὶ γιὰ σένα θὰ ἐκτελέσει τότε τὴ διαταγὴ τῆς Κυβερνήσεώς σου. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀναστατώνουν τὸν Τοῦρκο. Μέσα στὴν ψυχή του γίνεται μιὰ ἀληθινὴ πάλη. Σέβεται τὸν Κύριλλο, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ θυσιάσει κάτι γιὰ νὰ δείξει αὐτὸ τὸν σεβασμό. Θέλει νὰ χαρίσει τὴ ζωὴ στὸ φίλο, ἀλλὰ χωρὶς κι αὐτὸς νὰ χάσει τὴ θέση του. Τώρα ὅμως, ποὺ βλέπει πιὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος παρὰ νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὴ θυσία τοῦ Κύριλλου ἢ στὴ δική του καταστροφή, ἡ πλάστιγγα γέρνει πρὸς τὴ θυσία τοῦ ἀθώου. (Συνεχίζεται) Σεπττέμβριος

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα