ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.8/40/10 / 9 Απριλίου 2010 απόφαση του Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαί δευσης που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, απολύεται η Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) Κελευστής (Β/ΝΟΣ) Μαρίνα Λαγοδήμου του Παναγιώτη (Γ 01939), που γεν νήθηκε το έτος 1976 και είναι γραμμένη στα Δημοτο λόγια του Δήμου Αρτεμισίων (Δ.Δ. Ρομιρίου) του Νομού Ζακύνθου, λόγω υποβολής της από 21 Ιανουαρίου 2010, αίτησης παραιτήσεώς της και σε εφαρμογή των διατά ξεων της παραγράφου 1ζ του άρθρου 13 του Ν. 2936/01 (Φ.Ε.Κ. 166Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3036/02 (Φ.Ε.Κ. 171 Α ). 2. Η ανωτέρω απολύεται και εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΠΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του A.N. 1101/38. Ο Διοικητής Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.748/ /ΓΕΑ/ Απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (1) με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 ο (ΔΕ2), αρμοδιό τητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (AM: 4391) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλ ληλική του σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραί τησή του. ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.752/ /ΓΕΑ/ απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3 ο (ΤΕ), αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΑΠΟ ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (AM: 2988) γί νεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.754/ /ΓΕΑ/ ξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, και απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 ο (ΔΕ2), αρμοδιότητος Υπουρ γείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αεροπορί ας, ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (AM: 4741) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του.

2 2594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ρεσίας και τιμητικά ο τίτλος του Προϊσταμένου Τμήμα τος που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 96 του Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.753/ /ΓΕΑ/ με τη Φ. 010/830035/Σ.3/ (Φ.Ε.Κ. 59 τ.β / ) απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 ο (ΤΕ0), αρμοδιό τητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελεί ου Αεροπορίας, ΜΠΟΥΡΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΞΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (AM: 5610) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική της σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένο ντας στην παραίτησή της. Στην Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη ρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.750/ /ΓΕΑ/ ξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, και με τη Φ. 010/830035/Σ.3/ (Φ.Ε.Κ. 59 τ.β / ) μοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα διαπι στώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλ ληλος του Κλάδου ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 ο (ΔΕ2), αρμοδιό τητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (AM: 2727) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλλη λική της σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραί τησή της. Στην Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη ρεσίας και τιμητικά ο τίτλος της Προϊσταμένης Τμήμα τος που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 96 του Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.751/ /ΓΕΑ/ με τη Φ. 010/830035/Σ.3/ (Φ.Ε.Κ. 59 τ.β / ) απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 (ΤΕ), αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΝΤΑ ΝΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (AM: 2819) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική της σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύ τερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Στην Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη ρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.756/ /ΓΕΑ/ απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΟΔΗΓΩΝ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 4 ο (ΔΕ2), αρμοδιότητος Υπουρ γείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αεροπορί ας, ΓΚΡΙΤΖΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (AM: 3500) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.747/ /ΓΕΑ/ ξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, και απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 ο (ΤΕ), αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΖΕΡΙ ΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (AM: 2981) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση λύεται από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύ τερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. ρεσίας και τιμητικά ο τίτλος του Προϊσταμένου Τμήμα τος που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 96 του Ο Διευθυντής Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Με την υπ αριθμ /Δ2/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμά των, ανακαλείται αναδρομικά η αριθμ /Δ2/ Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 654/ τ.γ / Φ.Ε.Κ., κατά το μέρος που αφορά στο διο ρισμό της Φανάρα Ευθυμίας του Παναγιώτη ως μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου ΤΕ01.19 (Κομμωτικής) στην περι οχή Α Ρεθύμνου, επειδή σύμφωνα με το από πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, με το αριθμ. Φ.10.1/7289/ έγ γραφο της ΔΔΕ Ρεθύμνου διαπιστώνεται ότι, κατά το χρόνο του διορισμού της, είχε κώλυμα διορισμού βάσει των διατάξεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2595 Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΠΛΑΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 2 ου ΓΕΛ ΖΑ ΚΥΝΘΟΥ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 5, από 19/3/2010, ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Α. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση της αριθμ. Α 3178/ προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο μέρος που αφορά στην έγκριση προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα και η οποία διαβιβάστηκε στο Εθνικό Τυπο γραφείο με το Φ.121.1/8/ /Β2/ έγγραφο της υπηρεσίας μας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 1063/ τ.γ, ως εξής: από το εσφαλμένο: «... ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία». και στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά Λογιστική». και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιακή Έρευνα». και στο γνωστικό αντικείμενο «Marketing».» στο σωστό: «... και στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία». και στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά Λογιστική». και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα». και στο γνωστικό αντικείμενο «Marketing».» (Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 873/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας που στηρίχθηκε στις δι ατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.α / λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Μυλωνάκη Ματθαίου του Δαμιανού, ειδικότητα: Δασκάλου με βαθμό Α και ΜΚ 9 από ημερομηνία θανάτου του. Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (3) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την 6002/16/1276 από απόφαση του Προ ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμι κού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδαφ. α του Ν.Δ. 935/1971 (Α 149) «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώ ματος» και το άρθρο 37 του Ν.Δ. 974/1971 (Α 189) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων» απολύονται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Αρχιφύλακες άρθρου 48 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, προά γονται αυτοί «εν απολύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυ νόμου και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Παράσχη Ιωάννα του Σπυρίδωνα [ΑΓΜΣ ], σύ ζυγος ΝΑΟΥΜ Θεοδώρου, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Πάτρα Αχαΐας. 2. Καλαπόθας Σωτήριος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αθήνα Αττικής. 3. Τζανόπουλος Χρήστος του Κλεοβούλου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Πέραμα Αχαΐας. 4. Χαλκιαδάκης Χριστόφορος του Νικολάου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Αστρίτσι Ν. Καζαντζάκη Ηρακλείου. 5. Πολυμενάκος Νικόλαος του Ηλία [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα Αττικής. 6. Μαρκουλάκης Χρήστος του Εμμανουήλ [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1956 στα Χανιά Χα νίων. 7. Γαλάνης Γεώργιος του Αντωνίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Ιτέα Ανατολικού Ζαγορίου Ιωαννίνων. 8. Στρατάκης Μιχαήλ του Αντωνίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Ηράκλειο Ηρακλείου. 9. Ευθυμίου Χρήστος του Λάμπρου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα Αττικής. 10. Πάτρας Γεώργιος του Θεοδώρου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Πέτα Άρτας. 11. Γόνης Σεραφείμ του Ταξιάρχη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Άγιο Γεώργιο Φθιώτι δας.

4 2596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 12. Ράντης Νικόλαος του Ηλία [ΑΓΜΣ ], που γεν νήθηκε το έτος 1957 στη Βράχα Φουρνά Ευρυτανίας. 13. Γατσέλος Βασίλειος του Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στον Άγιο Γεώργιο Φιλιπ πιάδος Πρέβεζας. 14. Τομαράς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στον Αετό Μεδε ώνος Αιτωλοακαρνανίας. 15. Παπάζογλου Γεώργιος του Στεφάνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη Θεσ σαλονίκης. 16. Αμανατίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονί κη Θεσσαλονίκης. 17. Τζίμας Μιχαήλ του Παναγιώτη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αγία Παρασκευή Αρά χθου Άρτας. 18. Κίτσιου Βεατρίκη του Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], σύζυγος ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1961 στα Λεπιανά Αγνάντων Άρτας. 19. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ελευθερίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Τέροβο Ιω αννίνων. 20. Ασπρούδης Κωνσταντίνος του Αντωνίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1957 στα Ιωάννινα Ιωαννίνων. 21. Μοίρης Άγγελος του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Χούνη Παρακαμπυλί ων Αιτωλοακαρνανίας. 22. Τζωρτζόπουλος Αντώνιος του Παναγιώτη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Τέμενη Αι γίου Αχαΐας. 23. Τόκας Βασίλειος του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στη Σμίλα Αρχαίας Ολυ μπίας Ηλείας. 24. Δαββέτας Βασίλειος του Διονυσίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Σμίλα Αρχαίας Ολυ μπίας Ηλείας. 25. Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Κόριθνο Κορινθίας. 26. Σταματόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Αρτε μίσιο Μαντινείας Αρκαδίας. 27. Ανδρικόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνα [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Πελόπιο Αρ χαίας Ολυμπίας Ηλείας. 28. Αρφανής Παναγιώτης του Γεωργίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Ακράτα Αχαΐας. 29. Ηλιόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πάτρα Αχαΐας. 30. Κολοβός Δημήτριος του Βασιλείου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Άνω Κουδούνιο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας. 31. Ζουλιανίτης Αθανάσιος του Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1959 στα Τρίκαλα Τρικάλων. 32. Κοτσώνας Αθανάσιος του Θρασύβουλου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα Ατ τικής. 33. Αλεξίου Δημήτριος του Πέτρου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Μερκάδα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού Φθιώτιδας. 34. Ζιώγας Δημήτριος του Αθανασίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καλή Βρύση Προσο τσάνης Δράμας. 35. Πολλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Κρυονερίδα Χανίων. 36. Τζανουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το 1959 στο Ανατολικό Σελίνου Χανίων. Με την /1/2 β/ απόφαση του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Α.Ε.Α., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2226/1994 Φ.Ε.Κ. Α 122 ανακαλείται μερικώς η 6000/2/897 μστ από απόφαση του Προϊστά μενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης (με εντολή Αρ χηγού) που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ. 13 τ.γ της και μόνο κατά το μέρος που αφορά τη χρονολογία κατάταξης ( ) στην Ελληνική Αστυνομία της ιδιώτιδας (νυν Αρχιφύλακας) Τζατζανι δου Παναγιώτας του Χρήστου ύστερα από την υπ αριθ. 566/2000 Απόφαση Δ.Ε.Α. βάσει της οποίας η ανωτέ ρω πρέπει να θεωρηθεί ως κατατασσόμενη στη Σχολή Αστυφυλάκων Γενικής Σειράς ακαδημαϊκού έτους και λογίζουμε ότι αυτή κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία από χρονολογία κατάταξης των λοιπών εισαγομένων σπουδαστών στη Σχολή Αστυφυ λάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Προστασίας του Πο λίτη: 1572/2010). Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ. αριθμ. 49/2009 απόφαση του Δημάρχου Πετρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 περί ειδικών συμβού λων επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργα τών των Ο.Τ.Α. προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σε κενή οργανική θέση ο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ιωάννη ως Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου για θέματα οικονομικά. Από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προκαλεί ται δαπάνη για την οποία προβλέπεται πίστωση ύψους ,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προ ϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, του Δήμου Πετρούπολης. (Η από 18/ βεβαίωση Δήμου Πετρούπολης). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 6576/4157/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ. αριθμ. 74/ απόφαση του Δημάρχου Πετρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από αίτηση παραίτησης η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σάββα, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 8499/5300/ ). (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2597 Με την αριθμ. 57/2010 απόφαση του Προέδρου του Ορ γανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλ ληλος ΣΥΝΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, από τον κλάδο ΔΕ 1 Διοικητικού σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού (πτυχίο του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) με βαθμό Α. (Αριθμ. βεβ. ΟΝΑ Δήμου Αθηναίων: 1581/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 8304/5191/ ). Με την Α.Π / απόφαση του Δημάρχου Αθη ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφω νη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του Κων σταντίνου από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών Γενικά (κάτοχος πτυχίου τμήματος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα ταστάσεων του τομέα Ηλεκτρολογικού του Τεχνικού Επαγ γελματικού Λυκείου Μακρακώμης), με βαθμό Δ. (Αριθμβεβ.Δήμου Αθηναίων: / ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 3281/2108 7/4/2010). Με την Α.Π / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 101 και 217 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσονται οι υπάλληλοι ΒΟΥΡΟΣ ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Πανα γιώτη και ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών σε κενή ορ γανική θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών Γενικά (λόγω απόκτησης εμπειρίας), με βαθμό Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 300 ευρώ περίπου για κάθε υπάλληλο, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 6011,00. Για τα επόμενα έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη (3800 ευρώ περίπου για κάθε έτος, για κάθε υπάλληλο), που θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00). (Αριθμ βεβ. Δήμου Αθηναίων / ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 3280/2107/ ). Με την υπ. αρ. 75/ απόφαση του Δημάρχου Πε τρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης πα ραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 8568/5358/ ). Με την Α.Π / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Χρήστου με βαθμό Β, από τον κλάδο ΔΕ 35 Δεν δροκηπουρών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού και στον ίδιο βαθμό. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 1804/1200/ ). Με την Α.Π / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ του Δημητρίου με βαθμό Α, από τον κλάδο ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνικών Γενικά και στον ίδιο βαθμό. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 1846/1228/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ö ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθ. 6264/216/ απόφαση του Δημάρχου Πυλαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του Παπαχρήστου Φώτη του Αντω νίου ειδικού συνεργάτη δημάρχου του Δήμου Πυλαίας. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κεντρικής Μακεδονίας 9485/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ Με την αριθμ. οικ. 3829/ πράξη του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ δικα (άρθρα 147, 152, 155, 156, 63 του Ν. 3528/2007), διαπιστώ νεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Παπαδοπούλου Παναγιωτίδου Ευρώπης του Γεωργίου, υπαλλήλου του κλά δου ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων με βαθμό Α, από , λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και του 60 ου έτους της ηλικίας. Με την αριθ. 3579/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ζησόπουλου Ιορδάνη, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α και 1 ο μισθολογικό κλιμάκιο, από ημερομηνία νόμιμης υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή του. Με την αριθ. 3583/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι κής σχέσης του Τσώνου Ηλία, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α και 1 ο μισθολογικό κλιμάκιο, από ημερομηνία νόμιμης υποβολής της δεύτερης αί τησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή του. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

6 2598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθ. 5253/2577/ απόφαση της Περι φέρειας Νοτίου Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 205/Γ/ και αφορά το διορισμό των ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ του Αριστείδη και ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙ ΛΑΚΗ του Ιωάννη σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του 1 ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου: Α. Στη σελίδα 1662 στήλη 1 η, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: από το λανθασμένο: «...με εισαγωγικό βαθμό Δ...» στο ορθό: «...με εισαγωγικό βαθμό Ε...». Β. Στη σελίδα 1662 στήλη 2 η, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: από το λανθασμένο: «...με εισαγωγικό βαθμό Δ...» στο ορθό: «...με εισαγωγικό βαθμό Ε...». (Από την Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Με την από 8/4/2010 πράξη του Προέδρου του Επι μελητηρίου Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ θρο 9 παράγραφος 2 Ν. 3469/2006 και μετά την υπ αρ. 465/ απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής δια πιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία του υπαλλήλου και αυτοδίκαια απολύ εται ο Μελέτιος Μανώλης του Παναγιώτη, κατηγορίας Π.Ε. από 7/4/2010 επειδή υπέβαλε παραίτηση και αυτή γίνεται αποδεκτή. Στον ανωτέρω εκφράζεται η ευαρέσκεια της υπηρε σίας για την επί 33 χρόνια ευδόκιμη παραμονή του στο Επιμελητήριο. Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 117/2002 και του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 2817/2000, εξελίσσεται το μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογί ας, Λουκίσα Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΔΕ, από τη βαθμίδα Β στη βαθμίδα Α, μετά την από θετική κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, από , ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε πε νταετή υπηρεσία στη βαθμίδα Β και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Με εντολή Πρύτανη Ο Προϊστάμενος Γραμματείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ (5) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α 6427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτε κτόνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη βαθμιδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστι κό αντικείμενο «Πολεοδομια Αστικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονική Υπαίθριων Χώρων. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ. 84/4 Φεβρουαρίου 2010 συνεδρίαση της αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με: 1. τις διατάξεις του Π.Δ. 208/1999, του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/82, του άρθρου 6 περ. Α του Ν. 2083/92, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και το άρθρο 21 του ιδίου νόμου, του άρθρου 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, των άρθρων 1 (παρ. 3 και 4) και 4 (παρ. 3) του Ν. 2517/1997 και του Π.Δ. 134/99, 2. την αριθ. 3/ συνεδρίαση της πρ. Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτε κτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 3. το αριθ. 841/ (Α5064/ ) έγγραφο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟΥ Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομία Αστικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονική Υπαίθριων Χώρων». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή. 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2599 και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 19 Μαρτίου 2010 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθ. Α 5745/ Πρυτανική Πράξη, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Πέτρου Βάρβογλη του Παύλου από τη θέση του Λέκτορα με μονιμότητα του Τομέα Μαθηματικών, Προγραμματι σμού και Γενικών Μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ύστερα από αίτησή του, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 2399/ Πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ/τος 118/2002, τροποποιούμε την χορηγηθείσα υπ αριθμ / Πρυτανική πράξη μας, ως προς το μέρος που αφορά την ημεροχρονολογία: από το εσφαλμένο «από » στο ορθό «από » της εξέλιξης του Σπυρίδωνα Κορνήλιου του Ιωάννη, μό νιμου μέλους του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II, κατηγορίας Π.Ε., του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την κατεχό μενη Β βαθμίδα στην επόμενη Α βαθμίδα, επειδή κατά την ημεροχρονολογία αυτή, ο ανωτέρω συμπλήρωσε πενταετή (5) υπηρεσία και έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την αρ. Φδ.12/2856,3811/ πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση, λόγω υποβολής δύο (2) αιτήσεων παραίτησης στις και , της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία της Λογοθέτη Πανάγιως του Αλεξάνδρου, μόνιμου Διοικη τικού Προσωπικού (Δ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κλάδου ΔΕ Διοι κητικών Γραμματέων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 ο, από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Με την αρ Φδ.12/2424,3557/ πράξη του Προ έδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση, λόγω υποβολής δύο (2) αιτήσεων παραίτησης στις και , της υπαλλη λικής σχέσης με την Υπηρεσία του Μανδελιά Βλάσι ου του Κωνσταντίνου, μόνιμου προσωπικού του προ σωρινού κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κλάδου ΠΕ17, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 ο, από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Δια της υπ αριθμ. 276/ Αποφάσεως του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη σίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινήν Υπουργικήν Απόφα ση (Φ.Ε.Κ. 17/τχ.Β / ), και την υπ αριθμ. 1/ Απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται ο Γεώργιος Ράπτης του Ιωάννου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Άργους και κατατάσσεται εις την ΔΕ1 (18 1) μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18 ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Αργολίδος ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Διά της υπ αριθ. 131/ Αποφάσεως του Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977» Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007,

8 2600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινήν Υπουργικήν Απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τχ.Β / ), την υπ αριθ. 2/1/2010 Απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και την από αίτησιν του υποψηφίου διακόνου Νικολάου Πέσιου του Δημητρίου μετά των απαιτουμένων δικαιο λογητικών, διορίζεται ο Νικόλαος Πέσιος του Δημητρί ου, ως Διάκονος του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Ποροϊων Σερρών με το 18 ο ΜΚ και την ΥΕ Μισθολογική κατηγορία. Ο Μητροπολίτης Ο Σιδηροκάστρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με την αριθμ. 210/ απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μπριάνα Παρασκευής του Βασιλείου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Βο ηθών Φαρμακείου με βαθμό Α και αποδοχές 8 ου Μισθο λογικού Κλιμακίου από (Ημερομηνίας υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Νόμου 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ τεύχος Α ) για λόγους συνταξιοδότησης. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΛΕΩΝΙΔΑΣ Β. ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Με την υπ αριθ. 25/ απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Κ.Υ. Καλαβρύτων της 6 ης Υ.ΠΕ. που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 3528/07 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της υπαλλήλου του Γ.Ν. Κ.Υ. Καλαβρύ των Π.Ι. Κερτέζης, Τάγαρη Μαρίας του Δημητρίου του κλάδου ΤΕ Μαιών από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης). Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΕΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθ. 4322/ Διαπιστωτική πράξη Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλική σχέση από 12/4/2010 ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης της πρώην μονίμου υπαλλήλου μας Κουλουμέντα Καράκαλου Φωτ. του Γεωργίου, του ΤΕ Μαιών με βαθμό Α και το 4 ο μισθολογικό κλιμάκιο, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (6) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ κατόπιν της 1/129 Μ/2004 Φ.Ε.Κ. 92/ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) Προκήρυξης Δήμου Χάλκειας για την πλήρωση Οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού * * υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα και του αναμορ φωμένου κατόπιν της αριθμ. 1669/08 απόφασης του Διοι κητικού Εφετείου Αθηνών και τους από πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατ εφαρμογή της αριθμ. 2663/2009 απόφασης του ΑΣΕΠ και των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν. 2623/98 και του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Κλάδος Ειδικότητα: Υ.Ε. 16 Εργάτης Καθαριότητας Αριθμός θέσεων προκήρυξης: Μία (1) Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Δελημάρης Γρηγόριος Ιωάννης Η Επιτροπή ΣΜΥΡΙΔΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΑΣ με την 368/ απόφαση Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/756Μ/2008 προκήρυξη του Δ Δημοτι κού Παιδικού Σταθμού Δήμου Αιγίου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 40/ (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η Επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΟΛΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ με την αριθμ. 426/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την αριθμ. 1/172Μ/2008 προκή ρυξη του «Συνδέσμου Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συ γκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας», νομού Μαγνησίας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 386/7 8/2008 (τεύχος προκη ρύξεων ΑΣΕΠ), ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗ ΧΑΝΙΚΩΝ α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η Επιτροπή ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7681 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1039 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 6705 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 271 6 Απριλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910018272 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011010535/14 12 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 22 Οκτωβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/21/56836/Β2 Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς. 3. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 714 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1665 12 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. 8531 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 232 27 Μαρτίου 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 899 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6811 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23146 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8615 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1163 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1093 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 262 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 497 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 364 10 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 560 30 Ιουνίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 2616 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 496 25 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΛΟΙΠΟI ΦΟΡΕIΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 14882 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1062 20 Σεπτεμβρίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16889 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1563 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 231 16 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15291/15/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό νων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 997 14 Δεκεμβρίου 2009 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1473/26.11.2009 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ελ.Λαζαρίδου Τηλ.: 2310996796 Fax: 2310 996788

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 938 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 767 3 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Aριθμ. Φ16/ 115939 /Ζ2 Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7895 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1059 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16068 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7395 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 339 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον Τομέα Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 727 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4587 12 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 655 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 3128 Προκήρυξη μιας θέσεως Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 275 7 Μαρτίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 4436 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 433 14 Μαΐου 2008 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121.1/48/55636/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7223 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 975 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 2085 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/67/77551/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9503 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1294 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25942 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121.1/134/116850/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη ροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 285 11 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 41522 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 08 / 04 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4/1799 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα