Η ηοξικομανία ζηην εποχή ηου Άλλου που δεν υπάπχει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ηοξικομανία ζηην εποχή ηου Άλλου που δεν υπάπχει"

Transcript

1 Νηόζια Αβδελίδη Η ηοξικομανία ζηην εποχή ηου Άλλου που δεν υπάπχει Η ηνμηθνκαλία δελ απνηειεί κηα θιηληθή θαηεγνξία ζαθώο πξνζδηνξηζκέλε. Ούηε είλαη κηα θιηληθή δνκή. Τελ ηνμηθνκαλία κπνξνύκε λα ηελ ζπλαληήζνπκε ηόζν ζηελ λεύξσζε όζν θαη ζηελ ςύρσζε. Δειαδή ην αληηθείκελν λαξθσηηθό κπνξεί λα εγγξάθεη ζε δηαθνξεηηθέο θιηληθέο δνκέο θαη ε ςπραλάιπζε ζέηεη πάληα ην δήηεκα ηνπ λαξθσηηθνύ ζηε ζρέζε ηνπ κε ην ππνθείκελν. Αλ ινηπόλ ε ηνμηθνκαλία δελ ζπγθξνηεί κηα ζπλεθηηθή νληόηεηα, ηόηε πξόθεηηαη γηα έλα ζύκπησκα; Όρη, αλ νξίζνπκε ην ζύκπησκα κε ηελ θξνϋδηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Τν ζύκπησκα ζηνλ Φξόπλη δηαθέξεη ζηνλ νξηζκό ηνπ από ην ηππηθό ηαηξηθό ζύκπησκα. Γηα ηελ ηαηξηθή ην ζύκπησκα είλαη ην αληηθεηκεληθό ζεκάδη κηαο δπζιεηηνπξγίαο, κηαο δηαηαξαρήο πνπ πιήηηεη ηνλ νξγαληζκό. Γηα ηνλ Φξόπλη ην ζύκπησκα είλαη έλα κόξθσκα ηνπ αζπλεηδήηνπ, ελέρεη έλα λόεκα πνπ αθνξά ηελ ςπρηθή δσή ηνπ ππνθεηκέλνπ. Καηά ηνλ Φξόπλη, ην ζύκπησκα κπνξεί λα εξκελεπηεί όπσο έλα όλεηξν θαη ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία, ελώ πεξηθιείεη κηα αιήζεηα πνπ αθνξά ην ππνθείκελν. Ο Λαθάλ αθνινπζεί πηζηά απηό ηνλ νξηζκό ηνπ ζπκπηώκαηνο ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Τν ζύκπησκα είλαη θάηη πνπ δελ έρεη αξζξσζεί, πνπ έρεη απσζεζεί θαη απνηειεί έλα θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα. Τν ζύκπησκα αλαθέξεηαη ζηνλ Άιιν θαη απνδεηά κηα εξκελεία. Τελ δεθαεηία ηνπ πελήληα θπξηαξρεί ζηελ δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ ην ζπκβνιηθό θαη ε πξσηνθαζεδξία ηνπ ζεκαίλνληνο. Είλαη ε πεξίνδνο ηνπ Άιινπ ηνπ Άιινπ, ηεο κεηαγιώζζαο, ηνπ ζεκείνπ δηαξξαθήο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο κεησλπκίαο, ηεο άξζξσζεο αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλόκελν. Είλαη ε πεξίνδνο ηνπ γξαθήκαηνο ηεο επηζπκίαο θαη ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο, ε πεξίνδνο ηεο ιαθαληθήο αηζηνδνμίαο όπνπ ην ζύκπησκα εξκελεύεηαη θαη εθπίπηεη ελώ ην ζπκβνιηθό θαζνξίδεη ην ππνθείκελν. Τελ δεθαεηία ηνπ πελήληα ν Λαθάλ νξίδεη ην ζύκπησκα σο «ην ζεκαίλνλ ελόο απσζεκέλνπ ζεκαίλνληνο από ηελ ζπλείδεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ» 1. Δειαδή ην 1 Jacques Lacan, «Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse» (1953), Écrits, 1966, Paris : Seuil, p.280

2 δήηεκα ηεο απόιαπζεο δελ ηίζεηαη θαλ θαη απηό πνπ κεηξά είλαη ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ ζπκπηώκαηνο. Ωζηόζν απηή ε ζεώξεζε ηνπ Λαθάλ ζηαδηαθά ππνρσξεί. Τν ζύκπησκα κέζα από ηελ αλάιπζε ελώ έρεη εξκελεπηεί, εκκέλεη. Έηζη πέξα από ηε ζπκβνιηθή δηάζηαζε ηνπ ζπκπηώκαηνο, ν Λαθάλ αλαγλσξίδεη ην ζύκπησκα σο πξαγκαηηθό. Πξόθεηηαη γηα ηηο δπν όςεηο ηνπ ζπκπηώκαηνο. Τν ζύκπησκα είλαη έλαο Θαλόο, έρεη δύν όςεηο, ηελ όςε ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ λνήκαηνο θαη ηελ όςε ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη ηεο απόιαπζεο. Σπλεπώο δελ απνηειεί πιένλ κόλν θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα αιιά έρεη έλαλ ζθιεξό ππξήλα κε λνήκαηνο πνπ δελ επηδέρεηαη εξκελεία. Τν ζύκπησκα ελέρεη ηαπηόρξνλα θαη απόιαπζε. Είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξσ όηη ζηνλ Φξόπλη νη δύν όςεηο ηνπ ζπκπηώκαηνο είλαη ε Sinn θαη ε Bedeutung.Ο Φξόπλη αξρηθά αλαιύνληαο ην πζηεξηθό ζύκπησκα ζεώξεζε όηη ε νπζία ηνπ ζπκπηώκαηνο είλαη ην λόεκα, όκσο κε ην ηδενςπραλαγθαζηηθό ζύκπησκα αληηιήθζεθε όηη ε κήηξα ηνπ ζπκπηώκαηνο είλαη ε επαλάιεςε θαη όηη είλαη κάιινλ ηεο ηάμεο ηνπ πξαγκαηηθνύ. Έηζη είηε ηνλίδνπκε όηη ην ζύκπησκα αλήθεη ζην ζπκβνιηθό θαη ηζνδπλακεί κε έλα κήλπκα, είηε ηνλίδνπκε όηη αλήθεη ζην πξαγκαηηθό θαη επαλέξρεηαη πάληα ζηελ ίδηα ζέζε. Τν ζύκπησκα δελ έρεη ηίπνηα ην θαηλνύξην, δελ είλαη κηα εθεύξεζε, κηα επηλόεζε αιιά κάιινλ κηα επηζηξνθή. Υπάξρεη θάηη ην παιηό ζην θξνϋδηθό ζύκπησκα αθνύ είλαη έλα απνηέιεζκα επαλάιεςεο. Τν ζύκπησκα ζρεηίδεηαη κε έλα ζπκβάλ πνπ επαλαιακβάλεηαη. Ο Λαθάλ κε απηή ηελ έλλνηα είπε όηη ην ζύκπησκα είλαη και τα λοιπά, ε επηζηξνθή ηνπ ίδηνπ ζπκβάληνο. Παίξλνληαο σο άμνλα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ ηνλίδεηαη πεξηζζόηεξν ε πιεπξά ηεο απόιαπζεο ηνπ ζπκπηώκαηνο παξά εθείλε ηνπ κελύκαηνο. Έηζη ππνγξακκίδεη ν Ζαθ-Αιέλ Μηιέξ: «Καηαξρήλ, ηα ζπκπηώκαηα είλαη ζπκπηώκαηα ηεο κε-δηάθπιεο ζρέζεο. Απηό ζεκαίλεη ρσξίο ακθηβνιία όηη αξζξώλνληαη ζε ζεκαίλνληα, αιιά απηό είλαη δεπηεξεύνλ, είλαη ε θιπαξία ηνπο. Τα ζπκπηώκαηα δελ είλαη νπζηαζηηθά κελύκαηα. Είλαη πξώηα απ όια ζηληάια [signes] ηεο κε-δηάθπιεο ζρέζεο, ελδερνκέλσο

3 ζεκεία [signes] ζηίμεο.» 2 Έηζη θαηά ηνλ Μηιέξ, ην ζύκπησκα δελ βξήθε ηε ζσζηή ηνπ ζέζε, παξά κόλν ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ 3. Απηή ε άπνςε ζπλάδεη λνκίδσ κε έλαλ νξηζκό ηνπ ζπκπηώκαηνο πνπ αλαθνηλώλεη ν Λαθάλ ήδε από ην 1968: «Όηη απνξξίπηεηαη από ην ζπκβνιηθό επαλεκθαλίδεηαη ζην πξαγκαηηθό. Απηό είλαη ην θιεηδί απηνύ πνπ νλνκάδνπκε ην ζύκπησκα» 4. Ο Ζαθ-Αιέλ Μηιέξ εθηηκά όηη ζηελ πξώηε πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ ην λεπξσηηθό ζύκπησκα είλαη έλα απνηέιεζκα ηνπ ζπκβνιηθνύ ζην θαληαζηαθό ελώ ζην ςπρσηηθό ζύκπησκα ππάξρεη πέξαζκα ζην πξαγκαηηθό. Απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη όηη θάζε ζύκπησκα θαη όρη κόλν ην ςπρσηηθό είλαη έλα απνηέιεζκα ηνπ ζπκβνιηθνύ ζην πξαγκαηηθό. Αλ ινηπόλ ε ηνμηθνκαλία δελ απνηειεί ζύκπησκα κε ηελ θξνϋδηθή έλλνηα ηνπ όξνπ, ζπληζηά παξόια απηά έλα ζύγρξνλν ζύκπησκα; Αλ νξίζνπκε ην ζύκπησκα, όρη κόλν σο κηα ζεκαίλνπζα άξζξσζε, αιιά σο θάηη πξαγκαηηθό πνπ ελέρεη κηα απόιαπζε, ηόηε ε ηνμηθνκαλία κπαίλεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζπκπηώκαηνο 5. Η ηνμηθνκαλία είλαη έλαο ηξόπνο απόιαπζεο ρσξίο ηνλ Άιιν. Είλαη κάιηζηα έλαο ηξόπνο απόιαπζεο αθξηβώο γηα λα θάλεη ηελ νηθνλνκία ηνπ Άιινπ. «Επνκέλσο, καο ιέεη ν Μηιέξ, ην λαξθσηηθό εκθαλίδεηαη ζαλ έλα αληηθείκελν πνπ αθνξά πεξηζζόηεξν ην ππνθείκελν ηεο απόιαπζεο παξά ην ππνθείκελν ηεο νκηιίαο, εθόζνλ ηνπ επηηξέπεη λα απνιαύζεη ρσξίο λα πεξάζεη από ηνλ Άιιν» 6. Με άιια ιόγηα ε ηνμηθνκαληαθή απόιαπζε είλαη ην έκβιεκα ηνπ ζύγρξνλνπ απηηζκνύ ηεο απόιαπζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα απόιαπζε πνπ δελ νξγαλώλεηαη από ην Θδαληθό, αιιά από ην αληηθείκελν ππεξαπόιαπζεο. Με απηή ηελ έλλνηα πξόθεηηαη γηα έλα ζύγρξνλν ζύκπησκα. Τν λαξθσηηθό γίλεηαη ν ζύληξνθνο 2 Jacques-Alain Miller, «Une fantaisie», Mental 15, p.25 3 Jacques-Alain Miller, Le partenaire-symptôme, cours , cours du 17/12/1997, inédit 4 Jacques Lacan, séminaire XV, , L acte psychanalytique, séance du 19/6/1968, inédit 5 Jacques-Alain Miller, L Autre qui n existe pas et ses comités d éthique, séminaire , séance du 3/4/1997, séminaire effectué avec Eric Laurent, inédit 6 Jacques-Alain Miller, «Κλείζιμο ηηρ ημεπίδαρ», Λακανική κλινική της τοξικομανίας, 2012, Εκκπεμέρ, ζελ. 97

4 ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ επηηξέπεη λα αγλνεί ηνλ Άιιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζώκα ηνπ Άιινπ σο έκθπιν. Τν λαξθσηηθό δίλεη πξόζβαζε ζην ππνθείκελν ζε κηα απόιαπζε πνπ δελ πεξλάεη από ηνλ Άιιν, ζε κηα απόιαπζε πνπ είλαη απηηζηηθή. Η ηνμηθνκαλία θάλεη ινηπόλ ηελ νηθνλνκία ηνπ ζεμνπαιηθνύ παξηελέξ θαη αθηεξώλεηαη ζηνλ κε-ζεμνπαιηθό παξηελέξ ηνπ αληηθεηκέλνπ ππεξαπόιαπζεο. Καηαδεηθλύεη κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ κνλαμηά ηνπ θαζελόο κε ηνλ αληηθείκελν ππεξαπόιαπζεο ηνπ. «Η ηνμηθνκαλία ζπζηάδεη ην θαληαζηαθό, ζην πξαγκαηηθό ηεο ππεξαπόιαπζεο. Γη απηό, κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ηεο επνρήο όπνπ ην αληηθείκελν κηθξό α θπξηαξρεί ηνπ Θδαληθνύ. Είλαη ηεο επνρήο όπνπ ην Θδαληθό αμίδεη ιηγόηεξν από ην αληηθείκελν κηθξό α» 7, δηεπθξηλίδεη ν Μηιέξ. Η ηνμηθνκαλία είλαη έλαο ηξόπνο λα απειεπζεξσζεί ην ππνθείκελν από ην θξάγκα ηνπ θαιινύ, λα έξζεη ζε ξήμε καδί ηνπ, λα απειεπζεξσζεί από θαιιηθό ζεκαίλνλ γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε κηα απόιαπζε δίρσο όξηα. Πξόθεηηαη γηα κηα ξήμε κε ην ζεκαίλνλ πνπ δίλεη ηελ ίδηα ζηηγκή πξόζβαζε ζε κηα απόιαπζε ηνπ ζώκαηνο δίρσο όξηα. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ινηπόλ ηελ ηνμηθνκαλία ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηελ έλλνηα ηεο απόιαπζεο θαη κάιηζηα ηεο απόιαπζεο πνπ δελ είλαη θαιιηθή. Ο Λαθάλ αλαθέξεηαη ζην λαξθσηηθό ην Ξεθηλά από ηνλ επλνπρηζκό θαη ηελ απόιαπζε. Μαο ιέεη όηη ν επλνπρηζκόο είλαη κηα απόιαπζε δηόηη καο απαιιάζζεη από ην άγρνο. Αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνύ Φαλο θαη καο ππελζπκίδεη όηη ην άγρνο αλαδύεηαη ηελ ζηηγκή πνπ ην ππνθείκελν αληηιακβάλεηαη όηη είλαη παληξεκέλν κε ηνλ θαιιό ηνπ. Αλ καο δηδάζθεη θάηη ε πεξίπησζε ηνπ κηθξνύ Φαλο, απηό είλαη, θαηά ηνλ Λαθάλ, ε ζρέζε ηνπ άγρνπο κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ πνπιηνύ. Πξνηάζζεη ηόηε, όηη νηηδήπνηε καο επηηξέπεη λα μεθύγνπκε από ην γάκν κε ην θαιιό είλαη θαινδερνύκελν, «εμ νπ θαη ε επηηπρία ηνπ λαξθσηηθνύ γηα παξάδεηγκα», καο ιέεη. «Δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο νξηζκόο ηνπ λαξθσηηθνύ, παξά απηόο: είλαη απηό πνπ επηηξέπεη λα δηαιπζεί ν γάκνο κε ην πνπιάθη» 8. 7 Jacques-Alain Miller, L Autre qui n existe pas et ses comités d éthique, op.cit., séance du 26/3/ Jacques Lacan, Journées d études des cartels de l EFP, 13/4/1975, inédit

5 Τν λαξθσηηθό δελ είλαη επνκέλσο έλα κόξθσκα ζπκβηβαζκνύ, αιιά έλα κόξθσκα ξήμεο. «Τν λαξθσηηθό καο εηζάγεη ζε έλα είδνο ξήμεο κε ηελ θαιιηθή απόιαπζε» 9, καο δηεπθξηλίδεη ν Εξίθ Λνξάλ. Όκσο πξόθεηηαη γηα κηα ξήμε κε ηε θαιιηθή απόιαπζε πνπ ηνπνζεηείηαη εθηόο ςύρσζεο. Η ρξήζε ηεο νπζίαο παξάγεη απηή ηελ ξήμε κε ηελ θαιιηθή απόιαπζε ρσξίο σζηόζν λα πθίζηαηαη απαξαίηεηα δηάθιεηζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο. Όπσο είπα ζηελ αξρή, ηελ ρξήζε ηεο νπζίαο ηελ ζπλαληάκε ηόζν ζηελ λεύξσζε, όζν θαη ζηελ ςύρσζε. Από ηνλ νξηζκό ηνπ Λαθάλ γηα ην λαξθσηηθό ην λαξθσηηθό είλαη απηό πνπ επηηξέπεη λα δηαιπζεί ν γάκνο κε ην πνπιάθη ν Εξίθ Λνξάλ ζπλάγεη ηξεηο ζπλέπεηεο. Πξώηνλ, ξήμε κε ηα Ολόκαηα-ηνπ-Παηξόο εθηόο ςύρσζεο. Δεύηεξνλ, ξήμε κε ηελ θαληαζίσζε. Η ηνμηθνκαλία είλαη κηα ρξήζε ηεο απόιαπζεο εθηόο θαληαζίσζεο. Όλησο ε ξήμε κε ην πνπιάθη πξνϋπνζέηεη κηα απόιαπζε εθηόο θαληαζίσζεο. Η ηνμηθνκαλία δελ αθνινπζεί ινηπόλ ηα κνλνπάηηα ηεο θαληαζίσζεο. Είλαη κάιινλ έλα βξαρπθύθισκα. Η ηξίηε ζπλέπεηα ηνπ νξηζκνύ ηνπ Λαθάλ γηα ην λαξθσηηθό, αθνξά ηελ κία απόιαπζε. Πξόθεηηαη γηα κηα απόιαπζε εληαία, πνπ δελ είλαη ζεμνπαιηθή, εθόζνλ ε ζεμνπαιηθή απόιαπζε δελ είλαη κία. Σηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ, ζπλαληνύκε ηελ κε-θαιιηθή απόιαπζε ζηελ ςύρσζε. Είλαη ε δηάθιεηζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο ζηνλ ηόπν ηνπ Άιινπ πνπ αλνίγεη δπν ηξύπεο ζηελ δνκή ηνπ ππνθεηκέλνπ. Μηα ζην ζπκβνιηθό, ην Π 0 θαη κηα ζην θαληαζηαθό, ην Φ 0. Η απνηπρία ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία παξαγσγήο ηεο θαιιηθήο ζεκαζίαο. Η θαιιηθή ζεκαζία σο απνηέιεζκα ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο ζεκαηλνπνηεί ηελ απόιαπζε, ηελ νξηνζεηεί θαη ηελ πεξηνξίδεη. Σηελ επνρή ηνπ Άιινπ ηνπ Άιινπ θαη ηνπ πξνθαηαξθηηθνύ εξσηήκαηνο, απηόο πνπ απνιακβάλεη εθηόο θαιινύ, εθηόο θαιιηθήο ζεκαζίαο είλαη ν ςπρσηηθόο, ελώ ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο επέρεη ζέζε εγγύεζεο, είλαη ηα ζεκαίλνλ ηνπ Άιινπ σο ηόπνο ηνπ λόκνπ. Αιιά, ιίγν αξγόηεξα ν Λαθάλ ζα πεη όηη ν Άιινο δελ ππάξρεη. Η κπάξα δηαγξαθήο ζηνλ Άιιν ζα έρεη ζπλέπεηεο ζηελ κεηέπεηηα 9 Επίκ Λοπάν, «Τπειρ παπαηηπήζειρ για ηην ηοξικομανία», Λακανική κλινική της τοξικομανίας, op.cit., ζελ. 82

6 ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, θαηαξρήλ ζηελ γπλαηθεία ζεμνπαιηθόηεηα θαη θαηόπηλ ζην θαζεζηώο ηεο απόιαπζεο σο ηέηνην. Τελ δεθαεηία ηνπ εβδνκήληα, ζα ηνλ απαζρνιήζεη ην δήηεκα ηεο απόιαπζεο πνπ δελ θαζππνηάζζεηαη εμνινθιήξνπ ζηνλ θαιιό, ζε ζρέζε κε ηελ γπλαηθεία ζέζε. Θα πεη ηόηε όηη ε γπλαίθα δελ είλαη όιε, δελ είλαη όιε ζηελ θαιιηθή ιεηηνπξγία. Οη γπλαίθεο έρνπλ ζρέζε θαη κε κηα άιιε απόιαπζε πνπ δελ είλαη ζπκπιεξσκαηηθή αιιά πξόζζεηε θαη ε νπνία ηνπνζεηείηαη πέξαλ ηνπ θαιινύ. Ο Μηιέξ εθηηκά όηη απηό πνπ είδε ν Λαθάλ κέζσ ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθόηεηαο, ην γεληθνπνίεζε θάλνληάο ην, ην θαζεζηώο ηεο απόιαπζεο σο ηέηνηαο. Ωο εθ ηνύηνπ ππνζηεξίδεη όηη ε απόιαπζε σο ηέηνηα είλαη ε κε νηδηπόδεηα απόιαπζε, είλαη ε απόιαπζε πνπ ζπξξηθλώλεηαη ζην ζσκαηνζπκβάλ. Πέξα από ηελ επηζπκία θαη ηελ επίιπζε ηεο, ππάξρεη ε απόιαπζε πνπ είλαη νπζηαζηηθά ε ζύλδεζε ηνπ Ελόο κε ην ζώκα. Απηό πνπ επαλαιακβάλεηαη είλαη ην Έλα ηεο απόιαπζεο εθηόο λνήκαηνο. Όλησο ε απόιαπζε σο ηέηνηα, θαη απηό είλαη θάηη πνπ γίλεηαη ζαθέο κόλν ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ, δελ κπνξεί λα ζεκαηλνπνηεζεί, δειαδή δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην θαιιό. Έλα κέξνο ηεο απόιαπζεο δελ ζα εμεκεξσζεί πνηέ από ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο. Καη ζηελ ηνμηθνκαλία έρνπκε λα θάλνπκε αθξηβώο κε κηα ηέηνηνπ ηύπνπ απόιαπζε. Μηα απόιαπζε εθηόο λνήκαηνο. Μηα απόιαπζε πνπ αδπλαηεί λα ζεκαηλνπνηεζεί θαη λα απνηειέζεη κήλπκα πνπ απεπζύλεηαη ζηνλ Άιιν. Πξόθεηηαη γηα κηα απόιαπζε πνπ επαλαιακβάλεηαη, ρσξίο όκσο απηή ε επαλάιεςε λα πξνζζέηεη θάπνηα εκπεηξία ζην ππνθείκελν. Δελ ηνπ καζαίλεη ηίπνηα. Πξόθεηηαη γηα κηα επαλάιεςε εθηόο λνήκαηνο. Είλαη απηό πνπ ν Μηιέξ νλνκάδεη ζήκεξα εζηζκό: «Ολνκάδνπκε εζηζκό απηή ηελ επαλάιεςε ηεο απόιαπζεο γηαηί δελ πξόθεηηαη, αλ ηνικώ λα πσ, γηα κηα πξόζζεζε» 10, καο ιέεη. Εδώ δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηνμηθνκαλία αιιά ζηελ επαλάιεςε ηνπ Ελόο ηεο απόιαπζεο. Απηόο είλαη ν νξηζκόο ηνπ εζηζκνύ θαηά ηνλ Μηιέξ: «Ο εζηζκόο είλαη ε ξίδα ηνπ ζπκπηώκαηνο πνπ απνηειείηαη από ηελ αθαηάζβεζηε επαλάιεςε ηνπ 10 Jacques-Alain Miller, L Etre et l Un, cours 2011, cour du 23/3/2011

7 ίδηνπ Ελόο. Είλαη ην ίδην, πνπ ζεκαίλεη αθξηβώο όηη δελ πξνζηίζεηαη. Δελ έρνπκε πνηέ ην «ήπηα ηξία πνηήξηα, επνκέλσο θηάλεη», πίλνπκε πάληα ην ίδην πνηήξη αθόκε κηα θνξά. Απηή είλαη ε θαζαπηό ξίδα ηνπ ζπκπηώκαηνο» 11. Ο Μηιέξ ππελζπκίδεη όηη ν Λαθάλ νλόκαζε απηή ηελ επαλάιεςε ηνπ Ελόο ηεο απόιαπζεο, ζίλζσκα. Εδώ ε αλαθνξά ζην ζίλζσκα εθηηκώ όηη δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αμία ζεκείνπ δηαξξαθήο πνπ έρεη, αιιά κε ηνλ ζθιεξό ππξήλα ηνπ. Εμάιινπ ν Μηιέξ ηνπνζέηεζε ην ζίλζσκα ην 2008 εθεί όπνπ δελ ππάξρεη αζπλείδεην, σο ηξόπνλ ηηλά, ην αξλεηηθό ηνπ αζπλεηδήηνπ 12. Καη ζε απηή αθξηβώο ηελ γξακκή ηνπνζεηείηαη ε ηνμηθνκαλία. Για κάθε πιθανή θεπαπεία τηρ τοξικομανίαρ Ο Πηεξ Μαιαλγθξό εθηηκά όηη νη ηνμηθνκαλείο καο θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε ηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ καο: «Μαο θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε ηελ ακεηάθιεηε δηάζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ιέμεηο θαη ηελ απόιαπζε, αλάκεζα ζηελ γιώζζα θαη ην δσληαλό ζώκα. Η θιηληθή ηεο ηνμηθνκαλίαο, κε ηηο απνηπρίεο ηεο, ηα αδηέμνδα ηεο, ηηο επαλαιήςεηο ηεο, καο καζαίλεη όηη ππάξρεη πάληνηε κηα επηπιένλ απόιαπζε, κηα απόιαπζε πέξα από ηα αλζξώπηλα όξηα. Απηή ε απάλζξσπε απόιαπζε δελ είλαη ζεξαπεύζηκε θαη ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ε ςπραλάιπζε κπνξεί λα καο βνεζήζεη ώζηε λα ηελ εμαλζξσπίζνπκε θάπσο» 13. Πσο ε ςπραλάιπζε κπνξεί λα βνεζήζεη έλα ηνμηθνκαλή; Πνηα θαηεύζπλζε ζα πξέπεη λα έρεη κηα ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία ελόο ηνμηθνκαλή; Με άιια ιόγηα ην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Εξίθ Λνξάλ είλαη πσο «ζα θάλνπκε έηζη ώζηε λα αληέμεη ην ππνθείκελν ηε κε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηελ απνπζία εγγύεζεο ηνπ Άιινπ, ρσξίο σζηόζν λα ππνθύπηεη ζηελ πξνζηαθηηθή ηεο απόιαπζεο ηνπ ππεξεγώ» 14. Υπάξρνπλ δπν είδε ζρέζεο κε ηελ απόιαπζε: ζέιεζε γηα πεξηζζόηεξε απόιαπζε θαη ζέιεζε γηα ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπκπηώκαηνο. Η ζέζε ηνπ αλαιπηή σο πξνο ην δήηεκα ηεο απόιαπζεο είλαη λα παξαπέκπεη ην ππνθείκελν ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ. «Τν ζύκπησκα είλαη ε δηάζηαζε ηεο 11 Jacques-Alain Miller, «Lire un symptôme», Mental 26, ελληνική μεηάθπαζη ζηο 12 Jacques-Alain Miller, Choses de finesse en psychanalyse, cours , cours du 10/12/08 13 Πιεπ Μαλανγκπό, «Για ηην τςσαναλςηική κλινική ηηρ ηοξικομανίαρ», Λακανική κλινική της τοξικομανίας, op.cit., ζελ Επίκ Λοπάν, «Η κοινυνία ηος ζςμπηώμαηορ», Λακανική κλινική της τοξικομανίας, op.cit., ζελ. 39

8 ύπαξμήο καο ζηνλ θόζκν» 15, ππνζηεξίδεη ν Λνξάλ. Άξα ην δεηνύκελν είλαη λα κεηακνξθσζεί ην αλππόθνξν ηνπ ζπκπηώκαηνο ζε ζεκείν ζηίμεο ώζηε λα θαηαθέξεη ην ππνθείκελν λα επηλνήζεη εθ λένπ κηα ζέζε κέζα ζηνλ Άιιν. Αιιά κε πνην ηξόπν; Σύκθσλα κε ηνλ Μηιέξ, γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα ιπζεί ε αθαηέξγαζηε ηαύηηζε «είκαη ηνμηθνκαλήο», ζα πξέπεη ην ππνθείκελν λα ζηακαηήζεη λα ζπλαηλεί κε απηή ηελ ηαύηηζε θαη λα ηελ αληηιεθζεί σο ελδερόκελε θαη όρη σο αλαγθαία. Πξόθεηηαη γηα κηα ηαύηηζε πνπ κάιινλ ζπλζιίβεη ηελ ππνθεηκεληθόηεηα παξά αλαδεηθλύεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Γη απηό ην ιόγν ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ κηα ππνθεηκεληθή κεηαηόπηζε. Αιιά ζεσξώ όηη ε απνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηνμηθνκαλή είλαη κηα πηζαλή θαηεύζπλζε αλάκεζα ζε άιιεο. Η ηαπηόηεηα «είκαη ηνμηθνκαλήο» κπνξεί λα πξνζδίδεη ζπλεθηηθόηεηα ζην Είλαη ελόο ςπρσηηθνύ ππνθεηκέλνπ ή ε ρξήζε κπνξεί λα απνηειεί θάξκαθν ελάληηα ζε ζηνηρεηώδε θαηλόκελα πνπ ζα θαηέθιπδαλ ην ππνθείκελν αλ δελ είρε αλαηξέμεη ζην λαξθσηηθό. Γη απηό πάληα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί θαη λα κελ θινλίδνπκε άκπλεο πνπ έρνπλ ιεηηνπξγία αγθξάθαο. Κάζε θνξά πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε κε πνην ηξόπν ην λαξθσηηθό εγγξάθεηαη ζηελ δνκή ηνπ ππνθεηκέλνπ. Θα πξέπεη λα μέξνπκε πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ δνκή ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σε θάζε πεξίπησζε, κηα πηζαλή θαηεύζπλζε είλαη λα ππνθαηαζηήζνπκε ην λαξθσηηθό, κε έλα άιιν λαξθσηηθό πνπ είλαη ε απόιαπζε ηεο νκηιίαο, λα εηζάγνπκε ην ππνθείκελν ζηελ απόιαπζε ηεο νκηιίαο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ην ππνθείκελν ζα πάξεη απόζηαζε από ηνλ όιεζξν ηεο ρξήζεο θαη ζα κπνξέζεη λα αλνίμεη ην δξόκν ζηελ ζεκαίλνπζα άξζξσζε, ζην αζπλείδεην θαη ζηελ πίζηε ζην ζύκπησκα. Δειαδή ζηόρνο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θξνϋδηθό ζύκπησκα ζην ππνθείκελν, ηξόπνλ ηηλά λα ην αξξσζηήζνπκε 16. Σπλεπώο, κπνξνύκε λα πεξάζνπκε από ηελ θιηληθή ηεο ξήμε ζηελ θιηληθή ηνπ ζπκπηώκαηνο. 15 Σηο ίδιο, ζελ Hugo Freda, intervention dans L Autre qui n existe pas et ses comités d éthique, op.cit., séminaire du 3/4/1997

9 Είλαη ζεκαληηθό ην ππνθείκελν λα πξνηηκήζεη ηε ρξήζε ηνπ ιόγνπ από ηε ρξήζε ηεο νπζίαο. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ιόγνπ κπνξνύκε λα ζηνρεύζνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόιαπζήο ηνπ, αλνίγνληαο ηνλ δξόκν ζην Άιιν θαη ηελ επηζπκία.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΝ ΓΗΧΡΓΟ ΓΚΟΣΕΟ, ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ. Γεπηέξα πξσί 16-3-2015 ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΝ ΓΗΧΡΓΟ ΓΚΟΣΕΟ, ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ. Γεπηέξα πξσί 16-3-2015 ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΝ ΓΗΧΡΓΟ ΓΚΟΣΕΟ, ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ. Γεπηέξα πξσί 16-3-2015 ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΓΚ-Τπάξρνπλ όξηα ζηελ ελδνζρνιηθή βία; ΦΜ-Καηαξρήλ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα