Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50"

Transcript

1 αιάηεο EUR ( ) Εύζνο 8,50 Άζπξν θαη θόθθηλν ιάραλν ςηινθνκκέλν, κπέηθνλ, θνπθνπλάξη, μηλόκειν, παηάηα, ζάιηζα γηανπξηηνύ κε ρνξζξάληηο Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50 Με πξνζνύην, ζπηηηθά croutons, μύδη balsamico.. παλαθόηα 9,50 Ρόθα, ζπαλάθη, κε θνηόπνπιν crispy, θαπληζηό ηπξί, ιηαζηή ληνκάηα, nachos θαη sweet chili. Aκβξνζία 9,50 Αλάκεηθηεο ζαιάηεο ζε θαιακπνθόθνππα κε θηιεηάθηα θνηόπνπινπ, θύβνπο ληνκάηαο, μύδη balsamico, παξκεδάλα θαη hνuse dressing. Tomata rucola 9,50 θξέζθηα mozzarella, κε pesto βαζηιηθνύ, ηνκάηα, ξόθα, παξκεδάλα. Λαραληθά ζράξαο 7,50 Με θιύδεο παξκεδάλαο θαη μύδη balsamico. Κξεηηθνο Νηάθνο 5,50 Με απζεληηθή θξηζαξνθνπινύξα απν ηε Γεξγεξε ηεο Κξήηεο θαη κε ειιεληθή θέηα Π.Ο.Π Παηδαξνζαιάηα 5,00 απν ηα ρεξηα ηεο Ησάλλαο Παηαηνζαιάηα «Καπνδίζηξηαο» 5,00 Με ζπηηηθή καγηνλέδα θαη αγγνπξάθη ηνπξζί. Καη κε κπέηθνλ 5,50 Φσκάθηα αηνκηθά 1,20 Άζπξν, πνιύζπνξν, καύξν. Bretzel 1,50 Αιιαληηθά-Σπξηά -κηθξε 13,00 - κεγάιε 19,90 Σπξηά γξαβηέξα Κξήηεο, ιαδνηύξη Μπηηιήλεο, Καπληζηό Μεηζνβνπ, θαζέξη, emmental, θεηα Π.Ο.Π. Αιιαληηθά Χκνπιάηε κε βόηαλα πηπέξηα, ζαιάκη αέξνο, θαπληζηή γαινπνύια, ζαιάκη κπύξαο, ζαιάκη αέξνο κε καύξν πηπέξη 1

2 Πηάηα γηα αξρή EUR ( ) Παξαδνζηαθή πίηα 6,50 Με θαζέξη, παζηνπξκά θαη ιηαζηή ηνκάηα νπθιέ ζπαλάθη 7,00 ζε πήιηλν κε ηπξηά ζην θνύξλν Kaskaval 7,90 αγαλάθη κε θαζέξη θαη πηθάληηθε salsa di galo, ειηέο, ληνκάηα, ζπηηηθά croutons. εξβηξηζκέλν ζην ηεγαλάθη ηνπ! Κνηόπνπιν Saté 8,90 Φηιέηα θνηόπνπινπ ζε θαιακάθηα κε skin potatoes θαη sweet chili. Γαιιηθή πίηα 8,50 θεπαζηή ηνξηίγηα κε θνηόπνπιν ζηε ζράξα, ηπξηά, θξέκα θαη καληηάξηα. Μαληηάξηα γεκηζηά 7,50 ην θνύξλν κε ηπξί θαη ιαραληθά. Υαινύκη ζηε ζράξα 7,90 Κππξηαθό ηπξί κε αξσκαηηθό δπόζκν. Σπξνινπθνπκάδεο 6,90 Υεηξνπνηεηνη Λνπθνπκάδεο ηπξηώλ κε θαζέξη, έκκεληαι θαη θέηα (6ηεκ) Κνηνθηεξνκπνπθηέο 5,00 Tξαγαλέο θηεξνύγεο θνηόπνπινπ καξηλαξηζκέλεο κε ΒΒQ Κνινθπζνθεθηέδεο 6,50 Υεηξνπνηεηνη ζπηηηθνί κε θεηα (4ηεκ) Αλνημηάηηθα ξνιά 6,00 Με γέκηζε ιαραληθώλ θαη sweet chili Onion Rings 5,90 Ρνδέιεο θξεκκπδηώλ παλέ κε sweet chili (18ηεκ) Παηάηα ςεηή ζην θνύξλν Με BBQ ή βνύηπξν 3,50 blue cheese ή ηπξί ή bacon ή γηανύξηη ή chili. 5,00 ηπξί θαη bacon 5,50 Παηάηεο ηεγαληηέο θξεζθνθνκκέλεο 3,50 Με ηπξί ή blue cheese sauce ή BBQ. 4,50 Με θξέκα γάιαθηνο, καληηάξηα, bacon. 6,00 Γεξκαην...παηάηεο 5,00 Φξέζθεο θπδσλάηεο παηάηεο κε ηε θινύδα ηνπο θαη ζάιηζα BBQ (10ηεκ) 2

3 πεζηαιηηέ Μπύξαο EUR ( ) Κόηζη xνηξηλό... ην θιαζηθό 19,00...θαξακεισκέλν 21,00 ηγνςήλεηαη ζην θνύξλν κε παηάηεο baby θαη ραξκάλη απν κπύξεο. Γεξκαληθή εκπεηξία (2 αηόκσλ) κε μπλνιάραλν. Jawohl Herr Kommandant. Λνπθάληθα Γεξκαλίαο 18,50 Δμη δηαθνξεηηθά ινπθάληθα κε παηαηνζαιάηα, μπλνιάραλν θξαζηνύ θαη κνπζηάξδα.. Ο πόζνο ηνπ θαγθειάξηνπ H ζπάζα ηνπ Kaiser 36,00 Σξηινγία θξεάησλ από κνζραξίζην κπνύηη, ςαξνλέθξη θαπληζηό θαη θηιέην θνηόπνπιν, γηα 2 άηνκα. Μππξνπνηθηιία. γηα θαγαλνύο... 35,00 Σπξηά, αιιαληηθά, ινπθάληθα θαη όηη έρεη όξεμε ν ζεθ καο πνπ είλαη θαη θαιιηηέρλεο θαη κε θνηζάθη γηα ηνπο ιαηξεηο... 42,00 Ρσκατθό Όξγην 110,00 Έλα κέηξν μύιηλν πιαηώ κε θόηζη, ινπθάληθα, ηπξηά, αιιαληηθά θαη special ζαιάηεο. Γηα παξέα 6 αηόκσλ θαη όπνηνο αληέμεη...θαη γηα όζνπο δελ ρνξηαίλνπλ έλα θόηζη αθόκε. 125,00 Κνξηεδίλα 8,50 Υνηξηλά πιεπξά θαπληζκέλα θαη πηθάληηθα καξηλαξηζκέλα γηα πνιύ γιείςηκν. Φνληύ ηπξηώλ Διβεηηθή εκπεηξία από ηέζζεξα ηπξηά, Snap Κεξαζηνύ, άζπξν θξαζί, ζε παξαδνζηαθό ζθεύνο, κε θξπγαληζκ.έλεο κπνπθηέο ςσκηνύ, Αζήλα Λσδάλε allez-retour - γηα 4 άηνκα 25,00 - γηα 2 άηνκα 18,00 Μνζραξίζηα ζηαβιίζηα 16,90 παινκπξηδόια κόζρνπ 550 gr κε μπλνιάραλν θαη θξέζθηεο ηεγαληηέο παηάηεο.. Leberkäse 6,50 Γεξκαληθό αιιαληηθό ζηε ζράξα μερσξηζηήο γεύζεο κε μπλνιάραλν θξαζηνύ θαη παηαηνζαιάηα.. Δίλαη αιιηώηηθν, απιό θαη θαζαξόαηκν. Λνπθάληθα Γεξκαλίαο κεξίδα -Καπληζηό & Πηθάληηθν Debreziner (3 ηεκ) 7,00 - Λεπθό Μνλάρνπ Schweinbratwurst (2 ηεκ) 6,00 - Γεξκαληθήο Φάξκαο Bauernbratwurst (2 ηεκ) 6,00 - Γεκηζηό κε ηπξί Kaseknacker (2 ηεκ) 6,00 3

4 Κξεαηηθά EUR ( ) πιινγή Κξεάησλ Υνηξηλά κπξηδνιάθηα ιαηκνύ, θαπληζηή παλζέηα, θνηόπνπιν, θεκπαπ, θνξηεδίλα - γηα 2 άηνκα 25,00 θαη γηα θάζε επηπιένλ άηνκν 12,00 Schnitzel Hoffman 14,50 Υνηξηλό ζλίηζει ζθεπαζηό κε ληνκάηα, bacon, θαςαιηζκελν ηπξη θαη ηεγαληηέο παηάηεο. Α ξε Hoffman ηη καο έθαλεο... Schnitzel Βηέλλεο 12,50 Υνηξηλό ζλίηζει κε ςηινθνκκέλε ληνκάηα θαη θξέζθν πνπξέ παηάηαο. Παλζεηάθηα Καπληζηά 9,90 Με κπξσδηθά ζην ηεγάλη Φαξνλέθξη Μεηζνβόλε ζράξαο 15,90 Με καληηάξηα πιεπξώηνπο, πνιύρξσκεο πηπεξηέο, θξεκκύδη θαη θαπληζηό ηπξί Μεηζνβόλε. Καπληζηή Υνηξηλή 13,00 Με θξεζθνθνκκέλεο παηάηεο ηεγαληηέο Μεληαγηόλ ζράξαο 13,90 Υνηξηλό θόληξα θηιέην, κε θξέζθα καληηάξηα à la crème θαη θξεζθνθνκκέλεο ηεγαληηέο παηάηεο. Φηιέην Μνζραξίζην ράξαο ή Πηπεξάην 18,00 κε ςεηα ιαραληθά, πείηε καο πνζν ςεκέλν ην ζέιεηε Κνηόπνπιν θηιέην ζράξαο Με παηάηεο ηεγαληηέο θαη ιαδνκνπζηάξδα Α ια θξεκ. 9,90 10,90 Πηθάληηθα Μεμηθάληθα κπηθηέθηα 9,90 ε θαιακπνθόθνππα,κε θόθθηλα θαζόιηα, θαιακπόθη, θξεζθνθνκκέλεο ηεγαληηέο παηάηεο θαη sweet chili. Arriba muchachos Μπηθηέθη ζράξαο 9,00 Από θξεζθνθνκκέλν κνζραξίζην θηκά κε θξεζθνθνκκέλεο παηάηεο ηεγαληηέο, nachos θαη ζσο γηανπξηηνύ.. Γεκηζηό κπηθηέθη 9,90 Με θέηα, ληνκάηα, κπέηθνλ, ηεγαληηέο παηάηεο, γαξληηνύξα ζαιαηηθώλ. 4

5 Επκαξηθά & Θαιαζζηλά EUR ( ) Μύδηα αηκνύ 8,90 Φξέζθα αρληζηά κε θξαζί Μύδηα κε κπνύθνβν 9,50 Φξέζθα κε κπνύθνβν, θξαζί θαη θέηα Μύδηα ζαγαλάθη 7,50 Όπσο ζηελ Καηεξίλε Μπδνπίιαθν 9,00 Θαιαζζνκαθαξνλάδα 12,90 Με κπαζηαξδάθηα Δπβντθνύ θαη θξέζθα κύδηα Αθεληηθνύ 10,00 παγγεηη κε θξεκα γάιαθηνο κπέηθνλ & καληηαξηα Coffee - Γιπθά Cheese Cake 5,00 Ζ αδπλακία καο Σηξακηζνύ 5,50 Με απζεληηθό ηηαιηθό ηπξί νπθιέ ζνθνιάηαο 6,00 ην θνύξλν γηα 25 θαη ζπλνδεύεηαη κε θξέκα γάιαθηνο. νθνιαηόπηηα 6,00 Με παγσηό θξέκα. Παλαθόηα 5,00 Με θαξακέια ή ζνθνιάηα. Παγσηό ζε δηάθνξεο γεύζεηο Βαλίιηα, ζνθνιάηα, stracciatella 1 κπάιa 2,50 Φνληύ νθνιάηαο 25,00 Ζ Διβεηηθή ακαξηία κε θξεζθνςεκέλα θξνπαζάλ θαη δξνζεξά θξνύηα (γηα 4-6 άηνκα). Δspresso 1,50 Cappuccino 2,00 5

6 Οίλν - Πλεύκαηα 6 Λεπθό OMIKΡΟΝ Ρνδίηεο - Μνζρνθίιεξν Πνηήξη Κόθθηλν OMIKΡΟΝ Δξπζξνο Ξεξόο 750 ml 150 ml 750 ml 150 ml 12,00 3,50 12,00 3,50 Πνηήξη ΠΡΟΡΧΓΟ Λαθαδαλε Ρνδε 150 ml 3,50 Sangria 150 ml 4,00 Commadaria 150 ml 4,00 Muskat Λήκλνπ Λεπθό γιπθό 15% alc vol. 150 ml 4,00 Πνηά & άιια ΠΟΣΑ ΑΠΛΑ 6,00 Μπνπθάιη 60,00 ΠΟΣΑ SPECIAL 7,00 Μπνπθάιη 70,00 ΦΖΝΑΚΗΑ 2,00 Special 3,00 ANAΦΤΚΣΗΚΑ 250 ml 2,00 PERRIER 4,20 ΟΤΡΧΣΖ AΝΘΡΑΚΟΤΥΟ ΝΔΡΟ 250 ml 2,50 ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ ΝΔΡΟ Κξπζηάιιηλν λεξό απν ην δήκν ΡΟΤΒΑ ηνπ Φεινξείηε Κξήηεο 1 lt 1,50 CLASSIC COCKTAIL Margarita 9,00 Daiquiri 9,00 Mojito 9,00 Cosmopolitan 9,00 Whisky sour 9,00 Old Fashioned 9,00 Mai Tai 9,00 Tequila Sunrise 9,00 Gin fizz 9,00 Sidecar 9,00

7 Βαξειίζηεο ην «ΕΤΘΟ», νη βαξειίζηεο κπύξεο ζεξβίξνληαη από ςπθηηθό ζάιακν, όπσο νξίδνπλ νη Γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο. Έηζη ε κπύξα έρεη ιηγόηεξν αλζξαθηθό, όιν ην άξσκά ηεο θαη πινύζην αθξό. EUR ε premium lager WARSTEINER 0,3 lt 3, li 4,00 1 lt 8,00 2 lt 16,00 Μέηξν 22,00 Από ην γξαθηθό ρσξηό Warstein ζηε Β. Γεξκαλία ε νηθνγέλεηα Cramer θηηάρλεη κπύξα από ην 1837 κε λεξό από ηελ πεγή Kaiserquelle ζηελ νπνία ε κπύξα νθείιεη ην ρσλεπηηθό ραξαθηήξα ηεο θαη ηε ζρεηηθή πηθξή γεύζε ηεο 5 % alc vol ε απζεληηθή πηθξή PILSNER URQUELL 0,3 lt 4,00 H πην απζεληηθή pils ζην θόζκν από ην Pilsen ηεο Σζερίαο κε θερξηκπαξέλην ρξώκα, πινύζην ζώκα γεκάηε επίγεπζε πηθξάδαο 4,8% alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν 5,00 10,00 19,00 29,00 ε weisse HACKER PSCHORR 0,3 lt 4,50 Από ην Μόλαρν, αθηιηξαξηζηε θαη ζνιή κηα αιαλζαζηε γεύζε θξνπησλ θαη θίηξνπ, παξαγεηαη κε ηα θαιύηεξα κόλν ζπζηαηηθά θαη εκθηαιώλεηαη απεπζείαο απν ην θιειάξη δύκσζεο. Επκώλεηαη κε 2/3 βύλε ζίηνπ θαη 1/3 βύλε θξηζαξηνύ κε 5,5% alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν 5,50 11,00 21,00 30,00 ε θόθθηλε STAROPRAMEN 0,3 lt 4,00 Απν ηελ Σζερία κε ηελ εμαηξεηηθά ιεπηή ηεο γεύζε ζπλδπάδεη ηελ γιύθα ηεο ήπηαο θαξακέιαο κε ηελ πηθξάδα ηνπ θαιύηεξνπ ιπθίζθνπ πνπ παξακέλεη ζηνλ νπξαλίζθν είλαη γιπθόπηθξε κε γεκάην ζώκα ζθνύξα κπύξα κε 4,4 % alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν 5,00 10,00 19,00 29,00 ε ζθνύξα ΖΒ DUNKEL 0,3 lt 4,50 Ζ θαζηαλνθόθθηλε ζθνύξα κπύξα από ην Μόλαρν κε αξώκαηα βαλίιηαο θαη θξνύησλ, γεκάην ζώκα θαη μεξό ηειείσκα. 5,2 % alc vol 0,5 lt 1 lt 2 lt Μέηξν ,00 21,00 30,00 ε κνλαζηεξηαθή AFFLIGEM 0,3 lt 5,90 Βέιγηθε κπύξα κε ηελ πινύζηα ηζηνξία, ηελ αμεπέξαζηε, δηαρξνληθή πνηόηεηα θαη ηελ αζύιιεπηε γεύζε. Μκία ζξπιηθή κνλαζηεξηαθή κπύξα πνπ ζα ζπλαξπάζεη αθόκα θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο! Ζ εηδηθά επηιεγκέλε καγηά ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνλαδηθή δηαδηθαζία δπζνπνίεζεο «δηπιήο δύκσζεο», ραξίδνπλ ζηελ Affligem ηελ αζύγθξηηε, δπλαηή γεύζε θαη ηε «ζπηξηάδα» ηεο.6,8 % alc vol 1 lt 2 lt Μέηξν 16,00 30,00 45,00 ε θαηάκαπξε GUINNESS 0,25 lt 5,00 Ηξιαλδέδηθε κπύξα Bitter Stout. Ζ κνλαδηθή απζεληηθή καύξε κπύξα πνπ είλαη ζξεπηηθή θαη θάλεη θαιό ζην ζηνκάρη δηόηη δελ πεξηέρεη αλζξαθηθό 4% alc vol 0,5 lt 7,00 7

8 Weisse Μπύξεο πςειήο δύκσζεο από ζηηάξη. Ηδηαίηεξα δξνζηζηηθέο πνπ πεξλνύλ πεξίνδν επαλαδύκσζεο κε κία ειαθξώο ζνιή, ιεπθή αληαύγεηα εμ αηηίαο ηνπ ζηηαξηνύ θαη ηεο καγηάο πνπ πεξηέρεηαη ζην κπνπθάιη. Ηδηαίηεξα αγαπεηέο ζην Μόλαρν PAULANER H απζεληηθή weisse από ην Μόλαρν κε 5,5% alc vol 500 ml 6,00 ERDINGER Από ηε Βαπαξία κε 5,3 % alc vol. weisse 500 ml 6,00 FRANZISKANER WEISSE ε θιαζζηθή Βαπαξέδηθε κε 5% alc vol 500 ml 6,00 WEIHENSTEPHANER Ζ δηαζεκνηεξε weisse απν ηε Βαπαξία κε 5,4% alc vol 500 ml 7,00 SCHNEIDER AVENTINUS Κνθθηλόκαπξε από ηελ Γεξκαλία κε 8,2% alc vol 500 ml 7,50 Lager - non alc.&mειίηεο AUGUSTINER HELL Όηαλ νη Βαπαξνί δεκηνπξγνύλ lager 5,2% alc vol 500 ml 6,00 SOL εξβίξεηαη κε ιεκόλη από ην Μεμηθό 4,6 % alc vol 4,50 CHILLI BEER κε κηα νιόθιεξε πηπεξηηζα κεζα ζην κπνπθάιη απν ην Μεμηθό κε 4,6% alc vol CANNABIA Βηνινγηθή κππξα κε θάλλαβε νξγαληθήο θαιιηεξγεηαο απν ηελ Γεξκαλία κε 5% alc vol STRONGBOW Μειίηεο εκίγιπθνο από ηελ Μ.Βξεηαλία κε 4,5 % alc vol SOMERSBY Μειηηεο 4,5% alc vol Βαηνκνπξν 4,5% alc vol 5,50 5,50 4,50 5,00 5,00 WARSTEINER FRESH 4,50 ρσξίο αιθννι 0,5% alc vol AMSTEL FREE κε 0 % alc vol 3,50 8

9 9 Special Μπύξεο πνπ δελ κπνξνύλ λα θαηαρσξεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δηόηη ε θάζε κία από απηέο έρεη κία κνλαδηθή ηδηόηεηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη LA TRAPPE Μπύξα πςειήο δύκσζεο πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηε Φιακαλδία, ζύλνξα Οιιαλδίαο - Βειγίνπ Dubbel XX 6.5% alc vol 7,00 Tripel XXX 8% alc vol 8,00 Quadrupel XXXX 10% alc vol 9,00 CHIMAY Από ηνπο Βέιγνπο κνλαρνύο ηνπ ηάγκαηνο ηεο ζησπήο. Blonde 8% alc vol Red 7% alc vol Blue 9% alc vol SCHLENKERLA ε θαπληζηή Καπληζηή κπύξα Γεξκαλίαο πνπ ε βύλε θαπλίδεηαη κε μύια νμηάο θαη ζεξβηξεηαη κε ην θαπλεζηεξη πνηεξηνπ. 5,1 % alc vol DUVEL Σν ιέεη ην όλνκά ηεο, δηαβνιηθή κπύξα πνιύ δπλαηή κε επαλαδύκσζε ζην κπνπθάιη 8,5 % alc vol από ην Βέιγην GOUDEN CAROLUS Βειγηθή κπύξα από ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Κάξνινπ Δ Ambrio 6,5% alc Κόθθηλε Original 8,5 % alc vol Triple μαλζηά 9 % alc vol KWAK Κνθθηλσπή κπύξα πνπ νθείιεη ην όλνκά ηεο ζην ραξαθηεξηζηηθό ήρν πνπ θάλεη ην παξαδνζηαθό πνηήξη πνπ ζεξβίξεηαη. Από ην 1791 κε 8 % alc vol από ην Βέιγην LEFFE Οη απζεληηθέο Βέιγηθεο κπύξεο Αbbey style Blonde 6,6 % alc vol Brown 6,5 % alc vol Radieuse 8,2% alc vol JUDAS Ξαλζηά δπλαηή από ην Βέιγην πνπ ζε πξνδίδεη κε ηνπο 9 % alc vol 7,00 7,00 9, ml 7,50 6,90 6,90 6,90 8,00 8,00 6,00 6,00 7,00 7,00 LA BIERE DU DEMON Ζ κπύξα ηνπ Γηαβόινπ από ηελ Γαιιία κε 12 % alc vol 10,80 Mc FARLAND Ζ θόθθηλε βεινύδηλε ηεο Ηξιαλδίαο 5,6% αlc vol 6,00 MONCHSHOF KELLERBIER Από ην Kulbacher ηεο Γεξκαλίαο, μαλζηά ηνπ θειαξηνύ πνπ σξηκάδεη ζε μύιηλα βαξέιηα 5,4% alc vol 500ml 6,50

10 Διιεληθέο δπζνπνηίεο Μηα ηζηνξία πνπ κόιηο μαλάξρηζε κεηά από πνιύρξνλε κάρε κε ηνπο ειιεληθνπο λόκνπο θαη ηα δηεζλή ζπκθέξνληα, πνπ ήζειαλ ηελ ειιεληθή παξαγσγή κπύξαο ζε θαηαζηνιή. Δμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο, από εξαζηέο ηεο κπύξαο πνπ έγηλαλ δπζνπνηνί, γηα λα παξάγνπλ ην πην θαζαξό θαη αλόζεπην πνηό, ηνλ «Εύζν». SEPTEM (Χξνιόγην Δπβνίαο) Ο νθνθιήο Παλαγηώηνπ είλαη έλαο νηλνπνηόο κε εξσκέλε ηνπ ηε κπύξα παξάγεη κόλν πνηνηηθέο θαη κηθξήο παξαγσγήο κπύξεο. Pils 5% alc vol Διιεληθέο δπζνπνηίεο Red ale 4.5% alc vol Pale ale 4.7% alc vol Honey golden ale 6.5% alc vol ΕΔΟ Pilsner Αθηιηξαξηζηε & απαζηεξίσηε 5% alc vol ζε πιαζηηθό κπνπθάιη 500 ml 1 lt 5,00 5,00 5,50 6,00 3,50 7,00 ΕΔΟ Black Mak καπξε ζηαξέληα 5% alc vol 500 ml 4,00 CHΗΟS Αθηιηξαξηζηε & απαζηεξίσηε house ale θνθθηλσπή 4,9% alc vol 5,90 BIOS Βηνινγηθή κπύξα 5 δεκεηξηαθώλ θξηζάξη, ζηηάξη, ζίθαιε,βξσκε, ξύδη κε 5% % alc vol 5,00 CORFU ( Αξίιιαο Κέξθπξαο) Ο πύξνο Καινύδεο ην 2009 δεκηνύξγεζε ζηελ Βνξεηνδπηηθή Κέξθπξα έλα ζύγρξνλν δπζνπνηείν, δίλνληαο κηα άιιε έλλνηα ζηελ παξαγσγή κηαο θξέζθηαο ρσξίο ζπληεξεηηθά, αθηιηξάξηζηεο κπύξαο. Rear ale bitter 5% alc vol Rear ale special 5% alc vol 500 ml 500 ml 6,00 6, GINGER BEER κε ρπκό ιεκνληνύ θαη ginger 2% alc vol 3,50 10

11 Φξνπηόκππξεο Μπύξεο νη νπνίεο θαηά ηε δύκσζήο ηνπο, αξσκαηίδνληαη κε ηελ πξνζζήθε ώξηκσλ θξνύησλ TIMMERMAN S framboise 4,0% alc vol kriek 4,0% alc vol 250 ml 250 ml 6,50 6,50 FRULI απν ην Βέιγην κε γεπζε θξανπιαο,4,1 % alc vol 5,50 CLAUSTHALLER LEMON Απν ηε Γεξκαληα ρσξηο αιθννι θαη κε ιεκνλη 5,00 ΕΔΟ ORANGE κε αλάκεημε απν θπζηθν πνξηνθάιη απν ην Αξγνο 3,5 % alc vol 4,00 AMSTEL RADLER κε ιεκόλη 2% alc vol 3,50 DOUBLE CHOCOLATE Stout κπύξα κε αξσκα ζνθνιάηαο θαη θξεκσδε γεύζε απν ηελ Μ.Βξεηαλία κε 5,2% alc vol 500 ml 8,50 11

12 BEER COCKTAIL Scottish re-freshener 7,00 θνηο, weisse ή κππξα κε γεύζε γθξέηπθξνπη, θξέζθν ζπκάξη, ζηξόπη θαλέια, θξέζθν γθξέηπθξνπη, θακπάξη Lambic sangria 10,00 γηα 2 αηνκα ζε θαλάηα 500ml lambic beer, επνρηαθά θξνύηα, ξνύκη ιεπθό, δάραξε Starbird 7,00 θόθθηλε κπύξα, St. Germain, γιπθό κήιν, ξνύκη καύξν, αλγθνζηνύξα, Beer 'a' colada 7,00 μαλζηά ειαθξηά κπύξα, ξνύκη ιεπθό, ζηξόπη θαξακέια θαη θαξύδα, πνξηνθάιη Old irish man 8,00 Μπνύξκπνλ, ζηξόπη απν ζηάνπη homemade, αλγθνζηνύξα Poor man's black velvet 7,00 Cider, stout Black stout ice cream 9,00 Μαύξε κππξα stout, παγσηό, ιηθέξ θαξακέια Canadian comfort 8,00 brown ale, southern comfort, κπνύξκπνλ, ζηξόπη ζθέλδακηνπ Grand Trappist 9,00 La trappe ΧΧΧΧ, Grand Marnier, πνξηνθάιη, θνληάθ, ζηξόπη βαλίιηαο Saronno mule 9,00 Σθνηο, amaretto, ginger beer, lime juice Chocolate firestouter 9,00 ζηάνπη ζνθνιάηα, νπίζθη, ιηθέξ θαθέ, τσίλι πιπέρι (ταμπάσκο), chocolate bitters Maria Schlenkerla 9,00 Mezcal, ρπκόο ληνκάηαο, κπαραξηθά, ηακπάζθν, θαπληζηή κπύξα schlenkerla, κπέηθνλ Beer margarita 10,00 Σεθίια, θνπαληξό, ιάηκ, κπνπθάιη μαλζηάο κπύξαο Basil beer julep 7,00 Μπέξκπνλ, βαζηιηθόο, ζηξόπη κέιη, θόθθηλε κπύξα Cucumber ale fizz 8,00 Σδηλ, ζηξόπη αγγνύξη, ζηξόπη ηξηαληάθπιιν, ιεκόλη, κπύξα weisse, θξέζθν αγγνύξη Pearlicious 8,00 ξνύκη καύξν, ζηξόπη αριάδη, λεμόνι, Belgium σιρόπι carnaval κανέλα 8,00 belgium white beer, κπνύξκπνλ, ιεκόλη,ζηξόπη agave nectar, ζηξόπη passion fruit Farmer s Secret 8,00 Σδηλ, ιεκόλη, θξέζθν θαζθόκειν, weisse, ζηξόπη agave nectar 12

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50 Σαλάτες EUR ( ) Εύζνο 8,50 Άζπξν θαη θόθθηλν ιάραλν ςηινθνκκέλν, κπέηθνλ, θνπθνπλάξη, μηλόκειν, παηάηα, ζάιηζα γηανπξηηνύ κε ρνξζξάληηο Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

νπθιέ θνινθπζηνύ. κε δηάθνξα ηπξηά, θξέζθν θξεκκπδάθη θαη δπόζκν 6,80 Ζucchini souffle,with cheese

νπθιέ θνινθπζηνύ. κε δηάθνξα ηπξηά, θξέζθν θξεκκπδάθη θαη δπόζκν 6,80 Ζucchini souffle,with cheese ΟΡΕΚΣΙΚΑ-ΑPPETIZERS αληνξηληά θάβα κε ρηαπόδη ζράξαο θαξακεισκέλα θξεκκύδηα θαη γιάζν 5,90 βαιζακηθνύ μπδηνύ Split peas (fava beans) with sautéed onions, octopus, and vinaigrette dressing νπθιέ θνινθπζηνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters Antipasti - Οξεθηηθα - Starters FOCACCINI TRADIZIONALE 5,50 (θνθαηζηληα κε ληνκαηα, πεζην βαζηιηθνπ θαη κνηζαξεια) Toasted bread with tomato, pesto & mozzarella BRUSCHETTA con SALMONE 7,50 (Μπξνπζθεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai

To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai To μσζηήριο ηοσ Kona Kai Ο ζξύινο ιέεη όηη ν Σίθη, Θεόο ησλ Νόηησλ Θαιαζζώλ, πνπ αληηπξνζώπεπε ηελ αθζνλία θαη ηελ άλεζε, έςαρλε θάπνηε γηα ην ηέιεην πεξηβάιινλ, έλαλ αηειείσην παξάδεηζν, γεκάην γέιην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο Ξεξηερόκελα Κι α ηζηνξι α 40 ρξόλσλ Σξη ζηκα tips γηα θαιπ ηεξα καγεηξέκαηα Κεηξη ζεηο θαη κεδνυ ξεο Ξι ηα κε ηξαραλα ζηηαξε λην γιπθό Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό Θόθνξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΙ-ΖΥΘΟΣ "ΑΓ.ΑΘ.Α.", Ν

ΟΙΝΟΙ-ΖΥΘΟΣ ΑΓ.ΑΘ.Α., Ν ΜΠΥΡΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ MAGNUS MAGISTER - ξανθιά 4,9% alc lager 24 Χ 0,33 lt ΡΟΔΟΣ 0,70 MAGNUS MAGISTER - ξανθιά 4,9% alc lager 15 Χ 0,50 lt ΡΟΔΟΣ 0,95 MAGNUS WEISS - ξανθιά

Διαβάστε περισσότερα

Καξπάηζην από κνζράξη Ακεξηθήο κε θαπληζηό ηπξί θξέκα θαη κπξσδηθά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs

Καξπάηζην από κνζράξη Ακεξηθήο κε θαπληζηό ηπξί θξέκα θαη κπξσδηθά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs Οξεθηηθά / Starters αιάηα ξόθα κε πξνζνύην Επξπηαλίαο, ηπξί κπνπξάηα, ηνκαηίληα, θξπγαληζκέλν ςσκί, 19 ραβηάξη κπαιζάκηθν θαη βηλεγθξέη από νμύκειη Rocket salad with prosciutto from Euritania, burrata

Διαβάστε περισσότερα

THE BUNCH OF GRAPES INN

THE BUNCH OF GRAPES INN THE BUNCH OF GRAPES INN NIBBLES - ΣΘΜΠΗΜΑΣΑ Traditional Cyprus bread drizzle with extra virgin olive oil & oregano2.50εεζηνθππξηαθνςσκηκεπαξζελνειαηνιαδνθαηξiγαλε MarinatedΟlives.The ideal Mediterraneannibble2.50

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο Antipasti / Ορεκτικά Focaccia al tartufo e parmigiano Φνθάηζηα κε ηξνύθα θαη παξκεδάλα Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm

THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm SALADS ΑΛΑΣΕ : Greek Salad Tomato, cucumber, Feta cheese, green peppers, onion, olives, capers, Barley bite, oregano & extra virgin olive oil. (*veg) Ελληνική αλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε Έρσ ηελ αίζζεζε πσο ε επαλάζηαζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, ιακβάλεη ρώξα ηώξα, θαη εκείο είκαζηε κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Βνξξά κε ηελ εθδήισζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΜΗΛΙΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ & ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΜΗΛΙΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ & ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΜΗΛΙΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ & ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΜΒΥΞ 000698 BUD BEER ΦΙΑΛΗ 6X4PX0,30L 004204 BUD BEER ΦΙΑΛΗ 24X0,33L 5% 000703 BUD BEER ΚΟΥΤΙ 24X0,355L 003596

Διαβάστε περισσότερα