ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής «Οφειλέτης») υπό την εγγύηση του εγγυητή (εφεξής «Εγγυητής») το προϊόν που αυτός έχει επιλέξει στη συνημμένη στην παρούσα αίτηση (εφεξής «Αίτηση»), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμβάσεως, οι οποίοι συμπληρώνουν το «Πλαίσιο Συνεργασίας- Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με αριθμό εκδόσεως 1.0./2010, αντίγραφο του οποίου δόθηκε στον Οφειλέτη και το οποίο διατίθεται σε όλα τα Καταστήματα της Τραπέζης και στον διαδικτυακό τόπο αυτής ( και το οποίο ο Οφειλέτης αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο, με την Αίτηση, την παρούσα και την Πρόσθετη Πράξη αυτής, αφού έλαβαν υπόψιν τους τη Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου μεταξύ των ιδίων ως άνω συμβαλλομένων μερών, η οποία αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας (εφεξής «Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου»), συμφωνούν και συναποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 1. Αντικείμενο συμβάσεως Η Τράπεζα, κατόπιν υποβολής Αιτήσεως, χορηγεί στον Οφειλέτη έντοκη πίστωση για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του (εφεξής «Πίστωση») μέχρι του πιστωτικού ορίου (εφεξής «Πιστωτικό Όριο»), που αναφέρεται στην πρόσθετη πράξη, η οποία προσαρτάται στην παρούσα κι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») κατά τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται πιο κάτω, οι οποίοι συμπληρώνουν το ως άνω Πλαίσιο Συνεργασίας και αποτελούν με αυτό αδιαίρετο όλο. 2. Πιστωτικό Όριο 2.1. Το Πιστωτικό Όριο, κατά την υπογραφή της παρούσας, είναι μερικά δεσμευμένο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη Το κατά την υπογραφή της παρούσας δεσμευμένο τμήμα της Πιστώσεως αποδεσμεύεται σταδιακά και ισόποσα με το εκάστοτε αποπληρούμενο κεφάλαιο του δανείου που χορηγήθηκε με τη Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή, και εφόσον αποπληρωθεί κεφάλαιο του Στεγαστικού Δανείου τουλάχιστον ίσο με το ποσό που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη Ο Οφειλέτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει την Πίστωση κατ' επανάληψη με μερικές ή ολικές αναλήψεις μέχρι το Πιστωτικό Όριο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Τράπεζα μετά από αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας του Οφειλέτη και αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη και στους Λογαριασμούς που λαμβάνει ο Οφειλέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 πιο κάτω Το εκάστοτε αποδεσμευόμενο όριο προστίθεται στο ήδη αποδεσμευμένο και το σύνολο αναφέρεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω. Η αποδέσμευση ισχύει και ο Οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε αποδεσμευμένο όριο (κατά τα αναφερόμενα στην επόμενη παρ. 2.3.) από την ημερομηνία της εκδόσεως του Λογαριασμού στον οποίο αυτό αναφέρεται Ο Οφειλέτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε, κατά τα παραπάνω αποδεσμευμένο Πιστωτικό Όριο, κατ' επανάληψη με μερικές ή ολικές αναλήψεις, κατά τα αναφερόμενα στην παρ πιο πάνω Η Τράπεζα επανεξετάζει τακτικά ανά έτος και έκτακτα όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, το Πιστωτικό Όριο, λαμβάνοντας υπ όψιν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, τη φερεγγυότητα, την πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη και τη συνέπειά του στην τήρηση των όρων της παρούσας ή/και άλλων συμβάσεών του με την Τράπεζα και διατηρεί το δικαίωμα να το μεταβάλει ή να αναστείλει τη χρήση του Πιστωτικού Ορίου ή/και της κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείται (παρ. 3.2.) για να περιορίσει τον εντεύθεν κίνδυνο. Η Τράπεζα μπορεί επίσης να περιορίσει ή και να μηδενίσει το Πιστωτικό Όριο για λόγους προστασίας του Οφειλέτη και των συναλλαγών, όπως στην περίπτωση που αυτό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το εκάστοτε νέο Πιστωτικό Όριο του Οφειλέτη γνωστοποιείται στον Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο κάτω ή/και με επιστολή και εφόσον πρόκειται για γενικού χαρακτήρα μέτρο ασφαλείας, μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης Ο Οφειλέτης μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως αυτής, να ζητήσει την αύξηση ή και τη μείωση του Πιστωτικού Ορίου του. Μόνη η παραλαβή του ως άνω αιτήματος δεν συνεπάγεται την αποδοχή του από την Τράπεζα, η οποία, με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παρ. 2.4., μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Η ανακοίνωση του νέου Πιστωτικού Ορίου θα πραγματοποιείται με τους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου από τον Οφειλέτη ή υπέρβαση λόγω τόκων ή εξόδων απαγορεύεται και αν τυχόν συμβεί συνιστά ουσιώδη παράβαση της παρούσας εκ μέρους του Οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση υπερβάσεως του Πιστωτικού Ορίου, ο Οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει στην Τράπεζα το συνολικό ποσό της υπερβάσεως μαζί με το ποσό της τρέχουσας δόσεώς του, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.) του αμέσως επόμενου Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο κάτω. 3. Χρήση της Πιστώσεως 3.1. Η Πίστωση εξυπηρετείται με δανειακό λογαριασμό (εφεξής «Λογαριασμός της Πιστώσεως»), ο οποίος τηρείται στο όνομα του Οφειλέτη και ο αριθμός του οποίου θα αναφέρεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω Η χρήση του ποσού της Πιστώσεως μπορεί να πραγματοποιείται πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος Πιστωτικού Ορίου (άρθρο 2) με αναλήψεις μετρητών από το Λογαριασμό της Πιστώσεως, είτε από τα ταμεία της Τραπέζης με την προσκόμιση των στοιχείων ταυτοποιήσεως που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Πλαισίου Συνεργασίας είτε με χρήση οποιασδήποτε κάρτας εκδόσεως της Τραπέζης, η οποία αναφέρεται στην Αίτηση υπό τον τίτλο «Στοιχεία Αιτήσεως» (εφεξής «Στοιχεία Αιτήσεως»), σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο Προσωπικό Αριθμό Αναγνωρίσεως (PIN), από τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATMs) της Τραπέζης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της συμβάσεως για τη χορήγησή της και τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ATM, είτε μέσω του διαδικτύου ή/και άλλων μέσων που θα τεθούν στη διάθεση του Οφειλέτη στο μέλλον Επιπλέον η χρήση του ποσού της Πιστώσεως μπορεί να πραγματοποιείται με χρεώσεις του Πιστωτικού Ορίου σε εκτέλεση εντολών πληρωμής (εντολές μεταφοράς πιστώσεως σε τρίτους) του Οφειλέτη, εφόσον η σχετική υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη από την Τράπεζα Ο Οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα την αμοιβή που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη για την αποδοχή της εντολής και την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων για την εκτέλεσή της, όπως κάθε φορά ορίζεται στο Τιμολόγιο της Τραπέζης, όπως και κάθε δαπάνη ή έξοδα τρίτων με τα οποία η Τράπεζα θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση της εντολής, με χρέωση του ισχύοντος Πιστωτικού Ορίου. Για την εξόφληση των ανωτέρω κονδυλίων, ο Οφειλέτης εντέλλεται με την παρούσα ανέκκλητα προς τούτο την Τράπεζα να χρεώνει τον Λογαριασμό της Πιστώσεως κατά προτεραιότητα, και πριν από τη χρέωση σε αυτόν του ποσού της εντολής. Εάν μετά την πιο πάνω χρέωση το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό του Πιστωτικού Ορίου δεν επαρκεί για την εκτέλεση της εντολής, αυτή δεν εκτελείται Εάν η εντολή πληρωμής πρέπει να εκτελεστεί σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του Πλαισίου Συνεργασίας Αναφορικά με τους ειδικότερους όρους λήψεως, ανακλήσεως ή/και ενεργοποιήσεως από το δικαιούχο ή της Τραπέζης του δικαιούχου ή από την Τράπεζα, την εντολή πληρωμής, καθώς και τις συναλλαγές με χρήση της κάρτας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του ισχύοντος Πλαισίου Συνεργασίας Τραπέζης για τις εντολές πληρωμής.

2 3.5. Οι ανωτέρω αναλήψεις (παρ 3.2) και η εκτέλεση των εντολών, καθώς και τα έξοδα που βαρύνουν τον Οφειλέτη (παρ. 3.3) και οι έναντι αυτών καταβολές του Οφειλέτη καταχωρίζονται στο Λογαριασμό της Πιστώσεως, χωρίς όμως να χάνεται η αυτοτέλεια των σχετικών κονδυλίων Ο Λογαριασμός της Πιστώσεως δεν μπορεί να αποβεί χρεωστικός σε βάρος της Τραπέζης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σχηματιστεί πιστωτικό υπόλοιπο υπέρ του Οφειλέτη, αυτός μπορεί να το αναλάβει οποτεδήποτε κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 3.2 και 3.3 πιο πάνω, χωρίς όμως να δικαιούται τόκο για το πιστωτικό υπόλοιπο. 4. Επιτόκιο Η Πίστωση που χορηγείται στον Οφειλέτη είναι έντοκη με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας και το οποίο συντίθεται από το επιτόκιο EURIBOR διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως αυτό διαμορφώνεται την 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλέον περιθωρίου (spread), το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα εισφορά του Ν. 128/ Το ισχύον συμβατικό επιτόκιο της παραπάνω παραγράφου μεταβάλλεται όποτε και όπως ακριβώς μεταβάλλεται και διαμορφώνεται το προαναφερόμενο επιτόκιο EURIBOR τριών (3) μηνών τις ημερομηνίες της παρ πιο πάνω, χωρίς η μεταβολή αυτή να αποτελεί τροποποίηση της παρούσας. Το εκάστοτε νέο συμβατικό επιτόκιο ισχύει από την 1 Απριλίου, την 1 Ιουλίου, την 1 Οκτωβρίου και την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους, εκτός εάν η Τράπεζα ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής του νέου συμβατικού επιτοκίου Ως EURIBOR τριών (3) μηνών νοείται το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας τριών (3) μηνών εντός της ζώνης του EURΟ, όπως ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας ή από το πρακτορείο REUTERS ή άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων την μ.μ. ώρα Ελλάδος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο καθορισμός της τιμής του ως άνω επιτοκιακού δείκτη οποιαδήποτε από τις ως ημερομηνίες της παρ , θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του δείκτη κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η τιμή του Η Τράπεζα καθόρισε το κατά την παρ πιο πάνω περιθώριο του επιτοκίου λαμβάνοντας υπ όψιν τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη, όπως αυτή έχει σήμερα διαμορφωθεί και προκύπτει από τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε στην Τράπεζα και από αυτά που η Τράπεζα νόμιμα συνέλεξε. Ρητά συνεπώς συμφωνείται ότι η Τράπεζα δικαιούται να αυξήσει το κατά τα παραπάνω περιθώριο κατά 50% κατ ανώτατο όριο, όταν κατά την ημερομηνία μεταβολής περιθωρίου, η απόδοση στη λήξη των ομολόγων διάρκειας δέκα (10) ετών του Ελληνικού Δημοσίου (παρ ) διαφέρει από την απόδοση των όμοιων ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου περισσότερο από μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα Η Τράπεζα αποφασίζει την κατά τα παραπάνω μεταβολή (ή μη) λαμβάνοντας υπ όψιν εάν συντρέχει περίπτωση κατά την οποία η φερεγγυότητα του Οφειλέτη έχει επιδεινωθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συμβάσεως αυτής και συγκεκριμένα εάν πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα καταγγείλει σύμβαση δανείου ή πιστώσεως που του χορήγησε, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, ή εκδοθεί σε βάρος του και επιδοθεί σε αυτόν διαταγή προς πληρωμή, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής και αιτούντος, τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, όπως και τον κίνδυνο που εκάστοτε αναλαμβάνει, τόσο για τη συγκεκριμένη χορήγηση, όσο και για το σύνολο χορηγήσεων της ιδίας κατηγορίας. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα ή δέσμευση για την τυχόν επόμενη μεταβολή του περιθωρίου, όποτε και αν γίνει. Η κατά τα παραπάνω μεταβολή δεν αποτελεί τροποποίηση της συμβάσεως Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τις αποδόσεις ίδιας διάρκειας ομολόγων εκδόσεως των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ελλάδας. Στην εκάστοτε σημειούμενη διαφορά των ως άνω αποδόσεων αντανακλάται και ο κίνδυνος της χώρας που αποτελεί παράγοντα αυξήσεως του κόστους χρήματος που αντλείται στη χώρα μας και συνεπώς του κόστους των κεφαλαίων της Τραπέζης. Οι αποδόσεις στη λήξη των ομολόγων εκδόσεως κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δημοσιεύονται στον οικονομικό τύπο και αναρτώνται σε οικονομικού περιεχομένου ιστοσελίδες, όπως π.χ. της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών ( Ο Οφειλέτης ενημερώνεται με έγγραφο που αποστέλλεται στην κατά το άρθρο 15 της παρούσας διεύθυνσή του, για την εκάστοτε μεταβολή του περιθωρίου, την αιτία και την ημερομηνία ενάρξεως της εφαρμογής του. Ο Οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου Κάθε ποσό που αναλαμβάνεται από την Πίστωση εκτοκίζεται, για τις συναλλαγές της παρ. 3.2 πιο πάνω από την ημερομηνία αναλήψεως και, για τις συναλλαγές της παρ. 3.3 πιο πάνω από την ημερομηνία χρεώσεως του Πιστωτικού Ορίου σε εκτέλεση της εντολής από την Τράπεζα, όπως η αντίστοιχη ημερομηνία εμφανίζεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω, μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεώς του με το εκάστοτε ισχύον, κατά τα προαναφερθέντα, επιτόκιο και οι τόκοι που παράγονται χρεώνονται στο Λογαριασμό της Πιστώσεως την ημερομηνία εκδόσεως των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο κάτω Oι τόκοι υπολογίζονται τοκαριθμικά επί του κεφαλαίου της Πιστώσεως που κάθε φορά αναλαμβάνεται από τον Οφειλέτη. Βάση για τον υπολογισμό των τόκων θα λαμβάνεται έτος 365 ημερών Εάν οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται με βάση την παρούσα δεν εξοφληθεί μέχρι, το αργότερο, την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3 πιο κάτω), θα οφείλονται τόκοι υπερημερίας για το ποσό το οποίο δεν έχει εξοφληθεί που θα υπολογίζονται από την επομένη της Ημερομηνίας Πληρωμής. Oι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας, και οι τόκοι που παράγονται, εφόσον παραμένουν ανεξόφλητοι θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο. 5. Εξόφληση 5.1. Υπό την επιφύλαξη της παρ πιο κάτω, ο Οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα ακριβόχρονα, το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.), τουλάχιστον την Ελάχιστη Καταβολή, το ύψος της οποίας (με την επιφύλαξη των παρ. 5.2, και 11.6 πιο κάτω) ισούται για το οριζόμενο στην Πρόσθετη Πράξη χρονικό διάστημα, με το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της Πιστώσεως και αναγράφεται στους Λογαριασμούς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, η Ελάχιστη Καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό, επί του συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου εκ κεφαλαίου πλέον των κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων, το οποίο ομοίως αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη. Ο ως άνω τρόπος υπολογισμού της Ελάχιστης Καταβολής, μπορεί να μεταβληθεί και να αντικατασταθεί με ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου εκ κεφαλαίου, πλέον των κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων, σύμφωνα με τις προτεινόμενες από την Τράπεζα εναλλακτικές, κατόπιν αιτήματος του Οφειλέτη, που πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 5.9 πιο κάτω που εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή Στο ποσό της Ελάχιστης Καταβολής προστίθενται α) τα τυχόν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά προηγούμενων Ελάχιστων Καταβολών, β) το ποσό της τυχόν υπερβάσεως του Πιστωτικού Ορίου (παρ. 2.6.), γ) το τυχόν ασφάλιστρο της παρ πιο κάτω και δ) οι λοιπές τυχόν επιβαρύνσεις (άρθρο 13) κατά την παρούσα. Το εκάστοτε ακριβές ποσό της Ελάχιστης Καταβολής και των κατά τα παραπάνω τυχόν προσαυξήσεων αναγράφεται στον αντίστοιχο Λογαριασμό του άρθρου 6 που λαμβάνει ο Οφειλέτης Η εκάστοτε οφειλή κατά τις προηγούμενες παρ. 5.1 και 5.2 πιο πάνω εξοφλείται με καταβολές, η περιοδικότητα των οποίων σημειώνεται στην Πρόσθετη Πράξη. Η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης καταβολής ορίζεται στον πρώτο μετά την υπογραφή της παρούσας Λογαριασμό του άρθρου 6 πιο κάτω και για όλες τις υπόλοιπες καταβολές είναι η ίδια μέρα των επερχόμενων μηνών που

3 αντιστοιχούν στην κατά τα προαναφερθέντα επιλεγείσα συχνότητα δόσεων (εφεξής «Ημερομηνία Πληρωμής»). Η εκάστοτε Ημερομηνία Πληρωμής επαναλαμβάνεται ρητά στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και είναι δήλη ημέρα κατά την έννοια και με τις συνέπειες του νόμου. Εάν η Ημερομηνία Πληρωμής συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, τότε μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα Ο Οφειλέτης, εφόσον εκπληρώνει ακριβόχρονα τις από την παρούσα υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα, δικαιούται να υποβάλει οποτεδήποτε αίτημα μεταβολής της Ημερομηνίας Πληρωμής επιλέγοντας μεταξύ των εκάστοτε προτεινόμενων από την Τράπεζα εναλλακτικών ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις αυτές η νέα Ημερομηνία Πληρωμής αναφέρεται στον επόμενο Λογαριασμό που εκδίδεται μετά την υποβολή του αιτήματος και η Ημερομηνία Πληρωμής όλων των εφεξής καταβολών είναι η ίδια ημέρα (δήλη) των επερχόμενων μηνών που αντιστοιχούν στην κατά την παρ 5.3. περιοδικότητα Ο Οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα ακριβόχρονα το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ.5.3) τουλάχιστον την Ελάχιστη Καταβολή, το ύψος της οποίας (με την επιφύλαξη των παρ. 5.2., και 11.6.) ορίζεται στην Πρόσθετη Πράξη και αναγράφεται στους Λογαριασμούς. Το ως άνω ποσό της Ελάχιστης Καταβολής μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν αιτήματος του Οφειλέτη, που πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παρ πιο κάτω που εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή Εφόσον ο Οφειλέτης εκπληρώνει ακριβόχρονα τις από την παρούσα υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα, δικαιούται να υποβάλει αίτημα παραλείψεως εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής μέχρι δύο (2) συνεχόμενων ή μη, μηνών, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά μήνα και μέχρι μίας (1) ανά δωδεκάμηνο, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το σχετικό αίτημα του Οφειλέτη θα πρέπει να προσδιορίζει τους μήνες, την Ελάχιστη Καταβολή των οποίων ο Οφειλέτης επιθυμεί να παραλείψει και υποβάλλεται οποτεδήποτε από την Ημερομηνία Πληρωμής ενός Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο κάτω, μέχρι το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, την Ελάχιστη Καταβολή του οποίου επιθυμεί να παραλείψει Υπό τις κατά την παρ πιο πάνω προϋποθέσεις, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον Οφειλέτη την παράλειψη εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής έως και (2) συνεχόμενων η μη, μηνών, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά μήνα και μέχρι μιας (1) ανά δωδεκάμηνο, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά δίμηνο ή τρίμηνο, είτε με επιστολή που απευθύνεται σε αυτόν, είτε μέσω του Λογαριασμού του άρθρου 6 της προηγούμενης από την προς παράλειψη (πρώτης) Ελάχιστης Καταβολής Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ 5.6. ή 5.7. πιο πάνω, η Ελάχιστη Καταβολή που παραλείπεται δεν θεωρείται ληξιπρόθεσμη, οι συμβατικοί τόκοι που εμπεριέχονται σε αυτή κεφαλαιοποιούνται και κατ ακολουθία η Ελάχιστη Καταβολή επαναπροσδιορίζεται στον επόμενο προς εξόφληση Λογαριασμό. Εφόσον παραλειφθούν δύο συνεχόμενες Ελάχιστες Καταβολές, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά τη δεύτερη παράλειψη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραλείψεως Ελάχιστης Καταβολής, είτε γιατί η Τράπεζα αποδέχθηκε σχετικό αίτημα του Οφειλέτη (παρ πιο πάνω), είτε γιατί ο Οφειλέτης δέχθηκε σχετική πρόταση της Τραπέζης (παρ πιο πάνω), ο Οφειλέτης μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθεί την προσφορά, να υπαναχωρήσει ή και να διακόψει την παράλειψη επόμενης Ελάχιστης Καταβολής καταβάλλοντας οποιοδήποτε ποσό σε μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής του από τη σύμβαση αυτή Τα αναφερόμενα στις παρ και 5.6. πιο πάνω αιτήματα του Οφειλέτη υποβάλλονται είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης, είτε τηλεφωνικώς μέσω των τηλεφωνικών συνδέσεων που η Τράπεζα κάθε φορά ανακοινώνει για την εξυπηρέτηση της πελατείας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο θέσει στη διάθεση του Οφειλέτη η Τράπεζα στο μέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία ταυτοποιήσεως που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Πλαισίου Συνεργασίας. Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω αιτημάτων τηλεφωνικώς, οι σχετικές συνδιαλέξεις μαγνητοφωνούνται για λόγους ασφάλειας του Οφειλέτη και της Τραπέζης. Μόνη η υποβολή των ως άνω αναφερόμενων στις παρ και 5.6. αιτημάτων δε συνεπάγεται την αποδοχή τους από την Τράπεζα, η οποία συνεξετάζει τη φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη και τη συνέπειά του στην τήρηση των όρων της παρούσας ή/και άλλων συμβάσεών του με την Τράπεζα Έχοντας υπ όψιν τη μεγάλη διάρκεια της παρούσας η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον τρόπο υπολογισμού της Ελάχιστης Καταβολής και να τον αντικαταστήσει με ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου εκ κεφαλαίου και κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων ο οποίος θα γνωστοποιείται στον Οφειλέτη με το Λογαριασμό του άρθρου 6 και ισχύει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 πιο κάτω. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 πιο κάτω Σε περίπτωση ασκήσεως του αναφερόμενου ανωτέρω υπό την παρ δικαιώματος της Τραπέζης, όπως και στην περίπτωση που έχει γίνει αποδεκτό αίτημα του Οφειλέτη για τη μεταβολή της βάσεως υπολογισμού της Ελάχιστης Καταβολής (παρ. 5.1.), η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το εκάστοτε ισχύον ποσοστό της Ελάχιστης Καταβολής σε κάθε περίπτωση μεταβολής των συμβατικών επιτοκίων και κατά το ύψος της αντίστοιχης μεταβολής, όπως αυτή προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην παρ πιο πάνω. Η ως άνω μεταβολή εκφράζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Εάν το επόμενο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5, το πρώτο δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κάθε μεταβολή του ως άνω ποσοστού γνωστοποιείται στον Οφειλέτη με τον Λογαριασμό του άρθρου 6 και ισχύει υπό τους ειδικότερους όρους της παρ πιο πάνω. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 πιο κάτω Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστερήσεως εξοφλήσεως οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου ποσού πέραν της Ημερομηνίας Πληρωμής (παρ. 5.3) ο Οφειλέτης καθίσταται ως προς αυτό αυτοδίκαια υπερήμερος με μόνη την πάροδο της Ημερομηνίας Πληρωμής, κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το σχετικό ποσό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή όχληση από την Τράπεζα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερημερίας οφείλονται τόκοι υπερημερίας κατά τα οριζόμενα στην παρ πιο πάνω, η Τράπεζα, για να περιορίσει τον εντεύθεν αυξανόμενο κίνδυνο, ειδοποιεί σχετικά τον Οφειλέτη για τις συνέπειες της παραλείψεως αυτής ή αναθέτει την ειδοποίηση σε εταιρείες του Ν. 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει και αφενός παρακολουθεί ειδικά τη συγκεκριμένη οφειλή και αφετέρου δικαιούται να περιορίσει το Πιστωτικό Όριο ή και να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσεως της κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείται (κατά την παρ. 2.4 πιο πάνω), μέχρι την εξόφληση των ληξιπροθέσμως οφειλομένων. Στην έννοια της καθυστερήσεως εντάσσεται η αδυναμία χρεώσεως του καταθετικού λογαριασμού της παρ (β) πιο κάτω, καθώς και η ανυπαρξία επαρκούς υπολοίπου σε αυτόν. Για όσο χρόνο παραμένει σε καθυστέρηση ο Οφειλέτης επιβαρύνεται, για την κάλυψη των εξόδων της Τραπέζης για την ειδοποίηση και την παρακολούθηση της καθυστερήσεως, με το πρόσθετο κόστος που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη Η εξόφληση των υποχρεώσεων του Οφειλέτη γίνεται εναλλακτικά, κατ' επιλογή του: α) Με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης στην Ελλάδα, με την επίδειξη του προς εξόφληση Λογαριασμού, β) Με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που ο Οφειλέτης τηρεί στην Τράπεζα, τον οποίο εφόσον υποδεικνύει στα Στοιχεία Αιτήσεως, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει με το ποσό της Ελάχιστης Καταβολής κατά την Ημερομηνία Πληρωμής. Η παραπάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη, καθώς αφορά στο συμφέρον αμφότερων των συμβαλλομένων και ο Οφειλέτης αναγνωρίζει τις παραπάνω χρεώσεις ως απόλυτα έγκυρες και νόμιμες, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώσει την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή του συγκεκριμένου καταθετικού λογαριασμού του. Ο Οφειλέτης υποχρεούται να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς διαθεσίμου υπολοίπου στον ως άνω καταθετικό λογαριασμό το αργότερο μέχρι τη λήξη του ωραρίου συναλλαγών της Τραπέζης την εργάσιμη ημέρα που

4 προηγείται της Ημερομηνίας Πληρωμής, διαφορετικά εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασμό του μέχρι του υπάρχοντος υπολοίπου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωσή του γ) Σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της Τραπέζης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ΑΤΜ, δ) Μέσω των υπηρεσιών Alpha Phone ή Alpha Web Banking, σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση οδηγίες της Τραπέζης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέσει στη διάθεση του Οφειλέτη η Τράπεζα στο μέλλον Ο Οφειλέτης δικαιούται να καταβάλει στην Τράπεζα οποτεδήποτε οποιοδήποτε ποσό πέραν της Ελάχιστης Καταβολής Κάθε καταβολή του Οφειλέτη στην Τράπεζα έναντι της κατά την παρούσα χορηγηθείσας Πιστώσεως εξοφλεί κατά σειρά τους τόκους υπερημερίας, τους δεδουλευμένους και λογισθέντες κατά το χρόνο της καταβολής συμβατικούς τόκους της Πιστώσεως, τα κάθε μορφής έξοδα της Πιστώσεως (άρθρο 13) και στη συνέχεια το τυχόν ασφάλιστρο της παρ και τέλος το αναληφθέν κεφάλαιο της Πιστώσεως. Σε περίπτωση που έχουν σωρευθεί περισσότερες της μίας ληξιπρόθεσμες Ελάχιστες Καταβολές, η εξόφληση των κατά τα πιο πάνω κονδυλίων αρχίζει από αυτά που «γεννήθηκαν» παλαιότερα. 6. Λογαριασμοί 6.1. Κάθε μήνα η Τράπεζα εκδίδει και αποστέλλει, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ και 6.7. πιο κάτω, στον Οφειλέτη με απλό ταχυδρομείο στην κατά το άρθρο 16 διεύθυνσή του, εκκαθαριστικό σημείωμα (εφεξής «Λογαριασμός»), στον οποίο εμφανίζεται η συνολική κίνηση του Λογαριασμού της Πιστώσεως κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών εκδόσεως δύο (2) συνεχόμενων μηνιαίων Λογαριασμών και συγκεκριμένα όλες οι χρεώσεις του Λογαριασμού της Πιστώσεως, οι οποίες εκφράζονται σε ευρώ, το είδος της συναλλαγής, η ημερομηνία και αιτιολογία της, οι καταβολές του Οφειλέτη έναντι της οφειλής του, οι τυχόν τόκοι που παρήχθησαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τυχόν υφιστάμενο υπέρ του Οφειλέτη πιστωτικό υπόλοιπο, οι υφιστάμενες επιβαρύνσεις και η αιτιολογία τους, το νέο υπόλοιπο της οφειλής του και, για την πληρέστερη ενημέρωσή του, η Ελάχιστη Καταβολή (παρ. 5.1.), η Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.), το εκάστοτε ισχύον Πιστωτικό Όριο (άρθρο 2) και το εκάστοτε σε ισχύ επιτόκιο Η ημερομηνία εκδόσεως του πρώτου Λογαριασμού αποτελεί την ημερομηνία εκδόσεως και των επομένων Λογαριασμών. Ο Οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, επιλέγοντας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος, μία από τις προτεινόμενες από την Τράπεζα ημερομηνίες εκδόσεως Λογαριασμού, οπότε η επιλεγείσα ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού θα αποτελεί εφεξής την ημερομηνία εκδόσεως και των επόμενων Λογαριασμών Συναλλαγές που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε έναν Λογαριασμό, θα καταχωρίζονται στον αμέσως επόμενο. Σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνάλλαγμα, στο Λογαριασμό εμφανίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε από την Τράπεζα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, καθώς και το ποσό που προέκυψε μετά τη μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ Εφόσον το προς εξόφληση συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του Κατόχου δεν υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να παύσει την εφεξής αποστολή Λογαριασμών στον Οφειλέτη Ο Οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να ενημερώνεται για τους Λογαριασμούς ηλεκτρονικά, με σχετική ειδοποίηση που θα λαμβάνει μέσω ή/και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο, εφόσον η σχετική υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη από την Τράπεζα. Η επιλογή γίνεται είτε με σχετική ένδειξη στην Αίτηση, είτε με μεταγενέστερο σχετικό αίτημά του προς την Τράπεζα (καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, επιστολή ή ηλεκτρονική αίτηση), και τη σημείωση της ηλεκτρονικής του διευθύνσεως ή και του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα αποστέλλει στον Κάτοχο κάθε μήνα, την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ( ή/και SMS) με το οποίο ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για την έκδοση του Λογαριασμού, όπως και για τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο (link) που θα πρέπει να επισκεφθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, ο Οφειλέτης οφείλει να εισάγει τα απαιτούμενα από την ηλεκτρονική εφαρμογή στοιχεία επιβεβαιώσεως της ταυτοπροσωπίας του. Σε περίπτωση αλλαγής της ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ πιο κάτω Κάθε Λογαριασμός εξάγεται από τα εμπορικά βιβλία της Τραπέζης και αποτελεί πλήρη απόδειξη επιτρεπόμενης ανταποδείξεως, της κινήσεως του Λογαριασμού της Πιστώσεως κατά τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτει. Αδιάκοπη και πλήρης σειρά Λογαριασμών του άρθρου αυτού αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα βιβλία της Τραπέζης που απεικονίζει την κίνηση του Λογαριασμού της Πιστώσεως για το χρονικό διάστημα που καλύπτει Σε περίπτωση που τρεις συνεχόμενοι Λογαριασμοί οι οποίοι έχουν αποσταλεί στην κατά το άρθρο 15 ταχυδρομική διεύθυνση του Οφειλέτη επιστραφούν ως ανεπίδοτοι, η Τράπεζα διακόπτει την αποστολή και ο Οφειλέτης μπορεί να αναζητήσει τους Λογαριασμούς σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης. Η εκ νέου αποστολή των Λογαριασμών θα πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Οφειλέτη, στο οποίο θα γνωστοποιείται αλλαγή της ταχυδρομικής διευθύνσεώς του, κατά την παρ κατωτέρω. 7. Καταγγελία της Συμβάσεως από την Τράπεζα 7.1. Η Τράπεζα δικαιούται, με έγγραφη (παρ. 7.3.) δήλωσή της προς τον Οφειλέτη, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, εάν συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Η καθυστέρηση ολοσχερούς εξοφλήσεως από τον Οφειλέτη Ελάχιστης Καταβολής, ή του ποσού που αναφέρεται στο Λογαριασμό ως αμέσως πληρωτέο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών. β) Η παράβαση εκ μέρους του Οφειλέτη οποιουδήποτε όρου της παρούσας και της Αιτήσεως, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις. γ) Η ανακρίβεια οποιασδήποτε δηλώσεως ή πληροφορίας που έδωσε ο Οφειλέτης στην Τράπεζα μαζί με την Αίτηση ή/και για την αξιολόγησή της όπως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών που του ζητήθηκαν από την Τράπεζα. δ) Σε περίπτωση που ο Οφειλέτης δεν παραχωρήσει υπέρ της Τραπέζης την εμπράγματη εξασφάλιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 πιο κάτω. ε) Σε κάθε περίπτωση που οι παρασχεθείσες εγγυήσεις ή και ασφάλειες της Τραπέζης για την Πίστωση απομειωθούν ή καταστεί αμφίβολη ή αδύνατη η ρευστοποίησή τους και ο Οφειλέτης αδυνατεί να προσφέρει νέες ισοδύναμες για να αποκαταστήσει το επίπεδο εξασφαλίσεως της Τραπέζης. στ) Ο θάνατος ή η κήρυξη του Οφειλέτη σε πτώχευση ή σε δικαστική συμπαράσταση. ζ) Η σοβαρή επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή και της φερεγγυότητας ή της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Οφειλέτη, όπως σε περίπτωση φυλακίσεώς του. η) Η καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο της Συμβάσεως Στεγαστικού Δανείου Μετά την καταγγελία της συμβάσεως, το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού της Πιστώσεως (παρ. 3.1.), κατά το κεφάλαιο, τόκους (συμβατικούς, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), εισφορά του Ν. 128/75, όπως εκάστοτε ισχύει, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, εκτοκίζεται μέχρι εξοφλήσεως με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ανεξόφλητων τόκων, μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς εξοφλήσεως του. Στην περίπτωση αυτή ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με το σύνολο των πραγματικών εξόδων, εξώδικων και δικαστικών, διαδικαστικών πράξεων και αναγκαστικής εκτελέσεως, και αμοιβών Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών, αναγκαστικής εκτελέσεως κ.λπ. όπως αυτά ορίζονται από το νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λπ. και η Τράπεζα δικαιούται να ανακοινώσει την καταγγελία της συμβάσεως στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που έχει σκοπό την προστασία της πίστεως και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, , Αμαρούσιον, ( υπεύθυνος

5 επεξεργασίας) και να αναθέσει την ειδοποίηση του Οφειλέτη σε εταιρείες του Ν.3758/2009, όπως ισχύει ή και την επιδίωξη της εισπράξεως σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως, η Τράπεζα θα αποστέλλει επιστολή προς τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή με το συνολικό κατά την προηγούμενη παρ χρεωστικό υπόλοιπο της Πιστώσεως, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας και του κλεισίματος του Λογαριασμού της Πιστώσεως. Το ως άνω υπόλοιπο μπορεί να μην είναι οριστικό εφόσον σε αυτό προστίθενται οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία καταγγελίας μέχρι την εξόφληση. 8. Διάρκεια της Συμβάσεως - Λήξη Πιστωτικού Ορίου 8.1. Η παρούσα σύμβαση έχει ορισμένη διάρκεια και η χρήση του ποσού της Πιστώσεως λήγει αυτοδίκαια την ημερομηνία λήξεως του Πιστωτικού Ορίου που αναγράφεται στα Στοιχεία Αιτήσεως. Την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την Ημερομηνία Πληρωμής της παρ πιο πάνω, ο Οφειλέτης μπορεί κατ επιλογήν του είτε να εξοφλήσει το σύνολο της τότε υφιστάμενης οφειλής από την παρούσα σύμβαση κατά κεφάλαιο, τόκους κάθε μορφής και τυχόν έξοδα, είτε, αφού εξοφλήσει την Ελάχιστη Καταβολή, όπως αυτή θα διαμορφωθεί την ως άνω ημερομηνία κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 5.1 και 5.2 πιο πάνω, (περιλαμβανομένων όλων των μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδουλευμένων τόκων) να αποπληρώσει το ανεξόφλητο εκ κεφαλαίου υπόλοιπο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, με διαδοχικές, μηνιαίες, ισόποσες δόσεις, πλην της τελευταίας που ενδέχεται να είναι μικρότερη. Το ακριβές ποσό της κάθε δόσεως θα υπολογισθεί με την εφαρμογή του Ποσοστού Υπολογισμού της Δόσεως Αποπληρωμής της οφειλής, που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη, επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου. Στο ποσό εκάστης δόσεως περιλαμβάνονται οι εκάστοτε δεδουλευμένοι τόκοι οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το συμβατικό επιτόκιο του άρθρου 4, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, όπως κάθε φορά ισχύει, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Ο Οφειλέτης μπορεί επίσης να προβεί σε μερική εξόφληση του συνόλου της οφειλής την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου, οπότε το απομένον υπόλοιπο εξοφλείται κατά τα σχετικά προαναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο Για την κατά την παρ επιλογή, ο Οφειλέτης πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα κατά τους όρους της παρ πιο πάνω το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου. Ο Οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με την ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος μέσω του επομένου από την υποβολή του αιτήματος Λογαριασμού. Η υποβολή του ως άνω αιτήματος δεν αποκλείει τη δυνατότητα του Οφειλέτη να εξοφλήσει το εκάστοτε υπόλοιπό του, οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά. Σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής, η εξόφληση του υπολοίπου συνεχίζει με τη δόση που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στην παρ πιο πάνω Μετά την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, παύει η χρέωση της παρ πιο κάτω Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας, εκτός των όρων 3, 5 και 8 πιο πάνω, εφαρμόζονται μέχρι την ολική εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού. 9. Καταγγελία της Συμβάσεως από τον Οφειλέτη Ο Οφειλέτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, με άμεση ισχύ, με έγγραφο προς την Τράπεζα υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης εξοφλήσεως του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου της Πιστώσεως, όπως ορίζεται στην παρ. 8.2 πιο πάνω, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας. 10. Εμπράγματη Εξασφάλιση Για την εξασφάλιση των κάθε μορφής απαιτήσεων της Τραπέζης από την παρούσα σύμβαση, καθώς και από την Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου, της οποίας η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ο Οφειλέτης υποχρεούται να παραχωρήσει εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας και υπέρ της Τραπέζης ενιαία προσημείωση υποθήκης, η σειρά της οποίας αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας για το συνολικό ποσό που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη, επί ακινήτου τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται επίσης στην Πρόσθετη Πράξη, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτού ευρίσκονται σε απόλυτη νομική τάξη και δεν υφίσταται επ' αυτού άλλο βάρος, εκτός εάν συναινέσει σε αυτό ρητά η Τράπεζα Ο Οφειλέτης δηλώνει ότι τα όρια, η έκταση και η περιγραφή του προσημειωμένου ακινήτου έχουν καλώς και ότι παραιτείται από κάθε σχετική ένσταση ή ανακοπή, εγγυώμενος ταυτόχρονα ότι από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της το προσημειωμένο ακίνητο θα παραμείνει συνεχώς της άμεσης, αποκλειστικής και αδιαφιλονίκητης κυριότητας, νομής και κατοχής του και ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση (εκτός της περιπτώσεως της παρ ), κατάσχεση, διεκδίκηση και γενικά από κάθε δικαίωμα τρίτου Ο Οφειλέτης υποχρεούται πριν την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης να ασφαλίσει το προσημειωμένο ακίνητο, με δικά του έξοδα, τουλάχιστον κατά των κινδύνων πυρκαϊάς και σεισμού και να το διατηρεί ασφαλισμένο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία της αποδοχής της Τραπέζης, για ποσό το οποίο έχει κριθεί επαρκές από την Τράπεζα και αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη. Ο Οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην Τράπεζα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα έχουν ρητά περιληφθεί οι ακόλουθες διατάξεις: α) δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται ρητά στην Τράπεζα η ιδιότητα του προσημειούχου δανειστή και υποχρεώνεται η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλλει απευθείας στην Τράπεζα την όποια ασφαλιστική αποζημίωση, αμέσως μόλις επέλθει ο κίνδυνος έναντι του οποίου έγινε η ασφάλιση και β) υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να ειδοποιεί την Τράπεζα σε οποιαδήποτε περίπτωση μη ανανεώσεως της ασφαλίσεως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της ή για την πρόθεση του Οφειλέτη να μεταβάλλει μερικά ή ολικά τους όρους της ασφαλίσεως Εάν ο Οφειλέτης παραλείψει να ασφαλίσει το ακίνητο κατά τα παραπάνω και να διατηρεί αυτό ασφαλισμένο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 πιο πάνω Σε περίπτωση που ο Οφειλέτης δεν προβεί στην απαιτούμενη ανανέωση της ασφαλίσεως, η Τράπεζα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, είτε να προβεί η ίδια στην ανωτέρω ανανέωση με έξοδα του Οφειλέτη, ο οποίος θα υποχρεούται να τα αποδώσει στην Τράπεζα αμέσως έντοκα από την ημερομηνία της καταβολής τους από την Τράπεζα με το ανώτατο σε ισχύ επιτόκιο υπερημερίας, μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, είτε να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 πιο πάνω. 11. Εγγύηση Ο Εγγυητής, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα: α) Ότι εγγυάται προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε απαιτήσεώς της από την Πίστωση, πλέον των κάθε μορφής τόκων (συμβατικών, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), της εκάστοτε εισφοράς του Ν. 128/75 και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Οφειλέτη όλων των υποχρεώσεών του από την παρούσα, για τις οποίες ενέχεται αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο μαζί με τον Οφειλέτη ως αυτοφειλέτης. β) Ότι παραιτείται από το δικαίωμά του να αρνηθεί καταβολή μέχρι να επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά του Οφειλέτη (ένσταση διζήσεως, άρθρ.855 Α.Κ.). γ) Ότι ευθύνεται από την εγγύηση ανεξάρτητα από το νομότυπο της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει ο Οφειλέτης και ειδικά ανεξάρτητα από τυχόν ελαττώματα σχετικά με την εκπροσώπησή του.

6 δ) Ότι δεν μπορεί να προτείνει κατά της Τραπέζης τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του Οφειλέτη, εάν αυτός παραιτήθηκε οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο από αυτές, εκτός εάν η παραίτηση οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. ε) Ότι δεσμεύεται από κάθε αναγνώριση και παράταση εξοφλήσεως (οιασδήποτε μορφής, είτε εξωδίκου, είτε δικαστικής) του χρέους από τον Οφειλέτη προς την Τράπεζα, καθώς επίσης και από το δεδικασμένο υπέρ της Τραπέζης κατά του Οφειλέτη. στ) Ότι παραιτείται έναντι της Τραπέζης από το δικαίωμα της υποκαταστάσεώς του στα παρεπόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματά της, εάν η απαίτηση της Τραπέζης από τη σύμβαση αυτή δεν έχει προηγουμένως εξοφληθεί ολοσχερώς. ζ) Ότι σε περίπτωση ανανεώσεως, η ευθύνη του εγγυητή και τα τυχόν ενέχυρα ή εμπράγματες ασφάλειες της παλαιάς από τη σύμβαση αυτή ενοχής διατηρούνται αυτοδίκαια υπέρ της νέας, παραιτούμενος από κάθε ένσταση που πηγάζει από το άρθρο 439 ΑΚ. η) Ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της συμβάσεως και του Πλαισίου Συνεργασίας τους οποίους κατενόησε πλήρως Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστερήσεως του Εγγυητή να ανταποκριθεί στις από την παρούσα εγγύηση υποχρεώσεις του, μετά από σχετική πρόσκληση της Τραπέζης, αυτή δύναται να αναθέσει την ειδοποίηση του Εγγυητή για την ληξιπρόθεσμη οφειλή σε εταιρείες του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει ή και την επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλομένων για τα οποία εγγυήθηκε σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές και να τον επιβαρύνει με το σύνολο των εξόδων και αμοιβών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών κ.λπ., όπως κατ' ελάχιστο ορίζονται στο νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λπ. για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλομένων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτελέσεως και να αναγγείλει την μη προσήκουσα εκπλήρωση των εκ της εγγυήσεως υποχρεώσεών του στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που έχει σκοπό την προστασία της πίστεως και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, Τ.Κ , Αμαρούσιον (υπεύθυνος επεξεργασίας) Στην περίπτωση υπάρξεως περισσότερων εγγυητών, κάθε ένας εξ αυτών ευθύνεται εξ ολοκλήρου και όλες οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα για τον Εγγυητή, αφορούν όλους τους Εγγυητές και καθένα χωριστά Η διάρκεια της εγγυήσεως ορίζεται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της Πιστώσεως. Σε περίπτωση καταγγελίας, η εγγύηση ισχύει για δεκαοκτώ (18) μήνες από την επομένη της καταγγελίας και αν εντός της προθεσμίας αυτής αρχίσουν οι δικαστικές ενέργειες και συνεχισθούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, η διάρκεια της εγγυήσεως παρατείνεται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού Αντί ή και πέραν της ως άνω εμπράγματης εξασφαλίσεως (10.1) ή εγγυήσεως (11.1), τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμφωνούν οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση απομειωθεί η αξία της χορηγηθείσας ασφάλειας ή καταστεί αδύνατη ή αμφίβολη η ρευστοποίησή της (στην έννοια της οποίας εντάσσεται και η επιδείνωση της φερεγγυότητας ή και της πιστοληπτικής ικανότητας του Εγγυητή), ο Οφειλέτης υποχρεούται να αντικαταστήσει ή συμπληρώσει την παρασχεθείσα ασφάλεια, ώστε να αποκαταστήσει άμεσα το επίπεδο ασφάλειας της Τραπέζης Εφόσον συμφωνηθεί (όπως προκύπτει από σχετική επιλογή του Οφειλέτη στα Στοιχεία Αιτήσεως) ότι οι απαιτήσεις της Τραπέζης από τη σύμβαση αυτή θα ασφαλισθούν έναντι του κινδύνου του θανάτου ή ολικής μόνιμης ανικανότητας του Οφειλέτη με την ένταξή της σε ειδικό για το σκοπό αυτό ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει η Τράπεζα στους πελάτες της, αυτός εξουσιοδοτεί με τη σύμβαση αυτή την Τράπεζα να χρεώνει κάθε μήνα το Πιστωτικό Όριο με το εκάστοτε ασφάλιστρο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ανεξόφλητο υπόλοιπο του τελευταίου Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο πάνω και προστίθεται στην αμέσως επόμενη Ελάχιστη Καταβολή, και στη συνέχεια να το αποδίδει ακριβόχρονα στην Ασφαλιστική Εταιρία. Η πιο πάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη γιατί αφορά στο συμφέρον αμφότερων των συμβαλλομένων και της ασφαλιστικής εταιρίας ως τρίτης. Εφόσον ο Οφειλέτης επιλέξει την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, θα του παραδοθεί κατά την υπογραφή της Αιτήσεως ασφαλίσεως και της παρούσας συμβάσεως το σχετικό πιστοποιητικό ασφαλίσεως. 12. Αποδεικτικές Συμφωνίες Υπό την επιφύλαξη των παρ. 6.4 και 6.7 πιο πάνω, ο Οφειλέτης γνωρίζοντας αφενός ότι η εκάστοτε οφειλή του από τη χρήση της Πιστώσεως αποπληρώνεται σε περιοδικές δόσεις και ότι λαμβάνει Λογαριασμούς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 πιο πάνω αν εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως Λογαριασμού δεν ειδοποιήσει την Τράπεζα γραπτώς με συστημένη επιστολή ότι δεν έχει λάβει τον Λογαριασμό που αφορά τη χρονική περίοδο που προηγείται της καλυπτόμενης από τον παραληφθέντα Λογαριασμό, τεκμαίρεται ότι ο Λογαριασμός αυτός παραλήφθηκε, επιτρεπόμενης ανταποδείξεως Ο Οφειλέτης δικαιούται να αμφισβητήσει το περιεχόμενο Λογαριασμού, αναφορικά με μη εγκεκριμένες ή εσφαλμένα εκτελεσθείσες συναλλαγές, κατά την έννοια του κεφαλαίου 4 του Πλασίου Συνεργασίας, οπότε οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός απώτατης προθεσμίας δέκα τριών (13) μηνών από την ημερομηνία χρεώσεως. Άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω απώτατης προθεσμίας αποτελεί αποδοχή και ανεπιφύλακτη αναγνώριση των επί μέρους και συνολικών κονδυλίων του Λογαριασμού. 13. Φόροι - Έξοδα - Συνολική Ετήσια Πραγματική Ποσοστιαία Επιβάρυνση («Σ.Ε.Π.Π.Ε.») Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές ή έξοδα σε σχέση με τη σύμβαση, τις παρεχόμενες εγγυήσεις ή ασφάλειες υπέρ της Τραπέζης, την εξόφληση ή την τυχόν δικαστική επιδίωξη της εξοφλήσεως, περιλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτελέσεως, βαρύνουν αποκλειστικά τον Οφειλέτη και εισπράττονται από αυτόν Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω ποσά καταβληθεί από την Τράπεζα, καταλογίζεται σε βάρος του Οφειλέτη έντοκα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα καταβολής του από την Τράπεζα μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του Έχοντας υπόψιν την απαραίτητη εκ μέρους της Τραπέζης έρευνα της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας του Οφειλέτη κατά την εξέταση της Αιτήσεως, ο Οφειλέτης βαρύνεται με τα έξοδα επεξεργασίας του αιτήματός του για τη χορήγηση της Πιστώσεως, που σημειώνονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας και τα οποία χρεώνονται στον πρώτο Λογαριασμό και εξοφλούνται με εφάπαξ καταβολή πέραν της Ελάχιστης Καταβολής Έχοντας υπ όψιν τη μεγάλη διάρκεια της συμβάσεως αυτής και την παρακολούθηση και διαχείριση της Πιστώσεως κατά την ως άνω διάρκεια, όπως και την ετήσια περιοδική ανανέωσή της (παρ. 2.2), ο Οφειλέτης βαρύνεται με τα έξοδα διαχειρίσεως που αναφέρονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Στο ποσό της πρώτης Ελάχιστης Καταβολής μετά την υπογραφή της παρούσας και κάθε εφεξής δωδεκαμήνου, θα προστίθεται το ποσό των ως άνω διαχειριστικών εξόδων της Τραπέζης Έχοντας υπ' όψιν τη μεγάλη διάρκεια της παρούσας, η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλλει το ύψος των επιβαρύνσεων που αναγράφονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας ή και να συμπληρώσει αυτές για σπουδαίο λόγο, όπως η κατά 50% διακύμανση του πληθωρισμού και του κόστους εργασίας, ο αναλαμβανόμενος ειδικός και γενικός κίνδυνος και οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού που συγχρόνως αποτελούν και τα κριτήρια αναπροσαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση οι εκάστοτε νέες επιβαρύνσεις γνωστοποιούνται στον Οφειλέτη με τους Λογαριασμούς του άρθρου 6 και ισχύουν υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 16 πιο κάτω. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 9 πιο πάνω Ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας, στα οποία αναφέρεται και η Συνολική Ετήσια Πραγματική Ποσοστιαία Επιβάρυνση («Σ.Ε.Π.Π.Ε.»), που μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο. 14. Συμψηφισμός

7 14.1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής εξουσιοδοτούν με την παρούσα ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει με κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή από την παρούσα σύμβαση, οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό τους, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο τηρείται και το Κατάστημα της Τραπέζης όπου έχει ανοιχθεί. Επίσης, η Τράπεζα έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή από την παρούσα σύμβαση δικαίωμα συμψηφισμού προς οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή, έστω και αν προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις ακόμα και σε διαφορετικό νόμισμα Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση επιβολής κατασχέσεως επί του εκάστοτε υπολοίπου καταθετικού λογαριασμού του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή που τηρείται στην Τράπεζα από οποιονδήποτε δανειστή του, στα χέρια της Τραπέζης, ως τρίτης, η Τράπεζα δικαιούται να συμψηφίζει με το υπόλοιπο της καταθέσεως κάθε, κατά τον χρόνο της κατασχέσεως, απαίτησή της κατά του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή από την παρούσα σύμβαση, ακόμα και μη ληξιπρόθεσμη. 15. Γνωστοποιήσεις Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις ή εγκρίσεις θα απευθύνονται ως προς την Τράπεζα σε οποιοδήποτε Κατάστημα του δικτύου της στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσεως που γνωστοποιούνται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων και των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο πάνω, και ηλεκτρονικά στην αρμόδια προς τούτο ηλεκτρονική διεύθυνση υπό ( ως προς δε τον Οφειλέτη ή τον Εγγυητή στη διεύθυνση που έχει σημειωθεί στην ίδια Αίτηση, ή στον αντίκλητό του, εφόσον έχει ορισθεί στην Αίτηση, κατά την κρίση της Τραπέζης Ο Οφειλέτης, ο Εγγυητής και ο τυχόν Αντίκλητος υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωρίς καμία καθυστέρηση στην Τράπεζα, εγγράφως, κάθε αλλαγή της ταχυδρομικής διευθύνσεώς τους. Η εκάστοτε ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη κατοικία του συμβαλλομένου τον οποίο αφορά, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά νόμο και την παρούσα αποτελέσματα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που ο Οφειλέτης δήλωσε κατά την παρ. 6.5 πιο πάνω. 16. Τροποποίηση των όρων Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας συμβάσεως μόνο για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται μόνο μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον Οφειλέτη, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί την τροποποίηση και να καταγγείλει την παρούσα (άρθρο 9) αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση και σε κάθε περίπτωση πριν την προτεινόμενη ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των τροποποιήσεων. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της σχετικής τροποποιήσεως Ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστά τροποποίηση της συμβάσεως κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου η μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων (παρ. 4.3.), η μεταβολή του ποσοστού της Ελάχιστης Καταβολής (παρ. 5.5.), η μεταβολή του Πιστωτικού Ορίου (παρ. 2.4.) και η αναστολή χρήσεως της κάρτας (παρ. 2.4.). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα του Οφειλέτη να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή (άρθρο 9) ισχύει χωρίς κανέναν περιορισμό. 17. Γενικοί Όροι Ο Οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στην Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της παρούσας, αμέσως μόλις του ζητηθεί, κάθε στοιχείο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας και της φερεγγυότητάς του Εάν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι του ενός, τότε ευθύνονται προς την Τράπεζα ο καθένας εξ ολοκλήρου κατά την έννοια των άρθρων 481 επ. Α.Κ. και όλες οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα στον Οφειλέτη, θα νοούνται ότι αναφέρονται σε όλους τους Οφειλέτες από κοινού και στον κάθε έναν χωριστά Σε καμμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τραπέζης να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσας δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και τη δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων της Η παρούσα σύμβαση, η Αίτηση και η Πρόσθετη Πράξη αποτελούν ενιαίο σύνολο και οι όροι, που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητά και εγγράφως Δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση έχει χαρακτήρα ανακυκλούμενης πιστώσεως, υπό την έννοια ότι οι εκ μέρους του Οφειλέτη καταβολές έναντι του Πιστωτικού Ορίου οδηγούν, με την επιφύλαξη της εκ μέρους του τηρήσεως των όρων της παρούσας, σε ισόποση απελευθέρωση αυτού προς επαναχρησιμοποίηση, ο Οφειλέτης γνωρίζει ότι ολική αποπληρωμή της οφειλής δε συνεπάγεται καταγγελία της παρούσας συμβάσεως και συνεπώς εξακολουθεί να βαρύνεται με τα κατά περίπτωση έξοδα που περιλαμβάνονται στην παρ πιο πάνω Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο πάνω ή και με επιστολές τυχόν πρόσθετες δυνατότητες ή ευκαιρίες ή ευνοϊκούς όρους χρήσεως ή/και εξοφλήσεως της Πιστώσεως. Τυχόν ευνοϊκοί όροι, εφόσον δεν ορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος τους, μπορούν να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, οποτεδήποτε με σχετική ενημέρωση του Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο πάνω. 18. Δωσιδικία - Εφαρμοστέο Δίκαιο Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.Δ. 17-7/ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», όπως κάθε φορά ισχύει Για κάθε αγωγή, αμφισβήτηση ή διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίσθηκε η παρούσα σύμβαση. Η σύμβαση αυτή αναγνώσθηκε από τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή και συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι καθένας εκ των οποίων έλαβε από ένα. Τόπος: Ημερομηνία: Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης Ο Εγγυητής

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Στη Σύμβαση Δανείου Ανοικτής Πιστώσεως «Alpha Εξόδων Κατοικίας» αριθ. με ημερομηνία / / Όροι Συμβάσεως Παρ Παρ Παρ Παρ. 4.1 Παρ Παρ Παρ Στοιχεία Συμβάσεως Πιστωτικό Όριο Ελάχιστο κεφάλαιο της συμβάσεως Στεγαστικού Δανείου αριθ.χχχχχχχχχχχ, που πρέπει να αποπληρωθεί για την αποδέσμευση. Αμοιβή της Τραπέζης για αποδοχή εντολής με χρέωση του Πιστωτικού Ορίου. Κυμαινόμενο Επιτόκιο Επιτόκιο Υπερημερίας Ορισμός Ελάχιστης Καταβολής για τα πρώτα πέντε (5) έτη. Ορισμός Ελάχιστης Καταβολής μετά το πέρας των πρώτων πέντε (5) ετών: Ποσό :... Ευρώ Δεσμευμένο ποσό κατά την υπογραφή της παρούσας:... Ευρώ Ευρώ ,00 Η υπηρεσία δεν παρέχεται σήμερα Παρεμβατικό επιτόκιο Euribor τριών μηνών: (31/03/2011): 1,219 % + περιθώριο (spread): 4,00% + εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%). Συνολικό Επιτόκιο: 5,819 % Σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε εφαρμοζόμενο επιτόκιο του άρθρου 4, πλέον εισφοράς του Ν.128/75. Το σύνολο των δεδουλευμένων τόκων που αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της Πιστώσεως. Μετά το πέρας των πρώτων πέντε (5) ετών, η Ελάχιστη Καταβολή θα ισούται με ποσοστό ύψους 1,50% επί του συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου εκ κεφαλαίου και κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων. Παρ 5.3. Περιοδικότητα Καταβολών Μηνιαία καταβολή, 20 ημέρες από την έκδοση του Λογαριασμού. Παρ Παρ Παρ Επιβάρυνση Οφειλέτη για την καθυστέρηση και την ειδοποίηση του Οφειλέτη σε περίπτωση καθυστερήσεως εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής: Ποσό χρεωστικού υπολοίπου, το οποίο όταν δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο στην παρούσα ποσό για διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών, παύει η αποστολή Λογαριασμών στον Οφειλέτη. Ποσοστό Υπολογισμού δόσεως Αποπληρωμής της οφειλής. Ευρώ 0,00 για καθυστέρηση από 1 έως 29 ημέρες Ευρώ 4,00 για καθυστέρηση από 30 έως 59 ημέρες Ευρώ 6,00 για καθυστέρηση από 60 έως 89 ημέρες Ευρώ 8,00 για καθυστέρηση από 90 ημέρες και άνω Ευρώ 50,00 2,5% επί του υπολοίπου την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου. Παρ Παρ Παρ Ποσό Προσημειώσεως Υποθήκης Σειρά Προσημειώσεως Υποθήκης Στοιχεία Προσημειωμένου Ακινήτου... Ευρώ... α) Είδος... β) Οδός... γ) Αριθμός... δ) Περιοχή... ε) Πόλη... στ) Επιφάνεια... Παρ Ποσό Ασφαλίσεως Ακινήτου... Ευρώ Παρ Έξοδα Επεξεργασίας αιτήματος για τη χορήγηση της Πιστώσεως. Ευρώ 0,00 Παρ Ετήσια Περιοδικά Έξοδα Διαχειρίσεως. Ευρώ 40,00 Παράδειγμα Υπολογισμού Συνολικής Ετήσιας Πραγματικής Ποσοστιαίας Επιβάρυνσης («ΣΕΠΠΕ») (παρ ). Για ποσό Ευρώ που εκταμιεύθηκε την διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ονομαστικό επιτόκιο Euribor 3 μηνών ( : 1,219%) + 4,00% πλέον εισφοράς Ν. 128/75 0,6% πλέον ετήσιων εξόδων Ευρώ 40 (Συνολική Ετήσια Πραγματική Ποσοστιαία Επιβάρυνση Σ.Ε.Π.Π.Ε. 8,321%). Τα έξοδα καταβάλλονται με την πρώτη δόση και οι δώδεκα (12) δόσεις έχουν ως εξής: ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ, ,95 ευρώ. Ο υπολογισμός του Σ.Ε.Π.Π.Ε. γίνεται με τις εξής παραδοχές: α. Η σύμβαση ισχύει για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκεια. β. Ο Οφειλέτης εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του. γ. Το επιτόκιο χορηγήσεων παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της συμβάσεως (Αφορά μόνον περιπτώσεις που προβλέπεται κυμαινόμενο επιτόκιο). Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Οφειλέτης εξαρτάται από το ύψος των καταβολών/αναλήψεων του Οφειλέτη. Για παράδειγμα: Εάν πραγματοποιηθεί ανάληψη Ευρώ ,00 με μία εφάπαξ συναλλαγή, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε δώδεκα μήνες είναι Ευρώ 621,90. Το υπόλοιπο της πιστώσεως μετά το πέρας των δώδεκα μηνών θα είναι Ευρώ ,00. Τόπος:.. Ημερομηνία:.. Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης Ο Εγγυητής

9

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής ΑΡΙΘ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδος Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αριθμός 11),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα