ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΪΜΠΛ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΪΜΠΛ) Α.Ε.Β.Ε.» Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARTPLEX ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ.τ. «ARTPLEX ATTICA S.A.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕ ΝΗ ΚΕΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντιπρο σωπείες Εισαγωγές» ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΚΑΤΑΣΚΕΥ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ την επωνυμία «ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» δ.τ. «ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. Μελέτες Γεωπληροφορικής» την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντιπροσωπείες Εισαγωγές» δ.τ. «ΚΕΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «3NSOLD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»... 8 την επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορι κή και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προ ϊόντων» δ.τ. «CHIESI HELLAS» την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε.» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Tροποποίηση του Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δι ακριτικό τίτλο «ΕΛ. ΜΕΣ. Ε.Π.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΪΜΠΛ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΪΜΠΛ) Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 59082/04/Β/05/154 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΪΜΠΛ) ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΪΜΠΛ) Α.Ε.Β.Ε.», καθώς επίσης και η με αριθμό ΕΜ 8096/ απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας όπως καταρτί σθηκε με την υπ αριθμό 11817/ πράξη της Συμ βολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Α. Κώτση Χατζη χρήστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: Επωνυμία: «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕ ΡΕΪΜΠΛ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WATER ILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΪΜΠΛ) Α.Ε.Β.Ε.». Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, Λ. Κύμης (άνευ αριθμού) και Ορτανσίας (άνευ αριθμού). Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπου δήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι 1) Η αγορά, κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία και η πώλη ση φιαλών ύδατος. Η κατασκευή μηχανών επεξεργασίας λυμάτων και η εισαγωγή αυτών και παράλληλα η εισα γωγή και εμπορία χημικών ουσιών που αφορούν αυτά. 1) α. Η αγορά, πώληση, διάθεση και προώθηση φίλτρων μηχανημάτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την παροχή καθαρού πο σίμου ύδατος στους καταναλωτές. 2) Η εισαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση θερμοψυκτικών μηχανημάτων ύδατος και όλων των συναφών με αυτά ειδών, ως και η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων εμφιάλωσης νερού. 3) Η εισαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση μεταλλικού επιτραπέζιου εμφιαλωμένου ποσίμου ύδατος και των συναφών κατηγοριών αυτού (ανθρακούχων κλπ.). 4) Η συνεργασία και αντιπροσώπευση οίκων του εξω τερικού, που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά. 5) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση μηχανημάτων κα ταλληλότητας ποσίμου νερού. 6) Η εισαγωγή αντιπροσώπευση αγορά και πώληση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 7) Η ενοικίαση χώρων ανά την επικράτεια, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δήμους ή Κοινότητες για εγκατά σταση φίλτρων δεξαμενών, αντλιών και μηχανημάτων για διάθεση καθαρού ποσίμου ύδατος στους κατανα λωτές. Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, αυτή θα δύναται: α) Να συνάπτει συμβάσεις με το δημόσιο με Ν.Π.Δ.Δ., με Ν.Π.Ι.Δ., δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, με τη μορφή εργολαβίας, για την προώθηση των σκοπών της. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. γ) Να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσω πα, για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας. δ) Να συνάπτει συμβάσεις RANCHISING. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι πε ριοριστική. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) έτη και αρχίζει απο την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την σύσταση και έγκριση του παρόντος καταστατικού. Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, ολοσχερώς κα ταβεβλημένο. Μετοχές:. Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) Ευρώ. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: 1. Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας. 2. Κατ εξαίρεση η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) μέχρι εννέα (9) συμβού λους. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια, με εξαί ρεση τους συμβούλους που ορίζονται στο άρθρο 62 του καταστατικού αυτού. Πρώτο Δ.Σ και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει κατά την ημερομηνία της πρώτης τακτικής Γενικής Συ νέλευσης δηλαδή την έτους για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζεται τριμελές και αποτελείται από τους: α) Δέσποινα θυγατέρα Γεωργίου και Ευαγγελίας Μπαρμπούνη, Εμπορο, που γεννήθηκε στη Ν. Ιωνία Αττικής στις , κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (οδός Πλουτάρχου αριθμός 1), έχει δελτίο ταυτότητας με αριθμό Μ /1981 του Π.Α. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. β) Ρεγγίνα θυγατέρα Ιωάννη και Αγγελικής Πλέσσα, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Σκουλικαδο Ζα κύνθου στις , κατοικεί στο Ν. Ηράκλειο Αττικής (οδός Πλάτωνος αριθμός 1), έχει δελτίο ταυτότητας με αριθμό Χ /2002 του Α.Τ. Ανω Πατησίων και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττικής, και γ) Ιωάννη Λαλαούνη του Γεωργίου και της Αννας, Λογιστή, που γεννήθηκε στο Ανω Κουρούνι Ευβοίας το έτος 1944, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής (οδός Λεο νταρίου αριθμός 6), έχει δελτίο ταυτότητας με αριθμό Ξ /1993 του ΚΘ Τ.Α. Αθηνών και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι : Τακτικοί: α) Δημήτριος Βολικάκης του Μανούσου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Θήρας αριθμός 30), πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας Σ.Ο.Ε β) Ιωάννης Καρπέτας του Βασιλείου, Ελληνικής υπη κοότητας, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Χάλκης αριθμός 24), πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) Ευάγγελος Κάππας του Σπυρίδωνα, Ελληνικής υπη κοότητας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Αίαντος αριθμός 86), πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με αριθμό αδείας Σ.Ο.Ε β) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Ελλη νικής υπηκοότητας, κάτοικος Κορυδαλλού (οδός Χαρι λάου Τρικούπη), πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας Σ.Ο.Ε Παλλήνη, 9 Αυγούστου 2005 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΚΟΣ (2) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARTPLEX ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑ ΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ.τ. «ARTPLEX ATTICA S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 59141/01/B/05/355 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ARTPLEX ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙ ΑΝΟΜΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ.τ. «ARTPLEX ATTICA S.A.», καθώς επίσης και η με αριθμ /2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανω τέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 6902/ πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιά ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ και την αριθμ. 6984/ διορθωτική πράξη του ιδίου. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ARTPLEX ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ.τ. «ARTPLEX ATTICA S.A.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναί ων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή, συμπαραγωγή και εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση διαφημιστικών μηνυμάτων παντός είδους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η παραγωγή διαφημιστικών κατασκευών και ιδεών παντός είδους (σταντς, αφίσες, γιγαντοαφίσες, τρόλλεϋ, αυτοκίνητα, ταξί, αεροπλάνα, πλοία, αερόστατα, ανεμόπτερα κλπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών παντός είδους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 3. Η οργάνωση, ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων κάθε καταναλωτικού ή μη προϊ όντος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έρευνα αγοράς και μάρκετινγκ κάθε καταναλωτικού ή μη προϊόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η οργάνωση, ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως σεμιναρίων (εκπαιδευτι κά, τεχνικά, επιμορφωτικά κλπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο προγραμματισμός, οργάνωση, ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων μηχανογράφησης πάσης φύσεως. 4. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκτέλεση παραγωγής και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών 8, 16, και 35 χλστ., τηλεοπτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως και ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και η οργάνωση, επιμέλεια, επιστασία, εκτέλεση, ανάθεση και συνεργα σία με τρίτους και η τεχνική επεξεργασία αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5. Η παραγωγή και συμπαραγωγή θεατρικών παρα στάσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εκμετάλλευση και η συνεκμετάλλευση θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών, για κάθε είδους εκδηλώ σεις, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 6. Η οργάνωση ή και παραγωγή μουσικών συναυλιών και θεαμάτων (SHOW) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παραγωγή, εκμετάλλευση, συνεκμετάλλευση, διάθεση και γενικά εμπορία κάθε είδους εγγεγραμμένου υλικού φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας όπως φωνογραφικών δίσκων ή και βινυλίου, δίσκων μεγάλης διάρκειας (long play L.P) ψηφιακών δίσκων compact disks (CDs), dvd, vcd, cdv, cdrom, cdi, minidisks κλπ., μαγνητικών ή ψηφιακών ταινιών (κασετών, dat, video κλπ.) με μουσικό ή και οποιο δήποτε άλλο περιεχόμενο, η παραγωγή ή η επιμέλεια παραγωγής ηχογραφημάτων καθώς και η σύναψη εκδο τικών συμβάσεων με αντικείμενο μουσικά έργα. 7. Η αποκλειστική διάθεση (εκχώρηση του δικαιώμα τος εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης) των μουσικών θεμάτων των έργων (SOUNDRACKS). 8. Η έκδοση παντός είδους εντύπου (περιοδικά, εφη μερίδες, τεύχη κλπ.) στην ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η σύνταξη μελετών, ερευνών, δοκιμίων περί τα οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και η αγορά δικαιωμάτων για κινηματο γραφική, τηλεοπτική, θεατρική, ραδιοφωνική ή οποια δήποτε άλλης μορφής παραγωγή, πρωτοτύπων ή ήδη εκδοθέντων κειμένων (βιβλία, σενάρια, μελέτες, δοκίμια, ποιήματα, άρθρα κλπ.). 9. Η οργάνωση, ανάληψη και εκτέλεση παροχής υπη ρεσιών Δημόσιων Σχέσεων παντός είδους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 10. Η παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε τρίτους για θέματα που αφορούν στον ζ οπτικοακουστικό χώρο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: σκηνοθε σία, δ/νση παραγωγής, εκτέλεση παραγωγής, STYLING, ADVERTISING, MANAGEMENT κλπ) Η μεσολάβηση και επίτευξη συμφωνιών για τρίτους. 11. Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους στους τομείς: κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο ραδιόφωνο, μου σική, τύπος, εκδόσεις, διαφήμιση, έρευνα, σεμινάρια, κλπ. και σε οποιοόηποτε μελλοντικό τρόπο εκμετάλλευσης θεάματος. 12. Η αποκλειστική διάθεση, εκμετάλλευση και εκχώ ρηση των πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων προς τρίτους, των χαρακτηριστικών τύπων ηρώων κάθε έργου των ονομάτων και των χαρακτηριστικών τίτλων των έργων αυτών κλπ. για οποιαδήποτε χρήση. 15. Η δημιουργία, παραγωγή και εκμετάλλευση προ γραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών πάσης φύσεως, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 14. Η αποκλειστική διάθεση του δικαιώματος χρήσεως των χαρακτήρων, τίτλων, ονομάτων ιδεών κλπ., ιδίως

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των προερχομένων από την παραγωγή των έργων της εταιρείας 15. Η συμμετοχή στην έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογή, και εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, μέσων και προγραμμάτων, για την τηλεόραση, το βίντεο τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο, τις εκδόσεις κλπ. 16. Η οργάνωση, ανάληψη και εκτέλεση συνεδρίων, εκθέσεων, επιδείξεων κλπ. πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 17. Η δυνατότητα ίδρυσης σχολής μανεκέν και ηθο ποιών βοηθητικών ρόλων (κομπάρσων) για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Η αποκλειστική απασχόληση αυτών στις παραγωγές της εταιρείας και η επ αμοιβή απασχόληση των σε παραγωγές τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 18. Κάθε συναφής ή παρεμφερής παροχή υπηρεσιών με τα ανωτέρω, με σκοπό το κέρδος, συμπεριλαμβανομέ νου οποιουδήποτε υπάρχοντος ή πρόκειται στο μέλλον νφ, εφευρεθεί τρόπου εκμετάλλευσης (π.χ. καλωδια κή τηλεόραση, PAY TV, LASER, VIDEO DISC, VISUAL REALITY κλπ.). 19. Η ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για θέματα πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά, με κάθε μέσο. 20. Η εκμετάλλευση κυλικείων και χώρων εστίασης εντός ή εκτός κινηματογραφικών αιθουσών. 21. Η λειτουργία και εκμετάλλευση INTERNET CAE. 22. Η επί κέρδει πώληση παντός είδους εντύπων, αφι σών, βιβλίων, περιοδικών, dvd, cd και ειδών δώρων. Όλες.οι παραπάνω δραστηριότητες θα ασκούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Β. Προς εκπλήρωση του σκοπού της: Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει με οποιαδήποτε, μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με αυτούς που η ίδια επιδιώκει καθώς και να ενεργεί εν γένει ο,τιδήποτε αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγ μάτωση του σκοπού της. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονομαστικές μετο χές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανου αρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: Από 3 έως 7 μέλη με 5 θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: H εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι: 1. Βελισσάριος Κοσσυβάκης του Ηρακλή και της Ανέτ τας, επιχειρηματίας κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμ. 40, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ , Ελ ληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. 2. Βασίλειος Κωνσταντόπουλος του Κωνσταντίνου και της Νικολάιας, εκπαιδευτικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζακύνθου αριθμ. 31, κάτοχος της από βεβαιώ σεως περί καταθέσεως δικαιολογητικών για την έκδοση του υπ αριθμ. ΑΑ δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, 3. Μιχαήλ Κοσσυβάκης του Ηρακλή και της Ανέττας, γυμναστής, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμ. 40, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ., Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, και 4. Χριστίνα Πλασσαρά του Αναστασίου, γυμνάστρια, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμ. 40, κάτοχος του υπ αριθμ. Π δελτίου ταυ τότητας, με Α.Φ.Μ , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την σύγκλιση της 1ης τακτικής Συνέλευσης των μετόχων Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: α) ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ, αριθμός αδείας Ο.Ε β) ΜΑΡΙΝΑ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, αριθμός αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε Α Τάξης. β) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΚΥΖΗΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε Α Τάξης. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2005 Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (3) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντιπροσωπείες Εισα γωγές». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του αρθρ. 4 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ Ανώ νυμη Εμπορική Εταιρεία Αντιπροσωπείες Εισαγωγές» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /01AT/Β/87/196/04, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής : Άρθρο 4 Σκοπός της εταιρείας είναι 1) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών νοσοκομειακού και εργαστηριακού εξοπλισμού, ειδών ιατρικής χρήσεως και εν γένει ειδών που έχουν σχέση με την ανθρώπινη υγεία και την προστασία της. Προς εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία θα δύναται να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και εξωτερι

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 κού, που παράγουν τα είδη της εμπορίας της, να ιδρύει βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια παραγωγής, συντηρήσεως ή επισκευής των ειδών αυτών, να παρέχει συναφείς τεχνικές υπηρεσίες σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρούς και πρόσωπα που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτό, να συμμετέχει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων με αντικείμενο μέρος ή και το σύνολο των ανωτέρω σκοπών της και να συνεργάζεται με κάθε νόμιμο τρόπο με ομοειδείς επιχειρήσεις ελληνικές ή αλ λοδαπές. 2) Η ενοικίαση ιατρικών μηχανημάτων και του συνακόλουθου εξοπλισμού. 3) Η ανάπτυξη, και η εμπορία ή ενοικίαση και η υποστήριξη και συντήρηση προγραμ μάτων (λογισμικού) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών αναλωσίμων ειδών για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Η αντιπροσώπευση και εμπορία ή ενοικίαση προγραμμάτων (λογισμικού) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της υγείας και του περιβάλλο ντος από οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγία Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2005 ΑΠΟΣΤ. ΤΟΣΚΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (4) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε ετήσια τακτική Γενική Συ νελευση στις 29 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (Σόλωνος 17), για να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών ετησίων οικο νομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως μετά από ακρόαση των εκθέσεων των Εκκαθαριστών και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση που έληξε την Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσε ως εκκαθαρίσεως από έως μετά από ακρόαση της έκθεσης των εκκαθαριστών. 4. Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των εκ καθαριστών. 6. Λήψη απόφασης για την εκποίηση του μόνου ακι νήτου της εταιρείας στο Κιλκίς. 7. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων των εκκαθα ριστών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γε νική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που ερ γάζεται στην Ελλάδα με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία, μέσα στην ίδια προθεσμία. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε ημερών πρέπει να κα τατεθούν στην έδρα της Εταιρείας και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2005 Οι Εκκαθαριστές ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» δ.τ. «ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. Μελέτες Γεωπληροφορικής». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» δ.τ. «ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. Μελέτες Γεωπληροφορικής» και με Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/05/246, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή του αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε ,00. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2005 Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εται ρεία Αντιπροσωπείες Εισαγωγές» με διακριτικό τίτ λο «ΚΕΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντιπροσωπείες Εισαγω γές» και Αρ. Μ.Α.Ε 15496/01ΑΤ/Β/87/196/04, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Βυζαντίου 145, Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Οι από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι κατωτέρω:

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τακτικοί: α) Καρβούνης Νικόλαος του Σταύρου, πτυχ. Οικ. Τμήμ. Νομικής Σχ. Αθηνών, Α.Τ. Μ , αριθ. αδ. Οικ. Επιμε λητηρίου β) Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου, πτυχ. Παντείου Δημ. Διοίκησης, Α.Τ. Π 25792/87, αριθ. αδ. Οικ. Επιμελη τηρίου Αναπληρωματικοί: α) Σουλιώτης Δημήτριος του Αθανασίου, πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Τ. Κ /76, αριθ. αδ. Οικ. Επιμελητηρί ου β) Σπυρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννου, πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Τ. Κ /78, αριθ. αδ. Οικ. Επιμελητηρί ου Αθήνα, 31 Αυγούστου 2005 Ο Τμηματάρχης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «3NSOLD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «3NSOLD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 45468/01ΑΤ/Β/00/97, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, επί της οδοϋ Μπενάκη, αριθμός 1: Α) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση δι αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το επ αυτών Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από έως ι Β) Το από πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε τακτικός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2005, ο Διονύσιος Γαλάνης, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας ( Αρτης 4), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Π / 1992 και A.M. Σ.Ο.Ε. Λ.17531, και Αναπληρωματικός Ορ κωτός Ελεγκτής το μέλος αυτής Στυλιανός Κουρτέλλας του Χριστόδουλου, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Πειραι ώς (Ακτή Μιαούλη 93), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Κ.Α.Α /1986 και A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 31 Αυγούστου 2005 Ο Τμηματάρχης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΣΤΡΙ ΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και Αρ.Μ.ΑΕ /01ΑΤ/Β/86/194, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής. Α) Οι ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστά σεις, η έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Β) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο προκύπτει ότι: 1. Ορίστηκαν ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2005: Τακτικός: Πατατούκας Νεκτάριος του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Πεντέλης, Χρ. Σμύρνης 5 και Εθν.Αντιστάσεως, Α.Δ.Τ. Λ και Αρ. Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: Πατατούκας Κυριάκος του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλη σίων, Γράμμου 43, Α.Δ.Τ. Λ και αρ. Σ.Ο.Ε.Λ Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει το πρώτο εξάμηνο του έτους Γ) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου, από το οποίο προκύπτει ότι το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται απο τους παρακάτω: 1. Ευθύμιο Αλεξ. Σιλβεστρίδη, βιομήχανο, κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός Τεπελενίου αρ. 15, Πρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο, Α.Δ.Τ. Α Δημήτριο Αλεξ. Σιλβεστρίδη, βιομήχανο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Οδ. Ανδρούτσου και Παπανικο λάου 1, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Α.Δ.Τ. X Σίλβεστρο Αλεξ. Σιλβεστρίδη, βιομήχανο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 70Α, Διευθύ νοντα Σύμβουλο, Α.Δ.Τ. Π Παναγιώτα συζ. Ευθ. Σιλβεστρίδη Λιάκου, Δικηγόρο, κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός Τεπελενίου αρ. 15, Σύμβουλο, Α.Δ.Τ. Σ Δημήτριο Κων. Χαλατσά, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Μοροζίνη αρ. 1, Σύμβουλο, Α.Δ.Τ. Ι Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: Ευθύμιο Αλεξ. Σιλβεστρίδη, Δημήτριο Αλεξ. Σιλβεστρί δη και Σιλβεστρο Αλεξ. Σιλβεστρίδη, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν απεριόριστα την εταιρεία με την υπο γραφή τους σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, που αναφέροντια στο καταστατικό, είτε από κοινού είτε καθένας ξεχωριστά, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Αγία Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2005 ΑΠΟΣΤ. ΤΟΣΚΑΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων» δ.τ. «CHIESI HELLAS». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων» δ.τ. «CHIESI HELLAS» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /01AT/Β/97/ 309, που εδρεύει στο Δήμο Βριλησίων, με το οποίο πιστοποιήθη κε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκ ποσού Ευρώ, που αποφάσισε η Γενική Συ νέλευση την Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Τμηματάρχης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 15047/92/Β/87/8, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με 5/ετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτριος Σ. Μουζακίτης, γεννηθείς το 1946 στους Αυλιώτες Κέρκυρας όπου και διαμένει, επιχει ρηματίας, με Α.Δ.Τ. Κ που εκδόθηκε στις από το A.T. Καρουσάδων και Α.Φ.Μ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κωννσταντίνος Σ. Μου ζακίτης, γεννηθείς το 1950 στους Αυλιώτες Κέρκυρας όπου και διαμένει, επιχειρηματίας, με Α.Δ.Τ. Ν που εκδόθηκε στις από το A.T. Καρουσάδων και Α.Φ.Μ ΜΕΛΟΣ Αικατερίνη Κ. Μουζακίτη, γεννηθείσα το 1915 στους Αυλιώτες Κέρκυρας όπου και διαμένει, συνταξι ούχος, με Α.Δ.Τ. Ζ που εκδόθηκε στις από τη Δ.Χ. Κέρκυρας και Α.Φ.Μ ΜΕΛΟΣ Αναστάσιος Σ. Μουζακίτης, γεννηθείς το 1937 στους Αυλιώτες Κέρκυρας όπου και διαμένει, συνταξιού χος, με Α.Δ.Τ. Λ που εκδόθηκε στις από την Δ.Χ. Κέρκυρας και ΑΦ.Μ ΜΕΛΟΣ Μαρία Μ. Μουζακίτη, γεννηθείσα το 1963 στους Αυλιώτες Κέρκυρας όπου και διαμένει, Ιδ. Υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Λ που εκδόθηκε στις από το A.T. Καρουσάδων και Α.Φ.Μ Ανάθεση αρμοδιοτήτων Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό. Συμβούλιο βάσει του άρθρου 16 και 17 του Καταστατικού αναθέτει στο Πρόεδρο του Διοικη τικού Συμβουλίου Δημήτριο Σ. Μουζακίτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό του και σε πε ρίπτωση κωλύματος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Κων/νο Σ. Μουζακίτη. Παροχή δικαιώματος υπογραφής: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους Δημήτριο Μουζακίτη και Κων/νο Μουζακίτη αμφότεροι του Σπυρίδωνος. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε.» και με μια από τις άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Κέρκυρα, 5 Σεπτεμβρίου 2005 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στο Φ.Ε.Κ. 4182/ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) που δημοσι εύθηκε η ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛ ΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /25/Β/02/09, προστί θεται στο τέλος της ανακοίνωσης το εξής: «Εκπροσώπηση της εταιρείας: Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαι τείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2, 22, 23, του κ.ν. 2190/1920, αποφασίζει και αναθέτει καθ όλη τη διάρκεια της θητεί ας του, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας Χαράλαμπο Κραμποβίτη ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιτεία σ όλες τις σχ σεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.» (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας) ETAIΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ». Δυνάμει της υπ αριθμ / πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Μητροδώρας Μου ρατίδου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αύξοντα αριθμό 749/ και αριθμό μητρώου 6019, συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με τα ακόλουθα στοιχεία: ΕΤΑΙΡΟΣ: Παντελής Δημητριάδης του Χρήστου και της Ολγας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Θεσσαλονίκη, κατοικεί στη Θεσσαλο νίκη (Α. Παπανδρέου 39 Νεάπολη) και κατέχει την

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τ /1999 ταυτότητα του Ι Τ.Α. Θεσσαλονίκης (Α.Φ.Μ ). ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ». ΕΔΡΑ: Ανδρούτσου 4, Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλο νίκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ,00 ευρώ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 χρόνια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Η εκμίσθωση σε τρίτους (φυσικά η νομικά πρόσωπα) μηχανημάτων τεχνικών έργων και β) η διε νέργεια κάθε πράξης που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχειριστής ορίσθηκε ο μοναδικός εταί ρος Παντελής Δημητριάδης. Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2005 Η Συμβολαιογράφος ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ (13) Tροποποίηση του Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛ. ΜΕΣ. Ε.Π.Ε.». Με το με αριθμό / συμβόλαιο των πρά ξεων του αρχείου μου, αντίγραφο του οποίου κατατέθη κε νόμιμα στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, στις , με αύξοντα Γενικό αριθμό καταχωρίσε ως 20 στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου τούτου με το γενικό αριθμό και καταχωρίσεως της εκθέσεως καταθέσεως αυτού στο Ειδικό Βιβλίο Εταιρειών Περιωρι σμένης Ευθύνης, τροποποιήθηκε το άρθρο έκτο (6ο) της εδρεύουσας στην Κοινότητα Κυνηγού Πυλίας του Noμού Μεσσηνίας Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛ. ΜΕΣ. Ε.Π.Ε.», με αύξηση κεφα λαίου, μετατροπή και στρογγυλοποίηση του ε ταιρικού κεφαλαίου και ονομαστικής αξίας εταιρικού μεριδίου της εται ρείας και έτσι το άρθρο 6ο του καταστατικού της άνω εταιρείας τροπο ποιήθηκε σύμφωνα με τα άρ θρα 13 και 14 του ν. 2842/2000 ως εξής: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμε ρα στο ποσό των ευρώ δεκαεφτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα (17.610,00 ), διαιρούμενο οε εξακόσια (600) εται ρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ευρώ εί κοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ), με αύξηση κεφαλαίου, κατά δραχμές 608 ή ευρώ 1,78 και μετατρο πή και στρογγυλοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου και ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου της. Πύλος, 1 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Συμβολαιογράφος ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1602 6 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7434 13 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8726 10 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9063 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12227 12 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4578 11 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα