ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ"

Transcript

1 ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 2010 Σεχρνο 20 Διανέμεηαι δωρεάν ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟ 2011 ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖ ΠΑΝΔΜΟΡΦΖ «ΒΑΛΗΑ ΚΑΛΝΣΑ» Βάλια Κάλνηα Σν ηεηξαήκεξν ηεο 28 εο Οθησβξίνπ επηζθεθηήθακε ηε θεκηζκέλε δηεζλψο πεξηνρή ηεο Βάιηα Κάιληα. O Δζληθφο Γξπκφο Βάιηα Κάιληα βξίζθεηαη ζηε Πίλδν θαη αλήθεη ζηνπο λνκνχο Γξεβελψλ θαη Ησαλλίλσλ. Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ ζηξέκκαηα. Πεξηιακβάλεη ηελ θνηιάδα ηεο Βάιηα - Κάιληα ( βιάρηθε ιέμε θαη ζεκαίλεη «Εεζηή θνηιάδα», νλνκάδεηαη έηζη γηαηί έρεη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη πνιχ ρακειέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο), ην Αξθνπδφξεκα (παξαπφηακν ηνπ Αψνπ), ηα βνπλά Λχγθνο θαη Μαπξνβνχλη (Φιέγθα 2.159κ) κέρξη ηηο θνξπθέο ηνπ βνπλνχ Απγφ (Ύςνο 2.177κ). Δίλαη κία απφ ηηο πην θξχεο θαη πγξέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε πνιιά ρηφληα ην ρεηκψλα θαη δξνζεξά θαινθαίξηα κε αξθεηέο βξνρέο. πλήζσο ην ρηφλη θαιχπηεη ηνλ Γξπκφ απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηνλ Μάην. Σν πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ δηαβίσζε κηαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο εηδψλ απ ην δσηθφ θαη ην θπηηθφ βαζίιεην. Ζ θνηιάδα θαιχπηεηαη απφ ππθλά δάζε Μαχξεο - Λεπθφδεξκεο Πεχθεο θαη Ομπάο. Α- πνηειεί θαηαθχγην γηα πνιιά είδε πνπιηψλ, αλάκεζά ηνπο θαη νξηζκέλα ζπάληα αξπαθηηθά (γχπαο- βαζηιαεηφο) θαζψο θαη γηα Καθέ αρκούδα Βαζιλαεηός κεγάια ζειαζηηθά (αξθνχδεο - δαξθάδηα-ηζαθάιηα ), πνπ έρνπλ εμαθαληζζεί απ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Οιφθιεξε ε πεξηνρή απνηειεί ίζσο ηνλ πην ζεκαληηθφ βηφηνπν ηεο Υψξαο καο γηα ηελ θαθεηηά αξθνχδα πνπ πξνζηαηεχεηαη κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (συνέχεια στη σελ. 2) Γηαζπιινγηθά Πξσηαζιήκαηα Παίδσλ (-16), Πακπαίδσλ (-12) θαη Junior s (-8) Αηηηθήο ε, 4ε θαη 2ε ζέζε αληίζηνηρα γηα ηηο νκάδεο καο. πλερίδνληαο ηελ παξάδνζε, νη νκάδεο καο φρη κφλν πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε (final-8) ησλ πξσηαζιεκάησλ παίδσλ(-16) θαη πακπαίδσλ(-12) Αηηηθήο, αιιά θαηάθεξαλ λα ηεξκαηίζνπλ ζηελ ηεηξάδα ησλ δχν δηνξγαλψζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήκαζηαλ ν κνλαδηθφο ζχιινγνο κε νκάδα θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ final-8. ηελ ηειηθή θάζε ησλ δχν δηνξγαλψζεσλ ζπκκεηέρνπκε αλειιηπψο απφ ην 2003, έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ 1ε ζέζε ηξείο θνξέο ζηνπο παίδεο θαη κία ζηνπο πακπαίδεο. Οη αγψλεο δηεμήρζεζαλ ην ηξηήκεξν Ννεκβξίνπ ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Ν. Ησλίαο. ηηο επηηπρίεο απηέο πξνζηέζεθε θαη ε δεχηεξε ζέζε ησλ κηθξψλ ζθαθηζηψλ καο ζην πξσηάζιεκα Junior s. Αλαιπηηθφηεξα είρακε: Πξσηάζιεκα Παίδσλ(-16) Σε 2ε ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα καο. ην ηειηθφ έθεξε ηζνπαιία 3-3 κε ηελ νκάδα ηεο Καιιηζέαο θαη ηειηθά έραζε ζην κπαξάδ κε 4-2. ηελ 1ε ζέζε ε νκάδα ηνπ.ο. Καιιηζέαο θαη ζηελ 3ε ε νκάδα ηεο Π.. Πεξηζηεξίνπ. Αγσλίζηεθαλ νη: Μηρειάθνο Π., Οι παίδες μας ζηην απονομή ηοσ κσπέλλοσ Παπαδφπνπινο Γ., Ξαλζφπνπινο Β., Λεκνλήο Κ., Βνδίθεο Α., Πξακαηεπηάθε Α., Λεκνλή Μ.-Η., Μαξνχδαο Π., Λαδάο Π., Γξαθάθνπ. θαη Μνβζεζηάλ Φ. Πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ(-12) Σε 4ε ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα καο. ηελ 1ε ζέζε ε νκάδα ηνπ.ο. Αηγάιεσ, ζηε 2ε ζέζε ε θαθηζηηθή Δπηθνηλσλία Ζξαθιείνπ θαη ζηελ 3ε ζέζε ε νκάδα ηνπ Α.Ο. Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ. Αγσλίζηεθαλ νη: Παπαδφπνπινο Α., Πξακαηεπηάθε Λ., Λεκνλή Μ.-Η, Σζηβγνχιεο Δ., Λαδάο Π., Γξαθάθνπ., Σζηβγνχιε Αηθ., Κνιπβάο Α., Κνιπβά Η. θαη Μνβζεζηάλ Φ. (συνέχεια στη σελ. 8) 1

2 Εκδρομικά (ζσνέτεια από ηη ζελίδα 1) ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖ ΠΑΝΔΜΟΡΦΖ «ΒΑΛΗΑ ΚΑΛΝΣΑ» Σελ πξψηε κέξα γηνξηάζακε ηελ Δζληθή καο επέηεην ζην πνχικαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, κε κηα ζαπκάζηα παξνπζίαζε πνπ εηνίκαζε ν Κπξηάθνο Νηθνιατδεο θαη δηάβαζε απνζπάζκαηα ν γλσζηφο εζνπνηφο καο Γηψξγνο Σζηδίκεο. Φηάλνληαο ζηελ Καιακπάθα αλεβήθακε ζηα Μεηέσξα. Δληππσζηαζηήθακε απφ ην ζπάλην απηφ γεσινγηθφ θαηλφκελν κε ηνπο ζεφξαηνπο βξάρνπο θαη πάλσ ηνπο ζθαξθαισκέλα ηα γξαθηθά κνλαζηήξηα ηνπ Μεγάινπ Μεηεψξνπ, Αγίνπ ηεθάλνπ, Βαξιαάκ θαη άιια Τα πανύυηλα πεύκα ηης κοιλάδας κηθξφηεξα. Δπηζθεθηήθακε ηε Μ. Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ζαπκάζακε ζην κνπζείν ηεο, ζπάληα ρεηξφγξαθα θαη ηεξά θεηκήιηα. Σε δεχηεξε κέξα μεθηλήζακε απ ην γξαθηθφ ρσξηφ Μειηέο γηα ηε Βάιηα Κάιληα. Με δπν κηθξά πνπικαλάθηα 35 άηνκα αλεβήθακε ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ. Φηάζακε ζην Αξθνπδφξεκα θαη απφ εθεί θάλακε κηα θαληαζηηθή θπθιηθή δηαδξνκή 4 σξψλ ζηελ αξρή δίπια ζην πνηάκη θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηα π α λ χ ς ε ι α Σηα ίτνη ηης καθέ αρκούδας πεχθα πνπ λφκηδεο φηη άγγηδαλ ηνλ νπξαλφ. Ο θαηξφο ήηαλ εμαηξεηηθφο θαη φινη κείλακε θαηελζνπζηαζκέλνη απφ ην παλέκνξθν ηνπίν. Αξγά ην απφγεπκα θηάζακε ζην Μέηζνβν,φπνπ καο πεξίκελαλ νη ππφινηπνη ηνπ γθξνχπ θαη αθνχ εθνδηαζηήθακε κε Γηαλληψηηθα γιπθά επηζηξέςακε ζην μελνδνρείν καο ζηε Καιακπάθα. Σελ επφκελε κέξα άββαην πξννξηζκφο καο ήηαλ ην ηζηνξηθφ Πεξηνχιη. Κάλακε ηε παλέκνξθε δηαδξνκή Καζηαληά-Γέζε-Νεξατδνρψξη θαη πεξπαηήζακε 2 ψξεο ζην δάζνο θνληά ζην Πεξηνχιη- Διάηε. Σν βξάδπ επηζηξέςακε ζην μελνδνρείν θαη δηαζθεδάζακε κε δσληαλή κνπζηθή. Σελ Κπξηαθή μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο θάλνληαο κηα κηθξή πξσηλή βφιηα ζηα Σξίθαια. πλερίζακε πξνο ηελ Καξδίηζα κε πξννξηζκφ ηα Λνπηξά κνθφβνπ θαη θαηαιήμακε ζηελ Τπάηε. Δθεί θάλακε κηα κηθξή δηαδξνκή θαη κεηά ην γεχκα επηζηξέςακε ζηελ Νίθαηα. Ήηαλ κηα ππέξνρε εθδξνκή πνπ ζα καο κείλεη αμέραζηε. Ηλίας Καθώρος 2 κακιζηικά Νέα ΝΔΑΝΗΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΣΣΗΚΖ 2011 εκαληηθέο επηηπρίεο ησλ ζθαθηζηψλ καο κε 1ε ζέζε ηεο ση. Γξαθάθνπ, 3ε ηνπ Κ. Βιάρνπ, 4ε ηνπ Δ. Σζηβγνχιε θαη 5ε ηεο Μ.-Η. Λεκνλή Οι νικήηριες ζηα Κορίηζια 10 ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα δπν Γεκνηηθψλ θαη ελφο Γπκλαζίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη κε δηνξγαλψηξηα νκάδα ηνπ «Α.Ο. Σξεηο Αζηέξεο» έγηλαλ ηα Νεαληθά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο, κε ζεκαληηθά κεησκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ 401 έλαληη 476 πέξζη. Οη ζπλζήθεο ζχκηδαλ κάιινλ ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα θαη δηαηππψζεθαλ ζνβαξά παξάπνλα απφ γνλείο θαη ζθαθηζηέο γηα ηε πνηφηεηα ηεο δηνξγάλσζεο. Αθφκε ηέζεθαλ ζνβαξά εξσηεκαηηθά γηα ηελ απφθαζε ηεο Δ- ΝΑ λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε ηνπ Φπζηνιάηξε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο ζηε Νίθαηα. Απφ ην νκάδα καο ζπκκεηείραλ 20 ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θξίλνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξα. Δ- θηφο απφ ηνπο ζθαθηζηέο πνπ θαηέιαβαλ ζέζεηο ζηελ πξψηε 6άδα ζπκκεηείραλ θαη νη: Μνβζεζηαλ Φ.(7ε), Παπαδφπνπινο Α.(8νο), Ξαλζφπνπινο Β.(8νο), Λαδάο. (12νο), Σζηβγνχιε Αηθ.(13ε) Παπαδφπνπινο Γ. (14νο), Λεκνλήο Κ.(14νο), Λαδάο Π. (20νο), Γθηψλεο Δ. (20νο) θαζψο θαη νη Μαξνχδαο Π., Βνδίθεο Α., Κνιπβάο Α., Μαλζνχξ Γ., Γεσξγαθάθεο Ν., Γεξκέλεο Α. θαη Γηνχλεο Ν. Γηα ηα Παλειιήληα Νεαληθά πνπ ζα γίλνπλ απφ 25 Ηνπλίνπ έσο 1 Ηνπιίνπ 2011 πξνθξίλνληαη νη: Γξαθάθνπ., Βιάρνο Κ., Σζηβγνχιεο Δπαγ. Οι νικηηές ζηα Αγόρια 8 θαη Παπαδφπνπινο Αζη. Οη πξψηνη ληθεηέο αλά θαηεγνξία: Αγφξηα -20:Ληαξγθφβαο, Σζαινπκάο, Υξεζηίδεο Αγφξηα -18:Καλέιινο, Αζαλαζφπνπινο, ηακνχιεο Αγφξηα -16:Αλαγλσζηφπνπινο, Κνπηνπθίδεο, ηάκνο Φ. Αγφξηα -14:Παπαδφπνπινο Γ., Πνπιφπνπινο, Λαδάο Γ. Αγφξηα 12:Κνξληψηεο, Σζακαηζνχιεο, Γξαθνπιάθνο Αγφξηα -10:Μπειηψηεο, ηεξγηψηεο, Αλζφπνπινο Αγφξηα -08: Αιεμάθεο, Καησπφδεο, Βιάρνο. Κνξίηζηα -20:σηεξηάδνπ, Καπθαιά, Σζαθίξνγινπ Κνξίηζηα -16:Φξάγθνπ Δ., Αλαζηαζνπνχινπ, Κνθφζε Κνξίηζηα -14:αιαρίδε, Φξάγθνπ Μ., Ληάπε-Εελεκπίζε Κνξίηζηα -12:Κνθθνηά, Ληάπε-Εελεκπίζε, Φσθίκε. Κνξίηζηα -10:Γξαθάθνπ, Κνχηα Β., Κνπηζίδνπ. Κνξίηζηα -08:Κνχηα Α., ηξαηή, Γεξκηηδάθε Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ιήμεο ηεο δηνξγάλσζεο απελεκήζεζαλ απφ ηελ Δ...Ν.Α. ηα θχπειια ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ Αηηηθήο γηα ην Ζ νκάδα ηνπ Φπζηνιάηξε πήξε ηα θχπειια 2 εο ζέζεο ζην Κχπειιν Παίδσλ (-14), 2 εο ζέζεο ζην Πξσηάζιεκα Junior s (-8) θαη 3 εο ζέζεο ζην Παίδσλ-Κνξαζίδσλ.

3 κακιζηικά Νέα Γηαζπιινγηθφ θχπειιν Αηηηθήο «πχξνο Μπίθνο» Οινθιεξψζεθαλ νη αγψλεο γηα ην Κχπειιν «πχξνο Μπίθνο» ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 74 νκάδεο, ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Μεηείρακε κε 2 νθηακειείο νκάδεο, κία ζε θάζε θαηεγνξία. ηελ Α θαηεγνξία, ε νκάδα καο θαηέιαβε ηελ 15ε ζέζε θαη ζηε Β θαηεγνξία, θαηαιάβακε ηελ 30ε ζέζε. Με ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο απηνχο δφζεθε ε δπλαηφηεφσζιολάηρης-α.ο. Κηθιζιάς ηα ζε φινπο ηνπο ζθαθηζηέο καο λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνινπζνχλ. Γηαζπιινγηθφ Πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ Αηηηθήο 2010 Ζ νκάδα καο θαηέθηεζε ηε φγδνε ζέζε έρνληαο αξθεηέο απνπζίεο ζε ζεκαληηθνχο αγψλεο. Αγσλίζηεθαλ νη ζθαθίζηξηέο καο Φαηνχξνπ Δ., Αγγειάθε Μ., Θέκειε Γ., Πξακαηεπηάθε Αζπ., Γξαθάθνπ., Πξακαηεπηάθε Λ., Μνβζεζηάλ Φ. θαη Πξακαηεπηάθε Αλ. 60ν Παλειιήλην Αηνκηθφ Πξσηάζιεκα 2010 ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο. Πξσηαζιεηήο Διιάδαο γηα ην 2010 (9ε θνξά) αλαδείρζεθε ν GM Βαζίιεο Κνηξσληάο. Γεχηεξνο ν πχξνο Καπλίζεο πνπ πέηπρε ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ηνπ λφξκα γηα ηνλ ηίηιν ηνπ GM θαη ηξίηνο ν GM Υξ. Μπαλίθαο. Καπνίζης Σπ. Νικολαχδης Γ. Να ζεκεησζεί φηη ν πχξνο Καπλίζεο ζα αγσλίδεηαη απφ θέηνο ζηελ νκάδα καο. 33ν Παλειιήλην Αηνκηθφ Πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ 2010 ζην Βάκν Υαλίσλ. Πξσηαζιήηξηα Διιάδαο γηα ην 2010 ε WGM Άλλα-Μαξία Μπφηζαξε, δεχηεξε ε Μαξίλα Μαθξνπνχινπ θαη ηξίηε ε αλεξρφκελε Καηεξίλα Παπιίδνπ. πγραξεηήξηα ζηνπο θνξπθαίνπο ζθαθηζηέο-ηξηέο καο /10/10 Παγθφζκηα λεαληθά πξσηαζιήκαηα Πξνζερείο ζθαθηζηηθέο δηνξγαλψζεηο 3-9/1/2011 Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά πξσηαζιήκαηα εθήβσλ λεαλίδσλ ( 18 ) θαη λέσλ αλδξψλ γπλαηθψλ ( 20 ). Γηεμάγνληαη θαη θέηνο ζην Πεξηζηέξη. 16/1/2011 Έλαξμε δηαζπιινγηθνχ θππέιινπ Αηηηθήο Φηιίαο 2011 (Ν. ΣΡΟΦΑΛΖ ). πκκεηέρνπκε κε ηξείο 8κειείο νκάδεο. Οη αγψλεο ζπλερίδνληαη: 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2 θαη 27/2../3/2011 Αηνκηθά θαη Οκαδηθά ζρνιηθά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο Μέρξη 27/3 νη πξνθξηκαηηθνί Πεηξαηά θαη νη ηειηθνί αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ Αηηηθήο. πκκεηνρή ειεχζεξε γηα καζεηέο Νεπηαγσγείσλ, Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ θαη ζηα νκαδηθά ζπκκεηνρή ειεχζεξε γηα 4κειείο νκάδεο (3 αγφξηα + 1 θνξίηζη) απφ καζεηέο ησλ ζρνιείσλ Αηηηθήο (Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ). 10/4/2011 Γηαζπιινγηθφ Κχπειιν Αηηηθήο. Μεηέρνπκε κε 4κειή νκάδα. Οη αγψλεο γίλνληαη κε ζχζηεκα λνθάνπη. Ζ νκάδα ηεο Αηηηθήο πνπ ζα πξνθξηζεί ζα δψζεη αγψλεο κπαξάδ ζηηο 12 θαη 19 /6 γηα λα πεξάζεη ζηε ηειηθή θά- Φσζιολάηρης Πεηρούπολη, Κύπελλο 2010 ζε (final four), πνπ ζα γίλεη ζηηο 30/6 θαη 1/7/ /4/2011 Σειηθνί Παλειιελίσλ ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ (αηνκηθψλ-νκαδηθψλ). Παίξλνπλ κέξνο φζνη ζα πξνθξηζνχλ απφ ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο. 25/4-2/5/2011 Δπξσπατθά νκαδηθά ζρνιηθά Πξσηαζιήκαηα ζηε Υαιθηδηθή /6/2011 9ν Φπζηνιαηξηθφ open γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζηνλ Πνιηηηζηηθφ Πνιπρψξν «Μάλνο Λντδνο». 25/6-1/7/2011 Σειηθνί Παλειιήλησλ λεαληθψλ πξσηαζιεκάησλ (-16, -14, -12, -10 θαη -8 εηψλ). 3-8/7/2011 Παλειιήλην δηαζπιινγηθφ πξσηάζιεκα Α Δζληθήο θαηεγνξίαο. Μεηέρνπκε κε 8κειή νκάδα. 20/8/ ν ηνπξλνπά rapid ζηε Νίθαηα (Μάληξα) 25/8-1/9/ ν Γηεζλέο Σνπξλνπά Νίθαηαο «Σηκή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε» ζην «Μάλνο Λντδνο». 25/9/2011 Νεαληθφ πξσηάζιεκα Αηηηθήο ΠαίδσλΚνξαζίδσλ. Μεηέρνπκε κε 6κειή νκάδα: (-16, -14,-12,10, Κ-16 & Κ-12). Οη αγψλεο γίλνληαη κε ειβεηηθφ ζχζηεκα 7 γχξσλ /9/10 Παλεπξσπατθά λεαληθά πξσηαζιήκαηα (-18,-16, -14, -12, -10, -8 ετών ). (-18,-16, -14, -12, -10, -8 ετών), Έγηλαλ ζην Porto Carras ηεs Υαιθηδηθήs. πκκεηείραλ Έγηλαλ ζην Μπαηνχκη ηεο Γεσξγίαο θαη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 1387 λεαξνί ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο απφ απφ ηελ Διιάδα έμη ζθαθηζηέο θαη ηέζζεξεηο ζθαθίζηξη87 ρψξεο. Απφ Διιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηείραλ 51 αεο θαη ηεξκάηηζαλ απφ ηελ 18ε έσο ηελ 36ε ζέζε. γφξηα θαη θνξίηζηα. Σελ θαιχηεξε εκθάληζε έθαλε ε Σζνιαθίδνπ η., πνπ ηεξκάηηζε 6ε ζην Κ-10 εηψλ κε 7,5 Eπηζθεθηείηε ηελ αλαλεσκέλε βαζκνχο. ηζηνζειίδα ηνπ Φπζηνιάηξε Απφ ην ζχιινγφ καο ζπκκεηείραλ νη: ζηε δηεχζπλζε : Α-18: Υσκαηίδεο Παλαγηψηεο 4,5β. Κ- 8: Κνιπβά Ησάλλα 5β. 3

4 Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «θάθη & χγρξνλε Κνηλσλία» ηνπ Ζιία Κνπξθνπλάθε ΚΑΚΗ : Έλα παηρλίδη ζαλ φια η άιια; «Σα άηνκα πνπ έρνπλ αζρνιεζεί θάπσο κε ην ζθάθη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη δελ είλαη έλα απιφ παηρλίδη. Αλάκεζα ζε άιια, ην ζθάθη εκπεξηέρεη ζηνηρεία αζιήκαηνο (π.ρ. ζπλαγσληζκφο), ηέρλεο (π.ρ. δεκηνπξγηθφηεηα) θαη επηζηήκεο (π.ρ. ζηνλ ηξφπν κειέηεο ηνπ). Δπνκέλσο, ε επίδξαζή ηνπ ζην άηνκν είλαη πνηθηιφηξνπε θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί αλάινγα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη θαηά θαηξνχο ππνζηεξηρηεί φηη ην ζθάθη κπνξεί λα αλαπηχμεη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα φπσο επηκνλή, ππνκνλή, καρεηηθφηεηα, πεξίζθεςε, θιπ. Δ- πεηδή φκσο απηά κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο, δελ θαίλεηαη εχθνια ηη μερσξηζηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζθάθη πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ζσζηφηεξα ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα παίμεη ην ζθάθη ζηελ θνηλσλία, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία. Σα δχν βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθαθηνχ, πνπ είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, είλαη ε παληειήο έιιεηςε ηχρεο θαη ε δπλαηφηεηα πιήξνπο πιεξνθφξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ζεσξεηηθή Παγκόζμια Νεανικά Πρφηαθλήμαηα 2010, Χαλκιδική άπνςε, ζε κηα παξηίδα ζθαθηνχ ηα πάληα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλα θξπθφ αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν θαη επεηδή απνθιείεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θάζε επέκβαζε εμσηεξηθνχ παξάγνληα. ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ππάξρεη ηζφηεηα θαη ηζνηηκία αλάκεζα ζηηο αληίπαιεο παξαηάμεηο. Απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ επηβάιιεη ην ζθάθη ζε φζνπο αζρνινχληαη ζνβαξά καδί ηνπ. Ο κφλνο ηξφπνο λα παίμεη θαλείο ζθάθη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά είλαη λα απνδερζεί ην ζχζηεκα κακιζηικά Νέα 4 αμηψλ πνπ εκπεξηέρεη θαη λα ην εθαξκφζεη ζηελ πξάμε, δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη θαζφινπ απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλεηδεηφ ηξφπν. Αληίζεηα, αλ γίλεη ζε κηθξή ειηθία θαη έκκεζα, ε επίδξαζή ηεο ζα είλαη κάιινλ βαζχηεξε θαη κνληκφηεξε. Ζ έιιεηςε ηχρεο ζην ζθάθη εμαλαγθάδεη ην άηνκν λα αλαγλσξίζεη φηη ην απνηέιεζκα κηαο παξηίδαο νθείιεηαη ζηηο δηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο, ζε ζχγθξηζε βέβαηα κε εθείλεο ηνπ αληηπάινπ. Απηή ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί πξνο δχν θαηεπζχλζεηο, αλάινγα κε Παγκόζμια Νεανικά Πρφηαθλήμαηα 2010, Χαλκιδική ην αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Με δεδνκέλν φηη ε αξρηθή ζέζε είλαη αληηθεηκεληθά ηζφπαιε, ζε πεξίπησζε ήηηαο πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ηελ απνδψζνπκε ζηα δηθά καο ιάζε θαη ζην θαιχηεξν παηρλίδη απφ ηελ αληίπαιε πιεπξά. Αληίζηξνθα, ζε πεξίπησζε λίθεο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο δηθέο καο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά καο. Ζ ηζνπαιία αληηπξνζσπεχεη κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε, γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη κηα πην πεξίπινθε αλάιπζε ησλ ίδησλ αξρψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν θεληξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζθαθηνχ, δειαδή ηεο έιιεηςεο ηχρεο θαη ηεο πιήξνπο πιεξνθφξεζεο, δελ ππάξρεη ζε πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Δπνκέλσο, ην ζθάθη είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο επθαηξίεο γηα έλα άηνκν λα ειέγρεη ζρεδφλ απφιπηα ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζε κηα εκπεηξία ηνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην ζθάθη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο θαη αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηαο». Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο Ζ νκάδα καο αγσλίδεηαη ζηελ Α Δζληθή θαηεγνξία ζην ζθάθη. ην ζχιινγν ιεηηνπξγεί Αθαδεκία θαθηνχ γηα παηδηά ειηθίαο απφ 5 εηψλ θαη άλσ. Καινχκε ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο πνπ έρνπλ, ή μέξνπλ, παηδηά, θαη ελδηαθέξνληαη, λα ηα ελεκεξψζνπλ γηα ηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζην ζχιινγν. Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζφπνπιν Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ. Σειέθσλα , θηλ

5 Αλαδεκνζίεπζε απφ ην πεξηνδηθφ «Δθδξνκηθά ρξνληθά» ηεο Ο.Φ.Ο.Δ..Δ. Ο.Ξ.Δ.Ν.Δ. (Ηαλ.-Ηνχλ. 2010), ηεο Κ. Πιαζζαξά απφ ην πεξηνδηθφ «Ζ βειαληδηά» Πξνζαξκνγή Θ. Υσκαηίδεο ΒΔΛΑΝΗΓΟΓΑΟ ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ Δλα ζπάλην δάζνο γίλεηαη θαπζφμπια! Ζ αδηαθνξία θαη ε άγλνηα απεηινχλ έλα ζπνπδαίν νηθνζχζηεκα, ην κεγαιχηεξν βειαληδφδαζνο ησλ Βαιθαλίσλ, ζην Ξεξφκεξν ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε αθηίλα ζηξεκκάησλ. Παιαηφηεξα ε δνκή ηνπ ήηαλ ππθλφηεξε. ήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά μέθσηα. ηα φξηα ηνπ δάζνπο αιιά θαη κέζα ζε απηφ βξίζθνληαη πνιιά ρσξηά. Αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ην απηνθίλεην πεξλά δίπια απφ ηε ιίκλε Οδεξφ, αλάκεζα ζε δηάζπαξηα αγξνηηθά ζπίηηα, ξπάθηα θαη κηθξά θνπάδηα πξνβάησλ. Τζηεξα απφ ιίγν, κπαίλνληαο ζηνλ νξεηλφ φγθν, πξσηνζπλαληάο κεγαιφπξεπεο βειαληδηέο. Σεξάζηηεο θαη απνκαθξπζκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε, δίλνπλ κηα εληχπσζε κνλαμηάο θαη ζιίςεο ζαλ λα α- λαπνινχλ παιηά κεγαιεία. Α- πφ ηελ θνξπθή θαη φζν θηάλεη ην κάηη, βιέπεηο ηελ Αηησιναθαξλαλία κε ηηο νθηψ ιίκλεο θαη ηα ηξία πνηάκηα. Κη απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε, ν αξραίνο ζεφο Αρειψνο, λα ζρίδεη ην ηνπίν φπσο έλα αζεκέλην θίδη. Σν είδνο πνπ θπξηαξρεί είλαη ε ήκεξε βειαληδηά, ε νπνία βξίζθεηαη κφλν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, αιιά ππάξρνπλ θαη ρλνψδεηο, καθεδνληθέο θαη πνδηθνζθφξεο δξχεο. ην ζπνπδαίν νηθνζχζηεκα ζην Ξεξφκεξν ππάξρνπλ σξαία θαη ζπάληα είδε ρισξίδαο, φπσο ην ρξπζφμπιν, ηα ινπινχδηα παηψληα θαη αζθφδεινο, νη άγξηεο νξρηδέεο, ηα καληηάξηα, αιιά θαη παλίδαο φπσο έληνκα, εξπεηά, ακθίβηα πνπιηά φπσο δξπνθνιάπηεο, πεηξνπέξδηθεο, ζηξαβνιαίκεδεο, θίζζεο, πνπιηά πδξφβηα θαη ζπάληα αξπαθηηθά, φξληα, θηδαεηνί, ζθεθηάξεδεο, γεξαθίλεο θ.ά. Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη ηα ζειαζηηθά. Σα αγξηνγνχξνπλα, πνιππιεζή άιινηε, ζήκεξα ζρεδφλ έρνπλ εμαθαληζηεί. Απφ ηηο Ακαδξπάδεο ζηνλ Οκεξν Ζ ηζηνξία ηνπ, πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ, είλαη εληππσζηαθή. Ζ Μπζνινγία κηιάεη γηα ηηο λχκθεο Ακαδξπάδεο, πνπ γελληνχληαλ καδί κε ηηο βειαληδηέο θαη ε θάζε κία δνχζε φζν θαη ην δέληξν ηεο. Οκνξθεο, γειαζηέο, ραξνχκελεο, πεξλνχζαλ ηνλ θαηξφ ηνπο παίδνληαο θαη ηξαγνπδψληαο, φηαλ ν άλεκνο ζξφηδε ζηα θχιια ηνπ δέληξνπ, φηαλ ην πφηηδε ην λεξφ ηεο βξνρήο. Όηαλ φκσο ν μπινθφπνο έθνβε κηα βειαληδηά, ε Ακαδξπάδα, πνπ ζα πέζαηλε καδί ηεο, ζξελνχζε κε ηνλ πην ζπαξαθηηθφ ζξήλν πνπ είρε αθνπζηεί πνηέ. Ο Οκεξνο θαηαγξάθεη φηη ν Δχκαηνο, ν βνζθφο ηνπ Οδπζζέα, πεξλνχζε ηα θνπάδηα ησλ ρνίξσλ «απέλαληη», γηα λα βνζθήζνπλ ζην βειαληδφδαζνο, αθνχ ην βειαλίδη ήηαλ πάληα εμαηξεηηθή δσνηξνθή. Λείςαλα απφ αξραία ηείρε, εξεηπσκέλα βπδαληηλά εθθιεζάθηα πνπ βξίζθνπκε κέζα ζην δάζνο ή ζηηο παξπθέο ηνπ, καξηπξνχλ φηη ζηνπο αηψλεο πνπ πέξαζαλ, ν ηφπνο έζθπδε απφ δσή. Κάηη θπζηθφ, άιισζηε, αθνχ ηφηε Οικολογικά νέα 5 ην βειαληδφδαζνο απνηεινχζε πινπηνπαξαγσγηθή πεγή. Απφ ηνλ Μεζαίσλα θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, «ην πεξίθεκν βειαλίδη ηνπ Γ ξ α γ α κ έ ζ η ν π» (Αζηαθνχ) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε βπξζνδεςία, ζηε βαθηθή θαη ζηε λαππεγηθή. Δμαγφηαλ θπξίσο ζηα βπξζνδεςεία ηεο Βελεηίαο. Γηαρξνληθή ήηαλ ε ρξήζε ηνπ δάζνπο ζηε βνζθή ησλ θνπαδηψλ πνπ έθεξλαλ νη λνκάδεο θηελνηξφθνη ηεο Ζπείξνπ, εμ νπ θαη ηα πνιιά «βιαρνρψξηα» πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή. Καξπνί θαη θχιια ηεο βειαληδηάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θνζκήκαηα. Λαζξνυινηνκία θαη παξάλνκν εκπφξην θαπζφμπινπ. Όκσο νη θαηξνί άιιαμαλ, ην δάζνο έπαςε λα ζεσξείηαη παξαγσγηθφ θαη εγθαηαιείθζεθε ζηελ ηχρε ηνπ. Γηα ηε ζσηεξία ηνπ αγσλίδνληαη θπξίσο ν «χιινγνο Φίισλ βειαληδηάο θαη Πεξηβάιινληνο ε Ακαδξπάδα», ν «Φπζηνιαηξηθφο Αζιεηηθφο χιινγνο Παηψληα», πνιινί αθφκε ηνπηθνί ζχιινγνη θαη πνιίηεο. χκθσλα κ απηνχο, «ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ην δάζνο απνηειεί ε αλεμέιεγθηε, ιαζξνυινηνκία θαη ην παξάλνκν εκπφξην θαπζφμπινπ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ρηιηάδεο βειαληδηέο έρνπλ θνπεί». Αδηάςεπζηνο κάξηπξαο, νη θνκκέλνη θνξκνί πνπ βιέπεη θαλείο γχξσ ηνπ. Αθφκα νη παξάλνκεο εθρεξζψζεηο, ε ιαζξνζεξία, ε ππεξβφζθεζε θαη ε ξχπαλζε. Οηθνηνπξηζκφο, ελέξγεηα θαη. ρξψκαηα Οη ηνπηθνί θνξείο έρνπλ θαηαζέζεη πνιιέο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ δάζνπο. Σν πξψην βήκα είλαη ε θήξπμή ηνπ ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, παξάιιεια κε ηε ζχληαμε κηαο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε αμηνπνίεζε ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ γηα πεδνπνξία, πνδειαζία, ηππαζία, παξαηήξεζε ζπάλησλ πνπιηψλ θαη δψσλ, ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βειαληδηνχ ζηε βπξζνδεςία θαη ζηε βαθή, παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηνκάδα. Σέινο, ππάξρεη πξφηαζε γηα κία αθφκα απφ ηηο αξραίεο ρξήζεηο ηνπ δάζνπο: ειεγρφκελε βνζθή γηα απηφρζνλεο θπιέο δψσλ (πξνβάησλ, ρνίξσλ, βννεηδψλ). Δίλαη αθξηβψο νη θπιέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ φια ηα πξντφληα ηνπ δάζνπο, αθφκα θαη απηά πνπ ζεσξνχληαη «γηα πέηακα», φπσο έθαλαλ πάληα. Σα κνλαδηθά ειιεληθά «Κάιεζα» Πιεζηάδνληαο πξνο ηε δπηηθή «έμνδν» ηνπ δάζνπο, βξίζθνληαη θνπάδηα πξνβάησλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε θαλέλα απ φζα μέξνπκε σο ηψξα. Μηθξφζσκα, «αζιεηηθά», επθίλεηα. Δίλαη ηα παιηά ληφπηα πξφβαηα πνπ ιέγνληαη «Κάιεζα» θαη «Σζηπνπξίζηα». χκθσλα κε ηνπο ληφπηνπο, αιιά θαη εηδηθνχο, δχν θηιά γάια απφ απηά θηηάρλνπλ έλα θηιφ θέηα, ελψ απφ ηηο θπιέο πνπ έρνπλ έξζεη απφ ην εμσηεξηθφ ρξεηάδνληαη έμη θηιά γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα θέηαο. Καη λα κε κηιήζνπκε γηα ηε λνζηηκηά! Αηηία, ε δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα ηνπ γάιαθηνο. Κη φκσο, ηα ραξηζκαηηθά απηά δψα δνπλ πεξηθξνλεκέλα ζηνλ ηφπν ηνπο, φπσο ε λενειιεληθή μελνκαλία καο επηηάζζεη.

6 Παρατηρητήριο. Εκδρομές ποσ έγιναν: 2-3 Οθηψβξε πεξάζακε έλα σξαίν αββαηνθχξηαθν ζηε Μεζζελία. Δπηζθεθηήθακε ηελ Αξρ. Μεζζήλε θνληά ζην Μαπξνκκάηη. Δληππσζηαζηήθακε απφ ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν, ην θαινδηαηεξεκέλν ζηάδην, εθάκηιιν κε απηφ ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο θαη ην κηθξφ Μνπζείν ηεο. ηε ζπλέρεηα θηάζακε ζηε Υαξαπγή, φπνπ θάλακε πεδνπνξία 2 σξψλ ζην ζαπκαζηφ Πνιπιίκλην θαη νη πην ηνικεξνί έθαλαλ θαη κπάλην. Οη ηνπξίζηεο επη-ζθέθηεθαλ ηελ Πχιν θαη ηε Μεζψλε θαη χζηεξα φινη καδί θαηεπζπλζήθακε ζην φκνξθν μελνδνρείν «ΗΑ». Κπξηαθή πξσί αλαρσξήζακε γηα ηνλ πεξίθεκν πγξνβηφηνπν ηεο Γηάινβαο. Με αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα ησλ πηελψλ παξαθνινπζήζακε απφ ηα παξαηεξεηήξηα κε θπάιηα ηα πνπιηά ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Έπεηηα θάλακε κηα φκνξθε δηαδξνκή κέρξη ηε θαληαζηηθή παξαιία ηεο Βντδνθνηιηάο κε ηε ςηιή ρ ξ π ζ α θ έ λ η α Πορεία ζηον σγροβιόηοπο ηης Γιάλοβας Εκδρομικά Νέα άκκν. Κνιπκπήζακε αξθεηή ψξα θαη θηάζακε κέρξη ηνπο βξάρνπο ζηελ είζνδν ηνπ θφιπνπ. Κνπξαζκέλνη πιένλ θηάζακε ζηελ Πχιν, φπνπ αθνχ θάγακε θαη θάλακε ηηο βφιηεο καο ζηελ ηζηνξηθή πφιε, αξγά ην απφγεπκα μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο έρνληαο πεξάζεη έλα ππέξνρν δηήκεξν. Κπξηαθή 17 Οθηψβξε κε δχν πνχικαλ μεθηλήζακε γηα κηα φκνξθε θνληηλή εθδξνκή ζηε Βξαπξψλα. Δπηζθεθηήθακε ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην Μνπζείν ηεο Αξηέκηδαο. Δδψ έγηλε μαλάγεζε ζηηο αξραίεο καξκάξηλεο παξαζηάζεηο θαη ηα αγάικαηα κηθξψλ παηδηψλ, αθηεξψκαηα ζηε ζεά Άξηεκε πξνζηάηηδα ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο επηνθίαο. ηε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνπηθφ ζχιινγν Αξηέκ η δ ν ο θ ά λ α κ ε η ε λ δ η α δ ξ ν κ ή (Κνπβαξάο - Καθή Θάιαζζα). Ζ κέξα Αρταία Γόρησνα - Λούζιος ποηαμός ήηαλ πνιχ δεζηή θαη θηάλνληαο ζηε παξαιία θνιπκπήζακε θαη κεηά ην γεχκα επηζηξέςακε ζηε Νίθαηα. Κπξηαθή 28 Ννέκβξε πεξάζακε κηα φκνξθε ειηφινπζηε κέξα ζην θαξάγγη ηνπ Λνχζηνπ πνηακνχ. Νσξίο θηάζακε ζηελ Αξραία Γφξηπλα, φπνπ είρακε κηα ελδηαθέξνπζα μελάγεζε απφ ηελ θα Μαξνχιε. Απφ εδψ μεθίλεζε ε πεδνπνξία πιάτ ζην Λνχζην πνηακφ (4 ψξεο), φπνπ πήξαλ κέξνο 82 άηνκα θαη αλεθνξίδνληαο θηάζακε ζηε Μνλή Πξνδξφκνπ. Έλα κνλαζηήξη θηηαγκέλν κέζα ζηα βξάρηα πάλσ απφ ηα νξκεηηθά λεξά ηνπ πνηακνχ Λνχζηνπ. Αθνχ μεθνπξαζηήθακε θαη νη θαιφγεξνη καο πξφζθεξαλ θαθέ ζπλερίζακε γηα ηε Μνλή Φηινζφθνπ, φπνπ θάλακε πηθ-ληθ θαη επηζηξέςακε ζηα πνχικαλ. Οη ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηε Μοσζείο Αρηέμιδας Μονή Φιλοσόυοσ. ηεκλίηζα θαη κεηά ην γεχκα ζην Διιεληθφ, πήξακε ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο. 6 Κπξηαθή 7 Ννέκβξε εθδξνκή ζηελ Οίηε. Φηάλνληαο ζηελ Άλσ Παχιηαλε πεξπαηήζακε κηα παλέκνξθε δηαδξνκή κέζα ζε δάζνο απφ έιαηα (5 σξψλ) θαη θηάζακε ςειά ζηηο Kαηαβφζξεο. Έλα ζεκείν φπνπ ηα λεξά πέθηνπλ ζε έλα βάξαζξν θαη εμαθαλίδνληαη κέζα ζηε γε. Μαδέςακε ρφξηα θαη καληηάξηα, πνπ ήηαλ άθζνλα απηή ηελ επνρή θαη επηζηξέςακε πεξλψληαο απφ ηελ Ππξά ηνπ Ζξα- Λούζιος ποηαμός θιένπο. Δθεί φπνπ θαηά ηε κπζνινγία ν Ζξαθιήο γηα λα απαιιαρζεί απφ ηνπο θξηρηνχο πφλνπο, γηαηί είρε θνξέζεη ηνλ δειεηεξηαζκέλν ρηηψλα ηνπ Κεληαχξνπ, αλέβεθε πάλσ ζε έλα ζσξφ απφ μχια θαη παξαθαινχζε ηνπο θίινπο ηνπ λα αλάςνπλ ηε ππξά. Σειηθά ν Φηινθηήηεο ηελ άλαςε θαη ν Ζξαθιήο ηνπ ράξηζε ηα φπια ηνπ. Οη ηνπξίζηεο δηάιεμαλ κηα κηθξφηεξε αιιά παλέκνξθε δηαδξνκή Αγία Σξηάδα-ξεκαηηά Παχιηαλεο θνληά ζην ρσξηφ. Στο Αρταίο Θέατρο της Μεσσήνης. Πεξπάηεζαλ ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν πάξθν ( 3ψξεο δηαδξνκή ) κε ιηκλνχιεο, γεθπξάθηα θαη δεληξφζπηηα. Όινη επραξηζηεκέλνη πήξακε ην δξφκν ηα επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα. άββαην 13 Ννέκβξε εθδξνκή ζηε ΚΑΣΑΝΗΣΑ. Έλα παλέκνξθν ηζαθψληθν ρσξηφ ρηηζκέλν κέζα ζηα βνπλά ηνπ Πάξλσλα, πεξηηξηγπξηζκέλν κε ην μερσξηζηφ δάζνο απφ θαζηαληέο θαη έιαηα. Μεηά ηε Σξίπνιε θαη αθνχ πεξάζακε ην Άζηξνο αξρίζακε ηελ αλάβαζε κέρξη ηνλ Πξαζηφ. Απφ εδψ μεθηλάεη ην κνλνπάηη, δηαζρίδεη ην θαξάγγη ηεο Μαδηάο θαη θαηαιήγεη ζηε Καζηάληηζα. Ήηαλ κηα ππέξνρε αλεθνξηθή δηαδξνκή κέζα ζηα έιαηα, φπνπ έβξερε θαηά δηαζηήκαηα. Αθνχ θηάζακε ζηε θνξπθή θαη θαηεθνξίζακε ην Καζηαλνδάζνο βξεζήθακε ζηε Καζηάληηζα (3 ψξεο). Πεξπαηήζακε ην φκνξθν ρσξηφ, πήξακε γιπθά απφ θάζηαλν, γεπηήθακε θαγεηά καγεηξεκέλα κε θάζηαλα θαη αξγά ην απφγεπκα μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο. Κπξηαθή 12 Γεθέκβξε εθδξνκή θαη πνξεία ζην Μνλνπάηη ησλ ηδεξνδξνκηθψλ. ηξίβνληαο αξηζηεξά ζηελ Δζληθή κεηά ηηο Θεξκνπχιεο θηάζακε ςειά ζην Γέιθηλν θαη παίξλνληαο έλα αγξνηηθφ δξφκν θηάζακε ζην ηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Αζσπνχ. Απφ εθεί μεθηλάεη ε καγεπηηθή δηαδξνκή παξάιιεια ζηηο γξακκέο, ζην θαξάγγη ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ, θνληά ζην γλσζηφ απφ ηα αξραία «πέξαζκα ηνπ Δθηάιηε», απφ Σηο μονοπάηι ηφν Σιδηροδρομικών. φπνπ ν Δθηάιηεο νδήγεζε ηνπο Πέξζεο ζηα λφηα ησλ παξηηαηψλ ζηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ. Έλα κνλνπάηη κε ζέα ηηο παιαηέο πεηξφθηηζηεο γέθπξεο θαη ηηο ζηνέο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε ζηελά πεξάζκαηα θαη ζπειηέο πνπ θαηαιήγεη ζηελ Ζξάθιεηα. Έλα θαληαζηηθφ κέξνο κε αξρηηεθηνληθή θαη ηζηνξία πνπ κεηά ηελ αιιαγή πνξείαο ηνπ ηξαίλνπ πξέπεη λα αλαδεηρζεί ζαλ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ Διιήλσλ.

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΧΝ Εκδρομικά Νέα 6-9 Ηαλνπαξίνπ 4ήκεξε εθδξνκή: ΔΡΒΗΑ- ΚΟΕΑΝΖ ΗΑΣΗΣΑ(Μπνπκπνπζάξηα)- ΚΑΣΟΡΗΑ (Ραγθνπηζάξηα) - ΓΗΠΖΛΗΟ ΚΑΨ- ΜΑΚΣΑΛΑΝ - ΛΑΡΗΑ Αλαρ. ηελ Πέκπηε 6/1 ζηηο (ΜΔΣΡΟ 07.15) γηα ηάηηζηα (Μπνπκπνπζάξηα). Παξαζθεπή: Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Κατκαθηζαιάλ (3 ψξεο γηα ζθη-πεξηπάηνπο, πεδνπνξία, γεχκα, θσηνγξαθίεο). άββαην: Καζηνξηά (επίζθεςε ζην Γηζπήιην θαη γχξνο ηεο ιίκλεο, «Ραγθνπηζάξηα» (καζθαξάδεο, ράιθηλα). Κπξηαθή:Δπηζηξνθή, ηάηηζηα -Λάξηζα (αμηνζέαηα, γεχκα ). ΣΗΜΖ: 200 ( καζ.+θνηη. 110) Πεξηιακβάλεη:Πνχικαλ θαη μελνδνρείν 4**** κε εκηδηαηξνθή. Τπεχζπλνο : Π.ΦΤΣΡΟ Κπξηαθή 23/1 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηη ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ θαη ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ. (θνπή ηεο νξεηβαηηθήο πίηηαο ). Αλαρ. ζηηο (ΜΔΣΡΟ 07.15) γηα Άζηξνο Μνλή Μαιεβήο Απφ εδψ νη πεδνπφξνη μεθηλνχλ γηα ηελ παλέκνξθε δηαδξνκή ζηνλ Πάξλσλα σο ηνλ Αγ. Νηθφιαν (ΒΓ/Α, 3ψξεο). Οη ηνπξίζηεο ζα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνξηθή Μνλή Μ. Μαλεβής θαη ηνλ γξαθηθφ Αγ. Πέηξν (πεξίπαηνη, γεχκα). Αλαρψξεζε γηα επηζηξνθή ζηηο ΣΗΜΖ: 14 ( καζ. + θνηη. 7 ) Τπεχζπλνη: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ & Ν. ΒΑΕΟ άββαην 29/1 Απνγεπκαηηλφο πεδνπνξηθφο πεξίπαηνο Κρσονέρι- Σαηόϊ Παλαιά Ανάκηορα-Μπογιάηι Αλαρ. ζηηο απφ Νίθαηα θαη (14.45 απφ ΜΔΣΡΟ) γηα ην Κξπνλέξη. Πεδνπνξία ζην δαζηθφ ρψξν ηνπ Σαηντνπ σο ηα παιαηά Αλάθηνξα.( πεξίπνπ 2 ψξεο πήγαηλε-έια). Μεηά ζα πάκε κε ην πνχικαλ ζηελ ηαβέξλα Οι Mοσριές ζηο Μπογιάτι γηα κπαθαιηάξν θαη γιέληη κε κνπζηθή. ΤΙΜΗ: 10 ( Μαθ.+Φοιτ. 5 ) Τπεχζπλνο: ΑΝΣ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ Κπξηαθή 6/2 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηελ ΚΑΦΗΑ θαη ζην ΡΟΔΗΝΟ (Αξθαδίαο) Αλαρ. απφ ΝΗΚΑΗΑ ζηηο (ΜΔΣΡΟ ) γηα Αξηεκίζην Κάςηα. Απφ έδψ ζα γίλεη ε πεδνπνξηθή δηαδξνκή Κάψια -διάζελο Κοσλοσρδούς -Ροεινό ( ΒΓ/Α, 4 ψξεο, πς.δηαθ. 480κ.). Οη ππφινηπνη ζα επηζθεθηνχλ ην πεξίθεκν ζπήιαην ηεο Κάςηαο, ηελ Σξίπνιε θαη ζα θηάζνπλ ζην γξαθηθφ Ρνεηλφ ( πεξίπαηνη, θσηνγξαθίεο, γεχκα ). ηηο αλαρψξεζε γηα Νίθαηα. ΣΗΜΖ 14 ( καζ. + θνηη. 7 ) Τπεχζπλνο: ΖΛ. ΚΑΦΧΡΟ 19 & 20 Φεβξ. 2ήκεξε ηνπξηζηηθή θαη νξεηβαηηθή εθδξνκή Πάξλσλαο-Πνιχδξνζν-Βξνληακάο-Κνζκάο άββαην: αλαρ. απφ Νίθαηα ( ΜΔΣΡΟ ) γηα Σξίπνιε Καξπέο Καηαθχγην. Κπξηαθή:Οη νξεηβάηεο ζηηο ζα μεθηλήζνπλ γηα ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα Πάρνφνας καηαθύγιο (Μεγάιε Σνχξια 1934 κ.) ΒΓ/Α-Β,6ψξεο. Οη ππφινηπνη ζα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηε Βακβαθνχ θαη ηελ Κπξηαθή ζα πάλε ζην γξαθηθφ Πνιχδξνζν - στο ιστορικό Παιαηνκνλάζηεξν ηνπ Βξνληακά θαη ζηνλ νλεηξηθφ Κνζκά (γεχκα). Αλαρψξεζε γηα θαηαθχγην παξαιαβή ησλ νξεηβαηψλ θαη επηζηξνθή. ΣΗΜΖ: 60 (μελνδνρείν κε πξστλφ) θαη 40 ( θαηαθχγην). (καζ.+θνηη. 30). Τπεχζπλνο Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ 7 4 σο 7/3 4ήκεξε εθδξνκή ζηε παξάδνζε! Κπξηαθή Απνθξηάο ζηα ΓΗΑΝΝΔΝΑ «νη Σδακάιεο» θαη Καζαξή Γεπηέξα ζηε ΒΟΝΗΣΑ «Αρπξέληνο βαξθάξεο». Θα δνχκε ηα γξαθηθά Εαγνξνρψξηα θαη ηα Σδνπκέξθα, ζα θάλνπκε ηνλ γχξν ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο θαη πεδνπνξίεο ζην δξπνδάζνο ηνπ Ξεξνκέξνπ θαη ζηε ζθάια ηνπ Βξαδέηνπ σο ην Καπέζνβν (ΒΓ/Α). ΣΗΜΖ: 180 (καζ. + θνηη. 90) Πεξηιακβάλεη: Πνχικαλ + 3 δηαλπθηεξεχζεηο ζην μελνδ. ARTA PALACE**** κε εκηδηαηξνθή. Τπεχζπλνο: Π. ΦΤΣΡΟ Κπξηαθή 13/3 Ζκεξήζηα εθδξνκή ζηνλ ΔΛΗΚΧΝΑ. Αλαρ. απφ Νίθαηα (ΜΔΣΡΟ 07.45) γηα Θήβα- Αιίαξην-Διηθψλα. Οη πεδνπφξνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηαδξνκή Ζερίκι- Παλιομηλιά - Αγ.Σριάδα - Αρβανίηζα (ψξεο 4 ΒΓ/Α). Οη ηνπξίζηεο ζα πεξηεγεζνχλ ζηνλ Οζην Λνπθά Κπξηάθη - Αξβαλίηζα (γεχκα). Αλαρ. γηα επηζηξνθή ζηε Νίθαηα ζηηο ΣΗΜΖ: 14 (καζ. + θνηη. 7 ) Τπεχζπλε: ΔΗΡΖΝΖ ΠΛΟΤΜΠΖ & 27 Μαξηίνπ Σξηήκεξε εθδξνκή ηνπξηζηηθή πεδνπνξηθή θαη επεηεηαθή ΑΓ. ΛΑΤΡΑ-ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Λ. ΚΑΨΑΦΑ ΚΑΣΑΚΟΛ-Λ. ΚΤΛΛΖΝΖ. Παξαζθεπή: Αλαρ. απφ ΝΗΚΑΗΑ ζηηο (ΜΔΣΡΟ 07.15) γηα Ηζζκφ-Καιάβξπηα-Αγ. Λαχξα (επέηεηνο 1821) Λάκπεηα- Αρχ. Ολυμπία (μελάγεζε ζην Αξρ. Μνπζείν, δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν ΝΔΓΑ *** ). άββαην: Οη πεδνπφξνη ζα βαδίζνπλ ζην κνλνπάηη ησλ Κεληαχξσλ νξνπέδην Φνιφεο-Κιηλδηά (ΒΓ/Α, 5ψξεο)-Γνχκεξν. Οη ηνπξίζηεο ζπλερίδνπλ γηα Μ. Θενηφθνπ Κάησ Γίβξε Παλφπνπιν θαη Γνχκεξν (γεχκα). Δπηζηξνθή ζηελ Αξρ. Οιπκπία. Κπξηαθή: Οη πεδνπφξνη ζα βαδίζνπ ζην παξαιηαθφ κνλνπάηη ησλ Θαιαζζνθξίλσλ- Αρτ. Ολσμπία Κάζηξν-Λνπηξά Κπιιήλεο (δσξεάλ ηακαηηθφ ινπηξφ), ( ΒΓ/Α, 3ψξεο). Οη ππφινηπνη ζα επηζθεθηνχλ ηνλ Πχξγν - Καηάθνιν - Λνπηξά Κατάθα θαη ην Νενρψξη ( ζπλεζηίαζε). ΣΗΜΖ: 110 (καζ.+ θνηη. 55) Πεξηιακβάλεη: Σν πνχικαλ θαη 2 δηαλπθηεξεχζεηο κε εκηδηαηξνθή + μελάγεζε ζην Μνπζείν ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο. Τπεχζπλνη: Γ.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ- Π.ΑΥΗΛΛΔΟΠΟΤΛΟ άββαην 9/4 Λίκλε Σζηβινχ - Πεξηζηέξα φιν. 15 σο 17/4 3ήκεξε ζθαθηζηηθή ζηε Υαιθηδηθή-Άγηνλ Όξνο- Παξζελψλα. 4 κέρξη 16 Μαΐνπ 13 κέξεο νδηθψο ζηελ Δπξψπε. ΣΔΥΗΑ- (Πξάγα)- ΓΕΡΜΑΝΙΑ(Γξέζδε-Λεηςία- Βεξνιίλν-Πφηζληακ-Φξαλθθνχξηε)- ΔΛΒΔΣΗΑ(Λνπθέξλε-Λνπγθάλν)-ΗΣΑΛΗΑ(Μηιάλν) Πιεξνθνξίεο πξφγξακκα ζηνλ Όκηιν. άββαην 7/5 Παηδηθή ζηελ Παχιηαλε. 20 σο 23/5 4ήκεξε ζην Μπέιεο (1.500κ.) - Αγ. Διέλε εξξψλ (Αλαζηελάξηα) θαη Ζκεξήζηα ζηε Βνπιγαξία (αληάλζθη- Ρίια-Μπφξνβεηο) Κπξηαθή 29/5 Γηάζρηζε ηνπ Βνπξατθνχ Κπξηαθή 5/6 Ράθηηγθ ζηνλ πνηακφ Λάδσλα. 11 έσο12/6 2ήκεξε ζηελ Δπξπηαλία (Μ.Υσξηφ- Πξνπζζφο Γφκληηζα Πάληα Βξέρεη). Κπξηαθή 26/6 ην Αγγίζηξη Αίγηλαο.

8 ΠΑΜΔ ΘΔΑΣΡΟ!!! άββαην 15/1 ζην ζέαηξν ΓΑΝΓΟΤΛΑΚΖ, ην έξγν «ν Θεφο ηεο ζθαγήο» Κσκσδία ηεο Γ. Ρεδά, ζθελνζεζία. Φαζνπιή κε ηνπο: Κ. Γαλδνπιάθε, Γ. Φέξηε, Γ. Βνχξν θαη Κ. Μπαιαλίθα., ΣΗΜΖ: 22 ( ζέαηξν + πνχικαλ ) - Αλαρ Σημεώνεται ότι: 80 άηομα με ηο Φσζιολάηρη παρακολούθηζαν πρόζθαηα ηις δσο Θεαηρικές παραζηάζεις : «Φνπξθέηα» θαη «Γε πιεξψλσ δε πιεξψλσ» Πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ(-12) (ζσνέτεια από ηη ζελίδα 1) Οι παμπαίδες μας ζηη μάτη για ηην καηάκηηζη ηης 4ης θέζης ΥΟΡΟ!!! Μαζήκαηα παξαδνζηαθψλ θαη ιατθψλ ρνξψλ γίλνληαη ζηνλ φκηιφ καο θάζε Σεηάξηε ζηηο κ.κ. Γηδάζθεη ε Φηιία Αγγειάθε 13 κέξεο νδηθψο ζηελ Δπξψπε 4 κέρξη 16 Μαΐνπ 2011 ΣΔΥΗΑ (Πξάγα-ΚάξινβπΒαξπ) ΓΔΡΜΑΝΗΑ (Γξέζδε-Βεξνιίλν- Λεηςία- Πφηζληακ-Φξαλθθνχξηε) ΔΛΒΔΣΗΑ (Λνπθέξλε-Λνπγθάλν) ΗΣΑΛΗΑ (Μηιάλν) Πιεξνθνξίεο πξφγξακκα ζηνλ Όκηιν. Τπεχζπλνο: Φχηξνο Παχινο. ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 12 Μαξηίνπ 2011 ζηηο 7.30 κ.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ Οκίινπ καο. Άζθεζε Νν 20 Παίδνπλ ηα καχξα θαη θάλνπλ εληππσζηαθφ καη!!! Πξσηάζιεκα Junior s(-8) Σε 2ε ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα ησλ κηθξψλ ζθαθηζηψλ καο. Σν πξσηάζιεκα απηφ δηεμήρζε γηα πξψηε θνξά ηε θεηηλή πεξίνδν. Πξψηε ε νκάδα ηνπ ΓΖ- ΚΔΠ Άλσ Ληνζίσλ θαη ηξίηε ε νκάδα ηνπ Πεηξατθνχ Ο.. Αγσλίζηεθαλ νη: Σζηβγνχιεο Δπάγ., Λαδάο χκ., Βιάρνο Κσλ. θαη Κνιπβά Ησαλ. Οι μικροί μας με ηο κύπελλο Ζ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ Οκίινπ καο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν ηεο Νίθαηαο Παξαζθεπή 28 Ηαλνπαξίνπ 2011,ψξα 8 κ.κ. Eπηζθεθηείηε ηελ αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα ηνπ Φπζηνιάηξε ζηε δηεχζπλζε : Λχζε άζθεζεο Νν 19 Ζ ιχζε ηνπ ζθαθηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεχρνπο είλαη ε εμήο: 1. Ηε6+, ζρε6 2. Βζ6+, Ρε8, 3. Bε6+, Ρζ8 4. Πδ5!! θαη 5. Πζ5# (Αλ 4, εδ5 5.Βζ6#) (Αλ 1, Ρε7 2. Ηρδ8,. ή 2. Ηρδ7 ) Σξηκεληαία Πεξηνδηθή Έθδνζε Ηδηνθηήηεο: Δθδξνκηθφο Οξεηβαηηθφο Αζιεηηθφο Όκηινο «Ο ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ» Νηθαίαο Ησλίαο 82 Β Νίθαηα Σ.Κ Σει & fax Δθδφηεο: Καθψξνο Ζιίαο Ηζηνζειίδα: Δπηηξνπή ζχληαμεο: Καθψξνο Ζιίαο Δπηκέιεηα έθδνζεο:καθψξνο Ζιίαο

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε, Περιεχόμενα Σελ.1 Σελ. 4 Σελ. 6 Σελ. 9 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Ειςαγωγή Οι αθλητζσ μασ Εκδηλώςεισ μελών Αθλητικζσ διοργανώςεισ του Ομίλου μασ Αναβίωςη του θεςμοφ των parties Θυμόμαςτε εκείνουσ που «ζφυγαν».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0 IΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Oasis Hotel (Kuta) 3* ππωινο 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα