ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ"

Transcript

1 ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 2010 Σεχρνο 20 Διανέμεηαι δωρεάν ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟ 2011 ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖ ΠΑΝΔΜΟΡΦΖ «ΒΑΛΗΑ ΚΑΛΝΣΑ» Βάλια Κάλνηα Σν ηεηξαήκεξν ηεο 28 εο Οθησβξίνπ επηζθεθηήθακε ηε θεκηζκέλε δηεζλψο πεξηνρή ηεο Βάιηα Κάιληα. O Δζληθφο Γξπκφο Βάιηα Κάιληα βξίζθεηαη ζηε Πίλδν θαη αλήθεη ζηνπο λνκνχο Γξεβελψλ θαη Ησαλλίλσλ. Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ ζηξέκκαηα. Πεξηιακβάλεη ηελ θνηιάδα ηεο Βάιηα - Κάιληα ( βιάρηθε ιέμε θαη ζεκαίλεη «Εεζηή θνηιάδα», νλνκάδεηαη έηζη γηαηί έρεη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη πνιχ ρακειέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο), ην Αξθνπδφξεκα (παξαπφηακν ηνπ Αψνπ), ηα βνπλά Λχγθνο θαη Μαπξνβνχλη (Φιέγθα 2.159κ) κέρξη ηηο θνξπθέο ηνπ βνπλνχ Απγφ (Ύςνο 2.177κ). Δίλαη κία απφ ηηο πην θξχεο θαη πγξέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε πνιιά ρηφληα ην ρεηκψλα θαη δξνζεξά θαινθαίξηα κε αξθεηέο βξνρέο. πλήζσο ην ρηφλη θαιχπηεη ηνλ Γξπκφ απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηνλ Μάην. Σν πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ δηαβίσζε κηαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο εηδψλ απ ην δσηθφ θαη ην θπηηθφ βαζίιεην. Ζ θνηιάδα θαιχπηεηαη απφ ππθλά δάζε Μαχξεο - Λεπθφδεξκεο Πεχθεο θαη Ομπάο. Α- πνηειεί θαηαθχγην γηα πνιιά είδε πνπιηψλ, αλάκεζά ηνπο θαη νξηζκέλα ζπάληα αξπαθηηθά (γχπαο- βαζηιαεηφο) θαζψο θαη γηα Καθέ αρκούδα Βαζιλαεηός κεγάια ζειαζηηθά (αξθνχδεο - δαξθάδηα-ηζαθάιηα ), πνπ έρνπλ εμαθαληζζεί απ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Οιφθιεξε ε πεξηνρή απνηειεί ίζσο ηνλ πην ζεκαληηθφ βηφηνπν ηεο Υψξαο καο γηα ηελ θαθεηηά αξθνχδα πνπ πξνζηαηεχεηαη κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (συνέχεια στη σελ. 2) Γηαζπιινγηθά Πξσηαζιήκαηα Παίδσλ (-16), Πακπαίδσλ (-12) θαη Junior s (-8) Αηηηθήο ε, 4ε θαη 2ε ζέζε αληίζηνηρα γηα ηηο νκάδεο καο. πλερίδνληαο ηελ παξάδνζε, νη νκάδεο καο φρη κφλν πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε (final-8) ησλ πξσηαζιεκάησλ παίδσλ(-16) θαη πακπαίδσλ(-12) Αηηηθήο, αιιά θαηάθεξαλ λα ηεξκαηίζνπλ ζηελ ηεηξάδα ησλ δχν δηνξγαλψζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήκαζηαλ ν κνλαδηθφο ζχιινγνο κε νκάδα θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ final-8. ηελ ηειηθή θάζε ησλ δχν δηνξγαλψζεσλ ζπκκεηέρνπκε αλειιηπψο απφ ην 2003, έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ 1ε ζέζε ηξείο θνξέο ζηνπο παίδεο θαη κία ζηνπο πακπαίδεο. Οη αγψλεο δηεμήρζεζαλ ην ηξηήκεξν Ννεκβξίνπ ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Ν. Ησλίαο. ηηο επηηπρίεο απηέο πξνζηέζεθε θαη ε δεχηεξε ζέζε ησλ κηθξψλ ζθαθηζηψλ καο ζην πξσηάζιεκα Junior s. Αλαιπηηθφηεξα είρακε: Πξσηάζιεκα Παίδσλ(-16) Σε 2ε ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα καο. ην ηειηθφ έθεξε ηζνπαιία 3-3 κε ηελ νκάδα ηεο Καιιηζέαο θαη ηειηθά έραζε ζην κπαξάδ κε 4-2. ηελ 1ε ζέζε ε νκάδα ηνπ.ο. Καιιηζέαο θαη ζηελ 3ε ε νκάδα ηεο Π.. Πεξηζηεξίνπ. Αγσλίζηεθαλ νη: Μηρειάθνο Π., Οι παίδες μας ζηην απονομή ηοσ κσπέλλοσ Παπαδφπνπινο Γ., Ξαλζφπνπινο Β., Λεκνλήο Κ., Βνδίθεο Α., Πξακαηεπηάθε Α., Λεκνλή Μ.-Η., Μαξνχδαο Π., Λαδάο Π., Γξαθάθνπ. θαη Μνβζεζηάλ Φ. Πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ(-12) Σε 4ε ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα καο. ηελ 1ε ζέζε ε νκάδα ηνπ.ο. Αηγάιεσ, ζηε 2ε ζέζε ε θαθηζηηθή Δπηθνηλσλία Ζξαθιείνπ θαη ζηελ 3ε ζέζε ε νκάδα ηνπ Α.Ο. Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ. Αγσλίζηεθαλ νη: Παπαδφπνπινο Α., Πξακαηεπηάθε Λ., Λεκνλή Μ.-Η, Σζηβγνχιεο Δ., Λαδάο Π., Γξαθάθνπ., Σζηβγνχιε Αηθ., Κνιπβάο Α., Κνιπβά Η. θαη Μνβζεζηάλ Φ. (συνέχεια στη σελ. 8) 1

2 Εκδρομικά (ζσνέτεια από ηη ζελίδα 1) ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖ ΠΑΝΔΜΟΡΦΖ «ΒΑΛΗΑ ΚΑΛΝΣΑ» Σελ πξψηε κέξα γηνξηάζακε ηελ Δζληθή καο επέηεην ζην πνχικαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, κε κηα ζαπκάζηα παξνπζίαζε πνπ εηνίκαζε ν Κπξηάθνο Νηθνιατδεο θαη δηάβαζε απνζπάζκαηα ν γλσζηφο εζνπνηφο καο Γηψξγνο Σζηδίκεο. Φηάλνληαο ζηελ Καιακπάθα αλεβήθακε ζηα Μεηέσξα. Δληππσζηαζηήθακε απφ ην ζπάλην απηφ γεσινγηθφ θαηλφκελν κε ηνπο ζεφξαηνπο βξάρνπο θαη πάλσ ηνπο ζθαξθαισκέλα ηα γξαθηθά κνλαζηήξηα ηνπ Μεγάινπ Μεηεψξνπ, Αγίνπ ηεθάλνπ, Βαξιαάκ θαη άιια Τα πανύυηλα πεύκα ηης κοιλάδας κηθξφηεξα. Δπηζθεθηήθακε ηε Μ. Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ζαπκάζακε ζην κνπζείν ηεο, ζπάληα ρεηξφγξαθα θαη ηεξά θεηκήιηα. Σε δεχηεξε κέξα μεθηλήζακε απ ην γξαθηθφ ρσξηφ Μειηέο γηα ηε Βάιηα Κάιληα. Με δπν κηθξά πνπικαλάθηα 35 άηνκα αλεβήθακε ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ. Φηάζακε ζην Αξθνπδφξεκα θαη απφ εθεί θάλακε κηα θαληαζηηθή θπθιηθή δηαδξνκή 4 σξψλ ζηελ αξρή δίπια ζην πνηάκη θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηα π α λ χ ς ε ι α Σηα ίτνη ηης καθέ αρκούδας πεχθα πνπ λφκηδεο φηη άγγηδαλ ηνλ νπξαλφ. Ο θαηξφο ήηαλ εμαηξεηηθφο θαη φινη κείλακε θαηελζνπζηαζκέλνη απφ ην παλέκνξθν ηνπίν. Αξγά ην απφγεπκα θηάζακε ζην Μέηζνβν,φπνπ καο πεξίκελαλ νη ππφινηπνη ηνπ γθξνχπ θαη αθνχ εθνδηαζηήθακε κε Γηαλληψηηθα γιπθά επηζηξέςακε ζην μελνδνρείν καο ζηε Καιακπάθα. Σελ επφκελε κέξα άββαην πξννξηζκφο καο ήηαλ ην ηζηνξηθφ Πεξηνχιη. Κάλακε ηε παλέκνξθε δηαδξνκή Καζηαληά-Γέζε-Νεξατδνρψξη θαη πεξπαηήζακε 2 ψξεο ζην δάζνο θνληά ζην Πεξηνχιη- Διάηε. Σν βξάδπ επηζηξέςακε ζην μελνδνρείν θαη δηαζθεδάζακε κε δσληαλή κνπζηθή. Σελ Κπξηαθή μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο θάλνληαο κηα κηθξή πξσηλή βφιηα ζηα Σξίθαια. πλερίζακε πξνο ηελ Καξδίηζα κε πξννξηζκφ ηα Λνπηξά κνθφβνπ θαη θαηαιήμακε ζηελ Τπάηε. Δθεί θάλακε κηα κηθξή δηαδξνκή θαη κεηά ην γεχκα επηζηξέςακε ζηελ Νίθαηα. Ήηαλ κηα ππέξνρε εθδξνκή πνπ ζα καο κείλεη αμέραζηε. Ηλίας Καθώρος 2 κακιζηικά Νέα ΝΔΑΝΗΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΣΣΗΚΖ 2011 εκαληηθέο επηηπρίεο ησλ ζθαθηζηψλ καο κε 1ε ζέζε ηεο ση. Γξαθάθνπ, 3ε ηνπ Κ. Βιάρνπ, 4ε ηνπ Δ. Σζηβγνχιε θαη 5ε ηεο Μ.-Η. Λεκνλή Οι νικήηριες ζηα Κορίηζια 10 ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα δπν Γεκνηηθψλ θαη ελφο Γπκλαζίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη κε δηνξγαλψηξηα νκάδα ηνπ «Α.Ο. Σξεηο Αζηέξεο» έγηλαλ ηα Νεαληθά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο, κε ζεκαληηθά κεησκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ 401 έλαληη 476 πέξζη. Οη ζπλζήθεο ζχκηδαλ κάιινλ ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα θαη δηαηππψζεθαλ ζνβαξά παξάπνλα απφ γνλείο θαη ζθαθηζηέο γηα ηε πνηφηεηα ηεο δηνξγάλσζεο. Αθφκε ηέζεθαλ ζνβαξά εξσηεκαηηθά γηα ηελ απφθαζε ηεο Δ- ΝΑ λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε ηνπ Φπζηνιάηξε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο ζηε Νίθαηα. Απφ ην νκάδα καο ζπκκεηείραλ 20 ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θξίλνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξα. Δ- θηφο απφ ηνπο ζθαθηζηέο πνπ θαηέιαβαλ ζέζεηο ζηελ πξψηε 6άδα ζπκκεηείραλ θαη νη: Μνβζεζηαλ Φ.(7ε), Παπαδφπνπινο Α.(8νο), Ξαλζφπνπινο Β.(8νο), Λαδάο. (12νο), Σζηβγνχιε Αηθ.(13ε) Παπαδφπνπινο Γ. (14νο), Λεκνλήο Κ.(14νο), Λαδάο Π. (20νο), Γθηψλεο Δ. (20νο) θαζψο θαη νη Μαξνχδαο Π., Βνδίθεο Α., Κνιπβάο Α., Μαλζνχξ Γ., Γεσξγαθάθεο Ν., Γεξκέλεο Α. θαη Γηνχλεο Ν. Γηα ηα Παλειιήληα Νεαληθά πνπ ζα γίλνπλ απφ 25 Ηνπλίνπ έσο 1 Ηνπιίνπ 2011 πξνθξίλνληαη νη: Γξαθάθνπ., Βιάρνο Κ., Σζηβγνχιεο Δπαγ. Οι νικηηές ζηα Αγόρια 8 θαη Παπαδφπνπινο Αζη. Οη πξψηνη ληθεηέο αλά θαηεγνξία: Αγφξηα -20:Ληαξγθφβαο, Σζαινπκάο, Υξεζηίδεο Αγφξηα -18:Καλέιινο, Αζαλαζφπνπινο, ηακνχιεο Αγφξηα -16:Αλαγλσζηφπνπινο, Κνπηνπθίδεο, ηάκνο Φ. Αγφξηα -14:Παπαδφπνπινο Γ., Πνπιφπνπινο, Λαδάο Γ. Αγφξηα 12:Κνξληψηεο, Σζακαηζνχιεο, Γξαθνπιάθνο Αγφξηα -10:Μπειηψηεο, ηεξγηψηεο, Αλζφπνπινο Αγφξηα -08: Αιεμάθεο, Καησπφδεο, Βιάρνο. Κνξίηζηα -20:σηεξηάδνπ, Καπθαιά, Σζαθίξνγινπ Κνξίηζηα -16:Φξάγθνπ Δ., Αλαζηαζνπνχινπ, Κνθφζε Κνξίηζηα -14:αιαρίδε, Φξάγθνπ Μ., Ληάπε-Εελεκπίζε Κνξίηζηα -12:Κνθθνηά, Ληάπε-Εελεκπίζε, Φσθίκε. Κνξίηζηα -10:Γξαθάθνπ, Κνχηα Β., Κνπηζίδνπ. Κνξίηζηα -08:Κνχηα Α., ηξαηή, Γεξκηηδάθε Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ιήμεο ηεο δηνξγάλσζεο απελεκήζεζαλ απφ ηελ Δ...Ν.Α. ηα θχπειια ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ Αηηηθήο γηα ην Ζ νκάδα ηνπ Φπζηνιάηξε πήξε ηα θχπειια 2 εο ζέζεο ζην Κχπειιν Παίδσλ (-14), 2 εο ζέζεο ζην Πξσηάζιεκα Junior s (-8) θαη 3 εο ζέζεο ζην Παίδσλ-Κνξαζίδσλ.

3 κακιζηικά Νέα Γηαζπιινγηθφ θχπειιν Αηηηθήο «πχξνο Μπίθνο» Οινθιεξψζεθαλ νη αγψλεο γηα ην Κχπειιν «πχξνο Μπίθνο» ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 74 νκάδεο, ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Μεηείρακε κε 2 νθηακειείο νκάδεο, κία ζε θάζε θαηεγνξία. ηελ Α θαηεγνξία, ε νκάδα καο θαηέιαβε ηελ 15ε ζέζε θαη ζηε Β θαηεγνξία, θαηαιάβακε ηελ 30ε ζέζε. Με ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο απηνχο δφζεθε ε δπλαηφηεφσζιολάηρης-α.ο. Κηθιζιάς ηα ζε φινπο ηνπο ζθαθηζηέο καο λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνινπζνχλ. Γηαζπιινγηθφ Πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ Αηηηθήο 2010 Ζ νκάδα καο θαηέθηεζε ηε φγδνε ζέζε έρνληαο αξθεηέο απνπζίεο ζε ζεκαληηθνχο αγψλεο. Αγσλίζηεθαλ νη ζθαθίζηξηέο καο Φαηνχξνπ Δ., Αγγειάθε Μ., Θέκειε Γ., Πξακαηεπηάθε Αζπ., Γξαθάθνπ., Πξακαηεπηάθε Λ., Μνβζεζηάλ Φ. θαη Πξακαηεπηάθε Αλ. 60ν Παλειιήλην Αηνκηθφ Πξσηάζιεκα 2010 ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο. Πξσηαζιεηήο Διιάδαο γηα ην 2010 (9ε θνξά) αλαδείρζεθε ν GM Βαζίιεο Κνηξσληάο. Γεχηεξνο ν πχξνο Καπλίζεο πνπ πέηπρε ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ηνπ λφξκα γηα ηνλ ηίηιν ηνπ GM θαη ηξίηνο ν GM Υξ. Μπαλίθαο. Καπνίζης Σπ. Νικολαχδης Γ. Να ζεκεησζεί φηη ν πχξνο Καπλίζεο ζα αγσλίδεηαη απφ θέηνο ζηελ νκάδα καο. 33ν Παλειιήλην Αηνκηθφ Πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ 2010 ζην Βάκν Υαλίσλ. Πξσηαζιήηξηα Διιάδαο γηα ην 2010 ε WGM Άλλα-Μαξία Μπφηζαξε, δεχηεξε ε Μαξίλα Μαθξνπνχινπ θαη ηξίηε ε αλεξρφκελε Καηεξίλα Παπιίδνπ. πγραξεηήξηα ζηνπο θνξπθαίνπο ζθαθηζηέο-ηξηέο καο /10/10 Παγθφζκηα λεαληθά πξσηαζιήκαηα Πξνζερείο ζθαθηζηηθέο δηνξγαλψζεηο 3-9/1/2011 Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά πξσηαζιήκαηα εθήβσλ λεαλίδσλ ( 18 ) θαη λέσλ αλδξψλ γπλαηθψλ ( 20 ). Γηεμάγνληαη θαη θέηνο ζην Πεξηζηέξη. 16/1/2011 Έλαξμε δηαζπιινγηθνχ θππέιινπ Αηηηθήο Φηιίαο 2011 (Ν. ΣΡΟΦΑΛΖ ). πκκεηέρνπκε κε ηξείο 8κειείο νκάδεο. Οη αγψλεο ζπλερίδνληαη: 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2 θαη 27/2../3/2011 Αηνκηθά θαη Οκαδηθά ζρνιηθά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο Μέρξη 27/3 νη πξνθξηκαηηθνί Πεηξαηά θαη νη ηειηθνί αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ Αηηηθήο. πκκεηνρή ειεχζεξε γηα καζεηέο Νεπηαγσγείσλ, Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ θαη ζηα νκαδηθά ζπκκεηνρή ειεχζεξε γηα 4κειείο νκάδεο (3 αγφξηα + 1 θνξίηζη) απφ καζεηέο ησλ ζρνιείσλ Αηηηθήο (Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ). 10/4/2011 Γηαζπιινγηθφ Κχπειιν Αηηηθήο. Μεηέρνπκε κε 4κειή νκάδα. Οη αγψλεο γίλνληαη κε ζχζηεκα λνθάνπη. Ζ νκάδα ηεο Αηηηθήο πνπ ζα πξνθξηζεί ζα δψζεη αγψλεο κπαξάδ ζηηο 12 θαη 19 /6 γηα λα πεξάζεη ζηε ηειηθή θά- Φσζιολάηρης Πεηρούπολη, Κύπελλο 2010 ζε (final four), πνπ ζα γίλεη ζηηο 30/6 θαη 1/7/ /4/2011 Σειηθνί Παλειιελίσλ ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ (αηνκηθψλ-νκαδηθψλ). Παίξλνπλ κέξνο φζνη ζα πξνθξηζνχλ απφ ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο. 25/4-2/5/2011 Δπξσπατθά νκαδηθά ζρνιηθά Πξσηαζιήκαηα ζηε Υαιθηδηθή /6/2011 9ν Φπζηνιαηξηθφ open γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζηνλ Πνιηηηζηηθφ Πνιπρψξν «Μάλνο Λντδνο». 25/6-1/7/2011 Σειηθνί Παλειιήλησλ λεαληθψλ πξσηαζιεκάησλ (-16, -14, -12, -10 θαη -8 εηψλ). 3-8/7/2011 Παλειιήλην δηαζπιινγηθφ πξσηάζιεκα Α Δζληθήο θαηεγνξίαο. Μεηέρνπκε κε 8κειή νκάδα. 20/8/ ν ηνπξλνπά rapid ζηε Νίθαηα (Μάληξα) 25/8-1/9/ ν Γηεζλέο Σνπξλνπά Νίθαηαο «Σηκή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε» ζην «Μάλνο Λντδνο». 25/9/2011 Νεαληθφ πξσηάζιεκα Αηηηθήο ΠαίδσλΚνξαζίδσλ. Μεηέρνπκε κε 6κειή νκάδα: (-16, -14,-12,10, Κ-16 & Κ-12). Οη αγψλεο γίλνληαη κε ειβεηηθφ ζχζηεκα 7 γχξσλ /9/10 Παλεπξσπατθά λεαληθά πξσηαζιήκαηα (-18,-16, -14, -12, -10, -8 ετών ). (-18,-16, -14, -12, -10, -8 ετών), Έγηλαλ ζην Porto Carras ηεs Υαιθηδηθήs. πκκεηείραλ Έγηλαλ ζην Μπαηνχκη ηεο Γεσξγίαο θαη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 1387 λεαξνί ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο απφ απφ ηελ Διιάδα έμη ζθαθηζηέο θαη ηέζζεξεηο ζθαθίζηξη87 ρψξεο. Απφ Διιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηείραλ 51 αεο θαη ηεξκάηηζαλ απφ ηελ 18ε έσο ηελ 36ε ζέζε. γφξηα θαη θνξίηζηα. Σελ θαιχηεξε εκθάληζε έθαλε ε Σζνιαθίδνπ η., πνπ ηεξκάηηζε 6ε ζην Κ-10 εηψλ κε 7,5 Eπηζθεθηείηε ηελ αλαλεσκέλε βαζκνχο. ηζηνζειίδα ηνπ Φπζηνιάηξε Απφ ην ζχιινγφ καο ζπκκεηείραλ νη: ζηε δηεχζπλζε : Α-18: Υσκαηίδεο Παλαγηψηεο 4,5β. Κ- 8: Κνιπβά Ησάλλα 5β. 3

4 Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «θάθη & χγρξνλε Κνηλσλία» ηνπ Ζιία Κνπξθνπλάθε ΚΑΚΗ : Έλα παηρλίδη ζαλ φια η άιια; «Σα άηνκα πνπ έρνπλ αζρνιεζεί θάπσο κε ην ζθάθη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη δελ είλαη έλα απιφ παηρλίδη. Αλάκεζα ζε άιια, ην ζθάθη εκπεξηέρεη ζηνηρεία αζιήκαηνο (π.ρ. ζπλαγσληζκφο), ηέρλεο (π.ρ. δεκηνπξγηθφηεηα) θαη επηζηήκεο (π.ρ. ζηνλ ηξφπν κειέηεο ηνπ). Δπνκέλσο, ε επίδξαζή ηνπ ζην άηνκν είλαη πνηθηιφηξνπε θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί αλάινγα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη θαηά θαηξνχο ππνζηεξηρηεί φηη ην ζθάθη κπνξεί λα αλαπηχμεη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα φπσο επηκνλή, ππνκνλή, καρεηηθφηεηα, πεξίζθεςε, θιπ. Δ- πεηδή φκσο απηά κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο, δελ θαίλεηαη εχθνια ηη μερσξηζηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζθάθη πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ζσζηφηεξα ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα παίμεη ην ζθάθη ζηελ θνηλσλία, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία. Σα δχν βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθαθηνχ, πνπ είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, είλαη ε παληειήο έιιεηςε ηχρεο θαη ε δπλαηφηεηα πιήξνπο πιεξνθφξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ζεσξεηηθή Παγκόζμια Νεανικά Πρφηαθλήμαηα 2010, Χαλκιδική άπνςε, ζε κηα παξηίδα ζθαθηνχ ηα πάληα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλα θξπθφ αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν θαη επεηδή απνθιείεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θάζε επέκβαζε εμσηεξηθνχ παξάγνληα. ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ππάξρεη ηζφηεηα θαη ηζνηηκία αλάκεζα ζηηο αληίπαιεο παξαηάμεηο. Απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ επηβάιιεη ην ζθάθη ζε φζνπο αζρνινχληαη ζνβαξά καδί ηνπ. Ο κφλνο ηξφπνο λα παίμεη θαλείο ζθάθη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά είλαη λα απνδερζεί ην ζχζηεκα κακιζηικά Νέα 4 αμηψλ πνπ εκπεξηέρεη θαη λα ην εθαξκφζεη ζηελ πξάμε, δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη θαζφινπ απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλεηδεηφ ηξφπν. Αληίζεηα, αλ γίλεη ζε κηθξή ειηθία θαη έκκεζα, ε επίδξαζή ηεο ζα είλαη κάιινλ βαζχηεξε θαη κνληκφηεξε. Ζ έιιεηςε ηχρεο ζην ζθάθη εμαλαγθάδεη ην άηνκν λα αλαγλσξίζεη φηη ην απνηέιεζκα κηαο παξηίδαο νθείιεηαη ζηηο δηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο, ζε ζχγθξηζε βέβαηα κε εθείλεο ηνπ αληηπάινπ. Απηή ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί πξνο δχν θαηεπζχλζεηο, αλάινγα κε Παγκόζμια Νεανικά Πρφηαθλήμαηα 2010, Χαλκιδική ην αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Με δεδνκέλν φηη ε αξρηθή ζέζε είλαη αληηθεηκεληθά ηζφπαιε, ζε πεξίπησζε ήηηαο πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ηελ απνδψζνπκε ζηα δηθά καο ιάζε θαη ζην θαιχηεξν παηρλίδη απφ ηελ αληίπαιε πιεπξά. Αληίζηξνθα, ζε πεξίπησζε λίθεο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο δηθέο καο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά καο. Ζ ηζνπαιία αληηπξνζσπεχεη κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε, γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη κηα πην πεξίπινθε αλάιπζε ησλ ίδησλ αξρψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν θεληξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζθαθηνχ, δειαδή ηεο έιιεηςεο ηχρεο θαη ηεο πιήξνπο πιεξνθφξεζεο, δελ ππάξρεη ζε πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Δπνκέλσο, ην ζθάθη είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο επθαηξίεο γηα έλα άηνκν λα ειέγρεη ζρεδφλ απφιπηα ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζε κηα εκπεηξία ηνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην ζθάθη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο θαη αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηαο». Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο Ζ νκάδα καο αγσλίδεηαη ζηελ Α Δζληθή θαηεγνξία ζην ζθάθη. ην ζχιινγν ιεηηνπξγεί Αθαδεκία θαθηνχ γηα παηδηά ειηθίαο απφ 5 εηψλ θαη άλσ. Καινχκε ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο πνπ έρνπλ, ή μέξνπλ, παηδηά, θαη ελδηαθέξνληαη, λα ηα ελεκεξψζνπλ γηα ηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζην ζχιινγν. Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζφπνπιν Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ. Σειέθσλα , θηλ

5 Αλαδεκνζίεπζε απφ ην πεξηνδηθφ «Δθδξνκηθά ρξνληθά» ηεο Ο.Φ.Ο.Δ..Δ. Ο.Ξ.Δ.Ν.Δ. (Ηαλ.-Ηνχλ. 2010), ηεο Κ. Πιαζζαξά απφ ην πεξηνδηθφ «Ζ βειαληδηά» Πξνζαξκνγή Θ. Υσκαηίδεο ΒΔΛΑΝΗΓΟΓΑΟ ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ Δλα ζπάλην δάζνο γίλεηαη θαπζφμπια! Ζ αδηαθνξία θαη ε άγλνηα απεηινχλ έλα ζπνπδαίν νηθνζχζηεκα, ην κεγαιχηεξν βειαληδφδαζνο ησλ Βαιθαλίσλ, ζην Ξεξφκεξν ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε αθηίλα ζηξεκκάησλ. Παιαηφηεξα ε δνκή ηνπ ήηαλ ππθλφηεξε. ήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά μέθσηα. ηα φξηα ηνπ δάζνπο αιιά θαη κέζα ζε απηφ βξίζθνληαη πνιιά ρσξηά. Αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ην απηνθίλεην πεξλά δίπια απφ ηε ιίκλε Οδεξφ, αλάκεζα ζε δηάζπαξηα αγξνηηθά ζπίηηα, ξπάθηα θαη κηθξά θνπάδηα πξνβάησλ. Τζηεξα απφ ιίγν, κπαίλνληαο ζηνλ νξεηλφ φγθν, πξσηνζπλαληάο κεγαιφπξεπεο βειαληδηέο. Σεξάζηηεο θαη απνκαθξπζκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε, δίλνπλ κηα εληχπσζε κνλαμηάο θαη ζιίςεο ζαλ λα α- λαπνινχλ παιηά κεγαιεία. Α- πφ ηελ θνξπθή θαη φζν θηάλεη ην κάηη, βιέπεηο ηελ Αηησιναθαξλαλία κε ηηο νθηψ ιίκλεο θαη ηα ηξία πνηάκηα. Κη απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε, ν αξραίνο ζεφο Αρειψνο, λα ζρίδεη ην ηνπίν φπσο έλα αζεκέλην θίδη. Σν είδνο πνπ θπξηαξρεί είλαη ε ήκεξε βειαληδηά, ε νπνία βξίζθεηαη κφλν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, αιιά ππάξρνπλ θαη ρλνψδεηο, καθεδνληθέο θαη πνδηθνζθφξεο δξχεο. ην ζπνπδαίν νηθνζχζηεκα ζην Ξεξφκεξν ππάξρνπλ σξαία θαη ζπάληα είδε ρισξίδαο, φπσο ην ρξπζφμπιν, ηα ινπινχδηα παηψληα θαη αζθφδεινο, νη άγξηεο νξρηδέεο, ηα καληηάξηα, αιιά θαη παλίδαο φπσο έληνκα, εξπεηά, ακθίβηα πνπιηά φπσο δξπνθνιάπηεο, πεηξνπέξδηθεο, ζηξαβνιαίκεδεο, θίζζεο, πνπιηά πδξφβηα θαη ζπάληα αξπαθηηθά, φξληα, θηδαεηνί, ζθεθηάξεδεο, γεξαθίλεο θ.ά. Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη ηα ζειαζηηθά. Σα αγξηνγνχξνπλα, πνιππιεζή άιινηε, ζήκεξα ζρεδφλ έρνπλ εμαθαληζηεί. Απφ ηηο Ακαδξπάδεο ζηνλ Οκεξν Ζ ηζηνξία ηνπ, πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ, είλαη εληππσζηαθή. Ζ Μπζνινγία κηιάεη γηα ηηο λχκθεο Ακαδξπάδεο, πνπ γελληνχληαλ καδί κε ηηο βειαληδηέο θαη ε θάζε κία δνχζε φζν θαη ην δέληξν ηεο. Οκνξθεο, γειαζηέο, ραξνχκελεο, πεξλνχζαλ ηνλ θαηξφ ηνπο παίδνληαο θαη ηξαγνπδψληαο, φηαλ ν άλεκνο ζξφηδε ζηα θχιια ηνπ δέληξνπ, φηαλ ην πφηηδε ην λεξφ ηεο βξνρήο. Όηαλ φκσο ν μπινθφπνο έθνβε κηα βειαληδηά, ε Ακαδξπάδα, πνπ ζα πέζαηλε καδί ηεο, ζξελνχζε κε ηνλ πην ζπαξαθηηθφ ζξήλν πνπ είρε αθνπζηεί πνηέ. Ο Οκεξνο θαηαγξάθεη φηη ν Δχκαηνο, ν βνζθφο ηνπ Οδπζζέα, πεξλνχζε ηα θνπάδηα ησλ ρνίξσλ «απέλαληη», γηα λα βνζθήζνπλ ζην βειαληδφδαζνο, αθνχ ην βειαλίδη ήηαλ πάληα εμαηξεηηθή δσνηξνθή. Λείςαλα απφ αξραία ηείρε, εξεηπσκέλα βπδαληηλά εθθιεζάθηα πνπ βξίζθνπκε κέζα ζην δάζνο ή ζηηο παξπθέο ηνπ, καξηπξνχλ φηη ζηνπο αηψλεο πνπ πέξαζαλ, ν ηφπνο έζθπδε απφ δσή. Κάηη θπζηθφ, άιισζηε, αθνχ ηφηε Οικολογικά νέα 5 ην βειαληδφδαζνο απνηεινχζε πινπηνπαξαγσγηθή πεγή. Απφ ηνλ Μεζαίσλα θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, «ην πεξίθεκν βειαλίδη ηνπ Γ ξ α γ α κ έ ζ η ν π» (Αζηαθνχ) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε βπξζνδεςία, ζηε βαθηθή θαη ζηε λαππεγηθή. Δμαγφηαλ θπξίσο ζηα βπξζνδεςεία ηεο Βελεηίαο. Γηαρξνληθή ήηαλ ε ρξήζε ηνπ δάζνπο ζηε βνζθή ησλ θνπαδηψλ πνπ έθεξλαλ νη λνκάδεο θηελνηξφθνη ηεο Ζπείξνπ, εμ νπ θαη ηα πνιιά «βιαρνρψξηα» πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή. Καξπνί θαη θχιια ηεο βειαληδηάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θνζκήκαηα. Λαζξνυινηνκία θαη παξάλνκν εκπφξην θαπζφμπινπ. Όκσο νη θαηξνί άιιαμαλ, ην δάζνο έπαςε λα ζεσξείηαη παξαγσγηθφ θαη εγθαηαιείθζεθε ζηελ ηχρε ηνπ. Γηα ηε ζσηεξία ηνπ αγσλίδνληαη θπξίσο ν «χιινγνο Φίισλ βειαληδηάο θαη Πεξηβάιινληνο ε Ακαδξπάδα», ν «Φπζηνιαηξηθφο Αζιεηηθφο χιινγνο Παηψληα», πνιινί αθφκε ηνπηθνί ζχιινγνη θαη πνιίηεο. χκθσλα κ απηνχο, «ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ην δάζνο απνηειεί ε αλεμέιεγθηε, ιαζξνυινηνκία θαη ην παξάλνκν εκπφξην θαπζφμπινπ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ρηιηάδεο βειαληδηέο έρνπλ θνπεί». Αδηάςεπζηνο κάξηπξαο, νη θνκκέλνη θνξκνί πνπ βιέπεη θαλείο γχξσ ηνπ. Αθφκα νη παξάλνκεο εθρεξζψζεηο, ε ιαζξνζεξία, ε ππεξβφζθεζε θαη ε ξχπαλζε. Οηθνηνπξηζκφο, ελέξγεηα θαη. ρξψκαηα Οη ηνπηθνί θνξείο έρνπλ θαηαζέζεη πνιιέο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ δάζνπο. Σν πξψην βήκα είλαη ε θήξπμή ηνπ ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, παξάιιεια κε ηε ζχληαμε κηαο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε αμηνπνίεζε ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ γηα πεδνπνξία, πνδειαζία, ηππαζία, παξαηήξεζε ζπάλησλ πνπιηψλ θαη δψσλ, ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βειαληδηνχ ζηε βπξζνδεςία θαη ζηε βαθή, παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηνκάδα. Σέινο, ππάξρεη πξφηαζε γηα κία αθφκα απφ ηηο αξραίεο ρξήζεηο ηνπ δάζνπο: ειεγρφκελε βνζθή γηα απηφρζνλεο θπιέο δψσλ (πξνβάησλ, ρνίξσλ, βννεηδψλ). Δίλαη αθξηβψο νη θπιέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ φια ηα πξντφληα ηνπ δάζνπο, αθφκα θαη απηά πνπ ζεσξνχληαη «γηα πέηακα», φπσο έθαλαλ πάληα. Σα κνλαδηθά ειιεληθά «Κάιεζα» Πιεζηάδνληαο πξνο ηε δπηηθή «έμνδν» ηνπ δάζνπο, βξίζθνληαη θνπάδηα πξνβάησλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε θαλέλα απ φζα μέξνπκε σο ηψξα. Μηθξφζσκα, «αζιεηηθά», επθίλεηα. Δίλαη ηα παιηά ληφπηα πξφβαηα πνπ ιέγνληαη «Κάιεζα» θαη «Σζηπνπξίζηα». χκθσλα κε ηνπο ληφπηνπο, αιιά θαη εηδηθνχο, δχν θηιά γάια απφ απηά θηηάρλνπλ έλα θηιφ θέηα, ελψ απφ ηηο θπιέο πνπ έρνπλ έξζεη απφ ην εμσηεξηθφ ρξεηάδνληαη έμη θηιά γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα θέηαο. Καη λα κε κηιήζνπκε γηα ηε λνζηηκηά! Αηηία, ε δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα ηνπ γάιαθηνο. Κη φκσο, ηα ραξηζκαηηθά απηά δψα δνπλ πεξηθξνλεκέλα ζηνλ ηφπν ηνπο, φπσο ε λενειιεληθή μελνκαλία καο επηηάζζεη.

6 Παρατηρητήριο. Εκδρομές ποσ έγιναν: 2-3 Οθηψβξε πεξάζακε έλα σξαίν αββαηνθχξηαθν ζηε Μεζζελία. Δπηζθεθηήθακε ηελ Αξρ. Μεζζήλε θνληά ζην Μαπξνκκάηη. Δληππσζηαζηήθακε απφ ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν, ην θαινδηαηεξεκέλν ζηάδην, εθάκηιιν κε απηφ ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο θαη ην κηθξφ Μνπζείν ηεο. ηε ζπλέρεηα θηάζακε ζηε Υαξαπγή, φπνπ θάλακε πεδνπνξία 2 σξψλ ζην ζαπκαζηφ Πνιπιίκλην θαη νη πην ηνικεξνί έθαλαλ θαη κπάλην. Οη ηνπξίζηεο επη-ζθέθηεθαλ ηελ Πχιν θαη ηε Μεζψλε θαη χζηεξα φινη καδί θαηεπζπλζήθακε ζην φκνξθν μελνδνρείν «ΗΑ». Κπξηαθή πξσί αλαρσξήζακε γηα ηνλ πεξίθεκν πγξνβηφηνπν ηεο Γηάινβαο. Με αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα ησλ πηελψλ παξαθνινπζήζακε απφ ηα παξαηεξεηήξηα κε θπάιηα ηα πνπιηά ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Έπεηηα θάλακε κηα φκνξθε δηαδξνκή κέρξη ηε θαληαζηηθή παξαιία ηεο Βντδνθνηιηάο κε ηε ςηιή ρ ξ π ζ α θ έ λ η α Πορεία ζηον σγροβιόηοπο ηης Γιάλοβας Εκδρομικά Νέα άκκν. Κνιπκπήζακε αξθεηή ψξα θαη θηάζακε κέρξη ηνπο βξάρνπο ζηελ είζνδν ηνπ θφιπνπ. Κνπξαζκέλνη πιένλ θηάζακε ζηελ Πχιν, φπνπ αθνχ θάγακε θαη θάλακε ηηο βφιηεο καο ζηελ ηζηνξηθή πφιε, αξγά ην απφγεπκα μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο έρνληαο πεξάζεη έλα ππέξνρν δηήκεξν. Κπξηαθή 17 Οθηψβξε κε δχν πνχικαλ μεθηλήζακε γηα κηα φκνξθε θνληηλή εθδξνκή ζηε Βξαπξψλα. Δπηζθεθηήθακε ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην Μνπζείν ηεο Αξηέκηδαο. Δδψ έγηλε μαλάγεζε ζηηο αξραίεο καξκάξηλεο παξαζηάζεηο θαη ηα αγάικαηα κηθξψλ παηδηψλ, αθηεξψκαηα ζηε ζεά Άξηεκε πξνζηάηηδα ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο επηνθίαο. ηε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνπηθφ ζχιινγν Αξηέκ η δ ν ο θ ά λ α κ ε η ε λ δ η α δ ξ ν κ ή (Κνπβαξάο - Καθή Θάιαζζα). Ζ κέξα Αρταία Γόρησνα - Λούζιος ποηαμός ήηαλ πνιχ δεζηή θαη θηάλνληαο ζηε παξαιία θνιπκπήζακε θαη κεηά ην γεχκα επηζηξέςακε ζηε Νίθαηα. Κπξηαθή 28 Ννέκβξε πεξάζακε κηα φκνξθε ειηφινπζηε κέξα ζην θαξάγγη ηνπ Λνχζηνπ πνηακνχ. Νσξίο θηάζακε ζηελ Αξραία Γφξηπλα, φπνπ είρακε κηα ελδηαθέξνπζα μελάγεζε απφ ηελ θα Μαξνχιε. Απφ εδψ μεθίλεζε ε πεδνπνξία πιάτ ζην Λνχζην πνηακφ (4 ψξεο), φπνπ πήξαλ κέξνο 82 άηνκα θαη αλεθνξίδνληαο θηάζακε ζηε Μνλή Πξνδξφκνπ. Έλα κνλαζηήξη θηηαγκέλν κέζα ζηα βξάρηα πάλσ απφ ηα νξκεηηθά λεξά ηνπ πνηακνχ Λνχζηνπ. Αθνχ μεθνπξαζηήθακε θαη νη θαιφγεξνη καο πξφζθεξαλ θαθέ ζπλερίζακε γηα ηε Μνλή Φηινζφθνπ, φπνπ θάλακε πηθ-ληθ θαη επηζηξέςακε ζηα πνχικαλ. Οη ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηε Μοσζείο Αρηέμιδας Μονή Φιλοσόυοσ. ηεκλίηζα θαη κεηά ην γεχκα ζην Διιεληθφ, πήξακε ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο. 6 Κπξηαθή 7 Ννέκβξε εθδξνκή ζηελ Οίηε. Φηάλνληαο ζηελ Άλσ Παχιηαλε πεξπαηήζακε κηα παλέκνξθε δηαδξνκή κέζα ζε δάζνο απφ έιαηα (5 σξψλ) θαη θηάζακε ςειά ζηηο Kαηαβφζξεο. Έλα ζεκείν φπνπ ηα λεξά πέθηνπλ ζε έλα βάξαζξν θαη εμαθαλίδνληαη κέζα ζηε γε. Μαδέςακε ρφξηα θαη καληηάξηα, πνπ ήηαλ άθζνλα απηή ηελ επνρή θαη επηζηξέςακε πεξλψληαο απφ ηελ Ππξά ηνπ Ζξα- Λούζιος ποηαμός θιένπο. Δθεί φπνπ θαηά ηε κπζνινγία ν Ζξαθιήο γηα λα απαιιαρζεί απφ ηνπο θξηρηνχο πφλνπο, γηαηί είρε θνξέζεη ηνλ δειεηεξηαζκέλν ρηηψλα ηνπ Κεληαχξνπ, αλέβεθε πάλσ ζε έλα ζσξφ απφ μχια θαη παξαθαινχζε ηνπο θίινπο ηνπ λα αλάςνπλ ηε ππξά. Σειηθά ν Φηινθηήηεο ηελ άλαςε θαη ν Ζξαθιήο ηνπ ράξηζε ηα φπια ηνπ. Οη ηνπξίζηεο δηάιεμαλ κηα κηθξφηεξε αιιά παλέκνξθε δηαδξνκή Αγία Σξηάδα-ξεκαηηά Παχιηαλεο θνληά ζην ρσξηφ. Στο Αρταίο Θέατρο της Μεσσήνης. Πεξπάηεζαλ ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν πάξθν ( 3ψξεο δηαδξνκή ) κε ιηκλνχιεο, γεθπξάθηα θαη δεληξφζπηηα. Όινη επραξηζηεκέλνη πήξακε ην δξφκν ηα επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα. άββαην 13 Ννέκβξε εθδξνκή ζηε ΚΑΣΑΝΗΣΑ. Έλα παλέκνξθν ηζαθψληθν ρσξηφ ρηηζκέλν κέζα ζηα βνπλά ηνπ Πάξλσλα, πεξηηξηγπξηζκέλν κε ην μερσξηζηφ δάζνο απφ θαζηαληέο θαη έιαηα. Μεηά ηε Σξίπνιε θαη αθνχ πεξάζακε ην Άζηξνο αξρίζακε ηελ αλάβαζε κέρξη ηνλ Πξαζηφ. Απφ εδψ μεθηλάεη ην κνλνπάηη, δηαζρίδεη ην θαξάγγη ηεο Μαδηάο θαη θαηαιήγεη ζηε Καζηάληηζα. Ήηαλ κηα ππέξνρε αλεθνξηθή δηαδξνκή κέζα ζηα έιαηα, φπνπ έβξερε θαηά δηαζηήκαηα. Αθνχ θηάζακε ζηε θνξπθή θαη θαηεθνξίζακε ην Καζηαλνδάζνο βξεζήθακε ζηε Καζηάληηζα (3 ψξεο). Πεξπαηήζακε ην φκνξθν ρσξηφ, πήξακε γιπθά απφ θάζηαλν, γεπηήθακε θαγεηά καγεηξεκέλα κε θάζηαλα θαη αξγά ην απφγεπκα μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο. Κπξηαθή 12 Γεθέκβξε εθδξνκή θαη πνξεία ζην Μνλνπάηη ησλ ηδεξνδξνκηθψλ. ηξίβνληαο αξηζηεξά ζηελ Δζληθή κεηά ηηο Θεξκνπχιεο θηάζακε ςειά ζην Γέιθηλν θαη παίξλνληαο έλα αγξνηηθφ δξφκν θηάζακε ζην ηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Αζσπνχ. Απφ εθεί μεθηλάεη ε καγεπηηθή δηαδξνκή παξάιιεια ζηηο γξακκέο, ζην θαξάγγη ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ, θνληά ζην γλσζηφ απφ ηα αξραία «πέξαζκα ηνπ Δθηάιηε», απφ Σηο μονοπάηι ηφν Σιδηροδρομικών. φπνπ ν Δθηάιηεο νδήγεζε ηνπο Πέξζεο ζηα λφηα ησλ παξηηαηψλ ζηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ. Έλα κνλνπάηη κε ζέα ηηο παιαηέο πεηξφθηηζηεο γέθπξεο θαη ηηο ζηνέο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε ζηελά πεξάζκαηα θαη ζπειηέο πνπ θαηαιήγεη ζηελ Ζξάθιεηα. Έλα θαληαζηηθφ κέξνο κε αξρηηεθηνληθή θαη ηζηνξία πνπ κεηά ηελ αιιαγή πνξείαο ηνπ ηξαίλνπ πξέπεη λα αλαδεηρζεί ζαλ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ Διιήλσλ.

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΧΝ Εκδρομικά Νέα 6-9 Ηαλνπαξίνπ 4ήκεξε εθδξνκή: ΔΡΒΗΑ- ΚΟΕΑΝΖ ΗΑΣΗΣΑ(Μπνπκπνπζάξηα)- ΚΑΣΟΡΗΑ (Ραγθνπηζάξηα) - ΓΗΠΖΛΗΟ ΚΑΨ- ΜΑΚΣΑΛΑΝ - ΛΑΡΗΑ Αλαρ. ηελ Πέκπηε 6/1 ζηηο (ΜΔΣΡΟ 07.15) γηα ηάηηζηα (Μπνπκπνπζάξηα). Παξαζθεπή: Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Κατκαθηζαιάλ (3 ψξεο γηα ζθη-πεξηπάηνπο, πεδνπνξία, γεχκα, θσηνγξαθίεο). άββαην: Καζηνξηά (επίζθεςε ζην Γηζπήιην θαη γχξνο ηεο ιίκλεο, «Ραγθνπηζάξηα» (καζθαξάδεο, ράιθηλα). Κπξηαθή:Δπηζηξνθή, ηάηηζηα -Λάξηζα (αμηνζέαηα, γεχκα ). ΣΗΜΖ: 200 ( καζ.+θνηη. 110) Πεξηιακβάλεη:Πνχικαλ θαη μελνδνρείν 4**** κε εκηδηαηξνθή. Τπεχζπλνο : Π.ΦΤΣΡΟ Κπξηαθή 23/1 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηη ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ θαη ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ. (θνπή ηεο νξεηβαηηθήο πίηηαο ). Αλαρ. ζηηο (ΜΔΣΡΟ 07.15) γηα Άζηξνο Μνλή Μαιεβήο Απφ εδψ νη πεδνπφξνη μεθηλνχλ γηα ηελ παλέκνξθε δηαδξνκή ζηνλ Πάξλσλα σο ηνλ Αγ. Νηθφιαν (ΒΓ/Α, 3ψξεο). Οη ηνπξίζηεο ζα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνξηθή Μνλή Μ. Μαλεβής θαη ηνλ γξαθηθφ Αγ. Πέηξν (πεξίπαηνη, γεχκα). Αλαρψξεζε γηα επηζηξνθή ζηηο ΣΗΜΖ: 14 ( καζ. + θνηη. 7 ) Τπεχζπλνη: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ & Ν. ΒΑΕΟ άββαην 29/1 Απνγεπκαηηλφο πεδνπνξηθφο πεξίπαηνο Κρσονέρι- Σαηόϊ Παλαιά Ανάκηορα-Μπογιάηι Αλαρ. ζηηο απφ Νίθαηα θαη (14.45 απφ ΜΔΣΡΟ) γηα ην Κξπνλέξη. Πεδνπνξία ζην δαζηθφ ρψξν ηνπ Σαηντνπ σο ηα παιαηά Αλάθηνξα.( πεξίπνπ 2 ψξεο πήγαηλε-έια). Μεηά ζα πάκε κε ην πνχικαλ ζηελ ηαβέξλα Οι Mοσριές ζηο Μπογιάτι γηα κπαθαιηάξν θαη γιέληη κε κνπζηθή. ΤΙΜΗ: 10 ( Μαθ.+Φοιτ. 5 ) Τπεχζπλνο: ΑΝΣ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ Κπξηαθή 6/2 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηελ ΚΑΦΗΑ θαη ζην ΡΟΔΗΝΟ (Αξθαδίαο) Αλαρ. απφ ΝΗΚΑΗΑ ζηηο (ΜΔΣΡΟ ) γηα Αξηεκίζην Κάςηα. Απφ έδψ ζα γίλεη ε πεδνπνξηθή δηαδξνκή Κάψια -διάζελο Κοσλοσρδούς -Ροεινό ( ΒΓ/Α, 4 ψξεο, πς.δηαθ. 480κ.). Οη ππφινηπνη ζα επηζθεθηνχλ ην πεξίθεκν ζπήιαην ηεο Κάςηαο, ηελ Σξίπνιε θαη ζα θηάζνπλ ζην γξαθηθφ Ρνεηλφ ( πεξίπαηνη, θσηνγξαθίεο, γεχκα ). ηηο αλαρψξεζε γηα Νίθαηα. ΣΗΜΖ 14 ( καζ. + θνηη. 7 ) Τπεχζπλνο: ΖΛ. ΚΑΦΧΡΟ 19 & 20 Φεβξ. 2ήκεξε ηνπξηζηηθή θαη νξεηβαηηθή εθδξνκή Πάξλσλαο-Πνιχδξνζν-Βξνληακάο-Κνζκάο άββαην: αλαρ. απφ Νίθαηα ( ΜΔΣΡΟ ) γηα Σξίπνιε Καξπέο Καηαθχγην. Κπξηαθή:Οη νξεηβάηεο ζηηο ζα μεθηλήζνπλ γηα ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα Πάρνφνας καηαθύγιο (Μεγάιε Σνχξια 1934 κ.) ΒΓ/Α-Β,6ψξεο. Οη ππφινηπνη ζα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηε Βακβαθνχ θαη ηελ Κπξηαθή ζα πάλε ζην γξαθηθφ Πνιχδξνζν - στο ιστορικό Παιαηνκνλάζηεξν ηνπ Βξνληακά θαη ζηνλ νλεηξηθφ Κνζκά (γεχκα). Αλαρψξεζε γηα θαηαθχγην παξαιαβή ησλ νξεηβαηψλ θαη επηζηξνθή. ΣΗΜΖ: 60 (μελνδνρείν κε πξστλφ) θαη 40 ( θαηαθχγην). (καζ.+θνηη. 30). Τπεχζπλνο Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ 7 4 σο 7/3 4ήκεξε εθδξνκή ζηε παξάδνζε! Κπξηαθή Απνθξηάο ζηα ΓΗΑΝΝΔΝΑ «νη Σδακάιεο» θαη Καζαξή Γεπηέξα ζηε ΒΟΝΗΣΑ «Αρπξέληνο βαξθάξεο». Θα δνχκε ηα γξαθηθά Εαγνξνρψξηα θαη ηα Σδνπκέξθα, ζα θάλνπκε ηνλ γχξν ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο θαη πεδνπνξίεο ζην δξπνδάζνο ηνπ Ξεξνκέξνπ θαη ζηε ζθάια ηνπ Βξαδέηνπ σο ην Καπέζνβν (ΒΓ/Α). ΣΗΜΖ: 180 (καζ. + θνηη. 90) Πεξηιακβάλεη: Πνχικαλ + 3 δηαλπθηεξεχζεηο ζην μελνδ. ARTA PALACE**** κε εκηδηαηξνθή. Τπεχζπλνο: Π. ΦΤΣΡΟ Κπξηαθή 13/3 Ζκεξήζηα εθδξνκή ζηνλ ΔΛΗΚΧΝΑ. Αλαρ. απφ Νίθαηα (ΜΔΣΡΟ 07.45) γηα Θήβα- Αιίαξην-Διηθψλα. Οη πεδνπφξνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηαδξνκή Ζερίκι- Παλιομηλιά - Αγ.Σριάδα - Αρβανίηζα (ψξεο 4 ΒΓ/Α). Οη ηνπξίζηεο ζα πεξηεγεζνχλ ζηνλ Οζην Λνπθά Κπξηάθη - Αξβαλίηζα (γεχκα). Αλαρ. γηα επηζηξνθή ζηε Νίθαηα ζηηο ΣΗΜΖ: 14 (καζ. + θνηη. 7 ) Τπεχζπλε: ΔΗΡΖΝΖ ΠΛΟΤΜΠΖ & 27 Μαξηίνπ Σξηήκεξε εθδξνκή ηνπξηζηηθή πεδνπνξηθή θαη επεηεηαθή ΑΓ. ΛΑΤΡΑ-ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Λ. ΚΑΨΑΦΑ ΚΑΣΑΚΟΛ-Λ. ΚΤΛΛΖΝΖ. Παξαζθεπή: Αλαρ. απφ ΝΗΚΑΗΑ ζηηο (ΜΔΣΡΟ 07.15) γηα Ηζζκφ-Καιάβξπηα-Αγ. Λαχξα (επέηεηνο 1821) Λάκπεηα- Αρχ. Ολυμπία (μελάγεζε ζην Αξρ. Μνπζείν, δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν ΝΔΓΑ *** ). άββαην: Οη πεδνπφξνη ζα βαδίζνπλ ζην κνλνπάηη ησλ Κεληαχξσλ νξνπέδην Φνιφεο-Κιηλδηά (ΒΓ/Α, 5ψξεο)-Γνχκεξν. Οη ηνπξίζηεο ζπλερίδνπλ γηα Μ. Θενηφθνπ Κάησ Γίβξε Παλφπνπιν θαη Γνχκεξν (γεχκα). Δπηζηξνθή ζηελ Αξρ. Οιπκπία. Κπξηαθή: Οη πεδνπφξνη ζα βαδίζνπ ζην παξαιηαθφ κνλνπάηη ησλ Θαιαζζνθξίλσλ- Αρτ. Ολσμπία Κάζηξν-Λνπηξά Κπιιήλεο (δσξεάλ ηακαηηθφ ινπηξφ), ( ΒΓ/Α, 3ψξεο). Οη ππφινηπνη ζα επηζθεθηνχλ ηνλ Πχξγν - Καηάθνιν - Λνπηξά Κατάθα θαη ην Νενρψξη ( ζπλεζηίαζε). ΣΗΜΖ: 110 (καζ.+ θνηη. 55) Πεξηιακβάλεη: Σν πνχικαλ θαη 2 δηαλπθηεξεχζεηο κε εκηδηαηξνθή + μελάγεζε ζην Μνπζείν ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο. Τπεχζπλνη: Γ.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ- Π.ΑΥΗΛΛΔΟΠΟΤΛΟ άββαην 9/4 Λίκλε Σζηβινχ - Πεξηζηέξα φιν. 15 σο 17/4 3ήκεξε ζθαθηζηηθή ζηε Υαιθηδηθή-Άγηνλ Όξνο- Παξζελψλα. 4 κέρξη 16 Μαΐνπ 13 κέξεο νδηθψο ζηελ Δπξψπε. ΣΔΥΗΑ- (Πξάγα)- ΓΕΡΜΑΝΙΑ(Γξέζδε-Λεηςία- Βεξνιίλν-Πφηζληακ-Φξαλθθνχξηε)- ΔΛΒΔΣΗΑ(Λνπθέξλε-Λνπγθάλν)-ΗΣΑΛΗΑ(Μηιάλν) Πιεξνθνξίεο πξφγξακκα ζηνλ Όκηιν. άββαην 7/5 Παηδηθή ζηελ Παχιηαλε. 20 σο 23/5 4ήκεξε ζην Μπέιεο (1.500κ.) - Αγ. Διέλε εξξψλ (Αλαζηελάξηα) θαη Ζκεξήζηα ζηε Βνπιγαξία (αληάλζθη- Ρίια-Μπφξνβεηο) Κπξηαθή 29/5 Γηάζρηζε ηνπ Βνπξατθνχ Κπξηαθή 5/6 Ράθηηγθ ζηνλ πνηακφ Λάδσλα. 11 έσο12/6 2ήκεξε ζηελ Δπξπηαλία (Μ.Υσξηφ- Πξνπζζφο Γφκληηζα Πάληα Βξέρεη). Κπξηαθή 26/6 ην Αγγίζηξη Αίγηλαο.

8 ΠΑΜΔ ΘΔΑΣΡΟ!!! άββαην 15/1 ζην ζέαηξν ΓΑΝΓΟΤΛΑΚΖ, ην έξγν «ν Θεφο ηεο ζθαγήο» Κσκσδία ηεο Γ. Ρεδά, ζθελνζεζία. Φαζνπιή κε ηνπο: Κ. Γαλδνπιάθε, Γ. Φέξηε, Γ. Βνχξν θαη Κ. Μπαιαλίθα., ΣΗΜΖ: 22 ( ζέαηξν + πνχικαλ ) - Αλαρ Σημεώνεται ότι: 80 άηομα με ηο Φσζιολάηρη παρακολούθηζαν πρόζθαηα ηις δσο Θεαηρικές παραζηάζεις : «Φνπξθέηα» θαη «Γε πιεξψλσ δε πιεξψλσ» Πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ(-12) (ζσνέτεια από ηη ζελίδα 1) Οι παμπαίδες μας ζηη μάτη για ηην καηάκηηζη ηης 4ης θέζης ΥΟΡΟ!!! Μαζήκαηα παξαδνζηαθψλ θαη ιατθψλ ρνξψλ γίλνληαη ζηνλ φκηιφ καο θάζε Σεηάξηε ζηηο κ.κ. Γηδάζθεη ε Φηιία Αγγειάθε 13 κέξεο νδηθψο ζηελ Δπξψπε 4 κέρξη 16 Μαΐνπ 2011 ΣΔΥΗΑ (Πξάγα-ΚάξινβπΒαξπ) ΓΔΡΜΑΝΗΑ (Γξέζδε-Βεξνιίλν- Λεηςία- Πφηζληακ-Φξαλθθνχξηε) ΔΛΒΔΣΗΑ (Λνπθέξλε-Λνπγθάλν) ΗΣΑΛΗΑ (Μηιάλν) Πιεξνθνξίεο πξφγξακκα ζηνλ Όκηιν. Τπεχζπλνο: Φχηξνο Παχινο. ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 12 Μαξηίνπ 2011 ζηηο 7.30 κ.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ Οκίινπ καο. Άζθεζε Νν 20 Παίδνπλ ηα καχξα θαη θάλνπλ εληππσζηαθφ καη!!! Πξσηάζιεκα Junior s(-8) Σε 2ε ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα ησλ κηθξψλ ζθαθηζηψλ καο. Σν πξσηάζιεκα απηφ δηεμήρζε γηα πξψηε θνξά ηε θεηηλή πεξίνδν. Πξψηε ε νκάδα ηνπ ΓΖ- ΚΔΠ Άλσ Ληνζίσλ θαη ηξίηε ε νκάδα ηνπ Πεηξατθνχ Ο.. Αγσλίζηεθαλ νη: Σζηβγνχιεο Δπάγ., Λαδάο χκ., Βιάρνο Κσλ. θαη Κνιπβά Ησαλ. Οι μικροί μας με ηο κύπελλο Ζ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ Οκίινπ καο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν ηεο Νίθαηαο Παξαζθεπή 28 Ηαλνπαξίνπ 2011,ψξα 8 κ.κ. Eπηζθεθηείηε ηελ αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα ηνπ Φπζηνιάηξε ζηε δηεχζπλζε : Λχζε άζθεζεο Νν 19 Ζ ιχζε ηνπ ζθαθηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεχρνπο είλαη ε εμήο: 1. Ηε6+, ζρε6 2. Βζ6+, Ρε8, 3. Bε6+, Ρζ8 4. Πδ5!! θαη 5. Πζ5# (Αλ 4, εδ5 5.Βζ6#) (Αλ 1, Ρε7 2. Ηρδ8,. ή 2. Ηρδ7 ) Σξηκεληαία Πεξηνδηθή Έθδνζε Ηδηνθηήηεο: Δθδξνκηθφο Οξεηβαηηθφο Αζιεηηθφο Όκηινο «Ο ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ» Νηθαίαο Ησλίαο 82 Β Νίθαηα Σ.Κ Σει & fax Δθδφηεο: Καθψξνο Ζιίαο Ηζηνζειίδα: Δπηηξνπή ζχληαμεο: Καθψξνο Ζιίαο Δπηκέιεηα έθδνζεο:καθψξνο Ζιίαο

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ Διανέμεηαι δωπεάν ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Κνπή Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2011 Σεύρνο 21 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΜΔ ΣΑΘΔΡΖ ΠΟΡΔΗΑ ηελ θαηάκεζηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα