ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2014)"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /νση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήµατος ( ΛΕΣ) ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2014) ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1

2

3 Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας όπως αυτές διατυπώνονται στο κείµενο «Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς» που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις Σύνταξη:.Μακρίδου ιεύθυνση Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήµατος Έκδοση 1 Σελίδα 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός της παρούσας έκθεσης Γενικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ιαθεσιµότητα και είκτες Απόδοσης του Ελληνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς Γενικά Χαρακτηριστικά της Μελέτης ιαθεσιµότητα Κυκλωµάτων και ιασυνδέσεων ιαθεσιµότητα ΑΜΣ & Μετασχηµατιστών ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς Μη Τροφοδοτούµενη Ενέργεια Συχνότητα λειτουργίας...29 Παράρτηµα Α. εδοµένα Ζήτησης Ενέργειας Πελατών Υψηλής Τάσης του Συστήµατος...30 Παράρτηµα Β. εδοµένα Ζήτησης Ενέργειας Υποσταθµών Σύνδεσης του Συστήµατος µε το ίκτυο...35 Βιβλιογραφικές αναφορές...41 Έκδοση 1 Σελίδα 4

5 1. Σκοπός της παρούσας έκθεσης ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014 Ο Ανεξάρτητος ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α ΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύµφωνα µε το Ν. 4001/2011 και σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, µε σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Α ΜΗΕ, όπως αυτές καθορίστηκαν από το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4001/2011 άρθρο 94 παρ.2) είναι η παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήµατος Μεταφοράς µε στόχο τη διατήρηση της διαθεσιµότητας των καταχωρισµένων παγίων, της ασφάλειας του Συστήµατος και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται. Η παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς είναι καθιερωµένη πρακτική των διαχειριστών σε πολλές χώρες και συνίσταται στην δηµοσίευση συγκεκριµένων εκθέσεων που περιγράφουν τη συµπεριφορά του Συστήµατος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο ως προς την ασφάλεια, διαθεσιµότητα και ποιότητα υπηρεσιών στους Χρήστες, παρουσιάζοντας σχετικούς στατιστικούς δείκτες απόδοσης του Συστήµατος Μεταφοράς [1]-[5]. Ο ΕΣΜΗΕ ως διαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς έως τις 31/1/2012, έχει συντάξει δύο εκθέσεις για την απόδοση λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που αφορούσαν την περίοδο Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος 2009 και το ηµερολογιακό έτος 2010 ενώ ο Α ΜΗΕ ως διαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς από τις 1/2/2012 έχει συντάξει τις αντίστοιχες εκθέσεις για τα ηµερολογιακά έτη 2011 και 2012 και Οι εκθέσεις αυτές δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Α ΜΗΕ [6][7][8][12][13]. Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση των δεδοµένων και στατιστικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη συστηµατική παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήµατος για το ηµερολογιακό έτος Τα περιεχόµενα της έκθεσης εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις της ΡΑΕ όπως αυτές διατυπώνονται στις σχετικές ρυθµιστικές οδηγίες που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ [9]. 2. Γενικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα του ηπειρωτικού τµήµατος της χώρας το οποίο λειτουργεί σε δύο επίπεδα τάσεων 400kV (υπερυψηλή τάση) και 150kV (υψηλή τάση) και των ιασυνδεδεµένων µε αυτό νησιών στα επίπεδα κυρίως 150kV (υψηλή τάση) κι εν µέρει µέσω 66kV. Το δίκτυο υπογείων (Υ/Γ) καλωδίων Υ.Τ. που εξυπηρετεί ακτινικά τις ανάγκες της περιοχής της Πρωτεύουσας είναι στην αρµοδιότητα του ιαχειριστή του ικτύου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και τον προγραµµατισµό της ανάπτυξής του. Στην παρούσα έκθεση, τα δεδοµένα που αφορούν την περιγραφή παγίων του Ελληνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς (Ε ΣΜ) ισχύουν για τις 31/12/2014 και Έκδοση 1 Σελίδα 5

6 αποτελούν την αναφορά για τον υπολογισµό όλων των σχετικών δεικτών της απόδοσης λειτουργίας του Ε ΣΜ για τη διάρκεια του έτους Το συνολικό µήκος των κυκλωµάτων που περιλαµβάνονται στο Ε ΣΜ παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.1, για τις διάφορες κατηγορίες γραµµών µεταφοράς οι οποίες φέρουν τα κυκλώµατα 1. Πίνακας 2.1. Μήκη Κυκλωµάτων Ε ΣΜ στις 31/12/2014 ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (km) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 238,6 B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV, απλού κυκλώµατος, δύο αγωγοί ανά φάση 378,8 B'B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV, απλού κυκλώµατος, τρεις αγωγοί ανά φάση 3880,4 2B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV, διπλού κυκλώµατος 107 Εναέρια 400kV DC 2393,2 E : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώµατος, αγωγός ελαφρού τύπου (336,4 mcm) 39 E : Εναέρια Γ.Μ. 66kV, απλού κυκλώµατος, αγωγός ελαφρού τύπου (336,4 mcm) 171,2 2BE : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώµατος, αγωγός ελαφρού τύπου (336,4 mcm) σε πύργους κατάλληλους για αγωγό βαρέως τύπου 2125,2 B : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώµατος, αγωγός βαρέως τύπου (636 mcm) 6738,92 2B : Εναέρια Γ.Μ. 150Kv, διπλού κυκλώµατος, αγωγός βαρέως τύπου (636 mcm) 27,5 ZCIR : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώµατος, αγωγού αυξηµένου θερµικού ορίου 30,8 Υπόγειο καλώδιο 400KV 136,07 Υπόγειο καλώδιο 150KV 143 Υποβρύχιο καλώδιο 150kV 15 Υποβρύχιο καλώδιο 66kV 62,9 Εναέρια Γ.Μ. 400kV, διπλού κυκλώµατος που λειτουργεί στα 150kV Τα µήκη των οδεύσεων των γραµµών µεταφοράς του Ε ΣΜ περιγράφονται στον Πίνακα 2.2. Επισηµαίνουµε ότι η έννοια γραµµή µεταφοράς (Γ.Μ.) αφορά τον κατασκευαστικό-χωροταξικό τρόπο που συγκροτούνται τα κυκλώµατα του Ε ΣΜ, τα οποία και αποτελούν τους φυσικούς κλάδους του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας και µελετώνται στα πλαίσια της έκθεσης αυτής µε τον υπολογισµό σχετικών δεικτών απόδοσης. Οι πληροφορίες για την ισχύ και το πλήθος των Αυτοµετασχηµατιστών (ΑΜΣ) και Μετασχηµατιστών (Μ/Σ) του Ε ΣΜ καθώς και των Μ/Σ στο όριο Συστήµατος ικτύου παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα Το µήκος φυσικής όδευσης σε περιπτώσεις Γ.Μ. µε δύο κυκλώµατα είναι το µισό του αναγραφόµενου Έκδοση 1 Σελίδα 6

7 Πίνακας 2.2. Μήκος Οδεύσεων Γραµµών Μεταφοράς Ε ΣΜ στις 31/12/2014 ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (km) ΤΥΠΟΣ 400 kv Σ.Ρ. 400 kv 150 kv 66 kv ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ 0, ,58 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ (Υ/Γ τµήµα) 10,77 0,6 11,37 ΥΠΟΓΕΙΕΣ 30,8 125,3 156,1 ΣΥΝΟΛΟ 2.678, ,07 54, ,05 Πίνακας 2.3. Μετασχηµατιστές περί και εντός του Ε ΣΜ στις 31/12/2014 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (kv) ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΣ MVA ΑΜΣ 400/ ΑΜΣ 150/ Μ/Σ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (kv) ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΣ MVA Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 150/ / Ε ΗΕ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/ ΕΗ / ΟΡΥΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Έκδοση 1 Σελίδα 7

8 Το σύνολο παραγωγής και ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών που διακινήθηκε κατά το έτος 2014 ανέρχεται στις GWh, εκ των οποίων GWh µέσω του Συστήµατος Μεταφοράς. Οι υπόλοιπες 4462 GWh αφορούν παραγωγή απ ευθείας στο δίκτυο (Φωτοβολταϊκά, ΜΥΗΣ, Βιοαέριο, ΣΥΘΗΑ). Η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας [13] στο Σύστηµα Μεταφοράς ανέρχεται στις GWh. Η κατανοµή αυτής στις διάφορες πηγές εικονίζεται στο Σχήµα 2.1. Παρατηρείται τετραπλασιασµός, του ποσοστού συµµετοχής στο ισοζύγιο, των διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή έχει ως συνέπεια τη µείωση της συµµετοχής των µονάδων φυσικού αερίου (υποδιπλασιασµός του ποσοστού σε σχέση µε το 2013) και σε µικρότερο βαθµό της παραγωγής από υδροηλεκτρικά. 45,05% ,00% 12,57% ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ 7,75% 17,49% 8,29% 8,85% Σχήµα 2.1. Κατανοµή της συνολικής παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας ανά είδος πηγής παραγωγής µε βάση το καύσιµο κατά το έτος Η µέγιστη µέση ωριαία καθαρή ζήτηση στο Σύστηµα Μεταφοράς καταγράφηκε στις 31/12/2014 ώρα 19:00 µε τιµή 9092 MWh/h ενώ η ελάχιστη µέση ωριαία καθαρή ζήτηση ήταν 2331 MWh/h (2703 MWh/h συµπεριλαµβανοµένης της άντλησης τιµολογούµενο φορτίο) που καταγράφηκε στις 20/04/2014 (περίοδος Πάσχα) ώρα 15:00. Οι µέσες ωριαίες τιµές καθαρής ζήτησης φορτίου στο ΕΣΜΗΕ ανά µήνα για το έτος 2012, 2013 και 2014 παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.2. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2014 όπως και το 2013, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, η µέγιστη τιµή της µέσης ωριαίας καθαρής ζήτησης στα όρια του Συστήµατος Μεταφοράς καταγράφηκε τη χειµερινή περίοδο και κατά τις βραδινές ώρες, σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη όπου εµφανιζόταν καλοκαίρι και µεσηµβρινές ώρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην µεγάλη διείσδυση των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων τα οποία τροφοδοτούν σηµαντικό ποσοστό της πραγµατικής κατανάλωσης µε αποτέλεσµα να µειώνεται το ποσοστό της πραγµατικής κατανάλωσης που θα πρέπει να καλυφθεί (τροφοδοτηθεί) από µονάδες συµβατικού καυσίµου. Κατά τη χρονική διάρκεια της αύξησης της απόδοσης της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών µονάδων εµφανίζεται αντίστοιχη µείωση της ζήτησης, όπως αυτή εκδηλώνεται ως προς το Σύστηµα. Το χρονικό διάστηµα µεγιστοποίησης της απόδοσης των φωτοβολταϊκών, Έκδοση 1 Σελίδα 8

9 προσεγγίζει το χρονικό διάστηµα µεγιστοποίησης της κατανάλωσης στις ώρες ηµέρας (από 09:00 έως περίπου την 15:00). Αντίστοιχα και σε επίπεδο έτους η µεγιστοποίηση της συνολικής παραγωγής των φωτοβολταϊκών προσεγγίζει τη χρονική περίοδο µεγιστοποίησης της κατανάλωσης (καλοκαιρινοί µήνες). Το γεγονός αυτό ερµηνεύει την σηµαντική µείωση της µέγιστης ωριαίας ζήτησης ως προς το σύστηµα την θερινή περίοδο, σε σχέση µε τις τιµές του 2012 η οποία παρουσιάζεται στο Σχ ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΤ. (MW) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Σχήµα 2.2: Μηνιαία µέγιστα µέσης ωριαίας ζήτησης στο ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2012, 2013 & 2014 Έκδοση 1 Σελίδα 9

10 Μία αναλυτικότερη απεικόνιση του προφίλ της ωριαίας ζήτησης στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς παρουσιάζεται στο σχήµα 2.3 όπου υπάρχει η καµπύλη διάρκειάς της για το έτος ΦΟΡΤΙΟ (MW) ΩΡΕΣ Σχήµα 2.3: Καµπύλη διάρκειας της ζήτησης (ωριαίας) για το έτος 2014 Έκδοση 1 Σελίδα 10

11 Τα δεδοµένα της µηνιαίας ζήτησης ενέργειας των Πελατών Υψηλής Τάσης (ΠΥΤ) και των Υποσταθµών στα σηµεία σύνδεσης µε το ίκτυο παρουσιάζονται στα σχήµατα 2.4 και 2.5 αντίστοιχα. Ως ζήτηση Πελατών Υψηλής Τάσης αναφέρεται το άθροισµα της ζήτησης των Επιλεγόντων Πελατών Υψηλής Τάσης, η ζήτηση των Ορυχείων, οι ιδιοκαταναλώσεις των παραγωγών και η άντληση (GWh) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Σχήµα 2.4. Η µηνιαία ζήτηση ενέργειας από τους ΠΥΤ για τη έτη 2012, 2013 & (GWh) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Σχήµα 2.5. Η µηνιαία ζήτηση ενέργειας από τους υποσταθµούς στα σηµεία σύνδεσης µε το ίκτυο για τα έτη 2012, 2013 & 2014 Έκδοση 1 Σελίδα 11

12 Αναλυτικότερα, τα δεδοµένα για τη µέγιστη τιµή της ωριαίας ζήτησης ενέργειας των Πελατών Υψηλής Τάσης (ΠΥΤ) του Συστήµατος και των Υποσταθµών στα σηµεία σύνδεσης µε το ίκτυο, σύµφωνα µε το πληροφοριακό σύστηµα του ιαχειριστή του Συστήµατος, παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Α και Β αντίστοιχα. Το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς είναι διασυνδεδεµένο µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα µέσω των διασυνδέσεων του µε τα συστήµατα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της ΠΓ Μ, της Ιταλίας ενώ βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία µε το σύστηµα της Τουρκίας. Οι διασυνδετικές γραµµές του Ε ΣΜ µε τις γειτονικές χώρες χαρακτηρίζονται από τα µήκη που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα 2.4. Πίνακας 2.4. ιασυνδετικές Γραµµές του Ε ΣΜ στις 31/12/2014 Ονοµασία ιασυνδετικής Γ.Μ. Μήκος γραµµής (km) Επίπεδο Θερµικό όριο ΓΜ Τάσης(kV) ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ ZEMBLAK 75(GR) + 69 (AL) MVA (Αλβανία) ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ BITOLA 18(GR) + 18 (FYR) MVA (ΠΓ Μ) ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ-DUBROVO 61(GR) + 54(FYR) MVA (ΠΓ Μ) ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ- 103(GR) + 80(BG) MVA BLAGOEVGRAD (Βουλγαρία) KYT Ν. ΣΑΝΤΑΣ-BABAESKI 69(GR) + 60(TR) MVA (Τουρκία) ΜΟΥΡΤΟΣ-BISTRICA (Αλβανία) 17(GR) + 30(AL) MVA ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΙΤΑΛΙΑ (Ιταλία) 107OHL(GR) + 160SUBC + 4UGC(IT) + 45OHL (IT) 400(dc) 500MW Οι ποσότητες εισαγωγών και εξαγωγών ενέργειας µέσω των συγκεκριµένων διασυνδέσεων παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήµα 2.6. Από το παρακάτω διάγραµµα γίνεται αισθητή η µείωση των εξαγωγών (κυρίως προς Ιταλία) και η αύξηση των εισαγωγών σε σχέση µε προηγούµενα έτη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην µικρότερη οριακή τιµή συστήµατος που διαµορφώνεται, στα πλαίσια λειτουργίας των αγορών, τόσο στις χώρες τις Βαλκανικής (βόρειες διασυνδέσεις) όσο και στην Ιταλία συγκριτικά µε την οριακή τιµή που διαµορφώνεται αντίστοιχα στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς. Έκδοση 1 Σελίδα 12

13 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ GWH ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΓ Μ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 2014 Σχήµα 2.6. ιακινούµενη ενέργεια µέσω των διασυνδέσεων του Ελληνικού Συστήµατος κατά το έτος 2014 Έκδοση 1 Σελίδα 13

14 3. ιαθεσιµότητα και είκτες Απόδοσης του Ελληνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς 3.1. Γενικά Χαρακτηριστικά της Μελέτης Τα γεγονότα που αφορούν τις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας εξοπλισµού του Συστήµατος Μεταφοράς καταγράφονται αναλυτικά στα ελτία Αποµονώσεων και Χειρισµών ( ΑΧ), που καταρτίζονται και διατηρούνται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς. Στα ΑΧ καταγράφεται το σύνολο των χειρισµών (προγραµµατισµένων και εκτάκτων) που εκτελούνται στο Σύστηµα. Οι χειρισµοί σχετίζονται µε διακοπές λειτουργίας εξοπλισµού του Συστήµατος, όπως κυκλώµατα και Αυτοµετασχηµατιστές (ΑΜΣ), αλλά και εξοπλισµού που δεν ανήκει στο Σύστηµα, όπως Μετασχηµατιστές 150kV/20kV οι οποίοι ανήκουν στο ίκτυο. Στα ΑΧ καταγράφονται δεδοµένα όπως περιοχή συµβάντος, αιτία χειρισµών, τρόποι χειρισµών (αυτόµατοι, χειροκίνητοι) χρόνοι χειρισµών (ανοίγµατα-κλεισίµατα) ιακοπτών, αποζευκτών οι οποίοι κατά συνέπεια ορίζουν χρόνους έναρξης και λήξης αποµόνωσης τµηµάτων του Συστήµατος Μεταφοράς, υποσταθµοί ή γραµµές µεταφοράς που επηρεάζονται, χαρακτηρισµοί των γεγονότων αποµόνωσης (προγραµµατισµένη / ανωµαλία), περιγραφές για την πιθανή εναλλακτική τροφοδότηση που είχαν οι καταναλωτές από τα χαµηλότερα επίπεδα τάσεως και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται σηµαντικές για την αποµόνωση. Στην παρούσα µελέτη, αναλύονται τα γεγονότα που αφορούν διακοπές - αποµονώσεις κυκλωµάτων, διακοπές λειτουργίας Αυτοµετασχηµατιστών και Μ/Σ του Συστήµατος και Μετασχηµατιστών στα όρια του Συστήµατος µε το ίκτυο κατά το έτος 2014 που οφείλονται είτε σε Προγραµµατισµένες Εργασίες είτε σε διαταραχές που προέρχονται από σφάλµατα (Ανωµαλίες). Ως διακοπές - αποµονώσεις κυκλωµάτων στην παρούσα µελέτη θεωρούµε το γεγονότα ανοίγµατος διακοπτών (αυτόµατα ή χειροκίνητα) ή αποζευκτών σε κυκλώµατα µεταφοράς µε αποτέλεσµα τη µη διαθεσιµότητα των συγκεκριµένων κυκλωµάτων όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των ΑΧ. Ως διακοπές λειτουργίας Αυτοµετασχηµατιστών (ΑΜΣ), Μ/Σ του Συστήµατος και Μετασχηµατιστών στα όρια µε το ίκτυο, θεωρούµε τα γεγονότα µη διαθεσιµότητας των ΑΜΣ και Μετασχηµατιστών όπως αυτά προκύπτουν µε το άνοιγµα των διακοπτών σύνδεσης (αυτόµατα ή χειροκίνητα) του ΑΜΣ ή του Μ/Σ και καταγράφονται στα ΑΧ. Ως διακοπές ιεθνών ιασυνδέσεων του Συστήµατος θεωρούµε γεγονότα µη διαθεσιµότητας Γραµµών Μεταφοράς ιεθνών ιασυνδέσεων όπως αυτά καταγράφονται στα ΑΧ του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) καθώς και των αντίστοιχων Περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΠΚΕΕ) και οφείλονται σε Προγραµµατισµένες Εργασίες ή Ανωµαλίες που εµφανίζονται είτε στο τµήµα της διασύνδεσης που ανήκει στην Ελληνική πλευρά είτε στο τµήµα της διασύνδεσης που ανήκει στην πλευρά της γειτονικής χώρας. Όλα τα ανωτέρω γεγονότα διακοπών χαρακτηρίζονται ως στιγµιαία όταν η συνολική χρονική τους διάρκεια είναι µικρότερη του ενός λεπτού [11]. Στα πλαίσια των ρυθµιστικών κανόνων και οδηγιών της ΡΑΕ και των διαθέσιµων πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τα ΑΧ, η παρούσα µελέτη απόδοσης Έκδοση 1 Σελίδα 14

15 περιλαµβάνει την επιµέρους ανάλυση της διαθεσιµότητας για πέντε κατηγορίες στοιχείων του Συστήµατος: - Κυκλώµατα 400kV, 150kV, 66kV - Αυτοµετασχηµατιστές (ΑΜΣ) και Μ/Σ του ΕΣΜΗΕ - Μετασχηµατιστές στα Όρια του Συστήµατος µε το ίκτυο - ιασυνδέσεις µε γειτονικούς ιαχειριστές - Σύνολο των στοιχείων του Συστήµατος 3.2. ιαθεσιµότητα Κυκλωµάτων και ιασυνδέσεων Ως διαθεσιµότητα των κυκλωµάτων ( Κ) για µία χρονική περίοδο ορίζεται η ποσότητα: Κ= 1 i= N i= 1 ( χρονικήδιάρκεια σε λεπτάτηςδιακοπής i) ( µ ήκοςκυκλώµατοςεκτός λειτ.) ( συνολικάλεπτάτης χρον. περιόδου( έτος )) i= M i= 1 ( µ ήκοςκυκλωµ άτων i) όπου Ν είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας κυκλωµάτων και Μ το σύνολο των κυκλωµάτων του Συστήµατος. Οι παραπάνω ορισµοί µπορούν να εφαρµοστούν για τα κυκλώµατα στα διάφορα επίπεδα τάσης λειτουργίας (400kV/150kV/66kV) και για τα κυκλώµατα που αφορούν τις ιεθνείς ιασυνδέσεις ώστε να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι δείκτες διαθεσιµότητας. Με την επεξεργασία των δεδοµένων των ΑΧ, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισµού του δείκτη διαθεσιµότητας κυκλωµάτων στις τρεις κατηγορίες των τάσεων λειτουργίας (400/150/66 kv). Συνολικά, κατεγράφησαν 2243 συµβάντα διακοπών αποµόνωσης κυκλωµάτων, προγραµµατισµένων και µετά από διαταραχές του Συστήµατος (εκτός διασυνδέσεων), από τα οποία τα 322 ήταν στιγµιαίες διαταραχές, δηλαδή χαρακτηρίζονται από χρονική διάρκεια έως και ένα λεπτό της ώρας. Τα υπόλοιπα 1921 συµβάντα είχαν διάρκεια µεγαλύτερη του ενός λεπτού µε κατανοµή που παρουσιάζεται στο ιστόγραµµα του σχήµατος 3.1. συγκριτικά µε το αντίστοιχο του 2012 και του (1) Έκδοση 1 Σελίδα 15

16 πάνω από 5 ηµέρες 4 έως και 5 ηµέρες έως και 4 ηµέρες έως και 3 ηµέρες έως και 2 ηµέρες έως και 1440 λεπτά έως και 600 λεπτά έως και 540 λεπτά έως και 480 λεπτά έως και 420 λεπτά έως και 360 λεπτά έως και 300 λεπτά έως και 240 λεπτά έως και 180 λεπτά έως και 120 λεπτά έως και 60 λεπτά έως και 30 λεπτά έως και 3 λεπτά λεπτό Σχήµα 3.1. Κατανοµή της διάρκειας διακοπών - αποµονώσεων κυκλωµάτων µεγαλύτερης του λεπτού (εκτός στιγµιαίων) για τα έτη 2012, 2013 & Οι 52 διακοπές - αποµονώσεις που αφορούσαν συµβάντα διάρκειας περισσότερο από 5 ηµέρες προέκυψαν κυρίως εξαιτίας συντηρήσεων, νέων έργων ενίσχυσης του Συστήµατος και συνδέσεων νέων χρηστών, εκτός από τις 3 ακόλουθες διακοπές αποµόνωσης που ήταν βλάβες - δυσλειτουργίες. Έκδοση 1 Σελίδα 16

17 Πίνακας 3.1. Ανωµαλίες µε διάρκεια περισσότερο από 5 ηµέρες ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ) 2/2/ ( 10 ΗΜΕΡΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Ρ50 ΣΧΟΛΙΑ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Υ/Σ ΣΠΕΡΧΕΙΑ Α 8/5/ (~5 ΗΜΕΡΕΣ) Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Ρ190 ΥΗΣ ΛΑ ΩΝΑ Ρ20 ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 31/12/ (~24 ΗΜΕΡΕΣ) Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΚΟΜΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΤΑ 5/11/ (~6 ΗΜΕΡΕΣ) Μ/Σ 1 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ 8/4/ (~6 ΗΜΕΡΕΣ) Μ/Σ 1 ΙΑΣΜΟΣ ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ Στα πλαίσια της παρούσας έκθεσης, οι αποµονώσεις κυκλωµάτων (εκτός των 322 στιγµιαίων) επιµερίστηκαν σε 4 κατηγορίες ανάλογα µε τα αίτια που τις προκάλεσαν, ήτοι «ανωµαλία», «συντήρηση», «νέα έργα» ενίσχυσης του Συστήµατος, «σύνδεση νέου χρήστη» (όπως προβλέπεται και στις οδηγίες της ΡΑΕ). Συνολικά στα γεγονότα αυτά εντοπίστηκαν 328 αποµονώσεις λόγω εµφάνισης ανωµαλιών, 1570 αποµονώσεις λόγω εκτέλεσης συντηρήσεων, 20 αποµονώσεις λόγω πραγµατοποίησης νέων έργων και 3 αποµονώσεις λόγω σύνδεσης νέου χρήστη. Η ποσοστιαία κατανοµή των κατηγοριών αυτών στο σύνολο των διακοπών που απεικονίζονται στο σχήµα 3.1 παρουσιάζεται στο σχήµα 3.2 για τις διαφορετικές χρονικές διάρκειες των γεγονότων. Έκδοση 1 Σελίδα 17

18 πάνω από 5 ηµέρες 4 έως και 5 ηµέρες 3 έως και 4 ηµέρες 2 έως και 3 ηµέρες ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 έως και 2 ηµέρες 600 έως και 1440 λεπτά 540 έως και 600 λεπτά 480 έως και 540 λεπτά 420 έως και 480 λεπτά 360 έως και 420 λεπτά 300 έως και 360 λεπτά 240 έως και 300 λεπτά 180 έως και 240 λεπτά 120 έως και 180 λεπτά 60 έως και 120 λεπτά 30 έως και 60 λεπτά 3 έως και 30 λεπτά 1 έως και 3 λεπτά 1 λεπτό 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σχήµα 3.2. Κατανοµή των αιτιών διακοπών - αποµονώσεων των κυκλωµάτων σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες για το έτος 2014 Επισηµαίνεται ότι οι διακοπές κυκλωµάτων λόγω Προγραµµατισµένων Εργασιών (Συντηρήσεις, Νέα Έργα, Σύνδεση Νέου Χρήστη) µειώνουν µεν τους δείκτες διαθεσιµότητας του Συστήµατος αλλά ταυτόχρονα αποτελούν εργασίες απαραίτητες και προς όφελος της ασφάλειας και βελτίωσης της ποιότητας της λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς. Τα γεγονότα αποµόνωσης κυκλωµάτων παρουσιάζονται ανά επίπεδο τάσης 400kV και 150kV στο σχήµα 3.3. Σηµειώνεται ότι δεν εµφανίστηκε αποµόνωση κυκλωµάτων στα 66kV. Έκδοση 1 Σελίδα 18

19 πάνω από 5 ηµέρες 4 έως και 5 ηµέρες 3 έως και 4 ηµέρες 2 έως και 3 ηµέρες 1 έως και 2 ηµέρες 600 έως και 1440 λεπτά 540 έως και 600 λεπτά 480 έως και 540 λεπτά 420 έως και 480 λεπτά 360 έως και 420 λεπτά 300 έως και 360 λεπτά 240 έως και 300 λεπτά 180 έως και 240 λεπτά 120 έως και 180 λεπτά 60 έως και 120 λεπτά 30 έως και 60 λεπτά 3 έως και 30 λεπτά 1 έως και 3 λεπτά 1 λεπτό kV 400KV (ΠΛΗΘΟΣ ΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ) Σχήµα 3.3. Κατανοµή των αποµονώσεων κυκλωµάτων ανάλογα µε το επίπεδο τάσης και τη χρονική διάρκεια Έκδοση 1 Σελίδα 19

20 Ένα µέρος από τις αποµονώσεις κυκλωµάτων έχουν ως αποτέλεσµα την διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών κυρίως στο αρχικό διάστηµα εµφάνισής τους αφού στη συνέχεια γίνονται ενέργειες ώστε να τροφοδοτηθούν τα φορτία είτε από το ίκτυο ( Ε ΗΕ) είτε από το Σύστηµα (Α ΜΗΕ). Οι κατανοµές των διακοπών αυτών για τα κυκλώµατα των 150kV ανάλογα µε το εάν εµφανίστηκε ή όχι διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών φαίνονται στα σχήµατα 3.4. πάνω από 5 ηµέρες 4 έως και 5 ηµέρες 3 έως και 4 ηµέρες 2 έως και 3 ηµέρες 1 έως και 2 ηµέρες 600 έως και 1440 λεπτά 540 έως και 600 λεπτά 480 έως και 540 λεπτά 420 έως και 480 λεπτά 360 έως και 420 λεπτά 300 έως και 360 λεπτά 240 έως και 300 λεπτά 180 έως και 240 λεπτά 120 έως και 180 λεπτά 60 έως και 120 λεπτά 30 έως και 60 λεπτά 3 έως και 30 λεπτά 1 έως και 3 λεπτά 1 λεπτό OXI NAI Σχήµα 3.4. Κατανοµή των αποµονώσεων κυκλωµάτων 150kV µε διακοπή ή όχι καταναλωτών ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια Σηµειώνεται ότι δεν εµφανίστηκε διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών λόγω αποµόνωσης κυκλωµάτων 400kV. Έκδοση 1 Σελίδα 20

21 Τα κυκλώµατα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδος µε τις γειτονικές χώρες εµφάνισαν 71 διακοπές αποµόνωσης εκ των οποίων οι 13 ήταν στιγµιαίες διαταραχές. Το σύνολο των γεγονότων των διακοπών αποµόνωσης ιεθνών ιασυνδέσεων, είτε αυτά εµφανίστηκαν στην ελληνική πλευρά είτε στην πλευρά της γειτονικής χώρας, παρουσιάζονται στο σχήµα 3.5. ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΙΤΑΛΙΑ (Ιταλία) ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ-ZEMBLAK (Αλβανία) ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ-BITOLA (ΠΓ Μ) ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ-BABAESKI (Τουρκία) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- BLAGOEVGRAD (Βουλγαρία) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- DUBROVO (ΠΓ Μ) ΜΟΥΡΤΟΣ-BISTRICA (Αλβανία) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Σχήµα 3.5. ιακοπές - αποµονώσεις των διασυνδετικών κυκλωµάτων ανάλογα µε την αιτία της διακοπής για το 2014 Τα δεδοµένα για τα συνολικά µήκη κυκλωµάτων του Συστήµατος Μεταφοράς στις 31/12/2014 (πίνακας 2.1), είναι τα ακόλουθα: Μήκος κυκλωµάτων ιασυνδέσεις= 450km Υπό τάση 66kV (εκτός διασυνδέσεων)=54 km Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 11780,99 km Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)=4202,6 km Χρησιµοποιώντας τα παραπάνω δεδοµένα και τη σχέση (1) υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες διαθεσιµότητας, θεωρώντας κάθε φορά τα αντίστοιχα µήκη κυκλωµάτων: ιαθεσιµότητα κυκλωµάτων: ιασυνδέσεις = 92,08% Υπό τάση 66kV (εκτός διασυνδέσεων)= 100% Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 99,07% Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 96,22% Έκδοση 1 Σελίδα 21

22 Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2014 πραγµατοποιήθηκαν διακοπές κυκλωµάτων 400kV για ανάγκες αντιστάθµισης αέργου ισχύος (ρύθµιση τάσεων). Η µείωση του φορτίου σε συνδυασµό µε την διείσδυση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων στο ίκτυο και την εγκατάσταση καλωδίων υπερυψηλής τάσης (400kV στις γραµµές ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) έχουν ως συνέπεια την εµφάνιση υψηλών τάσεων στο Σύστηµα (άνω των 420kV). Προκειµένου να αποκατασταθεί η τάση σε ασφαλή επίπεδα λειτουργίας αλλά και για να προστατευθεί ο εξοπλισµός (π.χ. να µην ξεπεραστούν τα όρια λειτουργίας των καλωδίων 400kV) πραγµατοποιούνται διακοπές σε κυκλώµατα 400kV κυρίως τις ώρες εµφάνισης των ελαχίστων φορτίων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει προς τα κάτω τα ποσοστά διαθεσιµότητας των κυκλωµάτων 400kV, χωρίς να οφείλεται σε ανωµαλία ή προγραµµατισµένη εργασία στο δίκτυο των 400kV. Το αντίστοιχο ποσοστό διαθεσιµότητας των κυκλωµάτων 400kV αν δεν συµπεριληφθούν οι διακοπές λόγω ρύθµισης τάσης διαµορφώνεται παρακάτω. Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 98,82% Η διαθεσιµότητα κάθε µίας διασύνδεσης ξεχωριστά υπολογίστηκε ως το ποσοστό του χρόνου που ήταν διαθέσιµη κατά τη διάρκεια του έτους 2014, τα αποτελέσµατα παρατίθενται ακολούθως στον πίνακα 3.2: Πίνακας 3.2 ιαθεσιµότητα ιεθνών ιασυνδέσεων για το έτος 2014 ιασύνδεση ιαθεσιµότητα ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΙΤΑΛΙΑ (Ιταλία): 45,99% ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ-ZEMBLAK (Αλβανία): 99,80% ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ-BITOLA (ΠΓ Μ): 98,20% ΚΥΤ Ν ΣΑΝΤΑΣ-BABAESKI (Τουρκία): 98,63% ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-BLAGOEVGRAD (Βουλγαρία): 98,75% ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-DUBROVO (ΠΓ Μ): 99,24% ΜΟΥΡΤΟΣ-BISTRICA (Αλβανία): 99,47% Ο χρόνος µη διαθεσιµότητας της διασύνδεσης µε την Ιταλία αναλύεται περισσότερο, παρουσιάζοντας στο σχήµα 3.6 την κατανοµή του, ανά µήνα και για το έτος στο σύνολό του, σε χρόνο µη διαθεσιµότητας λόγω ανωµαλίας ή συντήρησης. Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζεται ότι τοdc Link στην πλευρά της Ιταλίας παρουσίασε σοβαρά προβλήµατα µε αποτέλεσµα να τεθεί εκτός λειτουργίας όλο το πρώτο εξάµηνο του 2014 συνεπώς η διαθεσιµότητα διαµορφώθηκε σε χαµηλά επίπεδα κάτω του 50%. Έκδοση 1 Σελίδα 22

23 ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΣΥΝΟΛΟ 2013 Σχήµα 3.6 Κατανοµή του χρόνου µη διαθεσιµότητας της διασύνδεσης µε Ιταλία ανάλογα µε την αιτία ανά µήνα και για το σύνολο του έτους ιαθεσιµότητα ΑΜΣ & Μετασχηµατιστών Ως διαθεσιµότητα των µετασχηµατιστών ( Μ) για µία χρονική περίοδο ορίζεται η ποσότητα: Μ= 1 i= K i= 1 ( χρονικήδιάρκεια σε λεπτάτηςδιακοπής i) ( ισχύς MVAµετασχ. εκτός λειτ.) ( συνολικάλεπτάτης χρον. περιόδου( έτος )) i=λ i= 1 ( ισχύς µετασχ. i) όπου Κ είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας που εµφανίστηκαν στους ΑΜΣ και Λ το πλήθος τους. Οι Αυτοµετασχηµατιστές (ΑΜΣ) 400/150/30 kv και 150/66 kv οι οποίοι στο σύνολό τους ανήκουν στο Σύστηµα Μεταφοράς, εµφάνισαν 177 διακοπές αποµόνωσης εκ των οποίων µία ήταν στιγµιαία. Οι χρονικές διάρκειες των διακοπών κατανέµονται σύµφωνα µε το σχήµα 3.7 για τα έτη 2012, 2013 & Με την επεξεργασία των δεδοµένων των ΑΧ, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισµού του δείκτη διαθεσιµότητας ΑΜΣ και Μ/Σ. (2) Έκδοση 1 Σελίδα 23

24 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΟΠΩΝ ΑΜΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ) Σχήµα 3.7. Κατανοµή των διακοπών λειτουργίας ΑΜΣ ανάλογα µε τη χρονική τους διάρκεια Η συνολική ισχύς των Αυτοµετασχηµατιστών του Συστήµατος Μεταφοράς που ήταν σε λειτουργία το 2014 είναι ίση µε MVA, οπότε εφαρµόζοντας την προηγούµενη σχέση (2) και τα δεδοµένα των ΑΧ υπολογίστηκε η διαθεσιµότητα των ΑΜΣ ίση µε: ιαθεσιµότητα των ΑΜΣ =99,58% Η διαθεσιµότητα των ΑΜΣ παρουσίασε αισθητή αύξηση, περίπου 1%, σε σχέση µε το 2013 (98,64%) Έκδοση 1 Σελίδα 24

25 Οι µετασχηµατιστές στα όρια του Συστήµατος µε το ίκτυο εµφάνισαν 973 διακοπές αποµόνωσης (4 από αυτές στιγµιαίες) οι χρονικές διάρκειες των οποίων κατανέµονται σύµφωνα µε τα σχήµατα 3.8 και 3.9 (ανάλογα µε την αιτία της διακοπής). πάνω από 5 ηµέρες έως και 5 ηµέρες έως και 4 ηµέρες 2 έως και 3 ηµέρες 1 έως και 2 ηµέρες 600 έως και 1440 λεπτά 540 έως και 600 λεπτά έως και 540 λεπτά έως και 480 λεπτά έως και 420 λεπτά έως και 360 λεπτά έως και 300 λεπτά έως και 240 λεπτά έως και 180 λεπτά έως και 120 λεπτά έως και 60 λεπτά έως και 30 λεπτά έως και 3 λεπτά λεπτό Σχήµα 3.8. Κατανοµή των διακοπών λειτουργίας µετασχηµατιστών στα όρια του Συστήµατος µε το ίκτυο ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια Οι διακοπές Μ/Σ (εκτός των 4 στιγµιαίων) επιµερίστηκαν σε 4 κατηγορίες ανάλογα µε τα αίτια που τις προκάλεσαν, «ανωµαλία», «συντήρηση», «νέα έργα» ενίσχυσης του Συστήµατος, «σύνδεση νέου χρήστη» (όπως προτείνεται και στις ρυθµιστικές οδηγίες). Συνολικά στα γεγονότα αυτά εντοπίστηκαν 196 διακοπές λόγω εµφάνισης ανωµαλιών, 746 διακοπές λόγω εκτέλεσης συντηρήσεων και 29 διακοπές λόγω πραγµατοποίησης νέων έργων. Η κατανοµή των κατηγοριών αυτών στο σύνολο των διακοπών του σχήµατος 3.8 παρουσιάζεται στο σχήµα 3.9 για τις διαφορετικές χρονικές διάρκειες των γεγονότων. Έκδοση 1 Σελίδα 25

26 πάνω απ ό 5 ηµέρες 4 έως και 5 ηµέρες 3 έως και 4 ηµέρες 2 έως και 3 ηµέρες 1 έως και 2 ηµέρες 600 έως και 1440 λεπτά 540 έως και 600 λεπτά 480 έως και 540 λεπτά 420 έως και 480 λεπτά 360 έως και 420 λεπτά 300 έως και 360 λεπτά 240 έως και 300 λεπτά 180 έως και 240 λεπτά 120 έως και 180 λεπτά 60 έως και 120 λεπτά 30 έως και 60 λεπτά 3 έως και 30 λεπτά 1 έως και 3 λεπτά 1 λεπτό ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Σχήµα 3.9. Κατανοµή των διακοπών λειτουργίας µετασχηµατιστών στα όρια του Συστήµατος µε το ίκτυο σε χρονικές κατηγορίες και ανάλογα µε την αιτία της διακοπής Όπως γίνεται φανερό από το σχήµα 3.9 το µεγαλύτερο ποσοστό διακοπών οφείλεται σε συντηρήσεις. Η διάρκεια των εργασιών αυτών µειώνει το δείκτη διαθεσιµότητας του εκάστοτε εξοπλισµού. Όµως η υλοποίησή τους είναι απαραίτητη για την λειτουργική αρτιότητα του εξοπλισµού. Η συνολική ισχύς των µετασχηµατιστών στα όρια του Συστήµατος Μεταφοράς µε το ίκτυο (περιλαµβανοµένων των Ορυχείων) οι οποίοι ήταν σε λειτουργία το 2014 είναι ίση µε MVA, οπότε εφαρµόζοντας την προηγούµενη σχέση (2) και τα δεδοµένα των ΑΧ υπολογίστηκε η διαθεσιµότητα τους ίση µε: ιαθεσιµότητα των µετασχηµατιστών στα όρια µε το ίκτυο=99,70% Η διαθεσιµότητα των Μ/Σ στα όρια µε το ίκτυο κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα µε το 2013 (99,69%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σύνολο των δεδοµένων των ΑΧ εντοπίστηκαν και 101 διακοπές κυκλωµάτων προς το δίκτυο των 150kV της περιφέρειας πρωτευούσης ( ΠΑ) που ανήκει στο ίκτυο. Επίσης την ώρα της ετήσιας αιχµής το Σύστηµα ήταν πλήρως διαθέσιµο ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς Ως ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς για µια χρονική περίοδο ορίζεται: Έκδοση 1 Σελίδα 26

27 ΣΜ = ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014 ( σύνολο ωρώνδιαθεσιµ ότηταςόλων των κυκλωµ άτων) ( πλήθος κυκλωµ άτων) ( πλήθοςωρών χρονικήςπεριόδου) *100% Το σύνολο των κυκλωµάτων όπως ορίζεται από το δείκτη και περιγράφεται στις ρυθµιστικές οδηγίες [9] για το 2014 ήταν 570 ενώ η ιαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς ( ΣΜ) διαµορφώθηκε στο 99,07%. Η µικρή µείωση που παρουσιάζει ο δείκτης οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στη µη διαθεσιµότητα της διασύνδεσης µε την Ιταλία για παραπάνω από το µισό του Μη Τροφοδοτούµενη Ενέργεια Η συνολική µη τροφοδοτούµενη ενέργεια από την εµφάνιση όλων των γεγονότων αποµόνωσης κυκλωµάτων και µετασχηµατιστών συστήµατος και ικτύου εκτιµήθηκε ίση µε 2446,06 MWh. Η µη τροφοδοτούµενη ενέργεια που αντιστοιχεί σε ανωµαλίες εκτιµήθηκε ως 1672,13 ΜWh. Η µη τροφοδοτούµενη ενέργεια λόγω προγραµµατισµένων εργασιών οφείλεται σε ένα βαθµό σε διακοπές 5λεπτου. Ώς 5λεπτο ορίζεται η σύντοµη διακοπή τροφοδότησης (της τάξεως 5 λεπτών) συγκεκριµένου Υ/Σ του Συστήµατος, ο οποίος µε τη σύντοµη αποµόνωσή του «νεκρώνει» στοιχεία του συστήµατος στα οποία πρόκειται να γίνει χειρισµός εκτός τάσεως. Το 2014 πραγµατοποιήθηκαν 51 καταγεγραµµένες διακοπές 5λέπτου. Ως είκτης συνολική Αξιοπιστίας Τροφοδότησης του Συστήµατος Μεταφοράς ( ΑΤ) για µία χρονική περίοδο έχει οριστεί ως [9] εκτιµ ώµενη µη διατεθείσαενέργεια ΑΤ= 1 100% (3) συνολικήενέργειαπουθαείχε διατεθείαπότοσύστηµα Ως συνολική ενέργεια που θα είχε διατεθεί από το Σύστηµα θεωρούµε την ενέργεια που διατέθηκε το 2014 στους Πελάτες Υψηλής Τάσης και στα Όρια µε το ίκτυο, δηλαδή GWh. Αν θεωρήσουµε µία εκτίµηση της µη διατεθείσας ενέργειας την τιµή που προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους ποσοτήτων ενέργειας που δεν διετέθησαν κατά τη διάρκεια Προγραµµατισµένων Εργασιών και Ανωµαλιών τότε ο δείκτης ΑΤ είναι ίσος µε %. Ο δείκτης ΑΤ αν θεωρηθούν µόνο οι Ανωµαλίες υπολογίζεται %. Ο δείκτης ΑΤ εµφανίζεται ελαφρώς αυξηµένος σε σχέση µε το 2013 ( % & %). Ένας άλλος δείκτης που χρησιµοποιείται εκτενώς στη διεθνή πρακτική ως εκτίµηση της σοβαρότητας ενός γεγονότος διακοπής λειτουργίας κυκλωµάτων του Συστήµατος Μεταφοράς αλλά και ποιότητας εξυπηρέτησης των Χρηστών του είναι τα «Λεπτά Συστήµατος». «Λεπτά Συστήµατος» ορίζονται για κάθε γεγονός διακοπής και υπολογίζονται διαιρώντας τη Μη Τροφοδοτούµενη Ενέργεια της συγκεκριµένης διακοπής δια της ενέργειας που θα είχε διατεθεί σε ένα λεπτό στο σύστηµα εάν το φορτίο του Συστήµατος είχε τη µέγιστη τιµή του (αιχµή) τη χρονική στιγµή της διακοπής. Ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα 3.3 παραθέτουµε τα σηµαντικά περιστατικά µε τη µεγαλύτερη µη τροφοδοτούµενη ενέργεια και τα αντίστοιχα λεπτά συστήµατος. Έκδοση 1 Σελίδα 27

28 Πίνακας 3.3 Σηµαντικά περιστατικά και Λεπτά Συστήµατος για το έτος 2014 ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΙΤΙΑ ΜΕΣΗ ΜΗ ΤΡΟΦ/ΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWh) ΛΕΠΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 08/3/ :44:00 Τµηµατική αποκατάσταση συµβάντος συνολικά σε 12 ηµέρες 7:10 2 Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ρ175, Ρ185 Κακή επαφή Α/Ζ 17 λόγω ρύπανσης από αλουµίνα και ταυτοχρόνως πρόβληµα σε Α/Ζ του Ρ ,79 1,56 23/7/ :04:00 5:36 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Υ/Σ ΑΙΓΙΟ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΑΣ Καµµένο Α/Ξ έξω από τον Υ/Σ Τιτάν Πάτρας 97,42 0,64 11/6/ :50:00 18:48 Υ/Σ ΒΕΡΟΙΑ Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΣ ΥΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ Κακοκαιρία 68,63 0,45 21/12/ :14:00 6:09 Υ/Σ ΣΙΝ ΟΣ Μ/Σ 1 ΑΓΝΩΣΤΗ 61,5 0,4 18/7/ :13:00 4:45 Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ 2 ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ 38 0,25 2 Ο χρόνος ο οποίος σηµειώνεται αποτελεί τη συνολική διάρκεια αποκατάστασης του συµβάντος και δεν σχετίζεται µε το χρόνο διακοπής τροφοδότησης του πελάτη Αλουµίνιο. Έκδοση 1 Σελίδα 28

29 3.6. Συχνότητα λειτουργίας Κατά τη λειτουργία του Συστήµατος, για το µέγεθος της συχνότητας εµφανίζονται µικρές αποκλίσεις από την προγραµµατισµένη τιµή της η οποία ορίζεται σε ηµερήσια βάση από τον ENTSO-E (πρώην UCTE). Τα στοιχεία των αποκλίσεων αυτών είναι διαθέσιµα στο ιαχειριστή του Συστήµατος και µπορούν να παρασταθούν σε χρονικά διαγράµµατα ώστε να υπάρχει µία απεικόνιση του αποτελέσµατος της ρύθµισης συχνότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συχνότητα βέβαια του Συστήµατος εφόσον δεν υπάρχει νησιδοποίηση είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Σύγχρονης Ζώνης του ENTSO-E. Τα δεδοµένα της µέσης τιµής της διαφοράς της πραγµατικής συχνότητας από την προγραµµατισµένη παρουσιάζονται στο σχήµα 3.10 σε διάγραµµα Box-Whisker για κάθε µήνα του έτους mhz mhz ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ -400 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΑΥΓ ΣΕΠ ΣΕΠ ΟΚΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΝΟΕ ΕΚ ΕΚ Σχήµα Μηνιαία απεικόνιση χαρακτηριστικών τιµών συχνότητας Στο παραπάνω διάγραµµα 3.10 απεικονίζεται για κάθε µήνα του έτους η µέγιστη τιµή, το 90 ο εκατοστηµόριο, η διάµεσος (median), το 10 ο εκατοστηµόριο, και η ελάχιστη τιµή των ωριαίων µέσων τιµών της απόκλισης συχνότητας. Η µεγαλύτερη απόλυτη µέση τιµή απόκλισης συχνότητας εµφανίστηκε στις 26/10/2014 την 5 η ώρα και ήταν ίση µε 78mHz. Έκδοση 1 Σελίδα 29

30 Παράρτηµα Α. εδοµένα Ζήτησης Ενέργειας Πελατών Υψηλής Τάσης του Συστήµατος Έκδοση 1 Σελίδα 30

31 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2014 ( :00) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 1 SOVEL 110,687 2,27 0, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 14, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 15, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 18, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 19, ΑΓΕΤ1-ΟΛΥΜΠΟΣ 45,478 2,904 0, ΑΓΕΤ2-ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 26,349 3,033 0, ΑΓΕΤ3-ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ ΟΣ 0,328 0,243 0, ΑΓΡΑΣ 0, , , ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου 8 2,324 0,298 0, ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου 9 2,324 0,298 0, ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5, ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΟΝ1 4 0,348 0, ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΟΝ2 1, ,168 0, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗ 0,301 0,191 0, ΑΙΟΛΙΚΗ Ι ΥΜΩΝ Α.Ε. 0, , , ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΧΛΑ ΟΚΑΜΠΟΣ 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε. 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ 0, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ 0, , , ΑΙΟΛΙΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ 0, , , ΑΛΙΒΕΡΙ 3 2, , , ΑΛΙΒΕΡΙ 4 2, , , ΑΛΙΒΕΡΙ 5 11, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 4, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΥΜΠ 323, , , ΑΜΥΝΤΑΙΟ 1 18, ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2 18, ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ 0, Α.Π. ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ 0, ΑΠΕ ΚΕΡΒΕΡΟΣ 0, ΑΠΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 0, ΦΒ ΠΑΡΚΑ ΒΕ 0,026 0, , ΑΡΚΑ ΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ 0, ΑΣΩΜΑΤΑ 0, ΑΣΤΡΑΠΗ Α ΕΡΕΣ 0, , , ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ 1, ΓΚΙΩΝΑ ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 0, Έκδοση 1 Σελίδα 31

32 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014 ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2014 ( :00) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 46 Ε ΕΣΣΑΙΟΣ 0, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ 0, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ 0, ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. - ΑΧΛΑ ΟΚΑΜΠΟΣ 0, ΕΛΒΑΛ 40,954 7,739 0, ΕΛΛ. ΑΙΟΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 0, Ελληνικά ΝΑΥΠηγεία Σκαραµαγκά 2,544 0,571 0, ΕΑΒ 8,1 1,347 0, ΕΕΧ 13,68 0,68 0, ΕΛΧΑΛ 0,544 0,289 0, ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 46,438 38,184 0, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 0, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε 0, ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ 4, ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΝ 1 0, , , ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΝ 2 0, , , ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΝ 3 0, , , ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ 8, ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ 0, ΘΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (PROTERGIA CC) 7,717 1,065 0, ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 0, ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. 7,085 6,47 0, ΚΑΡ ΙΑ 1 14, ΚΑΡ ΙΑ 2 16, ΚΑΡ ΙΑ 3 21, ΚΑΡ ΙΑ 4 13, ΚΑΣΤΡΑΚΙ 0, ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER 5, ΚΡΕΜΑΣΤΑ 0, ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ 0, ΛΑΡΚΟ 184, ,088 1, ΛΑΥΡΙΟ 3 0, ΛΑΥΡΙΟ 4 4, ΛΑΥΡΙΟ ΜΟΝΑ Α 5 4,619 1,796 0, ΛΙΠΤΟΛ 3, , , Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου ΜΕΛ Α.Ε. 8,336 0,662 0, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 0, ΜΥΗΣ ΑΡΓΥΡΗ 0, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 3 12, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4 19, Έκδοση 1 Σελίδα 32

33 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014 ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2014 ( :00) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 91 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 55, , , ΟΡΥΧΕΙΑ ΛΙΠΤΟΛ 19, , , ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡ ΙΑΣ 34, , , ΟΣΕ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2,39 0,87 0, ΟΣΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 3,067 1,719 0, ΟΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ ΟΣΕ ΚΗΦΙΣΟΣ ΟΣΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2,71 1,72 0, ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 4,037 0,623 0, ΟΣΕ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΥ 0,012 0,009 9,71607E ΟΣΕ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ 2,336 0,905 0, ΟΣΕ ΟΙΝΟΗΣ 1,161 0,017 0, ΟΣΕ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ 0,012 0,009 9,71607E ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 2,17 0,12 0, ΟΣΕ ΣΙΝ ΟΥ 2,224 1,463 0, ΟΣΕ ΣΦΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 0, ΠΟΛΥΦΥΤΟ 3, ΠΟΥΡΝΑΡΙ 1 4, ΠΟΥΡΝΑΡΙ 2 0, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ 3,21 2,66 0, ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝ. 0,115 0,045 0, ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α 2 1, , , ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α 3 4, ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α 4 10, ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ 0, ΣΑΜΠΑΛΕΣ - Α ΕΡΕΣ 0, , , ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. 72,333 2,25 0, ΣΟΡΟΣ Α ΕΡΕΣ 0, ΣΤΡΑΤΟΣ 1 0, ΣΦΗΚΙΑ 2, ΤΕΡΝΑ ΑΥΛΑΚΙ 0, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ 0, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΟΥΖΕΣ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ 0, , , ΤΕΡΝΑ ΦΒ ΛΟΥΖΕΣ 0, , ,57229E ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΚΟΠΙΑ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ 0, ΤΙΤΑΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 38,865 17,747 0, ΤΙΤΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19,986 7,043 0, ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΑΣ 24,682 9,116 0, ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 0, ΜΕΛΙΤΗ 23, ΦΒ ΗΛΙΑΚΗ Α ΕΡΕΣ 0,057 0,008 8,79894E Χαλυβουργία ΘΕΣσαλίας 56,073 3,348 0, ΧΑΛυΒουργική Α.Ε. 16,247 2,727 0, ΟΡΥΧΕΙΟ ΧΑΡΑΥΓΗ 64, , , Έκδοση 1 Σελίδα 33

34 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014 ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2014 ( :00) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 137 ΟΡΥΧΕΙΟ ΧΩΡΕΜΙ 23, , , ΛΑ ΩΝΑΣ 0, ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ 2, ΕΚΟ 31,022 27,03 0, ΕΛΛ. ΙΥΛ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 44,591 19,379 0, ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 0, ΕΥΡΟΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ 0,035 0,022 0, ΦΒ ΒΕΡΟΙΑ Ι 0, , , ΦΒ ΗΛΙΑΚΗ Α ΕΡΕΣ 2 0, , ,30593E ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε. 0,047 0,045 0, ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ 0,042 0,036 0, QUEST SOLAR A.E. 0,065 0,054 0, ΣΦΗΚΙΑ ΑΝΤΛ 223,231 0,001 1,09987E ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕ 0, , , A. KATSELIS 0, AIOLIKH PASTRA 0, APE PANAXAIKOY ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 3, MOTOR OIL 21,411 0,012 0, ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 11,655 7,638 0, SPES_SOLARIS_2 0,036 0,033 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΒΕΝΙΟΥ 0, , , ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 0, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ 0, Έκδοση 1 Σελίδα 34

35 Παράρτηµα Β. εδοµένα Ζήτησης Ενέργειας Υποσταθµών Σύνδεσης του Συστήµατος µε το ίκτυο Έκδοση 1 Σελίδα 35

36 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2014 ( :00) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 1 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46, , , ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ [ΑΗΣ] 470, , , ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΟΙ 28, , , ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ [ΚΥΤ] 339, , , ΑΓΙΑ 19,533 6,128 0, ΑΓΡΑΣ [ΥΗΣ] 5, , , ΑΙΓΙΟ 48, , , ΑΙ ΗΨΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22, , , ΑΙΤΩΛΙΚΟ 42, , , ΑΚΤΙΟ 15, , , ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 45, , , ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 56, , , ΑΛΙΒΕΡΙ 25, , , ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 34, , , ΑΜΑΛΙΑ Α 22, , , ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 18, , , ΑΜΦΙΠΟΛΗ 56, , , ΑΜΦΙΣΣΑ 30, , , ΑΝ ΡΟΣ 22, , , ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 27, , , ΑΡΑΧΘΟΣ [ΚΥΤ] 56, , , ΑΡΓΟΣ 1 57, , , ΑΡΓΟΣ 2 48, , , ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 50, , , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 38, , , ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ (Α/Π ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ) 0, , , ΑΣΤΡΟΣ 18, , , ΑΤΑΛΑΝΤΗ 24, , , ΑΧΑΡΝΕΣ [ΚΥΤ] 375, , , ΑΧΛΑ Ι 6, , , ΑΩΟΣ [ΥΗΣ] 6, , , ΒΑΒ ΟΣ 21, , , ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 148, , , ΒΕΛΟΣ 31, , , ΒΕΡΟΙΑ 51, , , ΒΟΛΟΣ 1 40, , , ΒΟΛΟΣ 2 60, , , ΒΟΛΟΣ 3 30, , , ΒΟΥΝΑΙΝΑ 33, , , ΓΕΦΥΡΑ 33, , , ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 57, , , ΓΡΕΒΕΝΑ 28, , , Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ 16, , , ΙΣΤΟΜΟ [ΚΥΤ] 7, , , ΟΜΟΚΟΣ 20, , ,0592 Έκδοση 1 Σελίδα 36

37 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014 ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2014 ( :00) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 46 ΟΞΑ [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι] 84, , , ΟΡΙΖΑ 1 0,234 0,134 0, ΡΑΜΑ 54, , , Ε ΕΣΣΑΙΟΣ [ΥΗΣ] 9, , , ΕΛΑΣΣΟΝΑ 30, , , ΕΛΕΥΣΙΝΑ 58, , , ΕΛΙΚΗ 0, , ΕΟΡ ΑΙΑ 29, , , ΕΡΕΤΡΙΑ 22,228 13,656 0, ΕΥΟΣΜΟΣ [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΙ] 89, , , ΖΑΚΥΝΘΟΣ 58, , , ΖΑΡΑΚΑΣ 0,23 0,086 0, ΖΑΡΚΑ ΙΑ 10, , , ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 17, , , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IV [ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ] 95, , , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX [ΠΟΛΙΧΝΗ] 82, , , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΙΙ [ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ] 72, , , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ V [ΚΥΤ] 49, , , ΘΗΒΑ 70, , , ΙΑΣΜΟΣ 25, , , ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 58, , , ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2 52, , , ΚΑΒΑΛΑ 61, , , ΚΑΛΑΜΑΤΑ 96, , , ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26, , , ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 22, , , ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ 42, , , ΚΑΛΠΑΚΙ 10, , , ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 13, , , ΚΑΝΑΛΑΚΙ 25, , , ΚΑΡ ΙΤΣΑ 51, , , ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 9, , , ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ 62, , , ΚΑΣΤΟΡΙΑ 36, , , ΚΑΣΤΡΑΚΙ [ΥΗΣ] 15, , , ΚΑΤΕΡΙΝΗ 81, , , ΚΕΡΑΜΩΤΗ 35, , , ΚΕΡΚΥΡΑ 1 32, , , ΚΕΡΚΥΡΑ 2 30, , , ΚΕΧΡΟΣ 0,44 0 0, ΚΙΛΚΙΣ 46, , , ΚΟΖΑΝΗ 60, , , ΚΟΜΟΤΗΝΗ 52, , , ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΘΗΣ) 27, , , ΚΟΡΙΝΘΟΣ 75, , , ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΣ [ΚΥΤ] 428,98 398,948 4,3879 Έκδοση 1 Σελίδα 37

38 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014 ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2014 ( :00) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 92 ΚΡΑΝΙ Ι 38, , , ΚΡΕΜΑΣΤΑ [ΥΗΣ] 1, , , ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 29, , , ΚΥΤ AMYNTAIOY 24,797 9,522 0, ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 162,542 83,349 0, ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 199,319 89,51 0, ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ,88 0, ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ 2, , , ΚΩΠΑΙ Α 25, , , ΛΑ ΩΝΑΣ [ΥΗΣ] 11, , , ΛΑΜΙΑ 56, , , ΛΑΠΠΑ 21, , , ΛΑΡΙΣΑ 1 44, , , ΛΑΡΙΣΑ 2 40, , , ΛΑΡΙΣΑ 3 47, , , ΛΑΡΙΣΑ 4 21,324 21,324 0, ΛΑΡΙΣΑ [ΚΥΤ] 41, , , ΛΑΡΥΜΝΑ 11, , , ΛΑΥΚΟΣ 38, , , ΛΑΥΡΙΟ [ΑΗΣ] 43, , , ΛΕΙΒΑ ΙΑ 25, , , ΛΕΟΝΤΑΡΙ 16, , , ΛΕΥΚΑ Α 28, , , ΛΕΧΑΙΝΑ 29, , , ΛΗΤΗ 37,478 34,671 0, ΛΟΥΡΟΣ [ΥΗΣ] 3, , , Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VIII] 98, , , ΜΑΓΙΚΟ ΘΡΑΚΗΣ 33,04 9,24 0, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 17,001 5,951 0, ΜΑΝΤΟΥ Ι 13, , , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 73, , , ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α 12,824 11,204 0, ΜΕΓΑΡΑ 33, , , ΜΕΘΑΝΑ 35, , , ΜΕΣΟΓΓΗ 26, , , ΜΟΛΑΟΙ 49, , , ΜΟΥ ΑΝΙΑ 65, , , ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13, , , ΜΥΡΤΟΣ ΙΙ 0, , Ν. ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 61, , , Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ 457, , , ΝΑΟΥΣΑ 30, , , ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26, , , ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 8, , , ΝΙΚΗΤΗ 40, , , ΞΑΝΘΗ 58, , ,6366 Έκδοση 1 Σελίδα 38

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΑΙΟΣ 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. ιεύθυνση Σχεδιασµού Συστήµατος

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. ιεύθυνση Σχεδιασµού Συστήµατος ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Επιχειρησιακή ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστήµατος ιεύθυνση Σχεδιασµού Συστήµατος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ...2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων...2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος...4 1.3 Τεχνικά Ελάχιστα Μονάδων Παραγωγής...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Part1_7_ΥΠΑΝ.doc 5-8 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Eισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΔΠΑ 2014-2023_A_r19

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ H ΒΙΟΣΑΡ έχει ήδη κατασκευάσει στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό Έργα σύνδεσης Φ/Β Σταθµών µε το κεντρικό δίκτυο, τα οποία παραθέτουµε αναλυτικά: Α. ΕΛΛΑ Α 1. ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι : ο καθαρισµός, η αποψίλωση και η καταπολέµηση των αυτοφυών χόρτων (ζιζανίων) στους Υποσταθµούς (Υ/Σ) και Κέντρα Υπέρ Υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2013 2020 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Θεσµικό Πλαίσιο... 1 1.2. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύµβουλος ΔΕΗ Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Υ/Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0102201 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0101110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010)

ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010) ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ 1 ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010) ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ANSI B31.3 & B31.8 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ -24 ºC / +80 ºC 47,75 barg / 55 barg ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΟ ΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μεταφορά 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ Ο Σκοπός μας Οι Αξίες μας Η Εικόνα του Μέλλοντος ΙΣΤΟΡΙΚA ΟΡΟΣΗΜΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Αντικείμενο Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας στην Ελλάδα. Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables en Grecia Α ΜΗΕ Α.Ε.

Ενέργειας στην Ελλάδα. Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables en Grecia Α ΜΗΕ Α.Ε. Πρόσβαση στo ίκτυo και Ανάπτυξη Συστήµατος: η πρόκληση της µεγάλης διείσδυσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Αθήνα, 15.10.2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα ΚτΠ Εµπειρία Συναφών Έργων ΟΤΕ Εµπειρία Συναφών Έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ: 4.245 κτίρια NGA: Πάνω από 2.000 Καµπίνες, 1.400 Km ΚΟΙ 290 Αστικά Κέντρα µε Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα