Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΕΣΗΣ"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΕΣΗΣ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 1, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ 1, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΚΑΙ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ 3 1 Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 3 Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται ένα βαθύ κυκλωνικό σύστημα, που αναπτύχθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο και επηρέασε στη συνέχεια τις παράκτιες περιοχές της Νότιας Ελλάδας. Για να προσδιορισθεί η ευαισθησία της καταιγίδας σε διαφορετικές πηγές επιφανειακών θερμοκρασιών θάλασσας πραγματοποιήθηκαν συγκριτικές αριθμητικές προσομοιώσεις με την εφαρμογή ενός μη υδροστατικού ατμοσφαιρικού μοντέλου. Αναλύθηκε επίσης η επίδραση των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη της καταιγίδας, μέσω προσομοιώσεων με τροποποιημένη τοπογραφία και κατανομή ξηράςθάλασσας. Οι προσομοιώσεις έδειξαν σημαντική απόκριση της ατμόσφαιρας στον εντοπισμό των ζωνών υετού και στις επιφανειακές ροές θερμότητας. Συνολικά όμως, η φάση και η δομή του συστήματος δεν επηρεάσθηκαν σημαντικά από τις διαφοροποιημένες οριακές συνθήκες. THE ROLE OF SEA SURFACE TEMPERATURES AND THE PHYSIOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON THE DEVELOPMENT OF AN EXPLOSIVE CYCLOGENESIS P. KATSAFADOS 1, E. MAVROMATIDIS 1, A. PAPADOPOULOS 2 AND I. PYTHAROULIS 3 1 Department of Geography, Harokopio University of Athens, Greece 2 Institute of Inland Waters, Hellenic Centre for Marine Research, Greece 3 School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece ABSTRACT This paper studies a deep cyclonic system that developed over Eastern Mediterranean and affected the coastal communities of Southern Greece. To this end, comparative numerical simulations were performed based on a non-hydrostatic regional model, in order to determine the sensitivity of the event to various SST sources. The impact of the physiographic characteristics on storm development was also analyzed through sensitivity experiments with modified topography and sea-land distribution. Model outputs suggested a significant atmospheric response in terms of rain-band location and the surface fluxes. However, the phase and the structure of the system were not significantly affected by the different boundary conditions forcing. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχει μια ειδική κατηγορία υποτροπικών κυκλώνων, οι οποίοι αναπτύσσονται κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο, σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε περιοχές με ισχυρές βαθμίδες της επιφανειακής θερμοκρασίας θάλασσας (ΕΘΘ/ 10 0 C ανά 180 km). Μία εκρηκτική κυκλογένεση μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν βόμβα, εάν η κεντρική πίεση στο επίπεδο της μέσης στάθμης θάλασσας παρουσιάσει πτώση κατά 1hPa ανά ώρα για 1

2 τουλάχιστον 24 ώρες στις 60 0 N γεωγραφικό πλάτος (Sanders and Gyakum, 1980). Ο ρόλος των επιφανειακών ροών και της συνοπτικής κυκλοφορίας στην γένεση και εξέλιξη ανάλογων συστημάτων αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης (π.χ. Gyakum and Danielson, 2000; Martin and Otkin, 2004). Πρόσφατες εργασίες εστιάζονται στην προσομοίωση των συνθηκών ανάπτυξης περιπτώσεων εκρηκτικής κυκλογένεσης (Yamamoto and Hirose, 2007; Kathleen and Capehart, 2008). Τα πιο χαρακτηριστικά συμπεράσματα από τις παραπάνω μελέτες είναι ότι: α) οι ισχυρές βόμβες ενισχύονται ραγδαία όταν διασχίζουν περιοχές όπου επικρατούν μεγάλες βαθμίδες ΕΘΘ, β) τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και η κατανομή ξηράς-θάλασσας είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη καταιγίδων αυτού του τύπου και γ) οι αριθμητικές προσομοιώσεις είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις οριακές συνθήκες της επιφάνειας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζεται μία ανασκόπιση των αποτελεσμάτων συγκριτικών αριθμητικών προσομοιώσεων ενός επεισοδίου εκρηκτικής κυκλογένεσης σε θαλάσσιο περιβάλλον με την εφαρμογή ενός μη υδροστατικού ατμοσφαιρικού μοντέλου. Στις συγκεκριμένες προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν ως κατώτερες οριακές συνθήκες αναλύσεις καθώς και δορυφορικές και κλιματολογικές βάσεις δεδομένων ΕΘΘ με σκοπό τον προσδιορισμό της επίδρασης των διαφορετικών πηγών ΕΘΘ στην ανάπτυξη και την ένταση της καταιγίδας. Διερευνήθηκε επιπλέον η επίδραση των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη του συστήματος μέσω πειραμάτων ευαισθησίας με τροποποιημένη τοπογραφία και κατανομή ξηράς-θάλασσας για την περιοχή προσομοίωσης. Για την ανάλυση επιλέχθηκε η περίπτωση Ιανουαρίου 2004 καθώς το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται μεταξύ των τριών ισχυρότερων κυκλωνικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στη Μεσόγειο τις τελευταίες δεκαετίες (Lagouvardos et al., 2007). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Για την μελέτη του συστήματος εφαρμόσθηκε το μη υδροστατικό ατμοσφαιρικό μοντέλο WRF-NMM, σε staggered Arakawa E πλέγμα 305x273 σημείων με 0.09 x0.09 οριζόντια χωρική διακριτότητα (Σχήμα 1). ΣΧΗΜΑ 1. Τοπογραφία (m) της περιοχής ολοκλήρωσης του μοντέλου. 2

3 Η φυσική του μοντέλου βασίζεται στο σχήμα μικροφυσικής Ferrier (Ferrier et al., 2002), στο σχήμα GFDL για την ακτινοβολία μικρού και μεγάλου μήκους κύματος, το σχήμα Betts-Miller-Janjic για την ανοδική μεταφορά (Janjic, 2003), το σχήμα Monin- Obukhov-Janjic για την φυσική του επιφανειακού στρώματος, το σχήμα τυρβώδους κινητικής ενέργειας Mellor-Yamada-Janjic για το οριακό στρώμα και, τέλος, το υπομοντέλο εδάφους του NOAH (Chen and Dudhia, 2001). Στο πλαίσιο της διερεύνησης της απόκρισης της ατμόσφαιρας σε συνοπτική και μέση κλίμακα στις διαφορετικές πηγές ΕΘΘ, πραγματοποιήθηκαν τρία (3) πειράματα. Η περίοδος προσομοίωσης ήταν από 00:00 UTC της 21 ης Ιανουαρίου 2004 μέχρι 00:00 UTC της 23 ης Ιανουαρίου. Ως αρχικές και πλευρικές οριακές συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν τα πεδία ανάλυσης του European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) με οριζόντια ανάλυση 0.5 x0.5 σε 12 ισοβαρικά επίπεδα μέχρι τα 50 hpa. (α) (γ) (δ) ΣΧΗΜΑ 2. (α) Οριζόντια κατανομή της ΕΘΘ στο πλέγμα του μοντέλου από την ανάλυση του ECMWF, Διαφορές ΕΘΘ μεταξύ των ECMWF και AVHRR (γ) Διαφορές ΕΘΘ μεταξύ των ECMWF και ClimOI, και (δ) Διαφορές ΕΘΘ μεταξύ των AVHRR και ClimOI. Διαφορές εύρους K έως 0.5 K εμφανίζονται με λευκό χρώμα. Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2004 στις 00:00 UTC. H πρώτη προσομοίωση, που θεωρείται προσομοίωση ελέγχου, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δεδομένων ανάλυσης ΕΘΘ από το ECMWF (Σχήμα. 2α) με οριζόντια χωρική διακριτότητα 0.5 x0.5 και θα αναφέρεται ως προσομοίωση ECMWF-SST. Στη δεύτερη προσομοίωση (AVHRR-SST) χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικά δεδομένα ΕΘΘ στο υπέρυθρο τύπου AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) με οριζόντια ανάλυση 0.25 x0.25 (Reynolds et al., 2007). Για την τρίτη προσομοίωση 3

4 χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία κλιματολογικά δεδομένα ΕΕΘ 30 ετών ( ) προερχόμενα από την Optimum Interpolation SST V2 βάση δεδομένων του National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Reynolds et al., 2002) σε ανάλυση 1 x1 (ClimOI-SST). Τα βασικά χαρακτηριστικά των ΕΘΘ που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα συνοψίζονται στον Πίνακα 1, ενώ στα Σχήματα 2β έως 2δ παρουσιάζονται οι διαφορές τους στην περιοχή ολοκλήρωσης (Katsafados et al., 2009). Οι αναλύσεις ECMWF εμφανίζουν μέχρι 3 K θερμότερες κατανομές ΕΘΘ στο Αιγαίο σε σχέση με τα δεδομένα AVHRR (Σχήμα 2β), ενώ δεν εντοπίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ECMWF και ClimOI (Σχήμα 2γ). ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οι προσομοιώσεις και οι πηγές των ΕΘΘ Προσομοιώσεις Πηγές ΕΘΘ Οριζόντια ανάλυση ( ) 1. ECMWF-SST Δεδομένα ΕΘΘ ανάλυσης του ECMWF 0.5 x AVHRR-SST Δορυφορικά δεδομένα ΕΘΘ από AVHRR 0.25 x ClimOI-SST Κλιματικά δεδομένα ΕΘΘ από το NOAA 1.0 x ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συνοπτική περιγραφή του συστήματος βασίζεται στα αποτελέσματα της προσομοίωσης ECMWF-SST. Το κυκλωνικό σύστημα δημιουργήθηκε κατά τις μεσημβρινές ώρες της 21 ης Ιανουαρίου του 2004 στον Κόλπο της Σύρτης, και συνδυάστηκε με ένα αποκομμένο χαμηλό πάνω από τη Λιβύη (Σχήμα 3α). Ο απόλυτος στροβιλισμός στα 500 hpa παρουσίασε μέγιστο δυτικά του κυκλώνα επιφανείας με τιμή περίπου 30.0x10-5 s -1 (Σχήμα 3β). Το σύστημα ενισχύθηκε με ρυθμό 11 hpa σε 12 ώρες (από 12:00 UTC της 21 ης Ιανουαρίου μέχρι 00:00 UTC της 22 ας Ιανουαρίου) και κινήθηκε προς τη Νότια Ελλάδα. (α) ΣΧΗΜΑ 3. (α) Γεωδυναμικό ύψος στα 500 hpa (ανά 20 gpm), και β) ατμοσφαιρική πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας (συνεχείς γραμμές ανά 2 hpa) και απόλυτος στροβιλισμός στο επίπεδο των 500 hpa (ανά 5.0x10-5 s -1, απεικονίζονται τιμές μεγαλύτερες από 15.0x10-5 s -1 ), εστιασμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, για την 21 η Ιανουαρίου 2004 στις 12:00 UTC. Με την κόκκινη γραμμή στο (α) συμβολίζεται η πραγματική τροχιά του συστήματος στη μέση στάθμη θάλασσας. 4

5 Στις 12:00 UTC της 22 ας Ιανουαρίου η συνολική μείωση της επιφανειακής πίεσης ήταν 24 hpa σε 24 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Σάμο καταγράφηκε πίεση επιφανείας ίση με 976 hpa, ενώ το απόλυτο ελάχιστο (972 hpa) παρατηρήθηκε στην Ικαρία (Μπρίκας, 2006; Pytharoulis, 2008). Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο απόλυτος στροβιλισμός στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν 60x10-5 s -1, ενώ η καταιγιδοφόρος δραστηριότητα μεγιστοποιήθηκε στην περιοχή μεταξύ της Κύπρου και των Τουρκικών ακτών καθώς ο άξονας της ύφεσης στην ανώτερη ατμόσφαιρα κινήθηκε ανατολικά (Lagouvardos et al., 2007). 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η απόκριση του συστήματος από την εφαρμογή διαφορετικής φύσης ΕΘΘ ως κατώτερων οριακών συνθηκών στις τρεις προσομοιώσεις ευαισθησίας εμφανίζεται σχετικά περιορισμένη. Οι σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στην ταχύτητα μετάβασης της ζώνης υετού, η οποία φαίνεται να κινείται ταχύτερα στην προσομοίωση ECMWF-SST σε σχέση με την προσομοίωση AVHRR-SST (Σχήμα 4α). Στην περίπτωση των προσομοιώσεων AVHRR-SST και ClimOI-SST η ζώνη υετού κινείται ταχύτερα στην προσομοίωση ClimOI-SST (Σχήμα 4β). Αντίθετα, πολύ μικρές διαφορές εμφανίζονται στην ταχύτητα κίνησης της ζώνης βροχόπτωσης μεταξύ των προσομοιώσεων ECMWF- SST και ClimOI-SST. (a) ΣΧΗΜΑ 4. Διαφορές της 12-ωρης αθροιστικής βροχόπτωσης (mm) μεταξύ των προσομοιώσεων: α) ECMWF-SST και AVHRR-SST, και β). AVHRR-SST και ClimOI-SST για την περίοδο 18:00 UTC, 21 Ιανουαρίου 2004 έως 06:00 UTC, 22 Ιανουαρίου Η ταχύτερη μετακίνηση της ζώνης βροχόπτωσης στην προσομοίωση με την θερμότερη ΕΘΘ, οφείλεται στις ισχυρότερες επιφανειακές ροές θερμότητας, οι οποίες ενισχύουν την αστάθεια στα κατώτερα στρώματα της καταιγίδας. Στην προσομοίωση ECMWF-SST οι επιφανειακές ροές λανθάνουσας θερμότητας είναι αυξημένες μέχρι και 150 W/m 2 συγκριτικά με τις επιφανειακές ροές που υπολογίζονται στην προσομοίωση AVHRR-SST (Katsafados et al., 2009). 5

6 ΣΧΗΜΑ 5. Τροχιές της καταιγίδας για την χρονική περίοδο από 18:00 UTC της 21 ης Ιανουαρίου έως 12:00 UTC της 22 ας Ιανουαρίου 2004 των τριών προσομοιώσεων που αναφέρονται στον πίνακα 1. Οι τιμές αναφέρονται στην κεντρική πίεση (hpa) του συστήματος ενώ οι τιμές στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στα τρίωρα (1-7) για τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι εκτιμούμενες τροχιές της καταιγίδας για κάθε πείραμα με τις τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού (ανά 3 ώρες) από τις 18:00 UTC της 21 ης Ιανουαρίου 2004 μέχρι τις 12:00 UTC της 22 ας Ιανουαρίου 2004 παρουσιάζονται στο Σχήμα 5. Με βάση τα αποτελέσματα, η χρήση διαφορετικών τύπων ΕΘΘ φαίνεται να έχει περιορισμένη επίδραση στην ένταση και στην φάση του συστήματος. Οι τροχιές και οι τιμές πίεσης στο κέντρο του χαμηλού εμφανίζονται παρόμοιες για τις προσομοιώσεις ECMWF-SST και ClimOI-SST, ενώ σχετικά σημαντικότερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στο πείραμα AVHRR-SST όπου το σύστημα φαίνεται να κινείται σε σχετικά βορειότερες τροχιές. (α) ΣΧΗΜΑ 6. (α) Τροποποιημένη τοπογραφία της περιοχής ολοκλήρωσης και τροποποιημένη ΕΘΘ βασισμένη στην ανάλυση του ECMWF για την 21 η Ιανουαρίου 2004 στις 00:00 UTC. Για την εκτίμηση της επίδρασης των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών και της κατανομής ξηράς-θάλασσας στην ανάπτυξη της καταιγίδας πραγματοποιήθηκε ένα επιπλέον πείραμα (ECMWF-NOTOPO-SST) με βάση σενάριο κατά το οποίο εκτεταμένες 6

7 περιοχές ξηράς πάνω από τις οποίες κινήθηκε το σύστημα (όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη και νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου) θεωρούνται θαλάσσιες (Σχήμα 6α). Οι τιμές ΕΘΘ των αναλύσεων του ECMWF, στις περιοχές όπου απομακρύνθηκε το ανάγλυφο, αντικαταστάθηκαν με τη μέθοδο διωνυμικής παρεμβολής από τις θερμοκρασίες θάλασσας των γειτονικών σημείων (Σχήμα 6β). Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ελέγχου ECMWF-SST οι διαφορές στις επιφανειακές ροές λανθάνουσας θερμότητας υπερβαίνουν τα 250 W/m 2 στις περιοχές μεταβολής των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών (Σχήμα 7α). Όμως, οι σημαντικές χωρικές διαφοροποιήσεις των επιφανειακών ροών δεν φαίνεται να επιφέρουν ουσιαστική απόκριση στην τροχιά και την ένταση του συστήματος. Ειδικότερα, στο πείραμα ECMWF-NOTOPO-SST εντοπίζεται περιορισμένη απόκλιση στην τροχιά της καταιγίδας προς τα νότια κατά το πέρασμα της από το κεντρικό Αιγαίο ενώ οι κεντρικές πιέσεις του συστήματος παραμένουν αμετάβλητες (Σχήμα 7β). (α) ΣΧΗΜΑ 7. (α) Διαφορές λανθάνουσας ροής θερμότητας (W/m 2 ) μεταξύ των ECMWF-SST και ECMWF-SST-NOTOPO για τις 22 Ιανουαρίου στις 06:00 UTC. Διαφορές εύρους -50 W/m 2 έως 50 W/m 2 απεικονίζονται με λευκό χρώμα Τροχιές της καταιγίδας για την χρονική περίοδο από 18:00 UTC της 21 ης Ιανουαρίου μέχρι τις 12:00 UTC της 22 ας Ιανουαρίου 2004, της προσομοίωσης ελέγχου ECMWF-SST (κόκκινη γραμμή) και της προσομοίωσης με την τροποποιημένη τοπογραφία ECMWF-NOTOPO-SST (μπλε γραμμή). Οι τιμές αναφέρονται στην κεντρική πίεση (hpa) του συστήματος ενώ οι τιμές στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στα τρίωρα (1-7) για τη συγκεκριμένη περίοδο. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνήθηκε η απόκριση μίας περίπτωσης εκρηκτικής κυκλογένεσης στις επιφανειακές ροές. Η ανάλυση υλοποιήθηκε μέσω συγκριτικών αριθμητικών προσομοιώσεων με εφαρμογή διαφορετικής φύσης ΕΘΘ ως κατώτερες οριακές συνθήκες. Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη της καταιγίδας μέσω πειραμάτων ευαισθησίας με τροποποιημένη τοπογραφία και κατανομή ξηράς-θάλασσας για την περιοχή ολοκλήρωσης. Οι προσομοιώσεις ευαισθησίας έδειξαν σχετικά περιορισμένη απόκριση του συστήματος στις επιφανειακές ροές πάνω από το θαλάσσιο περιβάλλον. Σημαντικές 7

8 διαφοροποιήσεις της λανθάνουσας ροής θερμότητας ( W/m 2 ) δεν επέφεραν ανάλογες μεταβολές στην φάση και την ένταση της καταιγίδας. Το σύστημα φαίνεται ότι ελεγχόταν κυρίως από τις συνοπτικές συνθήκες που επικρατούσαν στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Μεταβολές στην ταχύτητα μετάβασης των ζωνών υετού στις περιπτώσεις θερμότερων ΕΘΘ μπορούν να αποδοθούν κυρίως στις ισχυρότερες επιφανειακές ροές, οι οποίες προκάλεσαν ισχυρότερη αποσταθεροποίηση στο οριακό στρώμα της καταιγίδας. Ο μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο οι διαφορές των επιφανειακών ροών (προερχόμενες από διαφορές των ΕΘΘ) είναι το αίτιο για τη μεταβολή των ταχυτήτων μετάβασης στις ζώνες υετού, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και εμπλουτισμό με επιπλέον περιπτώσεις μελέτης. 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Chen F and Dudhia J, 2001: Coupling an advanced land-surface/hydrology model with the Penn State/NCAR MM5 modeling system. Part I: Model implementation and sensitivity, Monthly Weather Review, 129 (4), Ferrier BS, Jin Y, Lin Y, Black T, Rogers E and DiMego G, 2002: Implementation of a new grid-scale cloud and precipitation scheme in the NCEP Eta model. Preprints, 15th Conf. on Numerical Weather Prediction, San Antonio, TX, Amer. Meteor. Soc., Gyakum JR, and Danielson R.E, 2000: Analysis of meteorological precursors to ordinary and explosive cyclogenesis in the western north pacific, Monthly Weather Review, 128, Janjic ZI, 2003: A nonhydrostatic model based on a new approach, Meteorology and Atmospheric Physics, 82, Kathleen MC and Capehart WJ, 2008: Sensitivity of medium-range forecasts in WRF to Sea Surface Temperatures, 9 th WRF Users Workshop, June 2008, Boulder, Colorado. Katsafados P, Mavromatidis E, Papadopoulos A and Pytharoulis I, 2009: The role of SSTs in the development of explosive cyclogenesis: The storm of January 2004 in the Eastern Mediterranean, 11th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Barcelona, Spain. Lagouvardos K, Kotroni V and Defer E, 2007: The January 2004 explosive cyclogenesis over the Aegean Sea: Observations and model analysis, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 133, Martin JE and Otkin JA, 2004: The rapid growth and decay of an extratropical cyclone over the central Pacific Ocean, Weather and Forecasting, 19, Μπρίκας Δ, 2006: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος και η συμβολή του στη δημιουργία και ένταση εξαιρετικών καιρικών φαινομένων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 270 σελ. Pytharoulis I, 2008: Numerical study of the eastern Mediterannean bomb of January 2004, 8 th Annual Meeting of the European Meteorological Society and European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, Holland. Reynolds RW, Rayner NA, Smith TM, Stokes DC and Wang W, 2002: An Improved In Situ and Satellite SST Analysis for Climate, Journal of Climate, 15, Reynolds RW, Smith TM, Liu C, Chelton DB, Casey KS and Schlax MG, 2007: Daily High-Resolution- Blended Analyses for Sea Surface Temperature, Journal of Climate, 20, Sanders F and Gyakum JR, 1980: Synoptic-dynamic climatology of the bomb, Monthly Weather Review, 108, Yamamoto M, and Hirose N, 2007: Impact of SST reanalyzed using OGCM on weather simulation: A case of developing cyclone in the Japan Sea area, Geophysical Research Letters, 34, L

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ, Ν. ΓΚΙΚΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 79 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Πέτρος Κατσαφάδος, 1 Ηλίας Μαυροματίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ELCOM

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ELCOM ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ELCOM Κόκκος Ν., Συλαίος Γ. Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr Αναστάσιος Καλημέρης, Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γαλάνης Γ.,, Ζωδιάτης Γ., Hayes D., Νικολαΐδης Α., Γεωργίου Γ., Στυλιανού Σ., Κάλλος Γ., Καλογερή Χ., Chu P.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

(141) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΙΟΥ HADLEY ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ GCM ΧΩΡΙΣ ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

(141) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΙΟΥ HADLEY ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ GCM ΧΩΡΙΣ ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (141) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΙΟΥ HADLEY ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ GCM ΧΩΡΙΣ ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Χ. ΜΗΤΑΣ Τοµέας Μετεωρολογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο του Μαϊάµι, Η.Π.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΣ 9 O COMECAP 008, ΠΡΑΚΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΔΥΝΗΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΟΗΑ ΗΣ ΒΡΟΧΟΠΩΣΕΩΣ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Β. Δ. ΚΑΣΟΥΛΗΣ 1, Ι. Δ. ΠΝΕΥΜΑΙΚΟΣ 1 ΚΑΙ Α. Π. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL Β. Ζερβάκης 1, Ε. Τράγου 1, Α. Καραγεώργης 2, Χ. Κοντογιάννης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Χ. Φείδας 1, Γ. Κοκολάτος 1, Α.J. Negri 2, Μ. Manyin 2, Ν. Χρυσουλάκης 3 1 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μ. Τ. ΜΑΡΚΟΥ 1, Α. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 1, Χ.. ΚΑΜΠΕΖΙ ΗΣ 2 1 Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 2 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta.

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΒΟΛΩΝ π. ΝΕΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλεία ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22-5-1964 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Eρευνητής Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

6 th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics

6 th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics 155 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ( a ) ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ( b ) b a Meteorological Institute, University of Freiburg, D-79085

Διαβάστε περισσότερα

(001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE

(001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE (001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE C. I. CHRISTODOULOU 1, S. C. MICHAELIDES 2, M. GABELLA 3, C. S. PATTICHIS 1 1 Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΤΙΤΙΚΗ ΕΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΟΓΙΚΟΥ - ΚΥΤΙΚΟΥ ΚΕΤΩΤΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΓΙΟ. ΕΦΗ ΤΙ ΝΟΤΙΕ ΥΝΙΤΩΕ ΝΕΟΥ ΚΙ ΚΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΩΗ Γεωργακάς Κ. πόφοιτος, Τμήμα Επιστημών της άλασσας, Πανεπιστήμιο ιγαίου εταπτυχιακή Εκπαίδευση «Ναυτική-αλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ανδρέας Ματζαράκης ( 1 ), Χρήστος Μπαλαφούτης (²), Helmut Mayer ( 1 ) ( 1 ) Meteorologisches Institut, Universität Freiburg, D-79085

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ATOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοτρώνη Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αρετή ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20-11-1965 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ερευνήτρια B ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Βορειοατλαντική Κύμανση (North Atlantic Oscillation, NAO)

Βορειοατλαντική Κύμανση (North Atlantic Oscillation, NAO) Βορειοατλαντική Κύμανση (North Atlantic Oscillation, NAO) Κατικαρίδης Αθανάσιος, Ανδρικοπούλου Αγγελική Περιεχόμενα Σελίδα 1.Εισαγωγή...3 2.Μηχανισμοί ΝΑΟ...8 3.Προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό της ΝΑΟ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ Δημήτρης Ζιακόπουλος και Παρασκευή - Βιβιάννα

Διαβάστε περισσότερα