ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 539/2014 Από το Πρακτικό της 44ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων Στην Χαλκίδα, σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014 και ώρα μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με υπ' αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 98/2014 Απόφαση Δημάρχου ο Δημοτικός Σύμβουλος, Ιωάννης Μπάκας, τα Μέλη της Ο.Ε. εκλέχθηκαν σύμφωνα με την 2/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Γραμματέας στην συνεδρίαση ήταν η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Χαλκιδέων, Γλυκερία Τσαλίκη. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπάκας Ιωάννης 1. Σέρρας Δημήτριος 2. Αφράτης Αντώνιος 2. Φωτάκης Εμμανουήλ 3. Ρήγος Κων/νος 3. Καρυστινός Χρήστος 4. Αϊδίνη Ελένη 5. Καρκαντελίδης Διαμαντής 4. Mάζης Αναστάσιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥ. ΚΥΝΗΓΑΛΆΚΗ ΜΎΡΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

2 Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερησίας θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Δημοπρασιών, σύμφωνα με το οποίο: α) μας υποβάλεται προς έγκριση το πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής περί ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του κου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου, με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία, για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)» της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων, με κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης) την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το προς προμήθεια είδος, προϋπολογισμού ,52 με ΦΠΑ & β) παρακαλούμαστε για την έκδοση σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής, εντός της προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία παραλαβής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, που είναι η 28η/8ου/2014 (Υπ. Απ /1993 άρθρο 15). Σύμφωνα με τα παραπάνω μας διαβιβάζεται το συνημμένο πρακτικό ως κάτωθι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΑΟΕ 632/2013), ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του κ ου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία, για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)» της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων, με κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης) την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το προς προμήθεια είδος, προϋπολογισμού ,52ευρώ με ΦΠΑ. Στην Χαλκίδα σήμερα Τετάρτη 20 του μηνός Αγούστου του έτους 2014 και ώρα 10:00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού-Αξιολόγησης Δημοπρασιών Έτους 2014, που ορίστηκε με την υπ αριθμόν 632/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει την με αρ. πρωτ / Ένσταση κατά της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του κ ου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία, για τον διαγωνισμό με τίτλο : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)» της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων, με κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης) την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το προς προμήθεια είδος, προϋπολογισμού ,52ευρώ με ΦΠΑ. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες : Απόντες : 1. Αντωνόπουλος Χρήστος - Πρόεδρος

3 2. Μαγουλάς Νίκος - Μέλος (αναπληρωματικό του Παπαδόπουλου Ιωάννη) 3. Ντούτση Βασιλική - Μέλος Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για την Ένσταση κατά της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του κ ου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία. Η ανωτέρω Ένσταση συντάχθηκε την 19η/8ου/2014 και κατατέθηκε (στάλθηκε) στην υπηρεσία μας με Fax την 20η/8ου/2014 και πήρε εισερχόμενο Αριθμό Πρωτοκόλλου 53878/ , είναι Εκπρόθεσμη και δεν μπορεί να εξετασθεί, σύμφωνα με την υποπαράγραφο α., της παραγράφου 14.1, του Άρθρου 14 ο, των Όρων της Διακήρυξης, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ αριθμόν 471/2014 (ΑΔΑ:Ω2Υ3ΩΗΑ-4ΟΖ & ΑΔΑΜ:14PROC ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να γνωμοδοτήσουν από κοινού προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανωτέρω Ένσταση, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι η Ένσταση κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρει τα εξής : 9.1. Στο Άρθρο 14 ο και στην υποπαράγραφο α., της παραγράφου 14.1, των εγκεκριμένων Όρων της Διακήρυξης, (Α.Ο.Ε. 471/2014 με ΑΔΑ:Ω2Υ3ΩΗΑ-4ΟΖ & ΑΔΑΜ:14PROC ), αναφέρεται : «14.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή..., ή..., υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ /1993 άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5). Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.» 9.2. Για την υπ αριθμ. : 53878/ , Ένσταση του κ ου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία α. «...κατά της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών...» (δηλαδή κατά της υπ αριθ. 471/2014 Απόφαση Ο.Ε.) που αφορά το στάδιο πριν το διαγωνισμό, αναφέρουμε τα εξής : 2.1Η πρώτη δημοσιoποίηση της Περίληψης Διακήρυξης του Διαγωνισμού, έγινε στο Site του Δήμου Χαλκιδέων την 7η/8ου/2014 (ημέρα Πέμπτη), που σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα, από την δημοσιοποίηση μέχρι και την 28η/8ου/2014 ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τον Διαγωνισμό, είναι Είκοσι Δύο (22) ημέρες και άρα το μισό αυτού του χρονικού διαστήματος είναι οι Έντεκα (11 =22Χ0,5 ) ημέρες. Σύμφωνα με το ανωτέρω και την υποπαράγραφο α., της παραγράφου 14.1, του Άρθρου 14 ο, (Υπ. Απ /1993 άρθρο 15 παρ. 1α ) η Δυνατότητα Υποβολής Ένστασης κατά των Όρων της Διακήρυξης, ήταν έως και την 18η/8ου/2014 (ημέρα Δευτέρα και όχι η 17η/8ου/2014 ημέρα Κυριακή), 2.2 Η πρώτη δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης του Διαγωνισμού, σε εφημερίδα έγινε την 9η/8ου/2014 (ημέρα Σάββατο), που σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα, από την δημοσιοποίηση μέχρι και την 28η/8ου/2014 ημερομηνία υποβολής των

4 προσφορών για τον Διαγωνισμό, είναι Είκοσι (20) ημέρες και άρα το μισό αυτού του χρονικού διαστήματος είναι οι Δέκα (10 =20Χ0,5 ) ημέρες. Σύμφωνα με το ανωτέρω και την υποπαράγραφο α., της παραγράφου 14.1, του Άρθρου 14 ο, (Υπ. Απ /1993 άρθρο 15 παρ. 1α ) η Δυνατότητα Υποβολής Ένστασης κατά των Όρων της Διακήρυξης, ήταν έως και την 18η/8ου/2014 (ημέρα Δευτέρα) και 2.3 Στην Εισαγωγική πρώτη παράγραφο των Όρων Διακήρυξης αναφέρεται «...για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη από 30 / 05 / 2014 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης...», που σημαίνει ότι η Ένσταση του κου. Κυνηγαλάκη Μύρων κατά των Τεχνικών Προδιαγραφών, στρέφεται επίσης κατά των Όρων Διακήρυξης. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την Διακήρυξη του διαγωνισμού και ειδικότερα, την εισαγωγική πρώτη παράγραφο αυτής και το Αρθρο 14 ο, παράγραφο 14.1, υποπαράγραφο α. αυτής. 2. Την σχετική Νομοθεσία ( Υ.Α 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, Π.Δ 60/2007, N.3463/2006, Ν.3852/2010 κτλ) 3. Την υπ αριθμ. : 53878/ , Ένσταση κατά της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του κου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία. 4. Τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού και ειδικότερα της Δημοσιοποίησης αυτού στο site και της πρώτης δημοσίευσης αυτού σε εφημερίδα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Γνωμοδοτεί τα εξής : Να μην εξετασθεί και να Απορριφθεί ως Εκπρόθεσμη, η Ένσταση «...Κατά της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών...» του κου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία, για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)» της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων, που συντάχθηκε την 19η/8ου/2014, κατατέθηκε (στάλθηκε) στην υπηρεσία μας με Fax την 20η/8ου/2014 με εισερχόμενο Αριθμό Πρωτοκόλλου 53878/ , δηλαδή μετά την 18η/8ου/2014 (ημέρα Δευτέρα), που αποτελεί την ημερομηνία ορίου του μισού του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της Περίληψης Διακήρυξης έως και την ημερομηνία παραλαβής προσφορών, για υποβολή ενστάσεων κατά των όρων της Διακήρυξης. Το ανωτέρω πρακτικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα και μεταβιβάζεται Επειγόντως στο αρμόδιο για έγκριση όργανο, που είναι η Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να εκδώσει την απόφασή της το αργότερο έως την 22α/8ου/2013, δηλαδή πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα του Διαγωνισμού της 28ης/8ου/2014 (Υπ. Απ /1993 άρθρο 15). Ο Πρόεδρος Αντωνόπουλος Χρήστος Τεχν. Ηλεκτρ.-Μηχ/γο Μηχ. ΤΕ.4 ΧΑΛΚΙΔΑ 20 Αυγούστου 2014 Τα Μέλη 1. Ντούτση Βασιλική 2. Μαγουλάς Νίκος

5 ... Η Οικονομική επιτροπή αφού αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα, και αφού άκουσε τ ανωτέρω και μετά από ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Κάνει Δεκτό το Πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Δημοπρασιών που αφορά ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του κ ου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία, για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)» της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων, με κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης) την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το προς προμήθεια είδος, προϋπολογισμού ,52ευρώ με ΦΠΑ. και Απορρίπτει ως Εκπρόθεσμη, την Ένσταση «...Κατά της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών...» του κου. Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα Φιλαδελφείας 13, Νέα Ερυθραία, για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)» της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων, καθώς συντάχθηκε την 19η/8ου/2014, κατατέθηκε (στάλθηκε) στον Δήμο μας με Fax την 20η/8ου/2014 με εισερχόμενο Αριθμό Πρωτοκόλλου 53878/ , δηλαδή μετά την 18η/8ου/2014 (ημέρα Δευτέρα), που αποτελεί την ημερομηνία ορίου του μισού του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της Περίληψης Διακήρυξης έως και την ημερομηνία παραλαβής προσφορών, για υποβολή ενστάσεων κατά των όρων της Διακήρυξης. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ I Ω Α Ν Ν Η Σ Μ Π Α Κ Α Σ