ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 229 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 & ώρα 13:00 συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή αποτελούµενη από τους κ.κ. 1) Χρήστο Κανλή, ορισθέντος προέδρου µε την υπ αριθµ. 66/7241/ απόφαση ηµάρχου 2) Αβραάµ Τσαούση, τακτικό µέλος, 3) ηµήτριο Κωστιδάκη, τακτικό µέλος, 4) Σπύρο Αµανατίδη, τακτικό µέλος, 5) Γεώργιο Παπαδόπουλο τακτικό µέλος, 6) Παναγιώτη Τσουκαλά τακτικό µέλος, 7) Πρόδροµο Αβακουµίδη αναπληρωµατικό µέλος, ύστερα από την υπ αριθµ. 28 η ΠΡ./25224/ νόµιµη και εµπρόθεσµη πρόσκληση του Προέδρου. εν προσήλθαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κκ. Μιλτιάδης Καναβός τακτικό µέλος, Χρήστος Αναµουρλόγλου τακτικό µέλος και Γεωργία Τσοµπανίδου καθώς και τα υπόλοιπα αναπληρωµατικά µέλη µε τη σειρά εκλογής τους, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, µε την υπ αριθµ. 28 η ΠΡ./25224/ νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου. Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -10ο- θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Απόφανση επί πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για τον διαγωνισµό προς ανάληψη της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Οριζόντιες Ενέργειες Υποστήριξης Υπηρεσίες Τεχνικού/Ενεργειακού Συµβουλίου Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτήρια που πραγµατοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις (Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)». Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ αριθµ / εισήγηση από το τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, οποία έχει ως ακολούθως: «Παρακαλούµε όπως αποφανθείτε επί του πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για τον εν θέµατι διαγωνισµό. Σας υποβάλλοµε συνηµµένως το πρακτικό, την κατ αυτού ένσταση της επιχειρήσεως Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. και την επ αυτής γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού» Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το από 2/7/2014 πρακτικό αποσφραγήσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για το διαγωνισµό προς ανάληψη της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Οριζόντιες Ενέργειες Υποστήριξης Υπηρεσίες Τεχνικού/Ενεργειακού Συµβουλίου Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτήρια που πραγµατοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις (Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ), το οποίο έχει ως ακολούθως: «Tην ευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα π.µ., στο ηµαρχείο, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού, συνελθούσης σε δηµόσια συνεδρίαση και αποτελουµένης, δυνάµει της υπ αριθµόν 173/ πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής, από τους υπαλλήλους: α) Χουτζούµη Γεώργιο, β) Καρλή Νικόλαο και γ) Ζαχαράκη Αλεξάνδρα, 1

2 διενηργήθη η αποσφράγιση των υποβληθεισών προσφορών και η αποσφράγιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής για τον εν θέµατι διαγωνισµό βάσει των όρων της οικείας διακηρύξεως, καταρτισθέντων δια της υπ αριθµόν 186/ πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής. Προσφορά εντός εσφραγισµένου φακέλου κατέθεσαν εµπροθέσµως στο γραφείο πρωτοκόλλου οι κάτωθι επιχειρήσεις (εντός παρανθέσεως σηµειούται ο αριθµός πρωτοκόλλου): 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (24468/ ) 2) Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε. (24449/ ) 3) ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (24467/ ) 4) KGS DEVELOPMENT Α.Ε. (24455/ ) 5) ALTEREN A.E. (24436/ ) Η επιτροπή την ώρα 10:30 άρχισε την διαδικασία αποσφραγίσεως των προσφορών, αφού παρέλαβε από το γραφείο πρωτοκόλλου τους κατατεθέντες φακέλους προσφορών. Η επιτροπή επί εκάστου φακέλου εσηµείωσε αύξοντα αριθµό και εµονόγραψε κατέγραψε το όνοµα της διαγωνιζοµένης επιχειρήσεως σε πίνακα απεσφράγισε τον φάκελο και έλεγξε την ύπαρξη υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, υποφακέλου τεχνικής προσφοράς και υποφακέλου οικονοµικής προσφοράς εµονόγραψε τους τρείς υποφακέλους και εσηµείωσε επ αυτών τον αύξοντα αριθµό του περιέχοντος φακέλου. Όλοι οι φάκελοι περιέχουν τους τρείς υποφακέλους. Ακολούθως η επιτροπή απεσφράγισε κατά σειράν αύξοντος αριθµού τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφορών και έπειτα εµονόγραψε τα περιεχόµενα στοιχεία. Εν συνεχεία η επιτροπή προέβη σε έλεγχο της συµµορφώσεως των υποβληθέντων δικαιολογητικών προς τους όρους της διακηρύξεως. Εκ του ελέγχου προέκυψε ότι: α)η επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν έχει προσκοµίσει δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι «Η Οµάδα Έργου περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν Επιστήµονα/τεχνικό Πανεπιστηµιακού επιπέδου µε τριετή εµπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ή/και του ΕΣΠΑ», όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 διακηρύξεως, ενότης γ. Από τα υποβληθέντα βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών της Οµάδας Έργου δεν προκύπτει ότι η Οµάδα Έργου πληροί τον εν λόγω όρο. β)κατά τα λοιπά, τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων ικανοποιούν τους όρους της διακηρύξεως. Βάσει των ευρηµάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κρίνεται ελλιπής και άρα απορριπτέα η προσφορά της επιχειρήσεως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και παραδεκτές οι προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζοµένων.» Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ αριθµ / ένσταση της Εταιρείας Κων/νος Παπανδρέου Αναστασία Παπανδρέου και ΣΙΑ ΟΕ, : 2

3 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (Π 28/80). ΠΡΟΣΦΥΓΗ Της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», που εδρεύει στα Βριλήσσια, Λεωφ. Πεντέλης 7, όπως νόµιµα εκπροσωπείται, ΚΑΤΑ Του ήµου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. ΠΕΡΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ του Πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής του Πρόχειρου ιαγωνισµού µε θέµα: «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης- Υπηρεσίες τεχνικού -ενεργειακού συµβούλου -Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγµατοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις(πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) - ΚΑ », κατά το µέρος που αφορά στους λόγους αποκλεισµού της προσφοράς της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε». Με την παρούσα ενιστάµεθα νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το κεφάλαιο 12.3 της διακήρυξης, κατά του ανωτέρω βαλλοµένου (ευθέως) "Πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής", για τους λόγους αποκλεισµού της τιροσφοράς της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία συµµετείχε στον Πρόχειρο ιαγωνισµό µε θέµα: «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης - Υπηρεσίες τεχνικού - ενεργειακού συµβούλου - Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγµατοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις (πρόνραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) - ΚΑ » που αφορά την Πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ». Το άνω βαλλόµενο πρακτικό Σας, κοινοποιήθηκε ο'εµάς µέσω τηλεοµοιοτυπίας στις 2 Ιουλίου Τότε πληροφορηθήκαµε ότι η προσφορά της εταιρίας µας απορρίπτεται καθώς προκύπτει ότι η προτεινόµενη από την εταιρία µας Οµάδα tpyou δεν πληρούσε τον όρο της διακήρυξης : "Η Οµάδα έργου να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν Επιστήµονα /τεχνικό πανεπιστηµιακού επιπέδου µε τριετή εµπειρία σης διαδικασίες υλοποίησης παρακολούθησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ή/και του ΕΣΠΑ" σύµφωνα µε το άρθρο 9, της διακήρυξης του διαγωνισµού. Με την παρούσα προσβάλουµε το "Πρακτικό αποσφραγίσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής", νια τους παρακάτω νόµιµους και βάσιµους λόγους: 3

4 Το περιεχόµενο του φακέλου ικαιολογητικά Συµµετοχής της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» έχει συνταχθεί απολύτως ουµφώνα µε τα ζητούµενα της ιακήρυξης και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις όπως περιγράφονται στα Αρθρα 8 και 9 αυτής. Έχουν κατατεθεί στον φάκελο, όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχειά από χα οποία προκύπτει ότι καλύπτονται ΟΙ Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής και για την τεκµηρίωση αυτών έχουν κατατεθεί όλα τα Αντίστοιχα ικαιολογητικά. Σύµφωνα µε την βεβαίωση του ήµου Παπάγου την οποία έχουµε υποβάλει στην ενότητα «Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής και Αντίστοιχα ικαιολογητικά» του φακέλου «δικαιολογητικά συµµετοχής» της προσφοράς µας : "Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Παπάγου Χολαργού, βεβαιώνει πώς η εταιρία «Κ,ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ-Α.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Ο.Ε», υλοποίησε και ολοκλήρωσε µε επιτυχία την προετοιµασία και υποβολή του Φακέλου - Πρότασης του ήµου Παπάγου στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΕΣΠΑ Η πολύ υψηλή βαθµολογία που αυτή έλαβε κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος αποτελούν απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου από την Ανάδοχο εταιρία «Κ.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ- Α.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Ο.Ε». Η πρόταση του ήµου Παπάγου στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΕΣΠΑ στην γενική Κατάταξη Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττική, κατετάγη 5η µε Συνολική Βαθµολογία 90,82, στο σύνολο των 42 ήµων της Περιφέρειας Αττικής οι οποίοι εντάθηκαν στο πρόγραµµα. Στο Πλαίσιο του παραπάνω αναφερόµενου έργου της ανατέθηκαν δύο συµβάσεις ως εξής : Σύµβαση 1 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ του ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», Απόφαση ΥΠ' ΑΡΙΘ. : /6/09. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ και είχε διάρκεια έργου 2 µήνες. Σύµβαση 2 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», Απόφαση ΥΠ' ΑΡΙΘ. : /6/09. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ και είχε διάρκεια έργου 2 µήνες. Υπεύθυνος Έργου της εταιρίας «Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ-Α.Π ΑΠ ΑΝ ΡΕΟΥ Ο.Ε.» στο εν λόγω έργο ήταν ο κος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - Μηχανικός οµικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά. Επίσης ο κος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ είναι Υπεύθυνος Έργου της εταιρίας «Κ,ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ-Α.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Ο.Ε.» για την υλοποίησης της σύµβασης παροχής υπηρεσιών του έργου µε τίτλο : «Οριζόντιος Επιστηµονικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"». 4

5 Η προσήκουσα υλοποίηση του ανωτέρου έργου της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"» του ΕΣΠΑ, αποδεικνύεται µε την βεβαίωση του ήµου Ηρακλείου η οποία έχει κατατεθεί στον φάκελο ικαιολογητικά Συµµετοχής της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» συµφώνα µε τα ζητούµενα της ιακήρυξης, όπως περιγράφονται στα Άρθρα 8 και 9 αυτής. Κατά λογική αναγκαιότητα τα παραπάνω σχόλια - δεν δύνανται να δικαιολογήσουν την απόφαση της επιτροπής να απορρίψει την πρόσφορα της εταιρίας «Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε». Επειδή εγκύρως ζητάµε την επανεξέτασης της υπόθεσης µας βάσει twv ισχυρισµών και των στοιχείων που επικαλούµαστε. Επειδή» µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, το όργανο, το οποίο είναι αρµόδιο για την έκδοση της πράξης κατακύρωσης, έχει την ευχέρεια να ελέγξει εάν οι προηγούµενες πράξεις των οργάνων του διαγωνισµού είναι νοµικώς πληµµελείς. Επειδή έχουµε και διατηρούµε άµεσο και ενεργό έννοµο συµφέρον για την εν µέρει ακύρωσης του βαλλόµενου Πρακτικού, εξαιτίας της αξίωσης µας για ορθή εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής της προσφοράς µας και των άλλων προσφερόντων σύµφωνα µε τις αρχές της νοµιµότητας και της αξιοκρατίας, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και µε την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος µας, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ Να γίνει δεκτή n προσφυγή µας για τους περιεχόµενους στο ιστορικό της λόγους. Να απόσχετε από την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισµού. Να ακυρωθεί εν µέρει το βαλλόµενο πρακτικό και να διορθωθεί ως αναφορά την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» από την συνέχιση της διαδικασίας. Να επανεξετάσετε νόµω και ουσία το όλο ζήτηµα. Και να προβείτε στα περαιτέρω νόµιµα. 5

6 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την από 4/7/2014 γνωµοδότηση επί ενστάσεως κατά του πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για το διαγωνισµό προς ανάληψη της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Οριζόντιες Ενέργειες Υποστήριξης Υπηρεσίες Τεχνικού/Ενεργειακού Συµβουλίου Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτήρια που πραγµατοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις (Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ), το οποίο έχει ως ακολούθως: «Την 30η Ιουνίου ε.έ. διενηργήθη η αποσφράγιση των προσφορών και η αποσφράγιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής που υπεβλήθησαν για τον ως άνω διαγωνισµό σε δηµόσια συνεδρίαση ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισµού. Την 2α Ιουλίου η επιτροπή του διαγωνισµού εξέδωσε το πρακτικό της διενεργηθείσης αποσφραγίσεως, το οποίο αυθηµερόν εκοινοποίησε στις διαγωνιζόµενες επιχειρήσεις µε την ειδοποίηση ότι ενστάσεις κατά του πρακτικού θα γίνονται δεκτές έως 3ης Ιουλίου. Την 3η Ιουλίου η διαγωνιζόµενη επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλε εµπροθέσµως ένσταση κατά του πρακτικού. Η ένσταση έλαβε αρ. πρωτ /2014. Η προσφορά της επιχειρήσεως κατά το πρακτικό κρίνεται απορριπτέα ως ελλιπής, επειδή δεν περιλαµβάνει δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι «Η Οµάδα Έργου περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν Επιστήµονα/τεχνικό Πανεπιστηµιακού επιπέδου µε τριετή εµπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ή/και του ΕΣΠΑ», όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 διακηρύξεως, ενότης γ. Από τα υποβληθέντα βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών της Οµάδος Έργου δεν προκύπτει ότι η Οµάδα Έργου πληροί τον εν λόγω όρο. Σε αντίκρουση τούτου, η επιχείρηση υποδεικνύει στην ένστασή της τον κο Κωνσταντίνο Παπανδρέου, συντονιστή της Οµάδος Έργου, ως επιστήµονα/τεχνικό Πανεπιστηµιακού επιπέδου µε εµπειρία πληρούσα τις απαιτήσεις της διακηρύξεως, περί του οποίου αναφέρει ότι: α)ήταν υπεύθυνος έργου της εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. σε δύο δράσεις του ήµου Παπάγου σχετικές προς το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». β)είναι υπεύθυνος έργου της εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. στο έργο «Οριζόντιος Επιστηµονικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του ήµου Ηρακλείου Αττικής. 6

7 Επ αυτών η επιτροπή του διαγωνισµού παρατηρεί ότι: 1) εν αντικρούεται η κρίση της επιτροπής. Κατά την διακήρυξη (άρθρο 9, ενότης γ ), η εκπλήρωση των απαιτήσεων που τίθενται για την Οµάδα Έργου τεκµηριώνεται επί ποινή αποκλεισµού βάσει δικαιολογητικών. Ειδικά η απαίτηση περί εµπειρίας των στελεχών τεκµηριώνεται µε αναφορά της προερχοµένης από έργα σχετικά µε τις προκηρυσσόµενες υπηρεσίες εµπειρίας του στελέχους σε έτη στον πίνακα στελεχώσεως της Οµάδος Έργου και µε αναλυτική αναγραφή αυτής στο βιογραφικό σηµείωµα. Εν προκειµένω, αναφορά εµπειρίας του κου Παπανδρέου προερχοµένης από έργα σχετικά µε τις προκηρυσσόµενες υπηρεσίες δεν υπάρχει στον πίνακα στελεχώσεως της Οµάδος Έργου ή το βιογραφικό αυτού σηµείωµα. Εποµένως η προσφορά είναι απορριπτέα. 2)Εν σχέσει προς την εµπειρία του κου Παπανδρέου ως επιστήµονος/τεχνικού Πανεπιστηµιακού επιπέδου, στελέχους της Οµάδος Έργου, δεν τεκµαίρεται εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών τοιαύτη ανταποκρινοµένη στις απαιτήσεις τις διακηρύξεως. Η διάρκεια του παρασχεθεισών προς τον ήµο Παπάγου υπηρεσιών δεν υπερβαίνει τους 8 µήνες βάσει του καταλόγου εκτελεσµένων έργων ή τους 4 µήνες βάσει της υπ αρ. 9540/ βεβαιώσεως του ήµου Παπάγου Χολαργού, ενώ βάσει της διακηρύξεως απαιτείται τριετής εµπειρία. Εξ άλλου δεν έχει προσκοµισθή δικαιολογητικό περί του ότι ο κ. Παπανδρέου είναι υπεύθυνος έργου εκ µέρους της επιχειρήσεως στο ανωτέρω αναφερόµενο έργο του ήµου Ηρακλείου Αττικής η υπ αρ. οικ10986/ βεβαίωση και η υπ αρ. οικ 12757/ σύµβαση του ήµου Ηρακλείου Αττικής αναφέρονται στην επιχείρηση που εκπροσωπεί ο κος Παπανδρέου και όχι στον ίδιο ως υπεύθυνο ή στέλεχος του έργου. Βάσει των ανωτέρω η επιτροπή θεωρεί αβάσιµη την ένσταση της εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. και προτείνει την απόρριψή της». Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 2. Αφού έλαβε υπόψη της Την υπ αριθµ.25180/ εισήγηση του τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών Το Πρακτικό Αποσφραγίσεως προσφορών Την υπ αριθµ.25102/ ένσταση της επιχειρήσεως Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. 7

8 Τη Γνωµοδότηση επί ενστάσεως υποβληθείσης κατά του πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και αποσφραγίσεως και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Επί παρόντων -7- µελών και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας ) µε ψήφους 5 υπέρ και 2 ΛΕΥΚΑ (οι ηµοτικoί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς,. Κωστιδάκης) 1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για τον διαγωνισµό προς ανάληψη της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Οριζόντιες Ενέργειες Υποστήριξης Υπηρεσίες Τεχνικού / Ενεργειακού Συµβούλου Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτήρια που πραγµατοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις(πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)». 2. Απορρίπτει την ένσταση της επιχειρήσεως Κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του πρακτικού. Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΙ ΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Νέα Ιωνία αυθηµερόν Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 8