Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ"

Transcript

1

2 Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Παγκόζμιας Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ αο θαισζνξίδσ ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα λέσλ 2015 ηεο JJIF ζηελ Αζήλα. Από ηελ άθημή ηνπο ζηε Αζήλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα λνηώζνπλ ηε κνλαδηθή αηκόζθαηξα κίαο ηζηνξηθήο πόιεο ε νπνία έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα ηε θηινμελία ηνπο. Σν πξσηάζιεκα απηό ζα ελώζεη μαλά ηνπο λένπο αζιεηέο από όιν ηνλ θόζκν γηα λα εθθξάζνπλ ην πςειό αζιεηηθό πλεύκα θαη ηε θηιία ηνπο. Χαηξεηώ όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε εγθάξδηα ζπλαηζζήκαηα βαζηάο ηθαλνπνίεζεο. Δίλαη ην δηθό ζαο αζιεηηθό πλεύκα ην νπνίν ζα δσληαλέςεη ην πξσηάζιεκα απηό. Δθ κέξνπο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ- Είηνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Διιάδα θαη ηελ Eιιεληθή Oκνζπνλδία Είνπ-Είηζνπ ε νπνία αλέιαβε ηε πξόθιεζε λα νξγαλώζεη ην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Νέσλ θαη Δθήβσλ 2015 θαη πξνρσξώ ζηελ έθθξαζε βαζηάο επγλσκνζύλεο εθ κέξνπο όισλ ησλ αζιεηώλ θαη παξαγόλησλ. Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Α Welcome message of the President of JJIF I welcome you to the Aspirants & Juniors JJIF World Championship 2015 in Athens. Since the arrival in Athens, the participants will feel the unique atmosphere of a historic city which has prepared itself in order to become their host. JJIF World Aspirant & Junior Championship will again unite the young athlete from all over the world to express their high sporting spirit and friendship. I salute all participants with my deep hard feelings of satisfaction. It is your sporting spirit, which will bring this championship to life. On behalf of the Ju-Jitsu International Federation, I thank Hellas and the Hellenic Ju-Jitsu Federation for having taken on the challenge of organizing the JJIF World Championship 2015 and I advance the expression of deep gratitude on behalf of all athletes and officials. JJIF President PanagiotisTheodoropoulos

3 Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Ελληνικής Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ Mε µεγάιε µαο ραξά θαινζσξίδνπµε ηηο εζληθέο απνζηνιέο όισλ ησλ ρσξώλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζην Παγθόζµην Πξσηάζιεµα Είνπ-Είηζνπ 2015 Νέσλ Αλδξώλ - Νέσλ Γπλαηθώλ θαη Δθήβσλ - Νεαλίδσλ. Οη 82 θαιύηεξνη Έιιελεο αζιεηέο ηνπ Είνπ-Είηζνπ καδί κε πεξηζζόηεξνπο από 520 αθόκα αζιεηέο από 34 ρώξεο από όιν ηνλ θόζκν ζα ζπλαληεζνύλ γηα 3 εκέξεο, ζην θέληξν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, ηελ Διιάδα, γηα λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό ζηα 3 αγσλίζκαηα ηνπ Είνπ-Είηζνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο λα αλάζεζνπλ ην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα ησλ -21 θαη -18 ζηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Είνπ-Είηζνπ. Ζ θεκηζκέλε Διιεληθή θηινμελία ππόζρεηαη ζε όινπο ηνπο Αζιεηέο θαη ηα κέιε ησλ απνζηνιώλ κηα αμέραζηε δηακνλή. Δύρνκαη ζε όινπο ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο ην Δπ Αγσλίδεζζε! Αλέζηεο Πνπιηθίδεο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Α welcome from the President of the Hellenic Ju-Jitsu Federation It is a great pleasure to welcome the national delegates of all the countries participating in the 2015 Ju- Jitsu Juniors and Aspirants World Championship. The best 82 Hellin Athletes along with more than 520 Athletes from 34 countries around the world will meet for 3 days in Hellas, the land of culture and sport, giving their best in the 3 disciplines of Ju-Jitsu. I would like to thank the members of the JJIF Board for their trust to assign the 2015 World Championship of -21 and -18 to the Hellenic Ju-Jitsu Federation. Σhe famous Hellenic hospitality promises to all Athletes and members of the delegations an unforgettable stay. I wish to all athletes Ef Agonizesthe (fair play)! Anestis Poulikidis President of the Hellenic Ju-Jitsu Federation

4 Το Σηάδιο Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Οιπκπηαθό ηάδην Σαε Κβν Νην, ζην Παιαηό Φάιεξν. Έλα κεγάιν ζηάδην, κε δπλαηόηεηα 6 αγσληζηηθώλ ρώξσλ, ρσξεηηθόηεηαο ζέζεσλ θαη εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα. Ξενοδοτείο, παραμονή και μεηακίνηζη Οη απνζηνιέο ζα δηακείλνπλ ζην μελνδνρείν Metropolitan θαη Ledra Athens. Γύν ππεξπνιπηειή μελνδνρεία πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ απνζηνιώλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ μελνδνρείσλ γηα ζπλεξγαζία ηνπο: METROPOLITAN HOTEL θα νθία Κεαγηόγινπ θνο Παλαγηώηεο Κσλζηαληηλίδεο θνο Γεκήηξεο Χαξπίδεο LEDRA ATHENS HOTEL θνο Παλαγηώηεο Κνθνξδέιεο θνο Γεκήηξεο Απέξγεο πγγξνύ 385 Λ. πγγξνύ 115 Σ.Κ Σ.Κ Παιαηό Φάιεξν Αζήλα Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα μελνδνρεία κπνξείηε λαη βξείηε ζηνπο ηζηνρώξνπο ηνπο: Όινη νη αζιεηέο ζα ιάβνπλ ην κεζεκεξηαλό ηνπο ζε παθέην ζην ζηάδην, ελώ ην βξαδηλό ζα ζεξβηξηζηεί ζην μελνδνρείν. Αζιεηέο, Πξνπνλεηέο θαη Γηαηηεηέο κεηά από έλα δύζθνιν ηξηήκεξν δηθαηνύληαη έλα βξάδπ δηαζθέδαζεο! ην μελνδνρείν METROPOLITAN ζα δνζεί θαη ην απνραηξεηηζηήξην πάξηπ ηελ Κπξηαθή ην βξάδπ κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ. Όιεο νη κεηαθηλήζεηο ησλ απνζηνιώλ ζα γίλoπλ κε κηζζσκέλα ιεσθνξεία. The Venue The Olympic Stadium of Tae Kwon Do at Palaion Faliro will host the competitions. It is spacious stadium with the possibility of 6 fighting areas, capacity of seats and equipped with modern audiovisual systems. Hotels, accommodation and transportation All delegations will accommodate at the Metropolitan Hotel θαη Ledra Athens Hotel, two luxury hotels big enough for the needs of the World Championship. We would like to thank the managers of the hotels: METROPOLITAN HOTEL mrs. Sofia Keagioglou mr. Panagiotis Konstantinidis mr. Dimitris Charpidis LEDRA ATHENS HOTEL mr. Panagiotis Kokordelis mr. Dimitris Apergis 385 Syngrou Av. 115 Syngrou A Palaio Faliro Athens Athens Hellas Hellas More information about the hotels you may find in their web-pages: All athletes will take a lunch pack at the venue and the dinner will be served in the hotels. After a hard Championship all Athletes, Coaches and Referees deserve a relaxing night. The Gala party will take place at the METROPOLITAN Hotel after the end of the competition. All transportations of the delegates will be covered by rented buses of the Hellenic Ju-Jitsu Federation.

5 Το πρόγραμμα Πέμπηη 12 Μαρηίοσ 2015 Πξσί Άθημε ησλ απνζηνιώλ ζην επίζεκν μελνδνρείν 14:00-18:00 Δγγξαθή ησλ απνζηνιώλ ζην επίζεκν μελνδνρείν θαη εμόθιεζε ησλ ζπκκεηνρώλ. Παξάδνζε ησλ αζιεηηθώλ ελδπκάησλ 17:00-19:00 Εύγηζε ησλ αζιεηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ ηελ Παξαζθεπή, ζην επίζεκν μελνδνρείν 18:00-19:30 πλάληεζε Γηαηηεηώλ 18:00-20:00 πλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ 21:00-22:00 Δπίζεκε θιήξσζε Παραζκεσή 13 Μαρηίοσ :30-09:00 πλάληεζε Γηαηηεηώλ ζην ζηάδην 09:00 Έλαξμε ησλ αγώλσλ Αγσληζηηθό ύζηεκα Έθεβνη ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νεάληδεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νένη Άλδξεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νέεο Γπλαίθεο ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Νεάληδεο 13:00-14:00 Σειεηή έλαξμεο 13:30-14:30 Εύγηζε ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ ην άββαην, ζην ζηάδην 16:00-20:30 Ζκηηειηθνί θαη ηειηθνί Σάββαηο 14 Μαρηίοσ :00 Έλαξμε ησλ αγώλσλ Αγσληζηηθό ύζηεκα Νεάληδεο Αγσληζηηθό ύζηεκα Νέεο Γπλαίθεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Έθεβνη ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Νένη Άλδξεο ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Έθεβνη 13:30-14:30 Εύγηζε ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ ηελ Κπξηαθή, ζην ζηάδην 16:00-20:30 Ζκηηειηθνί θαη ηειηθνί Κσριακή 15 Μαρηίοσ :00 Έλαξμε ησλ αγώλσλ Αγσληζηηθό ύζηεκα Νένη Άλδξεο ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Νέεο Γπλαίθεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νένη Άλδξεο Νέεο Γπλαίθεο (κηθηό) ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Έθεβνη Νεάληδεο (κηθηό) 16:00-20:30 Ζκηηειηθνί θαη ηειηθνί 21:30-02:00 Απνραηξεηηζηήξην πάξηπ Δεσηέρα 16 Μαρηίοσ 2015 Όιε ηε εκέξα Αλαρώξεζε ησλ απνζηνιώλ

6 The program Thursday March 12 th 2015 Morning: Arrival of delegations to the official hotel 14:00-18:00 Registration of delegations at the Official Hotel, payment of outstanding amounts. Deposit of the Gis. 17:00-19:00 Weigh in for the Friday categories at the official hotel 18:00-19:30 Referee meeting 18:00-20:00 JJIF board meeting 21:00-22:00 Official draw for all competition days Friday March 13th :30-09:00 Referee meeting in sport hall 09:00 Begin of the competition Fighting System Aspirants Men Duo System Aspirants Women Duo System Juniors Men Duo System Juniors Women Ne-waza System Aspirants Women 13:00-14:00 Opening ceremony :30 Official weigh in for Saturday categories at the sport hall 16:00-20:30 Semifinals and finals Saturday March 14 th :00 Begin of the competition Fighting System Aspirants Women Fighting System Juniors Women Duo System Aspirants Men Ne-waza System Juniors Men Ne-waza Aspirants Men 13:30-14:30 Official weigh in for Sunday categories at the sport hall 16:00-20:30 Semifinals and finals Sunday March 15 th :00 Begin of the competition Fighting System Juniors Men Ne-waza System Juniors Women Duo System Juniors Mix Duo System Aspirants Mix 16:00-20:30 Semifinals and finals 21:30-02:00 Gala Dinner All day Departure of the delegations Monday March 16 th 2015

7 Οι τώρες ποσ λαμβάνοσν μέρος - The participant countries 1 Αδεξκπατηδάλ AZE Azerbaijan 2 Αίγππηνο EGY Egypt 3 Αιγεξία ALG Algeria 4 Αλγθόια ANG Angola 5 Απζηξία AUT Austria 6 Βέιγην BEL Belgium 7 Βνζλία BIH Bosnia 8 Βνπιγαξία BUL Bulgaria 9 Γαλία DEN Denmark 10 Γαιιία FRA France 11 Γεξκαλία GER Germany 12 Διβεηία SUI Switzerland 13 Διιάδα GRE Hellas 14 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα UAE United Arab Emirates 15 Ηζπαλία ESP Spain 16 Ηζξαήι ISR Israel 17 Ηηαιία ITA Italy 18 Καδαθζηάλ KAZ Kazakstan 19 Κνινκβία COL Colombia 20 Κνλγθό COD Congo 21 Κξναηία CRO Croatia 22 Κύπξνο CYP Cyprus 23 Μαπξίθηνο MRI Mauritius 24 Μαπξνβνύλην MNE Montenegro 25 Μνιδαβία MDA Moldabia 26 Οιιαλδία NED Netherlands 27 Οπθξαλία UKR Ukraine 28 Πνισλία POL Poland 29 Ρνπκαλία ROU Romania 30 Ρσζία RUS Russia 31 ελεγάιε SEN Senegal 32 εξβία SRB Serbia 33 ινβελία SLO Slovenia 34 νπεδία SWE Sweden 35 Σνπξθία TUR Turkey

8 Οι Έλληνες πρφηαθληηές - The Hellin champions Έθηβοι -18 εηών - Aspirants Men -18 years old Αγαζαγγειίδεο Λεσλίδαο - Agathagelidis Leonidas Α.. Πεξζέαο - Perseas Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -50 kg Fighting System Αλαζηαζάθεο Βαζίιεηνο Anastassakis Vassileios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -46 kg Ne-waza Αλδξηαλίδεο Ηιιαξίσλ - Andrianidis Illarion Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Aγσληζηηθό ύζηεκα -81 kg Fighting System Γηθέιεο Ζιίαο - Dikelis Ilias Α.. Νέα Ακπηιηαλή - Nea Ampiliani Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -66 kg Ne-waza System Εαληηώηεο Αζαλάζηνο - Zantiotis Athanasios Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Θενδώξνπ ηακάηηνο - Theodorou Stamatios Α.. Αεηξόνλ - Αeiroon Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -73 kg Ne-waza System Καπάη Κιανύληην - Kapai Claudio Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό -46 kg Fighting System Καξαηάζνο Νηθόιανο - Karatassos Nikolaos Α.. Αηηηθόο - Attikos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -81 kg Fighting System Κηκηώλεο Γαληήι - Kimiotis Daniel Α.. Αθξσηήξη - Akrotiri Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο +81 kg Ne-waza System Κνπηζνπβέιεο Ησάλλεο - Koutsouvelis Ioannis Α.. Πεξζέαο - Perseas Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -60 kg Fighting System

9 Λαγνπδάθεο Παλαγηώηεο - Lagoudakis Panagiotis Α.. Αζθιεπηόο - Asklipios Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -73 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -73 kg Ne-waza System Λνύληδεο Γαληήι - Lountzis Daniel Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +81 kg Fighting System Μαπξίδεο Ησάλλεο - Mavridis Ioannis Α.. Πεξζέαο - Perseas Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System Μετκέηεο Γεκήηξηνο - Meimetis Dimitrios Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Μπαξκπέξεο Δκκαλνπήι - Mparmperis Emmanouil Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -46 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -46 kg Ne-waza System Νάθνο Κσλζηαληίλνο - Nakos Konstantinos Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +81 kg Fighting System Πάπνπ Γεώξγηνο - Papou Georgios Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -66 kg Fighting System Παξαξάο Γεώξγηνο - Pararas Georgios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knight Club Μάρε Δδάθνπο -81 kg Ne-waza Πίθεο Ζιίαο - Pikis Ilias Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo System Mix Πιέζζαο Παλαγηώηεο - Plessas Panagiotis Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -66 kg Fighting System

10 Ρεγόπνπινο Λνπθάο - Rigopoulos Loukas Α.. Αιεμάλδξεηα - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -60 kg Fighting System νπξέηεο Δξκήο Χξήζηνο - Souretis Ermis Christos Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -73 kg Fighting System ππξηδάθεο Αληώληηνο - Spyridakis Antonios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -55 kg Ne-waza ηάζεο Αξγύξηνο - Stathis Argyrios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -60 kg Ne-waza System ηαπξόγηαλλεο Χξήζηνο - Stavrogiannis Christos Α.. Δπγεληθή Σέρλε - Evgeniki Techni ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -66 kg Ne-waza σηήξαιεο Αιέμαλδξνο - Sotiralis Alexandros Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -50 kg Fighting System Σζέγθαο Δπάγγεινο - Tsegas Evaggelos Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Χεηιαδάθεο Γεκήηξηνο - Cheiladakis Dimitrios Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System Χνξκόβαο Νηθόιανο - Chormovas Nikolaos Α.. Δπγεληθή Σέρλε - Evgeniki Techni Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο -60 kg Ne-waza

11 Νεάνιδες -18 εηών - Aspirant Women -18 years old Αλησληάδε Χξηζηίλα - Antoniadi Christina Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo Mix Βαζηιά Ησάλλα - Vassila Ioanna Α.. Εεπο - Zeus Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -48 kg Fighting System Γθνπκάθε Αλαζηαζία - Goumaki Anastasia -52 θηιά Α.. Σηηάλεο - Titanes Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -52 kg Fighting System Γνύηνπ Ήξα - Goutou Hera Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -70 kg Ne-waza System Γξε αββίλα - Dri Savvina Α.. Κιεηηόκαρνο - Kleitomachos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -48 kg Fighting System Δπζηξαηίνπ Χξπζή - Efstratiou Chrisi Α.. Ρεζύκλνπ - Rethymno Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -57 kg Fighting System Θενδόζε Μαξία Διέλε - Theodosi Maria Eleni Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -44 kg Fighting System Καινγήξνπ Νηθνιέηα - Kalogirou Nikoleta Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -57 kg Fighting System Καιιηπέηε Αηθαηεξίλε - Kallipeti Ekaterini Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -63 kg Ne-waza System Κνλζνιάθε Γεσξγία - Konsolaki Georgia Α.. Καβξόο - Kavros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -63 kg Fighting System

12 Κνπξή Διέλε - Kouri Eleni Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System Κνπηνπιάθε Χξηζηίλα - Koutoulaki Christina Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -52 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -52 kg Ne-waza System Μέξκεγθα Χξπζνβαιάληνπ - Mermiga Chrissovalandou Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -57 kg Ne-waza System Μπαδάθα Αζελά - Bazaka Athina Α.. Αξέλα - Arena Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -44 kg Ne-waza System Μπισλά νθία - Mylona Sofia Α.. Αθξσηήξη - Akrotiri Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -63 kg Fighting System Πaΐδε Γέζπνηλα - Paizi Despina Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο - Ne-waza System Πεηνύζε Δπγελία - Petousi Evgenia Α.. Καβξόο - Kavros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -44 kg Fighting System Ρέκπε Αλαζηαζία - Rempi Anastasia A.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System θελαξνιάθε Γεσξγία - Sfinarolaki Georgia Α.. Κεξίηεο - Keritis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο +70 kg Ne-waza System Σζηνπξιή Αηθαηεξίλε Ραθαέιια - Tsiourli Ekaterini Rafaella Α.. Αιθή Γίνπ - Alki Diou Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -63 kg Ne-waza System

13 Νέοι Άνδρες -21 εηών - Junior Men -21 years old Αζαλαζηάδεο Γεώξγηνο - Athanasiadis Georgios Α.. Ρσκαίνο - Romeos Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -94 kg Ne-waza System Βιάρνο Βαζίιεηνο - Vlachos Vassilios Α.. Αζθιεπηόο - Asklipios Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -77 kg Ne-waza System Εηγθηξίδεο Βαζίιεηνο - Zigiridis Vassilios Α.. Κιεηηόκαρνο - Klitomachos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -94 kg Fighting System Θενδσξίθαο Ησάλλεο - Theodorikas Ioannis Α.. Αιεμάλδξεηα - Alexandria Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -94 kg Ne-waza System Καξαβάλαο Αλέζηεο - Karavanas Anestis Α.. Δπγεληθή Σέρλε - Evgeniki Techni Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -69 kg Ne-waza System Καξαγηάλλεο Αζαλάζηνο - Karagiannis Athanasios Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -77 kg Fighting System Κνξνκπίιεο Ζιίαο - Korompilis Ilias Α.. Αιεμάλδξεηαο - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -62 kg Fighting System Κσζηνγηάλλεο Δκκαλνπήι - Kostogiannis Emmanouil Α.. Ρεζύκλνπ - Rethymno Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -69 kg Fighting Club Μαξάηνο Γεξάζηκνο - Maratos Gerassimos Α.. Κιεηηόκαρνο - Klitomachos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -77 kg Fighting System Μαπξήο Γεώξγηνο - Mavris Georgios Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -85 kg Fighting System

14 Ρελέζεο Γηνλύζηνο - Renessis Dionisios Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα - Fighting System Ρίδνο Γεώξγηνο - Rizos Georgios Α.. Άιθε Γίνπ - Alki Diou Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο - 69 kg Ne-waza System αγγηώηεο Χξήζηνο - Sagiotis Christos Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -69 kg Fighting System νύιεο Χξηζηόθνξνο Soulis Christoforos Α. Απνιινθάλνπο Apollofanous Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -85 kg Ne-waza System ηάζεο Αξγύξηνο - Stathis Argyrios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo System Mix Σζνύηζαο Πέηξνο - Tsoutsas Petros Α.. Αθαδεκία Έδεζζαο Edessa Academy Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -94 kg Fighting System

15 Νέες Γσναίκες -21 εηών - Junior Women -21 years old Αιεβπδάθε Δπαλζία - Alevizaki Evanthia Α.. Ρεζύκλνπ - Rethymno Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System Αικπάλε Παλαγηώηα - Albani Panagiota Α.. Αιεμάλδξεηαο - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System Γθνπκάθε Αλαζηαζία - Goumaki Anastasia Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Θενδνζηάδε Νεθέιε - Theodosi Nefeli Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -62 kg Fighting System Ενπκπόδε Αλαζηαζία - Zoumpodi Anastasia Α.. Ρσκαίνο - Romeos Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -70 kg Ne-waza System Κνπκηαλάθε ηεθαλία - Koumianaki Stefania Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System Κξαληδηώηε Αλαζηαζία - Kranidioti Anastasia Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Λαηζίλνπ Παλαγηώηα - Latsinou Panagiota Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -55 kg Ne-waza System Μπεθξή Άλλα - Mpekri Anna Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System Παπαδνγηάλλνπ Παξαζθεπή - Papadogiannou Paraskevi Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -62 kg Ne-waza System

16 εκαληεξάθε Βαζηιηθή - Simantiraki Vassiliki Α.. Κεξίηεο - Keritis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -49 kg Fighting System ηακθνπνύινπ Γήκεηξα - Stamkopoulou Dimitra Α.. Αιεμάλδξεηαο - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -49 kg Fighting System Σδεξεθνύ Μάξζα Διέλε - Tzerefou Martha Eleni Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Σζηξίλε Βαξβάξα - Tsirini Varvara Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo System Mix ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -55k kg Ne-waza System Σζνιάλε Μαξία - Tsolani Maria Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System Φεινύξε Γξεγνξία - Felouri Grigoria Α.. Νηθνθιήο - Nikoklis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -62 kg Fighting System Φειινύξε Γήκεηξα Μαξία - Felouri Dimitra Maria Α.. Νηθνθιήο - Nikoklis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System

17 Οι Διαιηηηές - The Referees Χώρα Επώνσμο - Surname Όνομα - Name Country 1 Αίγππηνο Aly Yasser Egypt 2 Απζηξία Horvath Christian Austria 3 Απζηξία Heise Stephan Austria 4 Βέιγην Provost Patrice Belgium 5 Βέιγην Van Campenhout Benny Belgium 6 Βέιγην Thys Thomas Belgium 7 Γαιιία Doublon Michel France 8 Γαιιία Dumont Patrick France 9 Γαιιία Toufouti Said France 10 Γεξκαλία Pritzl Heinz Germany 11 Γεξκαλία Bartens Ronald Germany 12 Γεξκαλία Meier Jörg Germany 13 Γαλία Vestergaard Ronald Denmark 14 Γαλία Dalsgaard Birgitte Denmark 15 Γαλία Sandberg Henrik Denmark 16 Διβεηία Zurcher Ueli Switzerland 17 Διιάδα Georgantidis Dimitrios Hellas 18 Διιάδα Kazakos Konstantinos Hellas 19 Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα Nascimento Alexandre de Oliveira Un. Arab Emirates 20 Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα Ferreira Rosalind Un. Arab Emirates 21 Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα Alderei Jaber Hamad Un. Arab Emirates 22 Ηζπαλία Molina Nieves Spain 23 Ηζξαήι Cohen Alon Israel 24 Ηζξαήι Averjel Ariel Israel 25 Ηζξαήι Robinov Moshe Israel 26 Ηζξαήι Avichai Mizrachi Israel 27 Ηηαιία Alunni Luca Italy 28 Ηηαιία Qualich Stefano Italy 29 Ηηαιία Guarino Antonio Italy 30 Μαπξνβνύλην Vukotić Ranko Montenegro 31 Οιιαλδία Snijder Hans Netherlands 32 Οιιαλδία Hendriks Tessa Netherlands 33 Οιιαλδία Koudijs Martin Netherlands 34 Οπθξαλία Rubtsov Leonid Ukraine 35 Πνισλία Zakolski Tomasz Poland 36 Ρνπκαλία Vacarenco Constantin Romania 37 Ρνπκαλία Iacob Razvan Romania 38 Ρσζία Kriveleva Nina Russia 39 Ρσζία Petrachkov Andrey Russia 40 ελεγάιε Mariotti Adriano Senegal 41 εξβία Kopas Janos Serbia 42 ινβελία Jazbec Martin Slovenia 43 ινβελία Bizal Sergej Slovenia 44 ινβελία Stergar Tadej Slovenia 45 νπεδία Sjöberg Niclas Sweden

18 JJIF Σσνδιάζκευη 2015 JJIF Convention "Με ηο βλέμμα προς ηην αναγνώριζη" - "With an eye to recognition" Ζ Διιάδα ππνδέρεηαη ηε ζπλδηάζθεςε ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Hellas will host the 2015 Ju-Jitsu International Federation Convention Γηα ηε κεγάιε απηή ηελ παγθόζκηα δηνξγάλσζε επηιέρζεθαλ ηα παλέκνξθα Κακκέλα Βνύξια ζπλδπάδνληαο ην γαιάδην ηνπ Μαιηαθνύ θόιπνπ κε ην θπζηθό θάιινο ηνπ Παξλαζζνύ. For this world event the beautiful city of Kammena Vourla is chosen, combining the blue of the Maliakos gulf and the natural beauty of Parnassos mountain Μόιηο 2 ώξεο από ηελ Αζήλα ηα Κακκέλα Βνύξια είλαη ν ηδαληθόο ηόπνο γηα ηελ παγθόζκηα ζπλδηάζθεςε αιιά θαη ηηο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο. Just 2 hours from Athens Kammena Vourla is the ideal place for a world even and family vacations at the same time ην μελνδνρείν Μήηζεο Γαιήλε ζα θηινμελεζνύλ νη δηεζλείο απνζηνιέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο. Έλα κεγάιν θαη πνιπηειέο μελνδνρείν ζηελ θπξηνιεμία κέζα ζηελ ζάιαζζα ελώ απέρεη 50 κέηξα από ην θιεηζηό γπκλαζηήξην πνπ ζα θηινμελήζεη ηνπο δηεζλείο αγώλεο Είνπ-Είηζνπ. The international delegations will be hosted in the Mitsis Galini Wellness Spa & Resort. A big and luxury hotel literally in the sea and only 50 meters far from the stadium that will host the JJIF Convention Open Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ For more information please visit the website of the hotel/

19 Ακρόπολη Έλα παγθόζκην κλεκείν πνιηηηζκνύ. Από εδώ μεθίλεζε ν δπηηθόο πνιηηηζκόο όπσο ηνλ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Πνιηηηθή, ηέρλεο, γξάκκαηα, αζιεηηζκόο, όια μεθίλεζαλ από εδώ. Acropolis A world monument. Here started the western civilization as we know it today. Politics, arts, culture, sports, everything started here. Αρταία Ολσμπία Δδώ μεθίλεζαλ νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ην 776 π.χ. Ήηαλ ηόζν ζεκαληηθνί πνπ ζε έλδεημε ζεβαζκνύ ζηακαηνύζε θάζε ερζξνπξαμία. Πέξα από απηή ηελ πύιε ήηαλ ε Ηεξή Άιηεο, όπνπ νη θαιύηεξνη αγσλίδνληαλ γηα έλα ζηεθάλη ειηάο. Ancient Olympia The Olympic Games started here on 776 b.c. It was so important that as a sign of respect cease all hostilities. Beyond this gate was the Sacred Altis, where the best were fighting for an olive wreath.

20 Μέζα από ηελ Διιάδα, ην θέληξν ηνπ παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ, δύν Αζιεηέο ηνπ Είνπ-Είηζνπ αλαδύνληαη πάλσ ζε έλα θηνλόθξαλν, πνπ κεηαιακπαδεύνπλ κε ηα ζώκαηά ηνπο ηελ θιόγα ζε όιε ηελ πθήιην, κεηαθέξνληαο ην κήλπκα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ αζιεηηζκνύ. Through Hellas, the center of the world culture, two Ju-Jitsu Athletes emerge on a capital, which disseminate with their bodies the flame around the world carrying the message of culture and sport. Δθδόζεθε από ηελ θα Μαξία Χαξηηνπνύινπ, Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Published by Mrs. Maria Charitopoulo, General Secretary of the Hellenic Ju-Jitsu Federation

Presentation book. Βιβλίο παρουσίασης. 1 st World Championship U15 10 th Balkan Championship Athens 28-29/09/2013

Presentation book. Βιβλίο παρουσίασης. 1 st World Championship U15 10 th Balkan Championship Athens 28-29/09/2013 Presentation book 1 st World Championship U15 Athens 28-29/09/2013 Αθήνα Βιβλίο παρουσίασης 1 I welcome you to the 1 st JJIF World Championships for cadets and to the 10 th Balkan Open Championships in

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2 S S C O N S T A N T I N E & H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L 6 4 S C H E R M E R H O R N S T. B R O O K L Y N N Y, 1 1 2 0 1 T E L. 7 1 8-6 2 4-0 5 9 5 F A X. 7 1 8-624- 2 2 2 8 E

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian Ειιεληθή Οξζόδνμε Μεηξνπνιηηηθή ελνξία Αγ. Ισάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ. 353 East Clinton Avenue Tenafly, New Jersey 07670 Phone (201) 567-5072

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George:

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George: THE ST. DEMETRIOS Greek Orthodox Metropolis of New Jersey GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957 www.stdgocunion.org A Message from Father George: Beloved Family of St. Demetrios G.O. Church, November,

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 THE VOICE THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3 Great Lent... 4 Philoptochos... 5 Sunday of Orthodoxy... 6 Summer Camp... 7 P.T.A./Sunday School...

Διαβάστε περισσότερα

3 rdδιεθνεσ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ

3 rdδιεθνεσ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ HELLENIC CRICKET FEDERATION www.cricket.gr 3 rdδιεθνεσ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ INTERNATIONAL SCHOOLS CRICKET TOURNAMENT ΚΕΡΚΥΡΑ 22 27 / 4 / 2013 CORFU ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church.

Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. April 2012 Mission Statement: That within a dynamic Orthodox, Christian framework, a student may strive to achieve academic excellence, a love of learning, social responsibility, spiritual growth and respect.

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880 The MONTHLY NEWSLETTER OF THE HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880 Where there is no vision, the people perish. (Proverbs

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά νησιά φεστιβάλ bridge. Greek islands bridge festival ΡΟΔΟΣ 2009 RHODES 2009

Ελληνικά νησιά φεστιβάλ bridge. Greek islands bridge festival ΡΟΔΟΣ 2009 RHODES 2009 Ελληνικά νησιά φεστιβάλ bridge ΡΟΔΟΣ 2009 Greek islands bridge festival RHODES 2009 Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι για μία ακόμη χρονιά διοργανώνεται το «Φεστιβάλ Bridge Ελληνικά Νησιά» στη Ρόδο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Ecumenical Patriarch Bartholomew s Milestone 20 th Anniversary

Ecumenical Patriarch Bartholomew s Milestone 20 th Anniversary OCTOBER 2011 Vol. 76 No. 1269 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Ecumenical Patriarch Bartholomew s Milestone 20 th Anniversary No other patriarch in history has traveled to more

Διαβάστε περισσότερα

THE PANAYIA. Assumption Of the Blessed Virgin Mary Greek Orthodox Church Long Beach, CA MARCH 2015

THE PANAYIA. Assumption Of the Blessed Virgin Mary Greek Orthodox Church Long Beach, CA MARCH 2015 ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY 5761 E. Colorado St. Long Beach, CA 90814 NON-PROFIT ORG US POSTAGE PAID LONG BEACH, CA PERMIT NO. 344 THE PANAYIA Assumption Of the Blessed Virgin Mary Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

The Prodigal Son Return

The Prodigal Son Return Ss. Nicholas, Constantine and Helen Greek Orthodox Church 80 Laurel Ave Roseland, NJ 07068 Tel: (973) 251-2920 Fax: (973) 251-2921 March / April 2015 The Prodigal Son Return Holy and Great Lent: A Time

Διαβάστε περισσότερα

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ T H E G O O D N E WS 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 Tel: 201-368-8881 - Fax: 201-368-9195 - Emergency Tel: 201-925-6994

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P.

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P. JUNE 2015 Vol. 80 No. 1306 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE Santiago Calatrava design St. Nicholas Shrine National Philoptochos Board members visit the site of St.

Διαβάστε περισσότερα

Mission: evaluation, result: evolution" "Αποστολή :αξιολόγηση, Αποτέλεσμα :εξέλιξη. European Training Course

Mission: evaluation, result: evolution Αποστολή :αξιολόγηση, Αποτέλεσμα :εξέλιξη. European Training Course Solidarity Tracks Cultural NGO for Youth www.tamonopatia.org tel/fax +30 2645023123 pistes_solidaires@yahoo.gr Mission: evaluation, result: evolution" "Αποστολή :αξιολόγηση, Αποτέλεσμα :εξέλιξη European

Διαβάστε περισσότερα

In THIS ISSUE. Encyclicals. Feast of St. Basil. and the New Year. Three Hierarchs and Greek Letters Day. Epiphany

In THIS ISSUE. Encyclicals. Feast of St. Basil. and the New Year. Three Hierarchs and Greek Letters Day. Epiphany JANUARY 2015 Vol. 80 No. 1302 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE National Shrine pledge California church pledges percentage of festival proceeds toward St. Nicholas

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 11, Number 6 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMITTEE FOR SPORTS HISTORY

EUROPEAN COMMITTEE FOR SPORTS HISTORY EUROPEAN COMMITTEE FOR SPORTS HISTORY www.cesh-site.eu XVIII CESH Congress 16-18 October 2014 Edessa, Greece Minutes of the General Assembly Thursday, 16 October 2014 Water Museum of Edessa Waterfalls

Διαβάστε περισσότερα