Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ"

Transcript

1

2 Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Παγκόζμιας Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ αο θαισζνξίδσ ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα λέσλ 2015 ηεο JJIF ζηελ Αζήλα. Από ηελ άθημή ηνπο ζηε Αζήλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα λνηώζνπλ ηε κνλαδηθή αηκόζθαηξα κίαο ηζηνξηθήο πόιεο ε νπνία έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα ηε θηινμελία ηνπο. Σν πξσηάζιεκα απηό ζα ελώζεη μαλά ηνπο λένπο αζιεηέο από όιν ηνλ θόζκν γηα λα εθθξάζνπλ ην πςειό αζιεηηθό πλεύκα θαη ηε θηιία ηνπο. Χαηξεηώ όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε εγθάξδηα ζπλαηζζήκαηα βαζηάο ηθαλνπνίεζεο. Δίλαη ην δηθό ζαο αζιεηηθό πλεύκα ην νπνίν ζα δσληαλέςεη ην πξσηάζιεκα απηό. Δθ κέξνπο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ- Είηνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Διιάδα θαη ηελ Eιιεληθή Oκνζπνλδία Είνπ-Είηζνπ ε νπνία αλέιαβε ηε πξόθιεζε λα νξγαλώζεη ην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Νέσλ θαη Δθήβσλ 2015 θαη πξνρσξώ ζηελ έθθξαζε βαζηάο επγλσκνζύλεο εθ κέξνπο όισλ ησλ αζιεηώλ θαη παξαγόλησλ. Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Α Welcome message of the President of JJIF I welcome you to the Aspirants & Juniors JJIF World Championship 2015 in Athens. Since the arrival in Athens, the participants will feel the unique atmosphere of a historic city which has prepared itself in order to become their host. JJIF World Aspirant & Junior Championship will again unite the young athlete from all over the world to express their high sporting spirit and friendship. I salute all participants with my deep hard feelings of satisfaction. It is your sporting spirit, which will bring this championship to life. On behalf of the Ju-Jitsu International Federation, I thank Hellas and the Hellenic Ju-Jitsu Federation for having taken on the challenge of organizing the JJIF World Championship 2015 and I advance the expression of deep gratitude on behalf of all athletes and officials. JJIF President PanagiotisTheodoropoulos

3 Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Ελληνικής Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ Mε µεγάιε µαο ραξά θαινζσξίδνπµε ηηο εζληθέο απνζηνιέο όισλ ησλ ρσξώλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζην Παγθόζµην Πξσηάζιεµα Είνπ-Είηζνπ 2015 Νέσλ Αλδξώλ - Νέσλ Γπλαηθώλ θαη Δθήβσλ - Νεαλίδσλ. Οη 82 θαιύηεξνη Έιιελεο αζιεηέο ηνπ Είνπ-Είηζνπ καδί κε πεξηζζόηεξνπο από 520 αθόκα αζιεηέο από 34 ρώξεο από όιν ηνλ θόζκν ζα ζπλαληεζνύλ γηα 3 εκέξεο, ζην θέληξν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, ηελ Διιάδα, γηα λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό ζηα 3 αγσλίζκαηα ηνπ Είνπ-Είηζνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο λα αλάζεζνπλ ην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα ησλ -21 θαη -18 ζηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Είνπ-Είηζνπ. Ζ θεκηζκέλε Διιεληθή θηινμελία ππόζρεηαη ζε όινπο ηνπο Αζιεηέο θαη ηα κέιε ησλ απνζηνιώλ κηα αμέραζηε δηακνλή. Δύρνκαη ζε όινπο ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο ην Δπ Αγσλίδεζζε! Αλέζηεο Πνπιηθίδεο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Α welcome from the President of the Hellenic Ju-Jitsu Federation It is a great pleasure to welcome the national delegates of all the countries participating in the 2015 Ju- Jitsu Juniors and Aspirants World Championship. The best 82 Hellin Athletes along with more than 520 Athletes from 34 countries around the world will meet for 3 days in Hellas, the land of culture and sport, giving their best in the 3 disciplines of Ju-Jitsu. I would like to thank the members of the JJIF Board for their trust to assign the 2015 World Championship of -21 and -18 to the Hellenic Ju-Jitsu Federation. Σhe famous Hellenic hospitality promises to all Athletes and members of the delegations an unforgettable stay. I wish to all athletes Ef Agonizesthe (fair play)! Anestis Poulikidis President of the Hellenic Ju-Jitsu Federation

4 Το Σηάδιο Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Οιπκπηαθό ηάδην Σαε Κβν Νην, ζην Παιαηό Φάιεξν. Έλα κεγάιν ζηάδην, κε δπλαηόηεηα 6 αγσληζηηθώλ ρώξσλ, ρσξεηηθόηεηαο ζέζεσλ θαη εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα. Ξενοδοτείο, παραμονή και μεηακίνηζη Οη απνζηνιέο ζα δηακείλνπλ ζην μελνδνρείν Metropolitan θαη Ledra Athens. Γύν ππεξπνιπηειή μελνδνρεία πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ απνζηνιώλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ μελνδνρείσλ γηα ζπλεξγαζία ηνπο: METROPOLITAN HOTEL θα νθία Κεαγηόγινπ θνο Παλαγηώηεο Κσλζηαληηλίδεο θνο Γεκήηξεο Χαξπίδεο LEDRA ATHENS HOTEL θνο Παλαγηώηεο Κνθνξδέιεο θνο Γεκήηξεο Απέξγεο πγγξνύ 385 Λ. πγγξνύ 115 Σ.Κ Σ.Κ Παιαηό Φάιεξν Αζήλα Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα μελνδνρεία κπνξείηε λαη βξείηε ζηνπο ηζηνρώξνπο ηνπο: Όινη νη αζιεηέο ζα ιάβνπλ ην κεζεκεξηαλό ηνπο ζε παθέην ζην ζηάδην, ελώ ην βξαδηλό ζα ζεξβηξηζηεί ζην μελνδνρείν. Αζιεηέο, Πξνπνλεηέο θαη Γηαηηεηέο κεηά από έλα δύζθνιν ηξηήκεξν δηθαηνύληαη έλα βξάδπ δηαζθέδαζεο! ην μελνδνρείν METROPOLITAN ζα δνζεί θαη ην απνραηξεηηζηήξην πάξηπ ηελ Κπξηαθή ην βξάδπ κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ. Όιεο νη κεηαθηλήζεηο ησλ απνζηνιώλ ζα γίλoπλ κε κηζζσκέλα ιεσθνξεία. The Venue The Olympic Stadium of Tae Kwon Do at Palaion Faliro will host the competitions. It is spacious stadium with the possibility of 6 fighting areas, capacity of seats and equipped with modern audiovisual systems. Hotels, accommodation and transportation All delegations will accommodate at the Metropolitan Hotel θαη Ledra Athens Hotel, two luxury hotels big enough for the needs of the World Championship. We would like to thank the managers of the hotels: METROPOLITAN HOTEL mrs. Sofia Keagioglou mr. Panagiotis Konstantinidis mr. Dimitris Charpidis LEDRA ATHENS HOTEL mr. Panagiotis Kokordelis mr. Dimitris Apergis 385 Syngrou Av. 115 Syngrou A Palaio Faliro Athens Athens Hellas Hellas More information about the hotels you may find in their web-pages: All athletes will take a lunch pack at the venue and the dinner will be served in the hotels. After a hard Championship all Athletes, Coaches and Referees deserve a relaxing night. The Gala party will take place at the METROPOLITAN Hotel after the end of the competition. All transportations of the delegates will be covered by rented buses of the Hellenic Ju-Jitsu Federation.

5 Το πρόγραμμα Πέμπηη 12 Μαρηίοσ 2015 Πξσί Άθημε ησλ απνζηνιώλ ζην επίζεκν μελνδνρείν 14:00-18:00 Δγγξαθή ησλ απνζηνιώλ ζην επίζεκν μελνδνρείν θαη εμόθιεζε ησλ ζπκκεηνρώλ. Παξάδνζε ησλ αζιεηηθώλ ελδπκάησλ 17:00-19:00 Εύγηζε ησλ αζιεηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ ηελ Παξαζθεπή, ζην επίζεκν μελνδνρείν 18:00-19:30 πλάληεζε Γηαηηεηώλ 18:00-20:00 πλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ 21:00-22:00 Δπίζεκε θιήξσζε Παραζκεσή 13 Μαρηίοσ :30-09:00 πλάληεζε Γηαηηεηώλ ζην ζηάδην 09:00 Έλαξμε ησλ αγώλσλ Αγσληζηηθό ύζηεκα Έθεβνη ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νεάληδεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νένη Άλδξεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νέεο Γπλαίθεο ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Νεάληδεο 13:00-14:00 Σειεηή έλαξμεο 13:30-14:30 Εύγηζε ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ ην άββαην, ζην ζηάδην 16:00-20:30 Ζκηηειηθνί θαη ηειηθνί Σάββαηο 14 Μαρηίοσ :00 Έλαξμε ησλ αγώλσλ Αγσληζηηθό ύζηεκα Νεάληδεο Αγσληζηηθό ύζηεκα Νέεο Γπλαίθεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Έθεβνη ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Νένη Άλδξεο ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Έθεβνη 13:30-14:30 Εύγηζε ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ ηελ Κπξηαθή, ζην ζηάδην 16:00-20:30 Ζκηηειηθνί θαη ηειηθνί Κσριακή 15 Μαρηίοσ :00 Έλαξμε ησλ αγώλσλ Αγσληζηηθό ύζηεκα Νένη Άλδξεο ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο Νέεο Γπλαίθεο ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Νένη Άλδξεο Νέεο Γπλαίθεο (κηθηό) ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Έθεβνη Νεάληδεο (κηθηό) 16:00-20:30 Ζκηηειηθνί θαη ηειηθνί 21:30-02:00 Απνραηξεηηζηήξην πάξηπ Δεσηέρα 16 Μαρηίοσ 2015 Όιε ηε εκέξα Αλαρώξεζε ησλ απνζηνιώλ

6 The program Thursday March 12 th 2015 Morning: Arrival of delegations to the official hotel 14:00-18:00 Registration of delegations at the Official Hotel, payment of outstanding amounts. Deposit of the Gis. 17:00-19:00 Weigh in for the Friday categories at the official hotel 18:00-19:30 Referee meeting 18:00-20:00 JJIF board meeting 21:00-22:00 Official draw for all competition days Friday March 13th :30-09:00 Referee meeting in sport hall 09:00 Begin of the competition Fighting System Aspirants Men Duo System Aspirants Women Duo System Juniors Men Duo System Juniors Women Ne-waza System Aspirants Women 13:00-14:00 Opening ceremony :30 Official weigh in for Saturday categories at the sport hall 16:00-20:30 Semifinals and finals Saturday March 14 th :00 Begin of the competition Fighting System Aspirants Women Fighting System Juniors Women Duo System Aspirants Men Ne-waza System Juniors Men Ne-waza Aspirants Men 13:30-14:30 Official weigh in for Sunday categories at the sport hall 16:00-20:30 Semifinals and finals Sunday March 15 th :00 Begin of the competition Fighting System Juniors Men Ne-waza System Juniors Women Duo System Juniors Mix Duo System Aspirants Mix 16:00-20:30 Semifinals and finals 21:30-02:00 Gala Dinner All day Departure of the delegations Monday March 16 th 2015

7 Οι τώρες ποσ λαμβάνοσν μέρος - The participant countries 1 Αδεξκπατηδάλ AZE Azerbaijan 2 Αίγππηνο EGY Egypt 3 Αιγεξία ALG Algeria 4 Αλγθόια ANG Angola 5 Απζηξία AUT Austria 6 Βέιγην BEL Belgium 7 Βνζλία BIH Bosnia 8 Βνπιγαξία BUL Bulgaria 9 Γαλία DEN Denmark 10 Γαιιία FRA France 11 Γεξκαλία GER Germany 12 Διβεηία SUI Switzerland 13 Διιάδα GRE Hellas 14 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα UAE United Arab Emirates 15 Ηζπαλία ESP Spain 16 Ηζξαήι ISR Israel 17 Ηηαιία ITA Italy 18 Καδαθζηάλ KAZ Kazakstan 19 Κνινκβία COL Colombia 20 Κνλγθό COD Congo 21 Κξναηία CRO Croatia 22 Κύπξνο CYP Cyprus 23 Μαπξίθηνο MRI Mauritius 24 Μαπξνβνύλην MNE Montenegro 25 Μνιδαβία MDA Moldabia 26 Οιιαλδία NED Netherlands 27 Οπθξαλία UKR Ukraine 28 Πνισλία POL Poland 29 Ρνπκαλία ROU Romania 30 Ρσζία RUS Russia 31 ελεγάιε SEN Senegal 32 εξβία SRB Serbia 33 ινβελία SLO Slovenia 34 νπεδία SWE Sweden 35 Σνπξθία TUR Turkey

8 Οι Έλληνες πρφηαθληηές - The Hellin champions Έθηβοι -18 εηών - Aspirants Men -18 years old Αγαζαγγειίδεο Λεσλίδαο - Agathagelidis Leonidas Α.. Πεξζέαο - Perseas Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -50 kg Fighting System Αλαζηαζάθεο Βαζίιεηνο Anastassakis Vassileios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -46 kg Ne-waza Αλδξηαλίδεο Ηιιαξίσλ - Andrianidis Illarion Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Aγσληζηηθό ύζηεκα -81 kg Fighting System Γηθέιεο Ζιίαο - Dikelis Ilias Α.. Νέα Ακπηιηαλή - Nea Ampiliani Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -66 kg Ne-waza System Εαληηώηεο Αζαλάζηνο - Zantiotis Athanasios Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Θενδώξνπ ηακάηηνο - Theodorou Stamatios Α.. Αεηξόνλ - Αeiroon Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -73 kg Ne-waza System Καπάη Κιανύληην - Kapai Claudio Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό -46 kg Fighting System Καξαηάζνο Νηθόιανο - Karatassos Nikolaos Α.. Αηηηθόο - Attikos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -81 kg Fighting System Κηκηώλεο Γαληήι - Kimiotis Daniel Α.. Αθξσηήξη - Akrotiri Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο +81 kg Ne-waza System Κνπηζνπβέιεο Ησάλλεο - Koutsouvelis Ioannis Α.. Πεξζέαο - Perseas Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -60 kg Fighting System

9 Λαγνπδάθεο Παλαγηώηεο - Lagoudakis Panagiotis Α.. Αζθιεπηόο - Asklipios Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -73 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -73 kg Ne-waza System Λνύληδεο Γαληήι - Lountzis Daniel Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +81 kg Fighting System Μαπξίδεο Ησάλλεο - Mavridis Ioannis Α.. Πεξζέαο - Perseas Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System Μετκέηεο Γεκήηξηνο - Meimetis Dimitrios Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Μπαξκπέξεο Δκκαλνπήι - Mparmperis Emmanouil Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -46 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -46 kg Ne-waza System Νάθνο Κσλζηαληίλνο - Nakos Konstantinos Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +81 kg Fighting System Πάπνπ Γεώξγηνο - Papou Georgios Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -66 kg Fighting System Παξαξάο Γεώξγηνο - Pararas Georgios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knight Club Μάρε Δδάθνπο -81 kg Ne-waza Πίθεο Ζιίαο - Pikis Ilias Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo System Mix Πιέζζαο Παλαγηώηεο - Plessas Panagiotis Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -66 kg Fighting System

10 Ρεγόπνπινο Λνπθάο - Rigopoulos Loukas Α.. Αιεμάλδξεηα - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -60 kg Fighting System νπξέηεο Δξκήο Χξήζηνο - Souretis Ermis Christos Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -73 kg Fighting System ππξηδάθεο Αληώληηνο - Spyridakis Antonios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -55 kg Ne-waza ηάζεο Αξγύξηνο - Stathis Argyrios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -60 kg Ne-waza System ηαπξόγηαλλεο Χξήζηνο - Stavrogiannis Christos Α.. Δπγεληθή Σέρλε - Evgeniki Techni ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -66 kg Ne-waza σηήξαιεο Αιέμαλδξνο - Sotiralis Alexandros Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -50 kg Fighting System Σζέγθαο Δπάγγεινο - Tsegas Evaggelos Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Χεηιαδάθεο Γεκήηξηνο - Cheiladakis Dimitrios Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System Χνξκόβαο Νηθόιανο - Chormovas Nikolaos Α.. Δπγεληθή Σέρλε - Evgeniki Techni Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο -60 kg Ne-waza

11 Νεάνιδες -18 εηών - Aspirant Women -18 years old Αλησληάδε Χξηζηίλα - Antoniadi Christina Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo Mix Βαζηιά Ησάλλα - Vassila Ioanna Α.. Εεπο - Zeus Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -48 kg Fighting System Γθνπκάθε Αλαζηαζία - Goumaki Anastasia -52 θηιά Α.. Σηηάλεο - Titanes Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -52 kg Fighting System Γνύηνπ Ήξα - Goutou Hera Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -70 kg Ne-waza System Γξε αββίλα - Dri Savvina Α.. Κιεηηόκαρνο - Kleitomachos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -48 kg Fighting System Δπζηξαηίνπ Χξπζή - Efstratiou Chrisi Α.. Ρεζύκλνπ - Rethymno Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -57 kg Fighting System Θενδόζε Μαξία Διέλε - Theodosi Maria Eleni Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -44 kg Fighting System Καινγήξνπ Νηθνιέηα - Kalogirou Nikoleta Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -57 kg Fighting System Καιιηπέηε Αηθαηεξίλε - Kallipeti Ekaterini Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -63 kg Ne-waza System Κνλζνιάθε Γεσξγία - Konsolaki Georgia Α.. Καβξόο - Kavros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -63 kg Fighting System

12 Κνπξή Διέλε - Kouri Eleni Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System Κνπηνπιάθε Χξηζηίλα - Koutoulaki Christina Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -52 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -52 kg Ne-waza System Μέξκεγθα Χξπζνβαιάληνπ - Mermiga Chrissovalandou Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -57 kg Ne-waza System Μπαδάθα Αζελά - Bazaka Athina Α.. Αξέλα - Arena Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -44 kg Ne-waza System Μπισλά νθία - Mylona Sofia Α.. Αθξσηήξη - Akrotiri Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -63 kg Fighting System Πaΐδε Γέζπνηλα - Paizi Despina Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο - Ne-waza System Πεηνύζε Δπγελία - Petousi Evgenia Α.. Καβξόο - Kavros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -44 kg Fighting System Ρέκπε Αλαζηαζία - Rempi Anastasia A.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System θελαξνιάθε Γεσξγία - Sfinarolaki Georgia Α.. Κεξίηεο - Keritis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο +70 kg Ne-waza System Σζηνπξιή Αηθαηεξίλε Ραθαέιια - Tsiourli Ekaterini Rafaella Α.. Αιθή Γίνπ - Alki Diou Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -63 kg Ne-waza System

13 Νέοι Άνδρες -21 εηών - Junior Men -21 years old Αζαλαζηάδεο Γεώξγηνο - Athanasiadis Georgios Α.. Ρσκαίνο - Romeos Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -94 kg Ne-waza System Βιάρνο Βαζίιεηνο - Vlachos Vassilios Α.. Αζθιεπηόο - Asklipios Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -77 kg Ne-waza System Εηγθηξίδεο Βαζίιεηνο - Zigiridis Vassilios Α.. Κιεηηόκαρνο - Klitomachos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -94 kg Fighting System Θενδσξίθαο Ησάλλεο - Theodorikas Ioannis Α.. Αιεμάλδξεηα - Alexandria Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -94 kg Ne-waza System Καξαβάλαο Αλέζηεο - Karavanas Anestis Α.. Δπγεληθή Σέρλε - Evgeniki Techni Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -69 kg Ne-waza System Καξαγηάλλεο Αζαλάζηνο - Karagiannis Athanasios Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -77 kg Fighting System Κνξνκπίιεο Ζιίαο - Korompilis Ilias Α.. Αιεμάλδξεηαο - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -62 kg Fighting System Κσζηνγηάλλεο Δκκαλνπήι - Kostogiannis Emmanouil Α.. Ρεζύκλνπ - Rethymno Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -69 kg Fighting Club Μαξάηνο Γεξάζηκνο - Maratos Gerassimos Α.. Κιεηηόκαρνο - Klitomachos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -77 kg Fighting System Μαπξήο Γεώξγηνο - Mavris Georgios Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -85 kg Fighting System

14 Ρελέζεο Γηνλύζηνο - Renessis Dionisios Α.. Απνιινθάλνπο - Apollofanous Club Αγσληζηηθό ύζηεκα - Fighting System Ρίδνο Γεώξγηνο - Rizos Georgios Α.. Άιθε Γίνπ - Alki Diou Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο - 69 kg Ne-waza System αγγηώηεο Χξήζηνο - Sagiotis Christos Α.. Λεύθαξνο - Lefkaros Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -69 kg Fighting System νύιεο Χξηζηόθνξνο Soulis Christoforos Α. Απνιινθάλνπο Apollofanous Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -85 kg Ne-waza System ηάζεο Αξγύξηνο - Stathis Argyrios Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo System Mix Σζνύηζαο Πέηξνο - Tsoutsas Petros Α.. Αθαδεκία Έδεζζαο Edessa Academy Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -94 kg Fighting System

15 Νέες Γσναίκες -21 εηών - Junior Women -21 years old Αιεβπδάθε Δπαλζία - Alevizaki Evanthia Α.. Ρεζύκλνπ - Rethymno Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System Αικπάλε Παλαγηώηα - Albani Panagiota Α.. Αιεμάλδξεηαο - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System Γθνπκάθε Αλαζηαζία - Goumaki Anastasia Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Θενδνζηάδε Νεθέιε - Theodosi Nefeli Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -62 kg Fighting System Ενπκπόδε Αλαζηαζία - Zoumpodi Anastasia Α.. Ρσκαίνο - Romeos Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -70 kg Ne-waza System Κνπκηαλάθε ηεθαλία - Koumianaki Stefania Α.. Κνπξήηεο - Kourites Club Αγσληζηηθό ύζηεκα +70 kg Fighting System Κξαληδηώηε Αλαζηαζία - Kranidioti Anastasia Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Λαηζίλνπ Παλαγηώηα - Latsinou Panagiota Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -55 kg Ne-waza System Μπεθξή Άλλα - Mpekri Anna Α.. Φηιέξεκνο - Filerimos Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System Παπαδνγηάλλνπ Παξαζθεπή - Papadogiannou Paraskevi Α.. Σηηάλεο - Titanes Club ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -62 kg Ne-waza System

16 εκαληεξάθε Βαζηιηθή - Simantiraki Vassiliki Α.. Κεξίηεο - Keritis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -49 kg Fighting System ηακθνπνύινπ Γήκεηξα - Stamkopoulou Dimitra Α.. Αιεμάλδξεηαο - Alexandria Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -49 kg Fighting System Σδεξεθνύ Μάξζα Διέλε - Tzerefou Martha Eleni Α.. Νεάπνιε - Neapoli Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο - Duo System Σζηξίλε Βαξβάξα - Tsirini Varvara Α.. Μαύξνη Ηππόηεο - Black Knights Club ύζηεκα Σερληθώλ Απηνάκπλαο Μηθηό - Duo System Mix ύζηεκα Μάρεο Δδάθνπο -55k kg Ne-waza System Σζνιάλε Μαξία - Tsolani Maria Α.. Πνιύκαρνλ - Polymachon Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -70 kg Fighting System Φεινύξε Γξεγνξία - Felouri Grigoria Α.. Νηθνθιήο - Nikoklis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -62 kg Fighting System Φειινύξε Γήκεηξα Μαξία - Felouri Dimitra Maria Α.. Νηθνθιήο - Nikoklis Club Αγσληζηηθό ύζηεκα -55 kg Fighting System

17 Οι Διαιηηηές - The Referees Χώρα Επώνσμο - Surname Όνομα - Name Country 1 Αίγππηνο Aly Yasser Egypt 2 Απζηξία Horvath Christian Austria 3 Απζηξία Heise Stephan Austria 4 Βέιγην Provost Patrice Belgium 5 Βέιγην Van Campenhout Benny Belgium 6 Βέιγην Thys Thomas Belgium 7 Γαιιία Doublon Michel France 8 Γαιιία Dumont Patrick France 9 Γαιιία Toufouti Said France 10 Γεξκαλία Pritzl Heinz Germany 11 Γεξκαλία Bartens Ronald Germany 12 Γεξκαλία Meier Jörg Germany 13 Γαλία Vestergaard Ronald Denmark 14 Γαλία Dalsgaard Birgitte Denmark 15 Γαλία Sandberg Henrik Denmark 16 Διβεηία Zurcher Ueli Switzerland 17 Διιάδα Georgantidis Dimitrios Hellas 18 Διιάδα Kazakos Konstantinos Hellas 19 Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα Nascimento Alexandre de Oliveira Un. Arab Emirates 20 Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα Ferreira Rosalind Un. Arab Emirates 21 Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα Alderei Jaber Hamad Un. Arab Emirates 22 Ηζπαλία Molina Nieves Spain 23 Ηζξαήι Cohen Alon Israel 24 Ηζξαήι Averjel Ariel Israel 25 Ηζξαήι Robinov Moshe Israel 26 Ηζξαήι Avichai Mizrachi Israel 27 Ηηαιία Alunni Luca Italy 28 Ηηαιία Qualich Stefano Italy 29 Ηηαιία Guarino Antonio Italy 30 Μαπξνβνύλην Vukotić Ranko Montenegro 31 Οιιαλδία Snijder Hans Netherlands 32 Οιιαλδία Hendriks Tessa Netherlands 33 Οιιαλδία Koudijs Martin Netherlands 34 Οπθξαλία Rubtsov Leonid Ukraine 35 Πνισλία Zakolski Tomasz Poland 36 Ρνπκαλία Vacarenco Constantin Romania 37 Ρνπκαλία Iacob Razvan Romania 38 Ρσζία Kriveleva Nina Russia 39 Ρσζία Petrachkov Andrey Russia 40 ελεγάιε Mariotti Adriano Senegal 41 εξβία Kopas Janos Serbia 42 ινβελία Jazbec Martin Slovenia 43 ινβελία Bizal Sergej Slovenia 44 ινβελία Stergar Tadej Slovenia 45 νπεδία Sjöberg Niclas Sweden

18 JJIF Σσνδιάζκευη 2015 JJIF Convention "Με ηο βλέμμα προς ηην αναγνώριζη" - "With an eye to recognition" Ζ Διιάδα ππνδέρεηαη ηε ζπλδηάζθεςε ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Hellas will host the 2015 Ju-Jitsu International Federation Convention Γηα ηε κεγάιε απηή ηελ παγθόζκηα δηνξγάλσζε επηιέρζεθαλ ηα παλέκνξθα Κακκέλα Βνύξια ζπλδπάδνληαο ην γαιάδην ηνπ Μαιηαθνύ θόιπνπ κε ην θπζηθό θάιινο ηνπ Παξλαζζνύ. For this world event the beautiful city of Kammena Vourla is chosen, combining the blue of the Maliakos gulf and the natural beauty of Parnassos mountain Μόιηο 2 ώξεο από ηελ Αζήλα ηα Κακκέλα Βνύξια είλαη ν ηδαληθόο ηόπνο γηα ηελ παγθόζκηα ζπλδηάζθεςε αιιά θαη ηηο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο. Just 2 hours from Athens Kammena Vourla is the ideal place for a world even and family vacations at the same time ην μελνδνρείν Μήηζεο Γαιήλε ζα θηινμελεζνύλ νη δηεζλείο απνζηνιέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο. Έλα κεγάιν θαη πνιπηειέο μελνδνρείν ζηελ θπξηνιεμία κέζα ζηελ ζάιαζζα ελώ απέρεη 50 κέηξα από ην θιεηζηό γπκλαζηήξην πνπ ζα θηινμελήζεη ηνπο δηεζλείο αγώλεο Είνπ-Είηζνπ. The international delegations will be hosted in the Mitsis Galini Wellness Spa & Resort. A big and luxury hotel literally in the sea and only 50 meters far from the stadium that will host the JJIF Convention Open Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ For more information please visit the website of the hotel/

19 Ακρόπολη Έλα παγθόζκην κλεκείν πνιηηηζκνύ. Από εδώ μεθίλεζε ν δπηηθόο πνιηηηζκόο όπσο ηνλ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Πνιηηηθή, ηέρλεο, γξάκκαηα, αζιεηηζκόο, όια μεθίλεζαλ από εδώ. Acropolis A world monument. Here started the western civilization as we know it today. Politics, arts, culture, sports, everything started here. Αρταία Ολσμπία Δδώ μεθίλεζαλ νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ην 776 π.χ. Ήηαλ ηόζν ζεκαληηθνί πνπ ζε έλδεημε ζεβαζκνύ ζηακαηνύζε θάζε ερζξνπξαμία. Πέξα από απηή ηελ πύιε ήηαλ ε Ηεξή Άιηεο, όπνπ νη θαιύηεξνη αγσλίδνληαλ γηα έλα ζηεθάλη ειηάο. Ancient Olympia The Olympic Games started here on 776 b.c. It was so important that as a sign of respect cease all hostilities. Beyond this gate was the Sacred Altis, where the best were fighting for an olive wreath.

20 Μέζα από ηελ Διιάδα, ην θέληξν ηνπ παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ, δύν Αζιεηέο ηνπ Είνπ-Είηζνπ αλαδύνληαη πάλσ ζε έλα θηνλόθξαλν, πνπ κεηαιακπαδεύνπλ κε ηα ζώκαηά ηνπο ηελ θιόγα ζε όιε ηελ πθήιην, κεηαθέξνληαο ην κήλπκα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ αζιεηηζκνύ. Through Hellas, the center of the world culture, two Ju-Jitsu Athletes emerge on a capital, which disseminate with their bodies the flame around the world carrying the message of culture and sport. Δθδόζεθε από ηελ θα Μαξία Χαξηηνπνύινπ, Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Published by Mrs. Maria Charitopoulo, General Secretary of the Hellenic Ju-Jitsu Federation

ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN

ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN International JU-JITSU tournament for aspirants, juniors and seniors categories in fighting system, duo system, ne-waza system & brazilian Ju-Jitsu ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN ATHENS GREECE 1 st INVITATION

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 1 KOROKIDA ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ KAGIΟGLΙDOU ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ GRIVOKOSTOPOYLOY ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ MARGOMENOY ΛΙΑΓΚΟΥ LIAGOU ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ TRIANTAFILLIDOU

Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 1 KOROKIDA ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ KAGIΟGLΙDOU ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ GRIVOKOSTOPOYLOY ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ MARGOMENOY ΛΙΑΓΚΟΥ LIAGOU ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ TRIANTAFILLIDOU ΩΝΙΣΤΙΚΉ 1 ΣΕΙΡ ΤΟΣ 1 ΩΡ 9:00 ΚΟΝΤΙΟ CLASS 54,55,56,57,33,34 ΗΛΙΚΙΚΗ ΚΤΗΟΡΙ ΟΠΕΝ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ GRE 7733 61 PLEROLENTOY ΚΟΡΟΚΙΔ GRE 15260 433 KOROKIDA ΕΛΕΝΗ ELENI ΝΙΚΗ 1968 R 54 1408 ΚΟΝΤΙΟ ΔΗΜΗΤΡ DIMITRA

Διαβάστε περισσότερα

Presentation book. Βιβλίο παρουσίασης. 1 st World Championship U15 10 th Balkan Championship Athens 28-29/09/2013

Presentation book. Βιβλίο παρουσίασης. 1 st World Championship U15 10 th Balkan Championship Athens 28-29/09/2013 Presentation book 1 st World Championship U15 Athens 28-29/09/2013 Αθήνα Βιβλίο παρουσίασης 1 I welcome you to the 1 st JJIF World Championships for cadets and to the 10 th Balkan Open Championships in

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ.

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητικό Συνέδριο. Ολυμπιακή Εκεχειρία. Student Forum. Olympic Truce. 2 ο Διεθνές. για την. 2 nd International. for

Μαθητικό Συνέδριο. Ολυμπιακή Εκεχειρία. Student Forum. Olympic Truce. 2 ο Διεθνές. για την. 2 nd International. for ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ HELLENIC-AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ATHENS COLLEGE - PSYCHICO COLLEGE 2 ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για την Ολυμπιακή Εκεχειρία

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η Γεσπνιηηηθή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ ςπρξνπνιεκηθή θαη κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή: Ο ξφινο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-1 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 04 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

JJIF TRAINING CAMP JJIIF CONVENTION JJIF GENERAL ASSEMBLY JJIF CONVENTION OPEN TOURNAMENT JJIF REFEREE AND COACH ACADEMY

JJIF TRAINING CAMP JJIIF CONVENTION JJIF GENERAL ASSEMBLY JJIF CONVENTION OPEN TOURNAMENT JJIF REFEREE AND COACH ACADEMY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΦΕΟΖΖ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2013* - *SITHONIA 2013*

* ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2013* - *SITHONIA 2013* ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ - ΙΣΚΟΒΟΛΙΑΣ INTERNATIONAL HAMMER THROW - SHOT PUT - DISCUS THROW MEETING * ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2013* - *SITHONIA 2013* ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2011 SUNDAY 14/7/2013 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσµάτων

Η στάση των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσµάτων Η στάση των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηµατικότητα Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσµάτων Εργαστήριο Επιχειρηµατικότητας Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Δρ. Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα