ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003"

Transcript

1 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ η Εταιρική Χρήση(1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2003) ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Θεόδωρος Πανταλάκης ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ αµιανός Βαρέλης ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ηρακλής Χορταριάς ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χαρίλαος Τζαννετάκης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Κεραµεύς ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Κουλαλόγλου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωάννης Κυριακόπουλος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωάννης Συγγελίδης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Γκούβας 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ.ευρω) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 1.795, ,98 670,06 Πάγια (Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις) , , ,52 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 6.946, , ,52 Σύνολο ακινητοποιήσεων (Αναπόσβεστη αξία) , , ,00 Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις 19,47 19,47 19,47 Σύνολο παγίων , , ,47 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,42 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 76,30 300,13 58,27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,23 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , , ,32 Προβλέψεις 303,92 220,86 135,00 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 995,84 649,35 371,34 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,25 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 171,44 446,60 563,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εσοδα δωµατίων , , ,70 Τρόφιµα-Ποτά 9.025, , ,62 Πλαζ 1.432, , ,11 Λοιπά 1.044, ,20 816,25 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,68 Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 6.159, , ,55 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 732,98 705,85 833,64 Σύνολο Εκµετάλλευσης 6.892, , ,19 Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης 6.959, , ,98 Εκτακτα Αποτελέσµατα 48,63-247, ,79 Κέρδη προ φόρων 7.008, ,67-154,81 Κέρδη προς διάθεση (µετά από φόρους) 4.746, , ,82 Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 3.550, ,00 Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης Προβλέψεις Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το σύνολο του προσωπικού, µε βάση τη γνωµοδότηση αριθµ.205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πιστοποιητικό των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, εάν σχηµατιζόταν πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση για όλο το προσωπικό της εταιρείας, ανεξαρτήτου χρόνου θεµελιώσεως δικαιώµατος συνταξιοδοτήσεως, το σωρευµένο ύψος της εκτιµάται ότι θα ανερχόταν στο ποσό των 1.130,00 χιλ., ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Η Εταιρεία σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόδου των υπαλλήλων της από την υπηρεσία (λόγω συνταξιοδότησης) σχηµάτισε προβλέψεις για τους αποχωρούντες στον επόµενο χρόνο από το κλείσιµο Ισολογισµού που συµπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Το ποσό τούτο είναι περίπου το ίδιο µε το αναλογούν στη χρήση από το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 3

4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 0,26 0,28 - Κέρδη χρήσεως προ φόρων 0,20 0,21 - Κέρδη µετά από φόρους χρήσης 0,14 0,13 - Μέρισµα 0,10 0,10-4

5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 24/7/2000. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το κλείσιµο του Γενικού είκτη και την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα καθώς και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών για το διάστηµα 1/1-31/12/2003. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΜΟΝΑ ΕΣ) ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ σε 31/01/ ,59 4, ,20 28/02/ ,06 4, ,00 31/03/ ,30 4, ,10 30/04/ ,52 5, ,70 31/05/ ,54 6, ,40 30/06/ ,04 6, ,60 31/07/ ,64 9, ,00 29/08/ ,57 8, ,10 30/09/ ,76 7, ,40 31/10/ ,06 7, ,60 28/11/ ,05 7, ,80 31/12/ ,58 7, ,80 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής (σε ΕΥΡΩ-δεξιά) και του όγκου συναλλαγών (σε εκατ.ευρω-αριστερά) της µετοχής της εταιρείας για την περίοδο 01/01/ /12/ ,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Ιαν-03 Φεβ-03 Μαρ-03 Απρ-03 Μαϊ-03 Ιουν-03 Ιουλ-03 Αυγ-03 Σεπ-03 Οκτ-03 Νοε-03 εκ-03 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελ. Β. ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σελ.! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελ.! ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ.! ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 2. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σελ.! ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελ.! ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ.! ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σελ.! ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ.! ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Σελ.! ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ.! ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελ.! ΥΠΟΘΗΚΕΣ,ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ Σελ.! ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Σελ.! ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σελ.! ΙΟΙΚΗΣΗ- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ.! ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Σελ.! ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΑΠΟΦ.5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σελ.! ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σελ.! ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Σελ.! ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Σελ.! ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σελ.! ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο Σελ.! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Σελ.! ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σελ.! ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σελ.! ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Σελ. Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ.. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σελ. Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 6

7 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Κύριοι Μέτοχοι, Υποβάλλουµε για έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τον ισολογισµό, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και τον πίνακα διαθέσεως των κερδών της χρήσεως 2003, καθώς και έκθεση για τα πεπραγµένα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε την ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στη χρήση 2003 έλαβε την απόφαση για την διακοπή λειτουργίας του εστιατορίου CLUB HOUSE από την και των ξενοδοχειακών µονάδων ΑΡΙΩΝ & ΝΑΥΣΙΚΑ από την , προκειµένου να υλοποιηθεί ευρύτατο επενδυτικό πρόγραµµα ανακατασκευών και ανακαινίσεων, ενόψει και των Ολυµπιακών αγώνων, δεδοµένου ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις παρέµειναν χωρίς καµιά ανακαίνιση-ανακατασκευή από την χρονολογία κατασκευής τους τα έτη 1959 και 1979 αντίστοιχα. Το επενδυτικό πρόγραµµα αποβλέπει, σε συνδυασµό µε την βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών, σε αναβάθµιση της ποιότητας των εγκαταστάσεων,σε αύξηση της επιφάνειας των δωµατίων, σε δηµιουργία νέων εστιατορίων, στην αύξηση της δυναµικότητας του συνεδριακού κέντρου, στην κατασκευή κέντρου υγείας και οµορφιάς (SPA) και τέλος στη δηµιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων καθώς και σύγχρονων αιθουσών συνεδριάσεων (meeting rooms,board rooms,executive floor κλπ.). Τµήµα του επενδυτικού προγράµµατος αποτελεί επίσης η ανάπλαση και αισθητική βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου του συγκροτήµατος. Με το πρόγραµµα αυτό τα δύο ξενοδοχεία ΑΡΙΩΝ& ΝΑΥΣΙΚΑ θα θεωρούνται από τα πλέον σύγχονα ξενοδοχεία 5 αστέρων και το συγκρότηµα του ΑΣΤΕΡΑ θα αποκτήσει νέα δυναµική στη διεθνή ξενοδοχειακή αγορά. Ειδικότερα : Το ΑΡΙΩΝ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, γίνεται ένα ιδιαίτερα υπερπολυτελές ξενοδοχείο αντάξιο της φήµης του, που διακρίνεται για την κλασσική πολυτέλεια, εκλεπτυσµένη σχεδίαση επίπλων και εξοπλισµού. Το δε ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ,γίνεται ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο µε µοντέρνα αισθητική και διακοσµητική αντίληψη και σύγχρονη τεχνολογία. Το ξενοδοχείο ΝΑΥΣΙΚΑ θα έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα να συνδυάζει υψηλές συνεδριακές παροχές και επαγγελµατικές εξυπηρετήσεις µε τις υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές υπηρεσίες. 7

8 Κύριο µέληµα της ιοίκησης αποτέλεσε ο σχεδιασµός επιχειρηµατικού πλάνου για την προώθηση του συγκροτήµατος στην τουριστική αγορά υιοθετώντας σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης και τεχνικές marketing και επικοινωνίας. Οσον αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες έχει δηµιουργηθεί εγχειρίδιο µε προδιαγραφές ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών προς την πελατεία που θα αποτελέσει αντικείµενο εκπαίδευσης του συνόλου του προσωπικού, µε διευρυµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράµµατος η εταιρεία προσέλαβε τους παρακάτω µελετητές, προκειµένου να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσµα και συγκεκριµένα:! ΕΛΤΑΕΚ Α.Ε., ως ιευθυντής του έργου (project manager)! Π.ΜΑΣΟΥΡΙ ΗΣ ΕΠΕ, ως αρχιτέκτων οικοδοµικών έργων! Η Β.Α. S.A., ως αρχιτέκτων διακοσµητής εσωτερικών χώρων! Π. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ & Λ Κ ΕΠΕ, ως µελετητές µηχανολογικών εργασιών! ΕΤΕΣΜ Ε.Ε., ως µελετητές στατικών εργασιών! HARGRAVES & ΟΞΙΑ ΗΣ, ως µελετητές περιβάλλοντος χώρου! D.P.A., ως µελετητές φωτισµού Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για την υποβοήθηση του έργου των ανωτέρω συνέστησε Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία επικουρείται στο έργο της από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τραπέζης. Μια από τις πρώτες δυσκολίες που υπήρξαν, προκειµένου να ξεκινήσει το έργο, ήταν η τακτοποίηση ορισµένων κτισµάτων που είχαν ανεγερθεί στο παρελθόν χωρίς την απαιτούµενη άδεια οικοδοµής και για το σκοπό αυτό καταβλήθηκαν για τέλη έκδοση αδειών, πρόστιµα, ΙΚΑ κλπ. το συνολικό ποσό ,00 περίπου. Με το Ν.3105/2003(ΦΕΚ Α 29/ ) επαναφέρθηκε ο συντελεστής δόµησης 0,20%, που ίσχυε, άλλωστε, στο συγκρότηµα από την ανέγερσή του µέχρι το Ετσι ήρθη ο επί δεκαετία µειωµένος συντελεστής δόµησης 0,05%. Μέχρι την είχαν ανατεθεί συµβατικά η κατάρτιση µελετών, εργολαβίες και προµήθειες, συνολικού ύψους ,72 χιλ.. Το επενδυτικό πρόγραµµα είναι σε εξέλιξη µε σκοπό την αναβάθµιση της λειτουργίας των ξενοδοχείων κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 και την φιλοξενία των Ποσειδωνίων. Στο πλαίσιο της αναβάθµισης των εγκαταστάσεων και των προσφεροµένων υπηρεσιών, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας προσέλαβε την εξειδικευµένη εταιρεία Συµβούλων επί ξενοδοχειακών θεµάτων BVI, προκειµένου να συµβάλλει. 8

9 α) Στη διαµόρφωση των λειτουργικών τµηµάτων, δωµατίων και κοινοχρήστων χώρων του συγκροτήµατος, όσο αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις,επίπλωση και εξοπλισµό,σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές υπηρεσιών και ασφάλειας για ξενοδοχεία πολυτελείας. β) Στη διαµόρφωση προδιαγεγραµένων υπηρεσιών προς την πελατεία αντίστοιχες των διεθνών αλυσίδων πολυτελών ξενοδοχείων και γ) Στο σχεδιασµό marketing plan της εταιρείας. 2. ΕΞΕΛIΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1) Αφίξεις- ιανυκτερεύσεις Το σύνολο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων αφορά τα ξενοδοχεία ΑΡΙΩΝ, ΝΑΥΣΙΚΑ και ΑΦΡΟ ΙΤΗ. Τα δύο πρώτα (ΑΡΙΩΝ,ΝΑΥΣΙΚΑ) την διέκοψαν τη λειτουργία τους, προκειµένου ν ανακαινιστούν. Το 2003 αφίχθησαν στα ξενοδοχεία της εταιρείας συνολικά (ξένοι και Ελληνες) άτοµα, έναντι ατόµων του 2002 (µείωση 28,4%) Απ αυτά ήλθαν από το Εξωτερικό, το , έναντι το ηλαδή οι αφίξεις αλλοδαπών στο 2003 σηµείωσαν µείωση κατά 31,5% έναντι του Οι Ελληνες που αφίχθησαν το 2003 στα ξενοδοχεία της Εταιρείας ήσαν άτοµα, έναντι του 2002 (µείωση 16,1%). Το σύνολο των παραπάνω αφιχθέντων (Ελλήνων και Ξένων) επραγµατοποίησαν διανυκτερεύσεις το 2003 (οι Ελληνες οι Ξένοι), έναντι του 2002 ( Ελληνες οι Ξένοι). ηλαδή στο 2003:! στο σύνολο των διανυκτερεύσεων σηµειώθηκε µείωση κατά 28,3%.! στις διανυκτερεύσεις των Αλλοδαπών σηµειώθηκε µείωση κατά 33,7%.! στις διανυκτερεύσεις των Ελλήνων σηµειώθηκε µείωση κατά 13,6%. Η µέση διάρκεια παραµονής αλλοδαπών και ηµεδαπών, ήταν το 2003, για µεν τους αλλοδαπούς στις 2,3 ηµέρες για δε τους ηµεδαπούς στις 3,5 ηµέρες όπως και το έτος

10 Το µέσο ποσοστό πληρότητας, µε βάση το χρόνο λειτουργίας των ξενοδοχείων, ανήλθε το 2003 σε 36,9% έναντι ποσοστού 47,6% του 2002, η ηµείωση οφείλεται κυρίως στο κλείσιµο των ξενοδοχείων ΑΡΙΩΝ και ΝΑΥΣΙΚΑ την 31/8/2003 για λόγους ανακαίνισης και στην γενική µείωση της τουριστικής κίνησης στην Αττική που έπληξε ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία πολυτελείας. 2) Εισιτήρια στην Πλαζ Ο αριθµός των εισιτηρίων που εκδόθηκαν το 2003 στην Πλαζ της Εταιρείας ανήλθε στις , έναντι του 2002,δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 8,0%. Τα δε έσοδα ανήλθαν σε 1.692,11 χιλ. και σηµειώνεται αύξηση κατά 12,00% έναντι του ) Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως α. Εσοδα Τα έσοδα εκµετάλευσης ανήλθαν σε ,94 χιλ. έναντι ,66 χιλ. του έτους ηλαδή σηµειώθηκε µείωση της τάξεως των 6.581,72 χιλ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό µεταβολής 22,2 %, οφειλοµένης κυρίως στο κλείσιµο των δύο από τα τρία ξενοδοχεία την 31/8/2003 αλλά και στον περιορισµό των αφίξεων και διανυκτερεύσεων. Η σύνθεση των εσόδων ανά εκµετάλλευση έχει ως ακολούθως: Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις Ε Σ Ο Α (σε χιλ.ευρω) Αλλα Εσοδα Εκµ/σης Χρεώγραφα & Πιστωτικοί Τόκοι ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΚΜ/ΣΗΣ 2003 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΚΜ/ΣΗΣ 2002 ΙΑΦΟΡΑ % Ενοίκια δωµατίων , , ,80-28,4 Τηλεφωνικά-Πλυντικά 273,20 273,20 430,81-36,6 Επισιτιστικά τµήµατα 8.062, , ,50-20,1 Εισιτήρια πλαζ 1.692, , ,20 +12,00 Υπηρεσία PΑΥ TV 37,68 37,68 54,75-31,2 Ενοίκια αιθουσών 142,68 142,68 188,64-24,4 Εσοδα πύλης 362,69 362,69 353,00 +2,8 Ενοίκια κατ/των,βιτρινών 287,40 287,40 361,36-20,5 Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών 546,24 546,24 344,49 +58,6 Τόκοι καταθ.-repos 1.064, , ,11-32,5 Σύνολο Εσόδων ,68 833, , , ,66-22,3 β. Έξοδα λειτουργίας και λοιπές δαπάνες εκµεταλλεύσεως Οι δαπάνες εκµετάλλευσης ανήλθαν το 2003 σε ,95 χιλ. ενώ το 2002 σε ,67 χιλ.. 10

11 ηλαδή οι δαπάνες εκµεταλλεύσεως το ,72 χιλ. ή 7,00 % έναντι του µειώθηκαν κατά Αναλυτικότερα: Τα έξοδα προσωπικού, από ,17 χιλ. που ήσαν το 2002 ανήλθαν το 2003 σε ,60 χιλ., δηλαδή σηµείωσαν µείωση κατά 800,57 χιλ. ή 6,2 %. Η ανάλυση των δαπανών προσωπικού σε χιλ κατά κατηγορία έχει ως εξής: Μεταβολή ιαφορά Επί τοις % Αποδοχές προσωπικού 8.939, ,95-624,98-6,53 Εργοδοτικές εισφορές 2.610, ,88-151,95-5,50 Τροφοδοσία Προσωπικού 167,51 183,70-16,19-8,81 Λοιπά Προσωπικού 299,64 331,51-31,87-9,61 Αποζηµιώσεις προσωπικού 59,55 100,63-41,08-40, , ,67-866,07-6,69 Iδιοπαροχή - 65, ,50-100,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,17-800,57-6,22 Το κόστος των αναλωθέντων τροφίµων και ποτών ανήλθε το 2003 σε 1.698,75 χιλ. (1.848,26 χιλ, -149,51 χιλ. ιδιοπαροχή) έναντι 2.037,15 χιλ. του 2002, δηλαδή είχαµε µείωση 338,40 χιλ. ή 16,6% (βλέπε πίνακα εξόδων εκµετάλλευσης). Το κόστος των δαπανών από τις υπηρεσίες των εταιρειών κοινής ωφελείας (.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε.-Ε.Υ..Α.Π.) ανήλθε το 2003 σε 1.026,17χιλ. έναντι 1.079,18 χιλ. του ηλαδή είχαµε µείωση 53,01 χιλ. ή 4,9%. Η δαπάνη για την προώθηση των πωλήσεων (διαφηµίσεις, προµήθειες, έξοδα γραφείων εξωτερικού κλπ.) ανήλθε το 2003 σε 540,29 χιλ. έναντι 774,47 χιλ. του ηλαδή σηµειώθηκε µείωση της τάξεως των 234,18 χιλ. ή 30,21 %. Οι αποσβέσεις για το 2003 υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε το Π 299/2003 και ανέρχονται σε 2.041,60 χιλ. έναντι 2.502,25 χιλ. του Τα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως που δηµιουργήθηκαν στο 2003 ανέρχονται στο ποσό των 223,00 χιλ. που αφορούν κυρίως µελέτες οργάνωσης (220,00 χιλ. ), λογιστικά προγράµµατα ΗΥ (3,00 χιλ. ).Το ποσό αυτό µαζί µε αυτά των προηγουµένων χρήσεων ανέρχονται σε 3.655,20 χιλ. ενώ οι αποσβέσεις στη χρήση του 2003 είναι 681,91 χιλ. έναντι του 2002 που ήταν 678,04 χιλ.. Οι αποσβέσεις επί των περιουσιακών στοιχείων 1.359,69 χιλ. έχουν ως εξής: 11

12 Επί του κινητού εξοπλισµού χιλ. 469,46 Επί των ακινήτων και εγκαταστάσεων χιλ. 620,73 Επί των µηχανηµάτων χιλ. 152,98 Επί των µεταφορικών µέσων χιλ. 116,52 χιλ ,69 Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (φόροι, συντηρήσεις, καύσιµα, ασφάλιστρα,πλυντικά,διάφορες αµοιβές κλπ.) ανήλθαν το 2003 σε 2.974,54 χιλ. έναντι 2.620,45 χιλ. του 2002 (αύξηση 354,09 χιλ. ή 13,5%). Σηµειώνεται ότι η ποσοστιαία σύνθεση των ανωτέρω κατηγοριών εξόδων στο σύνολο αυτών και τα ποσοστά συµµετοχής τους στο σύνολο των εσόδων έχει ως εξής: α)ποσοστιαία σύνθεση εξόδων εκµετάλλευσης ετών Σε χιλ. Ποσοστό % Σε χιλ. Ποσοστό % Προσωπικό ,60 59, ,17 58,8 Τρόφιµα Οίνοι - Ποτά Αναψυκτικά 1.698,75 8, ,15 9,3 ΕΗ-ΟΤΕ-Υ ΡΕΥΣΗ 1.026,17 5, ,18 4,9 Εξοδα Πωλήσεων 540,29 2,7 774,47 3,6 Αποσβέσεις 2.041,60 10, ,25 11,4 Λοιπά 2.974,54 14, ,45 12,0 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,95 100, ,67 100,0 Β) Ποσοστιαία συµµετοχή εξόδων εκµετάλλευσης ως προς έσοδα εκµετάλλευσης ετών Σε χιλ. Ποσοστό % Σε χιλ. Ποσοστό % ΕΣΟ Α ,94 100, ,66 100,0 ΕΞΟ Α Προσωπικό ,60 52, ,15 43,7 Τρόφιµα Οίνοι - Ποτά Αναψυκτικά 1.698,75 7, ,15 6,9 ΕΗ-ΟΤΕ-Υ ΡΕΥΣΗ 1.026,17 4, ,18 3,7 Εξοδα Πωλήσεων 540,29 2,4 774,47 2,6 Αποσβέσεις 2.041,60 8, ,25 8,5 Λοιπά 2.974,54 13, ,45 8,9 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,95 88, ,67 74,3 ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ,99 +11, ,99 +25,7 12

13 Εξοδα Εκµετάλλευσης(σε χιλ.ευρω) Κόστος Πωλήσεων Εξοδα ιοικήσε ως Εξοδα ιαθέσε ως Τόκοι ανεί ων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 2003 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 2002 ΜΕΤΑ ΒΟΛΗ % Αποδοχές προσωπικού 8.052,04 574,20 313, , ,95-6,5 Εργοδοτικές εισφορές 2.166,86 287,20 156, , ,88-5,5 Τροφοδοσία προσωπικού 132,95 22,30 12,26 167,51 183,70-8,8 Λοιπά Προσωπικού 278,83 13,46 7,35 299,64 331,51-9,6 Ιδιοπαροχή - -65,50-100,0 Αποζηµιώσεις προσωπικού 59,55 59,55 100,63-40,8 Σύνολο κόστους προσωπικού ,23 897,16 490, , ,17-6,2 Τρόφιµα-ποτά(αναλωθέντα) 1.848, , ,15-9,3 Ιδιοπαροχή -149,51-149, ,0 Σύνολο κόστους τροφ./ποτών 1.698, , ,15-16,6 ΕΗ 552,79 552,79 597,69-7,5 ΟΤΕ 141,82 141,82 183,31-22,6 Υ ΡΕΥΣΗ 331,56 331,56 298,18 +11,2 Σύνολο κοινωφ.οργανισµών 1.026, , ,18-4,9 Προµήθεις πρακτορείων 229,05 229,05 338,09-32,3 Έξοδαταξίδ.,διαφηµ.,εκθέσεις 138,92 172,32 311,24 436,38-28,7 Σύνολο δαπανών 138,92 401,37 540,29 774,47 +30,2 προώθ.πωλήσ. Αποσβέσεις 2.041, , ,25-18,4 Προβλ.επισφ.απαιτήσεων έως ,00 290,00 50, ,0 Προβλέψεις αποζηµ.προσωπ. 135,00 135,00 220,00-38,6 Φόροι-τέλη-χαρτόσηµα 229,16 229,16 175,21 +30,8 Καύσιµα(αναλωθέντα) 315,21 315,21 219,10 +43,9 Συντηρήσεις 362,97 362,97 315,61 +15,0 Ασφάλιστρα 102,29 102,29 104,07-1,7 Ενοίκια κτιρίων/αφροδίτη 109,54 109,54 94,29 +16,2 Λοιπά ενοίκια 432,51 432,51 238,00 +81,7 Πλυντικά 137,39 137,39 203,83-32,6 Μουσικοί-καλλιτέχνες 8,83 8,83 10,85-18,6 ιάφορα,υλικά καθ.,γραφ.κλπ 480,74 480,74 575,80-18,3 ιάφορες αµοιβές 143,82 143,82 140,65 +2,3 Προµήθεις πιστωτ.καρτών 157,38 157,38 179,82-12,5 Τόκοι δανείων 69,70 69,70 93,22-25,2 Σύνολο διαφόρων εξόδων 2.747,46 157,38 69, , ,45 +13,5 Γενικό Σύνολο Εξόδων εκµ ,13 897, ,96 69, , ,67-7,00 13

14 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης: Οπως προκύπτει από τους ανωτέρω αναφερόµενους πίνακες εσόδων και εξόδων εκµεταλλεύσεως, το ολικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της χρήσεως 2003 ανήλθε σε 2.537,99 χιλ. έναντι 7.586,99 χιλ. του έτους 2002,όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα: ιαφορά Σύνολο Εσόδων , , ,72 Σύνολο Εξόδων , , ,72 Ολικά Αποτελέσµατα/Κέρδη Εκµετάλλευσης 2.537, , ,00 Αποτελέσµατα Χρήσεως: Εάν στο ανωτέρω λειτουργικό αποτέλεσµα της εταιρείας έτους ,99 χιλ. προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 227,49 χιλ. και αφαιρεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.920,29 χιλ., όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα,το αποτέλεσµα χρήσεως προ φόρων ανέρχεται σε ζηµία 154,81 χιλ., ως ακολούθως: Ανόργανα έσοδα-έξοδα: ιαφορά Ολικά αποτελ./κέρδη 2.537, , ,00 Πλέον: Εκτακτα Ανόργανα έσοδα: Έκτακτα & ανόργ.έσοδα 82,51 134,48-51,97 Εσοδα προηγ.χρήσ. 14,94 98,76-83,82 Εκτακτα κέρδη 130, ,04 Σύνολο 227,49 233,24-5,75 Μείον: Εκτακτα Ανόργανα έξοδα: Εκτακτα & ανόργ.έξοδα 2.357,81 115, ,59 Εκτακτες ζηµιές 283,94 2, ,34 Εξοδα προηγουµ.χρήσ. 278,54 362,74-84,20 Σύνολο 2.920,29 480, ,73 Αποτελέσµατα χρήσεως -154, , ,48 Σηµειώνεται ότι κατά τη λήξασα χρήση 2003 η εταιρεία επιβαρύνθηκε µε τέλη και πρόστιµα για νοµιµοποίηση κατασκευών 2.001,30 χιλ. και στο ΙΚΑ 332,00 χιλ..,που περιλαµβάνονται στα ανόργανα έξοδα κατά 2.198,10 χιλ. και στα έξοδα προηγουµένης χρήσης κατά 135,20 χιλ.. Φόρος εισοδήµατος-λοιποί φόροι Ο φόρος εισοδήµατος-λοιποί φόροι για την χρήση 2003 ανήλθε σε χιλ ,38 και οφείλεται κυρίως σε λογιστικές διαφορές από την καταβολή τελών για την νοµιµοποίηση λόγω µή λήψεως έγκαιρα της απαιτούµενης οικοδοµικής αδείας κατασκευής των κτισµάτων, συνολικού ύψους χιλ ,79 14

15 Οι λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ανήλθαν σε χιλ ,50 (α)φόρος υπεραξίας 1.245,75 χιλ. (β) φόροι-τέλη ακίνητης περιουσίας 296,75 χιλ. επίσης και διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων σε χιλ. 493,13.- δ) ιάθεση αποτελεσµάτων Εάν στα ανωτέρω αποτέλεσµα(ζηµίες προ φόρων) ποσού χιλ. -154,81 προσθέσουµε το φόρο εισοδήµατος 1.034,38 χιλ. τους λοιπούς µη ενσωµατωµένους στο λειτουργικό κόστος φόρους 1.542,50 χιλ. και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου - 493,13 χιλ., οι ζηµίες εις νέον ανέρχονται σε 3.224,82 χιλ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2003 Κατά τη διάρκεια του 2003 δαπανήθηκε για επενδύσεις το ποσό των δρχ ,18 χιλ. ως εξής: Για κτιριολογικά Χιλ. 682,40 Για έπιπλα Χιλ. 254,47 Για µηχανήµατα Χιλ. 189,45 Γιά µεταφορικά µέσα Χιλ. 1,86 ΣΥΝΟΛΟ Χιλ ,18 Πλέον των υπό εκτέλεση τιµολογηθέντων έργων 5.044,80 χιλ. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας µας προς την Ε.Τ.Ε. ήταν την 31/12/ ,44 χιλ. και αναλύονται : Μακροπρόθεσµα δάνεια Χιλ. 371,34 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες Την επόµενη χρήση Χιλ. 296,10 Σύνολο Χιλ. 667,44 5. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην κυριότητα της Εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2003 ανήκαν τα εξής ακίνητα: Α. Γήπεδα 1)Οικόπεδο στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγµένης, εκτάσεως τ.µ., αξίας κτήσεως αναπροσαρµοσµένης µε απόφαση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/ ,39.- 2) Η υπεραξία γηπέδων που δηµιουργήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Νόµου 3229/2004ανήλθε σε ,61, ήτοι συνολική αξία γηπέδων ,00 15

16 Β. Κτίρια 1)Συγκρότηµα δύο ξενοδοχείων και BUNGALOWS στο Λαιµό Βουλιαγµένης, δυναµικότητας 399 δωµατίων αξίας κτήσεως αναπροσαρµοσµένης µε απόφαση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/ ,71.- 2)Η υπεραξία κτιρίων όπως υπολογίστηκε µε βάση τις διατάξεις του Νόµου 3229/2004 στην αναπόσβεστη κατά την 31/12/2003 ανήλθε σε ,36, ήτοι συνολική αξία κτήσης κτιρίων την 31/12/ , ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Για τη συµπλήρωση της εικόνας των εργασιών της Εταιρείας µέσα στη χρήση 2003 παρατίθενται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2003, από τις οποίες, µε ακρίβεια και πληρότητα προκύπτουν, η περιουσιακή της διάρθρωση καθώς και η οικονοµική της θέση. Τέλος, Κύριοι Μέτοχοι, δεν παραλείπουµε να σας προτείνουµε να εκφράσετε τις ευχαριστίες σας στο προσωπικό της εταιρείας µας, το oποίο υπηρέτησε την εταιρεία µε ζήλο και αφοσίωση. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2004 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Εκθεση, η οποία αποτελείται από 14 σελίδες, είναι αυτή η οποία αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήθηκε την ίδια ηµεροµηνία. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2004 OI OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους, προκειµένου να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (η Εταιρεία). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας Σανταρόζα 1 και Σταδίου, Αθήνα, αρµόδιος ο κ. Ιωάννης Βλάσσης, τηλ και Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο Ιωάννης Βλάσσης, Αν. ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, Σανταρόζα 1 και Σταδίου, Αθήνα. Ο υπεύθυνος για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου βεβαιώνει ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβή, πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. γ. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τη χρήση 2000 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπύρο Κορωνάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ), της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.). Για τη χρήση 2001 η εταιρεία ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Σπύρο Κορωνάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) και Γιάννη Φίλιππο Χριστοδουλίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ), της Ελεγκτικής Εταιρείας «SOL ERNST & YOUNG» Α.Ε. Για τη χρήση 2002 η εταιρεία ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Σπύρο Κορωνάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) και Γεώργιο Βαρθαλίτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ), της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» (Σ.Ο.Λ.) Α.Ε. Για τη χρήση 2003 η εταιρεία ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε ) και Παναγιώτα Κώστα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε ) της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» (Σ.Ο.Λ.)Α.Ε. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους ισολογισµούς. 17

18 Επιπρόσθετα, οι πιο πάνω Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας, κ.κ. Σπύρος Κορωνάκης, Γιάννης Φίλιππος Χριστοδουλίδης, Γεώργιος Βαρθαλίτης και Παναγιώτα Κώστα, βεβαιώνουν ότι κατά τον έλεγχο των χρήσεων δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρείας και των ιδίων. Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις µέχρι και την 31/12/

19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. είναι Ελληνική ανώνυµη Εταιρεία που ανήκει στον Όµιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αριθµό µητρώου Α.Ε /06/Β/98/78 και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Αθηναίων, οδός Σανταρόζα αριθµ. 1, Τ.Κ , Αθήνα, τηλ. (210) , το δε Υποκατάστηµα αυτής βρίσκεται στο ήµο Βουλιαγµένης, οδός Απόλλωνος 40, Τ.Κ Βουλιαγµένη, τηλ. (210) Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε / ), ενώ η διάρκειά της ορίστηκε πενήντα (50) έτη, δηλαδή µέχρι την 29η εκεµβρίου Σκοπός της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι η ενάσκηση, εκµετάλλευση και το management κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισµού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία µπορεί: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να ενεργεί κάθε µορφής συναφείς εµπορικές εργασίες και επιχειρήσεις. Τα έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία και που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο δύναται να συµβουλευτεί κανείς από την έδρα της Εταιρείας ή από τη σελίδα της Εταιρείας στο Ιnternet στη διεύθυνση : EΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχµές είκοσι εννέα δισεκατοµµύρια επτακόσια είκοσι έξι εκατοµµύρια δέκα χιλιάδες ( ), ολοσχερώς καταβεβληµένο σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Καταστατικού διαιρούµενο σε είκοσι εννέα εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες δέκα ( ) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια, και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής: α) ια της εισφοράς της καθαρής θέσης του κλάδου ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., της ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε., ποσού δραχµών είκοσι εννέα δισεκατοµµυρίων επτακοσίων είκοσι έξι εκατοµµυρίων ( ). Το ποσό αυτό προέκυψε µετά από εκτίµηση του Ενεργητικού και Παθητικού του αποσχιζόµενου κλάδου από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου 9 του 19

20 Κ.Ν.2190/1920, µε βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα Ισολογισµό της «ΑΣΤΗΡ» Α.Ξ.Ε. της 31/12/1997. β) ια καταβολής µετρητών στο ταµείο της Εταιρείας ποσού δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000). Ειδικότερα: 1) Η ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. εισέφερε: α) Την καθαρή θέση του αποσχισµένου κλάδου ξενοδοχείου (ιδιόκτητου) Βουλιαγµένης ποσού δραχµών είκοσι εννέα δισεκατοµµυρίων επτακοσίων είκοσι έξι εκατοµµυρίων ( ), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση αυτής και λαµβάνει είκοσι εννέα εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές αξίας δραχµών χιλίων (1.000) η κάθε µια. 2) Η Εθνική Τράπεζα εισέφερε µετρητά δραχµές δέκα χιλιάδες (10.000) και λαµβάνει δέκα (10) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1.000) η κάθε µια. Από το µετοχικό κεφάλαιο ποσό δραχµών επτακοσίων εβδοµήντα ενός εκατοµµυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ), ονοµαστικών µετοχών επτακοσίων εβδοµήντα µίας χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ( ) ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1.000) εκάστης αφορά την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής που απορρέει από την ένταξη της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόµο 1892/90 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα σύµφωνα µε την απόφαση.π /Ν.Ν. 342/Ν. 1892/90/ όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 61935/Ν.Ν. 342/Ν. 1892/90/ του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας για το Ξενοδοχείο πολυτελείας «ΑΡΙΩΝ» για ποσό δραχµών τετρακοσίων τριάντα επτά εκατοµµυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων ( ) και την απόφαση 55955/Ν.Ν 495/Ν. 1892/90/ , όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 54203/Ν.Ν. 495/Ν. 1892/90 του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας για την Ξενοδοχειακή Μονάδα πολυτελείας «ΝΑΥΣΙΚΑ» για ποσό δραχµών τριακοσίων τριάντα τριών εκατοµµυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ( ). Το κεφάλαιο µε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δραχµές τετρακόσια είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) µε την έκδοση τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα µετοχών ( ) ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και καλύφθηκε ως εξής: (α) ια κεφαλαιοποίησης του καθαρού αποτελέσµατος περιόδου 1/1 31/12/1998 ποσού δραχµών τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ( ). (β) ια καταβολής µετρητών στο ταµείο της Εταιρείας ποσού δραχµών έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι (6.646). Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Συνεδρίαση της (Πρακτικό Γ.Σ. Νο 5) αποφάσισε οµόφωνα την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για το σκοπό αυτό αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µια και τιµή διάθεσης δρχ Η διαφορά από την έκδοση των νέων µετοχών υπέρ το άρτιο καταχωρήθηκε στο λογαριασµό «Ειδικό Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο» ποσού δρχ. 20

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα