ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ. Γενικού ςμβοςλίος ππορ ηο 46ο Δηήζιο ςνέδπιο ηων Ανηιπποζώπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ. Γενικού ςμβοςλίος ππορ ηο 46ο Δηήζιο ςνέδπιο ηων Ανηιπποζώπων"

Transcript

1 ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ Γενικού ςμβοςλίος ππορ ηο 46ο Δηήζιο ςνέδπιο ηων Ανηιπποζώπων Λεςκωζία, 21 και 22 Μαΐος 2009

2 2

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σόπνο θαη ρξόλνο ζύγθιεζεο ηνπ πλεδξίνπ. 7 Πξόινγνο... 9 ειίδα ΜΔΡΟ Α 1. Σν Γεληθό πκβνύιην Δπηηξνπέο Γεληθνύ πκβνπιίνπ Σν κόληκν πξνζσπηθό ηεο ΠΑΤΓΤ Δθπξόζσπνη ΠΑΤΓΤ ζηα δηάθνξα Μηθηά ώκαηα.. 19 ΜΔΡΟ Β - Γεληθή Απόθαζε 45νπ πλεδξίνπ 21 ΔΗΑΓΩΓΖ 31 ΜΔΡΟ Γ - Γεληθά Δπαγγεικαηηθά ζέκαηα πλζήθεο εξγαζίαο- Αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ Μηζζνιόγην δεκνζίσλ ππαιιήισλ 33 α. Γεληθέο απμήζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ 33 β. Δθθξεκφηεηεο κηζζνινγίνπ Αλαδηνξγαλώζεηο Τπεξεζηώλ Νέεο Γνκέο Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ Ννκνζεζία γηα ηε Γεκόζηα Τπεξεζία 39 α. Νφκνο 1/90 πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 39 β. Δηήζηεο Τπεξεζηαθέο Δθζέζεηο 40 γ. Απαζρφιεζε σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ ζε δεκνζηνυπαιιειηθά θαζήθνληα Έθηαθην Πξνζσπηθό Ωξάξηα Άδεηεο Αξγίεο Δπηδόκαηα 42 α. Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη απνδεκίσζε ζηνλ Κξαηηθφ Σνκέα 42 β. Άδεηα αλάπαπζεο λενεηζεξρνκέλσλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία 42 γ. Καηάξγεζε ηνπ απνγεχκαηνο ηεο Πέκπηεο θαηά ην κήλα Ηνχλην 42 δ. Άδεηα Μεηξφηεηαο 42 ε. ξνη εξγνδφηεζεο πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο πληάμεηο 43 α. πκςεθηζκφο ηεο αλαινγηθήο κε ηελ θπβεξλεηηθή ζχληαμε Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε Γεληθό ύζηεκα Τγείαο Μεηαηξνπή Κπβεξλεηηθώλ Σκεκάησλ ζε Οξγαληζκνύο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 44 α. Μεηαθνξά ππαιιήισλ ΑΣΗ, Ννζειεπηηθήο ρνιήο θαη ΑΞΗΚ ζην ΣΔΠΑΚ 44 3

4 β. Κππξηαθά Σαρπδξνκεία 45 γ. Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ρέδηα Τπεξεζίαο Μέηξα γηα δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Καηάξγεζε ηνπ αλεξγηαθνύ επηδόκαηνο ζηνπο θξαηηθνύο ππαιιήινπο πληνληζκόο θαη ζπλεξγαζία ησλ πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Σνκέα, ηεο ΔΣΤΚ θαη ηεο ΠΟΑ Αλαζεώξεζε απνδεκηώζεσλ γηα έμνδα δηαθίλεζεο θαη δηαθόξσλ άιισλ επηδνκάησλ 48 ΜΔΡΟ Γ - Θέκαηα επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο Φνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε Παγθύπξην πλδηθαιηζηηθό Φόξνπκ Κηλεηνπνίεζε πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ γηα ηελ αθξίβεηα αηζρξνθέξδεηα 55 ΜΔΡΟ Δ - Μεραληζκνί πιινγηθώλ ρέζεσλ ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία Καηαζηαηηθό θαη ιεηηνπξγία Μ.Δ.Π Ρύζκηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο ζηηο νπζηώδεηο ππεξεζίεο. 57 ΜΔΡΟ Σ - Γξαζηεξηόηεηεο Δπηηξνπώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ πλζήθεο εξγαζίαο Κνηλσληθέο Δθδειώζεηο Δπεκεξία θαη Κνηλσληθή Πξόλνηα Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Γεκνζηόηεηα Πιεξνθόξεζε Δπηηξνπή Γπλαηθώλ - Δζληθόο Μεραληζκόο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο Γηεζλείο πλδηθαιηζηηθέο ρέζεηο Δπηηξνπή Αζιεηηζκνύ Οξγαλσηηθά Θέκαηα. 65 ΜΔΡΟ Ε - Πξνβιήκαηα Κιάδσλ Δθηόο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Κιάδνο Τπαιιήισλ ΔΝ.Τ.Β.Α. ( Έλσζε Τπαιιήισλ Βξεηαληθώλ Αξρώλ) Κιάδνο Τπαιιήισλ Πνιηηηθήο Γηνίθεζεο Βξεηαληθώλ Βάζεσλ (S.B.A.A.) Κιάδνο Τπαιιήισλ Αξρήο Ληκέλσλ Κύπξνπ (ΑΛΚ ) Κιάδνο Τπαιιήισλ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο Γεο (Κ.Ο.Α.Γ.) Κιάδνο Τπαιιήισλ Οξγαληζκνύ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο (ΟΓΑ) Κιάδνο Τπαιιήισλ Οξγαληζκνύ Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο (Ο.Κ.Γ.Β.) Κιάδνο Τπαιιήισλ.Α.Λ.Α. Λεκεζνύ/Ακαζνύληαο Κιάδνο Τπαιιήισλ Σακείνπ Θήξαο

5 9. Κιάδνο Τπαι. πλεξγ. Σακηεπη. Γ.Τ. Λεκεζνύ Κιάδνο Τπαιιήισλ Γξαθείνπ Δπηηξόπνπ Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Γ.Δ.Ρ.Ζ.Δ.Σ.) Κιάδνο Τπαιιήισλ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ (Κ.Ο.Α.Π.) Κιάδνο Δπηζεσξεηώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Οκάδα Τπαιιήισλ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ Οκάδα Μόληκσλ Καζεγεηώλ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Κιάδνο Τπαιιήισλ πλεξγαηηθήο Οηθνδνκηθήο Δηαηξείαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ (ΟΔΓΤΚ) 77 ΜΔΡΟ Ζ - ηαηηζηηθά θαη άιια ζηνηρεία πγθξηηηθόο πίλαθαο ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ θαη κειώλ ΠΑΤΓΤ θαηά ηελ 31/12/ Καηάζηαζε Μειώλ ΠΑΤΓΤ θαηά Δπαξρία θαη Φύιν θαηά ηελ 31/12/

6 6

7 ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΓΚΛΖΖ ΣΟΤ 46νπ ΔΣΖΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Σν Γεληθφ πκβνχιην, ζηελ ηαθηηθή ηνπ ζπλεδξία ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2009 ελέθξηλε εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο φπσο ην 46ν πλέδξην ηεο Οξγάλσζήο καο πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε θαη Παξαζθεπή 21 θαη 22 Μαΐνπ 2009, αληίζηνηρα. ηελ ίδηα ζπλεδξία ην Γεληθφ πκβνχιην ελέθξηλε θαη ηελ πξνθαηαξθηηθή εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ πλεδξίνπ. Ζ απφθαζε θνηλνπνηήζεθε κε εγθχθιην εκεξ πξνο ηνπο Δπαγγεικαηηθνχο Κιάδνπο θαη ηα Δπαξρηαθά Σκήκαηα καδί κε ηελ πξνθαηαξθηηθή εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ πλεδξίνπ, γηα λα εγγξάςνπλ ηα ζέκαηα πνπ επηζπκνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζην πλέδξην, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Σν πλέδξην, πνπ δε ζα έρεη επίζεκν ραξαθηήξα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Λεπθσζία ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ νηθήκαηνο ηεο Οξγάλσζήο καο θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 21 Μαΐνπ ζηηο 9.00 ην πξσί από ηνλ Πξόεδξν ζπλ. Αλδξέα Υξηζηνδνύινπ. Σν πλέδξην ζα νινθιεξσζεί ηελ επφκελε κέξα Παξαζθεπή 22 Μαΐνπ, κε ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο θαη ησλ Πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ έθδνζε Γεληθήο Απφθαζεο πάλσ ζηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 7

8 8

9 Πξνο ηνπο Αληηπξνζψπνπο ηνπ 46νπ Δηήζηνπ πλεδξίνπ Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Απφ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ, ζαο ππνβάιινπκε ηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ, πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ην πξνεγνχκελν πλέδξην (27 θαη 28 Μαξηίνπ 2008) κέρξη θαη ηηο Οη λεφηεξεο εμειίμεηο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ ζηα δηάθνξα ζέκαηα κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία, ζα θαιπθζνχλ ζηελ εηζεγεηηθή νκηιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. Ζ Έθζεζε ζπληζηά νπζηαζηηθά ελδηάκεζν απνινγηζκφ δξάζεο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ην δεχηεξν ρξφλν ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο ηνπ θαη ινγνδνζία γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ 45 νπ πλεδξίνπ θαη ιεηηνπξγεί βαζηθά σο ζπλνπηηθή ελεκεξσηηθή αλαθνξά πξνο ην πλέδξην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα ζηα Πεπξαγκέλα ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεξαξρνχληαη ηα ζέκαηα πνπ πξνσζήζεθαλ, θαηαγξάθνληαη νη ζπκθσλίεο πνπ επηηεχρζεθαλ θαη θαηαρσξνχληαη νη εθθξεκφηεηεο γηα κειινληηθή δξάζε. Ζ Έθζεζε απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε: Α. 1. Σν Γεληθφ πκβνχιην. 2. Δθπξφζσπνη ΠΑΤΓΤ ζηα δηάθνξα Μηθηά ψκαηα. 3. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ηεο ΠΑΤΓΤ. Β. Γεληθή Απφθαζε 45νπ πλεδξίνπ. Γ. Γεληθά επαγγεικαηηθά ζέκαηα. Γ. Θέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Δ. Μεραληζκνί ζπιινγηθψλ ζρέζεσλ. Σ. Γξαζηεξηφηεηεο Δπηηξνπψλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ. Ε. Πξνβιήκαηα Κιάδσλ εθηφο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. Ζ. ηαηηζηηθά θαη άιια ζηνηρεία. ηνπ. Ζ Έθζεζε ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζην 46ν πλέδξην θαηά ηελ πξψηε κέξα ησλ εξγαζηψλ πλαδειθηθά, (Α. Υξηζηνδνχινπ) Πξφεδξνο (Γι. Υαηδεπέηξνπ) Γελ. Γξακκαηέαο ΑΛ/ΑΚ 9

10 10

11 ΜΔΡΟ Α 1. Σν Γεληθό πκβνύιην Σν Γεληθφ πκβνχιην κεηά ηελ εθινγή ηνπ απφ ην 44ν πλέδξην ζηηο 21/3/2007, ζπλήιζε ζηελ πξψηε ηαθηηθή ηνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 26/3/2007 θαη θαηαξηίζηεθε ζε ζψκα σο αθνινχζσο: 1. Υαηδεπέηξνπ Γιαχθνο - Γεληθφο Γξακκαηέαο Κ.Γ. Δ.Δ. 2. Υξηζηνδνχινπ Αληξέαο - Πξφεδξνο 3. Παπαλαζηαζίνπ Αξγχξεο - Αληηπξφεδξνο 4. Φινπξέληδνπ Γηψξγνο - Αλ. Γεληθφο Γξακκαηέαο 5. Φσηίνπ Κψζηαο - Αλ. Γεληθφο Γξακκαηέαο 6. Υαξαιάκπνπο Γηψξγνο - Γξακκαηέαο 7. Φηιίππνπ Ησάλλεο - Αλ. Γξακκαηέαο 8. Μαηζαίνπ ηξάηεο - Σακίαο 9. Κνπηζνχιεο Αληψλεο - Αλ. Σακίαο 10. Αζπξήο Αθξίηαο 11. Αρηιιέσο Νάλα 12. Ησάλλνπ Εαλλέηνο 13. Καςάιεο Υξίζηνο *14. Κχδαο ηέιηνο 15. Κσλζηαληηλίδεο Άδσληο 16. Κσλζηαληίλνπ Κψζηαο 17. Κσλζηαληίλνπ Ε. Κψζηαο 18. Μαλή Γεσξγία 19. Μαλλνχξεο Υξίζηνο 20. Ξελνθψληνο Αλδξέαο 21. Πηεξίδεο Φνίβνο 22. Σζνιάθεο Κπξηάθνο *23. Υαξαιάκπνπο Μάξηνο 24. Αγαπίνπ Μαξία 25. Αζαλαζίνπ Παλαγηψηεο 26. Αλδξένπ Αλδξέαο 27. Αλδξνλίθνπ Γεσξγία 28. Αξγπξίδεο Πξφδξνκνο 29. Αξηζηνηέινπο Γηαλλάθεο 30. Απγνπζηή σηήξεο 31. Βαζηιεηάδεο Ησάλλεο 32. Γεξνχδεο Νίθνο 33. Γεσξγίνπ Λέληα *34. Γησξγαιιήο Κχπξνο 35. Γησξθάηδεο Αλδξέαο 36. Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο 37. Γεκεηξίνπ Λντδνο 38. Γεκνζζέλνπο σηήξεο 39. Γξαθνπνχινπ Διέλε *40. Έθηνξνο Γήκνο 41. Δπζηξαηίνπ ηέιηνο 42. Εάθνο Γεψξγηνο 43. Εήλσλνο Υξίζηνο 44. Ζξαθιένπο Μάξηνο 11

12 Ζζαταο ηέιηνο 46. Ησάλλνπ Μαξίλνο 47. Καζεηδηψηεο Νηίλνο 48. Κατάθα Υξπζηάιια 49. Καλάξε Πφπε 50. Κάπνλαο ηαζήο 51. Καξθψηεο πχξνο 52. Κνπδνπιή Διέλε 53. Κνπινχκαο Μάξηνο 54. Κνπκίδεο Γεψξγηνο *55. Κσλζηαληίλνπ Κψζηαο 56. Λεηςφο ηπιηαλφο 57. Λεσλίδνπ Μάξηνο 58. Μεζεκέξεο Θεφδνπινο 59. Μηιηθνχξεο σηήξεο 60. Μηηήο Γεψξγηνο 61. Μηραήι ηαχξνο 62. Μηραειίδεο Γεκήηξεο 63. Μηραειίδεο Γεκήηξεο *64. Μλάζσλνο ηέιηνο 65. Νενθχηνπ Γεψξγηνο 66. Νεζηψηεο Μίθεο 67. Νηθνιατδεο Αγακέκλσλ 68. Νηθνιάνπ Γεκήηξεο 69. Νηθνιάνπ Νίθνο 70. Οηθνλνκίδεο Αλδξέαο 71. Ολνπθξίνπ Γηψξγνο 72. Πακπαθάο Νίθνο 73. Παλαγίδεο Μάξηνο 74. Παλαγηψηνπ Νίθνο 75. Παληειή Παληειήο 76. Παληδνπνχινπ Αγγέια 77. Παπαδφπνπινο Ρακψλ 78. Παπαδφπνπινο Υξίζηνο 79. Παπαληθνιάνπ Νίθνο 80. Παπαθηιίππνπ Υξπζηάιια 81. Παπαθηινζένπ Αλδξέαο 82. Πάξεο Νηθφιαο *83. Παπιίδεο Άδσληο 84. Πεηξαθίδνπ Διέλε 85. Πηηζηιιίδεο Παλίθνο 86. Πνγηαηδήο Αλδξέαο 87. Πνγηαηδήο Γήκνο 88. Πξνθνπίνπ Νίθνο 89. αββίδνπ Ησάλλα 90. αξξήο Αληψλεο 91. αξξήο Γεψξγηνο 92. θψηηεο Αξηζηνηέιεο *93. νθνθιή νθνθιήο *94. ηαπξηλίδεο Παλαγηψηεο 95. ηπιιή ακνπήι *96. Σζηαιίδεο άββαο 97. Σζηάξηαο σθξφλεο

13 98. Υακπνπξίδεο Σάθεο 99. Υεηκψλαο Κσλζηαληίλνο 100. Υξηζηνθή Ησάλλεο 101. Υξηζηνθίδεο Αγαζνθιήο ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ 1. Απνζηφινπ Αλδξέαο 2. Γξεγνξίνπ Αλδξνχιια **3. Υαηδεράλλαο Βξαρίκεο 4. Κάθθνπξαο Αλδξφληθνο **5. Δπζπκίνπ Ησάλλεο **6. Μαζνχξαο Γεψξγηνο **7. Πηπεξή Θενδψξα 8. Καξεθιάο Μ. Πέηξνο 9. Κσζηαξά Καδακία Μαξία Αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε ζχλζεζε ηνπ Γ.. * (14) Ο ζπλ. ηέιηνο Κχδαο (Κιάδνο Πξνζσπηθνχ ΑΣΗ) έπαπζε λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ιφγσ παξαίηεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Κιάδνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. σηήξεο Υαηδεησάλλνπ απφ ηηο 5/11/2007 σο παξαηεξεηήο θαη εθιέγεθε σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην πλέδξην ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 28/3/2008. Αθνινχζσο, ιφγσ παξαίηεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Κιάδνπ ηε ζέζε ηνπ ζπλ.. Υαηδεησάλλνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. Υαξάιακπνο Υξπζαθηάδεο απφ ηηο 20/2/2009. * (23) Ο ζπλ. Μάξηνο Υαξαιάκπνπο (Κι. Σκ. Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο) έπαπζε λα είλαη κέινο ηεο Δ.Δ. ιφγσ παξαίηεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Κιάδνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. άββαο Κιεάλζνπο απφ ηηο 16/4/2008 κέρξη 6/2/2009, νπφηε έραζε ηε ζέζε ηνπ ιφγσ παξαίηεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Κιάδνπ. Σε ζέζε θαηέιαβε ε ζπλ. Κππξηαλίδνπ Λενληίδνπ Σαζνχια, σο παξαηεξεηήο ζην Γ.. * (34) Ο ζπλ. Κχπξνο Γησξγαιιήο (Κι. Τπ. Δμσηεξηθψλ) έπαπζε λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ιφγσ παξαίηεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Κιάδνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. Γηνλχζεο Γηνλπζίνπ απφ ηηο 17/9/2008, σο παξαηεξεηήο. * (40) Ο ζπλ. Γήκνο Έθηνξνο (Κι. Φπιαθψλ) έπαπζε λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ιφγσ παξαίηεζήο ηνπ απφ ην Γ.. ηνπ Κιάδνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. Αλδξέαο Οξάηεο απφ ηηο 9/3/2009, σο παξαηεξεηήο. * (55) Ο ζπλ. Κψζηαο Κσλζηαληίλνπ (Κι. Τπαιιήισλ ΔΝ.Τ.Β.Α.) ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ κέινο ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γ.. ηνπ Κιάδνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. Αληψλεο Μαξαζεχηεο απφ ηελ 1/2/2008 σο παξαηεξεηήο θαη εθιέγεθε σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην πλέδξην ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 28/3/

14 * (64) Ο ζπλ. ηέιηνο Μλάζσλνο (Κι. Κπβεξλεηηθνχ Σππνγξαθείνπ) εθιέγεθε κέινο ηεο Δ.Δ. απφ ην Γ.. ζηηο 3/6/2008. * (83) Ο ζπλ. Άδσληο Παπιίδεο (Κι. Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο) έπαπζε λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ιφγσ παξαίηεζήο ηνπ απφ ην Γ.. ηνπ Κιάδνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. Παλαγηψηεο Μπάξηδεο απφ ηηο 15/9/2008. * (93) Ο ζπλ. νθνθιήο νθνθιή (Κι. Γξαθείνπ Σχπνπ & Πιεξνθνξηψλ) έπαπζε λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ιφγσ αθππεξέηεζεο θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ζπλ. Λέιηα Λακπξηαλίδνπ απφ ηηο 14/2/2009, σο παξαηεξεηήο. * (94) Ο ζπλ. Παλαγηψηεο ηαπξηλίδεο (Κι. Τπ. Οδνληηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ) έπαπζε λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ιφγσ αιιαγήο Κιάδνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. θαηέιαβε ν ζπλ. Ησζήθ Αγγειίδεο απφ ηηο 9/5/2007. * (96) Ο ζπλ. άββαο Σζηαιίδεο (Κι. Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ) εθιέγεθε κέινο ηεο Δ.Δ. απφ ην Γ.. ζηηο 3/6/2008. ** (3) Ο ζπλ. Βξαρίκεο Υαηδεράλλαο (Δπαξρηαθφ Σκήκα Κεξχλεηαο) έπαπζε λα είλαη παξαηεξεηήο ζην Γ.. ιφγσ κε εθινγήο ηνπ ζην Γ.. ηνπ Δπαξρηαθνχ Σκήκαηνο Κεξχλεηαο απφ ηηο 7/5/2008. ** (5) Ο ζπλ. Ησάλλεο Δπζπκίνπ (Κι. Δπηζεσξεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο) εθιέγεθε σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην πλέδξην ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 28/3/2008. ** (6) Ο ζπλ. Γεψξγηνο Μαζνχξαο (Κι. Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ) εθιέγεθε σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην πλέδξην ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 28/3/2008. ** (7) Ζ ζπλ. Θενδψξα Πηπεξή (Κι. Ννκηθήο Τπεξεζίαο) εθιέγεθε σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην πλέδξην ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 28/3/2008. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ.., πξνο Δ.Δ. θαη πξνο Κ.Γ., κεηά ηηο πην πάλσ αιιαγέο είλαη ε αθφινπζε: 1. Υαηδεπέηξνπ Γιαχθνο - Γελ. Γξ/ηέαο Κ.Γ. Δ.Δ. 2. Υξηζηνδνχινπ Αλδξέαο - Γηεπζπληψλ - Πξφεδξνο 3. Παπαλαζηαζίνπ Αξγχξεο - Γελ. Γηνηθεη. Πξνο. - Αληηπξφεδξνο 4. Φινπξέληδνπ Γηψξγνο - Γελ. Ννζει. Πξνο. - Αλ. Γ.Γ. 5. Φσηίνπ Κψζηαο - Η.Γ.Δ. - Αλ. Γ.Γ. 6. Υαξαιάκπνπο Γηψξγνο - Γελ. Γξακκαη. Πξνο. - Γξακκαηέαο 7. Φηιίππνπ Ησάλλεο - ρνιηθψλ Τπαιιήισλ - Αλ. Γξακκαηέαο 8. Μαηζαίνπ ηξάηεο - Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ - Σακίαο 9. Κνπηζνχιεο Αληψλεο - Γεκνζίσλ Έξγσλ - Αλ. Σακίαο 10. Αζπξήο Αθξίηαο Γηθαζηηθψλ 11. Αρηιιέσο Νάλα Πιεξνθνξηθήο 12. Ησάλλνπ Εαλλέηνο Γεσξγίαο 13. Καςάιεο Υξίζηνο Πνιενδνκίαο & Οηθήζεσο 14. Κσλζηαληηλίδεο Άδσληο Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 15. Κσλζηαληίλνπ Κψζηαο Αλαπηχμεσο Τδάησλ 16. Κσλζηαληίλνπ Ε. Κψζηαο Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο 17. Μαλή Γεσξγία Γελ. Γξακκαηεηαθνχ Πξνζσπηθνχ 14

15 18. Μαλλνχξεο Υξίζηνο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 19. Μλάζσλνο ηέιηνο Κπβεξλεηηθνχ Σππνγξαθείνπ 20. Ξελνθψληνο Αλδξέαο Γελ. Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 21. Πηεξίδεο Φνίβνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ 22. Σζηαιίδεο άββαο Α.Λ.Κ. 23. Σζνιάθεο Κπξηάθνο Κηεκαηνινγίνπ 24. Αγαπίνπ Μαξία ηελνγξάθσλ 25. Αγγειίδεο Ησζήθ Οδνληηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ 26. Αζαλαζίνπ Παλαγηψηεο Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ 27. Αλδξένπ Αλδξέαο Βνεζψλ Γξαθείνπ 28. Αλδξνλίθνπ Γεσξγία Βνπιήο, Πξνεδξίαο & Τπνπξγηθνχ 29. Αξγπξίδεο Πξφδξνκνο Γελ. Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 30. Αξηζηνηέινπο Γηαλλάθεο ΣΑΓΤΛ Λεκεζνχ 31. Απγνπζηή σηήξεο Αξηζηίλδελ 32. Βαζηιεηάδεο Ησάλλεο Γ.Δ.Ρ.Ζ.Δ.Σ. 33. Γεξνχδεο Νίθνο Δπνπηείαο & Αλάπη. πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 34. Γεσξγίνπ Λέληα Αξηζηίλδελ 35. Γησξθάηδεο Αλδξέαο Ο.Γ.Α. 36. Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο Αλαδαζκνχ 37. Γεκεηξίνπ Λντδνο Δπαξρηαθνχ Ακκνρψζηνπ 38. Γεκνζζέλνπο σηήξεο Αξηζηίλδελ 39. Γξαθνπνχινπ Διέλε Αθηηλνι. Φπζηνζ., Δξγαζηνζ. 40. Δπζπκίνπ Ησάλλεο Δπηζεσξεηψλ Μέζεο 41. Δπζηξαηίνπ ηέιηνο ΣΑΓΤΛ Λεπθσζίαο 42. Εάθνο Γεψξγηνο Γελ. Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 43. Εήλσλνο Υξίζηνο Υσξνκεηξίαο 44. Ζξαθιένπο Μάξηνο Κηεκαηνινγίνπ 45. Ζζαταο ηέιηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ 46. Ησάλλνπ Μαξίλνο Αιηείαο 47. Καζεηδηψηεο Νηίλνο ΚΔ.ΠΑ. 48. Κατάθα Υξπζηάιια Τγεηνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 49. Καλάξε Πφπε Γεληθνχ Υεκείνπ 50. Κάπνλαο ηαζήο πληαμηνχρσλ 51. Καξθψηεο πχξνο Σεισλεηαθψλ 52. Κνπδνπιή Διέλε Δπίζεκνπ Παξαιήπηε & Δθφξνπ 53. Κνπινχκαο Μάξηνο Σειεθσλεηψλ 54. Κνπκίδεο Γεψξγηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ 55. Λεηςφο ηπιηαλφο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο 56. Λεσλίδνπ Μάξηνο S.B.A.A. 57. Μαξαζεχηεο Αληψλεο ΔΝ.Τ.Β.Α. 58. Μαζνχξαο Γεψξγηνο Αξραηνηήησλ 59. Μεζεκέξεο Θεφδνπινο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο 60. Μηιηθνχξεο σηήξεο Τπ. Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 61. Μηηήο Γεψξγηνο Ννζνθνκεηαθψλ Δξγαζηεξίσλ 62. Μηραήι ηαχξνο Τπ. Οηθνλνκηθψλ 63. Μηραειίδεο Γεκήηξεο Δξγαζίαο 64. Μηραειίδεο Γεκήηξεο.Α.Λ.Α. 65. Νενθχηνπ Γεψξγηνο Δπαξρηαθνχ Πάθνπ 66. Νεζηψηεο Μίθεο πληαμηνχρσλ 67. Νηθνιατδεο Αγακέκλσλ Κ.Ο.Α.Π. 68. Νηθνιάνπ Γεκήηξεο Πνιηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ 69. Νηθνιάνπ Νίθνο Ο.Κ.Γ.Β. 70. Οηθνλνκίδεο Αλδξέαο Πξνζσπηθνχ Τπ. Άκπλαο 71. Ολνπθξίνπ Γηψξγνο Σακείνπ Θήξαο 15

16 72. Πακπαθάο Νίθνο Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ Φπρηθήο Τγείαο 73. Παλαγίδεο Μάξηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Τπ. Δζσηεξηθψλ 74. Παλαγηψηνπ Νίθνο πληαμηνχρσλ 75. Παληειή Παληειήο Κιηληθψλ Φπρνιφγσλ 76. Παληδνπνχινπ Αγγέια Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Τπ. Παηδείαο 77. Παπαδφπνπινο Ρακψλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ 78. Παπαδφπνπινο Υξίζηνο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 79. Παπαληθνιάνπ Νίθνο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 80. Παπαθηιίππνπ Υξπζηάιια Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 81. Παπαθηινζένπ Αλδξέαο Κξαηηθψλ Αγνξψλ & Πξνκεζεηψλ 82. Πάξεο Νηθφιαο Πνιηηηθήο Άκπλαο 83. Πεηξαθίδνπ Διέλε Γεληθνχ Γξακκαηεηαθνχ Πξνζσπηθνχ 84. Πηπεξή Θενδψξα Ννκηθήο Τπεξεζίαο 85. Πηηζηιιίδεο Παλίθνο Δπαξρηαθνχ Λεκεζνχ 86. Πνγηαηδήο Αλδξέαο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο 87. Πνγηαηδήο Γήκνο πληαμηνχρσλ 88. Πξνθνπίνπ Νίθνο Δπαξρηαθνχ Λάξλαθαο 89. αββίδνπ Ησάλλα Α.Ξ.Η.Κ. 90. αξξήο Αληψλεο Γαζψλ 91. αξξήο Γεψξγηνο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 92. θψηηεο Αξηζηνηέιεο Φ.Π.Α. 93. ηπιιή ακνπήι Γεληθνχ Γξακκαηεηαθνχ Πξνζσπηθνχ 94. Σζηάξηαο σθξφλεο Σαρπδξνκηθψλ 95. Υακπνπξίδεο Σάθεο Δπαξρηαθνχ Λεπθσζίαο 96. Υεηκψλαο Ζξφδνηνο Ο.Α.Γ. 97. Υεηκψλαο Κσλζηαληίλνο Φαξκαθεπηηθψλ Τπεξεζηψλ 98. Υξηζηνθή Ησάλλεο.Ο.Δ.Γ.Τ.Κ Υξηζηνθίδεο Αγαζνθιήο Υξηζηνθφξνπ Μαξία Ηαηξψλ Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ 1. Κάθθνπξαο Αλδξφληθνο Οκάδα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 2. Καξεθιάο Μ. Πέηξνο Οκάδα Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 3. Κσζηαξά Καδακία Μαξία Οκάδα Οξγαληζκνχ Νενιαίαο 4. Κάζηαλνπ Σδηψξηδηα Οκάδα Δ.Π.Α. 5. Γξεγνξίνπ Αλδξνχια Δπαξρηαθφ Σκήκα Κεξχλεηαο 6. Κππξηαλίδνπ Λενληίδνπ Σαζνχια Κιάδνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 7. Μπάξηδεο Παλαγηψηεο Κιάδνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 8. Γηνλπζίνπ Γηνλχζεο Κιάδνο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 9. Λακπξηαλίδνπ Λέιηα Γξαθείν Σχπνπ & Πιεξνθνξηψλ 10. Ησαλλίδεο ηέιηνο Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 11. Απνζηφινπ Αλδξέαο Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 12. Υξπζαθηάδεο Υαξάιακπνο Κιάδνο Πξνζσπηθνχ Α.Σ.Η. 13. Οξάηεο Αλδξέαο Φπιαθέο 2. Δπηηξνπέο Γεληθνύ πκβνπιίνπ Σν Γ.. ζηε ζπλεδξία ηνπ πνπ έγηλε ζηηο ελέθξηλε ηε ζχλζεζε ησλ πην θάησ Δπηηξνπψλ ηνπ. Δπηηξνπή Οξγαλσηηθψλ Θεκάησλ 16

17 Γηψξγνο Υαξαιάκπνπο Πξφεδξνο Αλδξέαο Αλδξένπ Εαλλέηνο Ησάλλνπ Γεψξγηνο Εάθνο Αλδξέαο Παπαθηινζένπ Αλδξέαο Λνπθάο, Αληψλεο Γειεγηάλλεο Γξακκαηείο Δπηηξνπή πλζεθψλ Δξγαζίαο Αληψλεο Κνπηζνχιεο Πξφεδξνο Μάξηνο Κνπινχκαο Αληψλεο αξξήο Μάξηνο Υαξαιάκπνπο (απνρψξεζε απφ ηηο 2/4/2008) Μαξίλνο Ησάλλνπ Πφπε Καλάξε Πέηξνο αββίδεο Γξακκαηέαο Δπηηξνπή Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Κψζηαο Φσηίνπ Πξφεδξνο Γεκήηξεο Νηθνιάνπ Διέλε Πεηξαθίδνπ Γηαλλάθεο Υξηζηνθή Υξπζηάιια Κατάθα Εαλλέηνο Λνπθατδεο χκβνπινο Κπξηάθνο Αλδξένπ, Νάζσ Καζνπιίδνπ Γξακκαηείο Δπηηξνπή Δπεκεξίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Υξίζηνο Μαλλνχξεο Πξφεδξνο Σάθεο Υακπνπξίδεο Κψζηαο Ε. Κσλζηαληίλνπ Πξφδξνκνο Αξγπξίδεο Υξίζηνο Παπαδφπνπινο Αθξίηαο Αζπξήο Γήκνο Πνγηαηδήο Αληψλεο Γειεγηάλλεο Γξακκαηέαο Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηξάηεο Μαηζαίνπ Πξφεδξνο πχξνο Καξθψηεο Φνίβνο Πηεξίδεο ηέιηνο Λεηςφο Αξηζηνηέιεο θψηηεο σηήξεο Γεκνζζέλνπο Γεκήηξεο νθνθιένπο Γξακκαηέαο Δπηηξνπή Γπλαηθψλ Γεσξγία Μαλή Πξφεδξνο Νάλα Αρηιιέσο Αλδξνχια Γξεγνξίνπ Διέλε Κνπδνπιή Μαξία Αγαπίνπ Πφπε Καλάξε Υξπζηάιια Κατάθα Νάζσ Καζνπιίδνπ Γξακκαηέαο Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ Γηαλλάθεο Φηιίππνπ Πξφεδξνο Κπξηάθνο Σζνιάθεο 17

18 Αλδξέαο Οηθνλνκίδεο Νίθνο Πξνθνπίνπ Γεκήηξεο Μηραειίδεο Γεψξγηνο Μηηήο Υαξάιακπνο άββα Γξακκαηέαο Δπηηξνπή Δπηκφξθσζεο Αξγχξεο Παπαλαζηαζίνπ Πξφεδξνο Νάλα Αρηιιέσο Αγαζνθιήο Υξηζηνθίδεο ηέιηνο Μλάζσλνο σθξφλεο Σζηάξηαο Αλδξέαο Λνπθάο, Κπξηάθνο Αλδξένπ, Νάζσ Καζνπιίδνπ Γξακκαηείο 3.α. Σν κόληκν πξνζσπηθό ηεο ΠΑΤΓΤ 1. Αλδξέαο Γηνλπζίνπ Αλψηεξνο Μφληκνο Γξακκαηέαο 2. Αλδξέαο Λνπθάο Αλψηεξνο Μφληκνο Γξακκαηέαο 3. Άθεο Ησαλλίδεο Μφληκνο Γξακκαηέαο Α 4. Κπξηάθνο Αλδξένπ Μφληκνο Γξακκαηέαο Α 5. Υξηζηάθεο Αλδξένπ Μφληκνο Γξακκαηέαο Α 6. Αληψλεο Γειεγηάλλεο Μφληκνο Γξακκαηέαο 7. Υαξάιακπνο άββα Μφληκνο Γξακκαηέαο 8. Πέηξνο αββίδεο Μφληκνο Γξακκαηέαο 9. Νάζσ Καζνπιίδνπ Βνεζφο Μφληκνο Γξακκαηέαο 10. Άληξε Κηίζηε Ηδηαίηεξε Γξακκαηέαο Γ.Γ. 11. Μαξία Γηάζνπκα Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο /Πξαθηηθνγξάθνο 12. Σδηνχιηα Κνκλελνχ Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο 13. Γεκήηξεο νθνθιένπο Λνγηζηήο 14. Έιελα Γηαθνπκή Βνεζφο Λνγηζηήο 15. ηέιια Γεκεηξηάδνπ Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο 16. Μηράιεο Γιπθεξίνπ Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο 17. Γεψξγηνο ηαχξνπ Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο 18. Γηάλλεο Υ ηπιηαλνχ Βνεζφο Γξαθείνπ 19. Γηαλλάθεο Νηθνιάνπ Σερληθφο/πληεξεηήο 20. Μελάο Υ Μελάο Σερληθφο 21. Υξίζηνο Παπαθηιίππνπ Φξνληηζηήο Οηθήκαηνο 22. Αλδξνχιια Μαμνχηε Καζαξίζηξηα 23. Βέξα θνχιινπ Καζαξίζηξηα 24. Κπξηάθνο Υξηζηνδνχινπ Φξνληηζηήο/πληεξεηήο δηακεξηζκάησλ Πάθνπ 25. Μαξία Αιεμίνπ Καζαξίζηξηα δηακεξηζκάησλ Πάθνπ 26. Αλδξέαο Πφππνο Φξνληηζηήο/πληεξεηήο δηακεξηζκάησλ Πιαηξψλ β. Πξνζσπηθό Νεπηαγσγείνπ ΠΑΤΓΤ Λεπθσζία 1. Λνπΐδα Θενθάλνπο Νεπηαγσγφο 2. Ηθηγέλεηα Υαξαιάκπνπο Νεπηαγσγφο 3. Ηνπιία Πειεηηέ Νεπηαγσγφο 4. Υξπζνχια Πνιπθάξπνπ Καζαξίζηξηα 5. Κνχληνπξνπ Ξέληα Καζαξίζηξηα 6. Νίθε χζηειινπ Μάγεηξαο γ. ύκβνπινο Πξίακνο Λντδίδεο 18

19 4. Δθπξόζσπνη ΠΑΤΓΤ ζηα δηάθνξα Μηθηά ώκαηα 1. Μηθηή Δπηηξνπή Πξνζσπηθνχ Δθπξφζσπνη ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο ΜΔΠ 2. Δπηηξνπή Καηνηθηψλ Σξνφδνπο Αληψλεο Γειεγηάλλεο 3. Δξγαηηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα Γεληθφο Γξακκαηέαο 4. πκβνχιην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Υξηζηάθεο Αλδξένπ 5. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γ.. Αλάπηπμεο Γεο Ζ Οξγάλσζε εθπξνζσπείηαη αλάινγα κε ην ζέκα. 6. Δπηηξνπή Γηαρεηξηζηηθψλ Λαζψλ ηξάηεο Μαηζαίνπ 7. Παγθχπξην πκβνχιην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Αληψλεο Κνπηζνχιεο 8. πκβνχιην Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Κψζηαο Φσηίνπ 9. Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο Νάλα Αρηιιέσο 19

20 20

21 ΜΔΡΟ Β Γ ε λ η θ ή α π ό θ α ζ ε 4 5 ν π π λ ε δ ξ ί ν π Σν 45ν πλέδξην ηεο ΠΑΤΓΤ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λεπθσζία ζηηο 27 θαη 28 Μαξηίνπ 2008, αζρνιήζεθε κε ηα γεληθά επαγγεικαηηθά πξνβιήκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαζψο θαη κε ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ απαζρνινχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πλέδξην ελέθξηλε ηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο ηνπ θαη ηελ εηζεγεηηθή νκηιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ηηο ζέζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζ απηή, θαη κε βάζε ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηηο επηκέξνπο εηζεγήζεηο πνπ έγηλαλ, νκφθσλα, απνθάζηζε: 1. πλζήθεο θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο Αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ Δπαλαβεβαηψλεη ηε δηαθεξπγκέλε ζέζε φηη ε ζηέγαζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζχγρξνλα θαη ιεηηνπξγηθά γξαθεία απνηειεί γηα ηελ Οξγάλσζε πξνηεξαηφηεηα θαη νπζηαζηηθφ κέηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πην απνηειεζκαηηθήο θξαηηθήο κεραλήο πνπ νδεγεί ζε πην εχξπζκε θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη βειηησκέλε πξνζθνξά θαη εμππεξέηεζε πξνο ηνλ Κχπξην πνιίηε. Σν πλέδξην, εθηηκά φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο Α Φάζεο ησλ λέσλ θπβεξλεηηθψλ γξαθείσλ ζηε Λεπθσζία, ησλ λέσλ θπβεξλεηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Πάθν, ηνπ λένπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο θαη ε κεηαζηέγαζε ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επεξεαδφκελνπ πξνζσπηθνχ ζπληζηά νπζηαζηηθή πξφνδν πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πάγηνπ ζηφρνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ζε ζχγρξνλεο θαη ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην πλέδξην αλαλεψλεη ηελ εληνιή πξνο ην Γεληθφ πκβνχιην λα ηεξαξρήζεη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα πξνβεί ζηηο επηβαιιφκελεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε ε θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ην ηαρχηεξν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ γξαθείσλ. ην Γεληθφ πκβνχιην αλαηίζεηαη επίζεο ε εληνιή λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο αλέγεξζεο λέσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ Σππνγξαθείνπ, ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο. ην ίδην πην πάλσ πιαίζην ην Γεληθφ πκβνχιην θαη ε αξκφδηα ad hoc Δπηηξνπή θαινχληαη λα επηιακβάλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επεξεαδφκελνπο Κιάδνπο πξνβιεκάησλ ζε Σκήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αθαηάιιεινη θαη αλζπγηεηλνί ρψξνη εξγαζίαο, κε βάζε θαη ηηο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ Κιάδνπο καο ζην πλέδξην. 2. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Δπηζεκαίλεη ην ζεκειηαθφ ξφιν θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε ράξαμε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ππνγξακκίδεη φηη κέζα ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαη ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο ν ζπλερήο εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ επηηειηθνχ ξφινπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο ζπληζηά πξνηεξαηφηεηα. 21

22 Σν πλέδξην εθηηκά φηη ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνηειεί πξνυπφζεζε θαη ερέγγπν γηα ηε δηαζθάιηζε θαη θαηνρχξσζε κέζα ζην αληαγσληζηηθφ επξσπατθφ πεξηβάιινλ κεηά θαη ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΟΝΔ θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ, ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ παηξίδα θαη ην ιαφ καο ηφζν ζην ζεζκηθφ φζν θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη επαλαδηαθεξχηηεη ηελ εηνηκφηεηα ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο Οξγάλσζεο λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηελ θπβέξλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 3. Αλαδηνξγαλώζεηο Τπεξεζηώλ Νέεο δνκέο Σν πλέδξην επαλαηνλίδεη ηελ πάγηα ζέζε φηη ε Γεκφζηα Τπεξεζία σο έλαο δσληαλφο Οξγαληζκφο δελ κπνξεί λα παξακείλεη ζηαηηθή ζ φηη αθνξά ζηελ νξγαλσηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε θαη εθθξάδεη πιήξε ηθαλνπνίεζε γηα ηηο ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηνλ ηνκέα ησλ αλαδηνξγαλψζεσλ ζεηξάο Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ φπσο απηέο έρνπλ πινπνηεζεί κε ηελ ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ζηηο ηνπ πεξί ζπκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ (Αξ. 1) ηνπ 2007 θαη πεξηέρνληαη αλαιπηηθά ζηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ. ην πην πάλσ πιαίζην ζην Γεληθφ πκβνχιην αλαηίζεηαη ε εληνιή λα πξνβεί ζ φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα πξνψζεζε θαη πινπνίεζε κε ηνλ επφκελν πκπιεξσκαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ επηηεχρζεθαλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ζπδήηεζεο. Σν Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη ζπλαθψο λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ κεραληζκνχ ηεο ΜΔΠ γηα νινθιήξσζε ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε αλαδηνξγαλψζεηο Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ θαηάιεμε ζε ζπκθσλίεο ην ηαρχηεξν γηα λα κπνξνχλ νη επεξεαδφκελεο Τπεξεζίεο επαξθψο ζηειερσκέλεο θαη θαηάιιεια δνκεκέλεο λα αληαπνθξίλνληαη πιεξέζηεξα ζην ξφιν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν πλέδξην αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην λα ππνβάιεη ζηε ΜΔΠ γηα ζπδήηεζε θαη ηα λέα ζπλαθή αηηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ ζηελ Οξγάλσζή καο θαη κειεηήζεη θαη πξνσζήζεη θαη ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ Κιάδνπο καο ζην πλέδξην. 4. Μηζζνιόγην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 4.1. Γεληθέο Απμήζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ Υαηξεηίδεη ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο γεληθψλ απμήζεσλ ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ πεξίνδν απφ πνπ πξνλνεί αχμεζε χςνπο 2% απφ θαη 1.5% απφ , κε παξάιιειε αλαζεψξεζε ηνπ θαηψηαηνπ πνζνχ γεληθήο αχμεζεο, ζπκθσλία πνπ ζπλνκνινγήζεθε κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ηθαλνπνίεζε εθθξάδεηαη ζπλαθψο θαη γηα ηελ πξφλνηα ηεο ζπκθσλίαο γηα παξαρψξεζε παξεκθεξψλ σθειεκάησλ πνζνζηνχ 0.3% απφ γηα ζθνπνχο επεκεξίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν πλέδξην αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο ζπκθσλίαο Δθθξεκφηεηεο θξαηηθνχ κηζζνινγίνπ Δθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζην ζέκα ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ θξαηηθνχ κηζζνινγίνπ θαη ηδηαίηεξα ζ φηη αθνξά ηελ πηπρή ησλ κειεηψλ γηα δηαρσξηζκφ ησλ δηαδεπθηηθψλ πξνζφλησλ ζε θαηεγνξίεο ζέζεσλ πνπ νδήγεζαλ σο επί ην πιείζηνλ ζε ξπζκίζεηο ππέξ ησλ ππεξεηνχλησλ ζπλαδέιθσλ κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζε 22

23 αλαβαζκηζκέλεο ζέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειεηψλ θαη πινπνηήζεθαλ κε ηνλ πεξί πκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν (Αξ. 1) ηνπ 2007 θαη πεξηέρνληαη ζηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ. Σν Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη λα πξνβεί ζ φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα πξνψζεζε θαη πινπνίεζε κε ηνλ επφκελν πκπιεξσκαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο Δπίζεκεο Πιεπξάο, ησλ ζπκθσληψλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζηε ΜΔΠ θαη αθνξνχλ Σκήκαηα/Τπεξεζίεο κε ζέζεηο πνπ απαηηνχλ δηαδεπθηηθά πξνζφληα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ζπδήηεζεο ζην αξκφδην Μηθηφ Κιηκάθην. Παξά ηελ επηηειεζζείζα πξφνδν ην πλέδξην επαλαηνλίδεη ηελ αλάγθε φπσο νη εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ αξκφδηνπ κηθηνχ θιηκαθίνπ εληαηηθνπνηεζνχλ θαη επηζπεπζζνχλ κε ζηφρν ηε ζπλνιηθή αληίθξπζε ην ηαρχηεξν ηνπ ζέκαηνο ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ θξαηηθνχ κηζζνινγίνπ ζ φιεο ηηο πηπρέο πνπ ην ζπλζέηνπλ, γηα άξζε ηεο ρξνλίδνπζαο θαη ζνβαξήο απηήο εθθξεκφηεηαο. Σν Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη λα πξνρσξήζεη ζ φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο θαη ζηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ. ην Γεληθφ πκβνχιην αλαηίζεηαη επίζεο λα κειεηήζεη θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηνπ κηζζνινγίνπ θιαδηθέο εηζεγήζεηο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζέκαηνο ηεο αλέιημεο ζπλαδέιθσλ κε δπζκελείο ζπγθξηηηθά πξννπηηθέο. 5. Ννκνζεζία γηα ηε Γεκόζηα Τπεξεζία 5.1. Ο πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006 Σν πλέδξην εθηηκά κέζα απφ ηε θηεζείζα εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο φηη νη λέεο ξπζκίζεηο έρνπλ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηνπ θαιψο λννχκελνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σν Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο λνκνζεζίαο γηα λα πξνβεί εθφζνλ ρξεηαζηεί ζε εηζεγήζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο/βειηηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ. ην Γεληθφ πκβνχιην αλαηίζεηαη επίζεο λα κειεηήζεη θαη πξνσζήζεη ηηο Κιαδηθέο Δηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πλέδξην θαη αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πιήξσζε ζέζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ γηα ζέζεηο κέρξη ηελ Κι. Α Δηήζηεο Τπεξεζηαθέο Δθζέζεηο Με βάζε θαη ηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξηαθέο απνθάζεηο επαλαηνλίδεη ηελ εθηίκεζε φηη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, λα εμππεξεηεί ηηο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο θαη λα εμππεξεηεί ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη επηζεκαίλεη εθ λένπ ηελ αλάγθε φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη κε πξνζεγκέλα βήκαηα, κε δηαβνπιεχζεηο ζηε Μηθηή Δπηηξνπή Πξνζσπηθνχ. 23

24 ην πην πάλσ πιαίζην ελεξγεηψλ ην πλέδξην εγθξίλεη ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ γηα πεξηνξηζκέλεο αιιά νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα, φπσο απηέο πεξηέρνληαη ζηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ, θαη επηζεκαίλεη φηη ηα φπνηα απνηειέζκαηα πξνθχςνπλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζην αξκφδην κηθηφ Κιηκάθην ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ελψπηνλ ησλ ζπιινγηθψλ σκάησλ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο. Ηδηαίηεξα ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα επαξθή θαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ αμηνινγνχλησλ ιεηηνπξγψλ σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα επηηπρία ηεο φπνηαο πξνζπάζεηαο αλαιεθζεί. Οη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ Κιάδνπο καο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνκνζεζία λα ππνβιεζνχλ ζην Γεληθφ πκβνχιην γηα αμηνιφγεζε θαη πξνψζεζε. 6. Μεραληζκνί πιινγηθώλ ρέζεσλ ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία 6.1. Καηαζηαηηθφ θαη ιεηηνπξγία ΜΔΠ Δπαλαβεβαηψλεη ηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξηαθέο απνθάζεηο πνπ δηαπηζηψλνπλ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ζηελ φιε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Πξνζσπηθνχ. ην Γεληθφ πκβνχιην παξακέλεη ε εληνιή λα επηιεθζεί θαη ηνπ ζέκαηνο απηνχ θαη αλακέλεη φηη απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Κψδηθα απφ ηελ Δπίζεκε Πιεπξά ζα πξνθχςεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη εθζπγρξνληζκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ζπδήηεζεο ζεκάησλ θαη ξχζκηζεο δηαθνξψλ ζην δεκφζην Γηαδηθαζία επίιπζεο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ ζε νπζηψδεηο ππεξεζίεο Αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην λα πξνρσξήζεη ζε δηαβνπιεχζεηο κε ηελ θπβέξλεζε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ θαηαιφγνπ Γηαηηεζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζε φιεο ηηο νπζηψδεηο ππεξεζίεο «ειάρηζηνπ νξίνπ ππεξεζίαο» πνπ ζα παξέρεηαη ζηε δηάξθεηα απεξγίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, γηα άξζε θαη ησλ εθθξεκνηήησλ απηψλ. 7. Ωξάξηα Άδεηεο Αξγίεο Δπηδόκαηα 7.1. Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη απνδεκίσζε ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα. Δγθχθιηνο κε αξ θαη εκ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεκαίλεη φηη κε βάζε ηηο ζπλελλνήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο ε ζρεηηθή εγθχθιηνο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζέζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο Οξγάλσζεο καο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηα ζπιινγηθά ψκαηα ηεο Οξγάλσζεο καο, δελ απνηειεί ζπκθσλία πξνο άκεζε ή θαη κνλνκεξή εθαξκνγή θαη δελ αίξνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο πξφλνηεο ηεο, ζπκθσλεκέλεο ξπζκίζεηο θαη ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ρσξίο πξνεγνχκελε δηαβνχιεπζε θαη ζπλελλφεζε κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή πιεπξά. Σν πλέδξην εθθξάδεη ηε δπζθνξία ηνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ φπνπ έρνπλ παξαηεξεζεί παξεθθιίζεηο απφ ην πλεχκα ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, ζχκθσλα θαη κε εηζεγήζεηο/παξαηεξήζεηο Κιάδσλ καο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πλέδξην. Δλφςεη ησλ πην πάλσ πξνβιεκάησλ θαη κε βάζε θαη ηελ πξφζθαηε δέζκεπζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Πξνζσπηθνχ πξνο ηελ Οξγάλσζε καο, φπσο πεξηέρεηαη θαη ζηελ εηζεγεηηθή νκηιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πξνο ην πλέδξην, ην Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο επηβαιιφκελεο ελέξγεηεο γηα αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ θαη επαλαθνξά ηεο ηζρχνπζαο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξαθηηθήο γηα ηελ γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη απνδεκίσζε ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα. 24

25 7.2. ξνη εξγνδφηεζεο πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο Δπαλαβεβαηψλεη ηελ απφθαζε ηνπ 44νπ πλεδξίνπ γηα ην πην πάλσ ζέκα πνπ αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην φπσο κεηά ηελ απφθαζε γηα επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 1990, ζηε βάζε ηεο αξρήο γηα αλάδεημε επί κέξνπο Κιαδηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην ζχζηεκα βάξδηαο, επηδηψμεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο επεξεαδφκελνπο Κιάδνπο ηε ζηνηρεηνζέηεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ εθεί θαη φπνπ δηθαηνινγνχληαη θαη ηα πξνσζήζεη πξνο επίιπζε Δπίδνκα Μεηξφηεηαο Υαηξεηίδεη ηελ ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνπ θνηλσληθνχ κέηξνπ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο θαη αθνξά ζηελ επέθηαζε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο απφ 16 ζε 18 εβδνκάδεο. ην ίδην πιαίζην ην πλέδξην εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ πνπ δίδεηαη ζηε κεηέξα ην δηθαίσκα λα απνπζηάδεη κηα ψξα απφ ηελ εξγαζία γηα ζειαζκφ ή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ηεο απφ 6 ζε 9 κήλεο απφ ηνλ ηνθεηφ. 7.4 Καηάξγεζε ηνπ απνγεχκαηνο θαηά ην κήλα Ηνχλην Αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ φινπ ζέκαηνο ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ ηεο ΜΔΠ φπνπ ηνχην εθθξεκεί κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν Άδεηεο αλάπαπζεο ππαιιήισλ (πνπ πξνζιήθζεθαλ κεηά ην 1988) Δπαλαβεβαηψλεη πξνεγνχκελε ζπλεδξηαθή απφθαζε θαη αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην λα απαηηήζεη απφ ηελ Δπίζεκε Πιεπξά λα μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηεο ζην επίπεδν ηεο εμ Τπνπξγψλ Δπηηξνπήο ηεο ΜΔΠ, φπνπ ην ζέκα εθθξεκεί, θαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε βειηησηηθψλ ξπζκίζεσλ. Παξαπέκπεη ζην Γεληθφ πκβνχιην ηηο θιαδηθέο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πλέδξην γηα ηα ζέκαηα ησλ επηδνκάησλ θαη απνδεκηψζεσλ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη πξνψζεζή ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα. ην ίδην πιαίζην ην Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη λα επηιεθζεί θαη ησλ εηζεγήζεσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ππεξεζηαθά ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ θαη ηεο ζεζκνζεηεκέλεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 8. Έθηαθην πξνζσπηθό Δθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο παξερφκελεο θαη κε ηε ζηήξημε ηεο Οξγάλσζήο καο ζεκαληηθέο θαη ζπλερείο βειηηψζεηο ζην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο σθειεκάησλ ζην έθηαθην πξνζσπηθφ ζην πιαίζην θαη ηεο ελαξκνληζηηθήο λνκνζεζίαο, κε ζηφρν νη ζπλάδειθνη λα απνιακβάλνπλ θαη αλαινγία ησλ ίδησλ σθειεκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ θαη νη ππφινηπνη εξγνδνηνχκελνη ζην δεκφζην ηνκέα. Σν πλέδξην δηαθεξχηηεη φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο Οξγάλσζεο καο γηα ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ εθηάθησλ ζπλαδέιθσλ ζα ζπλερηζηνχλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε θαηάιιειεο λνκηθήο ξχζκηζεο πνπ λα δηαζθαιίδεη πιήξσο ηφζν ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα φζν θαη ηε ζπλερή απαζρφιεζή ηνπο. Οη ζπλαθείο κε ηα ζέκαηα ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Κιαδηθέο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πλέδξην λα ηχρνπλ αμηνιφγεζεο θαη πξνψζεζεο απφ ην Γεληθφ πκβνχιην. 25

26 9. πληάμεηο πκςεθηζκφο ηεο θπβεξλεηηθήο ζχληαμεο κε ηελ αλαινγηθή ζχληαμε ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Μεηά θαη ηε ιήςε ηεο απάληεζεο ηεο Δπίζεκεο Πιεπξάο κε επηζηνιή ηεο ζηηο κε ηελ νπνία δηεπθξηλίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θπβέξλεζε γηα έληαμε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζην αλαινγηθφ κέξνο ηνπ ρεδίνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηε βάζε θαη ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξηαθήο απφθαζεο, ην Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη, φπσο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ Κιάδν πληαμηνχρσλ πξνρσξήζεη ζε ελδειερή κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ φινπ ζέκαηνο κε ηε βνήζεηα θαη εηδηθψλ, αλ απαηηεζεί, κε ζηφρν λα δηακνξθσζνχλ ην ηαρχηεξν ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη εηζεγήζεηο, πνπ λα ηεζνχλ ελψπηνλ πλεδξίνπ, γηα ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο ζην ρξνλίδνλ ζέκα ηνπ ζπκςεθηζκνχ. Σν Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη λα κειεηήζεη θαη πξνσζήζεη θαη ηηο ππφινηπεο Κιαδηθέο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πλέδξην θαη ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα ησλ ζπληάμεσλ. Δπέθηαζε ηνπ νξίνπ αθππεξέηεζεο ζην 63ν έηνο ηεο ειηθίαο Υαηξεηίδεη ηελ επέθηαζε ηεο ξχζκηζεο πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζε αξθεηνχο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο φπνπ ππεξεηνχλ κέιε καο θαη αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην λα ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο επέθηαζεο ηνπ νξίνπ αθππεξέηεζεο απφ ην 60ν ζην 63ν έηνο θαη ζε εθείλα ηα κέιε καο φπνπ ηνχην δελ έηπρε αθφκε εθαξκνγήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ καο, πνπ δηέπνληαη απφ ην Νφκν πεξί Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο. 10. Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε Γεληθφ χζηεκα Τγείαο Μεηά θαη ηε δηθαίσζε ησλ ζέζεσλ ηεο Οξγάλσζεο καο απφ ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, ην πλέδξην, ζηε βάζε θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηαθψλ απνθάζεσλ, εθηηκά φηη έρεη επέιζεη ν ρξφλνο γηα νπζηαζηηθή θαη ελδειερή ζπδήηεζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ΜΔΠ ησλ εθθξεκψλ αηηεκάησλ καο πνπ αθνξνχλ ζην δηθαίσκα ησλ κειψλ γηα δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαζψο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγνδνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σν πλέδξην επαλαδηαθεξχηηεη φηη ην δσηηθφ δηθαίσκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε δελ απεκπνιείηαη θαη κε βάζε θαη ηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε ΜΔΠ αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην λα επαλαθέξεη άκεζα ην ζέκα ζηνπο κεραληζκνχο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληίθξπζε ηνπ. ε ζρέζε κε ην πξνσζνχκελν Γεληθφ χζηεκα Τγείαο ην πλέδξην κε βάζε θαη ηελ ηειεπηαία ζπλεδξηαθή απφθαζε ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη ην ΓΔΤ ζα πξέπεη λα έρεη ζαλ βαζηθφ ππιψλα ηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα, πνπ ζα πξνζθέξνπλ εμππεξέηεζε καθξηά απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ αληαγσληζκνχ επί ίζνηο φξνηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, πνπ νπζηαζηηθά νδεγεί ζε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αγαζνχ ηεο πγείαο. Σν πλέδξην δεζκεχεηαη λα εξγαζηεί γηα βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ρέδην Τγείαο, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Κχπξηνπ πνιίηε γηα αμηνπξεπείο θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πξφιεςεο, θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο θαη δε ζα απεκπνιεί ηε ζεκειηαθή επζχλε ηνπ θξάηνπο λα πξνζθέξεη ζην ιαφ ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. 26

27 Σν πλέδξην δηαθεξχηηεη ηηο πην πάλσ ζέζεηο καδί κε ηελ ακεηάζεηε απνθαζηζηηθφηεηα γηα πιήξε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. Οη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πλέδξην πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ παξερφκελε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ λα κειεηεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ απφ ην Γεληθφ πκβνχιην Απηνλφκεζε ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ Σν πλέδξην ζπλερίδεη λα αληηηίζεηαη ζηελ θπβεξλεηηθή πξφζεζε γηα απηνλφκεζε ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη επαλαηνλίδεη ηελ εηνηκφηεηα ηεο Οξγάλσζεο γηα νπζηαζηηθφ δηάινγν ζηα πιαίζηα ηεο ΜΔΠ, κε πξψην ζηφρν ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθά θαη βηψζηκα. Δπηζεκαίλεηαη εθ φηη ε πξφζεζε γηα απηνλφκεζε ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ φπσο πεξηείρεην ζην αξρηθφ λνκνζρέδην αληηζηξαηεχεηαη πιήξσο ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 65 θαη 66 ηεο πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Ννκνζεζίαο, πνπ πξνλννχλ αθελφο πιήξε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγνδνηείηαη ζηε δεκφζηα πγεία θαη αθεηέξνπ φηη ηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα παξακέλνπλ ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνπο θαη ε εηζαγσγή ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο δελ επεξεάδεη ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. χκθσλα θαη κε ηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ έγηλε ζηε ΜΔΠ ζηηο ην πλέδξην αλακέλεη φηη ε φπνηα πξφηαζε απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ Τγείαο ζα θσδηθνπνηεί ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζα ηχρεη ελδειερνχο δηαβνχιεπζεο κε ηελ Οξγάλσζε καο φπσο πξνλννχλ θαη νη θπβεξλεηηθέο δεζκεχζεηο Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ Σν πλέδξην επηζεκαίλεη φηη επί ηνπ ζνβαξνχ απηνχ ζέκαηνο δελ πξέπεη λα ιεθζνχλ νπνηεζδήπνηε κνλνκεξείο απνθάζεηο, πξνηνχ ηα εγεηξφκελα δεηήκαηα ζπδεηεζνχλ ελδειερψο ζηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο κεραληζκνχο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Πξνζσπηθνχ, φπσο δηαιακβάλνπλ θαη νη επί ηνπ πξνθεηκέλνπ γξαπηέο παξαζηάζεηο ηεο Οξγάλσζήο καο. ην Γεληθφ πκβνχιην αλαηίζεηαη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ φινπ ζέκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επεξεαδφκελνπο Κιάδνπο θαη πξνβεί ζηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ. Σν Γεληθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηείηαη επίζεο λα κειεηήζεη θαη πξνσζήζεη θαη ηηο ζπλαθείο εηζεγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ Κιάδνπο καο ζην πλέδξην. 11. Ηδησηηθνπνηήζεηο - Μηζζώζεηο Τπεξεζηώλ Μεηαηξνπή Κπβεξλεηηθώλ Σκεκάησλ ζε Οξγαληζκνύο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ηδησηηθνπνηήζεηο δεκφζησλ ππεξεζηψλ Δπαλαβεβαηψλεη ηελ πάγηα ζέζε ηεο Οξγάλσζεο πνπ πξνλνεί αληίζεζε ζηελ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ηδησηηθνπνηήζεσλ νπζησδψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη επαλαηνλίδεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηνπο ακεηάζεηνπο ζηφρνπο γηα ζηήξημε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δηαθχιαμε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο Μεηαηξνπή Κπβεξλεηηθψλ Σκεκάησλ ζε Οξγαληζκνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Αλαζέηεη ζην Γεληθφ πκβνχιην, φπσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επεξεαδφκελνπο Κιάδνπο πξνβαίλεη ζηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ 27

28 ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εζεινχζηα επηιέγνπλ ηελ έληαμε ηνπο ζηνπο ππφ ίδξπζε Οξγαληζκνχο. ην ίδην πιαίζην ην Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ εθείλσλ πνπ επηιέγνπλ λα παξακείλνπλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο θαη ησλ δνζκέλσλ δπλαηνηήησλ. Ζ ζπλαθήο κε ην ζέκα εηζήγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ΑΣΗ λα κειεηεζεί απφ ην Γεληθφ πκβνχιην. 12. Οη ελέξγεηεο ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ζην πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνύ Σν πλέδξην εμαίξεη ηε ζζελαξή ζηάζε θαη ηηο ελ γέλεη ελέξγεηεο θαη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ γηα ηελ πξνάζπηζε αλαθαίξεησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πιήξε δηθαίσζε ηνπ αγψλα ηνπο. 13. Φνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο θνξνδηαθπγή Δθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε αλάκεζα ζηελ Κπβέξλεζε θαη ηηο Οξγαλψζεηο ΔΚ, ΠΔΟ θαη ΠΑΤΓΤ θαη ςεθίζηεθε ζε Νφκν απφ ηε Βνπιή ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2007 θαη πξνλνεί αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο απφ θαη ζηηο απφ κε ηε ζπλαθφινπζε επέθηαζε ησλ θνξνινγηθψλ θιηκάθσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ. Φνξνδηαθπγή Σν πλέδξην ραηξεηίδεη ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζρέζε κε ηε θνξνεηζπξαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Κξάηνπο. Παξά ηαχηα εθ θαζήθνληνο επηζεκαίλεη εθ λένπ ηε κεγάιεο θιίκαθαο θνξνδηαθπγή πνπ απνζηεξεί ην Κξάηνο απφ ζεκαληηθά έζνδα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ηεο Οηθνλνκίαο θαη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε πάηαμεο ηνπ απαξάδεθηνπ απηνχ θαηλνκέλνπ ην Κξάηνο θαιείηαη λα πξνρσξήζεη ζε πην νπζηαζηηθά θαη δξαζηηθά κέηξα. 14. Οξγαλσηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Οξγάλσζεο Θέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο Δμαίξεη ηε δξάζε ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζε ζέκαηα γπλαηθψλ, ζηα πνιηηηζηηθά θαη ηνπο ηνκείο ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη θαιεί ην Γεληθφ πκβνχιην λα ζπζηεκαηνπνηήζεη θαη εληείλεη ηε δξάζε ηνπ απηή. Σν Γεληθφ πκβνχιην θαιείηαη κέζσ ησλ αξκνδίσλ ad hoc Δπηηξνπψλ λα κειεηήζεη θαη ηηο ζπλαθείο εηζεγήζεηο γηα ίδξπζε ρνιήο πλδηθαιηζηηθψλ ηειερψλ θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηεο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πηνζέηεζεο κέηξσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ζ ζπλαθήο εηζήγεζε πνπ ππνβιήζεθε ζην πλέδξην λα κειεηεζεί θαη πξνσζεζεί πξνο πινπνίεζε απφ ην Γεληθφ πκβνχιην. 28

29 ην ίδην πιαίζην ην Γεληθφ πκβνχιην λα κειεηήζεη θαη ηε γεληθφηεξε εηζήγεζε γηα εθζπγρξνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο. 15. Δπεκεξία κειώλ ΠΑΤΓΤ Δθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο επεκεξίαο ησλ κειψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ ηξνρνδξνκνχληαη ζην ζέκα ηεο ηέγεο πληαμηνχρσλ θαη θαιεί ην Γεληθφ πκβνχιην λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ζην ζεκαληηθφ απηφ ηνκέα ηεο δξάζεο ηνπ. Ζ εηζήγεζε γηα δεκηνπξγία αζιεηηθνχ θέληξνπ παξαπέκπεηαη ζην Γεληθφ πκβνχιην γηα κειέηε θαη αμηνιφγεζε καδί κε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ πηνζέηεζε εληαίνπ ζρεδίνπ αιιεινβνήζεηαο γηα ηα κέιε ηεο ΠΑΤΓΤ πνπ κειεηάηαη ήδε ζηα πιαίζηα ηεο αξκφδηαο ad hoc Δπηηξνπήο, δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα επηζπεπζζεί κε ζηφρν ηελ ππνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ζηα ζπιινγηθά ψκαηα. 16. Δζληθό ζέκα Σν 45ν πλέδξην θξίλεη φηη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην εζληθφ ζέκα δεκηνπξγνχλ ειπίδα γηα επνίσλεο πξννπηηθέο πξνο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δίθαηε βηψζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ιχζε ζην Κππξηαθφ πνπ ζα επαλελψζεη ηελ παηξίδα καο θαη ην ιαφ ηεο. Σν 45ν πλέδξην ραηξεηίδεη ηηο δηαθαηλφκελεο επλντθέο πξννπηηθέο θαη εθθξάδεη ηελ πξνζδνθία θαη ειπίδα φηη νη ζεηηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ ζα έρνπλ ζπλέρεηα ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζσζηή πνξεία πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν θαη αλακέλεηαη φηη ε πνξεία απηή ζα θαηνρπξσζεί κε ηελ απνηειεζκαηηθή εκπινθή ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα. Σαπηφρξνλα ην 45ν πλέδξην δηαθεξχηηεη ηελ πάγηα πξνζήισζε ηεο Οξγάλσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ κειψλ ηεο παξακέλνπλ πιήξσο εληαγκέλνη ζηηο ηάμεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ιανχ γηα ζηήξημε ηεο Κπβέξλεζεο ζηνλ αγψλα ηεο γηα επίηεπμε απνδεθηήο ιχζεο ζην εζληθφ καο πξφβιεκα πνπ ζα επηηξέςεη ηελ απξφζθνπηε πξφνδν ηεο παηξίδαο καο θαη ζα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο δνθηκαδφκελεο ηάμεηο ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ. 29

30 30

31 ΔΗΑΓΩΓΖ Οπζηαζηηθή θαη αμηόινγε ππήξμε ε δξάζε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ θαη θαηά ην δεύηεξν ρξόλν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα αληίθξπζεο θαη πξνώζεζεο ησλ πνιιαπιώλ πξνβιεκάησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο, αιιά θαη δεηεκάησλ επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ απαζρνινύλ όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηόπν καο. ηελ θαηεγνξία ησλ γεληθώλ επαγγεικαηηθώλ ζεκάησλ ε δξάζε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ επηθεληξώζεθε θαη ζ απηή ηελ πεξίνδν ζηα ζέκαηα ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ θξαηηθνύ κηζζνινγίνπ θαη ησλ ζπλαθόινπζσλ αλαδηνξγαλώζεσλ Σκεκάησλ/Τπεξεζηώλ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ κειεηώλ δηαρσξηζκνύ ησλ δηαδεπθηηθώλ πξνζόλησλ ζε θαηεγνξίεο ζέζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζε λέεο ζπκθσλεκέλεο ξπζκίζεηο πξνο όθεινο ππεξεηνύλησλ ζπλαδέιθσλ. Παξάιιεια, ππνγξακκίδεηαη όηη ζην πιαίζην ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο έγηλαλ αξθεηέο ζπκθσλίεο πνπ νδεγνύλ ζε βειηησηηθέο ξπζκίζεηο ζηε δηαξζξσηηθή δνκή δηαθόξσλ Σκεκάησλ/Τπεξεζηώλ, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθώλ αλέιημεο ηνπ πξνζσπηθνύ. Ωο ζεκαληηθή εμέιημε ζην ζεκαηνιόγην ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζεκεηώλνπκε ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ παξαρώξεζε γεληθώλ απμήζεσλ ζηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ. ην ζέκα ηεο εθθξεκόηεηαο ηνπ ζπκςεθηζκνύ ηεο αλαινγηθήο κε ηελ θπβεξλεηηθή ζύληαμε θαηαγξάθνπκε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ησλ ζπιινγηθώλ ζσκάησλ, ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξηαθήο απόθαζεο. Πέξαλ ησλ πην πάλσ γεληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ζεκάησλ σο ζεζκηθά δεηήκαηα πνπ ζπλερίδνπλ λα εθθξεκνύλ θαη ηεξαξρνύληαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο πξνο άκεζε θαη κεζνπξόζεζκε βάζε, αλαθέξνπκε ηα ζέκαηα ηνπ θώδηθα εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο πξνζσπηθνύ ζην Γεκόζην. ηα δεηήκαηα επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεηώλνπκε ηε βνύιεζε ησλ Οξγαλώζεσλ ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ γηα ζπληνληζκό θαη ζηελή ζπλεξγαζία γηα ηελ αληίθξπζε θαη πξνώζεζε ζεκάησλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. Από ην Γεληθό πκβνύιην, ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, αμηόινγε δξαζηεξηόηεηα αλαπηύρζεθε επίζεο θαη ζε ζεηξά άιια ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηε δεκόζηα ππεξεζία, γεληθόηεξα. Αλάινγε δξάζε αλαπηύρζεθε, ηέινο, από ηηο αξκόδηεο Δπηηξνπέο ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε επί κέξνπο ηνκείο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πληερλίαο, ηεο επεκεξίαο ησλ κειώλ, θαζώο θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο Κιάδνπο καο εθηόο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εμειίμεσλ πνπ ζεκεηώζεθαλ, αιιά θαη ησλ εθθξεκνηήησλ ζηα πξναλαθεξόκελα ζέκαηα, αθνινπζεί: 31

32 32

33 ΜΔΡΟ Γ ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 1. πλζήθεο Δξγαζίαο- Αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ Ζ ζηέγαζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε παγθχπξηα θιίκαθα ζε θαηάιιεια θηήξηα εξγαζίαο απνηειεί δηαρξνληθά κφληκν ζηφρν θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Οξγάλσζεο. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή ππνγξακκίζηεθε απφ ηελ εγεζία ηεο Οξγάλσζήο καο ηφζν πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, φζν θαη πξνο ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο Α Φάζεο ησλ λέσλ θπβεξλεηηθψλ γξαθείσλ ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηα λέα θπβεξλεηηθά γξαθεία ζηελ Πάθν, ην λέν θηήξην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο, έρνπλ επηηεπρζεί νπζηαζηηθά βήκαηα πξνφδνπ πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε. Σν πξφβιεκα απακβιχλεηαη ζηαδηαθά θαη κε ηελ ελνηθίαζε θαηάιιεισλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ κεηαζηεγάδνληαη Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο. πλαθψο αλαθέξνπκε φηη ήδε ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ έρεη κεηαζηεγαζηεί ζηα λέα ηνπ γξαθεία, ελψ ζηνπο πξνζερείο δχν κε ηξεηο κήλεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη ε κεηαζηέγαζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο. φηη αθνξά ην Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν πνπ ζ αλεγεξζεί ζε πεξηνρή παξά ηελ ππεξαγνξά «Οξθαλίδεο» ζηε Λεπθσζία, βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην ηεο εθπφλεζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. εκεηψλνπκε φηη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009 έρεη γίλεη πξφλνηα γηα θνλδχιη χςνπο 1,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Παξά ηηο πην πάλσ ζεηηθέο εμειίμεηο, δπζηπρψο ππάξρνπλ αθφκα αθαηάιιεινη ρψξνη φπνπ ζηεγάδνληαη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη Σκήκαηα, θαηάζηαζε πνπ φρη κφλν επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο ππαιιήινπο, αιιά παξεκπνδίδεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. 2. Μηζζνιόγην δεκνζίσλ ππαιιήισλ α. Γεληθέο απμήζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν έρεη πινπνηεζεί απφ θαη ην ηειεπηαίν ζθέινο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ παξαρψξεζε γεληθψλ απμήζεσλ ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν απφ Ζ ζπκθσλία επηηεχρζεθε ζηηο ζην επίπεδν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε παξάιιειεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Οξγαλψζεσλ ΠΑΤΓΤ, ΔΚ θαη ΠΔΟ. Ζ ζπκθσλία επηηεχρζεθε κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ θπκάλζεθε ζην 4.1% - 4.3% ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ γηα ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Με ηε ζπκθσλία απηή πξνλνείηαη ε παξαρψξεζε αχμεζεο 2% απφ θαη 1.5% απφ κε παξάιιειε αλαζεψξεζε ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ αχμεζεο. εκεηψλεηαη φηη πνζνζηφ 1% γεληθήο αχμεζεο είρε ήδε παξαρσξεζεί πξνθαηαβνιηθά απφ κε βάζε ην Ν19(1)/2007. εκεηψλνπκε ηέινο φηη ζηε ζπκθσλία πξνλνείηαη θαη ε παξαρψξεζε πνζνζηνχ 0.3% γηα παξεκθεξή σθειήκαηα, γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη